COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSMarina Lukšič-HacinOsebna bibliografija za obdobje 1988-2022

1988

1. LUKŠIČ, Andrej, LUKŠIČ, Igor, LUKŠIČ-HACIN, Marina. Organiziranje in udejanjenje interesov mladih : Primer študentskega bojkota stanarin 1984-1986. Ljubljana: Center za politološke raziskave: Inštitut za družbene vede: Fakulteta za družbene vede, 1988. 177 f. [COBISS.SI-ID 17176925]


1990

2. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Nekaj (političnih) izpeljav spolnega dimorfizma. Antropološki zvezki : zbornik socialno antropoloških besedil. 1990, let. 1, št. 1, str. 143-166. ISSN 0353-9865. [COBISS.SI-ID 8199981]
3. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Pregled dosedanjih (slovenskih) socioloških raziskav o slovenski izseljenski problematiki v Evropi od leta 1945 dalje. Otočec, 1990. [COBISS.SI-ID 8199213]


1991

4. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Socializacija - njeno mesto in pomen - v konceptu kulture in kulturne premene pri B. Malinowskem : [Sociološka srečanja]. Martuljek, 1991. [COBISS.SI-ID 8200237]


1992

5. ŽITNIK SERAFIN, Janja, LUKŠIČ-HACIN, Marina. Dosežki in načrti v raziskovanju slovenskega izseljenstva po znanstvenih disciplinah : [mednarodni znanstveni sestanek, Inštitut za slovensko izseljenstvo]. Ljubljana, 28.V.1992. [COBISS.SI-ID 9663277]
6. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Issues of identity in contemporary Yugoslavia : diskusijski prispevek na mednarodni konferenci "Antagonism and the construction of community", University of Kent, Canterbury (GBR), 20.-23. avg. 1992. [COBISS.SI-ID 8197933]
7. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Pregled dosedanjih (slovenskih) socioloških raziskav o slovenski izseljenski problematiki v Evropi od leta 1945 dalje. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 1992, št. 2-3, str.113-124. ISSN 0353-6777. [COBISS.SI-ID 697389]
8. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Research Conference on Integration and Disintegration : [diskusijski prispevek na mednarodni konferenci "Regionalism and the State in West and East Europe", 2.-7.V.1992, Acquafredda di Maratea]. Acquafredda di Maratea (Italija), 1992. [COBISS.SI-ID 8197165]


1993

9. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Izseljenci v luči slovenske sociologije (analitični pregled sociološkega gradiva). Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 1993, št. 4, str. 109-131. ISSN 0353-6777. [COBISS.SI-ID 2515245]
10. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Prisotnost problematike slovenskih izseljencev v analizah slovenske sociologije : [referat na znanstvenem posvetu "Dosežki in načrti v raziskovanju slovenskega izseljenstva po znanstvenih disciplinah", Ljubljana, 26.V.1992]. Ljubljana, 1993. [COBISS.SI-ID 7791917]


1994

11. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Dr. Božo Škerlj in slovenski izseljenci v Ameriki. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 1994, št. 5, str. 115-121. ISSN 0353-6777. [COBISS.SI-ID 70501376]
12. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Dr. Božo Škerlj in slovenski izseljenci v Ameriki. Ljubljana, 1994. [COBISS.SI-ID 8200493]
13. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Resocializacija in nacionalna identiteta : (analiza izseljenskih situacij) : magistrska naloga. Ljubljana: [M. Lukšič-Hacin], 1994. 237 f. [COBISS.SI-ID 40350720]


1995

14. LUKŠIČ-HACIN, Marina. The interwining of myth and reality. Portorož, 1995. [COBISS.SI-ID 7723309]
15. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Janja Žitnik, Pogovori o Louisu Adamiču. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 1995, 6, str. 161-163. ISSN 0353-6777. [COBISS.SI-ID 3716141]
16. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Ko tujina postane dom : resocializacija in narodna identiteta pri slovenskih izseljencih. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1995. 214 str., ilustr. Zbirka Sophia, 1995, 7. ISBN 961-6014-64-1. [COBISS.SI-ID 56006656]
17. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Med slovenskimi izseljenci na Švedskem. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 1995, št. 6, str. 131-136. ISSN 0353-6777. [COBISS.SI-ID 3714861]
18. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Resocialization (acculturation) of Slovene emigrants : [referat na "Slovene Studies Day", King's College University, 18.XI.1995]. London, 1995. [COBISS.SI-ID 8200749]
19. GANTAR GODINA, Irena, LUKŠIČ-HACIN, Marina. Soočenje mita in realnosti ob prihodu izseljencev v novo okolje : [organizacija simpozija "Soočenje mita in realnosti ob prihodu izseljencev v novo okolje", Portorož 18.-19.V.1995]. Portorož, 1995. [COBISS.SI-ID 7704365]


1996

20. LUKŠIČ-HACIN, Marina. The interwining of myth and reality. V: GANTAR GODINA, Irena (ur.). Soočenje mita in realnosti ob prihodu izseljencev v novo okolje : zbornik referatov s simpozija "Soočenje mita in realnosti ob prihodu izseljencev v novo okolje", Portorož, Slovenija, 18.-19. maja 1995 = The confrontation between myth and reality on the arrival of the emigrants to a new land : proceedings of the Symposium "The Confrontation between Myth and Reality on the Arrival of the Emigrants to a New Land", Portorož, Slovenia, May 18-May 19, 1995. Ljubljana: Inštitut za izseljenstvo, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1996. Str. 223-228, graf. prikaz. ISBN 961-6182-15-3. [COBISS.SI-ID 7724077]


1997

21. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Slovenes in Sweden. Seattle, 1997. [COBISS.SI-ID 6229037]


1998

22. LUKŠIČ-HACIN, Marina. 29. nacionalna konvencija AAASS. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 1998, št. 9, str. 217-218. ISSN 0353-6777. [COBISS.SI-ID 9676077]
23. MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, PEČEK, Mojca, DEVJAK, Tatjana. Etika in družba. Učbenik za 7. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 1998. 87 str., barvne ilustr. ISBN 86-341-2169-0. [COBISS.SI-ID 76544000]
24. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Migration and development : [diskusijski prispevek na mednarodni konferenci "Migration and development", april 1998, Esphinio]. Esphinio (Portugalska), 1998. [COBISS.SI-ID 8198189]
25. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Multikulturalizem v migracijskih situacijah : (primer: švedski multikulturalizem in slovenski izseljenci) : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Lukšič-Hacin], 1998. 305 f. [COBISS.SI-ID 76533760]
26. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Porajanje pojma "intelektualec". Portorož, 1998. [COBISS.SI-ID 8157997]
27. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Process of resocialization and ethinc identity : the case of Slovenes in Sweden : [referat na mednarodni konferenci AAASS "Transformation of ethnic identity among Slovene immigrants", Boca Raton, 24.-27.IX.1998]. Boca Raton (Florida), 1998. [COBISS.SI-ID 8361517]


1999

28. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Avtobiografska metoda - pogovor o njeni uporabnosti v različnih znanstvenih disciplinah in tematskih sklopih : [diskusijski prispevek na "Historičnem seminarju ZRC SAZU", 10.V.1999]. Ljubljana, 1999. [COBISS.SI-ID 13905965]
29. ČEBULJ-SAJKO, Breda (avtor, urednik), RAVNIK, Mojca, LUKŠIČ-HACIN, Marina, PETRIČ, Jerneja, DRNOVŠEK, Marjan, ŽITNIK SERAFIN, Janja, ŽIGON, Zvone, KRIŽNAR, Naško, GODINA-GOLIJA, Maja, STANONIK, Marija, SULIČ, Nives. Avtobiografska metoda : pogovor o njeni uporabnosti v različnih znanstvenih disciplinah in tematskih sklopih : okrogla miza v okviru historičnega seminarja ZRC SAZU, 10.5.1999. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1999, letn. 39, št. 3/4, str. 62-75, 116-117. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 13216813]
30. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Breda Čebulj Sajko, Etnologija in izseljenstvo, Slovenci po svetu kot predmet etnoloških raziskav v letih 1926-1993 ... Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1999, letn. 39, št. 3/4, str. 99, ilustr. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 13222701]
31. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Different understandings of the notion intellectual. V: GANTAR GODINA, Irena (ur.). Intelektualci v diaspori : zbornik referatov simpozija "100. obletnica rojstva Louisa Adamiča - Intelektualci v diaspori", Portorož, Slovenija, 1.-5. septembra 1998 = Intellectuals in diaspora : proceedings of the Symposium "100th Birth Anniversary of Louis Adamic - Intellectuals in Diaspora", Portorož, Slovenia, 1-5 September, 1998. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo, 1999. Str. 59-68. ISBN 961-6182-73-0. [COBISS.SI-ID 10788141]
32. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Enodimenzionalno pojmovanje nacionalne identitete nasproti heterogenosti etnične identitete pri izseljencih. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1999, letn. 39, št. 3/4, str. 76-82, 117. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 13217325]
33. LUKŠIČ-HACIN, Marina, PEČJAK, Vid, OVSEC, Damjan J., VEHOVAR, Ana. Kultura v vsakdanjem življenju : Televizija Slovenija : I. program : oddaja Polnočni klub. Ljubljana, 12.III.1999. 70 min. [COBISS.SI-ID 13893421]
34. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Multikulturalizem in migracije. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 1999. 269 str. Zbirka ZRC, 22. ISBN 961-6182-81-1. [COBISS.SI-ID 100490496]
35. LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec). Multikulturalizem in migracije : [intervju ob izidu znanstvene monografije] : Radio Slovenija : I. program : oddaja Slovenci po svetu. Ljubljana, 8.X.1999. [COBISS.SI-ID 13896493]
36. LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec). Multikulturalizem in migracije : [intervju ob izidu znanstvene monografije] : Radio Študent : oddaja OFF. Ljubljana, 4.X.1999. [COBISS.SI-ID 13897261]
37. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Multikulturalizem in migracije : [tiskovna konferenca ob izidu znanstvene monografije, Mala dvorana ZRC SAZU, 4. okt. 1999]. Ljubljana, 1999. [COBISS.SI-ID 12533293]
38. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Multikulturalizem in nacionalizem : [uvodno vabljeno predavanje na okrogli mizi "Nacionalizmi in politika" v okviru cikla predavanj "Demokracija na prelomu tisočletja", Cankarjev dom, 30. nov. 1999]. Ljubljana, 1999. [COBISS.SI-ID 13906221]
39. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Multikulturalizem in slovenski izseljenci : Radio Slovenija : III. program : Izobraževalni program. Ljubljana, 12.X.1999. [COBISS.SI-ID 13895981]
40. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Multikulturalizem in vzgoja : [delavnica na mednarodni konferenci "Državljanska vzgoja v novih demokracijah", Brdo pri Kranju, 25.-27.XI.1999]. Predoslje, 1999. [COBISS.SI-ID 13905453]
41. PEČNIK, Mojca. Pika Nogavička ali feminizem na prostosti : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Pečnik], 1999. 92 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3248969]
42. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Procesi resocializacije in etnična identiteta : primer Slovencev na Švedskem. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. apr. 1999, letn. 36, št. 2, str. 274-289. ISSN 0040-3598. [COBISS.SI-ID 19129693]
43. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Razseljevanje ljudi iz slovenskega etničnega prostora s poudarkom na življenju Slovencev na Švedskem. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. jan.-feb. 1999, letn. 36, št. 1, str. 19-41. ISSN 0040-3598. [COBISS.SI-ID 20518405]
44. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Slovenski izseljenci : [vabljeno predavanje na prireditvi "Gimnazijci gimnazijcem", Gimnazija Novo mesto, 20.III.1999]. Novo mesto, 1999. [COBISS.SI-ID 13895469]
45. LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec). Slovenski izseljenci in migracijske politike : Radio Slovenija : I. program : oddaja Slovenci po svetu. Ljubljana, 10.XII.1999. [COBISS.SI-ID 13897005]
46. MRZLIKAR, Maja. Vpliv treninga večje učinkovitosti na komunikacijo v vrtcih : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Mrzlikar], 1999. 107 f. [COBISS.SI-ID 3204169]


2000

47. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Diaspora, to ni več "argentinski čudež". Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 26. avg. 2000, leto 42, št. 198. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 15981101]
48. LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec). Enake pravice za priseljence kot za pripadnike manjšin? : pogovor z dr. Marino Lukšič-Hacin. Svobodna misel : TV-15. 28. jul. 2000, letn. 38, št. 14, str. 12-13, fotogr. ISSN 1318-0266. [COBISS.SI-ID 16310829]
49. DEVJAK, Tatjana, PEČEK, Mojca. Etika in družba 7 : [priročnik za poučevanje predmeta Državljanska vzgoja in etika]. Priročnik za učitelje. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2000. ilustr. ISBN 86-341-2779-6. [COBISS.SI-ID 109671424]
50. PEČEK, Mojca, DEVJAK, Tatjana. Etika in družba 8 : priročnik za poučevanje predmeta Državljanska vzgoja in etika. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2000. 183 str., ilustr. ISBN 86-341-2841-5. [COBISS.SI-ID 109673216]
51. STEFANIŠIN, Vida. Fizično in psihično trpinčenje otrok ter trpinčenje med učenci : diplomska naloga. Ljubljana: [V. Stefanišin], 2000. 67 str., fotogr. [COBISS.SI-ID 17314349]
52. ŠTEFAN, Andreja. Identitetna kriza homoseksualnega mladostnika : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Štefan], 2000. 58 f. [COBISS.SI-ID 16446253]
53. LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec). Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU : Radio Slovenija : I. program : oddaja Slovenci po svetu. Ljubljana, 7.IV.2000. [COBISS.SI-ID 16310573]
54. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Multiculturalism : [predavanje na poletni šoli Vzgoja za medije v bivši Jugoslaviji, Fakulteta za družbene vede v Ljubljani, 21.VI.2000]. Ljubljana, 2000. [COBISS.SI-ID 16312621]
55. LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec). Multikulturalizem in migracije : [intervju ob izidu znanstvene monografije] : Televizija Slovenija : I. program : oddaja Humanistika. Ljubljana, 11.II.2000. [COBISS.SI-ID 13905709]
56. LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec), DOVČ, Peter (intervjuvanec). Nič več svežih genov z juga?. 7D. [Tiskana izd.]. 7. jun. 2000, leto 28, št. 23, str. 10-13, fotogr. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 16312877]
57. DRNOVŠEK, Marjan, LUKŠIČ-HACIN, Marina, KOPRIVEC, Daša, MISLEJ, Irene, TRŠAN, Lojz, GLAVAN, Mihael, ŠVENT, Rozina, PREŠEREN, Jože, CEGLAR, Dean, TREBŠE-ŠTOLFA, Milica, VELIKONJA, Jože, ČEBULJ-SAJKO, Breda, KALC, Aleksej, KANTE, Viktorija, LOŽAR-PODLOGAR, Helena, et al., MARINŠEK, Špela (urednik). Slovensko izseljensko gradivo : okrogla miza, Ljubljana, 31. maj 2000 = Slovene emigration material : a round table, Ljubljana, 31 May 2000. Diskusijski prispevki. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2000, št. 11-12, str. 95-132. ISSN 0353-6777. [COBISS.SI-ID 17410861]
58. KVARTUH, Polonca. Socialna pedagogika - "materinski poklic"? : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Kvartuh], 2000. 77 f. [COBISS.SI-ID 3660873]


2001

59. VERBNIK DOBNIKAR, Tatjana. Duhovna gibanja kot odgovor na krizo identitete v mladostništvu : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Verbnik Dobnikar], 2001. 171 str. [COBISS.SI-ID 4299593]
60. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Multikulturalizem : [vabljeno predavanje študentom 3. in 4. letnika FDV pri predmetu sociologija kulture, 15.X.2001]. Ljubljana, 2001. [COBISS.SI-ID 19010093]
61. BASKAR, Bojan, BRUMEN, Borut, JANKO SPREIZER, Alenka, KERŽAN, Dorijan, LUKŠIČ-HACIN, Marina, MURŠIČ, Rajko, ŠUMI, Irena, VREČER, Natalija. Odprto pismo premieru in članom vlade : kot raziskovalci in raziskovalke v socialni, kulturni, zgodovinski in politični antropologiji bi vam radi dali na voljo svoje znanje in izvedenost pri vprašanjih ilegalnih prebežnikov. Večer. [Tiskana izd.]. 6. feb. 2001, str. 4. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 9887821]
62. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Pomen kulturno-umetniške dejavnosti med slovenskimi izseljenci - Zahodna Evropa. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2001, št. 14, str. 53-65. ISSN 0353-6777. [COBISS.SI-ID 18789421]
63. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Pomen kulturnoumetniške dejavnosti med slovenskimi izseljenci - Zahodna Evropa. V: Mednarodna konferenca Kulturnoumetniška dejavnost izseljencev in njeno mesto v sodobni kulturi - s posebnim poudarkom na slovenskem izseljenstvu, Hotel Špik, Gozd Martuljek, Slovenija, 18.-21. september 2001 = International conference The cultural-artistic activity of emigrants and its place in modern culture - with special emphasis on Slovenian emigration, Hotel Špik, Gozd Martuljek, Slovenia, 18-21 September 2001. Ljubljana: Inštitut za slovensko izseljenstvo, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti: = Institute for Slovenian Emigration Studies, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2001. F. [24]. [COBISS.SI-ID 19045933]
64. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Pomen kulturnoumetniške dejavnosti med slovenskimi izseljenci - Zahodna Evropa : [predavanje na mednarodni konferenci "Kulturnoumetniška dejavnost izseljencev in njeno mesto v sodobni kulturi - s posebnim poudarkom na slovenskem izseljenstvu", Gozd-Martuljek, 20.IX.2001]. Gozd-Martuljek, 2001. [COBISS.SI-ID 18512685]
65. SMITH, Geri, LUKŠIČ-HACIN, Marina. Poučevanje državljanske vzgoje : [delavnica na 4. mednarodni konferenci "Državljanstvo in državljanska vzgoja Vzgoja za državljanstvo v demokracijah", Koper, 5.-6. dec. 2001]. Koper, 2001. [COBISS.SI-ID 18994733]
66. STARE, Alenka. Prvo triletje nove devetletke in socializacija : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Stare], 2001. 40 str., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 4233545]
67. IGLIČ, Simona. Samopodoba in družbeni status vzgojiteljic : diplomska naloga. Ljubljana: [S. Iglič], 2001. 75, [7] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4433225]
68. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Sezonstvo in izseljenstvo : [predavanje na prireditvi ob dnevu reformacije in ob predstavitvi Šiftarjevega zbornika, gledališka dvorana soboškega gradu, 29.X.2001]. Murska Sobota, 2001. [COBISS.SI-ID 18979885]
69. LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec). Slovenci na Švedskem : Radio Slovenija : I. program : oddaja Slovenci po svetu. Ljubljana, 16.III.2001. [COBISS.SI-ID 19010349]
70. LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec). Slovenci na Švedskem : Radio Slovenija : III. program : Izobraževalni program. Ljubljana, 24.III.2001. [COBISS.SI-ID 19009581]
71. ALEŠ-LUZNAR, Hojka. Socialna ogroženost predšolskega otroka : diplomska naloga. Ljubljana: [H. Aleš-Luznar], 2001. 47 f. [COBISS.SI-ID 18831149]
72. LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec). Zgodbe in pričevanja : Radio Slovenija : I. program : program A1. Ljubljana, 15.III.2001. [COBISS.SI-ID 19008813]
73. LUKŠIČ-HACIN, Marina, SIMONIČ, Nina (urednik). Zgodbe in pričevanja : Radio Slovenija : II. program : Val 202 : oddaja Kulturne drobtinice. Ljubljana, 15.III.2001. [COBISS.SI-ID 18995757]
74. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Zgodbe in pričevanja : Slovenci na Švedskem. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001. 369 str., ilustr. ISBN 961-6358-28-6. [COBISS.SI-ID 110957568]
75. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Zgodbe in pričevanja : [tiskovna konferenca ob izidu znanstvene monografije, Prešernova dvorana SAZU,15.III. 2001]. Ljubljana, 2001. [COBISS.SI-ID 19009069]


2002

76. PREBIL, Anja. ...Povej, kdo najboljši v deželi je tej! : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Prebil], 2002. 93 str., tabele. [COBISS.SI-ID 4970057]
77. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Ali so geografske meje tudi meje znanosti : zadnje desetletje odpiranju znanosti ne kaže dobro. V: NJATIN, Lela B. (ur.). ZRC SAZU : priložnostno glasilo ob 20-letnici Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 22. februar 2002. Ljubljana: ZRC SAZU, 2002. Str. 6-7, fotogr. [COBISS.SI-ID 19217453]
78. TOLAR, Petra. Človekove pravice v predšolski vzgoji : diplomska naloga. Ljubljana: [P. Tolar], 2002. 52 str. [COBISS.SI-ID 4829769]
79. RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta, LUKŠIČ-HACIN, Marina, MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, PEČEK, Mojca, PERGAR-KUŠČER, Marjanca, ZADNIKAR, Darij, ČUK, Ivan. Identifikacija kriterijev za vrednotenje pravičnosti v izobraževanju : zaključno poročilo : priloge. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2002. 117 str., tabele. [COBISS.SI-ID 5097545]
80. RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta, LUKŠIČ-HACIN, Marina, MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, PEČEK, Mojca, PERGAR-KUŠČER, Marjanca, ZADNIKAR, Darij, ČUK, Ivan. Identifikacija kriterijev za vrednotenje pravičnosti v izobraževanju. Vzgoja in izobraževanje : zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnih raziskovalnih programov (CRP) : zaključno (vsebinsko) poročilo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2002. 225 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 5097289]
81. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Marija Jurić Pahor, Narod, identiteta, spol, ZTT EST, Trst 2000, 411 str. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2002, št. 16, str. 244-248. ISSN 0353-6777. http://hdl.handle.net/11686/15081. [COBISS.SI-ID 20520493]
82. VUKOVIĆ, Adela. Motiv potovanja : psihološka preobrazba in oblikovanje osebne identitete : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Vuković], 2002. 73 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Vukovic-Adela.PDF. [COBISS.SI-ID 21716829]
83. VUKOVIĆ, Adela. Motiv potovanja: psihološka preobrazba in oblikovanje osebne identitete : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Vuković], 2002. 73 str. [COBISS.SI-ID 20383021]
84. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Multiculturalism, international migrations and inherited group identifications: ethnicity, race, sex. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2002, vol. 15. ISSN 0353-6777. http://www.zrc-sazu.si/isi/dd.htm. [COBISS.SI-ID 20260141]
85. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Multikulturalizem, mednarodne migracije in podedovane skupinske identifikacije: etničnost, rasa, spol. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2002, št. 15, str. 33-50. ISSN 0353-6777. [COBISS.SI-ID 19683885]
86. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Multikulturalizem, mednarodne migracije in podedovane skupinske identifikacije: etničnost, rasa, spol. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Slovenska spletna izd.]. 2002, št. 15. ISSN 1581-1212. http://www.zrc-sazu.si/isi/dd.htm. [COBISS.SI-ID 20223533]
87. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Povratniki kot del migracijskega kroga. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2002, št. 15, str. 179-193. ISSN 0353-6777. [COBISS.SI-ID 19685677]
88. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Povratniki kot del migracijskega kroga. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Slovenska spletna izd.]. 2002, št. 15. ISSN 1581-1212. http://www.zrc-sazu.si/isi/dd.htm. [COBISS.SI-ID 20220973]
89. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Returned emigrants as part of the migration circle. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2002, vol. 15. ISSN 0353-6777. http://www.zrc-sazu.si/isi/dd.htm. [COBISS.SI-ID 20259885]
90. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Sezonstvo in izseljenstvo v panonskem prostoru : sosedstvo Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Avstrije = Seasonal work and emigration in the Pannonia space : the neighbourhood of Austria, Croatia, Hungary and Slovenia : [mednarodna konferenca, Radenci, 23.X.2002]. Radenci, 2002. [COBISS.SI-ID 20123181]
91. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Sezonstvo in izseljenstvo v panonskem prostoru : sosedstvo Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Avstrije = Seasonal work and emigration in the Pannonia space : the neighbourhood of Austria, Croatia, Hungary and Slovenia : [organizacija mednarodne konference, Radenci, 22.-25.X.2002]. Radenci, 2002. [COBISS.SI-ID 20123437]
92. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Slovenke v Evropi : [predavanje na posvetovanju Inštituta za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU o projektu "Vloga in pomen žensk za ohranjanje kulturne tradicije med izseljenci", 19.VI.2002]. Ljubljana, 2002. [COBISS.SI-ID 19896109]
93. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Šele dvom postavi znanost. Večer. [Tiskana izd.]. 26. feb. 2002, leto 58, št. 46, str. 20 (znanost), fotogr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 20383789]
94. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Trajne migracije v evropske države. V: Sezonstvo in izseljenstvo v panonskem prostoru : sosedstvo Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije : mednarodna konferenca, Radenci, Slovenija, 22.-25. oktober 2002 = Seasonal work and emigration in the Pannonia space : the neighbourhood of Austria, Croatia, Hungary and Slovenia : international conference, Radenci, Slovenia, 22-25 October 2002. [Ljubljana: Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, 2002]. F. [8]. [COBISS.SI-ID 20125997]
95. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Trajne migracije v evropske države = Permanent migrations to European states : [predavanje na mednarodni konferenci "Sezonstvo in izseljenstvo v panonskem prostoru: sosedstvo Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Avstrije", Radenci, 22.-25.X.2002]. Radenci, 2002. [COBISS.SI-ID 20120365]
96. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Vloga humanistike : [predavanje na konferenci "Humanistika v Sloveniji na začetku 21. stoletja", dvorana SAZU, 14.-15.XI.2002]. Ljubljana, 2002. [COBISS.SI-ID 20383533]
97. BAJIĆ, Gordana. Vpliv evropske kolonizacije JAR na avtohtone kulture : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Bajić], 2002. 81 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Bajic-Gordana.PDF. [COBISS.SI-ID 21445981]
98. LUKŠIČ-HACIN, Marina (avtor, urednik), JURIĆ-PAHOR, Marija, MIKLAVČIČ-BREZIGAR, Inga, MISLEJ, Irene, KALC, Aleksej, RAMŠAK, Mojca, GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka, MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, VERLIČ CHRISTENSEN, Barbara, PLUT-PREGELJ, Leopoldina, DOMJAN, Milena, DRNOVŠEK, Marjan, MLEKUŽ, Jernej, KOPRIVEC, Daša, et al. Ženske v manjšinskih skupnostih : pomen in vloga žensk za ohranjanje kulturnega izročila : diskusijski prispevki = Women in minority communities = the significance and the role of women in preserving cultural tradition. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2002, št. 16, str. 146-206. ISSN 0353-6777. http://hdl.handle.net/11686/15076. [COBISS.SI-ID 20509229]
99. LUKŠIČ-HACIN, Marina, MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Ženske v manjšinskih skupnostih : pomen in vloga žensk za ohranjanje kulturnega izročila : [organizacija posvetovanja Inštituta za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU o raziskovalnem projektu, 19.VI.2002]. Ljubljana, 2002. [COBISS.SI-ID 19897133]
100. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Ženske v manjšinskih skupnostih : pomen in vloga žensk za ohranjanje kulturnega izročila : uvodno sporočilo = Women in minority communities = the significance and the role of women in preserving cultural tradition : introductory note. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2002, št. 16, str. 143-145. ISSN 0353-6777. http://hdl.handle.net/11686/15076. [COBISS.SI-ID 20508973]


2003

101. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Človekove pravice kot vrednotna osnova državljanske vzgoje in etike : moč in nemoč vzgoje : kritično in samostojno mišljenje : [predstavitev metod in oblik na seminarju za učitelje Državljanska vzgoja in etika, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 6.-7.XI.2003]. Ljubljana, 2003. [COBISS.SI-ID 22385965]
102. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Državljanska vzgoja in etika - posebnosti poučevanja državljanske vzgoje in etike : [predavanje in vodenje delavnice, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 18.-19.IV.2003]. Ljubljana, 2003. [COBISS.SI-ID 28037165]
103. MEDVEŠEK, Mojca, KOMAC, Miran, BEŠTER, Romana, HAFNER-FINK, Mitja, LUKŠIČ-HACIN, Marina, MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, ROTER, Petra, MEDVED, Felicita, VREČER, Natalija. Percepcije slovenske integracijske politike : sumarnik anketne raziskave. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja: Fakulteta za družbene vede: Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, 2003. 386 str., grafični prikazi. Konkurenčnost Slovenije 2001-2006. [COBISS.SI-ID 9319757]
104. LUKŠIČ-HACIN, Marina. The role of women emigrants in preservation of national identity in contexts constituted by patriarchal relations and gender dichotomy. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2003, vol. 18. ISSN 0353-6777. http://www.zrc-sazu.si/ises/two.htm. [COBISS.SI-ID 21725997]
105. LUKŠIČ-HACIN, Marina (urednik). Sezonstvo in izseljenstvo v panonskem prostoru: sosedstvo Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije : zbornik razširjenih razprav mednarodne konference [Sezonstvo in izseljenstvo v panonskem prostoru: sosedstvo Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije], Radenci, Slovenija, 22.-25. oktobra 2002 = Seasonal work and emigration in the Panonia space: the neighbourghood of Austria, Croatia, Hungary and Slovenia : proceedings of the International Conference [Seasonal Work and Emigration in the Panonia Space: the Neighbourhood of Austria, Croatia, Hungary and Slovenia], Radenci, Slovenia, 22.-25. October 2002. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003. 2 zv. (573 str.), ilustr. Migracije, 4. ISBN 961-6500-05-8. [COBISS.SI-ID 124792320]
106. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Spremna beseda. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.). Sezonstvo in izseljenstvo v panonskem prostoru: sosedstvo Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije : zbornik razširjenih razprav mednarodne konference [Sezonstvo in izseljenstvo v panonskem prostoru: sosedstvo Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije], Radenci, Slovenija, 22.-25. oktobra 2002 = Seasonal work and emigration in the Panonia space: the neighbourghood of Austria, Croatia, Hungary and Slovenia : proceedings of the International Conference [Seasonal Work and Emigration in the Panonia Space: the Neighbourhood of Austria, Croatia, Hungary and Slovenia], Radenci, Slovenia, 22.-25. October 2002. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003. Zv. 1, str. 13-17. Migracije, 4. ISBN 961-6500-05-8. [COBISS.SI-ID 21248301]
107. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Trajne migracije v evropske države. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.). Sezonstvo in izseljenstvo v panonskem prostoru: sosedstvo Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije : zbornik razširjenih razprav mednarodne konference [Sezonstvo in izseljenstvo v panonskem prostoru: sosedstvo Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije], Radenci, Slovenija, 22.-25. oktobra 2002 = Seasonal work and emigration in the Panonia space: the neighbourghood of Austria, Croatia, Hungary and Slovenia : proceedings of the International Conference [Seasonal Work and Emigration in the Panonia Space: the Neighbourhood of Austria, Croatia, Hungary and Slovenia], Radenci, Slovenia, 22.-25. October 2002. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003. Zv. 1, str. 227-243. Migracije, 4. ISBN 961-6500-05-8. [COBISS.SI-ID 21249069]
108. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Trajne migracije v evropske države. Pannonisches Jahrbuch. 2003, str. 262. [COBISS.SI-ID 21710125]
109. PEČEK, Mojca, LUKŠIČ-HACIN, Marina. Uspešnost in pravičnost v osnovnih šolah v Sloveniji. V: PEČEK, Mojca (ur.), RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta (ur.), RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta. Uspešnost in pravičnost v šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2003. Str. 61-98. ISBN 86-7735-069-1. [COBISS.SI-ID 5535561]
110. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Vloga izseljenk za ohranjanje nacionalne identitete v kontekstih, ki jih konstituirajo patriarhalni odnosi in spolna dihotomija. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Slovenska spletna izd.]. 2003, št. 18. ISSN 1581-1212. http://www.zrc-sazu.si/isi/dd.htm. [COBISS.SI-ID 21722925]
111. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Vloga izseljenk za ohranjanje nacionalne identitete v kontekstih, ki jih konstituirajo patriarhalni odnosi in spolna dihotomija. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2003, št. 18, str. 97-112. ISSN 0353-6777. http://hdl.handle.net/11686/15160. [COBISS.SI-ID 21561645]
112. ŠVELC, Vanda. Vloga očeta pri vzgoji otrok v različnih družbeno-kulturnih okoljih : diplomska naloga. Ljubljana: [V. Švelc], 2003. 89 str., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5252937]
113. TOPOVŠEK, Nada. Zen budizem, borilne veščine in vsakdanji način življenja : primer japonskih samurajev : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Topovšek], 2003. 61 f., ilust. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Topovsek-Nada.PDF. [COBISS.SI-ID 22593117]


2004

114. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Conceptual dilemmas in treatises on multiculturalism and globalization. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2004, vol. 19. ISSN 0353-6777. http://www.zrc-sazu.si/ises/two.htm. [COBISS.SI-ID 23140141]
115. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Človekove pravice kot vrednotna osnova državljanske vzgoje in etike : stereotipi in predsodki : [predstavitev metod in oblik na seminarju za učitelje Državljanska vzgoja in etika, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 30.IX.2004]. Ljubljana, 2004. [COBISS.SI-ID 28028205]
116. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Državljanska vzgoja in etika - posebnosti poučevanja državljanske vzgoje in etike : [predavanje in vodenje delavnice, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, feb. 2004]. Ljubljana, 2004. [COBISS.SI-ID 28037421]
117. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Etnična identiteta. V: BAŠ, Angelos (ur.). Slovenski etnološki leksikon. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. Str. 113. ISBN 86-11-16654-X. [COBISS.SI-ID 23044653]
118. MIKOLA, Maša. Etnična izbira : od avstralskih Slovencev do slovenskih Avstralcev : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Mikola], 2004. 84 f., tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Mikola-Masa.PDF. [COBISS.SI-ID 22865501]
119. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Konceptualne dileme v razpravah o multikulturalizmu in globalizaciji. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2004, št. 19, str. 107-120. ISSN 0353-6777. http://hdl.handle.net/11686/15186. [COBISS.SI-ID 22449965]
120. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Konceptualne dileme v razpravah o multikulturalizmu in globalizaciji. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Slovenska spletna izd.]. 2004, št. 19. ISSN 1581-1212. http://www.zrc-sazu.si/isi/dd.htm. [COBISS.SI-ID 22689069]
121. PIRJEVEC, Jože, PRELOVŠEK, Damjan, DOLINAR, Darko, ŠLIBAR, Neva, LUTHAR, Oto, MIHELIČ, Darja, MUROVEC, Barbara, TELBAN, Borut, SMOLE, Vera, KORDAŠ, Marjan, LUKŠIČ-HACIN, Marina, KOKOLE, Stanko, et al. Med izobraževanjem in raziskovanjem. Razprava. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Za odprto znanost. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004. Str. 102-112. ISBN 961-6500-40-6. [COBISS.SI-ID 21978157]
122. BEVC, Milena, ZUPANČIČ, Jernej, LUKŠIČ-HACIN, Marina. Migracijska politika in problem bega možganov. Ljubljana: Inštitut za ekonomska raziskovanja: Inštitut za narodnostna vprašanja, cop. 2004. 223 str., graf. prikazi. ISBN 961-6543-00-8. [COBISS.SI-ID 1156750]
123. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Multikulturalizem. V: BAŠ, Angelos (ur.). Slovenski etnološki leksikon. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. Str. 342. ISBN 86-11-16654-X. [COBISS.SI-ID 22921773]
124. STARMAN ALIČ, Alenka. Multikulturalizem v Kanadi : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Starman], 2004. 64 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Starman-Alenka.PDF. [COBISS.SI-ID 23046749]
125. LUKŠIČ-HACIN, Marina. One-Dimensional conception of national identity versus heterogeneity of ethnic identity among emigrants. MIR: migration and intercultural relations : challenge for European schools today. http://www.migrationhistory.com/comenius. [COBISS.SI-ID 22981677]
126. KOMAC, Miran, BEŠTER, Romana, MEDVEŠEK, Mojca, DOLENC, Danilo, VREČER, Natalija, ŠETINC, Manca, MEDVED, Felicita, PEZDIR, Tatjana, LUKŠIČ-HACIN, Marina, TOPLAK, Kristina, HAFNER-FINK, Mitja, ROTER, Petra, et al., KOMAC, Miran (urednik), MEDVEŠEK, Mojca (urednik). Percepcije slovenske integracijske politike : zaključno poročilo. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2004. 788 str., ilustr. ISBN 961-6159-24-0. [COBISS.SI-ID 216814848]
127. LUKŠIČ-HACIN, Marina. The returning of Slovenes from Argentina. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2004, vol. 20. ISSN 0353-6777. http://www.zrc-sazu.si/ises/two.htm. [COBISS.SI-ID 23611181]
128. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Slovenci iz sveta v Sloveniji. V: BATAGELJ, Gregor (ur.). Slovenija danes - jutri. [Ljubljana: Izseljensko društvo Slovenija v svetu, 2005]. Str. 14-18. Slovenija v svetu, št. 1, 2005. ISSN 1408-9408. [COBISS.SI-ID 23629613]
129. MLEKUŽ, Jernej, LUKŠIČ-HACIN, Marina, TOPLAK, Kristina. Slovenci iz sveta v Sloveniji : raziskovalno delo. V: BATAGELJ, Gregor (ur.), KOROŠEC-KOCMUR, Pavlinka (ur.). Slovenija v svetu : zbornik taborov : 1994-2004. Ljubljana: Izseljensko društvo Slovenija v svetu, 2004. Str. 210-217. ISBN 961-91335-1-X. [COBISS.SI-ID 27113517]
130. VESENJAK, Ksenija. Slovenci na avstralski Tasmaniji : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Vesenjak], 2004. 66 f., tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Vesenjak-Ksenija.PDF. [COBISS.SI-ID 22875997]
131. LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec), DESTOVNIK, Irena (urednik, oseba, ki intervjuva). Slovenke in Slovenci po svetu. Koroški koledar ... 2004, str. 137-147, portret. ISSN 2738-3466. [COBISS.SI-ID 1137620]
132. JUVAN, Barbara. Veščine za doseganje mojskterskosti na primeru Gejš : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Juvan], 2004. 65 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Juvan-Barbara.PDF. [COBISS.SI-ID 23712093]
133. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Vloga humanistike. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Za odprto znanost. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004. Str. 33-36. ISBN 961-6500-40-6. [COBISS.SI-ID 21984301]
134. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Vračanje Slovencev iz Argentine. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Slovenska spletna izd.]. 2004, št. 20. ISSN 1581-1212. http://www.zrc-sazu.si/isi/dd.htm. [COBISS.SI-ID 23338541]
135. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Vračanje Slovencev iz Argentine. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2004, št. 20, str. 13-34. ISSN 0353-6777. http://hdl.handle.net/11686/15198. [COBISS.SI-ID 22995757]
136. LUKŠIČ-HACIN, Marina, KOKOLE, Stanko, KORDAŠ, Marjan, MIHELIČ, Darja, MUROVEC, Barbara, NOVAK, France, SELJAK, Tomaž, TELBAN, Borut, et al. Vrednotenje rezultatov humanističnih ved. Razprava. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Za odprto znanost. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004. Str. 166-170. ISBN 961-6500-40-6. [COBISS.SI-ID 21978413]
137. ZEC, Miralem. Vzgojiteljeva (ne)moč pri soočanju z "motečim" vedenjem v skupini : kvalitativna analiza primerov iz prakse : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Zec], 2004. 171 f., [2] f. pril. [COBISS.SI-ID 5810249]


2005

138. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Delo Živeti med kulturami ... V: ŽITNIK SERAFIN, Janja (ur.), MIKOLA, Maša. Živeti med kulturami : od avstralskih Slovencev do slovenskih Avstralcev. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005. Migracije, 9. ISBN 961-6568-03-5, ISBN 978-961-05-0332-3. [COBISS.SI-ID 24583213]
139. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Education in the context of Swedish multiculturalism. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2005, vol. 21. ISSN 0353-6777. http://www.zrc-sazu.si/ises/two.htm. [COBISS.SI-ID 24251693]
140. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Izobraževanje v kontekstu švedskega multikulturalizma. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2005, št. 21, str. 61-89. ISSN 0353-6777. http://hdl.handle.net/11686/15218. [COBISS.SI-ID 23837485]
141. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Izobraževanje v kontekstu švedskega multikulturalizma. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Slovenska spletna izd.]. 2005, št. 21. ISSN 1581-1212. http://www.zrc-sazu.si/isi/dd.htm. [COBISS.SI-ID 24242989]
142. CUKJATI, Tanja. Lik osnovnošolskega učitelja v slovenski javni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Cukjati], 2005. VIII, 116 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 6096713]
143. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Migracijska situacija v Evropi po drugi svetovni vojni in postopna (politična) usklajevanja med članicami EGS (EU). Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2005, št. 22, str. 129-148. ISSN 0353-6777. http://hdl.handle.net/11686/15235. [COBISS.SI-ID 24459821]
144. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Migracijska situacija v Evropi po drugi svetovni vojni in postopna (politična) usklajevanja med članicami EGS (EU). Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Slovenska spletna izd.]. 2005, št. 22. ISSN 1581-1212. http://odmev.zrc-sazu.si/instituti/izi/index.php?q=sl//node/20. [COBISS.SI-ID 24829229]
145. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Migrational situation in Europe after World War II and progressive (political) adjustments between member states of the European Union. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2005, vol. 22. ISSN 0353-6777. http://odmev.zrc-sazu.si/instituti/izi/index.php?q=sl//node/20. [COBISS.SI-ID 24839981]
146. VAH JEVŠNIK, Mojca. Novi transnacionalni družbeni prostori : vpliv transnacionalizacije kraja na spreminjanje habitata pomenov : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Vah], 2005. 76, [11] f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Vah-Mojca.PDF. [COBISS.SI-ID 24103261]
147. MIJATOVIĆ, Nebojša. Prostozidarska misel skozi čas : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Mijatović], 2005. 85 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Mijatovic-Nebojsa.PDF. [COBISS.SI-ID 23850333]
148. GRUM, Bernarda. Različne kulturne in družbene percepcije okraševanja telesa : primer tetoviranja : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Grum], 2005. 61 f., fot. [COBISS.SI-ID 23868509]
149. ŠTIH, Katjuša. Reprezentacija spolov v informativnem programu televizije : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Štih], 2005. 68 f., tab.,graf. prik. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Stih-Katjusa.PDF. [COBISS.SI-ID 24320349]
150. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Socializacija : program za učitelje družboslovja : [predavanje, Zavod RS za šolstvo, 18.III.2005]. Ljubljana, 2005. [COBISS.SI-ID 28297773]
151. MILOVANOVIĆ, Jelena. Sporočilo plesa v primerjalni perspektivi : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Milovanović], 2005. 68 f., ilust. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Milovanovic-Jelena.PDF. [COBISS.SI-ID 24159581]
152. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Vračanje Slovencev iz Argentine. V: KOMAC, Miran (ur.), et al. Percepcije slovenske integracijske politike : zaključno poročilo. 2. natis. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2005. Str. 737-758. ISBN 961-6159-24-0. [COBISS.SI-ID 24106797]
153. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Zaključno poročilo Ciljnoraziskovalnega projekta z naslovom Percepcije slovenske integracijske politike : predstavitev raziskave, dela in rezultatov, ki jih je opravil Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU. V: KOMAC, Miran (ur.), et al. Percepcije slovenske integracijske politike : zaključno poročilo. 2. natis. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2005. Str. 689-691. ISBN 961-6159-24-0. [COBISS.SI-ID 24107309]


2006

154. LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec). "Dovolimo izseljencem, da ohranjajo slovenstvo!" : Marina Lukšič Hacin : predstavitev. Moja Slovenija : revija za zamejce in Slovence po svetu. maj 2006, letn. 1, št. 5, str. 6-8, fotogr. ISSN 1854-4061. [COBISS.SI-ID 29025581]
155. LUKŠIČ-HACIN, Marina. "Ekonomske" migracijske politike in vračanje. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.). Spet doma? : povratne migracije med politiko, prakso in teorijo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. Str. 35-57. Migracije, 11. ISBN 961-6568-63-9, ISBN 978-961-6568-63-0. [COBISS.SI-ID 25707309]
156. GOMBAČ, Jure (vodja projekta, avtor), LUKŠIČ-HACIN, Marina, MLEKUŽ, Jernej, TOPLAK, Kristina, VAH JEVŠNIK, Mojca, KRALJ, Ana. Etnična ekonomija : preučitev možnosti za uspešnejšo integracijo migrantov : elaborat = Ethnical economy : the study of possibilities for more successful integration of migrants. Ljubljana: Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, 2006. 20 f. [COBISS.SI-ID 31610925]
157. LUKŠIČ-HACIN, Marina, MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Evalvacija slovenskega šolskega modela "medkulturnost" v luči švedskih in ameriških izkušenj: kvalitativna analiza primera izbrane slovenske šole. V: MEDVEŠ, Zdenko (ur.), RESMAN, Metod (ur.). Prispevki za posvet. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2006. Str. 23-26. ISBN 961-91792-0-X. [COBISS.SI-ID 28013613]
158. LUKŠIČ-HACIN, Marina, MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Evalvacija slovenskega šolskega modela "medkulturnosti" v luči švedskih in ameriških izkušenj : kvalitativna analiza primera : [predavanje na strokovnem posvetovanju "Upoštevanje drugačnosti - korak k šoli enakih možnosti", hotel Vivat, 7.-8.IV.2006]. Moravske Toplice, 2006. [COBISS.SI-ID 28036909]
159. MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, LUKŠIČ-HACIN, Marina. History of Slovenian migrations : migration in/and small nations, 1 : [predavanje na posvetovanju "Studying global migration in the 21st century - Joint master in migration and intercultural relations", University of Oldenburg, 4.-22.X.2006]. Oldenburg, 2006. [COBISS.SI-ID 26663469]
160. KOCJAN, Aleš. Konstrukcija podobe ekonomskih priseljencev na Slovenskem : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Kocjan], 2006. 79 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Kocjan-Ales.PDF. [COBISS.SI-ID 25072733]
161. Mediterranean journal of educational studies. LUKŠIČ-HACIN, Marina (član uredniškega odbora 2000-2006). Msida: Faculty of Education, University of Malta. ISSN 1024-5375. [COBISS.SI-ID 182871]
162. MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, LUKŠIČ-HACIN, Marina. Methodological approaches : migration in/and small nations, 2 : [predavanje na posvetovanju "Studying global migration in the 21st century - Joint master in migration and intercultural relations", University of Oldenburg, 4.-22.X.2006]. Oldenburg, 2006. [COBISS.SI-ID 26663725]
163. BEŠTER, Romana, HAFNER-FINK, Mitja, KOMAC, Miran, MEDVED, Felicita, MEDVEŠEK, Mojca, ROTER, Petra, VREČER, Natalija, BREZIGAR, Sara, GOMBAČ, Jure, LUKŠIČ-HACIN, Marina, MLEKUŽ, Jernej, TOPLAK, Kristina, KOMAC, Miran (urednik), MEDVEŠEK, Mojca (urednik). Percepcije slovenske integracijske politike : uskoško prebivalstvo v Beli Krajini, etnična diskriminacija v delovnem okolju, izseljevanje in povratništvo Slovencev : zaključno poročilo. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2006. 260 str.+ pril., ilustr. ISBN 961-6159-26-7. [COBISS.SI-ID 227341568]
164. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Socializacija : program za učitelje družboslovja : [predavanje, Zavod RS za šolstvo, 18.III.2006]. Ljubljana, 2006. [COBISS.SI-ID 28298029]
165. LUKŠIČ-HACIN, Marina (urednik). Spet doma? : povratne migracije med politiko, prakso in teorijo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. 168 str., ilustr. Migracije, 11. ISBN 961-6568-63-9, ISBN 978-961-6568-63-0. [COBISS.SI-ID 229529088]
166. MAGDIČ, Lidija. Spol kot kulturni konstrukt : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Magdič], 2006. 86 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Magdic-Lidija.PDF. [COBISS.SI-ID 25300573]
167. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Tematizacija pojmov povratnik in povratništvo. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.). Spet doma? : povratne migracije med politiko, prakso in teorijo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. Str. 133-144. Migracije, 11. ISBN 961-6568-63-9, ISBN 978-961-6568-63-0. [COBISS.SI-ID 25708845]
168. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Učenje o migracijama i interkulturno obrazovanje : [strokovno usposabljanje in diskusija na mednarodnem znanstvenem posvetovanju, org. Institut za migracije i narodnosti, 23.XI.2006]. Zagreb, 2006. [COBISS.SI-ID 28036397]
169. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Uvod. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.). Spet doma? : povratne migracije med politiko, prakso in teorijo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. Str. 7-9. Migracije, 11. ISBN 961-6568-63-9, ISBN 978-961-6568-63-0. [COBISS.SI-ID 25709357]
170. DEVETAK, Silvo (vodja projekta), LUKŠIČ-HACIN, Marina (vodja projekta), ŽAGAR, Mitja (vodja projekta), BEŠTER, Romana, GREGORIČ BON, Nataša, BREZIGAR, Sara, VAH JEVŠNIK, Mojca, MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, MLINAR, Franc, MEDVEŠEK, Mojca, MLEKUŽ, Jernej, PETROVIĆ, Tanja, STRLE, Urška, TOPLAK, Kristina. Vpliv med-etničnih in med-verskih odnosov za mir in stabilnost Zahodnega Balkana : analiza stanja in preučitev možnosti za uspešnejši družbenopolitični razvoj Zahodnega Balkana : elaborat. Maribor: Evropski center za etnične, regionalne in sociološke študije Univerze v Mariboru; Ljubljana; Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2006. 33 f. [COBISS.SI-ID 31693613]
171. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Vračanje in priseljevanje Slovencev iz Argentine. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.). Spet doma? : povratne migracije med politiko, prakso in teorijo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. Str. 77-94. Migracije, 11. ISBN 961-6568-63-9, ISBN 978-961-6568-63-0. [COBISS.SI-ID 25707821]


2007

172. MITROVIĆ, Konstanca. Film-mit sodobnega človeka : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Mitrović], 2007. 95 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Mitrovic-Konstanca.PDF. [COBISS.SI-ID 26758237]
173. MEDVEŠEK, Jani. Islam in terorizem : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Medvešek], 2007. 67 f., zvd. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Medvesek-Jani.PDF. [COBISS.SI-ID 26259293]
174. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Kulturna raznolikost: breme ali prednost za lokalno skupnost : [diskusijska kavarna, Narodni dom, 29.XI.2007]. Novo mesto, 2007. [COBISS.SI-ID 28027437]
175. JAKIČ, Sonja. Med stigmo in elito : poklicna identiteta v obveščevalni službi : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Jakič], 2007. 112 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_Jakic-Sonja.PDF. [COBISS.SI-ID 27029085]
176. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Multikulturalizem : [usposabljanje za medkulturne kompetence, Andragoški center RS, 10.XII.2007]. Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 28027693]
177. SKLEDAR, Štefan, LUKŠIČ-HACIN, Marina, et al. Naš domači kraj - povezovalec Slovencev doma in po svetu : okrogla miza. V: BATAGELJ, Gregor (ur.), KOROŠEC-KOCMUR, Pavlinka (ur.). Naš domači kraj - povezovalec Slovencev doma in po svetu. [Ljubljana]: Izseljensko društvo Slovenija v svetu, 2007. Str. 15-23, portreti. Slovenija v svetu, 1-2, 2007. ISSN 1408-9408. [COBISS.SI-ID 28013101]
178. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Normativni vidiki in delovne razmere za migrante v Zvezni republiki Nemčiji. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2007, [št.] 25, str. 187-208. ISSN 0353-6777. http://hdl.handle.net/11686/26988. [COBISS.SI-ID 26697261]
179. LUKŠIČ-HACIN, Marina, DRNOVŠEK, Marjan. Ohranjanje slovenske arhivske in etnološke dediščine v Nemčiji : [predavanje na 12. posvetu slovenskih društev, katoliških misij, učiteljev, socialnih delavcev in članov folklornih skupin v Nemčiji, 2.-4.III.2007]. Stuttgart, 2007. [COBISS.SI-ID 28037677]
180. LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec). Okence v Slovenijo : slovenska radijska oddaja : Radio Splendid. Buenos Aires, 3.II.2007. 10 min. [COBISS.SI-ID 28013357]
181. LUKŠIČ-HACIN, Marina, MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Seminar days for the second semester of the Joint master in migration and cultural relations. Slovenian module : [University of Stavanger, 18.-20.VI.2007]. Stavanger, 2007. [COBISS.SI-ID 28038189]
182. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Socializacija : [izobraževanje za učitelje družboslovja, Zavod RS za šolstvo]. VideoLectures.net : exchange ideas & share knowledge. 24. mar. 2007. http://videolectures.net/zrss07_hacin_soc/. [COBISS.SI-ID 32691245]
183. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Socializacija : [predavanje za učitelje družboslovja, Zavod RS za šolstvo, 24.III.2007]. Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 28298541]
184. LUKŠIČ-HACIN, Marina. To think and live multiculturalisms in various migration contexts of European Union member states. V: DRNOVŠEK, Marjan (ur.). Historical and cultural perspectives on Slovenian migration. Ljubljana: ZRC Publishing, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2007. Str. 137-171. Migracije, 14. ISBN 978-961-254-043-2. [COBISS.SI-ID 27385645]


2008

185. VAH JEVŠNIK, Mojca, LUKŠIČ-HACIN, Marina. Contemporary implications of multiculturalism policies for European welfare states. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2008, [št.] 28, str. 7-21. ISSN 0353-6777. http://hdl.handle.net/11686/27018. [COBISS.SI-ID 28935469]
186. LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec). Dr. Marina Lukšič-Hacin : Radio Slovenija : III. program : Ars program : oddaja Podobe znanja. Ljubljana, 7.XI.2008. 30 min. [COBISS.SI-ID 29024557]
187. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Intercultural dialogue : [predavanje na posvetovanju Horizontalne delovne skupine za droge, Council of the European Union, 12.VI.2008]. Bruselles, 2008. [COBISS.SI-ID 29024813]
188. LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec). Izseljevali so se najpogumnejši in najbolj pronicljivi : pogovor z dr. Marino Lukšič - Hacin. Dolenjski list. [Tiskana izd.]. 10. apr. 2008, leto 59, št. 15 (3058), str. 22, portret. ISSN 0416-2242. [COBISS.SI-ID 29025325]
189. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Kultura in kulturne identifikacije : [predavanje na seminarju "Posodabljanje kurikula za družboslovje z razvijanjem vseživljenjskih znanj: Evropa v šoli - večperspektivnost kot didaktično načelo", Center Evropa, 15.IV.2008]. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 29023789]
190. JEŽ, Lidija. Migracije - večen pojav. Svobodna misel : TV-15. 26. sep. 2008, letn. 17, št. 18, str. 10, portret. ISSN 1318-0266. [COBISS.SI-ID 29025069]
191. VAH JEVŠNIK, Mojca. Migrating to do good : expatriate development workers and nation-state building : master's thesis. Nova Gorica: [M. Vah], 2008. VI, 71 str. http://www.ung.si/~library/magisterij/migracije/1Vah.pdf. [COBISS.SI-ID 962555]
192. LUKŠIČ-HACIN, Marina, VAH JEVŠNIK, Mojca. A multiculturalism and welfare states : [predavanje na delavnici 5. modula 8. evropskega diplomatskega programa, Brdo pri Kranju, 15.-17.V.2008]. Predoslje, 2008. [COBISS.SI-ID 28167725]
193. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Multikulturalizem : [predavanje na usposabljanju za medkulturne kompetence, Andragoški center RS, 20.IX.2008]. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 29024045]
194. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Multikulturalizem : [usposabljanje za medkulturne kompetence, Andragoški center RS, 7.I.2008]. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 28027949]
195. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Neizogibnost večkulturnih okolij : razlogi za migracije, integracija vs. segregacija, priložnosti večkulturnih okolij : [predavanje na mednarodnem seminarju "Kdo smo jaz?", čajarna Krojač, 20.-23.XI.2008]. Novo mesto, 2008. [COBISS.SI-ID 29023533]
196. MLEKUŽ, Jernej. Predmet kot akter? Primer bureka v Sloveniji : disertacija. Nova Gorica: [J. Mlekuž], 2008. 177 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/doktorati/interkulturni/4Mlekuz.pdf. [COBISS.SI-ID 28012589]
197. DRNOVŠEK, Marjan, LUKŠIČ-HACIN, Marina, TOPLAK, Kristina, GOMBAČ, Jure, KOPRIVEC, Daša, JURIČIĆ ČARGO, Danijela. Stanje arhivskega in muzejskega gradiva pri slovenskih izseljencih v Nemčiji in državah Beneluxa : 2006-2008 : poročilo ciljnega raziskovalnega projekta. Ljubljana: Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, 2008. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 28549933]
198. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Živjeti sa različitostima : [predavanje na posvetovanju "Medkulturni dijalog u obrazovanju", grad Jablje, 5.XI.2008]. Loka pri Mengšu, 2008. [COBISS.SI-ID 29024301]


2009

199. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Diplomacija kot začasno delo v tujini v primežu spolne dihotomije. V: JAZBEC, Milan (ur.), et al. Enake možnosti v slovenski diplomaciji. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009. Str. 15-26. ISBN 978-961-254-166-8, ISBN 978-961-05-0288-3. [COBISS.SI-ID 31319597]
200. LUKŠIČ-HACIN, Marina. E/imigracija v Sloveniji : [dan Slovenskih študij (ZRC in Univerza v Novi Gorici), Atrij ZRC, 27.V.2009]. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 29994541]
201. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Ekonomija in kulturna dediščina : etnična ekonomija in kulturna dediščina v kontekstu politike multikulturalizma : radijsko predavanje : Radio Slovenija : I. program : oddaja Slovencem po svetu. Ljubljana, 4.XII.2009. [COBISS.SI-ID 31330349]
202. JAZBEC, Milan (urednik), LUKŠIČ-HACIN, Marina (urednik), PIRNAT, Žiga (urednik), STEFANOVIĆ KAJZER, Milena (urednik). Enake možnosti v slovenski diplomaciji. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009. 108 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-254-166-8, ISBN 978-961-05-0288-3. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/view/609/2568/206-2, DOI: 10.3986/9789610502883. [COBISS.SI-ID 248692992]
203. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Etnična ekonomija in kulturna dediščina v kontekstu politike multikulturalizma : predavanje na okrogli mizi Kulturna dediščina med emigranti v Evropi, sklop Ekonomija in kulturna dediščina, 3.XII.2009. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 30674477]
204. LUKŠIČ-HACIN, Marina (urednik), MLEKUŽ, Jernej (urednik). Go girls! : when Slovenian women left home. Ljubljana: ZRC Publishing: = Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009. 151 str., fotogr. Migracije, 19, Migrantke, 2. ISBN 978-961-254-170-5, ISBN 978-961-05-0293-7. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/view/664/2802/222-2, DOI: 10.3986/9789610502937. [COBISS.SI-ID 248905728]
205. LUKŠIČ-HACIN, Marina. In kaj je ta transnacionalizem? : razmišljanja ob knjigi Jake Repiča "Po sledovih korenin": transnacionalne migracije med Argentino in Evropo. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 49, št. 1/2, str. 61-66. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 30173229]
206. DRNOVŠEK, Marjan (vodja projekta, avtor), GOMBAČ, Jure, LUKŠIČ-HACIN, Marina, MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, MLEKUŽ, Jernej, MIKOLA, Maša. Internet kot medij ohranjanja narodne in kulturne dediščine med Slovenci po svetu : zaključno poročilo. Ljubljana: Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, 2009. 12 f. [COBISS.SI-ID 31610157]
207. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Man is an idea, woman is matter, man is the head, woman is the heart. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.), MLEKUŽ, Jernej (ur.). Go girls! : when Slovenian women left home. Ljubljana: ZRC Publishing: = Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009. Str. 63-84, ilustr. Migracije, 19, Migrantke, 2. ISBN 978-961-254-170-5, ISBN 978-961-05-0293-7. [COBISS.SI-ID 30936109]
208. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Migration theory, theorising migration : predavanja na University of Oldenbourg, Germany, 7.X.-9.X.2009. Oldenbourg, 2009. [COBISS.SI-ID 30520877]
209. LUKŠIČ-HACIN, Marina, GOMBAČ, Jure. Migration, gender and identities : predstavitev študijskih programov, na University of Oldenbourg, Germany, 7.X.-9.X.2009. Oldenbourg, 2009. [COBISS.SI-ID 30521133]
210. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Multikulturalizem. V: VREČER, Natalija (ur.). Medkulturne kompetence v izobraževanju odraslih. Ljubljana: Andragoški center Republike Slovenije, 2009. Str. 24-42. ISBN 978-961-6130-81-3. http://arhiv.acs.si/publikacije/Medkulturne_kompetence_v_izobrazevanju_odraslih.pdf. [COBISS.SI-ID 1374054]
211. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Multikulturalizem ali interkulturalizem : [predavanje na konferenci Gradimo mostove, Novo mesto, 18.-21.VI.2009]. Novo mesto, 2009. [COBISS.SI-ID 30172461]
212. KOMAC, Miran, BEŠTER, Romana, HAFNER-FINK, Mitja, LUKŠIČ-HACIN, Marina, MEDVED, Felicita, MEDVEŠEK, Mojca, MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, ROTER, Petra, VREČER, Natalija, et al. Percepcije slovenske integracijske politike. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2009. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/psip03.xml. [COBISS.SI-ID 11483981]
213. Povežimo svetove : pomen vseživljenjskega učenja in svetovanja v procesu integracije migrantov indrugih ranljivih skupin : [diskusijski prispevek na strokovnem posvetu, 9.VI.2009]. Koper, 2009. [COBISS.SI-ID 31331117]
214. Rights are my right : [diskusijski prispevek na seminarju, 23.-25.2009]. Priština, 2010. [COBISS.SI-ID 31330605]
215. POSPEH, Stanislav. Slovenska imigracija v Kanadi : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Pospeh], 2009. 280 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_pospeh-stanislav.pdf. [COBISS.SI-ID 28244317]
216. BITENC, Teja. Slovenska izseljenska društva in ohranjanje slovenstva v Kanadi in na Švedskem : magistrsko delo. Nova Gorica: [T. Bitenc], 2009. 130 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/magisterij/interkulturni/4Bitenc.pdf. [COBISS.SI-ID 512537216]
217. MIKOLA, Maša. Traces of diversity : multiculturalism across socio-political practices in Melbourne : dissertation. Nova Gorica: [M. Mikola], 2009. 323 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/doktorati/interkulturni/9Mikola.pdf. [COBISS.SI-ID 1303035]
218. KLINAR, Ana. Trendi in usmeritve sodobnih ekonomskih migracij : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Klinar], 2009. 157 f. [COBISS.SI-ID 30375725]
219. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Večkulturno državljanstvo in večetični patriotizem?!. V: GABER, Slavko (ur.), et al. Za manj negotovosti : aktivno državljanstvo, zdrav življenjski slog, varovanje okolja. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2009. Str. 59-74. ISBN 978-961-253-039-6. [COBISS.SI-ID 30336301]
220. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Welfare state and multiculturalism in the EU countries : [predavanje na posvetovanju "Migration in Europe: New Dimensions, Interdisciplinary Approaches, Plural Perspectives", Erasmus Intensive Phase, Univ. of Oldenburg, 11.-28.V.2009]. Oldenburg, 2009. [COBISS.SI-ID 29992493]


2010

221. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Children of diplomats in (re)socialisation turbulences of migration. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2010, [št.] 32, str. 33-50. ISSN 0353-6777. [COBISS.SI-ID 32041773]
222. KOPPÁNY, Judit, TOPLAK, Kristina, VAH JEVŠNIK, Mojca, LUKŠIČ-HACIN, Marina, et al. Comparative report on the impacts of migration on the educational setting and the possibilities that guarantee equal educational opportunities for children with and without migration background : based on the national needs assessments conducted by the MIRACLE consortium in Germany, Hungary, Italy, Malta and Slovenia. [Hannover]: MIRACLE, 2010. 29 f. http://cesie.org/media/MIRACLE-COMPARATIVE_REPORT_FINAL.pdf. [COBISS.SI-ID 32452141]
223. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Concealment and patriarchyn : [predavanje na seminarju "Multiculturality and migration", University of Stavanger, 13.I.2010]. Stavanger, 2010. [COBISS.SI-ID 31191597]
224. LUKŠIČ-HACIN, Marina, MLEKUŽ, Jernej, MIHURKO PONIŽ, Katja. Go girls! : when Slovenian women left home ; Evine hčere : konstruiranje ženskosti v slovenskem javnem diskurzu 1848-1902 : [predavanje in predstavitev knjig, grad Kromberk, 18.V.2010]. Nova Gorica, 2010. [COBISS.SI-ID 31617325]
225. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU : [kratka predstavitev, Kadetnica Maribor, 5.II.2010]. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 31379501]
226. DEBEVEC, Boštjan (avtor, oseba, ki intervjuva), ACCETTO, Matej (intervjuvanec), LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec), MEDVED, Felicita (intervjuvanec). Izgon Romov iz Francije : oddaja Studio ob sedemnajstih, I. program, Radio Slovenija, Ljubljana, 7. sep. 2010, ca 60 min. [COBISS.SI-ID 33589549]
227. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Izobraževanje za življenje v različnosti : [predavanje na zaključni konferenci projekta Evropskih strukturnih skladov "Medkulturno učenje in sprejemanje različnosti za uspešno življenje", Planet Tuš, 31.VIII.2010]. Novo mesto, 2010. [COBISS.SI-ID 33586733]
228. K uspešnemu vključevanju migrantov v vzgojo in izobraževanje v Republiki Sloveniji : [diskusijski prispevek na strokovnem posvetu, Osnovna šola Koper, 2.IV.2010]. Koper, 2010. [COBISS.SI-ID 31330861]
229. LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec). Kako je 'multi-kulti' umrl, če nikoli ni živel?. SiOL.net. 18. okt. 2010. ISSN 1581-0658. http://www.siol.net/novice/svet/2010/10/multikulti_sploh_nikoli_ni_zivel.aspx. [COBISS.SI-ID 33589037]
230. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Kultura in kulturne identifikacije : [predavanje na seminarju "Posameznik, kultura in sodobni izzivi", Center Evropa, 16.III.2010]. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 31330093]
231. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Migracije v teoretskem diskurzu. V: ŠTIH, Peter (ur.), BALKOVEC, Bojan (ur.). Migracije in slovenski prostor od antike do danes. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2010. Str. 8-23, tabela. Zbirka Zgodovinskega časopisa, 39. ISBN 978-961-6777-05-6. ISSN 1408-3531. http://hdl.handle.net/11686/38505. [COBISS.SI-ID 31791149]
232. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Migracije v teoretskem diskurzu : [predavanje na 35. zborovanju Zveze zgodovinskih društev Slovenije "Migracije in slovenski prostor od antike do danes", Pokrajinski muzej Koper, 30.IX.-2.X.2010]. Koper, 2010. [COBISS.SI-ID 31799085]
233. BOŽIČ, Andrej (avtor, oseba, ki intervjuva), LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec), LUKIČ, Goran (intervjuvanec), MALEC, Gregor (intervjuvanec), MEDICA, Karmen (intervjuvanec). Migranti/ke v Sloveniji - delavci/ke, someščani/ke, posamezniki/ce : oddaja Radio Kažin, Radio Koper, 22. feb. 20110. [COBISS.SI-ID 31329581]
234. LUKŠIČ-HACIN, Marina, LUKIČ, Goran, MALEC, Gregor, MEDICA, Karmen. Migranti(ke) v Sloveniji : delavci(ke), someščani(ke), posamezniki(ce) : okrogla miza, predverje sedeža Primorskih novic, Koper, 17. feb. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 33588269]
235. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Migrantske skupnosti v Evropi od leta 1945 : [predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Migrantske zajednice, udruženja i društvene aktivnosti u Australiji, Novom Zelandu i Europi: komparativni prikaz Hrvatska-Slovenija", Institut za migracije i narodnosti, 5.XI.2010]. Zagreb, 2010. [COBISS.SI-ID 31935277]
236. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Migration and spacial formation : [predavanje na seminarju "Multiculturality and migration", University of Stavanger, 14.I.2010]. Stavanger, 2010. [COBISS.SI-ID 31331373]
237. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Misliti in živeti razliko : kultura in multikulturalizem. V: KLOPČIČ, Vera (ur.), LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.), BUKOVEC, Branka (ur.). Živeti skupaj : usposabljanje kulturnih menedžerjev : zbornik predavanj. Novo mesto: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela, 2010. Str. 9-13. ISBN 978-961-92302-5-1. [COBISS.SI-ID 31612973]
238. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Multiculturality and migration : [individualne konzultacije s študenti v okviru seminarja, University of Stavanger, 12.I.2010 in 14.I.2010]. Stavanger, 2010. [COBISS.SI-ID 31332141]
239. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Multikulturalizem - politika možnosti v teoriji in praksi : [predavanje na delovnem srečanju mladih ambasadorjev medkulturnega dialoga, Mladinski center Trbovlje, 23.-24.II.2010]. Trbovlje, 2010. [COBISS.SI-ID 31329837]
240. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Multikulturalizem : [predavanje na strokovnem seminarju "Medkulturne kompetence in multikulturalizem" za učitelje, ki delajo z dijaki migranti, Srednja ekonomska šola, 26.I.2010]. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 31329069]
241. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Multikulturalizem in globalizacija : [predavanje na mednarodni izobraževalni delavnici na področju gledaliških tehnik s poudarkom na gledaliških tehnikah Gledališča zatiranih / Theatre of the Oppressed (TO), prostori Sloge, Metelkova 6, 23.X.2010]. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 33587757]
242. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Raziskovanje migracij in manjšin : [predavanje na posvetovanju "Razvoj integracijske mreže: primer Ljubljane", pobuda za vzpostavitev mreže organizacij na področju manjšin, migracij in integracije - integracijski forum, Prešernova dvorana SAZU, 7.-8.IV.2010]. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 33588525]
243. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Situating migration in population dynamics : [predavanje na seminarju "Multiculturality and migration", University of Stavanger, 12.I.2010]. Stavanger, 2010. [COBISS.SI-ID 31331885]
244. LUKŠIČ-HACIN, Marina, MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Vpliv med-etničnih in med-verskih odnosov na mir in stabilnost Zahodnega Balkana : [predstavitev rezultatov projekta v okviru CRP MIR 2007, Avditorij generala Maistra v vojaškem objektu Kadetnica, 2.VI.2010]. Maribor, 2010. [COBISS.SI-ID 31638061]
245. KLOPČIČ, Vera (urednik), LUKŠIČ-HACIN, Marina (urednik), BUKOVEC, Branka (urednik). Živeti skupaj : usposabljanje kulturnih menedžerjev : zbornik predavanj. Novo mesto: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela, 2010. 93 str., ilustr. ISBN 978-961-92302-5-1. [COBISS.SI-ID 251436544]


2011

246. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Diplomats as migrant workers in the grip of gender dichotomy. V: JAZBEC, Milan (ur.), et al. Equal opportunities in Slovenian diplomacy. Ljubljana: ZRC Publishing, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2011. Str. 23-36. ISBN 978-961-254-244-3. [COBISS.SI-ID 33510701]
247. JAZBEC, Milan (urednik), LUKŠIČ-HACIN, Marina (urednik), PIRNAT, Žiga (urednik), STEFANOVIĆ KAJZER, Milena (urednik). Equal opportunities in Slovenian diplomacy. Ljubljana: ZRC Publishing, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2011. 132 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-254-244-3. [COBISS.SI-ID 253936640]
248. MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, LUKŠIČ-HACIN, Marina. Identitete, pripadnosti, identifikacije. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.), MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (ur.), SARDOČ, Mitja (ur.). Medkulturni odnosi kot aktivno državljanstvo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. Str. 31-39. ISBN 978-961-254-264-1, ISBN 978-961-254-270-2, ISBN 978-961-254-271-9. [COBISS.SI-ID 32791853]
249. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Izobraževanje za medkulturne odnose : [predavanje na posvetovanju "Vključevanje priseljencev na področju vzgoje in izobraževanja: Slovenija med politiko in prakso, Državni zbor republike Slovenije", 21.IX.2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 33587501]
250. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Izobraževanje za multikulturalizem : vseživljenjsko učenje na Švedskem. IB revija : za strokovna in metodološka vprašanja gospodarskega, prostorskega in socialnega razvoja Slovenije. [Slovenska tiskana izd.]. 2011, letn. 45, št. 1/2, str. 29-37. ISSN 1318-2803. [COBISS.SI-ID 32719917]
251. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Kultura in civilizacija, multikulturnost in multikulturalizem : [predavanje na posvetu učiteljev "Posodobitev kurikularnega procesa na OŠ in GIMN", Gimnazija Jožeta Plečnika, 26.VIII.2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 33587245]
252. LUKŠIČ-HACIN, Marina, MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Kulture, civilizacije, nacionalne kulture. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.), MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (ur.), SARDOČ, Mitja (ur.). Medkulturni odnosi kot aktivno državljanstvo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. Str. 23-29. ISBN 978-961-254-264-1, ISBN 978-961-254-270-2, ISBN 978-961-254-271-9. [COBISS.SI-ID 32791597]
253. TÜRK, Danilo (diskutant), MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (diskutant), LUKŠIČ-HACIN, Marina (diskutant), et al. Living together : combining diversity and freedom in 21st century Europe : [okrogla miza, Bled Festival Hall, 9.IX.2011]. Bled, 2011. [COBISS.SI-ID 33370157]
254. LUKŠIČ-HACIN, Marina (urednik), MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (urednik), SARDOČ, Mitja (urednik). Medkulturni odnosi kot aktivno državljanstvo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 203 str. ISBN 978-961-254-264-1, ISBN 978-961-254-270-2, ISBN 978-961-254-271-9. http://www.medkulturni-odnosi.si/images/stories/publikacije/Medkulturni_odnosi.pdf, https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/book/842. [COBISS.SI-ID 256242176]
255. LUKŠIČ-HACIN, Marina (urednik), MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (urednik), SARDOČ, Mitja (urednik). Medkulturni odnosi kot aktivno državljanstvo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 203 str. ISBN 978-961-254-271-9. http://www.biblos.si/isbn/9789612542719, http://isi.zrc-sazu.si/eknjiga/Medkulturni-odnosi.pdf, http://www.medkulturni-odnosi.si/images/stories/publikacije/Medkulturni_odnosi.pdf. [COBISS.SI-ID 256241920]
256. LUKŠIČ-HACIN, Marina, PAJNIK, Mojca, ZDRAVKOVIĆ, Lana, MOZETIČ, Polona, PISTOTNIK, Sara, BEZNEC, Barbara, KURNIK, Andrej. Migracije - transnacionalnost - novo državljanstvo : okrogla miza v okviru projekta "Državljan(stvo) v novi dobi", Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 21. apr. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 33588781]
257. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Multikulturalizem kot spoštljivo sobivanje v raznolikosti. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.), MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (ur.), SARDOČ, Mitja (ur.). Medkulturni odnosi kot aktivno državljanstvo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. Str. 147-159. ISBN 978-961-254-264-1, ISBN 978-961-254-270-2, ISBN 978-961-254-271-9. [COBISS.SI-ID 32794669]
258. VREČER, Natalija, LUKŠIČ-HACIN, Marina, SARDOČ, Mitja, MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, VIŽINTIN, Marijanca Ajša, ZORMAN, Mirko, STRAUS, Bronka. Multikulturno izobraževanje : kakšen sistem vzgoje in izobraževanja potrebujemo v multikulturni družbi : okrogla miza, Andragoški center Slovenije, Ljubljana, 10. mar. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 8714825]
259. MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, LUKŠIČ-HACIN, Marina. Multikulturnost kot prednost : [predavanje ob dnevu duševnega zdravja v okviru enotedenskega projekta "Kako si?", Filozofska fakulteta, 6.-13.X.2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 33326125]
260. MIHELAČ, Lorena. Nacionalna identiteta in glasba pri šoloobveznih mladostnikih : disertacija. Nova Gorica: [L. Mihelač], 2011. 409 str., ilustr., tabele. http://www.ung.si/~library/doktorati/interkulturni/15Mihelac.pdf. [COBISS.SI-ID 259981312]
261. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Otroci diplomatov v (re)socializacijskih turbulencah migracij. V: ŽITNIK SERAFIN, Janja (ur.). Slovensko izseljenstvo v luči otroške izkušnje : kulturnozgodovinski vidik. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. Str. 63-76. ISBN 978-961-254-293-1. http://isi.zrc-sazu.si/eknjiga/Zitnik-ur-2011.pdf. [COBISS.SI-ID 32783405]
262. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Senzibilizacija za medkulturni dialog na primerih dobre prakse : [predavanje na usposabljanju učiteljev v programu "Začetna integracija priseljencev (ZIP)", seminarska soba na Andragoškem centru Slovenije, 28.III.2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 33588013]
263. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Socializacija in identiteta : [predavanje na posvetu učiteljev "Posodobitev kurikularnega procesa na OŠ in GIMN", Gimnazija Jožeta Plečnika, 26.VIII.2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 33586989]
264. GOMBAČ, Jure, LUKŠIČ-HACIN, Marina, LOKAR, Metka, MLEKUŽ, Jernej, SARDOČ, Mitja, TOPLAK, Kristina, VIŽINTIN, Marijanca Ajša, VREČER, Natalija, ŽUNIČ, Maja. Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za izobraževanje za medkulturne odnose in aktivno državljanstvo : poročilo o opravljenem terenskem delu analize primerov dobrih praks : kvalitativna raziskava. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2011. Projekt Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za izobraževanje za medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo. http://www.medkulturni-odnosi.si/images/stories/datoteke/porocilo_terensko_delo1.pdf. [COBISS.SI-ID 1496166]
265. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Teorije, politike in strategije sobivanja v raznolikosti. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.), MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (ur.), SARDOČ, Mitja (ur.). Medkulturni odnosi kot aktivno državljanstvo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. Str. 127-136. ISBN 978-961-254-264-1, ISBN 978-961-254-270-2, ISBN 978-961-254-271-9. [COBISS.SI-ID 32794157]
266. VAH JEVŠNIK, Mojca, LUKŠIČ-HACIN, Marina. Theorising immigrant/ethnic entrepreneurship in the context of welfare states. Migracijske i etničke teme. kol. 2011, god. 27, br. 2, str. 249-261. ISSN 1333-2546. [COBISS.SI-ID 33347117]


2012

267. PIRC, Tatjana (avtor, oseba, ki intervjuva), COLJA, Alenka (intervjuvanec), LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec), BARBIČ, Jernej (intervjuvanec), ŽIGON, Zvone (intervjuvanec), SHELLY, Nataša (intervjuvanec), OKORN, Valerija (intervjuvanec), PEJOVNIK, Stane (intervjuvanec). Beg možganov : oddaja Studio ob sedemnajstih, I. program, Radio Slovenija, Ljubljana, 14. nov. 2012. [COBISS.SI-ID 35044909]
268. JAZBEC, Milan, LUKŠIČ-HACIN, Marina. Diplomat kot akter in objekt migracijskih procesov. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2012, [št.] 36, str. 131-141. ISSN 0353-6777. [COBISS.SI-ID 34828589]
269. BELEHAR DRNOVŠEK, Barbara (avtor, oseba, ki intervjuva), LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec), JOSIPOVIČ, Damir (intervjuvanec). Exodus v obljubljene dežele. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2012. Intelekta. http://tvslo.si/predvajaj/exodus-v-obljubljene-dezele/ava2.145443458/. [COBISS.SI-ID 35034413]
270. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Inter/multikulturalizem in medkulturne kompetence : [predavanje na mednarodnem seminarju "Sprosti voljo!", Hiša kulinarike, 15.-16.VI.2012]. Novo mesto, 2012. [COBISS.SI-ID 35033645]
271. ČEKADA ZORN, Špela. Intercultural education as a challenge for teachers in Slovenian primary schools : master's thesis. Nova Gorica: [Š. Čekada Zorn], 2012. VII, 126 str. http://www.ung.si/~library/magisterij/migracije/3CekadaZorn.pdf. [COBISS.SI-ID 2693883]
272. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Multikulturalizmi : varijante upotrebe pojma i njihova razmimolaženja. V: LOŠONC, Alpar (ur.), PROLE, Dragan (ur.). Aporije multikulturalizma. Novi Sad: Mediterran publishing, 2012. Str. 31-41. Biblioteka Academica, knj. 16. ISBN 978-86-86689-70-2. [COBISS.SI-ID 35032877]
273. KOPRIVEC, Daša. Prisotnost in vrednotenje dediščine aleksandrink v življenju njihovih potomcev : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Koprivec], 2012. 135 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 264159744]
274. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Senzibilizacija za medkulturni dialog na primerih dobre prakse : predavanje v okviru usposabljanja učiteljev in kulturnih mediatorjev v programu "Začetna integracija priseljencev (ZIP)", Filozofska fakulteta, predavalnica 4, Ljubljana, 24. nov. 2012. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 35033901]
275. LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec). Slovenska identiteta = Slovenian identity : 1/3. Sydney: Slovenia Australia Channel, 12.XII.2012. 11 min 5 sek, barve, zvok. http://www.youtube.com/watch?v=qohzHzWXQr0&list=UU4_TweWFlh905nyeRFssgQ&index=1. [COBISS.SI-ID 35936301]
276. LUKŠIČ-HACIN, Marina, TOPLAK, Kristina. Teoretizacija multikulturalizma in etnične ekonomije v luči ohranjanja kulturne dediščine med migranti. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2012, [št.] 35, str. 107-117. ISSN 0353-6777. [COBISS.SI-ID 34627885]
277. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Theorising migration and integration : predavanja študentom 1. letnika "European Master in Migration and Intercultural Relations" v okviru mednarodnega podiplomskega študijskega programa "Erasmus Mundus", University of Stavanger, Stavanger (N), 30. jan. - 12. feb.2012. [COBISS.SI-ID 35034157]
278. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Znanstvena presoja medgeneracijskega dialoga pri Slovencih v zamejstvu in po svetu : [predavanje na vseslovenskem srečanju Slovencev v zamejstvu in po svetu v Državnem zboru "Medgeneracijski dialog", Velika in Mala dvorana Državnega zbora, 5.VII.2012]. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 35033133]


2013

279. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Citizenship, multiculturalism and education : predavanja študentom 1. letnika "European Master in Migration and Intercultural Relations" v okviru mednarodnega podiplomskega študijskega programa "Erasmus Mundus", University of Stavanger, 26.4.-2.5.2013, Stavanger, Norveška. [COBISS.SI-ID 38022957]
280. LUKŠIČ-HACIN, Marina. The complexity of the migration and research of Aleksandrinke : v okviru simpozija Dis-membered and dis-remembered: migrant women in national imagination, 6.V.2013, ZRC SAZU, Ljubljana. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 35925549]
281. KOPRIVEC, Daša, ZIDARIČ, Tjaša (urednik), MLEKUŽ, Jernej (urednik). Dediščina aleksandrink in spomini njihovih potomcev. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013. 152 str., ilustr. Migracije, 23, Migrantke, 4. ISBN 978-961-254-435-5. ISSN 2232-3449. [COBISS.SI-ID 266140416]
282. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Erasmus gre v svet, 2. del : senzibilizacija za medkulturni dialog : vabljeno predavanje na 11. srečanju Erasmus in mednarodnih koordinatorjev, 12.XI.2013, Ljubljana. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 36620333]
283. BARIČEVIĆ, Vedrana. Evropeizacija azilskega sistema in zaščite beguncev : hrvaška azilska in migracijska politika = Europeanization of asylum system and refugee protection : Croatian asylum and migration policies : doktorska disertacija. Ljubljana: [V. Baričević], 2013. 341 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/doktorska_dela/pdfs/dr_baricevic-vedrana.PDF. [COBISS.SI-ID 32197213]
284. LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec). Kroženje možganov in Slovenci po svetu : Radio Slovenija : prvi program : oddaja Studio ob 17h, 30.VII.2013. Ljubljana, 2013. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/krozenje-mozganov/ava2.173862310. [COBISS.SI-ID 35936045]
285. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Medkulturni odnosi kot aktivno državljanstvo : predavanje v okviru plenarnega dela 17. andragoškega kolokvija Izobraževanje priseljencev v luči Evropskega leta državljanov, 5.VI.2013, Ljubljana. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 35927597]
286. LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec). Na svidenje, pamet : Televizija Slovenija : prvi program : oddaja Dosje. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 36621101]
287. LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec). Odhajanje Slovencev iz Slovenije : Televizija Slovenija : prvi program : oddaja Dobra ura z Jasno Krljić Vreg, 7.V.2013. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 35928877]
288. LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec). Pozor, ljudje na poti! : migracije, naravna lastnost človeštva. Dnevnik, Dnevnikov objektiv. [Tiskana izd.]. 9. nov. 2013, leto 63, št. 259, portret. ISSN 1318-0320, ISSN 1854-6781. [COBISS.SI-ID 36621869]
289. LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec), et al. Pribežniki pred evropsko trdnjavo : Radio Slovenija : prvi program : oddaja Studio ob 17h, 14.X.2013. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 36621357]
290. DE TONI, Moreno, KOŽAR ROSULNIK, Klara, VIŽINTIN, Marijanca Ajša, MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (urednik). Razvijanje medkulturne zmožnosti pri učiteljih in učencih = Lo sviluppo della competenza interculturale degli insegnanti e degli allievi. Trst: SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut; = Trieste: SLORI - Istituto sloveno di ricerche; Ljubljana: ZRC SAZU ISIM - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije; = Lubiana: ZRC SAZU ISIM - Centro di ricerche scientifiche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti, Istituto per le migrazioni slovene, 2013. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-254-652-6, ISBN 978-961-05-0355-2. http://www.eduka-itaslo.eu/, https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/view/1646/6876/723-3, DOI: 10.3986/9789610503552. [COBISS.SI-ID 269700352]
291. LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec). Seliti se je "naravno", ustvariti pa moramo pogoje, da se bodo ljudje vračali. Eko dežela : svetuje, povezuje, navdihuje. nov. 2013, str. 8-10, fotogr. ISSN 2335-3066. [COBISS.SI-ID 36621613]
292. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Senzibilizacija za medkulturni dialog : predavanje v okviru Usposabljanja za medkulturne kompetence za javne uslužbence, 15.IV.2013, ZRC SAZU. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 35926061]
293. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Senzibilizacija za medkulturni dialog : predavanje v okviru Usposabljanja za medkulturne kompetence za javne uslužbence, 16.IV.2013, ZRC SAZU. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 35926317]
294. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Senzibilizacija za medkulturni dialog : vabljeno predavanje v okviru Usposabljanja za medkulturne kompetence za javne uslužbence, 20.VI.2013, Novo mesto. Novo mesto, 2013. [COBISS.SI-ID 35928109]
295. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Senzibilizacija za medkulturni dialog na primerih dobre prakse : predavanje v okviru Usposabljanja učiteljev in kulturnih mediatorjev v programu Začetna integracija priseljencev (ZIP), 22.V.2013, Ljubljana. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 35928621]
296. LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec). Slovenska identiteta = Slovenian identity : 2/3. Sydney: Slovenia Australia Channel, 15.I.2013. 11 min 22 sek, barve, zvok. http://www.youtube.com/watch?v=h5hg7ykLwgk. [COBISS.SI-ID 35936557]
297. LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec). Slovenska identiteta = Slovenian identity : 3/3. Sydney: Slovenia Australia Channel, 18.II.2013. 14 min 9 sek, barve, zvok. http://www.youtube.com/watch?v=i7V1GJfhxfI. [COBISS.SI-ID 35936813]
298. DE TONI, Moreno, KOŽAR ROSULNIK, Klara, VIŽINTIN, Marijanca Ajša, MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (urednik). Lo sviluppo della competenza interculturale degli insegnanti e degli allievi = Razvijanje medkulturne zmožnosti pri učiteljih in učencih. Trieste: SLORI - Istituto sloveno di ricerche; = Trst: SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut; Lubiana: ZRC SAZU ISIM - Centro di ricerche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti, Istituto per le migrazioni slovene; = Ljubljana: ZRC SAZU ISIM - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, 2013. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-254-653-3, ISBN 978-961-05-0379-8. http://www.eduka-itaslo.eu/, https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/view/1644/6870/721-2, DOI: 10.3986/9789610503798. [COBISS.SI-ID 269705472]
299. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Theorising migration and integration : predavanja študentom 1. letnika "European Master in Migration and Intercultural Relations" v okviru mednarodnega podiplomskega študijskega programa "Erasmus Mundus", University of Stavanger, 24.2.-27.2.2013, Stavanger, Norveška. [COBISS.SI-ID 38022701]
300. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Vključujoča šola na primeru medkulturnih odnosov kot aktivnega državljanstva : uvodno predavanje na Nacionalni konferenci Socialna in državljanska odgovornost, 10.X.2013, Brdo pri Kranju. Brdo pri Kranju, 2013. [COBISS.SI-ID 36620589]
301. LUKŠIČ-HACIN, Marina. "Živeti skupaj" : predstavitev izzivov in primerov dobrih praks : Strokovni posvet in Profesionalno usposabljanje multiplikatorjev za izvajanje programa "Uspešno vključevanje otrok priseljencev", modul 1: "Priprava šolskega okolja in vključitev otrok priseljencev", 13.XI.2013, OŠ Koper. Koper, 2013. [COBISS.SI-ID 36620845]


2014

302. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Citizenship, multiculturalism and education : predavanja študentom 1. letnika "European Master in Migration and Intercultural Relations" v okviru mednarodnega podiplomskega študijskega programa "Erasmus Mundus", University of Stavanger, 27.4.-2.5.2014, Stavanger, Norveška. [COBISS.SI-ID 38023469]
303. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Izseljenstvo in diplomatsko-konzularna predstavništva. V: ŽITNIK SERAFIN, Janja (ur.). Povzetki. Mednarodna znanstvena konferenca Poklicne migracije in priseljenska/manjšinska kulturna produkcija v državah jugoslovanskega prostora, 20. junij 2014, Ljubljana. Ljubljana: Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, 2014. F. 11. [COBISS.SI-ID 37362477]
304. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Izseljenstvo in diplomatsko-konzularna predstavništva : predavanje na mednarodni znanstveni konferenci Poklicne migracije in priseljenska/manjšinska kulturna produkcija v državah jugoslovanskega prostora, 20. jun. 2014, Ljubljana. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 37359661]
305. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Izzivi medkulturnega dialoga v migracijskih kontekstih : plenarna predstavitev na Medresorskem posvetu "Izzivi medkulturnega sobivanja - vključevanje priseljencev in njihovih družin v Sloveniji", 5.11.2014, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 38026029]
306. LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec). Kdor delavce uvozi, je odgovoren zanje in za skupnost : vrednote v družbi. Delo. [Tiskana izd.]. 30. dec. 2014, leto 56, št. 301, str. 12, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 38026797]
307. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Medkulturnost in inkluzija v izobraževanju odraslih : predavanje v okviru Usposabljanja za medkulturne kompetence in medkulturni dialog II., 13.10.2014, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 38025773]
308. LUKŠIČ-HACIN, Marina, AL NAWAS, Arkan, SANDRELI, Monika, MIKOLIČ, Vesna. Medkulturnost, manjšinske in migrantske skupnosti : večerni pogovor TI SI, 22.5.2014, Izola = L'interculturalità, le comunità delle minoranze e dei migranti : l'incontro serale TI SI, 22.5.2014, Isola. [COBISS.SI-ID 38026541]
309. LUKŠIČ-HACIN, Marina, UDOVIČ, Boštjan. "Rajš' ko Talijana, sem zbrala Slovana" : analiza preseljevanj Slovencev na ozemlje držav nekdanje Jugoslavije in njegove posledice. Prispevki za novejšo zgodovino. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 54, št. 2, str. 178-194, tabeli. ISSN 0353-0329. http://hdl.handle.net/11686/37341. [COBISS.SI-ID 38013485]
310. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Senzibilizacija za medkulturni dialog na primerih dobre prakse : predavanje v okviru Usposabljanja učiteljev in kulturnih mediatorjev v programu Začetna integracija priseljencev (ZIP), 15.IV.2014, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 38025517]
311. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Slovenci na Kosovu : predavanje na mednarodnem strokovnem posvetu Pomen društvenih dejavnosti in mednarodnega kulturnega sodelovanja za Ljubljano, 19. jun. 2014, Ljubljana. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 37359149]
312. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Theorising migration and integration : predavanja študentom 1. letnika "European Master in Migration and Intercultural Relations" v okviru mednarodnega podiplomskega študijskega programa "Erasmus Mundus", University of Stavanger, 15.2.-21.2.2014, Stavanger, Norveška. [COBISS.SI-ID 38023213]
313. LUKŠIČ-HACIN, Marina, DROŽINA, Iztok, ZLATAR, Franc, HROVATIN, Sabina, CANKAR, Darinka, FERLAN ISTINIČ, Marjeta. Vključevanje priseljencev in njihovih družin v Sloveniji - aktualni izzivi in nove priložnosti : panelna diskusija. [COBISS.SI-ID 38026285]


2015

314. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Citizenship, multiculturalism and education : predavanja študentom 1. letnika "European Master in Migration and Intercultural Relations" v okviru mednarodnega podiplomskega študijskega programa "Erasmus Mundus", University of Stavanger, 26.4.-1.5.2015, Stavanger, Norveška. [COBISS.SI-ID 39127341]
315. PODBREGAR, Iztok (komentator), ZADEL, Aleksander (komentator), CAPUDER, Andrej (komentator), LUKŠIČ-HACIN, Marina (komentator). Čas skrajnosti in strahu. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2015. Tarča. http://4d.rtvslo.si/arhiv/tarca/174372313. [COBISS.SI-ID 39141421]
316. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Glas skupnosti : nesmiselnost izoliranja kulturnodružbenih skupnosti. V: Studio 12 : produkcija multimedijskih vsebin. Ljubljana: Zavod Studio 12. http://studio12.si/clovek-druzba/glas-skupnosti-nesmiselnost-izoliranja-kulturnodruzbenih-skupnosti-marina-luksic-hacin/. [COBISS.SI-ID 39140909]
317. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Gospodarska perspektiva Zahodnega Balkana : vabljeno predavanje na konferenci Evropskega parlamenta v Ljubljani "Kakšna je (nova) evropska perspektiva Zahodnega Balkana?", 27. nov. 2015, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 39132205]
318. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Izobraževanje za življenje v raznolikosti : (predstavitev projekta in gradiv) : predavanje na 1. srečanju področne skupine DUH, 23. apr. 2015, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 39130669]
319. SEDMAK, Mateja (urednik), LENARČIČ, Blaž (urednik), MEDARIĆ, Zorana (urednik), ŽAKELJ, Tjaša (urednik). A journey to the unknown : the rights of unaccompanied migrant children : between theory and practice. Koper: Univerzitetna založba Annales: = Annales University Press, 2015. 279 str., graf. prikazi, ilustr. ISBN 978-961-6964-50-0. [COBISS.SI-ID 283254016]
320. LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec), ARKO, Tjaša (intervjuvanec), UMEK, Peter (intervjuvanec). Kaj bi se zgodilo, če bi beguncem preprosto pustili prosto pot? : TV Slovenija, oddaja Studio City, 26. okt. 2015. http://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-city/174367490. [COBISS.SI-ID 39140653]
321. BAJT, Veronika, LUKŠIČ-HACIN, Marina, MALAČIČ, Janez, PIRC, Janez, PREZELJ, Iztok, ŠTERBENC, Primož, VIDMAR, Ksenija H., JOSIPOVIČ, Damir. Kaj po tem? : vključevanje prebežnikov v Sloveniji : okrogla miza, Inštitut za narodnostna vprašanja, dvorana Mestnega muzeja v Ljubljani, 14. okt. 2015. [COBISS.SI-ID 12863821]
322. KOCMUR, Helena (avtor, oseba, ki intervjuva). Ljudje bodo prihajali, dokler bodo vrata odprta. Delo. [Tiskana izd.]. 24. sep. 2015, leto 57, št. 222, str. 3, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 39132973]
323. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Mi(inte)gracije : javno predavanje in pogovor z Marino Lukšič Hacin, Gimnazija Novo mesto, 17. dec. 2015. [COBISS.SI-ID 39387181]
324. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Migracije kot priložnost in izziv : predavanje za študentke magistrskega študija Pedagogike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, v okviru predmeta Pedagoška sociologija, 28. okt. 2015, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 39132461]
325. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Migracijske študije in izzivi trenutne situacije za Slovenijo : vabljeno predavanje za študente Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, 22. okt. 2015, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 39386925]
326. MASELJ, Brane. Na poti za mitom v obljubljeno deželo. Delo. [Tiskana izd.]. 29. sep. 2015, leto 56, št. 226, str. 3, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 39133229]
327. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Napoteno delo - iskanje odgovorov za Slovenijo : predavanje na strokovnem dogodku in usposabljanju za strokovne delavce Senzibilizacija za medkulturni dialog v okviru Tedna kultur, sklop Napoteni delavci migranti, Novo mesto, 18. jun. 2015. [COBISS.SI-ID 39131437]
328. GROŠELJ, Klemen (komentator), LUKŠIČ-HACIN, Marina (komentator), SVETLIČ, Rok (komentator), POGLAJEN, Jure (komentator), PREAC, Gregor (komentator). Od meje do meje, po svobodo in kruh. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2015. Tarča. http://4d.rtvslo.si/arhiv/tarca/174361656. [COBISS.SI-ID 39141165]
329. LUKŠIČ-HACIN, Marina, KALC, Aleksej, MEDICA, Karmen, PEVEC, Metod, AŠČIĆ, Jelena. Okrogla miza Dve domovini : v okviru Festivala odprtih meja za vse, Ljubljana, 24. sept. 2015. [COBISS.SI-ID 39382317]
330. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Otroci diplomatov v (re)socializacijskih turbulencah migracij. V: ŽITNIK SERAFIN, Janja (ur.). Slovensko izseljenstvo v luči otroške izkušnje. 2., razširjena izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. Str. 109-128. ISBN 978-961-254-844-5. [COBISS.SI-ID 39155501]
331. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Pohlepa u kontekstima različitih multikulturalnih diskursa. V: et al. Pohlepa. 1. izd. Novi Sad: Adresa, 2015. Str. 181-200. Biblioteka Adresa, knj. 23. ISBN 978-86-80268-03-3. [COBISS.SI-ID 39380781]
332. JANKO SPREIZER, Alenka, LUKŠIČ-HACIN, Marina, HORVAT, Jožek, ROŠER, Janja, BREZOVAR, Darja, KLOPČIČ, Vera. Predsodki in stereotipi - izziv za vse : okrogla miza na Mednarodni konferenci Broaden Horizons: izkušnje in povezovanje za uspešno vključevanje Romov, 26. nov. 2015, Dolenjske Toplice. [COBISS.SI-ID 39126317]
333. LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec). Radijska oddaja na Radiu Celje : 27. feb. 2015. [COBISS.SI-ID 39133741]
334. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Senzibilizacija za medkulturni dialog : predavanje na strokovnem dogodku in usposabljanju za strokovne delavce v okviru Tedna kultur, Novo mesto, 18. jun. 2015. [COBISS.SI-ID 39131181]
335. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Senzibilizacija za medkulturni dialog na primerih dobre prakse : predavanje na usposabljanju učiteljev in kulturnih mediatorjev v programu Začetna integracija priseljencev, 25. maj 2015, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 39131949]
336. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Theorising migration and integration : predavanja študentom 1. letnika "European Master in Migration and Intercultural Relations" v okviru mednarodnega podiplomskega študijskega programa "Erasmus Mundus", University of Stavanger, 22.2.-27.2.2015, Stavanger, Norveška. [COBISS.SI-ID 39127597]
337. LUKŠIČ-HACIN, Marina, VIDEMŠEK, Boštjan, POTOČAR, Simona, ŠTAMPOHAR, Nina. Tu so. Pa so res? : klepet brez celofana --- o beguncih : javni pogovor, 10. nov. 2015, Novo mesto. [COBISS.SI-ID 39132717]
338. LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec). V nasprotnikih vojne vidimo teroriste : dr. Marina Lukšič Hacin o zmotah Evropejcev in Slovencev v odnosu do sirskih in drugih bližnjevzhodnih in severnoafriških beguncev. Manager : revija za podjetne. [Tiskana izd.]. 6. nov. 2015, št. 10, str. 18-21, ilustr. ISSN 0353-8079. [COBISS.SI-ID 39039277]
339. LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec). Vzgajati k različnosti : projekt EDUKA : RAI - Radio Trst A, 13. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 39133485]
340. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Women migrants and gender relations : patriarchy in the time of aleksandrinke. V: MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (ur.). From Slovenia to Egypt : Aleksandrinke's trans-Mediterranean domestic workers' migration and national imagination. Göttingen: V&R Unipress, cop. 2015. Str. 157-171. Transkulturelle Perspektiven, Bd. 13. ISBN 978-3-8471-0403-2, ISBN 978-3-8470-0403-5. [COBISS.SI-ID 38229037]
341. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Zakaj migracije : predavanje v okviru okrogle mize "Sobivanje narodov: besedni izraz ali uresničevanje v praksi?", 21. maj 2015, Žalec. [COBISS.SI-ID 39130925]


2016

342. JAKI, Barbara, LUKŠIČ-HACIN, Marina, PLAVEC, Janez, MORAVEC, Primož. 2. gimnazijski večer : okrogla miza o znanosti, raziskovanju, spominih na gimnazijske dneve in načrtih, 5. maja 2016, Gimnazija Novo mesto. [COBISS.SI-ID 41202477]
343. BRIŠKI, Nataša (diskutant), DRAGOŠ, Srečo (diskutant), LUKŠIČ-HACIN, Marina (diskutant), SARDOČ, Mitja (diskutant). Ameriške sanje : med mitom in idealom : PI pogovori : [diskusija v Trubarjevi hiši literature, Ljubljana, 31. 3. 2016]. [COBISS.SI-ID 2911063]
344. ŽUNIČ, Maja, TURIN, Jerneja, HANUNA, Nataša, LUKŠIČ-HACIN, Marina, HANUNA, Vael, VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Begunci : razbijanje mitov : okrogla miza, EU Si ti, 5. okt. 2016, Knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto. [COBISS.SI-ID 41202733]
345. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Begunci kot del globalnega družbeno-politično-ekonomskega migracijskega trikotnika vzročnosti. V: MLEKUŽ, Ana (ur.). Kako misliti begunsko krizo : zbornik povzetkov znanstvenega simpozija : znanstveni simpozij, Ljubljana, 12. januar 2016. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2015. Str. 10. ISBN 978-961-270-228-1. http://novice.pei.si/wp-content/uploads/sites/2/2016/01/zbornik_simpozij.pdf. [COBISS.SI-ID 39387693]
346. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Begunci kot del globalnega družbeno-politično-ekonomskega migracijskega trikotnika vzročnosti : predavanje na znanstvenem simpoziju "Kako misliti begunsko krizo", 12. jan. 2016, ZRC SAZU, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 39388205]
347. DRAŠKOVIĆ, Sara, LUKŠIČ-HACIN, Marina, BUKOVEC, Branka. Begunci med nami : pogovorni večer na témo begunske tematike, Gasilski dom Uršna sela, Uršna sela, 17. maj 2016. [COBISS.SI-ID 41180461]
348. DRAŠKOVIĆ, Sara, LUKŠIČ-HACIN, Marina, BUKOVEC, Branka. Begunci med nami : pogovorni večer na témo begunske tematike, Hostel Situla, Novo mesto, 10. maj 2016. [COBISS.SI-ID 41180205]
349. DRAŠKOVIĆ, Sara, LUKŠIČ-HACIN, Marina, BUKOVEC, Branka. Begunci med nami : pogovorni večer na témo begunske tematike, Kulturni dom Otočec, Otočec, 20. apr. 2016. [COBISS.SI-ID 41179949]
350. DRAŠKOVIĆ, Sara, LUKŠIČ-HACIN, Marina, BUKOVEC, Branka. Begunci med nami : pogovorni večer na témo begunske tematike, Osnovna šola Drska, Novo mesto, 18. apr. 2016. [COBISS.SI-ID 41179693]
351. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Citizenship, multiculturalism and education : predavanja študentom 1. letnika "European Master in Migration and Intercultural Relations" v okviru mednarodnega podiplomskega študijskega programa "Erasmus Mundus", University of Stavanger, Stavanger (N), 24. - 30. apr. 2016. [COBISS.SI-ID 41175597]
352. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Formativnost skozi migrantsko problematiko : predavanje na študijskem srečanju na temo Formativno spremljanje za vključevanje vseh dijakov, 24. avg. 2016, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 41201453]
353. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Izseljevanje Slovencev od devetnajstega stoletja do osamosvojitve Slovenije = Emigration of Slovenians from the nineteenth century to Slovenia's attainment of independence. Geografija v šoli. 2016, letn. 24, št. 2/3, str. 32-43. ISSN 1318-4717. [COBISS.SI-ID 40738605]
354. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Izzivi mednarodnih selitev/migracij : delovni, begunski in okoljski selivci/migranti. V: PEVEC SEMEC, Katica (ur.), RUTAR ILC, Zora (ur.), ZALOŽNIK, Petra (ur.). Zbornik povzetkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2016. Str. 8. ISBN 978-961-03-0342-8. [COBISS.SI-ID 39979821]
355. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Izzivi mednarodnih selitev/migracij : delovni, begunski in okoljski selivci/migranti : predavanje na mednarodnem posvetu Vključenost priseljencev v vzgojno-izobraževalni sistem Republike Slovenije, 5. maj 2016, Brdo pri Kranju. [COBISS.SI-ID 39980077]
356. LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec). Kam greš, Evropa? : oddaja Globus, prvi program TV Slovenija, 14. jan. 2016. [COBISS.SI-ID 39387437]
357. LUKŠIČ-HACIN, Marina. "Le z drugimi smo" : predstavitev projekta na strokovnem posvetu "Izzivi medkulturnega sobivanja", Osnovna šola Koper, Koper, 19. sep. 2016. [COBISS.SI-ID 41178157]
358. HORVAT, Ksenija (avtor, oseba, ki intervjuva), LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec). Marina Lukšič Hacin. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016. Profil. http://4d.rtvslo.si/arhiv/profil/174401243. [COBISS.SI-ID 41202989]
359. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Medkulturni dialog - delovanje v večkulturnem okolju : predavanje na usposabljanju za mladinske delavce/ke v Mestni občini Novo mesto, 4. okt. 2016, Novo mesto. [COBISS.SI-ID 41201965]
360. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Migracije : etnični in kulturni vidiki : predavanje na dogodku Usposabljanje učiteljev, učiteljic in kulturnih mediatorjev, mediatork v programu Opismenjevanje (Opismenjevanje v slovenščini za govorce drugih jezikov z dodatkom za mladoletnike - prosilce za mednarodno zaščito), 25. okt. 2016, Andragoški center Slovenije, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 41201709]
361. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Mladi v mednarodnih povezavah in medkulturni dialog : predavanje na mednarodnem strokovnem posvetu "Mladi v transnacionalnih povezavah: primer slovenskih izseljencev", Hiša kulinarike, Novo mesto, 17. jun. 2016. [COBISS.SI-ID 39972653]
362. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Mladi v mednarodnih povezavah in medkulturni dialog : predavanje na strokovnem posvetovanju "Mladi v transnacionalnih povezavah: primer slovenskih izseljencev v Bosni in Hercegovini", Hotel Inn, Banja Luka (BiH), 19. nov. 2016. [COBISS.SI-ID 41179437]
363. LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec), BUČAR-RUČMAN, Aleš (intervjuvanec), ŠTERBENC, Primož (intervjuvanec), ŽAGAR, Mitja (intervjuvanec). Nestrpnost do tujcev : [oddaja] Studio ob sedemnajstih, I. program, Radio Slovenija, Ljubljana, 23. 2. 2016. [COBISS.SI-ID 12969549]
364. ZABUKOVEC, Mojca (avtor, oseba, ki intervjuva). Odločitev za selitev je individualna šele na koncu. Delo.si. [Spletna izd.]. 29. avg. 2016, ilustr. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/novice/slovenija/najvec-je-napotenih-delavcev.html. [COBISS.SI-ID 41203501]
365. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Pojmi s področja migracij : predavanje na srečanju Krepitev medkulturnih kompetenc strokovnih delavcev na področju zdravstvenega in socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja, 2. in 3. jun. 2016, Maribor. [COBISS.SI-ID 39978285]
366. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Pojmi s področja migracij : predavanje na srečanju Krepitev medkulturnih kompetenc strokovnih delavcev na področju zdravstvenega in socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja, 9. in 10. jun. 2016, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 39979053]
367. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Pozdravni nagovor : 2. znanstveni simpozij Zakaj misliti "begunsko krizo": populizem, ksenofobija in sovražni govor, 8. mar. 2016, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 39639085]
368. MIKLAVČIČ-BREZIGAR, Inga, STANONIK, Marija, ROŽENBERGAR, Tanja, MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, LUKŠIČ-HACIN, Marina, MIHURKO PONIŽ, Katja. Predstavitev knjige in spominski večer : spominski večer posvečen dr. Daši Koprivec predstavitev knjige Mirjam Hladnik Milharčič (ur.): Iz Slovenije v Egipt - From Slovenia to Egypt, Goriški muzej, 8. mar. 2016, Nova Gorica. [COBISS.SI-ID 39595053]
369. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Prek delitev, razcepljenosti in odtujenosti. V: MLINAR, Zdravko (ur.). Kakšna sociologija? Za kakšno družbo?. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2016. Str. 139-142. Prispevki in izzivi sociologije na Slovenskem, 1. ISBN 978-961-235-799-3. [COBISS.SI-ID 41163053]
370. LUKŠIČ-HACIN, Marina. "Refugee flows" and the complexity of social relations : the case of Slovenia : predavanje na 6th Symposium "Human Rights and Science", topic: Human rights and refugees, 29.-30. sept. 2016, Atrium of the Scientific Research Centre of Slovenian Academy of Sciences and Arts, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 40805933]
371. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Selitvena dinamika slovenskega okolja - odhajanja, prihajanja, beg, vračanja : vabljeno predavanje v okviru Mesta knjige in torkovega večera Goriškega muzeja, 31. maja 2016, Bevkov trg, Nova Gorica. [COBISS.SI-ID 41202221]
372. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Senzibilizacija za medkulturni dialog na primerih dobre prakse : predavanje na usposabljanju učiteljev ini kulturnih mediatorjev v programu "Začetna integracija priseljencev (ZIP)", Andragoški center RS, Ljubljana, 8. apr. 2016. [COBISS.SI-ID 41177645]
373. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Širitev EU in medkulturni dialog : predavanje na posvetovanju "Stavimo na Evropsko unijo! Balkan in Evropa: nove priložnosti in združevanje", sejna dvorana Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, 25. mar. 2016. [COBISS.SI-ID 41175853]
374. POTOČNIK, Nataša, LUKŠIČ-HACIN, Marina, BALOH, Anton, JELEN MADRUŠA, Mojca. Šola kot dejavnik razvoja socialnega in kulturnega kapitala otrok : predavanje na 25. strokovnem srečanju ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva "Učenec v učnem okolju 21. stoletja", Grand hotel Bernardin, Portorož, 7. nov. 2016. [COBISS.SI-ID 41178669]
375. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Theorising migration and integration : predavanja študentom 1. letnika "European Master in Migration and Intercultural Relations" v okviru mednarodnega podiplomskega študijskega programa "Erasmus Mundus", University of Stavanger, Stavanger (N), 7. - 13. feb.2016. [COBISS.SI-ID 41175341]
376. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Theorizing the concept of multiculturalism through Taylor's 'politics of recognition'. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2016, [št.] 44, str. 79-91. ISSN 0353-6777. http://twohomelands.zrc-sazu.si/uploads/issues/1475064920_DD_TH_44.pdf. [COBISS.SI-ID 40295213]
377. TOPLAK, Kristina, LUKŠIČ-HACIN, Marina. Uvodni pozdrav organizatorja, predstavitev projekta Napotitev delavcev : predavanje na seminarju Napotovanje delavcev: pravni vidiki, kršitve, praktični napotki, 18. jan. 2016, Novo mesto. [COBISS.SI-ID 39356205]
378. LUKŠIČ-HACIN, Marina, BALOH, Anton, POTOČNIK, Nataša. Vrtec kot dejavnik razvoja socialnega in kulturnega kapitala otrok : predavanje na 22. strokovnem srečanju ravnateljic in ravnateljev vrtcev "Učenec v učnem okolju 21. stoletja", Grand hotel Bernardin, Portorož, 17. okt. 2016. [COBISS.SI-ID 41178925]
379. VIDAU, Zaira (intervjuvanec), BAJC, Gorazd (intervjuvanec), PIKO-RUSTIA, Martina (intervjuvanec), JARNIK, Urban (intervjuvanec), SIMA, Valentin (intervjuvanec), LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec), ŽAGAR, Mitja (intervjuvanec). Znanstveno-raziskovalna dejavnost med lokalnim in univerzalnim. Ljubljana: Ars, 2016. Glasovi svetov. http://4d.rtvslo.si/arhiv/glasovi-svetov/174385507. [COBISS.SI-ID 41203245]


2017

380. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Besede imajo družbeno moč : kako rabiti pojme migrant, begunec, izseljenec? : predavanje na strokovnem posvetu učiteljev osnovnih šol "Slovenija, moj (novi) dom", 22. feb. 2017, Center Ivana Hribarja, Trzin. [COBISS.SI-ID 41741869]
381. JOHANSSON, Frida. Citizenship and mobility in transition : non-British EU nationals' conceptions of citizenship, nation, and political participation in Scotland since the Scottish independence referendum : a thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for European Master in Migration and Intercultural Relations (EMMIR). [S. l.: F. Johansson], 2017. 70 str. [COBISS.SI-ID 42832429]
382. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Citizenship, multiculturalism and education : predavanja študentom 1. letnika "European Master in Migration and Intercultural Relations" v okviru mednarodnega podiplomskega študijskega programa "Erasmus Mundus", University of Stavanger, Stavanger (N), 19. - 29. apr. 2017. [COBISS.SI-ID 41732141]
383. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Developing capacity-building schemes for educators : vabljeno predavanje na EUROMED Conference on Intercultural Citizenship Education "Educate for Dialogue", 9. okt. 2017, Piran. [COBISS.SI-ID 42831661]
384. LUKŠIČ-HACIN, Marina (diskutant), GROŠELJ, Klemen (diskutant). Discussion on migration and the future of the EU : debate on migration and the future of the European union entitled 'Slovenia for a successful Europe of the future - migration' on tuesday, 21 february 2017, at 15.00, in the cd club, prešernova 10, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 34701661]
385. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Izseljevanje Slovencev od devetnajstega stoletja do osamosvojitve Slovenije. V: MIKELJ, Tomaž (ur.). Migracije : zbornik strokovnih prispevkov za mentorje zgodovinskih krožkov. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije, Komisija za delo zgodovinskih krožkov, 2017. Str. 3-18. ISBN 978-961-6331-62-3. [COBISS.SI-ID 42184237]
386. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Izseljevanje Slovencev od devetnajstega stoletja do osamosvojitve Slovenije : predavanje na seminarju Migracije, 20. okt. 2017, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 42185005]
387. HÉRAN, François (diskutant), KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža (diskutant), LUKŠIČ-HACIN, Marina (diskutant). Kakšno mesto naj v naših družbah zavzame priseljevanje? = Quelle place faire à l'immigration dans nos sociétés? : demografski pogled na evropska nesoglasja = une approche démographique des divisions de l'Europe : pogovor, ki ga organizira Francoski inštitut v Sloveniji v sodelovanju z Mestnim muzejem Ljubljana, časopisom Delo in Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani, v Mestnem muzeju Ljubljana, 12. aprila 2017. [COBISS.SI-ID 41732653]
388. LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec), VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Kratkost zgodovinskega spomina v narodu izseljencev. ZRCalnik. 13. feb. 2017. ISSN 2591-1066. http://zrcalnik.zrc-sazu.si/. [COBISS.SI-ID 42214701]
389. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Medkulturni dialog in migracije : predavanje v okviru Usposabljanja za mladinske delavce/ke v Mestni občini Novo mesto, 25. maj 2017. [COBISS.SI-ID 41742637]
390. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Mladi v mednarodnih povezavah : plenarno predavanje na posvetu "Mladi v transnacionalnih povezavah, slovenski izseljenci v BIH", 6. maj 2017, Veleposlaništvo Republike Slovenije, Sarajevo. [COBISS.SI-ID 41742125]
391. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Multikulturalizem in selitve : modul III : predavanje na seminarju in delavnici v okviru PREDIS, BLC Kombinirani izobraževalni program = BLC Blended Learning Course = Agenda della fase iniziale in presenza, 23. avg. 2017, Prešernova dvorana ZRC SAZU, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 42212653]
392. LUKŠIČ-HACIN, Marina. O otrokovih pravicah skozi kulturo : predavanje na strokovnem usposabljanju v okviru Kulturnega bazarja 2017 Kultura se predstavi, 30. mar. 2017, Cankarjev dom, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 41742381]
393. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Osnovni migracijski pojmi : kako nam pomagajo pri vzgoji in izobraževanju : predavanje v okviru programa usposabljanja "Le z drugimi smo", seminar Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praksi, 22. avg. 2017, Prva Osnovna Šola Slovenj Gradec. [COBISS.SI-ID 42346029]
394. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Osnovni migracijski pojmi : kako nam pomagajo pri vzgoji in izobraževanju : predavanje v okviru programa usposabljanja "Le z drugimi smo", seminar Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praksi, 24. avg. 2017, Osnovna šola Stara cerkev. [COBISS.SI-ID 42344493]
395. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Osnovni migracijski pojmi : kako nam pomagajo pri vzgoji in izobraževanju : predavanje v okviru programa usposabljanja "Le z drugimi smo", seminar Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praksi, 29. avg. 2017, Osnovna šola borcev za severno mejo, Maribor. [COBISS.SI-ID 42347565]
396. LUKŠIČ-HACIN, Marina (diskutant), ŠEFIC, Boštjan (diskutant), BUČAR-RUČMAN, Aleš (diskutant), SOTLAR, Andrej (diskutant). Plenarna okrogla miza "Kompleksnost migracij - vzroki, posledice, pristopi" : okrogla miza v okviru 18. slovenskih dnevov varstvoslovja, 7. jun. 2017, Maribor. [COBISS.SI-ID 41731885]
397. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Pomurci v svetu : uvodna predstavitev tematike : predavanje v okviru okrogle mize Pomurci v svetu, 8. jul. 2017, Murska Sobota. [COBISS.SI-ID 42831917]
398. LUKŠIČ-HACIN, Marina, VIŽINTIN, Marijanca Ajša, GRIL, Alenka, MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, SARDOČ, Mitja. Predstavitev projekta Le z drugimi smo : novinarska konferenca ZRC SAZU in Pedagoškega inštituta, 11. 5. 2017, Trubarjeva hiša literature, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 3065687]
399. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Refugee flows and the complexity of social relations : the case of Slovenia. V: ZENNER, Hans-Peter (ur.), ŠELIH, Alenka (ur.). Human rights and refugees. Halle (Saale): Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina - Nationale Akademie der Wissenschaften; Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2017. Neue folge, nr. 415, str. 31-37. Nova acta Leopoldina, Neue Folge, Nr. 415. ISBN 978-3-8047-3704-4. ISSN 0369-5034. [COBISS.SI-ID 41676589]
400. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Senzibilizacija za medkulturni dialog na primerih dobre prakse : predavanje v okviru Temeljnega usposabljanja učiteljev in učiteljic za izvajanje programa Začetna integracija priseljencev (ZIP), 17. maj 2017, Andragoški center Slovenije, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 41742893]
401. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Slovenci kot izseljenci in manjšine v zamejstvu in po svetu : primeri za vključevanje vsebin v predmetnike in šolsko delo : predavanje v okviru programa usposabljanja "Le z drugimi smo", seminar Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praksi, 22. avg. 2017, Prva Osnovna Šola Slovenj Gradec. [COBISS.SI-ID 42346285]
402. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Slovenci kot izseljenci in manjšine v zamejstvu in po svetu : primeri za vključevanje vsebin v predmetnike in šolsko delo : predavanje v okviru programa usposabljanja "Le z drugimi smo", seminar Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praksi, 24. avg. 2017, Osnovna šola Stara cerkev. [COBISS.SI-ID 42344749]
403. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Slovenci kot izseljenci in manjšine v zamejstvu in po svetu : primeri za vključevanje vsebin v predmetnike in šolsko delo : predavanje v okviru programa usposabljanja "Le z drugimi smo", seminar Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praksi, 29. avg. 2017, Osnovna šola borcev za severno mejo, Maribor. [COBISS.SI-ID 42347821]
404. LUKŠIČ-HACIN, Marina (diskutant), GROŠELJ, Klemen (diskutant), TRAVNER, Anton (diskutant), ŠIROK, Mojca (diskutant). Slovenija za uspešno Evropo prihodnosti - migracije : okrogla miza, 21. feb. 2017, Klub CD, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 41732397]
405. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Sociologija mednarodnih selitev in njeni začetki v Sloveniji skozi tematizacije slovenskih izseljencev. V: ŽITNIK SERAFIN, Janja (ur.), KALC, Aleksej (ur.). Raziskovanje slovenskega izseljenstva : vidiki, pristopi, vsebine. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. Str. 37-48, tabela. ISBN 978-961-05-0040-7. [COBISS.SI-ID 42322477]
406. LUTHAR, Oto (diskutant), ROZMAN, Andrej (diskutant), VEZOVNIK, Andreja (diskutant), KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža (diskutant), VIDEMŠEK, Boštjan (diskutant), TROHA, Tadej (diskutant), LIPOVEC ČEBRON, Uršula (diskutant), LUKŠIČ-HACIN, Marina (diskutant). Zakon o tujcih kot simptom avtokratske oblasti? : javni posvet, ki ga organizirata ZRC SAZU in Mirovni inštitut, Atrij ZRC, Ljubljana, 2. marca 2017. [COBISS.SI-ID 34769757]


2018

407. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Creating prejudices through misusing the migration studies categorical apparatus : vabljeno predavanje na Symposium of the European Master in Migration and Intercultural Relations, Faculty of Education, University of South Bohemia, 22. feb. 2018, České Budějovice. [COBISS.SI-ID 42706221]
408. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Criticism of different theories of multiculturalism : predavanje študentom mednarodnega študijskega programa EMMIR - "European Master in Migration and Intercultural Relations", University of Stavanger, 25. apr. 2018, Stavanger, Norveška. [COBISS.SI-ID 43269165]
409. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Culturalism, stereotypes, prejudice, myths and multiculturalism : predavanje študentom mednarodnega študijskega programa EMMIR - "European Master in Migration and Intercultural Relations", University of Stavanger, 18. apr. 2018, Stavanger, Norveška. [COBISS.SI-ID 43268141]
410. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Different theories of multiculturalism : predavanje študentom mednarodnega študijskega programa EMMIR - "European Master in Migration and Intercultural Relations", University of Stavanger, 19. apr. 2018, Stavanger, Norveška. [COBISS.SI-ID 43268397]
411. ŽAGAR, Igor Ž. (urednik), KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža (urednik), LUKŠIČ-HACIN, Marina (urednik), MLEKUŽ, Ana (urednik), ZAGORAC, Dean (urednik). The disaster of European refugee policy : perspectives from the "Balkan route". Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018. VIII, 287 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-5275-0870-5, ISBN 1-5275-0870-6. [COBISS.SI-ID 3211607]
412. The disaster of European refugee policy: perspectives from the "Balkan route" : predstavitev knjige knjige in okrogla miza ob izidu knjige, Ljubljana, Atrij ZRC, 18. junij 2018. [COBISS.SI-ID 3230039]
413. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Kompleksnost fenomena (globalnih) migracija. V: ŠKILJAN, Filip (ur.), KUDRA BEROŠ, Viktorija (ur.). Knjiga sažetaka. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 2018. Str. 38-39. ISBN 978-953-6028-37-5. http://www.inv.si/DocDir/Novice/2018/Migracije-i-identitet_knjiga-sazetaka.pdf. [COBISS.SI-ID 44053037]
414. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Kompleksnost fenomena (globalnih) migracija : plenarno predavanje na mednarodni znanstveno-strokovni konferenci "Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država" v organizaciji Instituta za migracije i narodnosti, 6.-8. 12. 2018, Zagreb. [COBISS.SI-ID 45741869]
415. LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec). Marina Lukšič - Hacin : intervju. Dnevnik, Dnevnikov objektiv. [Tiskana izd.]. 21. jul. 2018, leto 68, št. 166, ilustr. ISSN 1318-0320, ISSN 1854-6781. [COBISS.SI-ID 27885367]
416. LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec). Migracije : trije ljudje plavajo čez Kolpo. Dnevnik, Dnevnikov objektiv. [Tiskana izd.]. 21. jul. 2018, leto 68, št. 166, portret. ISSN 1318-0320, ISSN 1854-6781. [COBISS.SI-ID 45741613]
417. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Multicultural and multi-ethnic citizenship : predavanje študentom mednarodnega študijskega programa EMMIR - "European Master in Migration and Intercultural Relations", University of Stavanger, 17. apr. 2018, Stavanger, Norveška. [COBISS.SI-ID 43267885]
418. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Osnovni migracijski pojmi in izzivi integracije : predavanje na seminarju Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praksi, v okviru programa "Le z drugimi smo", 1. skupina, 29. okt. 2018, Osnovna šola Antona Globočnika Postojna. [COBISS.SI-ID 43843373]
419. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Osnovni migracijski pojmi in izzivi integracije : predavanje na seminarju Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praksi, v okviru programa "Le z drugimi smo", 2. skupina, 29. okt. 2018, Osnovna šola Antona Globočnika Postojna. [COBISS.SI-ID 43845421]
420. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Osnovni migracijski pojmi in izzivi integracije : predavanje na seminarju Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praksi, v okviru programa "Le z drugimi smo", 22. avg. 2018, Srednja šola Slovenska Bistrica. [COBISS.SI-ID 43503917]
421. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Osnovni migracijski pojmi in izzivi integracije : predavanje na seminarju Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praksi, v okviru programa "Le z drugimi smo", 23. avg. 2018, Osnovna šola Rodica, Domžale. [COBISS.SI-ID 43505453]
422. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Osnovni migracijski pojmi in izzivi integracije : predavanje na seminarju Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praksi, v okviru programa "Le z drugimi smo", 30. okt. 2018, Osnovna šola Ljubo Šercer, Kočevje. [COBISS.SI-ID 43842349]
423. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Paradoxes and traps of diifferent theories of multiculturalism : predavanje študentom mednarodnega študijskega programa EMMIR - "European Master in Migration and Intercultural Relations", University of Stavanger, 20. apr. 2018, Stavanger, Norveška. [COBISS.SI-ID 43268653]
424. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Refugees as a part of the global socio-political-economic migration triangle of causality. V: ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), et al. The disaster of European refugee policy : perspectives from the "Balkan route". Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018. Str. 55-65, graf. prikaz. ISBN 978-1-5275-0870-5, ISBN 1-5275-0870-6. [COBISS.SI-ID 43100973]
425. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Selitvena dinamika slovenskega prostora v zgodovinski perspektivi. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2018, [št.] 48, str. 55-72. ISSN 0353-6777. [COBISS.SI-ID 43361837]
426. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Slovenci kot izseljenci in manjšine v preteklosti in danes : predavanje na seminarju Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praksi, v okviru programa "Le z drugimi smo", 1. skupina, 29. okt. 2018, Osnovna šola Antona Globočnika Postojna. [COBISS.SI-ID 43843629]
427. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Slovenci kot izseljenci in manjšine v preteklosti in danes : predavanje na seminarju Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praksi, v okviru programa "Le z drugimi smo", 2. skupina, 29. okt. 2018, Osnovna šola Antona Globočnika Postojna. [COBISS.SI-ID 43845677]
428. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Slovenci kot izseljenci in manjšine v preteklosti in danes : predavanje na seminarju Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praksi, v okviru programa "Le z drugimi smo", 22. avg. 2018, Srednja šola Slovenska Bistrica. [COBISS.SI-ID 43504173]
429. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Slovenci kot izseljenci in manjšine v preteklosti in danes : predavanje na seminarju Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praksi, v okviru programa "Le z drugimi smo", 23. avg. 2018, Osnovna šola Rodica, Domžale. [COBISS.SI-ID 43505709]
430. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Slovenci kot izseljenci in manjšine v preteklosti in danes : predavanje na seminarju Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praksi, v okviru programa "Le z drugimi smo", 30. okt. 2018, Osnovna šola Ljubo Šercer, Kočevje. [COBISS.SI-ID 43842605]
431. LUKŠIČ-HACIN, Marina, MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, KALC, Aleksej, ŽITNIK SERAFIN, Janja. Socialna, gospodarska in kulturna zgodovina slovenskega izseljenstva 1870-1945. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. 428 str. ISBN 978-961-05-0156-5. https://isim.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/socialna-gospodarska-in-kulturna-zgodovina-slovenskega-izseljenstva#v. [COBISS.SI-ID 298362880]
financer: Študija je zaključni rezultat raziskovalnega projekta Socialna, gospodarska in kulturna zgodovina slovenskega izseljenstva 1870-1945 (J5-7167), ki ga je v letih 2016-2018 iz državnega proračuna sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
432. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Spoštovanje pravice do raznolikosti pot postulat aktivnega državljanstva moderne države : plenarno predavanje na 2. srečanju uspešnih projektov EZD v Sloveniji "Skupaj krepimo državljanske kompetence" v organizaciji Ministrstva za kulturo RS v okviru programa CMEPIUS, 17. okt. 2018, Grad Fužine, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 45742125]
433. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Taylor's politics of recognition and Žižek's (counter)tolerance : predavanje študentom mednarodnega študijskega programa EMMIR - "European Master in Migration and Intercultural Relations", University of Stavanger, 24. apr. 2018, Stavanger, Norveška. [COBISS.SI-ID 43268909]
434. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Theorising multiculturalism : basic terms : predavanje študentom mednarodnega študijskega programa EMMIR - "European Master in Migration and Intercultural Relations", University of Stavanger, 16. apr. 2018, Stavanger, Norveška. [COBISS.SI-ID 43267629]
435. MENCINGER, Jože (intervjuvanec), ŽAGAR, Igor Ž. (intervjuvanec), LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec). Znak česa je "begunska kriza" EU. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. Arsov forum. https://ars.rtvslo.si/2018/08/arsov-forum-166/. [COBISS.SI-ID 3373911]


2019

436. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Culturalism, stereotypes, prejudice, myths and multiculturalism : predavanje študentom mednarodnega študijskega programa EMMIR - "European Master in Migration and Intercultural Relations", University of Stavanger, 9. maj 2019, Stavanger, Norveška. [COBISS.SI-ID 45795117]
437. PIRC, Tatjana (avtor, oseba, ki intervjuva), LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec), LUKIČ, Goran (intervjuvanec). Demografija in demagogija : oddaja Vroči mikrofon, val 202, RTV SLO, 2. apr. 2019. http://4d.rtvslo.si/arhiv/vroci-mikrofon/174521321. [COBISS.SI-ID 45814061]
438. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Different multicultural policies : Australia, Canada, Sweden : predavanje študentom mednarodnega študijskega programa EMMIR - "European Master in Migration and Intercultural Relations", University of Stavanger, 15. maj 2019, Stavanger, Norveška. [COBISS.SI-ID 45795885]
439. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Different theories of multiculturalism : predavanje študentom mednarodnega študijskega programa EMMIR - "European Master in Migration and Intercultural Relations", University of Stavanger, 10. maj 2019, Stavanger, Norveška. [COBISS.SI-ID 45795373]
440. OGWERE, Stephen. Exploring psychosocial health aspects in the EU relocation scheme management : the case of Eritreans relocated from Italy to Slovenia : master thesis. [Oldenburg: S. Ogwere], 2019. 81 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 45766701]
441. LUKŠIČ-HACIN, Marina (urednik), MLEKUŽ, Jernej (urednik). Go girls! : when Slovenian women left home. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. Migracije, Migrantke. ISBN 978-961-05-0181-7. https://www.biblos.si/isbn/9789610501817. [COBISS.SI-ID 300007168]
442. CUKJATI, Tanja. Konstituiranje javne podobe ženske kot družbenoekonomske akterke med svetovnima vojnama : primer slovenskega periodičnega tiska : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Cukjati], 2019. 335 str., tabele. [COBISS.SI-ID 302837760]
443. LUKŠIČ-HACIN, Marina, VIŽINTIN, Marijanca Ajša, GRIL, Alenka, AL NAWAS, Arkan, JOVIĆ MIĆKOVIĆ, Slađana. Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev : Le z drugimi smo & EU projekt, moj projekt : novinarska konferenca Predstavitev rezultatov projekta "Le z drugimi smo" (2016-2021): izkušnje in predavanja oktober 2016-april 2019, 17. 5. 2019, Atrij ZRC SAZU, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 44751661]
444. LUKŠIČ-HACIN, Marina, GRIL, Alenka, VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Le z drugimi smo. V: SAGADIN BEDRAČ, Anja (ur.). Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji danes - kako pa jutri? : gradivo za udeležence. Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2019. Str. 24. [COBISS.SI-ID 3467863]
445. LUKŠIČ-HACIN, Marina, GRIL, Alenka, VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Le z drugimi smo. V: SAGADIN BEDRAČ, Anja (ur.). Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji danes - kako pa jutri? : gradivo za udeležence. Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2019. Str. 18. [COBISS.SI-ID 3487575]
446. LUKŠIČ-HACIN, Marina, GRIL, Alenka, VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Le z drugimi smo : predstavitev projekta na XXV. strokovnem srečanju ravnateljic in ravnateljev vrtcev "Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji danes - kako pa jutri?", 14. in 15. okt. 2019, Portorož. [COBISS.SI-ID 45631021]
447. LUKŠIČ-HACIN, Marina, GRIL, Alenka, VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Le z drugimi smo : predstavitev projekta na XXVIII. strokovnem srečanju ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva "Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji danes - kako pa jutri?", 4. in 5. nov. 2019, Portorož. [COBISS.SI-ID 45630765]
448. BERVAR STERNAD, Katarina (diskutant), JALUŠIČ, Vlasta (diskutant), LUKŠIČ-HACIN, Marina (diskutant), SIMČIČ, Biserka (diskutant), THALER, Iza (diskutant), ŠORI, Iztok (diskutant). Migracije in politična odgovornost : forum Mirovnega inštituta, Atrij ZRC SAZU, Ljubljana, 14. oktobra 2019. [COBISS.SI-ID 1300845]
449. KOŽAR ROSULNIK, Klara, VIŽINTIN, Marijanca Ajša, LUKŠIČ-HACIN, Marina. MIPEX - presentation of integration index in Slovenia : predavanje v okviru mednarodnega projekta 2nd PLA project LLL for all, Ljubljana, 5.-6. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 45373741]
450. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Multiculturalism as active citizenship : plenarno predavanje na mednarodni konferenci "Europe Is Cool: Solidarity - European Core Value", 12.-15. jun. 2019, Novo mesto. [COBISS.SI-ID 45794605]
451. PESEK, Rosvita (oseba, ki intervjuva), KLAMPFER, Ksenija (intervjuvanec), LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec). Narašča priseljevanje ekonomskih migrantov : oddaja Odmevi, TV Slovenija 1, 26. mar. 2019. [COBISS.SI-ID 45813037]
452. BEDNAŠ, Marijana (diskutant), BOLJKA, Urban (diskutant), GAMS, Matjaž (diskutant), KLAMPFER, Ksenija (diskutant), KONTIČ, Bojan (diskutant), LUKŠIČ-HACIN, Marina (diskutant), MALAČIČ, Janez (diskutant), OSREDKAR, Mari Jože (diskutant), SAMBT, Jože (diskutant), STAROVIĆ, Vojko (diskutant), STROPNIK, Nada (diskutant), ŠVAB, Alenka (diskutant), ZAVRTANIK, Danilo (diskutant), PAHOR, Borut (diskutant). O demografski politiki, zlasti z vidika rodnosti in priseljevanja : posvet pri predsedniku, Velika dvorana Predsedniške palače, Ljubljana, 26. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 36074333]
453. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Osnovni migracijski pojmi in izzivi integracije : predavanje v okviru programa "Le z drugimi smo", seminar Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praksi, 22. 8. 2019, Srednja šola Jesenice. [COBISS.SI-ID 45010477]
financer: Naložbo sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada
454. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Osnovni migracijski pojmi in izzivi integracije : predavanje v okviru programa "Le z drugimi smo", seminar Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praksi, 26. 8. 2019, Osnovna šola Domžale. [COBISS.SI-ID 45187117]
455. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Osnovni migracijski pojmi in izzivi integracije : predavanje v okviru programa "Le z drugimi smo", seminar Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praksi, 27. 8. 2019, Osnovna šola Bršljin, Novo mesto. [COBISS.SI-ID 45372717]
456. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Osnovni migracijski pojmi in izzivi integracije : predavanje v okviru programa "Le z drugimi smo", seminar Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praksi, 29. 8. 2019, Osnovna šola Podgora Kuteževo. [COBISS.SI-ID 45009453]
financer: Naložbo sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada
457. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Paradoxes, traps and criticism of diifferent theories of multiculturalism : predavanje študentom mednarodnega študijskega programa EMMIR - "European Master in Migration and Intercultural Relations", University of Stavanger, 13. maj 2019, Stavanger, Norveška. [COBISS.SI-ID 45795629]
458. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Političnost migracij po drugi svetovni vojni : od politike revanšizma do amnestije. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2019, [št.] 50, str. 183-198. ISSN 0353-6777. DOI: 10.3986/dd.v2019i50.7465. [COBISS.SI-ID 44900653]
459. ROMIH, Tea (diskutant), FONOVIĆ, Marko (diskutant), LUKŠIČ-HACIN, Marina (diskutant), VALENTINČIČ, Dejan (diskutant), ŠKORJANC, Dejan (diskutant). Posvet Komisije za enake možnosti na področju znanosti. https://www.youtube.com/watch?v=S4ygKWNdU8c&list=LLvfZuKqCtKfmzTfJCN7wfTg. [COBISS.SI-ID 6756122]
460. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Slovenci kot izseljenci in manjšine v preteklosti in danes : predavanje v okviru programa "Le z drugimi smo", seminar Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praksi, 22. 8. 2019, Srednja Šola Jesenice. [COBISS.SI-ID 45010733]
461. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Slovenci kot izseljenci in manjšine v preteklosti in danes : predavanje v okviru programa "Le z drugimi smo", seminar Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praksi, 26. 8. 2019, Osnovna šola Domžale. [COBISS.SI-ID 45187373]
462. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Slovenci kot izseljenci in manjšine v preteklosti in danes : predavanje v okviru programa "Le z drugimi smo", seminar Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praksi, 27. 8. 2019, Osnovna šola Bršljin, Novo mesto. [COBISS.SI-ID 45372973]
463. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Slovenci kot izseljenci in manjšine v preteklosti in danes : predavanje v okviru programa "Le z drugimi smo", seminar Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praksi, 29. 8. 2019, Osnovna šola Podgora Kuteževo. [COBISS.SI-ID 45009709]
464. BOŽIČ, Tilen (diskutant), CVETKO, Saša (diskutant), KINK, Anton Zvonko (diskutant), LUKŠIČ-HACIN, Marina (diskutant). Soočanje s pomanjkanjem delovne sile : razprava na posvetu "Izzivi soočanja s pomanjkanjem delovne sile, 20. nov. 2019, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj. [COBISS.SI-ID 45794349]
465. BALAŽIČ, Drago, ANŽIN, Boštjan, STROPNIK, Nada, LUKŠIČ-HACIN, Marina. Svoboda gibanja opustošila evropski vzhod : sodelovanje v oddaji Aktualno, Radio Slovenija, Radio prvi, 26. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 45813805]
466. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Theories, policies and strategies of coexistence in diversity : predavanje študentom mednarodnega študijskega programa EMMIR - "European Master in Migration and Intercultural Relations", University of Stavanger, 8. maj 2019, Stavanger, Norveška. [COBISS.SI-ID 45796141]
467. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Theorising multiculturalism : basic terms : predavanje študentom mednarodnega študijskega programa EMMIR - "European Master in Migration and Intercultural Relations", University of Stavanger, 7. maj 2019, Stavanger, Norveška. [COBISS.SI-ID 45794861]
468. LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec). Vključevanje migrantov v družbo : prispevek v oddaji NaGlas!, TVSLO 1, 28. sept. 2019. [COBISS.SI-ID 45813293]


2020

469. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Acts of interventions and inclusion : predavanje na mednarodnem seminarju v okviru projekta TownLAB_MEET, 23.-24. sept. 2020, Novo mesto. [COBISS.SI-ID 30169347]
financer: Projekt sofinancira Evropska unija s programom Evropa za državljane
470. LUKŠIČ-HACIN, Marina, ZAJEC, Romana, DOKL, Uroš, PURG, Urška. Ali se znamo učiti iz zgodovine? : predstavitev na strokovnem usposabljanju v okviru Kulturnega bazarja 2020, tematski sklop Enaki v različnosti, 6. okt. 2020, Cankarjev dom, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 32845827]
471. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Beg možganov od konca petdesetih do začetka devetdesetih let 20. stoletja s poudarkom na Sloveniji. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2020, [št.] 52, str. 113-129. ISSN 0353-6777. DOI: 10.3986/dd.2020.2.07. [COBISS.SI-ID 25652483]
financer: ARRS, Projekti, V5-1928, SI, Omilitev posledic bega možganov in krepitev mehanizma kroženja možganov; ARRS, Projekti, J5-8246, SI, Socialna, gospodarska in kulturna zgodovina slovenskega izseljenstva 1945-2015; ARRS, Programi, P5-0070, SI, Narodna in kulturna identiteta slovenskega izseljenstva v kontekstu raziskovanja migracij
472. PETROVČIČ, Vida (oseba, ki intervjuva), KAJZER, Alenka (intervjuvanec), LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec), JERMAN, Sanda (intervjuvanec), OBLAK, Dominik (intervjuvanec). Izzivi soočanja s pomanjkanjem delovne sile : oddaja Moje mnenje, 2. program, RTV Slovenija, 5. febr. 2020. [COBISS.SI-ID 45882669]
473. PIŽORN, Karmen, LUKŠIČ-HACIN, Marina. Jezikovna različnost nas povezuje in izpolnjuje : predstavitev projektov Jeziki štejejo - JeŠT in L z drugimi smo : predavanje na strokovnem usposabljanju v okviru Kulturnega bazarja 2020, tematski sklop Enaki v različnosti, 6. okt. 2020, Cankarjev dom, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 32845571]
474. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Med totalitarizmom in liberalizmom : politilni, ekonomski in družbeni vidiki migracij na Slovenskem po drugi svetovni vojni : predavanje na znanstvenem posvetu v okviru projekta Socialna, gospodarska in kulturna zgodovina slovenskega izseljenstva 1945-1991 (J5-8246), dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Ljubljana, 28. jan. 2020. [COBISS.SI-ID 46146093]
475. VIŽINTIN, Marijanca Ajša, LUKŠIČ-HACIN, Marina, GOSTIČ, Maja. Samo visoko izobraženi se izseljujejo. Pa je to res? : predstavitev zaključnega poročila na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ljubljana, 23. jan. 2020. [COBISS.SI-ID 20733699]
476. VIŽINTIN, Marijanca Ajša, LUKŠIČ-HACIN, Marina, GOSTIČ, Maja. Samo visoko izobraženi se izseljujejo. Pa je to res? : zaključno poročilo. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. 72 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-05-0457-3. [COBISS.SI-ID 21610755]
477. LUKŠIČ-HACIN, Marina, MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, JOSIPOVIČ, Damir, KALC, Aleksej, VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Socialna, gospodarska in kulturna zgodovina slovenskega izseljenstva 1945-1991. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (423 str.)), ilustr. ISBN 978-961-05-0475-7. https://isim.zrc-sazu.si/sites/default/files/porocilo_final_2_0.pdf. [COBISS.SI-ID 30836483]
financer: ARRS, Projekti, J5-8246, SI, Socialna, gospodarska in kulturna zgodovina slovenskega izseljenstva 1945-1991
478. ŠTAMFELJ, Dejan (oseba, ki intervjuva), LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec). Trajna begunska taborišča po svetu : izjava v oddaji Studio City, Radio Slovenija, Prvi program, 6. jan. 2020. [COBISS.SI-ID 45813549]


2021

479. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Ali se soočamo s porastom nestrpnosti, nacionalizma in rasizma v družbi in kakšno vlogo imajo pri tem VIZ? : vodenje in sodelovanje na okrogli mizi na zaključni konferenci projekta "Izzivi medkulturnega sobivanja" z naslovom "Za medkulturno sobivanje v vrtcih, šolah in lokalnih okoljih", Portorož, 10. in 11. 6. 2021. [COBISS.SI-ID 88979715]
480. WU, Ju-Yu. Comment tu t’appelles : naming decision and identity : the case of Taiwanese immigrants in France : a thesis in partial fulfilment for the requirements for European Master in Migration and Intercultural Relations. [Oldenburg: J.-Y. Wu], 2021. 107 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 87815939]
481. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Fostering balanced mobility fows in Europe : reflection and conclusions : spletno predavanje na mednarodni konferenci "MSCA Fostering Balanced Mobility Flows in Europe", 16. nov. 2021. [COBISS.SI-ID 88977667]
482. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Ko tujina postane dom : vabljeno predavanje na lokalnem posvetu OŠ Trzin "Izbrali smo Slovenijo" v okviru projekta "Izzivi medkulturnega sobivanja", 25. maj 2021, spletna platforma Zoom. [COBISS.SI-ID 88736003]
financer: EU, Evropski socialni sklad Republika Slovenija, Projekti, Izzivi medkulturnega sobivanja
483. ZORC, Damjan (oseba, ki intervjuva), LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec). Le z drugimi smo lahko projekt krepitve državljanskih in socialnih kompetenc : zaradi tega projekta zdaj lahko preštejemo 10.208 dodatno usposobljenih prosvetnih delavcev tako v Sloveniji kot zamejstvu. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (12 min, 35 sek)). Vroči mikrofon. https://val202.rtvslo.si/2021/09/vroci-mikrofon-321/. [COBISS.SI-ID 88990211]
484. DELAČ, Mojca (oseba, ki intervjuva), LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec). Prof. dr. Marina Lukšič Hacin. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (85 min, 21 sek)). Nočni obisk. https://365.rtvslo.si/arhiv/nocni-obisk/174796939. [COBISS.SI-ID 88738307]
485. VIDMAR, Ksenija H. Revizije spola : študije o ženski v postnacionalni družbi. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. 151 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0555-3. [COBISS.SI-ID 92110595]
486. ERZNOŽNIK, Žana. Socialna kapica ne bi koristila mladim strokovnjakom. Oštro. 17. maj 2021, llustr. ISSN 2670-7594. https://www.ostro.si/si/razkrinkavanje/objave/socialna-kapica-ne-bi-koristila-mladim-strokovnjakom?rg=socialna. [COBISS.SI-ID 88737027]
487. Zakaj so (bili) seminarji »Le z drugimi smo« sploh potrebni? : izkušnje koordinatork in koordinatorja seminarjev z usposabljanj na okrogli mizi zaključne konference Le z drugimi smo (2016-2021), Atrij ZRC SAZU : Ljubljana, Atrij ZRC SAZU, 17. 9. 2021. [COBISS.SI-ID 95824131]


2022

488. Družboslovne razprave. LUKŠIČ-HACIN, Marina (član uredniškega odbora 2018-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo: Fakulteta za družbene vede, 1984-. ISSN 0352-3608. http://www.druzboslovne-razprave.org/. [COBISS.SI-ID 7530242]
489. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. LUKŠIČ-HACIN, Marina (odgovorni urednik 2010-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Inštitut za slovensko izseljenstvo: = Institute for Slovene Emigration Research, 1990-. ISSN 0353-6777. http://twohomelands.zrc-sazu.si/sl/issues/items, https://www.dlib.si/results/?euapi=1&query=%27keywords%3ddve+domovini%27&pageSize=25&fformattypeserial=journal, http://www.sistory.si/11686/menu370. [COBISS.SI-ID 3025930]
490. TOPLAK, Kristina, LUKŠIČ-HACIN, Marina. International mobile workers caught between restrictive measures and freedom of movement during the COVID-19 pandemic : the case of Slovenia. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2022, [št.] 56, str. 107-124. ISSN 0353-6777. https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/10949/10132, DOI: 10.3986/dd.2022.2.08. [COBISS.SI-ID 115742979]
491. LUKŠIČ-HACIN, Marina (vodja projekta, avtor), PEHAR, Asja, AŽIEVSKA, Ivana. Marie Skłodowska-Curie Actions and the issue of unbalanced mobility flows in Europe. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (108 str.)), graf. prikazi. https://isim.zrc-sazu.si/sites/default/files/MSCA_zakljucno-porocilo-EN.pdf. [COBISS.SI-ID 100656131]
492. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Migracije : predavanje na posvetu "Demografske razmere v Sloveniji: trendi, problemi in politika/e", dvorana SAZU, Ljubljana, 9. junij 2022. [COBISS.SI-ID 117088003]
493. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Načrti o »Tretji slovenski univerzi« kot del odgovorov na izzive bega možganov sedemdesetih in osemdesetih let dvajsetega stoletja. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2022, [št.] 56, str. 207-223. ISSN 0353-6777. https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/10955/10138, DOI: 10.3986/dd.2022.2.14. [COBISS.SI-ID 116306947]
494. VALENTINČIČ, Dejan (avtor, vodja projekta), PEHAR, Asja, ZAGORC, Barbara, TOPLAK, Kristina, GOSTIČ, Maja, VIŽINTIN, Marijanca Ajša, LUKŠIČ-HACIN, Marina, VAH JEVŠNIK, Mojca, SIRK, Maruša, VIŽINTIN, Maja, FILIPOVSKA, Borjana. Omilitev posledic bega možganov in krepitev mehanizma kroženja možganov : zaključno raziskovalno poročilo. Ljubljana; Inštitut ASEF za izobraževanje in raziskovanje: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (426 str.)), ilustr., graf. prikazi. https://asef.net/wp-content/uploads/2022/02/Krozenje-mozganov_porocilo.pdf, https://isim.zrc-sazu.si/sites/default/files/Krozenje-mozganov_porocilo.pdf. [COBISS.SI-ID 98512899]
financer: ARRS MIZŠ, Projekti, V5-1928, SI, Omilitev posledic bega možganov in krepitev mehanizma kroženja možganov
495. LUKŠIČ-HACIN, Marina. Selitve in odnos do diaspor(e) po drugi svetovni vojni : predavanje na posvetu "Prva, druga in post-Jugoslavija v včerajšnjih in sodobnih slovenskih selitvah" v okviru tradicionalnega srečanja Slovencev "Dobrodošli doma 2022", sejna dvorana Mestne občine Novo mesto, 1. jul. 2022. [COBISS.SI-ID 117087747]
496. LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec), MERLJAK, Ivan (oseba, ki intervjuva). Slovensko izseljenstvo : prispevek v oddaji Mejniki identitete v sklopu projekta "Kdo smo?", Radio Slovenija, 3. program, program ARS, 29. mar. 2022. [COBISS.SI-ID 117088259]
497. Thesis Kosova : revistë kërkimore ndërkombëtare. LUKŠIČ-HACIN, Marina (član uredniškega odbora 2008-). Prishtinë: 2008-. ISSN 1821-0767. [COBISS.SI-ID 28091485]
498. Thought, society, culture : Slovenian and South Eastern European perspectives. LUKŠIČ-HACIN, Marina (član uredniškega odbora 2014-). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014-. ISSN 2195-2191. [COBISS.SI-ID 36848173]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 8. 8. 2022