COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSAnica SimčičOsebna bibliografija za obdobje 2016-2021

2016

1. SIMČIČ, Anica. How safe are urban forests?. The #EFUF2016 blog : learn about urban forests. ISSN 2463-946X. https://efuf2016.wordpress.com/2016/03/25/urban-forests-vandalism-damage-crime-trees-green-spaces-recreation/. [COBISS.SI-ID 4654758]
2. SIMČIČ, Anica. Terenski seminar v okolici gore Fuji na Japonskem. Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo. [Tiskana izd.]. feb. 2016, letn. 74, št. 1, str. 46-50, ilustr. ISSN 0017-2723. [COBISS.SI-ID 4298918]
3. SIMČIČ, Anica. Urban forests : natural air conditioners. The #EFUF2016 blog : learn about urban forests. ISSN 2463-946X. https://efuf2016.wordpress.com/2016/04/28/urban-forests-natural-air-conditioners/. [COBISS.SI-ID 4655014]


2018

4. SIMČIČ, Anica, STARE, Darja, PIŠKUR, Mitja, KRAJNC, Nike. I biocombustibili legnosi in Slovenia, un mercato dinamico e in espansione. Agriforenergy. dic. 2018, anno 12, n. 3/4, str. 86-91, ilustr. [COBISS.SI-ID 5332134]
5. SIMČIČ, Anica, SEVER, Kristina. Pregled nad pravicami in dolžnostmi lastnikov gozdov : (strokovna ekspertiza v okviru nalog javne gozdarske službe GIS aktivnosti 5/2.3). Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2018. 10 str. [COBISS.SI-ID 5294758]
6. SIMČIČ, Anica, KOBAL, Milan. Vpliv rabe tal na pojavljanje urbanih toplotnih otokov v Sloveniji. V: KRAIGHER, Hojka (ur.), HUMAR, Miha (ur.), ŽELEZNIK, Peter (ur.). Znanost za prihodnost. 1. izd. Ljubljana: Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije, 2018. Str. 14. Studia Forestalia Slovenica, 159. ISBN 978-961-6993-41-8. ISSN 0353-6025. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8361. [COBISS.SI-ID 5127590]
7. SIMČIČ, Anica. Vpliv rabe tal na pojavljanje urbanih toplotnih otokov v Sloveniji : magistrsko delo - 2. stopnja = The impact of land use on occurrence of urban heat islands in Slovenia : M. Sc. Thesis - master study programmes. Ljubljana: [A. Simčič], 2018. IX, 55 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=100920. [COBISS.SI-ID 5065638]


2019

8. SEVER, Kristina, SIMČIČ, Anica. Dolžnosti in pravice lastnikov gozdov. Kmetovalec : glasilo c. kr. Kmetijske družbe vojvodstva kranjskega, Gozd in obnovljivi viri. Mar. 2019, letn. 87, št. 3, ilustr. ISSN 1318-4245, ISSN 1581-5420. [COBISS.SI-ID 5354406]
9. SIMČIČ, Anica, PLANINŠEK, Špela. Ni slabega vremena za raziskovanje gozda % Dan odprtih vrat Gozdarskega inštituta Slovenije. Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 77, št. 5/6, str. 247-248, ilustr. ISSN 0017-2723. [COBISS.SI-ID 5446822]
10. STARE, Darja, SIMČIČ, Anica, KRAJNC, Nike. Proceedings of the 5 National Conferences on Bioenergy Villages. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2019. ilustr. http://biovill.eu/de/biovill-publications-en/. [COBISS.SI-ID 5379750]


2020

11. KUTNAR, Lado, SIMČIČ, Anica. Javorovi in obrečni gozdovi. Ljubljana: Štirna, Zavod za trajnostne rešitve, 2020. 1 spletni vir. http://www.natura2000.si/novica/javorovi-in-obrecni-gozdovi/. [COBISS.SI-ID 23958019]
12. KUTNAR, Lado, MARINŠEK, Aleksander, KOZAMERNIK, Erika, KERMAVNAR, Janez, SIMČIČ, Anica, ALAGIĆ, Ajša, ŠTEFANIČ, David, PINTAR, Anže Martin, BABIJ, Valerija, ŠPRAH, Ruben, VURUNIĆ, Suzana. Kartiranje sestojev habitatnih tipov 91E0* in 9180* : predavanje na delavnici "Aktivnost A.1: Priprava predlogov izvedbenih ukrepov za izbrane gozdne habitatne tipe na projektnih območjih Ličenca pri Poljčanah in Boč, Haloze in Donačka gora", Boč, 19. 6. 2020. [COBISS.SI-ID 31037699]
13. SIMČIČ, Anica, KUTNAR, Lado. Terensko kartiranje obrečnih gozdov. Ljubljana: Štirna, Zavod za trajnostne rešitve, 2020. 1 spletni vir. http://www.natura2000.si/novica/terensko-kartiranje-obrecnih-gozdov/. [COBISS.SI-ID 23959043]
14. SIMČIČ, Anica, KOBAL, Milan. Vpliv rabe tal na pojavljanje urbanih toplotnih otokov v Sloveniji : predavanje na spletnem posvetu 'Hladna mesta za vroč planet', 15. oktober 2020. [COBISS.SI-ID 37595651]


2021

15. BUKOVNIK, Alan, VERDINEK, Alenka, SIMČIČ, Anica, ČODERL, Jerneja, DIACI, Jurij, SEVER, Kristina. Center za sonaravno in trajnostno gospodarjenje z gozdovi = Centre for sustainable forest management. Radlje ob Dravi: Občina Radlje ob Dravi, 2021. [30] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 80272387]
16. SIMČIČ, Anica, PEČAN, Petra, NASTRAN, Mojca, KOBAL, Milan. The influence of land use on the spatial distribution and intensity of heat islands in Slovenia = Vpliv rabe tal na prostorsko razporeditev in intenzivnost toplotnih otokov v Sloveniji. Acta Silvae et Ligni. [Tiskana izd.]. 2021, [št.] 125, str. 13-24, ilustr. ISSN 2335-3112. https://doi.org/10.20315/ASetL.125.2, http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=14269, DOI: 10.20315/ASetL.125.2. [COBISS.SI-ID 73225219]
17. KUTNAR, Lado (avtor, fotograf), SIMČIČ, Anica, BABIJ, Valerija. Kartiranje prednostnih gozdnih habitatnih tipov v območjih Nature 2000. Trdoživ : bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 10, št. 1, str. 52-54, ilustr. ISSN 2232-5999. [COBISS.SI-ID 75017731]
18. ALAGIĆ, Ajša, KUTNAR, Lado, KOZAMERNIK, Erika, BABIJ, Valerija, MARINŠEK, Aleksander, KERMAVNAR, Janez, SIMČIČ, Anica, ŠPRAH, Ruben. Ocena stanja ohranjenosti habitatnega tipa 91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja v območju Natura 2000 Ličenca pri Poljčanah = Conservation status assessment of habitat type 91E0* Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior on Natura 2000 site Ličenca pri Poljčanah. Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 79, št. 2, str. 3-27, ilustr. ISSN 0017-2723. [COBISS.SI-ID 59606787]
19. VURUNIĆ, Suzana, KUTNAR, Lado, MARINŠEK, Aleksander, ŠTEFANIČ, David, KOZAMERNIK, Erika, ALAGIĆ, Ajša, KERMAVNAR, Janez, SIMČIČ, Anica, BABIJ, Valerija. Predstavitev HT 91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja : online predavanje na Delavnici za pripravo nabora ekosistemskih storitev za spremljanje učinkov projekta na ekosistemske storitve v akciji D.4, 2. 9. 2021. [COBISS.SI-ID 75771139]
20. KUTNAR, Lado, KERMAVNAR, Janez, MARINŠEK, Aleksander, KOZAMERNIK, Erika, SIMČIČ, Anica, ALAGIĆ, Ajša, ŠTEFANIČ, David, BABIJ, Valerija, ŠPRAH, Ruben. Predstavitev vmesnih rezultatov fitocenoloških kartiranj kisloljubnih smrekovih in barjanskih gozdov na ovršnem delu Pohorja : predavanje na Strokovni delavnici za umeščanje ukrepov v izbranih habitatnih tipih, 7. september 2021, Gozdarska koča na Komisiji, Pohorje. [COBISS.SI-ID 75595011]
21. KUTNAR, Lado (avtor, fotograf), KERMAVNAR, Janez, SIMČIČ, Anica (avtor, fotograf). Testiranje protokola monitoringa gozdnih habitatnih tipov v projektu LIFE-IP NATURA.SI. Ljubljana: Štirna, Zavod za trajnostne rešitve, 2021. 1 spletni vir. http://www.natura2000.si/novica/testiranje-protokola-monitoringa-gozdnih-habitatnih-tipov-v-projektu-life-ip-naturasi/. [COBISS.SI-ID 79905795]
22. KUTNAR, Lado, SIMČIČ, Anica. Vzorčenje ciljnih vrst mahov Nature 2000 v projektu LIFE-IP NATURA.SI za razvoj protokolov monitoringa. Ljubljana: Štirna, Zavod za trajnostne rešitve, 2021. 1 spletni vir. http://www.natura2000.si/novica/vzorcenje-ciljnih-vrst-mahov-nature-2000-v-projektu-life-ip-naturasi-za-razvoj-protokolov-monitoringa/. [COBISS.SI-ID 79897347]
23. SIMČIČ, Anica, SEVER, Kristina. Združenje Pro Silva Slovenija ubralo samostojno pot. Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 79, št. 5/6, str. 240-241, ilustr. ISSN 0017-2723. [COBISS.SI-ID 71942147]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 10. 12. 2021