COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSAlma Zavodnik LamovšekOsebna bibliografija za obdobje 1990-2022

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ČOK, Gregor, MRAK, Gašper, BREZNIK, Jana, FOŠKI, Mojca, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Spatial regulation instruments of work at home: the case of Slovenia as a post-transition country. Sustainability. apr. 2022, vol. 14, iss. 7, art. 4254, [27] f., ilustr. ISSN 2071-1050. https://www.mdpi.com/2071-1050/14/7/4254, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=136045, DOI: 10.3390/su14074254. [COBISS.SI-ID 104058883]
financer: ARRS, P2-0227, SI, Geoinformacijska infrastruktura in trajnostni prostorski razvoj Slovenije
2. VOLGEMUT, Mateja, FIKFAK, Alenka, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Pomen odprtega javnega prostora v središčih majhnih mest z vidika izvajanja storitev splošnega pomena. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 31, št. 1, str. 83-98, ilustr. ISSN 1408-5348. https://zdjp.si/wp-content/uploads/2021/07/ASHS_31-2021-1_VOLGEMUT.pdf, DOI: 10.19233/ASHS.2021.06. [COBISS.SI-ID 72317955]
3. ČOK, Gregor, DROBNE, Samo, MRAK, Gašper, FOŠKI, Mojca, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. The impact of the centralisation of workplaces and business entities on spatial development = Vpliv centralizacije delovnih mest in poslovnih subjektov na prostorski razvoj. Geodetski vestnik : glasilo Zveze geodetov Slovenije. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 65, št. 4, str. 533-558, ilustr. ISSN 0351-0271. http://www.geodetski-vestnik.com/65/4/gv65-4_cok.pdf, DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2021.04.533-558. [COBISS.SI-ID 92818435]
financer: ARRS, Programi, P2-0227, SI, Geoinformacijska infrastruktura in trajnostni prostorski razvoj Slovenije
4. RADINJA, Matej, ATANASOVA, Nataša, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Vodarski pogled na uvajanje modro-zelene infrastrukture v mestih = The water-management aspect of blue-green infrastructure in cities. Urbani izziv. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 32, št. 1, str. 28-39, 98-110, ilustr. ISSN 0353-6483. https://urbani-izziv.uirs.si/povzetek_r?id=81&id_k=r&idc=4, http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/urbaniizziv/Clanki/2021/urbani-izziv-2021-32-01-03.pdf, DOI: 10.5379/urbani-izziv-2021-32-01-003. [COBISS.SI-ID 69495299]
financer: ARRS, P2-0180, Vodarstvo in geotehnika - orodja in metode za analize in simulacije procesov ter razvoj tehnologij; J2-8162, Zapiranje snovnih tokov z zelenimi tehnologijami
5. ČOK, Gregor, MRAK, Gašper, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Analysis of spatial distribution of business entities in Slovenia = Analiza prostorne distribucije poslovnih subjekata u Sloveniji. Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam. 2020, letn. 28, št. 1 (59), str. 77-87, ilustr. ISSN 1330-0652. https://hrcak.srce.hr/239943, DOI: 10.31522/p.28.1(59).4. [COBISS.SI-ID 21677059]
financer: ARRS, P2-0227, SI
6. FOŠKI, Mojca, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Monitoring land-use change using selected indices. Acta geographica Slovenica. [Tiskana izd.]. 2019, 59, no. 2, str. 161-175, fotogr., zvd., tabele. ISSN 1581-6613. https://ojs.zrc-sazu.si/ags/article/view/5276, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=114117&lang=slv, DOI: 10.3986/AGS.5276. [COBISS.SI-ID 8959073]
7. BREZNIK, Jana, BREZOVAR, Ženja, LAMPIČ, Barbara, OCVIRK, Nina, ŠIPELJ, Maja, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, ZIDAR, Mojca. Dostopnost zelenih površin za oskrbovance domov starejših občanov v majhnih mestih Slovenije. Dela. [Tiskana izd.]. 2019, [št.] 52, str. 61-91, ilustr. ISSN 0354-0596. https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/9106, DOI: 10.4312/dela.52.61-91. [COBISS.SI-ID 9077089]
8. LAMPIČ, Barbara, KUŠAR, Simon, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Model celovite obravnave funkcionalno degradiranih območij kot podpora trajnostnemu prostorskemu in razvojnemu načrtovanju v Sloveniji = A model of comprehensive assessment of derelict land as a support for sustainable spatial and development planning in Slovenia. Dela. [Tiskana izd.]. 2017, [št.] 48, str. 5-59, ilustr., graf. prikazi, tabele. ISSN 0354-0596. https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.48.1.5-59, DOI: 10.4312/dela.48.2.5-59. [COBISS.SI-ID 66716514]
9. LAMPIČ, Barbara, KUŠAR, Simon, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. A model of comprehensive assessment of derelict land as a support for sustainable spatial and development planning in Slovenia. Dela. [Tiskana izd.]. 2017, [št.] 48, str. 33-59, graf. prikazi, fotogr. ISSN 0354-0596. https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.48.1.5-59/8350, DOI: 10.4312/dela.48.2.5-59. [COBISS.SI-ID 85655043]
10. KONJAR, Miha, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, GRIGILLO, Dejan. Use of unsupervised classification for the determination of prevailing land use topology = Uporaba nenadzorovane klasifikacije za določanje tipologije pretežne rabe prostora. Geodetski vestnik : glasilo Zveze geodetov Slovenije. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 61, št. 4, str. 541-581, ilustr. ISSN 0351-0271. http://www.geodetski-vestnik.com/61/4/gv61-4_konjar.pdf, DOI: 10.15292//geodetski-vestnik.2017.04.541-581. [COBISS.SI-ID 8252769]
11. MANGAFIĆ, Alen, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, KOŠIR, Mitja. Določitev sončnega obsevanja urbanih območij s pomočjo odprtokodnega GIS modela - aplikacija na primeru Rožne doline v Ljubljani. Igra ustvarjalnosti : teorija in praksa urejanja prostora. 2017, št. 5, str. 68-75, ilustr. ISSN 2350-3637. http://iu-cg.org/paper/?id=60&lang=si, DOI: 10.15292/IU-CG.2017.05.068-075. [COBISS.SI-ID 8411489]
12. DROBNE, Samo, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Functional urban areas as instruments of spatial development policy at the regional level in the case of Slovenia = Funkcionalna urbana područja kao instrument politike prostornog razvoja na regionalnoj razini na primjeru Slovenije. Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam. 2017, vol. 25, no. 2 (54), str. 200-215, ilustr. ISSN 1330-0652. [COBISS.SI-ID 8272993]
13. ARTMANN, Martina, CHEN, Xianwen, IOJǍ, Cristian, HOF, Angela, ONOSE, Diana, PONIŻY, Lidia, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, BREUSTE, Jürgen. The role of urban green spaces in care facilities for elderly people across European cities. Urban Forestry and Urban Greening. 2017, vol. 27, str. 203-213, ilustr. ISSN 1618-8667. DOI: 10.1016/j.ufug.2017.08.007. [COBISS.SI-ID 8129121]
14. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, VIDMAR, Katarina, DROBNE, Samo. Gibanje gospodarskega profila na lokalni ravni : študija primera Slovenije 2000-2013 = Dynamics of the economic profile at the local level : the case study of Slovenia in 2000-2013. Geodetski vestnik : glasilo Zveze geodetov Slovenije. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 60, št. 3, str. 423-454, ilustr. ISSN 0351-0271. http://geodetski-vestnik.com/60/3/gv60-3_lamovsek.pdf, DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.03.423-454. [COBISS.SI-ID 7651937]
15. VOLGEMUT, Mateja, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Vpliv lokacije centralnih dejavnosti na razvoj odprtega javnega prostora v središčih majhnih mest. Igra ustvarjalnosti : teorija in praksa urejanja prostora. 2016, št. 4, str. 12-22, ilustr. ISSN 2350-3637. http://www.iu-cg.org/paper/?id=45&lang=si, DOI: 10.15292/IU-CG.2016.04.012-021. [COBISS.SI-ID 7984481]
16. VERTELJ NARED, Petra, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Public open space as a contribution to urban development in small Slovenian cities. Urbani izziv. [Tiskana izd.]. 2015, vol. 26, special issue, suppl., str. s114-s129, ilustr. ISSN 0353-6483. DOI: 10.5379/urbani-izziv-en-2015-26-supplement-008. [COBISS.SI-ID 2768067]
17. DROBNE, Samo, ŽAUCER, Tadej, FOŠKI, Mojca, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Strnjenost pozidanih površin kot merilo za določanje območij mestnih naselij = Continuous built-up areas as a measure for delineation of urban settlements. Geodetski vestnik : glasilo Zveze geodetov Slovenije. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 58, št. 1, str. 69-102, ilustr. ISSN 0351-0271. http://geodetski-vestnik.com/cms/images/58/1/gv58-1_drobne1.pdf, DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.01.069-102. [COBISS.SI-ID 6541665]
18. CIMPRIČ, Tina, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, LISEC, Anka. Analiza višine plačila za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč v Sloveniji po letu 1979 = An analysis of land development tax for the conversion of agricultural land to urban use in Slovenia after 1979. Geodetski vestnik : glasilo Zveze geodetov Slovenije. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 57, št. 3, str. 561-576, ilustr. ISSN 0351-0271. http://geodetski-vestnik.com/cms/images/57/3/gv57-3_cimpric.pdf, http://drugg.fgg.uni-lj.si/4500/. [COBISS.SI-ID 6342753]
19. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Vpliv informacijske družbe na razvoj in prenovo mest : primer starega rudarskega mesta Idrija. Dialogi. 2010, letn. 46, št. 7/8, str. 136-150, ilustr. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 5104481]
20. POGAČNIK, Andrej, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, DROBNE, Samo. A Proposal for Dividing Slovenia into Provinces. Lex localis : revija za lokalno samoupravo. [Tiskana izd.]. okt. 2009, letn. 7, št. 4, str. 393-423, ilustr. ISSN 1581-5374. [COBISS.SI-ID 4781665]
21. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, DROBNE, Samo, ŽAUCER, Tadej. Small and medium-size towns as the basis of polycentric urban development = Majhna in srednje velika mesta kot ogrodje policentričnega urbanega razvoja. Geodetski vestnik : glasilo Zveze geodetov Slovenije. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 52, št. 2, str. 290-312, ilustr. ISSN 0351-0271. http://www.geodetski-vestnik.com/52/2/gv52-2_290-312.pdf. [COBISS.SI-ID 4099937]
22. DROBNE, Samo, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, ČEH, Marjan, FERLAN, Miran. Analiza izvajanja veljavnega prostorskega plana Slovenije z vidika obrambe. Geodetski vestnik : glasilo Zveze geodetov Slovenije. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 47, št. 1/2, str. 75-84. ISSN 0351-0271. [COBISS.SI-ID 1995105]
23. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Razvoj sistemov poselitve : od ideje centralnosti do disperzije. Urbani izziv. [Tiskana izd.]. 1998, let. 9, št. 1, str. 17-30. ISSN 0353-6483. [COBISS.SI-ID 1219267]

1.02 Pregledni znanstveni članek

24. GAŠPAROVIĆ, Sanja, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, MRAK, Gašper, FOŠKI, Mojca. Meduniverzitetno povezovanje v izobraževanju prostorskih načrtovalcev. Sodobna pedagogika. jun. 2018, letn. 69 =135, št. 2, str. 54-65, ilustr. ISSN 0038-0474. [COBISS.SI-ID 67130466]
25. FOŠKI, Mojca, MRAK, Gašper, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Študentske delavnice kot primer projektnega učenja = Student workshops as an example of project based learning (PBL). Igra ustvarjalnosti : teorija in praksa urejanja prostora. 2014, št. 2, str. 66-72, ilustr. ISSN 2350-3637. http://www.iu-cg.org/paper/2014/IU_CG_02-2014_foski.pdf, DOI: 10.15292/IU-CG.2014.02.066-072. [COBISS.SI-ID 6908257]
26. MRAK, Gašper, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, FIKFAK, Alenka. Sustainable spatial development in the countryside : settlement patterns in the Slovenian Alps = Trajnostni prostorski razvoj podeželja : poselitveni vzorci v slovenskih Alpah. AR : arhitektura, raziskave. [Tiskana izd.]. 2013, [št.] 1, str. 10-21, ilustr. ISSN 1580-5573. http://www.fa.uni-lj.si/filelib/9_ar/2013-1/01-ar2013-1-mrak.pdf. [COBISS.SI-ID 2964612]
27. FIKFAK, Alenka, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Mesto # Cyberspace : nove dimenzije urbanosti nasprotje ali nadaljevanje informacijske avtoceste. Urbani izziv. [Tiskana izd.]. 1997, št. 30-31, str. 19-26, 110-114, ilustr. ISSN 0353-6483. [COBISS.SI-ID 128195]

1.03 Kratki znanstveni prispevek

28. DEU, Živa, FIKFAK, Alenka, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Nei borghi del collio sloveno. IUAV. 2011, [no.] 88, str. 20, ilustr. ISSN 2038-7814. http://www.iuav.it/Ateneo1/chi-siamo/pubblicazi1/Catalogo-G/pdf-giorna/Giornale-Iuav-88.pdf. [COBISS.SI-ID 2519684]
29. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Prostorsko planiranje na poti k sistemski ureditvi = Spatial planning on route to a systems solution. Urbani izziv. [Tiskana izd.]. 2003, let. 14, št. 1, str. 15-20, 107-110. ISSN 0353-6483. [COBISS.SI-ID 2024643]

1.04 Strokovni članek

30. MICULINIČ, Andraž, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, MRAK, Gašper. Prostorska ureditev obalnega pasu med Koprom in Izolo na osnovi analize potreb lokalnega prebivalstva. Urbani izziv. Posebna izdaja. 2018, št. 8, str. 80-89, ilustr. ISSN 2232-481X. [COBISS.SI-ID 8584801]
31. GRABAR, Davor, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Degradirana območja kot potencial za razvoj alternativnih kulturnih dejavnosti. Urbani izziv. Posebna izdaja. 2018, št. 8, str. 90-97, ilustr. ISSN 2232-481X. [COBISS.SI-ID 8585057]
32. BRUSNJAK HRASTAR, Maja, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Zgoščevanje stanovanjskih območij in zagotavljanje novih stanovanj. Urbani izziv. Posebna izdaja. 2017, št. 7, str. 117-122, ilustr. ISSN 2232-481X. [COBISS.SI-ID 2866883]
33. MIKOŠ, Matjaž, FOŠKI, Mojca (927), KANTE, Peter (927), KOLER, Božo (927), KRYŽANOWSKI, Andrej (927), KUNIČ, Roman (927), LISEC, Anka (927), ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (927). Stališče Fakultete za gradbeništvo in geodezijo pri Univerzi v Ljubljani o predlogu nove prostorske in gradbene zakonodaje = Observations of the Faculty of Civil and Geodetic Engineering at the University of Ljubljana on the New spatial and construction legislative proposal. Geodetski vestnik : glasilo Zveze geodetov Slovenije. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 60, št. 1, str. 131-138. ISSN 0351-0271. http://geodetski-vestnik.com/60/1/gv60-1_mikos.pdf. [COBISS.SI-ID 7427425]
34. KAFOL STOJANOVIĆ, Ajda, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Vizija prostorskega razvoja Slovenije 2050 : inova(k)tivna Slovenija. Urbani izziv. Posebna izdaja. 2016, št. 6, str. 98-104, ilustr. ISSN 2232-481X. http://urbani-izziv.uirs.si/LinkClick.aspx?fileticket=r40VFofAlvE%3d&tabid=330. [COBISS.SI-ID 2773699]
35. ČRNIGOJ MARC, Tina (avtor, fotograf, kartograf), ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, MRAK, Gašper. Razpršeni hotel kot primer celostne obnove vasi Padna in razvoja podeželja. Urbani izziv. Posebna izdaja. 2016, št. 6, str. 177-187, ilustr. ISSN 2232-481X. [COBISS.SI-ID 7797345]
36. PICHLER-MILANOVIĆ, Nataša, FOŠKI, Mojca, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Turas: Prehod k odpornosti v trajnostnem razvoju mest = Turas: Transitioning towards urban resilience and sustainability. Geodetski vestnik : glasilo Zveze geodetov Slovenije. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 58, št. 1, str. 159-166, ilustr. ISSN 0351-0271. http://geodetski-vestnik.com/cms/images/58/1/gv58-1_pichler.pdf. [COBISS.SI-ID 6542177]
37. ROZMAN, Uroš, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Prostorska umestitev Dravske kolesarske poti. Urbani izziv. Posebna izdaja. 2014, št. 4, str. 45-52, ilustr. ISSN 2232-481X. [COBISS.SI-ID 2614211]
38. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, KERPAN, Nina, FOŠKI, Mojca. Spremembe namenske rabe prostora glede na razvoj slovenske prostorske zakonodaje v obdobju 1984-2007. Urbani izziv. Posebna izdaja. 2012, str. 5-17, ilustr. ISSN 2232-481X. [COBISS.SI-ID 2496963]
39. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, HUDOKLIN, Jelka, SIMONETI, Maja, PETERLIN, Marko, OSTAN, Saša (grafični oblikovalec). Slovenija, arhitektonska kultura od vizije do realnosti = Slovenia, architectural culture from vision to reality : prispevek na 3. kongresu hrvatskih arhitekata "Apolitika", Split 25.-27.11.2010. Čovjek i prostor. [Tiskano izd.]. 2010, letn. 57, št. 9-10 (676-677), str. 142-146, ilustr. ISSN 0011-0728. [COBISS.SI-ID 5279073]
40. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Načini naselitve in njihov vpliv na pojav razpršene gradnje : Želje in možnosti prebivalstva za gradnjo na samem. Urbani izziv. [Tiskana izd.]. dec. 1999, let. 10, št. 2, str. 124-132. ISSN 0353-6483. [COBISS.SI-ID 19659357]

1.05 Poljudni članek

41. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Študentska urbanistična delavnica Most na Soči. Geodetski vestnik : glasilo Zveze geodetov Slovenije. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 47, št. 1/2, str. 163-166. ISSN 0351-0271. [COBISS.SI-ID 1994849]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

42. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, MRAK, Gašper, FOŠKI, Mojca. Študentske delavnice kot uspešna pot uveljavljanja projektnega učenja v visokošolskem izobraževanju = Student workshop as a successful method of projectbased learning in higher education study programmes. V: AŠKERC ZADRAVEC, Katarina (ur.), et al. Izboljševanje kakovosti poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju : od teorije k praksi, od prakse k teoriji = Improving the quality of teaching and learning in higher education : from theory to practice, from practice to theory. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2016. Str. 153-162, ilustr. ISBN 978-961-6628-49-5. http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/Monografija_projekt-EHEA_splet.pdf. [COBISS.SI-ID 8227169]

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

43. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Vpliv spreminjanja rabe prostora na podobo kulturne krajine. V: HUDOKLIN, Jelka (ur.), SIMIČ, Suzana (ur.). Podeželska krajina kot razvojni potencial : zbornik prispevkov posveta Društva krajinskih arhitektov Slovenije, 18. april 2013, Ljubljana. Ljubljana: Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, 2013. Str. 33-38, ilustr. ISBN 978-961-90868-9-6. [COBISS.SI-ID 6249569]
44. GABRIJELČIČ, Peter, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Vizija prostorskega razvoja Slovenije. V: DROZG, Vladimir (ur.). Ključni vzvodi urbanističnega in prostorskega planiranja na prelomu tisočletja: stanje in trendi : mednarodni seminar : zbornik referatov. 15. Sedlarjevo srečanje, Maribor, 21.-23. oktober 1999. Ljubljana: Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije: = Town and Spatial Planning Association of Slovenia, 1999. Str. 51-56, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1553859]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

45. FOŠKI, Mojca, ČOK, Gregor, MRAK, Gašper, BREZNIK, Jana, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Telework in the Covid-19 pandemic. V: ERKMEN, Osman (ur.). 4th International symposium on global pandemics and multidisciplinary COVID-19 studies, March 1-2 2022, Ankara : Proceedings book = 4. Küresel pandemi̇ler ve multi̇di̇si̇pli̇ner COVID-19, 1-2 Mart 2022, Ankara. [S. l.]: International Association of Publishers, 2022. Str. 130-138, ilustr. https://www.pandemicstudies.org/_files/ugd/d0a9b7_bb7efb3a0c7143bc8c21309ee7bd0071.pdf. [COBISS.SI-ID 102788099]
financer: ARRS, Projekti, P2-0227, Geoinformacijska infrastruktura in trajnostni prostorski razvoj Slovenije
46. BREZNIK, Jana, FOŠKI, Mojca, ČOK, Gregor, MRAK, Gašper, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Impact of location and spatial conditions on studying from home during the Covid-19 pandemic - a case study of Slovenia. V: GÓMEZ CHOVA, Louis (ur.), LÓPEZ MARTÍNEZ, Agustín (ur.), LEES, Joanna (ur.). EDULEARN22 Proceedings : 14th International Conference on Education and New Learning Technologies, July 4th-6th, 2022 Palma, Mallorca, Spain : [conference proceedings]. Valencia: IATED Academy, cop. 2022. Str. 5268-5275, ilustr. EDULEARN proceedings (Internet). ISBN 978-84-09-42484-9. ISSN 2340-1117. https://library.iated.org/view/BREZNIK2022IMP. [COBISS.SI-ID 116690179]
financer: ARRS, Projekti, P2-0227, SI, Geoinformacijska infrastruktura in trajnostni prostorski razvoj Slovenije
47. ČOK, Gregor, DROBNE, Samo, MRAK, Gašper, FOŠKI, Mojca, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Decentralization of workplaces as a factor of the reducing urban transport system. V: FIKFAK, Alenka (ur.), et al. City Street4 : Streets for 2030: proposing streets for integrated, and universal mobility : [book of proceedings : Ljubljana, 23.-24. September 2020]. Ljubljana: Faculty of Architecture: Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia, 2020. Str. 149-156, ilustr. ISBN 978-961-6390-58-3. https://cs4.uirs.si/portals/cs4/posters/CS4_2020_BOP.pdf. [COBISS.SI-ID 34599939]
48. FOŠKI, Mojca, MRAK, Gašper, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Interdisciplinary approach to project based learning : experience through student workshops. V: CAKIR ILHAN, Ayse (ur.). Selected paper of 5th World Conference on Design and Arts (WCDA-2016). 5th World Conference on Design and Arts, 26-28 May 2016, Skopje, Macedonia. Nicosia: Science Park Research Organization and Counseling (SPROC), 2017. Vol. 3, no. 5, str. 95-103. New trends and issues proceedings on humanities and social sciences. ISSN 2421-8030. https://sproc.org/ojs/index.php/pntsbs/article/view/2009. [COBISS.SI-ID 8131169]
49. FIKFAK, Alenka, MRAK, Gašper, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. The Challenges of modern concepts of sustainable "rurbanity" in the 21st century = Izazovi suvremenih koncepata održivog razvoja ruralno-urbanih područja u 21. stoljeću. V: KARAČ, Zlatko (ur.). Rethinking urbanism : International scientific conference, Faculty of Architecture, University of Zagreb, 19th May 2012 : Proceedings book. Zagreb: Croatian Architects' Association, cop. 2012. Str. 115-118, ilustr. ISBN 978-953-6646-23-4. [COBISS.SI-ID 5835873]
50. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, DROBNE, Samo. Evaluation of the transport and other national policies for sustainable development as key for cohesion policy of Slovenia : experiences and thoughts for future. V: Regional Studies Association - The International Forum for Regional Development Policy and Research. Seaford: RSA, 2011. Str. 1-19, ilustr. http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/2011/mar-slovenia/papers/Zavodnik.pdf. [COBISS.SI-ID 5329761]
51. PICHLER-MILANOVIĆ, Nataša, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, DROBNE, Samo. Territorial Cohesion and Polycentric Developmnet of Slovenia : the role of functional (urban) regions. V: Regional Studies Association - The International Forum for Regional Development Policy and Research. Seaford: RSA, 2011. Str. 1-19, ilustr. http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/2011/mar-slovenia/papers/Pichler.pdf. [COBISS.SI-ID 5330017]
52. DROBNE, Samo, KONJAR, Miha, LISEC, Anka, PICHLER-MILANOVIĆ, Nataša, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Functional Regions Defined by Urban centres of (Inter)National Importance : case of Slovenia. V: SCHRENK, Manfred (ur.). Liveable, healthy, prosperous Cities for everyone. Real Corp 2010 : proceedings 2010 = Tagungsband 2010. 15th International Conference on Urban planning, regional development and information society, 18-20 May, Reed messe, Wien, Austria. Schwechat-Rannersdorf: CORP: = Competence Center of Urban and Regional Planning: = Kompetenzzentrum für Stadtplanung und Regionalentwicklung, 2010. Str. 297-306, ilustr. ISBN 978-395-02139-8-0, ISBN 978-395-02139-9-7. [COBISS.SI-ID 5019745]
53. PICHLER-MILANOVIĆ, Nataša, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Urban Land Use Management in Ljubljana : from Competitiveness to Sustainability - or vice versa?. V: SCHRENK, Manfred (ur.). Liveable, healthy, prosperous Cities for everyone. Real Corp 2010 : proceedings 2010 = Tagungsband 2010. 15th International Conference on Urban planning, regional development and information society, 18-20 May, Reed messe, Wien, Austria. Schwechat-Rannersdorf: CORP: = Competence Center of Urban and Regional Planning: = Kompetenzzentrum für Stadtplanung und Regionalentwicklung, 2010. Str. 295-304, ilustr. ISBN 978-395-02139-8-0, ISBN 978-395-02139-9-7. [COBISS.SI-ID 5050977]
54. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, DROBNE, Samo. Vloga in razvoj urbanih središč v trajnostnem prostorskem razvoju Slovenije = The role and developmentof the urban centres in sustainable spatial development of Slovenia. V: BREZOVEC, Aleksandra (ur.), MEKINC, Janez (ur.). Management, izobraževanje in turizem : družbena odgovornost za trajnostni razvoj : 2. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, 21.-22. oktober 2010, Portorož : zbornik referatov = proceedings. Portorož: Turistica, Fakulteta za turistične študije, 2010. Str. 2296-2305, ilustr. ISBN 978-961-6469-51-7. [COBISS.SI-ID 5169761]
55. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, DROBNE, Samo, PICHLER-MILANOVIĆ, Nataša. Accessibility to public services as a tool to achieve the polycentric regional development in Slovenia. V: VUJOŠEVIĆ, Miodrag (ur.), PERIĆ, Jasna (ur.). Thematic Conference Proceedings. Vol. 1. Belgrade: Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia, 2009. Str. 107-130, zvd. ISBN 978-86-80329-61-1. [COBISS.SI-ID 4848481]
56. DROBNE, Samo, LISEC, Anka, KONJAR, Miha, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, POGAČNIK, Andrej. Functional vs. administrative regions : Case of Slovenia. V: VUJOŠEVIĆ, Miodrag (ur.), PERIĆ, Jasna (ur.). Thematic Conference Proceedings. Vol. 1. Belgrade: Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia, 2009. Str. 395-416, ilustr. ISBN 978-86-80329-61-1. [COBISS.SI-ID 4849505]
57. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Prostorski red Slovenije - strateški ali izvedbeni dokument?. V: KORACA, Edi (ur.), STANIČ, Ivan (ur.). Izgrajevanje mesta - orodja na lokalni ravni. Ljubljana: Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, 2003. Str. 28-35. [COBISS.SI-ID 2239073]
58. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Strokovne podlage za oblikovanje predloga strategije prostorskega razvoja občine Idrija s posebnim poudarkom na razvoju poselitve. V: BURKELJCA, Maja (ur.). Strokovne podlage na področju usmerjanja poselitve : povzetek strokovnih posvetov na temo problematika priprave in sprejemanja prostorskih planskih aktov občin v letu 2002. Ljubljana: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS za prostorsko planiranje, 2003. Str. 84-91. ISBN 961-6276-26-3. [COBISS.SI-ID 1994593]
59. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Razvojne možnosti regij na podlagi analize strateških razvojnih dokumentov regionalnih razvojnih agencij. V: GERŠAK PODBREZNIK, Aleksandra (ur.), NOVAK, Matej (ur.). Regionalno planiranje : mednarodni seminar : zbornik referatov. 17. Sedlarjevo srečanje, 3, 4. in 5. oktober 2002, Izola Slovenija. Ljubljana: Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije: = Town and Spatial Planning Association of Slovenia, 2002. Str. 113-124. [COBISS.SI-ID 1868897]
60. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, FERLAN, Miran, DROBNE, Samo, ČEH, Marjan. Prostorsko planiranje za potrebe obrambe. V: TRIGLAV, Joc (ur.). G-Slovenija v e-Evropi : osnovni geodetski sistemi, zemljiški kataster, topografska izmera, prostorska informatika, fotogrametrija, kartografija, svetovanje pri prometu z nepremičninami : [zbornik mednarodnega posveta]. Ljubljana: Geodetska zveza Slovenije, 2001. Str. 406-416, ilustr. Geodetski vestnik, Letn. 45, 2001, št. 3. ISSN 0351-0271. [COBISS.SI-ID 1520993]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

61. BELIČIČ, Klemen, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, ČOK, Gregor, PRAŠIN KOLBEZEN, Marija. Termalni kompleks v Beli krajini iz prostorskega in turističnega vidika. V: URH, Vane (ur.). Zbornik prispevkov regijske konference Prihodnost zdraviliških mest in regij : Načrtovanje in upravljanje z zdraviliškimi območji : Novo mesto, 2. in 3. februar 2021. Novo mesto: Razvojni center, 2021. Str. 42-60, ilustr. ISBN 978-961-91327-4-6. https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2021/12/2_zbornik3.pdf. [COBISS.SI-ID 96385027]
62. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Odprt javni prostor in prostorsko načrtovanje. V: CERKVENIK, Stanka (ur.), ROJNIK, Enisa (ur.). Zbornik 9. konference komunalnega gospodarstva. Ljubljana: GZS, Zbornica komunalnega gospodarstva, 2019. Str. 229-237, ilustr. ISBN 978-961-6986-34-2. [COBISS.SI-ID 8909409]
63. LAMPIČ, Barbara, FOŠKI, Mojca, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, BARBORIČ, Blaž, CIGALE, Dejan, KUŠAR, Simon, MRAK, Gašper, POTOČNIK SLAVIČ, Irma, RADOVAN, Dalibor. Evidentiranje in analiza funkcionalno degradiranih območij v izbranih statističnih regijah Slovenije. Urbani izziv. Posebna izdaja, 28. Sedlarjevo srečanje, Ljubljana, 2. 6. 2017. 2017, št. 7, str. 10-18, ilustr. ISSN 2232-481X. [COBISS.SI-ID 65386850]
64. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Dejanska raba prostora - evidenca MKGP in spremljanje stanja. V: SIMONETI, Maja (ur.). Obeti sprememb v urejanju prostora. Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije, 2011. Str. 52-54. Zbornik referatov in razprav, 2011, št. 5. ISBN 978-961-6453-43-1. [COBISS.SI-ID 5776481]
65. FIKFAK, Alenka, IFKO, Sonja, NOVLJAN, Tomaž, ČOK, Gregor, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Idrija - staro rudarsko mesto - mesto prihodnosti. V: BASSIN, Peter (ur.), ŠUBIC KOVAČ, Maruška (ur.). Urbana prenova. Ljubljana: Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, 2009. Str. 21-35, ilustr. ISBN 978-961-91480-1-3. [COBISS.SI-ID 4712801]
66. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Slovene administrative organization and its spatial characteristic in relation to the European Union. V: Vision Planet : working paper. Vienna: Austrian Institute for Regional Studies and Spatial Plannung, 1998. Str. 80-86, ilustr. [COBISS.SI-ID 582241]
67. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Dileme trajnostnega razvoja = Dilemas about sustainable development. V: PREMZL, Vilibald (ur.). Zbornik = Proceedings. Maribor: Tehniška fakulteta, Gradbeništvo, 1994. Str. 139-145, ilustr. ISBN 86-435-0092-5. [COBISS.SI-ID 378721]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

68. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, GAJŠEK, Miran. The role of urban planning in the development of tourism on the example of the city of Ljubljana. V: SKORUP JURAČIĆ, Jelena (ur.). Book of abstracts. 1st International Scientific Conference Proceed with care / Living with tourism, 01 - 05 May 2019, Šibenik, Croatia. Zagreb: National Association for Interdisciplinary Activities in the Field of Heritage and Tourism, 2019. Str. 84-85. ISBN 978-953-48533-0-6. [COBISS.SI-ID 8801121]
69. MRAK, Gašper, FOŠKI, Mojca, LAMPIČ, Barbara, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Protection versus developement : cultural heritage in functionally derelict areas. V: MIKOŠ, Matjaž (ur.), BEZAK, Nejc (ur.). Buildings and infrastructure resilience : WCF2019 book of abstracts with programme. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2019. Str. 108, ilustr. ISBN 978-961-6884-60-0. https://www.wcf2019.org/wp-content/uploads/2019/02/120.pdf, https://www.youtube.com/watch?v=KlURPwLaqzo. [COBISS.SI-ID 8785761]
70. GAŠPAROVIĆ, Sanja, FOŠKI, Mojca, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, MRAK, Gašper. Innovative learning methods in educating spatial planners. V: Internationalisation enhancing quality of learning and teaching : conference abstracts. International Scientific Conference, Brdo pri Kranju, 2 March 2018. Ljubljana: Republic of Slovenia, Ministry of education, science and sport: CMEPIUS Center of the Republic of Slovenia for mobility and European educational and training programmes, 2018. Str. 6. [COBISS.SI-ID 8334433]
71. GOLJA, Aleš, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Development of water and waterside space of active recreational activities: a case study of Soča river. V: BON, Marta (ur.), MACURA, Dušan (ur.), ŽVAN, Milan (ur.). [Povzetki = Abstracts]. Konferenca Šport in javni prostor, Ljubljana 2018 = Conference Sport and Public Space, Ljubljana 2018. Ljubljana: Fakulteta za šport: Zavod Enajsta akademija, 2018. Str. 17-18. ISBN 978-961-6843-89-8. [COBISS.SI-ID 8563809]
72. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, PETROVIČ, Dušan. Vzpostavitev celovitega državnega kolesarskega omrežja v Sloveniji. V: BON, Marta (ur.), MACURA, Dušan (ur.), ŽVAN, Milan (ur.). [Povzetki = Abstracts]. Konferenca Šport in javni prostor, Ljubljana 2018 = Conference Sport and Public Space, Ljubljana 2018. Ljubljana: Fakulteta za šport: Zavod Enajsta akademija, 2018. Str. 69-70. ISBN 978-961-6843-89-8. [COBISS.SI-ID 8564065]
73. LAMPIČ, Barbara, FOŠKI, Mojca, CIGALE, Dejan, KUŠAR, Simon, POTOČNIK SLAVIČ, Irma, MRAK, Gašper, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, BARBORIČ, Blaž, RADOVAN, Dalibor. Evidentiranje in analiza funkcionalno degradiranih območij v izbranih statističnih regijah Slovenije. V: JANKOVIČ, Liljana (ur.), et al. Urbana regeneracija. Ljubljana: MAO - Muzej za arhitekturo in oblikovanje, 2017. Str. 13-14. [COBISS.SI-ID 64571234]
74. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, FOŠKI, Mojca, MRAK, Gašper. Model reaktivacije degradiranih predjela na zaštićenim područjima u Sloveniji. V: OBAD-ŠĆITAROCI, Mladen (ur.). Znanstveni kolokvij Modeli revitalizacije i unaprjeđenja kulturnog naslijeđa : multidisciplinarni dijalog : zbornik radova. Zagreb: Arhitektonski fakultet, 2017. Str. 41, ilustr. ISBN 978-953-8042-29-4, ISBN 978-953-8042-30-0. http://www.arhitekt.unizg.hr/znanost/HERU/diseminacija/Diseminacija%20projekta%20i%20rezultata/HERU_zbornik_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 8195425]
75. FOŠKI, Mojca, SEVNŠEK, Simon, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. The impact of motorway construction on land use changes. V: Book of abstracts - crossroads: SMART approaches for a sustainable future 2015 annual meeting of the Faculty of Geography : International Conference "Environment at a Crossroads: SMART approaches for a sustainable future", Bucharest, November 12-15, 2015. Elektronska izd. Bukarešta: University of Bucharest, Faculty of Geography, Department of Regional Geography and Environment, 2015. Str. 171. ISBN 978-973-0-20300-4. http://geo.unibuc.ro/ecosmart/wp-content/uploads/2015/06/Proceedings-ECOSMART.pdf. [COBISS.SI-ID 7304545]
76. PICHLER-MILANOVIĆ, Nataša, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, DROBNE, Samo, KONJAR, Miha. Metropolisation and Polycentric Development of Ljubljana: Strategic Challengesfor Territorial Governance. V: Urban Europe - Challenges to meet the urban future : book of abstracts. EURA conference 2012, Vienna, 20 - 22. 09. 2012. Wien: Technische Universität, 2012. Str. 168-169. ISBN 978-3-200-02766-4. https://www.conftool.pro/eura2012/index.php?page=browseSessions&mode=list&print=yes&form_session=56. [COBISS.SI-ID 5997153]
77. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, DROBNE, Samo, KOBAL, Jurij, STRMŠNIK, Klemen, ČERNIGOJ, Tereza. Evaluation of transport and other national policies for sustainable spatial development as the key for the cohesion policy of Slovenia : experiences and thoughts on the future. V: What Future for Cohesion Policy? : an academic and policy debate, Bled (Slovenia), 16-18 March 2011 : abstract book. Seaford: Regional Studies Association; Brussel: European Commission, Regional Policy; Ljubljana: Republic of Slovenia, Government Office for Local Self-Government and Regional Policy, 2011. Str. 50-51. [COBISS.SI-ID 5329249]
78. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, DROBNE, Samo. Vloga in razvoj urbanih središč v trajnostnem prostorskem razvoju Slovenije = The role and development of the urban centres in sustainable spatial development of Slovenia. V: BREZOVEC, Aleksandra (ur.), MEKINC, Janez (ur.). Management, izobraževanje in turizem : družbena odgovornost za trajnostni razvoj : 2. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, 21.-22. oktober 2010, Portorož : zbornik povzetkov referatov = book of abstracts. Portorož: Turistica, Fakulteta za turistične študije, 2010. Str. 279-280. ISBN 978-961-6469-50-0. [COBISS.SI-ID 5169505]
79. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. The main problems of the polycentric urban development in Slovenia. V: AVGUŠTIN ČAMPA, Sonia (ur.). Zbornik. Tretja konferenca slovenskih arhitektov in gradbenikov iz sveta in Slovenije, Ljubljana, 2. in 3. oktober 2008. Ljubljana: Svetovni slovenski kongres: = Slovenian World Congress, 2008. Str. 75-79, ilustr. ISBN 978-961-6700-02-3. [COBISS.SI-ID 4398945]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

80. ČOK, Gregor, FOŠKI, Mojca, MRAK, Gašper, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Pomen vizualne analize za oblikovno podobo naselij in krajine. V: ŠAŠEK-DIVJAK, Mojca (ur.), et al. Kako do boljše podobe slovenskih naselij in krajine : načrtovanje in ukrepi : zbornik povzetkov 31. Sedlarjevega srečanja. Ljubljana: Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, 2020. Str. 17. http://www.dupps.si/novice-druscarontva/video-posnetki-30-sedlarjevega-srecanja4774086. [COBISS.SI-ID 35090179]
81. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Regionalni projekti@SPRS ali "Vpliv SPRS na učinkovito umeščanje ključnih regionalnih projektov v programskih obdobjih (2014-2020 in 2021-2027)". V: NARED, Janez (ur.), POLAJNAR HORVAT, Katarina (ur.), RAZPOTNIK VISKOVIĆ, Nika (ur.). Globalni izzivi in regionalni razvoj. Elektronska izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. 11 f. Regionalni razvoj, 5. ISBN 978-961-254-836-0. ISSN 1855-5780. http://rrs.zrc-sazu.si/Portals/25/ZavodnikLamovsek.pdf. [COBISS.SI-ID 7303521]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

82. DROBEŽ, Eneja, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Opredelitev socialne infrastrukture z vidika pravnega reda Slovenije = New role of urban Facility Managers (FM) in terms of integrated management of building life cycles. V: BOGATAJ, Marija (ur.), DROBNE, Samo (ur.). Prostorski vidiki socialne infrastrukture za starejše. Trebnje: Zavod Inrisk - Inštitut za raziskavo sistemov izpostavljenih rizikom, 2020. Str. 1-16, ilustr. MEORL, št. 29. ISBN 978-961-94333-6-2. [COBISS.SI-ID 61207043]
financer: ARRS, J6-9396, SI, Razvoj socialne infrastrukture in storitev za izvajanje dolgotrajne oskrbe v skupnosti; ARRS, J5-1784, SI, Ustvarjanje družbene vrednosti s starostnikom prijaznim upravljanem stanovanjskega sklada v vseživljenjskih soseskah
83. FOŠKI, Mojca, MRAK, Gašper, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, LAMPIČ, Barbara. Reactivation of functionally derelict areas with cultural heritage sites. V: OBAD-ŠĆITAROCI, Mladen (ur.), BOJANIĆ OBAD ŠĆITAROCI, Bojana (ur.), MRĐA, Ana (ur.). Cultural urban heritage : development, learning and landscape strategies. Cham: Springer international publishing, cop. 2019. Str. 383-406, ilustr. The urban book series (Print). ISBN 978-3-030-10611-9. ISSN 2365-757X. DOI: 10.1007/978-3-030-10612-6_25. [COBISS.SI-ID 8682593]
84. HUDOKLIN, Jelka, NARED, Janez, KAVAŠ, Damjan, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Priložnosti povezovanja prostorskega in razvojnega regionalnega planiranja = Opportunities for integration of spatial and development regional planning. V: ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (ur.). Prostorski načrtovalci 21. stoletja : 60 let KPP, 45 let IPŠPUP : [znanstvena monografija]. Elektronska izd. Ljubljana: UL FGG - Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 2018. Str. 171-178, ilustr. ISBN 978-961-6884-56-3. https://media.fgg.uni-lj.si/knjige/prostorski-nacrtovalci-21-stoletja.pdf. [COBISS.SI-ID 8597089]
85. DROBNE, Samo, OVČAR, Domen, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Spremembe FUO regionalnih središč Slovenije v obdobju 2000-2015 s poudarkom na FUO središč mednarodnega pomena = Changes of FUAs of regional centres of Slovenia in 2000- 2015 with an emphasis on FUAs of centres of international importance. V: ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (ur.). Prostorski načrtovalci 21. stoletja : 60 let KPP, 45 let IPŠPUP : [znanstvena monografija]. Elektronska izd. Ljubljana: UL FGG - Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 2018. Str. 179-187, ilustr. ISBN 978-961-6884-56-3. https://media.fgg.uni-lj.si/knjige/prostorski-nacrtovalci-21-stoletja.pdf. [COBISS.SI-ID 8597857]
86. SIMONETI, Maja, OKRŠLAR, Gašper, WEISSEISEN, Maja, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Predlog regionalnega razvoja na primeru notranjosti slovenske Istre. V: NARED, Janez (ur.), POLAJNAR HORVAT, Katarina (ur.), RAZPOTNIK VISKOVIĆ, Nika (ur.). Globalni izzivi in regionalni razvoj. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Str. 145-154, ilustr., graf. prikazi. Regionalni razvoj, 5. ISBN 978-961-254-835-3. ISSN 1855-5780. [COBISS.SI-ID 39063085]
87. DROBNE, Samo, FOŠKI, Mojca, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Influence on Spatial Development by Building TEN Networks in Slovenia. V: FABBRO, Sandro (ur.). Mega transport infrastructure planning : European corridors in local-regional perspective. Cham [etc.]: Springer, cop. 2015. Str. 57-71, ilustr. ISBN 978-0-7546-4796-6, ISBN 978-3-319-16396-3. [COBISS.SI-ID 7227489]
88. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, FOŠKI, Mojca. Interdisciplinarni pristop k izvedbi urbanistično-planerskih delavnic. V: GABRIJELČIČ, Peter (ur.), FIKFAK, Alenka (ur.). Igra ustvarjalnosti : urbanistične, urbanistično-arhitekturne in planerske delavnice. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo: = Faculty of Architecture, 2012. Str. 62-69, ilustr. ISBN 978-961-6823-22-7. [COBISS.SI-ID 5860961]
89. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, FOŠKI, Mojca. The role of the interdisciplinary learning for the urban design and spatial planning workshops. V: GABRIJELČIČ, Peter (ur.), FIKFAK, Alenka (ur.). Igra ustvarjalnosti : urbanistične, urbanistično-arhitekturne in planerske delavnice. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo: = Faculty of Architecture, 2012. Str. 70-77, ilustr. ISBN 978-961-6823-22-7. [COBISS.SI-ID 5861217]
90. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, PETERLIN, Marko, PICHLER-MILANOVIĆ, Nataša, DROBNE, Samo. Teoretična izhodišča. V: ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (ur.). Funkcionalne regije - izziv prihodnjega razvoja Slovenije. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: IPoP - Inštitut za politike prostora; Kamnik: OIKOS - svetovanje za razvoj, 2011. Str. 13-20. ISBN 978-961-6167-99-4. [COBISS.SI-ID 5714529]
91. POGAČNIK, Andrej, KONJAR, Miha, DROBNE, Samo, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, SOSS, Konstanca. Večkriterijska ocena modelov funkcionalnih regij in predlog regionalizacije Slovenije. V: ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (ur.). Funkcionalne regije - izziv prihodnjega razvoja Slovenije. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: IPoP - Inštitut za politike prostora; Kamnik: OIKOS - svetovanje za razvoj, 2011. Str. 67-75, ilustr. ISBN 978-961-6167-99-4. [COBISS.SI-ID 5716065]
92. DROBNE, Samo, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, ŽAUCER, Tadej, ŠPILER, Blaž. Analiza zaznavanja roba urbanih naselij v GIS-u. V: PERKO, Drago (ur.), ZORN, Matija (ur.). Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2009-2010. Ljubljana: Založba ZRC, 2010. Str. 225-232, ilustr. GIS v Sloveniji, 10. ISBN 978-961-254-210-8. ISSN 1855-4954. [COBISS.SI-ID 31817517]
93. LISEC, Anka, DROBNE, Samo, KONJAR, Miha, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Modeliranje funkcionalnih območij slovenskih urbanih središč. V: PERKO, Drago (ur.), ZORN, Matija (ur.). Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2009-2010. Ljubljana: Založba ZRC, 2010. Str. 233-241, ilustr. GIS v Sloveniji, 10. ISBN 978-961-254-210-8. ISSN 1855-4954. [COBISS.SI-ID 31817773]
94. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, ČEH, Marjan, KOŠIR, Uroš. Analiza dostopnosti prebivalcev do javnih dejavnosti z medkrajevnim avtobusnim potniškim prometom. V: PERKO, Drago (ur.), ZORN, Matija (ur.). Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2009-2010. Ljubljana: Založba ZRC, 2010. Str. 251-260, ilustr. GIS v Sloveniji, 10. ISBN 978-961-254-210-8. ISSN 1855-4954. [COBISS.SI-ID 31818029]
95. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, FOŠKI, Mojca, ŽAUCER, Tadej. Prostorski razvoj Občine Idrija: posebnosti glede na poselitvene vzorce. V: NARED, Janez (ur.), PERKO, Drago (ur.). Na prelomnici: razvojna vprašanja občine Idrija. Ljubljana: Založba ZRC, 2010. Str. 169-178, zvd. Knjižna zbirka Capacities, 1. ISBN 978-961-254-243-6, ISBN 978-961-05-0306-4. ISSN 2232-2477. [COBISS.SI-ID 32115757]
96. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, KUNSTELJ, Meta. Različni pristopi k proučevanju odnosov med mestnimi in podeželskimi območji = Different approaches to assessment of relations between urban and rural areas. V: ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (ur.), FIKFAK, Alenka (ur.), BARBIČ, Ana (ur.). Podeželje na preizkušnji : jubilejna monografija ob upokojitvi izrednega profesorja dr. Antona Prosena. V Ljubljani: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: Geodetski inštitut Slovenije, 2010. Str. 30-38, ilustr. ISBN 978-961-6167-94-9. [COBISS.SI-ID 5029473]
97. PICHLER-MILANOVIĆ, Nataša, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Trends in Land Use Management in Europe. V: ENGELKE, Dirk Rainer (ur.). Sustainable Land Use Management in Europe : providing strategies and tools for decision - makers. Lyon: Certu - Technical agency of the French Ministry of Ecology, Energy, Sustainable Development and the Sea, cop. 2010. Str. 11-20, ilustr. Débats (CERTU). ISBN 978-2-11-098932-1. ISSN 1280-1631. [COBISS.SI-ID 5249377]
98. ČEH, Marjan, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, ROM, Janez, KIDERIČ, Damijan. Analiza dostopnosti prebivalstva do javnih dejavnosti z javnim potniškim prometom s pomočjo dveh GIS gravitacijskih modelov. V: PERKO, Drago (ur.), et al. Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2007-2008. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. Str. 311-320, ilustr. GIS v Sloveniji, 9. ISBN 978-961-254-082-1. ISSN 1855-4954. [COBISS.SI-ID 28623405]
99. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Settlement patterns in Europe: Elements and comparative typology. V: GETIMIS, Panayiotis (ur.), KAFKALAS, Grigoris (ur.). Overcoming fragmentation in southeast Europe : spatial development trends and integration potential. Aldershot, England; Burlington, VT: Ashgate, cop. 2007. Str. 235-266, ilustr. Urban and regional planning and development series. ISBN 978-0-7546-4796-6. [COBISS.SI-ID 3712865]
100. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Regionalni razvoj v razmerah razvitih informacijskih družb. V: NARED, Janez (ur.), et al. Veliki razvojni projekti in skladni regionalni razvoj. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 167-181, graf. prikazi, zvd. Regionalni razvoj, 1. ISBN 978-961-254-014-2. [COBISS.SI-ID 26989101]
101. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, FOŠKI, Mojca, ČEH, Marjan. Urban Development and Planning Tools in Slovenia. V: LAMI, Isabella M. (ur.). An overview on planning systems and urban markets in Europe. Roma: Aracne editrice, 2005. Str. 147-161, ilustr. AO8, 50. ISBN 88-7999-973-7. [COBISS.SI-ID 2681953]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

102. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, ŽOHAR, Špela. Poselitev na območju Koprivnika v Bohinju. V: LAMOVŠEK, Marjan (ur.), et al. Koprivnik in Gorjuše v zrcalu stoletij : 1793-2018 : monografija ob 225. obletnici imenovanja Valentina Vodnika za prvega stalnega dušnega pastirja in izgradnje župnijske cerkve na Koprivniku. Koprivnik v Bohinju: Turizem Bohinj, 2018. Str. 203-215, ilustr. ISBN 978-961-288-670-7. [COBISS.SI-ID 8542817]
103. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Zelena infrastruktura kao koncept uređenja Radničke. V: GAŠPAROVIĆ, Sanja (ur.), ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (ur.), MRAK, Gašper (ur.). Radnička u ne/nastajanju : planiranje jugoistočnog ulaza u Zagreb : izbor studentskih radova akademske godine 2016./2017. = Radnička street in the dis/appearing : planning of the southeast entrance to Zagreb : selected student project of 2016/2017 academic year. U Zagrebu: Arhitektonski fakultet, Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu: = Faculty of Architecture, Department of Urban and Spatial Planning and Landscape Architecture; V Ljubljani: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje: = Faculty of Civil and Geodetic Engineering, Chair of Spatial Planning, 2017. Str. 24-25, ilustr. ISBN 978-953-8042-31-7. [COBISS.SI-ID 8228705]
104. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, SIMONETI, Maja. Študentske delavnice kot del procesa snovanje vizije prostorskega razvoja. V: BARTOL, Blanka (ur.), HUMERCA ŠOLAR, Lenča (ur.), MIKLAVČIČ, Tomaž (ur.). Slovenski prostor 2050 : vizije prostorskega razvoja Slovenije. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, 2016. Str. 18-19, ilustr. ISBN 978-961-6392-70-9. [COBISS.SI-ID 7535201]
105. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, BEVCER, Miha, BLATNIK, Špela, CETIN, Petra, ČIRIČ, Katarina, FERLIN, Anita, GRABAR, Davor, KUŽATKO, Suzana, OKRŠLAR, Gašper, PLAVČAK, Ana, PLEŠEJ, Matej, PODBEVŠEK, Nina, PRIMOŽIČ, Eva, ROJKO, Irena, WEISSEISEN, Maja. Metodološki pristop. V: ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (ur.). Razvojni potenciali podeželskih območij in celovita prenova vasi : mednarodna študentska delavnica Istra 2015. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2015. Str. 45-48, ilustr. ISBN 978-961-6884-27-3. [COBISS.SI-ID 7205217]
106. SIMONETI, Maja, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Razvoj podeželja - odvisen je od prebivalcev. V: ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (ur.). Razvojni potenciali podeželskih območij in celovita prenova vasi : mednarodna študentska delavnica Istra 2015. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2015. Str. 21-30, ilustr. ISBN 978-961-6884-27-3. [COBISS.SI-ID 7204449]
107. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. The Ljubljana Urban Region within the concept of Slovenian functional regions. V: ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (ur.), KUŠAR, Simon (ur.), DILLINGER, Andreas (ur.). International Student Workshop Tracking the Ljubljana Urban Region 2012/2013, Ljubljana, Vienna. 1st ed. Ljubljana: Faculty of Civil and Geodetic Engineering, 2013. Str. 30-32, ilustr. ISBN 978-961-6884-12-9, ISBN 978-961-6884-13-6, ISBN 978-961-6884-14-3. [COBISS.SI-ID 6194529]
108. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, GORKIČ, Matjaž. Uporaba koncepta pametne rasti v razvoju trških naselij. V: FOŠKI, Mojca (ur.), et al. Urbanistično-planerska delavnica Muta 2011/2012. Muta: Občina, 2012. Str. 10-12, ilustr. ISBN 978-961-269-788-4. [COBISS.SI-ID 5976417]
109. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, FOŠKI, Mojca, MRAK, Gašper, et al. Zmerni optimizem : 1. scenarij. V: ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (ur.). Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/2012 : povzetek. Sevnica: Občina, 2012. Str. 6, ilustr. ISBN 978-961-269-710-5, ISBN 978-961-269-720-4. [COBISS.SI-ID 5882977]
110. FOŠKI, Mojca, MRAK, Gašper, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, et al. Uspelo nam je! : 2. scenarij. V: ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (ur.). Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/2012 : povzetek. Sevnica: Občina, 2012. Str. 7, ilustr. ISBN 978-961-269-710-5, ISBN 978-961-269-720-4. [COBISS.SI-ID 5883233]
111. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, FOŠKI, Mojca, MRAK, Gašper, et al. Sevnica brez meja : 4. scenarij. V: ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (ur.). Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/2012 : povzetek. Sevnica: Občina, 2012. Str. 9, ilustr. ISBN 978-961-269-710-5, ISBN 978-961-269-720-4. [COBISS.SI-ID 5883745]
112. MRAK, Gašper, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, FOŠKI, Mojca, et al. Mesto zdravja za vse generacije : 3. scenarij. V: ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (ur.). Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/2012 : povzetek. Sevnica: Občina, 2012. Str. 78, ilustr. ISBN 978-961-269-710-5, ISBN 978-961-269-720-4. [COBISS.SI-ID 5883489]
113. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Oblikovanje scenarijev kot metoda prostorskega načrtovanja. V: ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (ur.), et al. Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/2012. Sevnica: Občina, 2012. Str. 19-21, ilustr. ISBN 978-961-269-719-8. [COBISS.SI-ID 5875553]
114. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Prenova kot del občinskega prostorskega načrtovanja. V: FIKFAK, Alenka (ur.), GABRIJELČIČ, Peter. Obuditev mestnega jedra : strokovna publikacija urbanistično-arhitekturne delavnice, Brežice 2007/2008. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2008. Str. 8-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 4195681]
115. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Country report. Basic characteristic of the Republic of Slovenia. V: KREITMAYER, Janja (ur.). Istanbul +5 : Slovenian national report on the implementation of the Habitat Agenda. Ljubljana: Ministry of the Environment and Spatial Planning, National Office for Spatial Planning, 2001. Str. 7-37, ilustr. ISBN 961-6276-20-4. [COBISS.SI-ID 1355873]
116. DROBNE, Samo, ČEH, Marjan, FERLAN, Miran, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, NERED, Igor, KOKALJ, Ana, OBLAK, Mateja. Zasnova GIS za potrebe prostorskega načrtovanja v obrambnem sistemu Slovenije. V: HLADNIK, David (ur.), et al. Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 1999-2000 : zbornik referatov simpozija, Ljubljana, 26. september 2000. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU: Zveza geografskih društev Slovenije: Zveza geodetov Slovenije, 2000. Str. [75]-84, ilustr. ISBN 961-6358-15-4. [COBISS.SI-ID 16815661]
117. ŠPES, Metka, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, ČARNI, Doroteja, PERDIJA, Branko. Urbano okolje. V: PIRC-VELKAVRH, Anita (ur.). Okolje v Sloveniji 1996 : (poročilo o stanju okolja, pripravljeno na podlagi 75. in 76. člena Zakona o varstvu okolja). Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, 1998. Str. 153-166. ISBN 961-90576-2-7. [COBISS.SI-ID 52397]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

118. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Uvodni nagovor dr. Alme Zavodnik Lamovšek, predsednice Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije. Urbani izziv. Posebna izdaja. 2021, št. 13, str. 6. ISSN 2232-481X. https://urbani-izziv.uirs.si/Portals/urbaniizziv/Clanki/2021/uizziv-20212-S_01.pdf. [COBISS.SI-ID 94742787]
119. FOŠKI, Mojca, MRAK, Gašper, PROSEN, Anton, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Knjigi na pot. V: ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (ur.). Prostorski načrtovalci 21. stoletja : 60 let KPP, 45 let IPŠPUP : [znanstvena monografija]. Elektronska izd. Ljubljana: UL FGG - Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 2018. Str. 11. ISBN 978-961-6884-56-3. https://media.fgg.uni-lj.si/knjige/prostorski-nacrtovalci-21-stoletja.pdf. [COBISS.SI-ID 8595809]
120. FIKFAK, Alenka, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. "Nova" številka = "New" issue. Igra ustvarjalnosti : teorija in praksa urejanja prostora. 2017, št. 5, str. 8-9, ilustr. ISSN 2350-3637. http://iu-cg.org/paper/2017/IU_CG_05-2017.pdf. [COBISS.SI-ID 3602308]
121. FIKFAK, Alenka, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Četrta številka = 4th issue. Igra ustvarjalnosti : teorija in praksa urejanja prostora. 2016, št. 4, str. 9. ISSN 2350-3637. http://www.iu-cg.org/paper/2016/IU_CG_04-2016.pdf. [COBISS.SI-ID 3602564]
122. FIKFAK, Alenka, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Tretja številka = 3rd issue. Igra ustvarjalnosti : teorija in praksa urejanja prostora. 2015, št. 3, str. 8-9. ISSN 2350-3637. http://www.iu-cg.org/paper/2015/IU_CG_03-2015.pdf. [COBISS.SI-ID 3601540]
123. SIMONETI, Maja, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Predgovor. V: ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (ur.). Razvojni potenciali podeželskih območij in celovita prenova vasi : mednarodna študentska delavnica Istra 2015. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2015. Str. 5-6, ilustr. ISBN 978-961-6884-27-3. [COBISS.SI-ID 7204193]
124. SIMONETI, Maja, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Sklepna beseda. V: ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (ur.). Razvojni potenciali podeželskih območij in celovita prenova vasi : mednarodna študentska delavnica Istra 2015. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2015. Str. 104. ISBN 978-961-6884-27-3. [COBISS.SI-ID 7204961]
125. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (intervjuvanec). Srečno v novo leto 2016!. Študentski most : revija študentov Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. [Tiskana izd.]. dec. 2015, letn. 14, št. 4, str. 39. ISSN 2630-2802. [COBISS.SI-ID 7374945]
126. FIKFAK, Alenka, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Druga številka = 2nd issue. Igra ustvarjalnosti : teorija in praksa urejanja prostora. 2014, [letn.] 2, št. 1, str. 8-9. ISSN 2350-3637. http://iu-cg.org/paper/2014/iu02.html. [COBISS.SI-ID 3130244]
127. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, FIKFAK, Alenka. Rojstvo nove revije = The birth of a new journal. Igra ustvarjalnosti : teorija in praksa urejanja prostora. 2013, št. 1, str. 8-9. ISSN 2350-3637. http://issuu.com/fa_urbanizem/docs/iu_st01/9?e=5503207/5164384. [COBISS.SI-ID 2971012]
128. DILLINGER, Andreas, FOŠKI, Mojca, HIRSCHLER, Petra, KUŠAR, Simon, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, MRAK, Gašper, SELZMANN, Geli. Foreword. V: ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (ur.), KUŠAR, Simon (ur.), DILLINGER, Andreas (ur.). International Student Workshop Tracking the Ljubljana Urban Region 2012/2013, Ljubljana, Vienna. 1st ed. Ljubljana: Faculty of Civil and Geodetic Engineering, 2013. Str. 3, ilustr. ISBN 978-961-6884-12-9, ISBN 978-961-6884-13-6, ISBN 978-961-6884-14-3. [COBISS.SI-ID 6195041]
129. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Knjigi na pot. V: ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (ur.). Funkcionalne regije - izziv prihodnjega razvoja Slovenije. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: IPoP - Inštitut za politike prostora; Kamnik: OIKOS - svetovanje za razvoj, 2011. Str. 5. ISBN 978-961-6167-99-4. [COBISS.SI-ID 5714017]
130. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, FIKFAK, Alenka, BARBIČ, Ana. Knjigi na pot. V: ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (ur.), FIKFAK, Alenka (ur.), BARBIČ, Ana (ur.). Podeželje na preizkušnji : jubilejna monografija ob upokojitvi izrednega profesorja dr. Antona Prosena. V Ljubljani: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: Geodetski inštitut Slovenije, 2010. Str. 9-10. ISBN 978-961-6167-94-9. [COBISS.SI-ID 5031521]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

131. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Prostorske razprave : sistemski pogled na spreminjanje prostorske zakonodaje. Urbani izziv. Posebna izdaja. 2021, št. 13, str. 169-171. ISSN 2232-481X. https://urbani-izziv.uirs.si/Portals/urbaniizziv/Clanki/2021/uizziv-20212-S_23.pdf. [COBISS.SI-ID 94758403]
132. FOŠKI, Mojca, MRAK, Gašper, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Katedra za prostorsko planiranje danes in pogled naprej. V: ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (ur.). Prostorski načrtovalci 21. stoletja : 60 let KPP, 45 let IPŠPUP : [znanstvena monografija]. Elektronska izd. Ljubljana: UL FGG - Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 2018. Str. 19-20. ISBN 978-961-6884-56-3. https://media.fgg.uni-lj.si/knjige/prostorski-nacrtovalci-21-stoletja.pdf. [COBISS.SI-ID 8596065]

1.22 Intervju

133. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (intervjuvanec), ČOK, Gregor (intervjuvanec), FOŠKI, Mojca (intervjuvanec). Da arhitektura ne bo sijala le sama zase. Outsider : revija, ki presega meje. [Slovenska tiskana izd.]. 2022, letn. 8, št. 29, str. 86-88, ilustr. ISSN 2386-0030. [COBISS.SI-ID 106813699]
134. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (intervjuvanec). Pogovor z doc. dr. Almo Zavodnik Lamovšek: "Zavedati se moramo pomena in odgovornosti do prostora ...". Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. zima 2021, leto 23, št. 4, str. 12-14, ilustr. https://www.sentrupert.si/objava/581319. [COBISS.SI-ID 90649859]

1.25 Drugi sestavni deli

135. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Prostorske razprave : razvoj železniškega omrežja v Republiki Sloveniji – ali lovimo zadnji vlak?. Urbani izziv. Posebna izdaja. 2022, št. 14, str. 167-168. ISSN 2232-481X. https://www.urbaniizziv.si/Portals/urbaniizziv/Clanki/2022/uizziv-20221-S_16.pdf. [COBISS.SI-ID 116305155]
136. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. UL FGG gostila 32. Sedlarjevo srečanje. Geodetski vestnik : glasilo Zveze geodetov Slovenije. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 65, št. 3, str. 479-480, ilustr. ISSN 0351-0271. http://www.geodetski-vestnik.com/65/3/gv65-3_stroka.pdf. [COBISS.SI-ID 81602051]
137. FOŠKI, Mojca, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Magistrski študijski program prostorsko načrtovanje je bil nagrajen s certifikatom za izjemnost. Geodetski vestnik : glasilo Zveze geodetov Slovenije. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 63, št. 4, str. 614, ilustr. ISSN 0351-0271. http://www.geodetski-vestnik.com/63/4/gv63-4_stroka.pdf. [COBISS.SI-ID 9026145]
138. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Prostorski načrtovalci 21. stoletja : 60 let KPP [in] 40 let IPŠPUR. Geodetski vestnik : glasilo Zveze geodetov Slovenije. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 62, št. 4, str. 709-711, ilustr. ISSN 0351-0271. http://geodetski-vestnik.com/62/4/gv62-4_novice1.pdf. [COBISS.SI-ID 8659041]
139. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. V2-1513 - izdelava modela povezanosti celotne Slovenije s kolesarskimi potmi = V2-1513- model of the integration of Slovenian bicycle network (CRP). Igra ustvarjalnosti : teorija in praksa urejanja prostora. 2017, št. 5, str. 102-105, ilustr. ISSN 2350-3637. http://iu-cg.org/paper/2017/IU_CG_05-2017.pdf. [COBISS.SI-ID 8522849]
140. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. V6-1510 (B) - celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega sistema = V6-1510 (B) - comprehensive methodology for inventory and analysis of derelict land, implementation of the pilot census and ... (CRP). Igra ustvarjalnosti : teorija in praksa urejanja prostora. 2017, št. 5, str. 98-101, ilustr. ISSN 2350-3637. http://iu-cg.org/paper/2017/IU_CG_05-2017.pdf. [COBISS.SI-ID 8523105]
141. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Drage študentke, dragi študentje UL FGG!. Študentski most : revija študentov Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. [Tiskana izd.]. jun. 2017, letn. 16, št. 2, str. 39, ilustr. ISSN 2630-2802. [COBISS.SI-ID 8763233]
142. SIMONETI, Maja, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Namen in cilji. V: ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (ur.). Razvojni potenciali podeželskih območij in celovita prenova vasi : mednarodna študentska delavnica Istra 2015. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2015. Str. 43-44. ISBN 978-961-6884-27-3. [COBISS.SI-ID 7205473]
143. FOŠKI, Mojca, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, MRAK, Gašper. Načrtovanje prostora je za vse! = Spatial planning is for everyone!. Igra ustvarjalnosti : teorija in praksa urejanja prostora. 2014, št. 2, str. 106-107, ilustr. ISSN 2350-3637. http://www.iu-cg.org/paper/2014/IU_CG_02-2014.pdf. [COBISS.SI-ID 288459264]
144. FOŠKI, Mojca, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Ob upokojitvi prof. dr. Andreja Pogačnika. Geodetski vestnik : glasilo Zveze geodetov Slovenije. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 57, št. 1, str. 175-178, ilustr. ISSN 0351-0271. http://geodetski-vestnik.com/cms/images/57/1/gv57-1_izo2.pdf. [COBISS.SI-ID 6243169]
145. FOŠKI, Mojca, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, MRAK, Gašper. Mednarodna študentska delavnica 2012/2013 : iskanje Ljubljanske urbane regije = International student workshop 2012/2013 : tracking the Ljubljana Urban Region. Igra ustvarjalnosti : teorija in praksa urejanja prostora. 2013, št. 1, str. 152-153, ilustr. ISSN 2350-3637. http://www.iu-cg.org/paper/2013/IU_st01.pdf. [COBISS.SI-ID 288386304]
146. FOŠKI, Mojca, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, MRAK, Gašper. Urbanistično-planerska delavnica Muta 2012 : idejna zasnova trgov Gortine, Zgornje Mute in Spodnje Mute = Urban design and spatial planning workshop Muta 2012 : conceptual design of town squares in Gortina, Zgornja Muta and Spodnja Muta. Igra ustvarjalnosti : teorija in praksa urejanja prostora. 2013, št. 1, str. 148-149, ilustr. ISSN 2350-3637. http://www.iu-cg.org/paper/2013/IU_st01.pdf. [COBISS.SI-ID 288384000]
147. FOŠKI, Mojca, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, MRAK, Gašper. Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2012 : scenariji in strategija prostorskega razvoja Sevnice in Boštanja = Urban design and spatial planning workshop Sevnica 2012 : scenarios and strategies for spatial development of Sevnica and Boštanj. Igra ustvarjalnosti : teorija in praksa urejanja prostora. 2013, št. 1, str. 128-129, ilustr. ISSN 2350-3637. http://www.iu-cg.org/paper/2013/IU_st01.pdf. [COBISS.SI-ID 288374784]
148. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, POGAČNIK, Andrej, DROBNE, Samo, KOBAL, Jurij, PICHLER-MILANOVIĆ, Nataša, PETERLIN, Marko, SITAR, Metka, LAVRAČ, Ivo. Uvod. V: ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (ur.). Funkcionalne regije - izziv prihodnjega razvoja Slovenije. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: IPoP - Inštitut za politike prostora; Kamnik: OIKOS - svetovanje za razvoj, 2011. Str. 9-12, ilustr. ISBN 978-961-6167-99-4. [COBISS.SI-ID 5714273]
149. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, PETERLIN, Marko, KOBAL, Jurij, POGAČNIK, Andrej. Zaključek. V: ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (ur.). Funkcionalne regije - izziv prihodnjega razvoja Slovenije. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: IPoP - Inštitut za politike prostora; Kamnik: OIKOS - svetovanje za razvoj, 2011. Str. 93-95. ISBN 978-961-6167-99-4. [COBISS.SI-ID 5716833]
150. FIKFAK, Alenka, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, BARBIČ, Ana. Okrogla miza: Podeželje na preizkušnji. Geodetski vestnik : glasilo Zveze geodetov Slovenije. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 54, št. 2, str. 331-333, ilustr. ISSN 0351-0271. http://www.geodetski-vestnik.com/54/2/gv54-2_331-333.pdf. [COBISS.SI-ID 5073249]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

151. NARED, Janez, HUDOKLIN, Jelka, KAVAŠ, Damjan, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Povezovanje prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni v Sloveniji. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. 89 str., graf. prikazi, tabele, zvd. Georitem, 29. ISBN 978-961-05-0154-1. ISSN 1855-1963. [COBISS.SI-ID 298347008]

2.02 Strokovna monografija

152. FONDA, Mihael, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, POGAČNIK, Andrej, FOŠKI, Mojca, DROBNE, Samo, GOLOBIČ, Mojca, MAROT, Naja, HUDOKLIN, Jelka, HOČEVAR, Irena, MIKLAVČIČ, Tomaž (urednik). Poročilo o prostorskem razvoju. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, 2016. 73 str., ilustr. ISBN 978-961-6392-72-3. http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/prostorski_razvoj/proocilo_o_prostorskem_razvoju.pdf. [COBISS.SI-ID 285924864]
153. PICHLER-MILANOVIĆ, Nataša, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, DROBNE, Samo, KONJAR, Miha, et al., GIFFINGER, Rudolf (urednik). POLYCE : metropolisation and polycentric development of Central Europe. Vienna: ESPON: University of Technology, 2013. 147 str., ilustr. ISBN 978-3-902576-73-6. [COBISS.SI-ID 17615126]
154. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, FIKFAK, Alenka, SIMONETI, Maja (urednik). Urejanje prostora : vaje za sodelovanje v trajnostnem prostorskem razvoju : informator za učitelje in šole. Ljubljana: Inštitut za politike prostora, 2010. 49 str., ilustr. ISBN 978-961-92936-2-1. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4123/1/urejanjek.pdf. [COBISS.SI-ID 252775936]
155. SIMONETI, Maja, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Prostor za vsakdanjo rabo : širimo znanje za sodelovanje pri urejanju prostora. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, 2009. 53 str., ilustr. ISBN 978-961-6276-42-9. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4121/1/Prostork.pdf. [COBISS.SI-ID 247652864]
156. GABRIJELČIČ, Peter, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, FIKFAK, Alenka (urednik). Urbanistično-arhitekturna delavnica Idrija - staro rudarsko mesto : [strokovna publikacija Urbanistično-arhitekturne delavnice] ; urednik publikacije Alenka Fikfak]. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2008. 63 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2208132]
157. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Sustainable spatial development in Slovenia. Ljubljana: Ministry of the Environment, Spatial Planning and Energy, National Office for Spatial Planning, 2003. 38 str., ilustr. ISBN 961-6276-31-X. [COBISS.SI-ID 125827840]
158. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Sustainable spatial development in Slovenia. Summary. Ljubljana: Ministry of the Environment, Spatial Planning and Energy, National Office for Spatial Planning, 2003. 14 str., ilustr. ISBN 961-6276-32-8. [COBISS.SI-ID 125828096]
159. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Vzdržen prostorski razvoj v Sloveniji. Ljubljana: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS za prostorsko planiranje, 2003. 38 str., ilustr. ISBN 961-6276-28-X. [COBISS.SI-ID 125626880]
160. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Vzdržen prostorski razvoj v Sloveniji. Povzetek. Ljubljana: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS za prostorsko planiranje, 2003. 14 str., ilustr. ISBN 961-6276-30-1. [COBISS.SI-ID 125807872]
161. POGAČNIK, Andrej, PROSEN, Anton, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, FOŠKI, Mojca. Nacionalne smernice za prostorski razvoj regij : zaključno gradivo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje, 2002. 111 str., ilustr. http://www.gov.si/upp/doc/Prostor2020. [COBISS.SI-ID 2338145]
162. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Ocena stanja in teženj v prostoru Republike Slovenije : december 2001. Ljubljana: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS za prostorsko planiranje, 2002. 55 str., zvd., tabele. ISBN 961-6276-24-7. [COBISS.SI-ID 119460608]
163. POGAČNIK, Andrej, GABRIJELČIČ, Peter, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Mednarodna izhodišča in prostorski razvoj Slovenije. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje, 2001. 37 str., ilustr. http://www.gov.si/upp/doc/Prostor2020. [COBISS.SI-ID 2337889]
164. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, CUGELJ, Helena. Analiza vsebinskih izhodišč za koncept prostorskega razvoja Republike Slovenije v kontekstu približevanja Evropski uniji. Izhodišča za oblikovanje koncepta prostorskega razvoja Republike Slovenije. Ljubljana: Arhitektura, 1999. 62 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 747617]
165. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Analiza vsebinskih izhodišč za koncept prostorskega razvoja Republike Slovenije v kontekstu približevanja Evropski uniji : pregled stanja in teženj v prostoru, na področju urejanja prostora ter v kontekstu približevanja Slovenije Evropski skupnosti. Ljubljana: [s.n.], 1998. 98 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 580961]
166. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, ŠOLAR, Helena. Perspectives and strategies of spatial development policy in the central European, Danubian and Adriatic area : Slovenian national contribution for the Vision Planet project. Ljubljana: Ministry of the Environment and Physical Planning, 1998. 78 f., karte, ilustr. [COBISS.SI-ID 580705]

2.05 Drugo učno gradivo

167. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, MRAK, Gašper. Spatial planning for flood protection. Ljubljana: University of Ljubljana Faculty of Civil and Geodetic Engineering, 2021. 1 USB ključ (1 datoteka PDF (253 str.)), ilustr. [COBISS.SI-ID 107675395]
168. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Načrtovanje rabe površin : predmet za 1 letnik VSŠ geodezije. Ljubljana: [A. Zavodnik Lamovšek], 2006. 1 zv. [loč. pag.], ilustr. [COBISS.SI-ID 3055201]
169. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Prostorsko planiranje : predmet za 3. letnik VSŠ geodezije. Ljubljana: [A. Zavodnik Lamovšek], 2005. [133] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2908769]

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

170. LAMPIČ, Barbara, BARBORIČ, Blaž, FOŠKI, Mojca, KUŠAR, Simon, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Rezultati evidentiranja FDO po pilotnih regijah in vsebinske usmeritve za delovanje evidence v Sloveniji : priročnik. Ljubljana: Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2017. http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/Regionalni_razvoj/2017/Delavnica_degradirana_obmocja/Prirocnik_DELAVNICA_FDO_18-04-2017_FINAL.pdf. [COBISS.SI-ID 64054882]
171. SIMONETI, Maja, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, ČERNE, Andrej. Prostor za vsakdanjo rabo : ABC urejanja prostora. Ljubljana: Ministrstvo RS za okolje in prostor, Urad za prostorski razvoj, 2005. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. Zbirka informativnih gradiv o prostoru. [COBISS.SI-ID 4027489]

2.08 Doktorska disertacija

172. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Regionalno prostorsko planiranje v razvitih informacijskih družbah : doktorska disertacija = Regional spatial planning in the developed information societies : doctoral thesis. Ljubljana: [A. Zavodnik Lamovšek], 2007. XXXVI, 186 str., ilustr., 1 optični disk (CD-ROM). http://drugg.fgg.uni-lj.si/4428/. [COBISS.SI-ID 3810657]

2.09 Magistrsko delo

173. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Razvoj sistemov poselitve - od ideje centralnosti do disperzije : magistrska naloga. Ljubljana: [A. Zavodnik], 1997. 151 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 377953]

2.11 Diplomsko delo

174. FIKFAK, Alenka, GLOBOČNIK, Tomo, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Predlog krajinske rekultivacije obrobja zdravilišča Rogaška Slatina : diplomska naloga. Ljubljana: [A. Fikfak ...], 1992. 2 zv. (loč. pag.), ilustr., načrti. [COBISS.SI-ID 592772]
175. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Predlog krajinske rekultivacije obrobja zdravilišča Rogaška Slatina : predlog oblikovne sanacije vaškega naselja Spodnje Sečovo : diplomska naloga. Ljubljana: [A. Zavodnik], 1992. 1 zv. (loč. pag.), ilustr., načrti. [COBISS.SI-ID 592260]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

176. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, ČOK, Gregor, FOŠKI, Mojca, MRAK, Gašper, BREZNIK, Jana. Opredelitev prostorskih pogojev za organizacijo dela na domu v obdobju pred, med in po epidemiji s COVID-19 : rezultati ankete o delu na domu v času prvega vala Covid-19 : končno poročilo prve faze raziskave. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2021. 21 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=147770. [COBISS.SI-ID 75840771]
financer: ARRS, P2-0227, Geoinformacijska infrastruktura in trajnostni prostorski razvoj Slovenije
177. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, ČOK, Gregor, FOŠKI, Mojca, MRAK, Gašper, BREZNIK, Jana. Opredelitev prostorskih pogojev za organizacijo dela na domu v obdobju pred, med in po epidemiji s COVID-19 : rezultati ankete o delu od doma v času drugega vala Covid-19 : končno poročilo druge faze raziskave. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2021. 62 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=153146. [COBISS.SI-ID 93107459]
financer: ARRS, P2-0227, Geoinformacijska infrastruktura in trajnostni prostorski razvoj Slovenije
178. NARED, Janez (avtor, vodja projekta, kartograf), REPOLUSK, Peter, ČERNIČ ISTENIČ, Majda, TROBEC, Anja (avtor, kartograf), ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, DROBNE, Samo (avtor, kartograf), FOŠKI, Mojca (avtor, kartograf), MRAK, Gašper (avtor, kartograf), ROZMAN, Uroš. Celovita demografska analiza s projekcijami za podeželska in urbana območja : PROJEKT V6-1731 : končno poročilo. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2019. 1 spletni vir (1 datoteka PDF(138 str.)), zvd., graf. prikazi, tabele. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostorski-razvoj/SPRS/Celovita_demografska_analiza_podezelska_urbana_obmocja.pdf. [COBISS.SI-ID 50251779]
financer: ARRS Ministrstvo za okolje in prostor, Projekti, V6-1731, SI, Celovita demografska analiza s projekcijami za podeželska in urbana območja
179. NARED, Janez (avtor, vodja projekta), HUDOKLIN, Jelka, HOČEVAR, Irena, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, DROBNE, Samo, ROZMAN, Uroš, KAVAŠ, Damjan, KOMAN, Klemen, RUS, Petra, KOZINA, Jani, REPOLUSK, Peter, ŠANTEJ, Borut. Projekt V6-1652 : model povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni v okviru ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2016" v letu 2016 : končno poročilo. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: Inštitut za ekonomska raziskovanja; [Novo mesto]: Acer, 2018. 1 spletni vir (1 datoteka PDF(156 str.)), zvd., graf. prikazi, tabele. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MGRT/Dokumenti/DRR/Projekti-strokovnih-podlag/Model-povezovanja/koncno-porocilo-model-povezovanja-prostorsega-nacrtovanja.pdf. [COBISS.SI-ID 50488067]
financer: ARRS, Projekti, V6-1652, SI, Model povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni
180. TRIGLAV ČEKADA, Mihaela, MESNER, Nika, MANGAFIĆ, Alen, TIČ, Katja, BRIC, Vasja, MEŽA, Sebastjan, RADOVAN, Dalibor, VELJANOVSKI, Tatjana, KANJIR, Urška, ĐURIĆ, Nataša, PEHANI, Peter, KOKALJ, Žiga, OŠTIR, Krištof, FOŠKI, Mojca, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Samodejni postopki identifikacije sprememb dejanske rabe kmetijskih zemljišč : CRP V2-1620 : zaključno poročilo. Ljubljana: Geodetski inštitut Slovenije, 2018. 180 str., ilustr. http://www.gis.si/media/pdf/v2_1620_zakljucno_porocilo_31032018.pdf. [COBISS.SI-ID 8471649]
181. LAMPIČ, Barbara, CIGALE, Dejan, KUŠAR, Simon, POTOČNIK SLAVIČ, Irma, FOŠKI, Mojca, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, BARBORIČ, Blaž, MEŽA, Sebastjan, RADOVAN, Dalibor. Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra : končno poročilo. Ljubljana: [Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani], 2017. 192 str., graf. prikazi, zvd., fotogr. [COBISS.SI-ID 65700194]
182. ŽURA, Marijan, LIPAR, Peter, GOLJA, Aleš, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, MRAK, Gašper, ROZMAN, Uroš, PETROVIČ, Dušan, KOZMUS TRAJKOVSKI, Klemen, ŽAUCER, Tadej, PETERLIN, Marko, MARN, Tatjana, CERAR, Aidan, PERGAR, Jan. Izdelava modela povezanosti celotne Slovenije s kolesarskimi potmi - težišče je spodbujanje povečanja konkurenčnosti slovenskega turizma : končno poročilo - projekt CRP V2-1513. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: Inštitut za politike prostora, 2017. 131 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8420961]
183. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, DROBNE, Samo. Strokovna podpora fokusnim skupinam v sklopu priprave Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050. Sklop 1, Funkcionalna urbana območja : končno poročilo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2017. 35 str., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 7993185]
184. LISEC, Anka, PINTAR, Marina, BOVHA, Dominik, GOLOBIČ, Mojca, CVEJIĆ, Rozalija, PENKO SEIDL, Nadja, FERLAN, Miran, RECKO NOVAK, Petra, JEVŠNIK, Dejan, ČATER, Lidija, GNILŠEK, Jure, PRUS, Tomaž, GRČMAN, Helena, PERPAR, Anton, UDOVČ, Andrej, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, FOŠKI, Mojca, ŠUMRADA, Radoš, DROBNE, Samo, ČEH, Marjan, TROBEC, Barbara. Študija možnosti izvajanja zemljiških operacij na zavarovanih in varovanih območjih : končno poročilo - ciljni raziskovalni program "Zagotovimo.si hrano za jutri" v letu 2014. Ljubljana: Univerza v Ljubljani , Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: Biotehniška fakulteta; Celje: Geodetski zavod, 2015. 165 str., [9] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 7374433]
185. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, FOŠKI, Mojca, DROBNE, Samo, SOSS, Konstanca, KMETIČ, Nadja, OKRŠLAR, Gašper. Priprava predloga sistema spremljanja prostorskega razvoja : aktivnosti v projektu Attract-SEE : transnacionalni program Jugovzhodne Evrope : zaključno poročilo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2014. 149 str., ilustr. http://www.attract-see.eu/. [COBISS.SI-ID 7083873]
186. KETE, Primož, MIVŠEK, Edvard, JANEŽIČ, Miran, MESNER, Nika, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, FOŠKI, Mojca, DROBNE, Samo, KOBETIČ, Leon, KOŠIR, Uroš, PUHAR, Martin, ČERNE, Tomaž, GRILC, Matjaž. Izdelava metodologije za zajem podatkov o dejanski rabi pozidanih zemljišč : poročilo o opravljenem delu - zaključno poročilo. Geodetski inštitut Slovenije; Ljubljana, 2013. 102 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6721633]
187. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, FIKFAK, Alenka, ČERNIČ ISTENIČ, Majda, OGRIN, Matej, KREVS, Marko, PICHLER-MILANOVIĆ, Nataša, BARTOL, Blanka. Podpora izvajanju projekta ESPON Train = Establishment of transnational ESPON - trainning programme to stimulate interests to ESPON 2013 knowledge : poročilo projekta. Ljubljana, 2013. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 6326625]
188. GLOERSEN, Erik, BAUSCH, Thomas, HUREL, Harold, PFFEFERKORN, Wolfgang, DAL FIORE, Filippo, RATTI, Carlo, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Strategy development for the Alpine space : final report. ASP - Alpine Space Programme, European Territorial Cooperation, Joint Technical Secretariat, cop. 2013. 129 str., ilustr. http://www.alpine-space.eu. [COBISS.SI-ID 6326881]
189. RUSSO, Antonio Paolo, DROBNE, Samo (avtor, urednik), BOGATAJ, Marija, LISEC, Anka, TROBEC, Barbara, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, et al. ATTREG : The attractiveness of European regions and cities for residents and visitors : Applied Research 2013/1/7 : Scientific Report/Version 31 May 2012. Ljubljana: Tarragona: ESPON, 2012. 150 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6046561]
190. RUSSO, Antonio, DROBNE, Samo, BOGATAJ, Marija, LISEC, Anka, TROBEC, Barbara, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, et al. ATTREG : The attractiveness of European regions and cities for residents and visitors : Applied Research 2013/1/7 : Final Report/Version 31 May 2012. Ljubljana: Tarragona: ESPON, 2012. 90 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6047073]
191. PICHLER-MILANOVIĆ, Nataša, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, DROBNE, Samo, KONJAR, Miha, et al. POLYCE Metropolisation and Polycentric Development in Central Europe : Targeted Analysis 2013/2/12 : Final Report/Version 31 May 2012. Wien ... [etc.]: Technische Universität ... [etc.], 2012. 75 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5873249]
192. PICHLER-MILANOVIĆ, Nataša, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, DROBNE, Samo, KONJAR, Miha. POLYCE Metropolisation and Polycentric Development in Central Europe : Targeted Analysis 2013/2/12 : Scientific Report/Version 31 May 2012. Wien ... [etc.]: TU ... [etc.], 2012. 204 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5873761]
193. LISEC, Anka, PINTAR, Marina, BOVHA, Dominik, FERLAN, Miran, ŠUMRADA, Radoš, DROBNE, Samo, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, FOŠKI, Mojca, PROSEN, Anton, PRUS, Tomaž, GRČMAN, Helena, GLAVAN, Matjaž, RECKO NOVAK, Petra, ČEH, Marjan, TROBEC, Barbara. Komasacije in celovito urejanje podeželskega prostora : končno poročilo : CRP "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013" v letu 2010 : raziskovalni projekt št. V4-1057. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta; Celje: Geodetski zavod, 2011. 150 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5724001]
194. POGAČNIK, Andrej, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, DROBNE, Samo, TROBEC, Barbara, SOSS, Konstanca. Analiza konceptov regionalizacije Slovenije s predlogom območij pokrajin : ekspertna študija - končno poročilo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2009. 55 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4598113]
195. POGAČNIK, Andrej, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, DROBNE, Samo, TROBEC, Barbara, SOSS, Konstanca. Analiza modelov pokrajin (3, 6, 8) po izbranih kazalnikih : dodatek k ekspertni študiji. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2009. 1 zv. [loč. pag.], ilustr. [COBISS.SI-ID 4648289]
196. PROSEN, Anton, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, ŽAUCER, Tadej, DROBNE, Samo, SOSS, Konstanca. Pomen majhnih in srednje velikih mest za razvoj urbanih območij : zaključno poročilo s predlogom meril za razmejitev mest in odprtega prostora : CRP "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013". Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2008. 119 str., ilustr. http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/prostor/pdf/studije/pomen_majhnih_srednjih_mest_urbana_obmocja.pdf. [COBISS.SI-ID 4532833]
197. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, HUDOKLIN, Jelka, PETERLIN, Marko, MLAKAR, Aleš. Priprava strokovnih osnov za oblikovanje metodologije vrednotenja in medsebojne primerjave v postopkih priprave državnega prostorskega načrta s prostorskega in urbanističnega vidika : doplolnjeno zaključno gradivo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2008. 57 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 4532321]
198. PROSEN, Anton, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, SITAR, Metka, PICHLER-MILANOVIĆ, Nataša, ŽAUCER, Tadej. Pomen majhnih in srednje velikih mest za razvoj urbanih območij : drugo vmesno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2007. 70 f., ilustr. CRP "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013". [COBISS.SI-ID 3894881]
199. PROSEN, Anton, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, SITAR, Metka, PICHLER-MILANOVIĆ, Nataša, ŽAUCER, Tadej, DROBNE, Samo, KLEMENT, Boštjan. Pomen majhnih in srednje velikih mest za razvoj urbanih območij : tretje vmesno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2007. 93 f., ilustr. CRP "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013". [COBISS.SI-ID 3895393]
200. KREITMAYER MCKENZIE, Janja, PICHLER-MILANOVIĆ, Nataša, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, SITAR, Metka, CIGALE, Dejan, KREVS, Marko, ŽAUCER, Tadej, DROZG, Vladimir, GOSTINČAR, Petra, et al., BENINI, Roberta (urednik), NALDI, Paolo (urednik). Regional polycentric urban systems : final report. [S. l.: s. n., 2007?]. 111 str., ilustr. Interreg III B CADSES, Strategy for a regional polycentric urban system in central-eastern Europe integrating zone. [COBISS.SI-ID 12081942]
201. SIMONETI, Maja, ŠORN, Maša, CUNDER, Karmen, TOMŠIČ AMON, Bea, ČELIK VIDMAR, Matevž, PLANIŠČEK, Anja, MALJEVAC, Tanja, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, URŠIČ, Matjaž. Research report on strategy for spatial education : working paper "Raising Awareness of Value of Space" through the Process of Education. [S.n.]; [S.l.], 2007. 173 str. Interreg III B CADSES, Project No. 5C025. [COBISS.SI-ID 4028001]
202. VAN WELL, Lisa, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, et al. ESPON project 1.1.3 : Enlargement of the European Union and the wider European Perspective as regards its Polycentric Spatial Structures : Report represents the final results of a research project conducted within the framework of the ESPON 2000-2006 programme, partly financed through the INTERREG programme : Final report. Stockholm: Royal Institute of Technology, 2006. 233 str., ilustr. ISBN 2-9599669-3-7. [COBISS.SI-ID 4261473]
203. GETIMIS, Panayiotis, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, et al. ESTIA - SPOSE : W3, Pilot application of indicators : WP 3.4, Synthetic Report on Pilot Applications, Final Part 1, 2, 3 : WP3 Results of the thematic action 3.2 "The territorial Cohesion Potential" and 3.3 "Territorial Integration Perspectives". Athens: Urban Environment and Human Resources Institute, Panteion University Greece, 2006. 3 zv. (122 f., 135 f., 56 f.), ilustr. Interreg III B CADSES, Project No. 3B036. [COBISS.SI-ID 4202081]
204. POGAČNIK, Andrej, LAVRAČ, Ivo, MARUŠIČ, Janez, RAVBAR, Marjan, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, ROGEL, Špela. Metodologija integracije razvojnega in prostorskega načrtovanja ter varstvo okolja : ciljni raziskovalni projekt "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006" : [končno poročilo]. Ljubljana: UL FGG, Katedra za prostorsko planiranje, 2006. 62 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3066721]
205. PROSEN, Anton, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, SITAR, Metka, PICHLER-MILANOVIĆ, Nataša, ŽAUCER, Tadej. Pomen majhnih in srednje velikih mest za razvoj urbanih območij : prvo vmesno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2006. 30 f., ilustr. CRP "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013". [COBISS.SI-ID 3894369]
206. PROSEN, Anton, ČEH, Marjan, DROBNE, Samo, FERLAN, Miran, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, TROBEC, Barbara, ŽAUCER, Tadej. Vzpostavitev sistema strokovnih podlag obrambnih območij v perspektivni uporabi Ministrstva za obrambo : zaključno gradivo. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2006. 127 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 3025761]
207. PETROVIČ, Dušan, PROSEN, Anton, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, FOŠKI, Mojca, ŽAUCER, Tadej, BRAJNIK, Milan, BARBORIČ, Blaž, PUHAR, Martin, ČERNE, Tomaž, KRIVEC, Mihaela, PADJEN, Brane, MAROLT, Nuša, VUGRIN, Marijana, BOVHA, Dominik, RECKO NOVAK, Petra. Določitev primernih podatkovnih podlag in način njihove uporabe v različnih procesih prostorskega planiranja ter oblikovanje predloga sistema kratkoročnih številčnih indikatorjev za spremljanje stanja v prostoru in spreminjanja nepremičnin : zaključni elaborat v okviru CRP "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006". Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za kartografijo, fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje ; Katedra za prostorsko planiranje, 2005. 84 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3030625]
208. GETIMIS, Panayiotis, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, et al. ESTIA - SPOSE : W3, Pilot application of indicators international reports : WP 3.2, PAI 1, Territorrial Cohesion Potential. Athens: Urban Environment and Human Resources Institute, Panteion University Greece, 2005. 119 f., ilustr. Interreg III B CADSES, Project No. 3B036. [COBISS.SI-ID 4201569]
209. GETIMIS, Panayiotis, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, et al. ESTIA - SPOSE : W3, Pilot application of indicators international reports : WP 3.3, PAI 2, Territorrial integration perspectives. Athens: Urban Environment and Human Resources Institute, Panteion University Greece, 2005. 88 f., ilustr. Interreg III B CADSES, Project No. 3B036. [COBISS.SI-ID 4201825]
210. KAFKALAS, Grigoris, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, et al. ESTIA - SPOSE, First Interim Synthetic report : Parity of access synthetic report (WP 2.3) : Final report. Athens: Urban Environment and Human Resources Institute, Panteion University Greece, 2005. 113 f., ilustr. Interreg III B CADSES, Project No. 3B036. [COBISS.SI-ID 4200801]
211. KAFKALAS, Grigoris, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, et al. ESTIA - SPOSE, First Interim Synthetic report : WP 2.5, Territorial indicators system : Synthesis and Finalization/Final Document on Territorial Indicators System. Athens: Urban Environment and Human Resources Institute, Panteion University Greece, 2005. 87 f., ilustr. Interreg III B CADSES, Project No. 3B036. [COBISS.SI-ID 4201313]
212. SHEHU, Agim, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, et al. ESTIA - SPOSE, First Interim Synthetic report (WP2) : Polycentric growth thematic study : Final report (WP2.2). Athens: Urban Environment and Human Resources Institute, Panteion University Greece, 2005. 128 f., ilustr. Interreg III B CADSES, Project No. 3B036. [COBISS.SI-ID 4200545]
213. GETIMIS, Panayiotis, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, et al. ESTIA - SPOSE, First Interim Synthetic report, WP 2.4 : Management of natural resources thematic study : Final report. Athens: Urban Environment and Human Resources Institute, Panteion University Greece, 2005. 119 f., ilustr. Interreg III B CADSES, Project No. 3B036. [COBISS.SI-ID 4201057]
214. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Urbanistično arhitekturna delavnica "Šentrupert 2003" : rezultati delavnice - zaključno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje, 2004. 48 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2267745]
215. POGAČNIK, Andrej, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, FOŠKI, Mojca, RAVBAR, Marjan. Optimalna strategija prostorskega razvoja Slovenije in njenih regij glede na Evropske integracije : končno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje, 2003. 103 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2103905]
216. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, BERTOK, Aljoša. Strokovne osnove za pripravo pravilnika o podrobnejši vsebini in obliki izdelave prostorskega reda Slovenije : zaključno gradivo. 2. del. Ljubljana: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje, 2003. 123 f. [COBISS.SI-ID 1994337]
217. POGAČNIK, Andrej, FOŠKI, Mojca, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, PROSEN, Anton, JUG, Manca, SOSS, Konstanca, ŠLIBAR, Alenka, KRALJ, Matija, LAVRAČ, Ivo, SAMBT, Jože, JUŽNIK ROTAR, Laura. Strokovne podlage za oblikovanje strategije prostorskega razvoja občine Ig, urbanistično zasnovo naselja Ig in krajinsko zasnovo Kurešček : zaključno poročilo 1. faze. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2003. 63 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 15278310]
218. POGAČNIK, Andrej, LAVRAČ, Ivo, RAVBAR, Marjan, PROSEN, Anton, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, FOŠKI, Mojca, DROBNE, Samo, VILFAN, Mojca. Nacionalne smernice za prostorski razvoj regij : zaključno gradivo. Ljubljana: UL FGG, Katedra za prostorsko planiranje, 2002. [113] str., pril. [COBISS.SI-ID 1607009]
219. POGAČNIK, Andrej, KREITMAYER, Janja, FOŠKI, Mojca, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, RAVBAR, Marjan, PROSEN, Anton, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, ČRNIČ, Peter. Nacionalne smernice za prostorski razvoj regij : analiza izbranih dokumentov - strokovnih nalog. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje, 2001. 78 str. [COBISS.SI-ID 1562721]
220. POGAČNIK, Andrej, KREITMAYER, Janja, FOŠKI, Mojca, LAVRAČ, Ivo, RAVBAR, Marjan, PROSEN, Anton, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Nacionalne smernice za prostorski razvoj regij. 1. faza, Stanje in trendi prostorskega razvoja regij in opredelitev problemskih področij. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje, 2001. 90 str. [COBISS.SI-ID 1562209]
221. PROSEN, Anton, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, DROBNE, Samo, ČEH, Marjan, FERLAN, Miran. Strokovne podlage s področja obrambe za Prostorski plan Slovenije : zaključno gradivo. Ljubljana: FGG, Katedra za prostorsko planiranje, 2001. 208 str., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1451617]
222. PROSEN, Anton, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, DROBNE, Samo, ČEH, Marjan, FERLAN, Miran. Strokovne podlage s področja obrambe za Prostorski plan Slovenije. 5., 6. faza, Analiza razvojnih možnosti in predlog zasnove področja obrambe za Prostorski plan Slovenije. Ljubljana: FGG, Katedra za prostorsko planiranje, 2001. 90 str., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1356129]
223. POGAČNIK, Andrej, ŠUBIC KOVAČ, Maruška, PROSEN, Anton, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, FOŠKI, Mojca, HARI, Janja. Usmeritve in kriteriji za načrtovanje in urejanje naselij : zaključno poročilo. Ljubljana: UL FGG, Katedra za prostorsko planiranje, 2001. 176 str. [COBISS.SI-ID 1499489]
224. POGAČNIK, Andrej, GABRIJELČIČ, Peter, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, FURMAN OMAN, Gorazd, TRAMPUŠ, Nadja, KAMNIK, Rok, FURMAN OMAN, Mojca, SOSS, Konstanca (urednik). Mednarodna izhodišča in prostorski razvoj Slovenije : zaključno gradivo. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje, 2000. 130 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1014369]
225. PROSEN, Anton, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, DROBNE, Samo, ČEH, Marjan, FERLAN, Miran. Strokovne podlage s področja obrambe za prostorski plan Slovenije. 1.-4. faza, Analiza stanja in trendov v prostoru ter analiza izvajanja obstoječega prostorskega plana z opredelitvijo ključnih problemov in ciljev razvoja obrambe. Ljubljana: FGG, Katedra za prostorsko planiranje, 2000. 181 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 926561]
226. GABRIJELČIČ, Peter, FIKFAK, Alenka, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, ŠOLAR, Helena, GREGORSKI, Mojca. Urejanje prostora z vidika razpršene gradnje : gradivo 1., 2., 3. in 4. faze raziskovalne naloge. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 1997. 179 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 377441]
227. POGAČNIK, Andrej, ČERPES, Ilka, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Prostorski lokacijski potenciali slovenskih mest. Ljubljana: FAGG, Katedra za prostorsko planiranje, 1996. 44 str., [34] načrtov. [COBISS.SI-ID 194145]
228. PROSEN, Anton, FIKFAK, Alenka, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, LEVA, Bojan. Izdelava planov celostnega razvoja naselij v demografsko ogroženih območjih : razvojno raziskovalni projekt : zaključno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje, 1994. 109 str. [COBISS.SI-ID 318561]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

229. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, IVAŠKOVIĆ, Igor, NIKIĆ, Radovan, PRAZNIK, Tomaž, BLAŽ, Matej, KLUN, Matic, KOVAČIČ, Katja, KURNIK, Petra, LAMOVŠEK, Amadeja, MESTNIK, Ana, RAKOVEC, Karolina. Razvoj kolesarskega omrežja v občini Novo mesto kot podpora trajnostni mobilnosti : po kreativni poti do praktičnega znanja - končni elaborat. Ljubljana: UL FGG, 2019. 77 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8960609]
230. NARED, Janez (avtor, vodja projekta), REPOLUSK, Peter, ČERNIČ ISTENIČ, Majda, BOLE, David, KOZINA, Jani, TIRAN, Jernej, RAZPOTNIK VISKOVIĆ, Nika, RUS, Petra, TROBEC, Anja, VOLK BAHUN, Manca, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, DROBNE, Samo, FOŠKI, Mojca, MRAK, Gašper, ROZMAN, Uroš. Celovita demografska analiza s projekcijami za podeželska in urbana območja : PROJEKT V6-1731 : vmesno poročilo, november 2018. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2018. 24 str., zvd., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 50486787]
financer: ARRS Ministrstvo za okolje in prostor, Projekti, V6-1731, SI, Celovita demografska analiza s projekcijami za podeželska in urbana območja
231. MLAKAR, Aleš, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, HUDOKLIN, Jelka, JANKOVIČ, Karla, KREGAR, Aleš, JURIČ, Bernardka, GOLOBIČ, Mojca, KUŠAR, Simon, JANKOVIČ, Liljana, ŠINIGOJ, Maja, ŽAUCER, Tadej, GOJANOVIĆ PURGER, Jana, GRILC, Matjaž, MESNER, Andrej, JUG, Metka, ČERNE, Tomaž, KOBETIČ, Leon, BENDA, Rok, DEKLEVA, Jože, FOŠKI, Mojca, JERALA, Izidor, KONEČNIK KUNST, Marinka, FATUR, Marko, VITOROVIČ, Zoran, THALER, Judita, GERŠAK PODBREZNIK, Aleksandra, DRAŽIČ, Bogdana, KRALJIĆ, Ivanka, LIPNIK, Martina, SUŠIN BRENCE, Mateja, HOČEVAR, Irena. Pripombe Odp! na predlog Zakona o urejanju prostora (ZUREP2). Ljubljana: [s. n.], 2017. 199 str. https://www.zaps.si/img/admin/file/Odgovorno_do_prostora/2016/ODP_ZUREP-2_cisti_pripombe_vse_koncno_redakcijski_popravek.pdf. [COBISS.SI-ID 526982681]
232. NARED, Janez (avtor, vodja projekta), HUDOKLIN, Jelka, HOČEVAR, Irena, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, DROBNE, Samo (avtor, kartograf), KAVAŠ, Damjan, KOMAN, Klemen, RUS, Petra. Projekt V6-1652 : model povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni v okviru ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2016" v letu 2016 : vmesno poročilo. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: Inštitut za ekonomska raziskovanja; [Novo mesto]: Acer, 2017. 171 str., ilustr., zvd., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 50492931]
financer: ARRS, Projekti, V6-1652, SI, Model povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni
233. LAMPIČ, Barbara, CIGALE, Dejan, KREVS, Marko, KUŠAR, Simon, POTOČNIK SLAVIČ, Irma, FOŠKI, Mojca, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, BARBORIČ, Blaž, MESNER, Nika, MEŽA, Sebastjan, RADOVAN, Dalibor. Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij : izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra : vmesno poročilo (obdobje 15. 3. 2016-15. 9. 2016). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2016. 51 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 62385250]
234. LAMPIČ, Barbara, CIGALE, Dejan, KREVS, Marko, KUŠAR, Simon, POTOČNIK SLAVIČ, Irma, FOŠKI, Mojca, PICHLER-MILANOVIĆ, Nataša, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, BARBORIČ, Blaž, MESNER, Nika, MEŽA, Sebastjan, RADOVAN, Dalibor. Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij : izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra : vmesno poročilo (obdobje 15. 10. 2015-15. 3. 2016). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2016. 50 str. [COBISS.SI-ID 60037218]
235. MLAKAR, Aleš, ČERVEK, Jernej, HUDOKLIN, Jelka, JANKOVIČ, Karla, KREGAR, Aleš, JANKOVIĆ, Ljiljana, ŠINIGOJ, Maja, KRALJIĆ, Ivanka, ŽAUCER, Tadej, GABROVŠEK, Slavko, GRILC, Matjaž, MESNER, Andrej, JUG, Metka, ČERNE, Tomaž, KOBETIČ, Leon, BENDA, Rok, DEKLEVA, Jože, FOŠKI, Mojca, JERALA, Izidor, KONEČNIK KUNST, Marinka, VITOROVIČ, Zoran, BLENKUŠ, Matej, KUŠAR, Simon, GOLOBIČ, Mojca, NOVAK, Jože, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, LISEC, Anka. Pripombe skupine Odgovorno do prostora! na osnutek Zakona o urejanju prostora v javni obravnavi. Ljubljana: [s. n.], 2016. 198 str. https://www.zaps.si/img/admin/file/Novice/Novice%202016/OdP_Pripombe_ZUreP_2.pdf. [COBISS.SI-ID 526980889]
236. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, DROBNE, Samo. Strokovna podpora fokusnim skupinam v sklopu priprave Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 : sklop 1 - funkcionalna urbana območja - gradivo za razpravo, za prvi krog fokusnih skupin. Ljubljana: UL FGG, okt. 2016. 48 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7741793]
237. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, PICHLER-MILANOVIĆ, Nataša, LISEC, Anka, ŠUMRADA, Radoš. Questionnaire : the governance of land-use. [S. l.]: OECD, 2015. 88 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7534945]
238. NARED, Janez, SMREKAR, Aleš, BOLE, David, KOZINA, Jani, FRIDL, Jerneja, POLAJNAR HORVAT, Katarina, GABROVEC, Matej, REPOLUSK, Peter, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, SEVER, Bojan, GANTAR, Damjana. Inovativna strategija trajnostnega razvoja Občine Idrija. Ljubljana: Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2011. 27 f. [COBISS.SI-ID 32809517]
239. POGAČNIK, Andrej, SITAR, Metka, LAVRAČ, Ivo, KOBAL, Jurij, PETERLIN, Marko, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, DROBNE, Samo, ŽAUCER, Tadej, KONJAR, Miha, TROBEC, Barbara, SOSS, Konstanca, PICHLER-MILANOVIĆ, Nataša, et al. Analiza razvojnih virov in scenarijev za modeliranje funkcionalnih regij : težišče: povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja : [CRP program "konkurenčnost Slovenije 2006-2013" v letu 2008] : [poročilo četrte faze]. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, 2010. 150 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5136225]
240. RUSSO, Antonio Paolo, BOGATAJ, Marija, DROBNE, Samo, LISEC, Anka, VODOPIVEC, Robert, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, TROBEC, Barbara. Attractiveness of European Region and Cities for Residents and Visitors - ATTREG : Activity Report PP8 : [zaključno poročilo 1. faze]. Ljubljana: [S.n.], 2010. [94] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5189729]
241. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, PICHLER-MILANOVIĆ, Nataša. Slovenian national report for the preparation of the Moscow declaration. Ljubljana: Cemat, 2010. 20 f., ilustr. http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/cemat/ConfMinist1-15/15eCEMAT_National_Report_Slovenia_2010_EN.pdf. [COBISS.SI-ID 5116257]
242. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, PICHLER-MILANOVIĆ, Nataša. Slovensko nacionalno poročilo za pripravo Moskovske deklaracije. Ljubljana: Cemat, 2010. 24 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 5116513]
243. POGAČNIK, Andrej, PICHLER-MILANOVIĆ, Nataša, SITAR, Metka, LAVRAČ, Ivo, KOBAL, Jurij, PETERLIN, Marko, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, DROBNE, Samo, ŽAUCER, Tadej, TROBEC, Barbara, ŠTEFULA, Maja, et al. Analiza razvojnih virov in scenarijev za modeliranje funkcionalnih regij : težišče: povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja : [CRP program "konkurenčnost Slovenije 2006-2013" v letu 2008] : [drugo poročilo]. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, 2009. 240 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 4649057]
244. POGAČNIK, Andrej, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, DROBNE, Samo, ŽAUCER, Tadej, KONJAR, Miha, TROBEC, Barbara, PICHLER-MILANOVIĆ, Nataša, POGAČAR, Kaja, KEŠELJEVIĆ, Aleksandar, KOSI, Ana, MIKLAVČIČ, Tomaž, ZAKRAJŠEK, Urša, ŠOLC, Urška, STRMŠNIK, Klemen, STRES, Andrej, et al. Analiza razvojnih virov in scenarijev za modeliranje funkcionalnih regij : zaključno poročilo tretje faze : [CRP program "konkurenčnost Slovenije 2006-2013" v letu 2008]. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo; Maribor: Fakulteta za gradbeništvo; [Domžale]: Oikos, 2009. 221 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 4786529]
245. ŽAUCER, Tadej, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Sprememba in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana za območje Občine Bloke : strokovne podlage in osnutek. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2009. 32 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 4532065]
246. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, ŽAUCER, Tadej, GOLJA, Aleš, ČOPI, Oton, BANOVEC, Gašper, FIDLER, Urban, KOS, Matej, PROSENIK, Igor. Turizem in rekreacija v občini Bovec s poudarkom na prometnih ureditvah in povezovanju kolesarskih ter pešpoti : iz Lepene do Krnskega jezera : seminar. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2009. 30 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 4534113]
247. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, ŽAUCER, Tadej, GOLJA, Aleš, ČOPI, Oton, ARH, Ingrid, GORKIČ, Matjaž, MEGLA, Alenka, PREJAC, Maja. Turizem in rekreacija v občini Bovec s poudarkom na prometnih ureditvah in povezovanju kolesarskih ter pešpoti : prometna ureditev širšega območja mesta Bovec : seminar prostorskega planiranja : urbanistično planiranje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2009. 21 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 4534625]
248. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, ŽAUCER, Tadej, GOLJA, Aleš, ČOPI, Oton, FILIPIN, Nino, JAKIN, Uroš, ZORE, Marko, VIŠNJAR, Matej, ŠKOF, Irena. Turizem in rekreacija v občini Bovec s poudarkom na prometnih ureditvah in povezovanju kolesarskih ter pešpoti : ureditev širšega območja občine Bovec z namenom izboljšanja turistične ponudbe : seminarska naloga. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2009. 18 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 4534881]
249. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, ŽAUCER, Tadej, GOLJA, Aleš, ČOPI, Oton, HOSTNIK, Domen, OBLAK, Meta, PAGON, Maja, SLAČEK, Valentin. Turizem in rekreacija v občini Bovec s poudarkom na prometnih ureditvah in povezovanju kolesarskih ter pešpoti : urbanistična delavnica : Bovec - Ravelnik. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, 2009. 33 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 4533601]
250. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, ŽAUCER, Tadej, GOLJA, Aleš, ČOPI, Oton, BRUS, Erik, RISTIĆ, Vladimir, TOPOLOVEC, Lana. Turizem in rekreacija v občini Bovec s poudarkom na prometnih ureditvah in povezovanju kolesarskih ter pešpoti : parkirišče v gozdu : ureditev območja med parkirišči za obiskovalce slapa Boke in Soče : načrtovanje naselij 2008/2009. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, 2009. 9 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 4535393]
251. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, ŽAUCER, Tadej, GOLJA, Aleš, ČOPI, Oton, ŽAGAR, Nataša, PAJNIK, Matic, TURJAK, Ožbe, SLAPNIK, Matej. Turizem in rekreacija v občini Bovec s poudarkom na prometnih ureditvah in povezovanju kolesarskih ter pešpoti : Bovec : tema: severna obvoznica. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, 2009. 18 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 4533345]
252. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, ŽAUCER, Tadej, GOLJA, Aleš, ČOPI, Oton, MARC, Tanja, OŠLAK, Mateja, VITULOVIĆ, Monika, KRIVIC, Mateja, ŽNIDAR, Ana Nuša. Turizem in rekreacija v občini Bovec s poudarkom na prometnih ureditvah in povezovanju kolesarskih ter pešpoti : ureditev centra Bovca : seminar Bovec. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2009. 20 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 4535137]
253. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, ŽAUCER, Tadej, GOLJA, Aleš, ČOPI, Oton, ČERNIGOJ, Urška, KETE, Polona, KROŠELJ, Tina, LANGO, Monica Katerina. Turizem in rekreacija v občini Bovec s poudarkom na prometnih ureditvah in povezovanju kolesarskih ter pešpoti : ureditev centra Bovca in bližnje okolice : projektna naloga. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, 2009. 33 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 4533857]
254. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, ŽAUCER, Tadej, GOLJA, Aleš, ČOPI, Oton, BERDIK, Janja, PIŠEK, Jernej, KODARIN, David, CIZARA, Kristjan. Turizem in rekreacija v občini Bovec s poudarkom na prometnih ureditvah in povezovanju kolesarskih ter pešpoti : strategija razvoja naselja Bovec z okolico : seminar. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2009. 36 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 4534369]
255. POGAČNIK, Andrej, PICHLER-MILANOVIĆ, Nataša, SITAR, Metka, LAVRAČ, Ivo, KOBAL, Jurij, PETERLIN, Marko, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, DROBNE, Samo, LISEC, Anka, SOSS, Konstanca, TROBEC, Barbara, et al. Analiza razvojnih virov in scenarijev za modeliranje funkcionalnih regij : težišče: povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja : [CRP program "konkurenčnost Slovenije 2006-2013" v letu 2008] : [prvo poročilo]. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, 2008. 47 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5135969]
256. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, ZADEL, Anže. Urbanistična delavnica "Radovljica 2007/08" za urejanje obcestnega prostora ob Radovljici in Lescah po izgradnji AC : zaključno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2008. 91 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 4012641]
257. POGAČNIK, Andrej, FOŠKI, Mojca, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, PROSEN, Anton, JUG, Manca, SOSS, Konstanca, ŠLIBAR, Alenka, KRALJ, Matija, LAVRAČ, Ivo, SAMBT, Jože, JUŽNIK ROTAR, Laura. Strokovne podlage za oblikovanje strategije prostorskega razvoja občine Ig, urbanistično zasnovo naselja Ig in krajinsko zasnovo Kurešček : dopolnjeno zaključno poročilo 1. faze. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2004. 65 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2685281]
258. GERŠAK PODBREZNIK, Aleksandra, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, POVALEJ, Irena. Izvedba testnega primera strategije prostorskega razvoja občine v okviru izdelave Pravilnika o podrobnejši vsebini, obliki in načinu izdelave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njihovih strokovnih podlag : poročilo 2. faze naloge. Celje: Razvojni center Planiranje d.o.o, 2003. 54 f. [COBISS.SI-ID 1889377]
259. HUDOKLIN, Jelka, NIKIĆ, Radovan, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, FATUR, Marko, SELAK, Irena, HUSAK, Melita, SIMIČ, Suzana, JANKOVIČ, Liljana, JUG, Manca, ČOK, Gregor. Regionalna zasnova prostorskega razvoja Jugovzhodne Slovenije : zaključno poročilo 3. faze : predlog regionalne zasnove z usmeritvami in ukrepi za njeno izvajanje. Novo mesto: Acer, d.o.o, 2003. 134 f., pril., 7 zvd. [COBISS.SI-ID 407415]
260. HUDOKLIN, Jelka, NIKIĆ, Radovan, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, RAVBAR, Marjan, MURN, Ana, FATUR, Marko, SELAK, Irena, JANKOVIČ, Liljana, HUSAK, Melita, SIMIČ, Suzana. Regionalna zasnova prostorskega razvoja Jugovzhodne Slovenije. 2. faza, Predlog vizije in zasnova prostorskega razvoja regije v variantah. Novo mesto: Acer, d.o.o, 2003. 33 f., pril. [COBISS.SI-ID 1902945]
261. GERŠAK PODBREZNIK, Aleksandra, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, KOCUVAN POLUTNIK, Alenka. Izvedba testnega primera strategije prostorskega razvoja občine v okviru izdelave Pravilnika o podrobnejši vsebini, obliki in načinu izdelave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njihovih strokovnih podlag : 1. faza. Celje: Razvojni center Planiranje d.o.o, 2002. 58 f., pril. [COBISS.SI-ID 1870689]
262. GERŠAK PODBREZNIK, Aleksandra, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Izvedba testnega primera strategije prostorskega razvoja občine v okviru izdelave Pravilnika o podrobnejši vsebini, obliki in načinu izdelave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njihovih strokovnih podlag : 1. a faza. Celje: Razvojni center Planiranje d.o.o, 2002. 40 f. [COBISS.SI-ID 1862241]
263. HUDOKLIN, Jelka, NIKIĆ, Radovan, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, RAVBAR, Marjan, FATUR, Marko, SELAK, Irena, JANKOVIČ, Liljana, HUSAK, Melita, SIMIČ, Suzana. Regionalna zasnova prostorskega razvoja Jugovzhodne Slovenije. 1. faza, Analiza stanja. Novo mesto: Acer, d.o.o, 2002. 132 f. [COBISS.SI-ID 1871201]
264. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Strokovne osnove za pripravo pravilnika o podrobnejši vsebini in obliki izdelave prostorskega reda Slovenije : zaključno gradivo. 1. del. Ljubljana: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje, 2002. 46 f. [COBISS.SI-ID 1870433]
265. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Urbanisation and town management in the Mediterranean assessment and perspectives for sustainable urban development : sub-regional study for Slovenia. Ljubljana: [s.n.], 2001. 17 f., pril. [COBISS.SI-ID 1184097]
266. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, FOŠKI, Mojca, et al. Vsebinska izhodišča za urejanje podeželskega prostora občine Podčetrtek : arhitekturno urbanistična delavnica Podčetrtek, oktober-november 2000. Ljubljana: UL, Fakulteta za arhitekturo: UL, Fakulteta za gradbeništvo, 2000. 49 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 5124705]
267. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Interpretacija dosegljivih vsebin za potrebe študije ranljivosti okolja za prostorski plan Slovenije za področje poselitve, rekreacije in turizma. Novo mesto: ACER, 1998. 16 f. [COBISS.SI-ID 377697]
268. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, ŠOLAR, Helena. Potenciali za vzpostavitev občin in občinskih središč (kot lokalna središča v omrežju centralnih krajev). Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, 1997. 45 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 377185]
269. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Prispevek za nacionalni program varstva okolja na temo urbanizacija. Ljubljana: FGG, 1997. 12 f., pril. [COBISS.SI-ID 605281]
270. GABRIJELČIČ, Peter, FIKFAK, Alenka, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Regionalna planerska delavnica v Posavju. B3, Razvoj in urejanje podeželskih naselij. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 1996. [15] f., graf. pril. [COBISS.SI-ID 376929]
271. GABRIJELČIČ, Peter, FIKFAK, Alenka, GLOBOČNIK, Tomo, LEVA, Bojan, ŠTEFANEC, Drago, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Katalog izvemnestnih naselij : prostorsko ureditveni pogoji za izvenmestni prostor občine Novo mesto. V Ljubljani: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Šola za arhitekturo, 1994. loč. pag., grafični prikazi. [COBISS.SI-ID 1180804]
272. GABRIJELČIČ, Peter, ŠAŠEK-DIVJAK, Mojca, PRINČIČ, Aleš, FIKFAK, Alenka, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, SODNIK, Ana. Koncept prostorske ureditve obalnega območja. Ljubljana: FAGG, Šola za arhitekturo, 1993. 22, [67] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 164547]
273. FIKFAK, Alenka, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, GLOBOČNIK, Tomo. Mladinski raziskovalni tabor Mladi Halozam, Haloze 90 : delavnica je potekala od 25.6. do 30.6.1990 v Žetalah : poročilo. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo; Ravne na Koroškem: Novna, Studio podeželja, 1990. 34, [10] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1181572]

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

274. HUDOKLIN, Jelka, NIKIĆ, Radovan, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, FATUR, Marko, SELAK, Irena, MUREN, Melita, SIMIČ, Suzana, JANKOVIČ, Liljana, JUG, Manca, ČOK, Gregor. Regionalna zasnova prostorskega razvoja Jugovzhodne Slovenije : zaključno poročilo 3a faze : predlog- uskladitev s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (2. popravek). Novo mesto: Acer, d.o.o, 2005. 145 f., pril., zvd, načrti. [COBISS.SI-ID 484983]
275. HUDOKLIN, Jelka, NIKIĆ, Radovan, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, FATUR, Marko, CRNEK, Darja, SELAK, Irena, MUREN, Melita, SIMIČ, Suzana, JANKOVIČ, Liljana, JERIN, Tanja, JUG, Manca. Regionalna zasnova prostorskega razvoja južne Primorske : Analiza stanja in razvojnih možnosti ter vizija prostorskega razvoja regije : zaključno poročilo 2. faze. Novo mesto: Acer, d.o.o, 2005. 190 f., pril., zvd, načrti. [COBISS.SI-ID 485239]
276. JUG, Manca, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Strokovne podlage za izvedbo urbanistično arhitekturne delavnice Bloke 2004. Ljubljana: FGG, Katedra za prostorsko planiranje, 2004. 31 f. , pril, ilustr. [COBISS.SI-ID 2512993]
277. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, JUG, Manca. Strokovne podlage za oblikovanje poselitvenega območja v naselju Dolenja Trebuša. Ljubljana: FGG, Katedra za prostorsko planiranje, 2004. 42 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2239585]
278. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, BAŠKOVČ, Andreja, GABRIJELČIČ, Peter, FOŠKI, Mojca, VELIKONJA-GRBAC, Orjana. Urbanistična delavnica Šentanel 2001 : sintezno gradivo, predstavitev rezultatov delavnice : [Šentanel], 15.-19. oktober 2001. Ljubljana: Arhitektura d.o.o., 2001. [84] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1497185]
279. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, FOŠKI, Mojca, ŠOLAR, Luka, VIDIČEK, Aleš, SINUR, Jože, LEBAR, Aleš, ŠTEFANIČ, Aleš, TRATNJEK, Tomaž, BERTOK, Aljoša. Usmeritve za urejanje podeželskega prostora občine Podčetrtek. Arhitekturno urbanistična delavnica Podčetrtek, oktober - november 2000. Ljubljana: FGG, Katedra za prostorsko planiranje, [2000]. 69 str., pril., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1172577]
280. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, POGAČNIK, Andrej, FURMAN OMAN, Gorazd, SENIČAR, Iztok, ACCETTO, Uroš, FLOGIE, Erna, VRTNIK, Simona, KMET, Lidija, POŽEK, Gregor. Usmeritve za urejanje pomembnejših naselij v občini Idrija : strokovne podlage za oblikovanje predloga Strategije prostorskega razvoja občine Idrija s posebnim poudarkom na razvoju poselitve. Ljubljana: FGG, Katedra za prostorsko planiranje, [2000]. Str. 158-203, pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 888673]
281. GABRIJELČIČ, Peter, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, GOLOB, Alenka. Zazidalni načrt "Center Jesenice" in ureditveni načrt "Mestni postajni park". Ljubljana: Arhitektura d.o.o., 2000. 1 zv. (loč. pag.), [8] načrtov. [COBISS.SI-ID 1213281]
282. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, ŠVAB, Katja, SOSS, Konstanca. Možnosti poselitve v občini Idrija : strokovne podlage za oblikovanje predloga Strategije prostorskega razvoja občine Idrija s posebnim poudarkom na razvoju poselitve. Ljubljana: FGG, Katedra za prostorsko planiranje, [1999]. 61 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 747105]
283. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, ŠVAB, Katja. Podmežakla - ureditev športnega parka. 3. faza, Izdelava strokovnih podlag za ureditveni načrt športnega parka Podmežakla. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 1999. 13 f., načrti. [COBISS.SI-ID 604001]
284. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, ŠOLAR, Helena, ŠVAB, Katja. Usmeritve za urejanje naselij in območij razpršene gradnje : strokovne podlage za oblikovanje predloga Usmeritev za urejanje podeželskih naselij in območij razpršene gradnje v občini Idrija. Ljubljana: FGG, Katedra za prostorsko planiranje, 1999. Str. 66-153, ilustr., načrti. [COBISS.SI-ID 746849]
285. GABRIJELČIČ, Peter, FIKFAK, Alenka, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Izdelava strokovnih podlag za prostorsko ureditvene pogoje občine Dobrepolje. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 1998. 28 f., [57] grafičnih listov. [COBISS.SI-ID 605025]
286. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, POGAČNIK, Andrej (avtor dodatnega besedila), LESKOVEC, Boris (avtor dodatnega besedila). Podmežakla - ureditev športnega parka : urbanistična delavnica - potek, poročilo in zaključki : Ljubljana, Jesenice, november 1998. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 1998. [1] zv. loč. pag., načrti. [COBISS.SI-ID 603489]
287. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, POGAČNIK, Andrej, FOŠKI, Mojca, SOSS, Konstanca, KUBURAŠ, Zehra, ČEH, Aleksander (avtor dodatnega besedila). Podmežakla - ureditev športnega parka : urbanistična delavnica - program izvedbe in strokovne podlage : Ljubljana, Jesenice, september 1998. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 1998. 75 f., pril., načrti. [COBISS.SI-ID 603745]
288. GABRIJELČIČ, Peter, FIKFAK, Alenka, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, CIRAR, Irena, MUŽINA, Urška, REPŠE, Andreja, SEMENIČ, Nataša. Ureditveni načrt za območje Farčnikova kolonija v Zagorju ob Savi. V Ljubljani: [Fakulteta za arhitekturo], 1998. loč. pag., grafični prikazi. [COBISS.SI-ID 1181060]
289. GABRIJELČIČ, Peter, FIKFAK, Alenka, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1997. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 1997. 33 f., [42] kart. [COBISS.SI-ID 604769]
290. GABRIJELČIČ, Peter, FIKFAK, Alenka, GLOBOČNIK, Tomo, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, LEVA, Bojan. Katalog izvenmestnih naselij : prostorsko ureditveni pogoji za izvenmestni prostor občine Novo mesto. Ljubljana: FAGG, Šola za arhitekturo, 1994. 988 str., pril., ilustr., graf. prukazi, načrti. [COBISS.SI-ID 747361]
291. PROSEN, Anton, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, GLOBOČNIK, Tomo, MAKOVEC, Andreja. Prostorski del načrta celostnega razvoja podeželja in obnove vasi za naselje Veliki Nerajec. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo - Oddelek za gradbeništvo in geodezijo, 1994. 55 str., [10] načrtov. [COBISS.SI-ID 320097]
292. ČERPES, Ilka, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, GABROVEC, Nena, SOSS, Konstanca. Strukturni načrt z elementi regulacije posegov v prostoru Barjanske ceste. Ljubljana: FAGG, Katedra za prostorsko planiranje, 1994. 26 f., [2] načrta, ilustr. [COBISS.SI-ID 378977]

2.15 Izvedensko mnenje, arbitražna odločba

293. FOŠKI, Mojca, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Izvedeniško mnenje v zadevi N 4/2013 na Okrajnem sodišču v Trbovljah. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2022. 6 f., 4 f. zganj. pril., portret. [COBISS.SI-ID 106821891]
294. FOŠKI, Mojca, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Izvedeniško mnenje v zadevi OLN GORC Sermin. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2021. [15] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 94196483]
295. FOŠKI, Mojca, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Izvedeniško mnenje urbanistične stroke v pravdni zadevi P 41/2018. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2019. [8] f. [COBISS.SI-ID 8959329]
296. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, FOŠKI, Mojca. Izvedeniško mnenje v zadevi P 2756/2008-III. Ljubljana: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, KPP, 2013. 4 f. [COBISS.SI-ID 6325345]
297. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, FOŠKI, Mojca. Izvedeniško mnenje v zadevi Pom 57/2013. Ljubljana: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, KPP, 2013. 6 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 6325601]
298. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, FOŠKI, Mojca. Izvedeniško mnenje v zadevi P 2756/2008-III-dopolnitev. Ljubljana: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, KPP, 2012. 3 f. [COBISS.SI-ID 6325089]
299. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Recenzija "Državnega prostorskega načrta za preložitev regionalne ceste R2-403/1075 Podrošt - Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov". Ljubljana: MOP, 2010. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 5093985]
300. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Recenzija dopolnjenega osnutka državnega prostorskega načrta za ureditev RC Radmirje - Luče in za zagotavljanje popolne varnosti naselja Luče. Ljubljana: Razvojni center Planiranje, 2008. 20 f. [COBISS.SI-ID 4532577]
301. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Recenzija študije variant s predlogom najustreznejše variante za državno cesto med avtocesto A2 Ljubljana - Obrežje pri Novem mestu in mejo z Republiko Hrvaško. Ljubljana: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje, 2008. 10 f. [COBISS.SI-ID 3979361]
302. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Recenzija študije variant s predlogom najustreznejše variantne rešitve za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 in avtocesto A2. Ljubljana: Razvojni center planiranje, 2008. 19 f. [COBISS.SI-ID 4107105]
303. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Recenzija študije variant in predlog najustreznejše variante za ureditev RC Radmirje - Luče in za zagotavljanje poplavne varnosti naselja Luče : postopek priprave državnega prostorskega načrta s prostorskega in arhitekturno urbanističnega področja. Ljubljana: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje, 2007. 10 f. [COBISS.SI-ID 3929953]
304. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Recenzija študije variant s predlogom najustreznejše variantne rešitve za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Šentilj - Koper in mejo z republiko Avstrijo : pregled študije variant s predlogom najustreznejše variantne rešitve za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Šentilj - Koper in mejo z Republiko Avstrijo. Ljubljana: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje, 2007. 9 f. [COBISS.SI-ID 3934305]

2.20 Zaključena znanstvena zbirka raziskovalnih podatkov

305. LAMPIČ, Barbara, BOBOVNIK, Nejc (927), KUŠAR, Simon (927), ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (927), FOŠKI, Mojca (927). Nacionalna evidenca funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji, 2017. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2018. https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/fdo17/. [COBISS.SI-ID 67842914]

2.21 Programska oprema

306. PROSEN, Anton, ČEH, Marjan, DROBNE, Samo, FERLAN, Miran, TROBEC, Barbara, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, ŽAUCER, Tadej. Vzpostavitev sistema strokovnih podlag obrambnih območij v perspektivni uporabi Ministrstva za obrambo : aplikacija APOK. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2006. CD-ROM. [COBISS.SI-ID 3030369]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

307. MIKOŠ, Matjaž, PETROVIČ, Dušan, DOLŠEK, Matjaž, TURK, Žiga, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, BOKAN-BOSILJKOV, Violeta, LAN, Marija, BRINOVEC, Matevž, MAJERČIČ MOLE, Mojca, KOLER-POVH, Teja, LORBER, Mojca, HUDIN, Romana, VITEK, Andrej, CERAR, Benjamin, ZAJC, David, URŠIČ, Meta, HOSTINGER, Tina, VOZELJ, Jernej, GOLJA, Aleš. Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo - letno poročilo za leto 2016 : poslovno poročilo s poročilom o kakovosti, računovodsko poročilo : sprejeto na 5. seji UO UL FGG dne 24. 2. 2017, poročilo o kakovosti sprejeto na 36. seji senata UL FGG dne 22. 2. 2017. Ljubljana: UL FGG, Febr. 2017. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (147 str.)), ilustr. Letna, poslovna poročila UL FGG. https://www.fgg.uni-lj.si/wp-content/uploads/2017/03/Letno-poroc%CC%8Cilo-UL-FGG-2016.pdf. [COBISS.SI-ID 94930691]
308. MIKOŠ, Matjaž, PETROVIČ, Dušan, DOLŠEK, Matjaž, TURK, Žiga, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, BOKAN-BOSILJKOV, Violeta, LAN, Marija, BRINOVEC, Matevž, MAJERČIČ MOLE, Mojca, KOLER-POVH, Teja, LORBER, Mojca, HUDIN, Romana, VITEK, Andrej, LAVRENČIČ, Marko, LEGAT, Nejc, URŠIČ, Meta, HOSTINGER, Tina, BOLARIČ, Dejan, GOLJA, Aleš. Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo - letno poročilo za leto 2015 : poslovno poročilo s poročilom o kakovosti, računovodsko poročilo : sprejeto na 5. seji UO UL FGG dne 26. 2. 2016. Ljubljana: UL FGG, Febr. 2016. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (111 str.)), ilustr. Letna, poslovna poročila UL FGG. https://www.fgg.uni-lj.si/wp-content/uploads/2016/09/Letno_porocilo_UL_FGG_2015-1.pdf. [COBISS.SI-ID 94938371]
309. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, FOŠKI, Mojca, SIMONETI, Maja. Urban Gardening in Ljubljana : Work Package 3: Urban/Industrial Regeneration, Land Use planning and Creative Design. [S. l.]: TURAS: University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering, 2014. http://www.turas-cities.org/uploads/biblio/document/file/455/WP3_-_Urban_Gardening_in_Ljubljana__new_.pdf. [COBISS.SI-ID 6881377]
310. AMBROŽIČ, Tomaž, GAMSE, Sonja, BREZNIKAR, Aleš, ČEH, Marjan, DROBNE, Samo, FOŠKI, Mojca, GRIGILLO, Dejan, JAKLJIČ, Samo, JEŽOVNIK, Vesna, KOGOJ, Dušan, KOLER, Božo, KOSMATIN FRAS, Mojca, KOZMUS TRAJKOVSKI, Klemen, KUHAR, Miran, MARJETIČ, Aleš, PAVLOVČIČ PREŠEREN, Polona, PETROVIČ, Dušan, POGAČNIK, Andrej, ROJC, Branko, SAVŠEK, Simona, STOPAR, Bojan, ŠUMRADA, Radoš, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, PROSEN, Anton (avtor, urednik). Informacija o študiju geodezije : Ljubljana, 2005. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za geodezijo, 2005. 36 str., tabele. [COBISS.SI-ID 2613857]
311. AMBROŽIČ, Tomaž, GAMSE, Sonja, BREZNIKAR, Aleš, ČEH, Marjan, DROBNE, Samo, FOŠKI, Mojca, GRIGILLO, Dejan, JAKLJIČ, Samo, JEŽOVNIK, Vesna, KOGOJ, Dušan, KOLER, Božo, KOSMATIN FRAS, Mojca, KOZMUS TRAJKOVSKI, Klemen, KUHAR, Miran, MARJETIČ, Aleš, PAVLOVČIČ PREŠEREN, Polona, PETROVIČ, Dušan, POGAČNIK, Andrej, ROJC, Branko, SAVŠEK, Simona, STOPAR, Bojan, ŠUMRADA, Radoš, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, PROSEN, Anton (avtor, urednik). Informacija o študiju geodezije 2004. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za geodezijo, 2004. 36 str., tabele. [COBISS.SI-ID 2238305]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.12 Razstava

312. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (avtor razstave), ŽAUCER, Tadej (avtor razstave), GOLJA, Aleš (avtor razstave), ČOPI, Oton (avtor razstave). Turizem in rekreacija v občini Bovec s poudarkom na prometnih ureditvah in povezovanju kolesarskih ter pešpoti : razstava in javna predstavitev rezultatov delavnice v Kulturnem domu v občini Bovec, 18.2.2009 do 04.03.2009 : seminar prostorskega planiranja na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, 4. letnik, šolsko leto 2008/2009. Bovec, 2009. 10 plakatov, ilustr. [COBISS.SI-ID 4533089]
313. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (mentor), FOŠKI, Mojca (mentor), ŽAUCER, Tadej (mentor), JUG, Manca (mentor). Urbanistična delavnica Domžale 2005-2006 : avla Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, 22-26.05.2006 : delavnice so se udeležili študenti IV. letnika , smeri prostorska informatika urbanizem in komunalna smer. Ljubljana, 2006. [COBISS.SI-ID 3156577]
314. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (avtor razstave), FOŠKI, Mojca (avtor razstave), ČEH, Marjan (drugo). Most na Soči : razstava urbanistične delavnice. Tolmin, 2003. [COBISS.SI-ID 2006881]
315. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (avtor razstave), FOŠKI, Mojca (avtor razstave). Urbanistično - arhitekturna delavnica Šentrupert : 12.11-16.11.2003 : študentska urbanistično arhitekturna delavnica v organizaciji Univerze v Ljubljani, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Katedre za prostorsko planiranje. Šentrupert na Dolenjskem, 2003. [COBISS.SI-ID 2239329]
316. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (avtor razstave), RIBIČIČ, Anja (avtor razstave), BAŠKOVČ, Andreja (avtor razstave). Urbanistična delavnica Šentanel 2001 : [razstava - potek delavnice in predstavitev rezultatov]. Prevalje, 2001. [COBISS.SI-ID 1498977]
317. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (avtor razstave, grafični oblikovalec), FURMAN OMAN, Gorazd (avtor razstave, grafični oblikovalec). Strategija razvoja poselitve - Občina Idrija : razstava 28.2. - 10.3.2000, Galerija Idrija. Idrija, 2000. [COBISS.SI-ID 888929]
318. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (avtor razstave). Podmežakla - ureditev športnega parka : razstava variantnih rešitev : Carinarnica Jesenice in občina Jesenice, november 1998. Jesenice, 1998. [COBISS.SI-ID 604257]
319. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (avtor razstave). Razstava natečajnih elaboratov za poslovno trgovski objekt Bavarski dvor v Ljubljani : Fužinski grad, 9.-14. septembra 1997. Ljubljana: Fužinski grad, 9.-14.1997. [COBISS.SI-ID 378209]

3.13 Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov

320. GAJŠEK, Miran, PREMZL, Vilibald, GERŠAK PODBREZNIK, Aleksandra, POŽENEL, Dare, STANIČ, Ivan, VAUDA, Tomislav, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, ŠAŠEK-DIVJAK, Mojca, KUČAN, Vlado, STREHOVEC, Tomaž. Vmesni prostor regije - vmesni prostor mesta : mednarodni seminar, 16. Sedlarjevo srečanje, 16., 17. in 18. november 2000, Rogaška Slatina. 2000. [COBISS.SI-ID 5906454]
321. GAJŠEK, Miran, KOS GRABAR, Jože, BAUMAN, Vesna, BRODNJAK, Stanislav, STANIČ, Ivan, POŽENEL, Dare, PREMZL, Vilibald, ŠAŠEK-DIVJAK, Mojca, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, et al. Ključni vzvodi urbanističnega in prostorskega planiranja na prelomu tisočletja: stanje in trendi : mednarodni seminar, 15. Sedlarjevo srečanje, Maribor, 21.-23. oktober 1999. 1999. [COBISS.SI-ID 872289]
322. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Slovenija in Evropska unija: urbanizem, prostorsko planiranje in prostorski razvoj : 14. Sedlarjevo srečanje, Nova Gorica, 23.-24. oktober 1998. 1998. [COBISS.SI-ID 872545]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

323. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Spatial planning system in Slovenia : predavanja so bila izvedena 2. 12. 2020 v Zagrebu, v sklopu kolegija "Prostorno planiranje" diplomskega študija Arhitekture i urbanizma na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. [COBISS.SI-ID 42018819]
324. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. EU influence on spatial planning in Slovenia : predavanje Cracow University of economics, Faculty of economy and public administration, department of regional economy, 16.-17. maj 2019. [COBISS.SI-ID 8810849]
325. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Levels and measures of the spatial and urban planning - from national to local and international : predavanje Cracow University of economics, Faculty of economy and public administration, department of regional economy, 16.-17. maj 2019. [COBISS.SI-ID 8811105]
326. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Spatial planning system in Slovenia : predavanja so bila izvedena 6. 11. 2019 v Zagrebu, v sklopu kolegija "Prostorno planiranje" diplomskega študija Arhitekture i urbanizma na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. [COBISS.SI-ID 8954465]
327. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Spatial planning system in Slovenia : predavanje Cracow University of economics, Faculty of economy and public administration, department of regional economy, 16.-17. maj 2019. [COBISS.SI-ID 8810593]
328. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Spatial planning system in Slovenia with emphasis on polycentric urban system and functional urban areas as an instrument for territorial governance : predavanje je bilo izvedeno na Tehniški univerzi Dunaj (ZUW) 24. 6. 2019. [COBISS.SI-ID 8869217]
329. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Strategic Spatial planning in Slovenia ; Functional Urban Areas as an Instrument for Territorial Governance ; The role of Strategic Urban Planning in the Tourism Development Case of the City of Ljubljana (Slovenia) : predavanja so bila izvedena v sklopu Podiplomskega specialističnega študija na na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Zagrebu 13. 7. 2019. [COBISS.SI-ID 8878689]
330. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Planning of the National cycling network : vabljeno predavanje na tuji univerzi (University of Osijek, Faculty of Civil Engineering), 21. - 26. maj 2018. [COBISS.SI-ID 8447841]
331. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Spatial planning system in Slovenia : vabljeno predavanje na tuji univerzi (University of Osijek, Faculty of Civil Engineering), 21. - 26. maj 2018. [COBISS.SI-ID 8447585]
332. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, DROBNE, Samo. Analysis of development sources and scenarios for the functional regions modeling : focus on current accessibility patterns in Slovenia with services in urban centres, regional accesibility by public transport and labor market : 6th RSA3 meeting, 18th of June 2010 Brdo pri Kranju, Slovenia. Brdo, 2010. [COBISS.SI-ID 5056865]
333. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, FIKFAK, Alenka, DEU, Živa. Prostorsko planiranje med sistemsko ureditvijo in prakso : vabljeno predavanje na Fakulteti za arhitekturo v Portogruaru, Italija, 11.6.2010 : predlog projekta "Arparur" v okviru bilateralnega sodelovanja med Italijo in Slovenijo (EU program Interreg III A). Portogruaro, 2010. [COBISS.SI-ID 5094241]
334. FOŠKI, Mojca, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, ČEH, Marjan. Urban development and planning tools in Slovenia : project L. da Vinci, 9-10.12.2004, URBAX, Helsinki University of Technology. Helsinki, 2004. [COBISS.SI-ID 3156833]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

335. NARED, Janez, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, KAVAŠ, Damjan, ČOK, Gregor. Ciljni raziskovalni projekt Medresorsko usklajeno spodbujanje razvoja v obmejnih problemskih območjih kot izhodišče za program razvojnih spodbud za OPO : predavanje na simpoziju Slovenski regionalni dnevi 2021. [COBISS.SI-ID 118304259]
336. MIKLAVČIČ, Tomaž (diskutant), ŽVIPELJ, Velislav (diskutant), MAROT, Naja (diskutant), POTOČNIK SLAVIČ, Irma (diskutant), DROFENIK, Marko (diskutant), PIRIH, Almira (diskutant), ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (diskutant). Demografske spremembe in regionalni razvoj : okrogla miza na simpoziju Slovenski regionalni dnevi 2019, Demografske spremembe in regionalni razvoj, Bovec, 24.-25. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 70465378]
337. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, KAVAŠ, Damjan, HUDOKLIN, Jelka, HOČEVAR, Irena, NARED, Janez. Model povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni : predavanje na zborovanju "Slovenski regionalni dnevi 2017", Kranjska Gora, 14. in 15. november 2017. [COBISS.SI-ID 8229473]
338. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Lokalno prostorsko planiranje - razmerje med državo in občino : prispevek za 3. strokovno srečanje SiP - Slovenski prostor. Ljubljana, 2000. [COBISS.SI-ID 1192801]
339. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Policy action plan in the Central European, Danubian and Adriatic area. Trencianske Teplice, 4.-5.3. 1999. [COBISS.SI-ID 616801]
340. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Problematik des zerstreuten Baus in vorstaedtischen Gebieten - am Beispiel der Stadt Ljubljana. Benetke, 1996. [COBISS.SI-ID 378465]
341. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Celostni razvoj naselij v demografsko ogroženih območjih. Podlehnik, 1994. [COBISS.SI-ID 379489]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

342. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Spatial planning system in Slovenia - between theory and practice : vabljeno predavanje je bilo izvedeno na Inženirski zbronici Črne Gore v okviru okrogle mize z naslovom Sistemi prostorskega planiranja v državah članicah EU, 4. 7. 2019, Donja Gorica. [COBISS.SI-ID 8869985]
343. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, DROBNE, Samo, FOŠKI, Mojca. Functional urban areas as instrument for territorial governance : first international conference "City and countryside identity and space of the 21st century", Cracow University of Economy, 16-17 May, 2019. [COBISS.SI-ID 8810337]
344. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, DROBNE, Samo. Kje smo? - analiza stanja in trendov : Konferenca "Za boljše razvojne odločitve v Alpah", Bovec, 14.10.2010. Bovec, 2010. [COBISS.SI-ID 5171809]
345. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Living document or dead piece of paper? : Spatial Development Strategy of Slovenia : 25.-27.oktober 2010. Brač, 2010. prosojnice. [COBISS.SI-ID 5238369]
346. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, ŽAUCER, Tadej. Prostorsko planiranje med sistemsko ureditvijo in prakso : delovni posvet, Skupnost občin Slovenije, Maribor 18. maj 2010. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 5051233]

3.25 Druga izvedena dela

347. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, MAJDIČ, Barbara, ŠUKLJE ERJAVEC, Ina, SIMONETI, Maja, GAJŠEK, Miran, GANTAR, Pavel. Habitat III in Nova urbana agenda : okrogla miza o vlogi in prihodnosti slovenskih mest, Mesec prostora 2017, Svetovni dan habitata, 2. oktober 2017, Ljubljana. http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/medijsko_sredisce/2017/10_Oktober/mesec_prostora/Vabilo_dan_Habitata.pdf, http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2017/. [COBISS.SI-ID 8182625]
348. ARISTOVNIK, Aleksander (diskutant), STEBERNAK, Lidija (diskutant), KOVAČ, Polonca (diskutant), IVANIČ, Luka (diskutant), JEREB, Sabina (diskutant), RENAR, Jože (diskutant), REMEC, Črtomir (diskutant), GOLJAR, Andrej (diskutant), ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (diskutant). Izzivi Slovenije 2020 : spremembe prostorske in gradbene zakonodaje za izboljšanje konkurenčnosti Slovenije : okrogla miza na Fakulteti za upravo, 22. 6. 2016. Ljubljana, 2016. [COBISS.SI-ID 4832430]
349. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Koncepti regionalnega prostorskega načrtovanja in primeri nekaterih praks iz tujine : vabljeno predavanje na strokovnem posvetu "Prostorsko načrtovanje in Koroška - priložnosti za sodelovanje", 13. 5. 2015, Dravograd. Dravograd, 2015. [COBISS.SI-ID 7219809]
350. MAJDIČ, Barbara (diskutant), GOJČIČ, Matej (diskutant), ROZMAN, Uroš (diskutant), HUDOKLIN, Jelka (diskutant), KUŠAR, Simon (diskutant), ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (diskutant). SPRS kot priložnost za vzpostavitev regionalnega prostorskega načrtovanja in učinkovito umeščanje ključnih regijskih projektov v programskem obdobju 2014-2020 in 2021-2027 : okrogla miza na simpoziju Globalni izzivi in regionalni razvoj, Slovenski regionalni dnevi 2015, 19.-20. november 2015, Čatež. [COBISS.SI-ID 59480674]
351. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. EU - LUPA, European Land Use Patterns Applied Research 2013/1/8 : Draft Final Report - Version 6th/June 2012. Ljubljana, 2012. 6 f. [COBISS.SI-ID 6325857]
352. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. EU - LUPA, European Land Use Patterns Applied Research 2013/1/8 : Inception Report - Version 3rd/December 2010. Ljubljana, 2010. 6 f. [COBISS.SI-ID 6326369]
353. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. EU - LUPA, European Land Use Patterns Applied Research 2013/1/8 : Interim Report - Version 3rd/June 2010. Ljubljana, 2010. 9 f. [COBISS.SI-ID 6326113]
354. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, FOŠKI, Mojca, ČEH, Marjan, GOLJA, Aleš. Ureditev naselja Most na Soči ter njegova povezava s širšim prostorom severnoprimorske regije : [mentor na delavnici]. Ljubljana, 2006. [COBISS.SI-ID 4240993]
355. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, FOŠKI, Mojca, ČEH, Marjan, GOLJA, Aleš. Študentska urbanistična delavnica Most na Soči : [mentor na delavnici]. Most na Soči, 2003. [COBISS.SI-ID 4240737]
356. POGAČNIK, Andrej (mentor), PROSEN, Anton (mentor), ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (mentor), FOŠKI, Mojca (mentor), ŽAUCER, Tadej (mentor). Ureditev trškega naselja Šentrupert na Dolenjskem = Planning of Market Settlement of Šentrupert in the Dolenjska Region : udeležba na razstavi Retrospektiva planerskih vizija urbanista, 1995-2005, 14. međunarodni salon urbanizma, Niš, 8. november 2005 : študentske delavnice 2000-2005. Niš, 2005. [COBISS.SI-ID 3161185]
357. POGAČNIK, Andrej (mentor), PROSEN, Anton (mentor), ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (mentor), FOŠKI, Mojca (mentor), ŽAUCER, Tadej (mentor). Ureditev naselja Most na Soči = Planning of the Settlement the Bridge on Soča : udeležba na razstavi Retrospektiva planerskih vizija urbanista, 1995-2005, 14. međunarodni salon urbanizma, Niš, 8. november 2005 : študentske delavnice 2000-2005. Niš, 2005. [COBISS.SI-ID 3160673]
358. POGAČNIK, Andrej (mentor), PROSEN, Anton (mentor), ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (mentor), FOŠKI, Mojca (mentor), ŽAUCER, Tadej (mentor). Oblikovanje meril in pogojev za razvoj podeželskega prostora v občini Podčetrtek = Design of Criteria and Conditions for Development of Rural Areas in Municipality Podčetrtek : udeležba na razstavi Retrospektiva planerskih vizija urbanista, 1995-2005, 14. međunarodni salon urbanizma, Niš, 8. november 2005 : študentske delavnice 2000-2005. Niš, 2005. [COBISS.SI-ID 3160929]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

359. AGG+. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (član uredniškega odbora 2019-). Banja Luka: Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banja Luci, 2013-. ISSN 2303-6036. http://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus. [COBISS.SI-ID 8686945]
360. Geodetski vestnik : glasilo Zveze geodetov Slovenije. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (urednik 2010-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Zveza geodetov Slovenije, 1973-. ISSN 0351-0271. http://www.geodetski-vestnik.com/en/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-KHWREVIC, https://search.ebscohost.com/direct.asp?db=a9h&jid=%227804%22&scope=site. [COBISS.SI-ID 5091842]
361. Igra ustvarjalnosti : teorija in praksa urejanja prostora. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (glavni in odgovorni urednik 2013-). Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2013-Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2013-2020V Ljubljani: Založba Univerze, 2021-. ISSN 2350-3637. http://www.iu-cg.org, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-VNPSUVKD. [COBISS.SI-ID 269631744]
362. Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (član uredniškega odbora 2020-). Zagreb: Arhitektonski fakultet Sveučilišta, 1993-. ISSN 1330-0652. [COBISS.SI-ID 36744960]
363. ŠAŠEK-DIVJAK, Mojca (urednik), JANKOVIČ, Liljana (urednik), ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (urednik), VAUDA, Tomislav (urednik), KONDA, Katarina (urednik), RUS, Angelca (urednik), VAMBERGER, Urban (urednik), COTIČ, Boštjan (urednik). Kako do boljše podobe slovenskih naselij in krajine : načrtovanje in ukrepi : zbornik povzetkov 31. Sedlarjevega srečanja. Ljubljana: Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, 2020. 28 str. http://www.dupps.si/novice-druscarontva/video-posnetki-30-sedlarjevega-srecanja4774086. [COBISS.SI-ID 34557443]
364. SAVŠEK, Simona (urednik), ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (urednik). UL FGG : University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering. Ljubljana: Faculty of Civil and Geodetic Engineering, 2019. 46 str., ilustr. ISBN 978-961-6884-62-4. https://media.fgg.uni-lj.si/brosure/FGG_brosura_ANG_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 299446016]
365. SAVŠEK, Simona (urednik), ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (urednik). [UL FGG : Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2019. 46 str., ilustr. ISBN 978-961-6884-61-7. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5454/. [COBISS.SI-ID 299442176]
366. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (urednik). Prostorski načrtovalci 21. stoletja : 60 let KPP, 45 let IPŠPUP. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2018. 272 str., ilustr. ISBN 978-961-6884-55-6. https://media.fgg.uni-lj.si/knjige/prostorski-nacrtovalci-21-stoletja.pdf. [COBISS.SI-ID 296931840]
367. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (urednik). Prostorski načrtovalci 21. stoletja : 60 let KPP, 45 let IPŠPUP : [znanstvena monografija]. Elektronska izd. Ljubljana: UL FGG - Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 2018. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (272 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6884-56-3. https://media.fgg.uni-lj.si/knjige/prostorski-nacrtovalci-21-stoletja.pdf. [COBISS.SI-ID 297279488]
368. Letopis Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani ... ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (urednik 2013-2017). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2017-. ISSN 2630-1628. https://www.fgg.uni-lj.si/o-fakulteti/letopis-ul-fgg/. [COBISS.SI-ID 294991872]
369. GAŠPAROVIĆ, Sanja (urednik), ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (urednik), MRAK, Gašper (urednik). Radnička u ne/nastajanju : planiranje jugoistočnog ulaza u Zagreb : izbor studentskih radova akademske godine 2016./2017. = Radnička street in the dis/appearing : planning of the southeast entrance to Zagreb : selected student project of 2016/2017 academic year. U Zagrebu: Arhitektonski fakultet, Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu: = Faculty of Architecture, Department of Urban and Spatial Planning and Landscape Architecture; V Ljubljani: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje: = Faculty of Civil and Geodetic Engineering, Chair of Spatial Planning, 2017. 152 str., ilustr. ISBN 978-953-8042-31-7. [COBISS.SI-ID 8194657]
370. BEVCER, Miha, CAPUDER, Kristina, HAFNAR, Jure, LESJAK, Simon, PAGON, Ana, PAGON, Neža, PRIMOŽIČ, Eva, ROJKO, Irena, URBANIJA, Rok, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (urednik). Načrtovanje kolesarske in sprehajalne poti v Občini Šentrupert. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2016. 29 str., ilustr. ISBN 978-961-6884-41-9. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5582/. [COBISS.SI-ID 286626816]
371. MARAŽ KIKELJ, Darinka, PETRIĆ, Ksenija, LISAC, Rene, KRANJČEVIĆ, Jasenka, ROŠKAR, Saša, MRĐA, Ana, POTOČNIK BUHVALD, Ana, JEZERNIK, Maja, KLEPEJ, David, TRSTENJAK, Miha, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (urednik), MRAK, Gašper (urednik). Urbanistično-arhitekturna delavnica Koprivnik 2016. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2016. ISBN 978-961-6884-42-6. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5583/. [COBISS.SI-ID 286777344]
372. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (mentor, urednik). Vizija prostorskega razvoja Slovenije 2050 : študentska prostorsko-planerska delavnica 2016. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2016. ISBN 978-961-6884-43-3. http://drugg.fgg.uni-lj.si/6142/. [COBISS.SI-ID 287505152]
373. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (urednik), HUDIN, Romana (urednik, prevajalec), PAVLOVČIČ PREŠEREN, Polona (urednik), LAN, Marija (urednik), VODOPIVEC, Barbara (urednik), WEISSEISEN, Maja (urednik), KOVAČ, Dora (urednik). FGG : University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering. Ljubljana: Faculty of Civil and Geodetic Engineering, 2015. 42 str., ilustr. ISBN 978-961-6884-29-7. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5163/. [COBISS.SI-ID 280264704]
374. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (urednik), HUDIN, Romana (urednik), PAVLOVČIČ PREŠEREN, Polona (urednik), LAN, Marija (urednik), VODOPIVEC, Barbara (urednik), WEISSEISEN, Maja (urednik), KOVAČ, Dora (urednik). FGG : Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2015. 42 str., ilustr. ISBN 978-961-6884-35-8. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5454/. [COBISS.SI-ID 282962176]
375. NARED, Janez (urednik, recenzent), POLAJNAR HORVAT, Katarina (urednik, recenzent), RAZPOTNIK VISKOVIĆ, Nika (urednik, recenzent). Globalni izzivi in regionalni razvoj. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. 177 str., ilustr., zvd. Regionalni razvoj, 5. ISBN 978-961-254-835-3. ISSN 1855-5780. [COBISS.SI-ID 281641472]
376. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (urednik). Razvojni potenciali podeželskih območij in celovita prenova vasi : mednarodna študentska delavnica Istra 2015. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2015. 113 str., ilustr. ISBN 978-961-6884-27-3. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5162/. [COBISS.SI-ID 280263168]
377. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (urednik). Razvojni potenciali podeželskih območij in celovita prenova vasi : mednarodna študentska delavnica Istra 2015. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2015. ISBN 978-961-6884-28-0. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5162/. [COBISS.SI-ID 280263680]
378. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (urednik), KUŠAR, Simon (urednik), DILLINGER, Andreas (urednik). International Student Workshop Tracking the Ljubljana Urban Region 2012/2013, Ljubljana, Vienna. 1st ed. Ljubljana: Faculty of Civil and Geodetic Engineering, 2013. 108 str., ilustr. ISBN 978-961-6884-12-9, ISBN 978-961-6884-13-6, ISBN 978-961-6884-14-3. http://issuu.com/mfoski/docs/tracking_the_ljublana_urban_region_pdf_pop, http://drugg.fgg.uni-lj.si/4182/. [COBISS.SI-ID 265624320]
379. NARED, Janez (urednik, recenzent), PERKO, Drago (urednik, recenzent), RAZPOTNIK VISKOVIĆ, Nika (urednik, recenzent). Nove razvojne perspektive. Ljubljana: Založba ZRC, 2013. 188 str., ilustr., zvd. Regionalni razvoj, 4. ISBN 978-961-254-490-4, ISBN 978-961-05-0350-7. ISSN 1855-5780. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/view/1051/4472/561-2, DOI: 10.3986/9789610503507. [COBISS.SI-ID 269093376]
380. ČIVČIĆ, Jelena, BARIČ, Tjaša, DEMŠAR, Andrej, VALENČIČ, Grega, ČADEŽ, Marta, ŠKRABAN, Taja, MIHEVC, Jure, ČETRALIČ, Petra, DOLENEC, Aleš, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (urednik). Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/2012. Sevnica: Občina, 2012. ISBN 978-961-269-719-8. http://drugg.fgg.uni-lj.si/3820/. [COBISS.SI-ID 262201600]
381. ČIVČIĆ, Jelena, BARIČ, Tjaša, DEMŠAR, Andrej, VALENČIČ, Grega, ČADEŽ, Marta, ŠKRABAN, Taja, MIHEVC, Jure, ČETRALIČ, Petra, DOLENEC, Aleš, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (urednik). Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/2012. Sevnica: Občina, 2012. 148 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5621728]
382. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (urednik). Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/2012 : povzetek. Sevnica: Občina, 2012. 16 str., ilustr. ISBN 978-961-269-710-5, ISBN 978-961-269-720-4. http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/3820. [COBISS.SI-ID 262113280]
383. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (urednik). Funkcionalne regije - izziv prihodnjega razvoja Slovenije. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: IPoP - Inštitut za politike prostora; Kamnik: OIKOS - svetovanje za razvoj, 2011. 101 str., zvd., tabele. ISBN 978-961-6167-99-4. [COBISS.SI-ID 259526144]
384. NARED, Janez (urednik, recenzent), PERKO, Drago (urednik, recenzent), RAZPOTNIK VISKOVIĆ, Nika (urednik). Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji. Ljubljana: Založba ZRC, 2011. 200 str., ilustr., graf. prikazi, zvd. Regionalni razvoj, 3. ISBN 978-961-254-321-1. ISSN 1855-5780. http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612543211.pdf. [COBISS.SI-ID 257942016]
385. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (urednik), FOŠKI, Mojca (urednik), FIKFAK, Alenka (urednik). Ureditev jedra naselja Straža v kontekstu razvoja celotne občine. Straža: Občina, 2011. 57 str., ilustr. http://issuu.com/mfoski/docs/delavnica_stra_a_2011. [COBISS.SI-ID 256814848]
386. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (urednik), FIKFAK, Alenka (urednik), BARBIČ, Ana (urednik). Podeželje na preizkušnji : jubilejna monografija ob upokojitvi izrednega profesorja dr. Antona Prosena. V Ljubljani: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: Geodetski inštitut Slovenije, 2010. 267 str., ilustr. ISBN 978-961-6167-94-9. [COBISS.SI-ID 251104512]
387. HLADNIK, Jelena (urednik), KREITMAYER, Janja (urednik), VUGA, Tomaž (urednik), ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (urednik). Politika urejanja prostora Republike Slovenije. Ljubljana: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS za prostorsko planiranje, 2002. 14 str. ISBN 961-6276-23-9. [COBISS.SI-ID 119459072]
388. HLADNIK, Jelena (urednik), KREITMAYER, Janja (urednik), VUGA, Tomaž (urednik), ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (urednik). Spatial management policy of the Republic of Slovenia. Ljubljana: Ministry of the Environment, Spatial Planning and Energy, National Office for Spatial Planning, 2002. 13 str. ISBN 961-6276-25-5. [COBISS.SI-ID 119462656]
389. LIPEJ, Božena (urednik), ŠAREC, Aleš (urednik), ŠAŠEK-DIVJAK, Mojca (urednik), MANDIČ, Srna (urednik), VITOROVIČ, Zoran (urednik), ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (urednik). Habitat II : Slovenian national report. Ljubljana: National Committee Habitat II: Ministry of the Environment and Physical Planning, 1995 [i. e.] 1996. 2 zv., ilustr. ISBN 961-90033-8-1, ISBN 961-90033-7-3. [COBISS.SI-ID 2742321]

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

390. VOLGEMUT, Mateja. Vpliv lokacije storitev splošnega pomena na razvoj odprtega javnega prostora na primeru majhnih mest v Sloveniji : doktorska disertacija = The impact of the location of services of general interest on the development of open public space in the case of small towns in Slovenia : doctoral dissertation. Ljubljana: [M. Volgemut], 2020. XXII, 176 str., LXV str. pril., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=124051. [COBISS.SI-ID 46324227]
391. VERTELJ NARED, Petra. Vloga javnega prostora kot podpora urbanemu razvoju na primeru majhnih mest v Sloveniji : doktorska disertacija = The role of public space as urban development support in small Slovenian cities case study : doctoral dissertation. Ljubljana: [P. Vertelj Nared], 2014. XXIV, 218 str., [55] str. pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4561/. [COBISS.SI-ID 6461793]

Mentor pri magistrskih delih

392. SEVNŠEK, Simon. Analiza namenske rabe zemljišč in izbranih vplivov na razvoj občine po izgradnji avtoceste : magistrsko delo = ELand use analysis and selected impacts of highways construction on municipality development : master of science thesis. Ljubljana: [S. Sevnšek], 2016. XII, 77 str., 1 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5998/. [COBISS.SI-ID 7715937]
393. MARN, Tatjana. Inducirano prometno povpraševanje kot posledica izboljšav cestne infrastrukture v Sloveniji : magistrsko delo = Induced traffic demand, driven by road infrastructure improvements in Slovenia : master of science thesis. Ljubljana: [T. Marn], 2016. XIII f., 102 str., 31 str. pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5900/. [COBISS.SI-ID 7637857]
394. LONČAR, Mery. Metodologija za določitev nezazidanih zemljišč za gradnjo stavb in instrumenti za njihovo aktivacijo : magistrsko delo = Mapping methodology for urban vacant sites and instruments for their activation : master of science thesis. Ljubljana: [M. Lončar Klemenčič], 2016. XXVI, 163 str., [26] str. pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5972/. [COBISS.SI-ID 7620705]
395. PAPEŽ, Irena. Odnos stroke do participacije javnosti v postopkih urejanja prostora na lokalni ravni : magistrsko delo = Attitudes of the Spatial Planning Profession Towards Public Participation in Spatial Planning at Local Level : master of science thesis. Ljubljana: [I. Papež], 2016. XIX, 116 str., 9 str. pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5999/. [COBISS.SI-ID 7757409]
396. MUC, Vesna. Preobrazba javnega mestnega prostora s trajnostnim mestnim prometnim načrtovanjem na primeru Ljubljane : magistrsko delo = Transformation of the urban public space by using the sustainable urban transport planning in the case of Ljubljana : graduation - master thesis. Ljubljana: [V. Muc], 2016. XX, 108 str., 1 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5640/. [COBISS.SI-ID 7578721]
397. MEDVED, Peter. Prispevek k razvoju metode prostorskega načrtovanja za doseganje ničelne neto pozidave zemljišč : magistrsko delo = Contribution to the development of a Spatial planning method to reach no net land take : master of science thesis. Ljubljana: [P. Medved], 2016. XXII, 80 str., [9] str. pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/6000/. [COBISS.SI-ID 7736673]
398. KLEMENČIČ, Gregor. Študija možnosti določevanja in evidentiranja funkcionalnih enot stavbnih zemljišč za učinkovitejše izvajanje zemljiške politike : magistrsko delo = Feasibility study for determining and recording of building lands' functional units for more efficient land policy implementation : master of science thesis. Ljubljana: [G. Klemenčič], 2016. XVI, 126 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5988/. [COBISS.SI-ID 7716449]
399. GRASSOT GUERRERO, Anna. Traffic congestion in cities - proposal of congestion charging scheme in Ljubljana : graduation - master thesis = Prometni zastoji v mestih - predlog sistema cestnih taks za vstop v mestno središče na primeru Ljubljane : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Grassot Guerrero], 2016. X, 75 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 7643489]
400. BRUSNJAK HRASTAR, Maja. Zagotavljanje stanovanj s prenovo malih večstanovanjskih objektov : magistrsko delo = Providing new housing units with renovation of multi-family housing : master of science thesis. Ljubljana: [M. Brusnjak Hrastar], 2016. XXII, 107 str., 8 str. pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5973/. [COBISS.SI-ID 7679585]
401. KLANČIŠAR SCHNEIDER, Katja. Problemska analiza prenove degradiranih industrijskih območij na primeru občine Trbovlje : magistrsko delo = Problem analysis of brownfield revitalisation for the case study of municipality Trbovlje : master of science thesis. Ljubljana: [K. Klančišar Schneider], 2014. XXIII, 169 str., [6] pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5178/. [COBISS.SI-ID 6472033]
402. HAREJ, Metka. Odnosi med mestnimi in podeželskimi območji v Sloveniji : magistrsko delo = Urban rural relations in Slovenia : Master of Science Thesis. Ljubljana: [M. Harej], 2012. XX, 113 str., ilustr., 1 optični disk (CD ROM). http://drugg.fgg.uni-lj.si/4019/. [COBISS.SI-ID 6116705]
403. RADIŠEK, Jure. Vrednotenje prostorskih vplivov avtocest z vidika varstva kmetijskih zemljišč : magistrsko delo = Evaluation of motorway's spatial impact in context of agricultural land protection : M. Sc. Thesis. Ljubljana: [J. Radišek], 2012. XX, 88 str., 10 pregl., 25 sl., 4 str. pril., ilustr., 1 optični disk (CD ROM). http://drugg.fgg.uni-lj.si/3828/. [COBISS.SI-ID 5872737]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

404. KLUN, Matic. Predlog alternativnih rešitev za razbremenitev prometne infrastrukture na območju Ljubljanske urbane regije : magistrskodelo št.: 37/II.PN = The proposal of alternative solutions for reducing traffic congestion in the Ljubljana urban region : Master Thesis No.: 37/II.PN. Ljubljana: [M. Klun], 2021. XIV, 100 str., [12] f. zganj. pril., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=125621. [COBISS.SI-ID 69122819]
405. JUDEŽ, Anja. Predlog postopka izdelave ureditvenega območja podeželskih naselij : magistrsko delo št.: 34/II. PN = Proposal of the process of defining a regulatory area for rural settlements : master thesis no: 34/II. PN. Ljubljana: [A. Judež], 2020. XVIII, 142 str., [56] str. pril., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=121705. [COBISS.SI-ID 38492419]
406. BELIČIČ, Klemen. Predlog regionalne zasnove prostorskega razvoja turizma na primeru Bele krajine : magistrska naloga št. 30/II.PN = Proposal for a regional spatial development concept for tourism in the case of Bela krajina : Master Thesis No. 30/II.PN. Ljubljana: [K. Beličič], 2020. XII, 148 str., [23] str. pril., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=117355. [COBISS.SI-ID 29594883]
407. ELSNER, Tanja. Predlog ukrepov za reaktivacijo industrijskih degradiranih območij na primeru Zasavske statistične regije : magistrsko delo = Proposal measures for the reactivation of industrial degraded areas in the case of the Zasavje statistical region : master thesis. Ljubljana: [T. Elsner], 2019. X, 97 str., 4 pril., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106877. [COBISS.SI-ID 8768865]
408. KLEPEJ, David. Ukrepi za spodbujanje trajnostne, pametne in aktivne osebne mobilnosti : magistrsko delo = Measures for encouraging sustainable, smart and active personal mobility : master thesis. [Ljubljana: D. Klepej], 2019. VIII, 73 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110242. [COBISS.SI-ID 8890209]
409. ČIRIČ, Katarina. Analiza in določitev izhodišč za organizacijo vrtičkarske dejavnosti v Mestni občini Kranj : magistrsko delo = Analysis and determination of the starting points for the organization of plot gardening in the Municipality Kranj : master thesis. Ljubljana: [K. Čirič], 2018. IX, 104 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103840. [COBISS.SI-ID 8577121]
410. GRABAR, Davor. Degradirana območja kot potencial za razvoj alternativnih kulturnih dejavnosti : magistrsko delo = Degraded areas as a potential for the establishment of alternative cultural activities : master thesis. Ljubljana: [D. Grabar], 2018. XI, 163 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101431. [COBISS.SI-ID 8446305]
411. PRIMOŽIČ, Eva. Metode za določevanje urbanega toplotnega otoka : magistrsko delo = Methods for determining urban heat island : master thesis. Ljubljana: [E. Primožič], 2018. X, 65 str., 26 pril., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=105135. [COBISS.SI-ID 8599137]
412. KUŠČER, Martina. Predlog nove prometne povezave med Tolminom in naselji v njegovi okolici : magistrsko delo = Proposal for the new road connecting Tolmin city and the surrounding villages : master thesis. Ljubljana: [M. Kuščer], 2018. XII, 95 str., 14 pril., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101437. [COBISS.SI-ID 8446561]
413. MICULINIČ, Andraž. Prostorska ureditev obalnega pasu med Koprom in Izolo na osnovi analize potreb lokalnega prebivalstva : magistrsko delo = Spatial arrangement of the shoreline strip between Koper and Izola on the basis of the local population needs analysis : master thesis. Ljubljana: [A. Miculinič], 2018. XXII, 118 str., 14 pril., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=100911. [COBISS.SI-ID 8396129]
414. STRAMEC, Jure. Proučevanje širjenja poselitve na poplavno ogroženih območjih ob Mislinji v letu 2012 : magistrsko delo = Study of the settlement spreading in flood risk areas near Mislinja river in year 2012 : master thesis. Ljubljana: [J. Stramec], 2017. XVIII, 56 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=91522. [COBISS.SI-ID 8051297]
415. PLAVČAK, Ana. Zelena infrastruktura - koncept in načrtovalski preizkus na primeru Savinjske statistične regije : magistrsko delo = Green infrastructure - the concept and the planning attemp in the case of Savinjska statistical region : master thesis. Ljubljana: [A. Plavčak], 2017. XII, 79 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=93043. [COBISS.SI-ID 8116065]
416. GORIŠEK, Jaka. Modeliranje funkcionalnih regij po metodi CURDS : magistrsko delo = Modelling functional regions based on CURDS method : master of science thesis. Ljubljana: [J. Gorišek], 2016. XII, 82 str., 2 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5902/. [COBISS.SI-ID 7617633]
417. OKRŠLAR, Gašper. Predlog kategorij dejanske rabe prostora s primerjavo mednarodnih klasifikacij : magistrsko delo = Proposal for categories of land use with a comparison of international classifications : graduation - master thesis. Ljubljana: [G. Okršlar], 2016. X, 109 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5535/. [COBISS.SI-ID 7501153]
418. ČRNIGOJ MARC, Tina. Razvoj istrskega podeželja - primer vzpostavitve razpršenega hotela in možnost obnove vasi Padna : magistrsko delo = Rural development in Istria - the case of implementation "Albergo Diffuso" and renovation of rural settlement Padna : graduation - master thesis. Ljubljana: [T. Črnigoj Marc], 2016. XII, 141 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5573/. [COBISS.SI-ID 7524193]
419. LAH, Andreja. Vloga in pomen javnosti pri pripravi občinskega prostorskega načrta : magistrsko delo = The role and importance of the public in the preparation of municipal spatial plans : graduation - master thesis. Ljubljana: [A. Lah], 2016. XII, 70 str., 1 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5572/. [COBISS.SI-ID 7523425]
420. URBANIJA, Rok. Vzpostavitev metodologije za zajem podrobne urbane rabe prostora : magistrsko delo = Establishing methodology for capturing existing urban land use : graduation - master thesis. Ljubljana: [R. Urbanija], 2016. XIV, 80 str., 3 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5637/. [COBISS.SI-ID 7569505]
421. KLAVS, Dejan. Zasnova športnorekreacijskih površin v majhnem mestu na primeru Ribnice : magistrsko delo = Design of sports recreation area in a small town on the case of Ribnica : graduation - master thesis. Ljubljana: [D. Klavs], 2016. XII, 152 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5636/. [COBISS.SI-ID 7565921]
422. REPANŠEK, Veronika. Analiza izbranih regionalnih členitev Slovenije glede na oblike poljske razdelitve : magistrsko delo = Analysis of selected regional classifications of Slovenia in view of land patterns : master of science thesis. Ljubljana: [V. Repanšek], 2015. XIV, 142 str., pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5091/. [COBISS.SI-ID 6985825]
423. ROZMAN, Uroš. Prostorska umestitev Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središčem ob Dravi : magistrsko delo = Spatial placement of the Drava cycling path between Dravograd and Središče ob Dravi : master of science thesis. Ljubljana: [U. Rozman], 2014. XVI, 140 str., 6 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4663/. [COBISS.SI-ID 6531681]
nagrada: Prejemnik univerzitetne Prešernove nagrade za štud. leto 2013/2014
424. ZAVEC, Simona. Primerjalna analiza stopnje degradacije na izbranih stanovanjskih soseskah v Mestni občini Ljubljana : magistrsko delo = A Comparative Analysis of the Levels of Degradation in Selected Residential Neighbourhoods in the Municipality of Ljubljana : master of science thesis. Ljubljana: [S. Zavec], 2013. XII, 132 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4341/. [COBISS.SI-ID 6413409]

Mentor pri diplomskih delih

425. MLAKAR, Meta. Analiza parcelnega vzorca na območju naselij Ihan in Buje : diplomska naloga = Analysis of land plot pattern in the area of settlements Ihan in Buje : graduation thesis. Ljubljana: [M. Mlakar], 2016. XIV, 59 str., 19 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5786/. [COBISS.SI-ID 7712609]
426. DOLINŠEK, Monika. Degradirana območja v Zasavski regiji : diplomska naloga = Degraded sites in the Zasavje region : graduation thesis. Ljubljana: [M. Dolinšek], 2016. X, 64 str., 3 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5843/. [COBISS.SI-ID 7775841]
nagrada: Prejemnica fakultetne Prešernove nagrade za štud. leto 2015/2016
427. KUMAR, Ivan. Metodologija zajema podatkov o dejanski rabi cest : diplomska naloga = Methodology for capturing actual land use data of roads : graduation thesis. Ljubljana: [I. Kumar], 2016. X, 54 str., 6 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5853/. [COBISS.SI-ID 7771745]
428. VOLČANJŠEK, Nataša. Pomen in vloga kulturne krajine za urejanje prostora na primeru Bizeljskega : diplomska naloga = The role and significance of cultural landscape in spatial planning - the case study of the Bizeljsko region : graduation thesis. Ljubljana: [N. Volčanjšek], 2016. XII, 104 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5864/. [COBISS.SI-ID 7788897]
429. POLAK, Matej. Preučevanje zemljiške razdelitve celkov na izbranih območjih : diplomska naloga = The study of land distribution celek in selected areas : graduation thesis. Ljubljana: [M. Polak], 2016. XIV, 65 str., 15 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5865/. [COBISS.SI-ID 7788641]
430. BAN, Saša. Razvoj urbanega sistema v Sloveniji : diplomska naloga = Urban system development in Slovenia : graduation thesis. Ljubljana: [S. Ban], 2016. XV, 155 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5785/. [COBISS.SI-ID 7713121]
431. ZUPANČIČ, Sabina. Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Polzela in Dobrna : diplomska naloga = Comparison of Landuse in the Municipalities of Polzela and Dobrna based on municipal spatial acts : graduation thesis. Ljubljana: [S. Zupančič], 2016. X, 37 str., 9 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5505/. [COBISS.SI-ID 7473761]
432. MARC, Tanja. Umeščanje fotovoltaičnih sistemov v prostor na območju kraških vasi Kobjeglave in Tupelč : diplomska naloga = Positioning of photovoltaic systems in space in the area of Karst villages Kobjeglava and Tupelče : graduation thesis. Ljubljana: [T. Marc], 2016. XIV, 80 str., 2 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5538/. [COBISS.SI-ID 7489121]
433. ULBIN, Aleksander. Analiza sprememb namenske rabe prostora v občinah Cerkno in Kobarid ter v celotni severni Goriški regiji : diplomska naloga = Analysis of land use changes in the municipalities Cerkno and Kobarid and in the entire northern Goriška region : graduation thesis. Ljubljana: [A. Ulbin], 2015. X, 70 str., 6 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5386/. [COBISS.SI-ID 7294561]
434. ELSNER, Tanja. Predlog prostorske umestitve gorsko-kolesarskih poti v občini Litija in Šmartno pri Litiji : diplomska naloga = Proposal of mountain-bike trails in the Litija and Šmartno pri Litiji municipalities : graduation thesis. Ljubljana: [T. Elsner], 2015. VIII, 51 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5367/. [COBISS.SI-ID 7245665]
435. MOHORIČ, Klavdija. Predlog prostorske ureditve naselja Okroglo v občini Naklo : diplomska naloga = Proposal for spatial development of village Okroglo in the Municipality Naklo : graduation thesis. Ljubljana: [K. Mohorič], 2015. IX, 62 str., 1 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5132/. [COBISS.SI-ID 7070305]
436. SALIHOVIĆ, Lejla. Predlog ureditve konjeniškega šolskega športnega centra Češča vas v občini Novo mesto : diplomska naloga = Proposal for regulation of equestrian school sports center Češča vas in municipality Novo mesto : graduation thesis. Ljubljana: [L. Salihović], 2015. XIII, 72 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5229/. [COBISS.SI-ID 7130721]
437. PERDIH, Martina. Analiza sprememb namenske rabe prostora glede na izbrane kazalnike na primeru občin Tolmin in Kanal : diplomska naloga = Analysis of changes in land use based on the selected indicators in the case of municipalities Tolmin and Kanal : graduation thesis. Ljubljana: [M. Perdih], 2014. XI, 36 str., 9 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4869/. [COBISS.SI-ID 6657633]
438. RUTAR IPAVEC, Katarina. Prostorski potenciali in omejitve za gorskokolesarski turizem v občinah Tolmin in Kobarid : diplomska naloga = Spatial potentials and limitations for the mountainbike tourism in the municipalities of Tolmin and Kobarid : graduation thesis. Ljubljana: [K. Ipavec], 2014. XIV, 130 str., 8 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4743/. [COBISS.SI-ID 6625121]
439. NOSE, Jožica. Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Ribnica in Ig : diplomska naloga = Comparison of Landuse in the Municipalities of Ribnica and Ig based on municipal spatial acts : graduation thesis. Ljubljana: [J. Nose], 2014. XII, 38 str., 2 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4750/. [COBISS.SI-ID 6677601]
440. DEMŠAR, Barbara. Trajnostne oblike turistične ponudbe v naselju Spodnja in Zgornja Sorica : diplomska naloga = Sustainable forms of the tourism offer in the Spodnja and Zgornja Sorica settlements : graduation thesis. Ljubljana: [B. Demšar], 2014. XII, 78 str., 10 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5032/. [COBISS.SI-ID 6898529]
441. JERAK, Alja. Vpliv urbanističnih kazalnikov na določanje kakovosti bivanja : diplomska naloga = The influence of urban indicators in determining the qualityof life : graduation thesis. Ljubljana: [A. Jerak], 2014. XIV, 91 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4585/. [COBISS.SI-ID 6481249]
442. FINK, Tina. Analiza sprememb namenske rabe prostora glede na izbrane kazalnike na primeru občin Črenšovci, Turnišče in Tišina v izbranem časovnem obdobju : diplomska naloga = Analysis of land use changes based on the selected parameters in municipality Črenšovci, Turnišče and Tišina in a given time period : graduation thesis. Ljubljana: [T. Fink], 2013. XII, 98 str., 23 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4253/. [COBISS.SI-ID 6291041]
443. VIDERVOL, Alen. Predlog prostorske ureditve Kočevskega jezera : diplomska naloga = Proposal for a spatial arrangement lake of Kočevje : graduation thesis. Ljubljana: [A. Vidervol], 2013. XII, 62 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4442/. [COBISS.SI-ID 6411617]
444. KASTELIC, Nataša. Problemska analiza spremljanja sprememb rabe prostora na primeru mestne občine Novo mesto : diplomska naloga = Problem analysis of monitoring land-use change for the case of the City Municipality of Novo mesto : graduation thesis. Ljubljana: [N. Kastelic], 2013. XII, 54 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4454/. [COBISS.SI-ID 6410593]
445. BUH, Mateja. Analiza površin otroških igrišč v Mestni občini Ljubljana : diplomska naloga = An Analysis of playground surfaces in the City Municipality of Ljubljana : graduation thesis. Ljubljana: [M. Buh], 2012. X, 54 str., 1 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/3850/. [COBISS.SI-ID 5936225]
446. KERPAN, Nina. Analiza sprememb namenske rabe prostora glede na izbrane kazalnike na primeru občin Idrija in Postojna v izbranem časovnem obdobju : diplomska naloga = Analysis of land use changes based on the selected parameters in municipality Idrija and Postojna in a given time period : graduation thesis. Ljubljana: [N. Kerpan], 2012. XVI, 123 str., [14] pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4000/. [COBISS.SI-ID 6059105]
447. JAKIN, Uroš. Načrtovanje turizma na podeželju na primeru občine Brda : diplomska naloga = Turism planning in rural areas in the case of the municipality of Brda : graduation thesis. Ljubljana: [U. Jakin], 2012. XI, 124 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4086/. [COBISS.SI-ID 6081889]
448. JUVAN, Anita. Podrobnejši prostorski načrt za ureditev novega dela naselja Dolgo Brdo v občini Zagorje ob Savi : diplomska naloga = Detailed spatial plan of new part of settlement Dolgo Brdo in the municipality of Zagorje ob Savi : graduation thesis. Ljubljana: [A. Juvan], 2012. XI, 80 str., 11 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4010/. [COBISS.SI-ID 6055521]
449. KOS, Matej. Predlog prostorske ureditve območja v KS Stara vas Velenje : diplomska naloga = Spatial design proposal of local area in Velenje municipality : graduation thesis. Ljubljana: [M. Kos], 2012. X, 105 str., 2 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/3886/. [COBISS.SI-ID 6027361]
450. PRELOVŠEK, Klavdija. Predlog prostorske ureditve primestnega naselja Radomlje v občini Domžale : diplomska naloga = Proposal for a regulation Radomlje suburban village in the municipality Domžale : graduation thesis. Ljubljana: [K. Prelovšek], 2012. VIII, 97 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4012/. [COBISS.SI-ID 6062433]
451. GRIL, Katarina. Predlog prostorske ureditve razpršene gradnje na območju Vinske Gore v občini Velenje : diplomska naloga = A proposal for the regulation of construction areas dispersed settelments in the area Vinska Gora in the municipality of Velenje : graduation thesis. Ljubljana: [K. Gril], 2012. XII, 85 str., 10 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4009/. [COBISS.SI-ID 6056801]
452. VIŠNAR, Barbara. Razvoj pozidave po tipih naselij in podeželja na območju Obsotelja s Kozjanskim : diplomska naloga = Development of housing according to the types of settlements and rural areas in the area of Obsotelje and Kozjansko : graduation thesis. Ljubljana: [B. Višnar], 2012. XVI, 78 str., 14 str. pril., ilustr. http://eprints.fgg.uni-lj.si/3292/. [COBISS.SI-ID 5730401]
453. KOŽMAN, Sanja. Sodelovanje javnosti na področju urejanja prostora : diplomska naloga = Public participation in the spatial planning process : graduation thesis. Ljubljana: [S. Kožman], 2012. XII, 107 str., 1 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/3889/. [COBISS.SI-ID 6001249]
454. ARH, Ingrid. Spremembe rabe zemljišč v južni in severovzhodni Sloveniji : diplomska naloga = Land use changes in southern and northeastern Slovenia : graduation thesis. Ljubljana: [I. Arh], 2012. XIV, 86 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106778, http://eprints.fgg.uni-lj.si/3293/. [COBISS.SI-ID 5726561]
455. KODARIN, David. Uporaba ekoloških načel pri načrtovanju prostorskega razvoja naselja Labor v Mestni občini Koper : diplomska naloga = Application of ecological principles in the planning of spatial development of the settlement Labor in the Koper Municipality : graduation thesis. Ljubljana: [D. Kodarin], 2012. XII, 113 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/3860/. [COBISS.SI-ID 5874529]
456. LAPUH, Vesna. Urbana prenova in predlog za revitalizacijo starega mestnega jedra Krškega : diplomska naloga = Urban renewal and the proposal for the revitalization of old city centre in Krško : graduation thesis. Ljubljana: [V. Lapuh], 2012. IV, 124 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/3770/. [COBISS.SI-ID 5808481]
457. LUZAR, Kristina. Analiza kategorij urejenosti funkcionalnih zemljišč na primeru večstanovanjskih sosesk v Trbovljah : diplomska naloga = An analysis of categories of functional land orderliness in appartment building quarters in Trbovlje : graduation thesis. Ljubljana: [K. Luzar], 2011. XII, 95 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/1022/. [COBISS.SI-ID 5641825]
458. JUDEŽ, Tjaša. CEMAT - Primerjava poročil analize stanja prostora v izbranih državah : diplomska naloga = CEMAT - Comparison of spatial assessment analysis in selected countries : graduation thesis. Ljubljana: [T. Judež], 2011. IX, 81 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/1895/. [COBISS.SI-ID 5384289]
459. KALAN, Ana. Predlog prostorske ureditve naselja Horjul v občini Horjul : diplomska naloga = A proposal for the spatial arangement of Horjul settlement in the municipality of Horjul : graduation thesis. Ljubljana: [A. Kalan], 2011. X, 81 str., 10 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/1816/. [COBISS.SI-ID 5572705]
460. ČERNIVEC, Mirjam. Predlog prostorske ureditve naselja Predstruge v občini Videm-Dobrepolje : diplomska naloga = Proposal for the settlement arrangements Predstruge in the municipality Videm -Dobrepolje : graduation thesis. Ljubljana: [M. Černivec], 2011. IX, 101 str., [9] zganj. pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/1891/. [COBISS.SI-ID 5427809]
461. KERMOLJ, Borut. Predlog urbanistične ureditve naselja Komen na Krasu : diplomska naloga = Proposal for the urban regulation of Komen on Karst : graduation thesis. Ljubljana: [B. Kermolj], 2011. XII, 75 str., [10] pril., ilustr., 1 optični disk (CD-ROM), 12 cm. http://drugg.fgg.uni-lj.si/3239/. [COBISS.SI-ID 5299553]
462. GORKIČ, Matjaž. Preizkus koncepta pametne rasti na primeru Tržaške ceste v Ljubljani : diplomska naloga = Proving the smart growth concept on a case study of Tržaška cesta in Ljubljana : graduation thesis. Ljubljana: [M. Gorkič], 2011. X, 105 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/3246/. [COBISS.SI-ID 5358433]
463. LOVIŠČEK, Polona. Primerjava namenske rabe prostora na območju občine Nova Gorica med letoma 2003 in 2011 na podlagi prostorskih aktov občine : diplomska naloga = Comparison of land use in the municipal area Nova Gorica in years 2003 and 2011 based on municipal spatial acts : graduation thesis. Ljubljana: [P. Lovišček], 2011. XII, 75 str., 18 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/1018/. [COBISS.SI-ID 5573473]
464. KORADE, Andreja. Problematika prikaza stanja prostora : diplomska naloga = The display of an existing spatial phenomena and the problems it reveals : graduation thesis. Ljubljana: [A. Korade], 2011. XV, 109 str., [13] pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/1021/. [COBISS.SI-ID 5666145]
465. MANDELJ, Brigita. Vloga javnosti pri sprejemanju državnih prostorskih načrtov na primeru obvoznice Škofljica : diplomska naloga = The role of the public in adopting national spatial plans in case of the bypass Škofljica : graduation thesis. Ljubljana: [B. Mandelj], 2011. X, 81 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/3251/. [COBISS.SI-ID 5559905]
466. BLAHA, Primož. Analiza stavbnih zemljišč v poselitvenih območjih na izbranih primerih občin Maribor, Rače-Fram in Hoče-Slivnica : diplomska naloga = Analysis of unsed urban space in the settlement areas for the case of Maribor,Hoče-Slivnica and Rače-Fram municipalities : graduation thesis. Ljubljana: [P. Blaha], 2010. X, 69 str., pril., barvne ilustr., 1 optični disk (CD ROM), 12 cm. http://drugg.fgg.uni-lj.si/276/. [COBISS.SI-ID 5046881]
467. PAPEŽ, Dominik. Določitev roba urbanih naselij s pomočjo Delaunayjeve triangulacije : diplomska naloga = Definition of Boundaries of Urban Areas using Delaunay Triangulation : graduation thesis. Ljubljana: [D. Papež], 2010. XXVI, 116 str., barvne ilustr., 1 optični disk (CD ROM), 12 cm. http://drugg.fgg.uni-lj.si/99/. [COBISS.SI-ID 4924001]
468. LUŽNIK, Jožica. Določitev tipologije podeželskih območij v Sloveniji : diplomska naloga = Defining the typology of rural areas in Slovenia : graduation thesis. Ljubljana: [J. Lužnik], 2010. X, 61 str., barvne ilustr., 1 optični disk (CD ROM), 12 cm. http://drugg.fgg.uni-lj.si/221/. [COBISS.SI-ID 4949601]
469. ZAJC, Tanja. Predlog ureditve naselja Muljava v občini Ivančna Gorica : diplomska naloga = A Proposal for the Regulation of Muljava Settlement in the Municipality of Ivančna Gorica : graduation thesis. Ljubljana: [T. Zajc], 2010. XII, 97 str., pril., barvne ilustr., 1 optični disk (CD ROM), 12 cm. http://drugg.fgg.uni-lj.si/693/. [COBISS.SI-ID 4991841]
470. PRELESNIK, Katja. Prenova in razvoj naselja Hrovača pri Ribnici : diplomska naloga = Renovation and developement village Hrovača by Ribnica : graduation thesis. Ljubljana: [K. Prelesnik], 2010. XII, 93 str., pril., ilustr., 1 optični disk (CD ROM), 12 cm. http://drugg.fgg.uni-lj.si/689/. [COBISS.SI-ID 5141089]
471. MADOTTO, Marina. Vloga in pomen načrta parcelacije pri razvoju podeželskih naselij : diplomska naloga = Land subdivision plan's role and meaning in rural settlement development : graduation thesis. Ljubljana: [M. Madotto], 2010. XI, 95 str., barvne ilustr., 1 optični disk (CD ROM), 12 cm. http://drugg.fgg.uni-lj.si/273/. [COBISS.SI-ID 5084257]
472. KOŠIR, Uroš. Analiza dostopnosti prebivalcev do javnih dejavnosti z avtobusnim potniškim prometom : diplomska naloga = Accesssibility analysis to public services by bus transportation : graduation thesis. Ljubljana: [U. Košir], 2009. XII, 72 str., ilustr., 1 optični disk (CD-ROM). http://drugg.fgg.uni-lj.si/142/. [COBISS.SI-ID 4787297]
473. ŠPILER, Blaž. Analiza postopkov za določanje roba urbanih naselij na štirih primerih : diplomska naloga = Analysis of procedures for determining boundaries of urban areas : four case studies : graduation thesis. Ljubljana: [B. Špiler], 2009. XII, 84 str., pril., ilustr., 1 optični disk (CD-ROM). http://drugg.fgg.uni-lj.si/140/. [COBISS.SI-ID 4789089]
474. TROFENIK, Marko. Predlog ureditve stanovanjskega območja ob Raičevi ulici v Ormožu : diplomska naloga = Proposal for residential area layout settlement along Raičeva road in Ormož : graduation thesis. Ljubljana: [M. Trofenik], 2009. XIII,100 str., pril., ilustr., 1 optični disk (CD-ROM). http://drugg.fgg.uni-lj.si/61/. [COBISS.SI-ID 4786017]
475. ŽIŠT, Patricija. Umeščanje fakultete v prostor na primeru Fakultete za gradbeništvo in geodezijo : diplomska naloga = Placement of the university in the case of the Faculty of the Civil and Geodetic Engineering : graduation thesis. Ljubljana: [P. Žišt], 2009. XI, 91 str., pril., barvne ilustr., 1 optični disk (CD ROM), 12 cm. http://drugg.fgg.uni-lj.si/226/. [COBISS.SI-ID 4850273]
476. KIDERIČ, Damijan. Dostopnost prebivalstva do javnih dejavnosti z javnim potniškim prometom v občini Trebnje : diplomska naloga = People accessibility to public services by public transport in Trebnje community. : graduation thesis. Ljubljana: [D. Kiderič], 2008. XIII, 66 str., ilustr., 1 optični disk (CD-ROM). http://drugg.fgg.uni-lj.si/604/. [COBISS.SI-ID 4072033]
477. PLANINŠEC, Martina. Predlog razvoja občine Mislinja : diplomska naloga = Proposal for spatial development of Mislinja municipality : graduation thesis. Ljubljana: [M. Planinšec], 2008. XII, 102 str. pril., ilustr., 1 optični disk (CD-ROM). http://drugg.fgg.uni-lj.si/558/. [COBISS.SI-ID 4257889]
478. SLUGA, Mojca. Predlog ureditve naselja Mojstrana z vidika razvoja turizma : diplomska naloga = A Proposal of Regulation of Mojstrana from the Point of Viev of Tourism Development : graduation thesis. Ljubljana: [M. Sluga], 2008. XII, 93 str., ilustr., 1 optični disk (CD-ROM). http://drugg.fgg.uni-lj.si/482/. [COBISS.SI-ID 3970657]
479. PEČNIK, Klavdija. Prostorski razvoj vinogradniških območij v Mestni občini Novo mesto : diplomska naloga = Spatial Development of Vineyard Areas in the Town Municipality of Novo mesto : graduation thesis. Ljubljana: [K. Pečnik], 2008. XIV, 102 str., pril., ilustr., 1 optični disk (CD-RMO). http://drugg.fgg.uni-lj.si/608/. [COBISS.SI-ID 4087905]
480. ČERNILEC, Polona. Razvoj poselitve in turizma v občini Tržič : diplomska naloga = Settlement and tourism development in Tržič municipality : graduation thesis. Ljubljana: [P. Černilec], 2008. XV, 122 str., pril., ilustr., 1 optični disk (CD-RMO). http://drugg.fgg.uni-lj.si/606/. [COBISS.SI-ID 4079457]
481. PETEK, Ana. Umeščanje letališč v prostor : diplomska naloga = Geographical location of airports and airfields : graduation thesis. Ljubljana: [A. Petek], 2008. X, 74 str., pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/554/. [COBISS.SI-ID 4418913]
482. GANTAR, Marija. Občinski lokacijski načrt za industrijsko cono Dobje v občini Gorenja vas - Poljane : diplomska naloga = Local detailed plan for the industrial zone Dobje in Gorenja vas - Poljane Municipality : graduation thesis. Ljubljana: [M. Gantar], 2007. XIX, 105 str., ilustr., 1 optični disk (CD-ROM). http://drugg.fgg.uni-lj.si/521/. [COBISS.SI-ID 3777889]
483. RUGELJ, Nataša. Prostorski potenciali za razvoj turizma v občini Šentrupert : diplomska naloga = Spatial potential for tourism development in Šentrupert municipality : graduation thesis. Ljubljana: [N. Rugelj], 2007. XV f., 132 str., pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/520/. [COBISS.SI-ID 3840865]
484. ZUPANČIČ, Mojca. Razvoj turistične infrastrukture ob reki Soči : diplomska naloga = Tourist infrastructure development by the river Soča : graduation thesis. Ljubljana: [M. Zupančič], 2007. IX f., 89 str., pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/74/. [COBISS.SI-ID 3634785]
485. LAVRIČ, Simona. Predlog ureditve naselja Dole pri Litiji : diplomska naloga = Proposal of Dole pri Litiji settlement development : graduation thesis. Ljubljana: [S. Lavrič], 2006. XII, 130 str., pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si//. [COBISS.SI-ID 3179617]
486. RAMŠAK, Adrijana. Predlog ureditve območja Šmartinskega jezera v Mestni občini Celje : diplomska naloga = Proposal for lake St. Martin development in Celje : graduation thesis. Ljubljana: [A. Ramšak], 2006. XIV, 127 str., pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/695/. [COBISS.SI-ID 3191649]
487. ŽUŽEK, Damjana. Ureditev in razvoj vasi Rašica : diplomska naloga. Ljubljana: [D. Žužek], 2005. V, 89 str., pril., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 2940257]
488. HOČEVAR, Mateja. Zasnova kolesarskih povezav v mestni občini Novo mesto : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Hočevar], 2005. 80 f ., pril., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 2707809]
489. PIRIH, Kristina. Merila in pogoji za urejanje naselij Tomišelj, Vrbljene in Strhomer : diplomska naloga. Ljubljana: [K. Pirih], 2004. 88 str., zmvd. [COBISS.SI-ID 2497889]
490. KUMER, Jože. Predlog sanacije opuščenega kamnoloma Pečovnik pri Celju : diplomska naloga. Ljubljana: [J. Kumer], 2004. 75 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2240353]
491. STRAŠEK, Klavdija. Predlog ureditve naselja Dobje pri Planini : diplomska naloga. Ljubljana: [K. Strašek], 2004. 69 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2240609]
492. ŠEGEL, Kristina. Sodelovanje javnosti v procesu prostorskega planiranja : diplomska naloga. Ljubljana: [K. Šegel], 2004. 76 str.,, ilustr. [COBISS.SI-ID 2504801]
493. MLAKAR, Boštjan. Pravni režimi na zemljiščih : diplomska naloga. Ljubljana: [B. Mlakar], 2003. 83 str., zmvd. [COBISS.SI-ID 1993825]
494. NOVAK, Danica. Predlog ureditve naselja Boštanj pri Sevnici : diplomska naloga. Ljubljana: [D. Novak], 2003. 101 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2055265]
495. NOVAK, Nataša. Predlog ureditve naselja Jagnjenica v dolini Sopote : diplomska naloga. Ljubljana: [N. Novak], 2003. 108 str., ilustr,, zmvd. [COBISS.SI-ID 1994081]
496. SEKAVČNIK, Mojca. Predlog ureditve naselja Šantanel na Koroškem : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Sekavčnik], 2002. 77 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1690209]
497. BRAČIČ, Vlado. Ureditveni načrt na primeru naselja Vitanje : diplomska naloga. Ljubljana: [V. Bračič], 2002. 77 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1689953]
498. KRŽIŠNIK, Katjuša. Predlog prostorske preureditve športnega letališča Lesce - Bled : diplomska naloga. Ljubljana: [K. Kržišnik], 2000. 92 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1156193]
499. HOSTNIK, Branko. Predlog sanacije opuščenega kamnoloma na Jesenicah : diplomska naloga. Ljubljana: [B. Hostnik], 2000. 77 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 917089]
500. ŠTUCIN, Primož. Predlog ureditve naselja Črni Vrh v občini Idrija : diplomska naloga. Ljubljana: [P. Štucin], 2000. 55 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 920673]
501. BUTALA, Andrej. Prednosti in slabosti stanovanjskih sosesk : diplomska naloga. Ljubljana: [A,. Butala], 2000. 97 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1147745]
502. ŽEL, Natalija-Larisa. Vpliv družbeno gospodarskih sprememb na prostorsko planiranje za potrebe obrambe : diplomska naloga. Ljubljana: [N.-L. Žel], 2000. 56 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 926817]

Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

503. EĆIMOVIĆ SELAK, Sunčica. Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Metlika in Semič : diplomska naloga = Comparison of Landuse in the Municipalities of Metlika and Semič based on municipal spatial acts : graduation thesis. Ljubljana: [S. Ećimović Selak], 2016. X, 41 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5702/. [COBISS.SI-ID 7653473]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

504. KODRIN, Sanja. Predlog prostorskega razvoja podeželskega naselja : diplomska naloga št.: 205/GIG = The proposition for area development of rural settlement : Graduation thesis no.: 205/GIG. Ljubljana: [S. Kodrin], 2021. VIII, 37 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=131443. [COBISS.SI-ID 84573187]
505. PEJANOVIĆ, Jernej. Zelene površine za potrebe starejših občanov na podeželju : diplomska naloga št.: 119/TUN = Green areas for the needs of elderly people in the Slovenian countryside : graduation thesis no.: 119/TUN. Ljubljana: [J. Pejanović], 2021. VIII, 29 str., [19] f. pril., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=127195. [COBISS.SI-ID 68677891]
506. KOVAČIČ, Katja. Pregled evropskih finančnih instrumentov za namen prostorskega razvoja : diplomska naloga = Review of European financial instruments for the purpose of spatial development : graduation thesis. [Ljubljana: K. Kovačič], 2019. XII, 47 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111332. [COBISS.SI-ID 8965985]
507. PLANINC, Alja. Primerjava postopkov priprave prostorskih aktov v zakonodaji sprejeti po osamosvojitvi Slovenije : diplomska naloga = Comparison of procedures for the preparation of spatial planning documents in the legislation adapted after the independance of Slovenia : graduation thesis. Ljubljana: [A. Planinc], 2018. VIII, 21 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=104782. [COBISS.SI-ID 8581729]
508. CVETKO, Aljana. Primerjava vsebine in oblike občinskih prostorskih aktov v zakonodaji sprejeti po osamosvojitvi Slovenije : diplomska naloga = The Comparison of the Content and Form of the Municipal Spatial Acts in the Legislation Adopted after the Independence of Slovenia : graduation thesis. Ljubljana: [A. Cvetko], 2018. VIII, 30 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103715. [COBISS.SI-ID 8555873]
509. NOVAK, Matjaž. Kolesarske poti in prostorski razvoj na Ptuju : diplomska naloga = Bicycle paths and spatial development in Ptuj : graduation thesis. Ljubljana: [M. Novak], 2017. VIII, 31 str., 2 pril., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=92652. [COBISS.SI-ID 8097633]
510. KRIVIC, Meta. Razvoj naselij Smokuč in Rodine v občini Žirovnica : diplomska naloga = Development of villages Smokuč and Rodine in the municipality of Žirovnica : graduation thesis. Ljubljana: [M. Krivic], 2017. X, 35 str., 10 pril., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=96478. [COBISS.SI-ID 8189537]
511. KOKALJ, Jan. Analiza degradiranega prostora izbranih občin Osrednjeslovenske statistične regije : diplomska naloga = Analysis of derelict sites in selected municipalities of Osrednjeslovenska statistical region : graduation thesis. Ljubljana: [J. Kokalj], 2016. VIII, 30 str., 1 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5967/. [COBISS.SI-ID 7842145]
512. MIKL, Blaž. Analiza degradiranega prostora v izbranih občinah Koroške regije : diplomska naloga = Analysis of brownfield sites in selected municipalities of Carnithia region : graduation thesis. Ljubljana: [B. Mikl], 2016. IX, 30 str., [7] str. pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5882/. [COBISS.SI-ID 7797601]
513. ZUPAN, Dominik. Analiza in vrednotenje degradiranih urbanih območij na izbranem primeru : diplomska naloga = Analysis and evaluation of urban brownfields - case study : graduation thesis. Ljubljana: [D. Zupan], 2016. X, 41 str., 3 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5686/. [COBISS.SI-ID 7755617]
514. SOJER, Uroš. Vrednotenje kolesarskih povezav med naseljema Šentjakob in Podgorico ter Ljubljano : diplomska naloga = Evaluation of cycling links between the villages Šentjakob and Podgorica and Ljubljana : graduation thesis. Ljubljana: [U. Sojer], 2016. XIV, 69 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5848/. [COBISS.SI-ID 7779937]
515. PAVLIN, Žan. Predlog prostorske ureditve območja Krajevne skupnosti Velike Poljane v Občini Ribnica : diplomska naloga = Proposal for spatial development of the Local community Velike Poljane in the Municipality of Ribnica : graduation thesis. Ljubljana: [Ž. Pavlin], 2015. X, 64 str., 1 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5361/. [COBISS.SI-ID 7276897]
516. JEZERNIK, Maja. Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Mežica in Ravne na Koroškem : diplomska naloga = Comparison of land use in the municipalities of Mežica and Ravne na Koroškem based on municipal spatial acts : graduation thesis. Ljubljana: [M. Jezernik], 2015. X, 28 str., 7 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5311/. [COBISS.SI-ID 7282017]
517. RKMAN, Karin. Spreminjanje rabe prostora na vinorodnih območjih : diplomska naloga = Changing land use in the wine growing areas : graduation thesis. Ljubljana: [K. Rkman], 2015. X, 58 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5362/. [COBISS.SI-ID 7281505]
518. PUŽ, Sara. Razvoj turizma v slabše dostopnih podeželskih območjih : diplomska naloga = The development of tourism in rather inaccessible countryside : graduation thesis. Ljubljana: [S. Puž], 2014. X, 92 str., 8 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4872/. [COBISS.SI-ID 6808929]
519. RAKUŠA, Martina. Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž : diplomska naloga = A Comparison of Land Use in the Municipalities of Ormož, Središče ob Dravi and Sveti Tomaž Based on Municipal Spatial Acts : graduation thesis. Ljubljana: [M. Rakuša], 2014. XIV, 41 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4905/. [COBISS.SI-ID 6751329]
520. VRH, Teja. Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Cerknica in Loška Dolina : diplomska naloga = Comparison of Landuse in the Municipalities of Cerknica and Loška Dolina based on municipal spatial acts : graduation thesis. Ljubljana: [T. Vrh], 2014. XI, 51 str., 11 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4796/. [COBISS.SI-ID 6707297]
521. IVANČIČ, Urška. Analiza izbranega parcelnega vzorca "sklenjenih prog" in njegovo spreminjanje na izbranih območjih v Sloveniji : diplomska naloga = Analysis of field distribution of "contracted routes" and its changing on chosen areas in Slovenia : graduation thesis. Ljubljana: [U. Ivančič], 2013. IX, 36 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4290/. [COBISS.SI-ID 6373729]
522. FLANDER, Žana. Analiza parcelnega vzorca "na delce" in njegovo spreminjanje na izbranih območjih v Sloveniji : diplomska naloga = Analysis of land plot pattern "na delce" and its changing at selected areas in Slovenia : graduation thesis. Ljubljana: [Ž. Flander], 2013. XII, 25 str., 29 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4286/. [COBISS.SI-ID 6376801]
523. PRIMOŽIČ, Eva. Analiza sprememb namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov med letoma 2003 in 2010 na primeru Občin Gorenja vas - Poljane in Naklo : diplomska naloga = Analysis of land use change based on comparing municipal spatial acts between 2003 and 2010 in the case of municipalities of Gorenja vas - Poljane and Naklo : graduation thesis. Ljubljana: [E. Primožič], 2012. XII, 36 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/3879/. [COBISS.SI-ID 5995105]
524. MATIČIČ, Ana. Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Pivka in Žirovnica : diplomska naloga = Changing land use by comparing municipal spatial plans of municipalities Pivka and Žirovnica : graduation thesis. Ljubljana: [A. Matičič], 2012. XII, 42 str., 11 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/3990/. [COBISS.SI-ID 5996129]
525. KOTAR, Ksenija. Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru Občine Bovec in Občine Brda : diplomska naloga = Modification land use by comparing municipal spatial acts on the example of municipal areas Bovec and Brda : graduation thesis. Ljubljana: [K. Kotar], 2012. XII f., 38 str., 9 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/3878/. [COBISS.SI-ID 5994593]
526. BOH, Maša. Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Trzin in Ruše : diplomska naloga = Modification land use by comparing municipal spatial acts on the example of municipal areas Trzin and Ruše : graduation thesis. Ljubljana: [M. Boh], 2012. XII, 38 str., pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/3877/. [COBISS.SI-ID 6084705]
527. URBANIJA, Rok. Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Vransko in Prebold : diplomska naloga = Comparison of Landuse in the Municipalities of Vransko and Prebold based on municipal spatial acts : graduation thesis. Ljubljana: [R. Urbanija], 2012. XII, 38 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/3988/. [COBISS.SI-ID 5998689]
528. BUH, Sabrina. Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Sodražica in Loški Potok : diplomska naloga = Comparison of landuse in the municipalities of Sodražica and Loški Potok basedon municipal spatial acts : graduation thesis. Ljubljana: [S. Buh], 2012. XII, 38 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/3989/. [COBISS.SI-ID 5998433]
529. RUDOLF, Monika. Predlog prostorskega razvoja Občine Straža pri Novem mestu : diplomska naloga = Proposal for spatial development of the Straža pri Novem mestu : graduation thesis. Ljubljana: [M. Rudolf], 2011. X, 115 str., [15] f. pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/1886/. [COBISS.SI-ID 5545825]

Mentor - drugo

530. DOLINŠEK, Monika. Degradirana območja v Zasavski regiji : delo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom, pod mentorstvom doc. dr. Alme Zavodnik Lamovšek in somentorstvom viš. pred. mag. Mojca Foški. Ljubljana: [M. Dolinšek], 2016. X, 72 str., 3 pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 7885409]
nagrada: Prejemnica fakultetne Prešernove nagrade za štud. leto 2015/2016
531. BEVCER, Miha, CAPUDER, Kristina, HAFNAR, Jure, LESJAK, Simon, PAGON, Ana, PAGON, Neža, PRIMOŽIČ, Eva, ROJKO, Irena, URBANIJA, Rok, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (urednik). Načrtovanje kolesarske in sprehajalne poti v Občini Šentrupert. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2016. 29 str., ilustr. ISBN 978-961-6884-41-9. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5582/. [COBISS.SI-ID 286626816]
532. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (mentor, urednik). Vizija prostorskega razvoja Slovenije 2050 : študentska prostorsko-planerska delavnica 2016. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2016. ISBN 978-961-6884-43-3. http://drugg.fgg.uni-lj.si/6142/. [COBISS.SI-ID 287505152]
533. ELSNER, Tanja, KAFOL STOJANOVIĆ, Ajda, MANGAFIĆ, Alen, POTOČNIK BUHVALD, Ana, VRANIČAR, Simona, KLEPEJ, David, MAUKO, Maja, JALOVEC, Marko, PAVLIN, Žan, TRSTENJAK, Miha, OVČAR, Domen, JEZERNIK, Maja, JORDAN, Maja, LOŽAR, Ambrož, MUNDA, Jasna, RKMAN, Karin. Inova(K)tivna Slovenija - aktiven prostor, aktivna družba. V: BARTOL, Blanka (ur.), HUMERCA ŠOLAR, Lenča (ur.), MIKLAVČIČ, Tomaž (ur.). Slovenski prostor 2050 : vizije prostorskega razvoja Slovenije. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, 2016. Str. 33-37, ilustr. ISBN 978-961-6392-70-9. [COBISS.SI-ID 7535457]
534. ROZMAN, Uroš. Prostorska umestitev Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središčem ob Dravi : delo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom, pod mentorstvom doc. dr. Alme Zavodnik Lamovšek. Ljubljana: [U. Rozman], 2014. VIII, 144 str., 6 pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 6924641]
nagrada: Prejemnik univerzitetne Prešernove nagrade za štud. leto 2013/2014
535. DEMŠAR, Andrej, VALENČIČ, Grega, ČIVČIĆ, Jelena, BARIČ, Tjaša, ČADEŽ, Marta, ŠKRABAN, Taja, DOLENEC, Aleš, MIHEVC, Jure, ČETRALIČ, Petra, SAUDI, Luay, FOŠKI, Mojca (urednik). Urbanistično-planerska delavnica Muta 2011/2012. Muta: Občina, 2012. 84 str., ilustr. ISBN 978-961-269-788-4. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4125/1/Urbanisticno_Mutak.pdf. [COBISS.SI-ID 263154688]
536. ČIVČIĆ, Jelena, BARIČ, Tjaša, DEMŠAR, Andrej, VALENČIČ, Grega, ČADEŽ, Marta, ŠKRABAN, Taja, MIHEVC, Jure, ČETRALIČ, Petra, DOLENEC, Aleš, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (urednik). Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/2012. Sevnica: Občina, 2012. ISBN 978-961-269-719-8. http://drugg.fgg.uni-lj.si/3820/. [COBISS.SI-ID 262201600]
537. ČIVČIĆ, Jelena, BARIČ, Tjaša, DEMŠAR, Andrej, VALENČIČ, Grega, ČADEŽ, Marta, ŠKRABAN, Taja, MIHEVC, Jure, ČETRALIČ, Petra, DOLENEC, Aleš, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (urednik). Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/2012. Sevnica: Občina, 2012. 148 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5621728]
538. Idejne zasnove trgov Gortine in Mute. V: FOŠKI, Mojca (ur.), et al. Urbanistično-planerska delavnica Muta 2011/2012. Muta: Občina, 2012. Str. 28-49, ilustr. ISBN 978-961-269-788-4. [COBISS.SI-ID 5977697]

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

539. MRAK, Gašper. Prostorski razvoj turizma na slovenskem podeželju v območju Alp : doktorska disertacija = Spatial development of tourism in rural Slovenia in the area of the Alps : doctoral dissertation. Ljubljana: [G. Mrak], 2016. 232 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3330180]

Somentor pri magistrskih delih

540. KLOBASA, Aleš. Spremljanje in napovedovanje prometne varnosti na državnih cestah : magistrsko delo = Monitoring and forecasting road safety on the national road network : Master of science thesis. Ljubljana: [A. Klobasa], 2016. XXX, 180 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5807/. [COBISS.SI-ID 7610977]
541. PEROVIČ, Barbara. Vključevanje javnosti v postopek izdelave državnih prostorskih načrtov : magistrsko delo = Involving the public in the procedure of the creation of Detailed Plan of National Importance : graduation - master thesis. Ljubljana: [B. Perovič], 2016. VIII, 104 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5860/. [COBISS.SI-ID 7609697]

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

542. WYSS, Livia. Potential of augmented reality in environmental planning - stakeholder analysis based on a gondola lift project in Val Müstair, Switzerland : Master's thesis HS 2019. Zurich; Ljubljana: L. Wyss, 2020. 58 f., [30] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 9089889]
543. PERGAR, Jan. Koncept kolesarskih povezav gorenjske statistične regije : magistrsko delo = Proposal of state bicycle network in Gorenjska statistical region : graduation - master thesis. Ljubljana: [J. Pergar], 2016. XVI, 101 str., 17 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5642/. [COBISS.SI-ID 7570017]

Somentor pri diplomskih delih

544. TURNŠEK, Urška. Občinski podrobni prostorski načrt na primeru območja v Šentvidu v Ljubljani : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Turnšek], 2016. IX, 20 f., ilustr., načrti. [COBISS.SI-ID 3370116]
545. VIČIČ, Blaž. Masovno zajemanje podatkov na prostovoljni osnovi : diplomska naloga = Massive data collection on the basis of volunteered geographical information : graduation thesis. Ljubljana: [B. Vičič], 2014. XII, 70 str., 6 str. pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5007/. [COBISS.SI-ID 6821985]
546. BELINC, Sabina. Prenova priročnika iz prostorskih analiz v orodju ArcGIS : diplomska naloga = Renewed manual for spatial analyses in ArcGIS tool : graduation thesis. Ljubljana: [S. Belinc], 2014. XIV, 194 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5002. [COBISS.SI-ID 6820961]
547. MEDVEŠEK, Simona. Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občine Šentjernej : diplomska naloga = Modification land use with the comparision of municipal spatial planning act data on the example of the municipalities of Šentjernej : graduation thesis. Ljubljana: [S. Medvešek], 2012. XIV, 44 str., 5 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4091/. [COBISS.SI-ID 6087009]
548. CIMERMAN, Marko. Analiza širitve pozidave in namenske rabe zemljišč glede na trende urbanizacije v izbranih občinah : diplomska naloga = The analysis of spreading of built up areas and planned land use regarding to urbanization trends in the selected municipalities : graduation thesis. Ljubljana: [M. Cimerman], 2010. XVI, 88 str., barvne ilustr., 1 optični disk (CD ROM), 12 cm. http://drugg.fgg.uni-lj.si/228/. [COBISS.SI-ID 4949857]
549. BARKOVIČ, Julijana. Merila za določanje meje mestnih območij : diplomska naloga = Criteria to define the border of urban area : graduation thesis. Ljubljana: [J. Barkovič], 2007. XII, 113 str., pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/295/. [COBISS.SI-ID 3740513]
550. ŽITNIK, Petra. Vpliv izgradnje avtoceste na razvoj naselij ob priključku Šmarje-SAP : diplomska naloga = Highway construction impact on settlement development at Šmarje- SAP junction : graduation thesis. Ljubljana: [P. Žitnik], 2007. XVI, 136 str., pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/174/. [COBISS.SI-ID 3516513]
551. TRUNKL, Andrej. Avtomatizacija postopka izdaje lokacijske informacije na primeru občine Izola : diplomska naloga = Automation of the procedure for issuing the land information - The case of municipality of Izola : graduation thesis. Ljubljana: [A. Trunkl], 2006. IX, 52 str., pril., graf. prikazi. http://drugg.fgg.uni-lj.si//. [COBISS.SI-ID 3192417]
552. VOLK, Jernej. Funkcionalna urbana območja in njihova vloga v policentričnem prostorskem razvoju Slovenije : diplomska naloga = Functional urban areas and their role in the polycentric spatial evelopment in Slovenia : graduation thesis. Ljubljana: [J. Volk], 2006. XIV, 116 str., pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si//. [COBISS.SI-ID 3187809]
553. CAFUTA, Peter. Prostorski razvoj naselja Grajana : diplomska naloga = Spatial development of sattlement Grajana : graduation thesis. Ljubljana: [P. Cafuta], 2006. XII, 111 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si//. [COBISS.SI-ID 3179873]
554. KLEMENT, Boštjan. Vloga majhnih in srednje velikih mest za uresničevanje policentričnega razvoja Slovenije : diplomska naloga = The role of small and medium-sized cities in the implementation of polycentric development in Slovenia : graduation thesis. Ljubljana: [B. Klement], 2006. XIII, 127 str., pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/887/. [COBISS.SI-ID 3995233]
555. MIKLAVŽIN, Vlasta. Prenova in ureditev naselja Šentrupert na Dolenjskem : diplomska naloga. Ljubljana: [V. Miklavžin], 2004. 171 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2492257]
556. MUNIH, Janja. Prenova in razvoj naselja Most na Soči za potrebe turizma : diplomska naloga. Ljubljana: [J. Munih], 2003. V, 104 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2044001]
557. BERTOK, Aljoša. Prostorski red kot instrument urejanja podeželskega prostora : diplomska naloga. Ljubljana: [A. Bertok], 2003. 136 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1993569]
558. TERPIN, Sergeja. Regionalna zasnova prostorskega razvoja Bele krajine : diplomska naloga. Ljubljana: [S. Terpina], 2003. 94 f., 11 pril., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 2064993]
559. FRANCE, Manica. Razvoj turizma, rekreacije in športa v podeželskem prostoru na primeru Gorjancev : diplomska naloga. Ljubljana: [M. France], 2002. 111 str., pril, ilustr. [COBISS.SI-ID 1568609]
560. MERKAČ, Andrej. Ukrepi za razvoj podeželja s posebnim poudarkom na preprečevanju propada kulturne krajine : diplomska naloga. Ljubljana: [A. Merkač], 2002. 81 f., pril, ilustr. [COBISS.SI-ID 1687137]
561. KMET, Lidija. Vidik trajnosti v prostorskem razvoju : diplomska naloga. Ljubljana: [L. Kmet], 2002. 73 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1567841]
562. FURMAN OMAN, Mojca. Estetski kriteriji urejanja podeželja glede na različne krajinske tipe : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Oman], 2001. 131 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1323617]
563. NOVAK, Jožica. Pomen regionalnega razvoja pri urejanju podeželskega prostora : diplomska naloga. Ljubljana: [J. Novak], 2000. 93 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 943457]
564. ŠOLAR, Luka. Rekreacija in turizem v razvoju podeželja : diplomska naloga. Ljubljana: [L. Šolar], 2000. 119 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1131361]
565. KLEMENČIČ, Gregor. Usklajevanje rabe prostora na primeru prostorskega plana občine Idrija : diplomska naloga. Ljubljana: [G. Klemenčič], 2000. 151 str., karte, ilustr. [COBISS.SI-ID 1058913]
566. CESTNIK, Mateja. Vloga geodeta in geodetskih evidenc pri projektih CRPOV : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Cestnik], 2000. 53 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1136993]
567. KAMNIK, Rok. Vpliv mednarodnih izhodišč na prostorski razvoj Slovenije : diplomska naloga. Ljubljana: [R. Kamnik], 2000. 121 str., 8 pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1128033]
568. MALENŠEK, Špela Meta. Geodetske podlage v sistemih prostorskega planiranja : diplomska naloga. Ljubljana: [Š. M. Malenšek], 1999. 120 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 748129]
569. KENDA, Sebastjan. Predlog urbanistične ureditve območja Stare Save in Hrenovice na Jesenicah : diplomska naloga. Ljubljana: [S. Kenda], 1999. 85 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 700513]
570. ŠTUKELJ, Bruno. Pridobivanja stavbnih zemljišč na primeru ZN Britof sever Voge (Kranj) : diplomska naloga. Ljubljana: [B. Štukelj], 1999. 117 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 616545]
571. DEMŠAR, Marko. Prostorsko planiranje na občinski ravni v prehodu v digitalno obliko : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Demšar], 1999. 94 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 767073]
572. REBOL, Anton. Načrtovanje tehnično-športnega centra za avtomoto dejavnosti : lokacijski del : diplomska naloga. Ljubljana: [A. Rebol], 1997. 115 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 376417]
573. MAKOVEC, Andreja. Analiza in predlog za ureditev vasi Veliki Nerajec (občina Črnomelj) : diplomska naloga. Ljubljana: [A. Makovec], 1994. 61 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 376161]
574. BERANIČ, Anita. Vpliv bodoče avtoceste na kmetijsko rabo v Savinjski dolini : diplomska naloga. Ljubljana: [A. Beranič], 1994. 63 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 379233]

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

575. ŠKRLEP, Tomaž. Vsebine prostorskega načrtovanja v delokrogu diplomantov geodezije : diplomska naloga št.: 128/TUN = The contents of spatial planning in the scope of geodesy graduates : graduation thesis no.: 128/TUN. Ljubljana: [T. Škrlep], 2022. VII, 30 str., [11] str. pril., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=135097. [COBISS.SI-ID 101266179]
576. VIDMAR, Katarina. Analiza sprememb gospodarskega profila občin Slovenije : diplomska naloga = Analysis of changes in the economic profile of municipalities in Slovenia : graduation thesis. Ljubljana: [K. Vidmar], 2016. X, 51 str., 2 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5438/. [COBISS.SI-ID 7387489]
577. BLAŽ, Matej. Predlog izboljšanja mreže kolesarskih povezav v mestni občini Ljubljana : diplomska naloga = Proposal for improving the cycling track network in the municipality of Ljubljana : graduation thesis. Ljubljana: [M. Blaž], 2016. X, 36 str., 2 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/6183/, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=91000&lang=slv. [COBISS.SI-ID 8000609]
578. BLATNIK, Nina. Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občine Grosuplje in Ivančna Gorica : diplomska naloga = Comparison of Land use in the Municipalities of Grosuplje and Ivančna Gorica based on municipal spatial acts : graduation thesis. Ljubljana: [N. Blatnik], 2015. XII, 36 str., 9 pril., priloge priložene na cd - priloženem v diplomi. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5369/. [COBISS.SI-ID 7224161]
579. FERLIN, Anita. Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih načrtov na primeru občine Novo mesto in Mirna Peč : diplomska naloga = Comparison of Landuse in the Municipalities of Novo mesto and Mirna Peč based on municipal spatial acts : graduation thesis. Ljubljana: [A. Ferlin], 2013. XII, 39 str., 9 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4304/. [COBISS.SI-ID 6365281]
580. CIMPRIČ, Tina. Analiza višine odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč v Sloveniji v obdobju 1979-2011 : diplomska naloga = Analysis of Land development tax for conversion of agricultural to urban land in Slovenia in the period 1979-2011 : graduation thesis. Ljubljana: [T. Cimprič], 2012. XII, 58 str., [10] str. pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/3847/. [COBISS.SI-ID 5876577]
581. POLJANŠEK, Katja. Ureditev poselitvenega območja za naselje Straža pri Novem mestu : diplomska naloga = Spatial arrangement proposal of the sttlement Straža near Novo mesto : graduation thesis. Ljubljana: [K. Poljanšek], 2011. XII, 98 str., [13] str. pril., ilustr. http://eprints.fgg.uni-lj.si/1885/. [COBISS.SI-ID 5543777]

Somentor - drugo

582. TERPIN, Sergeja. Metode regionalnega planiranja : seminarska naloga. Ljubljana: [S. Terpina], 2003. XVII, 89 f. [COBISS.SI-ID 2300257]

Recenzent

583. Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (recenzent 2017-). Zagreb: Arhitektonski fakultet Sveučilišta, 1993-. ISSN 1330-0652. [COBISS.SI-ID 36744960]
584. KAVAŠ, Damjan, OGOREVC, Marko, MAJCEN, Boris (urednik). Regionalna konvergenca v Evropski uniji in v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za ekonomska raziskovanja, cop. 2020. II, 120 str., ilustr. EkonomIERa, Regionalni in strukturni razvoj, 03/2020. ISBN 978-961-6906-59-3. ISSN 2630-2896. [COBISS.SI-ID 43580163]
585. NARED, Janez (urednik, recenzent), POLAJNAR HORVAT, Katarina (urednik, recenzent), RAZPOTNIK VISKOVIĆ, Nika (urednik, recenzent). Demografske spremembe in regionalni razvoj. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. 296 str., ilustr., zvd. Regionalni razvoj, 7. ISBN 978-961-05-0224-1. ISSN 1855-5780. [COBISS.SI-ID 301921792]
586. CIGALE, Dejan (avtor, fotograf), LAMPIČ, Barbara (avtor, fotograf). Razvoj turistične destinacije na primeru občine Kamnik. 1. izd., elektronska izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. E-GeograFF, 12. ISBN 978-961-06-0176-0. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/148, DOI: 10.4312/9789610601760. [COBISS.SI-ID 299406080]
587. NARED, Janez (urednik), POLAJNAR HORVAT, Katarina (urednik), RAZPOTNIK VISKOVIĆ, Nika (urednik). Prostor, regija, razvoj. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. 194 str., ilustr., zvd. Regionalni razvoj, 6. ISBN 978-961-05-0034-6. ISSN 1855-5780. [COBISS.SI-ID 292246784]
588. AŠKERC ZADRAVEC, Katarina (urednik), CVETEK, Slavko (urednik, recenzent), FLORJANČIČ, Viktorija (urednik), KLEMENČIČ, Manja (urednik), MARENTIČ-POŽARNIK, Barica (urednik, avtor dodatnega besedila), RUTAR, Sonja (urednik). Izboljševanje kakovosti poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju : od teorije k praksi, od prakse k teoriji = Improving the quality of teaching and learning in higher education : from theory to practice, from practice to theory. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2016. 247 str., ilustr. ISBN 978-961-6628-49-5. http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/Monografija_projekt-EHEA_splet.pdf. [COBISS.SI-ID 285282816]
589. NARED, Janez (urednik, recenzent), POLAJNAR HORVAT, Katarina (urednik, recenzent), RAZPOTNIK VISKOVIĆ, Nika (urednik, recenzent). Globalni izzivi in regionalni razvoj. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. 177 str., ilustr., zvd. Regionalni razvoj, 5. ISBN 978-961-254-835-3. ISSN 1855-5780. [COBISS.SI-ID 281641472]
590. Geodetski vestnik : glasilo Zveze geodetov Slovenije. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (recenzent 2007-2009, 2014). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Zveza geodetov Slovenije, 1973-. ISSN 0351-0271. http://www.geodetski-vestnik.com/en/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-KHWREVIC, https://search.ebscohost.com/direct.asp?db=a9h&jid=%227804%22&scope=site. [COBISS.SI-ID 5091842]
591. NARED, Janez (urednik, recenzent), PERKO, Drago (urednik, recenzent), RAZPOTNIK VISKOVIĆ, Nika (urednik, recenzent). Nove razvojne perspektive. Ljubljana: Založba ZRC, 2013. 188 str., ilustr., zvd. Regionalni razvoj, 4. ISBN 978-961-254-490-4, ISBN 978-961-05-0350-7. ISSN 1855-5780. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/view/1051/4472/561-2, DOI: 10.3986/9789610503507. [COBISS.SI-ID 269093376]
592. Spatium : urban and spatial planning, architecture, housing, building, geodesia, environment. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (recenzent ). Belgrade: Institute of Architecture and Urban Planning of Serbia. ISSN 1450-569X. [COBISS.SI-ID 1918403]

Član komisije

593. KLOBUČAR, Jasna. Analiza izdelave katastrskega elaborata v sklopu projekta "Ureditev križanj cest z železnico na odseku ... Pragersko-Hodoš" : diplomska naloga = The analysis of the preparation of a cadastral report in the context of the project "Regulation of railroad crossings on the section... Pragersko-Hodoš" : graduation thesis. Ljubljana: [J. Klobučar], 2016. 1 optični disk (CD-ROM). http://drugg.fgg.uni-lj.si/5846/. [COBISS.SI-ID 7775329]
594. KLOBUČAR, Jasna. Analiza izdelave katastrskega elaborata v sklopu projekta "Ureditev križanj cest z železnico na odseku ... Pragersko-Hodoš" : diplomska naloga = The analysis of the preparation of a cadastral report in the context of the project "Regulation of railroad crossings on the section... Pragersko-Hodoš" : graduation thesis. Ljubljana: [J. Klobučar], 2016. XII, 85 str., 5 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5846/. [COBISS.SI-ID 7775073]
595. KARIŽ, Maja. Analiza projekta katastrskih del na mednarodnem mejnem prehodu Sočerga : diplomska naloga = The analysis of the cadastral project at the international border crossing Sočerga : graduation thesis. Ljubljana: [M. Kariž], 2016. XII, 57 str., 3 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5844/. [COBISS.SI-ID 7774305]
596. JAGODIC, Andreja. Analiza konfliktov pri rabi gorskega prostora: primer gorsko kolesarstvo : magistrsko delo = The analysis of conflicts in the use of the mountain space: the case of mountain biking : master of science thesis. Ljubljana: [A. Jagodic], 2015. XXIV, 117 str., [1] pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5061/. [COBISS.SI-ID 6956129]

Član komisije za zagovor

597. GOLUŽA, Maruša. Konflikti pri umeščanju prometne infrastrukture v prostor v Sloveniji : doktorska disertacija = Conflicts related to transport infrastructure implementation in Slovenia : doctoral dissertation. Ljubljana: [M. Goluža], 2022. XXVI, 191 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=136486. [COBISS.SI-ID 107361539]
598. ŠPRAH, Nataša. Osončenost stavbnega ovoja kot osnova za energetsko učinkovit razvoj stanovanjske zazidave : doktorska disertacija = Insolation of the building envelope as a criterion of energy-efficient housing development : doctoral dissertation. Ljubljana: [N. Šprah], 2021. XXXII, 124 str., 15 pril., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=125527. [COBISS.SI-ID 61813507]
599. MENICHINI, Giovanni. Seismic response of vertical concrete façade systems in reinforced concrete prefabricated buildings : scientific disciplinary sector ICAR/09. [Firenze; Ljubljana: M. Giovanni], 2020. 298 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=126991. [COBISS.SI-ID 63028995]
600. OSET, Klemen. Kartiranje prometnih nesreč iz fotografij z daljinsko vodenega zrakoplova : magistrsko delo = Mapping of traffic accidents from photography taken by a remotely piloted aircraft system : master thesis. Ljubljana: [K. Oset], 2019. XIV, 48 str., 2 pril., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106876. [COBISS.SI-ID 8766817]
601. KONJAR, Miha. Stanje in težnje razvoja rabe prostora v Sloveniji in primerjava z evropskimi državami : doktorska disertacija = Land use and its changes in Slovenia compared to the European countries : doctoral dissertation. [Ljubljana: M. Konjar], 2019. XXII, 190 str., [50] str. pril., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113057. [COBISS.SI-ID 8971105]
602. JORDAN, Maja. Analiza vplivov na gradnjo stanovanj po lokalnih skupnostih v Republiki Sloveniji v obdobju 2007-2016 : magistrsko delo = Analysis of impacts on housing construction by municipalities in the Republic of Slovenia in the period 2007-2016 : master thesis. Ljubljana: [M. Jordan], 2018. X, 63 str., [4] str. pril., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=105486. [COBISS.SI-ID 8623457]
603. KOROŠEC, Marjeta. Gravimetrične meritve ob različnih vodostajih Cerkniškega jezera : magistrsko delo = Gravity Measurements at the Different Water Levels of Lake Cerknica : master thesis. Ljubljana: [M. Korošec], 2018. X, 44, str., 25 pril., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=105130. [COBISS.SI-ID 8594017]
604. MUNDA, Jasna. Priprava prostorskih podatkov, primernih za simulacijo širjenja požarov na prostem : magistrsko delo = Preparing Spatial Data Suitable for Outdoor Fire Spread Simulation : master thesis. Ljubljana: [J. Munda], 2018. XV, 67 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103843. [COBISS.SI-ID 8576353]
605. OLAJ, Artur. Prostor, kultura, identiteta : odraz v obrečnem urbanem javnem prostoru : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Olaj], 2018. XVII, 227 str., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 3631492]
606. FOŠKI, Mojca. Določanje parcelnih vzorcev in analiza njihovega spreminjanja v slovenskem podeželskem prostoru : doktorska disertacija = Determination of plot patterns and their changes in Slovenian rural areas : doctoral thesis. Ljubljana: [M. Foški], 2017. XXXII, 240 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=89132, http://drugg.fgg.uni-lj.si/6177. [COBISS.SI-ID 7904865]
607. ZAJŠEK, Petra. Kartografski prikaz razvoja naselja Mengeš : magistrsko delo = A cartographic presentation of the settlement development of Mengeš : master thesis. Ljubljana: [P. Zajšek], 2017. XII, 79 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=89157. [COBISS.SI-ID 7991393]
608. GAJSKI, Zoran. Analiza možnosti ravnanja z viški zemeljskega materiala na območju slovenske Istre : magistrsko delo = The analysis of the potential treatment of terrestrial material surplus in slovenian Istra : graduation - master thesis. Ljubljana: [Z. Gajski], 2016. XXVIII, 98 str., [8] pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5556/. [COBISS.SI-ID 7513185]
609. DROBEŽ, Petra. Analiza možnosti vzpostavitve 3D katastra ob uporabi virov daljinskega zaznavanja : doktorska disertacija = Analysis of the possibility of establishing 3D cadastre using the remote sensing technologies : doctoral thesis. Ljubljana: [P. Drobež], 2016. XXII, 167 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5903/. [COBISS.SI-ID 7626849]
610. MAVRIČ, Tilen. Analiza spreminjanja dejanske rabe na območju naselij Brdice pri Neblem, Šlovrenc in Kozarno : diplomska naloga = The analysis of changes in actual use of the land in settlements Brdice pri Neblem, Šlovrenc and Kozarno : graduation thesis. Ljubljana: [T. Mavrič], 2016. XIV, 36 str., 6 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5617/. [COBISS.SI-ID 7542881]
611. SIMONETI, Maja. Celovit sistem ukrepov za urejanje javnih zelenih površin v slovenskih naseljih : doktorska disertacija = Comprehensive system of measures for public green urban areas planning and management in Slovenia : doctoral thesis. Ljubljana: [M. Simoneti], 2016. XVI, 220 str., IV str. pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5970/. [COBISS.SI-ID 7783265]
612. KONDA, Katarina. Deregulacija normativne ureditve urejanja prostora v Sloveniji : magistrsko delo = Deregulation of the normative spatial planing regulation in Slovenia : graduation - master thesis. Ljubljana: [K. Konda], 2016. XXII, 147 str., 1 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5612/. [COBISS.SI-ID 7555937]
613. ANZELJC, Blaž. Dopolnitev računalniškega programa za račun vodnega udara s pogojem kavitacije : diplomska naloga = Upgrade of computer program for water hammer calculation with cavitation condition : graduation thesis. Ljubljana: [B. Anzeljc], 2016. X, 49 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5809/. [COBISS.SI-ID 7752033]
614. BEDEK, Tomaž. Geodetska dela pri izgradnji nadvoza Lipovci : diplomska naloga = Geodetic works on the construction of overpass Lipovci : graduation thesis. Ljubljana: [T. Bedek], 2016. X, 35 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5783/. [COBISS.SI-ID 7716193]
615. HOČEVAR, Miha. Geodetska izmera zavarovalne mreže točke 0. reda na Kogu : diplomska naloga = Geodetic measurement of the control network on point of the zero order in Kog : graduation thesis. Ljubljana: [M. Hočevar], 2016. XVI, 46 str., 8 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5784/. [COBISS.SI-ID 7715425]
616. DOMAJNKO, Mitja. Izdelava kart za Slovenska pustolovska tekmovanja : diplomska naloga = Creating maps for Slovenian adventure races : graduation thesis. Ljubljana: [M. Domajnko, 2016. XI, 32 str., 2 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5701/. [COBISS.SI-ID 7644769]
617. BOBNAR, Špela. Masna bilanca kakovostnih parametrov Cerkniškega jezera : diplomska naloga = Mass balance of the Quality Parameters in Cerknica Lake : graduation thesis. Ljubljana: [Š. Bobnar], 2016. XIV, 74 str., 7 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5852/. [COBISS.SI-ID 7751265]
618. HAJDINJAK, Anton. Metodologija za izračun najemnine za polaganje optičnih kablov v kanalizacijo javne razsvetljave : diplomska naloga = Methodology of rent assessment for the instalment of optical cables into a public lighting duct : graduation thesis. Ljubljana: [A. Hajdinjak], 2016. X, 60 str., 26 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/1718/. [COBISS.SI-ID 7788129]
619. DROBNE, Samo. Model vrednotenja števila in območij funkcionalnih regij : doktorska disertacija = A model evaluating the number and areas of functional regions : doctoral thesis. Ljubljana: [S. Drobne], 2016. XXXII, 174 str., 27 str. pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5557/. [COBISS.SI-ID 7500129]
620. GROBLJAR, Sara. Modeliranje odtočnih razmer na poplavnih urbanih površinah : diplomska naloga = Flood modelling in urban areas : graduation thesis. Ljubljana: [S. Grobljar], 2016. IX, 68 str., 5 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5608/. [COBISS.SI-ID 7551841]
621. MIKULEC BIZJAK, Brigita. Ocenjevanje vrednosti nepremičnin pri umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor : magistrsko delo = Real estate valuation at sitting spatial arrangements of national importance : graduation - master thesis. Ljubljana: [B. Mikulec Bizjak], 2016. XI, 80 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5536/. [COBISS.SI-ID 7504481]
622. GOLJA, Aleš. Razvoj vodnega in obvodnega prostora za prostočasne dejavnosti : doktorska disertacija = Development of water and waterside space for leisure activities : doctoral thesis. Ljubljana: [A. Golja], 2016. XXVI, 142 str., 58 str. pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5850/. [COBISS.SI-ID 7616353]
623. FURLAN, Gregor. Testiranje instrumenta Meteo Station HM30 : diplomska naloga = Testing instrument Meteo Station HM30 : graduation thesis. Ljubljana: [G. Furlan], 2016. X, 52 str., 3 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5506/. [COBISS.SI-ID 7470945]
624. KLEMENT, Boštjan. Vpliv bonitete zemljišč na določanje kmetijske namenske rabe : magistrsko delo = The impact of soil productivity index on planning of agricultural land use : master of science thesis. Ljubljana: [B. Klement], 2016. XIX, 136 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5971/. [COBISS.SI-ID 7625569]
625. GREGORIČ, Jaka. Vzpostavitev lastne stalne postaje GNSS in predstavitev rešitev za optimalno določitev položaja : magistrsko delo = Installation of a permanent GNSS station with a solution presentation for the optimum position determination : graduation - master thesis. Ljubljana: [J. Gregorič], 2016. XII, 91 str., [2] str. pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5537/. [COBISS.SI-ID 7503457]
626. MAROLT, Miha. Zasnova in izdelava tematskih kart za potrebe informacijske infrastrukture Triglavskega narodnega parka : diplomska naloga = Thematic map design for Triglav National park visitor management infrastructure : graduation thesis. Ljubljana: [M. Marolt], 2016. X, 63 str., 5 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5703/. [COBISS.SI-ID 7653985]
627. REMIC, Samo. Cene zemljišč na različnih razvojnih stopnjah v Gorenjski statistični regiji : diplomska naloga = Prices of land properties on different development stages in Gorenjska statistical region : graduation thesis. Ljubljana: [S. Remic], 2015. XIV, 58 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=126088. [COBISS.SI-ID 7085665]
628. ŽORŽ, Dani. Izdelava ortofota iz bližnjeslikovnih aeroposnetkov na območju krajinskega parka Sečoveljske soline : diplomska naloga = Generation of an orthophoto from close range aerial images in the area of Sečovlje salina nature park : graduation thesis. Ljubljana: [D. Žorž], 2015. X, 20 str., 1 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5133/. [COBISS.SI-ID 7086177]
629. BOHINC NICULOVIĆ, Mateja. Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Šenčur in Vodice : diplomska naloga = Comparison of Landuse in the Municipalities of Šenčur and Vodice based on municipal spatial acts : graduation thesis. Ljubljana: [M. B. Niculović], 2015. X, 32 str., 8 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5360/. [COBISS.SI-ID 7280993]
630. KLINAR, Petra. Strokovne podlage za oblikovanje zemljiške politike v Občini Jesenice : diplomska naloga = Professional bases for the definition of land policy in the Municipality of Jesenice : graduation thesis. Ljubljana: [P. Klinar], 2014. XX, 93 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5052/. [COBISS.SI-ID 6940001]
631. MESOJEDEC, Metka. Analiza cen zemljišč na različnih razvojnih stopnjah v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija : diplomska naloga = Analysis of land prices at different development stages in the Jugovzhodna Slovenija statistical region : graduation thesis. Ljubljana: M. Mesojedec, 2014. XX, 42 str., 9 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4900/. [COBISS.SI-ID 6752865]
632. GOLOB, Gregor. Analiza katastrske rabe v k. o. Šentrupert - od franciscejskega katastra do danes : diplomska naloga = Analysis of cadastral land use in cadastral community of Šentrupert - from the Franziscean cadastre up to the present : graduation thesis. Ljubljana: G. Golob, 2014. X, 63 str.. 9 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4814/. [COBISS.SI-ID 6716513]
633. SLAVEC, Rok. Analiza planinskih kart Planinske zveze Slovenije v skladu z določili redakcijskega načrta : diplomska naloga = Analysis of Slovenian Mountain Associations mountain maps based on Editorial Plan : graduation thesis. Ljubljana: [R. Slavec], 2014. IX, 35 str., 2 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4771/. [COBISS.SI-ID 6635361]
634. KAVDIK, Uroš. Analiza posledic sprememb davka na nepremičnine na primeru dveh lokalnih skupnosti v Republiki Sloveniji : diplomska naloga = Impact of changes to the real estate tax analysed on the example of two municipalities of the Republic of Slovenia : graduation thesis. Ljubljana: [U. Kavdik], 2014. XIV, 77 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4744/. [COBISS.SI-ID 6623329]
635. VOŠNER, Tomaž. Analiza rabe zemljišč z uporabo podatkov daljinskega zaznavanja na komasacijskem območju Vihre : diplomska naloga = Analysis of land use using remote sensing data in land consolidation area Vihre : graduation thesis. Ljubljana: [T. Vošner], 2014. X, 51 str., 12 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4990/. [COBISS.SI-ID 6844513]
636. KASTELIC, Mateja. Analiza selitev in delovne mobilnosti v mestna in podeželska območja Slovenije v letih 2000-2011 : diplomska naloga = Analysis of migration and commuting in urban and rural areas in Slovenia in 2000-2011 : graduation thesis. Ljubljana: [M. Kastelic], 2014. X, 46 str., 2 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4574/. [COBISS.SI-ID 6489953]
637. JESENIČNIK, Ana. Analiza sprememb parcelne strukture ob državni meji v k.o. Koprivna v obdobju 1826-2014 : diplomska naloga = Analysis of land plot structure at the state border in cadastral community Koprivna in period 1826-2014 : graduation thesis. Ljubljana: [A. Jeseničnik], 2014. XII, 49 str., 6 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4772/. [COBISS.SI-ID 6637665]
638. FAJDIGA, Jurij. Evidentiranje priposestvovanega zemljišča v zemljiškem katastru in v zemljiški knjigi : diplomska naloga = Recording of Acquisitive Prescription Land in the Land Cadastre and in the Land Registry : graduation thesis. Ljubljana: [J. Fajdiga], 2014. IX, 77 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5031/. [COBISS.SI-ID 6915681]
639. OSVALD, Jure. Faktor prilagoditve oglaševanih na prodajne cene nepremičnin kot podlaga za oceno tržne vrednosti v času recesije : diplomska naloga = The advertised real estate price to real estate sales price adjustment factor as basis of real estate market value assessment in recession : graduation thesis. Ljubljana: [J. Osvald], 2014. XIV, 55 str., 4 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4749/. [COBISS.SI-ID 6678625]
640. ROSTOHAR, Borut. Faktorji, ki vplivajo na investiranje v enostanovanjske hiše v Spodnjeposavski statistični regiji : diplomska naloga = Factors which affect investments in single-family residential houses in Spodnjeposavje statistical region : graduation thesis. Ljubljana: [B. Rostohar], 2014. XII, 51 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4585/. [COBISS.SI-ID 6478433]
641. GRADIŠNIK, Branka. Lokacijske značilnosti slovenskih cerkva izven naselij : magistrsko delo = Spatial characteristics of Slovenian churches located outside the settlements : master of science thesis. Ljubljana: [B. Gradišnik], 2014. XXIII, 139 str., 2 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4570/. [COBISS.SI-ID 6475617]
642. HERGOLD, Medard. Mobilne aplikacije za spremljanje treniranja športnikov : diplomska naloga = Mobile Apps as Monitoring Devices Used in Athletic Training : graduation thesis. Ljubljana: [M. Hergold], 2014. XIV, 55 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5003/. [COBISS.SI-ID 6843745]
643. LENARČIČ, Ana. Opis prostorsko-časovne kakovosti državnih fotogrametričnih in kartografskih izdelkov : diplomska naloga = The description of spatio-temporal quality for national photogrammetric and cartographic products : graduation thesis. Ljubljana: [A. Lenarčič], 2014. XVIII, 60 str., 6 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4712/. [COBISS.SI-ID 6587233]
644. MLINAR, Alenka. Primerjalna analiza organizacije geodetske dejavnosti v izbranih državah : diplomska naloga = Comparative analysis of the organization of surveying profession in the selected countries : graduation thesis. Ljubljana: [A. Mlinar], 2014. XI, 86 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4742/. [COBISS.SI-ID 6625377]
645. URŠIČ, Meta. Primerjava višin iz lidarskih podatkov in GNSS-višinomerstva na območju Prevalje pod Krimom : diplomska naloga = Comparison of heights from lidar data and from GNSS levelling in the area of Prevalje pod Krimom : graduation thesis. Ljubljana: M. Možina, 2014. XII, 25 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4951/. [COBISS.SI-ID 6751585]
646. GORŠEK, Primož. Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občine Mengeš in Komenda : diplomska naloga = Comparison of land use in the municipallities of Mengeš and Komenda based on municipal spatial acts : graduation thesis. Ljubljana: [P. Goršek], 2014. XII, 40 str., 9 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4751/. [COBISS.SI-ID 6680673]
647. LOVIŠČEK, Polona. Spremljanje rabe energije javnih objektov v primorskih občinah v okolju GIS : magistrsko delo = Monitoring energy consumption in public buildings in coastal municipalities with GIS : master of science thesis. Ljubljana: [P. Lovišček], 2014. XIV, 83 str., pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4699/. [COBISS.SI-ID 6546785]
648. ŠPRUK, Klemen. Uporaba odprtokodnega programa Quantum GIS : diplomska naloga = Use of Open Source software Quantum GIS : graduation thesis. Ljubljana: [K. Špruk], 2014. XIV, 121 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4579/. [COBISS.SI-ID 6478689]
649. VESEL, Simona. Vključevanje dodatnih meritev v postopek izboljšave kakovosti katastrskih načrtov : diplomska naloga = Introduction of additional observations in the process of improvement of positional accuracy of cadastral index maps : graduation thesis. Ljubljana: [S. Vesel], 2014. XVI, 70 str., 3 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4778/. [COBISS.SI-ID 6636641]
650. ZMRZLIKAR, Špela. Vpis stavbe v kataster stavb in ureditev etažne lastnine : diplomska naloga = Registration of a Building in the Building Cadastre andLand Registry : graduation thesis. Ljubljana: [Š. Zmrzlikar], 2014. X, 51str., 4 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4575/. [COBISS.SI-ID 6489185]
651. MIKLAVČIČ, Tomaž. Vpliv programov transnacionalnega teritorialnega sodelovanja na prostorski razvoj : magistrsko delo = Impacts of transnational territorial cooperation on spatial development : master of science thesis. Ljubljana: [T. Miklavčič], 2014. XIX, 145 str., 11 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4779/. [COBISS.SI-ID 6683489]
652. MIKELJ, Teja. Analiza geometrijskih lastnosti odboja laserskega žarka od površine krogle : diplomska naloga = Analysis of geometrical properties of laserʼs beam reflection from the sphere surface : graduation thesis. Ljubljana: [T. Mikelj], 2013. XII, 30 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4292/. [COBISS.SI-ID 6377825]
653. MERLIN, David. Analiza sprememb v prostoru na osnovi arhivskih gradiv franciscejskega katastra za Kranjsko : diplomska naloga = Analysis of spatial changes based on archival material of Franziscean Land Cadastre of Carniola : graduation thesis. Ljubljana: [D. Merlin], 2013. IX, 33 str., 8 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4291/. [COBISS.SI-ID 6342497]
654. GORČAN, Sandra. Analiza stanja kmetijstva in rabe zemljišč kmetijskih gospodarstev 2000-2010 : diplomska naloga = The analysis of the state of agriculture and land-use of agriculture holdings 2000-2010 : graduation thesis. Ljubljana: [S. Gorčan], 2013. X, 60 str., 3 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4516/. [COBISS.SI-ID 6442337]
655. MARKOVIČ, Jasmina. Analiza učinkov komasacij na izbranem komasacijskem območju v okolju GIS : diplomska naloga = The Analysis of land consolidation effects for the chosen land consolidation areas in the GIS environment : graduation thesis. Ljubljana: [J. Erjavec], 2013. X, 27 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4285/. [COBISS.SI-ID 6337633]
656. PASARIĆ, Darko. Izdelava napredne spletne karte za gorsko kolesarjenje : diplomska naloga = Creating advanced web map for mountain biking : graduation thesis. Ljubljana: [D. Pasarić], 2013. XII, 40 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4515/. [COBISS.SI-ID 6442593]
657. BALEK, Vid. Izdelava računalniškega programa za orientacijo stereopara : diplomska naloga = Development of a computer program for computing of orientation of a stereo pair : graduation thesis. Ljubljana: [V. Balek], 2013. XII, 77 str., [15] str. pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4461/. [COBISS.SI-ID 6410081]
658. OKORN, Boštjan. Prikaz stanja prostora za neselji Zgornja in Spodnja Sorica v občini Železniki : diplomska naloga = Display of existing spatial phenomena for the settlements of Zgornja anad Spodnja Sorica in the municipality Železniki : graduation thesis. Ljubljana: [B. Okorn], 2013. XII, 49 str., 24 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4227/. [COBISS.SI-ID 6285921]
659. TISOVNIK, Martin. Primerjava rezultatov izravnave prostorske mreže z rezultati izravnav horizontalne in višinske mreže : diplomska naloga = Spatial geodetic network adjustment in comparison with the positional and height network adjustment : graduation thesis. Ljubljana: [M. Tisovnik], 2013. XII, 65 str., 3 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4254/. [COBISS.SI-ID 6308449]
660. TEKAVEC, Jernej. Razvoj in analiza metod za sestavo GPS dvojnih faznih razlik : diplomska naloga = Development and analysis of methods for GPS carrier phase double differences forming : graduation thesis. Ljubljana: [J. Tekavec], 2013. XVI, 64 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4514/. [COBISS.SI-ID 6442081]
nagrada: Prejemnik fakultetne Prešernove nagrade za štud. leto 2013/2014
661. ŠAŠO, Aleksander. Spremljanje stanja vegetacije na osnovi podatkov daljinskega zaznavanja : diplomska naloga = Monitoring of vegetation condition from remote sensing data : graduation thesis. Ljubljana: [A. Šašo], 2013. XII, 33 str., 11 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4301/. [COBISS.SI-ID 6368097]
662. BARKOVIČ, Julijana. Urejanje kmetijskih zemljišč ob gradnji avtoceste : magistrsko delo = Agricultural land planning during the motorway construction : master of science thesis. Ljubljana: [J. Barkovič], 2013. XXII, 165 str., pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4552/. [COBISS.SI-ID 6438497]
663. GRDIĆ, Mario. Vpliv teritorialnih sprememb občin na oblikovanje funkcionalnih regij Slovenije v obdobju 1991-2010 : diplomska naloga = The impact of municipalities' territorial changes on the modelling of functional regions of Slovenia in the period 1991-2010 : graduation thesis. Ljubljana: [M. Grdić], 2013. XII, 79 str., [110] str. pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4441/. [COBISS.SI-ID 6404705]
664. FURLANIČ, Gorazd. Vsebinska analiza arhivskih gradiv zemljiškega katastra na območju Primorske : diplomska naloga = Content analysis of the archival materials of land cadastre in the area of Primorska : graduation thesis. Ljubljana: [G. Furlanič], 2013. IX, 35 str., 7 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4288/. [COBISS.SI-ID 6338913]
665. VIDMAR, Sandi. Analiza elaboratov katastrske izmere v k.o. Gradišče II : diplomska naloga = The Analysis of cadastral surveying documentation in the cadastral communicity of Gradišče II : graduation thesis. Ljubljana: [S. Vidmar], 2012. IX, 46 str., 7 preg., 22 sl., 4 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/3848/. [COBISS.SI-ID 5871969]
666. BENEDIK, Nejc. Analiza lokacije HE Zalog na srednji Savi : diplomska naloga = Location analysis of hydro power plant Zalog on the middle Sava : graduation thesis. Ljubljana: [N. Benedik], 2012. XVI, 142 str., 52 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4085/. [COBISS.SI-ID 6082401]
667. ŠKOF, Irena. Analiza poselitve v GIS-u za primer okolice Cerkniškega jezera : diplomska naloga = GIS-based settlement analysis for the case study of Lake Cerknica : graduation thesis. Ljubljana: [I. Škof], 2012. IX, 81 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4002/. [COBISS.SI-ID 6038369]
668. SENEKOVIČ, Andrej. Funkcionalne regije stalnih selitev v Sloveniji v letih 2000- 2010 : diplomska naloga = Functional regions of migration in Slovenia in 2000-2010 : graduation thesis. Ljubljana: [A. Senekovič], 2012. VII, 34 str., 4 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/3880/. [COBISS.SI-ID 5995617]
669. ŠKERBINA, Jana. Izbira optimalne geometrije terestričnih geodetskih mrež za opazovanje stabilnosti jezov hidroelektrarn : diplomska naloga = Selecting the optimal geometry of terrestrial geodetic networks for deformation surveys of the dams of hydroelectric plants : graduation thesis. Ljubljana: [J. Škerbina], 2012. XVI, 90 str., 2 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/3876/. [COBISS.SI-ID 5938273]
670. RIĐIĆ, Marin. Izdelava in ocena kakovosti popolnega ortofota : diplomska naloga = Generation and quality checking of true orthophoto : graduation thesis. Ljubljana: [M. Riđić], 2012. XI, 71 str., ilustr. http://eprints.fgg.uni-lj.si/3289/. [COBISS.SI-ID 5743969]
671. VIŠNJAR, Matej. Izdelava informacijskega modela Linhartove dvorane Cankarjevega doma na osnovipodatkov terestričnih laserskih skenerjev : diplomska naloga = Creating building information model of Linhart of the Cankarjev dom on the basis of data by terrestrical laser scanning : graduation thesis. Ljubljana: [M. Višnjar], 2012. XIV, 60 str., ilustr. http://eprints.fgg.uni-lj.si/3291/. [COBISS.SI-ID 5730657]
672. KOTOLENKO, Eva. Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v pogojih trajnostnega prostorskega razvoja : diplomska naloga = Public utility development under conditions of sustainable development : graduation thesis. Ljubljana: [E. Kotolenko], 2012. XIV, 93 str., 40 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4087/. [COBISS.SI-ID 6085217]
673. ČRČEK, Jure. Mediacija v katastrskih postopkih : diplomska naloga = Mediation in cadastral audits : graduation thesis. Ljubljana: [J. Črček], 2012. X, 47 str., 9 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/3884/. [COBISS.SI-ID 5945441]
674. JURAK, Jernej. Mnenje lastnikov zemljišč o postopkih upravne komasacije za primer komasacijskih območij Dravsko polje I in II : diplomska naloga = The land ownersʼ opinion on administrative land consolidation procedures for the case of land consolidation areas of Dravsko polje I and II : graduation thesis. Ljubljana: [J. Jurak], 2012. XII, 72 str., [15] str. pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/3725/. [COBISS.SI-ID 5785697]
675. GORJUP, Matic. Načelo enakovrednosti dajatve in protidajatve pri obračunu komunalnega prispevka v občini Kamnik : diplomska naloga = The principle of contribution and counter-contribution equivalence in public utility fee charging in the miniciality of Kamnik : graduation thesis. Ljubljana: [M. Gorjup], 2012. XIII, 69 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/3769/. [COBISS.SI-ID 5814113]
676. KOKOT, Uroš. Numerična toplotna analiza dveh detajlov fasadnega elementa Qbiss Air : diplomska naloga = Thermal analysis of details of Qbiss Air facade element : graduation thesis. Ljubljana: [U. Kokot], 2012. X, 98 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/3887/. [COBISS.SI-ID 6053473]
677. VELIKONJA, Manca. Od rezultatov merjenja do podatkov za izravnavo : diplomska naloga = From results of measurement to data for adjustment : graduation thesis. Ljubljana: [M. Velikonja], 2012. XVI, 47 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4090/. [COBISS.SI-ID 6087521]
678. KRALJ, Urša. Postopek vpisa stavbe v kataster stavb po ZVEtL : diplomska naloga = Registration procedure of the building in the building cadastre with ZVETL : graduation thesis. Ljubljana: [U. Kralj], 2012. VIII, 34 str., 7 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4011/. [COBISS.SI-ID 6054241]
679. ŽLENDER, Jera. Preračun nivelmanske mreže hidroelektrarne Formin v obdobju med letoma 2004 in 2012 : diplomska naloga = Recalculation of levelling network of hydroelectric power plant formin betweenthe years 2004 and 2012 : graduation thesis. Ljubljana: [J. Žlender], 2012. XVIII, 62 str., 3 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/3890/. [COBISS.SI-ID 6002017]
680. BREZAVŠČEK, Petra. Primerjava komasacijskega postopka med Slovenijo in Švedsko z UML diagramom : diplomska naloga = Comparison of land consolidation procedure between Slovenia and Swedem with UML diagram : graduation thesis. Ljubljana: [P. Brezavšček], 2012. X, 61 p., 30 fig., 22 tab., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/3849/. [COBISS.SI-ID 5872225]
681. HATIĆ, Vanja. Procesi toplotnega mešanja Save na območju bodočega bazena Brežice : diplomska naloga = Thermal mixing of the Sava iver in the future Brežice reservoir : graduation thesis. Ljubljana: [V. Hatić], 2012. XIV, 56 str., 4 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/3859/. [COBISS.SI-ID 5889377]
682. KOS, Mateja. Realizacija direktive INSPIRE in sistema metapodatkov v Republiki Sloveniji : diplomska naloga = Realization of the INSPIRE directive and metadata system in the Republic of Slovenia : graduation thesis. Ljubljana: [M. Kos], 2012. XII, 86 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/3888/. [COBISS.SI-ID 6003297]
683. MOŽINA, Jan. Sanacija terestrične mikro-mreže na jezu Markovci : diplomska naloga = Reconstruction of the terrestrial micro-network at Markovci dam : graduation thesis. Ljubljana: [J. Možina], 2012. X, 40 str., 6 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/3991/. [COBISS.SI-ID 5998945]
684. RAKOVEC, Jana. Stranke v postopkih izdelave elaboratov zemljiškega katastra in katastra stavb : diplomska naloga = Actors in land and building cadastre procedures : graduation thesis. Ljubljana: [J. Rakovec], 2012. XII, 53 str., 4 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/3845/. [COBISS.SI-ID 5908833]
685. SLAPNIČAR, Anja. Učinkovitost zaznavanja znakovnih in fotorealističnih kartografskih upodobitev : diplomska naloga = Efficiency of perception of symbolic and photorealistic cartographic representations : graduation thesis. Ljubljana: [A. Slapničar], 2012. X, 69 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/3875/. [COBISS.SI-ID 5959265]
686. MOLNAR, Hana. Upoštevanje stvarnih pravic v postopkih evidentiranja v zemljiškem katastru in katastru stavb : diplomska naloga = The consideration of property rights during the recording in the register of the land and buildings cadastre : graduation thesis. Ljubljana: [H. Molnar], 2012. X, 86 str., 2 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/3846/. [COBISS.SI-ID 5893729]
687. LAVRIČ, Maja. Vpliv razdalje na tokove delavcev vozačev po spolu v letih 2000-2010 : diplomska naloga = The influence of distance on labour commuting by gender in 2000-2010 : graduation thesis. Ljubljana: [M. Lavrič], 2012. XII, 48 str., 3 pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/3882/. [COBISS.SI-ID 5937505]
688. KRIVOGRAD, Špela. Analiza energetske infrastrukture v Sloveniji s posebnim ozirom na vrednotenjuplaniranih omrežij elektrovodov in plinovodov : diplomska naloga = Analysis of power supply in Slovenia with special reference to the evalvation of planned electrical and gas networks : graduation thesis. Ljubljana: [Š. Krivograd], 2011. XIII, 148 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/1890/. [COBISS.SI-ID 5431393]
689. ARNEŽ, Uroš. Izdelava dinamičnega kartografskega modela odseka reke Soče : diplomska naloga = Production of a dinamic cartographic model of the Soča river section : graduation thesis. Ljubljana: [U. Arnež], 2011. XIII, 24 str., [16] pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/1823/. [COBISS.SI-ID 5636449]
690. VUČANOVIĆ, Aleksander. Mediacija v zemljiškem katastru : diplomska naloga = Mediation in land cadastre procedures : graduation thesis. Ljubljana: [A. Vučanović], 2011. XI, 60 str., [16] str. pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/1896/. [COBISS.SI-ID 5385825]
691. ZIBELNIK, Klemen. Modeliranje produkcij in atrakcij blagovnega prometa : diplomska naloga = Modelling productions and attractions of freight transport : graduation thesis. Ljubljana: [K. Zibelnik], 2011. XI, 64 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/3177/. [COBISS.SI-ID 5359201]
692. HRIBAR, Gregor. Parcelacija za potrebe denacionalizacije : diplomska naloga = Parcelling for the needs of denationalization : graduation thesis. Ljubljana: [G. Hribar], 2011. IX, 111 str., [29] str.pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/1893/. [COBISS.SI-ID 5432161]
693. KOS, Marjeta. Raziskava vloge občin pri izvajanju upravnih komasacij v Sloveniji in primerjalna analiza z Bavarsko : diplomska naloga = Research on the role of municipalities by land consolidation in Slovenia and comparative analysis with Bavaria : graduation thesis. Ljubljana: [M. Kos], 2011. XIII, 84 str., [5] str. pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/1794/. [COBISS.SI-ID 5671777]
694. ŠIFRAR, Alenka. Analiza izvedbe parcelacije in lastninskega stanja državnih in občinskih cest na primeru občine Medvode : diplomska naloga = The analysis of land subdivision implementation and property rights on the state and municipality roads for "the case of the municipality of Medvode" : graduation thesis. Ljubljana: [A. Šifrar], 2010. XII, 88 str., pril., barvne ilustr., 1 optični disk (CD ROM), 12 cm. http://drugg.fgg.uni-lj.si/279/. [COBISS.SI-ID 5045089]
695. BLEJEC, Jaka. Vključitev permanentne postaje Bilje v višinski sistem Republike Slovenije : diplomska naloga = Incorporation of permanent station Bilje into the height system of Republic Slovenia : graduation thesis. Ljubljana: [J. Blejec], 2010. IX, 58 str., pril., barvne ilustr., 1 optični disk (CD ROM), 12 cm. http://drugg.fgg.uni-lj.si/223/. [COBISS.SI-ID 4923745]

Drugo

696. Vision Planet. Strategies for integrated spatial development of the Central European Danubian and Adriatic area : guidelines and policy proposals. Vienna: [s. n.], 2000. 68 str., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 878689]
697. POGAČNIK, Andrej (avtor, prevajalec povzetka). Varstvo in usmerjanje oblikovne podobe slovenskih mest. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje, 1996. 207 str., ilustr. Prostor, Urbana identiteta, Poselitev. ISBN 961-90033-4-9. [COBISS.SI-ID 57960448]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 7. 9. 2022