COBISS Co-operative Online Bibliographic system & services COBISSAlbin PintarPersonal bibliography for the period 1990-2022

1990

1. PINTAR, Albin. Določitev hitrostne enačbe katalitske oksidacije fenola v vodni raztopini : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Pintar], 1990. 57 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1739802]
2. PINTAR, Albin, LEVEC, Janez. Katalitska oksidacija fenola v vodni raztopini : kinetika oksidacije. In: GLAVIČ, Peter (ed.). Zbornik referatov s Posvetovanja Kemijska reakcijska tehnika, Maribor, 16. in 17. oktober 1990. Maribor: Tehniška fakulteta, 1990. Str. 59-66. [COBISS.SI-ID 812058]


1991

3. PINTAR, Albin, LEVEC, Janez. Catalytic liquid-phase oxidation of organically polluted waters. In: Strategies 2000. Preprints I, Sessions 1.1-5.2. 4th World Congress of Chemical Engineering, Karlsruhe, Germany, 16-21 June 1991. 3 str. (3.3-60). [COBISS.SI-ID 813338]
4. PINTAR, Albin. Catalytic oxidation of organics in aqueous solutions. Kinetics of phenol oxidation. Technische Chemie I, Universitaet Erlangen-Nuernberg, Germany, April 22, 1991. [COBISS.SI-ID 1308954]


1992

5. PINTAR, Albin, LEVEC, Janez. Catalytic liquid-phase oxidation of refractory organics in waste water. Chemical Engineering Science. [Print ed.]. 1992, vol. 47, no. 9/11, str. 2395-2400. ISSN 0009-2509. [COBISS.SI-ID 810010]
6. PINTAR, Albin. Catalytic liquid-phase oxidation of toxic organics in aqueous solutions. In: Program and book of abstracts. Chemical engineering forum for young scientists, Torino, Italy, July 2-4, 1992. 4 str. [COBISS.SI-ID 816666]
7. PINTAR, Albin, BERČIČ, Gorazd, LEVEC, Janez. Catalytic oxidation of aqueous phenolic solution in trickle-bed reactor. In: Large chemical plants : proceedings. 8th International symposium, 12-14 October 1992, Antwerp. Str. 333-339. ISBN 90-5204-019-2. [COBISS.SI-ID 811802]
8. PINTAR, Albin, LEVEC, Janez. Catalytic oxidation of organics in aqueous solutions. I. Kinetics of phenol oxidation. Journal of catalysis. 1992, vol. 135, no. 2, str. 345-357. ISSN 0021-9517. [COBISS.SI-ID 811034]
9. PINTAR, Albin, LEVEC, Janez (mentor). Katalitska oksidacija toksičnih organskih snovi v vodni raztopini. In: SIMONIČ, Igor (ed.), DAMIŠ, Marjana (ed.), OKLEŠČEN, Lilijana (ed.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. Mednarodni simpozij Krkini raziskovalni dnevi in XXII. Krkine nagrade. Novo mesto: Krka, 1992. Str. 42. [COBISS.SI-ID 816154]
10. PINTAR, Albin. Katalitska oksidacija toksičnih organskih snovi v vodni raztopini : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Pintar], 1992. 110 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 76591]


1993

11. PINTAR, Albin, BERČIČ, Gorazd, LEVEC, Janez. Catalytic liquid-phase phenol oxidation in aqueous solution. Kinetics and modelling. In: CHISA '93 : abstracts. B. 11th International Congress of Chemical Engineering, Chemical Equipment Design and Automation, Praha, Czech Republic, 29 August-3 September 1993. Str. 27 (b6.13). [COBISS.SI-ID 813594]
12. PINTAR, Albin, LEVEC, Janez. Katalitska oksidacija organskih nečistoč v odpadnih vodah = Catalytic oxidation of organic pollutants in waste waters. In: Varstvo voda in čiščenje odpadnih voda = Water protection and waste water treatment : zbornik slovenskih in tujih strokovnih prispevkov s posvetovanja, Portorož, 21.-23. junija 1993. Ljubljana: Zavod za tehnično izobraževanje, 1993. [5] str. [COBISS.SI-ID 815898]


1994

13. PINTAR, Albin, LEVEC, Janez. Catalytic liquid-phase oxidation of phenol aqueous solutions. A kinetic investigation. Industrial & engineering chemistry research. [Print ed.]. 1994, vol. 33, str. 3070-3077. ISSN 0888-5885. [COBISS.SI-ID 809754]
14. PINTAR, Albin, LEVEC, Janez. Catalytic oxidation of aqueous p-chlorophenol and p-nitrophenol solutions. Chemical Engineering Science. [Print ed.]. 1994, vol. 49, no. 24a, str. 4391-4407. ISSN 0009-2509. [COBISS.SI-ID 809498]
15. PINTAR, Albin, LEVEC, Janez. Catalytic oxidation of aqueous phenol, p-chlorophenol and p-nitrophenol solutions. In: Reaction engineering: science and technology. Book of abstracts. 13th International symposium on chemical reaction engineering, Baltimore, Maryland, USA, September 25-28, 1994. 1 str. (a3-5). [COBISS.SI-ID 815642]
16. LEVEC, Janez, PINTAR, Albin. Catalytic oxidation of aqueous solutions of organics. An effective method for removal of toxic pollutants from waste waters. In: Catalysis in multiphase reactors : book of papers. European symposium - 549th event of the EFChE, 7-9 december 1994, Lyon (France). Lyon, 1994. 10 str. (l ii). [COBISS.SI-ID 816410]


1995

17. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka, LEVEC, Janez. Catalytic activity of metal oxides and molecular sieves in liquid-phase oxidation of aqueous phenol solution. In: Environmental catalysis for a better world and life : Proceedings of the 1st World Conference, Pisa, Italy, May 1-5, 1995. Società Chimica Italiana. Str. 491-494. ISBN 88-86208-02-2. [COBISS.SI-ID 813850]
18. PINTAR, Albin, KAJIUCHI, Toshio. Catalytic liquid-phase hydrogenation of aqueous nitrate solutions. Acta chimica slovenica. [Tiskana izd.]. 1995, vol. 42, no. 4, str. 431-449. ISSN 1318-0207. [COBISS.SI-ID 808730]
19. PINTAR, Albin, KAJIUCHI, Toshio. Catalytic liquid-phase reduction of nitrates in waters. In: Proceedings of the 28th autumn meeting of the Society of chemical engineers, Japan. Sapporo, September 27-29, 1995. 1 str. (b 113). [COBISS.SI-ID 810778]
20. LEVEC, Janez, PINTAR, Albin. Catalytic oxidation of aqueous solutions of organics. An effective method for removal of toxic pollutants from waste waters. Catalysis today. [Print ed.]. 1995, vol. 24, str. 51-58. ISSN 0920-5861. [COBISS.SI-ID 808986]
21. PINTAR, Albin, LEVEC, Janez. Postopek in katalizator za redukcijo nitratnega iona v vodni raztopini : številka patenta 9500357, datum objave 31.XII.1997. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 1997. ilustr. [COBISS.SI-ID 1660442]
patent family: številka prijave 9500357, datum prijave 21.XI.1995; številka patenta 9500357, datum objave 31.XII.1997


1996

22. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka, LEVEC, Janez, KAJIUCHI, Toshio. Catalytic liquid-phase hydrogenation of aqueous nitrate solutions : a kinetic investigation. In: Technologies critical to a changing world. Volume 1, Advanced fundamentals, Sustainable chemical engineering, Technology management and transfer, International regulations. 5th World congress of chemical engineering, San Diego, California, July 14-18,1996. 1996. Str. 338-343. [COBISS.SI-ID 742170]
23. BERČIČ, Gorazd, PINTAR, Albin, LEVEC, Janez. Desorption of phenol from activated carbon by hot water regeneration. Desorption isotherms. Industrial & engineering chemistry research. [Print ed.]. 1996, vol. 35, no. 12, str. 4619-4625. ISSN 0888-5885. [COBISS.SI-ID 742682]
24. PINTAR, Albin. Katalitska oksidacija vodnih raztopin fenola, p-klorofenola in p-nitrofenola. Kinetika reakcij in modeliranje kapalnega reaktorja : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Pintar], 1996. VI, 116 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 59120896]
25. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka, LEVEC, Janez, KAJIUCHI, Toshio. Kinetics of the catalytic liquid-phase hydrogenation of aqueous solutions. Applied catalysis. B, Environmental. [Print ed.]. 1996, vol. 11, str. 81-98. ISSN 0926-3373. [COBISS.SI-ID 739866]
26. PINTAR, Albin, LEVEC, Janez. Kinetics of the catalytic reduction of aqueous nitrate solutions. In: CHISA '96 : summaries. 2, Reaction engineering, 2nd symposium on dynamics of catalytic systems. 12th International congress of chemical and process engineering, Praha, Czech Republic, 25 - 30 August 1996. 1996. Str. 4. [COBISS.SI-ID 741658]


1997

27. BERČIČ, Gorazd, PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka. Catalytic liquid-phase nitrite reduction in monolith reactor. In: Selected papers. Milano: ERIS, cop. 1997. Str. 111-118. AIDIC conference series, vol. 2. [COBISS.SI-ID 1567770]
28. BERČIČ, Gorazd, PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka. Catalytic liquid-phase nitrite reduction in monolith reactor. In: Proceedings. Vol. 1. The First European Congress on Chemical Engineering, Florence, Italy, May 4-7,1997. Str. 655-658. [COBISS.SI-ID 814106]
29. PINTAR, Albin, BERČIČ, Gorazd, LEVEC, Janez. Catalytic liquid-phase oxidation of aqueous phenol solutions in a trickle-bed reactor. Chemical Engineering Science. [Print ed.]. 1997, vol. 52, no. 21/22, str. 4143-4153. ISSN 0009-2509. [COBISS.SI-ID 1653274]
30. PINTAR, Albin, BERČIČ, Gorazd, BATISTA, Jurka, LEVEC, Janez. Catalytic liquid-phase phenol oxidation over metal oxides and molecular sieves. Reaction kinetics and mechanism. Studies in surface science and catalysis. 1997, vol. 110, str. 633-642. ISSN 0167-2991. [COBISS.SI-ID 910618]
31. BATISTA, Jurka, PINTAR, Albin, ČEH, Miran. Characterization of supported Pd-Cu bimetallic catalysts by SEM, EDXS, AES and catalytic selectivity measurements. Catalysis letters. 1997, vol. 43, str. 79-84. ISSN 1011-372X. [COBISS.SI-ID 809242]
32. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka, ARČON, Iztok, KODRE, Alojz. EXAFS study of ▫$\gamma-Al_2O_3$▫ supported Pd-Cu bimetalic catalysts. In: MÖLLER, T. (ed.), LAASCH, W. (ed.), SCHEIDER, J. R. (ed.). Hamburger Synchrotronstrahlungslabor HASYLAB am Deutschen Elektronen-Synchrotron DESY : Jahresbericht 1997. Hamburg: HASYLAB, 1997. Str. 869-870. [COBISS.SI-ID 542564]
33. ANŽELJ, Stana, BATISTA, Eva, BEVC, Zoja. Kakovost pitne vode v Ljubljani : raziskovalna naloga. Ljubljana: Osnovna šola Milan Šuštaršič, 1997. 34 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 527451929]
34. PINTAR, Albin, BERČIČ, Gorazd, LEVEC, Janez. Katalitska oksidacija vodnih raztopin fenola v kapalnem reaktorju. In: GLAVIČ, Peter (ed.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ed.). Zbornik referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi, Maribor, 18. in 19. septembra 1997. Maribor: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 1997. Str. 377-382. ISBN 86-435-0193-X. [COBISS.SI-ID 887066]
35. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka, LEVEC, Janez. Potential of mono- and bimetallic catalyst for liquid-phase hydrogenation of aqueous nitrite solutions. In: ROŠ, Milenko (ed.). Proceedings. First International Conference on Environmental Restoration, July 6 - 9, 1997 Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Slovenian Water Pollution Control Association, 1997. Str. 184-191. ISBN 961-90139-8-0. [COBISS.SI-ID 793626]
36. LEVEC, Janez, PINTAR, Albin. Process for treating industrial waste waters with low concentration of toxic organic pollutants = Verfahren zur Behandlung von industriellen Abwässern mit toxischen organischen Verunreinigungen in niedriger Konzentration = Procedé de traitement d'eaux usées industrielles comportant des impurités organiques toxiques en faible concentration : EP 0 664 771 B1 : št. prijave 93924006.7, datum prijave 19.X.1993. München: Europäisches Patentamt, 1997. 8 str. [COBISS.SI-ID 810266]
37. BERČIČ, Gorazd, PINTAR, Albin. The role of gas bubbles and liquid slug lengths on mass transport in the Taylor flow through capillaries. Chemical Engineering Science. [Print ed.]. 1997, vol. 52, no. 21/22, str. 3709-3719. ISSN 0009-2509. [COBISS.SI-ID 1473818]


1998

38. PINTAR, Albin. Catalytic liquid-phase hydrogenation of aqueous nitrate solutions in batch and continuous-flow reactors : vabljeno predavanje na Austrian Research Centers. Wien: Technische Universität, 23.06.1998. [COBISS.SI-ID 1673754]
39. PINTAR, Albin. Catalytic liquid-phase nitrate/nitrite hydrogenation in batch and continuous-flow reactors. In: CAMPANATI, M. (ed.), VACCARI, A. (ed.). Natural waters and water technology : catalytic science and technology for water. Str. 12. European research conferences. [COBISS.SI-ID 1739290]
40. PINTAR, Albin, BERČIČ, Gorazd, LEVEC, Janez. Catalytic liquid-phase nitrite reduction : kinetics and catalyst deactivation. AIChE journal. [Print ed.]. 1998, vol. 44, no. 10, str. 2280-2291. ISSN 0001-1541. [COBISS.SI-ID 1715482]
41. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka, ARČON, Iztok, KODRE, Alojz. Characterization of [gamma]-Al[sub]2O[sub]3 supported Pd-Cu bimetallic catalysts by EXAFS, AES and kinetic measurements. Studies in surface science and catalysis. 1998, vol. 118, str. 127-136. ISSN 0167-2991. [COBISS.SI-ID 1676058]
42. BATISTA, Jurka, PINTAR, Albin, MANDRINO, Djordje, JENKO, Monika. Characterization of Pd-Cu/[gamma]-Al[sub]2Osub]3 catalysts by XPS and catalytic measurements = Karakterizacija Pd-Cu/[gama]-Al[spodaj]2O[spodaj]3 katalizatorjev z XPS metodo in kinetičnimi testi. Kovine zlitine tehnologije. 1998, letn. 32, št. 6, str. 527-532, graf. prikazi. ISSN 1318-0010. [COBISS.SI-ID 93866]
43. KODRE, Alojz, ARČON, Iztok, PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka. EXAFS analysis of Pd atomic clusters in Pd/Cu catalysts. In: Abstract and information booklet. The Tenth International Conference on X-ray Absorption Fine Structure, August 10-14, 1998, Chicago. Chicago: Illinois Institute of Technology, 1998. Str. 52. [COBISS.SI-ID 700260]
44. PINTAR, Albin, LEVEC, Janez. Hardness and salinity effects on catalytic hydrogenation of aqueous nitrate solutions. In: 2nd International Symposium Catalysis in Multiphase Reactors, Toulouse, France, March 16-18, 1998 : preprints. [S. l.]: [s. n.], 1998. Str. 83-92. [COBISS.SI-ID 1577754]
45. PINTAR, Albin, ŠETINC, Marko, LEVEC, Janez. Hardness and salt effects on catalytic hydrogenation of aqueous nitrate solutions. Journal of catalysis. 1998, vol. 174, no. 1, str. 72-87. ISSN 0021-9517. [COBISS.SI-ID 1572634]
46. BATISTA, Jurka, PINTAR, Albin, MANDRINO, Đorđe, JENKO, Monika. Karakterizacija ▫$Pd-Cu/\gama-Al_2O_3$▫ katalizatorjev z XPS metodo in kinetičnimi testi = Characterization of ▫$Pd-Cu/\gamma-Al_2O_3$▫ catalysts by XPS and catalytic measurements. In: Program in knjiga povzetkov. 6. konferenca o materialih in tehnologijah, Portorož, Slovenija 3. - 5. november 1998. [Ljubljana: IMT, 1998]. Str. 118. [COBISS.SI-ID 1720602]
47. PINTAR, Albin, BERČIČ, Gorazd, LEVEC, Janez. Kinetics of the catalytic liquid-phase hydrogenation of aqueous nitrite solutions. In: ARMOR, John N. (ed.). Extended abstracts of 2nd World Congress on Environmental Catalysis and partial extended abstracts of Topical Conference #1 on Environmental Reaction Engineering : part of topical conference on environmental catalysis and reaction engineering. American Institute of Chemical Engineers, Annual Meeting, November 15-20, 1998, Miami Beach, FL, USA. Str. 282-283 (11-10 gg). ISBN 0-8169-9855-8. [COBISS.SI-ID 1857050]
48. BERČIČ, Gorazd, PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka. Postopek in katalizator za redukcijo nitritnega iona v raztopini : številka patenta 9600372, datum objave 30.VI.1998. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 1998. ilustr. [COBISS.SI-ID 1648154]
patent family: številka patenta 9600372, datum objave 30.VI.1998; številka prijave 9600372, datum prijave 20.XII.1996
49. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka, LEVEC, Janez. Potential of mono- and bimetallic catalysts for liquid-phase hydrogenation of aqueous nitrite solutions. Water science and technology. 1998, vol. 37, no. 8, str. 177-185. ISSN 0273-1223. [COBISS.SI-ID 1653018]


1999

50. HOČEVAR, Stanko, GABERŠČEK, Miran, PINTAR, Albin. 3rd International Symposium on Electrocatalysis: Advances and Industrial Applications, Portorož - Portorose, Slovenia, 11 - 15 September, 1999 : selected reviewed contributions published in special issue of Electrochimica Acta, ISSN 0013-4686 (Vol. 45, no. 25/26, 2000, pp. 4075-4388, edited by guest editors S. Trasatti, M. M. Jakšić). Portorož: National Institute of Chemistry; Slovenian Chemical Society, 1999. [COBISS.SI-ID 2190106]
51. HOČEVAR, Stanko (editor), GABERŠČEK, Miran (editor), PINTAR, Albin (editor), 3rd International Symposium on Electrocatalysis: Advances and Industrial Applications, Portorož - Portorose, Slovenia, 11 - 15 September, 1999. Book of extended abstracts. Ljubljana: National Institute of Chemistry, 1999. 299 str., ilustr. ISBN 961-6104-04-7. [COBISS.SI-ID 103294464]
52. PINTAR, Albin. Catalytic denitrification : direct and indirect removal of nitrates from potable water : [vabljeno predavanje]. Braunschweig, Germany: Institute of Technology, Federal Agricultural Research Centre, 13.04.1999. [COBISS.SI-ID 1871642]
53. PINTAR, Albin. Catalytic hydrogenation : an effective denitrification technique for potable water. In: Novel chemical reaction engineering for cleaner technologies. Vesprém: University of Vesprém, 1999. Str. 46-48. Conference proceedings Hungarian journal of industrial chemistry, vol. 1, no. 1, 1999. ISBN 963-7220-23-X. [COBISS.SI-ID 2068250]
54. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka, LEVEC, Janez. Catalytic hydrogenation of aqueous nitrate solutions in continuous-flow reactors. In: ECCE 2, Montpellier : [proceedings]. 2ème Congrès Européen de Génie des Procédés = 2nd European Congress of Chemical Engineering, Montpellier, 5-7 October 99. [European Federation of Chemical Engineering, 1999]. 8 str. [COBISS.SI-ID 1966106]
55. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka, LEVEC, Janez. Catalytic hydrogenation of aqueous nitrate solutions in continuous-flow reactors. In: Abstracts = Résumés. 2nd European Congress of Chemical Engineering = 2ème Congrès Européen de Génie des Procédés (EFCE event 606), Montpellier, France, 5, 6, 7 October 1999. European Federation of Chemical Engineering, 1999. Str. 29 (p4-1). [COBISS.SI-ID 1965338]
56. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka. Catalytic hydrogenation of aqueous nitrate solutions in fixed-bed reactors. Catalysis today. [Print ed.]. 1999, vol. 53, str. 35-50. ISSN 0920-5861. [COBISS.SI-ID 1989914]
57. PINTAR, Albin. Catalytic hydrogenation of aqueous nitrate/nitrite solutions. An effective denitrification technique for potable water. In: Novel chemical reaction engineering for cleaner technologies : abstracts. 16th Colloquium on Chemical Reaction Engineering, 27-29 May 1999, Veszprém, Hungary. Str. 27. [COBISS.SI-ID 1882650]
58. KODRE, Alojz, ARČON, Iztok, BATISTA, Jurka, PINTAR, Albin. EXAFS analysis of Pd atomic clusters. Journal of synchrotron radiation. 1999, vol. 6, str. 458-459. ISSN 0909-0495. [COBISS.SI-ID 68859]
59. PADEŽNIK GOMILŠEK, Jana, BATISTA, Jurka, PINTAR, Albin. EXAFS analysis of Pd-Cu catalysts. In: Hamburger Synchrotronstrahlungslabor HASYLAB am Deutschen Elektronen-Synchrotron DESY : Jahresbericht 1999. Hamburg: Hamburger Synchrotronstrahlugslabor HASYLAB at Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, 1999. Str. 771-772. [COBISS.SI-ID 1108580]
60. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka, BERČIČ, Gorazd, LEVEC, Janez. Nov proces za odstranjevanje nitratnega iona iz pitne vode. In: GLAVIČ, Peter (ed.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ed.). Zbornik referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi 1999, Maribor, 23. in 24. september 1999. Maribor: FKKT, 1999. ISBN 86-435-0288-X. [COBISS.SI-ID 2051354]
61. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka, BERČIČ, Gorazd. A novel process for the removal of nitrates from drinking water. In: ECCE 2, Montpellier : [proceedings]. 2ème Congrès Européen de Génie des Procédés = 2nd European Congress of Chemical Engineering, Montpellier, 5-7 October 99. [European Federation of Chemical Engineering, 1999]. 8 str. [COBISS.SI-ID 1966362]
62. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka, BERČIČ, Gorazd. A novel process for the removal of nitrates from drinking water. In: Abstracts = Résumés. 2nd European Congress of Chemical Engineering = 2ème Congrès Européen de Génie des Procédés (EFCE event 606), Montpellier, France, 5, 6, 7 October 1999. European Federation of Chemical Engineering, 1999. Str. 64 [c7.1-3]. [COBISS.SI-ID 1965594]
63. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka, BERČIČ, Gorazd, LEVEC, Janez. Proces za čiščenje z nitratnim ionom onesnaženih voda : številka patenta 9800182, patent podeljen z odločbo št. 600-182/98-TJ-4 z dne 3.I.2000, datum objave v BIL-u 31.XII.1999 : številka prijave 9800182, datum prijave 26.VI.1998. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 1999. [COBISS.SI-ID 2041370]
patent family: številka patenta 9800182, patent podeljen z odločbo 600-182/98-TJ-4 z dne 3.I.20000, datum objave v BIL-u 31.XII.1999; številka prijave 9800182, datum prijave 26.VI.1998
64. ČEH, Miran, BATISTA, Jurka, PINTAR, Albin. TEM investigation of ▫$Pd/\gamma$▫-▫$Al_2O_3$▫ and ▫$Pd-Cu/\gamma$▫-▫$Al_2O_3$▫ catalysts. In: KOVÁCS, Kristóf (ed.). Proceedings. 4th Multinational Congress on Electron Microscopy, Veszprém, Hungary, September 5-8, 1999. Veszprém: University of Veszprém, 1999. Str. 295-296. [COBISS.SI-ID 14316583]


2000

65. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka, LEVEC, Janez. Catalytic denitrification : direct and indirect removal of nitrates from potable water. In: Third international symposium on catalysis in multiphase reactors : proceedings : Naples, 29-31 May, 2000. Str. 319-326. [COBISS.SI-ID 2136090]
66. PINTAR, Albin. Catalytic wet air oxidation of industrial paper bleach plant effluents in slurry and trickle-bed reactors : [invited lecture]. Villeurbanne, France: Institut de recherches sur la catalyse, September 26, 2000. [COBISS.SI-ID 2188314]
67. HOČEVAR, Stanko, PINTAR, Albin, BERČIČ, Gorazd, LEVEC, Janez. Engineering new chemical processes : research activities at the National institute of chemistry, Laboratory of catalysis and chemical reaction engineering. Quark. [English ed.]. 1999/2000, str. 64-70. ISSN 1318-2641. [COBISS.SI-ID 2127642]
68. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka, LEVEC, Janez. Integrated ion-exchange/catalytic process for efficient removal of nitrates from drinking water. In: Proceedings. 16th International Symposium on Chemical Reaction Engineering - ISCRE 16, Cracow, Poland, September 10-13, 2000. Gliwice: Institute of Chemical Engineering, Polish Academy of Science, 2000. Str. 316-317. ISBN 83-904151-4-3. [COBISS.SI-ID 2189082]
69. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka, BERČIČ, Gorazd. A novel process for the removal of nitrates from drinking water. In: CORMA, Avelino (ed.). 12th International Congress on Catalysis : proceedings of the 12th ICC, Granada, Spain, July 9-14, 2000. Amsterdam; Oxford: Elsevier, 2000. Str. 1577-1582. Studies in surface science and catalysts, 130. ISBN 0-444-50480-X. [COBISS.SI-ID 2156058]
70. PINTAR, Albin. Removal of nitrates from drinking water by means of an integrated ion-exchange/catalytic process : [vabljeno predavanje]. Villeurbanne, France: Institut de recherches sur la catalyse, April 4, 2000. [COBISS.SI-ID 2121242]
71. MOULUT, Marie-Laure, PINTAR, Albin, BESSON, Michele, GALLEZOT, Pierre. Traitement d'effluents aqueux par oxidation catalytique voie humide. In: Book of abstracts. Congres de la Societe francaise de chimie - SFC 2000, Rennes, France, September 18-22, 2000. Societe francaise de chimie, 2000. Str. 566. [COBISS.SI-ID 2189338]
72. BESSON, Michele, BLANC, Bernard, DURÉCU, Sylvain, GALLEZOT, Pierre, MOULUT, Marie-Laure, PINTAR, Albin, MARTIN, Dominique, GIBERT, Jeanine. Treatment of aqueous solutions of organic pollutants by heterogeneous catalytic wet air oxidation (CWAO). In: Proceedings. 1st French meeting on environmetal chemistry, December 13-15, 2000, Nancy. Imprimerie de la Plaine des Vosges. Str. 64 (abstr. no. e054). [COBISS.SI-ID 2296858]
73. BESSON, Michele, BEZIAT, J... C., GALLEZOT, Pierre, PINTAR, Albin. Treatment of organic pollutants in industrial waste water by catalytic wet air oxidation. In: GHORBEL, Abdelhamid (ed.), MIERTUS, Stanislav (ed.). Proceedings [of the] workshop on catalytic processes for clean chemistry and water and air depollution : Tunisia, 19-22 November 2000. [S.l.: s.n.], 2000. Str. 25-37. [COBISS.SI-ID 2768666]


2001

74. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka, LEVEC, Janez. Catalytic denitrification : direct and indirect removal of nitrates from potable water. Catalysis today. [Print ed.]. 2001, vol. 66, no. 2/4, str. 503-510. ISSN 0920-5861. [COBISS.SI-ID 2382362]
75. PINTAR, Albin. Catalytic processes for purification of drinking and waste waters : [plenary lecture]. In: TROVARELLI, Alessandro (ed.), KASPAR, Jan (ed.). 6th Italian seminar on catalysis Giacomo Fauser : fundamentals and applications to environmental problems. Grado (Italy): Italian Chemical Society, Interdivisional Group of Catalysis, Division of Industrial Chemistry, June 18-23, 2001. Str. 260-274. [COBISS.SI-ID 2421530]
76. PINTAR, Albin, BESSON, Michele, GALLEZOT, Pierre. Catalytic wet air oxidation of Kraft bleach plant effluents in a trickle-bed reactor over a ▫$Ru/TiO_2$▫ catalyst. Applied catalysis. B, Environmental. [Print ed.]. 2001, vol. 31, no. 4, str. 275-290. ISSN 0926-3373. [COBISS.SI-ID 2387738]
77. PINTAR, Albin, BESSON, Michèle, GALLEZOT, Pierre. Catalytic wet air oxidation of Kraft bleaching plant effluents in the presence of titania and zirconia supported ruthenium. Applied catalysis. B, Environmental. [Print ed.]. 2001, vol. 30, no. 1/2, str. 123-139. ISSN 0926-3373. [COBISS.SI-ID 2308890]
78. PINTAR, Albin, BESSON, Michele, GALLEZOT, Pierre. Catalytic wet-air oxidation of Kraft bleach plant effluents in a trickle-bed reactor. In: Abstract booklet. 6th World Congress of Chemical Engineering, Melbourne Australia, 23-27 September 2001. [S. l.: s. n.], 2001. Str. 134. [COBISS.SI-ID 2500634]
79. PINTAR, Albin, BESSON, Michele, GALLEZOT, Pierre. Catalytic wet-air oxidation of Kraft bleach plant effluents in a trickle-bed reactor. In: Proceedings. 6th World Congress of Chemical Engineering, Melbourne 2001. [S. l.: s. n.], 2001. 10 str. ISBN 0-7340-2201-8. [COBISS.SI-ID 2501146]
80. PINTAR, Albin, BESSON, Michele, GALLEZOT, Pierre. Catalytic wet-air oxidation of Kraft bleach plant effluents in a trickle-bed reactor : [abstract published also in Chemie Ingenieur Technik, ISSN 0009-286X, 73(6)(2001), pp.657]. In: ECCE. 3rd European Congress of Chemical Engineering, Nurnberg, 26-28 June 2001. [S.l.]: Dechema, 2001. 11 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2566682]
81. PINTAR, Albin, BESSON, Michèle, GALLEZOT, Pierre, GIBERT, Janine, MARTIN, Dominique. Heterogeneous catalytic wet air oxidation (CWAO) for the destructive oxidation of organic pollutants in bleaching effluents from the paper pulp industry. In: Abstracts. The Second European Workshop on "Water, Air and Soil Treatment by Advanced Oxidation Technologies : Innovative and Commercial Applications", Ecole Superieure d'Ingenieurs de Poitiers (ESIP), Universite de Poitiers, France, February 28 - March 2, 2001. Str. 63-64. [COBISS.SI-ID 2329626]
82. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka, LEVEC, Janez. Integrated ion exchange/catalytic process for efficient removal of nitrates from drinking water. Chemical Engineering Science. [Print ed.]. 2001, vol. 56, no. 4, str. 1551-1559. ISSN 0009-2509. [COBISS.SI-ID 2326554]
83. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka, LEVEC, Janez. Integrated ion-exchange/catalytic process as an efficient means for the removal of nitrates from drinking water. In: Proceedings. 6th World Congress of Chemical Engineering, Melbourne 2001. [S. l.: s. n.], 2001. 11 str. ISBN 0-7340-2201-8. [COBISS.SI-ID 2501402]
84. BATISTA, Jurka, PINTAR, Albin, PADEŽNIK GOMILŠEK, Jana, KODRE, Alojz, BORNETTE, Frédéric. On the structural characterics of ▫$\gamma-alumina-supported$▫ Pd-Cu bimetallic catalysts. Applied catalysis. A, General. [Print ed.]. 2001, vol. 217, no. 1/2, str. 55-68. ISSN 0926-860X. [COBISS.SI-ID 2428698]
85. LEVEC, Janez, HOČEVAR, Stanko, PINTAR, Albin. Sproščanje formaldehida pri segrevanju iglanih filcev iz kamenih vlaken : poročilo za 1. fazo raziskovalno-razvojnega projekta. Ljubljana: Kemijski inštitut, april 2001. 13 f. Delovno poročilo KI, 2133. [COBISS.SI-ID 2381850]
86. BATISTA, Jurka, PINTAR, Albin, MANDRINO, Djordje, JENKO, Monika, MARTIN, Vincent. XPS and TPR examination of ▫$\gamma-alumina-supported$▫ Pd-Cu catalysts. Applied catalysis. A, General. [Print ed.]. 2001, vol. 206, no. 2, str. 113-124. ISSN 0926-860X. [COBISS.SI-ID 2246938]


2002

87. PINTAR, Albin, BESSON, Michele, GALLEZOT, Pierre. Catalytic wet-air oxidation of industrial wastewaters : a lumping kinetic model. In: The Fourth International symposium Catalysis in multiphase reactors, Lausanne, Switzerland, September 22-25, 2002 : final program [with abstracts]. Str. 181-182. [COBISS.SI-ID 2681114]
88. PINTAR, Albin. Drinking water denitrification : [invited lecture]. In: Abstracts. 5th Europe Korea SEminar on Water Research, Saarbrücken, Germany, July 8-9, 2002. Saarbrücken: KIST; Louvain: UCL, 2002. Str. 25-27. [COBISS.SI-ID 2639386]
89. BESSON, Michele, GALLEZOT, Pierre, PINTAR, Albin. Heterogeneous catalytic wet air oxidation, a technology for removal of organic pollutants in water. In: Book of abstracts. 3rd European Meeting on Environmental Chemistry, Geneva, Switzerland, December 11-14, 2002. [S.l.]: University of Geneva; Lausanne: Swiss Federal Institute of Technology, 2002. Str. 94 (poster duwa-5). [COBISS.SI-ID 2769178]
90. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka, LEVEC, Janez. In situ Fourier transform infrared spectroscopy as an efficient tool for determination of reaction kinetics. Analyst. 2002, vol. 127, no. 11, str. 1535-1540. ISSN 0003-2654. [COBISS.SI-ID 2738202]
91. VOSPERNIK, Matevž, PINTAR, Albin, BERČIČ, Gorazd, LEVEC, Janez. Mass transfer studies in gas-liquid-solid membrane contactors. In: The Fourth International symposium Catalysis in multiphase reactors, Lausanne, Switzerland, September 22-25, 2002 : final program [with abstracts]. Str. 49-50. [COBISS.SI-ID 2680858]


2003

92. PINTAR, Albin. Catalytic processes for the purification of drinking water and industrial effluents. Catalysis today. [Print ed.]. 2003, vol. 77, str. 451-465. ISSN 0920-5861. [COBISS.SI-ID 2770458]
93. VOSPERNIK, Matevž, PINTAR, Albin, BERČIČ, Gorazd, LEVEC, Janez. Experimental verification of ceramic membrane potentials for supporting three-phase catalytic reactions. Journal of membrane science. [Print ed.]. vol. 223, no. 1/2, str. 157-169. ISSN 0376-7388. [COBISS.SI-ID 2908186]
94. PINTAR, Albin. In situ Fourier transform infrared study of heterogeneously catalyzed three-phase reactions : [invited lecture]. Villeurbanne, France: Institut de recherches sur la catalyse, May 12, 2003. [COBISS.SI-ID 2814746]
95. PINTAR, Albin. In situ monitoring of heterogeneously catalyzed reactions using FTIR-ATR spectroscopy : [invited lecture]. Villeurbanne, France: Institut de recherches sur la catalyse, April 17, 2003. [COBISS.SI-ID 2814490]
96. VOSPERNIK, Matevž, PINTAR, Albin, BERČIČ, Gorazd, LEVEC, Janez. Mass transfer studies in gas-liquid-solid membrane contactors. Catalysis today. [Print ed.]. 2003, vol. 79/80, str. 169-179. ISSN 0920-5861. [COBISS.SI-ID 2823450]
97. VOSPERNIK, Matevž, PINTAR, Albin, BERČIČ, Gorazd, LEVEC, Janez. Potentials of ceramic mambranes as catalytic three-phase reactors : [lecture]. In: 3rd International symposium on multifunctional reactors [also] ISMR-3, and 18th Colloquium on chemical reaction engineering [also] CCRE-18 : Bath (UK), 27-29 August 2003 : technical programme. Bath: University of Bath, 2003. Str. 51-53. [COBISS.SI-ID 2885146]
98. RAEDER, Henrik, BREDESEN, Rune, CREHAN, Gabriel, MIACHON, Sylvain, DALMON, Jean-Alain, PINTAR, Albin, LEVEC, Janez, TORP, Eddy G. A wet air oxidation process using a catalytic membrane contactor. Separation and purification technology. 2003, vol. 32, no. 1/3, str. 349-355. ISSN 1383-5866. [COBISS.SI-ID 2844442]


2004

99. PINTAR, Albin, BERČIČ, Gorazd, BESSON, Michèle, GALLEZOT, Pierre. Catalytic wet-air oxidation of industrial effluents : total mineralization of organics and a lumped kinetic model. In: The first European conference on oxidation and reduction technologies for ex-situ and in-situ treatment of water, air and soil [also] ECOR-1 : Göttingen, Germany, April 25-28, 2004 : abstracts. [S. l.: s. n.], 2004. Str. 223-225. [COBISS.SI-ID 3029018]
100. PINTAR, Albin, BERČIČ, Gorazd, BESSON, Michèle, GALLEZOT, Pierre. Catalytic wet-air oxidation of industrial effluents : total mineralization of organics and lumped kinetic modelling. Applied catalysis. B, Environmental. [Print ed.]. 2004, vol. 47, no. 3, str. 143-152. ISSN 0926-3373. [COBISS.SI-ID 2964762]
101. PINTAR, Albin, MALACEA, Raluca, PINEL, Catherine, FOGASSY, Gabriella, BESSON, Michèle. In situ monitoring of catalytic three-phase enantioselective hydrogenation using FTIR/ATR spectroscopy. Applied catalysis. A, General. [Print ed.]. 2004, vol. 264, no. 1, str. 1-12. ISSN 0926-860X. [COBISS.SI-ID 3021338]
102. VOSPERNIK, Matevž, PINTAR, Albin, BERČIČ, Gorazd, LEVEC, Janez. Influence of operating conditions on the performance of catalytic three-phase membrane reactor : [lecture]. In: 8th International conference on inorganic membranes [also] ICIM8, Cincinnati, Ohio, USA, July 18-22, 2004 : program and book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2004. Str. 59-60. [COBISS.SI-ID 3082010]
103. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka, LEVEC, Janez. Integrated ion-exchange/catalytic process as an efficient means for the removal of nitrates from drinking water. In: The first European conference on oxidation and reduction technologies for ex-situ and in-situ treatment of water, air and soil [also] ECOR-1 : Göttingen, Germany, April 25-28, 2004 : abstracts. [S. l.: s. n.], 2004. Str. 220-222. [COBISS.SI-ID 3028762]
104. PINTAR, Albin, LEVEC, Janez. Integrated reduction and oxidation processes for ex-situ treatment of drinking water and industrial effluents. In: The first European conference on oxidation and reduction technologies for ex-situ and in-situ treatment of water, air and soil [also] ECOR-1 : Göttingen, Germany, April 25-28, 2004 : abstracts. [S. l.: s. n.], 2004. Str. 14-16. [COBISS.SI-ID 3028506]
105. VOSPERNIK, Matevž, PINTAR, Albin, BERČIČ, Gorazd, LEVEC, Janez. Movement of gas-liquid interface within a membrane wall and its effect on the performance of catalytic three-phase reactor. In: From molecular to product and process engineering : book of abstracts. 18th International Symposium on Chemical Reaction Engineering [also] ISCRE 18, Chicago (Illinois, USA), June 6-9, 2004. 2 str. [COBISS.SI-ID 3049242]
106. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka, MUŠEVIČ, Igor. Palladium-copper and palladium-tin catalysts in the liquid phase nitrate hydrogenation in a batch-recycle reactor. Applied catalysis. B, Environmental. [Print ed.]. 2004, vol. 52, no. 1, str. 49-60. ISSN 0926-3373. [COBISS.SI-ID 3064090]
107. VOSPERNIK, Matevž, PINTAR, Albin, BERČIČ, Gorazd, LEVEC, Janez, WALMSLEY, John, RAEDER, Henrik, IOJOIU, Eduard, MIACHON, Sylvain, DALMON, Jean-Alain. Performance of catalytic membrane reactor in multiple reactions. Chemical Engineering Science. [Print ed.]. 2004, vol. 59, no. 22/23, str. 5363-5372. ISSN 0009-2509. [COBISS.SI-ID 3155994]
108. VOSPERNIK, Matevž, PINTAR, Albin, BERČIČ, Gorazd, BATISTA, Jurka, LEVEC, Janez. Potentials of ceramic membranes as catalytic three-phase reactors. Chemical engineering research & design. 2004, letn. a 82, št. 5, str. 659-666. ISSN 0263-8762. [COBISS.SI-ID 3038234]
109. PINTAR, Albin, BESSON, Michèle, GALLEZOT, Pierre, GIBERT, Janine, MARTIN, Dominique. Toxicity to Daphnia magna and Vibrio fischeri of Kraft bleach plant effluents treated by catalytic wet-air oxidation. Water research. 2004, vol. 38, no. 2, str. 289-300. ISSN 0043-1354. [COBISS.SI-ID 2949914]
110. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka, HOČEVAR, Stanko. TPR, TPO and TPD examination of ▫$Cu_{0.15}Ce_{0.85}O_{2-y}$▫ mixed oxide catalyst prepared by co-precipitation synthesis. In: The MicroReport : Micromeritics Instrument Corporation newsletters. [S. l.: Micromeritics]. 2004, vol. 15, no. 3, 6 str. [COBISS.SI-ID 3163930]
111. RAEDER, Henrik, BREDESEN, Rune, IOJOIU, Eduard, MIACHON, Sylvain, DALMON, Jean-Alain, PINTAR, Albin, BERČIČ, Gorazd, LEVEC, Janez. Wet air oxidation of waste waters in a catalytic membrane reactor : [lecture]. In: 8th International conference on inorganic membranes [also] ICIM8, Cincinnati, Ohio, USA, July 18-22, 2004 : program and book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2004. Str. 133. [COBISS.SI-ID 3082266]


2005

112. VOSPERNIK, Matevž, PINTAR, Albin, BERČIČ, Gorazd, LEVEC, Janez. Application of a catalytic membrane reactor to catalytic wet air oxidation of formic acid. In: LEVEC, Janez (ed.), PINTAR, Albin (ed.). Book of extended abstracts. 5th International symposium on catalysis in multiphase reactors and 4th International symposium on multifunctional reactors, Portorož-Portorose, Slovenia, 15-18 June 2005. Ljubljana: National Institute of Chemistry, 2005. Str. 65-66. ISBN 961-6104-07-1. [COBISS.SI-ID 3304218]
113. LEVEC, Janez (editor), PINTAR, Albin (editor), 5th International symposium on catalysis in multiphase reactors and 4th International symposium on multifunctional reactors, Portorož-Portorose, Slovenia, 15-18 June 2005. Book of extended abstracts. Ljubljana: National Institute of Chemistry, 2005. 299 str., ilustr. ISBN 961-6104-07-1. [COBISS.SI-ID 220413696]
114. BATISTA, Jurka, PINTAR, Albin. Catalytic removal of nitrate ions from drinking water - recent engineering developments : [poster]. In: 4th international conference on environmental catalysis [also] 4th ICEC, 5-8 June 2005, Heidelberg (Germany) : program/book of abstracts. [S. l.]: Dechema, 2005. Str. 154. [COBISS.SI-ID 3282458]
115. Industrial & engineering chemistry research. PINTAR, Albin (guest editor 2005). [Print ed.]. Washington (D.C.): American Chemical Society, 1987-. ISSN 0888-5885. http://pubs.acs.org/journal/iecred. [COBISS.SI-ID 50711]
116. LEVEC, Janez, PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka, BERČIČ, Gorazd, HOČEVAR, Stanko, Members of the organizing commettee. 5th International symposium on catalysis in multiphase reactors [and] 4th International symposium on multifunctional reactors [also] CAMURE 5 & ISMR-4 symposium. Portorož-Portorose [Slovenia], 15-18 June 2005. [COBISS.SI-ID 3303962]
117. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka. New insights in the catalytic removal of nitrates from drinking water : [lecture]. In: Catalysis : a key to a richer and cleaner society : book of abstracts. Seventh European congress on catalysis [also] EuropaCat-VII, 28 August - 1 September 2005, Sofia (Bulgaria). [S.l.]: European Federation of Catalysis Societies (EFCATS), 2005. Str. 264. [COBISS.SI-ID 3333402]
118. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka. on the catalytic process for effective removal of nitrate ions from drinking water. In: LEVEC, Janez (ed.), PINTAR, Albin (ed.). Book of extended abstracts. 5th International symposium on catalysis in multiphase reactors and 4th International symposium on multifunctional reactors, Portorož-Portorose, Slovenia, 15-18 June 2005. Ljubljana: National Institute of Chemistry, 2005. Str. 183-184. ISBN 961-6104-07-1. [COBISS.SI-ID 3304474]
119. VOSPERNIK, Matevž, PINTAR, Albin, BERČIČ, Gorazd, LEVEC, Janez. Performance of catalytic membrane reactors in multiphase reactions. In: Congress manuscripts. 7th world congress of chemical engineering, Incorporating the 5th European congress of chemical engineering, SECC, Glasgow, Scotland, 10-14 July 2005. Institution of chemical engineers: = IchemE, 2005. 11 str. [COBISS.SI-ID 3304730]
120. BERČIČ, Gorazd, PINTAR, Albin, LEVEC, Janez. Positioning of the reaction zone for gas-liquid reactions in catalytic membrane reactor by coupling results of mass transport and chemical reaction study. Catalysis today. [Print ed.]. 2005, vol. 105, no. 3/4, str. 589-597. ISSN 0920-5861. [COBISS.SI-ID 3341082]
121. LEVEC, Janez, PINTAR, Albin. Preface to CAMURE-5 & ISMR-4 symposium. Industrial & engineering chemistry research. [Print ed.]. 2005, vol. 44, no. 25, str. 9369. ISSN 0888-5885. [COBISS.SI-ID 3443738]
122. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka, HOČEVAR, Stanko. Redox behaviour of ▫$(CuO)_{0.15}(CeO_2)_{0.85}$▫ mixed oxide catalyst prepared by sol-gel peroxide method. Acta chimica slovenica. [Tiskana izd.]. 2005, vol. 52, no. 1, str. 44-52. ISSN 1318-0207. [COBISS.SI-ID 3237402]
123. VOSPERNIK, Matevž. Snovni transport in kemijska reakcija v trifaznem membranskem reaktorju : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Vospernik], 2005. XII, 157 f., [2] f. pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 221355008]
124. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka, HOČEVAR, Stanko. TPR, TPO and TPD examination of ▫$Cu_{0.15}Ce_{0.85}O_{2-y}$▫ mixed oxides prepared by co-precipitation, by the sol-gel peroxide route, and by citric acid-assisted synthesis. Journal of colloid and interface science. 2005, vol. 285, no. 1, str. 218-231. ISSN 0021-9797. [COBISS.SI-ID 3237658]
125. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka, HOČEVAR, Stanko. TPR, TPO and TPD examinations of ▫$Cu_{0.15}Ce_{0.85}O_(2-y}$▫ mixed oxides synthesised by various methods. In: Catalysis : a key to a richer and cleaner society : book of abstracts. Seventh European congress on catalysis [also] EuropaCat-VII, 28 August - 1 September 2005, Sofia (Bulgaria). [S.l.]: European Federation of Catalysis Societies (EFCATS), 2005. Str. 70. [COBISS.SI-ID 3333146]


2006

126. VOSPERNIK, Matevž, PINTAR, Albin, LEVEC, Janez. Application of a catalytic membrane reactor to catalytic wet air oxidation of formic acid. Chemical engineering and processing. [Print ed.]. 2006, vol. 45, no. 5, str. 404-414. ISSN 0255-2701. [COBISS.SI-ID 3428122]
127. LEVEC, Janez, PINTAR, Albin. Catalytic oxidation for abatement of pollutants from industrial wastewaters : [plenary lecture]. In: MANTZAVINOS, Dionissios (ed.), POULIOS, Ioannis (ed.). e-Proceedings. Environmental applications of advanced oxidation processes [also] EAAOP-1, Chania, September 2006. Crete: Technical university of Crete; Thessaloniki: Aristotle university of Thessaloniki, 2006. 1 str. [COBISS.SI-ID 3600666]
128. PINTAR, Albin. Catalytic reduction and oxidation processes for ex-situ treatment of drinking water and industrial effluents : [invited lecture]. Louvain-la-Neuve [Belgium]: Université catholique de Louvain, February 20, 2006. [COBISS.SI-ID 3457562]
129. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka. Catalytic stepwise nitrate hydrogenation in batch-recycle fixed-bed reactors : [poster]. In: CHAUDHARI, Raghunath V. (ed.), RANADE, Vivek V. (ed.). 6th International symposium on catalysis in multiphase reactors (CAMURE-6) and 5th International symposium on multifunctional reactors (ISMR-5) : 14-17 January 2007, Pune (India) : book of abstracts. Pune [India]: National Chemical Laboratory, 2006. Str. p9-p10. [COBISS.SI-ID 3649562]
130. PINTAR, Albin, MALACEA, Raluca, PINEL, Catherine, BESSON, Michèle. Catalytic three-phase diastereoselective hydrogenation of o-toluic acid and 2-methyl nicotinic acid derivatives : in-situ FTIR/ATR investigation : [lecture]. In: CHAUDHARI, Raghunath V. (ed.), RANADE, Vivek V. (ed.). 6th International symposium on catalysis in multiphase reactors (CAMURE-6) and 5th International symposium on multifunctional reactors (ISMR-5) : 14-17 January 2007, Pune (India) : book of abstracts. Pune [India]: National Chemical Laboratory, 2006. Str. 5-6. [COBISS.SI-ID 3649306]
131. PINTAR, Albin, VOSPERNIK, Matevž, BERČIČ, Gorazd, LEVEC, Janez. Catalytic wet air oxidation of aqueous formic acid solutions in a ceramic membrane reactor : [lecture]. In: MANTZAVINOS, Dionissios (ed.), POULIOS, Ioannis (ed.). e-Proceedings. Environmental applications of advanced oxidation processes [also] EAAOP-1, Chania, September 2006. Crete: Technical university of Crete; Thessaloniki: Aristotle university of Thessaloniki, 2006. 8 str. [COBISS.SI-ID 3600922]
132. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka. Improvement of an integrated ion-exchange/catalytic process for nitrate removal by introducing a two-stage denitrification step. Applied catalysis. B, Environmental. [Print ed.]. 2006, vol. 63, str. 150-159. ISSN 0926-3373. [COBISS.SI-ID 3408410]
133. PINTAR, Albin, VOSPERNIK, Matevž, LEVEC, Janez. Mathematical modeling of formic acid oxidation in a catalytic three-phase membrane reactor. In: BREDESEN, Rune (ed.), RÆDER, Henrik (ed.). Proceedings of the 9th International conference on inorganic membranes [also] ICIM9, Lillehamer, Norway, June 25-29, 2006. Oslo [Norway]: SINTEF, 2006. Str. 201-204. ISBN 82-14-04026-5. [COBISS.SI-ID 3506458]
134. KUŠAR, Henrik, HOČEVAR, Stanko, PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka, LEVEC, Janez. Water gas shift reaction over nanostructured copper-ceria catalyst : [poster]. In: From science to innovative engineering : book of abstracts. 19th International Symposium on Chemical Reaction Engineering [also] ISCRE 19, Potsdam/Berlin, Germany, September 3-6, 2006. [S. l.]: DECHEMA, 2006. Str. 492-493. [COBISS.SI-ID 3569946]


2007

135. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka. Catalytic stepwise denitration in batch-recycle fixed-bed reactors : [poster]. In: Catalysis - from theory to industrial practice : abstracts. Eighth European catalysis conference [also] EuropaCat-VIII, 26-31 August 2007, Turku/Åbo, Finland. [S.l.]: European Federation of Catalysis Societies (EFCATS), 2007. 2 str. [COBISS.SI-ID 3771674]
136. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka. Catalytic stepwise nitrate hydrogenation in batch-recycle fixed-bed reactor. Journal of hazardous materials. [Print ed.]. 2007, vol. 149, no. 2, str. 387-398. ISSN 0304-3894. [COBISS.SI-ID 3800090]
137. PINTAR, Albin, MALACEA, Raluca, PINEL, Catherine, BESSON, Michèle. Catalytic three-phase diastereoselective hydrogenation of o-toluic and 2-methyl nicotinic acid derivatives : in situ FTIR/ATR investigation. Vibrational Spectroscopy. [Print ed.]. 2007, vol. 45, no. 1, str. 18-26. ISSN 0924-2031. [COBISS.SI-ID 3807514]
138. LEVEC, Janez, PINTAR, Albin. Catalytic wet-air oxidation process : a review. Catalysis today. [Print ed.]. 2007, vol. 124, no. 3/4, str. 172-184. ISSN 0920-5861. [COBISS.SI-ID 3726618]
139. PINTAR, Albin, MALACEA, Raluca, PINEL, Catherine, BESSON, Michèle. In-situ monitoring of catalytic three-phase stereoselective hydrogenation reactions using FTIR/ATR spectroscopy : [poster]. In: Catalysis - from theory to industrial practice : abstracts. Eighth European catalysis conference [also] EuropaCat-VIII, 26-31 August 2007, Turku/Åbo, Finland. [S.l.]: European Federation of Catalysis Societies (EFCATS), 2007. 2 str. [COBISS.SI-ID 3771162]
140. PINTAR, Albin, VOSPERNIK, Matevž, BERČIČ, Gorazd, LEVEC, Janez. Mathematical modeling of formic acid oxidation in a catalytic three-phase membrane contactor : [lecture]. In: Catalysis - from theory to industrial practice : abstracts. Eighth European catalysis conference [also] EuropaCat-VIII, 26-31 August 2007, Turku/Åbo, Finland. [S.l.]: European Federation of Catalysis Societies (EFCATS), 2007. 2 str. [COBISS.SI-ID 3770906]
141. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka, HOČEVAR, Stanko. Nanostructured ▫$Cu_xCe_{1-x}O_{2-y}$▫ mixed oxide catalysts. In: Catalysis - from theory to industrial practice : abstracts. Eighth European catalysis conference [also] EuropaCat-VIII, 26-31 August 2007, Turku/Åbo, Finland. [S.l.]: European Federation of Catalysis Societies (EFCATS), 2007. 2 str. [COBISS.SI-ID 3771418]
142. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka, HOČEVAR, Stanko. Nanostructured ▫$Cu_xCe_{1-x}O_{2-y}$▫ mixed oxide catalysts. Journal of colloid and interface science. 2007, vol. 307, no. 1, str. 145-157. ISSN 0021-9797. [COBISS.SI-ID 3647258]


2008

143. LEVEC, Janez, PINTAR, Albin. Analiza in načrtovanje kemijskih reaktorjev. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2008. CD-ROM (96 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 29498885]
144. DJINOVIĆ, Petar, BATISTA, Jurka, PINTAR, Albin. Calcination temperature and CuO loading dependence on ▫$CuO-CeO_2$▫ catalyst activity for water-gas shift reaction. Applied catalysis. A, General. [Print ed.]. 2008, vol. 347, no. 1, str. 23-33. ISSN 0926-860X. [COBISS.SI-ID 3972634]
145. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka, TIŠLER, Tatjana. Catalytic wet-air oxidation of aqueous solutions of formic acid, acetic acid and phenol in a continuous-flow trickle-bed reactor over Ru-TiO[sub]2 catalysts. Applied catalysis. B, Environmental. [Print ed.]. 2008, vol. 84, issue 1/2, str. 30-41. ISSN 0926-3373. DOI: 10.1016/j.apcatb.2008.03.001. [COBISS.SI-ID 3942682]
146. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka, TIŠLER, Tatjana. Detoxification of aliphatic and aromatic organic pollutants by means of catalytic wet-air oxidation. In: KUNGOLOS, Athanassios (ed.). Environmental toxicology II. Southampton: WIT Press, 2008. Str. 179-188. WIT transactions on ecology and the environment, vol. 110. ISBN 978-1-84564-114-6, ISBN 1-84564-114-0. ISSN 1746-448X. [COBISS.SI-ID 3949850]
147. DJINOVIĆ, Petar, BATISTA, Jurka, LEVEC, Janez, PINTAR, Albin. Effect of calcination temperature and CuO loading on activity of Cu[sub]xCe[sub](1-x)O[sub](2-y) catalysts for WGS reaction. In: Green chemical reaction engineeing for a sustainable future : book of abstracts. 20th International Symposium on Chemical Reaction Engineering [also] ISCRE 20, Kyoto, Japan, September 7-10, 2008. [S. l.: s. n.], 2008. Str. 180-181. [COBISS.SI-ID 3999514]
148. DJINOVIĆ, Petar, LEVEC, Janez, PINTAR, Albin. Effect of structural and acidity/basicity changes of ▫$CuO-CeO_2$▫ catalysts on their activity for water-gas shift reaction. Catalysis today. [Print ed.]. 2008, vol. 138, no. 3/4, str. 222-227. ISSN 0920-5861. [COBISS.SI-ID 4034586]
149. DJINOVIĆ, Petar, BATISTA, Jurka, LEVEC, Janez, PINTAR, Albin. Effect of structural and acidity/basicity changes of ▫$CuO-CeO_2$▫ catalysts on their activity for water-gas shift reaction. In: 5th international conference on environmental catalysis, Belfast, 31st August - 3rd September 2008 : [book of abstracts]. [S. l.: s.n.], 2008. Str. 256. [COBISS.SI-ID 3990554]
150. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka, TIŠLER, Tatjana. Efficient removal and detoxification of organic pollutants by catalytic wet-air oxidation. In: 5th international conference on environmental catalysis, Belfast, 31st August - 3rd September 2008 : [book of abstracts]. [S. l.: s.n.], 2008. Str. [111]. [COBISS.SI-ID 3990298]
151. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka, TIŠLER, Tatjana. Katalitska oksidacija alifatskih in aromatskih polutantov v kapalnem reaktorju = Catalytic wet-air oxidation of aliphatic and aromatic pollutants in a trickle-bed reactor. In: GLAVIČ, Peter (ed.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ed.). Slovenski kemijski dnevi 2008, Maribor, 25. in 26. september 2008 : [zbornik referatov]. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2008. Str. 1-10. ISBN 978-961-248-118-6. [COBISS.SI-ID 4019482]
152. ERJAVEC, Boštjan, DOMINKO, Robert, PINTAR, Albin, UMEK, Polona, ŠTURM, Sašo, PEJOVNIK, Stane, GABERŠČEK, Miran, JAMNIK, Janko. ▫$RuO_2-wired$▫ nanoparticulate anatase ▫$TiO_2$▫. In: MIHAILOVIĆ, Dragan (ed.), et al. Hot nano topics 2008 : incorporating SLONANO 2008, 3 overlapping workshops on current hot subjects in nanoscience, 23-30 May, Portorož, Slovenia : abstract book. Ljubljana: [s. n.], 2008. Str. 132. [COBISS.SI-ID 3968794]
153. DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin, LEVEC, Janez. Vpliv strukturnih in površinskih kislinsko/bazičnih lastnosti na aktivnost CuO-CeO[sub]2 katalizatorjev v WGS procesu = Effect of structural and acidity/basicity changes of CuO-CeO[sub]2 catalysts on their activity for water-gas shift reaction. In: GLAVIČ, Peter (ed.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ed.). Slovenski kemijski dnevi 2008, Maribor, 25. in 26. september 2008 : [zbornik referatov]. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2008. 10 str. ISBN 978-961-248-118-6. [COBISS.SI-ID 4019738]


2009

154. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka, TIŠLER, Tatjana. Catalytic wet-air oxidation of aliphatic and aromatic organic pollutants in a continuous-flow trickle-bed reactor. In: MANTZAVINOS, Dionissios (ed.), POULIOS, Ioannis (ed.). Proceedings. 2nd European conference on Environmental applications of advanced oxidation processes [also] EAAOP-2, Nicosia, Cyprus, 9-11 September 2009. Nicosia: University of Cyprus, Dept. of Civil and Environmental Engineering, 2009. Str. 1-6. ISBN 978-9963-689-09-5. [COBISS.SI-ID 4251418]
155. ERJAVEC, Boštjan, DOMINKO, Robert, COME, Jérémy, PINTAR, Albin, GABERŠČEK, Miran. Ceramic coatings as a stabilizer for high rate performance insertion materials. In: Lithium battery discussions - electrode materials [also] LiBD-4 2009 - Electrode materials : Bordeau-Arcachon (France), 20-25 September, 2009 : programme [and] extended abstracts. [S. l.: s. n.], 2009. 2 str. [COBISS.SI-ID 4297498]
156. DJINOVIĆ, Petar, BATISTA, Jurka, LEVEC, Janez, PINTAR, Albin. Comparison of water-gas shift reaction activity and long-term stability of nanostructured ▫$CuO-CeO_2$▫ catalysts prepared by hard template and co-precipitation methods. Applied catalysis. A, General. [Print ed.]. 2009, vol. 364, no. 1/2, str. 156-165. ISSN 0926-860X. [COBISS.SI-ID 4190234]
157. ĆEHIĆ, Benis. ▫▫$CuO-CeO 2$▫▫. Ljubljana: [B. Ćehić], 2009. 74 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 33476613]
158. KOCJAN, Urška. ▫▫$CuO-CeO_2$▫▫. Ljubljana: [U. Kocjan], 2009. 57 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 33569029]
159. PINTAR, Albin. Efficient removal of organic pollutants from wastewaters by means of catalytic wet-air oxidation. Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti o okolju, 5. nov. 2009. [COBISS.SI-ID 4306202]
160. DJINOVIĆ, Petar, BATISTA, Jurka, LEVEC, Janez, PINTAR, Albin. Influence of morphological, redox and surface acidity properties on WGS activity of ▫$CuO-CeO_2$▫ catalysts. In: Green chemical reaction engineeing for a sustainable future : proceedings. 20th International Symposium on Chemical Reaction Engineering [also] ISCRE 20, Kyoto, Japan, September 7-10, 2008. The Society of chemical engineers, Japan, 2009. Str. s3-s9. Journal of Chemical Engineering of Japan, Vol. 42, Suppl. 1, 2009. ISSN 0021-9592. [COBISS.SI-ID 4340506]
161. ERJAVEC, Boštjan, DOMINKO, Robert, COME, Jérémy, PINTAR, Albin, GABERŠČEK, Miran. Inorganic and carbon coatings for enhanced Li-ion batteries performance. In: Emerging trends and challenges in electrochemistry : 60th annual meeting of the International Society of Electrochemistry, August 16 to 21, 2009, Beijing, China : [book of abstracts]. [.S.l.: s.n.], 2009. 1 str. [COBISS.SI-ID 4223770]
162. PINTAR, Albin, COTMAN, Magda, VRTOVŠEK, Janez, GRILC, Viktor. Izdelava evidenc emisij metana (CH[sub]4) iz industrijskih odpadnih vod za obdobje 2004-2008 na območju Republike Slovenije : zaključno poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, december 2009. 49 f. Delovno poročilo KI, 2510. [COBISS.SI-ID 4337690]
163. TIŠLER, Tatjana, PINTAR, Albin. Izvedensko mnenje. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2009. 3 str. [COBISS.SI-ID 4452890]
164. ERJAVEC, Boštjan, DOMINKO, Robert, JAMNIK, Janko, PINTAR, Albin, REMŠKAR, Maja, GABERŠČEK, Miran. A new approach towards nanostructured high-rate performance insertion materials. In: MIHAILOVIĆ, Dragan (ed.), DOMINKO, Robert (ed.), VILFAN, Mojca (ed.). Book of abstracts : SLONANO 2009, 19-21 October 2009, Ljubljana. Ljubljana: National Institute of Chemistry, 2009. Str. 53. [COBISS.SI-ID 4324378]
165. TABOADA, Carmen Diaz, BATISTA, Jurka, PINTAR, Albin, LEVEC, Janez. Preparation, characterization and catalytic properties of carbon nanofiber-supported Pt, Pd, Ru monometallic particles in aqueous-phase reactions. Applied catalysis. B, Environmental. [Print ed.]. 2009, vol. 89, no. 3/4, str. 375-382. ISSN 0926-3373. DOI: 10.1016/j.apcatb.2008.12.016. [COBISS.SI-ID 4087834]
166. DJINOVIĆ, Petar, BATISTA, Jurka, LEVEC, Janez, PINTAR, Albin. Pulse WGS reaction over ▫$CuO-CeO_2$▫ catalysts. In: 8th World congress of chemical engineering incorporating the 58th Canadian chemical engineering conference and the XXIV Interamerican congress of chemical engineering : Montreal, Quebec, Canada, August 23-27, 2009 : WCCE8. [S. l.: s. n., 2009. Str. 1-6. [COBISS.SI-ID 4220186]
167. PINTAR, Albin. Removal of organic pollutants from wastewaters by means of catalytic wet-air oxidation. Sofia: University of Sofia Kliment Ohridski, Faculty of Chemistry, 6 July 2009. [COBISS.SI-ID 4190490]
168. VRTOVŠEK, Janez, COTMAN, Magda, DROLC, Andreja, TIŠLER, Tatjana, PINTAR, Albin. Report on research and assessment of efficiency, safety and competitive ability of titanium coagulant. Ljubljana: National Institute of Chemistry, December 2009. 2 zv. (71 f. ; 75 f.), ilustr. Delovno poročilo KI, 2519, Delovno poročilo KI, 2519/1. [COBISS.SI-ID 4342042]
169. JAMNIK, Janko, DOMINKO, Robert, ERJAVEC, Boštjan, REMŠKAR, Maja, PINTAR, Albin, GABERŠČEK, Miran. Stabilizers of particle size and morphology : a road towards high-rate performance insertion materials. Advanced materials. 2009, vol. 21, issues 25/26, str. 2715-2719. ISSN 0935-9648. DOI: 10.1002/adma.200803032. [COBISS.SI-ID 4161818]
170. ERJAVEC, Boštjan, DOMINKO, Robert, JAMNIK, Janko, PINTAR, Albin, GABERŠČEK, Miran. Stabilizing the particle size and morphology : a road towards high-rate performance insertion materials. In: 12th European conference on solid state chemistry [also] ECSSC XII : September 20-23, 2009, University of Münster, Germany : book of abstracts. [S.l.: s.n.], 2009. Str. 79. [COBISS.SI-ID 4293146]
171. ĆEHIĆ, Benis, DJINOVIĆ, Petar, BATISTA, Jurka, PINTAR, Albin. Suhi reforming metana s ▫$CuO-CeO_2$▫ katalizatorji v reaktorju s strnjenim slojem. In: GLAVIČ, Peter (ed.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ed.). Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Maribor: FKKT, 2009. Str. 33. ISBN 978-961-248-174-2. [COBISS.SI-ID 4273178]
172. DJINOVIĆ, Petar, KOCJAN, Urška, BATISTA, Jurka, PINTAR, Albin. Synthesis and characterization of ordered CuO-CeO[sub]2 mixed oxides using KIT-6 silica as a hard template. Acta chimica slovenica. [Tiskana izd.]. 2009, vol. 56, no. 4, str. 868-877. ISSN 1318-0207. [COBISS.SI-ID 4337178]
173. TABOADA, Carmen Diaz, BATISTA, Jurka, PINTAR, Albin, LEVEC, Janez. Synthesis, characterization and properties of carbon nanofiber-based Pt, Pd, Ru monometallic catalysts in water treatment processes. In: 8th World congress of chemical engineering incorporating the 58th Canadian chemical engineering conference and the XXIV Interamerican congress of chemical engineering : Montreal, Quebec, Canada, August 23-27, 2009 : WCCE8. [S. l.: s. n., 2009. Str. 1-6. [COBISS.SI-ID 4220442]
174. ERJAVEC, Boštjan, DOMINKO, Robert, UMEK, Polona, ŠTURM, Sašo, PINTAR, Albin, GABERŠČEK, Miran. Tailoring nanostructured TiO[sub]2 for high power Li-ion batteries. In: Selected papers presented at the 14th international meeting on lithium batteries : Tianjin, China, 22 -28 June 2008 : IMLB-2008. Lausanne: Elsevier, 2009. Issue 1, vol. 189, str. 869-874. Journal of power sources, Vol. 189, Issue 1, 2009. ISSN 0378-7753. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2008.07.030. [COBISS.SI-ID 4071706]
175. ERJAVEC, Boštjan, DOMINKO, Robert, COME, Jérémy, PINTAR, Albin, GABERŠČEK, Miran. Towards high rate performance Li ion electrodes : suppression of active particle size. In: Meeting abstracts. 216th ECS Meeting, Vienna, Austria, October 4-9, 2009. [S.l.]: The Electrochemical Society, 2009. 1 str. Meeting abstracts, MA 2009-02. ISSN 1091-8213. [COBISS.SI-ID 4296218]
176. DJINOVIĆ, Petar, BATISTA, Jurka, PINTAR, Albin. Uporaba CuO-CeO2 katalizatorjev z visoko specifično površino v reakciji parnega reforminga etanola = Utilization of high specific surface area CuO-CeO2 catalysts for steam reforming of ethanol. In: Slovenski kemijski dnevi 2009, Maribor, 24. in 25. september 2009. [Maribor]: FKKT, [2009]. Str. 1-10. ISBN 978-961-248-173-5. [COBISS.SI-ID 4280858]
177. DJINOVIĆ, Petar, BATISTA, Jurka, PINTAR, Albin. WGS reaction over nanostructured ▫$CuO-CeO_2$▫ catalysts prepared by hard template method. In: GROPPI, Gianpiero (ed.), TRONCONY, Enrico (ed.). 3rd international conference on structured catalysts and reactors : ICOSCAR-3 : Ischia, Italy, 27-30 September 2009. Amsterdam; Oxford; New York; Tokyo: Elsevier, 2009. Vol. 147, suppl. 1, str. s191-s197. Catalysis today, Vol. 147, Supplement 1, 2009. ISSN 0920-5861. DOI: 10.1016/j.cattod.2009.07.009. [COBISS.SI-ID 4219418]


2010

178. DJINOVIĆ, Petar, BATISTA, Jurka, PINTAR, Albin. Aktivnost ▫$Rh-CeO_2$▫ katalizatorja z visoko specifično površino pri reformingu metana s ▫$CO_2$▫. In: GLAVIČ, Peter (ed.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ed.). Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi 2010, Maribor, 23. in 24. september 2010. Maribor: FKKT, 2010. Str. 191. ISBN 978-961-248-241-1. [COBISS.SI-ID 4522522]
179. DJINOVIĆ, Petar, BATISTA, Jurka, PINTAR, Albin. ▫$CH_4$▫ reforming with ▫$CO_2▫ over high surface area ▫$CuO-CeO_2$▫ catalysts. In: 6th International conference on environmental catalysis, September 12-15, 2010, Beijing, China : abstract book. [S. l.: s.n.], 2010. Str. 295. [COBISS.SI-ID 4492570]
180. VRTOVŠEK, Janez, PINTAR, Albin, COTMAN, Magda, GRDADOLNIK, Jelka. Čiščenje odpadnih vod iz proizvodnje zobnih past tovarne "Henkel" : fazno poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2010. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. Delovno poročilo KI, 2572. [COBISS.SI-ID 4539162]
181. PINTAR, Albin. Čiščenje odpadnih vod z naprednimi oksidacijskimi procesi = Wastewater treatment by means of advanced oxidation processes. In: GLAVIČ, Peter (ed.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ed.). Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi 2010, Maribor, 23. in 24. september 2010. Maribor: FKKT, 2010. Str. 157. ISBN 978-961-248-241-1. [COBISS.SI-ID 4524058]
182. PINTAR, Albin. Čiščenje odpadnih vod z naprednimi oksidacijskimi procesi = Wastewater treatment by means of advanced oxidation processes. In: Slovenski kemijski dnevi 2010, Maribor, 23. in 24. september 2010. [Maribor]: FKKT, [2010]. 6 str. ISBN 978-961-248-240-4. [COBISS.SI-ID 4526618]
183. TIŠLER, Tatjana, PREMRU, A., MILANOVA, M., KRALCHEVSKA, R., TODOROVSKY, D., PINTAR, Albin. Evaluation of iodosulfuron toxicity to aquatic organisms after photocatalytic oxidation. In: TREBŠE, Polonca (ed.), STOPAR, Marta (ed.), LAVTIŽAR, Vesna (ed.). Book of abstracts. The 11th European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC 11, Portorož, Slovenia, December 8-11, 2010. Nova Gorica: University, 2010. Str. 159. ISBN 978-961-6311-66-3. [COBISS.SI-ID 4564762]
184. ERJAVEC, Boštjan, DOMINKO, Robert, UMEK, Polona, PINTAR, Albin, GABERŠČEK, Miran. High-rate performance by means of particle and morphology stabilizers. In: IMLB 2010. Quebec: IREQ, cop. 2010. Str. 290, ilustr. [COBISS.SI-ID 4504346]
185. ERJAVEC, Boštjan, DOMINKO, Robert, UMEK, Polona, PINTAR, Albin, GABERŠČEK, Miran. Improvement pf the rate performance using morphology stabilizers. In: Programme & abstracts : 5th asian conference on electrochemical power sources : ACEPS 2010 : 17-20 september 2010, Singapore. Singapore: National University of Singapore, 2010. Str. 102-103, ilustr. [COBISS.SI-ID 4508442]
186. DROLC, Andreja, PINTAR, Albin. In situ continous monitoring of nitrate and nitrite in selected waste water matrices by UV spectroscopy. In: GIDARAKOS, Evangelos (ed.). CRETE 2010 : executive summaries : 2nd International conference on Hazardous and industrial waste management, 5-8 October, Chania, Crete, Greece. Chania: Technical University of Crete, 2010. Str. 499-501. [COBISS.SI-ID 4536602]
187. DROLC, Andreja, PINTAR, Albin. In situ continous monitoring of nitrate and nitrite in selected waste water matrices by UV spectroscopy. In: GIDARAKOS, Evangelos (ed.). CRETE 2010 : executive summaries : 2nd International conference on Hazardous and industrial waste management, 5-8 October, Chania, Crete, Greece. Chania: Technical University of Crete, 2010. 8 str. [COBISS.SI-ID 4537114]
188. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka, LEVEC, Janez. Katalizatorji na osnovi ogljikovih nanocevk v procesih čiščenja odpadnih vod = Carbon nanotube-based catalysts in water purification processes. In: GLAVIČ, Peter (ed.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ed.). Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi 2010, Maribor, 23. in 24. september 2010. Maribor: FKKT, 2010. Str. 154. ISBN 978-961-248-241-1. [COBISS.SI-ID 4524314]
189. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka, LEVEC, Janez. Katalizatorji na osnovi ogljikovih nanocevk v procesih čiščenja odpadnih vod = Carbon nanotube-based catalysts in water purification processes. In: Slovenski kemijski dnevi 2010, Maribor, 23. in 24. september 2010. [Maribor]: FKKT, [2010]. Str. 1-9. ISBN 978-961-248-240-4. [COBISS.SI-ID 34462469]
190. TIŠLER, Tatjana, JEMEC KOKALJ, Anita, PINTAR, Albin, TREBŠE, Polonca. Lethal and sublethal effects of neonicotinoid insecticide on zebrafish embryos. In: The zebrafish embryo model in toxicology and teratology : an international workshop, 2.-3. September 2010, Karlsruhe, Germany. [S. l.: s. n.], 2010. Str. 42. [COBISS.SI-ID 4476698]
191. COTMAN, Magda, DROLC, Andreja, PINTAR, Albin. Medlaboratorijska primerjava-MP-odpadne vode 20 : zaključno poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, maj 2010. 65 str. Delovno poročilo KI, 2557. [COBISS.SI-ID 4425498]
192. COTMAN, Magda, DROLC, Andreja, PINTAR, Albin. Medlaboratorijska primerjava-MP-odpadne vode 21 : zaključno poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, november 2010. 71 str. Delovno poročilo KI, 2584. [COBISS.SI-ID 4543770]
193. COTMAN, Magda, DROLC, Andreja, PINTAR, Albin. Medlaboratorijsko preskušanje za laboratorije, ki izvajajo monitoring odpadnih vod v letu 2010 : zaključno poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, nov. 2010. 17 str. Delovno poročilo KI, 2586. [COBISS.SI-ID 4551450]
194. VRTOVŠEK, Janez, PINTAR, Albin. Membranski bioreaktor - intenzifikacija bioloških procesov čiščenja onesnaženih voda = Membrane bioreactor - intensification of biological wastewater treatment. In: Slovenski kemijski dnevi 2010, Maribor, 23. in 24. september 2010. [Maribor]: FKKT, [2010]. 6 str. ISBN 978-961-248-240-4. [COBISS.SI-ID 4525850]
195. VRTOVŠEK, Janez, PINTAR, Albin. Membranski bioreaktor : intenzifikacija bioloških procesov čiščenja onesnaženih voda = Membrane bioreactor : intensification of biological wastewater treatment. In: GLAVIČ, Peter (ed.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ed.). Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi 2010, Maribor, 23. in 24. september 2010. Maribor: FKKT, 2010. Str. 163. ISBN 978-961-248-241-1. [COBISS.SI-ID 4523290]
196. NOVAK TUŠAR, Nataša, COTMAN, Magda, PINTAR, Albin, KAUČIČ, Venčeslav. ▫$MnO_X$▫ nanoparticles as catalysts for the decomposition of organic dye. In: TREBŠE, Polonca (ed.), STOPAR, Marta (ed.), LAVTIŽAR, Vesna (ed.). Book of abstracts. The 11th European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC 11, Portorož, Slovenia, December 8-11, 2010. Nova Gorica: University, 2010. Str. 256. ISBN 978-961-6311-66-3. [COBISS.SI-ID 4588058]
197. NOVAK TUŠAR, Nataša, COTMAN, Magda, PINTAR, Albin, KAUČIČ, Venčeslav. ▫$MnO_X$▫ nanoparticles on inert porous silicate support. In: Nanostructured materials for sorption, separation and catalysis : scientific programme and abstracts volume : Antwerp, 4-5 october 2010. Antwerp: University of Antwerp, Dept. Chemistry, Laboratory of Adsorption and Catalysis, cop. 2010. Str. 51. [COBISS.SI-ID 4532250]
198. DROLC, Andreja, VRTOVŠEK, Janez, PINTAR, Albin. Monitoring of nitrate and nitrite nitrogen in waste water by using on line UV spectrometric method. In: TREBŠE, Polonca (ed.), STOPAR, Marta (ed.), LAVTIŽAR, Vesna (ed.). Book of abstracts. The 11th European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC 11, Portorož, Slovenia, December 8-11, 2010. Nova Gorica: University, 2010. Str. 28. ISBN 978-961-6311-66-3. [COBISS.SI-ID 4564506]
199. PINTAR, Albin, TIŠLER, Tatjana, BATISTA, Jurka. Odstranjevanje alifatskih in aromatskih onesnažil iz odpadnih vod s procesom katalitske mokre oksidacije. Kemija v šoli in družbi. [Tiskana izd.]. okt. 2010, let. 22, št. 3, str. 17-24, ilustr. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 4543514]
200. TIŠLER, Tatjana, BISTAN, Mirjana, PINTAR, Albin. Odstranjevanje hormonskih motilcev z naprednimi oksidacijskimi procesi : kemijska in biološka karakterizacija vod. In: ROŠ, Milenko (ed.). Zbornik referatov : [simpozij z mednarodno udeležbo]. Vodni dnevi 2010, Portorož, 20.-21. oktober 2010. Ljubljana: Slovensko društvo za zaščito voda, 2010. Str. 150-158, ilustr. ISBN 978-961-6631-04-4. [COBISS.SI-ID 4514074]
201. DJINOVIĆ, Petar. Optimizacija CuO-CeO [spodaj] 2 mešanih oksidov kot katalizatorjev pri produkciji vodika iz plinske zmesi CO in vode ali etanola : doktorska disertacija. Ljubljana: [P. Djinović], 2010. 116 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 251693056]
202. DROLC, Andreja, PINTAR, Albin. Ovrednotenje merilne negotovosti metode za določanje vsebnosti jodosulfurona v vodi s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti = Measurement uncertainty evaluation of iodosulfuron in water samples by using HPLC analysis. In: GLAVIČ, Peter (ed.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ed.). Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi 2010, Maribor, 23. in 24. september 2010. Maribor: FKKT, 2010. Str. 158. ISBN 978-961-248-241-1. [COBISS.SI-ID 4523546]
203. DROLC, Andreja, PINTAR, Albin. Ovrednotenje merilne negotovosti metode za določanje vsebnosti jodosulfurona v vodi s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti = Measurement uncertainty evaluation of iodosulfuron in water samples by using HPLC analysis. In: Slovenski kemijski dnevi 2010, Maribor, 23. in 24. september 2010. [Maribor]: FKKT, [2010]. 8 str. ISBN 978-961-248-240-4. [COBISS.SI-ID 4525594]
204. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka, LEVEC, Janez. Performance of carbon nanotube-based monometallic Pt, Pd and Ru catalysts in water purification processes. In: 6th International conference on environmental catalysis, September 12-15, 2010, Beijing, China : abstract book. [S. l.: s.n.], 2010. Str. 54. [COBISS.SI-ID 4492058]
205. BISTAN, Mirjana, TIŠLER, Tatjana, PINTAR, Albin. Photolytic/photocatalytic oxidation of bisphenol estrogenicity and toxicity. In: TREBŠE, Polonca (ed.), STOPAR, Marta (ed.), LAVTIŽAR, Vesna (ed.). Book of abstracts. The 11th European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC 11, Portorož, Slovenia, December 8-11, 2010. Nova Gorica: University, 2010. Str. 157. ISBN 978-961-6311-66-3. [COBISS.SI-ID 4564250]
206. ŠTERBENK, Emil (interviewee), PETROVIČ, Aleš (interviewee), PINTAR, Albin (interviewee), RUPEL, Tatjana (interviewee), BREGAR, Renata (interviewee). Pitna voda, največje bogastvo : [sodelovanje v oddaji Ugriznimo znanost]. Ljubljana: RTV Slovenija 1, 9. nov. 2010. [COBISS.SI-ID 4620058]
207. DJINOVIĆ, Petar, BATISTA, Jurka, PINTAR, Albin. Rh-CeO [sub] 2 as an efficient and stable catalyst for methane reforming with CO [sub] 2. In: TREBŠE, Polonca (ed.), STOPAR, Marta (ed.), LAVTIŽAR, Vesna (ed.). Book of abstracts. The 11th European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC 11, Portorož, Slovenia, December 8-11, 2010. Nova Gorica: University, 2010. Str. 169. ISBN 978-961-6311-66-3. [COBISS.SI-ID 4565018]
208. BESSON, Michèle, DESCORME, C., BERNARDI, M., GALLEZOT, Pierre, GREGORIO, F. di, GROSJEAN, N., MIHN, D. Pham, PINTAR, Albin. Supported noble metal catalysts in the catalytic wet air oxidation of industrial wastewaters and sewage sludges. In: First international workshop on application of redox technologies in the environment : Arte'2009, Istanbul, Turkey 14-15 September 2009. London: Selper, 2010. Vol. 31, no. 13, str. 1441-1447, ilustr. Environmental technology, Vol. 31, Issue 13, 2010. ISSN 0959-3330. http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a929147927~db=all~jumptype=rss. [COBISS.SI-ID 4531482]
209. DJINOVIĆ, Petar, BATISTA, Jurka, LEVEC, Janez, PINTAR, Albin. Synthesis of ordered nanostructured CuO-CeO [sub] 2 catalysts by hard template method. In: GAIGNEAUX, E. M. (ed.). Scientific bases for the preparation of heterogeneous catalysts : proceedings of the 10th international symposium, Louvain-la-Neuve, Belgium, July 11-15, 2010. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2010. Str. 245-248. Studies in surface science and catalysis, vol. 175. ISBN 978-0-444-53601-3. ISSN 0167-2991. [COBISS.SI-ID 4459546]
210. PINTAR, Albin, BATISTA, Jurka, LEVEC, Janez. Synthesis, characterization and properties of carbon nanofiber-based monometallic Pt, Pd and Ru catalysts in water purification processes. In: CHISA 2010 : CD-ROM of full texts. Praha: Czech Society of Chemical Engineering, 2010. 2 str. [COBISS.SI-ID 4480538]
211. DROLC, Andreja, PINTAR, Albin. Uncertainty evaluation and in house method validation of the herbicide iodosulfuron-methyl-sodium in water samples by using HPLC analysis. In: TREBŠE, Polonca (ed.), STOPAR, Marta (ed.), LAVTIŽAR, Vesna (ed.). Book of abstracts. The 11th European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC 11, Portorož, Slovenia, December 8-11, 2010. Nova Gorica: University, 2010. Str. 27. ISBN 978-961-6311-66-3. [COBISS.SI-ID 4563994]
212. DJINOVIĆ, Petar, BATISTA, Jurka, PINTAR, Albin. Utilization of high specific surface area CuO-CeO [sup] 2 catalysts for methane reforming with CO [sup] 2. In: CHISA 2010 : CD-ROM of full texts. Praha: Czech Society of Chemical Engineering, 2010. 2 str. [COBISS.SI-ID 4480026]
213. DJINOVIĆ, Petar, BATISTA, Jurka, PINTAR, Albin. Utilization of high specific surface area CuO-CeO [sup] 2 catalysts for steam reforming of ethanol. In: CHISA 2010 : CD-ROM of full texts. Praha: Czech Society of Chemical Engineering, 2010. 2 str. [COBISS.SI-ID 4480282]
214. DJINOVIĆ, Petar, BATISTA, Jurka, ĆEHIĆ, Benis, PINTAR, Albin. Utilization of high specific surface area CuO-CeO2 catalysts for high temperature processes of hydrogen production : steam re-forming of ethanol and methane dry re-forming. The journal of physical chemistry. A, Molecules, spectroscopy, kinetics, environment, & general theory. 2010, vol. 114, no. 11, str. 3939-3949. ISSN 1089-5639. [COBISS.SI-ID 4378906]
215. KRALCHEVSKA, R., PREMRU, A., TIŠLER, Tatjana, MILANOVA, M., TODOROVSKY, D., PINTAR, Albin. UV- and visible-light assisted photocatalytic oxidation of a pesticide over TiO [sup] 2 catalysts modified with neodymium and nitrogen. In: CHISA 2010 : CD-ROM of full texts. Praha: Czech Society of Chemical Engineering, 2010. 2 str. [COBISS.SI-ID 4480794]
216. DROLC, Andreja, PINTAR, Albin, GRDADOLNIK, Jelka. Validacija metode za določanje azida v farmacevtski substanci z ionsko kromatografijo. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2010. 25 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2587. [COBISS.SI-ID 4559898]
217. DROLC, Andreja, PINTAR, Albin, GRDADOLNIK, Jelka. Validacija metode za določanje natrija v farmacevtski substanci z ionsko kromatografijo = Partial method validation : determination of sodium substance with ion chromatography. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2010. 32 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2588. [COBISS.SI-ID 4559642]
218. DROLC, Andreja, COTMAN, Magda, PINTAR, Albin. Waste water : presentation of PT 3 : IPA 2008 PRE-PT training, Ljubljana, 15th-19th February, 2010. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering, Laboratory of Metrology and Quality, 2010. 8 str. [COBISS.SI-ID 33737221]


2011

219. PINTAR, Albin. Advanced wastewater purification processes : presentation of current research activities : [lecture at the] ECT Oekotoxikologie GmbH seminar, 16.2.2011, Flörsheim am Main, Germany. Flörsheim: ECT, 2011. [COBISS.SI-ID 4608794]
220. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, PINTAR, Albin. Bioplinski potencial trdnih odpadkov iz ekstrakcije plodov navadnega šipka (Rosa Canina L.) = Biogas potential of sol[i]d waste from the production of dog rose (Rosa Canina L.) fruit extract. In: KRAVANJA, Zdravko (ed.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ed.), BOGATAJ, Miloš (ed.). Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi 2011, Portorož, 14.-16. september 2011. Maribor: FKKT, 2011. Str. 192. ISBN 978-961-248-288-6. [COBISS.SI-ID 4809242]
221. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, PINTAR, Albin. Bioplinski potencial trdnih odpadkov iz ekstrakcije plodov navadnega šipka (Rosa Canina L.) = Biogas potential of solid waste from the production of dog rose (Rosa Canina L.) fruit extract. In: KRAVANJA, Zdravko (ed.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ed.), BOGATAJ, Miloš (ed.). Slovenski kemijski dnevi 2011, Portorož, 14-16 september 2011. Maribor: FKKT, 2011. Str. 1-6. ISBN 978-961-248-289-3. [COBISS.SI-ID 4810778]
222. DJINOVIĆ, Petar, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, LEVEC, Janez, PINTAR, Albin. Catalytic conversion of model biogas to syngas using supported noble metal catalysts. In: CAMURE-8 & ISMR-7 : programme : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2011. Str. 31. [COBISS.SI-ID 4679194]
223. DJINOVIĆ, Petar, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, BATISTA, Jurka, LEVEC, Janez, PINTAR, Albin. Catalytic syngas production from greenhouse gasses: Performance comparison of ▫$Ru-Al_2O_3$▫ and ▫$CeO_2$▫ catalysts. Chemical engineering and processing. [Print ed.]. 2011, vol. 50, no. 10, str. 1054-1062. ISSN 0255-2701. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0255270111001292. [COBISS.SI-ID 4844826]
224. DJINOVIĆ, Petar, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, LEVEC, Janez, PINTAR, Albin. CH_4-CO_2 reforming of model biogas streams using 2 % Rh-CeO_2 catalyst. In: VALANT, Matjaž (ed.), et al. Book of abstracts ; Proceedings book. Slovenian-Italian Conference on Materials and Technologies for Sustainable Growth, Ajdovščina, 4-6 May 2011. Nova Gorica: University, 2011. Str. 14-18. ISBN 978-961-6311-69-4. [COBISS.SI-ID 4659994]
225. DJINOVIĆ, Petar, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, LEVEC, Janez, PINTAR, Albin. ▫$CH_4-CO_2$▫ reforming of undiluted model biogas streams using supported noble metal catalysts. In: 8th European Congress of Chemical Engineering together with ProcessNet-Annual Meeting [and] 1st European Congress of Applied Biotechnology together with 29th DECHEMA's Biotechnology Annual Meeting : September, 25-29, 2011, Berlin, Germany. [S. l.: s. n.]. 2011, str. [1]. [COBISS.SI-ID 4813594]
226. PINTAR, Albin. Čiščenje odpadnih vod s sodobnimi procesi : vabljeno predavanje na delavnici Primerljivost meritev v kemiji, Kemijski inštitut, Ljubljana, 25. januar, 2011. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2011. 19 str. [COBISS.SI-ID 4617242]
227. KRALCHEVSKA, R., TIŠLER, Tatjana, MILANOVA, Maria, TODOROVSKY, D., PINTAR, Albin. Development of novel titania-based catalysts modified with neodymium and nitrogen to promote visible-light assisted photocatalytic oxidation of organics in wastewaters. In: CAMURE-8 & ISMR-7 : programme : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2011. Str. 49. [COBISS.SI-ID 4679450]
228. DROLC, Andreja, GRDADOLNIK, Jelka, PINTAR, Albin. Določanje nečistote v farmacevtski substanci z ionsko kromatografijo. Ljubljana: Kemijski inštitut, januar 2011. 1 zv. (loč. pag.). Delovno poročilo KI, 2597. [COBISS.SI-ID 4616474]
229. DROLC, Andreja, GRDADOLNIK, Jelka, PINTAR, Albin. Določanje nečistote v farmacevtski substanci z ionsko kromatografijo. Ljubljana: Kemijski inštitut, april 2011. 1 zv. (loč. pag.). Delovno poročilo KI, 2610. [COBISS.SI-ID 4647706]
230. DROLC, Andreja, GRDADOLNIK, Jelka, PINTAR, Albin. Določanje nečistote v farmacevtski substanci z ionsko kromotografijo. Ljubljana: Kemijski inštitut, februar 2011. 1 zv. (loč. pag.). Delovno poročilo KI, 2603. [COBISS.SI-ID 4626202]
231. DROLC, Andreja, GRDADOLNIK, Jelka, PINTAR, Albin. Določanje nečistote v farmacevtski substanci z ionsko kromotografijo. Ljubljana: Kemijski inštitut, marec 2011. 1 zv. (loč. pag.). Delovno poročilo KI, 2606. [COBISS.SI-ID 4638746]
232. VRTOVŠEK, Janez, RAVNJAK, Matjaž, PINTAR, Albin. Drinking water denitrification in moving-bed biofilm MBR. In: Book of abstract. International Congress on Membranes and Membrane Processes, ICOM 2011, Amsterdam, July 23-29, 2011. Twente: [S. n.], 2011. Str. [970]. [COBISS.SI-ID 4795930]
233. VRTOVŠEK, Janez, RAVNJAK, Matjaž, PINTAR, Albin. Drinking water treatment in biofilm MBR. In: 6th IWA Specialist Conference on Membrane Technology for Water & Wastewater Treatment : 4-7 October 2011 in Aachen, Germany. [S. l.: s. n.], 2011. Str. [1]. [COBISS.SI-ID 4834330]
234. BISTAN, Mirjana, TIŠLER, Tatjana, PINTAR, Albin. Efficiency of photolytic/photocatalytic and catalytic wet air oxidation processes : study of BPA conversion, ecotoxicology and estrogenicity. In: VALANT, Matjaž (ed.), et al. Book of abstracts ; Proceedings book. Slovenian-Italian Conference on Materials and Technologies for Sustainable Growth, Ajdovščina, 4-6 May 2011. Nova Gorica: University, 2011. Str. 9-13. ISBN 978-961-6311-69-4. [COBISS.SI-ID 4657434]
235. PINTAR, Albin. Efficient removal of emerging pollutants from wastewater by means of catalytic oxidation. In: ANTONIĆ JELIĆ, Tatjana (ed.), NOVAK TUŠAR, Nataša (ed.). Proceedings of the 4th Slovenian-Croatian Symposium on Zeolites, 4th Croatian-Slovenian Sympozium on Zeolites : October 17-18, 2011, Ljubljana, Slovenia. Zagreb: Croatian Zeolite Association, 2011. Str. 28-32, ilustr. ISBN 978-953-55373-3-5. [COBISS.SI-ID 4833562]
236. BISTAN, Mirjana, TIŠLER, Tatjana, PINTAR, Albin. Efficient removal of organic pollutants and detoxification of wastewaters by means of catalytic wet-air oxidation. In: CAMURE-8 & ISMR-7 : programme : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2011. Str. 53. [COBISS.SI-ID 4679706]
237. BISTAN, Mirjana, TIŠLER, Tatjana, PINTAR, Albin. Efficient removal of organics from wastewaters by means of catalytic wet-air oxidation. In: 8th European Congress of Chemical Engineering together with ProcessNet-Annual Meeting [and] 1st European Congress of Applied Biotechnology together with 29th DECHEMA's Biotechnology Annual Meeting : September, 25-29, 2011, Berlin, Germany. [S. l.: s. n.]. 2011, str. [1]. [COBISS.SI-ID 4814106]
238. CHROMY, Samo (interviewee), PINTAR, Albin (interviewee), VRTOVŠEK, Janez (interviewee). Filtri. Postojna: Radio 94, 31. avgust 2011. 21 min, 26 sek. [COBISS.SI-ID 4800026]
239. BISTAN, Mirjana, TIŠLER, Tatjana, PINTAR, Albin. Fotolitska/fotokatalitska oksidacija naravnega estrogenega hormona 17[beta]-estradiola = Photolytic/photocatalytic oxidation of natural estrogen hormone 17[beta]-estradiol. In: KRAVANJA, Zdravko (ed.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ed.), BOGATAJ, Miloš (ed.). Slovenski kemijski dnevi 2011, Portorož, 14-16 september 2011. Maribor: FKKT, 2011. Str. 1-8. ISBN 978-961-248-289-3. [COBISS.SI-ID 4803098]
240. BISTAN, Mirjana, TIŠLER, Tatjana, PINTAR, Albin. Fotolitska/fotokatalitska oksidacija naravnega estrogenega hormona 17[beta]-estradiola = Photolytic/photocatalytic oxidation of natural estrogen hormone 17[beta]-estradiol. In: KRAVANJA, Zdravko (ed.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ed.), BOGATAJ, Miloš (ed.). Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi 2011, Portorož, 14.-16. september 2011. Maribor: FKKT, 2011. Str. 170. ISBN 978-961-248-288-6. [COBISS.SI-ID 4808986]
241. MAUČEC, Darja, NOVAK TUŠAR, Nataša, COTMAN, Magda, PINTAR, Albin, KAUČIČ, Venčeslav. Framework Mn in mesostructured silicate as catalyst for the decomposition of organic dye. In: Innovations in zeolites and ordered porous solids : 5th International FEZA Conference, Valencia, Spain, 3rd-7th July 2011. Valencia: [s. n.], 2011. Str. 722-723, ilustr. [COBISS.SI-ID 4750106]
242. MAUČEC, Darja, NOVAK TUŠAR, Nataša, COTMAN, Magda, PINTAR, Albin, KAUČIČ, Venčeslav. Framework Mn in mesostructured silicate as catalyst for the decomposition of organic dye. In: Innovations in zeolites and ordered porous solids : book of abstracts : 5th International FEZA Conference, Valencia, Spain, 3rd-7th July 2011. Valencia: [s. n.], 2011. Str. 258. [COBISS.SI-ID 4752922]
243. PINTAR, Albin. Heterogeni katalitski procesi na področju varstva okolja : [vabljeno predavanje na] Energetska učinkovitost in nove tehnologije, 20.-21. oktobra 2011, Ptuj : [predavanje dne 20. oktober 2011]. Ptuj: Hotel Primus, 2011. [COBISS.SI-ID 4825114]
244. RAVNJAK, Matjaž, VRTOVŠEK, Janez, PINTAR, Albin. Hibridni membranski reaktorski sistem: čiščenje z nitratnimi ioni onesnažene podtalnice. In: ROŠ, Milenko (ed.). Zbornik referatov : [simpozij z mednarodno udeležbo]. Simpozij z mednarodno udeležbo Vodni dnevi 2011, Portorož, 19.-20. oktober 2011. Ljubljana: Slovensko društvo za zaščito voda, 2011. Str. 51-58, ilustr. ISBN 978-961-6631-05-1. [COBISS.SI-ID 4832538]
245. GALLETTI, Camilla, DJINOVIĆ, Petar, SPECCHIA, Stefania, BATISTA, Jurka, LEVEC, Janez, PINTAR, Albin, SPECCHIA, Vito. Influence of the preparation method on the performance of Rh catalysts on ▫$CeO_2$▫ for WGS reaction. In: DA COSTA, Patrick (ed.). Special edition dedicated to APAC 2010. [S. l.]: Elsevier, 2011. Vol. 176, no. 1, str. 336-339. Catalysis today, Vol. 167, no. 1 (2011). ISSN 0920-5861. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920586110008163, DOI: 10.1016/j.cattod.2010.11.069. [COBISS.SI-ID 4800538]
246. ERJAVEC, Boštjan, DOMINKO, Robert, PINTAR, Albin, GABERŠČEK, Miran. Ionsko in elektronsko ožičenje ▫$TiO_2$▫ elektrodnih kompozitov = Ionic and electronic wiring of the ▫$TiO_2$▫ electrode composites. In: KRAVANJA, Zdravko (ed.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ed.), BOGATAJ, Miloš (ed.). Slovenski kemijski dnevi 2011, Portorož, 14-16 september 2011. Maribor: FKKT, 2011. Str. 1-9. ISBN 978-961-248-289-3. [COBISS.SI-ID 35393541]
247. PINTAR, Albin. Kemija in biologija za čisto vodo : [predavanje 6. oktober 2011] : 17. slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo "Planetarni izzivi časa", (4.-6. oktober 2011). Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 4802586]
248. VRTOVŠEK, Janez, COTMAN, Magda, PINTAR, Albin. Kompaktni reaktorski sistem za čiščenje odpadne sanitarne vode in njeno ponovno uporabo. In: ROŠ, Milenko (ed.). Zbornik referatov : [simpozij z mednarodno udeležbo]. Simpozij z mednarodno udeležbo Vodni dnevi 2011, Portorož, 19.-20. oktober 2011. Ljubljana: Slovensko društvo za zaščito voda, 2011. Str. 33-38, ilustr. ISBN 978-961-6631-05-1. [COBISS.SI-ID 4832794]
249. PINTAR, Albin, VRTOVŠEK, Janez, COTMAN, Magda. Kompaktni sistem za obdelavo sanitarne odpadne vode in njeno ponovno uporabo za spiranje WC školjke : 6. slovenski forum inovacij, november 2011, Ljubljana, Slovenija. 2011. [COBISS.SI-ID 4855066]
250. MAUČEC, Darja, COTMAN, Magda, PINTAR, Albin, KAUČIČ, Venčeslav, NOVAK TUŠAR, Nataša. Manganese immobilised on porous silicate support as a promising catalyst for AOP wastewater treatment. In: VALANT, Matjaž (ed.), et al. Book of abstracts ; Proceedings book. Slovenian-Italian Conference on Materials and Technologies for Sustainable Growth, Ajdovščina, 4-6 May 2011. Nova Gorica: University, 2011. ISBN 978-961-6311-69-4. [COBISS.SI-ID 4655642]
251. DROLC, Andreja, PINTAR, Albin. Measurement uncertainty evaluation and in-house method validation of the herbicide iodosulfuron-methyl-sodium in water samples by using HPLC analysis. Accreditation and quality assurance : journal for quality, comparability and reliability in chemical measurement. 2011, vol. 16, no. 1, str. 21-29. ISSN 0949-1775. DOI: 10.1007/s00769-010-0712-7. [COBISS.SI-ID 4607514]
252. COTMAN, Magda, DROLC, Andreja, PINTAR, Albin. Medlaboratorijska primerjava - "MP-odpadne vode 23" : zaključno poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, november 2011. 57 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2678. [COBISS.SI-ID 4842266]
253. COTMAN, Magda, DROLC, Andreja, PINTAR, Albin. Medlaboratorijska primerjava : odpadne vode 22 : zaključno poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, maj 2011. 82 f. Delovno poročilo KI, 2612. [COBISS.SI-ID 4677914]
254. COTMAN, Magda, DROLC, Andreja, PINTAR, Albin. Medlaboratorijsko preskušanje za laboratorije, ki izvajajo monitoring odpadnih vod v letu 2011. Ljubljana: Kemijski inštitut, december 2011. 26 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2681. [COBISS.SI-ID 4871962]
255. PINTAR, Albin. Mikroorganizmi na delu : energija iz odpadkov : [predavanje 5. oktober 2011] : 17. slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo "Planetarni izzivi časa", (4.-6. oktober 2011). Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 4802074]
256. DROLC, Andreja, PINTAR, Albin. A modelling approach to the estimation of analytical measurement uncertainty for determination of acetate by using ion chromatography. In: Measurement and testing in the service of society : the 4th international conference on metrology, May 23-24 2011, Jerusalem, Israel. [Jerusalem]: The Israeli Metrological Society, 2011. 4 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4702490]
257. KAPLAN, Renata. Multifunkcijski sistem za čiščenje sanitarne odpadne vode : diplomsko delo [in študentska Prešernova nagrada]. Ljubljana: [R. Kaplan], 2011. VIII, 63 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 35376901]
258. VRTOVŠEK, Janez, RAVNJAK, Matjaž, PINTAR, Albin. A novel multifunctional system for ground water denitrification. In: VALANT, Matjaž (ed.), et al. Book of abstracts ; Proceedings book. Slovenian-Italian Conference on Materials and Technologies for Sustainable Growth, Ajdovščina, 4-6 May 2011. Nova Gorica: University, 2011. Str. 104-106. ISBN 978-961-6311-69-4. [COBISS.SI-ID 4658458]
259. VRTOVŠEK, Janez, PINTAR, Albin, COTMAN, Magda. A novel system for greywater treatment/reuse. In: VALANT, Matjaž (ed.), et al. Book of abstracts ; Proceedings book. Slovenian-Italian Conference on Materials and Technologies for Sustainable Growth, Ajdovščina, 4-6 May 2011. Nova Gorica: University, 2011. Str. 107-109. ISBN 978-961-6311-69-4. [COBISS.SI-ID 4689178]
260. BISTAN, Mirjana, TIŠLER, Tatjana, PINTAR, Albin. Novel tools for removal of endocrine disrupting compounds-case of ▫$17\beta-stradiol$▫ and bisphenol A. In: Abstracts : ICCE 2011. 13th EuCheMS International Conference on Chemistry and Environment, 11-15 September 2011, Zurich, Switzerland. Zurich: ETH, 2011. Str. 272. [COBISS.SI-ID 4789018]
261. TIŠLER, Tatjana, BISTAN, Mirjana, PINTAR, Albin, MARINŠEK-LOGAR, Romana. Occurence of estrogenicity in effluents. In: VALANT, Matjaž (ed.), et al. Book of abstracts ; Proceedings book. Slovenian-Italian Conference on Materials and Technologies for Sustainable Growth, Ajdovščina, 4-6 May 2011. Nova Gorica: University, 2011. Str. 93-98. ISBN 978-961-6311-69-4. [COBISS.SI-ID 4658970]
262. PINTAR, Albin. Od odpadkov do energije : s pomočjo biologije in kemije : [predavanje 5. oktober 2011] : 17. slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo "Planetarni izzivi časa", (4.-6. oktober 2011). Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 4802330]
263. PINTAR, Albin. Okoljske tehnologije, izzivi in priložnosti : [predavanje na] 9. tehnoloških dnevih, 16. september 2011. Ljubljana: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 2011. [COBISS.SI-ID 4803354]
264. PINTAR, Albin, COTMAN, Magda, VRTOVŠEK, Janez, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan. Peer review of national inventories of greenhouse gases emissions for waste sector (CRF sector 6). Ljubljana: Kemijski inštitut, november 2011. [11] f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2679. [COBISS.SI-ID 4888090]
265. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, DJINOVIĆ, Petar, LEVEC, Janez, PINTAR, Albin. Performance of supported noble metal catalysts in biogas reforming. In: CAMURE-8 & ISMR-7 : programme : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2011. Str. 90. [COBISS.SI-ID 4679962]
266. PINTAR, Albin. Pomanjkanje pitne vode v svetu : kaj lahko storim doma : [predavanje 5. oktober 2011] : 17. slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo "Planetarni izzivi časa", (4.-6. oktober 2011). Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 4801818]
267. DROLC, Andreja, COTMAN, Magda, PINTAR, Albin. Poročilo o opravljanju dejavnosti nosilca nacionalnega etalona v letu 2010 za področje množina snovi/vode. Ljubljana: Kemijski inštitut, januar 2011. [15] f. Delovno poročilo KI, 2590. [COBISS.SI-ID 4590618]
268. DROLC, Andreja, COTMAN, Magda, PINTAR, Albin. Poročilo o opravljanju dejavnosti nosilca nacionalnega etalona v letu 2011 za področje množina snovi/vode. Ljubljana: Kemijski inštitut, september 2011. [48] f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2677. [COBISS.SI-ID 4812058]
269. PINTAR, Albin, DROLC, Andreja, COTMAN, Magda. Poročilo o sodelovanju v projektu EC-EFTA 'IPA 2008' : svetovanje pri načrtovanju, izvedbi in ovrednotenju rezultatov medlaboratorijske primerjave na področju odpadnih vod v državah zahodnega Balkana in Turčiji. Ljubljana: Kemijski inštitut, januar 2011. 22, [28] f. Delovno poročilo KI, 2592. [COBISS.SI-ID 4590362]
270. TIŠLER, Tatjana, PINTAR, Albin, MEDEN, Emil, JEMEC KOKALJ, Anita. Poročilo o študiji kronične strupenosti odpadnih vod iz farmacevtske industrije za vodne organizme : končno poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2011. 3 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2676. [COBISS.SI-ID 4785178]
271. PINTAR, Albin, TIŠLER, Tatjana, MEDEN, Emil. Poročilo o študiji strupenosti učinkovin iz farmacevtske industrije na vodne organizme. Ljubljana: Kemijski inštitut, april 2011. 6 str. Delovno poročilo KI, 2609. [COBISS.SI-ID 4642586]
272. PINTAR, Albin, TIŠLER, Tatjana, MEDEN, Emil. Poročilo o študiji strupenosti učinkovin iz farmacevtske industrije na vodne organizme : [delovno poročilo]. Ljubljana: Kemijski inštitut, januar 2011. 5 str. Delovno poročilo KI, 2594. [COBISS.SI-ID 4590106]
273. VRTOVŠEK, Janez, PINTAR, Albin, COTMAN, Magda, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan. Preiskava vzorcev iz zajetja namakalne vode golf igrišča Smlednik : poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2011. 5 f. Delovno poročilo KI, 2675. [COBISS.SI-ID 4790042]
274. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Pretvorba bioplina v sintezni plin s pomočjo heterogenih katalizatorjev na osnovi plemenitih kovin. Kemija v šoli in družbi. [Tiskana izd.]. okt. 2011, letn. 23, št. 3, str. 22-30, ilustr. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 4843034]
275. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, DJINOVIĆ, Petar, LEVEC, Janez, PINTAR, Albin. Reforming of model biogas stream over supported noble metal catalysts. In: 8th European Congress of Chemical Engineering together with ProcessNet-Annual Meeting [and] 1st European Congress of Applied Biotechnology together with 29th DECHEMA's Biotechnology Annual Meeting : September, 25-29, 2011, Berlin, Germany. [S. l.: s. n.]. 2011, str. [1]. [COBISS.SI-ID 4813850]
276. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, DJINOVIĆ, Petar, LEVEC, Janez, PINTAR, Albin. Sinteza temperaturno obstojnih ▫$CeO_2/ZrO_2$▫ nosilcev z visoko specifično površino za uporabo v suhem reformingu metana = Synthesis of thermally stable high surface area ▫$CeO_2/ZrO_2$▫ supports for methane dry reforming. In: KRAVANJA, Zdravko (ed.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ed.), BOGATAJ, Miloš (ed.). Slovenski kemijski dnevi 2011, Portorož, 14-16 september 2011. Maribor: FKKT, 2011. Str. 1-6. ISBN 978-961-248-289-3. [COBISS.SI-ID 4811546]
277. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, DJINOVIĆ, Petar, LEVEC, Janez, PINTAR, Albin. Sinteza temperaturno obstojnih ▫$CeO_2/ZrO_2$▫ nosilcev z visoko specifično površino za uporabo v suhem reformingu metana = Synthesis of thermally stable high surface area ▫$CeO_2/ZrO_2$▫ supports for methane dry reforming. In: KRAVANJA, Zdravko (ed.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ed.), BOGATAJ, Miloš (ed.). Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi 2011, Portorož, 14.-16. september 2011. Maribor: FKKT, 2011. Str. 261. ISBN 978-961-248-288-6. [COBISS.SI-ID 4810010]
278. VRTOVŠEK, Janez, COTMAN, Magda, PINTAR, Albin. Slovenski prispevek k racionalni rabi vode. Gradbenik : revija za gradnjo, sanacije in gradbene materiale. nov. 2011, let. 15, št. 11, str. 50-51, ilustr. ISSN 1408-1725. [COBISS.SI-ID 4844058]
279. KRAUTBERGER, Jana. Strupenost in estrogenost bisfenola A pred in po mokri oksidaciji : diplomsko delo. Nova Gorica: [J. Krautberger], 2011. VI, 46 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/diplome/OKOLJE/87Krautberger.pdf. [COBISS.SI-ID 2126075]
280. TIŠLER, Tatjana, BISTAN, Mirjana, PINTAR, Albin, DOLENC, Darko, TREBŠE, Polonca. Strupenost in estrogenost organskih UV filtrov na vodne organizme = Toxicity and estrogenicity of organic UV filters to aquatic organisms. In: KRAVANJA, Zdravko (ed.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ed.), BOGATAJ, Miloš (ed.). Slovenski kemijski dnevi 2011, Portorož, 14-16 september 2011. Maribor: FKKT, 2011. 8 str. ISBN 978-961-248-289-3. [COBISS.SI-ID 1994235]
281. TIŠLER, Tatjana, BISTAN, Mirjana, PINTAR, Albin, DOLENC, Darko, TREBŠE, Polonca. Strupenost in estrogenost organskih UV filtrov na vodne organizme = Toxicity and estrogenicity of organic UV filters to aquatic organisms. In: KRAVANJA, Zdravko (ed.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ed.), BOGATAJ, Miloš (ed.). Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi 2011, Portorož, 14.-16. september 2011. Maribor: FKKT, 2011. Str. 241. ISBN 978-961-248-288-6. [COBISS.SI-ID 1995003]
282. COTMAN, Magda, PINTAR, Albin, VRTOVŠEK, Janez. Traditional methods and new approaches for proficiency testing of wastewater sampling. In: Abstract book : current practice and future directions. 7th Workshop Proficiency Testing in Analytical Chemistry, Microbiology and Laboratory Medicine, 3-6 October 2011, Istanbul, Turkey. [S. l: s. n.], 2011. Str. 35. [COBISS.SI-ID 4804378]
283. DROLC, Andreja, PINTAR, Albin. Uncertainty evaluation and in house method validation in the herbicide iodosulfuron-methyl-sodium in water sample by using HPLC analysis. In: Measurement and testing in the service of society : the 4th international conference on metrology, May 23-24 2011, Jerusalem, Israel. [Jerusalem]: The Israeli Metrological Society, 2011. 5 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4702234]
284. DROLC, Andreja, PINTAR, Albin. Uncertainty evaluation and in-house method validation of the herbicide iodosulfuron-methyl-sodium in water samples by using HPLC. In: VALANT, Matjaž (ed.), et al. Book of abstracts ; Proceedings book. Slovenian-Italian Conference on Materials and Technologies for Sustainable Growth, Ajdovščina, 4-6 May 2011. Nova Gorica: University, 2011. Str. 31-35. ISBN 978-961-6311-69-4. [COBISS.SI-ID 4656922]
285. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, DJINOVIĆ, Petar, LEVEC, Janez, PINTAR, Albin. Upgrading biogas to syngas, heterogeneous noble metal catalysts for CH_4/CO_2 reforming. In: VALANT, Matjaž (ed.), et al. Book of abstracts ; Proceedings book. Slovenian-Italian Conference on Materials and Technologies for Sustainable Growth, Ajdovščina, 4-6 May 2011. Nova Gorica: University, 2011. Str. 51-55. ISBN 978-961-6311-69-4. [COBISS.SI-ID 4659482]
286. DROLC, Andreja, PINTAR, Albin. Validacija metode za določanje vsebnosti herbicida jodosulfurona v vodi s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti = Validation of a method for determination of the herbicide iodosulfuron in water samples by using high performance liquid chromatography. In: KRAVANJA, Zdravko (ed.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ed.), BOGATAJ, Miloš (ed.). Slovenski kemijski dnevi 2011, Portorož, 14-16 september 2011. Maribor: FKKT, 2011. Str. 1-7. ISBN 978-961-248-289-3. [COBISS.SI-ID 4811034]
287. DROLC, Andreja, PINTAR, Albin. Validacija metode za določanje vsebnosti herbicida jodosulfurona v vodi s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti = Validation of a method for determination of the herbicide iodosulfuron in water samples by using high performance liquid chromatography. In: KRAVANJA, Zdravko (ed.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ed.), BOGATAJ, Miloš (ed.). Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi 2011, Portorož, 14.-16. september 2011. Maribor: FKKT, 2011. Str. 88. ISBN 978-961-248-288-6. [COBISS.SI-ID 4808730]
288. DJINOVIĆ, Petar, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, LEVEC, Janez, PINTAR, Albin. Vpliv reakcijskih pogojev na delovanje 3 % ▫$Ru/\gamma-Al_20_3$▫ katalizatorja pri suhem reformingu simuliranega bioplina = Influence of experimental conditions on the performance of 3% ▫$Ru/\gamma-Al_20_3$▫ catalyst during dry reforming of model biogas streams. In: KRAVANJA, Zdravko (ed.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ed.), BOGATAJ, Miloš (ed.). Slovenski kemijski dnevi 2011, Portorož, 14-16 september 2011. Maribor: FKKT, 2011. Str. [1-7]. ISBN 978-961-248-289-3. [COBISS.SI-ID 4811290]
289. DJINOVIĆ, Petar, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, LEVEC, Janez, PINTAR, Albin. Vpliv reakcijskih pogojev na delovanje 3 % ▫$Ru/\gamma-Al_20_3$▫ katalizatorja pri suhem reformingu simuliranega bioplina = Influence of experimental conditions on the performance of 3% ▫$Ru/\gamma-Al_20_3$▫ catalyst during dry reforming of model biogas streams. In: KRAVANJA, Zdravko (ed.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ed.), BOGATAJ, Miloš (ed.). Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi 2011, Portorož, 14.-16. september 2011. Maribor: FKKT, 2011. Str. 259. ISBN 978-961-248-288-6. [COBISS.SI-ID 4810266]
290. COTMAN, Magda, VRTOVŠEK, Janez, PINTAR, Albin. Vzorčenje odpadne vode : novi pristopi pri pripravi medlaboratorijske primerjave = Wastewater sampling : new approaches in proficiency testing. In: KRAVANJA, Zdravko (ed.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ed.), BOGATAJ, Miloš (ed.). Slovenski kemijski dnevi 2011, Portorož, 14-16 september 2011. Maribor: FKKT, 2011. Str. 1-10. ISBN 978-961-248-289-3. [COBISS.SI-ID 4810522]
291. COTMAN, Magda, VRTOVŠEK, Janez, PINTAR, Albin. Vzorčenje odpadne vode : novi pristopi pri pripravi medlaboratorijske primerjave = Wastewater sampling : new approaches in proficiency testing. In: KRAVANJA, Zdravko (ed.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ed.), BOGATAJ, Miloš (ed.). Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi 2011, Portorož, 14.-16. september 2011. Maribor: FKKT, 2011. Str. 215. ISBN 978-961-248-288-6. [COBISS.SI-ID 4809498]
292. ŽEMVA, Boris (interviewee), MILOŠEV, Ingrid (interviewee), PINTAR, Albin (interviewee), GOBEC, Stanislav (interviewee). Znanstveniki kot estradniki : intervju : RTV Slovenija 1, oddaja Intelekta. 6. dec. 2011. [COBISS.SI-ID 25380135]


2012

293. NOVAK TUŠAR, Nataša, MAUČEC, Darja, RANGUS, Mojca, ARČON, Iztok, MAZAJ, Matjaž, COTMAN, Magda, PINTAR, Albin, KAUČIČ, Venčeslav. Advanced manganese-based catalyst for water purification by WHPCO. In: 7th International Conference on Environmental Catalysis, Lyon, France, 2-6 September 2012. Lyon: [s. n.], 2012. Str. [1-3]. [COBISS.SI-ID 5061658]
294. ZULIANI, Nicola. Analisi teorica e sperimentale di sistemi di generazione elettrica basati su celle a combustibile polimeriche ad alta temperatura : dottorato di ricerca. Udine: [N. Zuliani], 2012. 108 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 4950810]
295. JEMEC KOKALJ, Anita, TIŠLER, Tatjana, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Antioxidant responses and whole-organism changes in Daphnia magna acutely and chronically exposed to endocrine disruptor bisphenol A. Ecotoxicology and environmental safety. 2012, vol. 86, str. 213-218. ISSN 0147-6513. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014765131200317X#, DOI: 10.1016/j.ecoenv.2012.09.016. [COBISS.SI-ID 5094170]
296. DJINOVIĆ, Petar, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Approaching coke free reforming of biogas with Ni-Co bimetallic catalysts. In: 15th International Congress on Catalysis 2012 : 01.07.2012 - 06.07.2012, Münich, Germany. [S. l.: 2012. Str. [1-2]. http://events.dechema.de/events/en/Events/15th+ICC+2012/Congress+Planer/Congress+Planer+Datei_Handler-tagung-564-file-6989.html. [COBISS.SI-ID 5015322]
297. ERJAVEC, Boštjan, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Bare ▫$TiO_2$▫ nanoparticles. In: 15th International Congress on Catalysis 2012 : 01.07.2012 - 06.07.2012, Münich, Germany. [S. l.: 2012. Str. [1-2]. http://events.dechema.de/events/en/Events/15th+ICC+2012/Congress+Planer/Congress+Planer+Datei_Handler-tagung-564-file-6888.html. [COBISS.SI-ID 5015066]
298. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Biogas potential of dog rose (Rosa Canina L.) fruit extract residue. In: NZIHOU, A. (ed.). Book of abstracts. The 4th International Conference on Engineering for Waste and Biomass Valorisation, (WasteEng12), September 10-13, 2012 Porto. Albi: Mines d'Albi, 2012. Str. 165. ISBN 979-10-91526-00-5. [COBISS.SI-ID 5096986]
299. BELŠAK ŠEL, Nataša, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, PINTAR, Albin, PIVEC, Aleksandra. Bioplinski potencial trdnih organskih odpadkov biološko pred obdelanih z glivo Pleurotus ostreatus. In: KRAVANJA, Zdravko (ed.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ed.), BOGATAJ, Miloš (ed.). Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi 2012, Portorož, 12. in 14. september 2012. Maribor: FKKT, 2012. Str. 187. ISBN 978-961-248-354-8. [COBISS.SI-ID 5073434]
300. BELŠAK ŠEL, Nataša, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, PINTAR, Albin, PIVEC, Aleksandra. Bioplinski potencial trdnih organskih odpadkov biološko pred obdelanih z glivo Pleurotus ostreatus = Biogas potential of organic waste biologically pre-treated with fungi Pleurotus ostreatus. In: KRAVANJA, Zdravko (ed.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ed.), BOGATAJ, Miloš (ed.). Slovenski kemijski dnevi 2012, Portorož, 12.-14. september 2012 = Slovenian Chemical Days 2012, Portorož, September 12-14, 2012. Maribor: FKKT, 2012. Str. 1-8. ISBN 978-961-248-353-1. [COBISS.SI-ID 5070618]
301. BISTAN, Mirjana, TIŠLER, Tatjana, PINTAR, Albin. Catalytic and photocatalytic oxidation of aqueous bisphenol a solutions: removal, toxicity, and estrogenicity. In: SALMI, Tapio (ed.). CAMURE-8 & ISMR-7 : [Nantali, Vallis, 22-25 May, 2011]. Washington (D.C.): American Chemical Society, 2012. Vol. 51, issue 26, str. 8826-8834, ilustr. Industrial & engineering chemistry research, Vol. 51, issue 26, 2012. ISSN 0888-5885. http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/ie201957z, DOI: 10.1021/ie201957z. [COBISS.SI-ID 4835098]
302. DJINOVIĆ, Petar, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, PINTAR, Albin. Catalytic conversion of model biogas to syngas using supported Rh and Ru noble metal catalysts. In: NZIHOU, A. (ed.). Book of abstracts. The 4th International Conference on Engineering for Waste and Biomass Valorisation, (WasteEng12), September 10-13, 2012 Porto. Albi: Mines d'Albi, 2012. Str. 317. ISBN 979-10-91526-00-5. [COBISS.SI-ID 5097242]
303. PINTAR, Albin. Catalytic wet-air oxidation as an efficient treatment technique for removal of organic pollutants and detoxification of wastewaters. In: PAPANIKOS, Gregory T. (ed.). Environment abstracts : 7th Annual international conference on environment, 14-17 May, 2012, Athens, Greece. 1st ed. [Athens]: Athens Institute for Education and Research, cop. 2012. Str. 69. ISBN 978-960-9549-82-0. [COBISS.SI-ID 4970522]
304. BISTAN, Mirjana, TIŠLER, Tatjana, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Catalytic wet-air oxidation as an efficient treatment technique for removal of organic pollutants and detoxification of wastewaters. In: 7th Annual International Symposium on Environment 14-17 May 2012, Athens, Greece. Athens: [s. n.]. 2012, str. [1-20]. http://www.atiner.gr/papers/ENV2012-0026.pdf. [COBISS.SI-ID 5055514]
305. ERJAVEC, Boštjan, DJINOVIĆ, Petar, JERŠIN, Mateja, KAPLAN, Renata, PINTAR, Albin. Catalytic wet-air oxidation of bisphenol A model solutions over optimized titania nanocatalysts. In: 7th International Conference on Environmental Catalysis, Lyon, France, 2-6 September 2012. Lyon: [s. n.], 2012. Str. [1-2]. [COBISS.SI-ID 5058074]
306. ERJAVEC, Boštjan, KAPLAN, Renata, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Catalytic wet-air oxidation of bisphenol a model solutions using bare ▫$Ti0_2$▫ nanotubes as a catalyst. In: Knjiga sažetaka = Book of abstracts. IX. susret mladih kemijskih inženjera, Zagreb, 16. i 17. veljače 2012. Zagreb: Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, 2012. Str. 34. ISBN 978-953-6894-45-1. [COBISS.SI-ID 4914202]
307. PINTAR, Albin, VRTOVŠEK, Janez, COTMAN, Magda. Compact device for the treatment and recycling of sanitary waste water. In: STRES, Špela (ed.), BLATNIK, Robert (ed.), TROBEC, Marjeta (ed.). Zbornik 5. mednarodne konference o prenosu tehnologij - 5ITTC = Proceedings of the 5th International Technology Transfer Conference - 5ITTC. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2012. Str. 74-75. ISBN 978-961-264-045-3. [COBISS.SI-ID 5095194]
308. BISTAN, Mirjana, TIŠLER, Tatjana, PINTAR, Albin. Conversion and Estrogenicity of ▫$17\beta-estradiol$▫ during photolytic/photocatalytic oxidation and catalytic wet-air oxidation. Acta chimica slovenica. [Tiskana izd.]. 2012, vol. 59, no. 2, str. 389-397, ilustr. ISSN 1318-0207. http://acta.chem-soc.si/59/59-2-389.pdf. [COBISS.SI-ID 4993818]
309. DROLC, Andreja, PINTAR, Albin. Development and validation of a method for the determination of bisphenol A in landfill leachates using high-performance liquid chromatography : [oral lecture]. In: Book of abstracts. 37th International Symposium on Environmental Analytical Chemistry, Antwerp,_22-25 May, 2012. Antwerp: Universiteit Antwerpen: IAEAC, 2012. Str. 53. [COBISS.SI-ID 4973338]
310. DJINOVIĆ, Petar, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Development of coke free Ni-Co bimetallic catalyst for dry reforming of biogas. In: Knjiga sažetaka = Book of abstracts. IX. susret mladih kemijskih inženjera, Zagreb, 16. i 17. veljače 2012. Zagreb: Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, 2012. Str. 28. ISBN 978-953-6894-45-1. [COBISS.SI-ID 4904986]
311. DJINOVIĆ, Petar, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Development of Ni-Co bimetallic catalysts for coke-free reforming of biogas. In: Chemical reaction engineering : the key to resource sustainability, human health and quality of life : programme : list of participants. [22nd International Symposium on Chemical Reaction Engineering], Maastricht, the Netherlands, September 2-5, 2012. Maastricht: [s. n.], 2012. [1] str. [COBISS.SI-ID 5098266]
312. PINTAR, Albin, DROLC, Andreja, GRDADOLNIK, Jelka. Določanje anionov v farmacevtskih učinkovinah. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2012. 16 str., ilustr. Delovno poročilo KI, 2731. [COBISS.SI-ID 4991514]
313. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, DJINOVIĆ, Petar, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Effect of synthesis parameters on morphology and activity of bimetallic catalysts in ▫$CO_2-CH_4$▫ reforming. In: 22nd International Symposium on Chemical Reaction Engineering, Maastricht, Netherlands, from Sunday September 2 to Wednesday September 5, 2012. Amsterdam [etc.]: Elsevier Science, 2012. Str. 299-307. Chemical engineering journal (1996. Print), Vol. 207-208. ISSN 1385-8947. DOI: 10.1016/j.cej.2012.06.107. [COBISS.SI-ID 5093914]
314. SIMONETTI, Michela. Effect of ultrasound pre-treatment on waste activated sludge anaerobic digestion : dottorato di ricerca. Udine: [M. Simonetti], 2012. 94 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 4951322]
315. JEMEC KOKALJ, Anita, DJINOVIĆ, Petar, TIŠLER, Tatjana, PINTAR, Albin. Effects of four ▫$CeO_2$▫ nanocrystalline catalysts on early-life stages of zebrafish Danio rerio and crustacean Daphnia magna. Journal of hazardous materials. [Print ed.]. 2012, vol. 219-220, str. 213-220. ISSN 0304-3894. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389412003755?v=s5, http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2012.03.080, DOI: 10.1016/j.jhazmat.2012.03.080. [COBISS.SI-ID 4936474]
316. DJINOVIĆ, Petar, BATISTA, Jurka, PINTAR, Albin. Efficient catalytic abatement of greenhouse gases: Methane reforming with ▫$CO_2$▫ using a novel and thermally stable ▫$Rh-CeO_2$▫ catalyst. International journal of hydrogen energy. [Print ed.]. 2012, vol. 37, iss. 3, str. 2699-2707, ilustr. ISSN 0360-3199. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2011.10.107. [COBISS.SI-ID 4881946]
317. BISTAN, Mirjana, TIŠLER, Tatjana, PINTAR, Albin. Efficient removal of emerging contaminants from wastewaters by means of catalytic wet air oxidation. In: 15th International Congress on Catalysis 2012 : 01.07.2012 - 06.07.2012, Münich, Germany. [S. l.: 2012. Str. [1-2]. http://events.dechema.de/events/en/Events/15th+ICC+2012/Congress+Planer/Congress+Planer+Datei_Handler-tagung-564-file-1354.html. [COBISS.SI-ID 5016090]
318. PINTAR, Albin. Efficient removal of emerging organic pollutants from wastewaters by means of catalytic wet-air oxidation : [lecture at] Università degli Studi di Udine, Seminari del Corso di Dottorato in technologie chimiche ed energetiche, 4. maggio, 2012. Udine, 2012. [COBISS.SI-ID 4950554]
319. BISTAN, Mirjana, TIŠLER, Tatjana, PINTAR, Albin. Efficient removal of emerging pollutants from wastewaters by means of catalytic wet air oxidation. In: 7th International Conference on Environmental Catalysis, Lyon, France, 2-6 September 2012. Lyon: [s. n.], 2012. Str. [1-2]. [COBISS.SI-ID 5058330]
320. PINTAR, Albin. Efficient removal of priority organic pollutants from wastewaters by means of catalytic wet-air oxidations : lecture at Gazi University, Ankara, Turkey, October 4, 2012. Ankara: Gazi University, 2012. [COBISS.SI-ID 5099034]
321. PINTAR, Albin, DJINOVIĆ, Petar, DROLC, Andreja, GRDADOLNIK, Jelka, BOŽIČ, Špela. Elementna analiza in določanje anionov in kationov v farmacevtskih učinkovinah. Ljubljana: Kemijski inštitut, januar 2012. [34] f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2694. [COBISS.SI-ID 4887834]
322. UKMAR GODEC, Tina, MAVER, Uroš, PLANINŠEK, Odon, PINTAR, Albin, KAUČIČ, Venčeslav, GODEC, Aljaž, GABERŠČEK, Miran. Guest-host van der Waals interactions decisively affect the molecular transport in mesoporous media. Journal of materials chemistry. [Print ed.]. 2012, vol. 22, no. 3, str. 1112-1120. ISSN 0959-9428. http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2012/jm/c1jm13493k, DOI: 10.1039/C1JM13493K. [COBISS.SI-ID 4837914]
323. DROLC, Andreja, PINTAR, Albin. In-house validation of a method for the high performance liquid chromatographydetermination of bisphenol A in landfill leachates. In: 13th International Chromatography School : 18th - 19th June, 2012, Zagreb, Croatia : book of abstracts. Zagreb: University of Zagreb, 2012. Str. 35-38. ISBN 978-953-6470-58-7. [COBISS.SI-ID 4995354]
324. DJINOVIĆ, Petar, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Influence of active metal loading and oxygen mobility on coke-free dry reforming of Ni-Co bimetallic catalysts. Applied catalysis. B, Environmental. [Print ed.]. Aug. 2012, vol. 125, str. 259-270. ISSN 0926-3373. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337312002524, DOI: 10.1016/j.apcatb.2012.05.049. [COBISS.SI-ID 5011482]
325. COTMAN, Magda, VRTOVŠEK, Janez, PINTAR, Albin. An investigation into processing and reuse of grey water for flushing toilet bowls. In: Eco STP : EcoTechnologies for wastewater treatment. Santiago de Compostela: [S.n.], 2012. [3] str. ISBN 978-84-695-3605-6. [COBISS.SI-ID 5006618]
326. COTMAN, Magda, VRTOVŠEK, Janez, PINTAR, Albin. An investigation into processing and reuse of grey water for flushing toilet bowls. In: Book of abstracts & Programme : technical, environmental & economic challenges, Santiago de Compostela, Spain, 25-27 June, 2012. Santiago de Compostela: Eco STP: IWA, 2012. Str. 49. ISBN 978-84-695-3605-6. [COBISS.SI-ID 5004826]
327. KAPLAN, Renata, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Katalitska mokra oksidacija modelne vodne raztopine bisfenola A z uporabo ▫$TiO_2$▫ nanocevk kot katalizatorja. In: KRAVANJA, Zdravko (ed.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ed.), BOGATAJ, Miloš (ed.). Slovenski kemijski dnevi 2012, Portorož, 12.-14. september 2012 = Slovenian Chemical Days 2012, Portorož, September 12-14, 2012. Maribor: FKKT, 2012. Str. [1-9]. ISBN 978-961-248-353-1. [COBISS.SI-ID 5071130]
328. KAPLAN, Renata, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Katalitska mokra oksidacija modelne vodne raztopine bisfenola A z uporabo ▫$TiO_2$▫ nanocevk kot katalizatorja. In: KRAVANJA, Zdravko (ed.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ed.), BOGATAJ, Miloš (ed.). Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi 2012, Portorož, 12. in 14. september 2012. Maribor: FKKT, 2012. Str. 192. ISBN 978-961-248-354-8. [COBISS.SI-ID 5071386]
329. PINTAR, Albin (author, author of introduction, etc.). Kemijsko reakcijsko inženirstvo : zbirka rešenih nalog. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2012. 338 str., ilustr. ISBN 978-961-6104-19-7. http://www.ki.si/materiali-inzenirstvo-in-analitika/l05-laboratorij-za-okoljske-vede-in-inzenirstvo/ucno-gradivo/. [COBISS.SI-ID 261808896]
330. PINTAR, Albin, VRTOVŠEK, Janez, COTMAN, Magda. Kompaktni sistem za obdelavo sanitarne odpadne vode in njeno ponovno uporabo za spiranje WC školjke : patent : SI 23669 (A), 2012-09-28. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2012. 9 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5078810]
patent family: Št. prijave P-201100063, 2011-03-01; WO 2012/118453 (A1), 2012-09-07
331. DROLC, Andreja, COTMAN, Magda, PINTAR, Albin. Končno poročilo o opravljanju dejavnosti nosilca nacionalnega etalona v letu 2011 za področje množina snovi/vode. Ljubljana: Kemijski inštitut, januar 2012. [32] str., ilustr. Delovno poročilo KI, 2692. [COBISS.SI-ID 4877850]
332. NOVAK TUŠAR, Nataša, MAUČEC, Darja, RANGUS, Mojca, ARČON, Iztok, MAZAJ, Matjaž, COTMAN, Magda, PINTAR, Albin, KAUČIČ, Venčeslav. Manganese functionalized silicate nanoparticles as a fenton-type catalyst for water purification by advanced oxidation processes (AOP). Advanced functional materials. 2012, vol. 22, issue 4, str. 820-826. ISSN 1616-301X. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201102361/abstract, DOI: 10.1002/adfm.201102361. [COBISS.SI-ID 4863514]
333. COTMAN, Magda, DROLC, Andreja, PINTAR, Albin. Medlaboratorijska primerjava - "MP-odpadne vode 24" : zaključno poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, maj 2012. 57 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2730. [COBISS.SI-ID 4977434]
334. COTMAN, Magda, DROLC, Andreja, PINTAR, Albin. Medlaboratorijska primerjava - "MP-odpadne vode 25" : zaključno poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2012. 51 str., ilustr. Delovno poročilo KI, 2763. [COBISS.SI-ID 5159450]
335. COTMAN, Magda, VRTOVŠEK, Janez, PINTAR, Albin. Medlaboratorijska primerjava - "MP-VOV 1" : zaključno poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2012. 27 str., ilustr. Delovno poročilo KI, 2737. [COBISS.SI-ID 5083418]
336. DROLC, Andreja, PINTAR, Albin. Method validation and measurement uncertainty evaluation for measurement of mass concentration of organic acids in fermentation broths by using ion chromatography. Accreditation and quality assurance : journal for quality, comparability and reliability in chemical measurement. 2012, vol. 17, no. 3, str. 323-330. ISSN 0949-1775. http://www.springerlink.com/content/t7l347334h0r0255/, DOI: 10.1007/s00769-011-0851-5. [COBISS.SI-ID 4851994]
337. DROLC, Andreja, COTMAN, Magda, PINTAR, Albin. Monitoring anaerobic processes : measurement uncertainty evaluation and validation of a method for determination of volatile fatty acids in fermentation broths. In: Eco STP : EcoTechnologies for wastewater treatment. Santiago de Compostela: [S.n.], 2012. [4] str. ISBN 978-84-695-3605-6. [COBISS.SI-ID 5006874]
338. DROLC, Andreja, PINTAR, Albin. Monitoring anaerobic processes : measurement uncertainty evaluation and validation of a method for the determination of volatile fatty acids in fermentation broths. In: Book of abstracts. 37th International Symposium on Environmental Analytical Chemistry, Antwerp,_22-25 May, 2012. Antwerp: Universiteit Antwerpen: IAEAC, 2012. Str. 137. [COBISS.SI-ID 4973594]
339. NOVAK TUŠAR, Nataša, MAUČEC, Darja, COTMAN, Magda, PINTAR, Albin, KAUČIČ, Venčeslav. Novel Fenton-Type Nanocatalyst Based on Manganese-Functionalized Silicate Nanoparticles. In: 15th International Congress on Catalysis 2012 : 01.07.2012 - 06.07.2012, Münich, Germany. [S. l.: 2012. Str. [1-2]. http://events.dechema.de/events/en/Events/15th+ICC+2012/Congress+Planer/Congress+Planer+Datei_Handler-tagung-564-file-1779.html. [COBISS.SI-ID 5015834]
340. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, PINTAR, Albin, DJINOVIĆ, Petar, BOŽIČ, Špela, MEDEN, Emil. Ocena bioplinskega potenciala koruzne silaže : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, 2012. 4 f., ilustr. KI - DP, 2738. [COBISS.SI-ID 5097498]
341. VRTOVŠEK, Janez, PINTAR, Albin, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, BOŽIČ, Špela. Ocena učinkovitosti delovanja procesa anaerobne stabilizacije blata na CČN Ljubljana : poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2012. 13 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2765. [COBISS.SI-ID 5151770]
342. PINTAR, Albin. On the removal of emerging organic pollutants from wastewaters by means of catalytic wet-air oxidation : invited lecture at the INCDO-INOE 2000, Research Institute for Analytical Instrumentation, Cluj-Napoca, Romania, 17th September 2012. Cluj-Napoca: Research Institute for Analytical Instrumentation, 2012. [COBISS.SI-ID 5075994]
343. DJINOVIĆ, Petar, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Optimization of Ni-Co bimetallic catalysts toward carbon free dry reforming of biogas. In: 7th International Conference on Environmental Catalysis, Lyon, France, 2-6 September 2012. Lyon: [s. n.], 2012. Str. [1-2]. [COBISS.SI-ID 5058586]
344. MAUČEC, Darja, MAZAJ, Matjaž, RISTIĆ, Alenka, PODLOGAR, Matejka, PINTAR, Albin, KAUČIČ, Venčeslav, NOVAK TUŠAR, Nataša. Photocatalytic degradation of organic dye by supported ZnO nanoparticles. In: 7th International Conference on Environmental Catalysis, Lyon, France, 2-6 September 2012. Lyon: [s. n.], 2012. Str. [1-2]. [COBISS.SI-ID 5061914]
345. KRALCHEVSKA, R., MILANOVA, M., TIŠLER, Tatjana, PINTAR, Albin, TYULIEV, G., TODOROVSKY, D. Photocatalytic degradation of the herbicide iodosulfuron by neodymium or nitrogen doped ▫$TiO_2$▫. Materials chemistry and physics. [Print ed.]. 2012, vol. 133, iss. 2-3, str. 1116-1126. ISSN 0254-0584. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0254058412001812. [COBISS.SI-ID 4949018]
346. PINTAR, Albin, TIŠLER, Tatjana, JEMEC KOKALJ, Anita, MEDEN, Emil. Poročilo o strupenosti odpadnih voda na morske bakterije "Vibrio fischeri". Ljubljana: Kemijski inštitut, januar 2012. [4] f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2714. [COBISS.SI-ID 4888346]
347. TIŠLER, Tatjana, PINTAR, Albin, MEDEN, Emil. Poročilo o študiji estrogenske aktivnosti vzorcev odpadnih vod centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2012. 6 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2770. [COBISS.SI-ID 5151002]
348. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Production of biogas from dog rose (Rosa canina L.) fruit extraction residue. In: Knjiga sažetaka = Book of abstracts. IX. susret mladih kemijskih inženjera, Zagreb, 16. i 17. veljače 2012. Zagreb: Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, 2012. Str. 32. ISBN 978-953-6894-45-1. [COBISS.SI-ID 4913946]
349. MAUČEC, Darja, MAZAJ, Matjaž, RISTIĆ, Alenka, PODLOGAR, Matejka, PINTAR, Albin, KAUČIČ, Venčeslav, NOVAK TUŠAR, Nataša. Purification of industrial wastewater with ZnO nanoparticles immobilized on mesoporous silicate supports : invited lecture at the 8th ECO DAY, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Oddelek za tekstilne materiale in oblikovanje v sodelovanju z Inštitutom za okoljevarstvo in senzorje-IOS, 12. december 2012. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2012. [COBISS.SI-ID 5197850]
350. JORDAN, Sabina, KNEZ, Friderik, TREPPO-MEKIŠ, Barbara, HAFNER, Jože, SLANC, Katja, SRPČIČ, Jelena, ŠAJNA, Aljoša, VERBOVŠEK JUDEŽ, Vera, STRUPI-ŠUPUT, Jerneja, GARTNER, Nina, MAKAROVIČ, Matjaž, BERNARD, Janez, LUTMAN, Marjana, RAMŠAK, Mihael, RUDOLF, Rok, PAZLAR, Tomaž, GOLEŽ, Mateja, JAPELJ, Marjan, REBEC, Andrej, HAJDUKOVIČ, Milan, IPAVEC, Aleksander, MAUKO PRANJIĆ, Alenka, MLADENOVIČ, Ana, DUCMAN, Vilma, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, POLŠAK, Gorazd, WEISS, Polona, PAVLOVIČ, Erik, STERGAR, Simon, VENKO, Egon, PINTAR, Albin, VRTOVŠEK, Janez, COTMAN, Magda, KOPRIVEC, Ljudmila, ČERNE, Boštjan, ZALETELJ, Viktor. Razvoj koncepta stavbe. Del 3, Materiali in tehnologije : končno poročilo 1. faza RRP1 v projektu TIGR. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2012. 196 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2146919]
351. BISTAN, Mirjana, TIŠLER, Tatjana, PINTAR, Albin. Ru/TiO[sub]2 catalyst for efficient removal of estrogens from aqueous samples by means of wet-air oxidation. Catalysis communications. 2012, vol. 22, str. 74-78. ISSN 1566-7367. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1566736712000775. [COBISS.SI-ID 4930074]
352. COTMAN, Magda, VRTOVŠEK, Janez, DROLC, Andreja, PINTAR, Albin. Sampling strategies for waste water monitoring : the effect of sampling site. In: Book of abstracts. 37th International Symposium on Environmental Analytical Chemistry, Antwerp,_22-25 May, 2012. Antwerp: Universiteit Antwerpen: IAEAC, 2012. Str. 136. [COBISS.SI-ID 4973850]
353. KRALCHEVSKA, R., MILANOVA, M., HRISTOV, Dimitre, PINTAR, Albin, TODOROVSKY, D. Synthesis, characterization and photocatalytic activity of neodymium, nitrogen and neodymium-nitrogen doped ▫$TiO_2$▫. Materials research bulletin. [Print ed.]. 2012, vol. 47, iss. 9, str. 2165-2177. ISSN 0025-5408. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025540812004473. [COBISS.SI-ID 4990234]
354. COTMAN, Magda, PINTAR, Albin. Systematic learning from proficiency testing schemes in support of wastewater monitoring in Slovenia. In: GRGEC BERMANEC, Lovorka (ed.). Knjiga radova. 8. konferencija, 4. nacionalna konferencija kompetentnost laboratorija 2012, [Šibenik, Hrvatska, 10.-13. listopada 2012]. Zagreb: Hrvatski laboratorij Crolab, 2012. Str. 31-38. ISBN 978-953-7329-12-9. [COBISS.SI-ID 5106458]
355. COTMAN, Magda, PINTAR, Albin. Systematic learning from proficiency testing schemes in support of wastewater monitoring in Slovenia. In: GRGEC BERMANEC, Lovorka (ed.). Knjiga sažetaka. 8. konferencija, 4. nacionalna konferencija kompetentnost laboratorija 2012, [Šibenik, Hrvatska, 10.-13. listopada 2012]. Zagreb: Hrvatski laboratorij Crolab, 2012. Str. 33. ISBN 978-953-7329-11-2. [COBISS.SI-ID 5106970]
356. JERŠIN, Mateja. Študij učinkovitosti ▫$TiO_2$▫ nanovlaken v procesu katalitske mokre oksidacije onesnažila bisfenola A : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Jeršin], 2012. VII, 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36047621]
357. KRALCHEVSKA, R., MILANOVA, Maria, BISTAN, Mirjana, PINTAR, Albin, TODOROVSKY, D. The photocatalytic degradation of ▫$17\alpha-ethynylestradiol$▫ by pure and carbon nanotubes modified ▫$TiO_2$▫ under UVC illumination. Central European Journal of Chemistry. 2012, vol. 10, no. 4, str. 1137-1148. ISSN 1895-1066. http://www.springerlink.com/content/kp72301314765h37/, DOI: 10.2478/s11532-012-0017-2. [COBISS.SI-ID 4948762]
358. PERALTA SALVADOR, Elena. Thermodynamic aspects of selective complexation of heavy metal ions of environmental interest : fundamentals and applications : dottorato di ricerca. Udine: [E. Peralta Salvador], 2012. 101 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 4951066]
359. ERJAVEC, Boštjan, KAPLAN, Renata, PINTAR, Albin. Titanate nanotube-based catalysts : a novel route to mineralize priority pollutants. In: MIHAILOVIĆ, Dragan (ed.), et al. Book of abstracts. SLONANO 2012, 24-26 October 2012, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2012. Str. 44. [COBISS.SI-ID 5116186]
360. PLANTAN, Nina. Validacija metode za določanje bisfenola A v izcedni vodi s tekočinsko kromatografijo visoke zmogljivosti : diplomsko delo. Nova Gorica: [N. Plantan], 2012. XIII, 41 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/diplome/OKOLJE/90Plantan.pdf. [COBISS.SI-ID 2151419]
361. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, DJINOVIĆ, Petar, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Vpliv sintezne metode ▫$Ni-Co/CeO_2-ZrO_2$▫ katalizatorjev na aktivnost v suhem reformingu metana. In: KRAVANJA, Zdravko (ed.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ed.), BOGATAJ, Miloš (ed.). Slovenski kemijski dnevi 2012, Portorož, 12.-14. september 2012 = Slovenian Chemical Days 2012, Portorož, September 12-14, 2012. Maribor: FKKT, 2012. Str. [1-7]. ISBN 978-961-248-353-1. [COBISS.SI-ID 5071898]
362. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, DJINOVIĆ, Petar, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Vpliv sintezne metode ▫$Ni-Co/CeO_2-ZrO_2$▫ katalizatorjev na aktivnost v suhem reformingu metana. In: KRAVANJA, Zdravko (ed.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ed.), BOGATAJ, Miloš (ed.). Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi 2012, Portorož, 12. in 14. september 2012. Maribor: FKKT, 2012. Str. 201. ISBN 978-961-248-354-8. [COBISS.SI-ID 5073690]
363. PINTAR, Albin, TIŠLER, Tatjana, JEMEC KOKALJ, Anita, MEDEN, Emil, BOŽIČ, Špela. Zaključno poročilo o študiji strupenosti izlužkov odpadkov na organizme. Ljubljana: Kemijski inštitut, julij 2012. 7 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2734. [COBISS.SI-ID 5021466]
364. MAUČEC, Darja, MAZAJ, Matjaž, RISTIĆ, Alenka, COTMAN, Magda, PINTAR, Albin, KAUČIČ, Venčeslav, NOVAK TUŠAR, Nataša. ▫$ZnO/mesoporousSiO_2$▫ composites as photocatalysts for the degradation of organic dye in wastewater. In: 15th International Congress on Catalysis 2012 : 01.07.2012 - 06.07.2012, Münich, Germany. [S. l.: 2012. Str. [1-2]. http://events.dechema.de/events/en/Events/15th+ICC+2012/Congress+Planer/Congress+Planer+Datei_Handler-tagung-564-file-7369.html. [COBISS.SI-ID 5015578]


2013

365. DROLC, Andreja, PINTAR, Albin. Analytical method in support of advanced oxidation processes : HPLC determination of bisphenol A in landfill leachates. In: IWA Regional Conference on Waste and Wastewater Management, Science and Technology : 26-28 June 2013, Limassol, Cyprus. Limassol: [s. n.], 2013. Str. [1-2]. [COBISS.SI-ID 5285402]
award: Poster, nagrajen z nagrado za 2. najboljši poster
366. TIŠLER, Tatjana, ERJAVEC, Boštjan, KAPLAN, Renata, PINTAR, Albin. Application of bioassays to assess removal of bisphenol A from aqueous samples treated by advanced oxidation processes. In: EAAOP-3, Almería 2013. Almería: [s. n.], 2013. Str. 1-3, ilustr. ISBN 978-84-15487-99-9. [COBISS.SI-ID 5377306]
367. MURI, Petra. Biometanski potencial trdnega odpadka iz ekstrakcije plodov šipka (Rosa canina L.) s sočasno razgradnjo dodatnega vira dušika : diplomsko delo. Nova Gorica: [P. Muri], 2013. X, 48 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/diplome/OKOLJE/128Muri.pdf. [COBISS.SI-ID 2823675]
368. MIHAILOVIĆ, Dragan (editor), PINTAR, Albin (editor), ARČON, Denis (editor), HASSANIEN, Abdou (editor), SLONANO 2013, 23-25 October 2013, Ljubljana, Slovenia. Book of abstracts. Ljubljana: Jožef Stefan Institute, 2013. 103 str., ilustr. http://www.slonano.si/db_images/files/abstract_book-22-10-2013.pdf. [COBISS.SI-ID 10227540]
369. PINTAR, Albin. Catalytic liquid-phase hydrogenation as an emerging technique for the removal of nitrates from drinking water : lecture at the IWA Regional Conference on Waste and Wastewater Management, Science and Technology, 2nd Interwaste Workshop, 26th-28th June 2013, Lemesos, Cyprus. Lemesos: [s. n.], 2013. [COBISS.SI-ID 5284634]
370. ZABILSKY, Maxim, PINTAR, Albin. Catalytic ▫$N_2O$▫ decomposition over ▫$CuO-Ce-O_2$▫ mixed oxides. In: KRAVANJA, Zdravko (ed.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ed.), BOGATAJ, Miloš (ed.). Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi 2013, Maribor, 10. in 12. september 2013. Maribor: FKKT, 2013. Str. 150. ISBN 978-961-248-404-0. [COBISS.SI-ID 36979205]
371. PINTAR, Albin. Catalytic purification of industrial wastewaters : invited lecture at the Kokkola Material Week, Kokkola, Finland, 12.-15.11.2013. Kokkola: [s. n.], 2013. [COBISS.SI-ID 5384474]
372. ERJAVEC, Boštjan, KAPLAN, Renata, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Catalytic wet air oxidation of bisphenol A model solution in a trickle-bed reactor over titanate nanotube-based catalysts. Applied catalysis. B, Environmental. [Print ed.]. Mar. 2013, vol. 132/133, str. 342-352. ISSN 0926-3373. http://ac.els-cdn.com/S0926337312005759/1-s2.0-S0926337312005759-main.pdf?_tid=1d717f66-5a61-11e2-a709-00000aacb360&acdnat=1357738572_50e11fad064063322ba44a7c040d231d, DOI: 10.1016/j.apcatb.2012.12.007. [COBISS.SI-ID 5149722]
373. KAPLAN, Renata, JERŠIN, Mateja, TIŠLER, Tatjana, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Catalytic wet air oxidation of bisphenol A model solution over bare titanate nanotube-based catalyst in a batch-recycle trickle-bed reactor. In: Book of abstracts. Europacat XI, Lyon, France, 1-6 September 2013. Lyon: [s. n.], 2013. Str. 64. [COBISS.SI-ID 5324570]
374. KAPLAN, Renata, ERJAVEC, Boštjan, TIŠLER, Tatjana, PINTAR, Albin. Catalytic wet air oxidation of bisphenol A model solution using noble metal-free titanate nanotube-based catalysts in a batch-recycle trickle-bed reactor. In: IWA Regional Conference on Waste and Wastewater Management, Science and Technology : 26-28 June 2013, Limassol, Cyprus. Limassol: [s. n.], 2013. Str. [1-8]. [COBISS.SI-ID 5287194]
375. KAPLAN, Renata, ERJAVEC, Boštjan, TIŠLER, Tatjana, PINTAR, Albin. Catalytic wet air oxidation of nonbiodegradable organic chemicals in the presence of titanate nanotubes. In: MIHAILOVIĆ, Dragan (ed.), et al. Book of abstracts. SLONANO 2013, 23-25 October 2013, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Jožef Stefan Institute, 2013. Str. 43. http://www.slonano.si/db_images/files/abstract_book-22-10-2013.pdf. [COBISS.SI-ID 5367322]
376. AW, Moom Sinn, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, PINTAR, Albin. Conversion of greenhouse gases to fuel gases : a study of design parameters for ceria-ziconia based Ni-Co catalysts in ▫$CH_4-CO_2 dry$▫ reforming. In: MIHAILOVIĆ, Dragan (ed.), et al. Book of abstracts. SLONANO 2013, 23-25 October 2013, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Jožef Stefan Institute, 2013. Str. 82-83, ilustr. http://www.slonano.si/db_images/files/abstract_book-22-10-2013.pdf. [COBISS.SI-ID 5368858]
377. PINTAR, Albin. Čiščenje odpadnih voda s katalitskimi procesi = Vastewater purification by means of catalytic processes. In: KRAVANJA, Zdravko (ed.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ed.), BOGATAJ, Miloš (ed.). Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi 2013, Maribor, 10. in 12. september 2013. Maribor: FKKT, 2013. Str. 12. ISBN 978-961-248-404-0. [COBISS.SI-ID 36957445]
378. RAVNJAK, Matjaž, VRTOVŠEK, Janez, PINTAR, Albin. Denitrification of drinking water in a two-stage biofilm membrane bioreactor. Desalination and water treatment. [Print ed.]. 2013, vol. 51, iss. 28/30, str. 5402-5408. ISSN 1944-3994. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19443994.2012.759157#.UinKYF-2i9J, DOI: 10.1080/19443994.2012.759157. [COBISS.SI-ID 5182746]
379. RAVNJAK, Matjaž, VRTOVŠEK, Janez, PINTAR, Albin. Denitrification of drinking water in a two-stage membrane bioreactor by using immobilized biomass. Bioresource technology. [Print ed.]. 2013, vol. 128, str. 804-808. ISSN 0960-8524. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096085241201557X?v=s5#, DOI: 10.1016/j.biortech.2012.10.055. [COBISS.SI-ID 5114906]
380. PINTAR, Albin (interviewee), JAMNIK, Janko (interviewee), ŠMID, Ida (interviewee), GREGORIČ KRAMBERGER, Milica (interviewee), HERLEC, Uroš (interviewee), ERJAVEC, Boštjan (interviewee), ŠEHIĆ, Emil (interviewee), STRAŽIŠČAR, Matej (interviewee), SEDLAČEK, Sašo (interviewee), OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan (interviewee), MILOŠEV, Ingrid (interviewee), JERŠEK, Miha (interviewee), VRABEC, Mirijam (interviewee), PANJAN, Matjaž (interviewee), STEIDL PORENTA, Christoph (interviewee), ZABILSKY, Maxim (interviewee), ŠUMEJ, Maja (interviewee), RUŽIČ, Damijan (interviewee), LEBAN, Ivan (interviewee), ATANACKOV, Jure (interviewee). Dobra ura. Ljubljana: TV Slovenija 1, 31.1.2013. [COBISS.SI-ID 5183258]
381. PINTAR, Albin, DROLC, Andreja, GRDADOLNIK, Jelka. Določanje anionov in kationov v farmacevtskih učinkovinah : za Lek farmacevtska družba d.d. : (po naročilnici št. 7750615405/S90). Ljubljana: Kemijski inštitut, 2013. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. DP, 2801. [COBISS.SI-ID 5301786]
382. PINTAR, Albin, DROLC, Andreja, GRDADOLNIK, Jelka. Določanje anionov in kationov v farmacevtskih učinkovinah : za Lek farmacevtska družba d.d. : (po naročilnici št. 7750642779/S90). Ljubljana: Kemijski inštitut, 2013. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. DP, 2833. [COBISS.SI-ID 5400858]
383. PINTAR, Albin, DROLC, Andreja, GRDADOLNIK, Jelka. Določanje kationov v farmacevtskih učinkovinah : za Lek farmacevtska družba d.d. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2013. [6] f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2772. [COBISS.SI-ID 5186586]
384. MEZOHEGYI, Gergo, ERJAVEC, Boštjan, KAPLAN, Renata, PINTAR, Albin. Effective removal of bisphenol A and its oxidation products from aqueous solutions by combined catalytic wet air oxidation and aerobic biodegradation. In: IWA Regional Conference on Waste and Wastewater Management, Science and Technology : 26-28 June 2013, Limassol, Cyprus. Limassol: [s. n.], 2013. Str. [1-8]. [COBISS.SI-ID 5286426]
385. DJINOVIĆ, Petar, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Efficient catalytic conversion of biogas to syngas using supported Ni-Co bimetallic catalysts. In: 2nd International Conference on Materials for Energy : May 12, 2013 - May 16, 2013, Karlsruhe Convention Center, Germany. Karlsruhe: [s. n.], 2013. http://events.dechema.de/events/en/Events/Events+Archive/Materials+for+Energy+_+EnMat+II/Congress+Planer/Datei_Handler-tagung-625-file-3106-p-127866.html. [COBISS.SI-ID 5254682]
386. ERJAVEC, Boštjan, AHMETOVIĆ, Almina, KAPLAN, Renata, PINTAR, Albin. Enhanced photocatalytic activity of titanate nanotubes. In: KRAVANJA, Zdravko (ed.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ed.), BOGATAJ, Miloš (ed.). Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi 2013, Maribor, 10. in 12. september 2013. Maribor: FKKT, 2013. Str. 151. ISBN 978-961-248-404-0. [COBISS.SI-ID 36976389]
387. ERJAVEC, Boštjan, DJINOVIĆ, Petar, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, PINTAR, Albin. Environmental applications of heterogeneously catalyzed processes. In: PINTAR, Albin (ed.), LEVEC, Janez (ed.), FRÄNZL, Jörg (ed.). Proceedings of the Advanced Porous Materials Workshop 2013 (APMW-2013), Ljubljana, Slovenia, 18-19 April, 2013. Ljubljana: National Institute of Chemistry, 2013. Str. 15-16. ISBN 978-961-6104-22-7. [COBISS.SI-ID 5224986]
388. DJINOVIĆ, Petar, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Exceptional performance of novel Ni and Co bimetallic catalysts in methane dry reforming process. In: Chemical engineering: key to the future : WCCE9 & APCChE 2013. 9th World Congress of Chemical Engineering incorporating 15th Asian Pacific Confederation of Chemical Engineering Congress, August 18-23, 2013, Coex, Seoul, Korea. [S. l.: s. n.], 2013. Str. 185. [COBISS.SI-ID 5316378]
389. DJINOVIĆ, Petar, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Extraordinary performance of novel Ni and Co bimetallic catalysts in methane dry reforming reaction. In: NGCS abstracts. 10th Natural Gas Conversion Symposium, 2-7 March 2013, Doha. Doha: [s. n.], 2013. Str. 1-2. [COBISS.SI-ID 5206042]
390. DROLC, Andreja, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Gas chromatography analysis : method validation and measurement uncertainty evaluation for volume fraction measurements of gases in simulated reformate gas stream. Accreditation and quality assurance : journal for quality, comparability and reliability in chemical measurement. 2013, vol. 18, iss. 3, str. 225-233, ilustr. ISSN 0949-1775. http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00769-013-0980-0.pdf, DOI: 10.1007/s00769-013-0980-0. [COBISS.SI-ID 5225754]
391. ERJAVEC, Boštjan, NOVINEC-PRLJA, Eva, KAPLAN, Renata, PINTAR, Albin. Heterogeneous photocatalytic oxidation of bisphenol A in the presence of pristine and modified titanate nanotubes. In: IWA Regional Conference on Waste and Wastewater Management, Science and Technology : 26-28 June 2013, Limassol, Cyprus. Limassol: [s. n.], 2013. Str. [1-2]. [COBISS.SI-ID 5285914]
392. ERJAVEC, Boštjan, KAPLAN, Renata, TIŠLER, Tatjana, PINTAR, Albin. Heterogeneous photodegradation of bisphenol A in the presence of pristine and modified titanate nanotubes. In: Book of abstracts. Europacat XI, Lyon, France, 1-6 September 2013. Lyon: [s. n.], 2013. Str. 233. [COBISS.SI-ID 5325082]
393. NADRAH, Peter, MAVER, Uroš, JEMEC KOKALJ, Anita, TIŠLER, Tatjana, BELE, Marjan, DRAŽIĆ, Goran, BENČINA, Mojca, PINTAR, Albin, PLANINŠEK, Odon, GABERŠČEK, Miran. Hindered disulfide bonds to regulate release rate of model drug from mesoporous silica. ACS applied materials & interfaces. 2013, vol. 5, issue 9, str. 3908-3915. ISSN 1944-8244. DOI: 10.1021/am400604d. [COBISS.SI-ID 26701351]
394. JOŠT, Nastja. Kinetika produkcije bioplina iz trdnih odpadkov pri ekstrakciji plodov navadnega šipka (Rosa canina L.) : diplomsko delo = Kinetic study of biogas production from solid rose hip (Rosa canina L.) extraction waste : graduation thesis. Ljubljana: [N. Jošt], 2013. XII, 77 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36690181]
395. VRTOVŠEK, Janez, PINTAR, Albin. Kompaktni in večfunkcijski reaktorski sistem za odstranjevanje nitratnih ionov iz podtalnice : patent : SI 23800 (A), 2013-01-31. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2013. 8 str., [1] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 5206298]
patent family: Št. prijave P-201100253, 2011-07-12
396. DROLC, Andreja, COTMAN, Magda, PINTAR, Albin. Končno poročilo o opravljanju dejavnosti nosilca nacionalnega etalona v letu 2012 za področje množina snovi/vode. Ljubljana: Kemijski inštitut, jan. 2013. 1 zv., ilustr. Delovno poročilo KI, 2771. [COBISS.SI-ID 5151514]
397. COTMAN, Magda, DROLC, Andreja, PINTAR, Albin. Medlaboratorijska primerjava- "MP-odpadne vode 26" : zaključno poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2013. 77 str., ilustr. Delovno poročilo KI, 2793. [COBISS.SI-ID 5267738]
398. COTMAN, Magda, DROLC, Andreja, PINTAR, Albin. Medlaboratorijska primerjava- "MP-odpadne vode 27" : zaključno poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, dec. 2013. 58 str., ilustr. Delovno poročilo KI, 2827. [COBISS.SI-ID 5389082]
399. ERJAVEC, Boštjan, KAPLAN, Renata, TIŠLER, Tatjana, PINTAR, Albin. Modified titanate nanotubes as promising heterogeneous catalysts for photodegradation of BPA aqueous solution. In: Chemical engineering: key to the future : WCCE9 & APCChE 2013. 9th World Congress of Chemical Engineering incorporating 15th Asian Pacific Confederation of Chemical Engineering Congress, August 18-23, 2013, Coex, Seoul, Korea. [S. l.: s. n.], 2013. Str. 254. [COBISS.SI-ID 5316890]
400. ERJAVEC, Boštjan, AHMETOVIĆ, Almina, KAPLAN, Renata, PINTAR, Albin. Modified titanate nanotubes as promising photocatalysts for degradation of bisphenol A solution. In: MIHAILOVIĆ, Dragan (ed.), et al. Book of abstracts. SLONANO 2013, 23-25 October 2013, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Jožef Stefan Institute, 2013. Str. 42. http://www.slonano.si/db_images/files/abstract_book-22-10-2013.pdf. [COBISS.SI-ID 5367066]
401. COTMAN, Magda, PINTAR, Albin. MP-vzorčenje odpadnih vod 2 : zaključno poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, sep. 2013. 29 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2798. [COBISS.SI-ID 5345050]
402. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, DJINOVIĆ, Petar, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Nanocrystalline Zr incorporated ▫$CeO_2$▫ with superior redox properties as designated NiCo catalyst carriers for ▫$CO_2-CH_4$▫ methane reforming. In: MIHAILOVIĆ, Dragan (ed.), et al. Book of abstracts. SLONANO 2013, 23-25 October 2013, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Jožef Stefan Institute, 2013. Str. 20. http://www.slonano.si/db_images/files/abstract_book-22-10-2013.pdf. [COBISS.SI-ID 5366042]
403. ZABILSKY, Maxim, PINTAR, Albin. Nanostructured ▫$CuO-CeO_2$▫ mixed oxide as a catalyst for ▫$N_2O$▫ decomposition. In: MIHAILOVIĆ, Dragan (ed.), et al. Book of abstracts. SLONANO 2013, 23-25 October 2013, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Jožef Stefan Institute, 2013. Str. 21, ilustr. http://www.slonano.si/db_images/files/abstract_book-22-10-2013.pdf. [COBISS.SI-ID 5366298]
404. COTMAN, Magda, PINTAR, Albin. New approaches for proficiency testing of wastewater sampling. In: MARGETA, Karmen (ed.). Proceedings = Knjiga radova. 9th International Conference Laboratory Competence 2013 & Regional Conformity Assessment Workshop, Opatija, Croatia, 6th-9th November 2013. Zagreb: Croatian Laboratory CROLAB: = Hrvatski laboratoriji CROLAB, 2013. Str. 13-23, ilustr. ISBN 978-953-7329-14-3. [COBISS.SI-ID 5388314]
405. COTMAN, Magda, VRTOVŠEK, Janez, PINTAR, Albin. A novel and compact reactor system for processing and reutilizing of sanitary waste water. In: IWA Regional Conference on Waste and Wastewater Management, Science and Technology : 26-28 June 2013, Limassol, Cyprus. Limassol: [s. n.], 2013. Str. [1-2]. [COBISS.SI-ID 5285658]
406. PINTAR, Albin, VRTOVŠEK, Janez, COTMAN, Magda. A novel and compact reactor system for processing and reutilizing sanitary waste water. In: Chemical engineering: key to the future : WCCE9 & APCChE 2013. 9th World Congress of Chemical Engineering incorporating 15th Asian Pacific Confederation of Chemical Engineering Congress, August 18-23, 2013, Coex, Seoul, Korea. [S. l.: s. n.], 2013. Str. 257. [COBISS.SI-ID 5317146]
407. DROLC, Andreja, PINTAR, Albin. Novel micro-gas chromatography analysis : performance comparison with a classic gas chromatography : lecture at the INCDO-INOE 2000, Research Institute for Analytical Instrumentation, Cluj-Napoca, Romania, 8th October 2013. Cluj-Napoca: Research Institute for Analytical Instrumentation, 2013. [COBISS.SI-ID 5361690]
408. ĆEHIĆ, Amanda. Obnašanje NiCo katalizatorja v procesu suhega reforminga modelnih zmesi ▫$CH_4$▫ in ▫$CO_2$▫ : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Ćehić], 2013. 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36991749]
409. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, MEDEN, Emil, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Odstranjevanje hlapnih organskih komponent iz čistilne naprave za odpadno vodo : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, okt. 2013. 7 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2824. [COBISS.SI-ID 5381146]
410. DJINOVIĆ, Petar, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Performance of Ni and Co bimetallic catalyst in reforming of moist model biogas streams to increase the H2/CO ratio. In: Book of abstracts. Europacat XI, Lyon, France, 1-6 September 2013. Lyon: [s. n.], 2013. Str. 239. [COBISS.SI-ID 5325338]
411. KRALCHEVSKA, R., MILANOVA, Maria, BISTAN, Mirjana, PINTAR, Albin, TODOROVSKY, Dimitar. Photocatalytic degradation of some endocrine disrupting compounds by modified ▫$TiO_2$▫ under UV or halogen lamp illumination. Reaction kinetics, mechanisms and catalysis. [Print ed.]. 2013, vol. 109, iss. 2, str. 355-373. ISSN 1878-5190. http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11144-013-0567-0.pdf, DOI: 10.1007/s11144-013-0567-0. [COBISS.SI-ID 36652805]
412. ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Poročilo o FTIR/ATR analizi deformacije na BMC odlitku : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, 2013. 5 f., ilustr. DP, 2835. [COBISS.SI-ID 5401114]
413. ERJAVEC, Boštjan, ZABILSKY, Maxim, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Poročilo o karakterizaciji nečistoč v plinovodnem omrežju : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, jun. 2013. [5] f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2794. [COBISS.SI-ID 5271066]
414. ERJAVEC, Boštjan, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Poročilo o karakterizaciji vzorcev : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, dec. 2013. [5] f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2832. [COBISS.SI-ID 5397018]
415. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, TIŠLER, Tatjana, PLAHUTA, Maja, MEDEN, Emil, PINTAR, Albin. Poročilo o mikrobiološki analizi prašnatih vzorcev : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, okt. 2013. 7 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2823. [COBISS.SI-ID 5377818]
416. PINTAR, Albin, TIŠLER, Tatjana, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, PLAHUTA, Maja, BISTAN, Mirjana. Poročilo o mikrobiološki analizi vzorcev vodnih suspenzij : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, mar. 2013. 5 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2776. [COBISS.SI-ID 5210650]
417. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan. Pridobivanje sinteznega plina iz obnovljivih virov z integriranimi biološkimi in katalitskimi procesi : doktorska disertacija. Ljubljana: [I. G. Osojnik Črnivec], 2013. XII, 130 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 267011584]
418. PINTAR, Albin (editor), LEVEC, Janez (editor), FRÄNZL, Jörg (editor). Proceedings of the Advanced Porous Materials Workshop 2013 (APMW-2013), Ljubljana, Slovenia, 18-19 April, 2013. Ljubljana: National Institute of Chemistry, 2013. 35 str., ilustr. ISBN 978-961-6104-22-7. [COBISS.SI-ID 266313984]
419. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, ERJAVEC, Boštjan, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Production of energy-rich gaseous mixtures via low-temperature catalytic decarboxylation of formic and acetic acid over Ru/TiO2. In: Book of abstracts. Europacat XI, Lyon, France, 1-6 September 2013. Lyon: [s. n.], 2013. Str. 232. [COBISS.SI-ID 5324826]
420. JORDAN, Sabina, KNEZ, Friderik, TREPPO-MEKIŠ, Barbara, HAFNER, Jože, SRPČIČ, Jelena, ČOK, Gregor, HUDNIK, Špela, GRUEV, Marta, GRABAR, Nika, FIKFAK, Alenka, GABRIJELČIČ, Peter, KRAINER, Aleš, KRISTL, Živa, KOŠIR, Mitja, DOVJAK, Mateja, KUNIČ, Roman, PERDAN, Rudi, TURK, Žiga, TODOROVIČ, Miloš, MEDVED, Sašo, DOMJAN, Suzana, PAVLOVIČ, Erik, STRGAR, Simon, VENKO, Egon, VRTOVŠEK, Janez, COTMAN, Magda, PINTAR, Albin, KOPRIVEC, Ljudmila, KAVČIČ, Miha, ČERNE, Boštjan, EBNER, Miloš. Razvoj koncepta stavbe : razvoj celovitega koncepta stavbe, novih arhitekturnih tipologij in urbanističnih vzorcev : končno poročilo RRP1 v projektu TIGR. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2013. 28 str. [COBISS.SI-ID 2147431]
421. Recent patents on chemical engineering. PINTAR, Albin (member of editorial board 2008-2013). Sharjah [U.A.E.]: Bentham Science, 2008-2013. ISSN 1874-4788. http://www.eurekaselect.com/674. [COBISS.SI-ID 3875098]
422. PINTAR, Albin. Remarkable behaviour of novel Ni and Co bimetallic catalysts in methane dry reforming process : lecture at the INCDO-INOE 2000, Research Institute for Analytical Instrumentation, Cluj-Napoca, Romania, 8th October 2013. Cluj-Napoca: Research Institute for Analytical Instrumentation, 2013. [COBISS.SI-ID 5361434]
423. MEZOHEGYI, Gergo, ERJAVEC, Boštjan, KAPLAN, Renata, PINTAR, Albin. Removal of bisphenol A and its oxidation products from aqueous solutions by sequential catalytic wet air oxidation and biodegradation. Industrial & engineering chemistry research. [Print ed.]. 2013, vol. 52, iss. 26, str. 9301-9307, ilustr. ISSN 0888-5885. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ie400998t, DOI: 10.1021/ie400998t. [COBISS.SI-ID 5262106]
424. TIŠLER, Tatjana, ERJAVEC, Boštjan, KAPLAN, Renata, PINTAR, Albin. Removal of toxicity and estrogenic activity of bisphenol A from aqueous samples by catalytic oxidation processes. In: IWA Regional Conference on Waste and Wastewater Management, Science and Technology : 26-28 June 2013, Limassol, Cyprus. Limassol: [s. n.], 2013. Str. [1-2]. [COBISS.SI-ID 5286170]
425. COTMAN, Magda, PINTAR, Albin. Sampling uncertainty of wastewater monitoring estimated in a collaborative field trial. TrAC. Trends in analytical chemistry. 2013, vol. 51, str. 71-78. ISSN 0165-9936. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165993613001659#, DOI: 10.1016/j.trac.2013.06.007. [COBISS.SI-ID 5294618]
426. AHMETOVIĆ, Almina. Študij osnovnih in funkcionaliziranih ▫$TiO_2$▫ nanovlaken v procesu heterogene fotokatalitske oksidacije onesnažila bisfenola A : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Ahmetović], 2013. IX, 68 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36847621]
427. ERJAVEC, Boštjan, TIŠLER, Tatjana, KAPLAN, Renata, PINTAR, Albin. Titanate nanotubes as a novel catalyst for removal of toxicity and estrogenicity of bisphenol A in the CWAO process. Industrial & engineering chemistry research. [Print ed.]. Sep. 2013, vol. 52, iss. 35, str. 12559-12566, ilustr. ISSN 0888-5885. http://pubs.acs.org/doi/ipdf/10.1021/ie401752c, DOI: 10.1021/ie401752c. [COBISS.SI-ID 5312282]
428. KAPLAN, Renata, JERŠIN, Mateja, COTMAN, Magda, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. The use of bare titanate nanotube-based catalyst for CWAO of bisphenol A model solution and landfill leachate in a trickle-bed reactor. In: EAAOP-3, Almería 2013. Almería: [s. n.], 2013. Str. 1-3, ilustr. ISBN 978-84-15487-99-9. [COBISS.SI-ID 5376794]
429. KAPLAN, Renata, ERJAVEC, Boštjan, TIŠLER, Tatjana, PINTAR, Albin. The use of batch-recycle trickle-bed reactor for catalytic wet air oxidation of bisphenol a model solution over bare titanate nanotube-based catalyst. In: Chemical engineering: key to the future : WCCE9 & APCChE 2013. 9th World Congress of Chemical Engineering incorporating 15th Asian Pacific Confederation of Chemical Engineering Congress, August 18-23, 2013, Coex, Seoul, Korea. [S. l.: s. n.], 2013. Str. 252. [COBISS.SI-ID 5316634]
430. COTMAN, Magda, ERJAVEC, Boštjan, TIŠLER, Tatjana, PINTAR, Albin. Use of non-catalytic and catalytic ozonation for mineralization and toxicity removal of bisphenol A. In: EAAOP-3, Almería 2013. Almería: [s. n.], 2013. Str. [1-3], ilustr. ISBN 978-84-15487-99-9. [COBISS.SI-ID 5376538]
431. ERJAVEC, Boštjan, AHMETOVIĆ, Almina, KAPLAN, Renata, PINTAR, Albin. Variation of physicochemical properties of titanate nanotubes to increase the photodegradation rate of bisphenol A. In: EAAOP-3, Almería 2013. Almería: [s. n.], 2013. Str. [1-4], ilustr. ISBN 978-84-15487-99-9. [COBISS.SI-ID 5376282]


2014

432. PINTAR, Albin, DROLC, Andreja, GRDADOLNIK, Jelka. Analiza farmacevtskih učinkovin : za Lek farmacevtska družba d.d. : (po naročilnici št. 77050642779/S90). Ljubljana: Kemijski inštitut, mar. 2014. [7] f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2790. [COBISS.SI-ID 5459738]
433. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, MURI, Petra, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Biogas production from spent rose hips (Rosa canina L.) : fraction separation, organic loading and co-digestion with N-rich microbial biomass. Bioresource technology. [Print ed.]. Nov. 2014, vol. 171, str. 375-383, ilustr. ISSN 0960-8524. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852414012012, DOI: 10.1016/j.biortech.2014.08.085. [COBISS.SI-ID 37567749]
434. AW, Moom Sinn, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, PINTAR, Albin. Biogas to syngas conversion via ceria-zirconia supported Ni-Co catalyst : a study on the calcination temperature for catalyst support and the quantity of catalyst loading. In: Proceedings. EurAsia Waste Management Symposium, 28-30 April 2014, YTU 2010 European Capital of Culture Congress & Cultural Center, Istanbul, Turkey. Istanbul: [s. n.], 2014. Str. 513-521. [COBISS.SI-ID 5480474]
435. DJINOVIĆ, Petar, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, PINTAR, Albin. Biogas to syngas conversion without carbonaceous deposits via dry reforming reaction using transition metal catalysts. In: DINÇER, İbrahim (ed.). Proceedings of the 13th International Conference on Clean Energy, June 8-12, 2014, Istanbul, Turkey. Istanbul: [s. n.], 2014. Str. 31-40. ISBN 978-605-64806-0-7. [COBISS.SI-ID 5503258]
436. PINTAR, Albin, DJINOVIĆ, Petar, ERJAVEC, Boštjan, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan. Catalytic reforming of biogas into syngas using supported noble-metal and transition-metal catalysts. In: LUQUE, Rafael (ed.). Producing fuels and fine chemicals from biomass using nanomaterials. Boca Raton: CRC Press, cop. 2014. Str. 121-135. ISBN 978-1-4665-5339-2. [COBISS.SI-ID 5379098]
437. KAPLAN, Renata, ERJAVEC, Boštjan, SENILA, Marin, PINTAR, Albin. Catalytic wet air oxidation of bisphenol A solution in a batch-recycle trickle-bed reactor over titanate nanotube-based catalysts. Environmental science and pollution research. [Print ed.]. Oct. 2014, vol. 21, iss. 19, str. 11313-11319, ilustr. ISSN 0944-1344. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11356-014-3042-1, DOI: 10.1007/s11356-014-3042-1. [COBISS.SI-ID 5490202]
438. DJINOVIĆ, Petar, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. ▫$CeO_2-ZrO_2$▫ solid solutions as catalyst supports for ▫$CH_4-CO_2$▫ reforming without carbonaceous deposits. In: Program and list of abstracts. Fundamentals and Applications of Cerium Dioxide in Catalysis, Udine -Italy, July 11-14, 2014. Udine: [s. n.], 2014. Str. [1]. [COBISS.SI-ID 5535770]
439. PINTAR, Albin. Ceria based catalysts for efficient transformation of waste to syngas : invited lecture at the Fundamentals and Applications of Cerium Dioxide in Catalysis, Udine, Italy, June 11-14, 2014. [COBISS.SI-ID 5535002]
440. ZHOU, Shuzhen. Compact photocatalytic reactors for water treatment : mass and photon transfer issues. Lyon: [S. Zhou], 2014. IX, 118 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5626650]
441. VRTOVŠEK, Janez, COTMAN, Magda, PINTAR, Albin. A compact reactor system for processing grey water and its reutilization for flushing toilet bowls. Water science and technology: water supply. 2014, vol. 14, no. 4, str. 626-633. ISSN 1606-9749. http://www.iwaponline.com/ws/01404/ws014040626.htm, DOI: 10.2166/ws.2014.018. [COBISS.SI-ID 5456154]
442. RAMANKUTTY, Sunil Athalathil. Conversion of sludge biomass into catalysts : environmental treatment applications : a thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy. Tarragona: [S. A. Ramankutty], 2014. I, 178 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 5577754]
443. PINTAR, Albin, ZABILSKY, Maxim, DJINOVIĆ, Petar, ERJAVEC, Boštjan. CuO supported on ▫$CeO_2$▫ materials as catalysts for degradation of ▫$N_2O$▫ emissions. In: 8th International Conference on Environmental Catalysis, Asheville, NC, USA, August 24-27, 2014. Asheville: [s. n.], 2014. Str. [1]. [COBISS.SI-ID 37555973]
444. ZABILSKY, Maxim, DJINOVIĆ, Petar, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. ▫$CuO/CeO_2$▫ catalyst for catalytic ▫$N_2O$▫ decomposition esynthesis, activity and in situ characterization. In: Book of abstracts. 9th International symposium on CAtalysis in MULtiphase REactors, 8th International Symposium on Multifunctional Reactors, December 7-10, 2014, Lyon, France. Lyon: [s. n.], 2014. Str. 171-172, ilustr. [COBISS.SI-ID 5621530]
445. RAVNJAK, Matjaž. Denitrifikacija podtalnice v hibridnem membranskem bioreaktorju : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Ravnjak], 2014. XVI, 120 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 273264640]
446. DJINOVIĆ, Petar, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Details behind the self-regeneration of supported ▫$NiCo/Ce_{0.8}Zr_{0.2}O_2$▫ bimetallic catalyst in the ▫$CH_4-CO_2$▫ reforming reaction. ChemCatChem. Jun. 2014, vol. 6, iss. 6, str. 1652-1663. ISSN 1867-3880. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cctc.201400059/abstract, DOI: 10.1002/cctc.201400059. [COBISS.SI-ID 37294341]
447. MAUČEC, Darja, RANGUS, Mojca, MAZAJ, Matjaž, DRAŽIĆ, Goran, PINTAR, Albin, NOVAK TUŠAR, Nataša. Development of sustainable manganese-based Fenton-type catalyst for removal of organic pollutants from wastewater. In: 248th ACS National Meeting & Exposition : August 10-14, 2014, San Francisco, CA. [S. l.]: American Chemical Society, 2014. http://abstracts.acs.org/chem/248nm/program/view.php?obj_id=265570&terms=. [COBISS.SI-ID 5542426]
448. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, ERJAVEC, Boštjan, AW, Moom Sinn, MURI, Petra, MEDEN, Emil, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Določanje učinkovitosti plazemskega postopka čiščenja dimnih plinov : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, mar. 2014. 10 str., ilustr. Delovno poročilo KI, 2825. [COBISS.SI-ID 5453338]
449. PLAHUTA, Maja, TIŠLER, Tatjana, TOMAN, Mihael Jožef, PINTAR, Albin. Efficiency of advanced oxidation processes in lowering bisphenol A toxicity and oestrogenic activity in aqueous samples = Učinkovitost odstranjevanja strupenosti in estrogenske aktivnosti bisfenola A v vodnih vzorcih, tretiranih z naprednimi oksidacijskimi procesi. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju. [Print ed.]. Mar. 2014, vol. 65, no. 1, str. 77-87. ISSN 0004-1254. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=173183, DOI: 10.2478/10004-1254-65-2014-2415. [COBISS.SI-ID 3069007]
450. COTMAN, Magda, DROLC, Andreja, PINTAR, Albin. Estimation of ammonium nitrogen concentration uncertainty in wastewater effluent arising from sampling by means of proficiency testing. In: Book of abstracts. 8th Workshop Proficiency Testing in Analytical Chemistry, Microbiology and Laboratory Medicine, Berlin, 6-9 October 2014. Berlin: [s. n.], 2014. Str. 65. [COBISS.SI-ID 5568794]
451. ARBAĞ, Hüseyin, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, YAŞYERLI, Sena, PINTAR, Albin, YAŞYERLI, Nail, DOĞU, Gülşen, DOĞU, Timur. From bio-waste to synthesis gas through dry reforming of methane over W enhanced mesoporous Ni-alumina catalysts. In: Proceedings. EurAsia Waste Management Symposium, 28-30 April 2014, YTU 2010 European Capital of Culture Congress & Cultural Center, Istanbul, Turkey. Istanbul: [s. n.], 2014. Str. 343-346. [COBISS.SI-ID 5481498]
452. KAPLAN, Renata, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Heterogeneous photocatalytic oxidation and catalytic wet air oxidation of bisphenol A over bare ▫$TiO_2$▫ polymorphs. In: Book of abstracts. 9th International symposium on CAtalysis in MULtiphase REactors, 8th International Symposium on Multifunctional Reactors, December 7-10, 2014, Lyon, France. Lyon: [s. n.], 2014. Str. 83-84, ilustr. [COBISS.SI-ID 5621274]
453. RIHAR, Veronika. Hidrotermalna sinteza in strukturna karakterizacija svežih ter toplotno obdelanih titanatnih nanocevk : diplomsko delo. Nova Gorica: [V. Rihar], 2014. IX, 44 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/diplome/OKOLJE/152Rihar.pdf. [COBISS.SI-ID 5530138]
454. ERJAVEC, Boštjan, HUDOKLIN, Petra, TIŠLER, Tatjana, SOLLNER DOLENC, Marija, PINTAR, Albin. Immobilized ▫$TiO_2$▫-based photocatalyst for efficient removal of estrogenicity of bisphenol analogues (BPA, BPF, BPAF). In: 8th International Conference on Environmental Catalysis, Asheville, NC, USA, August 24-27, 2014. Asheville: [s. n.], 2014. Str. [1]. [COBISS.SI-ID 37553413]
455. ZABILSKY, Maxim, DJINOVIĆ, Petar, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Influence of synthesis conditions and CuO loading on physical-chemical properties and catalytic ▫$N_2O$▫ decomposition activity of ▫$CuO-CeO_2$▫ solids. In: Program and list of abstracts. Fundamentals and Applications of Cerium Dioxide in Catalysis, Udine -Italy, July 11-14, 2014. Udine: [s. n.], 2014. Str. [1]. [COBISS.SI-ID 5535514]
456. DROLC, Andreja, COTMAN, Magda, PINTAR, Albin. Končno poročilo o delu nosilca nacionalnega etalona za leto 2013. Ljubljana: Kemijski inštitut, jan. 2014. 1 zv., ilustr. Delovno poročilo KI, 2839. [COBISS.SI-ID 5414170]
457. KOVAČIČ, Sebastijan, ANŽLOVAR, Alojz, ERJAVEC, Boštjan, KAPUN, Gregor, MATSKO, Nadejda B., ŽIGON, Majda, ŽAGAR, Ema, PINTAR, Albin, SLUGOVC, Christian. Macroporous ZnO foams by high internal phase emulsion technique : synthesis and catalytic activity. ACS applied materials & interfaces. Nov. 2014, vol. 6, no. 21, str. 19075-19081, ilustr. ISSN 1944-8244. http://pubs.acs.org/doi/ipdf/10.1021/am5050482, DOI: 10.1021/am5050482. [COBISS.SI-ID 5593626]
458. COTMAN, Magda, PINTAR, Albin. Medlaboratorijska primerjava "MP-VOV 3" : zaključno poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, sep. 2014. 30 str., ilustr. Delovno poročilo KI, 2886. [COBISS.SI-ID 37570821]
459. COTMAN, Magda, DROLC, Andreja, PINTAR, Albin. Medlaboratorijska primerjava- "MP-odpadne vode 28" : zaključno poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, jun. 2014. 70 str., ilustr. Delovno poročilo KI, 2882. [COBISS.SI-ID 5507098]
460. COTMAN, Magda, DROLC, Andreja, PINTAR, Albin. Medlaboratorijska primerjava- "MP-odpadne vode 29" : zaključno poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, dec. 2014. 57 str., ilustr. Delovno poročilo KI, 2892. [COBISS.SI-ID 5605146]
461. ESCALONA HERNÁNDEZ, Ivonne Graciela. Membrane-assisted advanced oxidation processes for wastewater treatment : doctoral thesis. Tarragona: [I. G. Escalona Hernández], 2014. XXX, 207 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5608730]
462. AW, Moom Sinn, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, PINTAR, Albin. Methane dry reforming over NiCo catalyst on ▫$CeZr/gamma-alumina$▫ : joint influence of a twofold support. In: FINDRIK, Zvjezdana (ed.). Knjiga sažetaka = Book of abstracts. X. susret mladih kemijskih inženjera, Zagreb, 20. - 21. 02. 2014. Zagreb: Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, 2014. Str. 68. ISBN 978-953-6470-65-5. [COBISS.SI-ID 5445658]
463. ZABILSKY, Maxim, ERJAVEC, Boštjan, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. ▫$N_2O$▫ decomposition over ▫$CeO_2$▫ supported CuO catalysts : effect of CuO loading. In: FINDRIK, Zvjezdana (ed.). Knjiga sažetaka = Book of abstracts. X. susret mladih kemijskih inženjera, Zagreb, 20. - 21. 02. 2014. Zagreb: Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, 2014. Str. 67. ISBN 978-953-6470-65-5. [COBISS.SI-ID 5445402]
464. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, COTMAN, Magda, DROLC, Andreja, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Načrtovanje adsorpcijske naprave za odstranjevanje PCB iz odpadne vode : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, maj 2014. 16 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2881. [COBISS.SI-ID 5481242]
465. KAPLAN, Renata, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Nanocrystalline ▫$TiO_2$▫ polymorphs as catalysts for removal of EDCs using advanced oxidation processes. In: 8th International Conference on Environmental Catalysis, Asheville, NC, USA, August 24-27, 2014. Asheville: [s. n.], 2014. Str. [1]. [COBISS.SI-ID 37552645]
466. ZABILSKY, Maxim, ERJAVEC, Boštjan, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Ordered mesoporous ▫$CuO-CeO_2$▫ mixed oxides as an effective catalyst for ▫$N_2O$▫ decomposition. Chemical engineering journal. Oct. 2014, vol. 254, str. 153-162. ISSN 1385-8947. http://ac.els-cdn.com/S1385894714007116/1-s2.0-S1385894714007116-main.pdf?_tid=91f5d9fe-f867-11e3-9361-00000aacb35f&acdnat=1403261126_3e23e72de5eb81a2296967c3bdecc14c, DOI: 10.1016/j.cej.2014.05.127. [COBISS.SI-ID 5487642]
467. KAPLAN, Renata, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Photocatalytic oxidation of bisphenol A model solutions using bare different polymorphs of ▫$TiO_2$▫ materials as catalysts. In: FINDRIK, Zvjezdana (ed.). Knjiga sažetaka = Book of abstracts. X. susret mladih kemijskih inženjera, Zagreb, 20. - 21. 02. 2014. Zagreb: Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, 2014. Str. 65. ISBN 978-953-6470-65-5. [COBISS.SI-ID 5445146]
468. TOMŠE, Tomaž. Piroliza polietilena v prisotnosti modificiranih naravnih aluminosilikatov kot katalizatorjev : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Tomše], 2014. 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 5608474]
469. ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Poročilo o FTIR/ATR analizi olj in aktivatorjev : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, apr. 2014. 6 str., ilustr. Delovno poročilo KI, 2880. [COBISS.SI-ID 5659930]
470. ERJAVEC, Boštjan, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Poročilo o kemijski karakterizaciji vzorcev : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, okt. 2014. 19 str., ilustr. Delovno poročilo KI, 2891. [COBISS.SI-ID 5659674]
471. COTMAN, Magda, PINTAR, Albin. Proficiency testing of wastewater sampling : what can we learn?. In: Book of abstracts. 8th Workshop Proficiency Testing in Analytical Chemistry, Microbiology and Laboratory Medicine, Berlin, 6-9 October 2014. Berlin: [s. n.], 2014. Str. 18. [COBISS.SI-ID 5568538]
472. ZUPANČIČ, Aleš, ŠIKONJA, Jaka, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, MURI, Petra, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Proizvodnja vodika iz organskih gospodinjskih odpadkov s procesom anaerobne mikrobne razgradnje. Kemija v šoli in družbi. [Tiskana izd.]. dec. 2014, letn. 26, št. 4, str. 24-31, ilustr. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 5628442]
473. PINTAR, Albin. Purification of industrial wastewaters by means of advanced catalytic processes. In: International Workshop on "Waste Management of Chemical and Allied Industries", 7th & 8th November, 2014, Mumbai, Maharashtra, India. Mumbai: [s. n.], 2014. Str. 1-51, 119-151. [COBISS.SI-ID 5601562]
474. DJINOVIĆ, Petar, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. The reasoning behind long-term carbon free dry reforming of biogas using supported Ni-Co bimetallic catalysts. In: Tailoring sustainability through chemical reaction engineering : proceedings. 23rd International Symposium on Chemical Reaction Engineering [and] 7th Asia-Pacific Chemical Reaction Engineering Symposium, 7-10 September 2014, Bangkok, Thailand. Bangkok: [s. n.], 2014. Str. 350-351, ilustr. [COBISS.SI-ID 5547802]
475. DJINOVIĆ, Petar, GRDADOLNIK, Jelka, BOŽIČ, Špela, ERJAVEC, Boštjan, ZABILSKY, Maxim, PINTAR, Albin. Solid acids for catalytic pyrolysis of waste plastic to produce olefins. In: 8th International Conference on Environmental Catalysis, Asheville, NC, USA, August 24-27, 2014. Asheville: [s. n.], 2014. Str. [1]. [COBISS.SI-ID 37551621]
476. AW, Moom Sinn, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Strategies to enhance dry reforming of methane : synthesis of ceria-zirconia/nickel-cobalt catalysts by freeze-drying and NO calcination. International journal of hydrogen energy. [Print ed.]. Aug. 2014, vol. 39, iss. 24, str. 12636-12647, ilustr. ISSN 0360-3199. http://ac.els-cdn.com/S0360319914017625/1-s2.0-S0360319914017625-main.pdf?_tid=5ad337d4-1caf-11e4-a265-00000aab0f01&acdnat=1407250199_64e62ef23e6cd42920f3f5cc30c357bc, DOI: 10.1016/j.ijhydene.2014.06.083. [COBISS.SI-ID 5524762]
477. AW, Moom Sinn, ZORKO, Milena, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, PINTAR, Albin. Structure-activity and mechanistic study of dual-support facilitated Ni-Co for enhanced ▫$CH_4-CO_2$▫ dry reforming. In: Tailoring sustainability through chemical reaction engineering : proceedings. 23rd International Symposium on Chemical Reaction Engineering [and] 7th Asia-Pacific Chemical Reaction Engineering Symposium, 7-10 September 2014, Bangkok, Thailand. Bangkok: [s. n.], 2014. Str. 191-193, ilustr. [COBISS.SI-ID 5547546]
478. DJINOVIĆ, Petar, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Supported Ni-Co bimetallic catalysts for syngas production from model biogas streams with varying ▫$CH_4$▫/▫$CO_2$▫ ratio. In: 8th International Conference on Environmental Catalysis, Asheville, NC, USA, August 24-27, 2014. Asheville: [s. n.], 2014. Str. [1]. [COBISS.SI-ID 37553157]
479. NOVINEC, Ema. Študij imobiliziranih ▫$TiO_2$▫ nanodelcev v procesu heterogene fotokatalitske oksidacije onesnažila bisfenola A : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Novinec], 2014. IX, 64 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 37420037]
480. AW, Moom Sinn, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, PINTAR, Albin. Toward enhanced conversion of model biogas mixtures : parametric tuning and mechanistic study for ceria-zirconia supported nickel-cobalt catalyst. Catalysis science & technology. May 2014, vol. 4, iss. 5, str. 1340-1349. ISSN 2044-4753. http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2014/cy/c3cy01079a, DOI: 10.1039/C3CY01079A. [COBISS.SI-ID 5461786]
481. PLAHUTA, Maja, TIŠLER, Tatjana, PINTAR, Albin, TOMAN, Mihael Jožef. Toxic and endocrine disrupting effects of Bisphenol A on freshwater isopod Asellus aquaticus. In: Science across bridges, borders and boundaries : abstract book. SETAC Europe 24th Annual Meeting, Basel, 11-15 May 2014. Basel: [s. n.], 2014. Str. 219-220. [COBISS.SI-ID 5483546]
482. PLAHUTA, Maja, TIŠLER, Tatjana, PINTAR, Albin, TOMAN, Mihael Jožef. Toxic and endocrine disrupting effects of BPA on freshwater isopod Asellus aquaticus. In: EmCon 2014 : abstracts. Iowa: [s. n.], 2014. Str. 1. [COBISS.SI-ID 37576197]
483. TIŠLER, Tatjana, ERJAVEC, Boštjan, KAPLAN, Renata, PINTAR, Albin. Toxicity and estrogenicity of aqueous bisphenol A samples treated by advanced oxidation processes. In: Science across bridges, borders and boundaries : abstract book. SETAC Europe 24th Annual Meeting, Basel, 11-15 May 2014. Basel: [s. n.], 2014. Str. 17. [COBISS.SI-ID 5483290]
484. AW, Moom Sinn, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, PINTAR, Albin. Tunable ceria-zirconia support for nickel-cobalt catalyst in the enhancement of methane dry reforming with carbon dioxide. Catalysis communications. Jul. 2014, vol. 52, str. 10-15, ilustr. ISSN 1566-7367. http://ac.els-cdn.com/S1566736714001381/1-s2.0-S1566736714001381-main.pdf?_tid=deff5182-ca0c-11e3-bfc0-00000aacb360&acdnat=1398164418_40eec38ca17fda7ca00d868272098e09, DOI: 10.1016/j.catcom.2014.04.001. [COBISS.SI-ID 5463066]
485. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Tuning ▫$H_2/CO$▫ ratio by means of feed composition variation in reforming of dry and moist biogas mixtures. In: Proceedings. EurAsia Waste Management Symposium, 28-30 April 2014, YTU 2010 European Capital of Culture Congress & Cultural Center, Istanbul, Turkey. Istanbul: [s. n.], 2014. Str. 162-169. [COBISS.SI-ID 5481754]
486. SENILA, Marin, DROLC, Andreja, PINTAR, Albin, SENILA, Lacrimioara, LEVEI, Erika. Validation and measurement uncertainty evaluation of the ICP-OES method for the multi-elemental determination of essential and nonessential elements from medicinal plants and their aqueous extracts. Journal of analytical science & technology. Aug. 2014, vol. 5, str. 1-9. ISSN 2093-3134. http://www.jast-journal.com/content/pdf/s40543-014-0037-y.pdf, DOI: 10.1186/s40543-014-0037-y. [COBISS.SI-ID 5536026]


2015

487. PLAHUTA, Maja, TIŠLER, Tatjana, PINTAR, Albin, TOMAN, Mihael Jožef. Adverse effects of bisphenol A on water louse (Asellus aquaticus). Ecotoxicology and environmental safety. Jul. 2015, vol. 117, str. 81-88. ISSN 0147-6513. http://ac.els-cdn.com/S014765131500130X/1-s2.0-S014765131500130X-main.pdf?_tid=e784f31e-d9e9-11e4-9429-00000aacb35f&acdnat=1428056116_e3e691fa426431fd4b8ccfe767b69343, DOI: 10.1016/j.ecoenv.2015.03.031. [COBISS.SI-ID 3409999]
488. DJINOVIĆ, Petar, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, PINTAR, Albin. Biogas to syngas conversion without carbonaceous deposits via the dry reforming reaction using transition metal catalysts. Catalysis today. [Print ed.]. 15 Sep. 2015, vol. 253, str. 155-162, ilustr. ISSN 0920-5861. http://ac.els-cdn.com/S0920586115000954/1-s2.0-S0920586115000954-main.pdf?_tid=48fdfa44-1006-11e5-867a-00000aacb362&acdnat=1434005668_c8e4d83003b123250e1086dee3cd3098, DOI: 10.1016/j.cattod.2015.01.039. [COBISS.SI-ID 37867525]
489. Catalysis today. PINTAR, Albin (guest editor 2015). [Print ed.]. Amsterdam; Oxford; New York; Tokyo: Elsevier. ISSN 0920-5861. [COBISS.SI-ID 15324421]
490. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin, ERJAVEC, Boštjan. Catalyst support, a methof for producing thereof, a catalyst comprising said support and the process for converting gas mixtures of methane and carbon dioxide into syngas using said catalyst : patentna prijava : EP2926904 (A1), 2015-10-07. München: World Intellectual Property Organization, International Bureau, 2015. 44 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5473306]
491. ZABILSKY, Maxim, DJINOVIĆ, Petar, TCHERNYCHOVA, Elena, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Catalytic degradation of ▫$N_2O$▫ emissions by nanoshaped ▫$CuO/CeO_2$▫ materials. In: Catalysis : balancing the use of fossil and renewable resources : abstracts. XII European Congress on Catalysis, Kazan (Russia), 30th August - 4th September, 2015. Novosibirsk: Boreslov Institute of Catalysis, 2015. Str. 1753-1754. ISBN 978-5-906376-10-7. [COBISS.SI-ID 5769242]
492. HEPONIEMI, Anne. Catalytic wet air oxidation of industrial wastewaters. Oxidation of bisphenol A over cerium supported metal catalysts. Oule: [A. Heponiemi], 2015. 64 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5738266]
493. DJINOVIĆ, Petar, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. ▫$CeO_2-ZrO_2$▫ supported NiCo bimetallic catalyst for ▫$CH_4-CO_2$▫ reforming without carbonaceous deposits. In: BENGOA, Christophe (ed.). Conference proceedings. European Meeting on Chemical Industry and Environment, Tarragona, Spain, 10-12 June 2015. Tarragona: [s. n.], 2015. Str. 379-380, ilustr. ISBN 978-84-8424-367-0. [COBISS.SI-ID 5713434]
494. ARBAĞ, Hüseyin, YAŞYERLI, Sena, YAŞYERLI, Nail, DOĞU, Gülşen, DOĞU, Timur, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, PINTAR, Albin. Coke minimization during conversion of biogas to syngas by bimetallic tungsten-nickel incorporated mesoporous alumina synthesized by the one-pot route. Industrial & engineering chemistry research. [Print ed.]. Feb. 2015, vol. 54, iss. 8, str. 2290-2301, ilustr. ISSN 0888-5885. http://pubs.acs.org/doi/ipdf/10.1021/ie504477t, DOI: 10.1021/ie504477t. [COBISS.SI-ID 5664794]
495. ERJAVEC, Boštjan, COTMAN, Magda, BOŽIČ, Špela, PERC, Katja, GRDADOLNIK, Jelka, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, TIŠLER, Tatjana, PETELIN, Špela, PINTAR, Albin. Čiščenje odpadnih voda s procesom katalitske mokre oksidacije : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, jun. 2015. 14 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2928. [COBISS.SI-ID 5718042]
496. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Določitev adsorpcijske kapacitete granuliranega aktivnega oglja : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, maj 2015. 3 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2922. [COBISS.SI-ID 5744922]
497. MUSTU, Hande, YAŞYERLI, Sena, YAŞYERLI, Nail, DOĞU, Gülşen, DOĞU, Timur, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Effect of synthesis route of mesoporous zirconia based Ni catalysts on coke minimization in conversion of biogas to synthesis gas. International journal of hydrogen energy. [Print ed.]. Mar. 2015, vol. 40, iss. 8, str. 3217-3228, ilustr. ISSN 0360-3199. http://ac.els-cdn.com/S0360319915000609/1-s2.0-S0360319915000609-main.pdf?_tid=5a67df8a-b038-11e4-9c50-00000aab0f02&acdnat=1423471861_afca97f85e53840632bfc3fd271df514, DOI: 10.1016/j.ijhydene.2015.01.023. [COBISS.SI-ID 5643034]
498. ERJAVEC, Boštjan, KAPLAN, Renata, PINTAR, Albin. Effects of heat and peroxide treatment on photocatalytic activity of titanate nanotubes. In: BESSON, Michèle (ed.), PINTAR, Albin (ed.), VERNOUX, Philippe (ed.). Symposium "Catalysis for pollution treatment" of the 11th edition of the Europacat Congress in Catalysis (EUROPACAT XI), Lyon, France, September 1-6, 2013. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2015. Vol. 241, pt. a, str. 15-24, ilustr. Catalysis today, Vol. 241, Pt. A, (Mar. 2015). ISSN 0920-5861. http://ac.els-cdn.com/S0920586114003137/1-s2.0-S0920586114003137-main.pdf?_tid=27f9fefa-e26d-11e3-a3cd-00000aab0f6b&acdnat=1400844600_871655fc4ecb7f9b87134c81240421d4, DOI: 10.1016/j.cattod.2014.04.005. [COBISS.SI-ID 5480986]
499. TIŠLER, Tatjana, ERJAVEC, Boštjan, SOLLNER DOLENC, Marija, PINTAR, Albin. Ekotoksikološki vidiki bisfenola A in njegovih analogov = Ecotoxicological aspects of bisphenol A and its analogues. In: ČERNE, Katarina (ed.), et al. Kemijski povzročitelji hormonskih motenj od molekule do človeka = Endocrine disrupting chemicals - from molecule to man. Ljubljana: Slovensko toksikološko društvo, 2015. Str. 36-37. ISBN 978-961-91445-1-0. http://www.tox.si/. [COBISS.SI-ID 3856497]
500. KAPLAN, Renata, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Enhanced photocatalytic activity of single-phase, nanocomposite and physically mixed ▫$TiO_2$▫ polymorphs. Applied catalysis. A, General. [Print ed.]. Jan. 2015, vol. 489, str. 51-60. ISSN 0926-860X. http://ac.els-cdn.com/S0926860X14006310/1-s2.0-S0926860X14006310-main.pdf?_tid=e3174d28-5f4a-11e4-aae2-00000aab0f27&acdnat=1414573777_5c8bdf1088fda3ccfdfba4d425ac88ed, DOI: 10.1016/j.apcata.2014.10.018. [COBISS.SI-ID 5573914]
501. ERJAVEC, Boštjan, HUDOKLIN, Petra, PERC, Katja, TIŠLER, Tatjana, SOLLNER DOLENC, Marija, PINTAR, Albin. Fotokatalitsko odstranjevanje bisfenola A, F in AF iz vodnih vzorcev = Photocatalytic removal of bisphenol A, F and AF from water samples. In: ČERNE, Katarina (ed.), et al. Kemijski povzročitelji hormonskih motenj od molekule do človeka = Endocrine disrupting chemicals - from molecule to man. Ljubljana: Slovensko toksikološko društvo, 2015. Str. 38-39. ISBN 978-961-91445-1-0. http://www.tox.si/. [COBISS.SI-ID 3856753]
502. JEMEC KOKALJ, Anita, DJINOVIĆ, Petar, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, PINTAR, Albin. The hazard assessment of nanostructured ▫$CeO_2-based$▫ mixed oxides on the zebrafish Danio rerio under environmentally relevant UV-A exposure. Science of the total environment. Feb. 2015, vol. 506/507, str. 272-278. ISSN 0048-9697. http://ac.els-cdn.com/S0048969714015824/1-s2.0-S0048969714015824-main.pdf?_tid=4b47f882-793d-11e4-9445-00000aab0f27&acdnat=1417426669_adc9266a53bb00e5048c9aa335a14ea3, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2014.10.120. [COBISS.SI-ID 5610010]
503. ŠAVLI, Jernej, SEKNE, Zala, VOZELJ, Anže, MILOVANOVIĆ, Ana, KULOVEC, Domen, CVITANIČ, Mariša, ZUPANČIČ, Aleš, JERALA, Nina. iGEM high school team Slovenia. [S. l.: s. n.], 2015. http://2015.igem.org/Team:Slovenia_HS/Team. [COBISS.SI-ID 5905178]
504. AW, Moom Sinn, ZORKO, Milena, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Insights into durable NiCo catalysts on ▫$\beta-SiC/CeZrO_2$▫ and ▫$\gamma-Al_2O_3/CeZrO_2$▫ advanced supports prepared from facile methods for ▫$CH_4-CO_2$▫ dry reforming. Applied catalysis. B, Environmental. [Print ed.]. Mar. 2014, vol. 164, str. 100-112, ilustr. ISSN 0926-3373. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337314005396#, DOI: 10.1016/j.apcatb.2014.09.012. [COBISS.SI-ID 37574917]
505. PINTAR, Albin, ZABILSKY, Maxim, BOŽIČ, Špela, ERJAVEC, Boštjan, PLAHUTA, Maja, GRDADOLNIK, Jelka, PERC, Katja, DRAŠINAC PAJIĆ, Nina, COTMAN, Magda, DJINOVIĆ, Petar. Kemijska karakterizacija in termična pretvorba odpadkov : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, jul. 2015. 31 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2930. [COBISS.SI-ID 5745690]
506. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, PINTAR, Albin, COTMAN, Magda, GRDADOLNIK, Jelka, BOŽIČ, Špela. Kemijska karakterizacija kalužne vode iz hladilnih sistemov in odpadne vode ter predlog tehnološke rešitve recirkulacije : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, feb. 2015. [12] f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2912. [COBISS.SI-ID 5661210]
507. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, PINTAR, Albin, COTMAN, Magda, GRDADOLNIK, Jelka, BOŽIČ, Špela. Kemijska karakterizacija kalužne vode iz hladilnih sistemov in odpadne vode ter predlog tehnološke rešitve recirkulacije : končno poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2015. 24 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 37878021]
508. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, DJINOVIĆ, Petar, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Low-temperature catalytic decarboxylation of formic and acetic acid over a ▫$Ru/TiO_2$▫ catalyst : prospects for continuous production of energy-rich gaseous mixtures. RSC advances. 2015, vol. 5, iss. 67, str. 54085-54089. ISSN 2046-2069. http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2015/ra/c5ra08763e, DOI: 10.1039/C5RA08763E. [COBISS.SI-ID 5714970]
509. COTMAN, Magda, PINTAR, Albin. Medlaboratorijska primerjava "MP-VOV 4" : zaključno poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, sep. 2015. 30 str., ilustr. Delovno poročilo KI, 2931. [COBISS.SI-ID 5776922]
510. COTMAN, Magda, DROLC, Andreja, PINTAR, Albin. Medlaboratorijska primerjava- "MP-odpadne vode 30" : zaključno poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, jun. 2015. 70 str., ilustr. Delovno poročilo KI, 2923. [COBISS.SI-ID 5709338]
511. COTMAN, Magda, PINTAR, Albin. Medlaboratorijska primerjava- "MP-odpadne vode 31" : zaključno poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, dec. 2015. 57 str., ilustr. Delovno poročilo KI, 2939. [COBISS.SI-ID 5827354]
512. AW, Moom Sinn, DRAŽIĆ, Goran, ZORKO, Milena, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Multifunctional bimetallic transition metal catalysts for stable and selective methane dry reforming. In: Catalysis : balancing the use of fossil and renewable resources : abstracts. XII European Congress on Catalysis, Kazan (Russia), 30th August - 4th September, 2015. Novosibirsk: Boreslov Institute of Catalysis, 2015. Str. 549-550. ISBN 978-5-906376-10-7. [COBISS.SI-ID 5769498]
513. ZABILSKY, Maxim, DJINOVIĆ, Petar, TCHERNYCHOVA, Elena, TKACHENKO, Olga P., KUSTOV, Leonid M., PINTAR, Albin. Nanoshaped ▫$CuO/CeO_2$▫ materials : effect of the exposed ceria surfaces on catalytic activity in ▫$N_2O$▫ decomposition reaction. ACS catalysis. Sep. 2015, vol. 5, iss. 9, str. 5357-5365. ISSN 2155-5435. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acscatal.5b01044, DOI: 10.1021/acscatal.5b01044. [COBISS.SI-ID 5747482]
514. DJINOVIĆ, Petar, TOMŠE, Tomaž, GRDADOLNIK, Jelka, BOŽIČ, Špela, ERJAVEC, Boštjan, ZABILSKY, Maxim, PINTAR, Albin. Natural aluminosilicates for catalytic depolymerization of polyethylene. In: BENGOA, Christophe (ed.). Conference proceedings. European Meeting on Chemical Industry and Environment, Tarragona, Spain, 10-12 June 2015. Tarragona: [s. n.], 2015. Str. 395-396, ilustr. ISBN 978-84-8424-367-0. [COBISS.SI-ID 5713690]
515. DJINOVIĆ, Petar, TOMŠE, Tomaž, GRDADOLNIK, Jelka, BOŽIČ, Špela, ERJAVEC, Boštjan, ZABILSKY, Maxim, PINTAR, Albin. Natural aluminosilicates for catalytic depolymerization of polyethylene to produce liquid fuel-grade hydrocarbons and low olefins. In: Selected contributions in the field of heterogeneous catalysis and photocatalysis that were presented at the 8th International Conference on Environmental Catalysis (ICEC 2014), [24-27 August 2014 at Asheville, NC,USA]. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2015. Vol. 258, pt. 2, str. 648-659, ilustr. Catalysis today (Print), Vol. 258, pt. 2, (Dec. 2015). ISSN 0920-5861. http://ac.els-cdn.com/S0920586115000255/1-s2.0-S0920586115000255-main.pdf?_tid=31e1f4a4-b747-11e4-9d68-00000aab0f6c&acdnat=1424247893_e4163dc9002e2235cd89449fa4b41c84, DOI: 10.1016/j.cattod.2014.12.047. [COBISS.SI-ID 5651226]
516. DJINOVIĆ, Petar, BERČIČ, Gorazd, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Natural aluminosilicates for catalytic depolymerization of waste plastics to olefins. In: ROTARU, Andrei (ed.), CERC KOROŠEC, Romana (ed.). Book of abstracts : CEEC-TAC3. 3rd Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry, 25-28 August 2015, Ljubljana, Slovenia. [S. l.]: Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, cop. 2015. Str. 160. ISBN 978-3-940237-34-7. [COBISS.SI-ID 5757210]
517. PINTAR, Albin, KAPLAN, Renata, ERJAVEC, Boštjan, DRAŽIĆ, Goran, GRDADOLNIK, Jože. Novel anatase/rutile/brookite ▫$TiO_2$▫ nanocomposite with superior mineralization potential for photocatalytic degradation of water pollutants. In: Book of proceedings. Athens: [s. n.], 2015. Str. 1-3, ilustr. https://www.dropbox.com/s/iq275ip5snrvjjy/EAAOP4_PROCEEDINGS.pdf?dl=1. [COBISS.SI-ID 5809178]
518. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, DJINOVIĆ, Petar, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Novel transitional metal catalyst for synthesis gas production from ▫$CH_4/CO_2-rich$▫ gas mixtures. In: Promoting and developing best practice and innovation in the global nitrogen industry : technical preprints. Nitrogen+Syngas 2015, 23-26 February 2015, Istanbul, Turkey. London: CRU, cop. 2015. Str. 47-53. [COBISS.SI-ID 5668378]
519. PINTAR, Albin. Novel type of a transition metal catalyst for methane dry reforming : lecture at the Catalysis Club Meeting, 27-28 January, Brussels, Belgium. [COBISS.SI-ID 5658394]
520. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, BOŽIČ, Špela, PERC, Katja, COTMAN, Magda, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Odparevanje organskih topil iz vzorcev odpadnih voda : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, maj 2015. 12 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2921. [COBISS.SI-ID 5727002]
521. DRAŠINAC PAJIĆ, Nina, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Peroxo-gold modified titanium nanotubes for effective removal of methyl orange with CWPO under ambient conditions. In: Book of proceedings. Athens: [s. n.], 2015. Str. 1-3, ilustr. https://www.dropbox.com/s/iq275ip5snrvjjy/EAAOP4_PROCEEDINGS.pdf?dl=1. [COBISS.SI-ID 5808666]
522. ERJAVEC, Boštjan, HUDOKLIN, Petra, PERC, Katja, TIŠLER, Tatjana, SOLLNER DOLENC, Marija, PINTAR, Albin. Photocatalytic removal of bisphenols (A, F and AF) in BR and CSTR. In: BENGOA, Christophe (ed.). Conference proceedings. European Meeting on Chemical Industry and Environment, Tarragona, Spain, 10-12 June 2015. Tarragona: [s. n.], 2015. Str. 545-546, ilustr. ISBN 978-84-8424-367-0. [COBISS.SI-ID 5713946]
523. ERJAVEC, Boštjan, HUDOKLIN, Petra, PERC, Katja, TIŠLER, Tatjana, SOLLNER DOLENC, Marija, PINTAR, Albin. Photocatalytic removal of toxicity and estrogenicity of water dissolved bisphenols (bisphenol A, F and AF) in BR and CSTR. In: Book of proceedings. Athens: [s. n.], 2015. Str. 1-3, ilustr. https://www.dropbox.com/s/iq275ip5snrvjjy/EAAOP4_PROCEEDINGS.pdf?dl=1. [COBISS.SI-ID 5808922]
524. DROLC, Andreja, COTMAN, Magda, PINTAR, Albin. Poročilo o delu nosilca nacionalnega etalona za leto 2014. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2015. [24] str., ilustr. DP, 2883. [COBISS.SI-ID 5660442]
525. BOŽIČ, Špela, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Poročilo o karakterizaciji vzorcev : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, dec. 2015. 4 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2942. [COBISS.SI-ID 5837338]
526. TIŠLER, Tatjana, PETELIN, Špela, PINTAR, Albin. Poročilo o strupenosti veterinarskega preparata na vodne organizme : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, jun. 2015. 4 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2925. [COBISS.SI-ID 5708570]
527. TIŠLER, Tatjana, PLAHUTA, Maja, PINTAR, Albin. Prisotnost hormonskih motilcev z estrogenim delovanjem v vodah in učinki na organizme. In: ŠÖMEN JOKSIĆ, Agnes (ed.), BAČNIK, Andreja (ed.). Zbornik povzetkov 7. posveta Kemijska varnost za vse : zdravila v odpadkih - nevarne kemikalije v okolju. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2015. Str. 6. [COBISS.SI-ID 5822234]
528. PINTAR, Albin. Production of energy-rich gas mixtures via catalytic decarboxylation of short-chain acids in trickle-bed reactor over ▫$Ru/TiO_2$▫ : lecture at the Gazi University, Faculty of Engineering, 9. 12. 2015, Ankara, Turkey. [COBISS.SI-ID 5831962]
529. PINTAR, Albin, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, DJINOVIĆ, Petar, ERJAVEC, Boštjan. Production of energy-rich gases via catalytic decarboxylation of formic and acetic acid in a trickle-bed reactor over ▫$Ru/TiO_2$▫. In: Book of proceedings. Athens: [s. n.], 2015. Str. 1-3, ilustr. https://www.dropbox.com/s/iq275ip5snrvjjy/EAAOP4_PROCEEDINGS.pdf?dl=1. [COBISS.SI-ID 5808410]
530. COTMAN, Magda, PINTAR, Albin. Proficiency testing of wastewater sampling : what did we learn?. Accreditation and quality assurance : journal for quality, comparability and reliability in chemical measurement. Oct. 2015, vol. 20, iss. 5, str. 387-394, ilustr. ISSN 0949-1775. http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00769-015-1170-z.pdf, DOI: 10.1007/s00769-015-1170-z. [COBISS.SI-ID 5772314]
531. AW, Moom Sinn, ZORKO, Milena, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, PINTAR, Albin. Progress in the synthesis of catalyst supports : synergistic effects of nanocomposites for attaining long-term stable activity in ▫$CH_4-CO_2$▫ dry reforming. Industrial & engineering chemistry research. [Print ed.]. Apr. 2015, vol. 54, iss. 15, str. 3775-3787, ilustr. ISSN 0888-5885. http://pubs.acs.org/doi/ipdf/10.1021/acs.iecr.5b00134, DOI: 10.1021/acs.iecr.5b00134. [COBISS.SI-ID 5676314]
532. BELŠAK ŠEL, Nataša. Razgradnja lignoceluloznega materiala trdnih organskih odpadkov z glivo Pleurotus ostreatus pred procesom anaerobne fermentacije v trdnem stanju : doktorska disertacija. Maribor: [N. Belšak Šel], 2015. X, 105 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=55586. [COBISS.SI-ID 19250710]
533. ZABILSKY, Maxim, DJINOVIĆ, Petar, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Remarkable enhancement in degradation of ▫$N_2O$▫ emissions by using nanosized ▫$Cu/CeO_2$▫ solids. In: BENGOA, Christophe (ed.). Conference proceedings. European Meeting on Chemical Industry and Environment, Tarragona, Spain, 10-12 June 2015. Tarragona: [s. n.], 2015. Str. 31-32, ilustr. ISBN 978-84-8424-367-0. [COBISS.SI-ID 5710106]
534. KAPLAN, Renata. Sinteza in uporaba katalizatorjev na osnovi titanatnih nanocevk za čiščenje modelnih in realnih odpadnih vod : doktorska disertacija. Ljubljana: [R. Kaplan], 2015. XXI, 139 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1536312259]
535. PUSTIŠEK, Suzana. Sinteza katalizatorjev ▫$CeO_2-ZrO_2$▫ za reakcijo suhega reforminga metana : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Pustišek], 2015. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1536626371]
536. ZABILSKY, Maxim, DJINOVIĆ, Petar, ERJAVEC, Boštjan, DRAŽIĆ, Goran, PINTAR, Albin. Small CuO clusters on ▫$CeO_2$▫ nanospheres as active species for catalytic ▫$N_2O$▫ decomposition. Applied catalysis. B, Environmental. [Print ed.]. Feb. 2015, vol. 163, str. 113-122, ilustr. ISSN 0926-3373. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337314004652, DOI: 10.1016/j.apcatb.2014.07.057. [COBISS.SI-ID 5531930]
537. BESSON, Michèle (editor), PINTAR, Albin (editor), VERNOUX, Philippe (editor). Symposium "Catalysis for pollution treatment" of the 11th edition of the Europacat Congress in Catalysis (EUROPACAT XI), Lyon, France, September 1-6, 2013. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2015. V, 168 str., ilustr. Catalysis today, Vol. 241, Pt. A, (Mar. 2015). ISSN 0920-5861. [COBISS.SI-ID 5606682]
538. PERC, Katja, DJINOVIĆ, Petar, ERJAVEC, Boštjan, BOŽIČ, Špela, ZABILSKY, Maxim, GRDADOLNIK, Jelka, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, PINTAR, Albin. Študij tvorbe aktivne učinkovine : (zaključno poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, mar. 2015. 44 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2916. [COBISS.SI-ID 5675290]
539. PLAHUTA, Maja, TIŠLER, Tatjana, TOMAN, Mihael Jožef, PINTAR, Albin. Študij učinkov hormonskih motilcev na Asellus aquaticus = Study of the effects of endocrine disrupting compounds on Asellus aquaticus. In: ČERNE, Katarina (ed.), et al. Kemijski povzročitelji hormonskih motenj od molekule do človeka = Endocrine disrupting chemicals - from molecule to man. Ljubljana: Slovensko toksikološko društvo, 2015. Str. 52-53. ISBN 978-961-91445-1-0. http://www.tox.si/. [COBISS.SI-ID 5689626]
540. DJINOVIĆ, Petar, ZABILSKY, Maxim, PINTAR, Albin. Testiranje detektorja za ogljikov monoksid : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, nov. 2015. 4 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2938. [COBISS.SI-ID 5818138]
541. RAMANKUTTY, Sunil Athalathil, ERJAVEC, Boštjan, KAPLAN, Renata, STÜBER, Frank, BENGOA, Christophe, FONT, Josep, SANROMÀ, Agustí Fortuny, PINTAR, Albin, LLANGOSTERA, Azael Fabregat. ▫$TiO_2-sludge$▫ carbon enhanced catalytic oxidative reaction in environmental wastewaters applications. Journal of hazardous materials. [Print ed.]. Dec. 2015, vol. 300, str. 406-414, ilustr. ISSN 0304-3894. http://ac.els-cdn.com/S0304389415005543/1-s2.0-S0304389415005543-main.pdf?_tid=308912ba-345e-11e5-b649-00000aacb361&acdnat=1438001665_a991965f5ca1862ddcf0f885627254b2, DOI: 10.1016/j.jhazmat.2015.07.025. [COBISS.SI-ID 5730586]
542. KETE, Marko. Towards efficient removal of contaminants in water from household appliances by ▫$TiO_2$▫-photocatalysis : design, optimization and performance studies of the photoreactor with immobilized catalyst : dissertation. Nova Gorica: [M. Kete], 2015. XIX, 102 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=2035. [COBISS.SI-ID 4097787]
543. PETELIN, Špela. Učinkovitost odstranjevanja strupenosti in estrogenosti iz modelnih in realnih vodnih vzorcev s procesom katalitske ozonacije : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Petelin], 2015. V, 69 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1536188099]
544. TIŠLER, Tatjana, ERJAVEC, Boštjan, KAPLAN, Renata, SENILA, Marin, PINTAR, Albin. Unexpected toxicity to aquatic organisms of some aqueous bisphenol A samples treated by advanced oxidation processes. Water science and technology. 2015, vol. 72, no. 1, str. 29-37. ISSN 0273-1223. http://www.iwaponline.com/wst/07201/wst072010029.htm, DOI: 10.2166/wst.2015.184. [COBISS.SI-ID 5698842]
545. TIŠLER, Tatjana, ERJAVEC, Boštjan, PLAHUTA, Maja, PINTAR, Albin. Visible light photolytic/photocatalytic disinfection of water samples using Cu-deposited titanate nanotube-based catalysts. In: Book of proceedings. Athens: [s. n.], 2015. Str. 1-3, ilustr. https://www.dropbox.com/s/iq275ip5snrvjjy/EAAOP4_PROCEEDINGS.pdf?dl=1. [COBISS.SI-ID 5808154]


2016

546. PINTAR, Albin. Advanced catalytic processes for efficient wastewater purification : lecture at the Faculty of Engineering, Universidad Nacional de mar del Plata, Argentina, 4. 11. 2016. [COBISS.SI-ID 6043418]
547. MURI, Petra, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Biohydrogen production from simple carbohydrates with optimization of operating parameters. Acta chimica slovenica. [Tiskana izd.]. 2016, vol. 63, no. 1, str. 154-164. ISSN 1318-0207. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/download/2085/853, DOI: 10.17344/acsi.2015.2085. [COBISS.SI-ID 5888282]
548. COTMAN, Magda, ERJAVEC, Boštjan, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Catalyst support materials for prominent mineralization of bisphenol A in catalytic ozonation process. Environmental science and pollution research. [Print ed.]. May 2016, vol. 23, iss. 10, str. 10223-10233, ilustr. ISSN 0944-1344. https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-016-6251-y, DOI: 10.1007/s11356-016-6251-y. [COBISS.SI-ID 5885466]
549. DJINOVIĆ, Petar, BERČIČ, Gorazd, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Catalytic depolymerization kinetics of waste plastics to olefins over natural aluminosilicates. In: 9th International Conference on Environmental Catalysis, Newcastle, Australia, 10th-13th July 2016. Newcastle: [s. n.], 2016. Str. [1-2], ilustr. [COBISS.SI-ID 5960986]
550. PINTAR, Albin. Catalytic processes for efficient wastewater purification : recent developments and perspectives : invited lecture at the University of Negev, Beer Sheva, Israel, 24th November 2016. [COBISS.SI-ID 6056730]
551. PINTAR, Albin. Catalytic processes for the production of energy-rich gas mixtures. In: Knjiga sažetaka = Book of abstracts. XI. Susret mladih kemijskih inženjera, 18. i. 19. veljače 2016, Zagreb. Zagreb: Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, 2016. Str. 21. ISBN 978-953-6894-55-0. [COBISS.SI-ID 5881370]
552. ZABILSKY, Maxim, DJINOVIĆ, Petar, TCHERNYCHOVA, Elena, PINTAR, Albin. ▫$CeO_2$▫ shape-dependent activity of ▫$CuO/CeO_2$▫ catalyst in ▫$deN_2O$▫ reaction. In: Conference book. Intenational Thematic Workshop on N [sub] 2O Abatement, 4-6 May 2016, Kraków. Kraków: Faculty of Chemistry, Jagiellonian University, 2016. Str. 47-48. [COBISS.SI-ID 5912858]
553. MOREIRA, Miguel N., RIBEIRO, Ana M., CUNHA, Adelino F., RODRIGUES, Alírio E., ZABILSKY, Maxim, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Copper based materials for water-gas shift equilibrium displacement. Applied catalysis. B, Environmental. [Print ed.]. Jul. 2016, vol. 189, str. 199-209, ilustr. ISSN 0926-3373. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337316301436, DOI: 10.1016/j.apcatb.2016.02.046. [COBISS.SI-ID 5883162]
554. ZABILSKY, Maxim. CuO-▫$CeO_2$▫ materials as catalyst for ▫$N_2O$▫ decomposition = CuO-▫$CeO_2$▫ mešani kovinski oksidi kot katalizatorji za razgradnjo ▫$N_2O$▫ : synthesis, characterization and catalytic activity = sinteza, karakterizacija in katalitska aktivnost : doctoral dissertation. Ljubljana: [M. Zabilskiy], 2016. XV, 119 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1536957635]
555. ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin. Čiščenje odpadnih voda iz tekstilnih proizvodnih obratov : poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, apr. 2016. [10] f., ilustr. DP, 2958. [COBISS.SI-ID 5896218]
556. VASILIADES, Michalis A., MAKRI, M.M., DJINOVIĆ, Petar, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin, EFSTATHIOU, Angelos M. Dry reforming of methane over 5 wt% ▫$Ni/Ce_{1-x }Pr_xO_ {2-\delta}$▫ catalysts : performance and characterisation of active and inactive carbon by transient isotopic techniques. Applied catalysis. B, Environmental. [Print ed.]. Nov. 2016, vol. 197, str. 168-183, ilustr. ISSN 0926-3373. http://ac.els-cdn.com/S0926337316301783/1-s2.0-S0926337316301783-main.pdf?_tid=f0acefca-f1ab-11e5-acb1-00000aacb362&acdnat=1458815828_116294187b8e2058b8646d25f51a46c7, DOI: 10.1016/j.apcatb.2016.03.012. [COBISS.SI-ID 5888794]
557. ERJAVEC, Boštjan, HUDOKLIN, Petra, PERC, Katja, TIŠLER, Tatjana, SOLLNER DOLENC, Marija, PINTAR, Albin. Efficient mineralization of bisphenol analogues (BPA, BPF, BPAF) over glass fiber-supported TiO [sub] 2 photocatalyst. In: GANDÍA, Luis M. (ed.). 5th International Conference on Structured Catalysts and Reactors, Donostia-San Sebastián (Spain), June 21-24, 2016. Donostia-San Sebastián: [s. n.], 2016. Str. 101-102, ilustr. [COBISS.SI-ID 5938970]
558. SENILA, Marin, CADAR, Oana, DROLC, Andreja, PINTAR, Albin, SENILA, Lacrimioara, FRENTIU, Tiberiu. Evaluation of the analytical capability of thermal desorption atomic absorption spectrometry method used for mercury determination in seafood. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Chemia. [Print ed.]. 2016, iss. 3, tom 2, str. 321-332, ilustr. ISSN 1224-7154. http://chem.ubbcluj.ro/~studiachemia/issues/chemia2016_3/tom2/03_Senila_etal_321_332.pdf. [COBISS.SI-ID 5973018]
559. ERJAVEC, Boštjan, HUDOKLIN, Petra, PERC, Katja, TIŠLER, Tatjana, SOLLNER DOLENC, Marija, PINTAR, Albin. Glass fiber-supported ▫$TiO_2$▫ photocatalyst : efficient mineralization and removal of toxicity/estrogenicity of bisphenol A and its analogs. Applied catalysis. B, Environmental. [Print ed.]. Apr. 2016, vol. 183, str. 149-158, ilustr. ISSN 0926-3373. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337315302137, DOI: 10.1016/j.apcatb.2015.10.033. [COBISS.SI-ID 3969137]
560. TIŠLER, Tatjana, KREL, Alja, GERŽELJ, Urška, ERJAVEC, Boštjan, SOLLNER DOLENC, Marija, PINTAR, Albin. Hazard identification and risk characterization of bisphenols A, F and AF to aquatic organisms. Environmental pollution. [Print ed.]. 2016, vol. 212, str. 472-479, ilustr. ISSN 0269-7491. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749116301713, DOI: 10.1016/j.envpol.2016.02.045. [COBISS.SI-ID 4033905]
561. PINTAR, Albin. Heterogeneously catalysed processes for the production of energy-rich gas mixtures : lecture at the Institut für Materialchemie, Wien, 29. 6. 2016. [COBISS.SI-ID 5943066]
562. PINTAR, Albin. Kako lahko prispevam k varčevanju z vodo? : predavanje na 22. slovenskem festivalu znanosti z mednarodno udeležbo "opazujem, raziskujem, razlagam" Ljubljana, 27.-29. 09. 2016. [COBISS.SI-ID 6400026]
563. DJINOVIĆ, Petar, ŽERJAV, Gregor, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Karakterizacija vzorcev iz pralnih in depoly linij ter študij ekstrakcije bakra iz mulja oziroma pepela : (končno poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, avg. 2016. 22 f., ilustr. DP, 2966. [COBISS.SI-ID 5976090]
564. ZABILSKY, Maxim, PINTAR, Albin. Karakterizacija vzorcev s sklopljeno TGA-FTIR tehniko : poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, mar. 2016. 21 f., ilustr. DP, 2957. [COBISS.SI-ID 5891866]
565. COTMAN, Magda, PINTAR, Albin. Medlaboratorijska primerjava "MP-VOV 5" : zaključno poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, sep. 2016. 31 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2965. [COBISS.SI-ID 5979162]
566. COTMAN, Magda, PINTAR, Albin. Medlaboratorijska primerjava- "MP-odpadne vode 32" : zaključno poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, jun. 2016. 70 str., ilustr. Delovno poročilo KI, 2963. [COBISS.SI-ID 5928474]
567. COTMAN, Magda, PINTAR, Albin. Medlaboratorijska primerjava- "MP-odpadne vode 33" : zaključno poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, dec. 2016. 56 str., ilustr. Delovno poročilo KI, 2976. [COBISS.SI-ID 6063898]
568. AW, Moom Sinn, DRAŽIĆ, Goran, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. ▫$Methane-CO_2$▫ reforming over transition metal pairs deposited over CeZr promoted ordered mesoporous alumina. In: 16th International Congress on Catalysis, July 5th & 7th, 2016, Beijing, China. Beijing: [s. n.], 2016. Str. [1-2]. [COBISS.SI-ID 5947162]
569. DROLC, Andreja, COTMAN, Magda, PINTAR, Albin. Množina snovi/voda. Ljubljana: Kemijski inštitut, jan. 2016. 18 str., ilustr. DP, 2945. [COBISS.SI-ID 5847578]
570. ZABILSKY, Maxim, DJINOVIĆ, Petar, TCHERNYCHOVA, Elena, PINTAR, Albin. ▫$N_2O$▫ decomposition over ▫$CuO/CeO_2$▫ catalyst : new insights into reaction mechanism and inhibiting action of ▫$H_2O$▫ and NO by operando techniques. Applied catalysis. B, Environmental. [Print ed.]. Nov. 2016, vol. 197, str. 146-158, ilustr. ISSN 0926-3373. http://ac.els-cdn.com/S0926337316301060/1-s2.0-S0926337316301060-main.pdf?_tid=779c7f3a-e060-11e5-90b0-00000aab0f02&acdnat=1456914243_1405cbde5228f7a1e0d6b348cbccef1c, DOI: 10.1016/j.apcatb.2016.02.024. [COBISS.SI-ID 5876250]
571. PINTAR, Albin. ▫$N_2O$▫ decomposition over nanoshaped ▫$CuO/CeO_2$▫ catalysts : new insights into reaction mechanism by in situ and operando techniques. In: Conference book. Intenational Thematic Workshop on N [sub] 2O Abatement, 4-6 May 2016, Kraków. Kraków: Faculty of Chemistry, Jagiellonian University, 2016. Str. 9-10. [COBISS.SI-ID 5912602]
572. ZABILSKY, Maxim, DJINOVIĆ, Petar, TCHERNYCHOVA, Elena, PINTAR, Albin. Nanoshaped ▫$CuO/CeO_2$▫ solids for catalytic degradation of ▫$N_2O$▫ emissions : insight into reaction mechanism by ex situ, in situ and operando techniques. In: 16th International Congress on Catalysis, July 5th & 7th, 2016, Beijing, China. Beijing: [s. n.], 2016. Str. [1-2]. [COBISS.SI-ID 5947418]
573. GARCÍA MARTÍNEZ, Yonhara. Novel anaerobic packed-bed reactor application for wastewater remediation : doctoral thesis. Tarragona: [Y. García Martínez], 2016. XXII, 177 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6115610]
574. CVITANIČ, Mariša, JERALA, Nina, KULOVEC, Domen, MILOVANOVIĆ, Ana, SEKNE, Zala, ŠAVLI, Jernej, VOZELJ, Anže, ZUPANČIČ, Aleš. Od odpadkov do goriva : gensko spremenjena Escherichia coli za trajnostno proizvodnjo biobutanola iz organskih odpadkov. In: BAVEC, Aljoša (ed.), et al. BIOmolekularec.si : Dan biomolekularnih znanosti : zbornik povzetkov : Ljubljana, 22. september 2016. BIOmolekularec.si [tudi] Dan biomolekularnih znanosti, Ljubljana, 22. september 2016. Ljubljana: Slovensko biokemijsko društvo, 2016. Str. 22. ISBN 978-961-93879-2-4. http://biomolekularec.si/zbornik16.pdf. [COBISS.SI-ID 1933698]
575. BEDINA ZAVEC, Apolonija, COTMAN, Magda, KRAŠEVEC, Nada, ŠAKANOVIĆ, Aleksandra, TOMŠIČ, Tea, LENARČIČ, Jelka, DEČKO, Urška, KISOVEC, Matic, HUSIĆ, Muharem, TKALEC, Kristjan, PODOBNIK, Marjetka, PINTAR, Albin, ANDERLUH, Gregor. Poletne delavnice na Kemijskem inštitutu. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2016. II, 35 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5985562]
576. ŽERJAV, Gregor, DJINOVIĆ, Petar, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Razvoj postopka za odstranjevanje klora iz mulja : poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, okt. 2016. 15 f., ilustr. DP, 2970. [COBISS.SI-ID 6017818]
577. PINTAR, Albin. Selected examples of the use of ceria in modern catalysis : lecture at the Seminar on the recognition of Dr. Stanko Hočevarʼs work and his expertise, National institute of Chemistry, Pregl lecture hall, Ljubljana, 12 May 2016. [COBISS.SI-ID 5908506]
578. KAPLAN, Renata, ERJAVEC, Boštjan, DRAŽIĆ, Goran, GRDADOLNIK, Jože, PINTAR, Albin. Simple synthesis of anatase/rutile/brookite ▫$TiO_2$▫ nanocomposite with superior mineralization potential for photocatalytic degradation of water pollutant. Applied catalysis. B, Environmental. [Print ed.]. Feb. 2016, vol. 181, str. 465-474, ilustr. ISSN 0926-3373. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337315301004, DOI: 10.1016/j.apcatb.2015.08.027. [COBISS.SI-ID 5753626]
579. KLEMENČIČ, Marina, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, PINTAR, Albin, DOLINAR, Marko. Sintezna biologija za proizvodnjo biobutanola. Acta chimica slovenica. [Tiskana izd.]. 2016, vol. 63, no. 1, str. s3-s9, ilustr. ISSN 1318-0207. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/view/2270. [COBISS.SI-ID 1536816835]
580. KAPLAN, Renata, ERJAVEC, Boštjan, DRAŽIĆ, Goran, GRDADOLNIK, Jože, PINTAR, Albin. Superior mineralization potential of anatase/rutile/brookite ▫$TiO_2$▫ nanocomposite for photocatalytic degradation of water pollutants. In: 9th International Conference on Environmental Catalysis, Newcastle, Australia, 10th-13th July 2016. Newcastle: [s. n.], 2016. Str. [1-2], ilustr. [COBISS.SI-ID 5960730]
581. MAUČEC, Darja, ŠULIGOJ, Andraž, PINTAR, Albin, NOVAK TUŠAR, Nataša. Titania versus zinc oxide nanoparticles loaded onto mesoporous silica supports for removal of dyes from wastewater at neutral pH. In: Abstracts. The 22nd International Conference on Advanced Oxidation Technologies for Treatment of Water, Air and Soil, Perimeter, Atlanta, Georgia, November 13-17, 2016. Atlanta: [s. n.], 2016. Str. 31. [COBISS.SI-ID 6082074]
582. AW, Moom Sinn, DRAŽIĆ, Goran, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Transition metal pairs on ceria-promoted, ordered mesoporous alumina as catalysts for the ▫$CO_2$▫ reforming reaction of methane. Catalysis science & technology. Jun. 2016, vol. 6, iss. 11, str. 3797-3805. ISSN 2044-4753. http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2015/cy/c5cy02082d, DOI: 10.1039/C5CY02082D. [COBISS.SI-ID 5837594]


2017

583. SENILA, Marin, DROLC, Andreja, PINTAR, Albin, MICLEAN, Mirela, ROMAN, Cecilia. Assessment of mercury availability in water samples using DGT and TD-AAS techniques. Environmental engineering and management journal. [Print ed.]. Jul. 2017, vol. 16, no. 7, str. 1515-1520, ilustr. ISSN 1582-9596. http://www.eemj.icpm.tuiasi.ro/pdfs/vol16/no7/11_767_Senila_12.pdf. [COBISS.SI-ID 39287813]
584. PINTAR, Albin. Catalytic high temperature processes (wet-air oxidation) for water treatment. In: Book of abstracts. 5th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, June 25-29, 2017, Prague, Czech Republic. Prague: [s. n.], 2017. Str. 51. [COBISS.SI-ID 6186778]
585. ŽERJAV, Gregor, KAPLAN, Renata, PINTAR, Albin. Catalytic wet air oxidation of bisphenol A solution in a trickle-bed reactor over single ▫$TiO_2$▫ polymorphs and their mixtures. In: Book of abstracts. 5th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, June 25-29, 2017, Prague, Czech Republic. Prague: [s. n.], 2017. Str. 398. [COBISS.SI-ID 6188314]
586. ARSHAD, Muhammad Shahid, TRAFELA, Špela, ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina, KOVAČ, Janez, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Determination of Schottky barrier height and enhanced photoelectron generation in novel plasmonic immobilized multisegmented ▫$(Au/TiO_2)$▫ nanorod arrays (NRAs) suitable for solar energy conversion applications. Journal of materials chemistry. C, Materials for optical and electronic devices. [Print ed.]. 28 Oct. 2017, vol. 5, iss. 40, str. 10509-10516, ilustr. ISSN 2050-7526. http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2017/tc/c7tc02633a, DOI: 10.1039/C7TC02633A. [COBISS.SI-ID 30682151]
587. VASILIADES, Michalis A. Development of new catalysts for the utilization of natural gas towards synthesis gas and liquid fuels production : the contribution of transient isotopic techniques : doctor of philosophy dissertation. [Nicosia: M. A. Vasiliades], 2017. [COBISS.SI-ID 6327578]
588. DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Dinamika sproščanja plina pri raztapljanju mulja Nofir A : poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, jun. 2017. 5 str., ilustr. DP, 3002. [COBISS.SI-ID 6178586]
589. VASILIADES, Michalis A., DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin, EFSTATHIOU, Angelos M. Dry reforming of methane over ▫$Ce_0.38Zr_0.62O_{2-\delta}-supported$▫ Ni-Co catalysts : the origin and reactivity of carbon formed studied by transient techniques. In: A bridge to the future. Florence: [s. n.], 2017. Str. [74-75]. [COBISS.SI-ID 6219290]
590. VASILIADES, Michalis A., DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin, KOVAČ, Janez, EFSTATHIOU, Angelos M. The effect of ▫$CeO_2 - ZrO_2$▫ structural differences on the origin and reactivity of carbon formed during methane dry reforming over ▫$NiCo/CeO_2 - ZrO_2$▫ catalysts studied by transient techniques. Catalysis science & technology. Nov. 2017, vol. 7, iss. 22, str. 5422-5434, ilustr. ISSN 2044-4761. http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2017/cy/c7cy01009e, DOI: 10.1039/C7CY01009E. [COBISS.SI-ID 6207258]
591. ŽERJAV, Gregor, ARSHAD, Muhammad Shahid, DJINOVIĆ, Petar, ZAVAŠNIK, Janez, PINTAR, Albin. Electron trapping energy states of ▫$TiO_2-WO_3$▫ composites and their influence on photocatalytic degradation of bisphenol. Applied catalysis. B, Environmental. [Print ed.]. 2017, vol. 209, str. 273-284. ISSN 0926-3373. DOI: 10.1016/j.apcatb.2017.02.059. [COBISS.SI-ID 30278951]
592. Environmental science and pollution research. PINTAR, Albin (guest editor 2017). [Print ed.]. Heidelberg; Berlin: Springer, 1994-. ISSN 0944-1344. http://www.springerlink.com/content/0944-1344/. [COBISS.SI-ID 2640249]
593. VETERNIK, Ana. Heterogeneous photocatalytic oxidation for the removal of bisphenol A from aqueous solution over ▫$TiO_2/graphene$▫ oxide (GO) based nanocomposites : master's thesis. Nova Gorica: [A. Veternik], 2017. XI, 60 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=2947. [COBISS.SI-ID 4691963]
594. PINTAR, Albin. Heterogeneously catalyzed processes for the production of energy-rich gas mixtures : lecture at the N. D. Zelinsky Institute of Organic Chemistry, Moscow, Russian Federation, 21. 11. 2017. [COBISS.SI-ID 6303770]
595. ŽERJAV, Gregor, ARSHAD, Muhammad Shahid, DJINOVIĆ, Petar, JUNKAR, Ita, KOVAČ, Janez, ZAVAŠNIK, Janez, PINTAR, Albin. Improved electron-hole separation and migration in anatase ▫$TiO_2$▫ nanorod/reduced graphene oxide composites and their influence on photocatalytic performance. Nanoscale. 07 Apr. 2017, vol. 9, iss. 13, str. 4578-4592. ISSN 2040-3364. http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2017/nr/c7nr00704c, DOI: 10.1039/C7NR00704C. [COBISS.SI-ID 30337063]
596. ŽERJAV, Gregor, ARSHAD, Muhammad Shahid, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Improved electron-hole separation/migration in ▫$TiO_2/reduced$▫ graphene oxide composites for efficient photocatalytic decomposition of bisphenol A. In: Book of abstracts. 5th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, June 25-29, 2017, Prague, Czech Republic. Prague: [s. n.], 2017. Str. 63. [COBISS.SI-ID 6187802]
597. ŽERJAV, Gregor, ARSHAD, Muhammad Shahid, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Improved electron-hole separation/migration in TiO_2/reduced graphene oxide composites for enhanced photocatalytic activity. In: A bridge to the future. Florence: [s. n.], 2017. Str. [81-82]. [COBISS.SI-ID 6220314]
598. ŽERJAV, Gregor, ARSHAD, Muhammad Shahid, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. The influence of different ▫$TiO_2$▫ crystal structures on performance of ▫$TiO_2/reduced$▫ graphene oxide composites in photocatalytic oxidation of aqueous bisphenol A solution. In: NPM-2 : abstracts. [S. l.: s. n., 2017]. Str. 57. [COBISS.SI-ID 6187034]
599. DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. The influence of metal cluster size and support reducibility on carbon accumulation during ▫$CH_4-CO_2$▫ reforming over ▫$NiCo/CeZrO_2$▫ catalysts. In: A bridge to the future. Florence: [s. n.], 2017. Str. [305-306]. [COBISS.SI-ID 6220570]
600. ŽERJAV, Gregor, ARSHAD, Muhammad Shahid, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. The influence of ▫$TiO_2$▫ crystal structure on properties of ▫$TiO2-graphene$▫ oxide composites prepared for efficient utilization in wastewater treatment. In: The Fifth International Conference on Water, Energy and Environment (ICWEE/5), February 28-March 2, 2017, American University of Sharjah, United Arab Emirates. Sharjah: [s. n.], 2017. Str. [1-2]. [COBISS.SI-ID 6115098]
601. ŽERJAV, Gregor, ARSHAD, Muhammad Shahid, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Influence of ▫$TiO_2$▫ morphologies in ▫$TiO_2-WO_3$▫ composites on electron trapping energy states. In: A bridge to the future. Florence: [s. n.], 2017. Str. [133-134]. [COBISS.SI-ID 6219546]
602. COTMAN, Magda, PINTAR, Albin. Medlaboratorijska primerjava "MP-VOV 6" : zaključno poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, sep. 2017. 30 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 3005. [COBISS.SI-ID 6257434]
603. COTMAN, Magda, PINTAR, Albin. Medlaboratorijska primerjava- "MP-odpadne vode 34" : zaključno poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, jun. 2017. 65 str., ilustr. Delovno poročilo KI, 2996. [COBISS.SI-ID 6173466]
604. COTMAN, Magda, PINTAR, Albin. Medlaboratorijska primerjava- "MP-odpadne vode 35" : zaključno poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, dec. 2017. 57 str., ilustr. Delovno poročilo KI, 3008. [COBISS.SI-ID 6301722]
605. ŠULIGOJ, Andraž, MAUČEC, Darja, PINTAR, Albin, NOVAK TUŠAR, Nataša. Mesoporous ordered or disordered silica for ZnO immobilization and wastewater treatment. In: ZABUKOVEC LOGAR, Nataša (ed.). Proceedings of the 7th Slovenian-Serbian-Croatian Sympozium on Zeolites, May 25-27, 2017, Ljubljana, Slovenia. Zagreb: Croatian Zeolite Association (CROZA), 2017. Str. 35-38. [COBISS.SI-ID 6160922]
606. INCHAURRONDO, Natalia, RAMOS, C. P., ŽERJAV, Gregor, FONT, Josep, PINTAR, Albin, HAURE, Patricia. Modified diatomites for Fenton-like oxidation of phenol. Microporous and mesoporous materials : zeolites, clays, carbons and related materials. [Print ed.]. Feb. 2017, vol. 238, str. 396-408. ISSN 1387-1811. http://ac.els-cdn.com/S1387181116304899/1-s2.0-S1387181116304899-main.pdf?_tid=e6288be8-a715-11e6-9962-00000aacb35f&acdnat=1478762498_7423b8b131a62ca93f5bc0605a9827ec, DOI: 10.1016/j.micromeso.2016.10.026. [COBISS.SI-ID 6027546]
607. ARSHAD, Muhammad Shahid, TRAFELA, Špela, ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Multisegmented Au/TiO2 nanowires for plasmon-enhanced photocatalytic applications under visible light : theoretical and experimental aspects. In: The Fifth International Conference on Water, Energy and Environment (ICWEE/5), February 28-March 2, 2017, American University of Sharjah, United Arab Emirates. Sharjah: [s. n.], 2017. Str. [1-3]. [COBISS.SI-ID 6114842]
608. PINTAR, Albin. Novel approaches towards enhanced charge separation and visible light utilization in ▫$TiO_2$▫ photocatalysis. In: NPM-2 : abstracts. [S. l.: s. n., 2017]. Str. 25. [COBISS.SI-ID 6186266]
609. MURI, Petra. Optimizacija produkcije biovodika z imobiliziranimi obogatenimi mikrobnimi združbami v reaktorju s čepastim tokom : doktorska disertacija = Optimizing the production of biohydrogen with immobilized enriched microbial communities in the plug-flow reactor : doctoral dissertation. Ljubljana: [P. Muri], 2017. XIII f., 132, [18] str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101194&lang=slv. [COBISS.SI-ID 4984742]
610. PINTAR, Albin, PARRA, R., HAURE, Patricia, LUCA, C. di. Ordered mesoporous alumina-supported metal oxides as fenton-like catalysts towards the peroxidation of phenol. In: Book of abstracts. 5th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, June 25-29, 2017, Prague, Czech Republic. Prague: [s. n.], 2017. Str. 318. [COBISS.SI-ID 6188058]
611. DRAŠINAC PAJIĆ, Nina, ERJAVEC, Boštjan, DRAŽIĆ, Goran, PINTAR, Albin. Peroxo and gold modified titanium nanotubes for effective removal of methyl orange with CWPO under ambient conditions. In: Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes - EAAOP4, Athens, Greece, 21 to 24 October 2015. Amsterdam: Elsevier, 2017. Vol. 280, pt. 1, str. 155-164, ilustr. Catalysis today (Print), Vol. 280, Pt. 1 (2017). ISSN 0920-5861. http://ac.els-cdn.com/S0920586116304448/1-s2.0-S0920586116304448-main.pdf?_tid=055c446c-6dca-11e6-96f7-00000aacb361&acdnat=1472462692_8870601d6b498d49ef0baaa3faf01419, DOI: 10.1016/j.cattod.2016.06.038. [COBISS.SI-ID 5964826]
612. BOŽIČ, Špela, ŽERJAV, Gregor, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Poročilo o karakterizaciji vzorca. Ljubljana: Kemijski inštitut, dec. 2017. 6 str., ilustr. DP, 3013. [COBISS.SI-ID 6301466]
613. COTMAN, Magda, PINTAR, Albin. Poročilo o neradiološkem monitoringu reke Save v letu 2017 : zaključno poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, dec. 2017. 7 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 3014. [COBISS.SI-ID 6318106]
614. ŽERJAV, Gregor, ARSHAD, Muhammad Shahid, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Probing electron trapping energy states of ▫$TiO_2-WO_3$▫ composites and their consequences on photocatalytic activity. In: The Fifth International Conference on Water, Energy and Environment (ICWEE/5), February 28-March 2, 2017, American University of Sharjah, United Arab Emirates. Sharjah: [s. n.], 2017. Str. [1-2]. [COBISS.SI-ID 6115354]
615. BERČIČ, Gorazd, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Procedure for generation of catalyst-free PE-TG profiles and its consequence on calculated activation energies. Journal of thermal analysis and calorimetry. [Print ed.]. Apr. 2017, vol. 128, iss. 1, str. 443-456. ISSN 1388-6150. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10973-016-5872-1, DOI: 10.1007/s10973-016-5872-1. [COBISS.SI-ID 6000410]
616. ŠULIGOJ, Andraž, MAUČEC, Darja, PINTAR, Albin, NOVAK TUŠAR, Nataša. Removal of anionic dyes from wastewater using silica supported TiO2 or ZnO colloidal nanoparticles at equal conditions. In: The 8th Eastern Mediterranean Chemical Engineering Conference, February 26 - March 1, 2017, Haifa, Israel. Haifa: [s. n.], 2017. Str. [1]. https://bioforumconf.com/emcc-abs/outofhtml/2017/removalofanio_Andra. [COBISS.SI-ID 6111770]
617. ERJAVEC, Boštjan, TIŠLER, Tatjana, TCHERNYCHOVA, Elena, PLAHUTA, Maja, PINTAR, Albin. Self-doped Cu-deposited titania nanotubes as efficient visible light photocatalyst. Catalysis letters. Jul. 2017, vol. 147, iss. 7, str. 1686-1695, ilustr. ISSN 1011-372X. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10562-017-2073-x, DOI: 10.1007/s10562-017-2073-x. [COBISS.SI-ID 6142746]
618. MAUČEC, Darja, ŠULIGOJ, Andraž, RISTIĆ, Alenka, DRAŽIĆ, Goran, PINTAR, Albin, NOVAK TUŠAR, Nataša. Silica supported photocatalysts for wastewater treatment from textile industry. In: A bridge to the future. Florence: [s. n.], 2017. Str. [499]. [COBISS.SI-ID 6220826]
619. DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Stable and selective syngas production from dry ▫$CH_4-CO_2$▫ streams over supported bimetallic transition metal catalysts 4 spinel-type heterogeneous catalysts. Applied catalysis. B, Environmental. [Print ed.]. 5 Jun. 2017, vol. 206, str. 675-682, ilustr. ISSN 0926-3373. http://ac.els-cdn.com/S0926337317300814/1-s2.0-S0926337317300814-main.pdf?_tid=2796daee-f9be-11e6-94e6-00000aacb360&acdnat=1487850758_75513f7e54ed11dfbd189a0c5b60e3fd, DOI: 10.1016/j.apcatb.2017.01.064. [COBISS.SI-ID 6097946]
620. KERČMAR, Jasmina, PINTAR, Albin. Support material dictates the attached biomass characteristics during the immobilization process in anaerobic continuous-flow packed-bed bioreactor. Anaerobe. Dec. 2017, vol. 48, str. 194-202. ISSN 1075-9964. http://ac.els-cdn.com/S1075996417301257/1-s2.0-S1075996417301257-main.pdf?_tid=c8dee75a-7c29-11e7-897c-00000aacb361&acdnat=1502190636_39d593a25ed322e2a5dde4d590cfc697, DOI: 10.1016/j.anaerobe.2017.06.007. [COBISS.SI-ID 6196506]
621. CUNHA, Adelino F., MOREIRA, Miguel N., RIBEIRO, Ana M., LOUREIRO, José M., RODRIGUES, Alírio E., TERŽAN, Janvit, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Synthesis gas adjustment by low temperature sorption enhanced water-gas shift reaction through a copper-zeolite 13X hybrid material. Chemical engineering and processing. [Print ed.]. Nov. 2017, vol. 121, str. 97-110. ISSN 0255-2701. http://ac.els-cdn.com/S0255270117304099/1-s2.0-S0255270117304099-main.pdf?_tid=895984ec-8899-11e7-bf41-00000aacb35f&acdnat=1503558047_4d65bef1297b6a3bf43d3b00e4ca1b34, DOI: 10.1016/j.cep.2017.07.023. [COBISS.SI-ID 6207770]
622. PLAHUTA, Maja, TIŠLER, Tatjana, TOMAN, Mihael Jožef, PINTAR, Albin. Toxic and endocrine disrupting effects of wastewater treatment plant influents and effluents on a freshwater isopod Asellus aquaticus (Isopoda, Crustacea). Chemosphere. [Print ed.]. May 2017, vol. 174, str. 342-353. ISSN 0045-6535. http://ac.els-cdn.com/S0045653517301595/1-s2.0-S0045653517301595-main.pdf?_tid=b6de5554-fda8-11e6-8d39-00000aab0f6c&acdnat=1488281354_05b6523b3a1eaf8e2b67a7c82f28cf71, DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.01.137. [COBISS.SI-ID 6101786]
623. TIŠLER, Tatjana, LONČARIČ, Jernej, SOLLNER DOLENC, Marija, PINTAR, Albin. Učinki mešanic bisfenolov na vodne organizme = Effects of mixtures of bisphenols on aquatic organisms. In: SOLLNER DOLENC, Marija (ed.), PETERLIN-MAŠIČ, Lucija (ed.). Okoljska onesnažila in komunikacija tveganja = Environmental pollutants and risk communication : [zbornik povzetkov]. 3. kongres Slovenskega toksikološkega društva, Ljubljana, 28. 9. 2017. Spletna izd. Ljubljana: Slovensko toksikološko društvo, 2017. Str. 12-13. ISBN 978-961-91445-2-7. http://www.tox.si. [COBISS.SI-ID 4399473]


2018

624. TERŽAN, Janvit, DJINOVIĆ, Petar, ZAVAŠNIK, Janez, ARČON, Iztok, ŽERJAV, Gregor, SPREITZER, Matjaž, PINTAR, Albin. Alkali and earth alkali modified ▫$CuO_x/SiO_2$▫ catalysts for propylene partial oxidation : what determines the selectivity?. Applied catalysis. B, Environmental. [Print ed.]. 5 Dec. 2018, vol. 237, str. 214-227. ISSN 0926-3373. DOI: 10.1016/j.apcatb.2018.05.092. [COBISS.SI-ID 31445799]
625. TERŽAN, Janvit, DJINOVIĆ, Petar, ZAVAŠNIK, Janez, ARČON, Iztok, ŽERJAV, Gregor, SPREITZER, Matjaž, PINTAR, Albin. Alkali and earth alkali modified ▫$CuO_x/SiO_2$▫ catalysts for propylene partial oxidation : what determines the selectivity?. In: Program [and] book of abstracts. EFCATS School on Catalysis, Liblica Castle, June 25-29, 2018, Czech Republic. Liblice: [s. n.], cop. 2018. Str. [1]. ISBN 978-80-87351-51-2. [COBISS.SI-ID 6416410]
626. ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina, PEČKO, Darja, TRAFELA, Špela, SAMARDŽIJA, Zoran, SPREITZER, Matjaž, JAGLIČIĆ, Zvonko, NADRAH, Peter, ZORKO, Mateja, BELE, Marjan, TIŠLER, Tatjana, PINTAR, Albin, ŠTURM, Sašo, KOSTEVŠEK, Nina. Austenite-martensite transformation in electrodeposited ▫$Fe_{70}Pd_{30}$▫NWs : a step towards making bio-nano-actuators tested on in-vivo systems. Smart materials and structures. [Print ed.]. Mar. 2018, vol. 27, no. 3, 035018-1-035018-10. ISSN 0964-1726. DOI: 10.1088/1361-665X/aaacb0. [COBISS.SI-ID 31185447]
627. PINTAR, Albin (editor), GANTAR ALBREHT, Marjana (editor), 24th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 19-21 September 2018, Portorož - Portorose, Slovenia. Book of abstracts : plenary lectures, keynote lectures, section lectures, poster session. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2018. 1 USB ključ, ilustr. ISBN 978-961-93849-4-7. [COBISS.SI-ID 296472320]
628. ŽERJAV, Gregor, KAPLAN, Renata, PINTAR, Albin. Catalytic wet air oxidation of bisphenol A aqueous solution in trickle-bed reactor over single ▫$TiO_2$▫ polymorphs and their mixtures. Journal of environmental chemical engineering. [Online ed.]. Apr. 2018, vol. 6, iss. 2, str. 2148-2158. ISSN 2213-3437. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343718301453, DOI: 10.1016/j.jece.2018.03.024. [COBISS.SI-ID 6351130]
629. DRAŠINAC PAJIĆ, Nina. Catalytic wet peroxide oxidation of water dissolved organic pollutants under mild conditions : doctoral dissertation = Katalitska mokra peroksidna oksidacija v vodi topnih organskih onesnažil pri blagih pogojih : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Drašinac Pajić], 2018. XXV, 93 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 298759936]
630. NOVAK TUŠAR, Nataša, ŠULIGOJ, Andraž, PINTAR, Albin. Design of bimetal photo-fenton-type catalyst for wastewater treatment at neutral pH. In: Abstracts. The 3rd International Conference on New Photocatalytic Materials for Environment, Energy and Sustainability [and] The 4th International Conference on Photocatalytic and Advanced Oxidation Technologies for the Treatment of Water, Air, Soil and Surfaces, Porto, Portugal, July 10-13, 2018. Porto: [s. n.], 2018. Str. 34. [COBISS.SI-ID 6438682]
631. ARSHAD, Muhammad Shahid, DJINOVIĆ, Petar, TRAFELA, Špela, ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina, ŽERJAV, Gregor, KOVAČ, Janez, PINTAR, Albin. Determination of Schottky barrier height and enhanced photoelectron generation in ▫$Au/TiO_2$▫ nanorod arrays for solar energy conversion : lecture at the 10th European meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis : Environmental Applications (SPEA10), Almería (Spain), June, 4th - 8th 2018. [COBISS.SI-ID 6406938]
632. ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina, PEČKO, Darja, ARSHAD, Muhammad Shahid, PINTAR, Albin, TRAFELA, Špela, KORENT, Anja, ŠTURM, Sašo, KOSTEVŠEK, Nina, et al. Electrodeposited nanostructures for magnetic, energy and sensing applications. In: Program and abstracts : energy materials nanotechnology. EMN Meeting 2018, Energy Materials Nanotechnology, May 14 to 18, 2018, Heraklion, Crete, Greece. [S. l.: s. n.], 2018. Str. 37. [COBISS.SI-ID 31425063]
633. PALMISANO, Giovanni, CASIRAGHI, Cinzia, DIONYSIOU, Dionysios D., OHNO, Teruhisa, PINTAR, Albin, XU, Yi-Jun. Graphitic materials in photo(electro)catalysis. Catalysis today. [Print ed.]. 1 Oct. 2018, vol. 315, str. [1], ilustr. ISSN 0920-5861. https://ac.els-cdn.com/S0920586118308216/1-s2.0-S0920586118308216-main.pdf?_tid=d2dd4dcd-0c08-4301-9801-0681ad53903e&acdnat=1533298135_5ee7fb34a57bf7f4b3da5f519d884d06, DOI: 10.1016/j.cattod.2018.06.040. [COBISS.SI-ID 6425114]
634. KOVAČIČ, Sebastijan, DRAŠINAC PAJIĆ, Nina, PINTAR, Albin, ŽAGAR, Ema. Highly porous cationic polyelectrolytes via oil-in-water concentrated emulsions : synthesis and adsorption kinetic study. Langmuir. Aug. 6, 2018, vol. 34, no. 35, str. 10353-10362, ilustr. ISSN 0743-7463. DOI: 10.1021/acs.langmuir.8b01645. [COBISS.SI-ID 21664790]
635. ARČON, Iztok, ZABILSKY, Maxim, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. In-situ XAS analysis of nanoshaped ▫$CuO/CeO_2$▫ catalysts used for ▫$N_2O$▫ decomposition. In: XAFS 2018 [also] 17th International Conference on X-ray Absorption Fine Structure, 22-27. 07. 2018, Kraków, Poland. Kraków: Polish Synchrotron Radiation Society, 2018. 2 str. https://www.xafs2018.com/abstracts/poster/051-1516961724-Arcon-Catalysis_In-situ_analysis_of_nanoshaped.pdf. [COBISS.SI-ID 5220859]
636. MURI, Petra, MARINŠEK-LOGAR, Romana, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Influence of support materials on continuous hydrogen production in anaerobic packed-bed reactor with immobilized hydrogen producing bacteria at acidic conditions. Enzyme and microbial technology. [Print ed.]. Apr. 2018, vol. 111, str. 87-96, ilustr. ISSN 0141-0229. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141022917301953?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.enzmictec.2017.10.008. [COBISS.SI-ID 39270917]
637. KRSTIĆ, Sanja S., KRAGOVIĆ, Milan M., DODEVSKI, Vladimir M., MARINKOVIĆ, Aleksandar D., KALUĐEROVIĆ, Branka V., ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin, PAGNACCO, Maja C., STOJMENOVIĆ, Marija D. Influence of temperature and different hydroxides on properties of activated carbon prepared from saccharose. Characterization, thermal degradation kinetic and dyes removal from water solutions. Science of sintering : the periodical of the International Institute for the Science of Sintering. 12. Jun. 2018, vol. 50, no. 2, str. 255-273. ISSN 0350-820X. http://ojs.itn.sanu.ac.rs/index.php/scisint/article/view/255, DOI: 10.2298/SOS1802255K. [COBISS.SI-ID 6433050]
638. DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. The interplay between NiCo bimetallic particle size and oxygen mobility of ▫$CeZrO_2$▫ during ▫$methane-CO_2$▫ reforming reaction. In: Book of abstracts. 3rd Fundamentals and applications of cerium dioxide in catalysis, Barcelona, June 25-27, 2018. Barcelona: [s. n.], 2018. Str. [100-101]. [COBISS.SI-ID 6427674]
639. PINTAR, Albin (interviewee), TERŽAN, Janvit (interviewee). Kako iz umazane vode narediti čisto : intervju v oddaji Ugriznimo znanost, RTV SLO 1, 4. 1. 2018. https://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174511805. [COBISS.SI-ID 6324506]
640. COTMAN, Magda, PINTAR, Albin. Medlaboratorijska primerjava- "MP-odpadne vode 36" : zaključno poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, jun. 2018. 65 str., ilustr. Delovno poročilo KI, 3025. [COBISS.SI-ID 6410266]
641. ŽERJAV, Gregor, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Novel visible light active ▫$TiO_2-Bi_2O_3/(BiO)_2CO_3$▫ catalyst for effective degradation of bisphenol A in AOPs. In: Program [and] book of abstracts. EFCATS School on Catalysis, Liblica Castle, June 25-29, 2018, Czech Republic. Liblice: [s. n.], cop. 2018. Str. [1]. ISBN 978-80-87351-51-2. [COBISS.SI-ID 6416154]
642. ARČON, Iztok, TERŽAN, Janvit, DJINOVIĆ, Petar, ZABILSKY, Maxim, PINTAR, Albin. Operando XAS analysis of ▫$CuO/SiO_2 and CuO/CeO_2$▫ catalysts. In: KAVČIČ, Matjaž (ed.), et al. Book of abstracts. European Conference on X-Ray Spectrometry - EXRS-2018, Ljubljana, Slovenia, 24-29 June 2018. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2018. Str. 223. ISBN 978-961-264-126-9. [COBISS.SI-ID 5219835]
643. VRČON, Mojca. Optoelektronske in fotokatalitske lastnosti z vanadijem dopiranega ▫$Fe_2TeO_6$▫ : magistrsko delo. Nova Gorica: [M. Vrčon Mihelj], 2018. X, 35 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/Dokument.php?id=17068. [COBISS.SI-ID 5153275]
644. VASILIADES, Michalis A., DJINOVIĆ, Petar, DAVLYATOVA, L.F., PINTAR, Albin, EFSTATHIOU, Angelos M. Origin and reactivity of active and inactive carbon formed during DRM over ▫$Ni/Ce_0.38Zr_0.62O_2-\sigma$▫ studied by transient isotopic technique. In: 11th Natural Gas Conversion Symposium (NGCS11), June 5-9, 2018, Tromsø, Norway. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2018. Vol. 299, str. 201-211, ilustr. Catalysis today (Print), Vol. 299, (2018). ISSN 0920-5861. http://ac.els-cdn.com/S0920586117302006/1-s2.0-S0920586117302006-main.pdf?_tid=493182c0-3097-11e7-bde8-00000aab0f02&acdnat=1493881378_a911b617cf56452852d83d8b6d0ae6ff, DOI: 10.1016/j.cattod.2017.03.057. [COBISS.SI-ID 6139162]
645. DJINOVIĆ, Petar, ZAVAŠNIK, Janez, JERMAN, Ivan, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin. Oxidative dehydrogenation of propane to propylene over ▫$CeO_2$▫, ▫$V_2O_5$▫ and supported ▫$CeVO_4$▫ using ▫$CO_2$▫ as a soft oxidant. In: Book of abstracts. 3rd Fundamentals and applications of cerium dioxide in catalysis, Barcelona, June 25-27, 2018. Barcelona: [s. n.], 2018. Str. [123-124]. [COBISS.SI-ID 6427930]
646. ŽERJAV, Gregor, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Preučevanje možnosti odstranjevanja parafinov iz odpadnega mulja s procesom vakuumske destilacije : poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, sep. 2018. 11 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 6485530]
647. STEGNE, Luka, ŽERJAV, Gregor, DJINOVIĆ, Petar, TERŽAN, Janvit, PINTAR, Albin. Quantitative evaluation of radical formation via radical trapping and photoluminescence measurements. In: PINTAR, Albin (ed.), GANTAR ALBREHT, Marjana (ed.). Book of abstracts : plenary lectures, keynote lectures, section lectures, poster session. 24th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 19-21 September 2018, Portorož - Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2018. Str. [1]. ISBN 978-961-93849-4-7. [COBISS.SI-ID 6489114]
648. BOŽIČ, Špela, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin, KUNAVER, Matjaž. Razvoj postopka za čiščenje procesne odpadne vode : poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, avg. 2018. 17 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 3080. [COBISS.SI-ID 6442778]
649. PINTAR, Albin. Recent approaches towards enhanced charge separation and visible light utilization in ▫$TiO_2$▫ photocatalysis. In: 12th International Symposium on Heterogeneous Catalysis Catalysis : a motor of economy, 26-29 August 2018, Sofia, Bulgaria. Sofia: [s. n.], 2018. Str. [1]. [COBISS.SI-ID 6467354]
650. INCHAURRONDO, Natalia, MAESTRE, Agustín, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin, RAMOS, Cinthia, HAURE, Patricia. Screening of catalytic activity of natural iron-bearing materials towards the Catalytic Wet Peroxide Oxidation of Orange II. Journal of environmental chemical engineering. [Online ed.]. Apr. 2018, vol. 6, iss. 2, str. 2027-2040. ISSN 2213-3437. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343718301222, DOI: 10.1016/j.jece.2018.03.001. [COBISS.SI-ID 6343706]
651. TERŽAN, Janvit, DJINOVIĆ, Petar, ZAVAŠNIK, Janez, ARČON, Iztok, ŽERJAV, Gregor, SPREITZER, Matjaž, PINTAR, Albin. Selectivity modulation of ▫$CuO_x/SiO_2$▫ catalysts by alkali and earth alkali in the propylene epoxidation reaction. In: PINTAR, Albin (ed.), GANTAR ALBREHT, Marjana (ed.). Book of abstracts : plenary lectures, keynote lectures, section lectures, poster session. 24th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 19-21 September 2018, Portorož - Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2018. Str. [1]. ISBN 978-961-93849-4-7. [COBISS.SI-ID 6492442]
652. DRAŠINAC PAJIĆ, Nina, DJINOVIĆ, Petar, DRAŽIĆ, Goran, GRDADOLNIK, Jože, ŠKET, Primož, CERKOVNIK, Janez, PINTAR, Albin. Structural stabilization and characterization of active peroxo species on ▫$TiO_ 2-nanotube$▫ based materials in mild catalytic wet peroxide oxidation process. Applied catalysis. A, General. [Print ed.]. 25 Jul. 2018, vol. 562, str. 276-283. ISSN 0926-860X. DOI: 10.1016/j.apcata.2018.06.013. [COBISS.SI-ID 6412314]
653. ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin. Svetovanje pri preprečevanju propada bakrenih cevi zaradi vplivov delovnega procesa : poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, sep. 2018. 25 str., ilustr. Delovno poročilo KI, 3091. [COBISS.SI-ID 6477338]
654. PILPAH, Tilen, DJINOVIĆ, Petar, TERŽAN, Janvit, PINTAR, Albin, ZAVAŠNIK, Janez. Synthesis of shaped ▫$CeO_2$▫ nanomaterials for catalytic applications. In: PINTAR, Albin (ed.), GANTAR ALBREHT, Marjana (ed.). Book of abstracts : plenary lectures, keynote lectures, section lectures, poster session. 24th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 19-21 September 2018, Portorož - Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2018. Str. [1], ilustr. ISBN 978-961-93849-4-7. [COBISS.SI-ID 1537920963]
655. ŽERJAV, Gregor, DJINOVIĆ, Petar, TERŽAN, Janvit, PINTAR, Albin. ▫$TiO_2$▫ ▫$nanoparticles/\beta-Bi_2O_3$▫ composite used as visible light active catalysts for wastewater treatment in AOPs. In: PINTAR, Albin (ed.), GANTAR ALBREHT, Marjana (ed.). Book of abstracts : plenary lectures, keynote lectures, section lectures, poster session. 24th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 19-21 September 2018, Portorož - Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2018. Str. [1]. ISBN 978-961-93849-4-7. [COBISS.SI-ID 6488602]
656. ŽERJAV, Gregor, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. ▫▫$TiO_2-Bi_2O_3/(BiO)_2CO_3-recuced$▫ graphene oxide composite as an effective visible light photocatalyst for use in AOPs : lecture at the 10th European meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis : Environmental Applications (SPEA10), Almería (Spain), June, 4th - 8th 2018▫. [COBISS.SI-ID 6406682]
657. ŽERJAV, Gregor, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. ▫$TiO_2-Bi_2O_3/(BiO)_2CO_3-reduced$▫ graphene oxide composite as an effective visible light photocatalyst for degradation of aqueous bisphenol A solutions. Catalysis today. [Print ed.]. 1 Okt. 2018, vol. 315, str. 237-246, ilustr. ISSN 0920-5861. https://ac.els-cdn.com/S0920586118301111/1-s2.0-S0920586118301111-main.pdf?_tid=dd2d4144-c667-43a7-9b23-48e957a3f17f&acdnat=1520497270_b610b8372976ce2fc8517d98b7039056, DOI: 10.1016/j.cattod.2018.02.039. [COBISS.SI-ID 6340634]
658. BARBIERIKOVÁ, Zuzana, BREZOVÁ, Vlasta, MAZÚR, M., ŽERJAV, Gregor, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. ▫$TiO_2/Bi2O_3$▫ heterojunction photocatalysts - visible light activity. In: Book of abstracts. The 51th Annual International Meeting of the Electron Spin Resonance Group of the Royal Society of Chemistry, 8th April - 12th April 2018, University of London. London: [s. n.], 2018. Str. 135, ilustr. [COBISS.SI-ID 6406170]
659. MAUČEC, Darja, ŠULIGOJ, Andraž, RISTIĆ, Alenka, DRAŽIĆ, Goran, PINTAR, Albin, NOVAK TUŠAR, Nataša. Titania versus zinc oxide nanoparticles on mesoporous silica supports as photocatalysts for removal of dyes from wastewater at neutral pH. Catalysis today. [Print ed.]. 15. Jul. 2018, vol. 310, str. 32-41, ilustr. ISSN 0920-5861. http://ac.els-cdn.com/S0920586117303826/1-s2.0-S0920586117303826-main.pdf?_tid=9055cd3c-7c0a-11e7-898d-00000aab0f27&acdnat=1502177227_cce838438e3c6ab0be8415f9f68f2ce2, DOI: 10.1016/j.cattod.2017.05.061. [COBISS.SI-ID 6195994]
660. ŽERJAV, Gregor, BOŽIČ, Špela, TERŽAN, Janvit, PINTAR, Albin. Vakuumska destilacija odpadnega mulja Nofir A : poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, maj 2018. 9 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 3024. [COBISS.SI-ID 6410522]
661. POPOVA, Margarita, DJINOVIĆ, Petar, RISTIĆ, Alenka, LAZAROVA, Hristina, DRAŽIĆ, Goran, PINTAR, Albin, BALU, Alina M., NOVAK TUŠAR, Nataša. Vapor-phase hydrogenation of levulinic acid to ▫$\gamma-valerolactone$▫ over bi-functional Ni/HZSM-5 catalyst. Frontiers in chemistry. [Online ed.]. 2018, vol. 6, str. 285-1-285-12. ISSN 2296-2646. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fchem.2018.00285/full, DOI: 10.3389/fchem.2018.00285. [COBISS.SI-ID 6428698]
662. PINTAR, Albin. Za čistejše okolje : sodelovanje v oddaji Moj pogled na znanost, TV Slovenija 1, 24. 2. 2018. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. http://4d.rtvslo.si/arhiv/moj-pogled-na-znanost/174522290. [COBISS.SI-ID 6349338]


2019

663. NOVAK TUŠAR, Nataša, ŠULIGOJ, Andraž, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, PINTAR, Albin. Catalytic water cleaning using nanoporous materials. In: LOBNIK, Aleksandra (ed.), BAUMAN, Maja (ed.), BRAČKO, Tara (ed.). Book of abstracts. 2., dopolnjena in deloma prenovljena izd. Maribor: IOS - Inštitut za okoljevarstvo in senzorje, 2019. Str. [30]. ISBN 978-961-92863-4-0. http://nanoapp.ios.si/abstracts-2. [COBISS.SI-ID 6792986]
664. TRENDAFILOVA, Ivalina, RISTIĆ, Alenka, ŠULIGOJ, Andraž, PINTAR, Albin, NOVAK TUŠAR, Nataša. Copper and manganese containing magnetic composites as photocatalysts for wastewater purification by advanced oxidation processes. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. EAAOP-6 : 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes : 26-30 June 2019, Portorož - Portorose, Slovenia : book of abstracts. 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes - EAAOP-6, 26-30 June 2019, Portorož, Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2019. Str. 89. ISBN 978-961-93849-5-4. [COBISS.SI-ID 6685978]
665. ŽERJAV, Gregor, SAUNDER, Korrin, GOLUNSKI, Stanislaw E., PLUCINSKI, Pawel, PINTAR, Albin. Degradation of water disolved bisphenol A in CWAO process with supported precious metal nanoparticles. In: PINTAR, Albin (ed.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 25th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 25.-27. september 2019, Maribor, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 99, ilustr. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 40215813]
666. TRENDAFILOVA, Ivalina, ŠULIGOJ, Andraž, RISTIĆ, Alenka, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, PINTAR, Albin, NOVAK TUŠAR, Nataša. Design of bimetal catalysts on magnetic porous silica support for fenton-like AOP wastewater purification. In: RAKIĆ, Vesna (ed.), HRENOVIĆ, Jasna (ed.), RISTIĆ, Alenka (ed.). Proceedings of the 8th Serbian-Croatian-Slovenian Symposium on Zeolites, Proceedings of the 8th Croatian-Slovenian-Serbian Symposium on Zeolites, Proceedings of the 8th Slovenian-Serbian-Croatian Symposium on Zeolites : [3 - 5 October 2019, Belgrade, Serbia]. Belgrade: Serbian Zeolite Association, 2019. Str. 37-40, ilustr. ISBN 978-86-916637-2-8. [COBISS.SI-ID 40275205]
667. NOVAK TUŠAR, Nataša, ŠULIGOJ, Andraž, RISTIĆ, Alenka, PINTAR, Albin, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Design of photo-fenton-type catalyst for wastewater treatment at neutral pH. In: 3rd International Conference on Catalysis and Chemical Engineering, February 25-27, 2019, Houston. Houston: [s. n.], 2019. Str. 72-73. https://unitedscientificgroup.com/conferences/catalysis/2019/pdfs/CCE-2019_Book.pdf. [COBISS.SI-ID 6598426]
668. ARSHAD, Muhammad Shahid, DJINOVIĆ, Petar, TRAFELA, Špela, ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina, KOVAČ, Janez, PINTAR, Albin. Determination of Schottky barrier height and photoelectron generation in ▫$Au/TiO_2$▫ nanorod arrays for solar energy conversion. In: Book of abstracts. 14th EuropaCat - European Congress on Catalysis, Aachen, Germany, 18-23 August 2019. Aachen: [s. n.], 2019. Str. 75-76. [COBISS.SI-ID 6698778]
669. TERŽAN, Janvit, DJINOVIĆ, Petar, ZAVAŠNIK, Janez, ARČON, Iztok, ŽERJAV, Gregor, SPREITZER, Matjaž, PINTAR, Albin. Direct propylene oxidation using molecular oxygen using mesoporous silica as the support. In: RAKIĆ, Vesna (ed.), HRENOVIĆ, Jasna (ed.), RISTIĆ, Alenka (ed.). Proceedings of the 8th Serbian-Croatian-Slovenian Symposium on Zeolites, Proceedings of the 8th Croatian-Slovenian-Serbian Symposium on Zeolites, Proceedings of the 8th Slovenian-Serbian-Croatian Symposium on Zeolites : [3 - 5 October 2019, Belgrade, Serbia]. Belgrade: Serbian Zeolite Association, 2019. Str. 29-32, ilustr. ISBN 978-86-916637-2-8. [COBISS.SI-ID 40274437]
670. PINTAR, Albin (editor), DJINOVIĆ, Petar (editor), TERŽAN, Janvit (editor), ŽERJAV, Gregor (editor), NOVAK TUŠAR, Nataša (editor), 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes - EAAOP-6, 26-30 June 2019, Portorož, Portorose, Slovenia. EAAOP-6 : 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes : 26-30 June 2019, Portorož - Portorose, Slovenia : book of abstracts. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2019. 1 USB-ključ, ilustr. ISBN 978-961-93849-5-4. [COBISS.SI-ID 300546304]
671. ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin, FERENTZ, Michael, LANDAU, Miron, HAIMOVICH, Anat, GOLDBOURT, Amir, HERSKOWITZ, Moti. Effect of surface chemistry and crystallographic parameters of ▫$TiO_2$▫ anatase nanocrystals on photocatalytic degradation of bisphenol A. Catalysts. May 2019, vol. 9, no. 5, str. 447-1-447-19. ISSN 2073-4344. https://www.mdpi.com/2073-4344/9/5/447, DOI: 10.3390/catal9050447. [COBISS.SI-ID 6626842]
672. ANDERLUH, Gregor (exhibitor), GABERŠČEK, Miran (exhibitor), ZABUKOVEC LOGAR, Nataša (exhibitor), DOMINKO, Robert (exhibitor), HUŠ, Matej (exhibitor), PODOBNIK, Marjetka (exhibitor), DRAŽIĆ, Goran (exhibitor), STARE, Jernej (exhibitor), JAGER RADIN, Nataša (exhibitor), PIRC, Brigita (exhibitor), PEJOVNIK, Stane (exhibitor), URBANIJA, Barbara (exhibitor), SVETE, Jurij (exhibitor), LOZINŠEK, Matic (exhibitor), KLJUN, Jakob (exhibitor), TUREL, Iztok (exhibitor), HRAST, Špela (exhibitor), DEVETAK, Iztok (exhibitor), SLAPNIČAR, Miha (exhibitor), URANKAR, Bernarda (exhibitor), VINKO, Luka (exhibitor), ZUPANC, Nina (exhibitor), FERK SAVEC, Vesna (exhibitor), PINTAR, Albin (exhibitor), KOS, Miha (exhibitor), PAJIĆ, Vesna (exhibitor). Elementi vsepovsod okoli nas : Krakovski nasip ob Ljubljanici, 18. 7. 2019 - 19. 8. 2019. [COBISS.SI-ID 6674714]
673. VIKRAM SAGAR, T., DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Enhanced reducibility of ▫$CeO_2$▫ by doping and improved activity for dry reforming of methane. In: PINTAR, Albin (ed.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 25th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 25.-27. september 2019, Maribor, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 58. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 40209925]
674. TIŠLER, Tatjana, PINTAR, Albin. Evolution of toxicity and estrogenic activity throughout AOPʼs surface and drinking water treatment. In: GIL, Antonio (ed.). Applications of advanced oxidation processes (AOPs) in drinking water treatment. Cham: Springer, cop. 2019. Str. 387-403, ilustr. The Handbook of Environmental Chemistry, vol. 67. ISBN 978-3-319-76881-6. ISSN 1867-979X. https://link.springer.com/chapter/10.1007/698_2017_127, DOI: 10.1007/698_2017_127. [COBISS.SI-ID 6273050]
675. DOUMIC, Lucila I., GÉNOVA, Micaela, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin, CASSANELLO, Miryan C., ROMEO, Hernán E., AYUDE, María A. Hierarchically structured ▫$TiO_2-based$▫ composites for Fenton-type oxidation processes. Journal of environmental management. 15 Apr. 2019, vol. 236, str. 591-602. ISSN 0301-4797. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030147971930177X, DOI: 10.1016/j.jenvman.2019.02.026. [COBISS.SI-ID 6572314]
676. JURJEVEC, Sarah, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin, ŽAGAR, Ema, KOVAČIČ, Sebastijan. Highly porous organic semiconductors for visible-light-driven photodegradation of water contaminants. In: PINTAR, Albin (ed.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 25th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 25.-27. september 2019, Maribor, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 59. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 40210181]
677. LAZAROVA, Hristina, POPOVA, Margarita, DJINOVIĆ, Petar, RISTIĆ, Alenka, DRAŽIĆ, Goran, PINTAR, Albin, BALU, Alina M., NOVAK TUŠAR, Nataša. Hydrogenation of levulinic acid to ▫$\gamma$▫-valerolactone on Ni-modified zeolite. In: RAKIĆ, Vesna (ed.), HRENOVIĆ, Jasna (ed.), RISTIĆ, Alenka (ed.). Proceedings of the 8th Serbian-Croatian-Slovenian Symposium on Zeolites, Proceedings of the 8th Croatian-Slovenian-Serbian Symposium on Zeolites, Proceedings of the 8th Slovenian-Serbian-Croatian Symposium on Zeolites : [3 - 5 October 2019, Belgrade, Serbia]. Belgrade: Serbian Zeolite Association, 2019. Str. 15-18, ilustr. ISBN 978-86-916637-2-8. [COBISS.SI-ID 40273669]
678. DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Interaction between NiCo bimetallic particle size and oxygen mobility of ▫$CeZrO_2$▫ support during methane dry reforming. In: Book of abstracts. 7th ENMIX Workshop [and] 10th ENMIX Anniversary, 3 April 2019 - 4 April 2019, Rome, Italy. Rome: [s. n.], 2019. Str. 31-32. [COBISS.SI-ID 6621978]
679. TOMŠE, Tomaž, GRDADOLNIK, Jelka, BOŽIČ, Špela, ERJAVEC, Boštjan, ZABILSKY, Maxim, DJINOVIĆ, Petar, BERČIČ, Gorazd, PINTAR, Albin. Kinetics of catalytic depolymerization of waste plastics to olefins over natural aluminosilicates. In: RAKIĆ, Vesna (ed.), HRENOVIĆ, Jasna (ed.), RISTIĆ, Alenka (ed.). Proceedings of the 8th Serbian-Croatian-Slovenian Symposium on Zeolites, Proceedings of the 8th Croatian-Slovenian-Serbian Symposium on Zeolites, Proceedings of the 8th Slovenian-Serbian-Croatian Symposium on Zeolites : [3 - 5 October 2019, Belgrade, Serbia]. Belgrade: Serbian Zeolite Association, 2019. Str. 33-36, ilustr. ISBN 978-86-916637-2-8. [COBISS.SI-ID 40274693]
680. STRNIŠA, Filip, VIKRAM SAGAR, T., DJINOVIĆ, Petar, PLAZL, Igor, PINTAR, Albin. Lattice boltzmann modeling of a packed-bed microreactor for the methane dry reforming. In: PINTAR, Albin (ed.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 25th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 25.-27. september 2019, Maribor, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 109. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 40218117]
681. TRENDAFILOVA, Ivalina, ŠULIGOJ, Andraž, RISTIĆ, Alenka, PINTAR, Albin, NOVAK TUŠAR, Nataša. Magnetic Cu-Mn composites as a photo-Fenton catalysts for wastewater treatment at neutral pH. In: Book of abstracts. 14th EuropaCat - European Congress on Catalysis, Aachen, Germany, 18-23 August 2019. Aachen: [s. n.], 2019. Str. 1420-1421. [COBISS.SI-ID 6749466]
682. TERŽAN, Janvit, DJINOVIĆ, Petar, ZAVAŠNIK, Janez, ARČON, Iztok, ŽERJAV, Gregor, SPREITZER, Matjaž, PINTAR, Albin. Operando studies of the direct propylene epoxidation reaction using molecular oxygen to reduce the production of calcium chloride brine waste. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. EAAOP-6 : 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes : 26-30 June 2019, Portorož - Portorose, Slovenia : book of abstracts. 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes - EAAOP-6, 26-30 June 2019, Portorož, Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2019. Str. 459-460. ISBN 978-961-93849-5-4. [COBISS.SI-ID 6665498]
683. TERŽAN, Janvit, DJINOVIĆ, Petar, ZAVAŠNIK, Janez, ARČON, Iztok, ŽERJAV, Gregor, SPREITZER, Matjaž, PINTAR, Albin. Origin of selectivity in the direct propylene epoxidation reaction using molecular oxygen. In: 12th Natural Gas Conversion Symposium, June 2-6, 2019, San Antonio, TX. San Antonio: [s. n.]. 2019, str. [1]. https://aiche.confex.com/aiche/ngcs19/webprogram/Paper545402.html. [COBISS.SI-ID 6652186]
684. ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, NOVAK TUŠAR, Nataša, MALI, Gregor, PINTAR, Albin. Overview on research activities of the Department of Inorganic Chemistry and Technology, National Institute of Chemistry - Slovenia. In: Book of abstracts. 7th ENMIX Workshop [and] 10th ENMIX Anniversary, 3 April 2019 - 4 April 2019, Rome, Italy. Rome: [s. n.], 2019. Str. 85. [COBISS.SI-ID 6622490]
685. PINTAR, Albin (editor), LOZINŠEK, Matic (editor). Periodni sistem elementov : praznuje 150 let. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. http://www.chem-soc.si/publikacije/periodni-sistem-elementov-praznuje-150-let-1/periodni-sistem. [COBISS.SI-ID 12485705]
686. ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin, FERENTZ, Michael, LANDAU, Miron, HAIMOVICH, Anat, GOLDBOURT, Amir, HERSKOWITZ, Moti. Photocatalytic degradation of water dissolved bisphenol a with ▫$TiO_2$▫ anatase nanocrystals : effect of surface chemistry and crystallographic parameters on the catalytic activity. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. EAAOP-6 : 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes : 26-30 June 2019, Portorož - Portorose, Slovenia : book of abstracts. 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes - EAAOP-6, 26-30 June 2019, Portorož, Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2019. Str. 310-311. ISBN 978-961-93849-5-4. [COBISS.SI-ID 6664730]
687. ŽERJAV, Gregor, SAY, Zafer, LANGHAMMER, Christoph, PINTAR, Albin. Photocatalytic reduction of ▫$NO_2$▫ with ▫$TiO_2$▫ -Pt catalysts : the role of ▫$TiO_2$▫ substrate. In: PINTAR, Albin (ed.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 25th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 25.-27. september 2019, Maribor, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 103, ilustr. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 40216581]
688. BARBIERIKOVÁ, Zuzana, HAJDU, Tomáš, BREZOVÁ, Vlasta, MAZÚR, M., ŽERJAV, Gregor, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Photoinduced activity of ▫$TiO_2-Bi_2O_3$▫ composites studied by EPR. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. EAAOP-6 : 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes : 26-30 June 2019, Portorož - Portorose, Slovenia : book of abstracts. 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes - EAAOP-6, 26-30 June 2019, Portorož, Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2019. Str. 59-60. ISBN 978-961-93849-5-4. [COBISS.SI-ID 6664218]
689. ALBREHT, Alen, VOVK, Irena, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin. Pitfalls in the quantitation of hydroxyl radicals formed during photocatalytic oxidation. In: PINTAR, Albin (ed.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 25th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 25.-27. september 2019, Maribor, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 101. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 40216325]
690. PINTAR, Albin. Shottky barrier height assesment and generation of photoelectrons in ▫$Au/TiO_2$▫ nanorod arrays for solar energy conversion : lecture at the Institute of Process Engineering (IPE), Chinese Academy of Sciences (CAS), Beijing, China, 15. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 40259333]
691. PINTAR, Albin. Shottky barrier height determination and photoelectron generation in ▫$Au/TiO_2$▫ nanorod arrays for solar energy conversion : lecture at the Department of Chemical Engineering, Khalifa University of Science and Technology, Masdar City, Abu Dhabi, UAE, 9. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 40259077]
692. BERČIČ, Gorazd, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Simplified approach to modelling the catalytic degradation of low-density polyethylene (LDPE) by applying catalyst-free LDPE-TG profiles and the Friedman method. Journal of thermal analysis and calorimetry. [Print ed.]. May 2019, vol. 136, iss. 3, str. 1011-1020. ISSN 1388-6150. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10973-018-7774-x.pdf, DOI: 10.1007/s10973-018-7774-x. [COBISS.SI-ID 6510874]
693. INCHAURRONDO, Natalia, LUCA, C. di, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin, HAURE, Patricia. Study of catalytic ozonation and fenton-like oxidation of an azo-compound using modified natural zeolites. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. EAAOP-6 : 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes : 26-30 June 2019, Portorož - Portorose, Slovenia : book of abstracts. 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes - EAAOP-6, 26-30 June 2019, Portorož, Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2019. Str. 465-466. ISBN 978-961-93849-5-4. [COBISS.SI-ID 6665242]
694. DOLHAR, David, SEDMINEK, Anja, ŽERJAV, Gregor, ZAVAŠNIK, Janez, PINTAR, Albin. Surface plasmon resonance enabled activity of ▫$Au+TiO_2$▫ catalysts in photocatalytic oxidation under visible light. In: PINTAR, Albin (ed.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 25th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 25.-27. september 2019, Maribor, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 134, ilustr. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 40220421]
695. INCHAURRONDO, Natalia, LUCA, C. di, MORI, F., PINTAR, Albin, ŽERJAV, Gregor, VALIENTE, Manuel, PALET, Cristina. Synthesis and adsorption behavior of mesoporous alumina and Fe-doped alumina for the removal of dominant arsenic species in contaminated waters. Journal of environmental chemical engineering. [Online ed.]. Feb. 2019, vol. 7, iss. 1, str. 102901-1-102901-14. ISSN 2213-3437. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343719300247?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.jece.2019.102901. [COBISS.SI-ID 6559770]
696. ŽERJAV, Gregor, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. ▫$TiO_2-Bi_2O_3/(BiO)_2CO_3$▫ - a novel and efficient visible light active catalyst for use in advanced oxidation processes. In: Book of abstracts. 14th EuropaCat - European Congress on Catalysis, Aachen, Germany, 18-23 August 2019. Aachen: [s. n.], 2019. Str. [232-233]. [COBISS.SI-ID 6699034]
697. ŽERJAV, Gregor, SCANDURA, Gabriele, GARLISI, Corrado, PALMISANO, Giovanni, PINTAR, Albin. Use of a batch-recycle reactor system and ▫$TiO_2-doped$▫ films in AOPs for waste water treatment under UVA or visible light radiation. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. EAAOP-6 : 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes : 26-30 June 2019, Portorož - Portorose, Slovenia : book of abstracts. 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes - EAAOP-6, 26-30 June 2019, Portorož, Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2019. Str. 463-464. ISBN 978-961-93849-5-4. [COBISS.SI-ID 6665754]
698. ŽERJAV, Gregor, TERŽAN, Janvit, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Visible light active ▫$TiO_2-\beta-Bi_2O_3$▫ catalysts, synthesized with different ▫$TiO_2$▫ morphologies, used in AOPs for waste water treatment. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. EAAOP-6 : 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes : 26-30 June 2019, Portorož - Portorose, Slovenia : book of abstracts. 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes - EAAOP-6, 26-30 June 2019, Portorož, Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2019. Str. 308-309. ISBN 978-961-93849-5-4. [COBISS.SI-ID 6664474]
699. ŽERJAV, Gregor, TERŽAN, Janvit, DJINOVIĆ, Petar, BARBIERIKOVÁ, Zuzana, BREZOVÁ, Vlasta, ZAVAŠNIK, Janez, KOVAČ, Janez, PINTAR, Albin. Visible-light active ▫$TiO_2+Bi_2O_3$▫ catalysts for waste water treatment in AOPs : the role of Ti:Bi ratio on photocatalytic activity of ▫$TiO_2+Bi_2O_3$▫ composite. In: Book of abstracts. 14th EuropaCat - European Congress on Catalysis, Aachen, Germany, 18-23 August 2019. Aachen: [s. n.], 2019. Str. 72-73. [COBISS.SI-ID 6698522]
700. VERDEL, Nada, PINTAR, Albin, LAPANJE, Aleš. White water treatment optimization of wood-free paper industries by means of bioaugmentation-assisted bioremediation. In: Smart solutions for water resilience : conference e-proceeding. 8th IWA-ASPIRE Conference and Exhibition, 31 October - 2 November 2019, Hong Kong. Hong Kong: [s. n.], 2019. Str. 474-476. https://www1.iwaaspire2019.org/pdf/IWA-ASPIRE%202019-E-Proceeding.pdf. [COBISS.SI-ID 6753562]
701. PINTAR, Albin (editor), 25th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 25.-27. september 2019, Maribor, Slovenija. Zbornik povzetkov = Book of abstracts. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. 1 USB ključ, ilustr. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 301685760]


2020

702. VIKRAM SAGAR, T., STRNIŠA, Filip, DJINOVIĆ, Petar, PLAZL, Igor, PINTAR, Albin. A comprehensive study of catalysis and multiscale modelling of dry methane reforming over Ni/▫$CeO_2$▫-R catalyst. In: PINTAR, Albin (ed.), NOVAK TUŠAR, Nataša (ed.), RUPPRECHTER, Günther (ed.). Engineering materials for catalysis : book of abstracts : 15-19 September 2020, Portorož - Portorose, Slovenia : [EFCATS Summer School 2020]. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2020. Str. 76. ISBN 978-961-93849-8-5. [COBISS.SI-ID 31185923]
703. VILAR, Vítor J. P., PILLAI, Suresh C., POULIOS, Ioannis, MANTZAVINOS, Dionissios, PINTAR, Albin. Advanced oxidation processes : recent achievements and perspectives. Environmental science and pollution research. [Print ed.]. Jun. 2020, vol. 27, iss. 18, str. 22141-22143, ilustr. ISSN 0944-1344. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11356-020-08929-4.pdf, DOI: 10.1007/s11356-020-08929-4. [COBISS.SI-ID 13262339]
704. ŠULIGOJ, Andraž, RISTIĆ, Alenka, DRAŽIĆ, Goran, PINTAR, Albin, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, NOVAK TUŠAR, Nataša. Bimetal Cu-Mn porous silica-supported catalyst for Fenton-like degradation of organic dyes in wastewater at neutral pH. Catalysis today. [Print ed.]. Dec. 2020, vol. 358, str. 270-277, ilustr. ISSN 0920-5861. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0920586120301693?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.cattod.2020.03.047. [COBISS.SI-ID 6808602]
705. KHOBRAGADE, Rohini, ROŠKARIČ, Matevž, KOŠIČEK, Martin, ZAVAŠNIK, Janez, PINTAR, Albin. Effect of morphology of nanoshaped Pd/▫$CeO_2$▫ catalysts for ▫$CO_2$▫ hydrogenation to methanol. In: PINTAR, Albin (ed.), NOVAK TUŠAR, Nataša (ed.), RUPPRECHTER, Günther (ed.). Engineering materials for catalysis : book of abstracts : 15-19 September 2020, Portorož - Portorose, Slovenia : [EFCATS Summer School 2020]. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2020. Str. 83. ISBN 978-961-93849-8-5. [COBISS.SI-ID 31182083]
706. ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin. Effect of ▫$TiO_2$▫ morphology and crystallinity on photocatalytic properties of ▫$TiO_2+Bi_2O_3$▫ composites. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2020 = 26th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 16.-18. september 2020, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2020. Str. 48. ISBN 978-961-93849-7-8. [COBISS.SI-ID 30760451]
707. VIKRAM SAGAR, T., ŽERJAV, Gregor, KHOBRAGADE, Rohini, PINTAR, Albin. Effective methanol production by noble metal nanoparticles deposited on high surface area support. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2020 = 26th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 16.-18. september 2020, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2020. Str. 120. ISBN 978-961-93849-7-8. [COBISS.SI-ID 31121411]
708. PINTAR, Albin (editor), NOVAK TUŠAR, Nataša (editor), RUPPRECHTER, Günther (editor). Engineering materials for catalysis : book of abstracts : 15-19 September 2020, Portorož - Portorose, Slovenia : [EFCATS Summer School 2020]. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2020. 1 USB ključ, ilustr. ISBN 978-961-93849-8-5. [COBISS.SI-ID 27152899]
709. VIKRAM SAGAR, T., PINTAR, Albin. Enhanced surface properties of ▫$CeO_2$▫ by ▫$MnO_x$▫ doping and their role in mechanism of methane dry reforming deduced by means of in-situ DRIFTS. Applied catalysis. A, General. [Print ed.]. 5 Jun. 2020, vol. 599, str. 117603-1-117603-12. ISSN 0926-860X. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926860X20301964?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.apcata.2020.117603. [COBISS.SI-ID 14650371]
710. ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin. Evaluation of ▫$TiO_2$▫ polymorphs for their use in heterogeneous photocatalysis. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2020 = 26th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 16.-18. september 2020, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2020. Str. 133. ISBN 978-961-93849-7-8. [COBISS.SI-ID 31255299]
711. TRENDAFILOVA, Ivalina, ŠULIGOJ, Andraž, RISTIĆ, Alenka, VAN DE VELDE, Nigel Willy, DRAŽIĆ, Goran, OPRESNIK, Mojca, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, PINTAR, Albin, NOVAK TUŠAR, Nataša. Evolution of surface catalytic sites on bimetal silica-based fenton-like catalysts for degradation of dyes with different molecular charges. Nanomaterials. [Online ed.]. Dec. 2020, vol. 10, iss. 12, str. 2419-1-2419-19, ilustr. ISSN 2079-4991. https://www.mdpi.com/2079-4991/10/12/2419, DOI: 10.3390/nano10122419. [COBISS.SI-ID 42597379]
712. JURJEVEC, Sarah, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin, ŽAGAR, Ema, KOVAČIČ, Sebastijan. Hierarchically structured microcellular ▫$\pi$▫-conjugated polymers for visible light photocatalysis. In: PINTAR, Albin (ed.), NOVAK TUŠAR, Nataša (ed.), RUPPRECHTER, Günther (ed.). Engineering materials for catalysis : book of abstracts : 15-19 September 2020, Portorož - Portorose, Slovenia : [EFCATS Summer School 2020]. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2020. Str. 56. ISBN 978-961-93849-8-5. [COBISS.SI-ID 31193603]
713. VIKRAM SAGAR, T., PINTAR, Albin. In-situ DRIFTS to understand the mechanism of methane dry reforming over Ni/▫$MnO_x$▫ doped ▫$CeO_2$▫. In: PINTAR, Albin (ed.), NOVAK TUŠAR, Nataša (ed.), RUPPRECHTER, Günther (ed.). Engineering materials for catalysis : book of abstracts : 15-19 September 2020, Portorož - Portorose, Slovenia : [EFCATS Summer School 2020]. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2020. Str. 35. ISBN 978-961-93849-8-5. [COBISS.SI-ID 31291651]
714. ŽUMBAR, Tadej, RISTIĆ, Alenka, DRAŽIĆ, Goran, POPOVA, Margarita, PINTAR, Albin, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, NOVAK TUŠAR, Nataša. Influence of alumina support properties on Cu-Fe bimetal catalyst for total toluene oxidation as modal volatile organic air pollutant. In: PINTAR, Albin (ed.), NOVAK TUŠAR, Nataša (ed.), RUPPRECHTER, Günther (ed.). Engineering materials for catalysis : book of abstracts : 15-19 September 2020, Portorož - Portorose, Slovenia : [EFCATS Summer School 2020]. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2020. Str. 95. ISBN 978-961-93849-8-5. [COBISS.SI-ID 31135491]
715. ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin. Influence of ▫$TiO_2$▫ morphology and crystallinity on visible-light photocatalytic activity of ▫$TiO_2-Bi_2O_3$▫ composite in AOPs. Catalysts. Apr. 2020, vol. 10, no. 4, str. 395-1-395-16. ISSN 2073-4344. https://www.mdpi.com/2073-4344/10/4/395, DOI: 10.3390/catal10040395. [COBISS.SI-ID 6805274]
716. VERDEL, Nada, RIJAVEC, Tomaž, PINTAR, Albin, LAPANJE, Aleš. Isolation, selection and identification of bacteria for bioaugmentation of paper mills white water. In: 14. International Conference on Water Pollution and Treatment : ICWPT 2020 : May 21-22, 2020 in London, United Kingdom EXPIRED. Pt. 8. [S. l.: World Academy of Science, Engineering and Technology], 2020. Str. 1294. [COBISS.SI-ID 17890307]
717. ROŠKARIČ, Matevž. Katalitska hidrogenacija ogljikovega dioksida v metanol v prisotnosti katalizatorjev na osnovi žlahtnih kovin : magistrsko delo. Maribor: [M. Roškarič], 2020. XIV, 87 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=76962. [COBISS.SI-ID 31843075]
718. PAPIČ, Igor (interviewee), BRATUŠ, Dejan (interviewee), BULC, Violeta (interviewee), ČEPIN, Marko (interviewee), FRAS, Zlatko (interviewee), GRADIŠEK, Primož, KALIN, Mitjan (interviewee), KAVČIČ, Matjaž (interviewee), KERN, Izidor (interviewee), KORITNIK, Blaž (interviewee), MAJIĆ SKRBINŠEK, Aleksandra (interviewee), MIKOŠ, Matjaž (interviewee), NAHTIGAL, Vesna (interviewee), PINTAR, Albin (interviewee), PODGORŠEK, Saša (interviewee), POKORN, Marko (interviewee), PUCIHAR, Andreja (interviewee), SIMONČIČ, Andrej (interviewee), ŠINIGOJ, Aleksander (interviewee), ŠPRAJC, Polona (interviewee), VALENTINČIČ, Joško (interviewee), BARADA, Tomaž (interviewee), PETEK, Franci (interviewee), SLIVNIK, Jernej (interviewee), ZUPAN, Uroš (interviewee). Kongresne ambasadorke in ambasadorji Slovenije 2020 : video intervjuji s častnim kongresnim ambasadorjem Slovenije 2020 in kongresnimi ambasadorji/ambasadorkami Slovenije 2020 na področju znanstveno-strokovnih in športnih dogodkov. In: Slovenski ambasadorski program : slovenski ambasadorski program je dolgoročen projekt, ki se bo izvajal vsako leto, kongresni ambasadorji Slovenije so lahko nominirani s strani kolegov, institucij, fakultet. Ljubljana: Kongresni urad Slovenije. https://www.congress-ambassador.si/kongresne-ambasadorke-ambasadorji-2020/. [COBISS.SI-ID 47251715]
award: Priznanje: Kongresni ambasador Slovenije 2020
719. KOVAČIČ, Sebastijan, JURJEVEC, Sarah, ŽERJAV, Gregor, ŽAGAR, Ema, PINTAR, Albin. Macroporous ▫$\pi-conjugated$▫ polyelectrolytes in photocatalysis. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2020 = 26th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 16.-18. september 2020, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2020. Str. 41. ISBN 978-961-93849-7-8. [COBISS.SI-ID 30703619]
720. ŽERJAV, Gregor, SAY, Zafer, LANGHAMMER, Christoph, PINTAR, Albin. Photocatalytic and thermal catalytic reduction of ▫$NO_2$▫ on different ▫$TiO_2$▫ substrates loaded with Pt. In: PINTAR, Albin (ed.), NOVAK TUŠAR, Nataša (ed.), RUPPRECHTER, Günther (ed.). Engineering materials for catalysis : book of abstracts : 15-19 September 2020, Portorož - Portorose, Slovenia : [EFCATS Summer School 2020]. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2020. Str. 46. ISBN 978-961-93849-8-5. [COBISS.SI-ID 31205635]
721. ŽERJAV, Gregor, ALBREHT, Alen, VOVK, Irena, PINTAR, Albin. Photoluminescence determination of hydroxyl radical formation rate: terephthalic acid versus coumarin. In: PINTAR, Albin (ed.), NOVAK TUŠAR, Nataša (ed.), RUPPRECHTER, Günther (ed.). Engineering materials for catalysis : book of abstracts : 15-19 September 2020, Portorož - Portorose, Slovenia : [EFCATS Summer School 2020]. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2020. Str. 47. ISBN 978-961-93849-8-5. [COBISS.SI-ID 31203843]
722. PINTAR, Albin. Plasmonic phenomena and photoelectron generation in ▫$Au/TiO_2$▫ nanorod arrays for visible light harvesting : online lecture at the 2nd Advanced Training Course (ATC2): "Nanomaterials for wastewater treatment", 17th and 18th of September 2020, Zagreb. [COBISS.SI-ID 30290691]
723. PINTAR, Albin. Plasmonic phenomena and photoelectron generation in ▫$Au/TiO_2$▫ nanorod arrays for visible light harvesting : predavanje na Odjelu kemijskog inženjerstva Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ), Fakultet kemijskog inženjerstva Sveučilišta u Zagrebu (FKIT), Zagreb, Hrvaška, 20. 1. 2020. [COBISS.SI-ID 40388613]
724. ERHATIČ, Klemen. Plazmonski ▫$Au/TiO_2$▫ fotokatalizatorji za oksidativno razgradnjo bisfenola A v vodni raztopini : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Erhatič], 2020. 56 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=119418. [COBISS.SI-ID 29405443]
725. ŽERJAV, Gregor, ALBREHT, Alen, VOVK, Irena, PINTAR, Albin. Revisiting terephthalic acid and coumarin as probes for photoluminescent determination of hydroxyl radical formation rate in heterogeneous photocatalysis. Applied catalysis. A, General. [Print ed.]. 25 May 2020, vol. 598, str. 117566-1-117566-7. ISSN 0926-860X. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926860X20301599, DOI: 10.1016/j.apcata.2020.117566. [COBISS.SI-ID 13079299]
726. ŽERJAV, Gregor, SCANDURA, Gabriele, GARLISI, Corrado, PALMISANO, Giovanni, PINTAR, Albin. Sputtered vs. sol-gel ▫$TiO_2-doped$▫ films : characterization and assessment of aqueous bisphenol A oxidation under UV and visible light radiation. Catalysis today. [Print ed.]. 1 Nov. 2020, vol. 357, str. 380-391, ilustr. ISSN 0920-5861. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920586119305243, DOI: 10.1016/j.cattod.2019.09.027. [COBISS.SI-ID 6716442]
727. VIKRAM SAGAR, T., PINTAR, Albin. Supported metal nanoparticles and single-atoms for catalytic ▫$CO_2$▫ utilization. In: SUDARSANAM, Putla (ed.). Advanced heterogeneous catalysts. vol. 2, Applications at the single-atom scale. Washington: American Chemical Society, cop. 2020. Str. 241-266. ACS symposium series, 1360. ISBN 978-0-8412-9877-4. https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/bk-2020-1360.ch010, DOI: 10.1021/bk-2020-1360.ch010. [COBISS.SI-ID 45218051]
728. ERHATIČ, Klemen, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin. Use of ▫$TiO_2+Au$▫ catalysts for visible-light assisted photocatalytic degradation of bisphenols from wastewater. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2020 = 26th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 16.-18. september 2020, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2020. Str. 134. ISBN 978-961-93849-7-8. [COBISS.SI-ID 31258883]
729. BOŽIČ, Špela, SEDMINEK, Anja, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin. Validation of ion chromatography method with pulsed amperometric detection for determination of glyphosate in waste water. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2020 = 26th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 16.-18. september 2020, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2020. Str. 122. ISBN 978-961-93849-7-8. [COBISS.SI-ID 31123715]
730. TSVETKOV, Martin, ENCHEVA, Elzhana, PINTAR, Albin, MILANOVA, Maria. Visible light-driven photocatalytic activity of magnetic recoverable Ternary ▫$ZnFe_2O_4/rGO/g-C_3N_4$▫ nanocomposites. Acta chimica slovenica. [Spletna izd.]. 2020, vol. 67, no. 4, str. 1082-1091, ilustr. ISSN 1580-3155. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/view/5857, DOI: 10.17344/acsi.2020.5857. [COBISS.SI-ID 44217347]
731. DOLHAR, David, ŽERJAV, Gregor, SEDMINEK, Anja, SOLLNER DOLENC, Marija, ZAVAŠNIK, Janez, KOVAČ, Janez, PINTAR, Albin. Visible-light triggered photocatalytic oxidation reaction with Au+▫$TiO_2$▫ composites utilizing surface plasmon resonance effect of Au. In: PINTAR, Albin (ed.), NOVAK TUŠAR, Nataša (ed.), RUPPRECHTER, Günther (ed.). Engineering materials for catalysis : book of abstracts : 15-19 September 2020, Portorož - Portorose, Slovenia : [EFCATS Summer School 2020]. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2020. Str. 48. ISBN 978-961-93849-8-5. [COBISS.SI-ID 31197187]
732. PINTAR, Albin (editor), GANTAR ALBREHT, Marjana (editor), CERC KOROŠEC, Romana (editor), LISJAK, Darja (editor), LOZINŠEK, Matic (editor), NOVAK-PINTARIČ, Zorka (editor), VALANT, Matjaž (editor), ZUPANČIČ, Silvo (editor). Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2020 = 26th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 16.-18. september 2020, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2020. 1 USB ključ, ilustr. ISBN 978-961-93849-7-8. [COBISS.SI-ID 26241795]


2021

733. JURJEVEC, Sarah, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin, ŽAGAR, Ema, KOVAČIČ, Sebastijan. ▫$\pi-Conjugated$▫ polyHIPEs as an adsorptive photocatalysts. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2021 = 27th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 22.-24. september 2021, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2021. Str. 126. ISBN 978-961-93849-9-2. [COBISS.SI-ID 80567555]
734. Catalysts. PINTAR, Albin (guest editor 2020, 2021). Basel: MDPI AG, 2011-. ISSN 2073-4344. http://www.mdpi.com/journal/catalysts, http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:ch:bel-217803, http://www.e-helvetica.nb.admin.ch/directAccess?callnumber=bel-217803. [COBISS.SI-ID 519958297]
735. INCHAURRONDO, Natalia, LUCA, C. di, ŽERJAV, Gregor, GRAU, J. M., PINTAR, Albin, HAURE, Patricia. Catalytic ozonation of an azo-dye using a natural aluminosilicate. Catalysis today. [Print ed.]. 1 Feb. 2021, vol. 361, str. 24-29, ilustr. ISSN 0920-5861. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920586119306686, DOI: 10.1016/j.cattod.2019.12.019. [COBISS.SI-ID 6762010]
736. ROŠKARIČ, Matevž, ŽERJAV, Gregor, KHOBRAGADE, Rohini, KOŠIČEK, Martin, ZAVAŠNIK, Janez, NOVAK TUŠAR, Nataša, PINTAR, Albin. ▫$CO_2$▫ hydrogenation to methanol over nanoshaped ▫$Pd/CeO_2$▫ solids : effect of exposed surfaces on catalyst performance. In: Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo = Technologies and Business Models for Circular Economy, 13. - 15. september 2021, Portorož, Slovenia : TBMCE 2021 : book of abstracts. [Maribor: s. n., 2021]. Str. 52-53. http://tbmce.um.si/wp-content/uploads/2021/09/02_TBMCE2021_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 78599683]
737. VIKRAM SAGAR, T., ZAVAŠNIK, Janez, NOVAK TUŠAR, Nataša, PINTAR, Albin. ▫$CO_2$▫ hydrogenation to methanol over ▫$ZrO_2$▫ supported Au catalysts : activity, selectivity and mechanistic aspects. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2021 = 27th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 22.-24. september 2021, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2021. Str. 51. ISBN 978-961-93849-9-2. [COBISS.SI-ID 80092419]
738. ULLATTIL, Sanjay Gopal, ZAVAŠNIK, Janez, MAVER, Ksenija, FINŠGAR, Matjaž, NOVAK TUŠAR, Nataša, PINTAR, Albin. Defective grey ▫$TiO_2$▫ with minuscule anataserutile heterophase junctions for hydroxyl radicals formation in a visible light-triggered photocatalysi. Catalysts. 2021, vol. 11, vol. 12, str. 1500-1-1500-15. ISSN 2073-4344. https://www.mdpi.com/2073-4344/11/12/1500, DOI: 10.3390/catal11121500. [COBISS.SI-ID 88865027]
739. ŽERJAV, Gregor, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Degradation of water-dissolved glyphosate in CWAO process over nanostructured ▫$TiO_2+Au$▫ catalysts. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2021 = 27th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 22.-24. september 2021, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2021. Str. 151. ISBN 978-961-93849-9-2. [COBISS.SI-ID 80957187]
740. VASILIADES, Michalis A., DAMASKINOS, Constantinos M., DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin, EFSTATHIOU, Angelos M. Dry reforming of ▫$CH_4$▫ over ▫$NiCo/Ce_{0.75}Zr_{0.25}O_{2-\delta}$▫ : the effect of Co on the site activity and carbon pathways studied by transient techniques. Catalysis communications. 15 Jan. 2021, vol. 149, str. 106237-1- 106237-6, ilustr. ISSN 1566-7367. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1566736720303137, DOI: 10.1016/j.catcom.2020.106237. [COBISS.SI-ID 38759683]
741. ROŠKARIČ, Matevž, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin. Effect of ▫$TiO_2$▫ morphology on visible-light triggered photocatalytic activity of ▫$g-C_3N_4/TiO_2$▫ composites. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2021 = 27th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 22.-24. september 2021, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2021. Str. 93. ISBN 978-961-93849-9-2. [COBISS.SI-ID 80494083]
742. INCHAURRONDO, Natalia, LUCA, C. di, HAURE, Patricia, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin, PALET, Cristina. Evaluation of low-cost geo-adsorbents for As(V) removal. Environmental technology & innovation. Feb. 2021, vol. 21, str. 101341-1-101341-11, ilustr. ISSN 2352-1864. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352186420316412, DOI: 10.1016/j.eti.2020.101341. [COBISS.SI-ID 46207747]
743. DUPLANČIĆ, Marina, GOMZI, Vjeran, PINTAR, Albin, KURAJICA, Stanislav, TOMAŠIĆ, Vesna. Experimental and theoretical (ReaxFF) study of manganese-based catalysts for low-temperature toluene oxidation. Ceramics international. [Print ed.]. 1 Feb. 2021, vol. 47, iss. 3, str. 3108-3121. ISSN 0272-8842. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884220328467, DOI: 10.1016/j.ceramint.2020.09.147. [COBISS.SI-ID 32347139]
744. KHOBRAGADE, Rohini, ROŠKARIČ, Matevž, ŽERJAV, Gregor, KOŠIČEK, Martin, ZAVAŠNIK, Janez, VAN DE VELDE, Nigel Willy, JERMAN, Ivan, NOVAK TUŠAR, Nataša, PINTAR, Albin. Exploring the effect of morphology and surface properties of nanoshaped ▫$Pd/CeO_2$▫ catalysts on ▫$CO_2$▫ hydrogenation to methanol. Applied catalysis. A, General. [Print ed.]. 25 Oct. 2021, vol. 627, article no. 118394, str. 1-17. ISSN 0926-860X. DOI: 10.1016/j.apcata.2021.118394. [COBISS.SI-ID 80854787]
745. ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin. The height of the Schottky barrier versus the photocatalytic activity of ▫$TiO_2+Au$▫ composites under visible-light illumination. In: NUIĆ, Ivona (ed.), MAZAJ, Matjaž (ed.), DAKOVIĆ, Aleksandra (ed.). 9 th Croatian-Slovenian-Serbian Symposium on Zeolites : September 23-25, 2021 Split, Croatia : proceedings. Split: Croatian Zeolite Association (CROZA), 2021. Str. 64-67. http://www.zeolit.hr/dok/Proceedings_Book_9CSSSZ_Split_2021.pdf. [COBISS.SI-ID 82904835]
746. ŽERJAV, Gregor, ROŠKARIČ, Matevž, PINTAR, Albin. The height of the schottky barrier versus the visible light triggered photocatalytic activity of ▫$TiO_2+Au$▫ catalysts. In: KRÝSA, Josef (ed.). New trends in photo and electro catalysis : proceedings of the 10th Czech-Austrian workshop : 8th December – 10th December 2021, Hnanice, Czech Republic. Prague: University of Chemistry and Technology, 2021. Str. 14. ISBN 978-80-7592-106-2. [COBISS.SI-ID 89543939]
747. KOTNIK, Tomaž, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin, ŽAGAR, Ema, KOVAČIČ, Sebastijan. Highly porous poly(arylene cyano-vinylene) beads derived through the Knoevenagel condensation of the oil-in-oil-in-oil double emulsion templates. ACS macro letters. 19 Oct. 2021, vol. 10, iss. 10, str. 1248-1253. ISSN 2161-1653. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsmacrolett.1c00457, DOI: 10.1021/acsmacrolett.1c00457. [COBISS.SI-ID 79981571]
748. ŽERJAV, Gregor, ROŠKARIČ, Matevž, ZAVAŠNIK, Janez, KOVAČ, Janez, PINTAR, Albin. The impact of the Schottky barrier height onto the visiblelight triggered photocatalytic activity of ▫$TiO_2+Au$▫ catalysts. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2021 = 27th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 22.-24. september 2021, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2021. Str. 49. ISBN 978-961-93849-9-2. [COBISS.SI-ID 80081155]
749. ZABILSKY, Maxim, ARČON, Iztok, DJINOVIĆ, Petar, TCHERNYCHOVA, Elena, PINTAR, Albin. In-situ XAS study of catalytic ▫$N_2O$▫ decomposition over ▫$CuO/CeO_2$▫ catalysts. ChemCatChem. 2021, vol. 13, iss. 7, str. 1814-1823, ilustr. ISSN 1867-3880. DOI: 10.1002/cctc.202001829. [COBISS.SI-ID 49314307]
750. ŽUMBAR, Tadej, RISTIĆ, Alenka, DRAŽIĆ, Goran, LAZAROVA, Hristina, VOLAVŠEK, Janez, PINTAR, Albin, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, NOVAK TUŠAR, Nataša. Influence of alumina precursor properties on Cu-Fe alumina supported catalysts for total toluene oxidation as a model volatile organic air pollutant. Catalysts. Feb. 2021, vol. 11, no. 2, str. 252-1-252-7. ISSN 2073-4344. https://www.mdpi.com/2073-4344/11/2/252. [COBISS.SI-ID 52278787]
751. KHOBRAGADE, Rohini, ROŠKARIČ, Matevž, ŽERJAV, Gregor, KOŠIČEK, Martin, ZAVAŠNIK, Janez, VAN DE VELDE, Nigel Willy, JERMAN, Ivan, NOVAK TUŠAR, Nataša, PINTAR, Albin. Influence of morphology of nanoshaped ▫$Pd/CeO_2$▫ catalysts and exposed surface on ▫$CO_2$▫ hydrogenation to methanol. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2021 = 27th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 22.-24. september 2021, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2021. Str. 153. ISBN 978-961-93849-9-2. [COBISS.SI-ID 89758979]
752. ŽERJAV, Gregor, ZAVAŠNIK, Janez, KOVAČ, Janez, PINTAR, Albin. The influence of Schottky barrier height onto visible-light triggered photocatalytic activity of ▫$TiO_2$▫ + Au composites. Applied Surface Science. [Print ed.]. 30 Mar. 2021, vol. 543, str. 148799-1-148799-10. ISSN 0169-4332. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169433220335583?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.apsusc.2020.148799. [COBISS.SI-ID 44698371]
753. JURJEVEC, Sarah, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin, ŽAGAR, Ema, KOVAČIČ, Sebastijan. Interpenetrating, amphoteric and ▫$\pi-conjugated$▫ polyelectrolytes through emulsion-templating. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2021 = 27th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 22.-24. september 2021, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2021. Str. 32. ISBN 978-961-93849-9-2. [COBISS.SI-ID 80019203]
754. VERDEL, Nada, RIJAVEC, Tomaž, RYBKIN, Iaroslav, ERZIN, Anja, VELIŠČEK, Žiga, PINTAR, Albin, LAPANJE, Aleš. Isolation, identification, and selection of bacteria with proof-of-concept for bioaugmentation of whitewater from wood-free paper mills. Frontiers in microbiology. Oct. 2021, vol. 12, [article no.] 758702, str. 1-15, ilustr. ISSN 1664-302X. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2021.758702/full, DOI: 10.3389/fmicb.2021.758702. [COBISS.SI-ID 80125955]
755. ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin. Nanostructured composites based on Bi and Ti mixed oxides for visible-light assisted heterogeneous photocatalysis. In: GARCÍA-LÓPEZ, Elisa I. (ed.). Materials science in photocatalysis. Amsterdam; Oxford; Cambridge: Elsevier, cop. 2021. Str. 397-407. ISBN 978-0-12-821859-4. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128218594000209, DOI: 10.1016/B978-0-12-821859-4.00020-9. [COBISS.SI-ID 74280195]
756. NOVAK TUŠAR, Nataša, TRENDAFILOVA, Ivalina, ŠULIGOJ, Andraž, RISTIĆ, Alenka, PINTAR, Albin, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. New insights into the synthesis of Fenton-like AOP catalysts for wastewater treatment. In: The 5th International Conference on New Photocatalytic Materials for Environment, Energy and Sustainability (NPM-5) [and] the 6th International Conference on Photocatalytic and Advanced Oxidation Technologies for the Treatment of Water, Air, Soil and Surfaces (PAOT-6) : Virtual conference, May 24-27, 2021. Szeged: University of Szeged, 2021. Str. 93. ISBN 978-963-306-789-5. [COBISS.SI-ID 73222659]
757. STRNIŠA, Filip, VIKRAM SAGAR, T., DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin, PLAZL, Igor. Ni-containing ▫$CeO_2$▫ rods for dry reforming of methane : activity tests and a multiscale lattice Boltzmann model analysis in two model geometries. Chemical engineering journal. 1 Jun. 2021, vol. 413, str. 1-13, ilustr. ISSN 1385-8947. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894720336196, DOI: 10.1016/j.cej.2020.127498. [COBISS.SI-ID 34724867]
758. BABIĆ, Kristina, TOMAŠIĆ, Vesna, GILJA, Vanja, LE CUNFF, Jerome, GOMZI, Vjeran, PINTAR, Albin, ŽERJAV, Gregor, KURAJICA, Stanislav, DUPLANČIĆ, Marina, ZELIĆ, Ivana Elizabeta, VUKUŠIĆ PAVIČIĆ, Tomislava, GRČIĆ, Ivana. Photocatalytic degradation of imidacloprid in the flat-plate photoreactor under UVA and simulated solar irradiance conditions - the influence of operating conditions, kinetics and degradation pathway. Journal of environmental chemical engineering. [Online ed.]. Aug. 2021, vol. 9, iss. 4, [article no.] 105611, str. 1-14. ISSN 2213-3437. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343721005881#!, DOI: 10.1016/j.jece.2021.105611. [COBISS.SI-ID 63086595]
759. PINTAR, Albin, ŽERJAV, Gregor. Photoelectron generation in plasmonic ▫$Au/TiO_2$▫ nanorod arrays for solar energy conversion: proof of concept. In: KRÝSA, Josef (ed.). New trends in photo and electro catalysis : proceedings of the 10th Czech-Austrian workshop : 8th December – 10th December 2021, Hnanice, Czech Republic. Prague: University of Chemistry and Technology, 2021. Str. 23. ISBN 978-80-7592-106-2. [COBISS.SI-ID 91563011]
760. ROŠKARIČ, Matevž, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin. Simplex - a simple method for surface area optimization. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2021 = 27th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 22.-24. september 2021, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2021. Str. 204. ISBN 978-961-93849-9-2. [COBISS.SI-ID 81123843]
761. ROŠKARIČ, Matevž, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin. Tehnika XPS : močno orodje za karakterizacijo fotoaktivnih katalizatorjev. Vakuumist : glasilo Društva za vakuumsko tehniko Slovenije. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 41, št. 1/2, str. 19-26, ilustr. ISSN 0351-9716. [COBISS.SI-ID 97040643]
762. ŽERJAV, Gregor, TERŽAN, Janvit, DJINOVIĆ, Petar, BARBIERIKOVÁ, Zuzana, HAJDU, Tomáš, BREZOVÁ, Vlasta, ZAVAŠNIK, Janez, KOVAČ, Janez, PINTAR, Albin. ▫$TiO_2-\beta-Bi_2O_3$▫ junction as a leverage for the visible-light activity of ▫$TiO_2$▫ based catalyst used for environmental applications. Catalysis today. [Print ed.]. 1 Feb. 2021, vol. 361, str. 165-175. ISSN 0920-5861. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0920586120301759, DOI: 10.1016/j.cattod.2020.03.053. [COBISS.SI-ID 33298215]
763. JURJEVEC, Sarah, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin, ŽAGAR, Ema, KOVAČIČ, Sebastijan. Tunable poly(aryleneethynylene) networks prepared by emulsion templating for visible-light-driven photocatalysis. Catalysis today. [Print ed.]. 1 Feb. 2021, vol. 361, str. 146-151, ilustr. ISSN 0920-5861. DOI: 10.1016/j.cattod.2020.01.049. [COBISS.SI-ID 22985238]
764. PINTAR, Albin (editor), GANTAR ALBREHT, Marjana (editor), CERC KOROŠEC, Romana (editor), LISJAK, Darja (editor), LOZINŠEK, Matic (editor), NOVAK-PINTARIČ, Zorka (editor), VALANT, Matjaž (editor), ZUPANČIČ, Silvo (editor). Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2021 = 27th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 22.-24. september 2021, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2021. 1 USB ključ, ilustr. ISBN 978-961-93849-9-2. [COBISS.SI-ID 75694595]


2022

765. KOTNIK, Tomaž, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin, ŽAGAR, Ema, KOVAČIČ, Sebastijan. Azine- and imine-linked conjugated polyHIPEs through Schiff-base condensation reaction. Polymer chemistry. [Online ed.]. 28 Jan. 2022, vol. 13, no. 4, str. 474-478. ISSN 1759-9962. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/PY/D1PY01467F, DOI: 10.1039/d1py01467f. [COBISS.SI-ID 93868547]
766. ŽERJAV, Gregor, ŽIŽEK, Krunoslav, ZAVAŠNIK, Janez, PINTAR, Albin. Brookite vs. rutile vs. anatase : what`s behind their various photocatalytic activities?. Journal of environmental chemical engineering. [Online ed.]. Jun. 2022, vol. 10, iss. 3, str. 1-18, ilustr. ISSN 2213-3437. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343722005954?via%3Dihub, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=15055, DOI: 10.1016/j.jece.2022.107722. [COBISS.SI-ID 105147139]
767. ŽERJAV, Gregor, ROŠKARIČ, Matevž, ZAVAŠNIK, Janez, KOVAČ, Janez, PINTAR, Albin. Effect of Au loading on Schottky barrier height in ▫$TiO_2$▫ + Au plasmonic photocatalysts. Applied Surface Science. [Print ed.]. 30 Mar. 2022, vol. 579, str. 152196-1-152196-13. ISSN 0169-4332. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169433221032244, DOI: 10.1016/j.apsusc.2021.152196. [COBISS.SI-ID 89691651]
768. VIKRAM SAGAR, T., ZAVAŠNIK, Janez, FINŠGAR, Matjaž, NOVAK TUŠAR, Nataša, PINTAR, Albin. Evaluation of ▫$Au/ZrO_2$▫ catalysts prepared via postsynthesis methods in ▫$CO_2$▫ hydrogenation to methanol. Catalysts. 14 Feb. 2022, vol. 12, iss. 2, str. 1-25. ISSN 2073-4344. https://www.mdpi.com/2073-4344/12/2/218, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=14780, DOI: 10.3390/catal12020218. [COBISS.SI-ID 97497347]
769. ROŠKARIČ, Matevž, ŽERJAV, Gregor, ZAVAŠNIK, Janez, PINTAR, Albin. The influence of synthesis conditions on the visible-light triggered photocatalytic activity of g- ▫$C_3N_4/TiO_2$▫ composites used in AOPs. Journal of environmental chemical engineering. [Online ed.]. Jun. 2022, vol. 10, iss. 3, str. 1-17, ilustr. ISSN 2213-3437. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343722005292, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=15037, DOI: 10.1016/j.jece.2022.107656. [COBISS.SI-ID 104243715]
770. KOVAČIČ, Sebastijan, JURJEVEC, Sarah, KOTNIK, Tomaž, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin, ŽAGAR, Ema. Photocatalysis at polymer surfaces : a new approach to efficient degradation of organic matter. In: The 6th International Conference on New Photocatalytic Materials for Environment, Energy and Sustainability (NPM-6) [and] the 7th International Conference on Photocatalytic and Advanced Oxidation Technologies for the Treatment of Water, Air, Soil and Surface (PAOT-7) : abstracts : Ljubljana, Slovenia, April 4-6, 2022. Ljubljana: National Institute of Chemistry, 2022. Str. 6. [COBISS.SI-ID 104998659]
771. PAUŠOVA, Šarka, BAUDYS, Michal, KOSINA, Jiří, PRAUS, Petr, PINTAR, Albin, ŽERJAV, Gregor, ROŠKARIČ, Matevž, FINŠGAR, Matjaž, KRÝSA, Josef. Photochemical stability of g-▫$C _3N_4$▫ in the gas phase. Journal of environmental chemical engineering. [Online ed.]. Jun. 2022, vol. 10, iss. 3, str. 1-20, ilustr. ISSN 2213-3437. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343722005206, DOI: 10.1016/j.jece.2022.107647. [COBISS.SI-ID 105270787]
772. RSC advances. PINTAR, Albin (member of editorial board 2015-). Cambridge: RSC Publishing, 2011-. ISSN 2046-2069. http://pubs.rsc.org/en/Journals/JournalIssues/RA. [COBISS.SI-ID 2513252]
773. KOTNIK, Tomaž, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin, ŽAGAR, Ema, KOVAČIČ, Sebastijan. Synthesis of highly porous polymeric photocatalysts with various condensation reaction. In: The 6th International Conference on New Photocatalytic Materials for Environment, Energy and Sustainability (NPM-6) [and] the 7th International Conference on Photocatalytic and Advanced Oxidation Technologies for the Treatment of Water, Air, Soil and Surface (PAOT-7) : abstracts : Ljubljana, Slovenia, April 4-6, 2022. Ljubljana: National Institute of Chemistry, 2022. Str. 92. [COBISS.SI-ID 105070083]
774. ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin. Use of plasmonic metals in advance oxidation processes for wastewater treatment. In: The 6th International Conference on New Photocatalytic Materials for Environment, Energy and Sustainability (NPM-6) [and] the 7th International Conference on Photocatalytic and Advanced Oxidation Technologies for the Treatment of Water, Air, Soil and Surface (PAOT-7) : abstracts : Ljubljana, Slovenia, April 4-6, 2022. Ljubljana: National Institute of Chemistry, 2022. Str. 45. [COBISS.SI-ID 105020931]Selected format of bibliographic unit: ISO 690
Sorting of bibliographic units: Year - ascending, title

A source of bibliographic data: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI, 13. 5. 2022