COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Matjaž Klemenčič [08423]Osebna bibliografija za obdobje 2017-2022

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ĆUDIĆ, Bojan, KLEMENČIČ, Matjaž. The role of Enterprise Europe Network in export activities of the Western Balkan SMEs. Economic and business review. Jun. 2022, vol. 24, iss. 2 (art. 2), str. 84-100. ISSN 2335-4216. https://www.ebrjournal.net/home/vol24/iss2/2/, DOI: 10.15458/2335-4216.1299. [COBISS.SI-ID 110227203]
2. KLEMENČIČ, Matjaž, MRĐENOVIĆ, Milan. Odmevi Adamičevega dela Vrnitev v rodni kraj (The Native's Return) v ameriškem časopisju. Slavia Centralis. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 15, št. 1, str. 220-232. ISSN 1855-6302. [COBISS.SI-ID 105273091], [SNIP]
3. ĆUDIĆ, Bojan, KLEMENČIČ, Matjaž, ŠTEFANIĆ, Ivan. Factors influencing information and communications technology usage. Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 2022, vol. 29, no. 3, str. 943-948, tabele. ISSN 1330-3651. DOI: 10.17559/TV-20210702191111. [COBISS.SI-ID 105565443], [JCR, SNIP, WoS, Scopus do 8. 12. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,33]
4. ĆUDIĆ, Bojan, KLEMENČIČ, Matjaž, ZUPANČIČ, Jernej. The influence of COVID-19 on international labor migrations from Bosnia and Herzegovina to EU. Dela. [Tiskana izd.]. 2020, [št.] 53, str. 71-95, graf. prikazi. ISSN 0354-0596. https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/9740/9208, DOI: 10.4312/dela.53.71-95. [COBISS.SI-ID 43746563], [SNIP, Scopus]
5. KLEMENČIČ, Matjaž. Etnično šolstvo med Slovenci v ZDA s posebnim ozirom na delovanje slovenskih šolskih sester. Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 89 = n. v. 54, zv. 3, str. 125-144, ilustr. ISSN 0590-5966. [COBISS.SI-ID 95758849]
6. KLEMENČIČ, Matjaž. Vloga pripadnikov slovenskih avtohtonih manjšin v sosednjih državah in slovenskih izseljencev v osamosvajanju Slovenije. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 27, št. 4, str. 731-742. ISSN 1408-5348. DOI: 10.19233/ASHS.2017.51. [COBISS.SI-ID 23568136], [SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00, Scopus do 1. 5. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,00]
7. KLEMENČIČ, Matjaž. Jožef Frančišek Buh - misijonar, župnik in organizator med slovenskimi priseljenci v Minnesoti. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 77, [št.] 3/4, str. 687-704. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/03/Klemencic.pdf. [COBISS.SI-ID 23582984], [SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
8. KLEMENČIČ, Matjaž. German-Slovene relations in the Slovene lands from the mid-19th century until today. Onomàstica. 2017, 3, str. 127-160, ilustr. ISSN 2462-3563. https://www.onomastica.cat/wp-content/uploads/Onomastica-3-2017.pdf. [COBISS.SI-ID 23568392]
9. KLEMENČIČ, Matjaž, VERBIČ KOPRIVŠEK, Maruša. Response of parliamentary parties in the Republic of Slovenia to the mass arrivals of migrants. Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja. [Tiskana izd.]. Dec. 2017, no. 79, str. 145-163, zvd. ISSN 0354-0286. http://www.inv.si/DocDir/Publikacije-PDF/Razprave%20in%20gradivo/RIG%2079/RIG_79_za%20tisk.pdf. [COBISS.SI-ID 13568333], [SNIP, Scopus do 1. 7. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,50]

1.02 Pregledni znanstveni članek

10. KLEMENČIČ, Matjaž, MRĐENOVIĆ, Milan. Louis Adamič in druga svetovna vojna v ameriški in slovenski historiografiji. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2020, [št.] 51, str. 77-94. ISSN 0353-6777. DOI: 10.3986/dd.2020.1.05. [COBISS.SI-ID 45996845], [SNIP, Scopus do 28. 6. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
11. KLEMENČIČ, Matjaž, HAZEMALI, David, HRŽENJAK, Matevž. Slovenska župnija presvetega Srca Jezusovega v Barbertonu, Ohio, skozi zgodovino = The history of the Slovene parish of the Sacred Heart of Jesus in Barberton, Ohio. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 2, str. 505-520, ilustr. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/02/Klemencic.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WEF5ONTZ, DOI: 10.34291/BV2019/02/Klemencic. [COBISS.SI-ID 8223834], [SNIP, WoS, Scopus]
financer: ARRS, Programi, P6-3072

1.05 Poljudni članek

12. KLEMENČIČ, Matjaž. Monsinjor Jožef Frančišek Buh : ob obletnici smrti. Mohorjev koledar ... 2023, str. 134-137. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 129704963]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

13. ĆUDIĆ, Bojan, KLEMENČIČ, Matjaž, MILOŠEVIĆ, Miloš. Start-up community and the acceleration services in the Danube macro-region : cases of Austria, Bosnia and Herzegovina, Hungary and Slovenia. V: MITROVIĆ, Nenad (ur.). Current problems in experimental and computational engineering : Proceedings of the International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies, CNNTech 2021. Proceedings of the International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies, CNNTech 2021. Cham: Springer, cop. 2022. Str. 275-298, graf prikazi. Lecture notes in networks and systems, vol. 323. ISBN 978-3-030-86008-0, ISBN 978-3-030-86009-7. ISSN 2367-3370. DOI: 10.1007/978-3-030-86009-7_15. [COBISS.SI-ID 90231811], [Scopus]
financer: ARRS, Programi, P6-0372, SI, Slovenska identiteta in kulturna zavest v jezikovno in etnično stičnih prostorih v preteklosti in sedanjosti
14. HAZEMALI, David, KLEMENČIČ, Matjaž. Ameriški Slovenci in Majniška deklaracija. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Anton Korošec in sto let Majniške deklaracije : [referati z znanstvenega simpozija Anton Korošec in 100 let Majniške deklaracije]. Ljutomer: Gimnazija Franca Miklošiča, 2020. Str. 127-155, ilustr. ISBN 978-961-94455-2-5. [COBISS.SI-ID 66395907]
15. KLEMENČIČ, Matjaž. Odnos avstrijske države do koroških Slovencev od podpisa Avstrijske državne pogodbe dalje. V: GRAFENAUER, Danijel (ur.), JESIH, Boris (ur.). Avstrijska državna pogodba in slovenska narodna skupnost v Avstriji. 1. izd. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2020. Str. 47-73, tabele, zvd. Ethnicity, 16. ISBN 978-961-6159-74-6. ISSN 1408-998X. [COBISS.SI-ID 51493635]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

16. HAZEMALI, David, KLEMENČIČ, Matjaž. Sacral architecture and art of selected Slovenian-American churches in the USA in the first half of the 20th century = Sakralna arhitektura in umetnost izbranih slovensko-ameriških cerkva v ZDA v prvi polovici 20. stoletja. V: OMAN, Drago (ur.), et al. Živeti v Evropi = Living in Europe : Museoeurope : the collected volume of the symposium 14.-15. 10. 2021. Maribor: Pokrajinski muzej: = Regional Museum, 2021. Str. 201-202. Zbirka Museoeurope, 7. ISBN 978-961-94532-6-1. https://museum-mb.si/wp-content/uploads/2017/02/MuseoEurope_2021_online.pdf. [COBISS.SI-ID 117399811]
17. KLEMENČIČ, Matjaž, VERBIČ KOPRIVŠEK, Maruša. The views of Slovenian politics on the latest migration waves as source of conflict or potential. V: BUFON, Milan (ur.), NEMAC, Kristjan (ur.), CAVAION, Irina Moira (ur.). Societies and spaces in contact: between convergence and divergence : international conference : book of abstracts : 16-20 September 2019, Portorož, Portorose, Slovenia, Trst, Trieste, Italy. International Conference Societies and Spaces in Contact: Between Convergence and Divergence, 16-20 September 2019, Portorož, Portorose, Slovenija, Trst, Trieste, Italy. Koper: Science and Research Centre, Institute for Linguistic Studies, Annales ZRS, 2019. Str. 56. ISBN 978-961-7058-19-2. http://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2019/09/Zbornik-povzetkov-SOCIETIES-AND-SPACES-2019.pdf. [COBISS.SI-ID 24789512]
18. KLEMENČIČ, Matjaž, HAZEMALI, David. Delovanje slovenskih frančiškanov v ZDA s posebnim ozirom na etnično šolstvo med Slovenci v ZDA. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Mati Margareta in šolske sestre : 200-letnica rojstva matere Margarete Puhar : zbornik povzetkov. Maribor: [s. n.], 2018. Str. 13. [COBISS.SI-ID 23718152]
19. KLEMENČIČ, Matjaž. Odmevi Majniške deklaracije med Slovenci v Združenih državah Amerike. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Anton Korošec in 100 let Majniške deklaracije, Sv. Jurij ob Ščavnici, 27. 5. 2017 : zbornik povzetkov. Znanstveni simpozij "Anton Korošec in 100 let Majniške deklaracije, Sv. Jurij ob Ščavnici, 27. 5. 2017. Sveti Jurij ob Ščavnici: Univerza v Mariboru: Zveza društev general Maister: Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, 2017. F. [12]. [COBISS.SI-ID 23223560]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

20. KLEMENČIČ, Matjaž. Germanizacijski procesi na južnem Koroškem kot dejavnik plebiscitne odločitve. V: GRAFENAUER, Danijel (ur.). Koroški plebiscit – 100 let kasneje. Ljubljana: Slovenska matica: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2021. Str. 31-45, zvd., tabele. Odstiranja, 5, Zbirka Ethnicity, 17. ISBN 978-961-213-372-6. ISSN 2784-4625, ISSN 1408-998X. [COBISS.SI-ID 103313155]
21. KLEMENČIČ, Matjaž, MRĐENOVIĆ, Milan. Ameriška politika priseljevanja do leta 1945 in slovenski izseljenci. V: KALC, Aleksej (ur.). Nadzor migracij na Slovenskem od liberalizma do socializma. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. Str. 85-114, tabeli. Zbirka Migracije, 31. ISBN 978-961-05-0574-7. ISSN 1580-7401. [COBISS.SI-ID 82068227]
22. KLEMENČIČ, Matjaž. Gnili kompromis iz leta 2011 - izpolnitev 7. člena ADP?!. V: AJLEC, Kornelija (ur.), BALKOVEC, Bojan (ur.), REPE, Božo (ur.). Nečakov zbornik : procesi, teme in dogodki iz 19. in 20. stoletja. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. Str. 583-601, ilustr. Historia, 25. ISBN 978-961-06-0005-3. ISSN 1408-3957. [COBISS.SI-ID 23670536]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

23. KLEMENČIČ, Matjaž, ZUPANČIČ, Jernej. Slovenia : ethnic, historical and geopolitical dimensions. V: ADAM, Frane (ur.). Slovenia : social, economic and environmental issues. New York: Nova Science, cop. 2017. Str. 3-23. European political, economic, and security issues. ISBN 978-1-63485-919-6. [COBISS.SI-ID 22889992]

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

24. KLEMENČIČ, Matjaž. Blatnik, John. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2017, zv. 2: b-bla, str. 466-467, portret. ISBN 978-961-254-645-8, ISBN 978-961-254-985-5, ISBN 978-961-05-0116-9, ISBN 978-961-05-0640-9, ISBN 978-961-05-0651-5. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1018650/. [COBISS.SI-ID 41285933]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

25. KLEMENČIČ, Matjaž. Andrej Rahten: Med Kakanijo in Wilsonio. Poklicne in politične preizkušnje Hansa Schwegla ... Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 67, št. 1, str. 169-170, ilustr. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 15827459], [SNIP]

1.26 Znanstveni sestavek v slovarju, enciklopediji, leksikonu

26. KLEMENČIČ, Matjaž. Cainkar, Vincent : (1879-1948). Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon. 2020, portret. ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1023550/. [COBISS.SI-ID 50516483]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

27. KLEMENČIČ, Matjaž, MRĐENOVIĆ, Milan, ŠERUGA, Tadej. Politična participacija slovenskih etničnih skupnosti v ZDA : študija primerov Clevelanda, Ohio, in Elyja, Minnesota. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2020. 486 str., ilustr. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 140. ISBN 978-961-286-411-8. DOI: 10.18690/978-961-286-411-8. [COBISS.SI-ID 41867523]
28. KLEMENČIČ, Matjaž, ŠERUGA, Tadej. Pregled zgodovine slovenske skupnosti v Elyju, Minnesota. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019. 426 str., ilustr. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 132. ISBN 978-961-286-325-8. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/453, DOI: 10.18690/978-961-286-325-8. [COBISS.SI-ID 97672705]
29. KLEMENČIČ, Matjaž, MAVER, Aleš. Izbrana poglavja iz zgodovine selitev od začetkov do danes. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017. 274 str., ilustr. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 124. ISBN 978-961-286-116-2. DOI: 10.18690/978-961-286-116-2. [COBISS.SI-ID 93467393]

2.05 Drugo učno gradivo

30. KLEMENČIČ, Matjaž. Economic history (recent) : study materials for international students. Maribor: Faculty of Arts, 2017. 44 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 23072008]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

31. KLEMENČIČ, Matjaž (intervjuvanec). Koroški Slovenci včeraj in danes : pogovorna oddaja z dr. Matjažem Klemenčičem, Exodus TV, 11. 3. 2017. http://www.exodus.si/oddaje/koroski-slovenci-vceraj-in-danes-pogovorna-oddaja. [COBISS.SI-ID 23009032]
32. KLEMENČIČ, Matjaž (intervjuvanec). O slovenščini na avstrijskem Koroškem : pogovorna oddaja z dr. Matjažem Klemenčičem, TELE M, 20. feb. 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174456089. [COBISS.SI-ID 22973704]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

33. KLEMENČIČ, Matjaž. American immigration policy from American revolution till Trump : 2 hours of lectures within CEEPUS III programme, University of Banja Luka, Faculty of Political Science, May 13-17, 2019. [COBISS.SI-ID 24544776]
34. KLEMENČIČ, Matjaž. Flawed minority policy of Western Europe : a case study : 2 hours of lectures within CEEPUS III programme, University of Banja Luka, Faculty of Political Science, May 13-17, 2019. [COBISS.SI-ID 24545288]
35. KLEMENČIČ, Matjaž. A view of Slovenian historian on the dissolution of Yugoslavia : 2 hours of lectures within CEEPUS III programme, University of Banja Luka, Faculty of Political Science, May 13-17, 2019. [COBISS.SI-ID 24545032]
36. KLEMENČIČ, Matjaž. Yugoslavs in North America : 2 hours of lectures within CEEPUS III programme, University of Banja Luka, Faculty of Political Science, May 13-17, 2019. [COBISS.SI-ID 24545544]
37. KLEMENČIČ, Matjaž. Austrian role in the dissolution of Yugoslavia at the crossroads of the 1990s : 2 hours of lectures within Erasmus+ TS mobility programme 2017/18, University of Trnava, Faculty of Philosophy and Arts, 4-9 March 2018. [COBISS.SI-ID 23715336]
38. KLEMENČIČ, Matjaž. Comparing Slovak and Slovene immigration to the U.S. : 2 hours of lectures within Erasmus+ TS mobility programme 2017/18, University of Trnava, Faculty of Philosophy and Arts, 4-9 March 2018. [COBISS.SI-ID 23714568]
39. KLEMENČIČ, Matjaž. History of US immigration policy from Chinese exclusion act of 1882 to Donald Trump's termination of DACA in 2017 : 2 hours of lectures within Erasmus+ TS mobility programme 2017/18, University of Trnava, Faculty of Philosophy and Arts, 4-9 March 2018. [COBISS.SI-ID 23714824]
40. KLEMENČIČ, Matjaž. Slovene communities in Cleveland, with special emphasis on the 21st Century : leacture at the College of Liberal Arts and Social Sciences, Cleveland State University, May 2, 2018. [COBISS.SI-ID 23869704]
41. KLEMENČIČ, Matjaž. A survey of Slovene history : 2 hours of lectures within Erasmus+ TS mobility programme 2017/18, University of Trnava, Faculty of Philosophy and Arts, 4-9 March 2018. [COBISS.SI-ID 23715080]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

42. KLEMENČIČ, Matjaž, HAZEMALI, David. Ameriški Slovenci v primežu prve svetovne vojne s posebnim ozirom na leto 1917 : mednarodnim znanstveni simpozij Prelomni dogodki leta 1917, Maribor, 5. - 7. december 2017. [COBISS.SI-ID 1513093]
43. KLEMENČIČ, Matjaž. Turki in Evropa od začetkov do danes. : predavanje na regionalnem seminarju "Osmani in Balkan", v Viteški dvorani mariborskega gradu, Maribor, 27. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 23555592]

3.25 Druga izvedena dela

44. MALLY, Igor (diskutant), ROGELJ, Boštjan (diskutant), PREBILIČ, Vladimir (diskutant), KLEMENČIČ, Matjaž (diskutant), ZUPANČIČ, Jernej (diskutant). Geopolitične perspektive in izzivi Slovenije : okrogla miza v sklopu obeležbe 100-letnice študija geografije na Univerzi v Ljubljani, Zemljepisni muzej GIAM ZRC SAZU, Ljubljana, 28. november 2019. [COBISS.SI-ID 70648930]
45. KLEMENČIČ, Matjaž (intervjuvanec), MAVER, Aleš. Izbrana poglavja iz zgodovine selitev od začetkov do danes : predstavitev knjige v okviru cikla Zasedanja s knjigami v UKM, 20. marec 2018. [COBISS.SI-ID 94832897]
46. MARKOVIĆ, Irena, KLEMENČIČ, Matjaž. Predstavitev knjige Irenej Friderik Baraga - misijonar in škof med Otavci in Očipvejci avtorice dr. Irene Marković, v četrtek, 27. aprila 2017, v Slovenskem knjižnem centru Mohorjeve knjigarne, Viktringer Ring 26, Celovec. https://www.mohorjeva.com/bralci-termini_leser-termine, https://www.mohorjeva.at/druzba_verein/. [COBISS.SI-ID 5895374]
47. MARKOVIĆ, Irena, KLEMENČIČ, Matjaž. Predstavitev knjige Irenej Friderik Baraga - misijonar in škof med Otavci in Očipvejci avtorice dr. Irene Marković, v torek, 28. februarja 2017, ob 18:00 v Galeriji Družine, Krekov trg 1, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 5861326]
48. KLEMENČIČ, Matjaž. Non European history 1776-1948 : 3 ure predavanj tujim študentom v okviru programa mednarodne izmenjave študentov Erasmus, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, študijsko leto 2016/17, zimski semester. [COBISS.SI-ID 24136968]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

49. HERLE, Dominik, KLEMENČIČ, Matjaž (avtor dodatnega besedila, urednik). Pregled zgodovine slovenske skupnosti v Calumetu, Michigan. 1. izd. Ljubljana: Združenje Slovenska izseljenska matica, 2020. 267 str., [8] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-93609-3-4. [COBISS.SI-ID 19970051]

Mentor pri doktorskih disertacijah

50. BELAVIČ, Maja. Družbeno politične razmere in priseljenska zakonodaja v ZDA in Kanadi : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Belavič], 2019. 357 str., ilustr., graf. prikazi, tabele, zvd. [COBISS.SI-ID 69893474]

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

51. MRĐENOVIĆ, Milan. Ameriški Slovenci in ameriško-sovjetski odnosi v letih od 1938 do 1945 : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Mrđenović], 2021. 2 zv. [COBISS.SI-ID 97854211]
52. ZOBEC, Miha. Prizadevanja slovenske manjšine v Italiji za dosego zakonske zaščite 1975-2009 : doktorska disertacija. [Maribor: M. Zobec], 2017. 553 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=66086. [COBISS.SI-ID 23215880]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

53. GRAŠIČ, Primož. Bismarck : ustanovitelj nemškega imperija : magistrsko delo. Maribor: [P. Grašič], 2020. X, 95 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=78117. [COBISS.SI-ID 53647107]
54. ZAPEČNIK, Jaka. Slovenskoameriška skupnost v Clevelandu po letu 1991 : magistrsko delo. Maribor: [J. Zapečnik], 2020. X, 143 str., tabele. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=76405. [COBISS.SI-ID 22455555]
55. KRAMBERGER, David. Slovenski izseljenski duhovnik Leopold Mihelič : (1906-2001) : magistrsko delo. Maribor: [D. Kramberger], 2019. VIII, 113 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=74906. [COBISS.SI-ID 24833288]
56. HRŽENJAK, Matevž. Slovenska naselbina v Barbertonu, Ohio, v poročilih slovenskega tiska : magistrsko delo = The Slovene settlement in Barberton, Ohio, as reported by the Slovene immigrant press in the USA : master's thesis. Maribor: [M. Hrženjak], 2018. III, 166 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=69892. [COBISS.SI-ID 23852296]
57. JUS, Boštjan. Stopnja vpliva posameznih političnih osebnosti pri procesu osamosvajanja Slovenije : magistrsko delo. Maribor: [B. Jus], 2018. 132 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72032. [COBISS.SI-ID 24445960]
58. BRUMEC, Miha. Vesoljska tekma v očeh slovenskih časnikov : magistrsko delo. Maribor: [M. Brumec], 2018. I, 92 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=69573. [COBISS.SI-ID 23847944]

Avtor dodatnega besedila

59. HERLE, Dominik, KLEMENČIČ, Matjaž (avtor dodatnega besedila, urednik). Pregled zgodovine slovenske skupnosti v Calumetu, Michigan. 1. izd. Ljubljana: Združenje Slovenska izseljenska matica, 2020. 267 str., [8] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-93609-3-4. [COBISS.SI-ID 19970051]
60. MARKOVIĆ, Irena. Irenej Friderik Baraga - misijonar in škof med Otavci in Očipvejci. 1. izd. Celovec: Mohorjeva: Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, 2017. 438 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. ISBN 978-3-7086-0914-0. [COBISS.SI-ID 288233216]

Recenzent

61. JESENŠEK, Marko (urednik). Čitalništvo in bralno društvo pri Mali Nedelji. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2022. 251 str., ilustr. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 146. ISBN 978-961-286-578-8. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/662, DOI: 10.18690/um.ff.1.2022. [COBISS.SI-ID 100455427]
62. BOROVNIK, Silvija. Ugledati se v drugem : slovenska književnost v medkulturnem kontekstu. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2022. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 147. ISBN 978-961-286-683-9. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/661, DOI: 10.18690/um.ff.2.2022. [COBISS.SI-ID 133531907]
63. BOROVNIK, Silvija. Ugledati se v drugem : slovenska književnost v medkulturnem kontekstu. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2022. 194 str. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 147. ISBN 978-961-286-579-5. DOI: 10.18690/um.ff.2.2022. [COBISS.SI-ID 100453635]
64. JESENŠEK, Marko (urednik, avtor povzetka). Deroči vrelec Antona Krempla. Maribor: Univerzitetna založba: = University Press, 2021. 206 str., ilustr., portreti. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 141. ISBN 978-961-286-502-3. DOI: 10.18690/978-961-286-502-3. [COBISS.SI-ID 71171587]
65. ŠABEC, Nada. Slovene immigrants and their descendants in North America : faces of identity. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021. 292 str. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 144. ISBN 978-961-286-541-2. DOI: 10.18690/978-961-286-541-2. [COBISS.SI-ID 84695555]
financer: ARRS, Programi, P6-0156, SI, Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine
66. KOVÁCS, Attila, HAJÓS, Ferenc, KOMAC, Miran (urednik), VIZI, Balázs (urednik). Bilaterális kisebbségvédelem : a magyar-szlovén kisebbségvédelmi egyezmény háttere és gyakorlata. Budapest: l'Harmattan, cop. 2019. 348 str., ilustr., zvd. ISBN 978-963-414-341-3. [COBISS.SI-ID 14037325]
67. MOLEK, Nadia, KALC, Aleksej (urednik). Biti Slovenec v Argentini : kompleksnost identitetnih procesov argentinskih Slovencev. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. 196 str., ilustr. Zbirka Migracije, 29. ISBN 978-961-05-0163-3. ISSN 1580-7401. [COBISS.SI-ID 298827776]
68. RIMAN, Barbara. Slovenska društva u Hrvatskoj : od 1886. do 1991. godine. Rijeka: Vijeće slovenske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije: = Svet slovenske nacionalne manjšine Primorsko-goranske županije; [Ljubljana]: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2019. 284 str., ilustr. ISBN 978-953-56653-2-8. [COBISS.SI-ID 13854541]
69. KOMAC, Miran (urednik), VIZI, Balázs (urednik). Bilateralni sporazumi kot oblika urejanja varstva narodnih manjšin : primer Sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji. Budapest: l'Harmattan, cop. 2018. 350 str., ilustr., zvd. ISBN 978-963-414-505-9. [COBISS.SI-ID 14046029]
70. RIHTARIČ, Ivan. Delovanje UDV v okraju Gornja Radgona in Radgonskem kotu 1945-1950. Pretetinec: Letis, 2018. 384 str., ilustr. ISBN 978-953-7172-33-6. [COBISS.SI-ID 16868403]
71. ŽITNIK SERAFIN, Janja (urednik, lektor), KALC, Aleksej (urednik). Raziskovanje slovenskega izseljenstva : vidiki, pristopi, vsebine. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. 242 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0040-7. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1201. [COBISS.SI-ID 292870656]

Diskutant

72. KALC, Aleksej. Migracije in manjšinski prostori : predavanje na znanstvenem posvetu Migracije na Slovenskem in slovensko izseljenstvo po letu 1945, v okviru projekta Socialna, gospodarska in kulturna zgodovina slovenskega izseljenstva 1945-1991 (J5-8246), dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Ljubljana, 28. jan. 2020. [COBISS.SI-ID 14100557]

Prevajalec povzetka

73. MARKOVIĆ, Irena. Irenej Friderik Baraga - misijonar in škof med Otavci in Očipvejci. 1. izd. Celovec: Mohorjeva: Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, 2017. 438 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. ISBN 978-3-7086-0914-0. [COBISS.SI-ID 288233216]


NERAZPOREJENO

74. JEMEC, Andrej, KLEMENČIČ, Matjaž, KUMPREJ, Laura, LEBIČ, Lojze, MAVER, Aleš, MIRKAC, Lucija, MAVER, Aleš (urednik). Slovenec sem. Prevalje: Kulturno društvo Mohorjan, 2022. 262 str., ilustr. ISBN 978-961-6806-21-3. [COBISS.SI-ID 98209027]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 16. 12. 2022
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 16. 12. 2022
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 16. 12. 2022
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022