COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSBožidar OgorevcOsebna bibliografija za obdobje 1978-2021

1978

1. OGOREVC, Božidar. Nekatere reakcije N-heteroaril substituiranih formamidoksimov : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Ogorevc], 1978. 70 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1069359]


1979

2. OGOREVC, Božidar, GOMIŠČEK, Sergej. The determination of trace amounts of bismuth in geological materials by ac second harmonic tast polarography. V: Abstracts. Symposium on the analytical-geochemical methods for investigation of geological materials, Tatranská Lomnica, October 29 to November 2, 1979. 1 str. [COBISS.SI-ID 2010650]
3. VEBER, Marjan, BIZJAK, Mirko, OGOREVC, Božidar. STUDIJ POSTOPKOV ZA OPREDELITEV GEOLOSKIH MATERIALOV : 5.DEL. Ljubljana: RSS, 1979. 55 str. [COBISS.SI-ID 9807616]


1981

4. OGOREVC, Božidar. A polarographic approach to the determination of some antibiotics in human serum. V: Extended abstracts. Volume 2. 32nd Meeting [of the ] International Society of Electrochemistry, Dubrovnik/ Cavtat, September 13-20, 1981. [s.l]: [s.n.], 1981. Str. 730 (iii-39). [COBISS.SI-ID 2013210]


1982

5. OGOREVC, Božidar, HUDNIK, Vida, GOMIŠČEK, Sergej. Določevanje proteinsko nevezanega dela nekaterih cefalosporinskih antibiotikov v človeškem serumu z DPP = DPP determination of protein-unbound fraction of some cephalosporin antibiotics in human serum. V: DIMITRIJEVIĆ, Ljiljana (ur.). Izvodi radova sa programom = abstracts of papers with the programme. III sastanak hemičara Vojvodine [i] III jugoslovenski simpozijum analitičke hemije = 3rd meeting of chemists of Vojvodina [and] 3rd Yugoslav symposium on analytical chemistry. Novi Sad: Organizacioni odbor III Sastanka hemičara Vojvodine: Organizacioni odbor III Jugoslovenskog simpozijuma analitičke hemije, 1982. 2 str. (iv-16). [COBISS.SI-ID 2012954]
6. HUDNIK, Vida, OGOREVC, Božidar, KOZAK-LEGIŠA, Špela, BIZJAK, Mirko, LENGAR, Zvonko. Razvoj analiznih metod. Študij nekaterih analiznih sistemov in postopkov : [poročilo o delu za leto 1982]. Ljubljana: Kemijski inštitut "Boris Kidrič", 1982. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 10275840]


1983

7. VERČEK, Bojan, OGOREVC, Božidar, STANOVNIK, Branko, TIŠLER, Miha. Cyanoamino compounds in synthesis : syntheses of some heterocycles. Monatshefte für Chemie. 1983, 114, str. 789-798. ISSN 0026-9247. [COBISS.SI-ID 19429893]
8. VERČEK, Bojan, OGOREVC, Božidar, STANOVNIK, Branko, TIŠLER, Miha. Formation and some reactions of heterocyclic cyanoamines. Vestnik Slovenskega kemijskega društva. 1983, 30, 1, str. 51-60. Documenta chemica Yugoslavica. ISSN 0560-3110. [COBISS.SI-ID 19429381]
9. OGOREVC, Božidar, HUDNIK, Vida, GOMIŠČEK, Sergej. A rapid and simple method for determination of unbound cefazolin in human serum using a combination of ultrafiltration and differential pulse polarography. V: Scientific programme and abstracts. ISM '83 - 9th International symposium on microchemical techniques and trace analysis, Amsterdam, August 28 - September 2, 1983. 1 str. (vi-25). [COBISS.SI-ID 2055962]
10. OGOREVC, Božidar, HUDNIK, Vida, GOMIŠČEK, Sergej. Študij kompleksa cefazolin-Cu(II) s polarografskimi metodami = Study of the complex cefazolin-Cu(II) by polarographic methods. V: DOLAR, Davorin (ur.). Zbornik referatov. 8. jugoslovanski simpozij o elektrokemiji, Dubrovnik 1983. V Ljubljani: Univerza Edvarda Kardelja, Katedra za fizikalno kemijo, [1984]. Str. 308-312 (c31). [COBISS.SI-ID 2009114]


1984

11. HUDNIK, Vida, OGOREVC, Božidar, KOZAK, Elizabeta, GRGIČ, I., LENGAR, Zvonko, BUDIČ, Bojan. Določevanje antibiotikov in kovin v človeških tkivih in tekočinah ter študij njihovih interakcij. Ljubljana: RSS, 1984. 1 zv. (loč. pag.). Študij nekaterih analiznih sistemov in postopkov. [COBISS.SI-ID 10795008]
12. OGOREVC, Božidar, HUDNIK, Vida, GOMIŠČEK, Sergej. Študij interakcij cefazolina in bakrovih ionov z voltametrijskimi metodami = Voltametric studies on interaction of cefazolin with copper ions. Buletini i kimistëve dhe i teknologëve të Kosovës. 1984, vol. 4, no. 1, str. 152-153. ISSN 0351-8817. [COBISS.SI-ID 2013466]
13. OGOREVC, Božidar, HUDNIK, Vida, GOMIŠČEK, Sergej. Voltammetric studies on the complexation of cefazolin with copper ions. V: Recent applications of analytical voltammetry in industrial and environmental chemistry : proceedings of a conference held at the National Institute for Higher Education, Dublin, on June 6/7, 1984. Str. 28-31. [COBISS.SI-ID 2010138]


1985

14. KOZAK-LEGIŠA, Špela, OGOREVC, Božidar, HUDNIK, Vida. Določevanje sledov elementov v otroški hrani in vitaminsko mineralnih napitkih. V: Zbornik referatov. XIV. strokovni sestanek sanitarnih kemikov Slovenije in Hrvatske in 1. strokovni sestanek sanitarnih kemikov Jugoslavije, Radenci, 3.-5. oktobra 1985. Radenci: Sanitarni kemiki Slovenije: Farmacevtsko društvo Hrvatske-Sekcija prehrambeno-sanitarnih kemikov, 1985. Str. 1-9. [COBISS.SI-ID 2009370]
15. MAROLT-GOMIŠČEK, Marica, OGOREVC, Božidar, GOMIŠČEK, Sergej. The levels and possible interactions of microelements in patients with bacterial diseases treated by antibiotics. V: ISHIGAMI, Joji (ur.). Recent advances in chemotherapy : antimicrobial section : Proceedings of the 14th International Congress of Chemotherapy, Kyoto, 1985. Tokyo: University of Tokyo Press, 1985. Str. 339-340. [COBISS.SI-ID 2011930]
16. OGOREVC, Božidar. Polarografija cefalosporinov in njihovo določevanje v človeškem serumu : magistrsko delo. Ljubljana: [samozal.], 1985. 145 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 316975]
17. HUDNIK, Vida, OGOREVC, Božidar, KOZAK, Elizabeta. Razvoj analiznih postopkov za določevanje kovin v prehrambeni industriji. Ljubljana: RSS, 1985. 1 zv. (loč. pag.). Kakovostni parametri surovin in končnih proizvodov v živilski industriji. [COBISS.SI-ID 10934528]
18. OGOREVC, Božidar, HUDNIK, Vida, GOMIŠČEK, Sergej, SMYTH, Malcolm R., VOS, Johannes G. A spectroscopic and polarographic investigation of the complexation of cefazolin with copper(ii) ions. Inorganica Chimica Acta. [Print ed.]. 1985, vol. 108, str. l3-l6. ISSN 0020-1693. [COBISS.SI-ID 1996826]


1986

19. OGOREVC, Božidar, KRAŠNA, Adolf, HUDNIK, Vida. Določevanje sledov kovin v otroški hrani z anodno stripping voltametrijo. V: ADAMOVIĆ, Vladislav (ur.). Sinopsisi referata. VII. jugoslovenski kongres o ishrani, Budva, 22-25.X.1986. Budva: Savez društava za unapređenje ishrane naroda Jugoslavije, Društvo za unapređenje ishrane naroda Crne gore, 1986. Str. 178 (iv-1-27). [COBISS.SI-ID 2012698]
20. OGOREVC, Božidar, SMYTH, Malcolm R., HUDNIK, Vida, GOMIŠČEK, Sergej. Electroanalysis of cefazolin, ceftriaxone and cefotaxime. V: SMYTH, Malcolm R. (ur.), VOS, Johannes G. (ur.). Electrochemistry, sensors and analysis : Proceedings of the International Conference "Electroanalysis na h'Eireann" Sensors and Analysis, Dublin, Ireland, June 10-12, 1986. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 1986. Str. 403-409. Analytical Chemistry Symposia Series, vol. 25. ISBN 0-444-42719-8, ISBN 0-444-41786-9. [COBISS.SI-ID 2009626]
21. OGOREVC, Božidar, SMYTH, Malcolm R., HUDNIK, Vida, GOMIŠČEK, Sergej. Electroanalysis of cefazolin, ceftriaxone and cefotaxime. V: Electroanalysis na hÉireann : [abstracts]. An international conference dealing with the theory and application of electroanalytical chemistry, Dublin, Ireland, June 6-10, 1986. Dublin: National Institute for Higher Education, 1986. 1 str. (a3). [COBISS.SI-ID 2011418]
22. KOZAK-LEGIŠA, Špela, OGOREVC, Božidar, HUDNIK, Vida. Određivanje tragova elemenata u dečjoj hrani i vitaminsko-mineralnim napicima = Determination of trace elements in baby food and dietary supplements. Hrana i ishrana : časopis Saveza društava za unapređenje ishrane naroda Jugoslavije. 1986, vol. 27, br. 3, str. 177-180. ISSN 0018-6872. [COBISS.SI-ID 1997082]


1987

23. OGOREVC, Božidar, PIHLAR, Boris, GOMIŠČEK, Sergej, HUDNIK, Vida. Možnosti uporabe ciklične in stripping voltametrije pri študiju kompleksiranja bakrovih(II) ionov z nekaterimi cefalosporini = Potentialities of cyclic and stripping voltammetry for studying the complexation of copper(II) ions with some cephalosporins. V: Knjiga radova. X. jugoslovenksi simpozijum o elektrohemiji, Bečići, 1-5. jun 1987. Bor: [s. n.], 1987. Str. 329. [COBISS.SI-ID 1536249539]
24. OGOREVC, Božidar, KRAŠNA, Adolf, HUDNIK, Vida. A novel approach to decomposition of foodstuffs for stripping voltammetric determination of lead, cadmium and copper. Analytica chimica acta. [Print ed.]. 1987, vol. 196, str. 183-191. ISSN 0003-2670. [COBISS.SI-ID 1997338]
25. OGOREVC, Božidar. Študij interakcij med bakrovimi ioni in cefalosporini z elektrokemijskimi in spektroskopskimi metodami : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Ogorevc], 1987. 129 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3906560]


1988

26. KRAŠNA, Adolf, OGOREVC, Božidar, HUDNIK, Vida. Adsorpcijska stripping voltametrija cefalosporinov. V: Izvodi od soopštenijata = Abstracts. Peti Jugoslovenski simpozium po analitička hemija = Fifth Yugoslav symposium on analytical chemistry, Ohrid, 13-17 June 1988. Skopje: [s.n.], 1988. 1 str. (em 45). [COBISS.SI-ID 2012442]
27. OGOREVC, Božidar, HUDNIK, Vida, GOMIŠČEK, Sergej. Polarographic analysis of some cephalosporin antibiotics. Fresenius' Zeitschrift für Analytische Chemie. 1988, vol. 330, str. 59-64. ISSN 0016-1152. [COBISS.SI-ID 1997594]


1989

28. AUBERT, M..., REVILLON, P..., ŠTIRN, Jože, PINCEMIN, J... M., AUBERT, J..., FANUKO, N..., OGOREVC, Božidar, MAGAZZU, G..., CORTESE, G..., DECEMBRINI, F..., PUBLICANO, G..., ARENA, G... Mers d'Europe : etudes hydrologiques, chimiques et biologiques. 1er tome, Detroit de Messine. Revue internationale d'océanographie médicale. 1989, tome 95-96, str. 1-88. ISSN 0035-3493. [COBISS.SI-ID 1998362]


1990

29. OGOREVC, Božidar, KRAŠNA, Adolf, HUDNIK, Vida, GOMIŠČEK, Sergej. Adsorptive stripping voltametry of selected cephalosporin antibiotics and their direct determination in urine. V: Book of abstracts. Electrospainanalysis '90 in Asturias, an international conference on electroanalytical chemistry, Gijon, 4-8 June 1990. 1 str. (d-pp-1). [COBISS.SI-ID 2055706]
30. OGOREVC, Božidar, BENNER, W. Henry, HUDNIK, Vida, NOVAKOV, Tihomir. Ammonia and surface mediated fast oxidation of sulfur dioxide at atmospheric conditions. V: Abstracts. The 1990 European aerosol conference, Zurich, Switzerland, 1-5 October, 1990. Str. 102 (p3.4). [COBISS.SI-ID 2056474]


1991

31. OGOREVC, Božidar, KRAŠNA, Adolf, HUDNIK, Vida, GOMIŠČEK, Sergej. Adsorptive stripping voltametry of selected cephalosporin antibiotics and their direct determination in urine. Mikrochimica acta : Micro and Trace Analysis. [Print ed.]. 1991, vol. 1, str. 131-144. ISSN 0026-3672. [COBISS.SI-ID 1253402]
32. TAVČAR-KALCHER, Gabrijela, OGOREVC, Božidar, HUDNIK, Vida, PEJOVNIK, Stane. Confirmation of the presence of trivalent copper and peroxidic oxygen in superconducting YBa2Cu3O7-x materials and approval of their dependence on annealing procedure. Physica. C, Superconductivity and its applications. [Print ed.]. 1991, vol. c 175, str. 607-614. ISSN 0921-4534. [COBISS.SI-ID 1253658]
33. OGOREVC, Božidar, TAVČAR-KALCHER, Gabrijela, HUDNIK, Vida. Cyclic voltammetry of Cu(III)/Cu(II) couple in strong alkaline medium in the presence of tellurate anion. V: Electrochemical analysis : programme and abstracts. Leipzig, Germany: University of Leipzig, Department of Chemistry, 1991. 1 str. (p 55). [COBISS.SI-ID 1256986]
34. OGOREVC, Božidar, GOMIŠČEK, Sergej. Electrochemical analysis of cephalosporin antibiotics. Journal of pharmaceutical and biomedical analysis. [Print ed.]. 1991, vol. 9, no. 3, str. 225-236. ISSN 0731-7085. [COBISS.SI-ID 1253146]
35. GRABEC ŠVEGL, Irena, OGOREVC, Božidar, HUDNIK, Vida. Voltammetric characterization of interaction between selected herbicides and some metal ions of environmental significance. V: Electrochemical analysis : programme and abstracts. Leipzig, Germany: University of Leipzig, Department of Chemistry, 1991. 1 str. (p 40). [COBISS.SI-ID 1256730]


1992

36. LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška, OREL, Boris, GRABEC ŠVEGL, Irena, OGOREVC, Božidar. Ion storage ▫$CeO_2$▫ and mixed ▫$CeO_2-TiO_2$▫ films for electrochromic devices. V: FRANKOVIĆ, Bernard (ur.). Međunarodni kongres Energija i zaštita čovjekove okoline = International Congress Energy and Environment : Opatija - Croatia, 28 - 30 October 1992. Rijeka: Hrvatsko udruženje za sunčevu energiju: = Croatian Solar Energy Association, 1992. Zv. 1, str. 145-153. [COBISS.SI-ID 1159194]
37. LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška, OREL, Boris, GRABEC ŠVEGL, Irena, OGOREVC, Božidar. Optical and electrochemical properties of CeO2 and CeO2-TiO2 coatings. V: Optical materials technology for energy efficiency and solar energy conversion XI : proceedings. SPIE's meeting, 18 May 1992, Toulouse-Labège, France. Washington: SPIE, 1992. Str. 118-130. SPIE proceedings series, vol. 1728. ISSN 1017-2653. [COBISS.SI-ID 1468186]
38. BENNER, W... Henry, OGOREVC, Božidar, NOVAKOV, Tihomir. Oxidation of ▫$SO_2$▫ in thin water films containig ▫$NH_3$▫. Atmospheric environment. Part A, General topics. 1992, vol. 26a, no. 9, str. 1713-1723. ISSN 0960-1686. [COBISS.SI-ID 1157914]
39. GRABEC ŠVEGL, Irena, OGOREVC, Božidar, HUDNIK, Vida. Polarografic and voltammetric investigation on bioinorganic interactions in a system beavy metal ions - triazine herbicides. V: Book of abstracts. ESEAC'92, 4th European conference on electroanalysis, Noordwijkerhout, The Netherlands, 31 May - 3 June 1992. [S. l.: s. n.], 1992. Str. 70. [COBISS.SI-ID 1973274]
40. TAVČAR-KALCHER, Gabrijela, OGOREVC, Božidar, HUDNIK, Vida. Solid-liquid extraction kinetics and trivalent copper determination in Y-Ba-Cu-O type superconducting materials employing voltammetric detection. V: Book of abstracts. ESEAC'92, 4th European conference on electroanalysis, Noordwijkerhout, The Netherlands, 31 May - 3 June 1992. [S. l.: s. n.], 1992. Str. 121. [COBISS.SI-ID 1161754]
41. NOVIČ, Milko, PIHLAR, Boris, OGOREVC, Božidar. Study of intermediates obtained by UV irradiation of hexacyanoferrate (II and III) using high performance ion chromatography. V: New achievements in chromatography : abstracts. Opatija: Croatian society for chemical engineering: Croatian chemical society, 1992. 1 str. (ic-2). [COBISS.SI-ID 1161498]


1993

42. OGOREVC, Božidar, TAVČAR-KALCHER, Gabrijela, HUDNIK, Vida, PEJOVNIK, Stane. Electrochemical behaviour of a Cu(II)-Cu(III) couple : cyclic voltammetry and kinetic parameters at a platinum electrode in a strong alkaline medium and in the presence of tellurate anions. Journal of electroanalytical chemistry and interfacial electrochemistry. [Print ed.]. 1993, vol. 351, str. 81-90. ISSN 0022-0728. [COBISS.SI-ID 836890]
43. GRABEC ŠVEGL, Irena. Elektroanaliza izbranih s-triazinskih herbicidov in njihovih naravnih razgradnih produktov ter študij njihovih interakcij z nekaterimi kovinskimi ioni : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Grabec], 1993. 66 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 389423]
44. NOVIČ, Milko, PIHLAR, Boris, OGOREVC, Božidar, HUDNIK, Vida. Investigation of intermediates obtained by UV irradiation of iron hexacyanoferrates. V: Euroanalysis VIII : book of abstracts. European conference on analytical chemistry, Edinburgh, Scotland, UK, September 5-11, 1993. [S.l.]: The Royal Society of Chemistry, 1993. 1 str. (pl 38). [COBISS.SI-ID 956698]
45. GRABEC ŠVEGL, Irena, OGOREVC, Božidar, HUDNIK, Vida. Natural degradation products of a herbicide atrazine : a study and analytical utilisation of electrochemical behaviour at a plain mercury electrode. V: International symposium on electroanalysis in biomedical, environmental, and industrial sciences, University of Technology, Loughborough, United Kingdom, 20-23 April 1993 : abstracts of papers. 1 str. (p13). [COBISS.SI-ID 955930]
46. GRABEC ŠVEGL, Irena, OGOREVC, Božidar, HUDNIK, Vida. Natural degradation products of a herbicide atrazine : a study of coordination to copper(II) ions by an indirect polarographic method via a ligand exchange. V: International symposium on electroanalysis in biomedical, environmental, and industrial sciences, University of Technology, Loughborough, United Kingdom, 20-23 April 1993 : abstracts of papers. 1 str. (p12). [COBISS.SI-ID 956186]
47. LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška, OREL, Boris, GRABEC ŠVEGL, Irena, OGOREVC, Božidar, KALCHER, Kurt. Optical and electrochemical properties of ▫$CeO_2$▫ and ▫$CeO_2-TiO_2$▫ coatings. Solar energy materials and solar cells. [Print ed.]. 1993, vol. 31, str. 171-185. ISSN 0927-0248. [COBISS.SI-ID 846106]
48. TAVČAR-KALCHER, Gabrijela, OGOREVC, Božidar, LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška, OREL, Boris. Titanium doped ▫$CeO_x$▫ film sensor with inner redox system : a characterisation and possible application. V: International symposium on electroanalysis in biomedical, environmental, and industrial sciences, University of Technology, Loughborough, United Kingdom, 20-23 April 1993 : abstracts of papers. 1 str. (p-11). [COBISS.SI-ID 956442]
49. GRABEC ŠVEGL, Irena, OGOREVC, Božidar, HUDNIK, Vida, LOBNIK, Franc. Trace metal - herbicide interactions : electroanalytical approach to their coordination studies. Taipei, Taiwan: 2nd ICOBTE, Second International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements, September 5-10, 1993. [COBISS.SI-ID 2057498]


1994

50. TAVČAR-KALCHER, Gabrijela, OGOREVC, Božidar, LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška, OREL, Boris. Characterization of solution phase electrochemical films sensors based on metal oxides. V: Book of abstracts. 5th European conference on electroAnalysis, ESEAC'94, Venice, Italy, 22-26 May 1994. Str. 136. [COBISS.SI-ID 866074]
51. GRABEC ŠVEGL, Irena, OGOREVC, Božidar, CAI, Xiaohua, HUDNIK, Vida. A control of some pesticides and humic acid over a copper(II) ionic transfer from solution to solid phase represented by vermiculite modified carbon paste electrode. V: Book of abstracts. 5th European conference on electroAnalysis, ESEAC'94, Venice, Italy, 22-26 May 1994. Str. 135. [COBISS.SI-ID 1032474]
52. GRABEC ŠVEGL, Irena, OGOREVC, Božidar. Electroanalysis of s-triazine herbicides including their natural degradation products and studies of their interactions with some heavy metal ions. V: Book of abstracts. 1st International Young Investigatorsʼ Seminar on Analytical Chemistry, February 17-18, 1994, Ljubljana. Ljubljana: National Instutute of Chemistry, 1994. Str. 14. [COBISS.SI-ID 1977114]
53. TAVČAR-KALCHER, Gabrijela, OGOREVC, Božidar. Electrochemical redox film sensors based on metal oxides : characterisation and possible applications. V: Book of abstracts. 1st International Young Investigatorsʼ Seminar on Analytical Chemistry, February 17-18, 1994, Ljubljana. Ljubljana: National Instutute of Chemistry, 1994. Str. 8. [COBISS.SI-ID 2033178]
54. CAI, Xiaohua, KALCHER, Kurt, NEUHOLD, Christian, OGOREVC, Božidar. An improved voltammetric method for the determination of trace amounts of uric acid with electrochemically pretreated carbon paste electrodes. Talanta. [Print ed.]. 1994, no. 3, vol. 41, str. 407-413. ISSN 0039-9140. [COBISS.SI-ID 1030938]
55. GRABEC ŠVEGL, Irena, OGOREVC, Božidar, HUDNIK, Vida, TURK, Irena, LOBNIK, Franc. Investigation on s-triazine herbicide interactions with some metal ions and humic acid employing electrochemical detection modes. V: COPIN, A... (ur.), et al. Environmental behaviour of pesticides and regulatory aspects : developed from a symposium sponsored by the European Commission within the framework of COST ACTION 66 : proceedings of the 5th international workshop, Brussels, April 26-29, 1994. Rixensart: European Study Service, cop. 1994. Str. 205. ISBN 2-930119-03-9. [COBISS.SI-ID 1031194]
56. DEBACKER, A., YPERMAN, J., FRANCO, D., MULLENS, J., VAN POUCKE, L. C., OGOREVC, Božidar, TAVČAR-KALCHER, Gabrijela. Multicomponent analysis of cuprates with high Cu(III) content employing electroanalytical techniques. V: Book of abstracts. 5th European conference on electroAnalysis, ESEAC'94, Venice, Italy, 22-26 May 1994. Str. 100. [COBISS.SI-ID 1032730]
57. GRABEC ŠVEGL, Irena, OGOREVC, Božidar, HUDNIK, Vida. A polarographic investigation on interactions between Cu(II) ions and natural degradation products of a herbicide atrazine. Electroanalysis. [Print ed.]. 1994, vol. 6, str. 908-913. ISSN 1040-0397. [COBISS.SI-ID 846362]
58. LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška, OREL, Boris, GRABEC ŠVEGL, Irena, OGOREVC, Božidar. Sol-gel derived ▫$CeO_2$▫ and ▫$CeO_2-TiO_2$▫ ion storage coatings : structural, optical and electrochemical properties. Acta chimica slovenica. [Tiskana izd.]. 1994, vol. 41, št. 1, str. 39-64. ISSN 1318-0207. [COBISS.SI-ID 847386]
59. CAI, Xiaohua, KALCHER, Kurt, NEUHOLD, Christian, GOESSLER, Walter, GRABEC ŠVEGL, Irena, OGOREVC, Božidar. Studies on the voltammetric behaviour of a 2-mercaptoimidazole containing carbon paste electrode : determination of traces of silver. Fresenius' journal of analytical chemistry. 1994, vol. 348, str. 736-741. ISSN 0937-0633. [COBISS.SI-ID 846874]
60. CAI, Xiaohua, OGOREVC, Božidar, KALCHER, Kurt. A synergistic anodic and chemical modification of carbon paste electrodes for an open-circuit preconcentration and a voltammetric determination of trace adenine. V: Book of abstracts. 5th European conference on electroAnalysis, ESEAC'94, Venice, Italy, 22-26 May 1994. Str. 137. [COBISS.SI-ID 1033242]
61. OGOREVC, Božidar, CAI, Xiaohua, GRABEC ŠVEGL, Irena, HUDNIK, Vida. Trace copper sensing by anodic stripping voltammetry after an accumulation via ion-exchange route at carbon paste electrodes modified with vermiculite. V: Book of abstracts. 5th European conference on electroAnalysis, ESEAC'94, Venice, Italy, 22-26 May 1994. Str. 134. [COBISS.SI-ID 1032218]
62. GRABEC ŠVEGL, Irena, OGOREVC, Božidar, HUDNIK, Vida, LOBNIK, Franc. Trace metal-herbicide-humic acid interactions : electroanalytical approach to their coordination studies. V: ADRIANO, Domy C. (ur.). Biogeochemistry of trace elements. Nortwood: Science and Technology Letters, cop. 1994. Str. 537-550. Environmental Geochemistry and Health, Vol. 16, spec. iss. ISBN 0-905927-69-9. ISSN 0269-4042. [COBISS.SI-ID 847898]


1995

63. CAI, Xiaohua, OGOREVC, Božidar, BENFENATI, Emilio, KALCHER, Kurt, NOVIČ, Milko, GRABEC ŠVEGL, Irena. Batch square-wave voltammetric and flow-injection amperometric determination of trace amounts of bromofenoxim. Analytica chimica acta. [Print ed.]. 1995, vol. 310, str. 153-160, ilustr. ISSN 0003-2670. [COBISS.SI-ID 728346]
64. GRABEC ŠVEGL, Irena, OGOREVC, Božidar, HUDNIK, Vida. Clay modified carbon paste electrode as a model for the environmental bioinorganic interaction studies : influence of selected herbicides and humic acid on the uptake of Cu(II) ions from solution to solid phase. V: DÜRBECK, H. W. (ur.), KRAHL-URBAN, B. (ur.). Abstracts : Metal compounds in environment and life. Sixth International Hans Wolfang Nürnberg Memorial Symposium oat the Forschungszentrum Jülich, Germany from 9 to 12 May 1995. Jülich: Forschungszentrum Jülich, 1995. Str. 131 (b39). [COBISS.SI-ID 1397274]
65. OGOREVC, Božidar, CAI, Xiaohua, GRABEC ŠVEGL, Irena. Determination of traces of copper by anodic stripping voltammetry after its preconcentration via an ion-exchange route at carbon paste electrodes modified with vermiculite. Analytica chimica acta. [Print ed.]. 1995, vol. 305, str. 176-182. ISSN 0003-2670. [COBISS.SI-ID 846618]
66. CAI, Xiaohua, KALCHER, Kurt, LINTSCHINGER, Josef, NEUHOLD, Christian G., TYKARSKI, Janusz, OGOREVC, Božidar. Electrocatalytic amperometric detection of hydroxylamine with a palladium-modified carbon paste electrode. Electroanalysis. [Print ed.]. 1995, vol. 7, no. 6, str. 556-559. ISSN 1040-0397. [COBISS.SI-ID 1389850]
67. CAI, Xiaohua, KALCHER, Kurt, KOELBL, Gottfried, NEUHOLD, Christian, DIEWALD, Wolfgang, OGOREVC, Božidar. Electrocatalytic reduction of hydrogen peroxide on a palladium-modified carbon paste electrode. Electroanalysis. [Print ed.]. 1995, vol. 7, no. 4, str. 340-345. ISSN 1040-0397. [COBISS.SI-ID 1389594]
68. LOBNIK, Franc, MAČEK, Jožek, SUHADOLC, Marjetka, VIDIC, Nataša J., PINTAR, Marina, TURK, Inga, ZUPAN, Marko, GRČMAN, Helena, HODNIK, Andreja, VRŠČAJ, Borut, LESKOŠEK, Mirko, ŠIFTAR, Aleksander, MIHELIČ, Rok, KADUNC, Vinko, PRUS, Tomaž, HUDNIK, Vida, OGOREVC, Božidar, KOZAK-LEGIŠA, Špela, NOVIČ, Milko, BUDIČ, Bojan, GRABEC ŠVEGL, Irena. The fate of pesticides in the soil environment : final report : the results of COST 66 project. Ljubljana: University of Ljubljana, Biotechnical Faculty Dep. of Agronomy Centre for SoilScience and Environment: National Institute of Chemistry, 1995. X, 102 f., ilustr., graf. prik. [COBISS.SI-ID 2876793]
69. CAI, Xiaohua, OGOREVC, Božidar, TAVČAR-KALCHER, Gabrijela, WANG, Joseph. Indium-tin oxide film electrode as catalytic amperometric sensor for hydrogen peroxide. Analyst. 1995, vol. 120, str. 2579-2583, ilustr. ISSN 0003-2654. [COBISS.SI-ID 728858]
70. CAI, Xiaohua, OGOREVC, Božidar, TAVČAR-KALCHER, Gabrijela, KALCHER, Kurt. Insoluble inorganic salts as carbon paste electrode modifiers for preconcentration and voltammetric determination of oxalic acid. Electroanalysis. [Print ed.]. 1995, vol. 7, no. 7, str. 639-643, ilustr. ISSN 1040-0397. [COBISS.SI-ID 728602]
71. TAVČAR-KALCHER, Gabrijela, OGOREVC, Božidar. A novel electrode in potentiometric stripping analysis: ▫$CeO_2$▫ thin film with a built-in electrochemically resetable oxidant. V: YISAC'95 : List of participants; Program; Book of abstracts. Second Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry, July 2-5,1995, Graz. Graz: Institute for Analytical Chemistry: Karl-Franzens-Universität, 1995. 1 str. [COBISS.SI-ID 1394714]
72. GRABEC ŠVEGL, Irena, OGOREVC, Božidar. Solid phase extraction coupled to flow injection amperometric detection for the trace determination of bromofenoxim. V: YISAC'95 : List of participants; Program; Book of abstracts. Second Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry, July 2-5,1995, Graz. Graz: Institute for Analytical Chemistry: Karl-Franzens-Universität, 1995. 1 str. [COBISS.SI-ID 1392410]
73. CAI, Xiaohua, OGOREVC, Božidar, KALCHER, Kurt. Synergistic electrochemical and chemical modification of carbon paste electrodes for open-circuit preconcentration and voltammetric determination of trace adenine. Electroanalysis. [Print ed.]. 1995, vol. 7, no. 12, str. 1126-1131, ilustr. ISSN 1040-0397. [COBISS.SI-ID 712474]
74. RABER, Georg, KALCHER, Kurt, GRABEC ŠVEGL, Irena, OGOREVC, Božidar. The vermiculite modified carbon paste electrode as a model system for preconcentrating mono- and divalent cations. V: YISAC'95 : List of participants; Program; Book of abstracts. Second Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry, July 2-5,1995, Graz. Graz: Institute for Analytical Chemistry: Karl-Franzens-Universität, 1995. 1 str. [COBISS.SI-ID 1395738]
75. KALCHER, Kurt, GRABEC ŠVEGL, Irena, RABER, Georg, CAI, Xiaohua, TAVČAR-KALCHER, Gabrijela, OGOREVC, Božidar. The vermiculite-modified carbon paste electrode as a model system for preconcentrating mono- and divalent cations. Journal of electroanalytical chemistry and interfacial electrochemistry. [Print ed.]. 1995, vol. 386, str. 149-156. ISSN 0022-0728. [COBISS.SI-ID 847130]


1996

76. GRABEC ŠVEGL, Irena, OGOREVC, Božidar, ZUPAN, Marko. Carbon paste electrode modified with selected types of soil as an environmental sensor in metal ion uptake studies. V: Conference abstracts booklet. 6th European conference on electroanalysis, Durham, England, 25-29 March 1996. 1 str. [COBISS.SI-ID 799258]
77. TAVČAR-KALCHER, Gabrijela, OGOREVC, Božidar, CAI, Xiaohua, PIHLAR, Boris. CeO▫$_2$▫ thin film electrode with a built-in electrochemically resetable oxidant for potentiometric stripping analysis. Analytica chimica acta. [Print ed.]. 1996, vol. 329, str. 239-245, ilustr. ISSN 0003-2670. [COBISS.SI-ID 712218]
78. ZHANG, Xueji, ZHANG, Wuming, ZHOU, Xingyao, OGOREVC, Božidar. Fabrication, characterization and potential application of carbon fiber cylinder nano-electrodes. V: Conference abstracts booklet. 6th European conference on electroanalysis, Durham, England, 25-29 March 1996. 1 str. [COBISS.SI-ID 798234]
79. ZHANG, Xueji, ZHANG, Wuming, ZHOU, Xingyao, OGOREVC, Božidar. Fabrication, characterization, and potential application of carbon fiber cone nanometer-size electrodes. Analytical chemistry. [Print ed.]. 1996, vol. 68, no. 19, str. 3338-3343, ilustr. ISSN 0003-2700. [COBISS.SI-ID 710938]
80. TAVČAR-KALCHER, Gabrijela, OGOREVC, Božidar, KALCHER, Kurt. An investigation on sol-gel derived ▫$CeO_2-TiO_2$▫ thin film electrode for its application as amperometric sensor in continuous flow systems. V: Conference abstracts booklet. 6th European conference on electroanalysis, Durham, England, 25-29 March 1996. 1 str. [COBISS.SI-ID 799002]
81. TAVČAR-KALCHER, Gabrijela. Karakterizacija in uporabnost nekaterih tankih oksidnih filmov kot elektrokemijskih senzorjev = Characterisation and applicability of some oxide thin films as electrochemical sensors : doktorska disertacija. Ljubljana: [G. Tavčar], 1996. 86 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 16764677]
82. GRABEC ŠVEGL, Irena, OGOREVC, Božidar, HUDNIK, Vida. A methodological approach to the application of a vermiculite modified carbon paste electrode in interaction studies : influence of some pesticides on the uptake of Cu(II) from a solution to the solid phase. Fresenius' journal of analytical chemistry. 1996, vol. 354, str. 770-773, ilustr. ISSN 0937-0633. [COBISS.SI-ID 712730]
83. DE BACKER, A., YPERMAN, J., OGOREVC, Božidar, TAVČAR-KALCHER, Gabrijela, FRANCO, D., MULLENS, J., VAN POUCKE, L.C. Multicomponent analysis of sodium cuprate, NaCuO▫$_{2-x}$▫, having a high Cu(III) content. Analytica chimica acta. [Print ed.]. 1996, vol. 334, str. 103-111, ilustr. ISSN 0003-2670. [COBISS.SI-ID 704794]
84. ZHANG, Xueji, OGOREVC, Božidar, TAVČAR-KALCHER, Gabrijela, GRABEC ŠVEGL, Irena. Over-oxidized polypyrrole-modified carbon fibre ultramicroelectrode with an integrated silver/silver chloride reference electrode for the selective voltammetric measurement of dopamine in extremely small sample volumes. Analyst. 1996, vol. 121, str. 1817-1822, ilustr. ISSN 0003-2654. [COBISS.SI-ID 705050]
85. ZHANG, Xueji, OGOREVC, Božidar. Polymer-modified carbon fiber nano-electrodes as potentiometric and amperometric ultramicrosensors. V: Conference abstracts booklet. 6th European conference on electroanalysis, Durham, England, 25-29 March 1996. 1 str. [COBISS.SI-ID 798746]
86. GRABEC ŠVEGL, Irena, OGOREVC, Božidar. Soil modified carbon paste electrode as a new tool in the environmental binding interaction studies of some metal ions. V: Book of abstracts. YISAC'96, 3rd International Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry, Ljubljana, July 3-6, 1996. Ljubljana: National Instutute of Chemistry, 1996. 1 str. [COBISS.SI-ID 804122]
87. GRABEC ŠVEGL, Irena, OGOREVC, Božidar, NOVIČ, Milko. Solid phase extraction and flow injection amperometric determination of a herbicide bromofenoxim in water samples at low- and sub-parts-per-billion levels. V: Conference abstracts booklet. 6th European conference on electroanalysis, Durham, England, 25-29 March 1996. 1 str. [COBISS.SI-ID 798490]
88. GRABEC ŠVEGL, Irena, OGOREVC, Božidar, NOVIČ, Milko, BENFENATI, Emilio. Solid-phase extraction coupled with electrochemical detection for the determination of the herbicide bromofenoxim in water samples at low- and sub-▫$\mu$▫gl^{-1} levels. Analyst. 1996, vol. 121, str. 1839-1843, ilustr. ISSN 0003-2654. [COBISS.SI-ID 710682]
89. GRABEC ŠVEGL, Irena, OGOREVC, Božidar, NOVIČ, Milko. Tap water analysis on herbicide bromofenoxim by solid phase extraction coupled to electrochemical detection. V: Euroanalysis IX : book of abstracts. European Conference on Analytical Chemistry, Bologna (Italy) September 1-7, 1996. [s. l.]: [s. n.], 1996. 1 str. (fr p 80). [COBISS.SI-ID 795162]
90. GRABEC ŠVEGL, Irena, OGOREVC, Božidar, HUDNIK, Vida. Uporaba različnih elektrokemijskih tehnik in elektrod pri študiju interakcij ionov težkih kovin v okolju. V: GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). Zbornik referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi 1996, Maribor, 19. in 20. september 1996. Maribor: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 1996. Str. 191-196, ilustr. ISBN 86-435-0143-3. [COBISS.SI-ID 710426]


1997

91. TAVČAR-KALCHER, Gabrijela, KALCHER, Kurt, OGOREVC, Božidar. Applicability of a sol-gel derived ▫$CeO_2-TiO_2$▫ thin film electrode as an amperometric sensor in flow injection. Analyst. 1997, vol. 122, str. 371-375, ilustr. ISSN 0003-2654. [COBISS.SI-ID 748570]
92. ZHANG, Xueji, LIN, Jie, OGOREVC, Božidar, SPICHIGER, Ursula E. Construction on nanometer-sized carbon fiber disk electrode and its application for monitoring neurotransmitters at single cells. V: Micro and nanoscale technologies for biosciences : abstracts (lectures and posters). Nanotech '97, The European Conference, Montreux (Switzerland), November 17-21, 1997. 1 str. [COBISS.SI-ID 1555738]
93. GRABEC ŠVEGL, Irena. Elektrode iz ogljikove paste modificirane z vermikulitom in prstmi kot senzorji za študij interakcij nekaterih kovinskih ionov v okolju : doktorska disertacija = Vermiculite and soil modified carbon paste electrodes as environmental sensors for the interaction studies of some metal ions. Ljubljana: [I. Grabec Švegl], 1997. 107 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 65271552]
94. KOS, Vojka, HUDNIK, Vida, OGOREVC, Božidar. Examination of Cd-species in endive (Cichorium endiviae) by using differential pulse polarography. V: Metal compounds in environment and life : final programme and book of abstracts. Seventh International Hans Wolfang Nürnberg Memorial Symposium, 4-7 June, 1997, Modena - Italy. Str. 111-112 (p-15). [COBISS.SI-ID 1552154]
95. OGOREVC, Božidar. Razvoj sodobnih elektrokemijskih in spektroskopskih metod za študij analize in interakcij kovinskih ionov v ekosistemih : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju temeljnega raziskovanja. Ljubljana: Kemijski inštitut, 1997. 15, [32] f. [COBISS.SI-ID 105240064]
96. MO, Jianwei, OGOREVC, Božidar. Some possible coating routes for the preparation of modified carbon fibre ultramicro electrodes. V: YISAC'97 : 4th Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry, July 6-9, 1997, Graz. Graz: Institute for Analytical Chemistry: Karl-Franzens-Universität, 1997. 1 str. [COBISS.SI-ID 1527578]
97. OGOREVC, Božidar. Študij sodobne detekcije, priprave vzorcev in speciacije za uporabo v ekološki in biomedicinski analizi : letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 1997. Ljubljana: Kemijski inštitut, 1998. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 1699098]
98. GRABEC ŠVEGL, Irena, KOLAR, Mitja, OGOREVC, Božidar. Vermiculite clay minerals as an attractive carbon paste electrode modofier for a preconcentration and voltammetric determination of Ag(I) and Hg(II) ions. V: Metal compounds in environment and life : final programme and book of abstracts. Seventh International Hans Wolfang Nürnberg Memorial Symposium, 4-7 June, 1997, Modena - Italy. Str. 109-110 (p-14). [COBISS.SI-ID 1552410]


1998

99. MO, Jianwei, OGOREVC, Božidar. Cobalt and copper hexacyanoferrate modified carbon fibre microelectrode as potentiometric sensor for hydrazine. V: Book of abstracts. ESEAC'98, 7th European Conference on Electroanalysis, Coimbra, Portugal, 24-28 May, 1998. 1 str. (p-71). [COBISS.SI-ID 1787930]
100. MO, Jianwei, OGOREVC, Božidar, PIHLAR, Boris. Electrocatalytic determination of hydrazine at cobalt and copper hexacyanoferrate modified carbon fibre microelectrodes. V: Book of abstracts : YISAC '98. 5th Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry, July 1-4, 1998, Ljubljana. Ljubljana: National Institute of Chemistry, 1998. Str. 9. [COBISS.SI-ID 1650714]
101. BENFENATI, Emilio, GRASSO, P., MOLINA, C., BARCELÓ, D., GIAREI, C., GALASSI, S., GUZZELLA, L., STELLA, G., GRABEC ŠVEGL, Irena, OGOREVC, Božidar. An interlaboratory analysis on labile pesticides. Toxicological and environmental chemistry. 1998, vol. 65, str. 173-184. ISSN 0277-2248. [COBISS.SI-ID 1572890]
102. ZHANG, Xueji, OGOREVC, Božidar. Poly(tetrafluoroethylene) film housing of carbon fibers using capillary-pull technology for one-stage fabrication of carbon disk ultramicroelectrodes and their characterization. Analytical chemistry. [Print ed.]. 1998, vol. 70, str. 1646-1651. ISSN 0003-2700. [COBISS.SI-ID 1641242]
103. HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar. Some open questions and possible solutions to the fabrication of single carbon fibre ultramicroelectrodes. V: Book of abstracts : YISAC '98. 5th Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry, July 1-4, 1998, Ljubljana. Ljubljana: National Institute of Chemistry, 1998. Str. 11. [COBISS.SI-ID 1650970]
104. OGOREVC, Božidar. Študij sodobne detekcije, priprave vzorcev in speciacije za uporabo v ekološki in biomedicinski kemijski analizi : letno poročilo o rezultatih temeljnega raziskovalnega projekta v letu 1998 (št. projekta J1-8902, št. pogodbe 3411-97-21-8902). Ljubljana: Kemijski inštitut, 1999. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 1883930]
105. GRABEC ŠVEGL, Irena, KOLAR, Mitja, OGOREVC, Božidar, PIHLAR, Boris. Vermiculite clay mineral as an effective carbon paste electrode modifier for the preconcentration and voltammetric determination of Hg(II) and Ag(I) ions. Fresenius' journal of analytical chemistry. 1998, vol. 361, str. 358-362. ISSN 0937-0633. [COBISS.SI-ID 1670682]
106. OGOREVC, Božidar. YISAC'98 - 5th Young Investigators Seminar on Analytical Chemistry : [organization of scientific seminar]. Ljubljana: National Institute of Chemistry, July 1-4, 1998. [COBISS.SI-ID 1797146]


1999

107. ZHANG, Xueji, OGOREVC, Božidar, RUPNIK, Marjan, KREFT, Marko, ZOREC, Robert. Cathophoresis paint insulated carbon fibre ultramicro disc electrode and its application to in vivo amperometric monitoring of quantal secretion from single rat melanotrophs. Analytica chimica acta. [Print ed.]. 1999, vol. 378, no. 1/3, str. 135-143. ISSN 0003-2670. [COBISS.SI-ID 1787418]
108. MO, Jian-Wei, OGOREVC, Božidar. Direct voltammetric measurements of free potassium in blood and serum using a mixed copper and cobalt hexacyanoferrate modified microsensor. V: Modern electroanalytical methods : book of abstracts. International conference, September 19-23, 1999, Seč, Czech Republic. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999. 1 str. (or/12). ISBN 80-7194-212-X. [COBISS.SI-ID 1986842]
109. KONVALINA, Jiři, KHALED, Elmorsy, HASSAN, Hassan N. A., HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar, VYTŘAS, Karel. Evaluation of different carbon-substrate electrodes as supports for mercury film when applied in potentiometric stripping analysis of heavy metals. V: Modern electroanalytical methods : book of abstracts. International conference, September 19-23, 1999, Seč, Czech Republic. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999. 1 str. (po/56). ISBN 80-7194-212-X. [COBISS.SI-ID 1987098]
110. HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar. Glucose microsensor based on MnO[sub]2 and glucose oxidase modified carbon fibre electrode. V: Book of abstracts : YISAC '99. 6th Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry, Venice, July 1-10, 1999. [Venezia]: [s.n.], 1999. Str. 26. [COBISS.SI-ID 1923866]
111. ZHANG, Xueji, WANG, Joseph, OGOREVC, Božidar, SPICHIGER, Ursula E. Glucose nanosensor based on Prusian-blue modified carbon-fiber cone nanoelectrode and an integrated reference electrode. Electroanalysis. [Print ed.]. 1999, vol. 11, no. 13, str. 945-949, ilustr. ISSN 1040-0397. [COBISS.SI-ID 1984282]
112. MO, Jian-Wei, OGOREVC, Božidar. Trace hydrazine and hydroxylamine determination at mixed nickel and cobalt hexacyanoferrate modified microelectrode. V: Modern electroanalytical methods : book of abstracts. International conference, September 19-23, 1999, Seč, Czech Republic. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999. 1 str. (po/65). ISBN 80-7194-212-X. [COBISS.SI-ID 1987354]
113. LOBNIK, Franc, SUHADOLC, Marjetka, LEŠTAN, Domen, GRČMAN, Helena, ZUPAN, Marko, VIDIC, Nataša J., PRUS, Tomaž, HODNIK, Andreja, MIHELIČ, Rok, VRŠČAJ, Borut, HUDNIK, Vida, OGOREVC, Božidar, BUDIČ, Bojan, GRABEC ŠVEGL, Irena, KOS, Vojka. Vpliv talnih parametrov na obnašanje izbranih eksogenih substanc (terbutilazin; Cd) v talnih ekosistemih : zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 1999. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1999. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 2681209]


2000

114. OGOREVC, Božidar. Ali bo "zeleni" bizmut nadomestil živo srebro? : uspeh slovensko-ameriške raziskovalne naveze. Delo. [Tiskana izd.]. 6. sep. 2000, leto 42, št. 207, str. 15. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 2279962]
115. WANG, Joseph, LU, Jianmin, HOČEVAR, Samo B., FARIAS, Percio A. M., OGOREVC, Božidar. Bismuth-coated carbon electrodes for anodic stripping voltammetry. Analytical chemistry. [Print ed.]. 2000, vol. 72, no. 14, str. 3218-3222. ISSN 0003-2700. [COBISS.SI-ID 2152218]
116. HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar, WANG, Joseph. Can bismuth replace mercury in stripping voltammetric measurement of trace heavy metals. V: Program. Book of abstracts. List of participants. YISAC 2000, July 2-5, 2000, Graz. Graz: Uni Graz, Institute of Chemistry, Section Analytical Chemistry, 2000. Str. 19. [COBISS.SI-ID 2158362]
117. ŠVANCARA, Ivan, OGOREVC, Božidar, HOČEVAR, Samo B., VYTRAS, Karel. Characterisation and testing of carbon paste-based electrodes for their use in stripping potentiometry. V: EMONS, Hendrik (ur.), OSTAPCZUK, Peter (ur.). Electroanalysis : abstracts of the 8th International Conference held from 11 to 15 June 2000 at the University of Bonn, Germany. Jülich: Forschungszentrum Jülich, Central Library, 2000. 1 str. (d17). Schriften des Forschungszentrum Jülich, Reihe Umwelt/Environment, volume 22. ISBN 3-89336-261-4. ISSN 1433-5530. [COBISS.SI-ID 2133786]
118. MO, Jian-Wei, OGOREVC, Božidar, ZHANG, Xueji, PIHLAR, Boris. Cobalt and copper hexacyanoferrate modified carbon fibre microelectrode as an all-solid potentiometric microsensor for hydrazine. Electroanalysis. [Print ed.]. 2000, vol. 12, no. 1, str. 48-54. ISSN 1040-0397. [COBISS.SI-ID 2061850]
119. ŠVANCARA, Ivan, OGOREVC, Božidar, NOVIČ, Milko, VYTRAS, Karel. Determination of iodide in table salts containing some anticaking agents using stripping potentiometry with selective sensing at a tricresyl phosphate-based carbon paste electrode. V: EMONS, Hendrik (ur.), OSTAPCZUK, Peter (ur.). Electroanalysis : abstracts of the 8th International Conference held from 11 to 15 June 2000 at the University of Bonn, Germany. Jülich: Forschungszentrum Jülich, Central Library, 2000. 1 str. (d10). Schriften des Forschungszentrum Jülich, Reihe Umwelt/Environment, volume 22. ISBN 3-89336-261-4. ISSN 1433-5530. [COBISS.SI-ID 2133530]
120. OGOREVC, Božidar. Microelectrodes and microsensors : challenges and some solutions. Venezia (Italy): Università CA Foscari di Venezia, Dipartimento di chimica fisica, 17 November 2000. [COBISS.SI-ID 2236698]
121. WANG, Joseph, CHEN, Li, HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar. One-step electropolymeric co-immobilization of glucose oxidase and heparin for amperometric biosensing of glucose. Analyst. 2000, vol. 125, no. 8, str. 1431-1434, ilustr. ISSN 0003-2654. [COBISS.SI-ID 2162458]
122. HOČEVAR, Samo B., WANG, Joseph, CHEN, Liang, OGOREVC, Božidar. One-step electropolymeric coimmobilization of glucose oxidase and heparin for amperometric biosensing of glucose. V: EMONS, Hendrik (ur.), OSTAPCZUK, Peter (ur.). Electroanalysis : abstracts of the 8th International Conference held from 11 to 15 June 2000 at the University of Bonn, Germany. Jülich: Forschungszentrum Jülich, Central Library, 2000. 1 str. (c10). Schriften des Forschungszentrum Jülich, Reihe Umwelt/Environment, volume 22. ISBN 3-89336-261-4. ISSN 1433-5530. [COBISS.SI-ID 2133274]
123. HOČEVAR, Samo B. Priprava in karakterizacija biosenzorjev za glukozo na osnovi modificiranih mikroelektrod : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Hočevar], junij 2000. 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 22415621]
124. GRABEC ŠVEGL, Irena, OGOREVC, Božidar, BELE, Marjan. Sensing characteristics of novel carbon based film electrodes. V: 8th international meeting on chemical sensors, Basel, Switzerland, 2-5 July 2000 : abstract book. Amsterdam: Elsevier, cop. 2000. Str. 476 (poster no. 229). [COBISS.SI-ID 2158106]
125. OGOREVC, Božidar. Senzorji in sklopljeni sistemi v analizni kemiji : letno poročilo o rezultatih raziskovalnega programa za leto 2000. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2000. 9f. + [5]f. pril. [COBISS.SI-ID 2374682]
126. GRABEC ŠVEGL, Irena, OGOREVC, Božidar. Soil-modified carbon paste electrode : a useful tool in environmental assessment of heavy metal ion binding interactions. Fresenius' journal of analytical chemistry. 2000, vol. 367, no. 8, str. 701-706, ilustr. ISSN 0937-0633. [COBISS.SI-ID 2162202]
127. MO, Jianwei. Some poly-cyanometallate and poly-phenylenediamine surface modifications of carbon fibre microelectrodes and their analytical applications : Ph. D. dissertation. Ljubljana: [J. Mo], 2000. V, 98 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 106447872]
128. ŠVANCARA, Ivan, KONVALINA, Jiři, VYTŘAS, Karel, OGOREVC, Božidar. Stripping analyza s uhlikovou pastovou elektrodou pri stanoveni jodu v kuchynskych solich (Stripping analysis with a carbon paste electrode for the determination of iodine in table salts). V: Moderni elektroanalyticke metody XX : [book of abstracts]. Odborny seminař, 30. kvetna - 1. června 2000, Jetřichovice. Str. 15. [COBISS.SI-ID 2132506]


2001

129. HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar, WANG, Joseph. Bismuth film electrode for advanced stripping analysis. V: PITTCON 2001 : book of abstracts presented at Voyage of discovery. Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy, March 4-9, 2001, New Orleans, LA. Pittsburg: [s. n.], 2001. 1 str. (abstr. no. 1043). [COBISS.SI-ID 2338074]
130. WANG, Joseph, LU, Jianmin, HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar. Bismuth-coated screen-printed electrodes for stripping voltammetric measurements of trace lead. Electroanalysis. [Print ed.]. 2001, vol. 13, no. 1, str. 13-16. ISSN 1040-0397. [COBISS.SI-ID 2339354]
131. OGOREVC, Božidar. Carbon paste ultramicro electrodes for microanalysis. Las Cruces (New Mexico): New Mexico State University, Department of Chemistry and Biochemistry, March 2, 2001. [COBISS.SI-ID 2379034]
132. WANG, Joseph, HOČEVAR, Samo B., DEO, Randir P., OGOREVC, Božidar. Carbon-fiber microsensor for in vivo monitoring of trace zinc(II) based on electrochemical stripping analysis. Electrochemistry communications. 2001, vol. 3, no. 7, str. 352-356. ISSN 1388-2481. [COBISS.SI-ID 2428186]
133. HUTTON, Emily A., OGOREVC, Božidar, SMITH, Malcolm R. Cathodic electrochemical detection of nitrophenols at a bismuth film electrode. V: [Book of abstracts]. YISAC '01 [also] 8th Young Investigators' seminar on analytical chemistry, Pardubice (Czech Republic), July 2-5, 2001. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologicka, 2001. Str. 9. [COBISS.SI-ID 2504730]
134. HUTTON, Emily A. Cathodic electrochemical detection of nitrophenols at a bismuth film electrode : transfer report. Dublin (Ireland): National Center for Sensor Research, School of Chemical Sciences, Dublin City University; Ljubljana: Analytical Chemistry Laboratory, National Institute of Chemistry, August 2001. 84 f. [COBISS.SI-ID 2584858]
135. WANG, Joseph, DEO, Randhir Prakash, THONGMGAMDEE, Sompong, OGOREVC, Božidar. Effect of surface-active compounds on the stripping voltammetric response of bismuth film electrodes. Electroanalysis. [Print ed.]. 2001, vol. 13, no. 14, str. 1153-1156. ISSN 1040-0397. [COBISS.SI-ID 2498842]
136. WANG, Joseph, LU, Jianmin, KIRGÖZ, Ülkü Anik, HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar. Insights into the anodic stripping voltammetric behaviour of bismuth film electrodes. Analytica chimica acta. [Print ed.]. 2001, vol. 434, no. 1, str. 29-34. ISSN 0003-2670. [COBISS.SI-ID 2376474]
137. HUTTON, Emily A., OGOREVC, Božidar, HOČEVAR, Samo B., WELDON, Frances, SMITH, Malcolm R., WANG, Joseph. An introduction to bismuth film electrode for use in cathodic electrochemical detection. Electrochemistry communications. 2001, vol. 3, no. 12, str. 707-711. ISSN 1388-2481. [COBISS.SI-ID 2536986]
138. OGOREVC, Božidar. Mikroelektrode in mikrosenzorji : pravo orodje za mnoge sodobne analizne izzive. V: GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). Zbornik referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi 2001, Maribor, 20. in 21. september 2001. Maribor: Slovensko kemijsko društvo, 2001. 1. del, str. 121-124. ISBN 86-435-0418-1. [COBISS.SI-ID 2491162]
139. OGOREVC, Božidar, HOČEVAR, Samo B. Preparation and characterization of ultramicro-carbon paste electrodes. V: PITTCON 2001 : book of abstracts presented at Voyage of discovery. Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy, March 4-9, 2001, New Orleans, LA. Pittsburg: [s. n.], 2001. 1 str. (abstr. no. 1229). [COBISS.SI-ID 2338330]
140. HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar, WANG, Joseph. Recent advances in bismuth electrode for potentiometric and voltammetric stripping analysis. V: [Book of abstracts]. YISAC '01 [also] 8th Young Investigators' seminar on analytical chemistry, Pardubice (Czech Republic), July 2-5, 2001. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologicka, 2001. Str. 7-8. [COBISS.SI-ID 2504474]
141. OGOREVC, Božidar. Senzorji in sklopljeni sistemi v analizni kemiji : letno poročilo o rezultatih temeljnega raziskovalnega projekta za leto 2001. Ljubljana: Kemijski inštitut, 26.mar.2002. 9 f. + 8 f. pril. Delovnoporočilo KI, 2209. [COBISS.SI-ID 2731546]
142. MO, Jian-Wei, OGOREVC, Božidar. Simultaneous measurement of dopamine and ascorbate at their physiological levels using voltammetric microprobe based on overoxidized poly(1,2-phenylenediamine)-coated carbon fiber. Analytical chemistry. [Print ed.]. March 15, 2001, vol. 73, no. 6, str. 1196-1202, graf. prikazi. ISSN 0003-2700. [COBISS.SI-ID 2338586]


2002

143. HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar. Bizmutova elektroda : novo orodje pri elektrokemijskem določevanju težkih kovin v sledovih. V: GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). Zbornik referatov s posvetovanja. D. 1-2. Slovenski kemijski dnevi 2002, Maribor, 26. in 27. september 2002. Maribor: FKKT, 2002. Str. 297-302. ISBN 86-435-0491-2. [COBISS.SI-ID 2709018]
144. HUTTON, Emily A., OGOREVC, Božidar, SMYTH, Malcolm R. Cathodic electrochemical detection of nitrophenols at a bismuth film electrode. V: GOŁAŠ, Janusz (ur.). Book of abstracts. 9th International conference on electroanalysis, 9-13 June 2002, Cracow, Poland. Krakow: University of Mining and Metallurgy, 2002. Str. 159 (po 51). ISBN 83-88408-63-1. [COBISS.SI-ID 2716698]
145. HOČEVAR, Samo B., PAULIUKAITE, Rasa, OGOREVC, Božidar, WANG, Joseph. Characterization and applicability of a bismuth bulk electrode. V: GOŁAŠ, Janusz (ur.). Book of abstracts. 9th International conference on electroanalysis, 9-13 June 2002, Cracow, Poland. Krakow: University of Mining and Metallurgy, 2002. Str. 63 (o 27). ISBN 83-88408-63-1. [COBISS.SI-ID 2716442]
146. ŠVANCARA, Ivan, OGOREVC, Božidar, NOVIČ, Milko, VYTRAS, Karel. Determination of iodide in table salt by stripping potentiometry at a carbon-paste electrode. Analytical and bioanalytical chemistry. 2002, vol. 372, no. 7/8, str. 795-800. ISSN 1618-2642. [COBISS.SI-ID 2634010]
147. HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar. Določevanje sledov cinka in bakra v vzorcih substance G-CSF : Direktna anodna stripping voltametrična metoda z uporabo bizmutove tankoslojne elektrode : fazno poročilo 1. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2002. 6 f. + [2] f. pril. Delovno poročilo KI, 2171. [COBISS.SI-ID 2552858]
148. FLECHSIG, Gerd-Uwe, KORBOUT, Olga, HOČEVAR, Samo B., THONGNGAMDEE, Sompong, OGOREVC, Božidar, GRÜNDLER, Peter, WANG, Joseph. Electrically heated bismuth-film electrode for voltammetric stripping measurements of trace materials. Electroanalysis. [Print ed.]. 2002, vol. 14, no. 3, str. 192-196. ISSN 1040-0397. [COBISS.SI-ID 2574362]
149. PAULIUKAITE, Rasa, OGOREVC, Božidar. Electrochemical detection of hydrogen peroxide at carbon based electrodes modified with selected polycyanometalates. V: GOŁAŠ, Janusz (ur.). Book of abstracts. 9th International conference on electroanalysis, 9-13 June 2002, Cracow, Poland. Krakow: University of Mining and Metallurgy, 2002. Str. 160 (po 52). ISBN 83-88408-63-1. [COBISS.SI-ID 2716954]
150. HUTTON, Emily A., PAULIUKAITE, Rasa, OGOREVC, Božidar, SMYTH, Malcolm R. An electrochemical microsensor for the selective determination of ascorbic acid in gastric juice. V: GOŁAŠ, Janusz (ur.). Book of abstracts. 9th International conference on electroanalysis, 9-13 June 2002, Cracow, Poland. Krakow: University of Mining and Metallurgy, 2002. Str. 62 (o 26). ISBN 83-88408-63-1. [COBISS.SI-ID 2716186]
151. TURŠIČ, Janja, GRGIĆ, Irena, BUDIČ, Bojan, BIZJAK, Mirko, NOVAK, Breda, ŽIVEC, Lidija, OGOREVC, Božidar, FABRICIJO, Marija, KOŠUTA, Mirjam, MARKIČ, Jože, STANIČ, Klemen. Meritve koncentracij kovin v prašnih usedlinah in anorganskih vlaken v zraku okolice Salonita Anhovo za leto 2002. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2003. 27 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2225. [COBISS.SI-ID 2801690]
152. HUTTON, Emily A., OGOREVC, Božidar, SMYTH, Malcolm R. A new approach for measuring ascorbic acid under acidic conditions using microelectrodes modified with inorganic films. V: Book of abstracts. YISAC 2002 - 9th Young investigators' seminar on analytical chemistry, Ljubljana, June 26-29, 2002. Ljubljana: Jožef Stefan Institute: National Institute of Chemistry, 2002. Str. 7. [COBISS.SI-ID 2631194]
153. ŠVANCARA, Ivan, OGOREVC, Božidar, HOČEVAR, Samo B., VYTŘAS, Karel. Perspectives of carbon paste electrodes in stripping potentiometry. Analytical sciences. 2002, vol. 18, no. 3, str. 301-305. ISSN 0910-6340. [COBISS.SI-ID 2593818]
154. HOČEVAR, Samo B., WANG, Joseph, DEO, Randir P., OGOREVC, Božidar. Potentionmetric stripping analysis at bismuth-film electrode. Electroanalysis. [Print ed.]. 2002, vol. 14, no. 2, str. 112-115. ISSN 1040-0397. [COBISS.SI-ID 2552602]
155. ZHANG, Xueji, OGOREVC, Božidar, WANG, Joseph. Solid-state pH nanoelectrode based on polyaniline thin film electrodeposited onto ion-beam etched carbon fiber. Analytica chimica acta. [Print ed.]. 2002, vol. 452, str. 1-10. ISSN 0003-2670. [COBISS.SI-ID 2542874]
156. HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar, WANG, Joseph, PIHLAR, Boris. A study on operational parameters for advanced use of bismuth film electrode in anodic stripping voltammetry. Electroanalysis. [Print ed.]. 2002, vol. 14, no. 24, str. 1707-1712. ISSN 1040-0397. [COBISS.SI-ID 2765594]
157. HOČEVAR, Samo B. Tankoslojna bizmutova elektroda in njena uporaba za elektrokemijsko določanje nekaterih težkih kovin v sledovih : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. B. Hočevar], 2002. 95 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2718234]
158. OGOREVC, Božidar. Ultramicroelectrodes and sensors : challenges and some solutions : [neuroscience informal seminar]. San Francisco: University of California at San Francisco, UCSF Neuroscience Graduate Program, November 15, 2002. [COBISS.SI-ID 2756378]
159. OGOREVC, Božidar. Ultramicroelectrodes and sensors : challenges and some solutions : [special seminar]. Las Cruces (New Mexico): New Mexico State University, Department of Chemistry and Biochemistry, November 11, 2002. [COBISS.SI-ID 2756122]
160. STIBILJ, Vekoslava, HORVAT, Milena, KALCHER, Kurt, KNAPP, Guenter, OGOREVC, Božidar, PIHLAR, Boris, UGO, Paolo, VYTRAS, Karel, TAVČAR, Polona, MAZEJ, Darja, SMRKOLJ, Polona, HUTTON, Emily A., Members of scientific and/or organizing committee. YISAC 2002 - 9th Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : [organization]. Ljubljana, June 26-29, 2002. [COBISS.SI-ID 2763290]


2003

161. BUDIČ, Bojan, NOVAK, Breda, ŽIVEC, Lidija, OGOREVC, Božidar, LAZAR, Silvana, REŠČIČ, Lojzka. Analiza materialov iz proizvodnje cementa v Salonitu Anhovo : [poročilo za leto 2002]. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2003. 17 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2226. [COBISS.SI-ID 2801946]
162. HUTTON, Emily A., HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar, SMYTH, Malcolm R. Bismuth film electrode for simultaneous adsorptive stripping analysis of trace cobalt and nickel using constant current chronopotentiometric and voltammetric protocol. Electrochemistry communications. 2003, vol. 5, no. 8, str. 765-769. ISSN 1388-2481. [COBISS.SI-ID 2875930]
163. HUTTON, Emily A., HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar, SMYTH, Malcolm R. Bismuth film electrode for simultaneous trace cobalt and nickel measurement using adsorptive stripping analysis : [poster presented at] ELECTROCHEM, incorporating 44th Corrosion Science Symposium, held 14-17 September 2003 at University of Southampton, UK. London: Society of Chemical Industry, 2003. [COBISS.SI-ID 2914074]
164. HOČEVAR, Samo B., HUTTON, Emily A., OGOREVC, Božidar, WANG, Joseph. Bismuth versus mercury electrodes in modern electrochemical analysis : [lecture]. V: Bringing together the elements of science : PITTCON 2003 proceedings. Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy, March 9-14, 2003, Orlando, FL. Pittsburg: [s. n.], 2003. 1 str. (230-10). [COBISS.SI-ID 2946330]
165. VYTRAS, Karel, ŠVANCARA, Ivan, METELKA, Radovan, HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar. Bismutove filmove elektrody a potenciometricka rozpoušteci analyza. V: BAREK, Jiři (ur.). Moderni elektrochemicke metody : sbornik prednašek z XXIII. konference, Jetřichovice 20.-22. kvetna 2003. Praha: Česka společnost chemicka, 2003. Str. 7-9. ISBN 80-86238-29-6. [COBISS.SI-ID 2835226]
166. HOČEVAR, Samo B., HUTTON, Emily A., ŠVANCARA, Ivan, OGOREVC, Božidar, VYTRAS, Karel. Can bismuth replace mercury in modern electrochemical analysis?. V: BAREK, Jiři (ur.). Moderni elektrochemicke metody : sbornik prednašek z XXIII. konference, Jetřichovice 20.-22. kvetna 2003. Praha: Česka společnost chemicka, 2003. Str. 4-6. ISBN 80-86238-29-6. [COBISS.SI-ID 2834970]
167. HUTTON, Emily A. Chemically modified carbon-based electrodes for the detection of some substances of environmental and biomedical significance : a thesis submitted for the degree of doctor of philosophy. Dublin, Ireland: Dublin City University; Ljubljana, Slovenia: National Institute of Chemistry, September 2003. XV, 237 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2957594]
168. OGOREVC, Božidar. Design, fabrication, characterization and application of single ultramicroelectrodes : [lecture at the Department of Analytical Chemistry]. Pardubice (Czech Republic): University of Pardubice, Faculty of Chemical technology, May 22, 2003. [COBISS.SI-ID 2837786]
169. HUTTON, Emily A., OGOREVC, Božidar, SMYTH, Malcolm R. Determination of some heavy metals in soil extracts using stripping analysis at bismuth film electrode. V: Book of abstracts. YISAC '03 - 10th Young investigators' seminar on analytical chemistry, Venice, June 3-5, 2003. [S. l.: s. n.], 2003. Str. 36. [COBISS.SI-ID 2839578]
170. HOČEVAR, Samo B., NOVAK, Breda, BUDIČ, Bojan, OGOREVC, Božidar. Določevanje fluora v različnih trdnih vzorcih s potenciometričnim določevanjem fluoridnih ionov z ionoselektivno elektrodo po totalnem razklopu. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2004. 36 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2266. [COBISS.SI-ID 3029530]
171. TURŠIČ, Janja, GRGIĆ, Irena, VERBIČ, Nuša, BUDIČ, Bojan, OGOREVC, Božidar, FABRICIJO, Marija, KOŠUTA, Mirjam, MARKIČ, Jože, STANIČ, Klemen. Meritve koncentracij kovin v prašnih usedlinah in anorganskih vlaken v zraku okolice Salonita Anhovo za leto 2003. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2004. 31 f. + 15 f. pril., ilustr. Delovno poročilo KI, 2265. [COBISS.SI-ID 3029274]


2004

172. OGOREVC, Božidar. Analiza materialov iz proizvodnje cementa iz Salonita Anhovo : Kemijska karakterizacija atmosferskih aerosolov in njihova vloga pri pretvorbi S(IV) v S(VI) zvrsti. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2004. 8 f. + 11 f. pril., ilustr. Delovno poročilo KI, 2281. [COBISS.SI-ID 3085082]
173. BUDIČ, Bojan, VERBIČ, Nuša, NOVAK, Breda, HOČEVAR, Samo B., TURŠIČ, Janja, OGOREVC, Božidar, LAZAR, Silvana, REŠČIČ, Lojzka, LJUBIČ-MLAKAR, Tanja. Analiza materialov iz proizvodnje cementa iz Salonita Anhovo : letno poročilo 2003, 2. del (B-Kemijska analiza materialov iz proizvodnega procesa. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2004. 28 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2268. [COBISS.SI-ID 3030298]
174. OGOREVC, Božidar, HOČEVAR, Samo B., HUTTON, Emily A., WANG, Joseph. Bismuth film electrodes : a renaissance in electrochemical stripping analysis? : [lecture]. V: Book of abstracts. 10th International conference on electroanalysis, 6-10 June 2004, Galway (Ireland). National University of Ireland, Galway, 2004. Str. 32 (o-28). [COBISS.SI-ID 3046170]
175. HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar, HUTTON, Emily A. Bismuth is replacing mercury in modern sensor science. RMZ - Materials and geoenvironment : periodical for mining, metallurgy and geology. [Tiskana izd.]. jun. 2004, letn. 51, št. 2 i.e. št. 3, str. 1936-1938. ISSN 1408-7073. [COBISS.SI-ID 216026880]
176. HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar, WANG, Joseph. Carbon nanotube-modified electrodes fot enhanced voltammetric sensing of some organic compounds of biomedical and environmental importance : [poster]. V: Book of abstracts. 10th International conference on electroanalysis, 6-10 June 2004, Galway (Ireland). National University of Ireland, Galway, 2004. Str. 101 (p-42). [COBISS.SI-ID 3046682]
177. WANG, Joseph, HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar. Carbon nanotube-modified glassy carbon electrode for adsorptive stripping voltammetric detection of ultratrace levels of 2,4,6-trinitrotoluene. Electrochemistry communications. 2004, vol. 6, no. 2, str. 176-179. ISSN 1388-2481. [COBISS.SI-ID 2992922]
178. HUTTON, Emily A., OGOREVC, Božidar, SMYTH, Malcolm R. Cathodic electrochemical detection of nitrophenols at a bismuth film electrode for use in flow analysis. Electroanalysis. [Print ed.]. 2004, vol. 16, no. 19, str. 1616-1621. ISSN 1040-0397. [COBISS.SI-ID 3150362]
179. PAULIUKAITE, Rasa, HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar, WANG, Joseph. Characterization and applications of a bismuth bulk electrode. Electroanalysis. [Print ed.]. 2004, vol. 16, no. 9, str. 719-723. ISSN 1040-0397. [COBISS.SI-ID 3030554]
180. HUTTON, Emily A., OGOREVC, Božidar. Ex situ bismuth film preparation for use in electrochemical microanalysis : [poster]. V: Book of abstracts. 10th International conference on electroanalysis, 6-10 June 2004, Galway (Ireland). National University of Ireland, Galway, 2004. Str. 99 (p-40). [COBISS.SI-ID 3046426]
181. HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar, SCHACHL, Klemens, KALCHER, Kurt. Glucose microbiosensor based on MnO[sub]2 and glucose oxidase modified carbon fiber microelectrode. Electroanalysis. [Print ed.]. 2004, vol. 16, no. 20, str. 1711-1716. ISSN 1040-0397. [COBISS.SI-ID 3150106]
182. TURŠIČ, Janja, GRGIĆ, Irena, BUDIČ, Bojan, OGOREVC, Božidar, FABRICIJO, Marija, KOŠUTA, Mirjam, MARKIČ, Jože, STANIČ, Klemen. Meritve koncentracij kovin v prašnih usedlinah in anorganskih vlaken v zraku okolice Salonita Anhovo za leto 2004 : letno poročilo za l. 2004, 1. del (A - Onesnaženost okolja). Ljubljana: Kemijski inštitut, 2005. 30 f. + 20 f. pril., ilustr. Delovno poročilo KI, 2311. [COBISS.SI-ID 3261722]
183. OGOREVC, Božidar, HOČEVAR, Samo B. Nanometre dimensions in electrochemical sensor : design, fabrication and performance. V: SLONANO 2004 : programme and book of abstracts. 3rd Slovenian workshop on nanoscience and nanotechnology, Ljubljana, 21-22 October, 2004. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2004. Str. 29. [COBISS.SI-ID 3138330]
184. HUTTON, Emily A., ELTEREN, Johannes Teun van, OGOREVC, Božidar, SMYTH, Malcolm R. Validation of bismuth film electrode for determination of cobalt and cadmium in soil extracts using ICP-MS. Talanta. [Print ed.]. 2004, vol. 63, no. 4, str. 849-855. ISSN 0039-9140. [COBISS.SI-ID 3037466]


2005

185. OGOREVC, Božidar. Analitika in kemijska karakterizacija materialov ter procesov : letno poročilo o rezultatih raziskovalnega programa za leto 2005. Ljubljana: Kemijski inštitut, 28. februar 2006. 12 f. + 4 f. pril., ilustr. Delovno poročilo KI, 2365. [COBISS.SI-ID 3470106]
186. BUDIČ, Bojan, VERBIČ, Nuša, NOVAK, Breda, TURŠIČ, Janja, HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar, LAZAR, Silvana, REŠČIČ, Lojzka, LJUBIČ-MLAKAR, Tanja. Analiza materialov iz proizvodnje cementa Salonita Anhovo : letno poročilo 2004, 2. del (B-Kemijska analiza materialov iz proizvodnega procesa). Ljubljana: Kemijski inštitut, 2005. 24 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2314. [COBISS.SI-ID 3261978]
187. BUDIČ, Bojan, NOVAK, Breda, TURŠIČ, Janja, RADIČ, Helena, ŠALINGER, Suzana, OGOREVC, Božidar, LAZAR, Silvana, REŠČIČ, Lojzka, LJUBIČ-MLAKAR, Tanja. Analiza materialov iz proizvodnje cementa Salonita Anhovo : letno poročilo 2005, 2. del (B-Kemijska analiza materialov iz proizvodnega procesa). Ljubljana: Kemijski inštitut, 2006. 24 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2363. [COBISS.SI-ID 3475226]
188. HOČEVAR, Samo B., ŠVANCARA, Ivan, BALDRIANOVÁ, Lucie, TESAŘOVÁ, Eva, VYTŘAS, Karel, OGOREVC, Božidar. Bismuth-powder modified carbon paste electrode and its potentialities in electrochemical stripping analysis : [lecture]. V: BAREK, Jiři (ur.). Moderni elektrochemicke metody : sbornik prednašek z XXV. mezinarodniho odborneho seminare, Jetřichovice 24.-26. kvetna 2005 = Modern electrochemical methods : proceedings of the 25th international professional seminar. Praha: Česka společnost chemicka, 2005. Str. 68-70. ISBN 80-86238-45-8. [COBISS.SI-ID 3296794]
189. HOČEVAR, Samo B., WANG, Joseph, DEO, Randhir Prakash, MUSAMEH, Mustafa, OGOREVC, Božidar. Carbon nanotube modified microelectrode for enhanced voltammetric detection of dopamine in the presence of ascorbate. Electroanalysis. [Print ed.]. 2005, vol. 17, no. 5/6, str. 417-422. ISSN 1040-0397. [COBISS.SI-ID 3230746]
190. SLAVEC, Marija, HUTTON, Emily A., OGOREVC, Božidar. Electrochemical behaviour of melatonin. V: Book of abstracts. 12th Young Investigators` Seminar on Analytical Chemistry, Sarajevo, July 5-10, 2005. Sarajevo: University of Sarajevo, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Department of Chemistry, 2005. Str. 87. [COBISS.SI-ID 3332634]
191. HUTTON, Emily A., HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar. Ex situ preparation of bismuth film microelectrode for use in electrochemical stripping microanalysis. Analytica chimica acta. [Print ed.]. 2005, vol. 537, no. 1/2, str. 285-292. ISSN 0003-2670. [COBISS.SI-ID 3240730]
192. HOČEVAR, Samo B., ŽIVIN, Marko, HAWLINA, Marko, MILUTINOVIĆ ŽIVIN, Aleksandra, OGOREVC, Božidar. In vivo application of overoxidized poly (1,2-phenylenediamine) coated carbon fiber microelectrode for stimulataneous measurement od dopamine, serotonin and ascorbate. V: OSREDKAR, Damjan (ur.), KORITNIK, Blaž (ur.), BON, Jurij (ur.). Abstract book : [Neuroscience `05 : neurobiology, neurology, psychiatry, cognitive neuroscience]. Sinapsa Neuroscience Symposium, 18th-20th November 2005, Ljubljana, Slovenia_. Ljubljana: Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association, 2005. Str. 88. ISBN 961-91704-0-7. [COBISS.SI-ID 20464857]
193. HOČEVAR, Samo B., ŽIVIN, Marko, OGOREVC, Božidar, HAWLINA, Marko. In vivo application of overoxidized poly(1,2-phenylenediamine) coated carbon fiber microelectrode for simultaneous measurement of dopamine, serotonin and ascorbate : [oral presentation]. V: Bioelectrochemistry-2005 : scientific programme and book of abstracts. XVIIIth International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics of the Bioelectrochemical Society, and 3rd Spring Meeting Bioelectrochemistry of the International Society ofElectrochemistry, Coimbra, Portugal, June 19-24, 2005. Coimbra: Redhorse - Industria Grafica, 2005. 1 str. (op-50). [COBISS.SI-ID 3296282]
194. OGOREVC, Božidar (intervjuvanec). Kot da bi našli in ocenili enega v množici milijarde ljudi : vrhunsko raziskovalno orodje za trdne materiale. Delo. [Tiskana izd.]. 1. dec. 2005, let. 47, št. 278, str. 18. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 3443994]
195. OGOREVC, Božidar (intervjuvanec), KOVAČEVIČ, Miroslav. LA-ICP-MS - nova aparatura na Kemijskem inštitutu : sodelovanje v televijski oddaji. Ljubljana: POP TV, 24 ur, 3. december 2005. 2 min. [COBISS.SI-ID 3417626]
196. TURŠIČ, Janja, GRGIĆ, Irena, KOVAČEVIČ, Miroslav, OGOREVC, Božidar, FABRICIJO, Marija, KOŠUTA, Mirjam, MARKIČ, Jože, STANIČ, Klemen, LJUBIČ-MLAKAR, Tanja. Meritve koncentracij kovin v prašnih usedlinah in anorganskih vlaken v zraku okolice Salonita Anhovo za leto 2005 : letno poročilo, 1. del (A - Onesnaženost okolja). Ljubljana: Kemijski inštitut, 2006. 35 f. + 21 f. pril., ilustr. Delovno poročilo KI, 2360. [COBISS.SI-ID 3474714]
197. HOČEVAR, Samo B., HUTTON, Emily A., OGOREVC, Božidar, ŽIVIN, Marko, MILUTINOVIĆ ŽIVIN, Aleksandra. Nano-materials and membranes - toward sensitive and selective electrochemical micro(bio)sensing for in vivo application : [poster]. V: Nanotechnology in biodiagnostics and analytics [also] NBDA conference, Grenoble, 29-30 June 2005 : delegate handbook. [S.l.]: Nanoforum, 2005. Str. 39. [COBISS.SI-ID 3297562]
198. HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar. Nano-materials and membranes for electrochemical micro(bio)sensing applications. V: SLONANO 2005 : programme and book of abstracts. 4th Symposium of science and technology of nanomaterials in Slovenia, October 24th -25th, 2005, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Jozef Stefan Institute: National Institute of Chemistry, 2005. Str. 18. [COBISS.SI-ID 3377946]
199. OGOREVC, Božidar, HOČEVAR, Samo B., HUTTON, Emily A., SLAVEC, Marija. Nanometre sensor design and fabrication for electrochemical recognition in biomedical microenvironments : [lecture]. V: Nanotechnology in biodiagnostics and analytics [also] NBDA conference, Grenoble, 29-30 June 2005 : delegate handbook. [S.l.]: Nanoforum, 2005. Str. 31. [COBISS.SI-ID 3297306]
200. STRLIČ, Matija, PIHLAR, Boris, MAUKO, Lea, KOLAR, Jana, HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar. A new electrode for micro-determination of paper pH. Restaurator : international journal for the preservation of library and archival materials. 2005, vol. 26, no. 3, str. 159-171. ISSN 0034-5806. [COBISS.SI-ID 3342874]
201. LIN, Jie, ZHOU, Dao Min, HOČEVAR, Samo B., MCADAMS, Eric T., OGOREVC, Božidar, ZHANG, Xueji. Nickel hexacyanoferrate modified screen-printed carbon electrode for sensitive detection of ascorbic acid and hydrogen peroxide. Frontiers in bioscience. 2005, vol. 10, no. 1, str. 483-491. ISSN 1093-9946. [COBISS.SI-ID 3231002]
202. HOČEVAR, Samo B., ŠVANCARA, Ivan, OGOREVC, Božidar, VYTŘAS, Karel. Novel electrode for electrochemical stripping analysis based on carbon paste modified with bismuth powder. Electrochimica Acta. [Print ed.]. 2005, vol. 51, no. 4, str. 706-710. ISSN 0013-4686. [COBISS.SI-ID 3387162]
203. HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar, ŽIVIN, Marko, MILUTINOVIĆ ŽIVIN, Aleksandra, HAWLINA, Marko, HUTTON, Emily A. Priprava in primerjava mikrosenzorjev za in vivo določevanje nekaterih živčnih prinašalcev = Preparation and comparison of microsensors for in vivo measurements of selected neurotransmitters. V: GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). Slovenski kemijski dnevi 2005, Maribor, 22. in 23. september 2005. Maribor: FKKT, 2005. Str. [1-7] (abstr. v knjigi povzetkov, str. 135), graf. prikazi. ISBN 86-435-0722-9. [COBISS.SI-ID 3366938]
204. BUDIČ, Bojan, ELTEREN, Johannes Teun van, KOVAČEVIČ, Miroslav, OGOREVC, Božidar. Sodobne spektroskopske tehnike za elemntno analizo različnih materialov. V: Fizika : priložnost za slovensko gospodarstvo, Ljubljana, 10. maj 2005 : predavanja in postri. Ljubljana: DMFA: UL: IJS: GZS, 2005. 7 str. [COBISS.SI-ID 3429914]
205. OREL, Boris, SURCA, Angelja Kjara, JOVANOVSKI, Vasko, JEŠE, Robi, SLEMENIK PERŠE, Lidija, HOČEVAR, Samo B., HUTTON, Emily A., OGOREVC, Božidar, JESIH, Adolf. Structural and electrical studies of a sol-gel derived nanocomposite ionic liquid based on positively charged polysilsesquioxane and iodide. Electrochemistry communications. 2005, vol. 7, no. 7, str. 692-696. ISSN 1388-2481. [COBISS.SI-ID 3282970]


2006

206. BUDIČ, Bojan, RADIČ, Helena, NOVAK, Breda, OGOREVC, Božidar, LAZAR, Silvana, REŠČIČ, Lojzka, LJUBIČ-MLAKAR, Tanja. Analiza materialov iz proizvodnje cementa Salonita Anhovo za leto 2006 : letno poročilo, 2. del (B-Kemijska analiza materialov iz proizvodnega procesa). Ljubljana: Kemijski inštitut, 2007. 27 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2398. [COBISS.SI-ID 3730202]
207. OGOREVC, Božidar, HOČEVAR, Samo B. Bismuth based electrodes : a breakthrough in electrochemical detection : [invited lecture]. V: AGGARWAL, S. K. (ur.). Discussion meet on role of electrochemistry in biosensors, nano-materials, fuel cells and ionic liquids [also] DM-BNFL-2006 : September 24-25, 2006, Mumbai, India. Mumbai [India]: Indian Society for ElectroAnalytical Chemistry, 2006. Str. 66-69. ISBN 81-7525-752-0. [COBISS.SI-ID 3612186]
208. HUTTON, Emily A., HOČEVAR, Samo B., MAUKO, Lea, OGOREVC, Božidar. Bismuth film electrode for anodic stripping voltammetric determination of tin. Analytica chimica acta. [Print ed.]. 2006, vol. 580, no. 2, str. 244-250. ISSN 0003-2670. [COBISS.SI-ID 3624730]
209. HOČEVAR, Samo B., HUTTON, Emily A., OGOREVC, Božidar. Bismuth film electrode for electrochemical detection of low concentrations of tin : [oral presentation]. V: [Book of abstracts]. 11th International conference on electroanalysis [also] ESEAC2006, Bordeau, France, 11-15 June 2006. European Society for ElectroAnalytical Chemistry, 2006. 1 str. (appl13). [COBISS.SI-ID 3522074]
210. HUTTON, Emily A., OGOREVC, Božidar, HOČEVAR, Samo B., SMYTH, Malcolm R. Bismuth film microelectrode for direct voltammetric measurement of trace cobalt and nickel in some simulated and real body fluid samples. Analytica chimica acta. [Print ed.]. 2006, vol. 557, no. 1/2, str. 57-63. ISSN 0003-2670. [COBISS.SI-ID 3421466]
211. SLAVEC, Marija, OGOREVC, Božidar. Development of stripping electrochemical method for the determination of melatonin in pharmaceutical formulations. V: Book of abstracts. 13th Young Investigators` Seminar on Analytical Chemistry, July 5th - 8th, 2006, Zagreb, Croatia. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Chemical Engineering and technology, 2006. Str. p17. [COBISS.SI-ID 3520794]
212. TURŠIČ, Janja, GRGIĆ, Irena, RADIČ, Helena, OGOREVC, Božidar, FABRICIJO, Marija, KOŠUTA, Mirjam, MARKIČ, Jože, STANIČ, Klemen, LJUBIČ-MLAKAR, Tanja. Meritve koncentracij kovin v prašnih usedlinah in anorganskih vlaken v zraku okolice Salonita Anhovo za leto 2006 : letno poročilo, 1. del (A - Onesnaženost okolja). Ljubljana: Kemijski inštitut, 2007. 26 f. + 8 f. pril., ilustr. Delovno poročilo KI, 2396. [COBISS.SI-ID 3729946]
213. SLAVEC, Marija, OGOREVC, Božidar. Oxidized carbon surface for enhanced voltammetric detection of melatonin : [poster]. V: [Book of abstracts]. 11th International conference on electroanalysis [also] ESEAC2006, Bordeau, France, 11-15 June 2006. European Society for ElectroAnalytical Chemistry, 2006. 1 str. (p2-022). [COBISS.SI-ID 3522330]
214. MAUKO, Lea, STRLIČ, Matija, PIHLAR, Boris, KOLAR, Jana, OGOREVC, Božidar. Polyaniline-coated carbon electrodes for the measurement of paper pH. V: Book of abstracts. 13th Young Investigators` Seminar on Analytical Chemistry, July 5th - 8th, 2006, Zagreb, Croatia. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Chemical Engineering and technology, 2006. Str. p5. [COBISS.SI-ID 27752709]
215. BUDIČ, Bojan, GRILC, Viktor, OGOREVC, Božidar, NOVAK, Breda. Preiskava vzorcev morske soli za posipavanje cest. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2006. 4 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2371. [COBISS.SI-ID 3519770]
216. ŠVANCARA, Ivan, BALDRIANOVÁ, Lucie, TESAŘOVÁ, Eva, HOČEVAR, Samo B., ELSUCCARY, Saber A. A., ECONOMOU, Anastasios, SOTIROPOULOS, Sotiris, OGOREVC, Božidar, VYTŘAS, Karel. Recent advances in anodic stripping voltammetry with bismuth-modified carbon paste electrodes. Electroanalysis. [Print ed.]. 2006, vol. 18, no. 2, str. 177-185. ISSN 1040-0397. [COBISS.SI-ID 3423258]
217. HOČEVAR, Samo B., ŽIVIN, Marko, MILUTINOVIĆ ŽIVIN, Aleksandra, HAWLINA, Marko, HUTTON, Emily A., OGOREVC, Božidar. Simultaneous in vivo measurement of dopamine, serotonin and ascorbate in the striatum of experimental rats using voltammetric microprobe. Frontiers in bioscience. 1 Sep 2006, vol. 11, str. 2782-2789. ISSN 1093-9946. [COBISS.SI-ID 3588378]


2007

218. MAUKO, Lea, OGOREVC, Božidar. Amperometric glucose biosensor based on FeRu-hexacyanoferrate and polymer-glucose oxidase modified microelectrode : [lecture]. V: YISAC'07 Proceedings. 14th Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry, YISAC'07, Pardubice, June 25-28, 2007. Pardubice: University of Pardubice, 2007. Str. 76-77. ISBN 978-80-7194-969-5. [COBISS.SI-ID 3797274]
219. BUDIČ, Bojan, NOVAK, Breda, OGOREVC, Božidar. Analiza filtrskih depozitov na 18 elementov. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2007. 8 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2419. [COBISS.SI-ID 3850266]
220. BUDIČ, Bojan, NOVAK, Breda, OGOREVC, Božidar, LAZAR, Silvana, REŠČIČ, Lojzka, VUK, Tomaž. Analiza materialov iz proizvodnje cementa Salonita Anhovo : letno poročilo 2007. 2. del, B - Kemijska analiza materialov iz proizvodnega procesa. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2008. 29 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2436. [COBISS.SI-ID 3905050]
221. BUDIČ, Bojan, OGOREVC, Božidar, NOVAK, Breda. Analiza težkih kovin v delcih PM10. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2007. 8 str., ilustr. Delovno poročilo KI, 2426. [COBISS.SI-ID 4041242]
222. HOČEVAR, Samo B., ŠVANCARA, Ivan, OGOREVC, Božidar, VYTRAS, Karel. Antimony film electrode for electrochemical stripping analysis. Analytical chemistry. [Print ed.]. 2007, vol. 79, no. 22, str. 8639-8643. ISSN 0003-2700. [COBISS.SI-ID 3827738]
223. SLAVEC, Marija, OGOREVC, Božidar. Bismuth-polymer composite film electrodes for environmental stripping analysis : [poster]. V: 58th Annual meeting of the International Society of Electrochemistry : September 9 to 14, 2007, Banff, Canada : [book of abstracts]. [.S.l.: s.n.], 2007. 1 str. [COBISS.SI-ID 3796762]
224. OGOREVC, Božidar, BELE, Marjan, GRABEC ŠVEGL, Irena. Carbon nanoparticles thin film electrode prepared by using substrate induced deposition approach : [lecture]. V: 58th Annual meeting of the International Society of Electrochemistry : September 9 to 14, 2007, Banff, Canada : [book of abstracts]. [.S.l.: s.n.], 2007. 1 str. [COBISS.SI-ID 3796506]
225. HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar. Development of micro-(bio)sensors using nano-structured materials : [poster]. V: BES 2007. XIXth International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics, Toulouse, France, 1-4 April 2007. [S. l.]: The Bioelectrochemical Society, 2007. Str. 79. [COBISS.SI-ID 3708698]
226. JOVANOVSKI, Vasko, OREL, Boris, JERMAN, Ivan, HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar. Electrochemical and in-situ Raman spectroelectrochemical study of 1-methyl-3-propylimidazolium iodide ionic liquid with added iodine. Electrochemistry communications. 2007, vol. 9, no. 8, str. 2062-2066. ISSN 1388-2481. http://www.sciencedirect.com/science/journal/13882481/. [COBISS.SI-ID 3699482]
227. TRIGLAV, Jure, PAL, Robert, OGOREVC, Božidar, VAN ELTERN, Hans, ŽIVIN, Marko. Laser ablation-inductively coupled plasma mass spectrometry with image analysis for quantitative multielemental mapping in rat brain sections. V: KORITNIK, Blaž (ur.), OSREDKAR, Damjan (ur.). Book of abstracts. Sinapsa Neuroscience Conference '07, 5th-7th October 2007, Ljubljana. Ljubljana: Sinapsa, Slovensko društvo za nevroznanost, Slovenian Neuroscience Association, 2007. Str. 109. ISBN 978-961-91704-2-7. [COBISS.SI-ID 23386073]
228. GRGIĆ, Irena, BUDIČ, Bojan, OGOREVC, Božidar, KOŠUTA, Mirjam, STANIČ, Klemen, LJUBIČ-MLAKAR, Tanja. Meritve koncentracij težkih kovin v delcih PM10 in anorganskih vlaken v zraku okolice Salonita Anhovo za leto 2007. 1. del, A - Onesnaženost okolja. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2008. 21 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2433. [COBISS.SI-ID 3904538]
229. LAOCHAROENSUK, Rawiwan, BULBARELLO, Andrea, HOČEVAR, Samo B., MANNINO, Saverio, OGOREVC, Božidar, WANG, Joseph. On-demand protection of electrochemical sensors based on adaptive nanowires. Journal of the American Chemical Society : JACS. 2007, vol. 129, no. 25, str. 7774-7775. ISSN 0002-7863. [COBISS.SI-ID 3726362]
230. SLAVEC, Marija, OGOREVC, Božidar. Polymer-coated bismuth film electrodes for voltammetric analysis of lead and cadmium : [lecture]. V: YISAC'07 Proceedings. 14th Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry, YISAC'07, Pardubice, June 25-28, 2007. Pardubice: University of Pardubice, 2007. Str. 121-122. ISBN 978-80-7194-969-5. [COBISS.SI-ID 3797018]
231. HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar. Preparation and characterization of carbon paste micro-electrode based on carbon nano-particles. Talanta. [Print ed.]. 2007, issue 3, vol. 74, str. 405-411. ISSN 0039-9140. [COBISS.SI-ID 3827994]
232. HOČEVAR, Samo B., DANIELE, Salvatore, BRAGATO, Carlo, OGOREVC, Božidar. Reactivity at the film/solution interface of ex situ prepared bismuth film electrodes : a scanning electrochemical microscopy (SECM) and atomic force microscopy (AFM) investigation. Electrochimica Acta. [Print ed.]. 2007, vol. 53, no. 2, str. 555-560. ISSN 0013-4686. [COBISS.SI-ID 3767834]
233. BUDIČ, Bojan, RADIČ, Helena, OGOREVC, Božidar. Validacija postopkov analize filtrskih depozitov na 18 elementov. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2007. 16 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2405. [COBISS.SI-ID 3731482]


2008

234. OGOREVC, Božidar. Analitika in kemijska karakterizacija materialov ter procesov : zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega programa v obdobju 2004-2008. Ljubljana: Kemijski inštitut, april 2009. 1 zv., ilustr. Delovno poročilo KI, 2473. [COBISS.SI-ID 4142362]
235. BUDIČ, Bojan, NOVAK, Breda, OGOREVC, Božidar, LAZAR, Silvana, REŠČIČ, Lojzka, VUK, Tomaž. Analiza materialov iz proizvodnje cementa Salonita Anhovo : letno poročilo 2008. 2. del, B - Kemijska analiza materialov iz proizvodnega procesa. Ljubljana: Kemijski inštitut, marec 2009. 28 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2469. [COBISS.SI-ID 4123162]
236. BALDRIANOVÁ, Lucie, TERASOVA, Eva, SLAVEC, Marija, HOČEVAR, Samo B., ŠVANCARA, Ivan, OGOREVC, Božidar, VYTŘAS, Karel. Anodic stripping voltammetry with antimony-based electrodes as a new type of mercury-free sensors. V: PROSEN, Helena (ur.). Book of abstracts. 15th Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry (YISAC), Ljubljana, Slovenia, July 2-5, 2008. Ljubljana: Faculty of Chemistry and Chemical Technology, 2008. Str. 33-34. ISBN 978-961-6286-96-1. [COBISS.SI-ID 3978266]
237. HOČEVAR, Samo B., ŠVANCARA, Ivan, OGOREVC, Božidar, VYTŘAS, Karel. Antimony film electrode for electrochemical stripping measurement of trace heavy metals. V: Book of abstracts of the 12th International conference on electroanalysis : Prague, Czech Republic, 16-19 June 2008. Prague: European Society for ElectroAnalytical Chemistry, 2008. Str. s30-s31. Chemicke listy, Vol. 102, Suppl. ISSN 0009-2770. [COBISS.SI-ID 4007706]
238. TESAŘOVÁ, Eva, BALDRIANOVÁ, Lucie, HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar, ŠVANCARA, Ivan, VYTŘAS, Karel. Antimony film-plated carbon paste electrode for voltammetric determination of trace heavy metals : [poster presentated at the] 59th Annual Meeting of the ISE "Electrochemistry down to the molecular level: interfacial science for life and technology". Sevilla [Spain]: International Society of Electrochemistry, 7-12 September 2008. [COBISS.SI-ID 4301850]
239. TESAŘOVÁ, Eva, BALDRIANOVÁ, Lucie, HOČEVAR, Samo B., ŠVANCARA, Ivan, METELKA, Radovan, OGOREVC, Božidar, VYTŘAS, Karel. Antimony- vs. bismuth-modified carbon paste electrodes and related sensors in electrochemical stripping analysis. V: Book of abstracts of the 12th International conference on electroanalysis : Prague, Czech Republic, 16-19 June 2008. Prague: European Society for ElectroAnalytical Chemistry, 2008. Str. s149. Chemicke listy, Vol. 102, Suppl. ISSN 0009-2770. [COBISS.SI-ID 4008218]
240. BALDRIANOVÁ, Lucie, HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar, ŠVANCARA, Ivan, TESAŘOVÁ, Eva, VYTŘAS, Karel. Antimony-modified electrodes in electrochemical stripping analysis of trace heavy metals : [poster presentated at the] 59th Annual Meeting of the ISE "Electrochemistry down to the molecular level: interfacial science for life and technology". Sevilla [Spain]: International Society of Electrochemistry, 7-12 September 2008. [COBISS.SI-ID 4301594]
241. SLAVEC, Marija, HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar. Bismuth film microelectrode modified with overoxidized poly-1-naphtylamine protective membrane for enhanced stripping voltammetric detection. Electroanalysis. [Print ed.]. 2008, vol. 20, no. 12, str. 1309-1316. ISSN 1040-0397. http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/117346605/ABSTRACT. [COBISS.SI-ID 3951130]
242. GRABEC ŠVEGL, Irena, BELE, Marjan, OGOREVC, Božidar. Carbon black nanoparticles film electrode prepared by using substrate-induced deposition approach. Analytica chimica acta. [Print ed.]. 2008, vol. 628, no. 2, str. 173-180. ISSN 0003-2670. [COBISS.SI-ID 4031770]
243. GRGIĆ, Irena, BUDIČ, Bojan, OGOREVC, Božidar, KOŠUTA, Mirjam, STANIČ, Klemen, LJUBIČ-MLAKAR, Tanja. Meritve koncentracij težkih kovin v delcih PM10 in anorganskih vlaken v zraku okolice Salonita Anhovo za leto 2008. 1. del, A - Onesnaženost okolja. Ljubljana: Kemijski inštitut, marec 2009. 17 f. + 17 f. pril., ilustr. Delovno poročilo KI, 2464. [COBISS.SI-ID 4122394]
244. PAULIUKAITE, Rasa, HOČEVAR, Samo B., HUTTON, Emily A., OGOREVC, Božidar. Novel electrochemical microsensor for hydrogen peroxide based on iron-ruthenium hexacyanoferrate modified carbon fiber electrode. Electroanalysis. [Print ed.]. 2008, vol. 20, no. 1, str. 47-53. ISSN 1040-0397. http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/117346605/ABSTRACT. [COBISS.SI-ID 3832090]
245. TESAŘOVÁ, Eva, BALDRIANOVÁ, Lucie, ŠVANCARA, Ivan, HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar, VYTŘAS, Karel. Použiti antimonovych elektrod v anodicke rozpoušteci voltametrii težkych kovu = Use of antimony electrodes in anodic stripping voltammetry of heavy metals. V: BAREK, Jiři (ur.). Moderni elektrochemicke metody : sbornik prednašek z XXVIII. mezinarodni odborne konference, Jetřichovice 26.-29. kvetna 2008 = Modern electrochemical methods : proceedings of the 25th international professional conference. Praha: Česka společnost chemicka = Czech Chemical Society, 2008. Str. 116-117. ISBN 978-80-86238-39-5. [COBISS.SI-ID 3988506]
246. MAUKO, Lea. Priprava in karakterizacija glukoznih biosenzorjev na osnovi modificiranih ogljikovih elektrod : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Mauko], 2008. 62 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3903770]
247. SLAVEC, Marija. Priprava in karakterizacija površinsko modificiranih ogljikovih mikro-elektrod kot senzorjev za nekatere biološko in okoljsko pomembne snovi : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Slavec], 2008. 158 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 241942272]
248. MAUKO, Lea, OGOREVC, Božidar. Response behaviour of amperometric glucose biosensors based on different carbon substrate transducers coated with enzyme-active polymer layer : a comparative study. V: Book of abstracts of the 12th International conference on electroanalysis : Prague, Czech Republic, 16-19 June 2008. Prague: European Society for ElectroAnalytical Chemistry, 2008. Str. s40. Chemicke listy, Vol. 102, Suppl. ISSN 0009-2770. [COBISS.SI-ID 4007962]


2009

249. TESAŘOVÁ, Eva, BALDRIANOVÁ, Lucie, HOČEVAR, Samo B., ŠVANCARA, Ivan, VYTŘAS, Karel, OGOREVC, Božidar. Anodic stripping voltammetric measurements of trace heavy metals at antimony film carbon paste electrode. Electrochimica Acta. [Print ed.]. 2009, issue 5, vol. 54, str. 1506-1510. ISSN 0013-4686. DOI: 10.1016/j.electacta.2008.09.030. [COBISS.SI-ID 4024602]
250. HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar. Antimony film electrode - new trends and challenges in electrochemical stripping analysis. V: Emerging trends and challenges in electrochemistry : 60th annual meeting of the International Society of Electrochemistry, August 16 to 21, 2009, Beijing, China : [book of abstracts]. [.S.l.: s.n.], 2009. 1 str. [COBISS.SI-ID 4224026]
251. JOVANOVSKI, Vasko, HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar. Ex situ prepared antimony film electrode for electrochemical stripping measurement of heavy metal ions. Electroanalysis. [Print ed.]. 2009, vol. 21, no. 21, str. 2321-2324. ISSN 1040-0397. [COBISS.SI-ID 4345114]
252. ŠEBEZ, Bine, VEBER, Marjan, OGOREVC, Božidar. Measurement of trace arsenic in waters and its speciation using stripping voltammetry. V: Book of abstracts. Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry (YISAC), Graz, Austra, 29.6. - 2.7. 2009. [s. l.: s. n.], 2009. Str. 37. [COBISS.SI-ID 4185370]
253. SOPHA, Hanna Ingrid, HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar, TESAŘOVÁ, Eva, BALDRIANOVÁ, Lucie. Recent advances in antimony film electrode. V: Book of abstracts. Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry (YISAC), Graz, Austra, 29.6. - 2.7. 2009. [s. l.: s. n.], 2009. Str. 12-13. [COBISS.SI-ID 4185114]
254. KOMEL, Radovan (intervjuvanec), ANDERLUH, Marko (intervjuvanec), IHAN, Alojz (intervjuvanec), SIMČIČ, Marjan (intervjuvanec), OBREZA, Aleš (intervjuvanec), GAŠPERLIN, Mirjana (intervjuvanec), MARTINC, Boštjan (intervjuvanec), DOLJAK, Bojan (intervjuvanec), VOVK, Irena (intervjuvanec), OGOREVC, Božidar (intervjuvanec). Resnice in neresnice o vitaminih in mineralih : oddaja na TV Slovenija, 1. program, 6. 10. 2009. Ljubljana, 2009. http://tvslo.si/predvajaj/resnice-in-neresnice-o-vitaminih-in-mineralih/ava2.143342467/. [COBISS.SI-ID 26127577]
255. ANDERLUH, Marko, SIMČIČ, Marjan, OBREZA, Aleš, GAŠPERLIN, Mirjana, IHAN, Alojz, ŠELIH, Vid Simon, OGOREVC, Božidar, SIMONOVSKA, Breda, PUKLAVEC, Mateja, VOVK, Irena, ČERNELIČ, Katarina. Resnice in neresnice o vitaminih in mineralih : Televizija Slovenija : I. program : dokumentarna oddaja. Ljubljana, 5. oktober 2009. [COBISS.SI-ID 2656881]
256. MAUKO, Lea, OGOREVC, Božidar, PIHLAR, Boris. Response behavior of amperometric glucose biosensors based on different carbonsubstrate transducers coated with enzyme-active layer : a comparative study. Electroanalysis. [Print ed.]. 2009, vol. 21, no. 23, str. 2535-2541. ISSN 1040-0397. [COBISS.SI-ID 4345370]


2010

257. HUTTON, Emily A., PAULIUKAITE, Rasa, HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar, SMYTH, Malcolm R. Amperometric microsensor for direct probing of ascorbic acid in human gastric juice. Analytica chimica acta. [Print ed.]. 2010, vol. 678, no. 2, str. 176-182. ISSN 0003-2670. DOI: 10.1016/j.aca.2010.08.027. [COBISS.SI-ID 4530970]
258. BUDIČ, Bojan, NOVAK, Breda, OGOREVC, Božidar, LAZAR, Silvana, REŠČIČ, Lojzka, VUK, Tomaž. Analiza materialov iz proizvodnje cementa Salonita Anhovo : letno poročilo 2009. 2. del, B - Kemijska analiza materialov iz proizvodnega procesa. Ljubljana: Kemijski inštitut, marec 2010. 27 str. Delovno poročilo KI, 2524. [COBISS.SI-ID 4395034]
259. SLAVEC, Marija, HOČEVAR, Samo B., BALDRIANOVÁ, Lucie, TESAŘOVÁ, Eva, SVANCARA, Ivan, OGOREVC, Božidar, VYTŘAS, Karel. Antimony film microelectrode for anodic stripping measurement of cadmnium (II), lead (II) and cooper (II). Electroanalysis. [Print ed.]. 2010, iss. 14, vol. 22, str. 1617-1622. ISSN 1040-0397. DOI: 10.1002/elan.200900583. [COBISS.SI-ID 4435482]
260. HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar. Bismuth and antimony electrodes in modern electroanalysis. V: ELAC - 2010. Mumbai: ISEAC, 2010. Str. 35-41. ISBN 978-81-901950-2-7. [COBISS.SI-ID 4436250]
261. GUZSVÁNY, Valeria, SOPHA, Hanna Ingrid, ŠEBEZ, Bine, HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar. Ex-situ antimony film electrode for simple measurement of selected organic compounds of environmental importance. V: TREBŠE, Polonca (ur.), STOPAR, Marta (ur.), LAVTIŽAR, Vesna (ur.). Book of abstracts. The 11th European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC 11, Portorož, Slovenia, December 8-11, 2010. Nova Gorica: University, 2010. Str. 69. ISBN 978-961-6311-66-3. [COBISS.SI-ID 4589850]
262. SOPHA, Hanna Ingrid, BALDRIANOVÁ, Lucie, TESAŘOVÁ, Eva, HOČEVAR, Samo B., SVANCARA, Ivan, OGOREVC, Božidar, VYTŘAS, Karel. Insights into the simultaneous chronopotentiometric stripping measurement of indium(III), thallium(I) and zinc(II) in acidic medium at the in situ preparedantimony film carbon paste electrode. V: Emerging trends and challenges in electrochemistry : selection of papers from the 60th annual meeting of the International Society of Electrochemistry : 16-21 August 2009, Beijing, China. Oxford: Pergamon Press, 2010. Vol. 55, no. 27, str. 7929-7933. Electrochimica acta, Vol. 55, Issue 27, 2010. ISSN 0013-4686. DOI: 10.1016/j.electacta.2009.12.089. [COBISS.SI-ID 4434714]
263. GRGIĆ, Irena, BUDIČ, Bojan, OGOREVC, Božidar, KOŠUTA, Mirjam, STANIČ, Klemen, LJUBIČ-MLAKAR, Tanja. Meritve koncentracij težkih kovin v delcih PM [spodaj] 10 ter koncentracij anorganskih vlaken v zraku okolice Salonita Anhovo za leto 2009 : letno poročilo. 1. del, A - Onesnaženost okolja. Ljubljana: Kemijski inštitut, marec 2010. 21 str. Delovno poročilo KI, 2522. [COBISS.SI-ID 4395546]
264. GRGIĆ, Irena, BUDIČ, Bojan, OGOREVC, Božidar, KOŠUTA, Mirjam, STANIČ, Klemen, LJUBIČ-MLAKAR, Tanja. Meritve koncentracij težkih kovin v vzorcih zemljin iz okolice Salonita Anhovo za leto 2009 : dodatno poročilo. A - Onesnaženost okolja. Ljubljana: Kemijski inštitut, april 2010. 6 str. Delovno poročilo KI, 2556. [COBISS.SI-ID 4395290]
265. OGOREVC, Božidar (intervjuvanec). Poklicopedia : radijska oddaja. Celovec: Radio Agora, 13. februar 2010. 9 min. [COBISS.SI-ID 4348954]
266. SOPHA, Hanna Ingrid, HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar. Recent developments of antimony- and bismuth-based electrodes. V: Book of abstracts : YISAC 2010. 17th Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry, Venice, June 29th - July 1st, 2010. [S. l.: s. n.], 2010. Str. 18. [COBISS.SI-ID 4455962]
267. SOPHA, Hanna Ingrid, HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar. Recent developments of the antimony electrodes. V: Book of abstracts of the 13th international conference on electroanalysis : Gijon, Spain, June 20-24, 2010. ESEAC: Gijon, 2010. Str. 112. [COBISS.SI-ID 4458522]
268. ŠEBEZ, Bine, OGOREVC, Božidar, HOČEVAR, Samo B. A study on selected parameters for the advanced use od antimony film electrode in anodic stripping voltammetry. V: Book of abstracts : YISAC 2010. 17th Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry, Venice, June 29th - July 1st, 2010. [S. l.: s. n.], 2010. Str. 13. [COBISS.SI-ID 4455706]
269. HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar. Ten years of bismuth electrodes in modern electroanalysis. V: NAVRATÍL, Tomáš (ur.). XXX. moderní elektrochemické metody : sborník přednášek mezinárodní odborné konference, Jetřichovice 24.-28. kvetna 2010. Ústí nad Labem: BEST servis, 2010. Str. 66-69. ISBN 978-80-254-6710-7. [COBISS.SI-ID 4443162]


2011

270. HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar. Antimony electrodes in modern electroanalysis : invited lecture. V: Challenges in modern analytical chemistry : abstracts : EUROanalysis 2011. 16th European Conference on Analytical Chemistry, 11-15 September 2011, Congress Center Sava, Belgrade, Serbia. [S. l.: s. n.], 2011. Str. [1]. [COBISS.SI-ID 4784922]
271. TESAŘOVÁ, Eva, BALDRIANOVÁ, Lucie, STOCES, Matej, SVANCARA, Ivan, VYTŘAS, Karel, HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar. Antimony powder-modified carbon paste electrodes for electrochemical strippingdetermination of trace heavy metals. Electrochimica Acta. [Print ed.]. 2011, vol. 56, no. 19, str. 6673-6677. ISSN 0013-4686. DOI: 10.1016/j.electacta.2011.05.048. [COBISS.SI-ID 4682778]
272. SOPHA, Hanna Ingrid, HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar. Application of the ex-situ prepared bismuth film electrode for measuring Viagra. V: Book of abstracts : YISAC 2011. 18th Young investigators' seminar on analytical chemistry, Novi Sad, Serbia, June 28th-July 1st, 2011. [Novi Sad: University Faculty of Sciences, 2011]. Str. 10. [COBISS.SI-ID 4710682]
273. HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar. New metallic films in electrochemical stripping analysis : a breakthrough or just a step foreward. V: Eirelec '11 : electrochemistry - the future? : programme and abstracts, 16-18th May, 2011, Adare, Ireland. Dublin: [s. n.], 2011. 1 str. [COBISS.SI-ID 4673562]
274. DAL BORGO, Sebastiano, OGOREVC, Božidar, HOČEVAR, Samo B. Preliminary study of the antimony film electrode for measuring trace iron in the presence of 1-(2-piridylazo)-2-naphthol. V: Book of abstracts : YISAC 2011. 18th Young investigators' seminar on analytical chemistry, Novi Sad, Serbia, June 28th-July 1st, 2011. [Novi Sad: University Faculty of Sciences, 2011]. Str. 13. [COBISS.SI-ID 4711194]
275. ŠEBEZ, Bine, OGOREVC, Božidar, HOČEVAR, Samo B., VEBER, Marjan. A study on behaviour of antimony film electrode in different acidic media using cyclic and stripping voltammetry. V: Book of abstracts : YISAC 2011. 18th Young investigators' seminar on analytical chemistry, Novi Sad, Serbia, June 28th-July 1st, 2011. [Novi Sad: University Faculty of Sciences, 2011]. Str. 12. [COBISS.SI-ID 4716570]
276. VAJDLE, Olga, GUZSVÁNY, Valeria, PAPP, Zsigmond, SOPHA, Hanna Ingrid, ŠEBEZ, Bine, HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar. Voltammetric determination of clothianidin using antimony-film modified glassycarbon and carbon based screen printed electrodes. V: Book of abstracts : YISAC 2011. 18th Young investigators' seminar on analytical chemistry, Novi Sad, Serbia, June 28th-July 1st, 2011. [Novi Sad: University Faculty of Sciences, 2011]. Str. 16. [COBISS.SI-ID 4711450]
277. ZBILJIĆ, Jasmina, GUZSVÁNY, Valeria, PAPP, Zsigmond, HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar. Voltammetric determination of clothianidin using bismuth-film modified glassy carbon and carbon based screen printed electrodes. V: Book of abstracts : YISAC 2011. 18th Young investigators' seminar on analytical chemistry, Novi Sad, Serbia, June 28th-July 1st, 2011. [Novi Sad: University Faculty of Sciences, 2011]. Str. 11. [COBISS.SI-ID 4710938]


2012

278. ŠEBEZ, Bine, SU, Lei, OGOREVC, Božidar, TONG, Ying, ZHANG, Xueji. Aligned carbon nanotube modified carbon fibre coated with gold nanoparticles embedded in a polymer film : voltammetric microprobe for enzymeless glucose sensing. Electrochemistry communications. Nov. 2012, vol. 25, str. 94-97. ISSN 1388-2481. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1388248112004067, DOI: 10.1016/j.elecom.2012.09.033. [COBISS.SI-ID 5149978]
279. DAL BORGO, Sebastiano, OGOREVC, Božidar, JOVANOVSKI, Vasko, HOČEVAR, Samo B. Antimony film electrode for measuring Hg(II) in the presence of Cu(II). V: Book of abstracts of the 14th International Conference on Electrochemistry, Portorož, Slovenia, June 3-7, 2012. Ljubljana: National Institute of Chemistry, 2012. Str. 134. ISBN 978-961-6104-20-3. [COBISS.SI-ID 4988698]
280. GUZSVÁNY, Valeria, SOPHA, Hanna Ingrid, ŠEBEZ, Bine, HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar. Antimony-film electrode for voltammetric determination of thiamethoxam and clothianidine insecticides in selected samples. V: Book of abstracts of the 14th International Conference on Electrochemistry, Portorož, Slovenia, June 3-7, 2012. Ljubljana: National Institute of Chemistry, 2012. Str. 124. ISBN 978-961-6104-20-3. [COBISS.SI-ID 4988186]
281. SOPHA, Hanna Ingrid, HOČEVAR, Samo B., PIHLAR, Boris, OGOREVC, Božidar. Bismuth film electrode for stripping voltammetric measurement of sildenafil citrate. Electrochimica Acta. [Print ed.]. 2012, vol. 60, str. 274-277. ISSN 0013-4686. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468611017221, DOI: 10.1016/j.electacta.2011.11.049. [COBISS.SI-ID 4863770]
282. ŠEBEZ, Bine, OGOREVC, Božidar, SU, Lei, ZHANG, Xueji. Carbon nanotube modified carbon fibre microelectrodes coated with gold nanoparticles attached to polymer film : enzymeless glucose sensing. V: ŽABAR, Romina (ur.). [Book of abstracts]. YISAC, Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry, June 27th - June 30st, 2012, Nova Gorica. Nova Gorica: University, 2012. Str. 33. ISBN 978-961-6311-72-4. [COBISS.SI-ID 5001498]
283. ŠEBEZ, Bine, SU, Lei, OGOREVC, Božidar, TONG, Ying, ZHANG, Xueji. Carbon nanotube modified carbon fibre microelectrodes coated with gold nanoparticles attached to polymeric film : preparation, characterization and potential application. V: Book of abstracts of the 14th International Conference on Electrochemistry, Portorož, Slovenia, June 3-7, 2012. Ljubljana: National Institute of Chemistry, 2012. Str. 274. ISBN 978-961-6104-20-3. [COBISS.SI-ID 4989210]
284. MIRCESKI, Valentin, HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar, GULABOSKI, Rubin, DRANGOV, Ivan. Diagnostics of anodic stripping mechanisms under square-wave voltammetry conditions using bismuth film substrates. Analytical chemistry. [Print ed.]. 2012, vol. 84, issue 10, str. 4429-4436. ISSN 0003-2700. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021%2Fac300135x, DOI: 10.1021/ac300135x. [COBISS.SI-ID 4942874]
285. SOPHA, Hanna Ingrid, JOVANOVSKI, Vasko, HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar. In-situ plated antimony film electrode for adsorptive cathodic stripping voltammetric measurement of trace nickel. Electrochemistry communications. 2012, vol. 20, str. 23-25. ISSN 1388-2481. http://ac.els-cdn.com/S1388248112001476/1-s2.0-S1388248112001476-main.pdf?_tid=ccae4ea5559c24de0741f96bc448ba44&acdnat=1336378232_107a338d5e2b34b9e6c31f27e19faffe. [COBISS.SI-ID 4942618]
286. SOPHA, Hanna Ingrid, JOVANOVSKI, Vasko, HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar. In-situ preparation of the antimony film electrode for adsorptive cathodic stripping voltammetry. V: ŽABAR, Romina (ur.). [Book of abstracts]. YISAC, Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry, June 27th - June 30st, 2012, Nova Gorica. Nova Gorica: University, 2012. Str. 24. ISBN 978-961-6311-72-4. [COBISS.SI-ID 5001242]
287. SOPHA, Hanna Ingrid, HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar. Introduction of the novel antimony bulk electrode. V: Book of abstracts of the 14th International Conference on Electrochemistry, Portorož, Slovenia, June 3-7, 2012. Ljubljana: National Institute of Chemistry, 2012. Str. 133. ISBN 978-961-6104-20-3. [COBISS.SI-ID 4988442]
288. JOVANOVSKI, Vasko, DAL BORGO, Sebastiano, SOPHA, Hanna Ingrid, HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar. Recent advances in stripping voltammetry using in-situ prepared antimony film electrode (SbFE). V: Book of abstracts. 8th Aegean Analytical Chemistry Days, 16-20 September 2012, Izmir-Turkey. Izmir: [s. n.], 2012. Str. 23. [COBISS.SI-ID 5079834]
289. SOPHA, Hanna Ingrid, HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar. Recent investigations of antimony based electrodes. V: Book of abstracts of the 10th spring meeting of the International Society of Electrochemistry : new approaches to nanostructuring electrodes for electroanalysis and energy storage : 15 to 18 April, 2012, Perth, Australia. Lausanne: International Society of Electrochemistry, cop. 2012. Str. 231. [COBISS.SI-ID 4948250]
290. MIRCESKI, Valentin, HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar, GULABOSKI, Rubin. Studies on electrode processes in stripping analysis using square-wave voltammetry : theory and application. V: Book of abstracts of the 14th International Conference on Electrochemistry, Portorož, Slovenia, June 3-7, 2012. Ljubljana: National Institute of Chemistry, 2012. Str. 52. ISBN 978-961-6104-20-3. [COBISS.SI-ID 4987930]


2013

291. VYTŘAS, Karel, ŠVANCARA, Ivan, HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar. Antimony-based electrodes in electroanalysis. V: ERSÖZ, Mustafa (ur.). Abstract book. 10th International Electrochemistry Meeting, 4-8 September 2013, Konya, Turkey. Konya: [s. n.], 2013. Str. 39. [COBISS.SI-ID 5339930]
292. ŠEBEZ, Bine, OGOREVC, Božidar, HOČEVAR, Samo B., VEBER, Marjan. Functioning of antimony film electrode in acid media under cyclic and anodic stripping voltammetry conditions. Analytica chimica acta. [Print ed.]. 2013, vol. 785, no. 1, str. 43-49, ilustr. ISSN 0003-2670. DOI: 10.1016/j.aca.2013.04.051. [COBISS.SI-ID 36731141]
293. ŠELIH, Vid Simon, OGOREVC, Božidar, LJUBIČ-MLAKAR, Tanja, VUK, Tomaž. Interno fazno poročilo o izvajanju eksperimentov - 1 : 2012 : Aplikativni projekt L1-4276 partnerjev KI in Salonit d.d. Ljubljana: Kemijski inštitut, mar. 2013. [10] str., ilustr. Delovno poročilo KI, 2773. [COBISS.SI-ID 5275418]
294. ŠELIH, Vid Simon, OGOREVC, Božidar, LJUBIČ-MLAKAR, Tanja, VUK, Tomaž. Interno fazno poročilo o izvajanju eksperimentov - 2 : 2012 : Aplikativni projekt L1-4276 partnerjev KI in Salonit d.d. Ljubljana: Kemijski inštitut, mar. 2013. [9] str., ilustr. Delovno poročilo KI, 2774. [COBISS.SI-ID 5275674]
295. MIRCESKI, Valentin, ŠEBEZ, Bine, JANCOVSKA, Maja, OGOREVC, Božidar, HOČEVAR, Samo B. Mechanisms and kinetics of electrode processes at bismuth and antimony film and bare glassy carbon surfaces under square-wave anodic stripping voltammetry conditions. Electrochimica Acta. [Print ed.]. Aug. 2013, vol. 105, str. 254-260. ISSN 0013-4686. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468613008591, DOI: 10.1016/j.electacta.2013.04.152. [COBISS.SI-ID 5252634]
296. ŠEBEZ, Bine, OGOREVC, Božidar, SU, Lei, ZHANG, Xueji. Non-enzymatic glucose sensing based on nano-hybrid voltammetric microprobe. V: The nanoscale and electroanalysis : surface nanostructuration, nanobiological systems, coupled techniques, microsystems. Bordeaux: [s. n], 2013. Str. 82. [COBISS.SI-ID 5236250]
297. OGOREVC, Božidar, ŠELIH, Vid Simon, LJUBIČ-MLAKAR, Tanja, VUK, Tomaž. Protokol izvajanja eksperimentov : verzija 2012 : Aplikativni projekt L1-4276 partnerjev KI in Salonit d.d. Ljubljana: Kemijski inštitut, mar. 2013. [8] str., ilustr. Delovno poročilo KI, 2775. [COBISS.SI-ID 5275930]
298. ŠEBEZ, Bine. Študij in razvoj novih elektrodnih prevlek za sodobno elektrokemijsko detekcijo nekaterih okoljsko in biološko pomembnih spojin : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Šebez], 2013. 100 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 269385472]


2014

299. OGOREVC, Božidar (skladatelj, izvajalec). Luč z nenadomestljivimi krili = Light with irreplaceable wings : pesmi za Neno = songs for Nena. [S. l.: B. Ogorevc], 2014. 1 CD (66 min, 57 sek). [COBISS.SI-ID 281942784]
300. OGOREVC, Božidar, ŠELIH, Vid Simon, LJUBIČ-MLAKAR, Tanja, VUK, Tomaž. Protokol izvajanja eksperimentov : verzija 2013 : Aplikativni projekt L1-4276 partnerjev KI in Salonit d.d. Ljubljana: Kemijski inštitut, mar. 2014. [6] str., ilustr. Delovno poročilo KI, 2873. [COBISS.SI-ID 37274373]


2015

301. MENART, Eva, JOVANOVSKI, Vasko, KOVAČ, Janez, HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar. In-situ electrochemical preparation of graphene electrodes in various ionic liquids and potential electroanalytical applications. V: Electrochemical properties and applications of advanced carbon materials : program of the 16th Topical Meeting of the International Society of Electrochemistry, 22-26 March 2015, Angra dos Reis, Brazil. Angra dos Reis: [s. n.], cop. 2015. Str. [151]. [COBISS.SI-ID 5680154]
302. ŠELIH, Vid Simon, ŠALA, Martin, BUDIČ, Bojan, OGOREVC, Božidar, LJUBIČ-MLAKAR, Tanja, VUK, Tomaž, IPAVEC, Andrej. Interno končno poročilo o izvajanju projekta L1-4276 "Kemijska karakterizacija izluževanja izbranih gradbenih materialov glede na regulativo o zdravstveni varnosti" : aplikativni projekt L1-4276 partnerjev KI in Salonit d.d. Ljubljana: Kemijski inštitut, mar. 2015. 10 str., ilustr. Delovno poročilo KI, 2914. [COBISS.SI-ID 5670170]


2016

303. WEI, Qianhui, ZHANG, Meiqin, OGOREVC, Božidar, ZHANG, Xueji. Recent advances in the chemical imaging of human fingermarks (a review). Analyst. Nov. 2016, vol. 141, iss. 22, str. 6172-6189. ISSN 0003-2654. http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2016/an/c6an01121g, DOI: 10.1039/C6AN01121G. [COBISS.SI-ID 6001434]
304. ZUPAN, Jure (urednik), ANDERLUH, Gregor (urednik). Širimo meje znanosti. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2016. 359 str., ilustr. ISBN 978-961-6104-33-3. [COBISS.SI-ID 287348224]


2017

305. JOVANOVSKI, Vasko, HOČEVAR, Samo B., OGOREVC, Božidar. Bismuth electrodes in contemporary electroanalysis. Current opinion in electrochemistry. Jun. 2017, vol. 3, iss. 1, str. 114-122, ilustr. ISSN 2451-9103. http://ac.els-cdn.com/S2451910317300352/1-s2.0-S2451910317300352-main.pdf?_tid=eb74b9a2-8d81-11e7-b162-00000aab0f6b&acdnat=1504097660_d7af5c779bbca07a2c58acb9f2b67b21, DOI: 10.1016/j.coelec.2017.07.008. [COBISS.SI-ID 6212890]
306. ZUPAN, Jure (urednik), ANDERLUH, Gregor (urednik). Pushing the boundaries of science. Ljubljana: National Institute of Chemistry, 2017. 137 str., ilustr. ISBN 978-961-6104-35-7. [COBISS.SI-ID 291586048]


2019

307. Sedmina. Maribor: ZOM, Obzorja, Helidon, cop. 2019. 1 gramof. plošča (ca 40 min), 33 1/3 o/m, stereo. https://www.artistcamp.com/sedmina/sedmina/3838859013875/index.html. [COBISS.SI-ID 303027200]
308. MIRCESKI, Valentin, STOJANOV, Leon, OGOREVC, Božidar. Step potential as a diagnostic tool in square-wave voltammetry of quasi-reversible electrochemical processes. Electrochimica Acta. [Print ed.]. Dec. 2019, vol. 327, str. 1-10, ilustr. ISSN 0013-4686. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468619318687?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.electacta.2019.134997. [COBISS.SI-ID 40295685]


2021

309. American journal of biomedical sciences. OGOREVC, Božidar (član uredniškega odbora 2010-). Sarasota (Fla.): New World Publishing International, 2009-. ISSN 1937-9080. http://www.nwpii.com/ajbms. [COBISS.SI-ID 4383002]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 14. 12. 2021