COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSJože UhanOsebna bibliografija za obdobje 1981-2022

1981

1. UHAN, Jože. Hidrogeologija jame Ojstro : diplomska naloga. Ljubljana, 1981. 46 f. + priloge, fotogr. [COBISS.SI-ID 111966]


1990

2. UHAN, Jože, PIRC, Simon. Poskus hidrokemičnega raziskovanja dotokov vode v zasavskih premogovnikih. V: DENKOVSKI, Ǵoko (ur.). XII kongres na geolozi na Jugoslavija : geološkite istražuvanja na mineralnite surovini vo uslovi na pazarnata ekonomija i nivniot pridones za razvoj na zemjata. Knj. 4, Inženjerska geologija, hidrogeologija i geotermija : Ohrid, 1990 godina. Ohrid, 1990. Str. 288-305. [COBISS.SI-ID 313517]


1991

3. PIRC, Simon, UHAN, Jože. Application of hydrochemistry for predicting water irruptions in Zasavje collieries. V: NORTON, Peter J. (ur.), VESELIČ, Miran (ur.). Proceedings. Ljubljana, 1991. Str. 279-289. ISBN 86-901275-1-8. [COBISS.SI-ID 1142]
4. UHAN, Jože. Geokemične značilnosti premogove plasti v Trboveljsko-Ojstrški strukturni enoti : magistrsko delo. Ljubljana, 1991. XI., 121 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 111710]


1992

5. 3.posvetovanje onesnaževanje in varstvo okolja : geologija in tehnika za okolje : zbornik. Ljubljana, 1992. 229 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 43084]
6. UHAN, Jože, PIRC, Simon, BRICL, Branka, ŽUŽA, Teodor. Hidrokemična diskriminantna vrednost kot možni varnostni kriterij podzemne eksploatacije. Rudarsko-metalurški zbornik : revija za geologijo, rudarstvo in metalurgijo. 39, št.1/2 (1992), str.211-226. ISSN 0035-9645. [COBISS.SI-ID 32615424]
7. PEZDIČ, Jože, UHAN, Jože, PIRC, Simon. Odprti problemi v sferi geologije okolja. V: BAJŽELJ, Uroš (ur.), et al. Raziskovalno polje Geologija in rudarstvo : strateška konferenca, 13. 05. 1992, Brdo pri Kranju. Strateška konferenca Geologija in rudarstvo, Brdo pri Kranju, 13.05.1992. Ljubljana, 1992. Str. 75-80. [COBISS.SI-ID 314029]
8. PIRC, Simon, UHAN, Jože, PEZDIČ, Jože. Pregled stopnje onesnaženja in ogroženosti slovenskega geološkega okolja v primerjavi z drugimi razvitimi državami. V: BAJŽELJ, Uroš (ur.), et al. Raziskovalno polje Geologija in rudarstvo : strateška konferenca, 13. 05. 1992, Brdo pri Kranju. Strateška konferenca Geologija in rudarstvo, Brdo pri Kranju, 13.05.1992. Ljubljana, 1992. Str. 47-51. [COBISS.SI-ID 313773]
9. UHAN, Jože, MARKIČ, Miloš, ČEBULJ, August, ŽUŽA, Teodor. Premog v okolju. V: MIRTIČ, Breda (ur.), UHAN, Jože (ur.). 3.posvetovanje onesnaževanje in varstvo okolja : geologija in tehnika za okolje : zbornik. Ljubljana, 1992. Str. 37-43. [COBISS.SI-ID 483157]


1993

10. UHAN, Jože. Geokemična tipomorfnost zasavskega premoga. Rudarsko-metalurški zbornik : revija za geologijo, rudarstvo in metalurgijo. 1993, 40, št. 1/2, str. 45-57, ilustr. ISSN 0035-9645. [COBISS.SI-ID 60572928]
11. UHAN, Jože. Geološke osnove prostorskega planiranja v občini Trbovlje : poročilo o delu za leto 1993. V: DROBNE, Franc, NOVAK, Dušan. Pitne in mineralne vode : končno poročilo o delu 1992-1993. A, Temeljne hidrogeološke raziskave. Ljubljana. 1993, 7 str., [8] pril. [COBISS.SI-ID 377173]
12. MARKIČ, Miloš, UHAN, Jože, JELEN, Bogomir. Litološke, geokemične in paleobotanične značilnosti zasavske premogovne plasti v profilih Neža in Lopata. Rudarsko-metalurški zbornik : revija za geologijo, rudarstvo in metalurgijo. 1993, 33. skok čez kožo, str.2-4. ISSN 0035-9645. [COBISS.SI-ID 248661]
13. UHAN, Jože. Študija dinamike in kvalitete podzemne vode v vodonosnih prodnih zasipih na južnem območju Ljubljane : poročilo o delu za leto 1993. V: DROBNE, Franc, NOVAK, Dušan. Pitne in mineralne vode : končno poročilo o delu 1992-1993. C, Hidrogeološke raziskave vodnih virov v prodnih zasipih. Ljubljana. 1993, 10 str. [COBISS.SI-ID 378709]


1994

14. DROBNE, Franc, URBANC, Janko, KRANJC-KUŠLAN, Stojan, BIZJAK, Miran, JOVANOVIĆ, Olivera, MALI, Nina, VERBOVŠEK, Renato, TRČEK, Branka. Pitne in mineralne vode : poročilo o izvajanju in realizaciji razvojnega projekta : leto 1994 : številka pogodbe: R2-6414-215/94. 2 mapi (loč.pag.). [COBISS.SI-ID 275029]
15. PETKOVŠEK, Borut, UHAN, Jože, URBANC, Janko. Povzetki mednarodnih izkušenj na področju ravnanja z VRAO in globinskega odlaganja VRAO (NSRAO) - geološki del : končna verzija. [Ljubljana], 1994. 76 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 44488448]
16. ODIN, Gilles Serge, JELEN, Bogomir, DROBNE, Katica, UHAN, Jože, SKABERNE, Dragomir, PAVŠIČ, Jernej, CIMERMAN, Franc, COSCA, Michael, HUNZIKER, Christophe. Premiers âges géochronologiques de niveaux volcanoclastiques oligocènes de la Région de Zasavje, Slovénie. Giornale di Geologia. 1994, vol. 56, n. 1, str. 199-212. ISSN 0017-0291. [COBISS.SI-ID 245077]


1995

17. PETKOVŠEK, Borut, URBANC, Janko, FIFER, Karmen, UHAN, Jože, TOMŠIČ, Boris, BRENČIČ, Mihael, TRAJANOVA, Mirka, ANĐELOV, Mišo, HOBLAJ, Robert, RIBIČIČ, Mihael, TOMŠIČ, Janez. Izbor lokacij za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov : projekt : program terenskih raziskav. Ljubljana, 1995. [XI], 141 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 62700032]
18. KRANJC-KUŠLAN, Stojan. Izdelava grafične tabelarne baze hidrogeoloških in hidroekoloških podatkov kotosnova za izdelavo katasterskih listov : poročilo o delu za leto 1995. V: DROBNE, Franc. Pitne in mineralne vode : končno poročilo o delu : številka pogodbe: R2-6414-215/94, R7-6414-215/95. Ljubljana, 1995. 14 str., [8] pril. [COBISS.SI-ID 353365]
19. FINK, Krešimir, URBANC, Janko, UHAN, Jože, KRALJ, Peter. Materiali, primerni za izdelavo umetnih ovir pri odlaganju nizko in srednje radioaktivnih odpadkov : končno poročilo : pogodba št. PR94-01/94. Maribor, 1995. II, 70 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 62878464]
20. ANDJELOV, Mišo, UHAN, Jože, VENGUŠT, Mihael. Naravno sevanje in spremembe v okolju zaradi sežiga premoga. Geološki zbornik. 1995, št.10, str.1-3. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 223573]
21. Okolju prijaznejše pridobivanje in predelava nekovinskih mineralnih surovin : zbornik = Environmental friendly exploration and processing of nonmetallic raw material : proceedings. Ljubljana, 1995. 146 str., ilustr. ISBN 961-90297-0-4. [COBISS.SI-ID 55868928]
22. URBANC, Janko, UHAN, Jože, DROBNE, Franc, BRANCELJ, Anton, GABERŠČIK, Alenka, URBANC-BERČIČ, Olga, ŠIŠKO, Milijan. Ugotavljanje ničelnega stanja okolja - hidrološki in hidrogeološki parametri. Ljubljana, 1995. 46 str. [COBISS.SI-ID 64217]


1996

23. UHAN, Jože, MIKULIČ, Zlatko. Hidrogeološka izhodišča načrtovanja cest na ravninskih vodonosnikih. V: ČEHOVIN, Igor (ur.). Voda in ceste : zbornik strokovnega posvetovanja, Novo mesto, 10. maj 1996. Ljubljana, 1996. Str. 23-30. ISBN 86-82135-11-6. [COBISS.SI-ID 314285]
24. UHAN, Jože. Hidrološko-hidrogeološke osnove monitoringa podzemne vode v Spodnji Savinjski dolini. Ljubljana, 1996. Loč. pag., zvd. [COBISS.SI-ID 318381]
25. UHAN, Jože. Metodološki prispevek h geokemični razčlenitvi premogovih plasti = Methodological contribution to geochemical subdivision of coal seams. Geologija. [Tiskana izd.]. knj.37/38 (1994/95), str.305-319. ISSN 0016-7789. [COBISS.SI-ID 219477]


1997

26. UHAN, Jože. Analiza glavnih komponent podatkov o gladini podzemne vode v spodnji Savinjski dolini = Principal components analysis of groundwater level data in the Spodnja Savinjska dolina. Geološki zbornik. 1997, št. 13, str. 40-45, ilustr. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 75522304]
27. UHAN, Jože. Hidrogeološki pogoji ocenjevanje stanja sistema podzemnih vod v Spodnji Savinjski dolini. V: Geološki zbornik = 13.posvetovanje slovenskih geologov = 13th Meeting of Slovenian Geologists : povzetki referatov : abstracts of papers. Ljubljana, 1997. Str. 33-34. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 314541]
28. UHAN, Jože, MELJO, Jana, TRIŠIČ, Niko, URBANC, Janko, ŠTUCIN, Filip, DOBNIKAR-TEHOVNIK, Mojca, PLANINŠEK, Anton. Preliminarni program monitoringa hidroloških in meteoroloških pojavov ter kakovosti vode in zraka na vplivnem območju Škocjanskih jam. Ljubljana, 1996. 27 str., zvd. [COBISS.SI-ID 318125]
29. HOČEVAR, Matjaž, STERNAD, Željko, ŠULIGOJ, Mitja, KRŽAN, Jože, UHAN, Jože, LOZAR, Matej, MOZETIČ, Borut. Sanacija površine na Reštanju : rudarski projekt za izvajanje del : ip 299/97. Ljubljana, avgust 1997. 1 mapa (loč. pag.), graf. prikazi, načrti, zemljevidi. [COBISS.SI-ID 558563]
30. BAT, Marjan, UHAN, Jože. Slovenija. Vodovje. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana. 1997, zv. 11: savs-slovenska m, str. 325-328, ilustr. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 5990701]


1998

31. UHAN, Jože, TRIŠIČ, Niko. Hidrogeološka izhodišča za izbor odvzemnih mest v okviru "Pravilnika o monitoringu pitne vode in vodnih virov na vsebnost pesticidov". Ljubljana, 1998. 11 str., zvd. [COBISS.SI-ID 317869]
32. UHAN, Jože. Podzemne vode. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana. 1998, zv. 11, str. 327-328. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 314797]
33. MIRTIČ, Breda, UHAN, Jože, TURK, Boris, LUKAČ, Renato. Predvidena razširitev gramoznice Ivanci : poročilo o vplivih na okolje. Ljubljana, jun. 1998. 28 f., priloge. [COBISS.SI-ID 289374]


1999

34. UHAN, Jože, VIŽINTIN, Goran, ROGELJ, Damjan, SUPOVEC, Ivan. Modeliranje toka podzemne vode v aluvijalnih vodonosnikih : Spodnja Savinjska dolina : metodološka izhodišča. Ljubljana, 1999. 64 str., graf. prik. [COBISS.SI-ID 317613]
35. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ocena ranljivosti in strategija prilagoditve ekosistemov na spremembo podnebja v Sloveniji. Ljubljana, 1999. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 2744441]
36. BIZJAK, Aleš, ROGELJ, Damjan, UHAN, Jože. Ocena ranljivosti in strategija prilagoditve podnebnim spremembam : vodni krog. Ljubljana, 1999. 52 f. [COBISS.SI-ID 1153889]
37. ZUPAN, Martina, UHAN, Jože, ROGELJ, Damjan, ANDJELOV, Mišo. Optimizacija programov monitoringa kakovosti površinskih voda. V: GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). Zbornik referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi 1999, Maribor, 23. in 24. september 1999. Maribor, 1999. Str. 919-924. ISBN 86-435-0288-X. [COBISS.SI-ID 630]
38. RAKOVEC, Jože, ZUPANČIČ, Boris, CEGNAR, Tanja, SUŠNIK, Andreja, ROGELJ, Damijan, UHAN, Jože, BERGANT, Klemen, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Spremembe in trendi v Sloveniji izmerjenih meteoroloških in fenoloških količin ter priprava scenarijev za spemembo podnebja. Ljubljana. V, 134 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14283047]
39. UHAN, Jože, GOSAR, Andrej. Učinki potresa na gladino podzemne vode = Groundwater anomalies associated with the earthquake. Ujma : revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 1999, [št.] 13, str. 117-121, ilustr. ISSN 0353-085X. [COBISS.SI-ID 109419520]
40. VIŽINTIN, Goran, UHAN, Jože. Uporaba hidrološkega GIS-a pri modeliranju toka podzemnih voda v Spodnji Savinjski dolini. V: HORVAT, Aleksander (ur.). Povzetki referatov = Abstracts of papers. 14. Posvetovanje slovenskih geologov [Ljubljana, 25 marec, 1999]. Ljubljana, 1999. Str. 54-55. Geološki zbornik, 14. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 215779]


2000

41. UHAN, Jože, ROGELJ, Damjan. Če gre za vodo, gre za življenje : Znanost. Delo. [Tiskana izd.]. 22. marec 2000, str. 15. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 315053]
42. KOBOLD, Mira, SUŠNIK, Mojca, POLAJNAR, Janez, UHAN, Jože, BAT, Marjan, ZGONC, Anton. Hidrološki model Savinje v programskem okolju WMS (watershed model[l]ing system). Ljubljana, 2000. 1 zv. (loč. pag.), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 27624965]


2001

43. UHAN, Jože. Če le čakaš na dež, je suša najdražja naravna nesreča : spopad s sušo : Znanost. Delo. [Tiskana izd.]. 22. avgust 2001, str. 13. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 315565]
44. KOBOLD, Mira, SUŠNIK, Mojca, UHAN, Jože. Hidrološki model povodja Koritnice. Mišičev vodarski dan : zbornik referatov. 2001, št. 12, str. 29-36. ISSN 1318-2226. [COBISS.SI-ID 316589]
45. BRILLY, Mitja, VIDMAR, Andrej, ŠRAJ, Mojca, RAKOVEC, Jože, VRHOVEC, Tomaž, KOBOLD, Mira, SUŠNIK, Mojca, UHAN, Jože, DOLINAR, Mojca, ZGONC, Tone, PEZDIČ, Jože, KASTELEC, Damijana. Hidrološki model povodja Koritnice. Ljubljana, 2001. 87 str. [COBISS.SI-ID 1344100]
46. BRILLY, Mitja, VIDMAR, Andrej, ŠRAJ, Mojca, MIKOŠ, Matjaž, KOBOLD, Mira, SUŠNIK, Mojca, UHAN, Jože. Hidrološki vzroki plazu Stože pod Mangartom. V: VODOPIVEC, Florjan (ur.). Raziskave s področja geodezije in geofizike - 2001 : zbornik predavanj. Ljubljana, 2001. Str. 39-54, ilustr., graf. prikazi. ISBN 961-6167-43-X. [COBISS.SI-ID 1470049]
47. UHAN, Jože. "Modro zlato" potrebuje modro politiko : quo vadis, nacionalna hidrologija? : Znanost. Delo. [Tiskana izd.]. 25. april 2001, str. 3. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 315309]
48. UHAN, Jože. Na ogroženih območjih moramo biti seznanjeni s tveganji : ob mednarodnem dnevu zmanjševanja naravnih nesreč : Znanost. Delo. [Tiskana izd.]. 10. oktober 2001, str. 1. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 315821]
49. UHAN, Jože. Nevarne in nepredvidljive akumulacije vode : zapletena hidrogeološka zgradba na območju jame Ojstro : Znanost. Delo. [Tiskana izd.]. 9. maj 2001, leto 43, št. 104, str. 2, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 8221237]
50. ZUPAN, Martina, UHAN, Jože, ROGELJ, Damjan, ANDJELOV, Mišo. Preliminary multivariate analysis of chemical composition of the rivers in Slovenia. V: BREBBIA, C. A. (ur.). Water Pollution VI : modelling, measuring and prediction. Sixth International Conference on Water Pollution, Rhodes, Greece, September 2001. Southampton, cop. 2001. Str. 197-205. International Series on progress in water resources, Vol. 3. ISBN 1-85312-878-3. ISSN 1461-6513. [COBISS.SI-ID 316845]
51. UHAN, Jože. Skrb za zdravje se začne pri vodi : ob letošnjem 22. marcu, svetovnem dnevu voda : Znanost. Delo. [Tiskana izd.]. 21. mar. 2001, leto 43, št. 66, str. 25, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 112203776]


2002

52. MIKOŠ, Matjaž, VIDMAR, Andrej, ŠRAJ, Mojca, KOBOLD, Mira, SUŠNIK, Mojca, UHAN, Jože, PEZDIČ, Jože, BRILLY, Mitja. Hidrološke analize na plazu Stože pod Mangartom = Hydrologic analyses of the Stože Landslide. Ujma : revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 2002, št. 16, str. 326-334. ISSN 0353-085X. [COBISS.SI-ID 2076513]
53. UHAN, Jože. Med poplavami in sušami : ekstremni hidrološki pojavi : Znanost. Delo. [Tiskana izd.]. 26. avgust 2002, str. 4-5. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 316077]
54. POLAJNAR, Janez, UHAN, Jože. Spet se učimo ubogati naravo : živeti s tveganjem : Znanost. Delo. [Tiskana izd.]. 7. oktober 2002, str. 8. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 316333]
55. UHAN, Jože. Spremenljivost hidroloških ekstremov. V: UŠENIČNIK, Bojan (ur.). Nesreče in varstvo pred njimi. Ljubljana, 2002. Str. 252-255. ISBN 961-90169-6-3. [COBISS.SI-ID 317101]
56. VILER KOVAČIČ, Adrijana, UHAN, Jože, ANDJELOV, Mišo, KRANJC-KUŠLAN, Stojan, KRAJNC, Marjeta, ZUPAN, Martina, KOLENC, Andreja, REJEC BRANCELJ, Irena, ČARNI, Doroteja, BAT, Marjan. Strokovne podlage za razglasitev ogroženosti podzemne vode v Republiki Sloveniji. Ljubljana, 2002. 1 mapa (9, 101 f., pril.), zvd. [COBISS.SI-ID 20560429]


2003

57. UHAN, Jože, POLAJNAR, Janez, MARKOŠEK, Janez. Poletna povodenj v Evropi leta 2002 = Summer floods in Europe in 2002. Ujma : revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 2003/2004, št. 17/18, str. 164-171, ilustr. ISSN 0353-085X. [COBISS.SI-ID 219340288]
58. REJEC BRANCELJ, Irena, UHAN, Jože, KRAJNC, Marjeta. Predvsem okoljsko ozaveščanje : ogroženost podzemnih voda v Sloveniji : Znanost. Delo, Znanost : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo. [Tiskana izd.]. 22. sep. 2003, leto 45, št. 219, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-7584. [COBISS.SI-ID 21393965]
59. FRANTAR, Peter, UHAN, Jože. Trendi pretokov voda v Triglavskem narodnem parku. V: KOMAC, Blaž (ur.). Triglavski narodni park? : znanstveni in strokovni posvet, Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana, [13. november 2003]. Ljubljana, 2003. Str. 13. [COBISS.SI-ID 21519917]
60. FRANTAR, Peter, UHAN, Jože. Trendi pretokov voda v Triglavskem narodnem parku. V: Triglavski narodni park? : znanstveni in strokovni posvet, Ljubljana, četrtek 13. november 2003. Ljubljana, 2003. http://www.zrc-sazu.si/tnp/. [COBISS.SI-ID 21581869]
61. ANDJELOV, Mišo, FRANTAR, Peter, UHAN, Jože. Uporaba metode IDPR na območju Slovenije : interno poročilo. Ljubljana, 2003. 7 str., zvd. [COBISS.SI-ID 321965]
62. UHAN, Jože. Voda, voda, voda... Moj mali svet. avgust 2003, letn. 35, str. 40-41. ISSN 0580-8197. [COBISS.SI-ID 317357]
63. BAT, Marjan (avtor, urednik), BELTRAM, Gordana, CEGNAR, Tanja, DOBNIKAR-TEHOVNIK, Mojca, GRBOVIĆ, Jasna, KRAJNC, Marjeta, MIHORKO, Polonca, REJEC BRANCELJ, Irena, REMEC-REKAR, Špela, UHAN, Jože (avtor, urednik). Vodno bogastvo Slovenije. Ljubljana, 2003. 131 str., barven ilustr., graf. prikazi, tabele, zvd. ISBN 961-6324-18-7. [COBISS.SI-ID 125760000]
64. UHAN, Jože, BRILLY, Mitja. Vodo moramo razumeti : napovedovanje poplav v evropskem merilu. Delo, Znanost : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo. [Tiskana izd.]. 24. mar. 2003, leto 45, št. 68, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-7584. [COBISS.SI-ID 124477696]
65. UHAN, Jože, FRANTAR, Peter. Živeti s preveč in premalo vode : zmanjševanje posledic naravnih nesreč : Znanost. Delo, Znanost : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo. [Tiskana izd.]. 6. oktober 2003, let. 45, št. 231, str. 7. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-7584. [COBISS.SI-ID 311725]


2004

66. Hidrološki letopis Slovenije 2000 = The 2000 hydrological yearbook of Slovenia. Ljubljana, 2004. 186 str., ilustr. Hidrološki letopis Slovenije, 11. ISSN 1318-5195, ISSN 1854-2662. [COBISS.SI-ID 433069]
67. MARDHEL, Vincent, FRANTAR, Peter, UHAN, Jože, ANDJELOV, Mišo. Index of development and persistence of the river networks as a component of regional groundwather vulnerability assessment in Slovenia. V: WITKOWSKI, Andrzej J. (ur.). Groundwater vulnerability assessment and mapping : international conference Ustroń, Poland, 15-18 june 2004 : abstracts. Sosnowiec, 2004. Str. 99. ISBN 83-87431-60-5. [COBISS.SI-ID 433581]
68. UHAN, Jože. Občudoval je svežino barv in stavbno harmonijo : sprehod med slikami Conrada Grefej. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. 23. dec. 2003![i. e. 2004], leto 6, št. 4, str. 9-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 26267447]
69. UHAN, Jože. "Računamo tudi na izdatne zaklade železove rude ---" : sprehodi med rudninami Mirnske doline. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. 29. sep. 2004, leto 6, št. 3, str. 10-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 26268727]
70. UHAN, Jože. Rahločutno prisluškovanje Tritonovi školjki : Gostujoče pero : Mnenja. Delo. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 46, št. 67, str. 5. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 318637]
71. BAT, Marjan, UHAN, Jože. Vode. V: SFERRA ZYCH, Barbara (ur.), et al. Narava Slovenije. Ljubljana, 2004. Str. 103-145. ISBN 86-11-16903-4. [COBISS.SI-ID 26555234]
72. BAT, Marjan (avtor, urednik, fotograf), UHAN, Jože (avtor, urednik). Water treasures of Slovenia. Ljubljana, 2004. 129 str., ilustr. ISBN 961-6324-22-5. [COBISS.SI-ID 216823808]


2005

73. Hidrološki letopis Slovenije 2001 = The 2001 hidrological yearbook of Slovenia. Ljubljana, 2005. 187 str., ilustr. Hidrološki letopis Slovenije, 12. ISSN 1318-5195, ISSN 1854-2662. http://www.arso.gov.si/podrocja/vode/porocila_in_publikacije/letopisi.html. [COBISS.SI-ID 461229]
74. Hidrološki letopis Slovenije 2002 = The 2002 hidrological yearbook of Slovenia. Ljubljana, 2005. 214 str., ilustr. Hidrološki letopis Slovenije, 13. ISSN 1318-5195. [COBISS.SI-ID 461485]
75. FRANTAR, Peter, UHAN, Jože. "Ledeno" opozorilo Bohinjskega jezera : posledica podnebnih sprememb?. Delo. [Tiskana izd.]. 17. mar. 2005, leto 47, št. 63, str. 17, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 219467776]
76. BRAČIČ-ŽELEZNIK, Branka, PINTAR, Marina, URBANC, Janko. Naravne razmere vodonosnika. V: REJEC BRANCELJ, Irena (ur.), et al. Podtalnica Ljubljanskega polja. Ljubljana, 2005. Str. 17-26, ilustr., graf. prikazi. Geografija Slovenije, 10. ISBN 961-6500-68-6. ISSN 1580-1594. [COBISS.SI-ID 23058477]
77. ANDJELOV, Mišo, BAT, Marjan, FRANTAR, Peter, MIKULIČ, Zlatko, SAVIĆ, Vlado, UHAN, Jože. Pregled elementov vodne bilance. V: REJEC BRANCELJ, Irena (ur.), et al. Podtalnica Ljubljanskega polja. Ljubljana, 2005. Str. 27-38, ilustr., zvd., graf. prikazi. Geografija Slovenije, 10. ISBN 961-6500-68-6. ISSN 1580-1594. [COBISS.SI-ID 23060525]
78. BRAČIČ-ŽELEZNIK, Branka, FRANTAR, Peter, JANŽA, Mitja, UHAN, Jože. Ranljivost podzemne vode. V: REJEC BRANCELJ, Irena (ur.), et al. Podtalnica Ljubljanskega polja. Ljubljana, 2005. Str. 61-72, ilustr., zvd., graf. prikazi. Geografija Slovenije, 10. ISBN 961-6500-68-6. ISSN 1580-1594. [COBISS.SI-ID 23061037]
79. BAT, Marjan (avtor, urednik). Vodno bogastvo Slovenije. Ljubljana, 2005. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 961-6324-24-1. [COBISS.SI-ID 219262208]
80. BAT, Marjan (avtor, urednik). Water treasures of Slovenia. Ljubljana, 2005. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 961-6324-25-X. [COBISS.SI-ID 219278848]


2006

81. Hidrološki letopis Slovenije 2003 = The 2003 hydrological yearbook of Slovenia. Ljubljana, 2006. 214 str., zvd. Hidrološki letopis Slovenije, 14. ISSN 1318-5195. [COBISS.SI-ID 480685]
82. UHAN, Jože. "Ko se je namesto Šentrupert pisalo Št. Ruprt" : sprehodi med simboli nekdanjega županstva. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. 23. dec. 2006, leto 8, št. 4, str. 11, ilustr. [COBISS.SI-ID 26268983]
83. ANDJELOV, Mišo, PAVLIČ, Urška, KUKAR, Nataša, TRIŠIČ, Niko, UHAN, Jože. Ocena količinskega stanja podzemnih voda v Sloveniji. V: REŽUN, Bojan (ur.). Zbornik povzetkov. 2. slovenski geološki kongres, Idrija, 26.-28. september 2006. Idrija, 2006. Str. 105. ISBN 961-90141-5-4. [COBISS.SI-ID 68081923]
84. ANDJELOV, Mišo, PAVLIČ, Urška, KUKAR, Nataša, TRIŠIČ, Niko, UHAN, Jože. Ocena količinskega stanja podzemnih voda v Sloveniji = Groundwater quantitative status assessment in Slovenia. Geologija. [Tiskana izd.]. 2006, knj. 49, 2, str. 383-391. ISSN 0016-7789. [COBISS.SI-ID 1339477]
85. KOTNIK, Vesna. Preverjanje ranljivosti podzemne vode v Spodnji Savinjski dolini z geokemično statistično obdelavo : diplomsko delo. Ljubljana, okt. 2006. 71 f., ilustr., priloge. [COBISS.SI-ID 593502]
86. ŽLEBIR, Silvo, UHAN, Jože, GLOBOKAR, Tomaž, POLAJNAR, Janez. Spremljanje in napovedovanje visokih voda v Sloveniji. V: ČREPINŠEK, Natalija (ur.). Vode - skrb, nadloga in izziv : zbornik. 1. izd. Celje, 2006. Str. 111-115, tabela. ISBN 961-6283-24-3. [COBISS.SI-ID 288635136]
87. FRANTAR, Peter, SUŠNIK, Mojca, UHAN, Jože, ULAGA, Florjana. Trends of the annual mean river discharges in Slovenia. V: BRUK, Stevan (ur.). Conference Proceedings. Belgrade, 2006. 7 str. ISBN 86-80851-07-8. [COBISS.SI-ID 482221]
88. FRANTAR, Peter, SUŠNIK, Mojca, UHAN, Jože. Trends of the annual mean river discharges in Slovenia : poster. V: BRUK, Stevan (ur.). Conference Proceedings. Belgrade, 2006. ISBN 86-80851-07-8. [COBISS.SI-ID 482477]
89. UHAN, Jože, FRANTAR, Peter, ULAGA, Florjana, SUŠNIK-KLEMENČIČ, Mojca. Trends of the annual mean river discharges in Slovenia : [predstavitev posterja na 23th conference of the Danubian countries on the hydrological forecasting and hydrological bases of water management, Belgrade, 28-31 avgust 2006]. Beograd, 2006. [COBISS.SI-ID 483245]
90. UHAN, Jože (avtor, fotograf). Voda in kultura. Kmečki glas. 22. marec 2006, letn. 63, št. 12, str. 23-24, ilustr. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 27529477]
91. UHAN, Jože. Vodnjak - zlati rudnik ali nagrobnik. Delo. [Tiskana izd.]. 16. marec 2006, letn. 48, št. 62, str. 23, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 27529221]


2007

92. UHAN, Jože, KOTNIK, Vesna, PEZDIČ, Jože, ANDJELOV, Mišo, PAVLIČ, Urška, KUKAR, Nataša. Groundwater body further characterization with parametric vulnerability asessment and multivariate statistical methods in Slovenia. V: Water status monitoring of aquatic ecosystems in the context of the Water Framework Directive : WFD, Water Framework directive, Lille 2007. [S. l., 2007]. Str. [106]. [COBISS.SI-ID 289143296]
93. BRILLY, Mitja, KRAJNC, Marjeta, UHAN, Jože. Groundwater Resources in Slovenia. V: RAGONE, Stephen E. (ur.). The global importance of groundwater in the 21st century : proceedings of the International Symposium on Groundwater Sustainability : January 24-27, 2006, Alicante, Spain. Westerville, cop. 2007. Str. 85-88, ilustr. ISBN 1-56034-131-9, ISBN 9781560341314. [COBISS.SI-ID 3848289]
94. UHAN, Jože (intervjuvanec). Jože Uhan: Verjamem v Šentrupert : dober dan, Šentruperčani. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. zima 2007, leto 9, št. 4, str. 16-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 26271031]
95. UHAN, Jože. "Mož pobožen, skromen, neomadeževan ---" : sprehod po poteh Jurija pl. Slatkonje. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. jun. 2007, leto 9, št. 2, str. 24-25, ilustr. [COBISS.SI-ID 26270007]
96. ANDJELOV, Mišo, KEREKEŠ, Gordana, KRAJNC, Marjeta, UHAN, Jože. Ocena stanja vodnih virov in vodne pravice. V: ROŠ, Milenko (ur.). Zbornik referatov. Ljubljana, 2007. Str. 157-174. ISBN 978-961-6631-01-3. [COBISS.SI-ID 289143552]
97. UHAN, Jože. Predgovor = Foreword. Hidrološki letopis Slovenije. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 15, str. 7-8. ISSN 1318-5195. [COBISS.SI-ID 288645632]
98. UHAN, Jože. "Tam, kjer se človek dobro počuti ---" : sprehodi med vinogradi. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. zima 2007, leto 9, št. 4, str. 20-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 26271287]
99. UHAN, Jože. Trendi velikih in malih pretokov rek v Sloveniji = Trends in high and low river flows in Slovenia. Ujma : revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 2007, št. 21, str. 164-166, ilustr. ISSN 0353-085X. [COBISS.SI-ID 237443072]
100. UHAN, Jože (avtor, fotograf). Voda danes, jutri ---. Kalle. jun. 2007, št. 1, str. 28, ilustr. ISSN 1854-9594. [COBISS.SI-ID 288651776]
101. UHAN, Jože. "Vseh stroškov je bilo do 8000 goldinarjev ---" : sprehod med kamninami župnijske cerkve. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. jesen 2007, leto 9, št. 3, str. 20-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 26269495]


2008

102. UHAN, Jože. "Ako se hoče katera dežela ponašati, da se v njej pretakata med in mleko ---" : sprehod do izvirov. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. poletje 2008, leto 10, št. 2, str. 16-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 26272567]
103. UHAN, Jože, PEZDIČ, Jože, CIVITA, Massimo. Assessing groundwater vulnerability by SINTACS method in the Lower Savinja Vally, Slovenia = Ocenjevanje ranljivosti podzemne vode z metodo SINTACS v Spodnji Savinjski dolini, Slovenija. RMZ - Materials and geoenvironment : periodical for mining, metallurgy and geology. [Tiskana izd.]. sep. 2008, letn. 55, št. 3, str. 363-376. ISSN 1408-7073. [COBISS.SI-ID 245892608]
104. UHAN, Jože. "Bog dej, da bi še enkrat hodu tukaj ---" : sprehod po božjih poteh. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. pomlad 2008, leto 10, št. 1, str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 26271543]
105. VIŽINTIN, Goran, SOUVENT, Petra, ČENČUR CURK, Barbara, UHAN, Jože. Impact assessment of the Ljubljana urban area to the groundwater. V: Book of abstracts : flow and transport in heterogeneous subsurface formations : theory, modelling & applications. Istanbul, cop. 2008. Str. 77. ISBN 978-975-518-297-1. [COBISS.SI-ID 1336547]
106. UHAN, Jože. "Ne pozabimo na vodo ---" : sprehod do vodnega zajetja v Kamnju. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. zima 2008, leto 10, št. 4, str. 27-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 26273079]
107. ANDJELOV, Mišo, PAVLIČ, Urška, SOUVENT, Petra, TRIŠIČ, Niko, UHAN, Jože. Slovenian groundwater quantitative status in the period 1990-2006. V: Good status objectives and integrated management planning. Pariz, 2008. Str. 67. ISBN 978-2-9530816-2-6. https://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/76101/1/actes_colloques_cfhaih_nov08.pdf. [COBISS.SI-ID 289043200]
108. GANTAR GODINA, Irena (intervjuvanec). Sprehod z raziskovalko Ireno Gantar Godina : "Ivan Steklasa, domoljub in svetovljan ---". Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. jesen 2008, letn. 10, št. 3, str. 26-28, fotogr. [COBISS.SI-ID 28925997]
109. DOLINAR, Mojca, FRANTAR, Peter, MIKULIČ, Zlatko, SOUVENT, Petra, UHAN, Jože, GABROVEC, Matej. Spreminjanje vodnega režima v TNP nas opozarja : podnebne spremembe. Delo, Znanost : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo. [Tiskana izd.]. 11. sep. 2008, leto 50, št. 211. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-7584. [COBISS.SI-ID 28550189]
110. UHAN, Jože. Uvod = Introduction. V: FRANTAR, Peter (ur.), BAT, Marjan. Vodna bilanca Slovenije 1971-2000 = Water balance of Slovenia 1971-2000. Ljubljana, 2008. Str. 7-8. ISBN 978-961-6024-38-9. [COBISS.SI-ID 289498880]
111. UHAN, Jože. Voda ni samoumevno razkošje : ob svetovnem dnevu voda 2008. Mag. 26. mar. 2008, letn. 14, št. 12, str. 64-65, ilustr. ISSN 1318-6043. [COBISS.SI-ID 288642560]


2009

112. KNEZ, Joško, TURŠIČ, Janja, BOLTE, Tanja, DOBNIKAR-TEHOVNIK, Mojca, ČERNAČ, Bojan, GROSELJ, Drago, MURI, Gregor, TOMAŽIČ SPILLER, Majda, TRČEK, Roman, UHAN, Jože. Dejavnost na področju hidrologije in spremljanje stanja okolja. V: CEGNAR, Tanja (ur.). Spoznajmo okolje. Ljubljana, 2009. Str. [1]-11. Posebna številka biltena Naše okolje. ISBN 978-961-6324-47-2. [COBISS.SI-ID 289498624]
113. UHAN, Jože, PEZDIČ, Jože, SAVIĆ, Vlado, ANDJELOV, Mišo, TURŠIČ, Janja. Hidrogeološki faktorji prostorske in časovne porazdelitve nitrata v podzemni vodi Spodnje Savinjske doline. Geološki zbornik. 2009, [št.] 20, str. 177-182, ilustr. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 251844608]
114. UHAN, Jože. Introduction. V: MIKULIČ, Zlatko (ur.), ANDJELOV, Mišo (ur.). Groundwater modelling : proceedings of invited lectures of Symposium on Groundwater Flow and Transport Modelling, Ljubljana, Slovenia, 28-31 January 2008. Ljubljana, 2009. Str. 1-2. ISBN 978-961-6024-50-1. [COBISS.SI-ID 289498112]
115. UHAN, Adolf (intervjuvanec). "Iz Ljubljane v Šentrupert z vlakom, potem pa peš v kakšno zidanico natočit vino ---" : pogovor s stoletnikom Adolfom Uhanom. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. pomlad 2014, leto 16, št. 1, str. 13-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 26358839]
116. BREZOVAR, Bojan (intervjuvanec). Ko te pot preko Vesele Gore pripelje v nebesa --- : sprehod po Steklasovi pohodni poti. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. jesen 2009, leto 11, št. 3, str. 27-29, ilustr. [COBISS.SI-ID 26273847]
117. BIZJAK, Aleš, BREMEC, Urška, CENTA, Mitja, CUNDER, Matej, DODIČ, Janez, ĐUROVIĆ, Blažo, GABRIJELČIČ, Elizabeta, HABINC, Marija, KODRE, Neža, KREGAR, Maja, KOLMAN, Gregor, MELJO, Jana, MOHORKO, Tanja, PAVLIN URBANIČ, Maja, PETELIN, Špela, PETERLIN, Monika, PETKOVSKA, Vesna, REPNIK MAH, Petra, ŠIŠKO NOVAK, Sonja, ŠTUPNIKAR, Nina, URBANIČ, Gorazd, ZAKRAJŠEK, Janez, SMOLAR-ŽVANUT, Nataša, BAVEC, Miloš, ČARMAN, Magda, HRIBERNIK, Katarina, JANŽA, Mitja, KRIVIC, Jure, LAPANJE, Andrej, LEVIČNIK, Lidija, MALI, Nina, MEGLIČ, Petra, POŽAR, Mitja, PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, RIKANOVIČ, Rada, RMAN, Nina, ŠAJN, Robert, ŠINIGOJ, Jasna, URBANC, Janko, AMBROŽIČ, Špela, ANDJELOV, Mišo, CVITANIČ, Irena, DOBNIKAR-TEHOVNIK, Mojca, GACIN, Marina, PAVLIČ, Urška, GRBOVIĆ, Jasna, JESENOVEC, Brigita, KOZAK-LEGIŠA, Špela, KRAJNC, Marjeta, MIHORKO, Polonca, MIKULIČ, Zlatko, POJE, Mateja, REMEC-REKAR, Špela, ROTAR, Bernarda, SAVIĆ, Vlado, SODJA, Edita, SOUVENT, Petra, TRŠIĆ, Nikola, UHAN, Jože, et al. Načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave : predlog. Ljubljana, 2009. VIII, 179 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4724065]
118. BIZJAK, Aleš, BREMEC, Urška, CENTA, Mitja, CUNDER, Matej, DODIČ, Janez, ĐUROVIĆ, Blažo, GABRIJELČIČ, Elizabeta, HABINC, Marija, KODRE, Neža, KREGAR, Maja, KOLMAN, Gregor, MELJO, Jana, MOHORKO, Tanja, PAVLIN URBANIČ, Maja, PETELIN, Špela, PETERLIN, Monika, PETKOVSKA, Vesna, REPNIK MAH, Petra, ŠIŠKO NOVAK, Sonja, ŠTUPNIKAR, Nina, URBANIČ, Gorazd, ZAKRAJŠEK, Janez, SMOLAR-ŽVANUT, Nataša, BAVEC, Miloš, ČARMAN, Magda, HRIBERNIK, Katarina, JANŽA, Mitja, KRIVIC, Jure, LAPANJE, Andrej, LEVIČNIK, Lidija, MALI, Nina, MEGLIČ, Petra, POŽAR, Mitja, PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, RIKANOVIČ, Rada, RMAN, Nina, ŠAJN, Robert, ŠINIGOJ, Jasna, URBANC, Janko, AMBROŽIČ, Špela, ANDJELOV, Mišo, CVITANIČ, Irena, DOBNIKAR-TEHOVNIK, Mojca, GACIN, Marina, PAVLIČ, Urška, GRBOVIĆ, Jasna, JESENOVEC, Brigita, KOZAK-LEGIŠA, Špela, KRAJNC, Marjeta, MIHORKO, Polonca, MIKULIČ, Zlatko, POJE, Mateja, REMEC-REKAR, Špela, ROTAR, Bernarda, SAVIĆ, Vlado, SODJA, Edita, SOUVENT, Petra, TRŠIĆ, Nikola, UHAN, Jože, et al. Načrt upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja : predlog. Ljubljana, 2009. VII, 162 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4724321]
119. ANDJELOV, Mišo, PAVLIČ, Urška, SOUVENT, Petra, TRIŠIČ, Niko, UHAN, Jože. Primerjalna ocena količinskega stanja podzemnih voda v Sloveniji za leto 2001 in 2006. Geološki zbornik. 2009, [št.] 20, str. 8-11, ilustr. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 251055104]
120. UHAN, Jože. "Svojevrsten človek, kakršnega ni v vsakem kraju ---" : sprehod med besedami in hišnimi imeni. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. poletje 2009, leto 11, št. 2, str. 29-30, ilustr. [COBISS.SI-ID 26273591]
121. SOUVENT, Petra, ANDJELOV, Mišo, SAVIĆ, Vlado, UHAN, Jože. Upgrading a National Groundwater Quantity Monitoring Network for the purpose of groundwater quantitative status assessment of groundwater bodies with alluvial aquifers in Slovenia. V: The challenge of quantity and quality for sustainable future : abstract book. International Symposium on Efficient Groundwater Resources Management, Bangkok, 16-21 February 2009. Bangkok, 2009. Str. 171-172. [COBISS.SI-ID 69662979]
122. UHAN, Jože, KOLENC, Andreja. Uporaba večparametrske sonde Hydrolab pri ocenjevanju ranljivosti podzemnih voda. Dimensio : časopis za inženirje, geodete, gradbenike, arhitekte in biologe, prijatelje in poslovne stranke CGS-a. maj 2009, št. 14, str. 31. ISSN 1408-4023. [COBISS.SI-ID 289498368]
123. MIKEC, Zvonka (intervjuvanec). "Velik žarek svetlobe na izmučeni angolski zemlji ---" : pogovor s sestro Zvonko Mikec. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. zima 2009, leto 11, št. 5, str. 26-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 26274359]


2010

124. UHAN, Jože. "Črna je bila tudi usoda mogočnega Barbovega gradu na Rakovniku ---" : sprehod do Veselogorske Črne Marije. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. pomlad 2010, leto 12, št. 1, str. 27-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 26275895]
125. UHAN, Jože, VIŽINTIN, Goran, PEZDIČ, Jože. Groundwater nitrate vulnerability assessment using process-based models and weights-of-evidence technique : Lower Savinja valley case study (Slovenia). V: ZUBER, Andrzej (ur.), KMIECIK, Ewa (ur.), ZUBER, Andrzej (ur.). Abstract book. Krakow, 2010. Str. 47-48. Prace Naukowe Uniwersytetu Ślęaskiego w Katowicach. ISSN 0208-6336. [COBISS.SI-ID 289050624]
126. HOČEVAR, Stanislav (intervjuvanec). "Ime Šentruperta v vatikanskih arhivih ---" : pogovor z msgr. Stanislavom Hočevarjem. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. zima 2010, leto 12, št. 5, str. 22-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 26274615]
127. GROSELJ, Drago, UHAN, Jože. Integral QA system of en[v]ironmental monitoring at EARS. V: BOJKOVSKI, Jovan (ur.), et al. Book of abstracts. Ljubljana, 2010. Vol. a, str. 212. ISBN 978-961-243-146-4. [COBISS.SI-ID 289255936]
128. UHAN, Jože. Kako se pretakajo vode pod zemeljskim površjem. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. jesen 2010, letn. 15, št. 1, str. 13. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 289141248]
129. UHAN, Jože. "Ponovno bi zagorele grmade ---" : sprehodi med vinogradi. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. jesen 2010, leto 12, št. 4, str. 27, ilustr. [COBISS.SI-ID 26274871]
130. HRIBOVŠEK, Aleksander (intervjuvanec). "Šentruperski[!] grb izraža hvaležnost sv. Emi, ki je omogočila čaščenje sv. Ruperta v naših krajih ---" : pogovor z Aleksandrom Hribovškom. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. poletje 2010, leto 12, št. 3, str. 29-31, ilustr. [COBISS.SI-ID 26275127]
131. FRELIH-RIBIČ, Majda (intervjuvanec). "Šentrupert ja vas s posebnim sporočilom ---" : pogovor z Majdo Frelih Ribič. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. 24. maj 2010, leto 12, št. 2, str. 13-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 26275639]
132. CVITANIČ, Irena, DOBNIKAR-TEHOVNIK, Mojca, GACIN, Marina, GRBOVIĆ, Jasna, JESENOVEC, Brigita, KOZAK-LEGIŠA, Špela, KRAJNC, Marjeta, KUHAR, Urška, MIHORKO, Polonca, POJE, Mateja, REMEC-REKAR, Špela, ROTAR, Bernarda, SEVER, Maja, SODJA, Edita, ANDJELOV, Mišo, MIKULIČ, Zlatko, PAVLIČ, Urška, SAVIĆ, Vlado, SOUVENT, Petra, TRIŠIČ, Niko, UHAN, Jože. Vode v Sloveniji : ocena stanja voda za obdobje 2006-2008 po določilih okvirne direktive o vodah. Ljubljana, 2010. 62 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. ISBN 978-961-6024-56-3. [COBISS.SI-ID 253556480]


2011

133. REJEC BRANCELJ, Irena, DOBNIKAR-TEHOVNIK, Mojca, UHAN, Jože. Bistvene značilnosti nacionalnega načrta upravljanja voda 2009-2015 in izvajanje Vodne direktive = Key features of the national water management plan for 2009-2015 and implementing the Water directive. V: VOLFAND, Jože. Upravljanje voda v Sloveniji = Water management in Slovenia. Celje, 2011. Str. 8-19, ilustr. Zbirka Zelena Slovenija. ISBN 978-961-6283-44-1. [COBISS.SI-ID 47021410]
134. UHAN, Jože. Dvajset let dela v misijonih : [sestra Zvonka Mikec]. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. poletje 2011, leto 13, št. 2, str. 15, ilustr. [COBISS.SI-ID 26311479]
135. UHAN, Jože, LOJEN, Sonja, PINTAR, Marina, PEZDIČ, Jože. Groundwater nitrate sources in alluvial aquifers: Isotope case study in Savinja Valley (Slovenia). V: DEMÉNZ, Attila (ur.), FÓRIYS, István (ur.). Isotope Workshop XI, Budapest, Hungary, 4th-8th July 2011. Budapest, 2011. Vol. 54, no. 1/2, str. 29-33. Central European Geology, Vol. 54, No. 1-2. ISSN 1788-2281. [COBISS.SI-ID 6736249]
136. UHAN, Jože, VIŽINTIN, Goran, PEZDIČ, Jože. Groundwater nitrate vulnerability assessment in alluvial aquifer using proces-based models and weihgts-of-evidence method : lower Savija valley case study (Slovenia). Environmental earth sciences. 2011, vol. 64, no. 1, str. 97-105. ISSN 1866-6280. http://dx.doi.org/10.1007/s12665-010-0821-y, DOI: 10.1007/s12665-010-0821-y. [COBISS.SI-ID 1091679]
137. UHAN, Jože, BRILLY, Mitja, PINTAR, Marina, VIŽINTIN, Goran, TRČEK, Branka, PEZDIČ, Jože. The impact of anoxic conditions on regional groundwater nitrate distribution and vulnerability assessment. V: Groundwater: our source of security in an uncertain future : papers presented at the international conference : 19th to 21st September 2011, Pretoria, South Africa : incorporating the Biennial Conference of the Ground Water Division (GWD) of the Geological Society of South Africa (GSSA) and Meeting of the International Association of Hydrogeologists (IAH). Pretoria, cop. 2011. 1 str. ISBN 978-0-620-50725-7. [COBISS.SI-ID 1957461]
138. UHAN, Jože. Jama nad Šentrupertom : sprehod med naravnimi vrednotami. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. jesen 2011, leto 13, št. 3, str. 18-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 28159287]
139. UHAN, Jože. Je ogrožena tudi preskrba s pitno vodo?. Delo. [Tiskana izd.]. 15. dec. 2011, leto 53, št. 290, str. 5, ilustr. ISSN 0350-7521. http://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/je-ogrozena-tudi-preskrba-s-pitno-vodo.html. [COBISS.SI-ID 289140736]
140. TAVČAR, Borut. Količina vode tudi v prihodnje ni zelo ogrožena : vodna bilanca v Sloveniji. Delo. [Tiskana izd.]. 11. jul. 2014, leto 53, št. 158, str. 28. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 289496576]
141. OCEPEK, Rudi (avtor, fotograf), POTOČNIK, Nataša, SAKSIDA, Igor, TOMAŽIČ, Iztok (avtor, fotograf). Mali radovednež na obisku pri treh živalih. 1. izd. Ljubljana, 2011. 31 str., ilustr. Zbirka Knjiga pred noskom. ISBN 978-961-01-1708-7. [COBISS.SI-ID 255635456]
142. ROGELJ-PETRIČ, Silvestra. Nam voda iz podzemne posode, skrita očem, počasi uhaja? : podzemna voda v Sloveniji. Delo. [Tiskana izd.]. 24. 3. 2011, leto 53, št. 69, str. 25. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 1881685]
143. WENDLAND, Frank (intervjuvanec), UHAN, Jože (oseba, ki intervjuva). Obnavljanje podzemne vode v Sloveniji večje kot marsikje v Nemčiji : pogovor z dr. Frankom Wendlandom, hidrogeologom z Raziskovalnega centra Jülich v Nemčiji. Delo. [Tiskana izd.]. 6. okt. 2011, leto 53, št. 232, str. 24. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 289496832]
144. MARKIČ, Miloš. Oljni skrilavci - splošno o njih in njihovo morebitno nastopanje v Sloveniji. Mineralne surovine v letu ... 2011, leto 8, št. 1, str. 146-154, ilustr. ISSN 1854-3995. [COBISS.SI-ID 2070869]
145. CVITANIČ, Irena, ANDJELOV, Mišo, MIKULIČ, Zlatko, PAVLIČ, Urška, SAVIĆ, Vlado, SOUVENT, Petra (avtor, kartograf), UHAN, Jože, et al. Program monitoringa stanja voda za obdobje 2010-2015. Ljubljana, 2011. 112 str., ilustr. http://www.arso.gov.si/vode/poro%c4%8dila%20in%20publikacije/Program%202010%20-%202015.pdf. [COBISS.SI-ID 70621187]
146. UHAN, Jože. Ranljivost podzemne vode na nitratno onesnaženje v aluvialnih vodonosnikih Slovenije : doktorska disertacija. Ljubljana, 2011. 163 f., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 256073728]
147. MIZERIT, Tone (intervjuvanec). "Šentrupert mi sega globoko v srce in vzbuja domotožje." : pogovor s Tonetom Mizeritom. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. pomlad 2011, leto 13, št. 1, str. 21-24, ilustr. [COBISS.SI-ID 26311735]
148. PODRŽAJ, Jože (intervjuvanec). "Znanje, izkušnje in pravi odnos do drugih ---" : pogovor z Jožetom Podržajem. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. zima 2011, leto 13, št. 4, str. 27-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 26310199]
149. HOČEVAR, Franc (intervjuvanec). "Življenje brez ciljev je dolgočasno ---" : pogovor z mag. Francem Hočevarjem. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. poletje 2011, leto 13, št. 2, str. 31-32, ilustr. [COBISS.SI-ID 26310967]


2012

150. UHAN, Jože. "Ameriški ševrolet št. 3835527 ---" : sprehod po gasilskem arhivu. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. zima 2012, leto 14, št. 4, str. 20-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 26312759]
151. UHAN, Jože. Data-driven modelling of groundwater vulnerability to nitrate pollution in Slovenia = podatkovno vodeno modeliranje ranljivosti podzemne vode na nitratno onesnaženje v Sloveniji. RMZ - Materials and geoenvironment : periodical for mining, metallurgy and geology. [Tiskana izd.]. nov. 2012, letn. 59, št. 2/3, str. 201-212. ISSN 1408-7073. [COBISS.SI-ID 1016670]
152. UHAN, Jože, ANDJELOV, Mišo. Količinsko obnavljanje podzemne vode : [VD15]. Kazalci okolja v Sloveniji. 30. maj 2012, ilustr. ISSN 1855-2978. http://kazalci.arso.gov.si/sl/content/kolicinsko-obnavljanje-podzemne-vode. [COBISS.SI-ID 69489155]
153. ANDJELOV, Mišo (avtor, kartograf), MIKULIČ, Zlatko, PAVLIČ, Urška (avtor, kartograf, fotograf), SAVIĆ, Vlado, SOUVENT, Petra (avtor, kartograf), TRIŠIČ, Niko (avtor, fotograf), UHAN, Jože (avtor, fotograf). Količinsko stanje podzemnih voda v Sloveniji : poročilo o monitoringu v letu 2011. V Ljubljani, 2012. 53 str., ilustr. http://www.arso.gov.si/vode/podzemne%20vode/publikacije%20in%20poro%c4%8dila/Koli%c4%8dinsko_stanje_podzemnih_voda_v_Sloveniji_Poro%c4%8dilo_o_monitoringu_2011.pdf. [COBISS.SI-ID 70519043]
154. UHAN, Jože. Modeliranje ranljivosti podzemene vode in določanje nitratno ranljivih območij v Sloveniji. Slovenski vodar. apr. 2012, 25, str. 107-110. ISSN 1318-6051. [COBISS.SI-ID 277708032]
155. UHAN, Jože. "Njegova predanost kulturi je neprecenljiva ---" : sprehod med odličji in priznanji. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. pomlad 2012, leto 14, št. 1, str. 26, ilustr. [COBISS.SI-ID 26314551]
156. UHAN, Jože, ANDJELOV, Mišo. Podzemne vode najmanj v zadnjih 50 letih. Delo. [Tiskana izd.]. 23. avg. 2012, leto 54, št. 194, str. 5. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 289044480]
157. UHAN, Jože. "Podzemne vode tudi v Šentrupertu najmanj v zadnjih 50 letih ---" : sprehod med studenci in vodnjaki. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. jesen 2012, leto 14, št. 3, str. 17-18, ilustr. [COBISS.SI-ID 26313015]
158. KOBOLD, Mira, PETAN, Sašo, POGAČNIK, Nejc, SUŠNIK, Mojca, POLAJNAR, Janez, PAVLIČ, Urška, UHAN, Jože, GREGORIČ, Gregor, SUŠNIK, Andreja, BOŽIČ, Petra. Razvoj suše v Sloveniji v letu 2012. V: Zbornik referatov. 23. Mišičev vodarski dan 2012, Maribor, 05. december. Maribor, 2012. Str. 1-12, ilustr. Mišičev vodarski dan. ISSN 1318-2226. [COBISS.SI-ID 289044992]
159. UHAN, Jože. "Sedaj ne sejejo več prosa, ne jedo kaše, so ljudje lišpav ---" : sprehod po etnografski muzejski zbirki. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. poletje 2012, leto 14, št. 2, str. 23-24, ilustr. [COBISS.SI-ID 26314295]
160. VESELIČ, Miran, UHAN, Jože. Upravljanje nevidnega : prispevek k razpravi o upravljanju podzemnih voda. V: BRILLY, Mitja (ur.). Zbornik prispevkov. I. kongres o vodah Slovenije 2012, Ljubljana, Slovenija, 22. marec 2012. Ljubljana, 2012. Str. 52-62. ISBN 978-961-6884-03-7. [COBISS.SI-ID 289140224]


2013

161. UHAN, Jože, ANDJELOV, Mišo, DAKSKOBLER, Vid. Podzemna voda v Triglavskem narodnem parku. Svet pod Triglavom : Triglavski narodni park za prebivalce, obiskovalce, prijatelje in podpornike. dec. 2013, [št.] 20, str. 7. ISSN 1581-6664. [COBISS.SI-ID 289142272]
162. JAKI, Barbara (intervjuvanec). Pogovor z dr. Barbaro Jaki : "da ob kozolcih ne bi pozabili na oltarje ---". Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. poletje 2013, leto 15, št. 2, str. 32-34, fotogr. [COBISS.SI-ID 515189119]
163. ŠTEPEC, Dušan (intervjuvanec). "Projekt dežela kozolcev po strokovni plati še ni končan in upam, da nikoli ne bo ---" : pogovor z mag. Dušanom Štepcem. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. jesen 2013, leto 15, št. 3, str. 21-24, ilustr. [COBISS.SI-ID 5684192]
164. KOVAČIČ, Janez (intervjuvanec). "Slikanje je pot v neznano ---" : pogovor z akademskim slikarjem Janezom Kovačičem. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. zima 2013, leto 15, št. 4, str. 18-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 26314807]
165. SUŠNIK, Andreja, GREGORIČ, Gregor, UHAN, Jože, KOBOLD, Mira, ANDJELOV, Mišo, PETAN, Sašo, PAVLIČ, Urška, VALHER, Ajda. Spremenljivost suš v slovenskem prostoru in analiza suše 2013. V: Zbornik referatov. 24. Mišičev vodarski dan 2013, Maribor, 04. december. Maribor, 2013. Str. 102-109, ilustr. Mišičev vodarski dan. ISSN 1318-2226. http://mvd20.com/LETO2013/R14.pdf. [COBISS.SI-ID 289044224]
166. ŠTRUKELJ, Branimir (intervjuvanec). "V Šentrupertu mi je bilo vedno tako čarobno drugače ---" : pogovor z Branimirjem Štrukljem. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. pomlad 2013, leto 15, št. 1, str. 22-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 26352439]
167. ANDJELOV, Mišo, MIKULIČ, Zlatko, UHAN, Jože, DOLINAR, Mojca. Vodna bilanca z modelom GROWA-SI za količinsko ocenjevanje vodnih virov Slovenije. V: Zbornik referatov. 24. Mišičev vodarski dan 2013, Maribor, 04. december. Maribor, 2013. Str. 127-133, ilustr. Mišičev vodarski dan. ISSN 1318-2226. http://www.mvd20.com/LETO2013/R17.pdf. [COBISS.SI-ID 66446339]


2014

168. MERŠE, Janko, UHAN, Jože, LEBAN, Ivan, POLAJNAR, Dušan, VREČA, Polona. Ali je vsaka snežinka drugačna? : Radio Slovenija, 1. program, oddaja Dobro vprašanje. 11. jan. 2014. [COBISS.SI-ID 27536423]
169. Anemije : vodnik za bolnike. Ponatis. Mengeš, 2014. 47 str., ilustr. ISBN 978-961-93103-4-2. [COBISS.SI-ID 272966912]
170. ANDJELOV, Mišo, KUNKEL, Ralf, UHAN, Jože, WENDLAND, Frank. Determination of nitrogen reduction levels necessary to reach groundwater quality targets in Slovenia. Journal of Environmental Sciences(China). 1. Sept. 2014, vol. 26, iss. 9, str. 1806-1817. ISSN 1001-0742. http://dx.doi.org/10.1016/j.jes.2014.06.027, DOI: 10.1016/j.jes.2014.06.027. [COBISS.SI-ID 289141760]
171. UHAN, Jože. Glavni ukrepi za varstvo voda. Finance. [Tiskana izd.]. 12. feb. 2014, št. 30, str. 23. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 289142016]
172. UHAN, Jože, ANDJELOV, Mišo. Količinsko obnavljanje podzemne vode. V: KUŠAR, Urška (ur.), BERNARD VUKADIN, Barbara (ur.), KOVAČ, Nataša (ur.). Kazalci okolja v Sloveniji. 1. izd. Ljubljana, 2014. Str. 44. ISBN 978-961-6324-52-6. [COBISS.SI-ID 289140992]
173. ANDJELOV, Mišo (avtor, kartograf), MIKULIČ, Zlatko, PAVLIČ, Urška (avtor, kartograf, fotograf), SAVIĆ, Vlado, SOUVENT, Petra (avtor, kartograf), TRIŠIČ, Niko (avtor, fotograf), UHAN, Jože (avtor, fotograf). Količinsko stanje podzemnih voda v Sloveniji : poročilo o monitoringu v letu 2012. V Ljubljani, 2014. 56 str., ilustr. http://www.arso.gov.si/vode/podzemne%20vode/publikacije%20in%20poro%c4%8dila/Koli%c4%8dinsko_stanje_podzemnih_voda_v_Sloveniji_Poro%c4%8dilo_o_monitoringu_2012_31jul2014.pdf. [COBISS.SI-ID 70517763]
174. KEBER, Janez (intervjuvanec). "Nekaj rodbinskih korenin imam tudi v Šentrupertu ---" : pogovor s prof. Janezom Kebrom. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. poletje 2014, leto 16, št. 2, str. 19-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 26353719]
175. STANIČ RACMAN, Darja, MOHORKO, Tanja, URBANIČ, Gorazd, PETELIN, Špela, ĐUROVIĆ, Blažo, DOBNIKAR-TEHOVNIK, Mojca, UHAN, Jože, CVITANIČ, Irena, ROTAR, Bernarda. Priprava načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja : 2015-2021. V: Zbornik referatov. 25. Mišičev vodarski dan 2014, Maribor, 04. december. Maribor, 2014. Str. 1-11. Mišičev vodarski dan. ISSN 1318-2226. [COBISS.SI-ID 289143040]
176. ANDJELOV, Mišo, WENDLAND, Frank, MIKULIČ, Zlatko, TETZLAFF, Björn, UHAN, Jože, DOLINAR, Mojca. Regional water balance modelling by GROWA in Slovenia. V: DORNER, W. (ur.), MARQUARDT, A. (ur.), SCHRÖDER, Ulrich (ur.). Bridging the sciences - crossing borders : Danube Conference 2014 : proceedings. XXVI Conference of the danubian countries on hydrological forecasting and hydrological bases of water management, 22-24 September 2014, Deggendorf, Germany. Deggendorf, 2014. Str. 161-164. [COBISS.SI-ID 289140480]
177. RUGELJ, Marina (intervjuvanec). "Učitelji smo odgovorni za talente otrok!" : pogovor z dr. Marino Rugelj. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. zima 2014, leto 16, št. 4, str. 20-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 26352695]


2015

178. MIKULIČ, Zlatko, UHAN, Jože, JANŽA, Mitja, ANDJELOV, Mišo. Assessment of renewable and available groundwater resources for water management planning. V: DUCCI, D. (ur.), PETITTA, Marco (ur.). Aqua 2015 : Back to the future! : 42nd Internationa Congress of International Association of Hydrogeologists, Rome, 13-18 September 2015 : abstract book. Rome, 2016. Str. 588. Rendiconti Online della Società Geologica Italiana, Vol. 39, suppl. 1. ISSN 2035-8008. [COBISS.SI-ID 2451797]
179. Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi : 20 let : 1995-2015. Mengeš, 2015. 214 str., ilustr. ISBN 978-961-93103-5-9. [COBISS.SI-ID 281052928]
180. UHAN, Jože, ANDJELOV, Mišo. Količinsko obnavljanje podzemne vode : [VD15]. Kazalci okolja v Sloveniji. 30. jun. 2015, ilustr. ISSN 1855-2978. http://kazalci.arso.gov.si/sl/content/kolicinsko-obnavljanje-podzemne-vode-1. [COBISS.SI-ID 69488899]
181. ANDJELOV, Mišo, FRANTAR, Peter, MIKULIČ, Zlatko, PAVLIČ, Urška, SAVIĆ, Vlado, SOUVENT, Petra, TRIŠIČ, Niko, UHAN, Jože. Količinsko stanje podzemnih voda v Sloveniji : Osnove za NUV 2015- 2021. Ljubljana, 2015. VII, 64 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 66678]
182. ANDJELOV, Mišo (avtor, kartograf), FRANTAR, Peter (avtor, kartograf), MIKULIČ, Zlatko, PAVLIČ, Urška (avtor, kartograf), SAVIĆ, Vlado, SOUVENT, Petra (avtor, kartograf), TRIŠIČ, Niko, UHAN, Jože. Količinsko stanje podzemnih voda v Sloveniji : poročilo o monitoringu v letu 2013. Ljubljana, 2015. 98 str., ilustr. http://www.arso.gov.si/vode/podzemne%20vode/publikacije%20in%20poro%c4%8dila/Koli%c4%8dinsko_stanje_podzemnih_voda_v_Sloveniji_Poro%c4%8dilo_o_monitoringu_2013.pdf. [COBISS.SI-ID 70514179]
183. TETZLAFF, Björn, ANDJELOV, Mišo, KUHR, Petra, UHAN, Jože, WENDLAND, Frank. Model-based assessment of groundwater recharge in Slovenia. Environmental earth sciences. Oct. 2015, vol. 74, no. 7, str. 6177-6192. ISSN 1866-6280. https://dx.doi.org/10.1007/s12665-015-4639-5, DOI: 10.1007/s12665-015-4639-5. [COBISS.SI-ID 289142784]
184. ANDJELOV, Mišo, KUNKEL, Ralf, SUŠIN, Janez, UHAN, Jože, WENDLAND, Frank. Modelling and management of nitrate inputs into groundwater and surface water in Slovenia. V: LOISKANDL, Willibald (ur.), et al. Volume of abstracts. International Interdisciplinary Conference on Land Use and Water Quality, Agricultural Production and the Environment, Vienna, Austria, 21-24 September 2015. Vienna, 2015. Str. 27. http://web.natur.cuni.cz/luwq2015/download/LUWQ2015_Volume_of_abstracts_TOC-abstracts-AuthorIndex_UPDATE_for_web.pdf, http://web.natur.cuni.cz/luwq2015/download/oral/049_Andjelov_049_LuWQ1.pdf. [COBISS.SI-ID 4851048]
185. UHAN, Jože. Nujni podatki za načrtovanje varnejše prihodnosti. Delo. [Tiskana izd.]. 12. feb. 2015, leto 57, št. 36, str. 16. ISSN 0350-7521. http://www.delo.si/znanje/znanost/nujni-podatki-za-nacrtovanje-varnejse-prihodnosti.html. [COBISS.SI-ID 289142528]
186. UHAN, Jože. Od prvega poskusa sledenja toka podzemne vode do prvega modela napajanja vodonosnikov v Sloveniji. Vetrnica : glasilo Slovenskega meteorološkega društva. [Tiskana izd.]. 2015, [št.] 8, str. 30-37, ilustr. ISSN 1855-7791. [COBISS.SI-ID 289141504]
187. UHAN, Jože. Poimenovanje foraminifere Halkyardia maxima Cimerman v njegov spomin : pogovori z mag. Francem Cimermanom. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. jesen 2015, leto 17, št. 3, str. 19-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 26358071]
188. HUDOKLIN, Andrej (intervjuvanec). "Ponosno ohranjajte drobne dediščinske bisere narave ---" : sprehodi med naravnimi vrednotami. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. zima 2015, leto 17, št. 4, str. 15-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 26358327]
189. UHAN, Jože. "Zalka - model za ženski obraz Ilirije" : sprehod med spomine. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. poletje 2015, leto 17, št. 2, str. 24-25, ilustr. [COBISS.SI-ID 26357303]


2016

190. SAVIĆ, Vlado, FRANTAR, Peter, ANDJELOV, Mišo, UHAN, Jože. Analiza vodnih virov in optimizacija mreže postaj podzemnih voda Ljubljanskega polja = Groundwater reaources analysis and optimisation od groundwater gauging stations network in Ljubljansko polje, Slovenia. V: Zbornik radova. XV Srpski simpozijum o hidrogeologiji sa međunarodnim učešćem, Kopaonik, 14-17. septembar 2016. godine. Beograd, 2016. Str. 189-194. ISBN 978-86-7352-316-3. [COBISS.SI-ID 289497344]
191. JURKOVŠEK, Bogdan (intervjuvanec). "Daonella je pomembna črka v knjigi geološke zgodovine Šentruperta" : pogovor z geologom dr. Bogdanom Jurkovškom. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. zima 2016, leto 18, št. 4, str. 19-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 26820151]
192. ANDJELOV, Mišo, MIKULIČ, Zlatko, TETZLAFF, Björn, UHAN, Jože, WENDLAND, Frank. Groundwater recharge in Slovenia : results of a bilateral German-Slovenian research project. Jülich, 2016. 138 str., ilustr., zvd. Schriften des Forschungszentrums Jülich, Reihe Energie & Umwelt = Energy & environment, Bd. 339. ISBN 978-3-95806-177-4. ISSN 1866-1793. http://www.arso.gov.si/novice/datoteke/036813-Energie_Umwelt_339.pdf. [COBISS.SI-ID 1317982]
193. UHAN, Jože. Kamnine iz nekdanjega morskega, jezerskega in puščavskega okolja : sprehod po geološki preteklosti. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. poletje 2016, leto 18, št. 2, str. 24-25, ilustr. [COBISS.SI-ID 26500663]
194. UHAN, Jože, ANDJELOV, Mišo. Količinsko obnavljanje podzemne vode : [VD15]. Kazalci okolja v Sloveniji. 30. jun. 2016, ilustr. ISSN 1855-2978. http://kazalci.arso.gov.si/sl/content/kolicinsko-obnavljanje-podzemne-vode-2. [COBISS.SI-ID 69488387]
195. ANDJELOV, Mišo (avtor, kartograf), FRANTAR, Peter (avtor, kartograf), PAVLIČ, Urška (avtor, kartograf), SAVIĆ, Vlado (avtor, kartograf), SOUVENT, Petra (avtor, kartograf), UHAN, Jože. Količinsko stanje podzemnih voda v Sloveniji : poročilo o monitoringu v letu 2014. Ljubljana, 2016. 90 str., ilustr. http://www.arso.gov.si/vode/podzemne%20vode/publikacije%20in%20poro%c4%8dila/Koli%c4%8dinsko_stanje_podzemnih_voda_v_Sloveniji_Poro%c4%8dilo_o_monitoringu_2014.pdf. [COBISS.SI-ID 70512131]
196. VOLČJAK, Jure (intervjuvanec). Najstarejša pergamentna listina v Arhivu Republike Slovenije izhaja iz Šentruperta : sprehod med listinami : dediščina nekoč in danes. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. pomlad 2016, leto 18, št. 1, str. 22-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 1848693]
197. ANDJELOV, Mišo (kartograf, avtor), UHAN, Jože, MIKULIČ, Zlatko. Obnovljive količine podzemne vode = Renewable groundwater. V: NOVAK, Matevž (ur.), RMAN, Nina (ur.). Geološki atlas Slovenije = Geological atlas of Slovenia. Ljubljana, 2016. Str. 48-49. ISBN 978-961-6498-50-0. [COBISS.SI-ID 289040640]
198. ANDJELOV, Mišo, FRANTAR, Peter, MIKULIČ, Zlatko, PAVLIČ, Urška, SAVIĆ, Vlado, SOUVENT, Petra, UHAN, Jože. Ocena količinskega stanja podzemnih voda za Načrt upravljanja voda 2015-2021 v Sloveniji = Groundwater quantitative status assessment for River Basin Management Plan 2015-2021 in Slovenia. Geologija. [Tiskana izd.]. 2016, 59, št. 2, str. 205-219, ilustr. ISSN 0016-7789. https://dx.doi.org/10.5474/geologija.2016.012, DOI: 10.5474/geologija.2016.012. [COBISS.SI-ID 2579285]
199. JANŽA, Mitja, ŠRAM, Dejan, MEZGA, Kim, ANDJELOV, Mišo, UHAN, Jože. Ocena potrebnih količin podzemnih voda za ohranjanje ekosistemov in doseganje dobrega ekološkega stanja površinskih voda = The assessment of the required groundwater quantity for the conservation of ecosystems and the achievement of a good ecological status of surface waters. Geologija. [Tiskana izd.]. 2016, 59, št. 2, str. 221-232, ilustr. ISSN 0016-7789. DOI: 10.5474/geologija.2016.013. [COBISS.SI-ID 2579541]
200. MATOZ, Helena, NAGODE, Peter, MIHORKO, Polonca, CVITANIČ, Irena, DOBNIKAR-TEHOVNIK, Mojca, REMEC-REKAR, Špela, ROTAR, Bernarda, ANDJELOV, Mišo, UHAN, Jože, SEVER, Maja, ZAJC, Marjan, KUŠAR, Urška, MAROLT, Primož, HEBAT, Igor, SUŠIN, Janez, VERBIČ, Jože, ZAGORC, Barbara. Poročilo Slovenije na podlagi 10. člena Direktiva [!] Sveta 91/676/EEC, ki se nanaša na varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov za obdobje 2012-2015 : (Council Directive no. 676 of 12 December 1991 concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources). Ljubljana, 2016. http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/voda/nd_porocilo_2012_2015.pdf. [COBISS.SI-ID 289701888]
201. Presaditev krvotvornih matičnih celic : vodnik za bolnike. Mengeš, 2016. 85 str., ilustr. ISBN 978-961-93103-6-6. [COBISS.SI-ID 286091520]
202. ANDJELOV, Mišo, FRANTAR, Peter, MIKULIČ, Zlatko, PAVLIČ, Urška, SAVIĆ, Vlado, SOUVENT, Petra, UHAN, Jože. Program hidrološkega monitoringa podzemnih voda za obdobje 2016-2020. Ljubljana, 2016. 29 str., ilustr. http://www.arso.gov.si/vode/poro%c4%8dila%20in%20publikacije/Program_podz_vode_2016_2021.pdf. [COBISS.SI-ID 70521091]
203. ANDJELOV, Mišo (avtor, kartograf), SAVIĆ, Vlado (kartograf), JANŽA, Mitja (avtor, kartograf), ŠRAM, Dejan (kartograf), MEZGA, Kim (kartograf), UHAN, Jože (avtor, kartograf). Razpoložljive količine podzemne vode = Available groundwater. V: NOVAK, Matevž (ur.), RMAN, Nina (ur.). Geološki atlas Slovenije = Geological atlas of Slovenia. Ljubljana, 2016. Str. 50-51. ISBN 978-961-6498-50-0. [COBISS.SI-ID 2597205]
204. UHAN, Jože. Spomini na temno preteklost Mirnske doline: "Trikrat trije križi na treh bukvah ---". Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. jesen 2016, leto 18, št. 3, str. 19, ilustr. [COBISS.SI-ID 26649143]
205. ANDJELOV, Mišo (kartograf, avtor), SUŠIN, Janez (kartograf), UHAN, Jože. Vsebnost nitrata v vodi pod koreninsko cono = Nitrate concentrations in leachate below rooting zone. V: NOVAK, Matevž (ur.), RMAN, Nina (ur.). Geološki atlas Slovenije = Geological atlas of Slovenia. Ljubljana, 2016. Str. 74-75. ISBN 978-961-6498-50-0. [COBISS.SI-ID 289041408]


2017

206. Bolnik - bolniku : psihološka pomoč in podpora : vodnik za bolnike. Mengeš, 2017. 54 str., ilustr. ISBN 978-961-93103-8-0. [COBISS.SI-ID 290896128]
207. UHAN, Jože. Groundwater vulnerability to nitrate pollution of alluvial aquifers in Slovenia : Lower Savinja valley case study = Ranljivost podzemne vode glede na nitratno onesnaženje v aluvialnih vodonosnikih Slovenije : primer Spodnje Savinjske doline. Geologija. [Tiskana izd.]. 2017, 60, št. 1, str. 27-35, ilustr. ISSN 0016-7789. DOI: 10.5474/geologija.2017.002. [COBISS.SI-ID 2621525]
208. UHAN, Jože. Hrastno - kraj z imenitno geološko zgodovino in rudarsko dediščino : od vasi do vasi : dediščina nekoč in danes. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. poletje 2017, leto 19, št. 2, str. 26-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 27202615]
209. UHAN, Jože, ANDJELOV, Mišo. Količinsko obnavljanje podzemne vode : [VD15]. Kazalci okolja v Sloveniji. 4. apr. 2017, ilustr. ISSN 1855-2978. http://kazalci.arso.gov.si/sl/content/kolicinsko-obnavljanje-podzemne-vode-3. [COBISS.SI-ID 69486595]
210. HERRMANN, F., ANDJELOV, Mišo, BERTALANIČ, Renato, DOLINAR, Mojca, FRANTAR, Peter, UHAN, Jože, WENDLAND, Frank. Links between the presence of snowpacks and groundwater recharge : simulation results for the territory of Slovenia. V: POSAVEC, Kristijan (ur.), MARKOVIĆ, Tamara (ur.). Book of abstracts : 44th Annual Congress of the International Association of Hydrogeologists (IAH), Dubrovnik, Croatia, September 25th to 29th 2017 : "Groundwater Heritage and Sustainability". Dubrovnik, 2017. Str. 64. ISBN 978-953-6907-61-8. [COBISS.SI-ID 68082691]
211. ANDJELOV, Mišo (avtor, kartograf), FRANTAR, Peter (avtor, kartograf), RMAN, Nina, PAVLIČ, Urška (avtor, kartograf), SAVIĆ, Vlado, SOUVENT, Petra (avtor, kartograf), UHAN, Jože. Poročilo o monitoringu v letu 2015. Ljubljana, 2017. 96 str. Količinsko stanje podzemnih voda v Sloveniji. ISSN 2463-896X. https://bit.ly/3hrRbvX. [COBISS.SI-ID 3027797]
212. UHAN, Jože. Škrljevo: "Mora se reči, da je kraj škrljevski kar znamenit ---" : od vasi do vasi : dediščina nekoč in danes. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. pomlad 2017, leto 19, št. 1, str. 27-29, ilustr. [COBISS.SI-ID 27059511]
213. PRAH, Nejc (intervjuvanec). V njegovem oblikovanju je tudi nekaj šentruperskih korenin --- : pogovor z grafičnim oblikovalcem Nejcem Prahom. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. jesen 2017, leto 19, št. 3, str. 13-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 27381047]
214. FRANTAR, Peter, ANDJELOV, Mišo, UHAN, Jože, HERRMANN, Frank, WENDLAND, Frank. Vodno bilančni model MGROWA-SI. V: GLOBEVNIK, Lidija (ur.), ŠIRCA, Andrej (ur.). Zbornik. Drugi slovenski kongres o vodah 2017, [19. in 20. april 2017, Podčetrtek]. Ljubljana, 2017. Str. 304-309, ilustr. ISBN 978-961-92445-1-7. [COBISS.SI-ID 66469891]
215. UHAN, Jože. "Za majniško deklaracijo 657 popisov odločnih žena in deklet naše občine ---" : sprehod med arhivskimi dokumenti : dediščina nekoč in danes. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. zima 2017, leto 19, št. 4, str. 22-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 27580727]


2018

216. UHAN, Jože. "Če ga poznaš, si bogatejši --- " : pogovori o profesorju Jožetu Zupanu. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. poletje 2018, leto 20, št. 2, str. 10-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 27897655]
217. STRNAD, Ivan (intervjuvanec). "Imeli smo trdno voljo in vero, da se vrnemo domov ---" : pogovor z Ivanom Strnadom ob njegovem življenjskem jubileju. Šentjanški glas : glasilo Krajevne skupnosti Šentjanž. sep. 2018, letn. 19, št. 43, str. 6-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 28100919]
218. FRELIH, Jože (intervjuvanec). "Ko je kazalo, da bo Šentrupert izumrl, smo še bolj pljunili v roke ---" : pogovor z Jožetom Frelihom o Šentrupertu včeraj, danes, jutri. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. jesen 2018, leto 20, št. 3, str. 5-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 28028471]
219. UHAN, Jože, ANDJELOV, Mišo. Primerjava rezultatov modeliranja vsebnosti nitrata v vodi pod koreninskim območjem tal v lokalnem in regionalnem merilu = Comparison of the modeling results of nitrate concentrations in soil water below the root zone in the local and regional scale. Geologija. [Tiskana izd.]. 2018, 61, št. 2, str. 215- 228, ilustr. ISSN 0016-7789. DOI: 10.5474/geologija.2018.015. [COBISS.SI-ID 2871893]
220. UHAN, Jože. Šentrupert - nosilec tudi nesnovne kulturne dediščine : dediščina nekoč in danes : sprehod med dediščino. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. zima 2018, leto 20, št. 4, str. 24, ilustr. [COBISS.SI-ID 28226359]
221. UHAN, Jože. Vesela Gora: Gora, ki je pred 300 leti postala Mons Gaudiosus : od vasi do vasi : dediščina nekoč in danes. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. pomlad 2018, leto 20, št. 1, str. 21-29, ilustr. [COBISS.SI-ID 27719991]


2019

222. PREINFALK, Miha (intervjuvanec). "Čez sto let bodo stale samo še grajske razvaline nad siromašno deželo ---" : pogovor z doc. dr. Miho Preinfalkom. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. zima 2019, leto 21, št. 4, str. 28-30, ilustr. [COBISS.SI-ID 28987703]
223. ŠIMAC, Miha (intervjuvanec). Dostojen pomnik na viharne čase prve svetovne vojne : Šentrupert na Dolenjskem (1914-1918) : pogovor z dr. Miho Šimacem. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. jesen 2019, leto 21, št. 3, str. 21-22, ilustr. [COBISS.SI-ID 8197210]
224. Naruobe prav : folklorne in spominske pripovedi iz šentruperske fare na Dolenjskem. 1. izd. Ljubljana, 2019. 546 str., [8] f. pril., ilustr. Zbirka Glasovi, knj. 52. ISBN 978-961-05-0197-8. [COBISS.SI-ID 300329984]
225. SMOLE, Vera (intervjuvanec). O knjigi Naruobe prav, spomeniku šentruperske domače govorice : pogovor s prof. dr. Vero Smole. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. poletje 2019, leto 21, št. 2, str. 31-32, ilustr. [COBISS.SI-ID 28579383]
226. SMOLE, Vera (intervjuvanec). O knjigi Naruobe prav, spomeniku šentruperske domače govorice : pogovor s prof. dr. Vero Smole. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. poletje 2019, leto 21, št. 2, str. 31-32, portret, ilustr. [COBISS.SI-ID 71915362]
227. UHAN, Jože, ANDJELOV, Mišo. Ocena doseganja trajnostnih ciljev z vidika upravljanja in varovanja podzemnih voda v Sloveniji = Assessment of achieving sustainable goals from the groundwater management and protection perspective in Slovenia. Geologija. [Tiskana izd.]. 2019, 62, št. 2, str. 267-278, ilustr. ISSN 0016-7789. DOI: 10.5474/geologija.2019.013. [COBISS.SI-ID 2983253]


2021

228. UHAN, Jože. »Dragi Šentruperčani, bodimo ponosni na svoje korenine in na vero, ki smo jo prejeli od svojih prednikov ...« : petdeset let duhovništva Cirila Slapšaka. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. jesen 2021, leto 23, št. 3, str. 18-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 93976835]
229. PESKAR, Robert (intervjuvanec). "Dediščino je vredno ohranjati, četudi jo sprva povsem ne razumemo ---" : pogovor z dr. Robertom Peskarjem. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. poletje 2021, leto 23, št. 2, str. 23-25, ilustr. [COBISS.SI-ID 73864195]
230. UHAN, Jože. Obletnice: Pred šestimi desetletji je prišel v Šentrupert : dogajanja v občini. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. pomlad 2021, leto 23, št. 1, str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 93775107]
231. UHAN, Jože, ANDJELOV, Mišo. Ocena količinske ranljivosti podzemne vode na podnebno spremembo v Sloveniji = Assessment of groundwater quantitative vulnerability to climate change in Slovenia. Geologija. [Tiskana izd.]. 2021, vol. 64, no. 1, str. 81-94. ISSN 0016-7789. DOI: 10.5474/geologija.2021.005. [COBISS.SI-ID 71105283]
232. ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (intervjuvanec). Pogovor z doc. dr. Almo Zavodnik Lamovšek: "Zavedati se moramo pomena in odgovornosti do prostora ...". Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. zima 2021, leto 23, št. 4, str. 12-14, ilustr. https://www.sentrupert.si/objava/581319. [COBISS.SI-ID 90649859]


2022

233. Hidrološki letopis Slovenije. UHAN, Jože (glavni urednik). [Spletna izd.]. Ljubljana, 1999-Ljubljana, 1999-2001Ljubljana, 2001-. ISSN 1854-2662. https://www.arso.gov.si/vode/publikacije%20in%20poro%C4%8Dila/letopisi.html. [COBISS.SI-ID 220947456]
234. Hidrološki letopis Slovenije. UHAN, Jože (glavni urednik). [Tiskana izd.]. Ljubljana, 1995-2012Ljubljana, 1995-2001Ljubljana, 2001-2012. ISSN 1318-5195. https://www.arso.gov.si/vode/publikacije%20in%20poro%C4%8Dila/letopisi.html. [COBISS.SI-ID 46238464]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 17. 6. 2022