COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSStanka ŠebelaOsebna bibliografija za obdobje 1987-2021

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠEBELA, Stanka. Apnenec z roženci in njihov vpliv na velikost rovov v Postojnski jami. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1989, let. 18, str. 157-170, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 20944896]
2. ŠEBELA, Stanka, ČAR, Jože. Geološke razmere v podornih dvoranah Vzhodnega rova Predjame = Geological setting of collapsed chambers in Vzhodni rov in Predjama cave. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1991, let. 20, str. 205-222, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 30227968]
3. KRANJC, Andrej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Contribution to the problematics of communications on karst and their impact on environment : new motorway across karst. Studia carsologica. 1991, št. 5, str. 69-83. [COBISS.SI-ID 6367533]
4. ŠEBELA, Stanka. Geološke značilnosti Pisanega rova Postojnske jame. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1992, let. 21, str. 97-114, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 706093]
5. ŠEBELA, Stanka. Določitev geološke zgradbe ozemlja nad Škocjanskimi jamami s pomočjo letalskih posnetkov. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia naturalis. [Tiskana izd.]. 1994, let. 4, št. 4, str. 183-186, ilustr. ISSN 1408-533X. [COBISS.SI-ID 1944369]
6. ŠEBELA, Stanka. Geološke osnove oblikovanja največje podorne dvorane v Postojnski jami - Velike gore. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia naturalis. [Tiskana izd.]. 1995, let. 5, št. 7, str. 111-116, ilustr. ISSN 1408-533X. [COBISS.SI-ID 3018797]
7. ŠEBELA, Stanka. Predhodne krasoslovne raziskave trase avtoceste Divača-Kozina. Annales : anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin. [Tiskana izd.]. 1996, let. 6, št. 9, str. 103-106, ilustr. ISSN 0353-8281. [COBISS.SI-ID 4528429]
8. ČAR, Jože, ŠEBELA, Stanka. Structural position of vertical karst objects on Postojnska Gmajna = Strukturna lega vertikalnih kraških objektov na Postojnski gmajni. V: KRANJC, Andrej (ur.). 4th International Karstological School "Classical karst", Postojna 1996 = 4. Mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", Postojna 1996. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje Krasa, 1997. Vol. 26, no. 2, str. 295-314, ilustr. [COBISS.SI-ID 5745965]
9. ŠEBELA, Stanka, HESS, John Warren. Geological characteristics of Desert and Upper Desert Caves (NE Blue Diamond Hill, Nevada, USA) = Geološke značilnosti Desert in Upper Desert Cave (NE Blue Diamond Hill, Nevada, USA). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1998, let. 27, št. 2, str. 265-283, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 10244141]
10. VESELIČ, Miran, ČENČUR CURK, Barbara, ŠEBELA, Stanka. Engineering method versus Eraso method of structural analysis in hydraulical study of fractured rock - case study at Unška Koliševka = Primerjava uporabe inženirske metode in metode Eraso strukturne analize pri hidravličnem proučevanju kamnine - primer Unške Koliševke. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1998, let. 27, št. 2, str. 285-304. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 194531]
11. VESELIČ, Miran, ČENČUR CURK, Barbara, ŠEBELA, Stanka. An evaluation of structural analysis of discontinuities in carbonate rock. Geological journal. 1998, vol. 33, no. 4, str. 205-221. ISSN 0072-1050. [COBISS.SI-ID 194787]
12. ŠEBELA, Stanka, ORNDORFF, Randal C., WEARY, David J. Geological controls in the development of caves in the South-Central Ozarks of Missouri, USA = Geološke zakonitosti pri razvoju jam v osrednjem delu Južnih Ozarkov, Missouri, ZDA. Acta carsologica. [Spletna izd.]. 1999, letn. 28, št. 2, str. 273-291, ilustr. ISSN 1580-2612. http://www.zrc-sazu.si/izrk/carsolog.htm. [COBISS.SI-ID 13733165]
13. ŠEBELA, Stanka, ORNDORFF, Randall C., WEARY, David J. Geological controls in the development of caves in the South-Central Ozarks of Missouri, USA = Geološke zakonitosti pri razvoju jam v osrednjem delu Južnih Ozarkov, Missouri, ZDA. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1999, letn. 28, št. 2, str. 273-291, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 13685805]
14. ŠEBELA, Stanka, SASOWSKY, Ira D. Age and magnetism of cave sediments from Postojnska jama cave system and Planinska jama cave, Slovenia = Starost in magnetizem jamskih sedimentov iz Postojnskega jamskega sistema in Planinske jame, Slovenija. Acta carsologica. [Spletna izd.]. 1999, letn. 28, št. 2, str. 293-305, ilustr. ISSN 1580-2612. http://www.zrc-sazu.si/izrk/carsolog.htm. [COBISS.SI-ID 13733421]
15. ŠEBELA, Stanka, SASOWSKY, Ira D. Age and magnetism of cave sediments from Postojnska jama cave system and Planinska jama cave, Slovenia = Starost in magnetizem jamskih sedimentov iz Postojnskega jamskega sistema in Planinske jame, Slovenija. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1999, letn. 28, št. 2, str. 293-305, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 13686829]
16. ŠEBELA, Stanka, SASOWSKY, Ira D. Paleomagnetic dating of sediments in caves opened during highway construction near Kozina, Slovenia = Paleomagnetne datacije sedimentov iz jam odprtih med gradnjo avtoceste pri Kozini, Slovenija. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2000, letn. 29, št. 2, str. 303-312, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 17415469]
17. ŠEBELA, Stanka, SLABE, Tadej, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, PRUNER, Petr. Baiyun Cave in Naigu Shilin, Yunnan Karst, China. Acta geologica sinica. 2001, letn. 75, št. 3, str. 279-287, ilustr. ISSN 1000-9515. [COBISS.SI-ID 19190061]
18. ŠUŠTERŠIČ, France, ČAR, Jože, ŠEBELA, Stanka. Zbirni kanali in zaporni prelomi = collector channels and deflector faults. Naše jame : glasilo Jamarske zveze Slovenije. 2001, 43, str. 8-22, ilustr. ISSN 0547-311X. [COBISS.SI-ID 295262]
19. ŠEBELA, Stanka. The use of structural geological terms and their importance for karst caves = Uporaba strukturno geoloških izrazov in njihov pomen za kraške jame. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 32, št. 2, str. 53-64, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 21616941]
20. SASOWSKY, Ira D., ŠEBELA, Stanka, HARBERT, William. Current tectonism and aquifer evolution > 100,000 years recorded in cave sediments, Dinaric karst, Slovenia. Environmental geology. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 44, št. 8, str. 8-13. ISSN 0943-0105. [COBISS.SI-ID 20992813]
21. RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka. The karst periodical lakes of Upper Pivka, Slovenia = Kraška presihajoča jezera Zgornje Pivke, Slovenija. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 33, št. 1, str. 159-173, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 22344749]
22. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Karstification of the aquifer discovered during the construction of the expressway between Klanec and Črni Kal, Classical Karst = Zakraselost vodonosnika, razkrita pri gradnji avtoceste med Klancem in Črnim Kalom, klasični kras. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 33, št. 1, str. 205-217, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 22349101]
23. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Karst uncovered during the Bič-Korenitka motorway construction (Dolenjska, Slovenia) = Kras, razkrit pri gradnji avtoceste med Bičem in Korenitko (Dolenjska, Slovenija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 33, št. 2, str. 75-89, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 23056941]
24. PETRIČ, Metka, ŠEBELA, Stanka. Vulnerability mapping in the recharge area of the Korentan spring, Slovenia = Kartiranje ranljivosti v zaledju izvira Korentan, Slovenija. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 33, št. 2, str. 151-168, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 23061805]
25. ŠEBELA, Stanka, SLABE, Tadej, LIU, Hong, PRUNER, Petr. Speleogenesis of selected caves beneath the Lunan Shilin and Caves of Fenglin Karst in Qiubei, Yunnan. Acta geologica sinica. 2004, letn. 78, št. 6, str. 1289-1298. ISSN 1000-9515. [COBISS.SI-ID 23288621]
26. KOGOVŠEK, Janja, ŠEBELA, Stanka. Water tracing through the vadose zone above Postojnska Jama, Slovenia. Environmental geology. [Tiskana izd.]. maj 2004, letn. 45, št. 7, str. 992-1001, ilustr. ISSN 0943-0105. [COBISS.SI-ID 22367789]
27. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Smoganica - a cave developed in Upper Cretaceous breccia = Smoganica - jama razvita v zgornjekredni breči. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 34, št. 2, str. 425-438, ilustr., zvd., graf. prikazi. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 24629549]
28. PETRIČ, Metka, ŠEBELA, Stanka. Hydrogeological research as a basis for the preparation of the plan of monitoring groundwater contamination - a case study of the Stara vas landfill near Postojna (SW Slovenia) = Hidrogeološke raziskave kot osnova za izdelavo načrta monitoringa onesnaženosti podzemnih vod : primer odlagališča Stara vas pri Postojni (JZ Slovenija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 34, št. 2, str. 489-505, ilustr., zvd. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 24630061]
29. ŠEBELA, Stanka. Tektonske zanimivosti Pivške kotline = Tectonic sights of the Pivka basin. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 34, št. 3, str. 566-581, ilustr., graf. prikazi, zvd. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 24961837]
30. ŠEBELA, Stanka, GOSAR, Andrej, KOŠṪÁK, Blahoslav, STEMBERK, Josef. Active tectonic structures in the W part of Slovenia - setting of micro-deformation monitoring net. Acta geodynamica et geomaterialia. 2005, vol. 2, no. 1, str. 45-57. ISSN 1214-9705. [COBISS.SI-ID 1118293]
31. ŠEBELA, Stanka, KOGOVŠEK, Janja. Hydrochemic characteristics and tectonic situation of selected springs in central and NW Yunnan province, China = Hidrokemične značilnosti in tektonski položaj izbranih izvirov v osrednjem in SZ Yunnanu, Kitajska. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2006, 35, 1, str. 23-33, ilustr., zvd., graf. prikazi. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 25719085]
32. GOSAR, Andrej, ŠEBELA, Stanka, KOŠṪÁK, Blahoslav, STEMBERK, Josef. Micro-deformation monitoring of active tectonic structures in W Slovenia. Acta geodynamica et geomaterialia. 2007, vol. 4, no. 1, str. 87-98. ISSN 1214-9705. [COBISS.SI-ID 1422677]
33. BOSÁK, Pavel, KNEZ, Martin, PRUNER, Petr, SASOWSKY, Ira D., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Palaeomagnetic research into unroofed caves opened up during the highway construction at Kozina, SW Slovenia. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia naturalis. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 17, št. 2, str. 249-260, ilustr., zvd. ISSN 1408-533X. [COBISS.SI-ID 1476563]
34. ŠEBELA, Stanka. Broken speleothems as indicators of tectonic movements = Pretrta siga kot pokazatelj tektonskih premikov. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 37, št. 1, str. 51-62, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 28582957]
35. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, GABROVŠEK, Franci. The largest karst caves discovered in a tunnel during motorway construction in Slovenia's Classical Karst (Kras). Environmental geology. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 54, št. 4, str. 711-718, ilustr. ISSN 0943-0105. DOI: 10.1007/s00254-007-0840-5. [COBISS.SI-ID 27997485]
36. ŠEBELA, Stanka. Structural geology of the Škocjan Caves (Slovenija) = Strukturna geologija Škocjanskih jam (Slovenija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 38, št. 2/3, str. 165-177, ilustr., zvd. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 30866477]
37. GOSAR, Andrej, ŠEBELA, Stanka, KOŠṪÁK, Blahoslav, STEMBERK, Josef, et al. Surface versus underground measurements of active tectonic displacements detected with TM 71 extensometers in Western Slovenia = Primerjava površinskih in podzemeljskih meritev aktivnih tektonskih premikov določenih s TM 71 ekstenziometrih v Zahodni Sloveniji. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 38, št. 2/3, str. 213-226, ilustr., zvd., graf. prikazi. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 30866989]
38. ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez, MULEC, Janez, KOŠṪÁK, Blahoslav, STEMBERK, Josef. Statistical evaluation of the 3D monitoring of displacements of Dinaric fault zone in Postojna Cave, Slovenia. Acta geodynamica et geomaterialia. 2009, vol. 6, no. 2, str. 163-176, graf. prikazi. ISSN 1214-9705. [COBISS.SI-ID 30026285]
39. ŠEBELA, Stanka. Caves as potential karst geohazards on highways in SW Slovenia. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia naturalis. [Tiskana izd.]. 2009, 19, 2, str. 177-184, ilustr. ISSN 1408-533X. [COBISS.SI-ID 30861613]
40. ŠEBELA, Stanka. Effects of earthquakes in Postojna cave system = Učinki potresov v Postojnskem jamskem sistemu. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 39, št. 3, str. 597-604, ilustr., zvd. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 32099117]
41. ŠEBELA, Stanka. Accesses from the surface to the Postojna Cave system. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia naturalis. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 20, št. 1, str. 55-64. ISSN 1408-533X. [COBISS.SI-ID 31523629]
42. ŠEBELA, Stanka, VAUPOTIČ, Janja, KOŠT'ÁK, Blahoslav, STEMBERK, Josef. Direct measurement of present-day tectonic movement and associated radon flux in Postojna cave, Slovenia. Journal of caves and karst studies : a publication of the National Speleological Society. 2010, vol. 72, no. 1, str. 21-34, ilustr., graf. prikazi. ISSN 1090-6924. DOI: 10.4311/jcks2009es0077. [COBISS.SI-ID 23573031]
43. ZUPANČIČ, Nina, ŠEBELA, Stanka, MILER, Miloš. Mineralogical and chemical characteristics of black coatings in Postojna cave system = Mineraloške in kemijske značilnosti črnih prevlek v Postojnskem jamskem sistemu. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 40, št. 2, str. 307-317, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 924510]
44. GOSAR, Andrej, ŠEBELA, Stanka, KOŠṪÁK, Blahoslav, STEMBERK, Josef. On the state of the TM 71 extensometer monitoring in Slovenia : seven years of micro-tectonic displacement measurements. Acta geodynamica et geomaterialia. 2011, vol. 8, no. 4, str. 389-402, graf. prikazi. ISSN 1214-9705. http://www.irsm.cas.cz/abstracts/AGG/04_11/2_Gosar.pdf. [COBISS.SI-ID 33557549]
45. ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez. Air temperature characteristics of the Postojna and Predjama cave systems = Značilnosti temperature zraka v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu. Acta geographica Slovenica. [Tiskana izd.]. 2011, 51, št. 1, str. 43-64, ilustr., graf. prikazi. ISSN 1581-6613. DOI: 10.3986/AGS51102. [COBISS.SI-ID 33522989]
46. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša. Development challenges in karst regions : sustainable land use planning in the karst of Slovenia. Carbonates and evaporites. 2011, vol. 26, nr. 4, str. 365-380, ilustr. ISSN 0891-2556. http://link.springer.com/article/10.1007/s13146-011-0072-3/fulltext.html, DOI: 10.1007/s13146-011-0072-3. [COBISS.SI-ID 33278253]
47. ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez. Local characteristics of Postojna Cave climate, air temperature, and pressure monitoring. Theoretical and applied climatology. [Tiskana izd.]. 2011, vol. 105, no. 3/4, str. 371-386, ilustr. ISSN 0177-798X. DOI: 10.1007/s00704-011-0397-9. [COBISS.SI-ID 32213037]
48. ŠEBELA, Stanka. Historic inscriptions in Predjama cave system and high floods in 2010 = Zgodovinski napisi v Predjamskem jamskem sistemu in visoke poplave leta 2010. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 41, št. 2/3, str. 297-303, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 35116589]
49. KALENDA, Pavel, NEUMAN, Libor, ŠEBELA, Stanka. Early results of micro-deformation measurements in Magdalena Jama (Slovenia) by a vertical static pendulum = Začetni rezultati merjenja mikro-deformacij v Magdaleni jami (Slovenija) z navpičnim statičnim nihalom. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 42, št. 1, str. 143-154, ilustr. ISSN 0583-6050. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/635/580. [COBISS.SI-ID 36049709]
50. ŠEBELA, Stanka, PRELOVŠEK, Mitja, TURK, Janez. Impact of peak period visits on the Postojna Cave (Slovenia) microclimate. Theoretical and applied climatology. [Tiskana izd.]. 2013, vol. 111, no. 1/2, str. 51-64, ilustr. ISSN 0177-798X. http://www.springerlink.com/content/kt122v61708p7784/fulltext.pdf, DOI: 10.1007/s00704-012-0644-8. [COBISS.SI-ID 33991981]
51. ŠEBELA, Stanka, LIU, Hong. Structural geological characteristics of karst caves and major stone forest, Yunnan, China = Strukturno geološke značilnosti kraških jam in glavnega kamnitega gozda, Yunnan, Kitajska. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 43, št. 1, str. 115-127, ilustr. ISSN 0583-6050. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/572/710, DOI: 10.3986/ac.v43i1.572. [COBISS.SI-ID 37530925]
52. ŽIVČIĆ, Mladen, COSTA, Giovanni, SUHADOLC, Peter, ŠEBELA, Stanka. Temporary seismological measurements in Postojna cave system = Občasne seizmične meritve v Postojnskem jamskem sistemu. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 43, št. 1, str. 149-157, ilustr. ISSN 0583-6050. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/569/713, DOI: 10.3986/ac.v43i1.569. [COBISS.SI-ID 37530669]
53. GREGORIČ, Asta, VAUPOTIČ, Janja, ŠEBELA, Stanka. The role of cave ventilation in governing cave air temperature and radon levels (Postojna Cave, Slovenia). International journal of climatology. Apr. 2014, vol. 34, iss. 5, str. 1488-1500, ilustr. ISSN 0899-8418. DOI: 10.1002/joc.3778. [COBISS.SI-ID 2795259]
54. ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez. Sustainable use of the Predjama Cave (Slovenia) and possible scenarios related to anticipated major increases in tourist numbers. Tourism management perspectives. 2014, 10, str. 37-45, ilustr. ISSN 2211-9736. DOI: 10.1016/j.tmp.2014.01.002. [COBISS.SI-ID 36637997]
55. ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez. Natural and anthropogenic influences on the year-round temperature dynamics of air and water in Postojna show cave, Slovenia. Tourism management. [Print ed.]. vol. 40, feb. 2014, str. 233-243, ilustr. ISSN 0261-5177. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517713001301, DOI: 10.1016/j.tourman.2013.06.011. [COBISS.SI-ID 35783725]
56. ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez, PIPAN, Tanja. Cave micro-climate and tourism : towards 200 years (1819-2015) at Postojnska jama (Slovenia). Cave and karst science : the transactions of the British Cave Research Association. 2015, vol. 42, no. 2, str. 78-85, ilustr. ISSN 1356-191X. http://bcra.org.uk/pub/candks/index.html?j. [COBISS.SI-ID 38764589]
57. MULEC, Janez, OARGA-MULEC, Andreea, SCHILLER, Edmund, PERŞOIU, Aurel, HOLKO, Ladislav, ŠEBELA, Stanka. Assessment of the physical environment of epigean invertebrates in a unique habitat : the case of a karst sulfidic spring, Slovenia. Ecohydrology. Oct. 2015, vol. 8, iss. 7, str. 1326-1334, ilustr. ISSN 1936-0584. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eco.1585/abstract, DOI: 10.1002/eco.1585. [COBISS.SI-ID 37903917]
58. RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka. The effectiveness of protection policies and legislative framework with special regard to karst landscapes : insights from Slovenia. Environmental science & policy. 2015, vol. 51, str. 106-116, ilustr. ISSN 1462-9011. DOI: 10.1016/j.envsci.2015.02.013. [COBISS.SI-ID 2658243]
59. ŠEBELA, Stanka, MILER, Miloš, JARC, Simona, TORKAR, Sonja, ZUPANČIČ, Nina. Characterization of black deposits in karst caves, examples from Slovenia. Facies. [Print ed.]. 2015, vol. 61, iss. 2, str. 1-13, ilustr. ISSN 0172-9179. http://link.springer.com/article/10.1007/s10347-015-0430-z, DOI: 10.1007/s10347-015-0430-z. [COBISS.SI-ID 38197037]
60. BRIESTENSKÝ, Miloš, ROWBERRY, Matt D., STEMBERK, Josef, STEFANOV, Petar, VOZÁR, Jozef, ŠEBELA, Stanka, PETRO, Ĺubomír, BELLA, Pavel, GAÁL, Ĺudovít, ORMUKOV, Cholponbek. Evidence of a plate-wide tectonic pressure pulse provided by extensometric monitoring in the Balkan Mountains (Bulgaria). Geologica Carpathica : international geological journal. Oct. 2015, vol. 66, no. 5, str. 427-438, ilustr. ISSN 1335-0552. DOI: 10.1515/geoca-2015-0035. [COBISS.SI-ID 38996269]
61. MIHEVC, Andrej (avtor, fotograf), GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOZEL, Peter, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja (avtor, fotograf). Karst in Slovenia. Boletín geológico y minero. Jan.-Mar. 2016, vol. 127, iss. 1, str. 79-97, ilustr. ISSN 0366-0176. http://www.igme.es/boletin/2016/127_1/BG_127-1_Art-6.pdf. [COBISS.SI-ID 39886637]
62. ZUPANČIČ, Nina, MILER, Miloš, ŠEBELA, Stanka, JARC, Simona. Application of Scanning Electron Microscopy/Energy-Dispersive X-Ray Spectroscopy for characterization of detrital minerals in karst cave speleothems. Microscopy and microanalysis. [Print ed.]. 2016, vol. 22, iss. 1, str. 87-98. ISSN 1431-9276. DOI: 10.1017/S1431927615015688. [COBISS.SI-ID 1253982]
63. KACHALIN, Igor, LIASHCHUK, Oleksandr, ŠEBELA, Stanka. Periodical measurements of VLF radio signals and noise sounds in Črna Jama (Postojnska Jama) = Občasne meritve VLF radijskih signalov in šumov v Črni jami (Postojnska jama). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 46, št. 1, str. 125-132, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/1950/4751, DOI: 10.3986/ac.v46i1.1950. [COBISS.SI-ID 41823789]
64. JARC, Simona, MILER, Miloš, ŠEBELA, Stanka, ZUPANČIČ, Nina. Sources of sulphate minerals in limestone cave-a possible evidence of anthropogenic activity : a case study in Črna Jama Cave (Slovenia). Environmental science and pollution research international. [Print ed.]. 2017, vol. 24, iss. 34, str. 26865-26873. ISSN 0944-1344. DOI: 10.1007/s11356-017-0486-0. [COBISS.SI-ID 1368670]
65. ŠEBELA, Stanka, ZUPANČIČ, Nina, MILER, Miloš, GRČMAN, Helena, JARC, Simona. Evidence of Holocene surface and near-surface palaeofires in karst caves and soils. Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology. [Print ed.]. 1 Nov. 2017, vol. 485, str. 224-235, ilustr. ISSN 0031-0182. DOI: 10.1016/j.palaeo.2017.06.015. [COBISS.SI-ID 1345886]
66. KALENDA, Pavel, TENGLER, Rudolf, ŠEBELA, Stanka, BLATNIK, Matej, GOSAR, Andrej. Detection of Divaška Jama corridors behind (to the SW) Trhlovca cave using low frequency high power ground penetrating radar = Določitev rovov Divaške jame v JZ smeri za Trhlovco z uporabo zelo močnega nizkofrekvenčnega georadarja. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 47, št. 2/3, str. 153-167, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/5187/6602, DOI: 10.3986/ac.v47i2-3.5187. [COBISS.SI-ID 43562797]
67. PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez. Carbon dioxide in Postojna Cave (Slovenia) : spatial distribution, seasonal dynamics and evaluation of plausible sources and sinks. Environmental earth sciences. 2018, vol. 77, iss. 7, str. 1-15, ilustr. ISSN 1866-6280. DOI: 10.1007/s12665-018-7459-6. [COBISS.SI-ID 42840877]
68. ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez. Črna Jama as a cold air trap cave within Postojna Cave, Slovenia. Theoretical and applied climatology. [Tiskana izd.]. Nov. 2018, vol. 134, iss. 3/4, str. 741-751, ilustr. ISSN 0177-798X. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00704-017-2304-5, DOI: 10.1007/s00704-017-2304-5. [COBISS.SI-ID 42090285]
69. ŠEBELA, Stanka, BAKER, Gretchen M., LUKE, Barbara. Cave temperature and management implications in Lehman Caves, Great Basin National Park, USA : Stanka Šebela, Gretchen Baker, Barbara Luke. Geoheritage. Sep. 2019, vol. 11, no. 3, str. 1163-1175, ilustr. ISSN 1867-2477. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12371-019-00367-0, DOI: 10.1007/s12371-019-00367-0. [COBISS.SI-ID 44575533]
70. PIPAN, Tanja, PETRIČ, Metka, ŠEBELA, Stanka, CULVER, David C. Analyzing climate change and surface-subsurface interactions using the Postojna Planina Cave System (Slovenia) as a model system. Regional environmental change. Feb. 2019, vol. 19, iss. 2, str. 379-389, ilustr. ISSN 1436-3798. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10113-018-1349-z, DOI: 10.1007/s10113-018-1349-z. [COBISS.SI-ID 42929197]
71. AMBROSINO, F., THINOVÁ, L., BRIESTENSKÝ, Miloš, ŠEBELA, Stanka, SABBARESE, C. Detecting time series anomalies using hybrid methods applied to Radon signals recorded in caves for possible correlation with earthquakes. Acta geodaetica et geophysica. [Print ed.]. Sep. 2020, vol. 55, iss. 3, str. 405-420, ilustr. ISSN 2213-5812. DOI: 10.1007/s40328-020-00298-1. [COBISS.SI-ID 26584323]
72. ŠEBELA, Stanka, STEMBERK, Josef, BRIESTENSKÝ, Miloš. Micro-displacement monitoring in caves at the Southern Alps-Dinarides-Southwestern Pannonian Basin junction. Bulletin of engineering geology and the environment. [Print ed.]. 2021, vol. 80, iss. 10, str. 7591-7611, ilustr. ISSN 1435-9529. DOI: 10.1007/s10064-021-02382-4. [COBISS.SI-ID 73030147]
73. PRELOVŠEK, Mitja, GABROVŠEK, Franci, KOZEL, Peter, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka. The Škocjan Caves - UNESCO World Heritage Site. V: TROFIMOVA, Elena (ur.), SALOMON, Jean-Nöel (ur.). Preserving world subterranean heritage : natural, cultural and mixed subterranean heritage. [Stuttgart]: Borntraeger Science Publishers, 2021. Vol. 62, str. 49-64, ilustr. Zeitschrift für Geomorphologie, Supplementband, N. F., vol. 62, suppl. issue 3. ISSN 0372-8854, ISSN 0044-2798. DOI: 10.1127/zfg_suppl/2021/0690. [COBISS.SI-ID 56516099]

1.02 Pregledni znanstveni članek

74. HABIČ, Peter, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Škocjanske jame speleological review. International journal of speleology. 1989, let. 18, št. 1/2, str. 1-42, ilustr. ISSN 0392-6672. [COBISS.SI-ID 6367021]
75. KOGOVŠEK, Janja, KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Military training area in Kras (Slovenia). Environmental geology. [Tiskana izd.]. 1999, letn. 38, št. 1, str. 69-76, ilustr. ISSN 0943-0105. [COBISS.SI-ID 12065837]
76. ŠEBELA, Stanka, ORNDORFF, Randall C., WEARY, David J. Geologic controls in the development of caves in the South-Central Ozarks of Missouri. Missouri speleology. 2002, letn. 42, št. 1/2, str. 9-20. ISSN 0026-671X. [COBISS.SI-ID 23412013]
77. ŠEBELA, Stanka. Monitoring of active tectonic structures - project COST 625 = Spremljanje aktivnih tektonskih struktur - projekt COST 625. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 34, št. 2, str. 471-487, ilustr., graf. prikazi, tab. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 24629805]
78. ŠEBELA, Stanka. Izjemni naravni pojavi v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia naturalis. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 21, št. 1, str. 87-94, ilustr. ISSN 1408-533X. [COBISS.SI-ID 32958253]
79. ŠEBELA, Stanka. Characteristics of the Predjama fault near Postojna, SW Slovenia = Značilnosti Predjamskega preloma pri Postojni, JZ Slovenija. RMZ - Materials and geoenvironment : periodical for mining, metallurgy and geology. [Tiskana izd.]. nov. 2012, letn. 59, št. 2/3, str. 257-265, ilustr. ISSN 1408-7073. [COBISS.SI-ID 34953005]

1.03 Kratki znanstveni prispevek

80. AGUILAR, Jean-Pierre, CROCHET, Jean-Yves, KRIVIC, Katarina, MARANDAT, Bernard, MICHAUX, Jacques, MIHEVC, Andrej, SIGÉ, Bernard, ŠEBELA, Stanka. Pleistocene small mammals from some karstic fillings of Slovenia - preliminary results = Pleistocenski drobni sesalci iz kraških zapolnitev v Sloveniji - predhodni rezultati. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1998, let. 27, št. 2, str. 141-150, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 10235437]
81. KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. South China Karst 1999, Preliminary research in Yunnan = Južnokitajski kras 1999, predhodne raziskave v Yunnanu. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1999, letn. 28, št. 2, str. 225-240, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 13684781]
82. KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. South China Karst 1999, Preliminary research in Yunnan = Južnokitajski kras 1999, predhodne raziskave v Yunnanu. Acta carsologica. [Spletna izd.]. 1999, letn. 28, št. 2. ISSN 1580-2612. http://www.zrc-sazu.si/izrk/carsolog.htm. [COBISS.SI-ID 13732141]
83. ORNDORFF, Randall C., WEARY, David J., ŠEBELA, Stanka. The geologic framework of karst in the Ozark of Plateaus of South-Central Missouri. Journal of caves and karst studies : a publication of the National Speleological Society. 2001, vol. 63, no. 3, str. [1-2]. ISSN 1090-6924. [COBISS.SI-ID 19621165]

1.04 Strokovni članek

84. ŠEBELA, Stanka. Zgodovina speleoloških raziskav v predjame (Jame pod gradom). Naš krš : bilten Speleološkog društva "Bosanskohercegovački krš". 1990, 16, 28-29, str. 125-131. ISSN 0351-1502. [COBISS.SI-ID 28758274]
85. ŠEBELA, Stanka. Značilnosti krasa jugovzhodne Italije (Grotta Grande del Vento, Gargano in Castellana Grotte). Naše jame : glasilo Jamarske zveze Slovenije. 1992, 34, str. 109-116. ISSN 0547-311X. [COBISS.SI-ID 33810432]
86. ŠEBELA, Stanka. An account on study exchange with France 1993. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1993, let. 22, str. 202-203. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 1343277]
87. ŠEBELA, Stanka. Dvanajsta speleološka šola (Ladek Zdroj, Poljska). Naše jame : glasilo Jamarske zveze Slovenije. 1993, let. 35, št. 2, str. 101-102. ISSN 0547-311X. [COBISS.SI-ID 3618093]
88. ŠEBELA, Stanka. Novo nahajališče prodnikov v flišu pri Ilirski Bistrici. Življenje in tehnika : revija za poljudno tehniko, znanost in amaterstvo. april 1993, let. 44, št. 4, str. 56-57, ilustr. ISSN 0514-017X. [COBISS.SI-ID 3638829]
89. KNEZ, Martin, ŠEBELA, Stanka. Novo odkriti kraški pojavi na trasi avtomobilske ceste pri Divači. Naše jame : glasilo Jamarske zveze Slovenije. 1994, let. 36, str. 102. ISSN 0547-311X. [COBISS.SI-ID 3631149]
90. KNEZ, Martin, ŠEBELA, Stanka. Poskus uporabe Erasove metode pri študiju regionalne preskrbe Bele krajine s pitno vodo. Naše jame : glasilo Jamarske zveze Slovenije. 1994, let. 36, str. 67-76, ilustr. ISSN 0547-311X. [COBISS.SI-ID 3621677]
91. KNEZ, Martin, ŠEBELA, Stanka. Študijsko izpopolnjevanje na Politehnični univerzi v Madridu. Naše jame : glasilo Jamarske zveze Slovenije. 1994, let. 36, str. 146-147. ISSN 0547-311X. [COBISS.SI-ID 3624493]
92. ŠEBELA, Stanka. 3. mednarodna krasoslovna šola "Klasični Kras" Postojna, 27.-30. junij 1995. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia naturalis. [Tiskana izd.]. 1995, 5, št. 7, str. 266-267, ilustr. ISSN 1408-533X. [COBISS.SI-ID 60551424]
93. ŠEBELA, Stanka. Kras v vzhodnem delu ZDA. Geografski obzornik : časopis za geografsko vzgojo in izobraževanje. 1995, let. 42, št. 3, str. 16-19, ilustr. ISSN 0016-7274. [COBISS.SI-ID 3078445]
94. ŠEBELA, Stanka. Jama brez stropa. Življenje in tehnika : revija za poljudno tehniko, znanost in amaterstvo. maj 1995, let. 46, št. 5, str. 60-61, ilustr. ISSN 0514-017X. [COBISS.SI-ID 2989613]
95. ŠEBELA, Stanka. Pregled najpomembnejših speleoloških, hidroloških in geoloških raziskav Predjamskega spleta. Naše jame : glasilo Jamarske zveze Slovenije. 1996, 38, str. 17-28, ilustr. ISSN 0547-311X. [COBISS.SI-ID 4524333]
96. ŠEBELA, Stanka. Dolina smrti - najnižja površinska točka Amerike. Geografski obzornik : časopis za geografsko vzgojo in izobraževanje. 1997, let. 44, št. 3, str. 19-22. ISSN 0016-7274. [COBISS.SI-ID 3939938]
97. ŠEBELA, Stanka. Tektonska zgradba matičnega Krasa = Tectonic structure of classical Karst. Kras : revija o Krasu in krasu, o ljudeh in njihovem ustvarjanju. [Tiskana izd.]. maj 1997, št. 21, str. 22-25, ilustr. ISSN 1318-3257. [COBISS.SI-ID 4839981]
98. ŠEBELA, Stanka. Kamnolomi = Quarries. Kras : revija o Krasu in krasu, o ljudeh in njihovem ustvarjanju. [Tiskana izd.]. maj 1997, št. 21, str. 54-55, ilustr. ISSN 1318-3257. [COBISS.SI-ID 4866349]
99. ŠEBELA, Stanka. Karta ranljivosti krasa vzdolž avtocest v Sloveniji. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia naturalis. [Tiskana izd.]. 2000, letn. 10, št. 1=19, str. 127-132. ISSN 1408-533X. [COBISS.SI-ID 316883]
100. ŠEBELA, Stanka. Tectonique active et géologi, RIVIERA 2000, Villefranche-sur-Mer (France), 18-22 October 2000. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2001, letn. 30, št. 1, str. 233-235, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 18293293]
101. ŠEBELA, Stanka. SUMMIT 2000, GSA annual meeting (Reno, Nevada, USA November 9-18, 2000. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2001, letn. 30, št. 1, str. 236-237, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 18294573]
102. ŠEBELA, Stanka. U.S. Geological Survey Karst Interest Group, Proceedings, St. Petersburg, Florida, February 13-16, 2001 (Water-Resources Investigation Report 01-4011, Eve L. Kuniansky, editor, 211 pp., Atlanta, Georgia). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2001, letn. 30, št. 1, str. 238-239, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 18294829]
103. ŠEBELA, Stanka. SUMMIT 2000, GSA annual meeting (Reno, Nevada, USA November 9-18, 2000. Acta carsologica. [Spletna izd.]. 2001, letn. 30, št. 1, ilustr. ISSN 1580-2612. http://www.zrc-sazu.si/izrk/carsolog.htm. [COBISS.SI-ID 18295853]
104. ŠEBELA, Stanka. Tectonique active et géologi, RIVIERA 2000, Villefranche-sur-Mer (France), 18-22 October 2000. Acta carsologica. [Spletna izd.]. 2001, letn. 30, št. 1, ilustr. ISSN 1580-2612. http://www.zrc-sazu.si/izrk/carsolog.htm. [COBISS.SI-ID 18295597]
105. ŠEBELA, Stanka. U.S. Geological Survey Karst Interest Group, Proceedings, St. Petersburg, Florida, February 13-16, 2001 (Water-Resources Investigation Report 01-4011, Eve L. Kuniansky, editor, 211 pp., Atlanta, Georgia). Acta carsologica. [Spletna izd.]. 2001, letn. 30, št. 1, ilustr. ISSN 1580-2612. http://www.zrc-sazu.si/izrk/carsolog.htm. [COBISS.SI-ID 18296109]
106. ŠEBELA, Stanka. The visit at the University of Bari and karst research in Apulia, Italy. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 33, št. 1, str. 329-332, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 22369581]
107. ŠEBELA, Stanka. Kras v različnih kamninah : 13. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras" v Postojni. Kras : revija o Krasu in krasu, o ljudeh in njihovem ustvarjanju. [Tiskana izd.]. feb. 2006, št. 73, str. 46-47, ilustr. ISSN 1318-3257. [COBISS.SI-ID 9415828]
108. ŠEBELA, Stanka. Aktivni tektonski premiki in Postojnska jama. Kras : revija o Krasu in krasu, o ljudeh in njihovem ustvarjanju. [Tiskana izd.]. Maj 2007, 14, št. 81, str. 54-55, fotogr. ISSN 1318-3257. [COBISS.SI-ID 9690004]
109. ŠEBELA, Stanka. Tektonska zgradba sistema Postojnskih jam. Kras : revija o Krasu in krasu, o ljudeh in njihovem ustvarjanju. [Tiskana izd.]. apr. 2008, št. 88, str. 44-45, ilustr. ISSN 1318-3257. [COBISS.SI-ID 13231154]
110. ŠEBELA, Stanka. Strokovni nadzor in svetovanje pri upravljanju s Postojnsko jamo in s Predjamskim gradom. Kras : revija o Krasu in krasu, o ljudeh in njihovem ustvarjanju. [Tiskana izd.]. dec. 2010, št. 105/106, str. 24-25, ilustr. ISSN 1318-3257. [COBISS.SI-ID 32055853]
111. ŠEBELA, Stanka. Geofizikalne raziskave v Postojnskem jamskem sistemu. Proteus. maj 2012, letn. 8, št. 1, str. 20-21, ilustr. ISSN 2350-6482. [COBISS.SI-ID 34205741]
112. PERIC, Borut, ŠEBELA, Stanka. Znanstvene raziskave v turističnih jamah : mednarodni kongres. Kras : revija o Krasu in krasu, o ljudeh in njihovem ustvarjanju. [Tiskana izd.]. feb. 2013, št. 122/123, str. 76-78, ilustr. ISSN 1318-3257. [COBISS.SI-ID 7779992]
113. ŠEBELA, Stanka, BAKER, Gretchen M., LUKE, Barbara. Air temperatures in Lehman Caves. The Midden. Winter 2018, vol. 18, iss. 2, str. 4-5, ilustr. https://www.nps.gov/grba/learn/news/upload/2018winter.pdf. [COBISS.SI-ID 43939885]

1.05 Poljudni članek

114. ŠEBELA, Stanka. Poročilo o udeležbi na "Fifth multidisciplinary conference on sinkholes and the engineering and environmental impact of karst" (2-5. April 1995, Gatlinburg, Tennessee, ZDA). Naše jame : glasilo Jamarske zveze Slovenije. 1995, let. 37, str. 171-173. ISSN 0547-311X. [COBISS.SI-ID 3301677]
115. ŠEBELA, Stanka. Kraške raziskave v južnokitajski provinci Junnan. Življenje in tehnika : revija za poljudno tehniko, znanost in amaterstvo. november 1996, let. 47, št. 11, str. 16-18, ilustr. ISSN 0514-017X. [COBISS.SI-ID 3974957]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

116. ŠEBELA, Stanka, MIHEVC, Andrej. The problems of constructions on karst - the examples from Slovenia. V: BECK, Barry F. (ur.), PEARSON, Felicity M. (ur.). Karst geohazards : engineering and environmental problems in karst terrane : proceedings of the fifth Multidisciplinary conference on sinkholes and the engineering and environmental impacts of karst, Gatlinburg [Tennessee], 2-5- april 1995. Rotterdam; Brookfield: Balkema, 1995. Str. 475-479, ilustr. ISBN 90-5410-535-6. [COBISS.SI-ID 3008813]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

117. ŠEBELA, Stanka. Razpadne faze rožencev na Dolenjskem. V: NATEK, Karel (ur.). Geomorfologija in geoekologija : zbornik referatov 5. znanstvenega posvetovanja geomorfologov Jugoslavije, Krško, 18. do 23. junij 1990. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1990. Str. 229-233. [COBISS.SI-ID 27857664]
118. KRANJC, Andrej, KOGOVŠEK, Janja, ŠEBELA, Stanka. Les concretionnements de la Grotte de Škocjanske (Slovenie) et les changements climatiques. V: SALOMON, Jean-Nöel (ur.), MAIRE, Richard (ur.). Karst et évolutions climatiques : hommage à Jean Nicod. Bordeaux: Presses Universitaires de Bordeaux, 1992. Str. 355-361. ISBN 2-86781-137-6. [COBISS.SI-ID 6367789]
119. KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, ŠEBELA, Stanka. Kraški vodni viri na Savinjskem, njihov pomen in ogroženost. V: PELC, Stanko (ur.). Savinjska, možnosti regionalnega in prostorskega razvoja : 16. zborovanje slovenskih geografov : Celje, 21. - 23. oktobra 1993. [Ljubljana]: Zveza geografskih društev Slovenije, 1993. Str. 98-109, ilustr. [COBISS.SI-ID 42863104]
120. ŠEBELA, Stanka. Jama na poti in Zguba jama = The caves Jama na poti in Zguba jama. V: KRANJC, Andrej (ur.). Proceedings of 1st International Karstological School "Classical Karst", Lipica, September 20-23, 1993. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1994. Str. 234-243, ilustr. Acta carsologica, 23. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 2129453]
121. ŠEBELA, Stanka. Aerophoto interpretation of geological structures on the surface above the Predjama cave = Aerofoto interpretacija geoloških struktur na površju nad Predjamo. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1995, let. 24, str. 511-519, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 2946093]
122. ŠEBELA, Stanka. The importance of geological structure for development of cave entrances in Postojna region. V: BELLA, Pavel (ur.). Caves and man : International Symposium on the occasion of the 70-th anniversary opening to the public of the Demänovská cave of Liberty : proceedings. Liptovský Mikuláš: Slovak Museum of Nature Protection and Speleology, 1995. Str. 27-29. ISBN 80-88723-16-7. [COBISS.SI-ID 3075629]
123. ŠEBELA, Stanka. Results of tectonic measurements in the Lunan Stone forest, China = Rezultati tektonskih meritev v "Kamnitem gozdu" pri Lunanu, Kitajska. V: KRANJC, Andrej (ur.). 2nd and 3rd International Karstological School "Classical Karst", Postojna, 1994 and 1995 = 2. in 3. Mednarodna krasoslovna šola "Klasični Kras", Postojna, 1994 in 1995. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za naravoslovne vede: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1996. Str. 437-450, ilustr. Acta carsologica, letn. 25. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 4135981]
124. ŠEBELA, Stanka. The dolines above the collapse chambers of Postojnska jama = Vrtače nad podornimi dvoranami Postojnske jame. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1996, let. 25, str. 241-250, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 4134957]
125. ŠEBELA, Stanka. The influence of tectonic zones on cross section formations in the Predjama cave, Slovenia. Kras i speleologia. 1996, letn. 17, št. 8, str. 72-76, ilustr. Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. ISSN 0137-5482, ISSN 0208-6336. [COBISS.SI-ID 4139565]
126. KOGOVŠEK, Janja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Motorways in Karst (Slovenia). V: BYERLY, Don W. (ur.). Proceedings & a Fieldtrip Excursion Guide, Knoxville, Tennessee, May 8-10, 1997. Tennessee: University of Tennessee, Department of Geological Sciences, 1997. Str. 49-55. Studies in geology, 27. [COBISS.SI-ID 5639213]
127. ŠEBELA, Stanka. Development of cave passages according to geological structure; Example from Jama pod Pečno rebrijo, Slovenia. V: JEANNIN, Pierre-Yves (ur.). Proceedings of the 12th International Congress of Speleology : La Chaux-de-Fonds, Switzerland, 10-17.08.1997. La Chaux-de-Fonds; Basel: Swiss Speleological Society (SSS/SGH): Speleo Projects, 1997. Str. 113-116, ilustr. ISBN 2-88374-012-7, ISBN 2-88374-006-2, ISBN 2-88374-008-9, ISBN 2-88374-009-7, ISBN 2-88374-010-0, ISBN 2-88374-011-9. [COBISS.SI-ID 5137965]
128. ŠEBELA, Stanka, HESS, John Warren. Geological characteristics of Desert Cave (NE Blue Diamond Hill, Clark County, Nevada). V: CURRAN, H. Allen (ur.). Abstracts and program. San Salvador: Bahamian Field Station, 1998. Str. 21. [COBISS.SI-ID 9822253]
129. ŠEBELA, Stanka. Collapse chambers in Postojnska jama and their relations to geological structure. Kras i speleologia. 1998, letn. 18, št. 9, str. 161-168, ilustr. Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. ISSN 0137-5482, ISSN 0208-6336. [COBISS.SI-ID 10785581]
130. ČAR, Jože, ŠEBELA, Stanka. Bedding planes, moved bedding planes, connective fissures and horizontal cave passages (examples from Postojnska jama Cave) = Lezike, zdrsne lezike, vezne razpoke in horizontalni jamski rovi (primeri iz Postojnske jame). V: KRANJC, Andrej (ur.). [Papers presented at 5th International School "Classical Karst", Trenta, June 28th-July 1st 1997 = Članki, predstavljeni na 5. mednarodni krasoslovni šoli "Classical Karst", Trenta, 28. junij-1. julij 1997]. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1998. Str. 75-95, ilustr. Acta carsologica, 27/2. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 10231085]
131. MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Denuded caves - an inherited element in the karst morphology; the case from Kras = Jama brez stropa - podedovani element v kraški morfologiji; primer s Krasa. V: KRANJC, Andrej (ur.). [Papers presented at Fourth International Conference on Geomorphology - "M3 - Classical Karst", Lipica, 24. 8.-28. 8. 1997 = Predavanja, predstavljena na Četrti mednarodni geormofološki [!] konferenci - "M3 - klasični kras", Lipica, 24. 8.-28. 8. 1997]. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1998. Let. 27, št. 1, str. 165-174, ilustr. Acta carsologica, 27/1. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 9180717]
132. ŠEBELA, Stanka. Morphological and geological characteristics of two denuded caves in SW Slovenia = Morfološke in geološke značilnosti dveh denudiranih jam v JZ Sloveniji. Acta carsologica. [Spletna izd.]. ISSN 1580-2612. http://www.zrc-sazu.si/izrk/carsolog.htm. [COBISS.SI-ID 13730349]
133. ORNDORFF, Randall C., WEARY, David J., MCDOWELL, Robert C., HARRISON, Richard W., WEEMS, Robert E., ŠEBELA, Stanka. A geologic framework in karst: US Geological Survey contributions to the hydrogeology of the Ozarks of Missouri. V: BECK, Barry F. (ur.). Hydrogeology and engineering geology of sinkholes and karst - 1999 : proceedings of the seventh Multidisciplinary Conference of Sinkholes and the Engineering and Environmental Impacts of Karst, Harrisburg-Hershey, Pennsylvania, 10-14 april 1999. Rotterdam; Brookfield: A. A. Balkema, 1999. Str. 57-62, ilustr. ISBN 90-5809-046-9. [COBISS.SI-ID 13419565]
134. ŠEBELA, Stanka, MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej. The vulnerability map of karst along highways in Slovenia. V: BECK, Barry F. (ur.). Hydrogeology and engineering geology of sinkholes and karst - 1999 : proceedings of the seventh Multidisciplinary Conference of Sinkholes and the Engineering and Environmental Impacts of Karst, Harrisburg-Hershey, Pennsylvania, 10-14 april 1999. Rotterdam; Brookfield: A. A. Balkema, 1999. Str. 419. ISBN 90-5809-046-9. [COBISS.SI-ID 13420589]
135. ŠEBELA, Stanka. Statistical evaluation between geological structural elements and cave passage directions, Postojnska Jama cave system. V: Karst 99 : colloque européen : des paysages du karst au géosystème karstique : dynamiques, structures et enregistrement karstiques. Aix-en-Provence: CAGEP, 1999. Str. 171-174, ilustr. Etudes de géographie physique, supplément, 28. [COBISS.SI-ID 13429549]
136. ŠEBELA, Stanka. Morphological and geological characteristics of two denuded caves in SW Slovenia = Morfološke in geološke značilnosti dveh denudiranih jam v JZ Sloveniji. V: KRANJC, Andrej (ur.). [Papers presented at 7th International Karstological School "Roofless Caves", Postojna, 1999 = Članki, predstavljeni na 7. mednarodni krasoslovni šoli "Brezstrope jame", Postojna, 1999]. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1999. Str. 175-185, ilustr. Acta carsologica, 28/2. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 13680429]
137. ŠEBELA, Stanka, ČAR, Jože. Velika Jeršanova doline - a former collapse doline = Velika Jeršanova dolina - nekdanja udornica. Acta carsologica. [Spletna izd.]. ISSN 1580-2612. http://www.zrc-sazu.si/izrk/carsolog.htm. [COBISS.SI-ID 17424173]
138. ŠEBELA, Stanka, ČAR, Jože. Velika Jeršanova doline - a former collapse doline = Velika Jeršanova dolina - nekdanja udornica. V: KRANJC, Andrej (ur.). [Papers presented at 8th International Karstological School "Classical Karst - Collapse Dolines", Postojna, June 26-29th, 2000 = Članki predstavljeni na 8. mednarodni krasoslovni šoli "Klasični kras - udornice", Postojna, 26.-29. junij 2000]. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2000. Str. 201-212, ilustr. Acta carsologica, letn. 29, št. 2. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 17409837]
139. ČAR, Jože, ŠEBELA, Stanka. Kraške značilnosti narivnega stika apnenec-dolomit pri Predjami = Karst characteristics of thrust contact limestone-dolomite near Predjama. Acta carsologica. [Spletna izd.]. ISSN 1580-2612. http://www.zrc-sazu.si/izrk/carsolog.htm. [COBISS.SI-ID 19017517]
140. ČAR, Jože, ŠEBELA, Stanka. Kraške značilnosti narivnega stika apnenec-dolomit pri Predjami = Karst characteristics of thrust contact limestone-dolomite near Predjama. V: KRANJC, Andrej (ur.). Papers Presented at 9th International Karstological School "Classical Karst - Contact Karst", Postojna, June 26th-29th, 2001 = Članki predstavljeni na 9. mednarodni šoli "Klasični kras - kontaktni kras",. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2001. Str. 141-156, ilustr. Acta carsologica, vol. 30, no. 2. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 19016237]
141. ŠEBELA, Stanka. How faults control the age of karst caves, an illustration from SW Slovenia. V: Riviera 2000 : tectonique active et géomorphologie, [Villefranche-sur-Mer 18-22 oct. 2000]. [Nice: Université Nice-Sophia-Antipolis], 2001. Str. 133-137, ilustr. Revue d'analyse spatiale, no. spec. 2001. ISSN 0751-7297. [COBISS.SI-ID 17794349]
142. ŠEBELA, Stanka. Collapse dolines and passages of Postojnska Jama Cave system. V: Speleology in the third millenium: sustainable development of karst environments : proceedings. Brasilia: [s. n.], 2001. 1 el. optični disk (cd rom). [COBISS.SI-ID 18509101]
143. ORNDORFF, Randall C., WEARY, David J., ŠEBELA, Stanka. Geologic framework of the Ozarks of South-Central Missouri - contributions to a conceptual model of karst. V: KUNIANSKY, Eve L. (ur.). U.S. Geological Survey Karst Interest Group proceedings, St. Petersburg, Florida February 13-16, 2001. Atlanta (Georgia): U.S. Department of the Interior: U.S. Geological Survey, 2001. Str. 18-24, ilustr. U.S. Geological survey Water-resources investigations report, 01-4011. [COBISS.SI-ID 18031661]
144. ŠEBELA, Stanka, GOSAR, Andrej. Začetek meritev premikov ob prelomih v zahodni Sloveniji s 3D ekstenziometri TM 71. V: KOZMUS TRAJKOVSKI, Klemen (ur.), KUHAR, Miran (ur.). Raziskave s področja geodezije in geofizike 2004 : zbornik predavanj. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2005. Str. 37-45. ISBN 961-6167-65-0. [COBISS.SI-ID 1101397]
145. ŠEBELA, Stanka, KOŠT'ÁK, Blahoslav, MULEC, Janez, STEMBERK, Josef. Merjenje tektonskih premikov v Postojnski jami. V: KUHAR, Miran (ur.). Raziskave s področja geodezije in geofizike 2007 : zbornik predavanj. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2008. Str. 21-26, ilustr. ISBN 978-961-6167-84-0. [COBISS.SI-ID 27891501]
146. ŠEBELA, Stanka. 3D monitoring of active tectonic movements in Slovene karst caves. V: HORVAT, Aleksander (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports. 19. posvetovanje slovenskih geologov = 19th Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, marec 2009. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2009. Str. 152-155. Geološki zbornik, 20. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 29653293]
147. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, GABROVŠEK, Franci. Largest karst cave discovered in tunnel during construction of motorways in Slovenia's classical karst (Kras). V: LIKAR, Jakob (ur.). Zbornik referatov = Proceedings. Deveto mednarodno posvetovanje o gradnji predorov in podzemnih prostorov, 16., - 18. september 2009, Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Naravoslovno tehniška fakulteta, Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo, 2009. Str. 121-126, ilustr. ISBN 978-961-6047-64-7. [COBISS.SI-ID 30536749]
148. ŠEBELA, Stanka, KOŠṪÁK, Blahoslav, STEMBERK, Josef. Recent micro-tectonic movement from three karst caves, Slovenia. V: CHRISTOFIDES, Georgios (ur.), et al. Proceedings. Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Sciences, 2010. Vol. 1, str. 513-518, ilustr. Scientific annals of the School of Geology, spec. vol. 99, spec. vol. 100. ISBN 978-960-9502-01-6, ISBN 978-960-9502-02-3, ISBN 978-960-9502-01-6. [COBISS.SI-ID 31832877]
149. ŠEBELA, Stanka, MULEC, Janez. Activities in karst of Slovenia related to earthquake precoursors. V: Complex research of earthquake's forecasting possibilities, seismicity and climate change correlations : BlackSeaHazNet Training-Seminar Workshop, 13-16 September, 2011, Tbilisi, Georgia. [Tbilisi: s. n., 2011]. Str. 147-156, ilustr. BlackSeaHazNet series, vol. 2. ISSN 2233-3681. [COBISS.SI-ID 34474541]
150. KALENDA, Pavel, KOŠṪÁK, Blahoslav, STEMBERK, Josef, NEUMAN, Libor, ŠEBELA, Stanka. Micro-tectonic movements in karst caves (Slovenia) as indicatiors of Earth's stress changes - earthquake precursor implications. V: Complex research of earthquake's forecasting possibilities, seismicity and climate change correlations : BlackSeaHazNet methodological - coordination workshop, 2-5 May, 2011, Ohrid, Republic of Macedonia. Skopje: Seizmological observatory at the Faculty of natural science and mathematics; = Skopje: Seizmološka opservatorija pri Prirodno matematičkiot-fakultet, 2011. Vol. 1, str. 159-173, ilustr. BlackSeaHazNet series, vol. 1. ISBN 978-9989-631-04-7. [COBISS.SI-ID 33059885]
151. ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez. Klimatske značilnosti Postojnskega jamskega sistema. V: KUHAR, Miran (ur.). Raziskave s področja geodezije in geofizike 2010 : zbornik predavanj. V Ljubljani: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2011. Str. 7-11, graf. prikazi. ISBN 978-961-6167-95-6. [COBISS.SI-ID 32232237]
152. ŠEBELA, Stanka. Geofizikalne raziskave v Postojnski jami. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports. 20. posvetovanje slovenskih geologov = 20th Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, november 2011. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2011. Str. 127-129, ilustr. Geološki zbornik, 21. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 33407277]
153. PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez. Spremljanje temperature zraka in CO2 v Postojnskem jamskem sistemu ob povečanem številu obiskovalcev. V: KUHAR, Miran (ur.). Raziskave s področja geodezije in geofizike 2011 : zbornik predavanj. 17. strokovno srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 26. januar 2012. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2012. Str. 31-35, ilustr. ISBN 978-961-6884-00-6. [COBISS.SI-ID 33659949]
154. GREGORIČ, Asta, VAUPOTIČ, Janja, ŠEBELA, Stanka. Vpliv zunanje temperature na koncentracijo radona v Postojnski jami. V: KUHAR, Miran (ur.). Raziskave s področja geodezije in geofizike 2011 : zbornik predavanj. 17. strokovno srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 26. januar 2012. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2012. Str. 63-67, ilustr. ISBN 978-961-6884-00-6. [COBISS.SI-ID 25565223]
155. KACHALIN, Igor, LIASHCHUK, Oleksandr, ŠEBELA, Stanka, VAUPOTIČ, Janja. Underground geophysical observations in caves. V: Complex research of earthquake's forecasting possibilities, seismicity and climate change correlations. BlackSeaHazNet Conclusion Workshop, 16-19 December, 2013, Sofia, Bulgaria. [Sofia: s. n., 2013]. Str. 116-121, ilustr. BlackSeaHazNet series, vol. 3. ISSN 2233-3681. [COBISS.SI-ID 37092653]
156. ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez. Značilnosti temperature zraka v Predjamskem jamskem sistemu. V: KUHAR, Miran (ur.). Raziskave s področja geodezije in geofizike 2012 : zbornik predavanj. 18. strokovno srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 29. januar 2013. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2013. Str. 67-74, ilustr. ISBN 978-961-6884-11-2. [COBISS.SI-ID 35177261]
157. ŠEBELA, Stanka (avtor, fotograf). Odziv jamske mikroklime na izjemne dogodke in dolgotrajnejše spremembe vremena. V: KUHAR, Miran (ur.), et al. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2013 : zbornik del. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2014. Str. 35-39, ilustr. ISBN 978-961-6884-17-4. [COBISS.SI-ID 36622381]
158. ŠEBELA, Stanka. Večletno merjenje tektonskih mikro premikov v kraških jamah. V: KUHAR, Miran (ur.), et al. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2014 : zbornik del. 20. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 29. januar 2015. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2015. Str. 15-21, ilustr. ISBN 978-961-6884-25-9. [COBISS.SI-ID 38083629]
159. ZUPANČIČ, Nina, MILER, Miloš, GRČMAN, Helena, JARC, Simona, ŠEBELA, Stanka. Gozdni požari kot možen vzrok temnih prevlek v kraških jamah. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports. 22. posvetovanje slovenskih geologov = 22nd Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, november 2015. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2015. Str. 223-228, ilustr. Geološki zbornik, 23. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 39108653]
160. ŠEBELA, Stanka. Črna jama - najhladnejša jama v Postojnskem jamskem sistemu. V: KUHAR, Miran (ur.), et al. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2015 : zbornik del. 21. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 28. januar 2016. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2016. Str. 7-12, ilustr. ISBN 978-961-6884-34-1. http://www.fgg.uni-lj.si/sugg/referati/2016/SZGG_Zbornik_2015.pdf. [COBISS.SI-ID 39328301]
161. ŠEBELA, Stanka. Spremljanje temperature zraka v turistični jami Lehman Caves (Nevada, ZDA). V: KUHAR, Miran (ur.), et al. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2016 : zbornik del. 22. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 26. januar 2017. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2017. Str. 7-13, ilustr. ISBN 978-961-6884-44-0. [COBISS.SI-ID 40972077]
162. SHANOV, Stefan, ŠEBELA, Stanka. Micro-tectonic movements in Postojna Cave (Slovenia) and earthquake activity. V: MILANOVIĆ, Saša (ur.), STEVANOVIĆ, Zoran (ur.). Proceedings of the International Sympsium KARST 2018 "Expect the Unexpected", 06-09 June 2018, Trebinje. Belgrade: Centre for Karst Hydrogeology; Trebinje: Hydro-Energy Power Plant "Dabar", 2018. Str. 199-206, ilustr. ISBN 978-86-7352-325-5. [COBISS.SI-ID 43162413]
163. ŠEBELA, Stanka. Geološke značilnosti kraških oken na primeru Škocjanskih jam. V: KOBOLD, Mira (ur.), et al. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2017 : zbornik del. 23. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 25. januar 2018. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2018. Str. 7-12, ilustr. ISBN 978-961-6884-51-8. [COBISS.SI-ID 42567981]
164. KALENDA, Pavel, TENGLER, Rudolf, ŠEBELA, Stanka. Kam směřují horní patra Škocjanských jam z Martelovy dvorany?. V: Setkání speleologů v Moravském krasu, 20.-22. dubna 2018 = Meeting of cavers in the Moravian Karst, April 20 to 22, 2018. Praha: Česká speleologická společnost: = Czech Speleological Society, 2017. Str. 72-75, ilustr. Speleofórum, roč., vol. 37. ISSN 1211-8397. https://www.researchgate.net/publication/325194895_Kam_smeruji_horni_patra_Skocjanskych_jam_z_Martelovy_dvorany_What_is_the_trend_of_the_upper_levels_of_the_Skocjanske_jame_caves_from_the_Martelova_Dvorana_Chamber. [COBISS.SI-ID 43471149]
165. MILER, Miloš, ŠEBELA, Stanka, ZUPANČIČ, Nina, JARC, Simona. Meritve delcev v zraku turističnih jam. V: KUHAR, Miran (ur.), et al. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2018 : zbornik del. 24. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 31. januar 2019. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2019. Str. 25-30, ilustr. ISBN 978-961-6884-59-4. [COBISS.SI-ID 44240941]
166. ČARMAN, Martina, JESENKO, Tamara, ŠEBELA, Stanka, ZUPANČIČ, Polona, BIRKO, Danijela, ŽIVČIĆ, Mladen. Pomen mreže prenosnih potresnih opazovalnic RI-SI-EPOS jugovzhodno od Postojne. V: KUHAR, Miran (ur.), PAVLOVČIČ PREŠEREN, Polona (ur.), VREČA, Polona (ur.). Raziskave s področja geodezije in geofizike 2020 : zbornik del : 26. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 28. januar 2021. Ljubljana: Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko, [2021]. Str. 51-62, ilustr. ISBN 978-961-95299-0-4. http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/sugg/referati/2021/SZGG_Zbornik_2021_E_publikacija.pdf. [COBISS.SI-ID 56519171]
167. ŠEBELA, Stanka. Raziskovalna infrastruktura RI-SI-EPOS na področju krasoslovja. V: KUHAR, Miran (ur.), PAVLOVČIČ PREŠEREN, Polona (ur.), VREČA, Polona (ur.). Raziskave s področja geodezije in geofizike 2020 : zbornik del : 26. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 28. januar 2021. Ljubljana: Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko, [2021]. Str. 13-19, ilustr. ISBN 978-961-95299-0-4. http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/sugg/referati/2021/SZGG_Zbornik_2021_E_publikacija.pdf. [COBISS.SI-ID 56518915]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

168. KOGOVŠEK, Janja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Avtoceste na Krasu. V: AŠANIN-GOLE, Pedja (ur.). Zbornik referatov. 3. slovenski kongres o cestah in prometu, Ljubljana - Bled, 1996. Ljubljana: Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 1996. Str. 313-319, ilustr. ISBN 86-82135-12-4. [COBISS.SI-ID 3978797]
169. ŠEBELA, Stanka. Geology of Postojnska jama cave system. V: CARULLI, Giovanni Battista (ur.). Guida alle escursioni. Trieste: Edizioni Università di Trieste, 2000. Str. 227-229, ilustr. [COBISS.SI-ID 16348717]
170. ŠEBELA, Stanka. Geology of Škocjanske jame caves. V: CARULLI, Giovanni Battista (ur.). Guida alle escursioni. Trieste: Edizioni Università di Trieste, 2000. Str. 231-233, ilustr. [COBISS.SI-ID 16349229]
171. ŠEBELA, Stanka. Določanje starosti jamskih sedimentov s paleomagnetizmom, raziskave v Sloveniji. V: VODOPIVEC, Florjan (ur.). Raziskave s področja geodezije in geofizike - 2000 : zbornik predavanj. Ljubljana: Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko, 2000. Str. 145-149. ISBN 961-6167-38-3. [COBISS.SI-ID 17311277]
172. ŠEBELA, Stanka. Neotektonika v sistemu Postojnskih jam. V: KUHAR, Miran (ur.), BRILLY, Mitja (ur.). Raziskave s področja geodezije in geofizike 2002 : zbornik predavanj. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2002. Str. 5-9, ilustr. ISBN 961-6167-56-1. [COBISS.SI-ID 20451885]
173. ŠEBELA, Stanka. Potresi v kraških jamah. V: KUHAR, Miran (ur.). Raziskave s področja geodezije in geofizike 2003 : zbornik predavanj. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2003. Str. 5-14, ilustr. ISBN 961-6167-59-6. [COBISS.SI-ID 21906477]
174. KNEZ, Martin, ŠEBELA, Stanka. Suggestion for some examples of geological heritage, Škocjanske jame caves and Postojnska jama cave system. V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.). Use of modern technologies in the development of caves for tourism. Postojna: Postojnska jama, turizem, 2004. Str. 161-170, ilustr. ISBN 961-6466-02-X. [COBISS.SI-ID 22687021]
175. PETRIČ, Metka, ŠEBELA, Stanka. Landfill Stara vas near Postojna. V: Sustainable management of natural and environmental resources on karst. Postojna: Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovene Academy of Sciences and Arts, 2006. Str. 32-35, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 25717549]
176. ŠEBELA, Stanka. O podrtem kapniku ob Cerkniškem potresu (1926) ter o raziskovalni postaji s horizontalnimi nihali v Postojnski jami. V: KUHAR, Miran (ur.). Raziskave s področja geodezije in geofizike 2009 : zbornik predavanj. V Ljubljani: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2010. Str. 17-22, ilustr. ISBN 978-961-6167-93-2. [COBISS.SI-ID 31034413]
177. ŠEBELA, Stanka. Postojna cave system. V: ŠEBELA, Stanka (ur.). Guide book and abstracts. International Congress on "Scientific Research in Show Caves", 13th to 15th September 2012, Postojna. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2012. Str. 10-12, ilustr. [COBISS.SI-ID 34673965]
178. ŠEBELA, Stanka. Micro-displacements detected by TM 71 exstensometers in Jama pri Sv. Treh kraljih (Rupnik tunnel). V: OTONIČAR, Bojan (ur.), GOSTINČAR, Petra (ur.), GABROVŠEK, Franci (ur.). Hypogene speleogenesis (between theory and reality ---) : guide book & abstracts : [organizer Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts. 21st International Karstological School "Classical Karst", Slovenia, 2013. Postojna: Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2013. Str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 35693357]
179. ŠEBELA, Stanka. Predjama Cave characteristics. V: OTONIČAR, Bojan (ur.), GOSTINČAR, Petra (ur.), GABROVŠEK, Franci (ur.). Hypogene speleogenesis (between theory and reality ---) : guide book & abstracts : [organizer Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts. 21st International Karstological School "Classical Karst", Slovenia, 2013. Postojna: Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2013. Str. 20-22, ilustr. [COBISS.SI-ID 35693613]
180. ŠEBELA, Stanka. Postojna cave system - geology, climate and sustainable use : afternoon field trip, Tuesday, June 17th 2014, Postojnska jama, Črna jama, Pivka jama. V: MULEC, Janez (ur.). Karst and microorganisms : program, guide book and abstracts. 22nd International Karstological School "Classical Karst", Postojna 2014. Postojna: Karst Research Institute, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2014. Str. 11-14, ilustr. ISBN 978-961-254-705-9. [COBISS.SI-ID 37206829]
181. MIHEVC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja, ŠEBELA, Stanka, GABROVŠEK, Franci. Whole-day field trip (C) : Škocjanske Jame, from the cave to the landscape morphology : Thursday, 22.6.2017, 8.30-19.30. V: GOSTINČAR, Petra (ur.). Milestones and challenges in karstology : abstracts & guide book = Mejniki in izzivi v krasoslovju : povzetki & vodnik. 25th International Karstological School "Classical Karst", Postojna, 2017 = 25. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", Postojna, 2017. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. Str. 78-96, ilustr. ISBN 978-961-05-0004-9. [COBISS.SI-ID 41764653]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

182. ŠEBELA, Stanka. The importance of geological structure for development of ponor entrances in Postojna region. V: BELLA, Pavel (ur.). Caves and man : International Symposium on the occasion of the 70-th anniversary opening to the public of the Demänovská cave of Liberty : abstracts of papers. Liptovský Mikuláš: Slovak Museum of Nature Protection and Speleology, 1994. Str. 28. [COBISS.SI-ID 3663149]
183. ŠEBELA, Stanka, MIHEVC, Andrej. The problems of constructions on karst - the examples from Slovenia: S. Sebela & A. Mihevc, in: Karst geohazards: engineering and environmental problems in karst terrane. Proc. 5th conference, Gatlinburg 1995, ed B.F. Beck, (Balkema), 1995, pp 475-479. International journal of rock mechanics and mining sciences & geomechanics abstracts. [Print ed.]. feb. 1996, letn. 33, št. 2, str. a85. ISSN 0148-9062. [COBISS.SI-ID 23690797]
184. ŠEBELA, Stanka. Nekaj novih podatkov o geologiji Postojnske kotline. V: HORVAT, Aleksander (ur.). Povzetki referatov = Abstracts of papers. 14. Posvetovanje slovenskih geologov [Ljubljana, 25 marec, 1999]. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 1999. Str. 46-48. Geološki zbornik, 14. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 10784813]
185. ŠEBELA, Stanka. Folds and karst caves, SW Slovenia. V: Summit 2000 : abstracts with programs. Boulder: Geological Society of America, 2000. Str. a-252. Abstracts with Programs, vol. 32, no. 7. ISSN 0016-7592. [COBISS.SI-ID 17090861]
186. ŠEBELA, Stanka, SLABE, Tadej, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, PRUNER, Petr. Baiyun Cave in Naigu Shilin, Yunnan Karst, China. V: Karst China 2001 : abstracts with programs. [Beijing: Geological Society of China, 2001]. Str. 37. [COBISS.SI-ID 19203629]
187. ŠEBELA, Stanka. Collapse dolines and passages of Postojnska Jama Cave system. V: Speleology in the third millenium: sustainable development of karst environments : proceedings. Brasilia: [s. n., 2001]. Str. 102. [COBISS.SI-ID 18506541]
188. SASOWSKY, Ira D., CURRY, Megan D., WATSON, Donald W., CHRISTENSON, Keith, ŠEBELA, Stanka, BURKHART, Patrick A. Development of cavernous porosity in thin, flat-lying carbonates : the Vanport Limestone, Pennsylvania. V: GSA Abstracts with programs. Seattle, Washington, 2003. http://www.uakron.edu/colleges/artsci/depts/geology/ids.php. [COBISS.SI-ID 21517613]
189. PICCARDI, Luigi, TOTH, L., VITTORI, Eutizio, ALIAJ, Shyqyri, CELLO, Giuseppe, CUNNINGHAM, W.D., DRAKATOS, G., GOSAR, Andrej, HERAK, D., HERAK, Marijan, ŠEBELA, Stanka, SULSTAROVA, Eduard, WINDHOFFER, G., GLAVATOVIĆ, B., KIRATZI, A., GANAS, A., OMERBAŠIĆ, M., PAVLIDES, Spyros, PETRO, L., SIJARIĆ, G., TOMLJENOVIĆ, Bruno, TONDI, E. A first attempt at compiling a map of active faults of the Adria region. V: Abstracts of the contributions of the EGU General Assembly 2007 : Vienna, Austria, 15-20 April 2007. [Katlenburg-Lindau: European Geophysical Society: Copernicus], 2007. 2 str. Geophysical Research Abstracts, Vol. 9. ISSN 1029-7006. [COBISS.SI-ID 1377621]
190. GOSAR, Andrej, ŠEBELA, Stanka, KOŠṪÁK, Blahoslav, GORJUP-KAVČIČ, Mojca, STEMBERK, Josef. Micro-deformation monitoring of active tectonic structures in W Slovenia. Geophysical research abstracts. 2008, vol. 10, a-02996. ISSN 1607-7962. [COBISS.SI-ID 704350]
191. ŠEBELA, Stanka. Small-tectonic motion detected with TM 71, extensometers in Postojna Cave, Slovenia (Dinaric Karst). V: BELFOUL, M'Hamed Alaeddin (ur.). Recueil des résumés = Abstracts. [Agadir, 2008]. Str. 26. [COBISS.SI-ID 28191789]
192. MULEC, Janez, SUMMERS ENGEL, Annette, OARGA-MULEC, Andreea, ROSSMASSLER, Karen E., CAMPBELL, Barbara J., ŠEBELA, Stanka, et al. Microbial diversity from the sulfidic karst spring, Žveplenica - Dolenja Trebuša, Slovenia. V: WHITE, William Blaine (ur.). Proceedings. [Kerrville]: International Union of Speleology, 2009. Str. 399. ISBN 978-1-879961-33-3, ISBN 978-1-879961-34-0, ISBN 978-1-879961-35-7. [COBISS.SI-ID 30294829]
193. OARGA-MULEC, Andreea, SCHILLER, Edmund, PERŞOIU, Aurel, ŠEBELA, Stanka, MULEC, Janez, et al. Contribution to the ecology of Copepoda in sulphidic karst springs (Žveplenica - Dolenja Trebuša, Slovenia). V: MOŠKRIČ, Ajda (ur.), TRONTELJ, Peter (ur.). Abstract book. Postojna: Organizing committee, 20th International Conference on Subterranean Biology, 2010. Str. 138-139. ISBN 978-961-269-286-5. [COBISS.SI-ID 31676973]
194. ŠEBELA, Stanka, KOŠṪÁK, Blahoslav, STEMBERK, Josef. Recent micro-tectonic movement from three karst caves, Slovenia. V: CHATZIPETROS, Alexandros (ur.), et al. Abstracts volume. Sofia: Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 2010. Str. 354-355. Geologica Balcanica, Vol. 39, no. 1/2. ISSN 0324-0894. [COBISS.SI-ID 31832621]
195. ŠEBELA, Stanka, ZUPANČIČ, Nina, MILER, Miloš. Črne prevleke iz vhodnih delov Postojnskega jamskega sistema in Črne jame. V: KOŠIR, Adrijan (ur.), et al. Povzetki in ekskurzije = Abstracts and field trips. 3. Slovenski geološki kongres, Bovec, 16.-18. september 2010. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa; Ljubljana: Paleontološki inštitut Ivana Rakovca, 2010. Str. 47. ISBN 978-961-254-217-7, ISBN 978-961-05-0352-1. [COBISS.SI-ID 1798741]
196. ŠEBELA, Stanka, MULEC, Janez. Scientific research in karst areas in Slovenia related to earthquake precoursors. V: MELIKADZE, George (ur.), KAPANADZE, Nino (ur.). Abstracts book. The II Workshop in Georgia of EU FP7 IRSES 2011 Project "Complex Research of Earthquake's Forecasting Possibilities, Seismicity and Climate Change Correlations", 13-16 September 2011, Tbilisi, Georgia. [S. l.: s. n.], 2011. Str. 18-19. [COBISS.SI-ID 33097773]
197. ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez, PRELOVŠEK, Mitja. The influence of tourist visits on microclimate in the Postojnska jama cave system. V: GOSTINČAR, Petra (ur.), et al. Karst underground protection : general information, programme, field trips, abstracts. Postojna: Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2011. Str. 72-73. [COBISS.SI-ID 32920109]
198. PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez. Promjene klime u Postojnskoj jami kao posljedica masovnog turizma = Climate change in Postojnska jama in consequence to the massive tourism. V: LUČIĆ, Ivo (ur.), MULAOMEROVIĆ, Jasminko (ur.). Knjiga sažetaka = Book of abstracts. Sarajevo: Centar za krš i speleologiju: = Centre for karst and speleology; Međugorje: Fakultet društvenih znanosti Dr. Milenka Brkića: = Faculty of social sciences Dr. Milenko Brkć [!], 2011. Str. 64. ISBN 978-9958-9932-2-0. [COBISS.SI-ID 33196845]
199. ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez, PRELOVŠEK, Mitja. The influence of tourist visits on microclimate in the Postojnska jama cave system. V: GOSTINČAR, Petra (ur.), et al. Varovanje podzemnega krasa : splošne informacije, program, ekskurzije, povzetki predstavitev. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, 2011. Str. 72-73. [COBISS.SI-ID 32920877]
200. COSTA, G., SUHADOLC, Peter, ŠEBELA, Stanka, ŽIVČIĆ, Mladen. Seismic noise and temporary seismological measurements in the Postojna cave system. V: ŠEBELA, Stanka (ur.). Guide book and abstracts. International Congress on "Scientific Research in Show Caves", 13th to 15th September 2012, Postojna. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2012. Str. 20. [COBISS.SI-ID 34674477]
201. KALENDA, Pavel, ŠEBELA, Stanka, et al. Multi-parameter observation of pre-earthquake signals and their potential for short -term earthquake forecasting. Geophysical research abstracts. 2013, vol. 15, str. 7592. ISSN 1029-7006. http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2013/EGU2013-7592.pdf. [COBISS.SI-ID 35614509]
202. ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez. Predjama Cave microclimate (2009 - 2012). V: OTONIČAR, Bojan (ur.), GOSTINČAR, Petra (ur.), GABROVŠEK, Franci (ur.). Hypogene speleogenesis (between theory and reality ---) : guide book & abstracts : [organizer Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts. 21st International Karstological School "Classical Karst", Slovenia, 2013. Postojna: Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2013. Str. 95. [COBISS.SI-ID 35693869]
203. MELIKADZE, George, KAPANADZE, Nino, VAUPOTIČ, Janja, BEZEK, Mateja, ŠEBELA, Stanka. Levels radon, thoron, ions and gamma radiation in air of the Sataplia and Prometheus caves in Georgia. V: Book of abstracts. Second International Conference on Radiation and Dosimetry in Various Fields of Research, May 27-30, 2014, Niš. Niš: University of Niš, Faculty of Electronic Engineering, 2014. Str. 83. ISBN 978-86-6125-100-9. [COBISS.SI-ID 28367655]
204. KACHALIN, Igor, LIASHCHUK, Oleksandr, ŠEBELA, Stanka, VAUPOTIČ, Janja. The pilot research of allocation of gamma radionuclides in caves. V: MULEC, Janez (ur.). Karst and microorganisms : program, guide book and abstracts. 22nd International Karstological School "Classical Karst", Postojna 2014. Postojna: Karst Research Institute, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2014. Str. 50. ISBN 978-961-254-705-9. [COBISS.SI-ID 37223213]
205. JARC, Simona, ZUPANČIČ, Nina, MILER, Miloš, ŠEBELA, Stanka, TORKAR, Sonja, GRČMAN, Helena. Antropogeni vpliv v dveh zgodovinsko obiskanih jamah?. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.), VERBOVŠEK, Timotej (ur.), VRABEC, Mirijam (ur.). Povzetki in ekskurzije = Abstracts and field trips. 4. slovenski geološki kongres, Ankaran, 8.-10. oktober 2014. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, 2014. Str. 65. ISBN 978-961-90532-9-4. [COBISS.SI-ID 1146462]
206. ALFONSO, P., ŠEBELA, Stanka, ZUPANČIČ, Nina, MILER, Miloš, JARC, Simona, GRČMAN, Helena. Black coatings in Črna Jama (Postojnska Jama) as evidence of Mesolithic events. V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), MIHEVC, Andrej (ur.), GOSTINČAR, Petra (ur.). Caves - exploration and studies : program & excursions & UIS & abstracts. Postojna: Karst Research Institute, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2015. Str. 88. ISBN 978-961-254-808-7. [COBISS.SI-ID 38595629]
207. ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez. Rise of cave air temperature in Postojnska jama and Predjama. V: OTONIČAR, Bojan (ur.), GOSTINČAR, Petra (ur.). Paleokarst : abstracts & guide book. 24th International Karstological School Classical Karst, Postojna 2016. Postojna: Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts; Ljubljana: Založba ZRC, 2016. Str. 33. ISBN 978-961-254-914-5. [COBISS.SI-ID 39981613]
208. COSTA, Giovanni, PAHOR, Jurij, ŠEBELA, Stanka, VAUPOTIČ, Janja, VIČIČ, Blaž, ŽIVČIĆ, Mladen. Postojna Cave as possible Near Fault Observatory mini site in SW Slovenia = Postojnska jama kot primerna mini lokacija za NFO (observatorij v bližini preloma) v JZ Sloveniji. V: GOSTINČAR, Petra (ur.). Milestones and challenges in karstology : abstracts & guide book = Mejniki in izzivi v krasoslovju : povzetki & vodnik. 25th International Karstological School "Classical Karst", Postojna, 2017 = 25. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", Postojna, 2017. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. Str. 19-20. ISBN 978-961-05-0004-9. [COBISS.SI-ID 41747501]
209. ZUPANČIČ, Nina, MILER, Miloš, ŠEBELA, Stanka, JARC, Simona. Heavy minerals in speleothems from Črna Jama (Kočevje) and Predjama. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports. 23. posvetovanje slovenskih geologov = 23rd Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, marec 2017. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2017. Str. 203-205. Geološki zbornik, 24. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 41465133]
210. GABROVŠEK, Franci, BOŽNAR, Marija, MLAKAR, Primož, GRAŠIČ, Boštjan, PANISSET TRAVASSOS, Luis Eduardo, ŠEBELA, Stanka. Micro-meteorology of Postojnska Jama, Slovenia : instrumentation, driving forces and characteristics = Mikrometeorologija Postojnske jame : merilni sistem, dejavniki in značilnost. V: PRELOVŠEK, Mitja (ur.). Show caves and science : abstracts & guide book = Turistične jame in znanost : povzetki & vodnik. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. Str. 69. ISBN 978-961-05-0090-2. [COBISS.SI-ID 31559207]
211. MLAKAR, Primož, GRAŠIČ, Boštjan, BOŽNAR, Marija, POPOVIĆ, Darko, GABROVŠEK, Franci, ŠEBELA, Stanka. Automatic measurements in Škocjan caves for sustainable use and protection of natural heritage = Avtomatske meritve v Škocjanskih jamah za trajnostno rabo in zaščito naravne dediščine. V: PRELOVŠEK, Mitja (ur.). Show caves and science : abstracts & guide book = Turistične jame in znanost : povzetki & vodnik. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. Str. 82. ISBN 978-961-05-0090-2. [COBISS.SI-ID 31557927]
212. ALJANČIČ, Magdalena, ŠEBELA, Stanka. GIS model to estimate seasonal microclimatic changes in the Speleobiološka Postaja (Postojnska Jama, Slovenia) = GIS model za ocenjevanje sezonskih mikroklimatskih sprememb v Speleobiološki postaji (Postojnska jama, Slovenija). V: PRELOVŠEK, Mitja (ur.). Show caves and science : abstracts & guide book = Turistične jame in znanost : povzetki & vodnik. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. Str. 83-84. ISBN 978-961-05-0090-2. [COBISS.SI-ID 43330093]
213. ŠEBELA, Stanka. Nearly 10-years of air temperature monitoring in Postojnska Jama and Predjama (2009-2018) = Skoraj 10 let monitoringa temperature zraka v Postojnski jami in Predjami (2009-2018). V: PRELOVŠEK, Mitja (ur.). Show caves and science : abstracts & guide book = Turistične jame in znanost : povzetki & vodnik. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. Str. 92-93. ISBN 978-961-05-0090-2. [COBISS.SI-ID 43380269]
214. BLATNIK, Matej, ALJANČIČ, Magdalena, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez, PIPAN, Tanja. Importance of multidisciplinary long-term data to assess groundwater quality and its socio-ecological impact in the Postojna-Planina Cave System. V: Book of abstracts. Leipzig: ILTER, 2019. Str. 28-29. http://www.ilter-2019-leipzig.de/assets/abstracts_ilter_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 45250093]
215. ALJANČIČ, Magdalena, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka. Research infrastructures and karst science = Raziskovalne infrastrukture in krasoslovje. V: BLATNIK, Matej (ur.), et al. Karst hydrogeology - research trends and applications : abstracts & guide book = Kraška hidrogeologija - raziskovalni trendi in uporaba izsledkov : povzetki & vodnik. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. Str. 118-119. ISBN 978-961-05-0196-1. [COBISS.SI-ID 44887341]
216. ALJANČIČ, Magdalena, BLATNIK, Matej, ŠEBELA, Stanka. Importance of the speleological digital inventory of karst features at Škocjan Caves. V: PRELOVŠEK, Mitja (ur.). Sustainable management of show caves : Škocjan caves, 7-9 October 2019 : abstracts & guide book. 1st ed. Škocjan/Postojna [i. e. Ljubljana]: ZRC Publishing, 2019. Str. 22. ISBN 978-961-05-0228-9. [COBISS.SI-ID 45214253]
217. ŠEBELA, Stanka. Karst research as basis for sustainable management of Škocjan Caves. V: PRELOVŠEK, Mitja (ur.). Sustainable management of show caves : Škocjan caves, 7-9 October 2019 : abstracts & guide book. 1st ed. Škocjan/Postojna [i. e. Ljubljana]: ZRC Publishing, 2019. Str. 25. ISBN 978-961-05-0228-9. [COBISS.SI-ID 45214509]
218. ŠEBELA, Stanka, COSTA, Giovanni, VAUPOTIČ, Janja, ŽIVČIĆ, Mladen, RAVBAR, Nataša, ALJANČIČ, Magdalena. Postojna Cave as Near Fault Observatory site in SW Slovenia. V: EGU General Assembly 2020 : Online : 4-8 May 2020. [S. l.]: European Geosciences Union, 2020. 2 str. https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2020/EGU2020-4657.html, DOI: 10.5194/egusphere-egu2020-4657. [COBISS.SI-ID 14927107]
219. BOU-RABEE, D. M., VIČIČ, Blaž, LECHLEITNER, F., AOUDIA, A., HENDERSON, Gideon M., ŠEBELA, Stanka. Records of paleoearthquakes in speleothems in the Northwestern Dinarides, Slovenia. V: CARMINA, Bernardo (ur.). 90° Congresso della Società Geologica Italiana : abstract book : Trieste 14-16 settembre 2021. [S. l.: Società Geologica Italiana, 2021]. Str. 121. https://www.socgeol.it/files/download/pubblicazioni/Abstract%20Book/Abstract%2090mo%20Congresso%20SGI_06-09-21.pdf. [COBISS.SI-ID 77259011]
220. ČELIGOJ BIŠČAK, Jasmina, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka, KREBELJ, Matej, ALJANČIČ, Magdalena. Development of research infrastructure (RI) for the international competitiveness of the development of Slovenian RI space - RI-SI-EPOS and RI-SI-LifeWatch = Razvoj raziskovalne infrastrukture (RI) za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora - RI-SI-EPOS in RI-SI-LifeWatch. V: BLATNIK, Matej (ur.), et al. Regional karstology - local and general aspects : [within international year of caves and karst] : abstracts & guide book : 28th International Karstological School "Classical Karst" = Regionalno krasoslovje - splošni in lokalni vidik : [ob mednarnodnem [!] letu jam in krasa] : povzetki & vodnik : 28. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras" : Postojna, 2021. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. Str. 82. ISBN 978-961-05-0561-7. [COBISS.SI-ID 70544643]
221. NOVAK, Uroš, ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša. The use of new technologies for understanding structural geology and hydrogeology of the karst unsaturated zone = Uporaba sodobne tehnologije za prepoznavanje strukturnih geoloških in hidrogeloloških značilnosti v nenasičenem delu krašnega vodonosnika. V: BLATNIK, Matej (ur.), et al. Regional karstology - local and general aspects : [within international year of caves and karst] : abstracts & guide book : 28th International Karstological School "Classical Karst" = Regionalno krasoslovje - splošni in lokalni vidik : [ob mednarnodnem [!] letu jam in krasa] : povzetki & vodnik : 28. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras" : Postojna, 2021. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. Str. 112. ISBN 978-961-05-0561-7. [COBISS.SI-ID 70546947]
222. ŠEBELA, Stanka, TASIČ, Izidor, ČARMAN, Martina, ALJANČIČ, Magdalena, NOVAK, Uroš, ŽIVČIĆ, Mladen. Potential near fault observatory site in Slovenia : overview of the area south of Postojna. V: Virtual 37th General Assembly of the European Seismological Commission, ESC 2021, 19-24 September : book of abstracts. [S. l.: European Seismological Commission, 2021]. Str. 300. https://www.erasmus.gr/UsersFiles/microsite1193/Documents/2021.09.09ESC2021AbstractBookFINAL.pdf. [COBISS.SI-ID 77257731]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

223. ČAR, Jože, ŠEBELA, Stanka. Stik zgornjekrednega apnenca in eocenskega fliša pri Predjami = the contact of Upper Cretaceous and Eocene flysch at Predjama. V: HORVAT, Aleksander (ur.), ZUPANČIČ, Nina (ur.). Povzetki referatov = Abstracts of papers. Ljubljana: Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, Odsek za geologijo: Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko, 1995. Str. 19-21, ilustr. Geološki zbornik, 10. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 2990893]
224. ČAR, Jože, ŠEBELA, Stanka. Strukturna lega nekaterih jamskih vhodov na Postojnski gmajni. V: HORVAT, Aleksander (ur.), FISTER, Matej (ur.), ZUPANČIČ, Nina (ur.). Povzetki referatov = Abstracts of papers. 13. Posvetovanje slovenskih geologov [Ljubljana, 4. in 5. april 1997]. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 1997. Str. 6. Geološki zbornik, 11. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 4587053]
225. KNEZ, Martin, ŠEBELA, Stanka. Suggestion for some examples of geological heritage, Škocjanske jame caves and Postojnska jama cave system. V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.). The use of modern technologies in the development of caves for tourism : 4th International ISCA Congress : excursions guide book & abstracts : Postojna, 21-27 October 2002, Slovenija. Postojna: Postojnska jama, turizem: Karst Research Institute ZRC SAZU, 2002. Str. 37. [COBISS.SI-ID 20157229]
226. ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša. Excursion to the Pivka Basin. Overview. V: RAVBAR, Nataša (ur.), et al. 11th International Karstological School, Classical Karst : karst terminology : guide booklet of the excursions and abstracts of lecture or poster presentations. Postojna: Karst Research Institute ZRC SAZU, 2003. Str. 9-15, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 23488301]
227. ŠEBELA, Stanka. The use of structural geological terms and their importance for karst caves. V: RAVBAR, Nataša (ur.), et al. 11th International Karstological School, Classical Karst : karst terminology : guide booklet of the excursions and abstracts of lecture or poster presentations. Postojna: Karst Research Institute ZRC SAZU, 2003. Str. 35. [COBISS.SI-ID 23481389]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

228. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. National report for Slovenia. V: COST action 65 : hydrogeological aspects of groundwater protection in karstic areas : final report. Luxembourg: European commission, 1995. Str. 247-260. ISBN 92-827-4682-8. [COBISS.SI-ID 3716653]
229. MARTIN, Philippe, KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka, ŠEBELA, Stanka, MARTIN, Claude. Correlation and spectral analysis. V: KRANJC, Andrej (ur.). Karst hydrogeological investigations in south-western Slovenia. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za naravoslovne vede: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1997. Str. 144-157, ilustr. Acta carsologica, let. 6, 1. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 4713773]
230. KRANJC, Andrej, KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, KOGOVŠEK, Janja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Typical karst area - Skocjanske jame, Slovenia. V: DAOXIAN, Yuan (ur.), ZAIHUA, Liu (ur.). Global karst correlation : UNESCO/IUGS Project 299 : Geology, climate, hydrology and karst formation (1990-1994) : final report. Beijing [etc.]: Science Press [etc.], 1998. Str. 209-227, ilustr. ISBN 7-03-006837-8. [COBISS.SI-ID 8707117]
231. CHUXING, Huang, KNEZ, Martin, LIU, Hong, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. The Lunan stone forests. V: et al. South China karst I. Ljubljana: Založba ZRC, 1998. Str. 18-29, ilustr. Zbirka ZRC, 19. ISBN 961-6182-68-4. [COBISS.SI-ID 9790253]
232. ŠEBELA, Stanka. Structural characteristics of Shilin stone forest. V: et al. South China karst I. Ljubljana: Založba ZRC, 1998. Str. 44-50, ilustr. Zbirka ZRC, 19. ISBN 961-6182-68-4. [COBISS.SI-ID 9777709]
233. MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Morphology of caves. V: GUNN, John (ur.). Encyclopedia of caves and karst science. New York; London: Fitzroy Dearborn, 2004. Str. 521-524, ilustr. ISBN 1-57958-399-7. [COBISS.SI-ID 21899309]
234. ŠEBELA, Stanka, KOGOVŠEK, Janja. Postojna - Planina cave system, Slovenia. V: GUNN, John (ur.). Encyclopedia of caves and karst science. New York; London: Fitzroy Dearborn, 2004. Str. 601-603, ilustr. ISBN 1-57958-399-7. [COBISS.SI-ID 21900333]
235. ŠEBELA, Stanka. Postojna - Planinska cave system, Slovenia. V: CULVER, David C. (ur.), WHITE, William Blaine (ur.). Encyclopedia of caves. Amsterdam; Boston: Elsevier: Academic Press, cop. 2005. Str. 456-458, ilustr. ISBN 0-12-198651-9, ISBN 0-12-406061-7. [COBISS.SI-ID 23421997]
236. KNEZ, Martin, ŠEBELA, Stanka, GABROVŠEK, Franci. Geološke osnove ter jame. Geološke razmere na področju Udin boršta. Tektonski položaj Udin boršta. Jame v Udin borštu. V: KRANJC, Andrej (ur.). Kraške kulturne pokrajine : edinstveni odnos med človekom in kraškim svetom = Karstic cultural landscapes = architecture of a unique relationship people - territory. Udin boršt. Montebelluna: Museo di Storia Naturale e Archeologia, 2005. Str. 9-24, ilustr., zvd. ISBN 88-901411-2-3. [COBISS.SI-ID 24570413]
237. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Razvoj in zakraselost kraškega vodonosnika, razkrita med Klancem in Črnim Kalom. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 61-70, ilustr., zvd. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 27571757]
238. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Dolenjski kras, razkrit med Bičem in Korenitko. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 71-78, ilustr., zvd. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 27577389]
239. ŠEBELA, Stanka, SASOWSKY, Ira D. Starost jamskih sedimentov brezstropih jam, odprtih pri gradnji avtoceste pri Kozini (jugozahodna Slovenija), določena s paleomagnetnimi analizami. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 195-200, ilustr., zvd., graf. prikazi. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 27580461]
240. ŠEBELA, Stanka. Expert control and recomendation for management of Postojnska jama, climatic and biological monitoring. V: PRELOVŠEK, Mitja (ur.), ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.). Pressures and protection of the underground karst : cases from Slovenia and Croatia = Pritiski in varovanje podzemnega krasa : primeri iz Slovenije in Hrvaške = Pritisci i zaštita podzemnog krša : primjeri iz Slovenije i Hrvatske. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU: = Karst Research Institute ZRC SAZU, 2011. Str. 74-82, ilustr. ISBN 978-961-254-285-6, ISBN 978-961-05-0311-8. [COBISS.SI-ID 32916269]
241. KOGOVŠEK, Janja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, LIU, Hong, PRUNER, Petr. Baiyun Cave - the longest cave in the Naigu shilin. V: KNEZ, Martin (ur.), et al. South China karst II. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC publishing, 2011. Str. 111-123, ilustr. Carsologica, 12. ISBN 978-961-254-241-2, ISBN 978-961-05-0321-7. [COBISS.SI-ID 32467501]
242. ŠEBELA, Stanka, SLABE, Tadej, LIU, Hong, PRUNER, Petr. Speleogenesis of selected caves beneath the Lunan shilins and Caves of Fenglin Karst in Qiubei. V: KNEZ, Martin (ur.), et al. South China karst II. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC publishing, 2011. Str. 139-152, ilustr. Carsologica, 12. ISBN 978-961-254-241-2, ISBN 978-961-05-0321-7. [COBISS.SI-ID 32468013]
243. KOGOVŠEK, Janja, ŠEBELA, Stanka. Hydrochemical characteristics of springs and their position in relation to tectonic situation (Central and Northwest Yunnan). V: KNEZ, Martin (ur.), et al. South China karst II. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC publishing, 2011. Str. 201-212, ilustr. Carsologica, 12. ISBN 978-961-254-241-2, ISBN 978-961-05-0321-7. [COBISS.SI-ID 32469037]
244. ŠEBELA, Stanka. Postojna-Planina Cave system, Slovenia. V: WHITE, William Blaine (ur.), CULVER, David C. (ur.). Encyclopedia of caves. 2nd ed. Amsterdam [etc.]: Academic Press, 2012. Str. 618-624, ilustr. ISBN 978-0-12-383832-2. [COBISS.SI-ID 33787181]
245. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša, ZUPAN HAJNA, Nadja. Development challenges in karst regions : sustainable land use planning in the karst of Slovenia. V: TROFIMOVA, Elena (ur.), SALOMON, Jean-Nöel (ur.). Preserving karst environments and karst caves : karst dynamics, environments, usage and restauration : towards an international karst preservation system. Stuttgart: Gebrüder Borntraeger, 2016. Str. 293-318. Zeitschrift für Geomorphologie, Supplementband, N. F., vol. 60, suppl. issue 2. ISSN 0372-8854, ISSN 0044-2798. https://www.schweizerbart.de/papers/zfg_suppl/detail/60/86496/Development_challenges_in_karst_regions_sustainable_land_use_planning_in_the_karst_of_Slovenia, DOI: 10.1127/zfg_suppl/2016/00309. [COBISS.SI-ID 40073261]
246. ŠEBELA, Stanka. Postojna - Planina Cave System, Slovenia. V: WHITE, William Blaine (ur.), CULVER, David C. (ur.), PIPAN, Tanja (ur.). Encyclopedia of caves. 3rd ed. London [etc.]: Academic Press, an imprint of Elsevier, cop. 2019. Str. 812-821, ilustr. ISBN 978-0-12-814124-3. [COBISS.SI-ID 44673837]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

247. ŠEBELA, Stanka. Geology of Kras. V: KRANJC, Andrej (ur.), KRANJC, Andrej. Kras : Slovene classical karst. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1997. Str. 19-24, ilustr. ISBN 961-6182-42-0. [COBISS.SI-ID 6384941]
248. ŠEBELA, Stanka. Geološka zgradba primorskega krasa. V: VALENTINČIČ, Slobodan (ur.). Zbornik Primorske - 50 let. 1. izd. Koper: Primorske novice, 1997. Str. 10-11, ilustr. Knjižnica Primorskih novic, 5. ISBN 961-6108-04-2. [COBISS.SI-ID 5976877]
249. ŠEBELA, Stanka. Kras v geološki preteklosti. V: LIKAR, Vojislav (ur.), et al. Kras : pokrajina, življenje, ljudje. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1999. Str. 19-25, ilustr. ISBN 961-6182-93-5. [COBISS.SI-ID 13579821]
250. PRELOVŠEK, Mitja, TURK, Janez, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Okoljsko poročilo - podatki o okoljskih ciljih plana po posameznih segmentih, o stanju okolja, o vplivih plana in njihovi presoji, o čezmejnih vplivih, o omilitvenih ukrepih ter o načinu spremljanja stanja okolja. Tla. V: SMREKAR, Aleš (ur.), et al. Okoljsko poročilo z dodatkom za širitev igrišča za golf v Lipici. Ljubljana: ZRC SAZU, 2009. Str. 27-38, ilustr. ISBN 978-961-254-136-1. [COBISS.SI-ID 30771501]

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

251. KOGOVŠEK, Janja, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Postojnski jamski sistem. Dedi : enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem. ISSN 1855-8739. http://www.dedi.si/dediscina/83-postojnski-jamski-sistem. [COBISS.SI-ID 31094573]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

252. ŠEBELA, Stanka. Raziskovalni projekti s področja geodezije in geofizike, zbornik predavanj I. (65 str.) in II. del (88 str. ) ob 4. in 5. stokovnem srečanju Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, 15. december 1999, Ljubljana. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2000, letn. 29, št. 1, str. 237-238. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 15355693]
253. ŠEBELA, Stanka. Raziskovalni projekti s področja geodezije in geofizike, zbornik predavanj I. (65 str.) in II. del (88 str. ) ob 4. in 5. stokovnem srečanju Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, 15. december 1999, Ljubljana. Acta carsologica. [Spletna izd.]. 2000, letn. 29, št. 1. ISSN 1580-2612. http://www.zrc-sazu.si/izrk/carsolog.htm. [COBISS.SI-ID 15355949]
254. ŠEBELA, Stanka. Tilts, global tectonics and earthquake prediction : authors P. Kalenda, L. Neumann et al. V: KALENDA, Pavel, NEUMAN, Libor. Tilts, global tectionics [!] and earthquake prediction. London: SWB, 2012. Str. 242-243. ISBN 978-9952-451-18-4. [COBISS.SI-ID 34491437]

1.25 Drugi sestavni deli

255. ŠEBELA, Stanka. Poročilo o simpoziju "Čovjek i krš '89". Raziskovalec : strokovna revija o raziskovalni in inovacijski politiki. 1989, let. 19, št. 8/9, str. 304. ISSN 0351-0727. [COBISS.SI-ID 6368045]
256. ŠEBELA, Stanka. Roženci na Dolenjskem. V: NATEK, Karel (ur.). Vodnik za terensko delo. Ljubljana: Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 1990. Str. 44. [COBISS.SI-ID 6631469]
257. ŠEBELA, Stanka. Simpozij "Čovjek i krš '90" v Jajcu. Naše jame : glasilo Jamarske zveze Slovenije. 1991, let. 33, str. 117-118. ISSN 0547-311X. [COBISS.SI-ID 6368301]
258. ŠEBELA, Stanka. Simpozij Kras in klimatske spremembe. Geografski vestnik : časopis za geografijo in sorodne vede. [Tiskana izd.]. 1992, št. 64, str. 265-266. ISSN 0350-3895. [COBISS.SI-ID 6368557]
259. ŠEBELA, Stanka. The report on the fifth multidisciplinary conference on sinkholes and the engineering and environmental impacts of karst (Gatlinburg/Tennessee, 2-5 April, 1995). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1995, let. 24, str. 582-584. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 2951981]
260. ŠEBELA, Stanka. 6. mednarodna konferenca o vrtačah in inženirskih vplivih in vplivih okolja na krasu. Springfield / Missouri / ZDA / 6. - 9. april 1997. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1997, let. 26, št. 2, str. 497-498. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 5746989]
261. ŠEBELA, Stanka. 9th Symposium on the geology of the Bahamas and other carbonate regions : (Bahamas, June 4-8th 1998). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1998, letn. 27, št. 1, str. 409-414, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 9197101]
262. ŠEBELA, Stanka. My work in USA. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1998, let. 27, št. 2, str. 326-328, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 10251821]
263. ŠEBELA, Stanka. V letu 1999 zopet v ZDA. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1999, letn. 28, št. 1, str. 325-328, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 12869165]
264. ŠEBELA, Stanka. Poročilo s simpozija "Seventh multidisciplinary conference on sinkholes and the engineering and environmental impacts of karst", Harrisburg, Pennsylvania, ZDA (10-14. april 1999). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1999, letn. 28, št. 1, str. 329-330. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 12869933]
265. ŠEBELA, Stanka. Poročilo s simpozija "Seventh multidisciplinary conference on sinkholes and the engineering and environmental impacts of karst", Harrisburg, Pennsylvania, ZDA (10-14. april 1999). Acta carsologica. [Spletna izd.]. 1999, letn. 28, št. 1. ISSN 1580-2612. http://www.zrc-sazu.si/izrk/carsolog.htm. [COBISS.SI-ID 13746221]
266. ŠEBELA, Stanka. V letu 1999 zopet v ZDA. Acta carsologica. [Spletna izd.]. 1999, letn. 28, št. 1. ISSN 1580-2612. http://www.zrc-sazu.si/izrk/carsolog.htm. [COBISS.SI-ID 13745965]
267. ŠEBELA, Stanka. A study of geological structures in karst for understanding the underground water drainage and possible paths for pollution in groundwater : (European Science Foundation, Groundwater pollution _ GPoll exchange grant). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2000, letn. 29, št. 2, str. 321-323, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 17419821]
268. ŠEBELA, Stanka. A study of geological structures in karst for understanding the underground water drainage and possible paths for pollution in groundwater : (European Science Foundation, Groundwater pollution _ GPoll exchange grant). Acta carsologica. [Spletna izd.]. 2000, letn. 29, št. 2. ISSN 1580-2612. http://www.zrc-sazu.si/izrk/carsolog.htm. [COBISS.SI-ID 17426989]
269. ŠEBELA, Stanka, MARACCHIA, Giovanna, FREDA, Lilli, COCCO, Massimo, LIZUREK, Grzegorz. EPOS Info-Day, Ljubljana, Slovenia, 29 - 30 May, 2018. The EPOS newsletter. Apr. 2018, iss. 2. https://www.epos-ip.org/epos-info-day-ljubljana-slovenia-29-30-may-2018. [COBISS.SI-ID 42997293]
270. ŠEBELA, Stanka, FREDA, Lilli, COCCO, Massimo, MARACCHIA, Giovanna, LIZUREK, Grzegorz. EPOS Info-Day outcomes, 29 - 30 May, 2018, Ljubljana, Slovenia. The EPOS newsletter. July 2018, iss. 3. https://www.epos-ip.org/epos-info-day-outcomes-29-30-may-2018-ljubljana-slovenia. [COBISS.SI-ID 43331373]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

271. ŠEBELA, Stanka. Tektonska zgradba sistema Postojnskih jam = Tectonic structure of Postojnska jama cave system. Ljubljana: Založba ZRC, 1998. 112 str., [7] str. pril., [1] zganj. zvd., ilustr. Zbirka ZRC, 18. ISBN 961-6182-65-X. [COBISS.SI-ID 79505408]
272. CULVER, David C., DEBEVEC, Bogdan, KNEZ, Martin, KOVAČIČ, Gregor, KRANJC, Andrej, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SEMEJA, Aleš, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 2, Gradnja, turizem, ekologija, varovanje = Karstology and development challenges on karst. 2, Construction, tourism, ecology, protection. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2012. 199 str., ilustr. Carsologica, 14. ISBN 978-961-254-340-2, ISBN 978-961-05-0333-0. ISSN 1854-2964. DOI: 10.3986/9789610503330. [COBISS.SI-ID 259195648]
273. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin (avtor, urednik), KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka (avtor, urednik), PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej (avtor, urednik), ŠEBELA, Stanka (avtor, urednik), TURK, Janez, ZUPAN HAJNA, Nadja. The Beka-Ocizla cave system : karstological railway planning in Slovenia. Cham [etc.]: Springer, cop. 2015. X, 102 str., ilustr., zvd. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-04455-2, ISBN 978-3-319-04456-9. DOI: 10.1007/978-3-319-04456-9. [COBISS.SI-ID 56041570]
274. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin (avtor, urednik), KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka (avtor, urednik), PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej (avtor, urednik), ŠEBELA, Stanka (avtor, urednik), TURK, Janez, ZUPAN HAJNA, Nadja. The Beka-Ocizla cave system : karstological railway planning in Slovenia. [S. l.]: Springer, cop. 2015. ilustr. Cave and karst systems of the World. ISBN 978-3-319-04455-2, ISBN 978-3-319-04456-9. http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-04456-9, DOI: 10.1007/978-3-319-04456-9. [COBISS.SI-ID 37815597]
275. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, LIU, Hong, KNEZ, Martin (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst. Cham [etc.]: Springer, cop. 2016. XIII, 324 str., ilustr. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-21202-9. ISSN 2364-4591. DOI: 10.1007/978-3-319-21203-6. [COBISS.SI-ID 38828077]
276. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, LIU, Hong, KNEZ, Martin (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst. Cham: Springer, cop. 2016. XIII, 324 str., ilustr. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-21203-6, ISBN 978-3-319-21202-9. ISSN 2364-4605. http://www.springer.com/gp/book/9783319212029, DOI: 10.1007/978-3-319-21203-6. [COBISS.SI-ID 39082541]
277. BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst. Cham: Springer, cop. 2020. XII, 222 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. Advances in karst science. ISBN 978-3-030-26826-8. ISSN 2511-2066. DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 17912067]
278. BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst. Cham: Springer, cop. 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XII, 222 str.)). Advances in karst science (Online). ISBN 978-3-030-26827-5. ISSN 2511-2082. https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-26827-5, DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 19305731]

2.05 Drugo učno gradivo

279. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, ŠEBELA, Stanka, PRELOVŠEK, Mitja, PETRIČ, Metka, MULEC, Janez, GABROVŠEK, Franci. Krasoslovje v razvojnih izzivih : (skripta) : UNG-Fakulteta za znanosti o okolju, študijsko leto 2016/17, zimski semester, 2. letnik - 2. stopnja Okolje. [S. l.]: [s. n.], 2016. 1 el. optični disk (CD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 40915501]

2.08 Doktorska disertacija

280. ŠEBELA, Stanka. Vloga tektonskih struktur pri nastajanju jamskih rovov in kraških površinskih oblik : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Šebela], 1994. 129 f., [8] zganj. f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 47481600]

2.09 Magistrsko delo

281. ŠEBELA, Stanka. Površinske geološke strukture in njihov vpliv na oblikovanje Predjame : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Šebela], 1991. 115 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6355501]

2.11 Diplomsko delo

282. ŠEBELA, Stanka. Petrografske značilnosti premogove plasti v Trbovljah in Zagorju : diplomska naloga. Ljubljana: [Šebela], 1987. 109 f. + priloge, fotogr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 159070]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

283. PIRC, Simon, DROVENIK, Matija, KUŠČER, Dušan, MITREVSKI, Goce, ZUPANČIČ, Nina, LENARČIČ, Terezija, ŠEBELA, Stanka, TEHOVNIK, Helena. Petrografske in geokemične raziskave premoga v Sloveniji. Ljubljana: RSS, 1988. 56 str., ilustr. Petrografske in geokemične raziskave premoga v Sloveniji, Premog. [COBISS.SI-ID 17838848]
284. ŠEBELA, Stanka, KRANJC, Andrej. Geološke razmere obrtne cone Hrastje pri Pivki. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1995. 3 str., pril. [COBISS.SI-ID 3830317]
285. GLOBEVNIK, Lidija, KOVAČIČ, Igor, SOVINC, Andrej, ČAMPA, Lojze, PINTAR, Marina, FAZARINC, Rok, AJDIČ, Mladen, BURJA, Darko, KOROŠEC, Branko, KALIGARIČ, Mitja, BARBIČ, Ana, BRODNIK-LODEWIJK, Marta, KRANJC, Andrej, ŠEBELA, Stanka, CUNDER, Tomaž, LAMPIČ, Barbara. MEDIMONT-PECO SLOVENIA ; A multinational, multi-disciplinary research programme on the role and the place of the Mediterranean mountains in the desertification process or the Mediterran: a case of Slovenia: Brkini and Čičarija : final report. Ljubljana: Vodnogospodarski inštitut, 1996. 70 f., tabele, graf. prikazi, fotogr. [COBISS.SI-ID 236136]
286. MIHEVC, Andrej, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, DRAME, Leon, HAJNA, Jurij. Speleološki inventar Škocjanskih jam. Planina: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1998. 105 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9621549]
287. SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Krasoslovno speleološka spremljava v okviru varstva naravne dediščine na območju gradnje AC Klanec-Srmin (trasa in objekti od km 11,500 do km 19,500) : končno poročilo. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za raziskovanje krasa, november 2003. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 21885485]
288. SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Krasoslovno speleološka spremljava v okviru varstva naravne dediščine na območju gradnje AC Klanec-Srmin (predor Kastelec) : končno poročilo. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za raziskovanje krasa, november 2003. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 21885229]
289. OTONIČAR, Bojan, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, MULEC, Janez. Geološka (stratigrafsko/litološka/sedimentološka) spremljava v okviru varstva naravne dediščine na območju gradnje AC pododseka Bič - Korenitka : [končno poročilo]. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2004. 33 f, [39] f. pril. [COBISS.SI-ID 34852653]
290. OTONIČAR, Bojan, KOŠIR, Adrijan, MULEC, Janez, ŠEBELA, Stanka. Geološka spremljava v okviru varstva naravne dediščine "paleontološke, sedimentološke, mineraloške značilnosti na območju gradnje AC odseka Krška vas-Obrežje" : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2004. 46 str., [28] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 34852909]
291. OTONIČAR, Bojan, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, PRELOVŠEK, Mitja. Geološka spremljava v okviru varstva naravne dediščine : krasoslovno-speleološke, paleontološke, stratigrafske in sedimentološke značilnosti na pododseku AC Korenitka-Pluska : končno poročilo. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2005. 34 str., [8] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 34853165]
292. SMREKAR, Aleš, BEDJANIČ, Matjaž, CULIBERG, Metka, ČUŠIN, Boško, ERHARTIČ, Bojan, GABROVŠEK, Franci, HRVATIN, Mauro, KOGOVŠEK, Janja, GRGIČ, Tamara, KOŠIR, Petra, KUNTNER, Matjaž, KOMAC, Blaž, LUTHAR, Oto, MARINŠEK, Aleksander, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, SLAPNIK, Rajko, PAVŠEK, Miha, POLAJNAR HORVAT, Katarina, PETRIČ, Metka, POLAK, Slavko, PRELOVŠEK, Mitja, REPOLUSK, Peter, SELIŠKAR, Andrej, ŠEBELA, Stanka, ŠILC, Urban, TURK, Janez, URBANC, Mimi, VREŠ, Branko, ZAKŠEK, Valerija, ZELNIK, Igor, ZORN, Matija, ZUPAN HAJNA, Nadja. Okoljsko poročilo za načrt ureditve Kobilarne Lipica - 2. del. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2008. 221 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 29266221]
293. KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez, ZUPAN HAJNA, Nadja. Geološko geomehanske raziskave in raziskave krasa za potrebe izdelave projektne dokumentacije za fazo PGD za drugi tir železniške proge Divača-Koper, odsek Divača-Črni Kal : poročilo s področja krasoslovja : zakraselosti med Divačo in Črnim kalom. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2012. 179 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 33889581]
294. KNEZ, Martin, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), GABROVŠEK, Franci, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, KUKULJAN, Lovel, MAYAUD, Cyril, ALJANČIČ, Magdalena, DRAME, Leon, DROLE, Franjo, ZADEL, Mateja. Krasoslovna interpretacija raziskav : zbirno poročilo : izvedba dopolnilnih strukturno geoloških, hidrogeoloških, krasoslovnih in geotehniških raziskav za PZI drugega tira železniške proge med Divačo in Koprom : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 74 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45417005]
financer: Investitor: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
295. ŠEBELA, Stanka, BLATNIK, Matej, GABROVŠEK, Franci, KOZEL, Peter, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ZUPAN HAJNA, Nadja, ŠEBELA, Stanka (urednik). Končno poročilo o delu na projektu Krasoslovne raziskave za trajnostno rabo Škocjanskih jam kot svetovne dediščine (ARRS L7-8268) 2017 - 2020. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2021. 114 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 50522627]
financer: Naročnik Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2, 6215 Divača; izvajalec Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, Titov trg 2, 6230 Postojna
296. FRIDL, Jerneja, ALJANČIČ, Magdalena, RITLOP, Klemen, STOPAR, Bojan, ŠEBELA, Stanka, ŠINIGOJ, Jasna, VAUPOTIČ, Janja, ŠEBELA, Stanka (urednik). Končno poročilo o zaključku operacije "RI-SI-EPOS" : (sofinancirane iz ESRR). Postojna; Ljubljana: [ZRC SAZU], 2021. 17 str. [COBISS.SI-ID 82069507]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

297. ŠEBELA, Stanka, ZLOKOLICA, Milena, SLABE, Tadej. Speleološka ocena kamnoloma Lokvica. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1988. 8 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6443565]
298. KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, ŠEBELA, Stanka, URLEB, M., ZLOKOLICA, M., ZUPAN HAJNA, Nadja. Ocena naravnih pogojev za lokacijo postojnskega odlagališča komunalnih odpadkov. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1989. 44 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6375981]
299. KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, ŠEBELA, Stanka. Vpliv površja in človekove aktivnosti na prenikajočo vodo. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1989. 20 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6443821]
300. HABIČ, Peter, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Kraški pojavi v trasi avtoceste Kozina-Rupa. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1990. 24 str. [COBISS.SI-ID 6448173]
301. KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Temeljno raziskovanje krasa v občini Postojna. Postojna, 1990. 30 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6449197]
302. HABIČ, Peter (avtor, urednik), MIHEVC, Andrej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Western Dinaric Karst, Notranjsko - Gorski Kotar - Velebit : Yugoslav-Italian Conference on Geoecology of Mountainous Karst, July 17 - July22, 1990. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1990. 30 str., [21] pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 6448429]
303. KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej, ŠEBELA, Stanka. Ocena možnih lokacij odlagališča komunalnih odpadkov v občini Ilirska Bistrica. Postojna, 1991. 12 str. [COBISS.SI-ID 6451757]
304. KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej, ŠEBELA, Stanka. Predlog možnih lokacij odlagališča odpadkov v občini Postojna. Postojna, 1991. 9 str. [COBISS.SI-ID 6452013]
305. KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej, ŠEBELA, Stanka. Pregled možnih lokacij odlagališča komunalnih odpadkov na ozemlju občine Sežana. Postojna, 1991. 17 str. [COBISS.SI-ID 6452525]
306. KRANJC, Andrej, ŠEBELA, Stanka. Grafične priloge za odlok o varstvu krajevnih vodnih virov v občini Postojna. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1992. 14 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6453549]
307. KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, ŠEBELA, Stanka. Kraški pojavi v trasi vodovoda Rižana-Rodik. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1992. 5 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6453805]
308. KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, ŠEBELA, Stanka. Ogroženost zaradi poplav na ozemlju občine Ilirska Bistrica. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1992. 23 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6453037]
309. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, SKET, Boris, ŠEBELA, Stanka. Program sanacije slovenskega krasa in porečja reke Reke : I. faza. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1993. 104 str. [COBISS.SI-ID 3711021]
310. HABIČ, Peter, KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, SVETLIČIČ, Suzana, ŠEBELA, Stanka. Speleohidrološke raziskave v zaledju Krupe : poročilo za leto 1992. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1993. 2 zv. (47 str.; pril.), ilustr. [COBISS.SI-ID 3710253]
311. KRANJC, Andrej, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, ŠEBELA, Stanka. Typical Karst area - Škocjanske jame (Slovenia) and Karst of Trnovski gozd : annual report for the year 1993. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1993. 5 str. [COBISS.SI-ID 3753773]
312. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Hydrogeological aspects of groundwater protection in karstic areas : Karst of Postojna Pilot Area : final report. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1994. 19 str. [COBISS.SI-ID 3827501]
313. MIHEVC, Andrej, KRANJC, Andrej, KOGOVŠEK, Janja, SKET, Boris, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Izobraževanje za naziv jamski vodnik. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1994. 15 str. [COBISS.SI-ID 3712557]
314. MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Raziskave kraških pojavov v trasi avtoceste Divača - Kastelec in predhodna ocena vpliva burje na predvideni trasi. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1994. 16 str., pril. [COBISS.SI-ID 3756333]
315. KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, ŠEBELA, Stanka. Sledilna hidrologija : študij vodnih povezav v kraških vodonosnikih. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1994. 22 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3673133]
316. KRANJC, Andrej, KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, ŠEBELA, Stanka. Speleohidrološke raziskave v zaledju Krupe : poročilo za leto 1993. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1994. 92 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 3688749]
317. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Typical Karst area - Škocjanske jame (Slovenia) : final report. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1994. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3677485]
318. ŠEBELA, Stanka, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej. Dolines : guide-booklet for the excursions. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1995. 30 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3822893]
319. SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, MIHEVC, Andrej, KNEZ, Martin, OTONIČAR, Bojan, KRANJC, Andrej, KOGOVŠEK, Janja. Krasoslovni nadzor gradnje avtoceste Divača-Dane in Čebulovica-Divača. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1995. 27 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 3821101]
320. SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, MIHEVC, Andrej, KNEZ, Martin, OTONIČAR, Bojan, KRANJC, Andrej, KOGOVŠEK, Janja. Kraški pojavi v trasi AC Dane-Fernetiči. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za raziskovanje krasa, 1995. 1 zv. (loč. pag.), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 23302957]
321. KRANJC, Andrej, ŠEBELA, Stanka. Primerjava ranljivosti okolja v zaledju Malnov v porečju Reke z vidika oskrbe z vodo. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1995. 22 str., pril. [COBISS.SI-ID 3829549]
322. ŠEBELA, Stanka. Študija regionalne dolgoročne preskrbe Bele krajine s pitno vodo do leta 2050 : povzetek speleohidroloških raziskav od leta 1990 do 1994. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1995. 7 str., pril. [COBISS.SI-ID 3828269]
323. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. The area of Škocjanski kras, Slovenia. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1996. 7 str. [COBISS.SI-ID 5211693]
324. KOGOVŠEK, Janja, KNEZ, Martin, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Geološke raziskave o vplivu izcednih voda iz odlagališča komunalnih odpadkov Sežana. Planina: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1996. 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5208109]
325. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Guide-booklet for the excursions. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1996. 35 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5207853]
326. ŠEBELA, Stanka. Predhodne krasoslovno-speleološke raziskave v trasi avtoceste Divača - Kozina (6,7 km). Planina: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1996. 12 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5216813]
327. KRANJC, Andrej, KOGOVŠEK, Janja, ŠEBELA, Stanka, PIPAN, Tanja, BRICELJ, Mihael, TRIŠIČ, Niko. Širjenje škodljivih snovi v Krasu - sledila in modeli v različnih vodonosnikih : 7.SWT. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje Krasa, 1996. 33 f., [14] f. pril. dokazil, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 41763585]
328. ŠEBELA, Stanka, KOGOVŠEK, Janja, GABROVŠEK, Franci. Študij prenosa snovi v razpoklinskih in kraško-razpoklinskih kamninah : poročilo o delu IZRK ZRC SAZU za leto 1996 (2. faza). Planina: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1996. 7 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5217069]
329. ŠEBELA, Stanka. Študij prenosa snovi v razpoklinskih in kraško-razpoklinskih kamninah : poročilo o delu IZRK ZRC SAZU za leto 1995. Planina: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1996. 6 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5206573]
330. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. 5th International Karstological School, Classical Karst : guide-booklet for the excursions and abstracts of the papers : caves. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1997. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5612845]
331. ŠEBELA, Stanka. Karta ranljivosti krasa vzdolž avtocest v Sloveniji : letno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju temeljnega raziskovanja. Postojna: ZRC SAZU - Inštitut za raziskovanje Krasa, 1997. [23] str. [COBISS.SI-ID 5604653]
332. SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, MIHEVC, Andrej, KNEZ, Martin, OTONIČAR, Bojan, KRANJC, Andrej, KOGOVŠEK, Janja, ZUPAN HAJNA, Nadja. Kraški pojavi na trasi avtoceste Dane-Fernetiči. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1997. 41 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3821869]
333. SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, MIHEVC, Andrej, KNEZ, Martin, OTONIČAR, Bojan, KOGOVŠEK, Janja, ZUPAN HAJNA, Nadja. Kraški pojavi v trasi avtoceste Divača-Kozina. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1997. 30 str. [COBISS.SI-ID 5603629]
334. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Poročilo o geoloških, hidrogeoloških, geomorfoloških in morfostrukturnih razmerah ter speleoloških pojavih na območju vojaškega poligona Poček. Planina: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1997. 22 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5630509]
335. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, ŠEBELA, Stanka. Posebne strokovne podlage za ureditveni načrt vojašnice Postojna. Planina: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1997. 9 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5631789]
336. ŠEBELA, Stanka. Karta ranljivosti krasa vzdolž avtocest v Sloveniji : letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 1997. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1998. 5 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9620269]
337. KRANJC, Andrej, KOGOVŠEK, Janja, ŠEBELA, Stanka. Opredelitev vplivne cone vhodnega dela Divaške jame. Planina: [Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU], 1998. 4 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9622317]
338. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, DROLE, Franjo, HAJNA, Jurij. Krasoslovna predstavitev področja načrtovanje železniške proge Trst - Koper - Divača, varianta 1. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1999. 26 str., pril. [COBISS.SI-ID 17404461]
339. SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, MIHEVC, Andrej, KNEZ, Martin, OTONIČAR, Bojan, KOGOVŠEK, Janja. Kraški pojavi na trasi avtoceste Vipava-Selo. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1999. brez pag. [COBISS.SI-ID 17404205]
340. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Kraški pojavi na trasi avtoceste Kozina-Klanec. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2000. [5] f., pril. [COBISS.SI-ID 17339693]
341. KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, DRAME, Leon, DROLE, Franjo, HAJNA, Jurij. Krasoslovna študija področja, na katerem se načrtuje gradnja drugega tira železniške proge Divača-Koper, (varianta I/3). Postojna: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za raziskovanje krasa, 2001. [81] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 23305773]
342. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, DROLE, Franjo, HAJNA, Jurij. Krasoslovno-speleološka študija na ravni idejne študije na trasi drugega tira železniške proge Divača-Koper, odsek Črni Kal-Divača za varianto M/2. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za raziskovanje krasa, 2001. [37] f., pril. [COBISS.SI-ID 23304749]
343. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, KRANJC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, ŠEBELA, Stanka. Kraški pojavi na trasi avtoceste Kozina-Klanec. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za raziskovanje krasa, 2001. 1 zv. (loč. pag.), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 23303213]
344. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Hidrogeološko krasoslovno mnenje za razširitev mejnega prehoda Jelšane. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2002. [13 f.], pril., zvd. [COBISS.SI-ID 20664109]
345. SLABE, Tadej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, ŠEBELA, Stanka. Geološka (stratigrafska/litološka/sedimentološka) spremljava v okviru varstva naravne dediščine na območju gradnje AC pododseka Bič - Korenitka : informativno poročilo. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2003. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 22662701]
346. SLABE, Tadej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, ŠEBELA, Stanka. Geološka (stratigrafska/litološka/sedimentološka) spremljava v okviru varstva naravne dediščine na območju gradnje AC pododseka Krška vas - Obrežje : informativno poročilo. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2003. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 22662189]
347. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, ŠEBELA, Stanka. Krasoslovno speleološka spremljava v okviru varstva naravne dediščine na območju gradnje AC pododseka Bič - Korenitka. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2004. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 22663469]
348. KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, ŠEBELA, Stanka, SLABE, Tadej. Krasoslovni nadzor z vidika varstva naravne dediščine na območju trase AC Razdrto - Vipava, od km 3,0 do km 6,6. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2006. 50, [32] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 230813696]
349. ŠEBELA, Stanka, MULEC, Janez, MIHEVC, Andrej, TURK, Janez. Dogovorjeni program rabe za naravni vrednoti Postojnski in Predjamski jamski sistem. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2008. [37] f. [COBISS.SI-ID 28822061]
350. GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, POLAK, Slavko, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez, ŠEBELA, Stanka (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2009 : pogodba o strokovnem nadzoru in svetovanju pri upravljanju z jamskimi sistemi : pogodba o financiranju klimatskega in biološkega monitoringa jamskih sistemov. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2010. 49 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 31193133]
351. KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Preliminarna preverba krasoslovja s poročilom na območju nove železniške proge Trst - Divača. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2010. 183 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 32159533]
352. KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Preliminarna preverba krasoslovja s poročilom na območju nove železniške proge Trst - Divača. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, dec. 2010. 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 32155181]
353. KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, GOSTINČAR, Petra, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Feasibility study : new railway link Trieste-Divača : karstological and hydrogeological analysis. Postojna: Karst Research Institute ZRC SAZU, 2011. [107] f., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 34517037]
354. GABROVŠEK, Franci, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez, ŠEBELA, Stanka (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2010. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2011. 54 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 32315949]
355. KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, GOSTINČAR, Petra, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Študija izvedljivosti : nova železniška povezava Trst-Divača : krasoslovna in hidrogeološka analiza. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2011. [107] f., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 34516781]
356. GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez, ŠEBELA, Stanka (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2011. Postojna: [Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU], 2012. 46 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 33890093]
357. GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez, ŠEBELA, Stanka (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2012. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2013. 49 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 35502637]
358. OTONIČAR, Bojan, SVETLIČIČ, Suzana, ŠEBELA, Stanka (sodelavec pri raziskavi). Inženirsko geološki elaborat : ocena ogroženosti pred padanjem skalnih blokov na območju JV pobočja Semeniča nad Semičem s predlogom varovalnih ukrepov : PZI - projekt za izvedbo. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2014. 39 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 38014765]
359. ŠEBELA, Stanka, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka (urednik). Kratko poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v obdobju 2009-2013 in predlogi za 2014-2018. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2014. [6] str. [COBISS.SI-ID 37206573]
360. GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, ŠEBELA, Stanka (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2013. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2014. 72 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 37206317]
361. KOGOVŠEK, Janja, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, ŠEBELA, Stanka (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2014. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2015. 56 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 38277421]
362. BOLE, Mojca, AL SAYEGH-PETKOVŠEK, Samar, JUSTIN, Barbara, VIDEMŠEK, Marko, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, KOGOVŠEK, Janja, ŠEBELA, Stanka, MIHEVC, Andrej. Program obratovalnega monitoringa podzemnih vod na Osrednjem vadišču Slovenske vojske (OSVAD) Postojna. Velenje: ERICo, 2015. 49 f., pril.., ilustr. [COBISS.SI-ID 1259222]
363. GABROVŠEK, Franci, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, ŠEBELA, Stanka (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2015. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2016. 66 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 39837997]
364. ŠEBELA, Stanka. Tektonsko-litološko kartiranje in izdelava preglednega geološkega načrta Škocjanskih jam. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2016. 12 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 40739629]
365. KALENDA, Pavel, TENGLER, Rudolf, ŠEBELA, Stanka. Detection of unknown caves, influx into Planinska Jama. Postojna; Pražmo: [s. n.], 2017. 9 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 41876269]
366. BOŽNAR, Marija, GABROVŠEK, Franci, GRAŠIČ, Boštjan, KOZEL, Peter, MLAKAR, Primož, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, ŠEBELA, Stanka (urednik). Fazno poročilo za leto 2017 o delu na projektu Krasoslovne raziskave za trajnostno rabo Škocjanskih jam kot svetovne dediščine (ARRS L7-8268). Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2017. 14 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 42431021]
367. GABROVŠEK, Franci, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, ŠEBELA, Stanka (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2016. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2017. 81 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 41601069]
368. BLATNIK, Matej, GABROVŠEK, Franci, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, ŠEBELA, Stanka (urednik). Fazno poročilo za leto 2018 o delu na projektu Krasoslovne raziskave za trajnostno rabo Škocjanskih jam kot svetovne dediščine (ARRS L7-8268). Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2018. 49 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 44044589]
369. PRESTOR, Joerg, PETKOVŠEK, Borut, FUX, Julija, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), KNEZ, Martin, CELARC, Bogomir, VUKADIN, Vladimir, RATEJ, Jože, ŽIBERT, Marko, ATANACKOV, Jure, MERHAR, Brane, SKOK, Jurij, RUPNIK, Jaka, GERŠAK, Andraž, OTONIČAR, Bojan, KRALJIČ-KENK, Mirjana, MEŠIĆ, Nedžad, VRANČIČ, Marjeta, JEŽ, Jernej, KOŠIR, Adrijan, TRAJANOVA, Mirka, MARKELJ, Anže, MILANIČ, Blaž, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, ŽIVEC, Tina, HOBLAJ, Robert, ŠPORIN, Jurij. 9/19D-T1 geološko-geotehnični elaborat s sintezo vseh preiskav za predor T1 : (s področja hidrogeologije, krasoslovja, strukturne geologije in geomehanike) : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 79 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 44422701]
financer: Oznaka elaborata: 9/19D-T1, Investitor: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
370. ŠEBELA, Stanka, BLATNIK, Matej, GABROVŠEK, Franci, KOZEL, Peter, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka (urednik). Fazno poročilo za leto 2019 o delu na projektu Krasoslovne raziskave za trajnostno rabo Škocjanskih jam kot svetovne dediščine (ARRS L7-8268). Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2019. 74 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 45656365]
financer: Naročnik Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2, 6215 Divača; Izvajalec: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, Titov trg 2, 6230 Postojna (ARRS L7-8268)
371. GABROVŠEK, Franci, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka. Kratko poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v obdobju 2014-2018 in predlogi za 2019-2023. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2019. 9 str. [COBISS.SI-ID 44551469]
financer: Naročnik: Postojnska jama d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna ; izvajalec: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, Titov trg 2, 6230 Postojna
372. GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Blaž, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka, ŠEBELA, Stanka (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2016. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2019. 90 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 44551725]
financer: Naročnik: Postojnska jama d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna ; izvajalec: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, Titov trg 2, 6230 Postojna
373. KNEZ, Martin, PRELOVŠEK, Mitja, GABROVŠEK, Franci, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Interpretacija krasoslovnih pogojev za gradnjo predorov T1 in T2 : drugi tir železniške proge Divača - Koper, Sklop 1. [S. l.: s. n.], 2020. V, 39 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 28950275]
financer: Investitor: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o. ; Št. projekta 190175/1 ; Datum: feb. 2020
374. GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Blaž, KOZEL, Peter, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka, ŠEBELA, Stanka (urednik), KOGOVŠEK, Blaž (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2019. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2020. 92 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15612419]
financer: Naročnik: Postojnska jama d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna ; izvajalec: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, Titov trg 2, 6230 Postojna
375. GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Blaž, KOZEL, Peter, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka, ŠEBELA, Stanka (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2020 : klimatski monitoring, biološki monitoring, strokovni nadzor, montoring voda in popis raziskav za obdobje 1. 1. do 1. 9. 2020. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2021. 85 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 56519427]
financer: Naročnik: Postojnska jama d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna ; izvajalec: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, Titov trg 2, 6230 Postojna

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

376. BEDJANIČ, Matjaž, CULIBERG, Metka, ČUŠIN, Boško, ERHARTIČ, Bojan, GABROVŠEK, Franci, HRVATIN, Mauro, KOGOVŠEK, Janja, GRGIČ, Tamara, KOŠIR, Petra, KUNTNER, Matjaž, KOMAC, Blaž, LUTHAR, Oto, MARINŠEK, Aleksander, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PAVŠEK, Miha, POLAJNAR HORVAT, Katarina, PETRIČ, Metka, SLAPNIK, Rajko, POLAK, Slavko, PRELOVŠEK, Mitja, REPOLUSK, Peter, SAJKO, Iztok, SELIŠKAR, Andrej, SMREKAR, Aleš, ŠEBELA, Stanka, ŠILC, Urban, TURK, Janez, URBANC, Mimi, VREŠ, Branko, ZAKŠEK, Valerija, ZELNIK, Igor, ZORN, Matija, ZUPAN HAJNA, Nadja, SMREKAR, Aleš (urednik). Okoljsko poročilo z dodatkom za širitev igrišča za golf v Lipici. Ljubljana: ZRC SAZU, 2009. ISBN 978-961-254-135-4. http://www.biblos.si/isbn/9789612541354, http://app.zrc-sazu.si/Lipica. [COBISS.SI-ID 245958144]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

377. ŠEBELA, Stanka (intervjuvanec). Turistične jame skozi pogled krasoslovke. Ljubljana: Ars, 2018. Pogled v znanost, 149. https://ars.rtvslo.si/2018/01/pogled-v-znanost-149/, http://4d.rtvslo.si/arhiv/pogled-v-znanost/174516779. [COBISS.SI-ID 42568237]
378. DACINGER, Renata (oseba, ki intervjuva), ČUČEK, Anja (oseba, ki intervjuva, scenarist), ŠEBELA, Stanka (intervjuvanec), PERIC, Borut (intervjuvanec), PRELOVŠEK, Mitja (intervjuvanec), MULEC, Janez (intervjuvanec), ŠČUKA, Stojan (intervjuvanec). Vpliv turizma na kraške jame. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Ugriznimo znanost. https://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174692916. [COBISS.SI-ID 15612163]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

379. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka, MULEC, Janez, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, LIU, Hong. Raziskovanje kamnitih gozdov na Kitajskem : ZRC SAZU Inštitut za raziskovanje krasa in Mednarodno središče za raziskovanje krasa Junanske univerze, od 1995 do 2018 : Šilin, Junan, Kitajska : stalna razstava. [Postojna]: ZRC SAZU Inštitut za raziskovanje krasa, 2018. 12 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 44191789]
380. ŠEBELA, Stanka, TASIČ, Izidor, ŽIVČIĆ, Mladen, MALI, Marko, KREBELJ, Matej, ČELIGOJ, Jasmina, PANČUR, Luka, PAHOR, Jurij, ČARMAN, Martina, ZUPANČIČ, Polona, GOSAR, Andrej. Mreža prenosnih potresnih opazovalnic južno od Postojne - "RI-SI-EPOS". [Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2020]. 1 spletni vir (1 datoteka PDF), ilustr. https://izrk.zrc-sazu.si/sites/default/files/prenosne_potresne_opazovalnice_a3_format.pdf. [COBISS.SI-ID 28949763]
381. ŠEBELA, Stanka. Potential near fault observatory site in Slovenia : overview of the area south of Postojna. [S. l.: s. n., 2021]. 1 spletni vir (videoposnetek (11 min, 15 sek)). https://www.youtube.com/watch?v=pRGHu4o0FEM. [COBISS.SI-ID 85580803]

2.32 Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci

382. KUHAR, Miran (urednik, avtor, recenzent), ČOP, Rudi (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila), SKOK, Gregor (urednik, avtor), STOPAR, Bojan (urednik, avtor), ŠEBELA, Stanka (avtor, recenzent), PAVLOVČIČ PREŠEREN, Polona (avtor, recenzent), KOBOLD, Mira (urednik), KRALJ, Polona (urednik), LIČER, Matjaž (urednik), VREČA, Polona (urednik, recenzent), ČARMAN, Martina (urednik, recenzent), 23. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 25. januar 2018. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2017 : zbornik del. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2018. 167 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6884-51-8. http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/SUGG/referati.htm. [COBISS.SI-ID 293138688]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

383. SLABE, Tadej (intervjuvanec), MIHEVC, Andrej (intervjuvanec), PETRIČ, Metka (intervjuvanec), ŠEBELA, Stanka (intervjuvanec). Ob 50. letnici Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU : Okrogla miza, Radio Slovenija, III. program, 22.10. 1997. Ljubljana, 1997. [COBISS.SI-ID 6351661]
384. ŠEBELA, Stanka (intervjuvanec). O Postojnski jami in krasu : oddaja Sredi srede, Val 202, 21.10.1998. Postojna, 1998. [COBISS.SI-ID 9792813]
385. ŠEBELA, Stanka (intervjuvanec). O krasu in študijskem izpopolnjevanju v ZDA : oddaja Odprta dlan, Radio Glas Ljubljane, 26.2.1999. Ljubljana, 1999. [COBISS.SI-ID 13155117]
386. ŠEBELA, Stanka (intervjuvanec). O presihajočih jezerih na Pivškem : oddaja Slovenski magazin, TV Slovenija I. program, 11.2.2001. Ljubljana, 2001. [COBISS.SI-ID 17522477]
387. SLABE, Tadej, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, ŠEBELA, Stanka. Podiplomski študij krasoslovja : Televizija Slovenija, 2001, Ljubljana. Ljubljana, 2001. [COBISS.SI-ID 19371309]
388. ŠEBELA, Stanka (intervjuvanec), PERIC, Borut (intervjuvanec). Škocjanske jame - trajnostna raba : intervju na TV Koper - Capodistria, Primorska kronika, 4. jan. 2018. [COBISS.SI-ID 42448429]

3.13 Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov

389. KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, SCHEIN, Tine, PETRIČ, Metka, ŠEBELA, Stanka. Alcadi '96 : (International Symposium on History of Speleology and Karstology in Alps, Carpathians, and Dinarids), Postojna (Slovenia), May 21-27, 1996. First circular. Postojna, 1995. [COBISS.SI-ID 9792557]
390. KRANJC, Andrej, KOGOVŠEK, Janja, JUREN, Andrej, KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. 7th International symposium on water tracing : (7th SWT) : Portorož - Portorose (Slovenia) May 26-31, 1997. Final announcement. Invitation to register. Portorož, 1997. [COBISS.SI-ID 6352941]
391. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Peta mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras" 30. junij do 3. julij 1997 Postojna : jamski spleti. Postojna, 1997. [COBISS.SI-ID 6353197]
392. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Sedma mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", 27. do 30. junija: Jame brez stropa, Postojna 1999. Postojna, 1999. [COBISS.SI-ID 13287469]
393. MIHEVC, Andrej, GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. 9th International karstological school "Classical karst", from June 26th to 29th, 2001. Contact karst. First circular. Postojna, 2000. [COBISS.SI-ID 19074349]
394. MIHEVC, Andrej, GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Deveta mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", 26. do 29. junija 2001. Kontaktni kras. Prvo obvestilo. Postojna, 2000. [COBISS.SI-ID 19074605]
395. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Osma mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", 26. do 29. junija 2000. Udornice. Prvo obvestilo. Postojna, 2000. [COBISS.SI-ID 13827885]
396. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Tipi krasa : drugo obvestilo. Postojna, 2002. [COBISS.SI-ID 19829037]
397. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Tipi krasa : prvo obvestilo. Postojna, 2002. [COBISS.SI-ID 19371821]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

398. ŠEBELA, Stanka. Karst in Slovenia - cave development related to structural geology. Reston, 1996. [COBISS.SI-ID 9793325]
399. ŠEBELA, Stanka. A Slovenian karst geologist travelling the Ozarks underground. Van Buren, 1996. [COBISS.SI-ID 9793069]
400. ŠEBELA, Stanka. Karst in Slovenia, examples of geological structural control in caves. Las Vegas, 1997. [COBISS.SI-ID 9793581]
401. ŠEBELA, Stanka. Karst in Slovenia, examples of geological structural control in caves. Reno, 1997. [COBISS.SI-ID 9793837]
402. ŠEBELA, Stanka. Structural mapping of caves and karst in Slovenia : Colloquium, University of Akron, Department of Geology. Akron, April 23, 1999. [COBISS.SI-ID 13154861]
403. ŠEBELA, Stanka. The connection between geological structural elements and orientation of karst caves, examples from Slovenia. Montpellier, 2000. [COBISS.SI-ID 16616237]
404. ŠEBELA, Stanka. Hypogeous structural geological survey. Bari, 28.11.2003. [COBISS.SI-ID 23410733]
405. ŠEBELA, Stanka. Problems in the study of speleogenesis. Bari, 28.11.2003. [COBISS.SI-ID 23410989]
406. ŠEBELA, Stanka. Relation between karst caves and structural geology, examples from China, USA and Slovenia. Bari, 3.12.2003. [COBISS.SI-ID 23411245]
407. ŠEBELA, Stanka. Micro-climatic monitoring in show caves : examples from Postojna and Predjama Caves, Slovenia : predavanje na Univerzi v Nevadi, Las Vegas (UNLV), 28. jun. 2016. [COBISS.SI-ID 40018733]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

408. ŠEBELA, Stanka. Karstological club ANTHRON : poster na srečanju SPELAION 2003. San Giovanni Rotondo, 6.11.2003. [COBISS.SI-ID 23411757]
409. SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša. Development challenges in karst regions : sustainable land use planning in the karst of Slovenia : predavanje na IGU 2013, Kyoto Regional Conference, August 4-9, 2013. Kyoto, 5.VIII.2013. [COBISS.SI-ID 36031533]
410. KALENDA, Pavel, ŠEBELA, Stanka, et al. Multiparameter observations of precursors before strong earthquakes (Tohoku 2011, Okhotsk Sea 2012, Iran-Pakistan 2013) : predavanje na konferenci International Scientific Spring (March 10-14, 2014), Islamabad, Pakistan. [COBISS.SI-ID 38945325]
411. GABROVŠEK, Franci, BOŽNAR, Marija, MLAKAR, Primož, GRAŠIČ, Boštjan, PANISSET TRAVASSOS, Luis Eduardo, ŠEBELA, Stanka. Micro-meteorology of Postojnska Jama, Slovenia : instrumentation, driving forces and characteristics : predavanje na 26th International Karstological School Classical Karst, Postojna, 2018 = 26. mednarodni krasoslovni šoli Klasični kras: Show caves and science = Turistične jame in znanost, 18. jun. 2018, Postojna. [COBISS.SI-ID 43384365]
412. ŠEBELA, Stanka. Nearly 10-years of air temperature monitoring in Postojnska Jama and Predjama (2009-2018) : predavanje na 26th International Karstological School Classical Karst, Postojna, 2018 = 26. mednarodni krasoslovni šoli Klasični kras: Show caves and science = Turistične jame in znanost, 18. jun. 2018, Postojna. [COBISS.SI-ID 43384109]
413. ŠEBELA, Stanka. O izvajanju projekta Krasoslovne raziskave za trajnostno rabo Škocjanskih jam kot svetovne dediščine : vabljeno predavanje v okviru Konference "Raziskave, monitoring in trajnostni turizem v Škocjanskih jamah", 24. maj 2018, Promocijsko-kongresni centru Pr Nanetovh, Matavun. [COBISS.SI-ID 43069229]
414. ŠEBELA, Stanka, FREDA, Lilli. Welcome speech : predavanje na EPOS Info-Day, Ljubljana, 29. maj 2018. [COBISS.SI-ID 43069485]
415. GRAŠIČ, Boštjan, MLAKAR, Primož, BOŽNAR, Marija, POPOVIĆ, Darko, GABROVŠEK, Franci, ŠEBELA, Stanka. Meritve mikro-klimatskih parametrov v Škocjanskih jamah : Ekskurzija Slovenskega meteorološkega društva, 12. oktobra 2019, Parku Škocjanske jame. [COBISS.SI-ID 32927527]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

416. ŠEBELA, Stanka. Grotte di Postumia - 192 anni di turismo : [vabljeno predavanje] : predstavitev knjige "Dentro e fuori la montagna", občina Custonaci, Custonaci 26.8.2011. Custonaci, 2011. [COBISS.SI-ID 32957741]
417. GRAŠIČ, Boštjan, MLAKAR, Primož, BOŽNAR, Marija, POPOVIĆ, Darko, GABROVŠEK, Franci, ŠEBELA, Stanka. Meritve mikro-klimatskih parametrov v Škocjanskih jamah : Konferenca "Raziskave, monitoring in trajnostni turizem v Škocjanskih jamah", 24. maj 2018, Matavun, Slovenija. [COBISS.SI-ID 31745831]

3.25 Druga izvedena dela

418. MIHEVC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja, GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Dvanajsta mednarodna krasoslovna šola "Klasični Kras", od 21. do 24. junija 2004. Datacije jamskih sedimentov. Prvo obvestilo. Postojna, december 2003. [COBISS.SI-ID 22848045]
419. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. 13. mednarodna krasoslovna šola "Klasični Kras", od 27. do 30. junij 2005. Kras v različnih kamninah. Prvo obvestilo. Postojna, januar 2005. [COBISS.SI-ID 23415341]
420. ŠEBELA, Stanka, et al. The 1st International Symposium on Scientific and Tourist Speleology : under the topic "The underground world: heritage and sustainable human development vector". Agadir, 23.-26. apr. 2008. [COBISS.SI-ID 27888941]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

421. RAVBAR, Nataša (urednik), ŠEBELA, Stanka (urednik), KRANJC, Andrej (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik). 11th International Karstological School, Classical Karst : karst terminology : guide booklet of the excursions and abstracts of lecture or poster presentations. Postojna: Karst Research Institute ZRC SAZU, 2003. 49 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 22661677]
422. GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, POLAK, Slavko, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez, ŠEBELA, Stanka (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2009 : pogodba o strokovnem nadzoru in svetovanju pri upravljanju z jamskimi sistemi : pogodba o financiranju klimatskega in biološkega monitoringa jamskih sistemov. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2010. 49 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 31193133]
423. GABROVŠEK, Franci, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez, ŠEBELA, Stanka (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2010. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2011. 54 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 32315949]
424. ŠEBELA, Stanka (urednik), International Congress on "Scientific Research in Show Caves", 13th to 15th September 2012, Postojna. Guide book and abstracts. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2012. 37 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 34673453]
425. GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez, ŠEBELA, Stanka (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2011. Postojna: [Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU], 2012. 46 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 33890093]
426. GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez, ŠEBELA, Stanka (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2012. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2013. 49 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 35502637]
427. ŠEBELA, Stanka, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka (urednik). Kratko poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v obdobju 2009-2013 in predlogi za 2014-2018. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2014. [6] str. [COBISS.SI-ID 37206573]
428. GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, ŠEBELA, Stanka (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2013. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2014. 72 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 37206317]
429. KOGOVŠEK, Janja, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, ŠEBELA, Stanka (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2014. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2015. 56 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 38277421]
430. GABROVŠEK, Franci, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, ŠEBELA, Stanka (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2015. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2016. 66 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 39837997]
431. BOŽNAR, Marija, GABROVŠEK, Franci, GRAŠIČ, Boštjan, KOZEL, Peter, MLAKAR, Primož, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, ŠEBELA, Stanka (urednik). Fazno poročilo za leto 2017 o delu na projektu Krasoslovne raziskave za trajnostno rabo Škocjanskih jam kot svetovne dediščine (ARRS L7-8268). Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2017. 14 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 42431021]
432. GABROVŠEK, Franci, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, ŠEBELA, Stanka (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2016. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2017. 81 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 41601069]
433. BLATNIK, Matej, GABROVŠEK, Franci, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, ŠEBELA, Stanka (urednik). Fazno poročilo za leto 2018 o delu na projektu Krasoslovne raziskave za trajnostno rabo Škocjanskih jam kot svetovne dediščine (ARRS L7-8268). Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2018. 49 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 44044589]
434. ŠEBELA, Stanka, BLATNIK, Matej, GABROVŠEK, Franci, KOZEL, Peter, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka (urednik). Fazno poročilo za leto 2019 o delu na projektu Krasoslovne raziskave za trajnostno rabo Škocjanskih jam kot svetovne dediščine (ARRS L7-8268). Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2019. 74 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 45656365]
financer: Naročnik Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2, 6215 Divača; Izvajalec: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, Titov trg 2, 6230 Postojna (ARRS L7-8268)
435. GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Blaž, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka, ŠEBELA, Stanka (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2016. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2019. 90 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 44551725]
financer: Naročnik: Postojnska jama d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna ; izvajalec: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, Titov trg 2, 6230 Postojna
436. GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Blaž, KOZEL, Peter, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka, ŠEBELA, Stanka (urednik), KOGOVŠEK, Blaž (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2019. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2020. 92 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15612419]
financer: Naročnik: Postojnska jama d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna ; izvajalec: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, Titov trg 2, 6230 Postojna
437. Acta carsologica. ŠEBELA, Stanka (področni urednik 2013-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1974-. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/about, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-MWCGR4RQ, http://search.ebscohost.com/direct.asp?db=a9h&jid=%22B8EQ%22&scope=site. [COBISS.SI-ID 6427138]
438. ŠEBELA, Stanka, BLATNIK, Matej, GABROVŠEK, Franci, KOZEL, Peter, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ZUPAN HAJNA, Nadja, ŠEBELA, Stanka (urednik). Končno poročilo o delu na projektu Krasoslovne raziskave za trajnostno rabo Škocjanskih jam kot svetovne dediščine (ARRS L7-8268) 2017 - 2020. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2021. 114 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 50522627]
financer: Naročnik Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2, 6215 Divača; izvajalec Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, Titov trg 2, 6230 Postojna
439. FRIDL, Jerneja, ALJANČIČ, Magdalena, RITLOP, Klemen, STOPAR, Bojan, ŠEBELA, Stanka, ŠINIGOJ, Jasna, VAUPOTIČ, Janja, ŠEBELA, Stanka (urednik). Končno poročilo o zaključku operacije "RI-SI-EPOS" : (sofinancirane iz ESRR). Postojna; Ljubljana: [ZRC SAZU], 2021. 17 str. [COBISS.SI-ID 82069507]
440. GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Blaž, KOZEL, Peter, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka, ŠEBELA, Stanka (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2020 : klimatski monitoring, biološki monitoring, strokovni nadzor, montoring voda in popis raziskav za obdobje 1. 1. do 1. 9. 2020. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2021. 85 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 56519427]
financer: Naročnik: Postojnska jama d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna ; izvajalec: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, Titov trg 2, 6230 Postojna

Mentor pri doktorskih disertacijah

441. RUGGIERI, Rosario. Speleological and speleogenetic aspects of the Monti di Capo San Vito (Sicily) : influence of morphotectonic evolution : doctoral thesis accepted by the University of Nova Gorica, Slovenia. Cham [etc.]: Springer, cop. 2016. XVI, 267 str., ilustr. Springer theses. ISBN 978-3-319-21719-2, ISBN 978-3-319-21720-8. ISSN 2190-5053. DOI: 10.1007/978-3-319-21720-8. [COBISS.SI-ID 39076653]

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

442. RUGGIERI, Rosario. Speleological and speleogenetic aspects of the Monti di Capo San Vito karst area (north-western Sicily) : influence of morpho-tectonic evolution : dissertation. Nova Gorica: [R. Ruggieri], 2013. XXXVI, 263 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/doktorati/krasoslovje/12Ruggieri.pdf. [COBISS.SI-ID 3056891]

Prevajalec

443. MIHEVC, Andrej. 7th International Karstological School, Roofless caves : guide-booklet for the excursions. Postojna: Karst Research Institut ZRC SAZU, 1999. 38 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12060514]

Somentor pri diplomskih delih

444. GORJUP-KAVČIČ, Mojca. Meritve premikov ob nekaterih prelomih v zahodni Sloveniji z ekstenziometri : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kavčič], sep. 2006. IV, 118 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 589406]
445. TORKAR, Sonja. Črne prevleke na kapnikih v Predjami in Črni jami pri Kočevju = Black coatings on speleothems from Predjama and Črna jama at Kočevje : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Torkar], 2014. 59 f., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 1450079]

Kartograf

446. MLAKAR, Primož, GRAŠIČ, Boštjan (avtor, fotograf), BOŽNAR, Marija, POPOVIĆ, Darko, GABROVŠEK, Franci (avtor, fotograf). Information system for scientific study of the micrometeorology of karst caves - case of Postojnska jama cave, Slovenija = Informacijski sistem za znanstvene raziskave mikroklime v kraških jamah : primer Postojnske jame, Slovenija. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 49, št. 2/3, str. 297-310, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/7540/8520, DOI: 10.3986/ac.v49i2-3.7540. [COBISS.SI-ID 46223107]

Fotograf

447. MULEC, Janez. Pivška presihajoča jezera. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2004. 1 zgibanka (6 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 22884909]
448. RAVBAR, Nataša (avtor, fotograf), KOGOVŠEK, Janja, PIPAN, Tanja. Environmental value and vulnerability of karst resources. V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), et al. Life and water on Karst : monitoring of transboundary water resources of Northern Istria. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Str. 23-34, ilustr. ISBN 978-961-254-819-3, ISBN 978-961-05-0384-2. [COBISS.SI-ID 38812973]

Recenzent

449. ARBULLA, Deborah. Grotta Gigante = Velika jama : turismo, ambiente, ricerca. Trieste: Italo Svevo, 2011. 47 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 33858093]
450. KUHAR, Miran (urednik, recenzent), ČOP, Rudi (urednik, avtor dodatnega besedila), GOSAR, Andrej (urednik), KOBOLD, Mira (urednik), KRALJ, Polona (urednik), LIČER, Matjaž (urednik), SKOK, Gregor (urednik), STOPAR, Bojan (urednik), VREČA, Polona (urednik), ČARMAN, Martina (urednik), 22. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 26. januar 2017. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2016 : zbornik del. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2017. 103 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6884-44-0. http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/SUGG/index.htm. [COBISS.SI-ID 288155392]
451. KUHAR, Miran (urednik, avtor, recenzent), ČOP, Rudi (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila), SKOK, Gregor (urednik, avtor), STOPAR, Bojan (urednik, avtor), ŠEBELA, Stanka (avtor, recenzent), PAVLOVČIČ PREŠEREN, Polona (avtor, recenzent), KOBOLD, Mira (urednik), KRALJ, Polona (urednik), LIČER, Matjaž (urednik), VREČA, Polona (urednik, recenzent), ČARMAN, Martina (urednik, recenzent), 23. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 25. januar 2018. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2017 : zbornik del. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2018. 167 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6884-51-8. http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/SUGG/referati.htm. [COBISS.SI-ID 293138688]
452. KUHAR, Miran (urednik, recenzent), VREČA, Polona (urednik, avtor dodatnega besedila), ZUPANČIČ, Polona (urednik), ČOP, Rudi (urednik), ŠRAJ, Mojca (urednik, recenzent), KRALJ, Polona (urednik), LIČER, Matjaž (urednik), SKOK, Gregor (urednik, recenzent), STOPAR, Bojan (urednik), ČARMAN, Martina (urednik), TRIGLAV ČEKADA, Mihaela (urednik), 24. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 31. januar 2019. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2018 : zbornik del. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2019. 155 str., ilustr. ISBN 978-961-6884-59-4. http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/SUGG/referati.htm. [COBISS.SI-ID 298343680]

Drugo

453. MCDOWELL, Robert C. Geologic map of the Greer quadrangle, Oregon County, Missouri : 1:24.000. [s. l.]: U.S. Department of the interior: U.S. Geological Survey, 1998. 1 zvd., barv. [COBISS.SI-ID 32261165]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 20. 11. 2021