COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSVenčeslav KaučičOsebna bibliografija za obdobje 1973-2022

1973

1. KAUČIČ, Venčeslav. Struktura spojine 2-fenil-pirimido(1,2-b)piridazin-4-on : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Kaučič], 1973. 40 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1187631]


1975

2. GOLIČ, Ljubo, KAUČIČ, Venčeslav, STANOVNIK, Branko, TIŠLER, Miha. The structure of the product from the reaction of o-aminobenzaldoxime and acetic anhydride. Tetrahedron letters. [Print ed.]. 1975, no. 48, str. 4301-4304, graf. prikazi. ISSN 0040-4039. [COBISS.SI-ID 19621637]


1976

3. KAUČIČ, Venčeslav. Kristalna struktura adukta trifenilfosfinoksidtriklorocetna kislina in kristalna struktura 2-metil-kinazolin-3-oksida. Ljubljana: [samozal.], 1976. 52 f. + 30 f. tabel. [COBISS.SI-ID 259119]


1977

4. KAUČIČ, Venčeslav. Strukture fluoromanganatov : doktorska disertacija. Ljubljana: [V. Kaučič], 1977. 82 f., [24] f. tabel, ilustr. [COBISS.SI-ID 12962821]
5. BUKOVEC, Peter, KAUČIČ, Venčeslav. Synthesis and crystal structure of caesium diaquatetrafluromanganate(III) : by Peter Bukovec and Venčeslav Kaučič. Journal of the Chemical Society. Dalton transactions. [Print ed.]. 1977, str. 945-947, ilustr. ISSN 0300-9246. [COBISS.SI-ID 22224901]


1978

6. KAUČIČ, Venčeslav, BUKOVEC, Peter. Caesium pentafluoromanganate(III) monohydrate. Acta crystallographica. Section B, Structural crystallography and crystal chemistry. 1978, vol. b 34, str. 3337-3339, ilustr. ISSN 0567-7408. [COBISS.SI-ID 22219525]
7. BUKOVEC, Peter, KAUČIČ, Venčeslav. Reinvestigation of the crystal structure of indium trifluoride trihydrate. Inorganic and Nuclear Chemistry Letters. 1978, vol. 14, str. 79-81, ilustr. ISSN 0020-1650. [COBISS.SI-ID 22217221]
8. BUKOVEC, Peter, KAUČIČ, Venčeslav. Rubidium pentafluoromanganate(III) monohydrate. Acta crystallographica. Section B, Structural crystallography and crystal chemistry. 1978, vol. b 34, str. 3339-3341, ilustr. ISSN 0567-7408. [COBISS.SI-ID 22224389]
9. KOBAL, Ivan, KAUČIČ, Venčeslav. Zbirka računskih nalog iz kemije za slušatelje Fakultete za strojništvo. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 1978. 60 str. [COBISS.SI-ID 11557377]


1979

10. GOLIČ, Ljubo, KAUČIČ, Venčeslav, TRONTELJ, Zvonko. The crystal structure of chlorodiaquotin (II) trichlorostannate (II) monohydrate, ▫$[SnCl(H_2O)_2][SnCl_3] \cdot H_2O$▫. Vestnik Slovenskega kemijskega društva. 1979, let. 26, št. 4, str. 425-433. Documenta chemica Yugoslavica. ISSN 0560-3110. [COBISS.SI-ID 8957529]
11. KAUČIČ, Venčeslav, BUKOVEC, Peter. Syntheses and crystal structures of tetramethylammonium diaquatetrafluoromanganate(III) and rubidium aquatetrafluoromanganate(III). Journal of the Chemical Society. Dalton transactions. [Print ed.]. 1979, str. 1512-1515, ilustr. ISSN 0300-9246. [COBISS.SI-ID 22224645]


1980

12. BUKOVEC, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav, GOLIČ, Ljubo. Caesium lanthanum bis(sulphate). Acta crystallographica. Section B, Structural crystallography and crystal chemistry. 1980, vol. b 36, str. 129-130, ilustr. ISSN 0567-7408. [COBISS.SI-ID 22230277]
13. PIRNAT, Janez, LUŽNIK, Janko, TRONTELJ, Zvonko, KAUČIČ, Venčeslav. Chlorine NQR of single crystal ▫$SnCl_2 \cdot 1.5H_2O$▫. Journal of molecular structure. [Print ed.]. 1980, let. 58, str. 547-554. ISSN 0022-2860. [COBISS.SI-ID 8955737]


1981

14. GOLIČ, Ljubo, KAUČIČ, Venčeslav, STANOVNIK, Branko, TIŠLER, Miha. The crystal and molecular structure of 2-phenylpyrimido/1,2-b/pyridazin-4-one. Vestnik Slovenskega kemijskega društva. 1981, 28, 2, str. 121-128. Documenta chemica Yugoslavica. ISSN 0560-3110. [COBISS.SI-ID 19451141]


1983

15. KAUČIČ, Venčeslav, HOLLOWAY, John H., RUSSELL, D. R. Synthesis and crystal structures of high-valent transition-metal chalcogenide fluorides and their derivates. V: Program & abstracts : ESF-8. Jerusalem: [s. n.], 1983. Str. 24. [COBISS.SI-ID 4746010]
16. HOLLOWAY, John H., KAUČIČ, Venčeslav, RUSSELL, D. R. Synthesis, chemistry, and crystal structures of high-valent transition-metal chalcogenide fluorides and their derivatives. Journal of the Chemical Society. Chemical communications. 1983, no. 19, str. 1079-1081. ISSN 0022-4936. DOI: 10.1039/C39830001079. [COBISS.SI-ID 35746309]


1984

17. LEBAN, Ivan, BUKOVEC, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Crystal structure of hydrazinium(1+) neodymium bis(sulphate) monohydrate. Vestnik Slovenskega kemijskega društva. 1984, 31, 4, str. 401-410, graf. prikazi. Documenta chemica Yugoslavica. ISSN 0560-3110. [COBISS.SI-ID 19387397]
18. GOLIČ, Ljubo, LAZARINI, Franc, LEBAN, Ivan, KAUČIČ, Venčeslav, BULC, Nada. Difrakcijske raziskave spojin : poročilo o delu za leto 1984. Ljubljana: Inštitut za kemijo FNT, Laboratorij za anorgansko kemijo, 1984. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 10861312]
19. GAŠPERŠIČ, Simona. Strukturne raziskave kovinskih fluoridov : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Gašperšič-Škander], 1984. 42 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 965423]


1985

20. HOLLOWAY, John H., KAUČIČ, Venčeslav, MARTIN-ROVET, Dominique, RUSSELL, D. R., SCHROBILGEN, G., SELIG, Henry. Crystal structure of ▫$Cs^+[(XeOF_4)_3F]^- and vibrational study of the ^{18}O-enriched [XeOF_5]^- and [(XeOF_4)_3F]^-$▫ anions. Inorganic chemistry. [Print ed.]. 1985, vol. 24, no. 5, str. 678-683. ISSN 0020-1669. [COBISS.SI-ID 35746565]
21. KAUČIČ, Venčeslav, BUKOVEC, Nataša, GOLIČ, Ljubo. Lanthanum thallium bis(sulphate) dihydrate, ▫$TILa(SO_4)_2\cdot2H_2O$▫. Acta crystallographica. C, Crystal structure communications. 1985, vol. c 41, str. 636-638, ilustr. ISSN 0108-2701. [COBISS.SI-ID 22240773]


1986

22. HAGEN, Kolbjørn, RICE, David Arthur, HOLLOWAY, John H., KAUČIČ, Venčeslav. Gas-phase electron diffraction study of tetrafluoro(seleno)tungsten(VI), ▫$WSeF_4$▫. Journal of the Chemical Society. Dalton transactions. [Print ed.]. 1986, no. 9, str. 1821-1823. ISSN 0300-9246. DOI: 10.1039/DT9860001821. [COBISS.SI-ID 35746821]
23. LEVEC, Janez, KAUČIČ, Venčeslav, HOČEVAR, Stanko, BATISTA, Jurka, LEŠNJAK, Melanija. Sinteza katalizatorjev - Komplesni oksidi z ogrodno strukturo. Ljubljana: RSS, 1986. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. Anorganski materiali in spojine. [COBISS.SI-ID 27139072]


1987

24. STEPANOV, V. G., HOČEVAR, Stanko, PAUKSHTIS, V. G.UE. A., KAUČIČ, Venčeslav, DRŽAJ, Bojan, IONE, K. G. The influence of Al and Si distribution in the framework of zeolites on their Brønsted acidity. V: Innovation in zeolite materials science. International symposium, Ysermonde, Nieuwpoort, Belgium, September, 13-17, 1987. Str. 123-124 (54). [COBISS.SI-ID 941850]
25. KAUČIČ, Venčeslav, HOČEVAR, Stanko, GAŠPERŠIČ, Simona. Struktura in katalitske lastnosti kompleksnih oksidov : poročilo o delu za leto 1987. Ljubljana: Kemijski inštitut "Boris Kidrič", 1987. [73] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 23670272]
26. PEJOVNIK, Stane, HADŽI, Dušan, OREL, Boris, HUDNIK, Vida, KAUČIČ, Venčeslav, HOČEVAR, Stanko, BUDIČ, Bojan. Visokotemperaturni oksidni superprevodniki. Ljubljana: RSS, 1987. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. Visokotemperaturni oksidni superprevodniki, Novi materiali. [COBISS.SI-ID 15886336]


1988

27. KAUČIČ, Venčeslav, LEBAN, Ivan, GAŠPERŠIČ, Simona, GANTAR, Darja, RAHTEN, Ana. Hydrazinium(2+) bis[trifluorostannate(II)], ▫$N_2H_6(SnF_3)_2$▫. Acta crystallographica. C, Crystal structure communications. 1988, vol. 44, str. 1329-1331, graf. prikazi. ISSN 0108-2701. [COBISS.SI-ID 19404549]
28. BATISTA, J., KAUČIČ, Venčeslav. The influence of preparation conditions on the properties of aluminium hydroxides. Vestnik Slovenskega kemijskega društva. 35, št.2 (1988), str.117-139. ilustr. Documenta chemica Yugoslavica. ISSN 0560-3110. [COBISS.SI-ID 38871296]
29. BATISTA, Jurka, KAUČIČ, Venčeslav. Sinteza katalizatorjev: kompleksni oksidi z ogrodno strukturo. II. del. Ljubljana: Kemijski inštitut "Boris Kidrič", 1988. Anorganski materiali in spojine, slike. Anorganski materiali in spojine. [COBISS.SI-ID 61101824]


1989

30. ELERŠEK, Andrej, KOVAČEVIĆ, Mihaela, JEROVŠEK, Jože, KAUČIČ, Venčeslav, KUZMA, Jože. Istraživanja na osvajanju proizvodnje sinter mulitnega zrna u TGA Kidričevo. V: VI. simpozijum keramičara Jugoslavije, Kupari, 25-27 april 1989 : zbornik rezimea. [S. l.: s. n.], 1989. Str. 58. [COBISS.SI-ID 1144935]
31. BATISTA, Jurka, KAUČIČ, Venčeslav. Sinteza katalizatorjev: kopleksni oksidi z ogrodno strukturo II. del. Ljubljana: RSS, 1989. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. Anorganski materiali in spojine. [COBISS.SI-ID 51328768]
32. KAUČIČ, Venčeslav, GAŠPERŠIČ, Simona, HOČEVAR, Stanko. Synthesis of ZSM-5 and ZSM-11 zeolites with TBA cations and their structural characterization. V: JACOBS, Peter A. (ur.), SANTEN, Rutger A. (ur.). Zeolites : facts, figures, future : proceedings of the 8th international Zeolite Conference, Amsterdam, The Netherlands, July 10-14, 1989. Part A. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 1989. Str. 311-320. Studies in surface science and catalysis, vol. 49A. ISBN 0-444-87466-6, ISBN 0-444-41801-6. [COBISS.SI-ID 1781274]


1990

33. NARDIN, G., RANDACCIO, L., RAJIĆ, Nevenka, KAUČIČ, Venčeslav. The crystal structure of CoSAPO-34 containing isopropylamine as a template. V: AUTHIER, André (ur.). Collected abstracts. [Bordeaux: International Union of Chrystallography, 1990]. Str. c-176. [COBISS.SI-ID 4745754]
34. RAJIĆ, Nevenka, STOJAKOVIĆ, Djordje, KAUČIČ, Venčeslav. Formation of AlPO4-15 and CoAPO-15 in the presence of hexamethylenetetramine. Zeolites. 1990, vol. 10, no. 8, str. 802-805. ISSN 0144-2449. [COBISS.SI-ID 2394906]
35. BULC, Nada, KAUČIČ, Venčeslav, LEBAN, Ivan. Kemija : zbirka računskih nalog. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 1990. 65 str. ISBN 86-7217-063-6. [COBISS.SI-ID 1330181]
36. BATISTA, Jurka, KAUČIČ, Venčeslav. Optimization of synthesis and structural characterization of Kenyaite - sodium silicate with layered structure. Vestnik Slovenskega kemijskega društva. 1990, 37, 1, str. 19-32. Documenta chemica Yugoslavica. ISSN 0560-3110. [COBISS.SI-ID 17224962]
37. RAJIĆ, Nevenka. Sinteza in karakterizacija molekulskih sit na osnovi aluminofosfatov : disertacija. Ljubljana: [N. Rajić], 1990. 125 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 22450688]
38. GAŠPERŠIČ, Simona. Sinteza in karakterizacija visokosilicijevih zeolitov pentasilnega tipa : magistrsko delo. Ljubljana: [samozal.], 1990. 79 f. [COBISS.SI-ID 361263]
39. RAJIĆ, Nevenka, KAUČIČ, Venčeslav, STOJAKOVIĆ, Djordje. Synthesis and characterization of CoSAPO-14 and CoSAPO-34. Zeolites. 1990, vol. 10, no. 3, str. 169-173. ISSN 0144-2449. [COBISS.SI-ID 2394650]


1991

40. CHEETHAM, G. M. T., HARDING, M. M., RIZKALLAH, P. J., KAUČIČ, Venčeslav, RAJIĆ, Nevenka. CoAPO-21, a cobalt doped aluminophosphate related to AlPO4-21. Acta crystallographica. Section B, Structural science. 1991, vol. c47, str. 1361-1364. ISSN 0108-7681. [COBISS.SI-ID 1305370]
41. MIRTIČ, Breda, FAJGELJ, Aleš, SCHARA, Milan Valter, KAUČIČ, Venčeslav. Crystal phases in the system CaO-Cr2O3 in an oxidizing atmosphere and at temperatures up to 1100 °C. V: BEURSKENS, P. T. Thirteenth European crystallographic meeting : Ljubljana Trieste, 26-30 August, 1991 : book of abstracts. Ljubljana: [s.n.], 1991. Str. 241. [COBISS.SI-ID 257886]
42. RAJIĆ, Nevenka, STOJAKOVIĆ, Djordje, KAUČIČ, Venčeslav. Formation of ▫$AlPO_4-15$▫ and CoAPO-15 in the presence of hexamethylenetetramine. Zeolites. 1990, vol. 10, no. 8, str. 802-805. ISSN 0144-2449. [COBISS.SI-ID 2377754]
43. BATISTA, Jurka, KAUČIČ, Venčeslav, HOČEVAR, Stanko. The influence of manganese and silicon on some physicochemical properties of aluminophosphates having the sodalite structure. Croatica chemica acta. [Print ed.]. 1991, vol. 64, no. 2, str. 139-152. ISSN 0011-1643. [COBISS.SI-ID 819226]
44. RAJIĆ, Nevenka, STOJAKOVIĆ, Djordje, KAUČIČ, Venčeslav. Preparation and properties of sodalite-type aluminophosphates containing silicon, cobalt and zinc. Australian Journal of Chemistry. 1991, vol. 44, str. 543-553. ISSN 0004-9425. [COBISS.SI-ID 1306906]
45. RAJIĆ, Nevenka, STOJAKOVIĆ, Djordje, KAUČIČ, Venčeslav. Preparation of aluminophosphate molecular sieves in the presence of nickel(II) and copper(II). Zeolites. 1991, vol. 11, no. 6, str. 612-616. ISSN 0144-2449. [COBISS.SI-ID 1306650]
46. MEDEN, Anton, KAUČIČ, Venčeslav, ŽIVIĆ, Aleksandra. Process-optimization in large-scale production of Mn-Zn-ferrites using powder diffraction. Materials science forum. 1991, vol. 79/82, str. 733-738, graf. prikazi. ISSN 0255-5476. [COBISS.SI-ID 18991877]
47. ŽAGAR, Tatjana. Sinteza in karakterizacija aluminofosfatnih molekulskih sit - modificiranih s kovinskimi ioni : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Žagar], 1991. 77 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 379439]
48. NARDIN, G..., RANDACCIO, L..., KAUČIČ, Venčeslav, RAJIĆ, Nevenka. The structure of CoSAPO-34, containing i-propylamine as a template. Zeolites. 1991, vol. 11, no. 2, str. 192-194. ISSN 0144-2449. [COBISS.SI-ID 1305882]
49. RAJIĆ, Nevenka, KAUČIČ, Venčeslav, STOJAKOVIĆ, Djordje. Synthesis and characterization of the CoSAPO-14 and CoSAPO-34. Zeolites. 1990, vol. 10, no. 3, str. 169-173. ISSN 0144-2449. [COBISS.SI-ID 2377498]


1992

50. CRNJAK OREL, Zorica, OREL, Boris, HODOŠČEK, Milan, KAUČIČ, Venčeslav. Conductive SnO2/Sb powder : preparation and optical properties. Journal of Materials Science. 1992, vol. 27, str. 313-318. ISSN 0022-2461. [COBISS.SI-ID 1150234]
51. MIRTIČ, Breda, FAJGELJ, Aleš, LUTAR, Karel, SCHARA, Milan Valter, KAUČIČ, Venčeslav. Determination of chromium oxidation states in part of the system CaO-3CaO. Cr2O3 in air. Journal of the American Ceramic Society. 1992, vol. 75, str. 2184-2188. ISSN 0002-7820. [COBISS.SI-ID 5228839]
52. KAUČIČ, Venčeslav, JEVTIČ, Vojmir, GRILC, Viktor. Filtracija alkidnih smol. V: GLAVIČ, Peter (ur.). Zbornik referatov s posvetovanja Separacijski procesi v heterogenih sistemih, Maribor, 13. in 14. oktobra 1992. Maribor: Slovensko kemijsko društvo, Sekcija za kemijsko in procesno tehnologijo, 1992. Str. 24-30. [COBISS.SI-ID 4630554]
53. BATISTA, J., HOČEVAR, Stanko, KAUČIČ, Venčeslav, DRŽAJ, Bojan. O raziskovalni problematiki zeolitov v Sloveniji. Vestnik Slovenskega kemijskega društva. 39, št.4 (1992), str.521-534. Documenta chemica Yugoslavica. ISSN 0560-3110. [COBISS.SI-ID 33732864]
54. BATISTA, Jurka, KAUČIČ, Venčeslav, RAJIĆ, Nevenka, STOJAKOVIĆ, Djordje. On the formation of CoAPSO-44. Zeolites. 1992, vol. 12, no. 8, str. 925-928. ISSN 0144-2449. [COBISS.SI-ID 1183514]
55. HOČEVAR, Stanko, BATISTA, Jurka, KAUČIČ, Venčeslav. Selectivity of transition metal substituted MeAPSO-34 and MeAPSO=44 (Me = Mg, Cr, Mn, Co, Zn) molecular sieves in methanol dehydration reaction. V: HIGGINS, J. B. (ur.), BALLMOOS, R. von (ur.), TREACY, M. M. J. (ur.). Extended abstracts and program. Ninth International Zeolite Conference, Montreal, July 5-10, 1992. 1 str. (rp56). [COBISS.SI-ID 941338]
56. SAJOVIC, Irena. Sinteza, karakterizacija in uporaba aluminofosfatnih molekulskih sit ter poskus vgradnje nekaterih kovinskih ionov ; Prikaz zgradbe kovin z modeli : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Sajovic], 1992. 94 str. [COBISS.SI-ID 1038172]


1993

57. HOČEVAR, Stanko, BATISTA, Jurka, KAUČIČ, Venčeslav. Acidity and catalytic activity of MeAPSO-44 (Me = Co, Mn, Cr, Zn, Mg), SAPO-44, ▫$AlPO_4-5$▫, and ▫$AlPO_4-14$▫ molecular sieves in methanol dehydration. Journal of catalysis. 1993, vol. 139, str. 351-361. ISSN 0021-9517. [COBISS.SI-ID 790298]
58. BATISTA, Jurka, KAUČIČ, Venčeslav, HOČEVAR, Stanko. On the formation of AlPO[sub]4-based molecular sieves in the presence of cyclohexylamine. Australian Journal of Chemistry. 1993, vol. 46, str. 171-183. ISSN 0004-9425. [COBISS.SI-ID 790554]
59. RAJIĆ, Nevenka, STOJAKOVIĆ, Djordje, HOČEVAR, Stanko, KAUČIČ, Venčeslav. On the possibility of incorporating Mn(II) and Cr(III) in SAPO-34 in the presence of isopropylamine as a template. Zeolites. 1993, vol. 13, str. 384-387. ISSN 0144-2449. [COBISS.SI-ID 818714]
60. MEDEN, Anton, REČNIK, Aleksander, KAUČIČ, Venčeslav. Rietveld analysis of natural antimony oxide ▫$(Sb_{1-x}O_x 0.65<x<0.70)$▫ related to synthetic ▫$Sb_6O_(13)$▫ and mineral stibiconite ▫$(Sb_3O_6OH)$▫. Materials science forum. 1993, vol. 133/136, str. 709-714, graf. prikazi. ISSN 0255-5476. [COBISS.SI-ID 18992645]
61. HELLIWELL, Madeleine, KAUČIČ, Venčeslav, CHEETHAM, G. M. T., HARDING, Marjorie M., KARIUKI, B. M., RIZKALLAH, P. J. Structure determination from small crystals of two aluminophosphates, CrAPO-14 and SAPO-43. Acta crystallographica. Section B, Structural science. 1993, vol. b49, str. 413-420. ISSN 0108-7681. [COBISS.SI-ID 986394]
62. GOLIČ, Ljubo, BATISTA, Jurka, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Structure determination of two aluminophosphates, (I) CoAPOX, ▫$[CoAl(PO_4)_2].(N_2C_2H_2)$▫ and (II) NiAPO34, ▫${(Pr^iNH_3)_2$▫ ▫$[Al_{6-x}Ni_x(PO_4)_6.F_2]}.2H_2O$▫, x<0.01. V: BANIĆ, Zrinka (ur.), VINKOVIĆ, Mladen (ur.). Book of abstracts : [with] programme. Second Croatian-Slovenian Crystallographic Meeting, Stubičke Toplice, Croatia, Sept. 30-Oct. 1, 1993. Zagreb: Pliva, 1993. Str. 5. [COBISS.SI-ID 2374938]
63. FAJDIGA, Primož, GOLIČ, Ljubo, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. The structure of a new cobalt containing aluminophosphate. V: XU, Xiaojie (ur.). Collected abstracts. Sixteenth Congress of the International Union of Chrystallography, Beijing, China, 21 - 29 August 1993. [Beijing: International Union of Chrystallography, 1993]. Str. 259-260 (ms-08.02.06). [COBISS.SI-ID 2375194]
64. HELLIWELL, Madeleine, GALLOIS, B., KARIUKI, B., KAUČIČ, Venčeslav, HELLIWELL, J. A two-wavelength crystallographic study of a new aluminophosphate containing nickel. Acta crystallographica. Section B, Structural science. 1993, vol. b49, str. 420-428. ISSN 0108-7681. [COBISS.SI-ID 1139994]
65. PILIPOVIČ, Vesna. Vgradnja kobalta in cinka v molekulsko sito AIPO4-34 : diplomsko delo. Ljubljana: [samozal.] Pilipovič V., 1993. 42, 54 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 813641]
66. BATISTA, Jurka. Vpliv reakcijskih spremenljivk na sintezo in lastnosti modificiranih aluminofosfatnih molekulskih sit : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Batista], 1993. IV, 112 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 455727]


1994

67. KAUČIČ, Venčeslav, NOVAK TUŠAR, Nataša. Incorporation of zinc atoms into tetrahedral framework sites of ▫$AlPO_4$▫ and SAPO molecular sieves. V: [Book of abstracts]. 17th annual meeting [of the] British Zeolite Association, 28th - 30th March 1994, Loughborough, Great Britain. [S.l.]: BZA (British Zelite Association), 1994. 2 str. [COBISS.SI-ID 2788634]
68. BULC, Nada, KAUČIČ, Venčeslav, LEBAN, Ivan. Kemija. Zbirka računskih nalog. 2. izd. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 1994. 65 str., formule. ISBN 86-7217-063-6. [COBISS.SI-ID 38333952]
69. KADIVEC, Irena, ŠUŠTERIČ, Zoran, STRLE, Marjetka, KAUČIČ, Venčeslav. The method of incorporating organofunctional silane-based agents into rubber compounds : effects on the properties of an SBR-based compound filled with synthetic calcium silicate. [Barking: Elsevier Science, 1994]. Str. 381-385, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 54226944]
70. KADIVEC, Irena, ŠUŠTERIČ, Zoran, STRLE, Marjetka, KAUČIČ, Venčeslav. The method of incorporating organofunctional silane-based agents into rubber compounds: effects on the properties of an SBR-based compound filled with synthetic calcium silicate. Polymer international. 1994, vol. 33, str. 381-385. ISSN 0959-8103. [COBISS.SI-ID 5080]
71. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, GOLIČ, Ljubo, KAUČIČ, Venčeslav. On the incorporation of Co(II) ion into aluminophosphate based zeolite-like materials. V: LEBAN, Ivan (ur.). Book of abstracts. Programme. Third Slovenian-Croatian crystallographic meeting, Kranjska gora, 29-30 September 1994. Ljubljana: Laboratory for Inorganic Chemistry, Department of Chemistry and Chemical Technology, 1994. Str. 31. [COBISS.SI-ID 2021914]
72. MEDEN, Anton, NOVAK TUŠAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Rietveld refinement of a zinc substituted ▫$AlPO_4-34$▫ aluminophosphate. Materials science forum. 1994, vol. 166/169, str. 613-618, graf. prikazi. ISSN 0255-5476. [COBISS.SI-ID 18992133]
73. MEDEN, Anton, RAJIĆ, Nevenka, KAUČIČ, Venčeslav. Rietveld refinement of cobalt-substituted sodium zinc phosphate with sodalite framework. V: LEBAN, Ivan (ur.). Book of abstracts. Programme. Third Slovenian-Croatian crystallographic meeting, Kranjska gora, 29-30 September 1994. Ljubljana: Laboratory for Inorganic Chemistry, Department of Chemistry and Chemical Technology, 1994. Str. 30, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 20394757]
74. RISTIĆ, Alenka. Sinteza in karakterizacija aluminofosfatnega molekulskega sita strukturnega tipa 5 : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Ristić], 1994. 63 ; 84 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1168969]
75. KAUČIČ, Venčeslav. Sodobni anorganske materiali : kalcijev silikat, xonotlit : zaključno poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, 1994. [33] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 106094080]
76. KAUČIČ, Venčeslav. The structure of zeolite and aluminophosphate molecular sieves. Croatica chemica acta. [Print ed.]. 1994, vol. 67, str. 241-261. ISSN 0011-1643. [COBISS.SI-ID 1056794]
77. BAKULA, Franjo, KAUČIČ, Venčeslav. Vpliv hidrotermalnih pogojev in kvalitete hidratiziranega apna na reaktivnost SiO2SH500 pri sintezi xonotlita. Ljubljana: Kemijski inštitut, 1994. 9,3 str., garf. prik. Delovno poročilo KI, 1447. [COBISS.SI-ID 609306]


1995

78. KAUČIČ, Venčeslav, HELLIWELL, Madeleine, HELLIWELL, John R., CASETTA, A., HANSON, J. C., ERICSON, T., KVICK, A., FRAMPTON, C. Determination of the nickel atom site in an AlPO crystal by anomalous dispersion techniques using synchrotron radiation. V: Book of abstracts. ECM 16, Sixteenth European Crystallographic meeting, Lund, Sweden, 6-11 August, 1995. [S. l.: s. n.], 1995. 1 str. [COBISS.SI-ID 1404442]
79. SNELL, E., HABASH, J., HELLIWELL, Madeleine, HELLIWELL, John R., RAFTERY, J., KAUČIČ, Venčeslav, CAMPBELL, J. W. Image-plate synchrotron Laue data collection and subsequent structural analysis of a small test crystal of a nickel-containing aluminophosphate. Journal of synchrotron radiation. 1995, vol. 2, str. 22-26. ISSN 0909-0495. [COBISS.SI-ID 1625370]
80. NOVAK TUŠAR, Nataša, MEDEN, Anton, KAUČIČ, Venčeslav. Karakterizacija aluminofosfatnih molekulskih sit = On the characterisation of aluminophosphate molecular sieves. V: Abstracts = zbornik referatov. 9th symposium Spectroscopy in theory and practice, Bled, 10-13 April, 1995. [Ljubljana]: Slovenian Chemical Society, Spectroscopic section, 1995. Str. 110 (p-45). [COBISS.SI-ID 1404954]
81. NOVAK TUŠAR, Nataša. Modifikacija ogrodja aluminofosfatnih molekulskih sit : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Novak Tušar], 1995. 93 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 16689157]
82. RAJIĆ, Nevenka, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. A novel open framework zincophosphate: Synthesis and characterization. Zeolites. 1995, vol. 15, str. 672-678. ISSN 0144-2449. [COBISS.SI-ID 1402906]
83. RAJIĆ, Nevenka, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, GOLIČ, Ljubo, KAUČIČ, Venčeslav. Novel open-framework cobalt-substituted zinc phosphate. V: Book of abstracts. ZEOCAT'95, International symposium on catalysis by microporous materials, Szombathely, Hungary, July 9-13, 1995. 2 str. (r 13). [COBISS.SI-ID 1403930]
84. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, RAJIĆ, Nevenka, KAUČIČ, Venčeslav, GOLIČ, Ljubo. A novel open-framework sodium zincophosphate with isomorphous cobalt(II) substitution. Journal of the Chemical Society. Chemical communications. 1995, str. 1681-1682. ISSN 0022-4936. [COBISS.SI-ID 1403162]
85. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, RAJIĆ, Nevenka, GOLIČ, Ljubo, KAUČIČ, Venčeslav. Phase transitions in a new zincophosphate system. V: Book of abstracts : [with] programme. Fourth Croatian-Slovenian Crystallographic Meeting, Trakošćan, Croatia September 28-30, 1995. Str. 35. [COBISS.SI-ID 1403674]
86. RAJIĆ, Nevenka, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MEDEN, Anton, KAUČIČ, Venčeslav. Preparation of cobalt-substituted zinc-phosphate molecular sieve. V: Abstracts of papers. Part 2. 1 str. (no. 047). ISBN 0-8412-3147-8. [COBISS.SI-ID 1404186]
87. KAUČIČ, Venčeslav. Recent results in the research on alumino- and zincophosphates at the National Institute of Chemistry, Ljubljana, Slovenia. Mulhouse, France: Laboratoire de Materiaux Mineraux, E. N. S. C., Universite de Haute Alsace, 22 November 1995. [COBISS.SI-ID 1405210]
88. NOVAK TUŠAR, Nataša, MEDEN, Anton, ARČON, Iztok, KODRE, Alojz, KAUČIČ, Venčeslav. Rietveld refinement and EXAFS studies of the incorporation of Zn(II) and Mn(II) cations into tetrahedral framework sites of AlPO4-34 molecular sieves. V: BEYER, H. K. (ur.), et al. Catalysis by microporous materials. Amsterdam [etc.]: Elsevier, cop. 1995. Str. 232-239. Studies in surface science and catalysis, Vol. 94. ISBN 0-444-82049-3. ISSN 0167-2991. [COBISS.SI-ID 1402394]
89. KOLOŠA, Štefan. Sinteza in karakterizacija molekulskega sita z zelo velikimi porami - VPI-5 : diplomsko delo. Ljubljana: [samozal.] Kološa Š., 1995. 41, 39 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2181658]
90. ŽOHAR, Milena. Sinteza molekulskega sita CoAPO-21 : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Žohar], 1995. 57, 70 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1605449]
91. BAKULA, Franjo, KAUČIČ, Venčeslav. The study of autoclaved cellulose fiber-reinforced cement composites. Cement and concrete research. [Print ed.]. 1995, vol. 25, no. 1, str. 71-78. ISSN 0008-8846. [COBISS.SI-ID 1403418]
92. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, GOLIČ, Ljubo, KAUČIČ, Venčeslav. Synthesis and structure determination of a new aluminophosphate from fluoride medium. V: KARGE, Hellmut G. (ur.), WEITKAMP, Jens (ur.). Zeolite science 1994 : recent progress and discussions : supplementary materials to the 10th International zeolite conference, Garmisch-Partenkirchen, Germany, July 17-22,1994. Amsterdam [etc.]: Elsevier, cop. 1995. Str. 270-271. Studies in surface science and catalysis, Vol. 98. ISBN 0-444-82308-5. [COBISS.SI-ID 1402650]
93. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, GOLIČ, Ljubo, FAJDIGA, Primož, KAUČIČ, Venčeslav. Synthesis and structure of a new cobalt-containing aluminophosphate. Zeolites. 1995, vol. 15, str. 104-110. ISSN 0144-2449. [COBISS.SI-ID 1401882]
94. JENKO, Aleksandra. Vgradnja kobaltovih, cinkovih in nikljevih ionov v aluminofosfatno ogrodje strukturnega tipa 44 : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Jenko], 1995. 49 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1369929]
95. NOVAK TUŠAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav, GEREMIA, Silvano, VLAIC, Gilberto. A zinc-rich CHA-type aluminophosphate. Zeolites. 1995, vol. 15, str. 708-713. ISSN 0144-2449. [COBISS.SI-ID 1402138]


1996

96. HELLIWELL, Madeleine, HELLIWELL, John R., CASSETTA, Alberto, HANSON, Jonathan C., ERICSSON, Thomass, KVICK, Åke, KAUČIČ, Venčeslav, FRAMPTON, Colin. Anomalous dispersion analyses of the Ni-atom site in an aluminophosphate test crystal including the use of tuned synchrotron radiation. Acta crystallographica. Section B, Structural science. 1996, vol. b52, str. 479-486. ISSN 0108-7681. [COBISS.SI-ID 744474]
97. RAJIĆ, Nevenka, GABROVŠEK, Roman, KAUČIČ, Venčeslav. Dehydration behaviour of some microporous zincophosphates. Thermochimica acta. [Print ed.]. 1996, vol. 278, str. 157-164. ISSN 0040-6031. [COBISS.SI-ID 744730]
98. TUEL, Alain, ARČON, Iztok, NOVAK TUŠAR, Nataša, MEDEN, Anton, KAUČIČ, Venčeslav. EXAFS and NMR investigation of zinc, manganese and cobalt substited aluminophosphates with the chabazite structure. Microporous materials. 1996, vol. 7, str. 271-284. ISSN 0927-6513. [COBISS.SI-ID 744218]
99. NOVAK TUŠAR, Nataša, TUEL, Alain, ARČON, Iztok, KODRE, Alojz, KAUČIČ, Venčeslav. EXAFS and NMR studies of the incorporation of Zn(II) and Co(II) cations into tetrahedral framework sites of ▫$AlPO_4$▫ molecular sieves. V: Book of abstracts. 11th International Zeolite Conference, Seul, Korea, August 12-17, 1996. 1 str. (pp68). ISBN 89-950030-0-6. [COBISS.SI-ID 752410]
100. NOVAK TUŠAR, Nataša, SARV, Priit, KAUČIČ, Venčeslav. On the characterisation of AlPO[sub]4-11 and MeAPO-11 molecular sieves. V: Abstracts. Plenary lectures. Oral presentations. 1996 British Zeolite meeting, Edinburgh, 21st - 26th July, 1996. Edinburg: BZA (British Zelite Association), 1996. 1 str. [COBISS.SI-ID 2788378]
101. RAJIĆ, Nevenka, RISTIĆ, Alenka, KAUČIČ, Venčeslav. On the possibility of the preparation open framework manganese phosphate. Zeolites. 1996, vol. 17, str. 304-309. ISSN 0144-2449. [COBISS.SI-ID 744986]
102. NOVAK TUŠAR, Nataša, TUEL, Alain, ARČON, Iztok, KAUČIČ, Venčeslav. On the synthesis and structural characterization of pure phases of MeAPO-34 (Me = Zn, Mn, Co) molecular sieves. V: Zeolite synthesis : from dream to production : scientific program and abstracts. 1st Euroworkshop on zeolites, March 17-20, 1996, Ronce-Les-Bains (La Rochelle), France. P 27. [COBISS.SI-ID 747290]
103. RISTIĆ, Alenka, RAJIĆ, Nevenka, TUEL, Alain, KAUČIČ, Venčeslav. On the synthesis and thermal stability of the ▫$AlPO_4-CHA$▫ and CoAPO-CHA molecular sieves. V: Zeolite synthesis : from dream to production : scientific program and abstracts. 1st Euroworkshop on zeolites, March 17-20, 1996, Ronce-Les-Bains (La Rochelle), France. P 29. [COBISS.SI-ID 747546]
104. GRILC, Viktor, KAUČIČ, Venčeslav, TOMAŽIČ, Stane. Poročilo o preiskavi vzrokov za različno hitrost strjevanja mavčnih povojev. Ljubljana: Kemijski inštitut, 1996. [8] str., ilustr. Delovno poročilo KI, 1552. [COBISS.SI-ID 931354]
105. MALI, Gregor. Raziskava vgradnje kovinskih ionov v nekatere aluminofosfate z jedrsko magnetno resonanco : diplomsko delo. Ljubljana: [G.Mali], 1996. 41 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 962916]
106. MEDEN, Anton, NOVAK TUŠAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Rietveld refinement of cobalt and cobalt-zinc substituted AlPO-11 aluminophosphates. Materials science forum. 1996, vol. 228/231, str. 717-722. ISSN 0255-5476. [COBISS.SI-ID 746778]
107. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, HELLIWELL, Madeleine, NOVAK TUŠAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Single-crystal structure analysis of CoMnAPO-11. V: Abstracts. Plenary lectures. Oral presentations. 1996 British Zeolite meeting, Edinburgh, 21st - 26th July, 1996. Edinburg: BZA (British Zelite Association), 1996. 1 str. [COBISS.SI-ID 751898]
108. KAUČIČ, Venčeslav (intervjuvanec). Svetlobni pospeševalniki so uporabni tudi za razvojno prodorno industrijo : o raziskovalnih priložnostih v sinhrotronih tretje generacije. Delo. [Tiskana izd.]. 22.V.1996, let. 38, št. 116, str. 11, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 2720561]
109. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, HELLIWELL, Madeleine, KAUČIČ, Venčeslav. A synchrotron radiation study of an open-framework cobalt-zincophosphate. V: Book of abstracts. Programme. Fifth Slovenian-Croatian crystallografic meeting, Zreče, Slovenia, 13 - 15 June 1996. Str. 33. [COBISS.SI-ID 752666]


1997

110. RAJIĆ, Nevenka, RISTIĆ, Alenka, TUEL, Alain, KAUČIČ, Venčeslav. A CoAPO-34 derived from a triclinic precursor prepared in the presence of HF. Zeolites. 1997, vol. 18, str. 115-118. ISSN 0144-2449. [COBISS.SI-ID 1547034]
111. NOVAK TUŠAR, Nataša, TUEL, Alain, ARČON, Iztok, KODRE, Alojz, KAUČIČ, Venčeslav. EXAFS and NMR studies of the incorporation of Zn(II) and Co(II) cations into tetrahedral framework sites of ▫$AlPO_4$▫ molecular sieves. V: CHON, Hakze (ur.), IHM, Son-Ki (ur.), UH, Young Sun (ur.). Progress in zeolite and microporous materials. Part A. Amsterdam ... [etc.]: Elsevier, cop. 1997. Str. 501-508. Studies in surface science and catalysis, Vol. 105. ISBN 0-444-82344-1. ISSN 0167-2991. [COBISS.SI-ID 746266]
112. VUK, Tomaž, LJUBIČ-MLAKAR, Tanja, GABROVŠEK, Roman, KAUČIČ, Venčeslav. Gelation of oilwell cement = Geliranje cementa za naftne vrtine. V: Program in knjiga povzetkov = [Program and abstract booklet]. 5. konferenca o materialih in tehnologijah, Portorož, Slovenija, 1.-3. oktober 1997. [Ljubljana]: [s. n.], 1997. 1 str. (p07). [COBISS.SI-ID 1548314]
113. ŠVEGL, Franc, OREL, Boris, KAUČIČ, Venčeslav, KALCHER, Kurt. In-situ FT-IR spectroelectrochemical identification of processes at solid electrodes. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series A, Faculty of Chemical Technology. 1997, vol. 3, str. 257-274. ISSN 1211-5541. [COBISS.SI-ID 1628186]
114. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, GOLIČ, Ljubo, KAUČIČ, Venčeslav. Location of Co(II) in aluminophosphate CoAPO-CJ2. Single-crystal structure refinement. Microporous materials. 1997, vol. 9, str. 63-69. ISSN 0927-6513. [COBISS.SI-ID 1548826]
115. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, HELLIWELL, Madeleine, KAUČIČ, Venčeslav. Location of cobalt in framework-substituted zincophosphate using anomalous single crystal X-ray diffraction. V: Book of abstracts : [with] programme. ECM - 17, Seventeenth European Crystallographic meeting, Lisboa - Portugal, 24/28 August 1997. Instituto Superior Téchnico; [S. l.], 1997. Str. 170 (p4.4-6). [COBISS.SI-ID 1548058]
116. MALI, Gregor, KAUČIČ, Venčeslav. Nuclear spin-lattice relaxation in cobalt containing aluminophosphate molecular sieves = Spinsko mrežna relaksacija v aluminofosfatnih molekulskih sitih, ki vsebujejo kobalt. V: Book of abstracts. 10th International Symposium Spectroscopy in Theory and Practice, Bled, Slovenia, 14-17 April 1997. [Ljubljana]: Slovenian Chemical Society, Spectroscopic Section, [1997]. Str. 155-156 (p-23). [COBISS.SI-ID 1492762]
117. MALI, Gregor, KAUČIČ, Venčeslav. Phosphorous spin-lattice relaxation in aluminophosphate molecular sieves containing framework cobalt : International Symposion on Advances in NMR (Poster Session). Linz, Austria: Institute of Chemistry, Johannes Kepler University, 18-19 February, 1997. [COBISS.SI-ID 1546522]
118. HORVAT, Andrej, JEROVŠEK, Jože, GOZNIK, Ivan, KLINAR, Dušan, BAKULA, Franjo, GABROVŠEK, Roman, KRAŠOVEC VRHOVEC, Ana, KAUČIČ, Venčeslav. Plastni natrijev disilikat z izboljšano ionsko-izmenjalno kapaciteto in postopek za njegovo pripravo : številka patenta SI9600103 (A), 1997-11-04. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 1997. [COBISS.SI-ID 1552666]
patentna družina: Patent podeljen z odločbo št. 600-103/96-HZ-5 z dne 4.XI.1997; Objava v Biltenu za industrijsko lastnino letnik 1997, št. 5, z dne 31.X.1997; Listino o priznanju patenta in patentni spis izdal Urad RS za intelektualno lastnino 15.XII.1997
119. RAJIĆ, Nevenka, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MEDEN, Anton, KAUČIČ, Venčeslav. Preparation of two cobalt-substituted zincophosphate molecular sieves. V: OCCELLI, Mario (ur.), KESSLER, Henri (ur.). Synthesis of porous materials : zeolites, clays, and nanostructures. New York: Dekker, cop. 1997. Str. 233-242. Chemical industries, vol. 69. ISBN 0-8247-9759-0. [COBISS.SI-ID 745754]
120. RISTIĆ, Alenka, RAJIĆ, Nevenka, MEDEN, Anton, KAUČIČ, Venčeslav. Spectroscopic investigations of microporous APO materials prepared in the presence of HF = Spektroskopske raziskave mikroporoznih APO materialov, sintetiziranih v prisotnosti HF. V: Book of abstracts. 10th International Symposium Spectroscopy in Theory and Practice, Bled, Slovenia, 14-17 April 1997. [Ljubljana]: Slovenian Chemical Society, Spectroscopic Section, [1997]. Str. 169-170 (p-30). [COBISS.SI-ID 1493786]
121. MEDEN, Anton, TUEL, Alain, RAJIĆ, Nevenka, KAUČIČ, Venčeslav. Structural investigation of the chabazite like aluminophosphate prepared in the presence of HF. V: Abstracts of papers. 213th ACS national meeting, San Francisco, CA, April 13-17, 1997. Inor 830. ISBN 0-8412-3500-7. [COBISS.SI-ID 732954]
122. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Structure determination of cobalt-aluminophosphate using synchrotron radiation. V: POPOVIĆ, Stanko (ur.), BANIĆ-TOMIŠIĆ, Zrinka (ur.). Book of abstracts : [with] programme. Sixth Croatian-Slovenian Crystallographic Meeting, Koralj hotel, Umag, Croatia, June 19-21, 1997. Zagreb: Pliva, 1997. Str. 15. [COBISS.SI-ID 1548570]
123. KAUČIČ, Venčeslav. Structure investigations of chabazite-type aluminophosphate : Argonne National Laboratory. Argonne, USA, 10 April, 1997. [COBISS.SI-ID 1736986]
124. KAUČIČ, Venčeslav (intervjuvanec), MAYER, Tony (intervjuvanec). Škoda je samo stati ob polni mizi : Evropska znanstvena fundacija vabi. Delo. [Tiskana izd.]. 5.XI.1997, let. 39, št. 255, str. 9. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 288844]
125. RAJIĆ, Nevenka, GABROVŠEK, Roman, RISTIĆ, Alenka, KAUČIČ, Venčeslav. Thermal investigations of some AlPO and MeAPO materials prepared in the presence of HF. Thermochimica acta. [Print ed.]. 1997, vol. 306, no. 1/2, str. 31-36. ISSN 0040-6031. [COBISS.SI-ID 1546778]
126. DERŽIČ, Tanja. Vpliv množine vgrajenih bakrovih (II) ionov na velikost osnovne celice zeolita 4A : [raziskovalna naloga]. Kranj: Gimnazija Kranj, 1997. 29 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 7678771]
127. KAUČIČ, Venčeslav, KORBAR, Jože, PEJOVNIK, Stane, ČELAN, Štefan, TURK, Vito, GLAVIČ, Peter. Z eno nogo ne moreš premagati atleta, ki ima tudi odlične pogoje za vadbo : slovenskim kemijskim dnevom ob rob. Delo. [Tiskana izd.]. 30.X.1997, 39, št. 156, str. 10. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 3446550]
128. KAUČIČ, Venčeslav (intervjuvanec). Znanstveniku je največji izziv njegovo delo. Gorenjski glas. [Tiskana izd.]. 12.XII.1997, 50, št. 97, str. 33, portret. ISSN 0352-6666. [COBISS.SI-ID 3123510]


1998

129. MALI, Gregor, KAUČIČ, Venčeslav. ▫$^{31}P$▫ spin-lattice relaxation in cobalt-containing aluminophosphate molecular sieves. Solid State Nuclear Magnetic Resonance. [Print ed.]. 1998, vol. 12, str. 243-249. ISSN 0926-2040. [COBISS.SI-ID 1726490]
130. KAUČIČ, Venčeslav. Aerogeli : letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 1997 : številka projekta J1-8911, št. pogodbe 3411-97-21-8911. Ljubljana: Kemijski inštitut, 1998. 6 str. + priloge. [COBISS.SI-ID 1627418]
131. RISTIĆ, Alenka, NOVAK TUŠAR, Nataša, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MALI, Gregor, MEDEN, Anton, KAUČIČ, Venčeslav. Characterization of ZnAPO-50. V: Book of abstracts. 12th International Zeolite Conference, Baltimore, Maryland, July 5-10, 1998. 1 str. (b24). [COBISS.SI-ID 1794586]
132. RAJIĆ, Nevenka, STOJAKOVIĆ, Djordje, MEDEN, Anton, KAUČIČ, Venčeslav. Encapsulation of chelate Ni(II) complex into ▫$AlPO_4-5$▫ molecular sieve. V: Book of abstracts. 12th International Zeolite Conference, Baltimore, Maryland, July 5-10, 1998. 1 str. (p21). [COBISS.SI-ID 1794842]
133. VUK, Tomaž, LJUBIČ-MLAKAR, Tanja, GABROVŠEK, Roman, KAUČIČ, Venčeslav. Gelation of oilwell cement = Geliranje cementa za naftne vrtine. Kovine zlitine tehnologije. 1998, letn. 32, št. 1/2, str. 125-127. ISSN 1318-0010. [COBISS.SI-ID 1675546]
134. MALI, Gregor, KAUČIČ, Venčeslav. Incorporation of zinc into aluminophosphate molecular sieves - one and two dimensional NMR investigation. V: STEPIŠNIK, Janez (ur.), MOHORIČ, Aleš (ur.). Abstract book. 14th European Experimental N.M.R. Conference - EENC 98, Bled. Ljubljana: Faculty of Mathematics and Physics, Physics Department, 1998. Str. 88. [COBISS.SI-ID 1792794]
135. KAUČIČ, Venčeslav. Inorganic crystallography : presented at Eighteenth European Crystallographic Meeting (ECM-18), Praha, Czech Republic, August 15-20, 1998. Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology : Bulletin of the Czech and Slovak Crystallographic Association. 1998, vol. 5, spec. issue a, str. 3 (i1a). ISSN 1211-5894. [COBISS.SI-ID 1793818]
136. KAUČIČ, Venčeslav (intervjuvanec). Kdor je dober pri temeljnem raziskovanju, lahko zelo dobro dela tudi aplikativno : pogovarjamo se z dobitniki državnih nagrad za znanstvenoraziskovalno delo : prof.dr. Venčeslav Kaučič. Delo. [Tiskana izd.]. 14.I.1998, let. 40, št. 10, str. 10 (znanost=scientia). ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 306764]
137. REPOVŠ, Dušan, ZOREC, Robert, ROBNIK, Marko, KORNHAUSER FRAZER, Aleksandra, GUBENŠEK, Franc, TUKARIČ, Marko, ČUK, David, ŠUBELJ, Matjaž, KAUČIČ, Venčeslav, ŠUMI, Nace. Nagrade RS za znanstvenoraziskovalno delo. 1.in 2. del. Raziskovalec : strokovna revija o raziskovalni in inovacijski politiki. januar 1998, let. 27, št. 5, str. 48-49, junij 1998, let. 28, št. 1, str. 68-71. ISSN 0351-0727. [COBISS.SI-ID 317772]
138. MEDEN, Anton, RAJIĆ, Nevenka, KAUČIČ, Venčeslav. Nickel complex incorporated into a microporous aluminophosphate structure. V: LEBAN, Ivan (ur.), LAH, Nina (ur.). Book of abstracts [and] programme. Seventh Slovenian-Croatian Crystallographic Meeting, 18 - 20 June, 1998, Spa Radenci, Slovenia. Ljubljana: Faculty of Chemistry and Chemical Technology, Laboratory of Inorganic Chemistry, 1998. Str. 28. [COBISS.SI-ID 20397061]
139. RAJIĆ, Nevenka, MEDEN, Anton, SARV, Priit, KAUČIČ, Venčeslav. A novel triclinically deformed chabazite-like aluminophosphate prepared in the presence of tris(1,2-diaminoethane)nickel(II) chloride. Microporous and mesoporous materials : zeolites, clays, carbons and related materials. [Print ed.]. 1998, vol. 24, str. 83-87. ISSN 1387-1811. [COBISS.SI-ID 1726746]
140. KAUČIČ, Venčeslav. Novi porozni materiali na fosfatni osnovi : letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 1997 : številka projekta J1-8909, št. pogodbe 3411-97-21-8909. Ljubljana: Kemijski inštitut, 1998. 7 str. + priloge. [COBISS.SI-ID 1627162]
141. HORVAT, Andrej. Raziskave vpliva prisotnosti ▫$CO_2$▫ na lastnosti sušenega vodnega stekla. Ljubljana: [A. Horvat], 1998. 62 f., graf. prikazi, barvne slike. [COBISS.SI-ID 1795098]
142. KAUČIČ, Venčeslav. Raziskave zeolitnih materialov : vabljeno predavanje v okviru programa Kolokviji ob sredah. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 17. junij 1998. [COBISS.SI-ID 1798170]
143. KAUČIČ, Venčeslav. Recent results in aluminophosphate molecular sieve research. University of New Brunswick, Department of Chemical Engineering, July 14, 1998. [COBISS.SI-ID 1793562]
144. KAUČIČ, Venčeslav. Recent results in aluminophosphate molecular sieve research : presented at Cis-chem, Chemistry meeting, Universities of Ljubljana, Trieste and Zagreb. University of Trieste, July 1-2, 1998. [COBISS.SI-ID 1794074]
145. KAUČIČ, Venčeslav. Recent results in molecular sieve synthesis and characterization. University of Cape Town, December 2, 1998. [COBISS.SI-ID 1798426]
146. ŠVEGL, Franc, KAUČIČ, Venčeslav, GABROVŠEK, Roman, RISTIĆ, Alenka, KRANJC, Edi. Sinteza in karakterizacija mezoporoznih molekulskih sit. V: GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). Zbornik referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi 1998, Maribor, 17. in 18. september 1998. Maribor: FKKT, 1998. Str. 508-513. ISBN 86-435-0245-6. [COBISS.SI-ID 1792282]
147. RISTIĆ, Alenka. Sinteza molekulskih sit z aluminofosfatnim ogrodjem v fluoridnem mediju : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Ristić], 1998. 60 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 18798085]
148. NOVAK, Zoran. Sol-gel sinteza in karakterizacija aerogelov iz silicijevega, aluminijevega in titanovega oksida ter aerogelov njihovih mešanih oksidov : doktorska disertacija. Maribor: [Z. Novak], 1998. 104, 3 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 75943424]
149. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Strukturna karakterizacija molekulskih sit na fosfatni osnovi : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Zabukovec Logar], 1998. 107 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 73248256]
150. KAUČIČ, Venčeslav. Strukturne raziskave zeolitnih katalizatorjev. V: GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). Zbornik referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi 1998, Maribor, 17. in 18. september 1998. Maribor: FKKT, 1998. Str. 21. ISBN 86-435-0245-6. [COBISS.SI-ID 1792538]
151. NOVAK, Zoran, KAUČIČ, Venčeslav, KNEZ, Željko. Sušenje SiO2 aerogelov s tekočim in superkritičnim CO2. V: GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). Zbornik referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi 1998, Maribor, 17. in 18. september 1998. Maribor: FKKT, 1998. Str. 589-594. ISBN 86-435-0245-6. [COBISS.SI-ID 4002326]
152. REINERT, P., ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, PATARIN, Joel, KAUČIČ, Venčeslav. Synthesis and structure of ▫$[Zn_8(HPO_4)_8(H_2PO_4)_8 . [(C_2H_8N)_8] . 4H_2O$▫. European Journal of Solid State and Inorganic Chemistry. [Print ed.]. 1998, t. 35, str. 273-387. ISSN 0992-4361. [COBISS.SI-ID 1793306]
153. CARLEVARIS, Mojca. Študij vplivov vhodnih surovin in vlage na fizikalno-kemijske lastnosti fosfatnih vložnih mas : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Carlevaris], 1998. 97 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 19182085]
154. VUK, Tomaž. Študij vzrokov geliranja cementa za naftne vrtine : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Vuk], 1998. 84 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 19982085]


1999

155. ŠVEGL, Franc, OREL, Boris, KALCHER, Kurt, KAUČIČ, Venčeslav. Characterization of spinel ▫$CO3_O_4$▫ and Li-doped ▫$CO_3O_4%$▫ thin film electrocatalysts prepared by the sol-gel route. V: HOČEVAR, Stanko (ur.), GABERŠČEK, Miran (ur.), PINTAR, Albin (ur.). Book of extended abstracts. 3rd International Symposium on Electrocatalysis: Advances and Industrial Applications, Portorož - Portorose, Slovenia, 11 - 15 September, 1999. Ljubljana: National Institute of Chemistry, 1999. Str. 115-119. ISBN 961-6104-04-7. [COBISS.SI-ID 1952538]
156. RISTIĆ, Alenka, NOVAK TUŠAR, Nataša, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MALI, Gregor, MEDEN, Anton, KAUČIČ, Venčeslav. Characterization of ZnAPO-50. V: TREACY, M. M. J. (ur.), et al. Proceedings of the 12th International Zeolite Conference : conference held July 5-10, 1998, Baltimore, Maryland, U.S.A. Warrendale, Pennsylvania: MRS - Materials Research Society, cop. 1999. Str. 1585-1590. Materials Research Society conference proceedings. ISBN 1-55899-463-7. [COBISS.SI-ID 1947418]
157. HELLIWELL, Madeleine, HELLIWELL, J... R., KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, BARBA, L..., BUSETTO, E..., LAUSI, A... Determination of the site of incorporation of cobalt in CoZnPO-CZP by multiple-wavelength anomalous-dispersion crystallography. Acta crystallographica. Section B, Structural science. 1999, vol. b55, str. 327-332. ISSN 0108-7681. [COBISS.SI-ID 1960986]
158. CARLEVARIS, Mojca, KAUČIČ, Venčeslav, GABROVŠEK, Roman. The effect of storing conditions on physical properties of phosphate-bonded investment material and the study of changes in powdery composition owing to moisture = Vpliv pogojev shranjevanja na fizikalne lastnosti fosfatne vložne mase ter spremembe v praškasti zmesi zaradi prisotne vlage. Acta chimica slovenica. [Tiskana izd.]. 1999, vol. 46, št. 2, str. 253-268, ilustr. ISSN 1318-0207. [COBISS.SI-ID 20957189]
159. RAJIĆ, Nevenka, STOJAKOVIĆ, Djordje, MEDEN, Anton, KAUČIČ, Venčeslav. Encapsulation of chelate Ni(II) complex into ▫$AlPO_4-5$▫ molecular sieve. V: TREACY, M. M. J. (ur.), et al. Proceedings of the 12th International Zeolite Conference : conference held July 5-10, 1998, Baltimore, Maryland, U.S.A. Warrendale, Pennsylvania: MRS - Materials Research Society, cop. 1999. Str. 1765-1770. Materials Research Society conference proceedings. ISBN 1-55899-463-7. [COBISS.SI-ID 1947674]
160. ŠVEGL, Franc, OREL, Boris, KAUČIČ, Venčeslav. In-situ FT-IR spectroelectrochemical studies of ▫$Li_{0.99}Co_{1.01}O_2$▫ oxide thin film electrodes. V: Book of abstracts. 11th International Symposium Spectroscopy in Theory and Practice, Bled, 11-15 April 1999. [Ljubljana]: Slovenian Chemical Society, Spectroscopic Section, [1999]. Str. 44 (l-16). [COBISS.SI-ID 1920282]
161. NOVAK TUŠAR, Nataša, RISTIĆ, Alenka, MEDEN, Anton, KAUČIČ, Venčeslav. Large-pore molecular sieve : synthesis, single-crystal X-ray structure analysis, and structural stability. V: Abstracts. Posters. 1999 British Zeolite Association meeting, Edinburgh, 8 - 13th August 1999. Edinburg: BZA (British Zelite Association), 1999. 1 str. [COBISS.SI-ID 1932826]
162. HORVAT, Andrej, KNEZ, Sergej, GOLOB, Janvit, KAUČIČ, Venčeslav, STRAŽIŠAR, Janez. Načrtovanje integriranega procesa aglomeracije in sušenja zeolita v sušilniku s fluidiziranim slojem. V: GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). Zbornik referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi 1999, Maribor, 23. in 24. september 1999. Maribor: FKKT, 1999. Str. 551-560, ilustr. ISBN 86-435-0288-X. [COBISS.SI-ID 21282821]
163. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, GOLIČ, Ljubo, KAUČIČ, Venčeslav. Recent developments in zeolite-like materials : synthesis and characterization. Croatica chemica acta. [Print ed.]. 1999, vol. 72, no. 2/3, str. 187-208. ISSN 0011-1643. [COBISS.SI-ID 1975322]
164. KAUČIČ, Venčeslav. Recent results in aluminophosphate molecular sieve research. Patras, Greece: ICE/HT-FORTH, June 21-25, 1999. [COBISS.SI-ID 2109466]
165. KAUČIČ, Venčeslav. Recent results in aluminophosphate molecular sieve research. Vienna: Austrian Academy of Sciences, June 4, 1999. [COBISS.SI-ID 2109210]
166. KAUČIČ, Venčeslav. Recent results in metal-modified aluminophosphate molecular sieve research. University of Manchaster, March 25, 1999. [COBISS.SI-ID 2108954]
167. DOLEČEK, Valter, KAUČIČ, Venčeslav, PEJOVNIK, Stane, VENTURINI, Peter, ZUPAN, Jure, GRILC, Viktor, HUDNIK, Vida, ROŠ, Milenko, ŽMITEK, Janko, ŽIGON, Majda, DOBČNIK, Danilo, DROFENIK, Mihael, KNEZ, Željko, KROPE, Jurij, MAJCEN LE MARECHAL, Alenka, GLAVIČ, Peter, BRODNJAK-VONČINA, Darinka, KRAVANJA, Zdravko, STROPNIK, Črtomir, et al. Slovenski kemijski dnevi 1999, posvetovanje v Mariboru, 23. in 24. september. 1999. [COBISS.SI-ID 2340122]
168. NOVAK, Zoran, KNEZ, Željko, KAUČIČ, Venčeslav, NOVAK TUŠAR, Nataša. Sol-gel synthesis and characterization of silica, aluminia, titania and their mixed oxide aerogels. Chemische Technik. (Juli-August 1999), jg. 51, heft 4, str. 191-195. ISSN 0045-6519. [COBISS.SI-ID 4719126]
169. ANTONIĆ, Tatjana, SUBOTIĆ, Boris, KAUČIČ, Venčeslav, THOMPSON, Robert W. Study of the influence of the silica source on the properties of silicate solutions and particulate properties of zeolite X. V: KIRICSI, I... (ur.). Porous materials in environmentally friendly processes. 1st ed. Amsterdam; New York: Elsevier, 1999. Str. 13-20. Studies in surface science and catalysis, 125. ISBN 0-444-50244-0. [COBISS.SI-ID 2072346]
170. RAJIĆ, Nevenka, ARČON, Iztok, KAUČIČ, Venčeslav, KODRE, Alojz. A study of the Mn, Co, and Ni environment in the As-synthesized and rehydrated-calcined aluminophosphate with chabazite-like topology. Croatica chemica acta. [Print ed.]. 1999, vol. 72, no. 2/3, str. 645-661. ISSN 0011-1643. [COBISS.SI-ID 1975578]
171. RISTIĆ, Alenka, MEDEN, Anton, MALI, Gregor, KAUČIČ, Venčeslav. Synthesis and characterization of a new triclinic aluminophosphate prepared from an aqueous medium. V: Abstracts. Posters. 1999 British Zeolite Association meeting, Edinburgh, 8 - 13th August 1999. Edinburg: BZA (British Zelite Association), 1999. 1 str. [COBISS.SI-ID 1933082]
172. ADAMIČ, Štefan, DULAR, Janez, KAUČIČ, Venčeslav, MIKLAVČIČ, Damijan, NEKREP, Franc Viktor, SPLICHAL, Slavko, BRZIN, Miroslav (urednik). Vrednotenje raziskovalne uspešnosti v Sloveniji : poročilo o projektni nalogi. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1999. 102 str., tabele. ISBN 961-6242-27-X. [COBISS.SI-ID 99951360]


2000

173. MALI, Gregor, KAUČIČ, Venčeslav. ▫$^{27}Al -> ^{31}P$▫ 3QMAS/HETCOR experiment in aluminophosphate molecular sieves. V: Proceedings of the 15th European Experimental NMR Conference (EENC 2000) : University of Leipzig, 12-17 June 2000 : book of abstracts. [Leipzig: University of Leipzig, 2000]. 1 str. (poster 132). [COBISS.SI-ID 2134298]
174. MALI, Gregor, AMOUREUX, Jean-Paul, KAUČIČ, Venčeslav. ▫$^{27}Al$▫ -> ▫$^{31}P$▫ 3QMAS/HETCOR experiment in aluminophosphate molecular sieves. PCCP. Physical chemistry chemical physics : a journal of European Chemical Societies. 2000, vol. 2, str. 5737-5742. ISSN 1463-9076. [COBISS.SI-ID 2250010]
175. KAUČIČ, Venčeslav, NOVAK TUŠAR, Nataša, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, STARZYK, F. T. Acidity of TiVPI-5/TAPO-8. V: Catalysis by unique metal ion structures in solid matrices. From science to application : NATO Advanced Research Workshop, Prague, July 4-7, 2000 : [book of abstracts]. 1 str. (p35). [COBISS.SI-ID 2268954]
176. KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, HELLIWELL, Madeleine, HELLIWELL, John R. Anomalous dispersion experiments in microporous materials crystallography. V: Abstracts book. 19th European Crystallographic Meeting, Nancy, 25th-31st August 2000. [S. l.: s. n.], 2000. Str. 62. [COBISS.SI-ID 2278426]
177. ŠVEGL, Franc, OREL, Boris, GRABEC ŠVEGL, Irena, KAUČIČ, Venčeslav. Characterization of spinel ▫$CO3_O_4$▫ and Li-doped ▫$CO_3O_4%$▫ thin film electrocatalysts prepared by the sol-gel route. Electrochimica Acta. [Print ed.]. 2000, vol. 45, no. 25/26, str. 4359-4371. ISSN 0013-4686. [COBISS.SI-ID 2198298]
178. KAUČIČ, Venčeslav, GABROVŠEK, Roman, KOBAL, Edvard. Chemistry in Slovenia. Chemistry international. 2000, vo. 22, no. 3, str. 65-69. ISSN 0193-6484. [COBISS.SI-ID 2125850]
179. KOSANOVIĆ, Cleo, SUBOTIĆ, Boris, KAUČIČ, Venčeslav, ŠKREBLIN, Mirjana. Dissolution of the zeolites NaA, potassium exchanged zeolite (KA) and the amorphous and crystalline phases obtained by thermal treatment of zeolite KA in hot alkaline solution. PCCP. Physical chemistry chemical physics : a journal of European Chemical Societies. 2000, vol. 2, str. 3447-3451. ISSN 1463-9076. [COBISS.SI-ID 2165018]
180. MURN, Mojca. Določanje specifične površine praškastih materialov z uporabo BET metode : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Murn], 2000. 36 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2275098]
181. ŠVEGL, Franc, OREL, Boris, KAUČIČ, Venčeslav. Electrochromic properties of lithiated Co-oxide ▫$(Li_xCoO_2)$▫ and Ni-oxide ▫$(Li_xNiO_2)$▫ thin films prepared by the sol-gel route. Solar energy. [Print ed.]. 2000, vol. 68, no. 6, str. 523-540. ISSN 0038-092X. [COBISS.SI-ID 2177818]
182. ARČON, Iztok, RISTIĆ, Alenka, NOVAK TUŠAR, Nataša, KODRE, Alojz, KAUČIČ, Venčeslav. Incorporation of Mn, Co and Zn cations into large-pore aluminophosphate molecular sieves MeAPO-50. V: The 11th International conference on X-ray absorption fine structure, Ako, Japan, July 26 - 31, 2000 : abstract. [S. l: s. n.], 2000. Str. 117. [COBISS.SI-ID 135163]
183. VUK, Tomaž, GABROVŠEK, Roman, KAUČIČ, Venčeslav. Korozija cementov z apnencem v hladni raztopini MgSO[spodaj]4 = Corrosion of limestone cements in cold MgSO[sub]4 solution. V: [Program in knjiga povzetkov] = [Program and book of abstracts]. 8. Konferenca o materialih in tehnologijah, 10.-12. oktober 2000, Portorož, Slovenija. [Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2000]. Str. 150. [COBISS.SI-ID 2232346]
184. NOVAK TUŠAR, Nataša, RISTIĆ, Alenka, MEDEN, Anton, KAUČIČ, Venčeslav. Large-pore molecular sieve MnAPO-50 : synthesis, single-crystal structure analysis, and thermal stability. Microporous and mesoporous materials : zeolites, clays, carbons and related materials. [Print ed.]. 2000, vol. 37, str. 303-311. ISSN 1387-1811. [COBISS.SI-ID 2137370]
185. MRAK, Maja, KAUČIČ, Venčeslav. Metal-substituted gallophosphates with ULM-5 structure type : [lecture section]. V: BZA 2000 : programme and abstracts. XXIII meeting of the British Zeolite Association, London, 12 - 14 April, 2000. 1 str. [COBISS.SI-ID 2108698]
186. TUEL, Alain, CALDARELLI, Stefano, MEDEN, Anton, MCCUSKER, Lynne B., BAERLOCHER, Christian, RISTIĆ, Alenka, RAJIĆ, Nevenka, MALI, Gregor, KAUČIČ, Venčeslav. NMR characterization and Rietveld Refinement of the structure of rehydrated ▫$AlPO_4-34$▫. The journal of physical chemistry. B, Materials, surfaces, interfaces & biophysical. 2000, vol. 104, no. 24, str. 5697-5705. ISSN 1089-5647. [COBISS.SI-ID 2181402]
187. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MRAK, Maja, GOLOBIČ, Amalija, KAUČIČ, Venčeslav. Open-framework zinc gallophosphate structures. V: LAH, Nina (ur.), LEBAN, Ivan (ur.). Book of abstracts [and] programme. Ninth Slovenian-Croatian crystallographic meeting, 15-17 June 2000, Gozd Martuljek, The Julian Alps, Slovenia. Ljubljana: Laboratory of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, 2000. Str. 41. [COBISS.SI-ID 22441221]
188. KAUČIČ, Venčeslav, NOVAK TUŠAR, Nataša, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Phosphate-based microporous materials. V: GRAOVAC, Ante (ur.), et al. Book of abstracts : MATH/CHEM//COMP 2000. The Fifteenth Dubrovnik International Course and Conference on the Interfaces among Mathematics, Chemistry and Computer Sciences, June 19-24, 2000, Dubrovnik. Zagreb: Ruđer Bošković Institute, 2000. Str. 29. ISBN 953-6690-08-X. [COBISS.SI-ID 2154522]
189. MEDEN, Anton, RAJIĆ, Nevenka, KAUČIČ, Venčeslav. Prava simetrija ▫$[H_3NCH_2CH_2NH_3]_2[Fe_4O(PO_4)_4].H_2O$▫. V: GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). Zbornik referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi 2000, Maribor, 28. in 29. september 2000. Maribor: FKKT, 2000. Str. 203-208, ilustr. ISBN 86-435-0346-0. [COBISS.SI-ID 22827013]
190. KAUČIČ, Venčeslav (intervjuvanec). Prof. dr. Venčeslav Kaučič: Obstaja le znanost, ki je mednarodna in pripada vsemu človeštvu : intervju. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. november 2000, letn. 10, št. 11, str. 64-65, portret. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 13048891]
191. RISTIĆ, Alenka, KAUČIČ, Venčeslav, HORVAT, Andrej, GOZNIK, Ivan. Razvoj sinteze in industrijskega postopka proizvodnje zeolita X : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega dela RR faze projekta : številka pogodbe 55-3171. Ljubljana: Kemijski inštitut, oktober 2000. 31 f. + [4] f. pril. Delovno poročilo KI, 2214. [COBISS.SI-ID 2309402]
192. KAUČIČ, Venčeslav. Recent results in metal-modified aluminophosphate molecular sieve research. Manchaster: UMIST (University of Science and Technology in Manchaster), February 10, 2000. [COBISS.SI-ID 2294810]
193. DOLEČEK, Valter, KAUČIČ, Venčeslav, VENTURINI, Peter, ZUPAN, Jure, GRILC, Viktor, LEVEC, Janez, HUDNIK, Vida, ŽMITEK, Janko, ROŠ, Milenko, ŽIGON, Majda, DOBČNIK, Danilo, DROFENIK, Mihael, KNEZ, Željko, KROPE, Jurij, MAJCEN LE MARECHAL, Alenka, GLAVIČ, Peter, BRODNJAK-VONČINA, Darinka, KRAVANJA, Zdravko, et al. Slovenski kemijski dnevi 2000, posvetovanje v Mariboru, 28. in 29. september. 2000. [COBISS.SI-ID 2220314]
194. KAUČIČ, Venčeslav, NOVAK TUŠAR, Nataša, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Synthesis, structure determination and spectroscopic investigation of microporous materials. V: Programme and abstracts. II. ACIS-CHEM meeting 2000, [Austrian-Croatian-Italian-Slovene chemistry meeting], Brijuni, Croatia, September 3-6, 2000. Zagreb: Ruđer Bošković Institute, 2000. 1 str. (l32). [COBISS.SI-ID 2175258]
195. VUK, Tomaž, LJUBIČ-MLAKAR, Tanja, GABROVŠEK, Roman, KAUČIČ, Venčeslav. Tertiary gelation of oilwell cement. Cement and concrete research. [Print ed.]. 2000, vol. 30, str. 1709-1713. ISSN 0008-8846. [COBISS.SI-ID 2281242]
196. RAJIĆ, Nevenka, GABROVŠEK, Roman, KAUČIČ, Venčeslav. Thermal investigation of CoAPO materials prepared by using piperidine as a structure-directing agent. Thermochimica acta. [Print ed.]. 2000, vol. 351, str. 119-124. ISSN 0040-6031. [COBISS.SI-ID 2294554]
197. RAJIĆ, Nevenka, GABROVŠEK, Roman, KAUČIČ, Venčeslav. Thermal investigation of two FePO materials prepared in the presence of 1,2-diaminoethane. Thermochimica acta. [Print ed.]. 2000, vol. 359, str. 119-122. ISSN 0040-6031. [COBISS.SI-ID 2159130]
198. MEDEN, Anton, RAJIĆ, Nevenka, KAUČIČ, Venčeslav. The true symmetry of ▫$[H_3NCH_2CH_2NH_3]_2[FeO(PO_4)_4]\cdotH_2O$▫ with an open-framework structure. V: Abstracts book. 19th European Crystallographic Meeting, Nancy, 25th-31st August 2000. [S. l.: s. n.], 2000. Str. 387. [COBISS.SI-ID 22597381]
199. MEDEN, Anton, JELEN-ŽMITEK, Anita, KAUČIČ, Venčeslav, KERČ, Janez, PODOBNIK, Barbara, ŽMITEK, Janko. Uporaba rentgenske praškovne difrakcije za določanje sledov kristaliničnega nifedipina v matriksu trdne farmacevtske oblike. V: GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). Zbornik referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi 2000, Maribor, 28. in 29. september 2000. Maribor: FKKT, 2000. Str. 113-118. ISBN 86-435-0346-0. [COBISS.SI-ID 11869657]
200. NOVAK TUŠAR, Nataša. Vgradnja mangana in titana v aluminofosfatna molekulska sita z velikimi porami : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Novak Tušar], 2000. 89 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 108190976]
201. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, GOLOBIČ, Amalija, MRAK, Maja, KAUČIČ, Venčeslav. Zinc-gallophosphate analogues of analcime and paracelsian. V: Abstracts book. 19th European Crystallographic Meeting, Nancy, 25th-31st August 2000. [S. l.: s. n.], 2000. Str. 389. [COBISS.SI-ID 2278682]


2001

202. MALI, Gregor. Določanje zgradbe aluminofosfatnih molekulskih sit z jedrsko magnetno resonanco in uklonom rentgenskih žarkov : disertacija. Ljubljana: [G. Mali], 2001. 93 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 2315546]
203. VUK, Tomaž, TINTA, Venče, GABROVŠEK, Roman, KAUČIČ, Venčeslav. The effects of limestone addition, clinker type and fineness on properties of Portland cement. Cement and concrete research. [Print ed.]. 2001, vol. 31, str. 135-139. ISSN 0008-8846. [COBISS.SI-ID 2308378]
204. ARČON, Iztok, NOVAK TUŠAR, Nataša, RISTIĆ, Alenka, KAUČIČ, Venčeslav, KODRE, Alojz, HELLIWELL, Madeleine. Incorporation of Mn, Co and Zn cations into large-pore aluminophosphate molecular sieves MeAPO-50. Journal of synchrotron radiation. 2001, vol. 8, str. 590-592. ISSN 0909-0495. [COBISS.SI-ID 152571]
205. KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Inorganic crystallography. V: KUŽEL, Radomir (ur.), HAŠEK, Jindřich (ur.). Advances in structure analysis. Praha: Czezh and Slovak Crystallographic Association (CSCA), cop. 2001. Str. 155-165. ISBN 80-901748-6-8. [COBISS.SI-ID 2495514]
206. MALI, Gregor, NOVAK TUŠAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Interaction of template molecules with the framework of as-synthesised ALPO4-31. V: The 2nd Alpine conference on solid-state NMR - a European conference on solid state nuclear magnetic resonance = 2ème Conférence Alpine sur la RMN de l'etat solide : new concepts and applications : Chamonix-Mont Blanc, France, 9-13 September 2001. [S. l.: s. n.], 2001. 1 str. (p68). [COBISS.SI-ID 2481434]
207. RISTIĆ, Alenka, AVGOUROPOULOS, George, IOANNIDES, Theophilos, KAUČIČ, Venčeslav. Investigation of catalytic activity of framework and extraframework cobalt and manganese in MeAPO-34 prepared from fluoride medium. V: GALARNEAU, Anne (ur.). Zeolites and mesoporous materials at the dawn of the 21st century : proceedings of the 13th International Zeolite Conference, Montpellier, France, 8-13 July 2001. 1st ed. New York: Elsevier, 2001. Str. 1-7. Studies in surface science and catalysis, Vol. 135. ISBN 0-444-50238-6. ISSN 0167-2991. [COBISS.SI-ID 2460186]
208. NOVAK TUŠAR, Nataša, RISTIĆ, Alenka, GHANBARI-SIAHKALI, Afshin, DWYER, John, MALI, Gregor, ARČON, Iztok, KAUČIČ, Venčeslav. Investigation on isomorphous substitution and catalytically active centres in MeAPO-31 (Me = Mn, Co, Zn, Ti). V: GALARNEAU, Anne (ur.). Zeolites and mesoporous materials at the dawn of the 21st century : proceedings of the 13th International Zeolite Conference, Montpellier, France, 8-13 July 2001. 1st ed. New York: Elsevier, 2001. Str. 1-8. Studies in surface science and catalysis, Vol. 135. ISBN 0-444-50238-6. ISSN 0167-2991. [COBISS.SI-ID 2463514]
209. NOVAK TUŠAR, Nataša, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, ARČON, Iztok, THIBAULT-STARZYK, Frederic, KAUČIČ, Venčeslav. Isomorphous substitution of framework atoms by titanium in VPI-5 aluminophosphate molecular sieve. Croatica chemica acta. [Print ed.]. 2001, vol. 74, no. 4, str. 837-849. ISSN 0011-1643. [COBISS.SI-ID 2514458]
210. NOVAK TUŠAR, Nataša, AVGOUROPOULOS, George, IOANNIDES, Theophilos, KAUČIČ, Venčeslav. Preparation and catalytic performance of metal-substituted microporous aluminophospate MeAPO-31 (Me=Co, Mn). V: EUROMAT 2001 : Rimini, Italy, 10-14 July 2001 : conference proceedings. Milano: Associazione Italiana di Metallurgia, cop. 2001. 7 str. (poster in symposium microporous and mesoporous materials). ISBN 88-85298-39-7. [COBISS.SI-ID 2595354]
211. ŠVEGL, Franc, KAUČIČ, Venčeslav. Preparation and characterisation of mesoporous silica, Al-silica, Pt-silica and Pd-silica powders and thin films. V: Sol-gel 2001 : abstracts. 11th International Workshop on Glasses, Ceramics, Hybrids and Nanocomposites from Gels, September 16-21, 2001, Padova (Abano), Italy. Padova: University of Padova, 2001. Str. 30 (o 33). [COBISS.SI-ID 653671]
212. KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Raziskovanje za potrebe kemijske in procesnih industrij = The role of research in chemical and process industries. V: GLAVIČ, Peter (ur.), SANCIN, Manica (ur.). Zbornik referatov s posvetovanja Vizija in strategija razvoja kemijske industrije v Sloveniji, Maribor, 19. september 2001 : projekt ViSKI : II. del. Maribor: FKKT, 2001. Str. 81-84. ISBN 86-435-0427-0. [COBISS.SI-ID 2501658]
213. MEDEN, Anton, MCCUSTER, Lynne B., BAERLOCHER, Christian, RAJIĆ, Nevenka, KAUČIČ, Venčeslav. Rietveld refinement of a chabazite-like aluminophosphate containing a [Ni(1,2-diaminoethane)(2)O-2](2-) complex bridge. Microporous and mesoporous materials : zeolites, clays, carbons and related materials. [Print ed.]. 2001, vol. 47, no. 2/3, str. 269-274. ISSN 1387-1811. [COBISS.SI-ID 2499610]
214. DOLEČEK, Valter, KAUČIČ, Venčeslav, VENTURINI, Peter, ZUPAN, Jure, MAVRI, Janez, GRILC, Viktor, HUDNIK, Vida, ROŠ, Milenko, ŽMITEK, Janko, GOLOB, Janvit, ŽIGON, Majda, DOBČNIK, Danilo, DROFENIK, Mihael, LEITGEB, Maja, KORPAR, Samo, KNEZ, Željko, KROPE, Jurij, PETEK, Janez, MAJCEN LE MARECHAL, Alenka, KRAVANJA, Zdravko, et al. Slovenski kemijski dnevi 2001, posvetovanje v Mariboru, 20. in 21. september 2001. 2001. [COBISS.SI-ID 2487834]
215. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MRAK, Maja, RISTIĆ, Alenka, GOLOBIČ, Amalija, KAUČIČ, Venčeslav. Structure refinement of cobalt containing microporous gallophosphate CoULM-5. V: Book of abstracts [and] programme. Tenth Croatian - Slovenian Crystallographic Meeting, Lovran, Croatia, June 21-24, 2001. Zagreb: Croatian Crystallographic Association: Slovenian Crystallographic Society, 2001. Str. 49. [COBISS.SI-ID 23680005]
216. MRAK, Maja, HELLIWELL, Madeleine, RISTIĆ, Alenka, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Structure refinement of zinc containing gallophosphate with the ULM-5 structure = Strukturna karakterizacija cinkovega galofosfata z ULM-5 strukturo. Acta chimica slovenica. [Tiskana izd.]. 2001, no. 2, vol. 48, str. 147-158, ilustr. ISSN 1318-0207. [COBISS.SI-ID 23629573]
217. MRAK, Maja, KOLITSCH, Uwe, LENGAUER, Christian, KAUČIČ, Venčeslav, TILLMANNS, Ekkehart. Synthesis and crystal structure of a new layered hybrid gallophosphate containing oxalate groups : [poster presented at MinPet 2001, 24.-26. September 2001, Vienna, Geocenter, at the occasion of Anniversary Meeting Österreichische Mineralogische Gesellschaft (ÖMG) 1901-2001]. Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft. [Online izd.]. 2001, band/vol. 146, str. 204-205. ISSN 1680-8959. [COBISS.SI-ID 2527258]
218. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, HELLIWELL, Madeleine, MRAK, Maja, RISTIĆ, Alenka, KAUČIČ, Venčeslav. Synthesis and structure refinement of zinc gallophosphate with laumonite topology. V: Recent research reports. 13th International Zeolite Conference, Montpellier, France, 8-13 July 2001. Paris: Groupe Français des Zéolithes, 2001. 2 str. (09-r-08). [COBISS.SI-ID 2526490]
219. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MRAK, Maja, KAUČIČ, Venčeslav, GOLOBIČ, Amalija. Synthesis and structures of two ammonium zinc gallophosphates. Journal of solid state chemistry. 2001, vol. 156, no. 2, str. 480-486. ISSN 0022-4596. [COBISS.SI-ID 2308634]
220. VUK, Tomaž. Vpliv mineralnih dodatkov na fizikalno-kemijske lastnosti sistema portlandski cement - apnenec : doktorsko delo. Ljubljana: [T. Vuk], 2001. 99 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 115881216]
221. NOVAK TUŠAR, Nataša, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, ARČON, Iztok, THIBAULT-STARZYK, Frederic, KAUČIČ, Venčeslav. X-ray, UV-VIS and IR spectroscopic studies of titanium in TAPO-8 aluminophosphate molecular sieves. V: VEBER, Marjan (ur.). Book of abstracts. 12th International Symposium Spectroscopy in Theory and Practice with Thinkshop In search of the Metrological Basis of Spectroscopic Measurements, Bled, Slovenia, 9.-12. April 2001. [S. l.: s. n., 2001]. Str. 26. [COBISS.SI-ID 157947]


2002

222. MRAK, Maja, KOLITSCH, Uwe, KAUČIČ, Venčeslav, TILLMANNS, Ekkehart. (NH[sub]4)(Zn,Ga)[sub]2)PO[sub]4)[sub]2, an open-framework structure. Acta crystallographica. Section E, Structure reports online. 2002, vol. e58, str. i44-i48, ilustr. ISSN 1600-5368. [COBISS.SI-ID 2609690]
223. KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, BEREK, Dušan, BERTINI, Ivano, HOBZA, Pavel, KAMENAR, Boris, KOLLENZ, Gert, KONRAT, Robert, KRYGOWSKI, Tadeusz M., MAKSIĆ, Zvonimir, NARRAY-SZABO, Gabor, PENKE, Botond, PETRUŠ, Ladislav, RANDACCIO, Lucio, STOCHEL, Grazyna, ŠIMANEK, Vilim, VEBER, Marjan, GABROVŠEK, Roman, GORŠE, Olga, KRANJC, Edi, MALI, Gregor, MRAK, Maja, NOVAK TUŠAR, Nataša, OPRESNIK, Mojca, RISTIĆ, Alenka, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, International programme committee and local organising committee. 1st Central European Conference Chemistry towards Biology. Portorož, Slovenia, September 8-12, 2002. [COBISS.SI-ID 2691610]
224. KAUČIČ, Venčeslav (urednik), MALI, Gregor (urednik), 1st Central European Conference Chemistry towards Biology 8-12 September 2002, Portorož, Slovenia. Book of abstracts. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2002. 138 str. ISBN 961-90731-4-2. [COBISS.SI-ID 119739136]
225. MRAK, Maja, KOLITSCH, Uwe, KAUČIČ, Venčeslav, TILLMANNS, Ekkehart. Crystal structure of a new zinc galophosphate with an open-framework : [poster presentation at XIX Congress and General Assembly of the International Union of Crystallography, Geneva, Switzerland, August 6 - 15, 2002]. Acta crystallographica. Section A, Foundations of crystallography. 2002, vol. a58, no. suppl., vol. ii, str. c344. ISSN 0108-7673. [COBISS.SI-ID 2690074]
226. MALI, Gregor, KAUČIČ, Venčeslav. Determination of distances between aluminum and spin-1/2 nuclei using cross polarization with very weak radio-frequency fields. The Journal of chemical physics. 2002, vol. 117, no. 7, str. 3327-3339. ISSN 0021-9606. [COBISS.SI-ID 2653722]
227. MALI, Gregor, KAUČIČ, Venčeslav. Determination of distances between aluminum and spin-1/2 nuclei using cross polarization with very weak rf field. V: Book of abstracts. EENC Prague 2002, 16th European Experimental Nuclear Magnetic Resonance Conference, June 9-14, Prague, Czech Republic. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2002. 1 str. (topic 6, abstr. no. pb41). ISBN 80-86186-07-5. [COBISS.SI-ID 2634778]
228. NOVAK TUŠAR, Nataša, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, RISTIĆ, Alenka, KAUČIČ, Venčeslav. Effect of aluminium and manganese cations on crystallization of zeolites BETA and ZSM-5 : [oral presentation and poster within the] "Zeolite Molecular Sieves", EuroConference on Isomorphous Substitution by Transition Metals. Obernai (near Strasbourg), France, 15-20 March, 2002. EURESCO Conferences, A programme of the European Science Foundation. [COBISS.SI-ID 2581530]
229. RAJIĆ, Nevenka, ČEH, Miran, GABROVŠEK, Roman, KAUČIČ, Venčeslav. Formation of nanocrystalline transition-metal ferrites inside a silica matrix. Journal of the American Ceramic Society. 2002, vol. 85, no. 7, str. 1719-1724. ISSN 0002-7820. [COBISS.SI-ID 2635034]
230. NOVAK TUŠAR, Nataša, MALI, Gregor, ARČON, Iztok, KAUČIČ, Venčeslav, GHANBARI-SIAHKALI, Afshin, DWYER, John. Framework cobalt and manganese in MeAPO-31 (Me =Co, Mn) molecular sieves. Microporous and mesoporous materials : zeolites, clays, carbons and related materials. [Print ed.]. 2002, vol. 55, no. 2, str. 203-216. ISSN 1387-1811. [COBISS.SI-ID 2650650]
231. MRAK, Maja, NOVAK TUŠAR, Nataša, RISTIĆ, Alenka, ARČON, Iztok, THIBAULT-STARZYK, Frederic, KAUČIČ, Venčeslav. Incorporation of heteroatoms (Me = Zn, Co, Mn) into framework sites of the gallophosphate molecular sieve ULM-5. Microporous and mesoporous materials : zeolites, clays, carbons and related materials. [Print ed.]. 2002, vol. 56, no. 3, str. 257-266. ISSN 1387-1811. [COBISS.SI-ID 2739482]
232. HORVAT, Andrej, KAUČIČ, Venčeslav, MASTERS, Keith, GOLOB, Janvit. Influence of atomisation system on sodium disilicate characteristics. V: CAO, C. W. (ur.), et al. Drying 2002 : proceedings of the 13th International Drying Symposium IDS2002, Beijing, China, 27-30 August 2002. Beijing: University of chemical technology, 2002. Str. 696-703. [COBISS.SI-ID 7379222]
233. VUK, Tomaž, GABROVŠEK, Roman, KAUČIČ, Venčeslav. The influence of mineral admixtures on sulfate resistance of limestone cement pastes aged in cold ▫$MgSO_4$▫ solution. Cement and concrete research. [Print ed.]. 2002, vol. 32, str. 943-948. ISSN 0008-8846. [COBISS.SI-ID 2599706]
234. MALI, Gregor, MEDEN, Anton, RISTIĆ, Alenka, NOVAK TUŠAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Interaction of dipropylamine template molecules with the framework of as-synthesized ▫$AlPO_4-31$▫. The journal of physical chemistry. B, Condensed matter, materials, surfaces, interfaces & biophysical. 2002, vol. 106, no. 1, str. 63-69. ISSN 1520-6106. [COBISS.SI-ID 2521114]
235. MRAK, Maja, NOVAK TUŠAR, Nataša, ARČON, Iztok, THIBAULT-STARZYK, Frederic, RISTIĆ, Alenka, CZYZNIEWSKA, Jolanta, KAUČIČ, Venčeslav. Investigations on isomorphous gallium substitution in the MeULM-5 (Me = Zn, Co, Mn) : [oral presentation and poster within the] "Zeolite Molecular Sieves", EuroConference on Isomorphous Substitution by Transition Metals. Obernai (near Strasbourg), France, 15-20 March, 2002. EURESCO Conferences, A programme of the European Science Foundation. [COBISS.SI-ID 2581786]
236. KAUČIČ, Venčeslav. Metal modified zeolitic materials. Caen: Centre national des recherches scientifiques (CNRS), Universite de Caen, Laboratoire Catalyse et Spectrochimie (LCS), December 6, 2002. [COBISS.SI-ID 2744858]
237. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, RAJIĆ, Nevenka, GOLOBIČ, Amalija, KAUČIČ, Venčeslav. A new open-framework aluminophosphate-oxalate : [poster presentation at XIX Congress and General Assembly of the International Union of Crystallography, Geneva, Switzerland, August 6 - 15, 2002]. Acta crystallographica. Section A, Foundations of crystallography. 2002, vol. a58, no. suppl., str. c345. ISSN 0108-7673. [COBISS.SI-ID 24427013]
238. KAUČIČ, Venčeslav. Predgovor = Foreword. V: GOLIČ, Ljubo (ur.), KOBAL, Edvard (ur.). Slovensko kemijsko društvo = Slovenian Chemical Society : 1951-2001. 1. natis. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2002. Str. 6-7. ISBN 961-90731-2-6. [COBISS.SI-ID 2806554]
239. RAJIĆ, Nevenka, STOJAKOVIĆ, Djordje, HANŽEL, Darko, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Preparation and characterization of iron(III) phosphate-oxalate using 1,2-diaminopropane as the structure-directing agent. Microporous and mesoporous materials : zeolites, clays, carbons and related materials. [Print ed.]. 2002, vol. 55, no. 3, str. 313-319. ISSN 1387-1811. [COBISS.SI-ID 2689050]
240. KAUČIČ, Venčeslav. Prvih petdeset let Slovenskega kemijskega društva v spominih zadnjih treh predsednikov = The first fifty years of the Slovenian Chemical Society - in memory of its last three presidents. SKD v obdobju 1996-2001 = SCS in the period 1996-2001. V: GOLIČ, Ljubo (ur.), KOBAL, Edvard (ur.). Slovensko kemijsko društvo = Slovenian Chemical Society : 1951-2001. 1. natis. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2002. Str. 39-46. ISBN 961-90731-2-6. [COBISS.SI-ID 2806298]
241. RISTIĆ, Alenka, KAUČIČ, Venčeslav. Razvoj sinteze in industrijskega postopka proizvodnje zeolita P : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega dela PRR aktivnosti projekta : številka pogodbe 4010-37/01. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2002. 17 f. + [3] f. pril. [COBISS.SI-ID 2758170]
242. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, RAJIĆ, Nevenka, GOLOBIČ, Amalija, MRAK, Maja, KAUČIČ, Venčeslav. Structure determination of a new microporous material with a mixed organic-inorganic framework. V: GOLOBIČ, Amalija (ur.), LEBAN, Ivan (ur.), MEDEN, Anton (ur.). Book of abstracts, programme. Eleventh Slovenian-Croatian Crystallographic Meeting, Bohinj, Slovenia, 27-30 June 2002. Ljubljana: Laboratory of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, 2002. Str. 43. [COBISS.SI-ID 24340997]
243. RISTIĆ, Alenka, NOVAK TUŠAR, Nataša, ARČON, Iztok, THIBAULT-STARZYK, Frederic, HANŽEL, Darko, CZYZNIEWSKA, Jolanta, KAUČIČ, Venčeslav. Synthesis and characterization of triclinic MeAPO-34 (Me = Zn, Fe) molecular sieves. Microporous and mesoporous materials : zeolites, clays, carbons and related materials. [Print ed.]. 2002, vol. 56, no. 3, str. 303-315. ISSN 1387-1811. [COBISS.SI-ID 2739738]
244. MRAK, Maja, LENGAUER, Christian, KOLITSCH, Uwe, KAUČIČ, Venčeslav, TILLMANNS, Ekkehart. Synthesis and crystal structure of a novel layered microporous phosphate-oxalate ▫$(C_2N_2H_{10})_2[Ga_2(C_2O_4)_2(HPO_4)_3].H_2O$▫. Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft. 2002, beihefte zum european journal of mineralogy, vol. 14, 1 str. (poster session 9 - kristallographie und zeolithe, poster no. 9). ISSN 0935-123X. [COBISS.SI-ID 2528282]
245. RISTIĆ, Alenka, ARČON, Iztok, CZYZNIEWSKA, Jolanta, THIBAULT-STARZYK, Frederic, NOVAK TUŠAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. XAS and FT-IR investigations of zinc and iron substitution in small-pore aluminophosphate : [poster within the] "Zeolite Molecular Sieves", EuroConference on Isomorphous Substitution by Transition Metals. Obernai (near Strasbourg), France, 15-20 March, 2002. EURESCO Conferences, A programme of the European Science Foundation. [COBISS.SI-ID 2582042]


2003

246. ITZEL MEZA, Loeza, AGGER, Jonathan R., ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav, ANDERSON, Michael W. Atomic force microscopy study of the molecular sieve MnAPO-50. Chemical communications. 2003, no. 18, str. 2300-2301. ISSN 1359-7345. [COBISS.SI-ID 2888218]
247. MALI, Gregor, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Combining NMR spectroscopy and X-ray diffraction for the determination of porous aluminophosphate structures. V: Book of abstracts. 13th International Symposium Spectroscopy in Theory and Practice, Nova Gorica, 27-30 August, 2003. Nova Gorica: Politehnika, 2003. Str. 31 (o 14). ISBN 961-6311-16-6. [COBISS.SI-ID 2883610]
248. HORVAT, Andrej, KAUČIČ, Venčeslav. The influence of CO2 on the solubility of amorphous sodium disilicate. V: LÁZÁR, István (ur.), TÓTH, Imre (ur.). Book of abstracts. 28th International conference on solution chemistry, August 23-28, 2003, Debrecen, Hungary. [S.l.: s.n.], 2003. Str. 60. [COBISS.SI-ID 8132630]
249. NOVAK TUŠAR, Nataša, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, ARČON, Iztok, THIBAULT-STARZYK, Frederic, RAJIĆ, Nevenka, KAUČIČ, Venčeslav. Investigation on manganese containing silicate-1. V: Book of abstracts. 15. Deutsche Zeolith-Tagung, 5 bis 7 März 2003 in Kaiserlautern. 2 str. (rr05). [COBISS.SI-ID 2783258]
250. MALI, Gregor, KAUČIČ, Venčeslav. Jedrska magnetna resonanca v aluminofosfatnih molekulskih sitih = Nuclear magnetic resonance in aluminophosphate molecular sieves. V: GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). Zbornik referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi, Maribor, 25. in 26. september 2003. Maribor: FKKT, 2003. Str. [1-8]. ISBN 86-435-0565-X. [COBISS.SI-ID 2905370]
251. RISTIĆ, Alenka, NOVAK TUŠAR, Nataša, ARČON, Iztok, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, THIBAULT-STARZYK, Frederic, CZYZNIEWSKA, Jolanta, KAUČIČ, Venčeslav. Large-pore FAPO-36 : synthesis and characterization. Chemistry of materials. [Print ed.]. 2003, vol. 15, no. 19, str. 3643-3649. ISSN 0897-4756. [COBISS.SI-ID 2905882]
252. NOVAK TUŠAR, Nataša, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, ARČON, Iztok, THIBAULT-STARZYK, Frederic, RISTIĆ, Alenka, RAJIĆ, Nevenka, KAUČIČ, Venčeslav. Manganese-containing silica-based microporous molecular sieve MnS-1 : synthesis and characterization. Chemistry of materials. [Print ed.]. 2003, vol. 15, str. 4745-4750. ISSN 0897-4756. [COBISS.SI-ID 2950682]
253. KAUČIČ, Venčeslav. Metal-modified microporous materials. Lublin: Annual Meeting of the Polish Chemical Society, September 16, 2003. [COBISS.SI-ID 2881306]
254. KAUČIČ, Venčeslav. Metal-modified microporous materials : [lecture]. V: Materiały zjazdowe. Tom II, Sekcje S6-S12. XLVI Zjazd Naukowy Polskiego towarzystwa chemicznego i stowarzyszenia inżynierów i techników przemysłu chemicznego, Lublin, 15-18 Września 2003. [S.l.: s.n.], 2003. Str. 667. ISBN 83-901844-7-8. [COBISS.SI-ID 2913818]
255. KAUČIČ, Venčeslav. Mili kolegove z Česke společnosti chemicke, mili česti chemici = Dear colleagues in the Czech Chemical Society, esteemed chemists. Chemické listy. 2003, vol. 97, no. 1, str. 1-2, portret. ISSN 0009-2770. [COBISS.SI-ID 2797594]
256. RAJIĆ, Nevenka, KAUČIČ, Venčeslav. Molecular sieves : aluminophosphates. V: HORVÁTH, István T. (ur.). Encyclopedia of catalysis. New York; Chichester: Wiley. 2003, vol. 5, str. 188-236. ISBN 0-471-24183-0. [COBISS.SI-ID 2725402]
257. RAJIĆ, Nevenka, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MALI, Gregor, KAUČIČ, Venčeslav. New inorganic-organic hybrid : synthesis and structural characterization of an alumino(oxalato)phosphate. Chemistry of materials. [Print ed.]. 2003, vol. 15, no. 8, str. 1734-1738. ISSN 0897-4756. [COBISS.SI-ID 2804506]
258. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, RAJIĆ, Nevenka, GOLOBIČ, Amalija, KAUČIČ, Venčeslav. A new layered zinc phosphate intercalated with 1,2-diaminopropane and malonic acid : [oral presentation]. V: Twelfth Croatian-Slovenian crystallographic meeting : Biograd, Croatia, June 19-22, 2013 : book of abstracts [and] programme. Zagreb: Croatian crystallographic assocoation: Slovenian crystallographic association, June 2013. Str. 13. [COBISS.SI-ID 2848026]
259. KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Porous materials and SR : [closing plenary lecture]. Manchester: Synchrotron radiation user meeting 2003, Satellite meeting Workshop on Structural Studies Using Softer X-rays, September 10-11, 2003. [COBISS.SI-ID 2881562]
260. MALI, Gregor, KAUČIČ, Venčeslav. Rotary resonance recoupling of dipolar interactions and chemical shift anisotropy in aluminophosphate molecular sieves : [poster]. V: The 3rd Alpine conference on solid-state NMR - a European conference on solid state nuclear magnetic resonance = 3ème Conférence Alpine sur la RMN de l'etat solide : new concepts and applications : Chamonix-Mont Blanc, France, 14-18 September 2003. [S. l.: s. n.], 2003. 1 str. (p76). [COBISS.SI-ID 2901018]
261. MAZAJ, Matjaž. Sinteza aluminofosfatnih molekulskih sit v mikrovalovni peči : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Mazaj], 2003. 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 25274117]
262. MRAK, Maja. Sinteza in karakterizacija galofosfatnih molekulskih sit : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Mrak], 2003. 97 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 25538565]
263. MALI, Gregor, RAJIĆ, Nevenka, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Solid-state NMR study of an open-framework aluminophosphate-oxalate hybrid. The journal of physical chemistry. B, Condensed matter, materials, surfaces, interfaces & biophysical. 2003, vol. 107, no. 4, str. 1286-1292. ISSN 1520-6106. [COBISS.SI-ID 2769434]
264. RAJIĆ, Nevenka, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, GOLOBIČ, Amalija, KAUČIČ, Venčeslav. Synthesis and structure determination of a chain-like aluminophosphate obtained with 1,2-diaminopropane as the structure-directing agent. The Journal of physics and chemistry of solids. [Print ed.]. 2003, vol. 64, no. 7, str. 1097-1103. ISSN 0022-3697. [COBISS.SI-ID 2814234]
265. MRAK, Maja, KOLITSCH, Uwe, LENGAUER, Christian, KAUČIČ, Venčeslav, TILLMANNS, Ekkehart. Synthesis, structural and spectroscopic properties of two new ethylenediamine-templated gallophosphate-oxalate layered materials. Inorganic chemistry. [Print ed.]. 2003, vol. 42, no. 2, str. 598-604. ISSN 0020-1669. [COBISS.SI-ID 2776858]
266. NOVAK TUŠAR, Nataša, ARČON, Iztok, THIBAULT-STARZYK, Frederic, KAUČIČ, Venčeslav. X-ray and IR spectroscopic studies of acid sites in zeolites. V: Book of abstracts. 13th International Symposium Spectroscopy in Theory and Practice, Nova Gorica, 27-30 August, 2003. Nova Gorica: Politehnika, 2003. Str. 16. ISBN 961-6311-16-6. [COBISS.SI-ID 267771]
267. RISTIĆ, Alenka, MRAK, Maja, ARČON, Iztok, KODRE, Alojz, KAUČIČ, Venčeslav. XAS investigation of FeVPI-5 / FAPO-8. V: Book of abstracts. 15. Deutsche Zeolith-Tagung, 5 bis 7 März 2003 in Kaiserlautern. 2 str. (rr06). [COBISS.SI-ID 2783002]
268. ARČON, Iztok, RISTIĆ, Alenka, NOVAK TUŠAR, Nataša, KODRE, Alojz, KAUČIČ, Venčeslav. XAS investigation of iron substitution in triclinic FeAPO-34. V: The 12th International conference on X-ray absorption fine structure, Malmö, Sweden, June 22 - 27, 2003 : program. [S. l: s. n.], 2003. Str. 96. [COBISS.SI-ID 254715]
269. ARČON, Iztok, NOVAK TUŠAR, Nataša, RISTIĆ, Alenka, KODRE, Alojz, KAUČIČ, Venčeslav. XAS studies of the incorporation of Mn and Co into silicalite-1. V: The 12th International conference on X-ray absorption fine structure, Malmö, Sweden, June 22 - 27, 2003 : program. [S. l: s. n.], 2003. Str. 268. [COBISS.SI-ID 253179]


2004

270. GOLOB, Janvit, KLINAR, Dušan, GRILC, Viktor, KAUČIČ, Venčeslav. Aplikativne, procesno inženirske raziskave proizvodov na osnovi fospornih spojin prve generacije in produktno inženirske raziskave nove 3E+I generacije proizvodov : poročilo, za leto 2004 o izvajanju aplikativnega raziskovalnega projekta L2-6344-0103-04/2.02. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za polimerno inženirstvo, organsko kemijsko tehnologijo in materiale, februar 2005. 33 f. + priloge, graf. prikazi. Delovno poročilo KI, 2309. [COBISS.SI-ID 3224858]
271. MALI, Gregor, KAUČIČ, Venčeslav. Enhancing sensitivity or resolution of DQ-DCQ [i.e. double-quantum experiment for dipolar coupled quadrupolar nuclei] experiment : [poster]. V: Congress EENC/AMPERE 2004 - 17th EENC and 32nd AMPERE joint meeting : Lille, 5-11 September 2004 : [proceedings]. 2004. 1 str. (po266). [COBISS.SI-ID 3099162]
272. MALI, Gregor, KAUČIČ, Venčeslav. Enhancing sensitivity or resolution of homonuclear correlation experiment for half-integer quadrupolar nuclei. Journal of magnetic resonance. 2004, vol. 171, no. 1, str. 48-56. ISSN 1090-7807. [COBISS.SI-ID 3136794]
273. NOVAK TUŠAR, Nataša, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, ARČON, Iztok, DANEU, Nina, ARČON, Denis, KAUČIČ, Venčeslav. Functionalisation of nanoporous silicate MCM-41 by manganese. V: SLONANO 2004 : programme and book of abstracts. 3rd Slovenian workshop on nanoscience and nanotechnology, Ljubljana, 21-22 October, 2004. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2004. Str. 38. [COBISS.SI-ID 360443]
274. SAJIĆ, Sanja, RAJIĆ, Nevenka, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, GOLOBIČ, Amalija, KAUČIČ, Venčeslav. Hydrothermal synthesis and structure of a novel organically templated zincophosphate : [poster]. V: Chemical sciences in changing times : visions, challenges and solutions : book of abstracts. Vol. 2 : 4th International conference of the chemical societies of the South-East. Belgrade: Serbian Chemical Society, 2004. Str. 129. ISBN 86-7132-020-0, ISBN 86-7132-018-9. [COBISS.SI-ID 3079962]
275. RISTIĆ, Alenka, NOVAK TUŠAR, Nataša, VLAIC, Gilberto, ARČON, Iztok, THIBAULT-STARZYK, Frederic, MALICKI, Nicolas, KAUČIČ, Venčeslav. Investigations on iron substitution in VPI-5 and its redox behavior. Microporous and mesoporous materials : zeolites, clays, carbons and related materials. [Print ed.]. 2004, vol. 76, no. 1, str. 61-69. ISSN 1387-1811. [COBISS.SI-ID 3134490]
276. NOVAK TUŠAR, Nataša, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, VLAIC, Gilberto, ARČON, Iztok, DANEU, Nina, KAUČIČ, Venčeslav. Investigations on microporous/mesoporous composite Mn-MMM-1. V: 4th International mesostructured materials symposium [also] IMMS 2004 : May 1st to 4th 2004, Cape Town : [book of abstracts]. [S. l.: s. n.], 2004. Str. 336-337. [COBISS.SI-ID 3026458]
277. KAUČIČ, Venčeslav. Nanoporous materials. V: The 2nd Korea-Slovenia joint Workshop on Advanced Materials : Pohang, Korea, November 10-13,2004. [S.l.: s.n.], 2004. Str. 8. [COBISS.SI-ID 3153178]
278. KAUČIČ, Venčeslav. Nanoporous materials : [invited lecture]. V: Chemical sciences in changing times : visions, challenges and solutions : book of abstracts. Vol. 2 : 4th International conference of the chemical societies of the South-East. Belgrade: Serbian Chemical Society, 2004. Str. 8. ISBN 86-7132-020-0, ISBN 86-7132-018-9. [COBISS.SI-ID 3079706]
279. GABROVŠEK, Roman, KAUČIČ, Venčeslav. Nanoporoznost in obstojnost betonov visokih zmogljivosti. V: ZAJC, Andrej (ur.). Gradnja z betoni visokih zmogljivosti : zbornik gradiv in referatov. Ljubljana: IRMA, Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, 2004. Str. [67]-69. ISBN 961-91378-0-9. [COBISS.SI-ID 3050266]
280. MAZAJ, Matjaž, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Novi nanoporozni materiali = Novel nanoporous materials. V: Jubilejni 10. Slovenski kemijski dnevi 2004, Maribor, 23. in 24. september 2004. [Maribor: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2004]. Str. [1-8] (abstrakt v zborniku referatov s posvetovanja, str. 116). ISBN 86-435-0640-0. [COBISS.SI-ID 3112986]
281. HORVAT, Andrej, KAUČIČ, Venčeslav, GOLOB, Janvit. Razpršilno sušenje topnih silikatov. V: Jubilejni 10. Slovenski kemijski dnevi 2004, Maribor, 23. in 24. september 2004. [Maribor: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2004]. 8 str. ISBN 86-435-0640-0. [COBISS.SI-ID 9021462]
282. HORVAT, Andrej, KAUČIČ, Venčeslav, GOLOB, Janvit. Razpršilno sušenje topnih silikatov = Spray drying of soluble silicates. V: Jubilejni 10. Slovenski kemijski dnevi 2004, Maribor, 23. in 24. september 2004. [Maribor: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2004]. Str. [1-8] (abstrakt v zborniku referatov s posvetovanja, str. 138). ISBN 86-435-0640-0. [COBISS.SI-ID 3113242]
283. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, ŠILJEG, Mario, CERJAN-STEFANOVIĆ, Štefica, GOLOBIČ, Amalija, KAUČIČ, Venčeslav. Single-crystal study of biotite-like mineral. V: PEVEC, Andrej (ur.), MEDEN, Anton (ur.), LEBAN, Ivan (ur.). Book of abstracts ; Programme. Thirteenth Slovenian-Croatian crystallographic meeting, Bovec, Slovenia, June 16-20, 2004. Ljubljana: Laboratory of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, 2004. Str. 30. [COBISS.SI-ID 3047962]
284. RAJIĆ, Nevenka, STOJAKOVIĆ, Đorđe, HANŽEL, Darko, KAUČIČ, Venčeslav. The structure directing role of 1,3-diaminopropane in the hydrothermal synthesis of iron(III) phosphate = Strukturno-usmeravajuća uloga 1,3-diaminopropana u hidrotermalnoj sintezi gvožđe(III)-fosfata. Journal of the Serbian Chemical Society. 2004, vol. 69, no. 3, str. 179-185. ISSN 0352-5139. [COBISS.SI-ID 3001114]
285. DANEU, Nina, MAZAJ, Matjaž, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, NOVAK TUŠAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Strukturne raziskave mikroporoznega/mezoporoznega kompozita-MMM-1 = Structural investigations of the microporous/mesoporous composite Mn-MMM-1. V: JENKO, Monika (ur.). Program in knjiga povzetkov = Program and book of abstracts. 12. konferenca o materialih in tehnologijah, Portorož, 27-29 september 2004 = 12th Conference on materials and technology, Portorož, Slovenia, 27-29 September, 2004. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije], 2004. Str. 120-121. ISBN 961-91448-0-5. [COBISS.SI-ID 18492455]
286. NOVAK TUŠAR, Nataša, RISTIĆ, Alenka, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav, VLAIC, Gilberto, ARČON, Iztok, THIBAULT-STARZYK, Frederic. Synthesis and characterization of FeVPI-5 with redox behaviour. V: VAN STEEN, Eric (ur.). Recent research reports of the 14th International zeolite conference : Cape Town, South Africa, 25-30 April 2004 : [book of abstracts]. Cape Town: Catalysis Society of South Africa, April 2004. Str. 140-141. [COBISS.SI-ID 3026970]
287. HORVAT, Andrej. Tehnike sušenja izbranih silikatov do proizvodov s specifičnimi fizikalno-kemijskimi lastnostmi : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Horvat], 2004. XIII, 119 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 26323205]


2005

288. MALI, Gregor, RISTIĆ, Alenka, KAUČIČ, Venčeslav. ▫$^{31}P$▫ NMR as a tool for studying incorporation of Ni, Co, Fe, and Mn into aluminophosphate zeotypes. The journal of physical chemistry. B, Condensed matter, materials, surfaces, interfaces & biophysical. 2005, vol. 109, no. 21, str. 10711-10716. ISSN 1520-6106. [COBISS.SI-ID 3280410]
289. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, RAJIĆ, Nevenka, STOJAKOVIĆ, Đorđe, ŠAJIĆ, Sanja, GOLOBIČ, Amalija, KAUČIČ, Venčeslav. ▫$(C_4H_{12}N_2)[Zn_2(PO_4)(HPO_4)(H_2PO_4)]$▫, a layered zinc phosphate with intercalated N-methylpropane-1,3-diaminium cations. Acta crystallographica. Section E, Structure reports online. 2005, vol. e61, str. m1354-m1356, ilustr. ISSN 1600-5368. [COBISS.SI-ID 3290650]
290. MALI, Gregor, RISTIĆ, Alenka, KAUČIČ, Venčeslav. 31P NMR as a tool for studying incorporation of Ni, Co, Fe and Mn into aluminophosphate zeotypes : [poster]. V: The 4th Alpine conference on solid-state NMR - a European conference on solid state nuclear magnetic resonance = 4ème Conférence Alpine sur la RMN de l'etat solide : new concepts and applications : Chamonix-Mont Blanc, France, 11-15 September 2005. [S. l.: s. n.], 2005. 1 str. (p 61). [COBISS.SI-ID 3347738]
291. CIANCI, M..., HELLIWELL, John R., HELLIWELL, Madeleine, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MALI, Gregor, NOVAK TUŠAR, Nataša. Anomalous scattering in structural chemistry and biology. Crystallography reviews. 2005, vol. 11, no. 4, str. 245-335. ISSN 0889-311X. [COBISS.SI-ID 3417114]
292. MRAK, Maja, NOVAK TUŠAR, Nataša, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, ARČON, Iztok, DANEU, Nina, KAUČIČ, Venčeslav. Functionalisation of nanoporous silicates by titanium. V: SLONANO 2005 : programme and book of abstracts. 4th Symposium of science and technology of nanomaterials in Slovenia, October 24th -25th, 2005, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Jozef Stefan Institute: National Institute of Chemistry, 2005. Str. 26. [COBISS.SI-ID 3378458]
293. RAJIĆ, Nevenka, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, STOJAKOVIĆ, Đorđe, SAJIĆ, Sanja, GOLOBIČ, Amalija, KAUČIČ, Venčeslav. Hydrothermal synthesis and structure of a new layered zincophosphate intercalated with 3-methylaminopropylamine cations. Journal of the Serbian Chemical Society. 2005, vol. 70, no. 4, str. 625-633. ISSN 0352-5139. [COBISS.SI-ID 3286298]
294. BOSNAR, Sanja, KOSANOVIĆ, Cleo, SUBOTIĆ, Boris, NOVAK TUŠAR, Nataša, GABROVŠEK, Roman, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Li-aluminosilicate materials useful for formation of eucryptite ceramics : [recent research report]. V: Book of abstracts and recent research reports. 3rd FEZA conference, Prague, Czech Republic, August 23-26, 2005. [S. l.: s. n.], 2005. 1 str. (rr-18). [COBISS.SI-ID 3330074]
295. NOVAK TUŠAR, Nataša, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, ARČON, Iztok, MAZAJ, Matjaž, RISTIĆ, Alenka, KAUČIČ, Venčeslav. Local environment of iron in mesoporous hexagonal aluminophosphate catalyst : [poster]. V: International workshop on the application of microporous and mesoporous materials as catalytic hosts for Fe, Cu and Co : March 1-4, 2005, Scheveningen, The Netherlands : conference book. [S. l.: s. n.], 2005. Str. 64 (i4). [COBISS.SI-ID 3220762]
296. NOVAK TUŠAR, Nataša, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, ARČON, Iztok, MALI, Gregor, MAZAJ, Matjaž, RISTIĆ, Alenka, LAZAR, Karoly, KAUČIČ, Venčeslav. Local environment of iron in the mesoporous hexagonal aluminophosphate catalyst. Microporous and mesoporous materials : zeolites, clays, carbons and related materials. [Print ed.]. 2005, vol. 87, no. 1, str. 52-58. ISSN 1387-1811. [COBISS.SI-ID 3363866]
297. NOVAK TUŠAR, Nataša, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, VLAIC, Gilberto, ARČON, Iztok, ARČON, Denis, DANEU, Nina, KAUČIČ, Venčeslav. Local environment of manganese incorporated in mesoporous MCM-41. Microporous and mesoporous materials : zeolites, clays, carbons and related materials. [Print ed.]. 2005, vol. 82, no. 1, str. 129-136. ISSN 1387-1811. [COBISS.SI-ID 3265050]
298. NOVAK TUŠAR, Nataša, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MRAK, Maja, VLAIC, Gilberto, ARČON, Iztok, KAUČIČ, Venčeslav. Local environment of titanium in microporous/mesoporous composite = Koordinacija titana v mikroporoznem/mezoporoznem kompozitu : [lecture]. V: TREBŠE, Polonca (ur.), MOZETIČ VODOPIVEC, Branka (ur.). Book of abstracts = Knjiga povzetkov. 14th International Symposium Spectroscopy in Theory and Practice, Nova Gorica, Slovenia, April 10-13, 2005 = 14. mednarodni simpozij Spektroskopija v teoriji in praksi, Nova Gorica, Slovenija, 10.-13. april 2005. Nova Gorica: Politehnika, 2005. Str. 45 (o 24). ISBN 961-6311-29-8. [COBISS.SI-ID 3239706]
299. CECOWSKI, Saša, NOVAK TUŠAR, Nataša, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Manganese containing mesoporous silicate TUD-1: synthesis and characterization : [poster]. V: ARISHTIROVA, Katya (ur.). Catalytic processes on advanced micro- and mesoporous materials : international symposium : Nessebar, Bulgaria, 2-5 September 2005 : book of abstracts. Sofia: Avantgard Prima, 2005. Str. 105. ISBN 954-323-132-X. [COBISS.SI-ID 3372570]
300. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MAZAJ, Matjaž, NOVAK TUŠAR, Nataša, ARČON, Iztok, ARČON, Denis, KAUČIČ, Venčeslav. Manganese-modified mesoporous hexagonal aluminophosphate : [recent research report]. V: Book of abstracts and recent research reports. 3rd FEZA conference, Prague, Czech Republic, August 23-26, 2005. [S. l.: s. n.], 2005. 1 str. (rr-29). [COBISS.SI-ID 3334426]
301. RAJIĆ, Nevenka, STOJAKOVIĆ, Đorđe, ŠAJIĆ, Sanja, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Mechanism and kinetic study of the decomposition of 3-methylaminopropylamine inside AlPO[sub]4-21 : [recent research report]. V: Book of abstracts and recent research reports. 3rd FEZA conference, Prague, Czech Republic, August 23-26, 2005. [S. l.: s. n.], 2005. 1 str. (rr-12). [COBISS.SI-ID 3329562]
302. NOVAK TUŠAR, Nataša, MRAK, Maja, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Mikroporozni/mezoporozni kompozitni silikati = Silica based microporous/mesoporous composites : [vabljeno uvodno sekcijsko predavanje]. V: GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). Slovenski kemijski dnevi 2005, Maribor, 22. in 23. september 2005. Maribor: FKKT, 2005. Str. [1-6] (abstr. v zborniku povzetkov, str. 39). ISBN 86-435-0722-9. [COBISS.SI-ID 3391770]
303. MAZAJ, Matjaž, MRAK, Maja, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, NOVAK TUŠAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. New cobalt modified mesoporous silica : [poster]. V: ARISHTIROVA, Katya (ur.). Catalytic processes on advanced micro- and mesoporous materials : international symposium : Nessebar, Bulgaria, 2-5 September 2005 : book of abstracts. Sofia: Avantgard Prima, 2005. Str. 104. ISBN 954-323-132-X. [COBISS.SI-ID 3372314]
304. RAJIĆ, Nevenka, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, SAJIĆ, Sanja, STOJAKOVIĆ, Đorđe, KAUČIČ, Venčeslav. Novel metal-organic frameworks : microwave crystallization and structure. V: Abstracts : 2005 MRS spring meeting, March 28 - April 1, Moscone West & San Francisco Marriott, San Francisco, CA. Materials Research Society, 2005. Str. 670. [COBISS.SI-ID 3240218]
305. KLJAJIĆ, Alen. Novi mezoporozni materiali na silikatni osnovi : [raziskovalna naloga nagrajena s Prešernovo nagrado študentom Univerze v Ljubljani]. Ljubljana: [A. Kljajić], 2005. 56 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 28551685]
306. MAZAJ, Matjaž, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, DANEU, Nina, NOVAK TUŠAR, Nataša, MRAK, Maja, KAUČIČ, Venčeslav. Pore distribution in a microporous/mesoporous materials BEA/MCM-41 studied by HRTEM. V: ČEH, Miran (ur.), DRAŽIĆ, Goran (ur.), FIDLER, Sanja (ur.). Proceedings. 7th Multinational Congress on Microscopy, June 26-30, 2005, Portorož, Slovenia. Ljubljana: Slovene Society for Microscopy: Department for Nanostructured Materials, "Jožef Stefan" Institute, 2005. Str. 273-274. ISBN 961-6303-69-4. [COBISS.SI-ID 19106087]
307. GROZDANIĆ, Vedrana, KAUČIČ, Venčeslav. Sinteza i karakterizacija ZSM-5 i Beta zeolita modificiranih dodatkom ▫$Fe^{3+}, Ti^{4+}, Cu^{2+} i Mn^{2+}$▫ iona = Syntesis and characterization of ZSM-5 and Beta zeolites modified by the ▫$Fe^{3+}, Ti^{4+}, Cu^{2+} and Mn^{2+}$▫ ions. V: RAPIĆ, Vladimir (ur.), ROGOŠIĆ, Marko (ur.). Knjiga sažetaka = Book of abstracts. Zagreb: Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa: Hrvatsko kemijsko društvo, 2005. 1 str. (j-29). ISBN 953-6894-23-8. [COBISS.SI-ID 3270426]
308. RISTIĆ, Alenka. Sinteza molekulskih sit z železoaluminofosfatnim ogrodjem : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Ristić], 2005. [6] + 88 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 3283226]
309. RISTIĆ, Alenka, ARČON, Iztok, NOVAK TUŠAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Spectroscopic investigation of redox activity of microporous iron aluminophosphate = Spektroskopske raziskave redoks katalitskih lastnosti mikroporoznega železo aluminofosfata : [lecture]. V: TREBŠE, Polonca (ur.), MOZETIČ VODOPIVEC, Branka (ur.). Book of abstracts = Knjiga povzetkov. 14th International Symposium Spectroscopy in Theory and Practice, Nova Gorica, Slovenia, April 10-13, 2005 = 14. mednarodni simpozij Spektroskopija v teoriji in praksi, Nova Gorica, Slovenija, 10.-13. april 2005. Nova Gorica: Politehnika, 2005. Str. 44 (o 23). ISBN 961-6311-29-8. [COBISS.SI-ID 3239450]
310. RISTIĆ, Alenka, MAZAJ, Matjaž, NOVAK TUŠAR, Nataša, ARČON, Iztok, LAZAR, Karoly, THIBAULT-STARZYK, Frederic, KAUČIČ, Venčeslav. Spectroscopic investigations of redox activity of iron aluminophosphate molecular sieves : [recent research report]. V: Book of abstracts and recent research reports. 3rd FEZA conference, Prague, Czech Republic, August 23-26, 2005. [S. l.: s. n.], 2005. 1 str. (rr-19). [COBISS.SI-ID 3333658]
311. NOVAK TUŠAR, Nataša, CECOWSKI, Saša, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, LAZAR, Karoly, THIBAULT-STARZYK, Frederic, KAUČIČ, Venčeslav. Spectroscopic investigations on iron in mesoporous silicate FeTUD-1 : [recent research report]. V: Book of abstracts and recent research reports. 3rd FEZA conference, Prague, Czech Republic, August 23-26, 2005. [S. l.: s. n.], 2005. 1 str. (rr-25). [COBISS.SI-ID 3333914]
312. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, RAJIĆ, Nevenka, STOJAKOVIĆ, Đorđe, GOLOBIČ, Amalija, KAUČIČ, Venčeslav. Syntesis and single-crystal structure analysis of a new layered zinc phosphate. Pure and applied chemistry. 2005, vol. 77, no. 10, str. 1707-1717. ISSN 0033-4545. [COBISS.SI-ID 3371034]
313. MAZAJ, Matjaž, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, NOVAK TUŠAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Synthesis and characterization of iron-modified BETA/MCM-48 nanocomposite : [poster]. V: International workshop on the application of microporous and mesoporous materials as catalytic hosts for Fe, Cu and Co : March 1-4, 2005, Scheveningen, The Netherlands : conference book. [S. l.: s. n.], 2005. Str. 68 (i8). [COBISS.SI-ID 3221018]
314. KOSANOVIĆ, Cleo, BOSNAR, Sanja, SUBOTIĆ, Boris, NOVAK TUŠAR, Nataša, GABROVŠEK, Roman, KAUČIČ, Venčeslav. Thermal transformations of amorphous aluminosilicate gels : [recent research report]. V: Book of abstracts and recent research reports. 3rd FEZA conference, Prague, Czech Republic, August 23-26, 2005. [S. l.: s. n.], 2005. 1 str. (rr-17). [COBISS.SI-ID 3329818]
315. MRAK, Maja, KLJAJIĆ, Alen, NOVAK TUŠAR, Nataša, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MALI, Gregor, LAUNAY, Franck, GÉDÉON, Antoine, KAUČIČ, Venčeslav. Titanium modified microporous/mesoporous composite Ti-BETA/MCM-41 : [recent research report]. V: Book of abstracts and recent research reports. 3rd FEZA conference, Prague, Czech Republic, August 23-26, 2005. [S. l.: s. n.], 2005. 1 str. (rr-26). [COBISS.SI-ID 3334170]
316. HELLIWELL, Madeleine, JONES, R... H., KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. The use of softer X-rays in the structure elucidation of microporous materials. Journal of synchrotron radiation. 2005, vol. 12, no. 4, str. 420-430. ISSN 0909-0495. [COBISS.SI-ID 3286554]
317. MOHORKO, Jošt, GOLOB, Janvit, KLINAR, Dušan, GRILC, Viktor, KAUČIČ, Venčeslav, KRAŠOVEC, Lado. Vpliv strukture na aplikativne lastnosti natrijevega tripolifosfata = Influence of sodium tripolyphosphate strcture (!) on application properties od (!) of final product. V: GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi 2005, Maribor, 22. in 23. september 2005. Maribor: FKKT, 2005. Str. 172. ISBN 86-435-0721-0. [COBISS.SI-ID 3374106]
318. NOVAK TUŠAR, Nataša, ARČON, Iztok, THIBAULT-STARZYK, Frederic, KAUČIČ, Venčeslav. X-ray and IR spectroscopic studies of nanoporous materials : [lecture]. V: Abstract book. IX. Conference and exhibition of the European Ceramic Society, 19.-23. June, 2005. [Ljubljana: The Slovenian Ceramic Society], 2005. Str. 98 (c-m-o-01). [COBISS.SI-ID 410107]
319. ARČON, Iztok, RISTIĆ, Alenka, NOVAK TUŠAR, Nataša, KODRE, Alojz, KAUČIČ, Venčeslav. XAS investigation of iron substitution in triclinic FeAPO-34. V: 12th X-ray Absorption Fine Structure Internationsl Conference, Malmo/Lund, Sweden, June 22-27, 2003 = XAFS12. Amsterdam: Elsevier, 2005. Vol. t 115, str. 753-755. Physica scripta, Vol. T115, 2005. ISSN 0304-3800. [COBISS.SI-ID 3265306]
320. ARČON, Iztok, NOVAK TUŠAR, Nataša, RISTIĆ, Alenka, KODRE, Alojz, KAUČIČ, Venčeslav. XAS studies on incorporation of Mn and Co into silicalite-1. V: 12th X-ray Absorption Fine Structure Internationsl Conference, Malmo/Lund, Sweden, June 22-27, 2003 = XAFS12. Amsterdam: Elsevier, 2005. Vol. t 115, str. 810-812. Physica scripta, Vol. T115, 2005. ISSN 0304-3800. [COBISS.SI-ID 3265818]


2006

321. NOVAK, Polona, BOGATAJ, Marija, PODLOGAR, Filip, PLANINŠEK, Odon, ZAJC, Natalija, MAZAJ, Matjaž, KAUČIČ, Venčeslav, MRHAR, Aleš. Characterisation of calcium alginate beads containing structurally similar drugs. Drug development and industrial pharmacy. 2006, vol. 32, št. 5, str. 623-633. ISSN 0363-9045. [COBISS.SI-ID 1917297]
322. MRAK, Maja, KLJAJIĆ, Alen, REČNIK, Aleksander, KAUČIČ, Venčeslav. Direct incorporation of antimony into mesoporous silica : [poster]. V: Delegate manual. Fifth International Conference on Inorganic Materials, Ljubljana, Slovenia, 23-26 September 2006. [S.l. ]: Elsevier, 2006. Str. 79. [COBISS.SI-ID 3659290]
323. ZDOVC, Miro. Duplex jekla : predment: Kristalografija : seminarska naloga. Ljubljana: [M. Zdovc], 2006. 19 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 955743]
324. GABROVŠEK, Roman, VUK, Tomaž, KAUČIČ, Venčeslav. Evaluation of the hydration of Portland cement containing various carbonates by means of thermal analysis. Acta chimica slovenica. [Tiskana izd.]. 2006, vol. 53, no. 2, str. 159-165, ilustr. ISSN 1318-0207. [COBISS.SI-ID 3507226]
325. RAJIĆ, Nevenka, STOJAKOVIĆ, Đorđe, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. An evidence for a chain to network transformation during the microwave hydrothermal crystallization of an open-framework zinc terephtalate. Journal of porous materials. 2006, vol. 13, no. 2, str. 153-156. ISSN 1380-2224. [COBISS.SI-ID 3466010]
326. MEDVEŠČEK, Simona, GABROVŠEK, Roman, KAUČIČ, Venčeslav, MEDEN, Anton. Hydration products in water suspension of Portland cement containing carbonates of various solubility. Acta chimica slovenica. [Tiskana izd.]. 2006, vol. 53, no. 2, str. 172-179, graf. prikazi. ISSN 1318-0207. http://acta.chem-soc.si/53/53-2-172.pdf. [COBISS.SI-ID 3507482]
327. RISTIĆ, Alenka, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, NOVAK TUŠAR, Nataša, MALI, Gregor, GABROVŠEK, Roman, KAUČIČ, Venčeslav. Inorganic materials: research and applications : Laboratory for inorganic chemistry and technology, National Institute of Chemistry. Quark. [English ed.]. Winter 2006/7, str. 134-138, ilustr. ISSN 1318-2641. [COBISS.SI-ID 3733530]
328. MALI, Gregor, ŠALA, Martin, ARČON, Iztok, KAUČIČ, Venčeslav, KOLAR, Jana. Insight into the short-range structure of amorphous iron inositol interaction hexaphosphate as provided by ▫$^{31}P$▫ NMR and Fe X-ray absorption spectroscopy. The journal of physical chemistry. B, Condensed matter, materials, surfaces, interfaces & biophysical. 2006, vol. 110, no. 46, str. 23060-23067. ISSN 1520-6106. [COBISS.SI-ID 3617562]
329. STOJAKOVIĆ, Đorđe, RAJIĆ, Nevenka, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. A kinetic study of the thermal degradation of ammonium species inside a 3D zincophosphate. Thermochimica acta. [Print ed.]. 2006, vol. 449, no. 1, str. 42-46. ISSN 0040-6031. [COBISS.SI-ID 3591706]
330. KAUČIČ, Venčeslav. Laboratory for inorganic chemistry and technology, National instute of chemistry, Slovenia : group presentation : [poster]. V: 1st International workshop of the European Network of Excellence INSIDE POReS (In situ study and development of processus involving nanoPORous solids), La Grande Motte, Montpellier, France, March 19th - 23rd, 2006 : scientific programme and book of abstracts. Montpellier: Centre national de la recherche scientifique, Universite Montpellier II - Science et techniques du Languedoc, 2006. Str. 114. [COBISS.SI-ID 3461402]
331. RISTIĆ, Alenka, MAZAJ, Matjaž, NOVAK TUŠAR, Nataša, ARČON, Iztok, LAZAR, Karoly, THIBAULT-STARZYK, Frederic, KAUČIČ, Venčeslav. Local environment of iron in FeAPOs - potential redox catalysts. V: Abstract book. 1st European chemistry congress, 27-31 August 2006 Budapest, Hungary. [Budapest, 2006]. Str. 59 (c-po-118). ISBN 963-9319-61-9. [COBISS.SI-ID 3556378]
332. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, NOVAK TUŠAR, Nataša, MALI, Gregor, MAZAJ, Matjaž, ARČON, Iztok, ARČON, Denis, REČNIK, Aleksander, RISTIĆ, Alenka, KAUČIČ, Venčeslav. Manganese-modified hexagonal mesoporous aluminophosphate MnHMA : synthesis and characterization. Microporous and mesoporous materials : zeolites, clays, carbons and related materials. [Print ed.]. 2006, vol. 96, no. 1/3, str. 386-395. ISSN 1387-1811. [COBISS.SI-ID 3616538]
333. HABIB, Sami, LAUNAY, Franck, SPRINGUEL-HUET, Marie-Anne, GUENNEAU, Flavien, SEMMER-HERLÉDAN, Virginie, NOVAK TUŠAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav, GÉDÉON, Antoine. Monitoring the crystallization process of a zeolite structure on SBA-15 mesopore walls. New journal of chemistry. [Print ed.]. 2006, vol. 30, no. 8, str. 1163-1170. ISSN 1144-0546. [COBISS.SI-ID 3547930]
334. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Nanoporous materials : from catalysis and hydrogen storage to wastewater treatment. Acta chimica slovenica. [Tiskana izd.]. 2006, no. 2, vol. 53, str. 117-135, ilustr. ISSN 1318-0207. [COBISS.SI-ID 3506970]
335. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Nanoporozni materiali za čistejše tehnologije. 1. del. Kemija v šoli. 2006, let. 18, št. 4, str. 9-16. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 3633434]
336. RAJIĆ, Nevenka, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MALI, Gregor, STOJAKOVIĆ, Đorđe, KAUČIČ, Venčeslav. On a possible role of dicarboxylate ions in the formation of open-framework metallophosphates. Croatica chemica acta. [Print ed.]. 2006, vol. 79, no. 2, str. 187-193. ISSN 0011-1643. [COBISS.SI-ID 3499546]
337. BOSNAR, Sanja, KOSANOVIĆ, Cleo, SUBOTIĆ, Boris, KAJCSOS, Zsolt, LISZKAY, László, BOSNAR, Damir, NOVAK TUŠAR, Nataša, RISTIĆ, Alenka, KAUČIČ, Venčeslav. Positrone lifetime spectroscopy in structural investigation of amorphous zeolite precursors. V: LAH, Nina (ur.), LEBAN, Ivan (ur.). Fifteenth Slovenian-Croatian Crystallographic Meeting = Petnajsto srečanje slovenskih in hrvaških kristalografov : book of abstracts, programme : 15-18 June, 2006, Jezersko, Slovenia,. Fifteenth Slovenian-Croatian Crystallographic Meeting, Jezersko, Slovenia, 15-18 June, 2006. Ljubljana: Laboratory of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, 2006. Str. 31. [COBISS.SI-ID 3507738]
338. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, ŠILJEG, Mario, ARČON, Iztok, MEDEN, Anton, NOVAK TUŠAR, Nataša, CERJAN-STEFANOVIĆ, Štefica, KOVAČ, Janez, KAUČIČ, Venčeslav. Sorption of ▫$Cr^{3+}$▫ on clinoptilolite tuff. Microporous and mesoporous materials : zeolites, clays, carbons and related materials. [Print ed.]. 2006, vol. 93, no. 1/3, str. 275-284. ISSN 1387-1811. [COBISS.SI-ID 3523866]
339. MAZAJ, Matjaž, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, NOVAK TUŠAR, Nataša, SEGUIN, E..., THIBAULT-STARZYK, Frederic, KAUČIČ, Venčeslav. Ti-functionalised microporous/mesoporous silicate : [poster]. V: Delegate manual. Fifth International Conference on Inorganic Materials, Ljubljana, Slovenia, 23-26 September 2006. [S.l. ]: Elsevier, 2006. Str. 74. [COBISS.SI-ID 3576346]
340. MRAK, Maja, NOVAK TUŠAR, Nataša, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MALI, Gregor, KLJAJIĆ, Alen, ARČON, Iztok, LAUNAY, Franck, GÉDÉON, Antoine, KAUČIČ, Venčeslav. Titanium containing microporous/mesoporous composite (Ti,Al)-Beta/MCM-41 : synthesis and characterization. Microporous and mesoporous materials : zeolites, clays, carbons and related materials. [Print ed.]. 2006, vol. 95, no. 1/3, str. 76-85. ISSN 1387-1811. [COBISS.SI-ID 3571226]
341. NOVAK TUŠAR, Nataša, MRAK, Maja, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MALI, Gregor, KAUČIČ, Venčeslav. Titanium functionalised microporous/mesoporous silicate composites : [oral]. V: 1st International workshop of the European Network of Excellence INSIDE POReS (In situ study and development of processus involving nanoPORous solids), La Grande Motte, Montpellier, France, March 19th - 23rd, 2006 : scientific programme and book of abstracts. Montpellier: Centre national de la recherche scientifique, Universite Montpellier II - Science et techniques du Languedoc, 2006. Str. 43-44. [COBISS.SI-ID 3461146]
342. NOVAK TUŠAR, Nataša, ARČON, Iztok, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MAZAJ, Matjaž, KAUČIČ, Venčeslav. XANES and EXAFS studies of manganese incorporated in mesoporous aluminophosphate : [poster]. V: 13th International conference on X-ray absorption fine structure, July 9-14, 2006, Stanford, California, USA : program and abstracts. [S. l: s. n.], 2006. Str. 302-303. [COBISS.SI-ID 3524378]


2007

343. NOVAK TUŠAR, Nataša, ARČON, Iztok, KLJAJIĆ, Alen, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, RISTIĆ, Alenka, KAUČIČ, Venčeslav. Characterization of antimony0containing mesoporous silicate SBA-15 using X-ray absorption spectroscopy : [lecture]. V: LIU, Yunling (ur.). From zeolites to porous MOF materials. Recent research reports = IZC. 15th International zeolite conference, Beijing, China, August 12-17, 2007. [S.l.: s.n.], 2007. Str. 127-128. [COBISS.SI-ID 3779098]
344. STOJAKOVIĆ, Đorđe, RAJIĆ, Nevenka, SAJIĆ, Sanja, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. A kinetic study of the thermal degradation of 3-methylaminopropylamine inside ▫$AlPO_4-21$▫. Journal of thermal analysis and calorimetry. [Print ed.]. 2007, vol. 87, no. 2, str. 339-343. ISSN 1388-6150. [COBISS.SI-ID 3506714]
345. STOJAKOVIĆ, Đorđe, RAJIĆ, Nevenka, MRAK, Maja, KAUČIČ, Venčeslav. A kinetic study of the thermal degradation of cetyltrimethylammonium bromide inside the mesoporous SBA-3 molecular sieve. Journal of the Serbian Chemical Society. 2007, vol. 72, no. 12, str. 1309-1319. ISSN 0352-5139. [COBISS.SI-ID 3844122]
346. MAZAJ, Matjaž, COSTACURTA, Stefano, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MALI, Gregor, THIBAULT-STARZYK, Frederic, SOLLER-ILLIA, Galo, KAUČIČ, Venčeslav. Large pore mesoporous aluminophosphate thin films with cubic pore arrangement : [lecture]. V: XIV Forum zeolitowe = 14th Zeolite forum : 16-21 September 2007, Kocierz, Poland : materialy = proceedings. Krakow [Poland]: Polskie towarzystwo zeolitowe = Polish Zeolite association, 2007. Str. 89-94. ISBN 978-83-60514-05-4. [COBISS.SI-ID 3795738]
347. NOVAK TUŠAR, Nataša, ARČON, Iztok, KLJAJIĆ, Alen, RISTIĆ, Alenka, KAUČIČ, Venčeslav. Local environment of antimony in mesoporous silicate = Koordinacija antimona v mezoporoznem silikatu : [lecture = predavanje]. V: BAVCON KRALJ, Mojca (ur.), TREBŠE, Polonca (ur.). Book of abstracts = Knjiga povzetkov. 15th International Symposium Spectroscopy in Theory and Practice = 15. mednarodni simpozij Spektroskopija v teoriji in praksi, Nova Gorica, Slovenija, 18.-21. april 2007. Nova Gorica: Univerza, 2007. Str. 45. ISBN 978-961-6311-44-1. [COBISS.SI-ID 3688730]
348. NOVAK TUŠAR, Nataša, RISTIĆ, Alenka, CECOWSKI, Saša, ARČON, Iztok, LAZAR, Karoly, AMENITSCH, Heinz, KAUČIČ, Venčeslav. Local environment of isolated iron in mesoporous silicate catalyst FeTUD-1. Microporous and mesoporous materials : zeolites, clays, carbons and related materials. [Print ed.]. 2007, vol. 104, no. 1/3, str. 289-295. ISSN 1387-1811. [COBISS.SI-ID 3752986]
349. PUFKY, Daniela, ANAND, Ro, LAHA, Subhash Chandra, GEISS, D..., NOVAK TUŠAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav, HANEFELD, Ulf, GLÄSER, Roger. Manganese-containing micro- and mesoporous catalysts for the oxidation of benzyl alcohol : [oral poster presentation]. V: 2nd International workshop of the European Network of Excellence INSIDE PORES (In situ study and development of processes involving nanoporous solids), Thessaloniki, Greece, February 24-28, 2007 : scientific programme and abstracts volume. Thessaloniki: Center for research and technology - CERTH, 2007. Str. 151. [COBISS.SI-ID 3758874]
350. MALI, Gregor, FINK, Gerhard, TAULELLE, Francis, KAUČIČ, Venčeslav. Measuring distances between half-integer quadrupolar nuclei : [poster]. V: Programme and book of abstracts. EUROMAR 2007, Magnetic resonance conference, Tarragona, Spain, 1-5 July 2007. [S. l.: s. n.], 2007. Str. 217. [COBISS.SI-ID 3723034]
351. MALI, Gregor, FINK, Gerhard, TAULELLE, Francis, KAUČIČ, Venčeslav. Measuring distances between uquadrupolar nuclei by solid-state NMR techniques : [invited lecture]. V: First SMARTER crystallography workshop : Aveiro, Portugal, 6-7 September 2007. [S.l.: s.n.], 2007. Str. 20. [COBISS.SI-ID 3788058]
352. FERLIČ, Brigite, KAUČIČ, Venčeslav. Med kamnom in denarjem : resnica o učinkovitosti calgona. Mag. 24. okt. 2007, letn. 13, št. 43, str. 38-40. ISSN 1318-6043. [COBISS.SI-ID 3929114]
353. MAZAJ, Matjaž, COSTACURTA, Stefano, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MALI, Gregor, THIBAULT-STARZYK, Frederic, SOLER-ILLIA, G.J.A.A., KAUČIČ, Venčeslav. Mesoporous aluminophosphate thin films with cubic and hexagonal pore arrangement : [oral presentation]. V: Promoting the science of nanoporous materials : programme and abstracts. 30th annual meeting [of the] British Zeolite Association, 26th - 28th March 2007, University of York, Great Britain. [S.l.]: The University of York, 2007. 1 str. [COBISS.SI-ID 3709210]
354. KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, NOVAK TUŠAR, Nataša, RISTIĆ, Alenka, MALI, Gregor, MAZAJ, Matjaž. Metal-modified microporous and mesoporous materials : [invited lecture]. V: New challenges for nanoporous materials : IN-SItu study and DEvelopment of processes involving PORous Solids (INSIDE-POReS) : scientific program and abstracts volume. 3rd International workshop InsidePores, Alicante, Spain, September 24-26, 2007. Alicante [Spain]: University of Alicante, Laboratory for advanced materials, Department of inorganic chemistry, 2007. Str. 17-21. [COBISS.SI-ID 3806490]
355. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, RAJIĆ, Nevenka, KAUČIČ, Venčeslav. Metal-organic porous materials for hydrogen storage : [oral presentation]. V: 12. Österrechische Chemietage : September 10-13, 2007, Klagenfurt, Austria : book of abstracts. [Vienna]: Gesellschaft Österreichische Chemiker, 2007. 1 str. ISBN 978-3-900554-61-3. [COBISS.SI-ID 3784986]
356. RISTIĆ, Alenka, LIPOVŠEK, Alja, KAUČIČ, Venčeslav. Microwave synthesis of nanosized VS-I : [oral poster presentation]. V: 2nd International workshop of the European Network of Excellence INSIDE PORES (In situ study and development of processes involving nanoporous solids), Thessaloniki, Greece, February 24-28, 2007 : scientific programme and abstracts volume. Thessaloniki: Center for research and technology - CERTH, 2007. Str. 57. [COBISS.SI-ID 3758618]
357. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Nanoporozni materiali za čistejše tehnologije. 2. del. Kemija v šoli. 2007, let. 19, št. 1, str. 4-9. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 3760922]
358. RAJIĆ, Nevenka, STOJAKOVIĆ, Đorđe, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. On the dicarboxylic acids as possible pillars in the formation of phosphate-based inorganic-organic hybrid structures : [poster]. V: LIU, Yunling (ur.). From zeolites to porous MOF materials. Book of summaries = IZC. [S.l.: s.n.], 2007. Str. 329. [COBISS.SI-ID 3783706]
359. ANAND, Ro, LAHA, Subhash Chandra, GEISS, D..., NOVAK TUŠAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav, HANEFELD, Ulf, GLÄSER, Roger. Oxidation of benzyl alcohol over manganese-containing micro- and mesoporous catalysts : [poster]. V: 40. Jahrestreffen Deutscher Katalytiker : 14.-16. März 2007, Weimar : Tagungshandbuch. [S.l.: s.n.], 2007. Str. 397-398. [COBISS.SI-ID 3750426]
360. MARGETA, Karmen, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, CERJAN-STEFANOVIĆ, Štefica, NOVAK TUŠAR, Nataša, LAZAR, Karoly, KAUČIČ, Venčeslav. Possibility of iron sorption on natural and chemically modified zeolite-characterization and application : [poster]. V: LIU, Yunling (ur.). From zeolites to porous MOF materials. Book of summaries = IZC. [S.l.: s.n.], 2007. Str. 336-337. [COBISS.SI-ID 3778586]
361. MAZAJ, Matjaž, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MALI, Gregor, SOLLER-ILLIA, Galo, KAUČIČ, Venčeslav. Preparation of novel ordered mesoporous thin films : [oral presentation]. V: 12. Österrechische Chemietage : September 10-13, 2007, Klagenfurt, Austria : book of abstracts. [Vienna]: Gesellschaft Österreichische Chemiker, 2007. 1 str. ISBN 978-3-900554-61-3. [COBISS.SI-ID 3785498]
362. MALI, Gregor, FINK, Gerhard, TAULELLE, Francis, KAUČIČ, Venčeslav. Quantitative determination of homonuclear dipolar couplings between half-integer quadrupolar nuclei : [poster]. V: The 5th Alpine conference on solid-state NMR - a European conference on solid state nuclear magnetic resonance : new concepts and applications : Chamonix-Mont Blanc, France, 9-13 September 2007. [S. l.: s. n.], 2007. 1 str. [COBISS.SI-ID 3787546]
363. KLJAJIĆ, Alen. Sinteza antimonovih mezoporoznih silikatov : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Kljajić], 2007. 51 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 28730117]
364. LIPOVŠEK, Alja. Sinteza mikroporoznega vanadijevega silikalita : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Lipovšek], 2007. 69 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 28636421]
365. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, RAJIĆ, Nevenka, KAUČIČ, Venčeslav. Structural characterisation of porous metal-carboxylates as potential hydrogen storage materials : [lecture]. V: XIV Forum zeolitowe = 14th Zeolite forum : 16-21 September 2007, Kocierz, Poland : materialy = proceedings. Krakow [Poland]: Polskie towarzystwo zeolitowe = Polish Zeolite association, 2007. Str. 143-148. ISBN 978-83-60514-05-4. [COBISS.SI-ID 3795994]
366. CERJAN-STEFANOVIĆ, Štefica, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MARGETA, Karmen, NOVAK TUŠAR, Nataša, ARČON, Iztok, MAVER, Ksenija, KOVAČ, Janez, KAUČIČ, Venčeslav. Structural investigation of ▫$Zn^{2+}$▫ sorption on clinoptilolite tuff from the Vranjska Banja deposit in Serbia. V: BOWMAN, Robert S. (ur.). Zeolite `06 : proceedings of the 7th International conference on the occurrence, properties and utilization of natural zeolites : 16-21 July 2006, Soccoro, New Mexico. Amsterdam: Elsevier, 2007. Vol. 105, issue 3, str. 251-259. Microporous and mesoporous materials, Vol. 105, Issue 3, 2007. ISSN 1387-1811. [COBISS.SI-ID 3774234]
367. GABERŠČEK, Miran, KAUČIČ, Venčeslav, OREL, Boris, ŽIGON, Majda. Svet na minus deveto : nanotehnologija na Kemijskem inštitutu. Delo, Znanost : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo. [Tiskana izd.]. 14. jun. 2007, leto 49, št. 135, str. 25, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-7584. [COBISS.SI-ID 3872794]
368. MAZAJ, Matjaž, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MALI, Gregor, NOVAK TUŠAR, Nataša, ARČON, Iztok, RISTIĆ, Alenka, REČNIK, Aleksander, KAUČIČ, Venčeslav. Synthesis and structural properties of titanium containing microporous/mesoporous silicate composite (Ti, Al)-Beta/MCM-48. V: Inside pores workshop in situ study and development of processes involving nanoporous solids : Montpellier, 19-23 March 2006. Amsterdam: Elsevier, 2007. Vol. 99, no. 1/2, str. 3-13. Microporous and mesoporous materials, vol. 99, issues 1-2, 2007. ISSN 1387-1811. [COBISS.SI-ID 3636250]


2008

369. KAUČIČ, Venčeslav (urednik), ZABUKOVEC LOGAR, Nataša (urednik). Book of abstracts of the Workshop "Drinking and waste-water treatment using zeolites". Ljubljana: National Institute of Chemistry, 2008. 22 f. [COBISS.SI-ID 4129818]
370. KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, ARČON, Iztok. Characterisation of microporous and mesoporous solids using complementary diffraction and X-ray absorption spectroscopic techniques. V: Characterization techniques for zeolites and related materials : state of the art and recent developments. 2nd International FEZA school, September 1-2, 2008, Paris. [S.l.: s.n.], 2008. Str. 91-123. [COBISS.SI-ID 3992602]
371. MAZAJ, Matjaž, STEVENS, Wesley J.J., ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, NOVAK TUŠAR, Nataša, RISTIĆ, Alenka, COOL, Pegie, KAUČIČ, Venčeslav. Deposition of Ti-modified aluminium-free zeolite Beta on SBA-15. V: GÉDÉON, Antoine (ur.), MASSIANI, Pascale (ur.), BABONNEAU, Florence (ur.). Zeolites and related materials : trends, targets and challenges : proceedings of the 4th International FEZA conference, Paris, France, 2-6 September 2008. Part A. 1st ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2008. Str. 217-220. Studies in surface science and catalysis, vol. 174A. ISBN 978-0-444-53297-8, ISBN 978-0-444-53298-5, ISBN 978-0-444-53296-1. ISSN 0167-2991. [COBISS.SI-ID 3993370]
372. MAZAJ, Matjaž, KOENIG, Katja, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Electrophoretic deposition of (Ti, Al)-beta nanoparticles on cubic mesoporous SBA-16 thin film. V: SU, Bao-Lian (ur.). Mesostructured materials: design and opportunities : book of abstracts. 6th International mesostructured materials symposium [also] IMMS 2008, 8-11 September 2008, Namur, France. Namur [Belgique]: Presses universitaires de Namur, 2008. 1 str. ISBN 978-2-87037-610-2. [COBISS.SI-ID 4009754]
373. RANGUS, Mojca, MALI, Gregor, MAZAJ, Matjaž, KAUČIČ, Venčeslav. Investigation of Ti-Beta zeolite particle formation with ▫$^{29}Si$▫ NMR. V: MAKUC, Damjan (ur.), PLAVEC, Janez (ur.). Magnetic moments in Central Europe, Ljubljana 2008 : program and book of abstracts, National Institute of Chemistry, Ljubljana, Slovenia, February 29, 2008. Ljubljana: NMR Centre, National Institute of Chemistry, 2008. Str. 33. ISBN 978-961-6104-10-4. [COBISS.SI-ID 3881242]
374. RAJIĆ, Nevenka, STOJAKOVIĆ, Đorđe, MRAK, Maja, KAUČIČ, Venčeslav. A kinetic study of the thermal degradation of cetyl-trimethylammonium bromide inside the mesoporous SBA-3 molecular sieve. V: GÉDÉON, Antoine (ur.), MASSIANI, Pascale (ur.), BABONNEAU, Florence (ur.). Zeolites and related materials : trends, targets and challenges : proceedings of the 4th International FEZA conference, Paris, France, 2-6 September 2008. Part B. 1st ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2008. Str. 977-980. Studies in surface science and catalysis, vol. 174 B. ISBN 978-0-444-53297-8, ISBN 978-0-444-53298-5, ISBN 978-0-444-53296-1. ISSN 0167-2991. [COBISS.SI-ID 3994906]
375. MAZAJ, Matjaž, KAUČIČ, Venčeslav. Laboratory for inorganic chemistry and technology : [lecture]. V: 1st Young researchers meeting INSIDE POReS (YRM 2008) : Delft, The Netherlands, February 10-11, 2008 : book of abstracts. Delft: Delft University of Technology, 2008. Str. 9-10. [COBISS.SI-ID 3871002]
376. MALI, Gregor, KAUČIČ, Venčeslav, TAULELLE, Francis. Measuring distances between half-integer quadrupolar nuclei and detecting relative orientations of quadrupolar and dipolar tensors by double-quantum homonuclear dipolar recoupling nuclear magnetic resonance experiments. The Journal of chemical physics. 2008, vol. 128, issue 20, art. no. 204503. ISSN 0021-9606. [COBISS.SI-ID 3944474]
377. MAZAJ, Matjaž, COSTACURTA, Stefano, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MALI, Gregor, NOVAK TUŠAR, Nataša, INNOCENZI, Plinio, MALFATTI, Luca, THIBAULT-STARZYK, Frederic, AMENITSCH, Heinz, KAUČIČ, Venčeslav, SOLLER-ILLIA, G.J.A.A. Mesoporous aluminophosphate thin films with cubic pore arrangement. Langmuir. 2008, vol. 24, no. 12, str. 6220-6225. ISSN 0743-7463. [COBISS.SI-ID 3950362]
378. KAUČIČ, Venčeslav. Metal-modified microporous and mesoporous materials. Manchester: University of Manchester, School of Chemistry, January 18, 2008. [COBISS.SI-ID 3851802]
379. KAUČIČ, Venčeslav. Metal-modified microporous and mesoporous materials. Oslo: SINTEF - Materials and Chemistry, June 5, 2008. [COBISS.SI-ID 3995162]
380. RISTIĆ, Alenka, MAZAJ, Matjaž, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Microwave synthesis of nanosized VS-1 and the preparation of thin film. V: GÉDÉON, Antoine (ur.), MASSIANI, Pascale (ur.), BABONNEAU, Florence (ur.). Zeolites and related materials : trends, targets and challenges : proceedings of the 4th International FEZA conference, Paris, France, 2-6 September 2008. Part A. 1st ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2008. Str. 365-368. Studies in surface science and catalysis, vol. 174A. ISBN 978-0-444-53297-8, ISBN 978-0-444-53298-5, ISBN 978-0-444-53296-1. ISSN 0167-2991. [COBISS.SI-ID 3993626]
381. MAZAJ, Matjaž, SOLLER-ILLIA, G.J.A.A., COSTACURTA, Stefano, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MALI, Gregor, KAUČIČ, Venčeslav. New mesoporous aluminophosphate-based thin films with cubic pore arrangement. V: MIHAILOVIĆ, Dragan (ur.), et al. Hot nano topics 2008 : incorporating SLONANO 2008, 3 overlapping workshops on current hot subjects in nanoscience, 23-30 May, Portorož, Slovenia : abstract book. Ljubljana: [s. n.], 2008. Str. 251. [COBISS.SI-ID 3976730]
382. KAUČIČ, Venčeslav, MALI, Gregor, SOLER-ILLIA, G.J.A.A., MAZAJ, Matjaž. New thermally stable mesoporous aluminophosphate-based thin films with cubic pore arrangement. V: International symposium Nanoporous materials V [also] NANO-5 : Vancouver, Canada, May 25-28, 2008 : program and abstracts. [S.l.: s.n.], 2008. Str. 177-178. [COBISS.SI-ID 3989018]
383. BULJAN, Iva, KOSANOVIĆ, Cleo, BOSNAR, Sanja, SUBOTIĆ, Boris, NOVAK TUŠAR, Nataša, RISTIĆ, Alenka, GABROVŠEK, Roman, KAUČIČ, Venčeslav. Novel synthesis of pure leucite from an alluminosilicate precursor. V: PEVEC, Andrej (ur.), LEBAN, Ivan (ur.). Book of abstracts and programme. Seventeenth Croatian-Slovenian Crystallographic Meeting, 19 - 22 June, 2008, Ptuj, Slovenia. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, 2008. Str. 47. [COBISS.SI-ID 3960090]
384. MAZAJ, Matjaž, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Ordered mesoporous aluminophosphate-based thin films : [poster]. V: KOBE, Spomenka (ur.), et al. WomenInNano winter school : 7-9 February 2008, Kranjska Gora, Slovenia : abstract book. [S.l.: s.n.], 2008. Str. 81. [COBISS.SI-ID 3870490]
385. GABROVŠEK, Roman, VUK, Tomaž, KAUČIČ, Venčeslav. The preparation and thermal behavior of calcium monocarboaluminate. Acta chimica slovenica. [Tiskana izd.]. 2008, vol. 55, no. 4, str. 942-950. ISSN 1318-0207. [COBISS.SI-ID 4076058]
386. CECOWSKI, Saša, MAUČEC, Darja, NOVAK TUŠAR, Nataša, ARČON, Iztok, KAUČIČ, Venčeslav. Preparation of porous silicate catalyst MnS-1 : from micro- to nanosized particles. V: MIHAILOVIĆ, Dragan (ur.), et al. Hot nano topics 2008 : incorporating SLONANO 2008, 3 overlapping workshops on current hot subjects in nanoscience, 23-30 May, Portorož, Slovenia : abstract book. Ljubljana: [s. n.], 2008. Str. 236. [COBISS.SI-ID 3976474]
387. ČERNILEC, Matej. Priprava in strukturna karakterizacija poroznih cinkovih karboksilatov : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Černilec], 2008. 91 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 30090501]
388. FISHER, S... J., HELLIWELL, John R., HELLIWELL, Madeleine, KAUČIČ, Venčeslav, MAZAJ, Matjaž, MCINTYRE, Garry J. Single-crystal neutron crystallography study of the microporous material (Zn, Ga) ULM-5 : [talk presented at] Slovenia-Institut Laue Langevin workshop. Grenoble [France]: Institut Max von Laue - Paul Langevin, 21 May 2008. [COBISS.SI-ID 3941914]
389. ŽUNKOVIČ, Emanuela. Sinteza in strukturna karakterizacija poroznih manganovih karboksilatov : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Žunkovič], 2008. [XIV], 108 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 30090245]
390. MALI, Gregor, MAZAJ, Matjaž, RANGUS, Mojca, SOLER-ILLIA, Galo J.A.A., KAUČIČ, Venčeslav. Solid-state NMR investigation of formation of mesoporous thin films and powders. V: GÉDÉON, Antoine (ur.), MASSIANI, Pascale (ur.), BABONNEAU, Florence (ur.). Zeolites and related materials : trends, targets and challenges : proceedings of the 4th International FEZA conference, Paris, France, 2-6 September 2008. Part B. 1st ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2008. Str. 949-952. Studies in surface science and catalysis, vol. 174 B. ISBN 978-0-444-53297-8, ISBN 978-0-444-53298-5, ISBN 978-0-444-53296-1. ISSN 0167-2991. [COBISS.SI-ID 3994650]
391. MALI, Gregor, RANGUS, Mojca, MAZAJ, Matjaž, KAUČIČ, Venčeslav. Solid-state NMR investigation of structural and catalytic properties of zeolitic materials : [invited lecture]. V: MAKUC, Damjan (ur.), PLAVEC, Janez (ur.). Magnetic moments in Central Europe, Ljubljana 2008 : program and book of abstracts, National Institute of Chemistry, Ljubljana, Slovenia, February 29, 2008. Ljubljana: NMR Centre, National Institute of Chemistry, 2008. Str. 22. ISBN 978-961-6104-10-4. [COBISS.SI-ID 3879962]
392. HELLIWELL, Madeleine, HELLIWELL, John R., ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MALI, Gregor, NOVAK TUŠAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Structure characterisation of nanoporous materials using state-of-the-art single-crystal X-ray and neutron diffraction techniques. Acta chimica slovenica. [Tiskana izd.]. 2008, vol. 55, no. 4, str. 709-718. ISSN 1318-0207. [COBISS.SI-ID 4075034]
393. CECOWSKI, Saša, MAZAJ, Matjaž, NOVAK TUŠAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Synthesis and characterization of new mesoporous cubic SAPO thin film. V: SU, Bao-Lian (ur.). Mesostructured materials: design and opportunities : book of abstracts. 6th International mesostructured materials symposium [also] IMMS 2008, 8-11 September 2008, Namur, France. Namur [Belgique]: Presses universitaires de Namur, 2008. 1 str. ISBN 978-2-87037-610-2. [COBISS.SI-ID 4010010]
394. MAZAJ, Matjaž, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Synthesis and structural characterisation of new magnesium carboxylates. V: 1st International conference on metal-organic frameworks and open framework compounds (MOF08) : October 8-10, 2008, Augsburg/Germany : [book of abstracts]. Frankfurt am Main: DECHEMA e.V., 2008. Str. 123. [COBISS.SI-ID 4126234]
395. BULJAN, Iva, KOSANOVIĆ, Cleo, BOSNAR, Sanja, SUBOTIĆ, Boris, NOVAK TUŠAR, Nataša, RISTIĆ, Alenka, GABROVŠEK, Roman, KAUČIČ, Venčeslav. Synthesis of leucite and kalsilite from aluminosilicate precursors. V: BRONIĆ, Josip (ur.). 1st Croatian symposium on zeolites with international participation = 1. Hrvatski zeolitni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem : proceedings = zbornik radova : Split, Croatia, April 26-27, 2008. Zagreb: Croatian zeolite association = Hrvatska zeolitna udruga, 2008. Str. 15-18. ISBN 978-953-55373-0-4. [COBISS.SI-ID 4016154]
396. KOSANOVIĆ, Cleo, BOSNAR, Sanja, SUBOTIĆ, Boris, NOVAK TUŠAR, Nataša, RISTIĆ, Alenka, GABROVŠEK, Roman, KAUČIČ, Venčeslav. The influences of the way of preparation of Me-aluminosilicates (Me = Li, Na, K, Rb and Cs) on the products. Microporous and mesoporous materials : zeolites, clays, carbons and related materials. [Print ed.]. 2008, vol. 112, no. 1/3, str. 542-552. ISSN 1387-1811. [COBISS.SI-ID 3950106]
397. KOSANOVIĆ, Cleo, BULJAN, Iva, BOSNAR, Sanja, SUBOTIĆ, Boris, NOVAK TUŠAR, Nataša, RISTIĆ, Alenka, GABROVŠEK, Roman, KAUČIČ, Venčeslav. Thermal transformation of various potassium aluminosilicate precursors. Acta chimica slovenica. [Tiskana izd.]. 2008, vol. 55, no. 4, str. 960-965. ISSN 1318-0207. [COBISS.SI-ID 4076314]
398. RANGUS, Mojca, MALI, Gregor, MAZAJ, Matjaž, KAUČIČ, Venčeslav. ▫$^{29}Si$▫ NMR investigation of Ti-Beta zeolite particle formation. V: Abstract book : magnetic resonance for the future : St. Petersburg, Russia, 6-11 July. St. Petersburg: [s. n.], 2008. Str. 142. [COBISS.SI-ID 4056602]
399. RANGUS, Mojca, MALI, Gregor, MAZAJ, Matjaž, KAUČIČ, Venčeslav. ▫$^{29}Si$▫ NMR, XRD and HRTEM investigations of Ti-Beta particle formation. V: GÉDÉON, Antoine (ur.), MASSIANI, Pascale (ur.), BABONNEAU, Florence (ur.). Zeolites and related materials : trends, targets and challenges : proceedings of the 4th International FEZA conference, Paris, France, 2-6 September 2008. Part B. 1st ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2008. Str. 817-820. Studies in surface science and catalysis, vol. 174 B. ISBN 978-0-444-53297-8, ISBN 978-0-444-53298-5, ISBN 978-0-444-53296-1. ISSN 0167-2991. [COBISS.SI-ID 3994138]
400. MAUČEC, Darja. Vgradnja mangana v zeolit silikalit-1 : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Maučec], 2008. 83 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 29631749]
401. KAUČIČ, Venčeslav (urednik), ZABUKOVEC LOGAR, Nataša (urednik). Workshop "Drinking and waste-water treatment using zeolites" in the scope of Eureka project "Purewater", Ljubljana, 6.-7.11.2008 : book of abstracts. Ljubljana: National Institute of Chemistry, 2008. 22 str. [COBISS.SI-ID 1071355]
402. NOVAK TUŠAR, Nataša, ARČON, Iztok, KAUČIČ, Venčeslav. XANES and EXAFS analyses of manganese local environment in porous silicate catalysts. V: FAZINIĆ, Stjepko (ur.), JAKŠIĆ, Milko (ur.). Book of abstracts. European Conference on X-Ray Spectrometry, 16th-20th June 2008, Cavtat, Dubrovnik, Croatia. Zagreb: Ruđer Bošković Institute, 2008. Str. 64. ISBN 978-953-6690-73-2. [COBISS.SI-ID 911867]
403. NOVAK TUŠAR, Nataša, CECOWSKI, Saša, ARČON, Iztok, KAUČIČ, Venčeslav. Z manganom modificirani porozni silikati kot okolju prijazni katalizatorji = Manganese modified porous silicates as environmental friendly catalysts. V: GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). Slovenski kemijski dnevi 2008, Maribor, 25. in 26. september 2008 : [zbornik referatov]. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2008. Str. 1-6. ISBN 978-961-248-118-6. [COBISS.SI-ID 4016410]


2009

404. UKMAR GODEC, Tina, MALI, Gregor, PLANINŠEK, Odon, RISTIĆ, Alenka, GABERŠČEK, Miran, KAUČIČ, Venčeslav. Embedding drugs into mesoporous silicates. V: BRONIĆ, Josip (ur.), NOVAK TUŠAR, Nataša (ur.). Proceedings of the 2nd Slovenian-Croatian symposium on zeolites : October 1-2, 2009, Ljubljana, Slovenia. Zagreb: Croatian zeolite association (CROZA), 2009. Str. 17-20. ISBN 978-953-55373-1-1. [COBISS.SI-ID 4286490]
405. RANGUS, Mojca, MALI, Gregor, CECOWSKI, Saša, NOVAK TUŠAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Formation of SAPO and MnSAPO thin films and xerogels studied by solid-state NMR spectroscopy. V: Programme and book of abstracts. EUROMAR 2009, Magnetic Resonance Conference, 5th - 9th July 2009, Göteborg, Sweden. [S. l.: s. n.], 2009. Str. 111. [COBISS.SI-ID 4204314]
406. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, NOVAK TUŠAR, Nataša, RISTIĆ, Alenka, MALI, Gregor, MAZAJ, Matjaž, KAUČIČ, Venčeslav. Functionalisation and structure characterisation of porous silicates and aluminophosphates. V: VALTCHEV, Valentin (ur.). Ordered porous solids : recent advances and prospects. 1st ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2009. Str. 101-126. ISBN 978-0-444-53189-6. [COBISS.SI-ID 4005914]
407. UKMAR GODEC, Tina, GODEC, Aljaž, MALI, Gregor, RISTIĆ, Alenka, GABERŠČEK, Miran, KAUČIČ, Venčeslav. Incorporating drugs into ordered mesoporous matrices. V: MIHAILOVIĆ, Dragan (ur.), DOMINKO, Robert (ur.), VILFAN, Mojca (ur.). Book of abstracts : SLONANO 2009, 19-21 October 2009, Ljubljana. Ljubljana: National Institute of Chemistry, 2009. Str. 63. [COBISS.SI-ID 4325146]
408. MALI, Gregor, KAUČIČ, Venčeslav, FERNANDEZ, Christian. Location of transition-metal ions within inorganic frameworks: combined solid-state NMR and first principles calcilations investigation. V: The 6th Alpine conference on solid-state NMR - a European conference on solid state nuclear magnetic resonance : new concepts and applications = 6ème Conférence Alpine sur la RMN de l'Etat Solide : Chamonix-Mont Blanc, France, 13-17 September 2009. [S. l.: s. n.], 2009. 1 str. [COBISS.SI-ID 4284186]
409. MALI, Gregor, KAUČIČ, Venčeslav. Location of transition-metal ions within inorganic frameworks: investigation by solid-state NMR and first principle calculations. V: Programme and book of abstracts. EUROMAR 2009, Magnetic Resonance Conference, 5th - 9th July 2009, Göteborg, Sweden. [S. l.: s. n.], 2009. Str. 85-86. [COBISS.SI-ID 4212506]
410. KAUČIČ, Venčeslav. Mesoporous materials. V: 3rd Slovenia-Korea workshop on advanced materials : Ljubljana, Slovenia, May 11-14, 2009. [S.l.: s.n.], 2009. Str. 20. [COBISS.SI-ID 4157722]
411. MAZAJ, Matjaž, KAUČIČ, Venčeslav. Micro/mesoporous silicate composites : synthetic approaches and structural properties. V: MIHAILOVIĆ, Dragan (ur.), DOMINKO, Robert (ur.), VILFAN, Mojca (ur.). Book of abstracts : SLONANO 2009, 19-21 October 2009, Ljubljana. Ljubljana: National Institute of Chemistry, 2009. Str. 64. [COBISS.SI-ID 4325402]
412. KAUČIČ, Venčeslav. Microporous and mesoporous materials : [keynote lecture]. V: Structure-performance relationships at the surface of functional materials : [book of abstracts]. COST Chemistry D36 3rd workshop and 5th Management Committee Meeting, Benahavis (Malaga, Spain), 21st to 23rd of October, 2009. [S.l.: s.n.], 2009. Str. 21-22. [COBISS.SI-ID 4332314]
413. KAUČIČ, Venčeslav. Modified microporous and mesoporous materials. V: BRONIĆ, Josip (ur.), NOVAK TUŠAR, Nataša (ur.). Proceedings of the 2nd Slovenian-Croatian symposium on zeolites : October 1-2, 2009, Ljubljana, Slovenia. Zagreb: Croatian zeolite association (CROZA), 2009. Str. 1-6. ISBN 978-953-55373-1-1. [COBISS.SI-ID 4285978]
414. KAUČIČ, Venčeslav. Modified microporous and mesoporous materials and their composites. Brisbane: University of Queensland, School of Chemistry & Molecular Biosciences, 9 March 2009. [COBISS.SI-ID 4290330]
415. KAUČIČ, Venčeslav. Modified microporous and mesoporous materials and their composites. Canberra: Australian National University, 16 March 2009. [COBISS.SI-ID 4291098]
416. KAUČIČ, Venčeslav. Modified microporous and mesoporous materials and their composites. Melbourne: Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) and Monash University, 18 March 2009. [COBISS.SI-ID 4291354]
417. KAUČIČ, Venčeslav. Modified microporous and mesoporous materials and their composites. Melbourne: Melbourne University, 19 March 2009. [COBISS.SI-ID 4291610]
418. KAUČIČ, Venčeslav. Modified microporous and mesoporous materials and their composites. Sydney: University of New South Wales, 13 March 2009. [COBISS.SI-ID 4290842]
419. KAUČIČ, Venčeslav. Modified microporous and mesoporous materials and their composites. Sydney: University of Sydney, 12 March 2009. [COBISS.SI-ID 4290586]
420. NOVAK TUŠAR, Nataša, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Nanoporozni materiali in okoljske tehnologije : [predstavljeno na srečanju] Posvet o naprednih materialih. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 16.-17. september 2009. [COBISS.SI-ID 4292634]
421. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, RISTIĆ, Alenka, KAUČIČ, Venčeslav. New materials for thermal storage. V: MIHAILOVIĆ, Dragan (ur.), DOMINKO, Robert (ur.), VILFAN, Mojca (ur.). Book of abstracts : SLONANO 2009, 19-21 October 2009, Ljubljana. Ljubljana: National Institute of Chemistry, 2009. Str. 34. [COBISS.SI-ID 4323354]
422. RANGUS, Mojca, MALI, Gregor, CECOWSKI, Saša, NOVAK TUŠAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. NMR spectroscopy on SAPO and MnSAPO thin films. V: BRONIĆ, Josip (ur.), NOVAK TUŠAR, Nataša (ur.). Proceedings of the 2nd Slovenian-Croatian symposium on zeolites : October 1-2, 2009, Ljubljana, Slovenia. Zagreb: Croatian zeolite association (CROZA), 2009. Str. 35-38. ISBN 978-953-55373-1-1. [COBISS.SI-ID 4286746]
423. RAJIĆ, Nevenka, STOJAKOVIĆ, Đorđe, SAJIĆ, Sanja, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MALI, Gregor, KAUČIČ, Venčeslav. On the thermal degradation of 3-methylaminopropylamine captured inside the aluminium phosphate analogue of ULM-3. Journal of thermal analysis and calorimetry. [Print ed.]. 2010, vol. 101, issue 3, str. 919-924. ISSN 1388-6150. DOI: 10.1007/s10973-009-0504-7. [COBISS.SI-ID 4328730]
424. TASBIHI, Minoo, LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška, ČERNIGOJ, Urh, NOVAK TUŠAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Photocatalytic properties of titania-containing mesoporous silica powders : effects of preparation method titania amount and type of mesoporous silica. V: Book of abstracts. Photocatalytic Product and Technologies Conference "PPTC'09'. [S.l.: s.n.], 2009. Str. 92-93. [COBISS.SI-ID 1105915]
425. RAJIĆ, Nevenka, STOJAKOVIĆ, Đorđe, JEVTIĆ, Sanja, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KOVAČ, Janez, KAUČIČ, Venčeslav. Removal of aqueous manganese using the natural zeolitic tuff from the Vranjska Banja deposit in Serbia. Journal of hazardous materials. [Print ed.]. 2009, iss. 2-3, vol. 172, str. 1450-1457. ISSN 0304-3894. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2009.08.011. [COBISS.SI-ID 4230938]
426. BIRSA ČELIČ, Tadeja. Sinteza in strukturna karakterizacija poroznih železovih karboksilatov : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Birsa], 2009. 117 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 30558213]
427. NOVAK TUŠAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MALI, Gregor, RISTIĆ, Alenka, MAZAJ, Matjaž, CECOWSKI, Saša, RANGUS, Mojca, UKMAR GODEC, Tina, MAUČEC, Darja, KRANJC, Edi, OPRESNIK, Mojca, GORŠE, Olga, Members of local organizing committee. 2nd Slovenian-Croatian symposium on zeolites : October 1-2, 2009, Ljubljana, Slovenia. 2009. [COBISS.SI-ID 4285722]
428. BEŠTER-ROGAČ, Marija, PAVKO, Aleksander, KAUČIČ, Venčeslav. Slovenska znanstvena revija z največjim faktorjem vpliva : Acta Chimica Slovenica. Delo. [Tiskana izd.]. 26. junija 2009, letn. 51, št. 145, str. 12. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 30577413]
429. RISTIĆ, Alenka, NOVAK TUŠAR, Nataša, CECOWSKI, Saša, MAZAJ, Matjaž, KAUČIČ, Venčeslav. Structural characterization of a new mesostructured manganese silicate MnKIL-1. V: BRONIĆ, Josip (ur.), NOVAK TUŠAR, Nataša (ur.). Proceedings of the 2nd Slovenian-Croatian symposium on zeolites : October 1-2, 2009, Ljubljana, Slovenia. Zagreb: Croatian zeolite association (CROZA), 2009. Str. 39-42. ISBN 978-953-55373-1-1. [COBISS.SI-ID 4287002]
430. RANGUS, Mojca, JEVTIĆ, Sanja, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav, MALI, Gregor. Structural investigation of a new microporous aluminophosphate material by multinuclear solid-state NMR spectroscopy. V: MAKUC, Damjan (ur.), PLAVEC, Janez (ur.), ILC, Gregor (ur.). Magnetic moments in Central Europe, Otočec 2009 : tutorials and frontiers : program and book of abstracts, Otočec, Slovenia, February 11-15, 2009. Ljubljana: Slovenian NMR Centre, National Institute of Chemistry, 2009. Str. 89. ISBN 978-961-6104-13-5. [COBISS.SI-ID 4102426]
431. RANGUS, Mojca, JEVTIĆ, Sanja, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav, FERNANDEZ, Christian. Structural investigation of a novel microporous AlPO-F compound by solid-state NMR spectroscopy. V: The 6th Alpine conference on solid-state NMR - a European conference on solid state nuclear magnetic resonance : new concepts and applications = 6ème Conférence Alpine sur la RMN de l'Etat Solide : Chamonix-Mont Blanc, France, 13-17 September 2009. [S. l.: s. n.], 2009. 1 str. [COBISS.SI-ID 4284442]
432. STOJAKOVIĆ, Đorđe, RAJIĆ, Nevenka, RAKIĆ, Vesna, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Structure and thermal behavior of the layered zincophosphate [NH[sub]3-CH[sub]2-CH(NH[sub]3)-CH[sub]3](ZnPO[sub]4)[sub]2. Inorganica Chimica Acta. [Print ed.]. 2009, vol. 362, no. 6, str. 1991-1995. ISSN 0020-1693. [COBISS.SI-ID 4142618]
433. ŠILJEG, Mario, CERJAN-STEFANOVIĆ, Štefica, MAZAJ, Matjaž, NOVAK TUŠAR, Nataša, ARČON, Iztok, KOVAČ, Janez, MARGETA, Karmen, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Structure investigation of As(III)- and As(V)-species bound to Fe-modified clinoptilolite tuffs. Microporous and mesoporous materials : zeolites, clays, carbons and related materials. [Print ed.]. 2009, vol. 118, no. 1/3, str. 408-415. ISSN 1387-1811. [COBISS.SI-ID 1013755]
434. MAZAJ, Matjaž, STEVENS, Wesley J.J., ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, RISTIĆ, Alenka, NOVAK TUŠAR, Nataša, ARČON, Iztok, DANEU, Nina, MEYNEN, Vera, COOL, Pegie, VANSANT, Etienne F., KAUČIČ, Venčeslav. Synthesis and structural investigations on aluminium-free Ti-Beta/SBA-15 composite. Microporous and mesoporous materials : zeolites, clays, carbons and related materials. [Print ed.]. 2009, vol. 117, no. 1/2, str. 458-465. ISSN 1387-1811. [COBISS.SI-ID 4066074]
435. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MAZAJ, Matjaž, BIRSA ČELIČ, Tadeja, KAUČIČ, Venčeslav. Synthesis and structure investigation of new porous metal carboxylates for gas capture and storage. V: BRONIĆ, Josip (ur.), NOVAK TUŠAR, Nataša (ur.). Proceedings of the 2nd Slovenian-Croatian symposium on zeolites : October 1-2, 2009, Ljubljana, Slovenia. Zagreb: Croatian zeolite association (CROZA), 2009. Str. 43-46. ISBN 978-953-55373-1-1. [COBISS.SI-ID 4287258]
436. KRIŽAN, Janez, BAJSIČ, Ivan, MOŽINA, Janez, KAUČIČ, Venčeslav. Synthesis of transition metal and rare earth doped mixed oxide nanopowders. V: DRAMIĆANIN, Miroslav D. (ur.), VIANA, Bruno (ur.). Book of abstracts. 2nd International Conference on Physics of Optical Materials and Devices, Herceg Novi, Montenegro, August 26th - September 31st, 2009. Beograd: Vinca Institute of Nuclear Sciences, 2009. Str. [1], ilustr. ISBN 978-86-7306-102-3. [COBISS.SI-ID 11776539]
437. MAZAJ, Matjaž, NOVAK TUŠAR, Nataša, MALI, Gregor, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, RISTIĆ, Alenka, HABIB, Sami, KAUČIČ, Venčeslav. Synthesis strategies towards micro/mesoporous silicate composites. V: BRONIĆ, Josip (ur.), NOVAK TUŠAR, Nataša (ur.). Proceedings of the 2nd Slovenian-Croatian symposium on zeolites : October 1-2, 2009, Ljubljana, Slovenia. Zagreb: Croatian zeolite association (CROZA), 2009. Str. 13-16. ISBN 978-953-55373-1-1. [COBISS.SI-ID 4286234]
438. MAZAJ, Matjaž, HABIB, Sami, KAUČIČ, Venčeslav. Synthesis strategies towards micro/mesoporous silicate composites. V: 1st International conference on nanostructured materials and nanocomposites (ICNM - 2009) : April 6-8, 2009, Kottayam, India. Kottayam [Kerala, India]: Institute of Macromolecular Science and Engineering = IMSE, 2009. Str. 151-152. [COBISS.SI-ID 4125722]
439. RISTIĆ, Alenka, NOVAK TUŠAR, Nataša, CECOWSKI, Saša, MAZAJ, Matjaž, KAUČIČ, Venčeslav. Two-step synthesis and characterization of a new disordered mesoporous manganese silicate MnKIL-1. Acta chimica slovenica. [Tiskana izd.]. 2009, vol. 56, no. 3, str. 740-743. ISSN 1318-0207. [COBISS.SI-ID 4271130]
440. RANGUS, Mojca, NOVAK TUŠAR, Nataša, ARČON, Iztok, CECOWSKI, Saša, MALI, Gregor, KAUČIČ, Venčeslav. XANES and EXAFS studies of manganese incorporated into novel mesoporous aluminophosphate thin film. V: 14th International conference on X-ray absorption fine structure, Camerino, Italy, 26-31 July 2009 : program and abstracts. [S. l: s. n.], 2009. Str. 294. [COBISS.SI-ID 4212250]


2010

441. MALI, Gregor, DOMINKO, Robert, RANGUS, Mojca, KAUČIČ, Venčeslav. 6Li MAS NMR spectroscopy and first-principles calculations as a combined tool for the investigation of ▫$Li_2MnSiO_4$▫ and ▫$Li_ 2FeSiO_4$▫ polymorphs. V: CHIMICHI, Stefano (ur.). Book of abstracts : WWMR 2010 : Joint EUROMAR 2010 and 17th ISMAR Conference, Florence, July 4-9, 2010. [S. l.: s. n.], 2010. Str. 328. [COBISS.SI-ID 4494362]
442. MAZEJ, Zoran, GORESHNIK, Evgeny A., ARČON, Iztok, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Apparently regular octahedral coordination of Ag(II) in ▫$IF_6[Ag(SbF_6)_3]$▫. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie = journal of inorganic and general chemistry. 2010, vol. 636, no. 1, str. 224-229. ISSN 0044-2313. DOI: 10.1002/zaac.200900238. [COBISS.SI-ID 4230682]
443. MAZAJ, Matjaž, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Crystal structure analysis of new MOF-type Ca-based pimelate. V: Book of abstract. EPDIC 12, 12th European Powder Diffraction Conference, 27-30 August 2010, Darmstadt, Germany. [S. l.: s. n.], 2010. Str. 58-59. [COBISS.SI-ID 4530714]
444. MAZAJ, Matjaž, SOLER-ILLIA, Galo J.A.A., CECOWSKI, Saša, MALI, Gregor, NOVAK TUŠAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Cubic mesoporous aluminophosphate thin films : structural characterization and application opportunities. V: ANTONIĆ JELIĆ, Tatjana (ur.), ZABUKOVEC LOGAR, Nataša (ur.). Proceedings of the 3rd Croatian-Slovenian symposium on zeolites, 3rd Slovenian-Croatian symposium on zeolites : september 16-17, 2010, Trogir, Croatia. Zagreb: Croatian zeolite association, 2010. Str. 11-14. ISBN 978-953-55373-2-8. [COBISS.SI-ID 4495642]
445. HELLIWELL, Madeleine, HELLIWELL, John R., KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, TEAT, S. J., WARREN, J. E., DODSON, E. J. Determination of zinc incoropration in the Zn-substituted gallophosphate ZnULM-5 by multiple wavelenght anomalous dispersion techniques. Acta crystallographica. Section B, Structural science. 2010, vol. b66, iss. 3, str. 345-357, ilustr. ISSN 0108-7681. DOI: 10.1107/S0108768110011237. [COBISS.SI-ID 4404250]
446. RANGUS, Mojca, MAZAJ, Matjaž, MALI, Gregor, ARČON, Iztok, KAUČIČ, Venčeslav. Formation of zeolite Ti-Beta investigated by 29Si NMR and X-ray absorption spectroscopy. V: ANTONIĆ JELIĆ, Tatjana (ur.), ZABUKOVEC LOGAR, Nataša (ur.). Proceedings of the 3rd Croatian-Slovenian symposium on zeolites, 3rd Slovenian-Croatian symposium on zeolites : september 16-17, 2010, Trogir, Croatia. Zagreb: Croatian zeolite association, 2010. Str. 101-104, ilustr. ISBN 978-953-55373-2-8. [COBISS.SI-ID 4497434]
447. RANGUS, Mojca, MAZAJ, Matjaž, MALI, Gregor, ARČON, Iztok, KAUČIČ, Venčeslav. Investigation of crystallisation process of zeolite Ti-Beta. V: MIHAILOVIĆ, Dragan (ur.), et al. Book of abstracts : SLONANO 2010, 20-22 October 2010, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: National Institute of Chemistry, 2010. Str. 12. [COBISS.SI-ID 4577306]
448. RISTIĆ, Alenka, LAZAR, Karoly, MAUČEC, Darja, SOLT, Hanna, LÓNYI, Ferenc, KAUČIČ, Venčeslav. Investigations on isomorphously substituted iron in Fe-Beta and Fe-silicalite-1. V: ANTONIĆ JELIĆ, Tatjana (ur.), ZABUKOVEC LOGAR, Nataša (ur.). Proceedings of the 3rd Croatian-Slovenian symposium on zeolites, 3rd Slovenian-Croatian symposium on zeolites : september 16-17, 2010, Trogir, Croatia. Zagreb: Croatian zeolite association, 2010. Str. 97-100, ilustr. ISBN 978-953-55373-2-8. [COBISS.SI-ID 4497178]
449. RISTIĆ, Alenka, LAZAR, Karoly, MAUČEC, Darja, GABROVŠEK, Roman, SOLT, Hanna, LÓNYI, Ferenc, KAUČIČ, Venčeslav. Iron in isomorphously substituted iron silicates : comparison of Fe-Beta and Fe-silicalite-1. V: COLELLA, Carmine (ur.). Abstracts. 16th International Zeolite Conference joint with the 7th International Mesostructured Materials Symposium, IZC-IMMS 2010, Sorrento, July 4-9, 2010. Napoli: A. De Frede, 2010. Str. 150. [COBISS.SI-ID 4462618]
450. BULJAN, Iva, KOSANOVIĆ, Cleo, SUBOTIĆ, Boris, NOVAK TUŠAR, Nataša, RISTIĆ, Alenka, GABROVŠEK, Roman, KAUČIČ, Venčeslav, MIŠIĆ RADIĆ, Tea. Kinetic analysis of isothermal crystallization of potassium aluminosilicate ceramics (leucite and kalsilite) from amorphous potassium aluminosilicate precursors. Crystal growth & design. 2010, vol. 10, no. 2, str. 838-844. ISSN 1528-7483. [COBISS.SI-ID 33735173]
451. MAZAJ, Matjaž, NOVAK TUŠAR, Nataša, MALI, Gregor, KAUČIČ, Venčeslav. Mesoporous aluminophosphate thin films : synthesis and structural characterization. V: Nanostructured materials for sorption, separation and catalysis : scientific programme and abstracts volume : Antwerp, 4-5 october 2010. Antwerp: University of Antwerp, Dept. Chemistry, Laboratory of Adsorption and Catalysis, cop. 2010. Str. 27. [COBISS.SI-ID 4532506]
452. ŽUNKOVIČ, Emanuela, MAZAJ, Matjaž, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Metal-organic framework materials for hydrogen storage applications. V: TREBŠE, Polonca (ur.), STOPAR, Marta (ur.), LAVTIŽAR, Vesna (ur.). Book of abstracts. The 11th European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC 11, Portorož, Slovenia, December 8-11, 2010. Nova Gorica: University, 2010. Str. 177. ISBN 978-961-6311-66-3. [COBISS.SI-ID 4563738]
453. KAUČIČ, Venčeslav. Micro- and mesoporous materials with a focus on their composites : [Nagoya University, Japan, 18. 11. 2010]. Nagoya, 2010. [COBISS.SI-ID 34906629]
454. KAUČIČ, Venčeslav. Micro- and mesoporous materials with a focus on their composites : [RIKEN Institute, Japan, 19. 11. 2010]. Harima Science Garden City, 2010. [COBISS.SI-ID 34907141]
455. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, NOVAK TUŠAR, Nataša, MALI, Gregor, RISTIĆ, Alenka, MAZAJ, Matjaž, GABROVŠEK, Roman, KAUČIČ, Venčeslav. Microporous adsorbents for heat and hydrogen storage applications. V: ANTONIĆ JELIĆ, Tatjana (ur.), ZABUKOVEC LOGAR, Nataša (ur.). Proceedings of the 3rd Croatian-Slovenian symposium on zeolites, 3rd Slovenian-Croatian symposium on zeolites : september 16-17, 2010, Trogir, Croatia. Zagreb: Croatian zeolite association, 2010. Str. 1-6, ilustr. ISBN 978-953-55373-2-8. [COBISS.SI-ID 4497690]
456. MAUČEC, Darja, CECOWSKI, Saša, KAUČIČ, Venčeslav, NOVAK TUŠAR, Nataša. Mn-modified zeolites for applications in oxidation catalysis. V: TREBŠE, Polonca (ur.), STOPAR, Marta (ur.), LAVTIŽAR, Vesna (ur.). Book of abstracts. The 11th European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC 11, Portorož, Slovenia, December 8-11, 2010. Nova Gorica: University, 2010. Str. 264. ISBN 978-961-6311-66-3. [COBISS.SI-ID 4563482]
457. NOVAK TUŠAR, Nataša, CECOWSKI, Saša, RISTIĆ, Alenka, MALI, Gregor, MAZAJ, Matjaž, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. MnO [sub] X nanoparticles supported on a new mesostructured silicate with textural porosity. V: COLELLA, Carmine (ur.). Abstracts. 16th International Zeolite Conference joint with the 7th International Mesostructured Materials Symposium, IZC-IMMS 2010, Sorrento, July 4-9, 2010. Napoli: A. De Frede, 2010. Str. 60. [COBISS.SI-ID 4461850]
458. NOVAK TUŠAR, Nataša, COTMAN, Magda, PINTAR, Albin, KAUČIČ, Venčeslav. ▫$MnO_X$▫ nanoparticles as catalysts for the decomposition of organic dye. V: TREBŠE, Polonca (ur.), STOPAR, Marta (ur.), LAVTIŽAR, Vesna (ur.). Book of abstracts. The 11th European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC 11, Portorož, Slovenia, December 8-11, 2010. Nova Gorica: University, 2010. Str. 256. ISBN 978-961-6311-66-3. [COBISS.SI-ID 4588058]
459. NOVAK TUŠAR, Nataša, COTMAN, Magda, PINTAR, Albin, KAUČIČ, Venčeslav. ▫$MnO_X$▫ nanoparticles on inert porous silicate support. V: Nanostructured materials for sorption, separation and catalysis : scientific programme and abstracts volume : Antwerp, 4-5 october 2010. Antwerp: University of Antwerp, Dept. Chemistry, Laboratory of Adsorption and Catalysis, cop. 2010. Str. 51. [COBISS.SI-ID 4532250]
460. NOVAK TUŠAR, Nataša, RISTIĆ, Alenka, MALI, Gregor, MAZAJ, Matjaž, ARČON, Iztok, ARČON, Denis, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. ▫$MnO_x$▫ nanoparticles supported on a new mesostructured silicate with textural porosity. Chemistry : A European Journal. [Print ed.]. 2010, vol. 16, iss. 19, str. 5783-5793. ISSN 0947-6539. DOI: 10.1002/chem.200902851. [COBISS.SI-ID 1459963]
461. NOVAK TUŠAR, Nataša, CECOWSKI, Saša, MAUČEC, Darja, ARČON, Iztok, KAUČIČ, Venčeslav. MnS-1 nanocrystals with manganese local environment on demand. V: ANTONIĆ JELIĆ, Tatjana (ur.), ZABUKOVEC LOGAR, Nataša (ur.). Proceedings of the 3rd Croatian-Slovenian symposium on zeolites, 3rd Slovenian-Croatian symposium on zeolites : september 16-17, 2010, Trogir, Croatia. Zagreb: Croatian zeolite association, 2010. Str. 93-96, ilustr. ISBN 978-953-55373-2-8. [COBISS.SI-ID 4496154]
462. CECOWSKI, Saša, NOVAK TUŠAR, Nataša, RANGUS, Mojca, ARČON, Iztok, KAUČIČ, Venčeslav. MnS-1 nanosized crystals : synthesis and characterization. V: COLELLA, Carmine (ur.). Abstracts. 16th International Zeolite Conference joint with the 7th International Mesostructured Materials Symposium, IZC-IMMS 2010, Sorrento, July 4-9, 2010. Napoli: A. De Frede, 2010. Str. 11. [COBISS.SI-ID 4461594]
463. BIRSA ČELIČ, Tadeja, MAZAJ, Matjaž, GUILLOU, Nathalie, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. New zinc-based metal organic framework material. V: ANTONIĆ JELIĆ, Tatjana (ur.), ZABUKOVEC LOGAR, Nataša (ur.). Proceedings of the 3rd Croatian-Slovenian symposium on zeolites, 3rd Slovenian-Croatian symposium on zeolites : september 16-17, 2010, Trogir, Croatia. Zagreb: Croatian zeolite association, 2010. Str. 43-46. ISBN 978-953-55373-2-8. [COBISS.SI-ID 4496666]
464. RISTIĆ, Alenka, HENNINGER, Stefan K., KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Novel adsorption material for thermal energy storage. V: Book of abstracts : EuroSun2010 : international conference on solar heating, cooling and buildings, 28 september-1 october 2010, Graz, Austria. [S. l.]: OCS Associates, 2010. Str. 132. ISBN 978-3-901425-12-7. [COBISS.SI-ID 4507418]
465. RISTIĆ, Alenka, HENNINGER, Stefan K., KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Novel adsorption material for thermal energy storage. V: Proceedings. Graz: ISES, 2010. 5 str. ISBN 978-3-901425-13-4. [COBISS.SI-ID 4507674]
466. RISTIĆ, Alenka, KAUČIČ, Venčeslav. A novel sorption material for thermal energy storage. V: First international conference on materials for energy, July 4-8, 2010, Karlsruhe, Germany : extended abstracts : book B. [Frankfurt]: Dechema, 2010. Str. 800. ISBN 978-3-89746-117-8. [COBISS.SI-ID 4465690]
467. UKMAR GODEC, Tina, GODEC, Aljaž, PLANINŠEK, Odon, KAUČIČ, Venčeslav, GABERŠČEK, Miran, MALI, Gregor. Physical state of drugs in mesoscopic confinement : crystalline or glassy. V: COLELLA, Carmine (ur.). Abstracts. 16th International Zeolite Conference joint with the 7th International Mesostructured Materials Symposium, IZC-IMMS 2010, Sorrento, July 4-9, 2010. Napoli: A. De Frede, 2010. Str. 409. [COBISS.SI-ID 4463130]
468. UKMAR GODEC, Tina, GODEC, Aljaž, PLANINŠEK, Odon, KAUČIČ, Venčeslav, GABERŠČEK, Miran, MALI, Gregor. Physical state of drugs in mesoscopic confinement : crystalline or glassy?. V: Advanced ordered porous materials and their potential applications : [book of abstracts]. Salerno: University od Salerno, 2010. Str. 2. [COBISS.SI-ID 4464154]
469. UKMAR GODEC, Tina, GODEC, Aljaž, MALI, Gregor, PLANINŠEK, Odon, GABERŠČEK, Miran, KAUČIČ, Venčeslav. The physical state of indomethacin confined to nanometer dimensions. V: ANTONIĆ JELIĆ, Tatjana (ur.), ZABUKOVEC LOGAR, Nataša (ur.). Proceedings of the 3rd Croatian-Slovenian symposium on zeolites, 3rd Slovenian-Croatian symposium on zeolites : september 16-17, 2010, Trogir, Croatia. Zagreb: Croatian zeolite association, 2010. Str. 51-54. ISBN 978-953-55373-2-8. [COBISS.SI-ID 4496410]
470. MALI, Gregor, UKMAR GODEC, Tina, GODEC, Aljaž, KAUČIČ, Venčeslav, GABERŠČEK, Miran. Physical state of model drugs in mesoporous confinement. V: Book of abstracts : 10th international Bologna conference on magnetic resonance in porous media, 12th to 16th september 2010, Leipzig, Germany : MRPM 10. Leipzig: [s. n.], 2010. Str. 82-83. [COBISS.SI-ID 4511002]
471. RAJIĆ, Nevenka, STOJAKOVIĆ, Đorđe, JOVANOVIC, Mina, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MAZAJ, Matjaž, KAUČIČ, Venčeslav. Removal of nickel(II) ions from aqueous solutions using the natural clinoptilolite and preparation of nano-NiO on the exhausted clinoptilolite. Applied Surface Science. [Print ed.]. 2010, vol. 257, iss. 5, str. 1524-1532. ISSN 0169-4332. [COBISS.SI-ID 4549914]
472. BIRSA ČELIČ, Tadeja. Sinteza in strukturna karakterizacija poroznih železovih karboksilatov. Ljubljana: [T. Birsa], 2010. 117 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4377882]
473. RANGUS, Mojca, MALI, Gregor, MAZAJ, Matjaž, BIRSA ČELIČ, Tadeja, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Structural investigation of metal-organic frameworks with solid-state NMR spectroscopy. V: CHIMICHI, Stefano (ur.). Book of abstracts : WWMR 2010 : Joint EUROMAR 2010 and 17th ISMAR Conference, Florence, July 4-9, 2010. [S. l.: s. n.], 2010. Str. 341. [COBISS.SI-ID 4494618]
474. RANGUS, Mojca, CECOWSKI, Saša, NOVAK TUŠAR, Nataša, MALI, Gregor, ARČON, Iztok, KAUČIČ, Venčeslav. Structural investigations of cubic mesoporous SAPO thin films. V: Advanced ordered porous materials and their potential applications : [book of abstracts]. Salerno: University od Salerno, 2010. Str. 7. [COBISS.SI-ID 4464666]
475. BULJAN, Iva, KOSANOVIĆ, Cleo, NOVAK TUŠAR, Nataša, RISTIĆ, Alenka, GABROVŠEK, Roman, KAUČIČ, Venčeslav. Structural properties and crystallization kinetics of leucite and kalsilite from aluminosilicate amorphous precursors. V: ANTONIĆ JELIĆ, Tatjana (ur.), ZABUKOVEC LOGAR, Nataša (ur.). Proceedings of the 3rd Croatian-Slovenian symposium on zeolites, 3rd Slovenian-Croatian symposium on zeolites : september 16-17, 2010, Trogir, Croatia. Zagreb: Croatian zeolite association, 2010. Str. 47-50. ISBN 978-953-55373-2-8. [COBISS.SI-ID 4496922]
476. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MALI, Gregor, RAJIĆ, Nevenka, JEVTIĆ, Sanja, RANGUS, Mojca, GOLOBIČ, Amalija, KAUČIČ, Venčeslav. Structure investigation of fluuorinated aluminophosphate ULM-3 Al templated by 3-methylaminopropylamine. Journal of solid state chemistry. 2010, issue 5, vol. 183, str. 1055-1062. ISSN 0022-4596. DOI: 10.1016/j.jssc.2010.02.020. [COBISS.SI-ID 4385562]
477. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, BIRSA ČELIČ, Tadeja, RANGUS, Mojca, MALI, Gregor, MALI, Gregor, KAUČIČ, Venčeslav. Study of water sorption on zinc- and iron-carboxylates for potential heat storage application. V: Book of abstracts : MOF 2010. Frankfurt am Main: Deschema, 2010. Str. 187. [COBISS.SI-ID 4533018]
478. BIRSA ČELIČ, Tadeja, MAZAJ, Matjaž, GUILLOU, Nathalie, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Synthesis, structure characterization and hydrothermal properties of new porous zinc carboxylate. V: COLELLA, Carmine (ur.). Abstracts. 16th International Zeolite Conference joint with the 7th International Mesostructured Materials Symposium, IZC-IMMS 2010, Sorrento, July 4-9, 2010. Napoli: A. De Frede, 2010. Str. 349. [COBISS.SI-ID 4462874]
479. BIRSA ČELIČ, Tadeja, MAZAJ, Matjaž, GUILLOU, Nathalie, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Synthesis, structure characterization and hydrothermal properties of new porous zinc carboxylate. V: Advanced ordered porous materials and their potential applications : [book of abstracts]. Salerno: University od Salerno, 2010. Str. 15. [COBISS.SI-ID 4464410]
480. RISTIĆ, Alenka, KAUČIČ, Venčeslav. Študija sinteznega postopka in metode karakterizacije zeolitov. Ljubljana: Kemijski inštitut, januar 2010. 48 str. Delovno poročilo KI, 2521. [COBISS.SI-ID 33736965]
481. CECOWSKI, Saša, NOVAK TUŠAR, Nataša, RANGUS, Mojca, MALI, Gregor, SOLER-ILLIA, Galo J.A.A., KAUČIČ, Venčeslav. Thin films of cubic mesoporous aluminophosphates modified by silicon and manganese. Microporous and mesoporous materials : zeolites, clays, carbons and related materials. [Print ed.]. 2010, vol. 135, str. 161-169. ISSN 1387-1811. [COBISS.SI-ID 4470042]
482. CECOWSKI, Saša, NOVAK TUŠAR, Nataša, RANGUS, Mojca, MALI, Gregor, MAZAJ, Matjaž, KAUČIČ, Venčeslav. Thin films of cubic mesoporous aluminophosphates modified by silicon and manganese. V: MIHAILOVIĆ, Dragan (ur.), et al. Book of abstracts : SLONANO 2010, 20-22 October 2010, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: National Institute of Chemistry, 2010. Str. 22. [COBISS.SI-ID 4544794]
483. TASBIHI, Minoo, LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, RISTIĆ, Alenka, KAUČIČ, Venčeslav, NOVAK TUŠAR, Nataša. Titania-containing mesoporous silica powders : structural properties and photocatalytic activity towards isopropanol degradation. V: MILLS, Andrew (ur.). 3rd international conference on semiconductor photochemistry : SP-3 : Glasgow, Scotland, 12th-16th April 2010_. Third International Conference on Semiconductor Photochemistry, Glasgow, Scotland, 12th-16th April 2010. Lausanne: Elsevier Sequoia, 2010. Vol. 216, no. 2/3, str. 167-178. Journal of photochemistry and photobiology.A, Chemistry, Vol. 216, issues 2/3, 2010. ISSN 1010-6030. DOI: 10.1016/j.jphotochem.2010.07.011. [COBISS.SI-ID 1545211]


2011

484. MALI, Gregor, KAUČIČ, Venčeslav, SIRISOPANAPORN, Chutchamon, MASQUELIER, Christian, DOMINKO, Robert. 6^Li MAS NMR spectroscopy and first-principles calculations as a combined tool for the investigation of Li_2(Mn,Fe)SiO_ 4 polymorphs. V: 2nd SMARTER crystallography workshop : book of abstracts : 23-27 May, 2011, University of Aveiro, Portugal. [S. l.: s. n.], 2011. [COBISS.SI-ID 4682010]
485. IPAVEC, Andrej, GABROVŠEK, Roman, VUK, Tomaž, KAUČIČ, Venčeslav, MAČEK, Jadran, MEDEN, Anton. Carboaluminate phases formation during the hydration of calcite-containing Portland cement. Journal of the American Ceramic Society. 2011, vol. 94, no. 3, str. 1238-1242. ISSN 0002-7820. DOI: 10.1111/j.1551-2916.2010.04201.x. [COBISS.SI-ID 34764037]
486. CECOWSKI, Saša, NOVAK TUŠAR, Nataša, LAHA, Subhash Chandra, KAUČIČ, Venčeslav, GLÄSER, Roger. Direct oxidation of alkyl aromatics in benzylic position to corresnponding ketones over microporous MnS-1. V: ANTONIĆ JELIĆ, Tatjana (ur.), NOVAK TUŠAR, Nataša (ur.). Proceedings of the 4th Slovenian-Croatian Symposium on Zeolites, 4th Croatian-Slovenian Sympozium on Zeolites : October 17-18, 2011, Ljubljana, Slovenia. Zagreb: Croatian Zeolite Association, 2011. Str. 61-64, ilustr. ISBN 978-953-55373-3-5. [COBISS.SI-ID 4819994]
487. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MAZAJ, Matjaž, RANGUS, Mojca, MALI, Gregor, KAUČIČ, Venčeslav. Dynamic behaviour of a new open framework calcium terephthalate. V: Innovations in zeolites and ordered porous solids : 5th International FEZA Conference, Valencia, Spain, 3rd-7th July 2011. Valencia: [s. n.], 2011. Str. 554-555, ilustr. [COBISS.SI-ID 4749850]
488. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MAZAJ, Matjaž, RANGUS, Mojca, MALI, Gregor, KAUČIČ, Venčeslav. Dynamic behaviour of a new open framework calcium terephthalate. V: Innovations in zeolites and ordered porous solids : book of abstracts : 5th International FEZA Conference, Valencia, Spain, 3rd-7th July 2011. Valencia: [s. n.], 2011. Str. 212. [COBISS.SI-ID 4752666]
489. RANGUS, Mojca, MAZAJ, Matjaž, MALI, Gregor, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, BIRSA ČELIČ, Tadeja, KAUČIČ, Venčeslav. The effect of the solvent on the dimensionality of the Mg-MOF framework. V: ANTONIĆ JELIĆ, Tatjana (ur.), NOVAK TUŠAR, Nataša (ur.). Proceedings of the 4th Slovenian-Croatian Symposium on Zeolites, 4th Croatian-Slovenian Sympozium on Zeolites : October 17-18, 2011, Ljubljana, Slovenia. Zagreb: Croatian Zeolite Association, 2011. Str. 101-103, ilustr. ISBN 978-953-55373-3-5. [COBISS.SI-ID 4820506]
490. BIRSA ČELIČ, Tadeja, MAZAJ, Matjaž, RANGUS, Mojca, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Fe-MOFs: thermal and sorption behaviour. V: ZABUKOVEC LOGAR, Nataša (ur.). Book of abstracts. 1st Workshop on Heat-Storage Materials in the scope of ERA-NET Project STOREHEAT, Ljubljana, Slovenia, October 17-18, 2011. Ljubljana: National Institute of Chemistry: STOREHEAT, 2011. Str. 14. [COBISS.SI-ID 4830490]
491. MAUČEC, Darja, NOVAK TUŠAR, Nataša, COTMAN, Magda, PINTAR, Albin, KAUČIČ, Venčeslav. Framework Mn in mesostructured silicate as catalyst for the decomposition of organic dye. V: Innovations in zeolites and ordered porous solids : 5th International FEZA Conference, Valencia, Spain, 3rd-7th July 2011. Valencia: [s. n.], 2011. Str. 722-723, ilustr. [COBISS.SI-ID 4750106]
492. MAUČEC, Darja, NOVAK TUŠAR, Nataša, COTMAN, Magda, PINTAR, Albin, KAUČIČ, Venčeslav. Framework Mn in mesostructured silicate as catalyst for the decomposition of organic dye. V: Innovations in zeolites and ordered porous solids : book of abstracts : 5th International FEZA Conference, Valencia, Spain, 3rd-7th July 2011. Valencia: [s. n.], 2011. Str. 258. [COBISS.SI-ID 4752922]
493. CECOWSKI, Saša. Funkcionalizacija zeolitnih in mezoporoznih materialov z manganom : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Cecowski], 2011. 125 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 258258432]
494. ŽUNKOVIČ, Emanuela, RANGUS, Mojca, MAZAJ, Matjaž, GABROVŠEK, Roman, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Immobilization of metal salts in MIL-101(Fe). V: ANTONIĆ JELIĆ, Tatjana (ur.), NOVAK TUŠAR, Nataša (ur.). Proceedings of the 4th Slovenian-Croatian Symposium on Zeolites, 4th Croatian-Slovenian Sympozium on Zeolites : October 17-18, 2011, Ljubljana, Slovenia. Zagreb: Croatian Zeolite Association, 2011. Str. 49-52, ilustr. ISBN 978-953-55373-3-5. [COBISS.SI-ID 4819482]
495. RISTIĆ, Alenka, LAZAR, Karoly, SOLT, Hanna, KAUČIČ, Venčeslav. The influence of microwave-assisted synthesis on nanocrystalline iron silicalite-1 particles. CrystEngComm. 2011, vol. 13, no. 6, str. 1946-1952. ISSN 1466-8033. [COBISS.SI-ID 4620314]
496. BIRSA ČELIČ, Tadeja, RANGUS, Mojca, MAZAJ, Matjaž, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Insight into thermal behaviour of porous iron-containing MOF. V: IX COPS 2011 : 9th international symposium on characterisation of porous solids, 5-9 June 2011, Dresden, Germany : [book of abstracts]. Frankfurt am Main: Deschema, 2011. Str. 197. [COBISS.SI-ID 4703770]
497. BIRSA ČELIČ, Tadeja, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, RANGUS, Mojca, KAUČIČ, Venčeslav. An investigation of the role of acetone on the synthesis of two porous iron carboxylates. V: Innovations in zeolites and ordered porous solids : 5th International FEZA Conference, Valencia, Spain, 3rd-7th July 2011. Valencia: [s. n.], 2011. Str. 329-330, ilustr. [COBISS.SI-ID 4751386]
498. BIRSA ČELIČ, Tadeja, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, RANGUS, Mojca, KAUČIČ, Venčeslav. An investigation of the role of acetone on the synthesis of two porous iron carboxylates. V: Innovations in zeolites and ordered porous solids : book of abstracts : 5th International FEZA Conference, Valencia, Spain, 3rd-7th July 2011. Valencia: [s. n.], 2011. Str. 153. [COBISS.SI-ID 4753690]
499. RISTIĆ, Alenka, FISCHER, Fabian, KAUČIČ, Venčeslav. Investigation on water sorption of ion exchanged zeolite NaP. V: PETROVA, Galina P. (ur.). Advanced micro- and mesoporous materials : book of abstracts, program, list of participants : AMMM symposium. Sofia: [s. n.], 2011. Str. 148. International Symposium Advanced Micro- and Mesoporous Materials. ISSN 1314-4375. [COBISS.SI-ID 4774682]
500. RISTIĆ, Alenka, HENNINGER, Stefan K., KAUČIČ, Venčeslav. Investigations on new water sorbent for heat storage : [Elektronski vir]. V: International conference for sustainable energy storage 2011, 21-24 February 2011, Belfast, UK. Belfast: University of Ulster, 2011. 6 str. [COBISS.SI-ID 4649754]
501. KOBAL, Edvard, KAUČIČ, Venčeslav. Kemija - naše življenje, naša prihodnost. Industrija : panoge in posel. nov. 2011, št. 8, str. 3, ilustr. ISSN 2232-2604. [COBISS.SI-ID 4865562]
502. TURK, Vito, KAUČIČ, Venčeslav, BOŠTJANČIČ, Darja, MATETA, Marjan, MEDEN, Anton, JAMNIK, Janko, KRAJNC, Peter, VERČIČ, Dejan, TENZE, Goran, PUCELJ, Gregor. Kemija v družbi : okrogla miza, Nacionalna konferenca o komuniciranju kemije "Kemija med percepcijo in realnostjo: vloga znanstvenikov, industrije, medijev in izobraževanja", 24. maj 2011, Ljubljana, Slovenija. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 15118102]
503. CECOWSKI, Saša, MAZAJ, Matjaž, NOVAK TUŠAR, Nataša, RANGUS, Mojca, MALI, Gregor, SOLER-ILLIA, Galo J.A.A., KAUČIČ, Venčeslav. Manganese and silicon modified cubic mesoporous aluminophosphate thin films. V: Programme and abstracts. 34th annual meeting [of the] British Zeolite Association, 11-13 April 2011, The University of Edinburgh. Wolverhampton: British Zeolite Association, 2011. Str. 28. [COBISS.SI-ID 4643098]
504. MAUČEC, Darja, COTMAN, Magda, PINTAR, Albin, KAUČIČ, Venčeslav, NOVAK TUŠAR, Nataša. Manganese immobilised on porous silicate support as a promising catalyst for AOP wastewater treatment. V: VALANT, Matjaž (ur.), et al. Book of abstracts ; Proceedings book. Slovenian-Italian Conference on Materials and Technologies for Sustainable Growth, Ajdovščina, 4-6 May 2011. Nova Gorica: University, 2011. ISBN 978-961-6311-69-4. [COBISS.SI-ID 4655642]
505. NOVAK TUŠAR, Nataša, LAHA, Subhash Chandra, CECOWSKI, Saša, ARČON, Iztok, KAUČIČ, Venčeslav, GLÄSER, Roger. Mn-containing porous silicates as catalysts for the solvent-free selective oxidation of alkyl aromatics to aromatic ketones with molecular oxygen. Microporous and mesoporous materials : zeolites, clays, carbons and related materials. [Print ed.]. dec. 2011, vol. 146, no. 1/3, str. 166-171, ilustr. ISSN 1387-1811. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1387181111002071, DOI: 10.1016/j.micromeso.2011.05.001. [COBISS.SI-ID 2001403]
506. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MAZAJ, Matjaž, ŽUNKOVIČ, Emanuela, BIRSA ČELIČ, Tadeja, KAUČIČ, Venčeslav. Materiali za shranjevanje vodika = Materials for hydrogen storage. V: KRAVANJA, Zdravko (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.), BOGATAJ, Miloš (ur.). Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi 2011, Portorož, 14.-16. september 2011. Maribor: FKKT, 2011. Str. 76. ISBN 978-961-248-288-6. [COBISS.SI-ID 4795162]
507. VOVK, Irena (intervjuvanec), KAUČIČ, Venčeslav (intervjuvanec), SKAPIN, Tomaž (intervjuvanec). Mednarodno leto kemije : prispevek na Radiu Slovenija 1, Program A1, 1. 2. 2011. [COBISS.SI-ID 5482010]
508. RISTIĆ, Alenka, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, HENNINGER, Stefan K., KAUČIČ, Venčeslav. Microporous aluminophosphates: promising materials for heat transformation applications. V: ZABUKOVEC LOGAR, Nataša (ur.). Book of abstracts. 1st Workshop on Heat-Storage Materials in the scope of ERA-NET Project STOREHEAT, Ljubljana, Slovenia, October 17-18, 2011. Ljubljana: National Institute of Chemistry: STOREHEAT, 2011. Str. 13. [COBISS.SI-ID 4830234]
509. CECOWSKI, Saša, NOVAK TUŠAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav, LAHA, Subhash Chandra, GLÄSER, Roger. MnS-1 as a selective catalyst for the solvent-free oxidation of alkyl aromatics to aromatic ketones with molecular oxygen. V: Innovations in zeolites and ordered porous solids : 5th International FEZA Conference, Valencia, Spain, 3rd-7th July 2011. Valencia: [s. n.], 2011. Str. 851-852, ilustr. [COBISS.SI-ID 4749338]
510. CECOWSKI, Saša, NOVAK TUŠAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav, LAHA, Subhash Chandra, GLÄSER, Roger. MnS-1 as a selective catalyst for the solvent-free oxidation of alkyl aromatics to aromatic ketones with molecular oxygen. V: Innovations in zeolites and ordered porous solids : book of abstracts : 5th International FEZA Conference, Valencia, Spain, 3rd-7th July 2011. Valencia: [s. n.], 2011. Str. 294. [COBISS.SI-ID 4752154]
511. RAJIĆ, Nevenka, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Molecular sieves: aluminophosphates. V: HORVÁTH, István T. (ur.). Encyclopedia of catalysis. 2nd ed. New York: Wiley, 2011?. Str. 1-38, ilustr. ISBN 978-0-471-22761-8. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/0471227617.eoc151.pub2/abstract, DOI: 10.1002/0471227617.eoc151.pub2. [COBISS.SI-ID 4849690]
512. NOVAK TUŠAR, Nataša, TASBIHI, Minoo, KAUČIČ, Venčeslav, LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška. New insights on the immobilization of TiO[sub]2 on porous silicate supports-an efficient photocatalytic system for decomposition of VOC. V: Innovations in zeolites and ordered porous solids : 5th International FEZA Conference, Valencia, Spain, 3rd-7th July 2011. Valencia: [s. n.], 2011. Str. 427-428, ilustr. [COBISS.SI-ID 4749082]
513. NOVAK TUŠAR, Nataša, TASBIHI, Minoo, KAUČIČ, Venčeslav, LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška. New insights on the immobilization of TiO[sub]2 on porous silicate supports-an efficient photocatalytic system for decomposition of VOC. V: Innovations in zeolites and ordered porous solids : book of abstracts : 5th International FEZA Conference, Valencia, Spain, 3rd-7th July 2011. Valencia: [s. n.], 2011. Str. 177. [COBISS.SI-ID 4751898]
514. MAZAJ, Matjaž, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MALI, Gregor, RANGUS, Mojca, ŽUNKOVIČ, Emanuela, KAUČIČ, Venčeslav. A new MOF-type Ca-terephthalate: investigations of thermal properties and structural dynamics. V: ZABUKOVEC LOGAR, Nataša (ur.). Book of abstracts. 1st Workshop on Heat-Storage Materials in the scope of ERA-NET Project STOREHEAT, Ljubljana, Slovenia, October 17-18, 2011. Ljubljana: National Institute of Chemistry: STOREHEAT, 2011. Str. 15. [COBISS.SI-ID 4831002]
515. MAZAJ, Matjaž, LOISEAU, Thierry, KAUČIČ, Venčeslav. New open framework indium-based metal organic framework material: synthesis and crystal structure description. V: ANTONIĆ JELIĆ, Tatjana (ur.), NOVAK TUŠAR, Nataša (ur.). Proceedings of the 4th Slovenian-Croatian Symposium on Zeolites, 4th Croatian-Slovenian Sympozium on Zeolites : October 17-18, 2011, Ljubljana, Slovenia. Zagreb: Croatian Zeolite Association, 2011. Str. 85-88, ilustr. ISBN 978-953-55373-3-5. [COBISS.SI-ID 4820250]
516. RANGUS, Mojca, MAZAJ, Matjaž, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MALI, Gregor, BIRSA ČELIČ, Tadeja, KAUČIČ, Venčeslav. NMR investigation of the role of the solvent on the dimensionality of the Mg-MOF. V: A[!] european conference on solid state nuclear magnetic resonance, Chamonix-Mont Blanc, France, 11-15 September 2011 : new concepts and applications. Chamonix-Mont Blanc: [s. n.], 2011. Str. p 105. [COBISS.SI-ID 4790810]
517. ČENDAK, Tomaž, BIRSA ČELIČ, Tadeja, RANGUS, Mojca, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MALI, Gregor, KAUČIČ, Venčeslav. NMR studies of thermal stability of Zn-BTC. V: A[!] european conference on solid state nuclear magnetic resonance, Chamonix-Mont Blanc, France, 11-15 September 2011 : new concepts and applications. Chamonix-Mont Blanc: [s. n.], 2011. Str. p 19. [COBISS.SI-ID 4791066]
518. ČENDAK, Tomaž, BIRSA ČELIČ, Tadeja, RANGUS, Mojca, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MALI, Gregor, KAUČIČ, Venčeslav. NMR studies of thermal stability of Zn-BTC. V: Innovations in zeolites and ordered porous solids : 5th International FEZA Conference, Valencia, Spain, 3rd-7th July 2011. Valencia: [s. n.], 2011. Str. 319-320, ilustr. [COBISS.SI-ID 4749594]
519. ČENDAK, Tomaž, BIRSA ČELIČ, Tadeja, RANGUS, Mojca, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MALI, Gregor, KAUČIČ, Venčeslav. NMR studies of thermal stability of Zn-BTC. V: Innovations in zeolites and ordered porous solids : book of abstracts : 5th International FEZA Conference, Valencia, Spain, 3rd-7th July 2011. Valencia: [s. n.], 2011. Str. 150. [COBISS.SI-ID 4752410]
520. UKMAR GODEC, Tina, GODEC, Aljaž, PLANINŠEK, Odon, KAUČIČ, Venčeslav, MALI, Gregor, GABERŠČEK, Miran. The phase (trans)formation and physical state of a model drug in mesoscopic confinement. PCCP. Physical chemistry chemical physics : a journal of European Chemical Societies. 2011, vol. 13, issue 35, str. 16046-16054, ilustr. ISSN 1463-9076. DOI: 10.1039/c1cp20874h. [COBISS.SI-ID 4727322]
521. UKMAR GODEC, Tina, GODEC, Aljaž, PLANINŠEK, Odon, MALI, Gregor, GABERŠČEK, Miran, KAUČIČ, Venčeslav. Phase (trans)formation of indomethacin in nano-confinement. V: ANTONIĆ JELIĆ, Tatjana (ur.), NOVAK TUŠAR, Nataša (ur.). Proceedings of the 4th Slovenian-Croatian Symposium on Zeolites, 4th Croatian-Slovenian Sympozium on Zeolites : October 17-18, 2011, Ljubljana, Slovenia. Zagreb: Croatian Zeolite Association, 2011. Str. 113-116, ilustr. ISBN 978-953-55373-3-5. [COBISS.SI-ID 4821274]
522. UKMAR GODEC, Tina, GODEC, Aljaž, PLANINŠEK, Odon, MALI, Gregor, GABERŠČEK, Miran, KAUČIČ, Venčeslav. Physical state of a model drug in mesoscopic confinement. V: ICMAT 2011 : technical programme. Singapore: National University of Singapore, 2011. Str. 225. ISBN 978-981-08-8878-7. [COBISS.SI-ID 4719898]
523. ŽUNKOVIČ, Emanuela, MAZAJ, Matjaž, RANGUS, Mojca, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Post-synthesis modification of metal-organic framework material for improved hydrogen storage performance. V: VALANT, Matjaž (ur.), et al. Book of abstracts ; Proceedings book. Slovenian-Italian Conference on Materials and Technologies for Sustainable Growth, Ajdovščina, 4-6 May 2011. Nova Gorica: University, 2011. ISBN 978-961-6311-69-4. [COBISS.SI-ID 4655386]
524. ŽUNKOVIČ, Emanuela, RANGUS, Mojca, MAZAJ, Matjaž, GABROVŠEK, Roman, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Post-synthesis modification of MIL-101(Fe) with nickel and magnesium cations for hydrogen sorption applications. V: Innovations in zeolites and ordered porous solids : 5th International FEZA Conference, Valencia, Spain, 3rd-7th July 2011. Valencia: [s. n.], 2011. Str. 327-328, ilustr. [COBISS.SI-ID 4750874]
525. ŽUNKOVIČ, Emanuela, RANGUS, Mojca, MAZAJ, Matjaž, GABROVŠEK, Roman, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Post-synthesis modification of MIL-101(Fe) with nickel and magnesium cations for hydrogen sorption applications. V: Innovations in zeolites and ordered porous solids : book of abstracts : 5th International FEZA Conference, Valencia, Spain, 3rd-7th July 2011. Valencia: [s. n.], 2011. Str. 152. [COBISS.SI-ID 4753434]
526. UKMAR GODEC, Tina, GABERŠČEK, Miran, MALI, Gregor, KAUČIČ, Venčeslav. Preučevanje fizikalnega stanja modelne učinkovine vgrajene v mezoporozne silikate = Investigating the physical state of a model drug confined in mesoporous silicates. V: KRAVANJA, Zdravko (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.), BOGATAJ, Miloš (ur.). Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi 2011, Portorož, 14.-16. september 2011. Maribor: FKKT, 2011. Str. 70. ISBN 978-961-248-288-6. [COBISS.SI-ID 4794650]
527. KAUČIČ, Venčeslav. Professor Dušan Hadži - 90 years old. Acta chimica slovenica. [Tiskana izd.]. 2011, vol. 58, [no.] 3, str. [i-ii], portret. ISSN 1318-0207. [COBISS.SI-ID 261863936]
528. RANGUS, Mojca, MAZAJ, Matjaž, MALI, Gregor, BIRSA ČELIČ, Tadeja, KAUČIČ, Venčeslav. The role of the solvent on the dimensionality of the Mg-MOF investigated by NMR spectroscopy. V: Innovations in zeolites and ordered porous solids : 5th International FEZA Conference, Valencia, Spain, 3rd-7th July 2011. Valencia: [s. n.], 2011. Str. 101-102, ilustr. [COBISS.SI-ID 4750618]
529. RANGUS, Mojca, MAZAJ, Matjaž, MALI, Gregor, BIRSA ČELIČ, Tadeja, KAUČIČ, Venčeslav. The role of the solvent on the dimensionality of the Mg-MOF investigated by NMR spectroscopy. V: Innovations in zeolites and ordered porous solids : book of abstracts : 5th International FEZA Conference, Valencia, Spain, 3rd-7th July 2011. Valencia: [s. n.], 2011. Str. 60. [COBISS.SI-ID 4753178]
530. ŽUNKOVIČ, Emanuela, MAZAJ, Matjaž, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Sinteza in aktivacija kovinsko-organskega poroznega materiala MIL-101(Fe) za sorpcijo vodika = Synthesis and activation of metal-organic framework material MIL-101(Fe) for hydrogen sorption. V: KRAVANJA, Zdravko (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.), BOGATAJ, Miloš (ur.). Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi 2011, Portorož, 14.-16. september 2011. Maribor: FKKT, 2011. Str. 78. ISBN 978-961-248-288-6. [COBISS.SI-ID 35416069]
531. UKMAR GODEC, Tina, KAUČIČ, Venčeslav, MALI, Gregor. Solid-state NMR spectroscopy and first-principles calculations : a powerful combination of tools for the investigation of polymorphism of indomethacin. Acta chimica slovenica. [Tiskana izd.]. 2011, no. 3, vol. 58, str. 425-433, ilustr. ISSN 1318-0207. http://acta.chem-soc.si/58/58-3-425.pdf. [COBISS.SI-ID 4767770]
532. RANGUS, Mojca, MAZAJ, Matjaž, ARČON, Iztok, MALI, Gregor, KAUČIČ, Venčeslav. Spectroscopic investigation of Ti-modified aluminum-free zeolite-beta crystallization. Chemistry of materials. [Print ed.]. 2011, vol. 23, no. 5, str. 1337-1346. ISSN 0897-4756. [COBISS.SI-ID 1795579]
533. UKMAR GODEC, Tina, GODEC, Aljaž, PLANINŠEK, Odon, MALI, Gregor, GABERŠČEK, Miran, KAUČIČ, Venčeslav. Structural and dynamical properties of a model molecule in mesoscopic confinement. V: Book of abstracts : MC10. Manchester: University of Manchester, 2011. Str. cs_p10. [COBISS.SI-ID 4718874]
534. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MAZAJ, Matjaž, MALI, Gregor, RANGUS, Mojca, KAUČIČ, Venčeslav. Structural changes of open-framework calcium-terephthalate upon hydrothermal treatment. V: ANTONIĆ JELIĆ, Tatjana (ur.), NOVAK TUŠAR, Nataša (ur.). Proceedings of the 4th Slovenian-Croatian Symposium on Zeolites, 4th Croatian-Slovenian Sympozium on Zeolites : October 17-18, 2011, Ljubljana, Slovenia. Zagreb: Croatian Zeolite Association, 2011. Str. 117-120, ilustr. ISBN 978-953-55373-3-5. [COBISS.SI-ID 4821530]
535. BIRSA ČELIČ, Tadeja, RANGUS, Mojca, HENNINGER, Stefan K., KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Study of hydrothermal stability and water sorption in porous iron-carboxylate for heat storage applications. V: VALANT, Matjaž (ur.), et al. Book of abstracts ; Proceedings book. Slovenian-Italian Conference on Materials and Technologies for Sustainable Growth, Ajdovščina, 4-6 May 2011. Nova Gorica: University, 2011. ISBN 978-961-6311-69-4. [COBISS.SI-ID 4655898]
536. BIRSA ČELIČ, Tadeja, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, RANGUS, Mojca, KAUČIČ, Venčeslav. Study of the solvent effect on the synthesis of two porous iron carboxylates: MIL-100(Fe) and MIL-45(Fe). V: ANTONIĆ JELIĆ, Tatjana (ur.), NOVAK TUŠAR, Nataša (ur.). Proceedings of the 4th Slovenian-Croatian Symposium on Zeolites, 4th Croatian-Slovenian Sympozium on Zeolites : October 17-18, 2011, Ljubljana, Slovenia. Zagreb: Croatian Zeolite Association, 2011. Str. 57-60, ilustr. ISBN 978-953-55373-3-5. [COBISS.SI-ID 4819738]
537. MAZAJ, Matjaž, VOLKRINGER, Christophe, LOISEAU, Thierry, KAUČIČ, Venčeslav, FÉREY, Gérard. Synthesis and crystal structure of a new MOF-type indium pyromellitate (MIL-117) with infinite chains of unusual cis connection of octahedra ▫$InO_4(OH)_2$▫. Solid State Sciences. [Print ed.]. avg. 2011, vol. 13, no. 8, str. 1488-1493, ilustr. ISSN 1293-2558. DOI: 10.1016/j.solidstatesciences.2011.05.006. [COBISS.SI-ID 4763674]
538. ŽUNKOVIČ, Emanuela, MAZAJ, Matjaž, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Synthesis of phase pure MIL-101(Fe) and its activation using chloroform. V: School adsorption on porous materials, March 14-15, 2011, Prague, Czech Republic : [book of abstracts]. Prague: J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry: Academy of Science of the Czech Republic, 2011. 1 str. [COBISS.SI-ID 4641818]
539. BIRSA ČELIČ, Tadeja, RANGUS, Mojca, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Študij sorpcijskih lastnosti železovega benzen-1,3,5-trikarboksilata za uporabo pri shranjevanju toplote = Study of sorption properties of iron benzene-1,3,5-tricarboxylate for heat storage applications. V: KRAVANJA, Zdravko (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.), BOGATAJ, Miloš (ur.). Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi 2011, Portorož, 14.-16. september 2011. Maribor: FKKT, 2011. Str. 38. ISBN 978-961-248-288-6. [COBISS.SI-ID 4794906]
540. MAZAJ, Matjaž, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MALI, Gregor, KAUČIČ, Venčeslav. Thermal and sorption properties of new open framework calcium terephthalate. V: Programme and abstracts. 34th annual meeting [of the] British Zeolite Association, 11-13 April 2011, The University of Edinburgh. Wolverhampton: British Zeolite Association, 2011. Str. 46. [COBISS.SI-ID 4643354]
541. MAUČEC, Darja, MILIČ, Neža, MAZAJ, Matjaž, PODLOGAR, Matejka, RISTIĆ, Alenka, KAUČIČ, Venčeslav, NOVAK TUŠAR, Nataša. ▫$TiO_2$▫ in ZnO nanodelci na poroznih silikatnih nosilcih za fotokatalitsko razgradnjo barvil = ▫$TiO_2$▫ and ZnO nanoparticles on the porous silicate supports for the photocatalytic decomposition of dyes. V: KRAVANJA, Zdravko (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.), BOGATAJ, Miloš (ur.). Slovenski kemijski dnevi 2011, Portorož, 14-16 september 2011. Maribor: FKKT, 2011. Str. 1-8. ISBN 978-961-248-289-3. [COBISS.SI-ID 35393285]
542. NOVAK TUŠAR, Nataša, TASBIHI, Minoo, KAUČIČ, Venčeslav, LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška. ▫$TiO_2$▫ on porous silicate supports as an efficiant photocatalytic system for decomposition of VOC. V: PETROVA, Galina P. (ur.). Advanced micro- and mesoporous materials : book of abstracts, program, list of participants : AMMM symposium. Sofia: [s. n.], 2011. Str. 56. International Symposium Advanced Micro- and Mesoporous Materials. ISSN 1314-4375. [COBISS.SI-ID 4774426]
543. RISTIĆ, Alenka, KAUČIČ, Venčeslav. A two-step microwave synthesis of nanocrystalline iron silicalite particles. V: ANTONIĆ JELIĆ, Tatjana (ur.), NOVAK TUŠAR, Nataša (ur.). Proceedings of the 4th Slovenian-Croatian Symposium on Zeolites, 4th Croatian-Slovenian Sympozium on Zeolites : October 17-18, 2011, Ljubljana, Slovenia. Zagreb: Croatian Zeolite Association, 2011. Str. 105-108, ilustr. ISBN 978-953-55373-3-5. [COBISS.SI-ID 4820762]
544. MALI, Gregor, DOMINKO, Robert, KAUČIČ, Venčeslav. Understanding 6Li MAS NMR spectra of Li2(Mn,Fe)SiO4 materials. V: A[!] european conference on solid state nuclear magnetic resonance, Chamonix-Mont Blanc, France, 11-15 September 2011 : new concepts and applications. Chamonix-Mont Blanc: [s. n.], 2011. Str. p 73. [COBISS.SI-ID 4790554]
545. UKMAR GODEC, Tina, MAVER, Uroš, PLANINŠEK, Odon, KAUČIČ, Venčeslav, GABERŠČEK, Miran, GODEC, Aljaž. Understanding controlled drug release from mesoporous silicates : theory and experiment. Journal of controlled release. [Print ed.]. 2011, vol. 155, issue 3, str. 409-417, ilustr. ISSN 0168-3659. [COBISS.SI-ID 4727578]
546. RANGUS, Mojca, MAZAJ, Matjaž, BIRSA ČELIČ, Tadeja, MALI, Gregor, ARČON, Iztok, KAUČIČ, Venčeslav. Using a combination of NMR and XAS for studying the structure of MOFs. V: IX COPS 2011 : 9th international symposium on characterisation of porous solids, 5-9 June 2011, Dresden, Germany : [book of abstracts]. Frankfurt am Main: Deschema, 2011. Str. 207. [COBISS.SI-ID 4703514]
547. RISTIĆ, Alenka, FISCHER, Fabian, HAUER, Andreas, KAUČIČ, Venčeslav. Water sorption in gismodine type zeolite for heat storage applications. V: IX COPS 2011 : 9th international symposium on characterisation of porous solids, 5-9 June 2011, Dresden, Germany : [book of abstracts]. Frankfurt am Main: Deschema, 2011. Str. 71. [COBISS.SI-ID 4703258]
548. BIRSA ČELIČ, Tadeja, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, HENNINGER, Stefan K., KAUČIČ, Venčeslav. Water sorption properties of porous iron carboxylate. V: School adsorption on porous materials, March 14-15, 2011, Prague, Czech Republic : [book of abstracts]. Prague: J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry: Academy of Science of the Czech Republic, 2011. 1 str. [COBISS.SI-ID 4642074]
549. KAUČIČ, Venčeslav. The year 2011 - international year of chemistry and the 60th anniversary of the Slovenian Chemical Society. Acta chimica slovenica. [Tiskana izd.]. 2011, vol. 58, no. 2, str. [1-2]. ISSN 1318-0207. http://acta.chem-soc.si/58/MLK-2011.pdf. [COBISS.SI-ID 4818714]
550. MAUČEC, Darja, MAZAJ, Matjaž, RISTIĆ, Alenka, KAUČIČ, Venčeslav, NOVAK TUŠAR, Nataša. Zinc oxide nanoparticles immobilized on ordered (SBA-15) and disordered (KIL-2) mesoporous silicate supports. V: ANTONIĆ JELIĆ, Tatjana (ur.), NOVAK TUŠAR, Nataša (ur.). Proceedings of the 4th Slovenian-Croatian Symposium on Zeolites, 4th Croatian-Slovenian Sympozium on Zeolites : October 17-18, 2011, Ljubljana, Slovenia. Zagreb: Croatian Zeolite Association, 2011. Str. 45-48, ilustr. ISBN 978-953-55373-3-5. [COBISS.SI-ID 4819226]
551. ČENDAK, Tomaž, BIRSA ČELIČ, Tadeja, RANGUS, Mojca, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MALI, Gregor, KAUČIČ, Venčeslav. Zn-BTC: the NMR study. V: ANTONIĆ JELIĆ, Tatjana (ur.), NOVAK TUŠAR, Nataša (ur.). Proceedings of the 4th Slovenian-Croatian Symposium on Zeolites, 4th Croatian-Slovenian Sympozium on Zeolites : October 17-18, 2011, Ljubljana, Slovenia. Zagreb: Croatian Zeolite Association, 2011. Str. 109-112, ilustr. ISBN 978-953-55373-3-5. [COBISS.SI-ID 4821018]


2012

552. NOVAK TUŠAR, Nataša, MAUČEC, Darja, RANGUS, Mojca, ARČON, Iztok, MAZAJ, Matjaž, COTMAN, Magda, PINTAR, Albin, KAUČIČ, Venčeslav. Advanced manganese-based catalyst for water purification by WHPCO. V: 7th International Conference on Environmental Catalysis, Lyon, France, 2-6 September 2012. Lyon: [s. n.], 2012. Str. [1-3]. [COBISS.SI-ID 5061658]
553. MAZAJ, Matjaž, BIRSA ČELIČ, Tadeja, RANGUS, Mojca, MALI, Gregor, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Alkaline earth metal-based coordination polymers : from design to application. V: MIHAILOVIĆ, Dragan (ur.), et al. Book of abstracts. SLONANO 2012, 24-26 October 2012, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2012. Str. 38. [COBISS.SI-ID 5115930]
554. MIHAILOVIĆ, Dragan (urednik), KOBE, Spomenka (urednik), KAUČIČ, Venčeslav (urednik), OSTERMAN, Natan (urednik), NOVAK TUŠAR, Nataša (urednik), ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina (urednik), ŠTURM, Sašo (urednik), SLONANO 2012, 24-26 October 2012, Ljubljana, Slovenia. Book of abstracts. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2012. 118 str., ilustr. http://www.slonano.si/. [COBISS.SI-ID 3340145]
555. MAUČEC, Darja, MAZAJ, Matjaž, RISTIĆ, Alenka, PODLOGAR, Matejka, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Characterization of porous photocatalyst based on ZnO nanoparticles. V: MIHAILOVIĆ, Dragan (ur.), et al. Book of abstracts. SLONANO 2012, 24-26 October 2012, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2012. Str. 94. [COBISS.SI-ID 5117978]
556. KOBAL, Edvard, KAUČIČ, Venčeslav. Chemistry for today and tomorrow. Quark. [English ed.]. summer 2012, str. 24-27. ISSN 1318-2641. [COBISS.SI-ID 5012762]
557. MALI, Gregor, MAZAJ, Matjaž, RANGUS, Mojca, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, TREBOSC, Julien, KAUČIČ, Venčeslav. Combining X-ray diffraction, solid-state NMR and first-principles calculation for the elucidation of structures of selected MOFs. V: Smarter crystallography : a conference on diffraction, modelling and magnetic resonance : program and abstracts. [SMARTER 3 Conference], 10-13 Sept. 2012, Université of Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, [France]. Versailles: [s. n.], 2012. Str. 62. [COBISS.SI-ID 5120794]
558. RISTIĆ, Alenka, HENNINGER, Stefan K., KAUČIČ, Venčeslav. The composite water sorbent for heat storage. V: MIHAILOVIĆ, Dragan (ur.), et al. Book of abstracts. SLONANO 2012, 24-26 October 2012, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2012. Str. 90. [COBISS.SI-ID 5117210]
559. BIRSA ČELIČ, Tadeja, RANGUS, Mojca, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Ex situ XAS study of the solvothermal crystallization of nanoporous iron trimesates. V: MIHAILOVIĆ, Dragan (ur.), et al. Book of abstracts. SLONANO 2012, 24-26 October 2012, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2012. Str. 89. [COBISS.SI-ID 5116954]
560. UKMAR GODEC, Tina, MAVER, Uroš, PLANINŠEK, Odon, PINTAR, Albin, KAUČIČ, Venčeslav, GODEC, Aljaž, GABERŠČEK, Miran. Guest-host van der Waals interactions decisively affect the molecular transport in mesoporous media. Journal of materials chemistry. [Print ed.]. 2012, vol. 22, no. 3, str. 1112-1120. ISSN 0959-9428. http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2012/jm/c1jm13493k, DOI: 10.1039/C1JM13493K. [COBISS.SI-ID 4837914]
561. ŽUNKOVIČ, Emanuela, MAZAJ, Matjaž, RANGUS, Mojca, KOS, Tomaž, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Hydrogen storage characteristics of Ni modified MOF materials. V: 3rd International Conference on Metal-Organic Frameworks and Open Framework Compounds : September 16, 2012 - September 19, 2012, John McIntyre Conference Centre, Edinburgh. Edinburgh: [s. n.], 2012. Str. [1]. [COBISS.SI-ID 5086490]
562. ŽUNKOVIČ, Emanuela, MAZAJ, Matjaž, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Impact of different nickel salts incorporated in ▫$Fe-MIL101(NH_2)$▫ on ▫$CO_2$▫ sorption capacity. V: MIHAILOVIĆ, Dragan (ur.), et al. Book of abstracts. SLONANO 2012, 24-26 October 2012, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2012. Str. 92. [COBISS.SI-ID 5117722]
563. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, ŽUNKOVIČ, Emanuela, MAZAJ, Matjaž, KAUČIČ, Venčeslav. Improved hydrogen storage characteristics of Ni immobilized MOF-type materials. V: Hydrogen systems : enabling energy solutions. 19th World Hydrogen Energy Conference, 2012, Toronto, Canada, June 3rd-7th. Toronto: [s. n.], 2012. Str. [1]. [COBISS.SI-ID 5167642]
564. ČENDAK, Tomaž, ŽUNKOVIČ, Emanuela, UKMAR GODEC, Tina, MALI, Gregor, KAUČIČ, Venčeslav. Indomethacin molecules adsorbed in the isostructural MIL-101 frameworks : a solid-state NMR view. V: 3rd International Conference on Metal-Organic Frameworks and Open Framework Compounds : September 16, 2012 - September 19, 2012, John McIntyre Conference Centre, Edinburgh. Edinburgh: [s. n.], 2012. Str. [1]. [COBISS.SI-ID 5085722]
565. ŽUNKOVIČ, Emanuela, MAZAJ, Matjaž, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Influence of activation methods on sorption properties of MIL-101(Fe). V: 3rd International Conference on Metal-Organic Frameworks and Open Framework Compounds : September 16, 2012 - September 19, 2012, John McIntyre Conference Centre, Edinburgh. Edinburgh: [s. n.], 2012. Str. [1]. [COBISS.SI-ID 5085210]
566. FAKIN, Tomaž, NOVAK, Zoran, HORVAT, Andrej, KAUČIČ, Venčeslav. The influence of binding agents on the physical properties of activated zeolite. V: HORÁČEK, Michal (ur.). School of molecular sieves : program and book of abstracts : April 1-3, 2012, Prague, Czech Republic. [Prague]: J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the ASCR, 2012. Str. 27. ISBN 978-80-87351-22-2. [COBISS.SI-ID 4937498]
567. FAKIN, Tomaž, HORVAT, Andrej, KAUČIČ, Venčeslav. Investigations on the physical properties of granulated zeolites. V: 7th International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids, 10.09.2012 - 13.09.2012, Friedrichshafen/Germany. Friedrichshafen: [s. n.], 2012. Str. [1-6]. [COBISS.SI-ID 5107482]
568. NOVAK TUŠAR, Nataša, MAUČEC, Darja, RANGUS, Mojca, ARČON, Iztok, MAZAJ, Matjaž, COTMAN, Magda, PINTAR, Albin, KAUČIČ, Venčeslav. Manganese functionalized silicate nanoparticles as a fenton-type catalyst for water purification by advanced oxidation processes (AOP). Advanced functional materials. 2012, vol. 22, issue 4, str. 820-826. ISSN 1616-301X. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201102361/abstract, DOI: 10.1002/adfm.201102361. [COBISS.SI-ID 4863514]
569. KOS, Tomaž, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Modification of ▫$CO_2$▫ adsorption via ligand variation in aluminium-based metal organic framework materials. V: MIHAILOVIĆ, Dragan (ur.), et al. Book of abstracts. SLONANO 2012, 24-26 October 2012, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2012. Str. 91. [COBISS.SI-ID 5117466]
570. MAZAJ, Matjaž, KAUČIČ, Venčeslav, GOLOBIČ, Amalija, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. A new layered Ca-succinate coordination polymer. Acta crystallographica. C, Crystal structure communications. 2012, vol. 68, part 1, m4-m6. ISSN 0108-2701. http://journals.iucr.org/c/issues/2012/01/00/issconts.html, DOI: 10.1107/S0108270111051559. [COBISS.SI-ID 4875034]
571. RISTIĆ, Alenka, MAUČEC, Darja, HENNINGER, Stefan K., KAUČIČ, Venčeslav. New two-component water sorbent ▫$CaCl_2-FeKIL2$▫ for solar thermal energy storage. Microporous and mesoporous materials : zeolites, clays, carbons and related materials. [Print ed.]. 2012, vol. 164, str. 266-272. ISSN 1387-1811. DOI: 10.1016/j.micromeso.2012.06.054. [COBISS.SI-ID 5034778]
572. ŽUNKOVIČ, Emanuela, MAZAJ, Matjaž, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Nickel immobilization on ▫$Fe-MIL101(NH_2)$▫ - effect on ▫$CO_2$▫ sorption capacity. V: Promoting the science of nanoporous materials. XXXV annual meeting [of the] British Zeolite Association, 15th - 19th July 2012, University od Chester, United Kingdom. Chester: [s. n.], 2012. [1] str. [COBISS.SI-ID 5029146]
573. NOVAK TUŠAR, Nataša, MAUČEC, Darja, COTMAN, Magda, PINTAR, Albin, KAUČIČ, Venčeslav. Novel Fenton-Type Nanocatalyst Based on Manganese-Functionalized Silicate Nanoparticles. V: 15th International Congress on Catalysis 2012 : 01.07.2012 - 06.07.2012, Münich, Germany. [S. l.: 2012. Str. [1-2]. http://events.dechema.de/events/en/Events/15th+ICC+2012/Congress+Planer/Congress+Planer+Datei_Handler-tagung-564-file-1779.html. [COBISS.SI-ID 5015834]
574. RISTIĆ, Alenka, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, HENNINGER, Stefan K., KAUČIČ, Venčeslav. The performance of small-pore microporous aluminophosphates in low-temperature solar energy storage : the structure-property relationship. Advanced functional materials. 2012, vol. 22, iss. 9, str. 1952-1957. ISSN 1616-301X. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201102734/abstract. [COBISS.SI-ID 4910618]
575. MAUČEC, Darja, MAZAJ, Matjaž, RISTIĆ, Alenka, PODLOGAR, Matejka, PINTAR, Albin, KAUČIČ, Venčeslav, NOVAK TUŠAR, Nataša. Photocatalytic degradation of organic dye by supported ZnO nanoparticles. V: 7th International Conference on Environmental Catalysis, Lyon, France, 2-6 September 2012. Lyon: [s. n.], 2012. Str. [1-2]. [COBISS.SI-ID 5061914]
576. MAUČEC, Darja, MAZAJ, Matjaž, PODLOGAR, Matejka, KAUČIČ, Venčeslav, NOVAK TUŠAR, Nataša. The preparation of supported zinc oxide nanoparticles for photocatalytic decomposition of organic dyes. V: HORÁČEK, Michal (ur.). School of molecular sieves : program and book of abstracts : April 1-3, 2012, Prague, Czech Republic. [Prague]: J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the ASCR, 2012. Str. 40. ISBN 978-80-87351-22-2. [COBISS.SI-ID 4938010]
577. MAUČEC, Darja, MAZAJ, Matjaž, RISTIĆ, Alenka, PODLOGAR, Matejka, PINTAR, Albin, KAUČIČ, Venčeslav, NOVAK TUŠAR, Nataša. Purification of industrial wastewater with ZnO nanoparticles immobilized on mesoporous silicate supports : invited lecture at the 8th ECO DAY, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Oddelek za tekstilne materiale in oblikovanje v sodelovanju z Inštitutom za okoljevarstvo in senzorje-IOS, 12. december 2012. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2012. [COBISS.SI-ID 5197850]
578. ŽITNIK, Matjaž, BUČAR, Klemen, BOHINC, Rok, LABLANQUIE, P., PENENT, F., PALAUDOUX, J., GROZDANOV, T., NAKANOV, M., ITO, K., MIHAILOVIĆ, Dragan (urednik), KOBE, Spomenka (urednik), KAUČIČ, Venčeslav (urednik), OSTERMAN, Natan (urednik), NOVAK TUŠAR, Nataša (urednik), ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina (urednik), ŠTURM, Sašo (urednik). Razpad notranjih vrzeli v molekuli pri absorbciji fotona. V: HUMAR, Matjaž (ur.), ŠKARABOT, Miha (ur.). Zbornik povzetkov. 8. konferenca fizikov v osnovnih raziskavah, Rimske Toplice, 19. oktober 2012. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2012. Str. 7. ISBN 978-961-212-249-2. [COBISS.SI-ID 26220071]
579. HELLIWELL, John R., HELLIWELL, Madeleine, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Resonant elastic X-ray scattering in chemistry and materials science. The European physical journal. Special topics. 2012, vol. 208, no. 1, str. 245-257. ISSN 1951-6355. http://www.springerlink.com/content/j72371x385016442/. [COBISS.SI-ID 4993306]
580. BIRSA ČELIČ, Tadeja, RANGUS, Mojca, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. The role of solvent in the competitive formation of two iron corboxylates. V: Promoting the science of nanoporous materials. XXXV annual meeting [of the] British Zeolite Association, 15th - 19th July 2012, University od Chester, United Kingdom. Chester: [s. n.], 2012. [1] str. [COBISS.SI-ID 5028890]
581. RANGUS, Mojca, BIRSA ČELIČ, Tadeja, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. The role of the solvent on the formation of MIL-45(Fe) and MIL-100(Fe) investigated by X-ray absorption spectroscopy. V: 3rd International Conference on Metal-Organic Frameworks and Open Framework Compounds : September 16, 2012 - September 19, 2012, John McIntyre Conference Centre, Edinburgh. Edinburgh: [s. n.], 2012. Str. [1]. [COBISS.SI-ID 5085978]
582. RISTIĆ, Alenka, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, HENNINGER, Stefan K., KAUČIČ, Venčeslav. Small-pore microporous aluminophosphate for solar thermal energy storage. V: Promoting the science of nanoporous materials. XXXV annual meeting [of the] British Zeolite Association, 15th - 19th July 2012, University od Chester, United Kingdom. Chester: [s. n.], 2012. [1] str. [COBISS.SI-ID 5028634]
583. ČENDAK, Tomaž, ŽUNKOVIČ, Emanuela, UKMAR GODEC, Tina, KAUČIČ, Venčeslav, MALI, Gregor. Solid state NMR study of adsorption of indomethacin molecules in the isostructural MIL-101 frameworks. V: MIHAILOVIĆ, Dragan (ur.), et al. Book of abstracts. SLONANO 2012, 24-26 October 2012, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2012. Str. 50. [COBISS.SI-ID 5116698]
584. BIRSA ČELIČ, Tadeja, RANGUS, Mojca, LAZAR, Karoly, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Spectroscopic evidence for the structure directing role of the solvent in the synthesis of two iron carboxylates. Angewandte Chemie : International edition. [Print ed.]. 2012, vol. 51, iss. 50, str. 12490-12494, ilustr. ISSN 1433-7851. DOI: 10.1002/anie.201204573. [COBISS.SI-ID 36300805]
585. ECKERT, Jürgen, DAEMEN, Luke L., KAUČIČ, Venčeslav, NOVAK TUŠAR, Nataša. Spectroscopic study of the decomposition of Hydrogen peroxide by Manganese functionalized silicate catalysts. V: Proceedings of 2nd International Conference on Nanotek and Expo : December 3-5, 2012 DoubleTree by Hilton Philadelphia Center City, USA. Philadelphia: [s. n], 2012. Str. 44. Journal of nanomedicine & nanotechnology, Vol. 3, No. 9. ISSN 2157-7439. [COBISS.SI-ID 5201690]
586. UKMAR GODEC, Tina, ČENDAK, Tomaž, MAZAJ, Matjaž, KAUČIČ, Venčeslav, MALI, Gregor. Structural and dynamical properties of indomethacin molecules embedded within the mesopores of SBA-15: a solid-state NMR view. The journal of physical chemistry. C, Nanomaterials and interfaces. [Print ed.]. 2012, vol. 116, no. 4, str. 2662-2671. ISSN 1932-7447. DOI: 10.1021/jp2087016. [COBISS.SI-ID 4893978]
587. MALI, Gregor, ČENDAK, Tomaž, UKMAR GODEC, Tina, KAUČIČ, Venčeslav. Structural and dynamical properties of indomethacin molecules embedded within the mesopores of silicates and metal-organic framework materials : a solid-state NMR view. V: Euromar 2012 : [satellite meetings] COST Spin Hyperpolarisation [and] XeMat 2012 : 29 June - 1st July, Dublin, Ireland. [S. l.: s. n.], 2012. Str. 192. [COBISS.SI-ID 5046554]
588. MAZAJ, Matjaž, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MALI, Gregor, ČENDAK, Tomaž, RANGUS, Mojca, ŽUNKOVIČ, Emanuela, KAUČIČ, Venčeslav. Structural dynamics of Ca-terephthalate MOF-type material : a spectroscopic view. V: 3rd International Conference on Metal-Organic Frameworks and Open Framework Compounds : September 16, 2012 - September 19, 2012, John McIntyre Conference Centre, Edinburgh. Edinburgh: [s. n.], 2012. Str. [1]. [COBISS.SI-ID 5085466]
589. KRIŽAN, Janez, MAZAJ, Matjaž, KAUČIČ, Venčeslav, BAJSIČ, Ivan, MOŽINA, Janez. Synthesis, upconversion spectrum of Er- and Yb- doped gadolinium oxide nanopowder and its use in fluorescence thermometry. V: DRAMIĆANIN, Miroslav D. (ur.), VIANA, Bruno (ur.). Book of abstracts. Belgrade: Agencija FORMAT, 2012. Str. 241. ISBN 978-86-7306-116-0. [COBISS.SI-ID 12537883]
590. ČENDAK, Tomaž, BIRSA ČELIČ, Tadeja, RANGUS, Mojca, MALI, Gregor, KAUČIČ, Venčeslav. Thermal stability of ZN-BTC : the NMR study. V: HORÁČEK, Michal (ur.). School of molecular sieves : program and book of abstracts : April 1-3, 2012, Prague, Czech Republic. [Prague]: J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the ASCR, 2012. Str. 26. ISBN 978-80-87351-22-2. [COBISS.SI-ID 4937754]
591. RISTIĆ, Alenka, HENNINGER, Stefan K., KAUČIČ, Venčeslav. Two-component water sorbents for thermo-chemical energy storage - a role of the porous matrix. V: The 12th International conference on energy storage : Lleida, Spain, May 16th - 18th 2012. Lleida: GREA Innovació Concurrent, University of Lleida, 2012. 7 str. [COBISS.SI-ID 4977690]
592. FAKIN, Tomaž, RISTIĆ, Alenka, HORVAT, Andrej, KAUČIČ, Venčeslav. Up-scaling of zeolite synthesis and granulation of zeolites. V: MIHAILOVIĆ, Dragan (ur.), et al. Book of abstracts. SLONANO 2012, 24-26 October 2012, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2012. Str. 32. [COBISS.SI-ID 5115674]
593. BIRSA ČELIČ, Tadeja, MAZAJ, Matjaž, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. The use of biocompatible aliphatic acids in the synthesis of new iron-based MOFs. V: 3rd International Conference on Metal-Organic Frameworks and Open Framework Compounds : September 16, 2012 - September 19, 2012, John McIntyre Conference Centre, Edinburgh. Edinburgh: [s. n.], 2012. Str. [1]. [COBISS.SI-ID 5086234]
594. UKMAR GODEC, Tina, MAVER, Uroš, GABERŠČEK, Miran, KAUČIČ, Venčeslav, GODEC, Aljaž. Van der Waals interactions decisively affect the molecular transport in mesoporous materials. V: Abstract booklet. Supramolecular Chemistry Conference, Zing Conferences, The Hesperia Hotel, Lanzarote 20th-23rd February 2012. [S. l.]: ZiNG Conferences, cop. 2012. Str. [71]. [COBISS.SI-ID 4926490]
595. RANGUS, Mojca, BIRSA ČELIČ, Tadeja, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. XAS investigation of the MIL-45(Fe) and MIL-100(Fe) crystallization process. V: The 15th International Conference on X-ray Absorption Fine Structure, July 22-28, 2012 Beijing, China. Beijing: [s. n.], 2012. Str. 189-190. [COBISS.SI-ID 5087514]
596. MAUČEC, Darja, MAZAJ, Matjaž, RISTIĆ, Alenka, COTMAN, Magda, PINTAR, Albin, KAUČIČ, Venčeslav, NOVAK TUŠAR, Nataša. ▫$ZnO/mesoporousSiO_2$▫ composites as photocatalysts for the degradation of organic dye in wastewater. V: 15th International Congress on Catalysis 2012 : 01.07.2012 - 06.07.2012, Münich, Germany. [S. l.: 2012. Str. [1-2]. http://events.dechema.de/events/en/Events/15th+ICC+2012/Congress+Planer/Congress+Planer+Datei_Handler-tagung-564-file-7369.html. [COBISS.SI-ID 5015578]


2013

597. RISTIĆ, Alenka, HENNINGER, Stefan K., KAUČIČ, Venčeslav. Characterization of the composite water sorbent ▫$CaCl_2-FeKIL2$▫ for low temperature heat storage. V: Conference programme, extended abstracts. 17th International Zeolite Conference, 7-12 July, 2013, Moscow, Russia. Moscow: [s. n.], 2013. Str. 581-582. [COBISS.SI-ID 5300762]
598. IPAVEC, Andrej, VUK, Tomaž, GABROVŠEK, Roman, KAUČIČ, Venčeslav. Chloride binding into hydrated blended cements : the influence of limestone and alkalinity. Cement and concrete research. [Print ed.]. jun. 2013, vol. 48, no. 1, str. 74-85. ISSN 0008-8846. DOI: 10.1016/j.cemconres.2013.02.010. [COBISS.SI-ID 36648453]
599. MAZAJ, Matjaž, BIRSA ČELIČ, Tadeja, MALI, Gregor, RANGUS, Mojca, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Control of the crystallization process and structure dimensionality of Mg-benzene-1,3,5-tricarboxylates by tuning solvent composition. Crystal growth & design. 2013, vol. 13, iss. 8, str. 3825-3834. ISSN 1528-7483. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cg400929z, DOI: 10.1021/cg400929z. [COBISS.SI-ID 5290522]
600. ČENDAK, Tomaž, ŽUNKOVIČ, Emanuela, UKMAR GODEC, Tina, KAUČIČ, Venčeslav, MALI, Gregor. Determining the indomethacin loading efficiency in isostructural MIL-101 frameworks with the solid-state NMR. V: Conference programme, extended abstracts. 17th International Zeolite Conference, 7-12 July, 2013, Moscow, Russia. Moscow: [s. n.], 2013. Str. 570-571. [COBISS.SI-ID 5309978]
601. NOVAK TUŠAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Functionalized porous silicates as catalysts for water and air purification. V: SUIB, Steven L. (ur.). New and future developments in catalysis : hybrid materials, composites, and organocatalysts. Amsterdam [etc.]: Elsevier Science, cop. 2013. Str. 365-383. ISBN 0-444-53876-3, ISBN 978-0-444-53876-5. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444538765000179. [COBISS.SI-ID 5339418]
602. BIRSA ČELIČ, Tadeja, MAZAJ, Matjaž, MALI, Gregor, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Hydrothermal stability as an important characteristics of metal-organic framework materials. V: RAJIĆ, Nevenka (ur.), BRONIĆ, Josip (ur.), ZABUKOVEC LOGAR, Nataša (ur.). Proceedings of the 5th Serbian-Croatian-Slovenian Symposium on Zeolites, May, 30 - June, 2, 2013, Zlatibor, Serbia. Belgrade: Serbian Zeolite Association: Faculty of Physical Chemistry, 2013. Str. 72-75. ISBN 978-86-82139-41-6. http://www.zds.org.rs/doc/Proc_72-75.pdf. [COBISS.SI-ID 5270298]
603. KOS, Tomaž, ŽUNKOVIČ, Emanuela, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Improvement of ▫$CO_2$▫ adsorption via ligand variation in aluminium-based metal organic framework materials (Al-MOFs). V: RAJIĆ, Nevenka (ur.), BRONIĆ, Josip (ur.), ZABUKOVEC LOGAR, Nataša (ur.). Proceedings of the 5th Serbian-Croatian-Slovenian Symposium on Zeolites, May, 30 - June, 2, 2013, Zlatibor, Serbia. Belgrade: Serbian Zeolite Association: Faculty of Physical Chemistry, 2013. Str. 80-83. ISBN 978-86-82139-41-6. http://www.zds.org.rs/doc/Proc_80-83.pdf. [COBISS.SI-ID 5270554]
604. ŽUNKOVIČ, Emanuela, MAZAJ, Matjaž, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Influence of different activation processes on hydrogen sorption properties of the large pore MIL-101(Fe). V: FOA11 Conference : May 19-24, 2013, [Baltimore], USA. Baltimore: [s. n.], 2013. Str. [1]. [COBISS.SI-ID 5256730]
605. FAKIN, Tomaž, RISTIĆ, Alenka, KAUČIČ, Venčeslav. Influence of zeolite LTA morphology on their bulk properties : Tomaž Fakin, Alenka Ristić, Venčeslav Kaučič. V: KILIC OZDEMIR, Sevgi (ur.). PPM 2013 : edited by Sevgi Kilic Ozdemir, Mehmet Polat, Metin Tanoglu. [S. l.]: The Organizing Committee of The International Porous and Powder Materials, 2013. Str. 73-76. ISBN 978-975-6590-05-8. [COBISS.SI-ID 36956933]
606. MAZAJ, Matjaž, BIRSA ČELIČ, Tadeja, RANGUS, Mojca, MALI, Gregor, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav. Mg- and Ca-based metal-organic frameworks : from design to application. V: Conference programme, extended abstracts. 17th International Zeolite Conference, 7-12 July, 2013, Moscow, Russia. Moscow: [s. n.], 2013. Str. 603-604. [COBISS.SI-ID 5309722]
607. KAUČIČ, Venčeslav. Modified microporous and mesoporous materials for catalytic applications : invited lecture at the East China Normal University, Shanghai, China, 25.1.2013. Shanghai: East China Normal University, 2013. [COBISS.SI-ID 5180186]
608. MAZAJ, Matjaž, BIRSA ČELIČ, Tadeja, RANGUS, Mojca, MALI, Gregor, ŽUNKOVIČ, Emanuela, KAUČIČ, Venčeslav, PALČIĆ, Ana, BRONIĆ, Josip, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. MOF materials from design to applications : case studies of calcium- and magnesium-based carboxylates. V: RAJIĆ, Nevenka (ur.), BRONIĆ, Josip (ur.), ZABUKOVEC LOGAR, Nataša (ur.). Proceedings of the 5th Serbian-Croatian-Slovenian Symposium on Zeolites, May, 30 - June, 2, 2013, Zlatibor, Serbia. Belgrade: Serbian Zeolite Association: Faculty of Physical Chemistry, 2013. Str. 60-63. ISBN 978-86-82139-41-6. http://www.zds.org.rs/doc/Proc_60-63.pdf. [COBISS.SI-ID 5269530]
609. MALI, Gregor, ČENDAK, Tomaž, ŽUNKOVIČ, Emanuela, UKMAR GODEC, Tina, KAUČIČ, Venčeslav. NMR spectroscopy of indomethacin molecules embedded within the mesopores of silicates and metal-organic frameworks. V: EUROMAR 2013 : Magnetic Resonance Conference and Specialized Colloque AMPERE: "Advances in Solid State Broadband Magnetic Resonance", 30th June - 5th July, Hersonissos, Crete, Greece. [S. l.: s. n.], 2013. Str. [157]. [COBISS.SI-ID 5337626]
610. KAUČIČ, Venčeslav. Overview of the National Institute of Chemistry and the Laboratory of Inorganic Chemistry and Technology : lecture at the Institute of Chemical Technology, University of Stuttgart, Stuttgart, Germany, February 7 2013. Stuttgart: Institute of Chemical Technology, 2013. [COBISS.SI-ID 5179674]
611. BIRSA ČELIČ, Tadeja, RANGUS, Mojca, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Phase transformations in the system of two iron carboxylates. V: Conference programme, extended abstracts. 17th International Zeolite Conference, 7-12 July, 2013, Moscow, Russia. Moscow: [s. n.], 2013. Str. 629-630. [COBISS.SI-ID 5310490]
612. KAUČIČ, Venčeslav. Porous materials for catalytic applications. V: RAJIĆ, Nevenka (ur.), BRONIĆ, Josip (ur.), ZABUKOVEC LOGAR, Nataša (ur.). Proceedings of the 5th Serbian-Croatian-Slovenian Symposium on Zeolites, May, 30 - June, 2, 2013, Zlatibor, Serbia. Belgrade: Serbian Zeolite Association: Faculty of Physical Chemistry, 2013. Str. 9. ISBN 978-86-82139-41-6. http://www.zds.org.rs/doc/Proc_9.pdf. [COBISS.SI-ID 5268250]
613. MAUČEC, Darja, MAZAJ, Matjaž, RISTIĆ, Alenka, KAUČIČ, Venčeslav, ŽUNKOVIČ, Emanuela, NOVAK TUŠAR, Nataša. Potential for the industrial wastewater treatment : immobilization of zinc oxide nanoparticles on the mesoporous silicate supports. V: FRESNO, Fernando (ur.). Book of abstracts. 3rd European Symposium on Photocatalysis, September 25 27 2013, Portorož, Slovenia. Nova Gorica: University, 2013. Str. p2-31. ISBN 978-961-6311-78-6. [COBISS.SI-ID 5349402]
614. FAKIN, Tomaž, KAUČIČ, Venčeslav, HORVAT, Andrej, RISTIĆ, Alenka. Prenos sinteze zeolita iz laboratorijske na pol-industrijsko raven in granuliranje zeolitov. V: KRAVANJA, Zdravko (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.), BOGATAJ, Miloš (ur.). Slovenski kemijski dnevi 2013, Maribor, 10.-12. september 2013. Maribor: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2013. Str. 1-4. ISBN 978-961-248-403-3. [COBISS.SI-ID 36958981]
615. FAKIN, Tomaž, KAUČIČ, Venčeslav, HORVAT, Andrej, RISTIĆ, Alenka. Prenos sinteze zeolita iz laboratorijske na pol-industrijsko raven in granuliranje zeolitov. V: KRAVANJA, Zdravko (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.), BOGATAJ, Miloš (ur.). Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi 2013, Maribor, 10. in 12. september 2013. Maribor: FKKT, 2013. Str. 32. ISBN 978-961-248-404-0. [COBISS.SI-ID 36960261]
616. RISTIĆ, Alenka, HENNINGER, Stefan K., KAUČIČ, Venčeslav. Promising water sorbent composite materials for solar thermal energy storage. V: VALTCHEV, Valentin (ur.). Advanced micro- and mesoporous materials : book of abstracts, program. Sofia: [s. n.], 2013. Str. 55. International Symposium Advanced Micro- and Mesoporous Materials. ISSN 1314-4375. [COBISS.SI-ID 5314074]
617. BIRSA ČELIČ, Tadeja. Razvoj poroznih kovinsko-organskih adsorbentov za shranjevanje plinov in toplote : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Birsa Čelič], 2013. 127 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 266498048]
618. MAZAJ, Matjaž, MALI, Gregor, RANGUS, Mojca, ŽUNKOVIČ, Emanuela, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Spectroscopic studies of structural dynamics induced by heating and hydration : a case of calcium-terephthalate metal-organic framework. The journal of physical chemistry. C, Nanomaterials and interfaces. [Print ed.]. 2013, vol. 117, issue 15, str. 7552-7564. ISSN 1932-7447. DOI: 10.1021/jp311529e. [COBISS.SI-ID 36628485]
619. BIRSA ČELIČ, Tadeja, MAZAJ, Matjaž, MALI, Gregor, RANGUS, Mojca, ČENDAK, Tomaž, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, et al. Study of hydrothermal stability and water sorption characteristics of 3-dimensional Zn-based trimesate. The journal of physical chemistry. C, Nanomaterials and interfaces. [Print ed.]. 2013, vol. 117, iss. 28, str. 14608-14617. ISSN 1932-7447. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp4036327, DOI: 10.1021/jp4036327. [COBISS.SI-ID 5277722]
620. IPAVEC, Andrej. Vpliv sestave cementnega veziva na potek kemijskih reakcij s kloridnimi in sulfatnimi ioni : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Ipavec], 2013. 134 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 270387968]
621. FAKIN, Tomaž, RISTIĆ, Alenka, HORVAT, Andrej, KAUČIČ, Venčeslav. Water adsorption study on the zeolite LTA granules. V: RAJIĆ, Nevenka (ur.), BRONIĆ, Josip (ur.), ZABUKOVEC LOGAR, Nataša (ur.). Proceedings of the 5th Serbian-Croatian-Slovenian Symposium on Zeolites, May, 30 - June, 2, 2013, Zlatibor, Serbia. Belgrade: Serbian Zeolite Association: Faculty of Physical Chemistry, 2013. Str. 56-59. ISBN 978-86-82139-41-6. http://www.zds.org.rs/doc/Proc_56-59.pdf. [COBISS.SI-ID 5269274]
622. RISTIĆ, Alenka, HENNINGER, Stefan K., KAUČIČ, Venčeslav. Water sorption of composite ▫$CaCl_2-FeKIL2$▫ for solar thermal energy storage. V: RAJIĆ, Nevenka (ur.), BRONIĆ, Josip (ur.), ZABUKOVEC LOGAR, Nataša (ur.). Proceedings of the 5th Serbian-Croatian-Slovenian Symposium on Zeolites, May, 30 - June, 2, 2013, Zlatibor, Serbia. Belgrade: Serbian Zeolite Association: Faculty of Physical Chemistry, 2013. Str. 48-51. ISBN 978-86-82139-41-6. http://www.zds.org.rs/doc/Proc_48-51.pdf. [COBISS.SI-ID 5269018]
623. HABIB, Sami, LAUNAY, Franck, EL ZAKHEM, Henri, MAZAJ, Matjaž, GUENNEAU, Flavien, BEAUNIER, Patricia, BROURI, Dalil, NOVAK TUŠAR, Nataša, KAUČIČ, Venčeslav, GÉDÉOND, Antioine. ZSM-5/SBA-15 microporous/mesoporous composites prepared by a microwave-assisted zeolitisation of Al-SBA-15 mesoporous solids. Materials research bulletin. [Print ed.]. 2013, vol. 48, no. 3, str. 1288-1295. ISSN 0025-5408. DOI: 10.1016/j.materresbull.2012.12.030. [COBISS.SI-ID 5174810]


2014

624. FAKIN, Tomaž, KAUČIČ, Venčeslav, RISTIĆ, Alenka. Investigations on the morphological properties of zeolite ZSM-5 synthesized by template-free method. V: Porous systems : from novel materials to sustainable solutions : book of abstracts. 6th FEZA Conference, 8-11 September 2014, Leipzig, Germany. Leipzig: [s. n.], 2014. Str. 363. [COBISS.SI-ID 5546266]
625. KRAJNC, Andraž (urednik), MALI, Gregor (urednik), KAUČIČ, Venčeslav (urednik). Nanoporous materials for advanced applications : book of abstracts. Ljubljana: National Institute of Chemistry, 2014. 65 str., ilustr. ISBN 978-961-6104-26-5. [COBISS.SI-ID 275378688]
626. MAZAJ, Matjaž, POČKAJ, Marta, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. New Mg-based 4,4ʼ-biphenyldicarboxylate coordination polymer with layered crystal structure. Acta chimica slovenica. [Tiskana izd.]. 2014, vol. 61, no. 3, str. 432-438. ISSN 1318-0207. [COBISS.SI-ID 37566981]
627. FAKIN, Tomaž, KAUČIČ, Venčeslav, RISTIĆ, Alenka. Relationship between zeolite LTA morphology and their bulk properties. V: Book of abstracts. CasCatBel Summer School Catalysis of Biomass, Liblice Castle, Czech Republic, June 8-11, 2014. Liblice: [s. n.], 2014. Str. po9. ISBN 978-80-87351-31-4. [COBISS.SI-ID 5501466]
628. KRIŽAN, Janez, MAZAJ, Matjaž, KAUČIČ, Venčeslav, BAJSIČ, Ivan, MOŽINA, Janez. Synthesis of Er- and Yb-doped gadolinium oxide polymorphs and influence of their structures on upconversion properties. Acta chimica slovenica. [Tiskana izd.]. 2014, vol. 61, no. 3, str. 608-614, ilustr. ISSN 1318-0207. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/view/209. [COBISS.SI-ID 13660187]


2015

629. MARGETA, Karmen, CERJAN-STEFANOVIĆ, Štefica, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. The potential of clinoptilolite-rich tuffs from Croatia and Serbia for the reduction of toxic concentrations of cations and anions in aqueous solutions. Applied clay science. [Print ed.]. Nov. 2015, vol. 116/117, str. 111-119. ISSN 0169-1317. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169131715300880, DOI: 10.1016/j.clay.2015.08.021. [COBISS.SI-ID 5756442]
630. KAUČIČ, Venčeslav. Predgovor. V: STANOVNIK, Branko (ur.), et al. Maks Samec (1881-1964) : življenje in delo : [zbornik ob 50-letnici smrti]. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2015. Str. 7-8. ISBN 978-961-93849-0-9. [COBISS.SI-ID 46131245]
631. KAUČIČ, Venčeslav, STANOVNIK, Branko. Soustanovitelj in prvi predsednik Slovenskega kemijskega društva. V: STANOVNIK, Branko (ur.), et al. Maks Samec (1881-1964) : življenje in delo : [zbornik ob 50-letnici smrti]. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2015. Str. 209-213. ISBN 978-961-93849-0-9. [COBISS.SI-ID 46136877]
632. KAUČIČ, Venčeslav (urednik), BEŠTER-ROGAČ, Marija (urednik), VEBER, Marjan (urednik), GANTAR ALBREHT, Marjana (urednik), Slovenski kemijski dnevi 2015, Ljubljana, 24. - 25. september 2015 = Slovenian Chemical Days 2015, Ljubljana, September 24 - 25, 2015. Zbornik referatov in povzetkov. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2015. 1 USB ključ. ISBN 978-961-93849-1-6. [COBISS.SI-ID 281286912]


2016

633. MAZAJ, Matjaž, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Chemistry of metal-organic frameworks monitored by advanced X-ray diffraction and scattering techniques. Acta chimica slovenica. [Tiskana izd.]. 2016, vol. 63, no. 3, str. 440-458, ilustr. ISSN 1318-0207. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/download/2610/998, DOI: 10.17344/acsi.2016.2610. [COBISS.SI-ID 5965850]
634. VARLEC, Jure, KRAJNC, Andraž, MAZAJ, Matjaž, RISTIĆ, Alenka, VANATALU, Kalju, OSS, Andres, SAMOSON, Ago, KAUČIČ, Venčeslav, MALI, Gregor. Dehydration of ▫$AlPO_4-34$▫ studied by variable-temperature NMR, XRD and first-principles calculations. New journal of chemistry. [Print ed.]. iss. 5, vol. 40, may 2016, str. 4178-4186, ilustr. ISSN 1144-0546. http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2016/nj/c5nj02838h, DOI: 10.1039/C5NJ02838H. [COBISS.SI-ID 5835546]
635. FAKIN, Tomaž. Napredni granulirani zeoliti s hierarhično strukturo por na pol-industrijskem nivoju : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Fakin], 2016. 145 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1536825283]
636. ZUPAN, Jure (urednik), ANDERLUH, Gregor (urednik). Širimo meje znanosti. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2016. 359 str., ilustr. ISBN 978-961-6104-33-3. [COBISS.SI-ID 287348224]
637. KAUČIČ, Venčeslav (urednik), BEŠTER-ROGAČ, Marija (urednik), GANTAR ALBREHT, Marjana (urednik), 22. Slovenski kemijski dnevi, Portorož, 28.-30. september 2016 = 22. Slovenian Chemical Days Portorož, September 28-30, 2016. Zbornik referatov in povzetkov. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2016. 1 USB ključ. ISBN 978-961-93849-2-3. [COBISS.SI-ID 286546176]


2017

638. MEDVEŠČEK, Simona, KAUČIČ, Venčeslav, MEDEN, Anton. Influence of various soluble carbonates on the hydration of Portland cement studied by X-ray diffraction. Acta chimica slovenica. [Tiskana izd.]. 2017, vol. 64, no. 2, str. 381-396, ilustr. ISSN 1318-0207. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/view/3249, DOI: 10.17344/acsi.2017.3249. [COBISS.SI-ID 1538297539]
639. FAKIN, Tomaž, RISTIĆ, Alenka, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, GOZNIK, Ivan, HORVAT, Andrej. Preparation of zeolite ZSM-5 granulates free from inorganic binders = Herstellung von zeolith-zsm-5-granulaten ohne anorganische bindemittel = Préparation de granulés d'une zéolite zsm-5 exempts de liants inorganiquese : European patent specification EP 3 021 964 B1, 2017-09-06. Munich: European Patent Office, 2017. 12 str., ilustr. https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/052117948/publication/EP3021964B1?q=pn%3DEP3021964B1. [COBISS.SI-ID 5294106]
patentna družina: EP3021964A2, 2016-05-25; SI201300196A, 2013-07-19; SI24426A, 2015-01-30; ES2643366T3, 2017-11-22; WO2015009248A3, 2015-06-04
640. ZUPAN, Jure (urednik), ANDERLUH, Gregor (urednik). Pushing the boundaries of science. Ljubljana: National Institute of Chemistry, 2017. 137 str., ilustr. ISBN 978-961-6104-35-7. [COBISS.SI-ID 291586048]
641. POČKAJ, Marta, MAZAJ, Matjaž, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Two-dimensional magnesium coordination compound with 4,4'-biphenyldicarboxylato ligand : [oral presentation]. V: PEVEC, Andrej (ur.), POČKAJ, Marta (ur.). Book of abstracts [and] programme. Twenty-fifth Slovenian-Croatian Crystallographic Meeting, 14-18 June, 2017, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Faculty of Chemistry and Chemical Technology, 2017. Str. 33, ilustr. [COBISS.SI-ID 1537449411]
642. KAUČIČ, Venčeslav (urednik), Slovenski kemijski dnevi 2017, 20.-22. september 2017, Portorož. Zbornik referatov in povzetkov. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2017. 1 USB-ključ. ISBN 978-961-93849-3-0. [COBISS.SI-ID 291648256]


2022

643. Acta chimica slovenica. KAUČIČ, Venčeslav (član uredniškega odbora 1998-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo: =Slovenian Chemical Society, 1993-2017. ISSN 1318-0207. https://acta.chem-soc.si/, http://www.chem-soc.si/acta-chimica-slovenica/issues, http://search.ebscohost.com/Login.aspx?direct=true&authtype=cookie,ip,url,uid&db=a9h&jid=%221CDP%22&scope=site, http://chem-soc.si/acta.chem-soc.si/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-KC6O72BG, https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/issue/archive. [COBISS.SI-ID 14086149]
644. International journal of molecular sciences. KAUČIČ, Venčeslav (član uredniškega odbora 2001-). Basel: MDPI, 2000-. ISSN 1422-0067. http://www.mdpi.com/journal/ijms/. [COBISS.SI-ID 2779162]
645. Microporous and mesoporous materials : zeolites, clays, carbons and related materials. KAUČIČ, Venčeslav (član uredniškega odbora 2003-). [Print ed.]. Amsterdam (etc.): Elsevier, 1998-. ISSN 1387-1811. https://www.sciencedirect.com/journal/microporous-and-mesoporous-materials. [COBISS.SI-ID 1595162]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 13. 5. 2022