COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSMetka PetričOsebna bibliografija za obdobje 1991-2021

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PETRIČ, Metka. Hidrodinamični režim kraškega vodonosnika med solkansko akumulacijo in bruhalnikom Lijakom = Hydrodynamic regime of the karst aquifer between the accumulation of the hydro-power station Solkan and the Lijak effluent. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1993, let. 22, str. 179-200, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 1340717]
2. PETRIČ, Metka. Ocena efektivne infiltracije v študijskem poligonu Tičnice = Estimation of the effective infiltration in the Tičnica basin. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1996, let. 25, str. 365-390, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 4135469]
3. PETRIČ, Metka. Primer uporabe geostatične analize za izris karte debelin naplavine na Planinskem polju. Annales : anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin. [Tiskana izd.]. 1996, let. 6, št. 9, str. 107-110. ISSN 0353-8281. [COBISS.SI-ID 4531501]
4. PETRIČ, Metka. Primer uporabe geostatistične analize za izris karte debelin naplavine na Planinskem polju. Annales : anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin. [Tiskana izd.]. 1996, let. 6, št. 9, str. 107-110, ilustr. ISSN 0353-8281. [COBISS.SI-ID 5658001]
5. PETRIČ, Metka. Odvisnost padavine - pretok izvirov v karbonatem vodonosniku Tičnice = Relation precipitation - spring discharge in the carbonate aquifer Tičnica. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1998, let. 27, št. 1, str. 325-347, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 9194029]
6. PETRIČ, Metka. Značilnosti odnosa med napajanjem in praznjenjem kraškega vodonosnika v zaledju izvirov Vipave (Slovenija) = Characteristics of the recharge-discharge relation of the karst aquifer in the background of the Vipava springs (Slovenia). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2000, letn. 29, št. 2, str. 271-292, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 17414189]
7. PETRIČ, Metka. The role of accurate recharge estimation in the hydrodynamic analysis of karst aquifers = Pomen natančne ocene napajanja v hidrodinamičnih analizah kraških vodonosnikov. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2001, letn. 30, št. 1, str. 69-84, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 18280749]
8. BAKER, Garry, PETRIČ, Metka, PARKIN, Geoff, KOGOVŠEK, Janja. Surface and groundwater interaction of the Bela Stream and Vipava Springs in Southwestern Slovenia = Medsebojni vpliv površinske in podzemne vode potoka Bele in izvirov Vipave v jugozahodni SLoveniji. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2001, letn. 30, št. 2, str. 217-238, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 19018541]
9. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka. Podzemno raztekanje vode iz ponora Tržiščice (JV Slovenija) = Underground water flow from the Tržiščica sinking stream (SE Slovenia). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2002, letn. 31, št. 2, str. 75-91, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 20236589]
10. KOGOVŠEK, Janja, DIKOVIĆ, Sonja, PETRIČ, Metka, RUBINIĆ, Josip, KNEZ, Martin, HRVOJIĆ, Elza, SLABE, Tadej. Hydrochemical research of the Mlini spring, Istria. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia naturalis. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 13, št. 1, str. 91-102, ilustr. ISSN 1408-533X. [COBISS.SI-ID 127703296]
11. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka. Tracing tests as a tool for the estimation of possible impacts of human activities on karst waters - examples from Slovenia. RMZ - Materials and geoenvironment : periodical for mining, metallurgy and geology. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 50, št. 1, str. 161-164, ilustr. ISSN 1408-7073. [COBISS.SI-ID 21396781]
12. PETRIČ, Metka, ŠEBELA, Stanka. Vulnerability mapping in the recharge area of the Korentan spring, Slovenia = Kartiranje ranljivosti v zaledju izvira Korentan, Slovenija. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 33, št. 2, str. 151-168, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 23061805]
13. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka. Advantages of longer-term tracing -- three case studies from Slovenia. Environmental geology. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 47, str. 76-83. ISSN 0943-0105. [COBISS.SI-ID 23289645]
14. PETRIČ, Metka, ŠEBELA, Stanka. Hydrogeological research as a basis for the preparation of the plan of monitoring groundwater contamination - a case study of the Stara vas landfill near Postojna (SW Slovenia) = Hidrogeološke raziskave kot osnova za izdelavo načrta monitoringa onesnaženosti podzemnih vod : primer odlagališča Stara vas pri Postojni (JZ Slovenija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 34, št. 2, str. 489-505, ilustr., zvd. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 24630061]
15. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka. Tracer test on the Mala gora landfill near Ribnica in south-eastern Slovenia = Sledilni poskus na odlagališču Mala gora pri Ribnici v jugovzhodni Sloveniji. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2006, 35, 2, str. 91-101, ilustr., zvd. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 25971245]
16. DOCTOR, Daniel H., ALEXANDER, E. Calvin, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, URBANC, Janko, LOJEN, Sonja, STICHLER, Wilibald (z enoto povezano ime). Quantification of Karst aquifer discharge components during storm events through end-member mixing analysis using natural chemistry and stable isotopesas tracers. Hydrogeology journal. 2006, vol. 14, str. 1171-1191. ISSN 1431-2174. [COBISS.SI-ID 20039207]
17. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka. Directions and dynamics of flow and transport of contaminants from the landfill near Sežana (SW Slovenia) = Smeri in dinamika odtekanja vode in prenosa kontaminantov z odlagališča odpadkov pri Sežani (JZ Slovenija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2007, 36, 3, str. 413-424, ilustr., graf. prikazi. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 27554861]
18. KOGOVŠEK, Janja, PRELOVŠEK, Mitja, PETRIČ, Metka. Underground water flow between Bloke plateau and Cerknica polje and hydrologic function of Križna jama, Slovenia = Podzemni tok med Bloško planoto in Cerkniškim poljem in hidrološka funkcija Križne jame, Slovenija. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 37, št. 2/3, str. 213-225, ilustr., zvd., graf. prikazi, tab. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 29154861]
19. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, LIU, Hong, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej. The Shuilian cave in the upper region of the Chang river (karst of NW Yunnan, China) = Jama Shuilian v zgornjem porečju reke Chang (kras severozahodnega Yunnana, Kitajska). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 38, št. 1, str. 97-106, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 29917229]
20. MILENIĆ, Dejan, PETRIČ, Metka. Groundwaters of Serbian and Slovenian Dinaric karst - comparison of current status, use, protection and perspectives = Podzemne vode Dinarskega krasa v Srbiji in Sloveniji - primerjava trenutnega stanja, izrabe, varovanja in potenciala. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 38, št. 2/3, str. 197-212, zvd., graf. prikazi. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 30866733]
21. JEMCOV, Igor, PETRIČ, Metka. Measured precipitation vs. effective infiltration and their influence on the assessment of karst systems based on results of the time series analysis. Journal of Hydrology. [Print ed.]. 2009, 3-4, vol. 379, str. 304-314, graf. prikazi. ISSN 0022-1694. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2009.10.016, DOI: 10.1016/j.jhydrol.2009.10.016. [COBISS.SI-ID 30775085]
22. GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KOVAČIČ, Gregor, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, TURK, Janez. Recent results of tracer tests in the catchment of the Unica River (SW Slovenia) = Novejši rezultati sledilnih poskusov v zaledju reke Unice (JZ Slovenija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 39, št. 1, str. 27-37, ilustr., zvd., graf. prikazi, tab. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 31342893]
23. JEMCOV, Igor, PETRIČ, Metka. Time series analysis, modelling and assessment of optimal exploitation of the Nemanja karst springs, Serbia = Analiza časovnih serij, modeliranje in ocena optimalnega izkoriščanja kraških izvirov Nemanja v Srbiji. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 39, št. 2, str. 187-200, zvd., graf. prikazi. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 31701805]
24. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka. Tracer tests as a tool for planning the monitoring of negative impacts of the Mozelj landfill (SE Slovenia) on karst waters = Sledilni poskusi kot orodje za načrtovanje monitoringa negativnih vplivov odlagališča odpadkov Mozelj (JV Slovenija) na kraške vode. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 39, št. 2, str. 301-311, ilustr., zvd., graf. prikazi. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 31724845]
25. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka. Water temperature as a natural tracer - a case study of the Malenšèica karst spring (SW Slovenia). Geologia Croatica : a journal of the Institute of Geology Zagreb and Croatian Geological Society. 2010, letn. 63, št. 2, str. 171-177, zvd., graf. prikazi. ISSN 1330-030X. http://www.geologia-croatica.hr/ojs/index.php/GC/article/view/gc.2010.14. [COBISS.SI-ID 31524141]
26. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša. Development challenges in karst regions : sustainable land use planning in the karst of Slovenia. Carbonates and evaporites. 2011, vol. 26, nr. 4, str. 365-380, ilustr. ISSN 0891-2556. http://link.springer.com/article/10.1007/s13146-011-0072-3/fulltext.html, DOI: 10.1007/s13146-011-0072-3. [COBISS.SI-ID 33278253]
27. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka. Characterization of the vadose flow and its influence on the functioning of karst springs : case study of the karst system near Postojna, Slovenia = Študij značilnosti vadoznega toka in njegovega vpliva na delovanje kraških izvirov : primer kraškega sistema pri Postojni, Slovenija. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 41, št. 1, str. 101-113, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 34580781]
28. RAVBAR, Nataša, BARBERÁ, Juan Antonio, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, ANDREO NAVARRO, Bartolomé. The study of hydrodynamic behaviour of a complex karst system under low-flow conditions using natural and artificial tracers (the catchment of the Unica River, SW Slovenia). Environmental earth sciences. 2012, vol. 65, no. 8, str. 2259-2272, ilustr. ISSN 1866-6280. http://www.springerlink.com/content/1866-6280/65/8/, DOI: 10.1007/s12665-012-1523-4. [COBISS.SI-ID 34045741]
29. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej. Karstological study of the new Kunming airport building area (Yunnan, China). Environmental earth sciences. 2012, vol. 67, iss. 1, str. 273-283, ilustr. ISSN 1866-6280. http://www.springerlink.com/content/4642p108l3xv8351/, DOI: 10.1007/s12665-011-1506-x. [COBISS.SI-ID 34280749]
30. TURK, Janez, MALARD, Arnauld, JEANNIN, Pierre-Yves, VOUILLAMOZ, Jonathan, MASINI, Jean, PETRIČ, Metka, GABROVŠEK, Franci, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej. Interpretation of hydrogeological functioning of a high karst plateau using the KARSYS approach : the case of Trnovsko-Banjška planota (Slovenia) = Interpretacija delovanja vodonosnika visokega krasa z uporabo modela KARSYS : primer Trnovsko-Banjške planote (Slovenija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 42, št. 1, str. 61-74, ilustr. ISSN 0583-6050. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/640/584. [COBISS.SI-ID 2540227]
31. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka. Increase of vulnerability of karst aquifers due to leakage from landfills. Environmental earth sciences. 2013, vol. 70, iss. 2, str. 901-912, ilustr. ISSN 1866-6299. http://link.springer.com/article/10.1007/s12665-012-2180-3/fulltext.html, DOI: 10.1007/s12665-012-2180-3. [COBISS.SI-ID 35094317]
32. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka. Increase of vulnerability of karst aquifers due to leakage from landfills. V: THANH TRAN, Hai (ur.). Geokarst hazards : international symposium on geology, natural resources and hazards in karst regions (GEOKARST 2009), Hanoi, Vietnam, on November 12-15, 2009. Heidelberg: Springer, 2013. Vol. 70, issue 2, str. 901-912, ilustr. Environmental Earth Sciences. ISSN 1866-6280. http://link.springer.com/article/10.1007/s12665-012-2180-3/fulltext.html, DOI: 10.1007/s12665-012-2180-3. [COBISS.SI-ID 35956269]
33. AL FARRAJ AL KETBI, Asma, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Karst in Ras Al-Khaimah, northern United Arab Emirates = Kras v Ras Al-Khaimahu, severni del Združenih Arabskih Emiratov. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 43, št. 1, str. 23-41, ilustr. ISSN 0583-6050. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/579/702, DOI: 10.3986/ac.v43i1.579. [COBISS.SI-ID 37575469]
34. MILENIĆ, Dejan, MILANKOVIĆ, Djuro, PETRIČ, Metka, SAVIC, N., VRANJEŠ, Ana. Integrated management of karstic waters - a case study of the Zlatibor mountain massif, Serbia. Global NEST journal. 2014, vol. 16, no. 4, str. 717-731, ilustr. ISSN 1790-7632. http://journal.gnest.org/sites/default/files/Submissions/gnest_01394/gnest_01394_published.pdf. [COBISS.SI-ID 37599533]
35. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka. Solute transport processes in a karst vadose zone characterized by long-term tracer tests (the cave system of Postojnska Jama, Slovenia). Journal of Hydrology. [Print ed.]. Nov. 2014, vol. 519, part a, str. 1205-1213, ilustr. ISSN 0022-1694. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2014.08.047. [COBISS.SI-ID 37575725]
36. TURK, Janez, MALARD, Arnauld, JEANNIN, Pierre-Yves, PETRIČ, Metka, GABROVŠEK, Franci, RAVBAR, Nataša, VOUILLAMOZ, Jonathan, SLABE, Tadej, SORDET, Valentin. Hydrogeological characterization of groundwater storage and drainage in an alpine karst aquifer (the Kanin massif, Julian Alps). Hydrological processes. apr. 2015, vol. 29, issue 8, str. 1986-1998, ilustr. ISSN 0885-6087. DOI: 10.1002/hyp.10313. [COBISS.SI-ID 2588099]
37. MIHEVC, Andrej (avtor, fotograf), GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOZEL, Peter, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja (avtor, fotograf). Karst in Slovenia. Boletín geológico y minero. Jan.-Mar. 2016, vol. 127, iss. 1, str. 79-97, ilustr. ISSN 0366-0176. http://www.igme.es/boletin/2016/127_1/BG_127-1_Art-6.pdf. [COBISS.SI-ID 39886637]
38. PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja. Identifying the characteristics of groundwater flow in the Classical Karst area (Slovenia/Italy) by means of tracer tests. Environmental earth sciences. 2016, vol. 75, iss. 22, str. 1-13, ilustr. ISSN 1866-6280. DOI: 10.1007/s12665-016-6255-4. [COBISS.SI-ID 40568365]
39. PETRIČ, Metka. Flow dynamics in a karst aquifer studied by means of natural and artificial tracers : a case study of the Malenščica and Unica karst springs = Študij dinamike toka vode v kraškem vodonosniku z metodami sledenj z naravnimi in umetnimi sledili : primer kraških izvirov Malenščica in Unica. Geologija. [Tiskana izd.]. 2017, 60, št. 2, str. 211-221, ilustr. ISSN 0016-7789. DOI: 10.5474/geologija.2017.015. [COBISS.SI-ID 2681429]
40. PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, RAVBAR, Nataša. Effects of the vadose zone on groundwater flow and solute transport characteristics in mountainous karst aquifers : the case of the Javorniki-Snežnik massif (SW Slovenia) = Vplivi nezasičene cone na značilnosti toka podzemne vode in prenosa topnih snovi v gorskih kraških vodonosnikih : primer Javorniško - Snežniškega masiva (JZ Slovenija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 47, št. 1, str. 35-51, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/5144/6593, DOI: 10.3986/ac.v47i1.5144. [COBISS.SI-ID 43536685]
41. VIŽINTIN, Goran, RAVBAR, Nataša, JANEŽ, Jože, KOREN, Eva, JANEŽ, Naško, ZINI, Luca, TREU, Francesco, PETRIČ, Metka. Integration of models of various types of aquifers for water quality management in the transboundary area of the Soča/Isonzo river basin (Slovenia/Italy). Science of the total environment. 1. Apr. 2018, vol. 619/620, str. 1214-1225. ISSN 0048-9697. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.11.017, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.11.017. [COBISS.SI-ID 1712479]
42. TURPAUD, Philippe, ZINI, Luca, RAVBAR, Nataša, CUCCHI, Franco, PETRIČ, Metka, URBANC, Janko. Development of a protocol for the karst water source protection zoning: application to the Classical Karst Region (NE Italy and SW Slovenia). Water resources management. 16 str., online first. ISSN 0920-4741. DOI: 10.1007/s11269-017-1882-4. [COBISS.SI-ID 2692949]
43. MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, KOŽELJ, Alenka, BRUN, Clarissa, BATAGELJ, Erika, HLADNIK, Aleš, HOLKO, Ladislav. A multiparameter analysis of environmental gradients related to hydrological conditions in a binary karst system (underground course of the Pivka River, Slovenia) = Multiparametrska analiza okoljskih gradientov, povezanih s hidrološkimi razmerami v binarnem kraškem sistemu (podzemni tok reke Pivke, Slovenija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 48, št. 3, str. 313-327, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/7145, DOI: 10.3986/ac.v48i3.7145. [COBISS.SI-ID 45577517]
44. MAYAUD, Cyril, GABROVŠEK, Franci, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Understanding flooding in poljes : a modelling perspective. Journal of Hydrology. [Print ed.]. Aug. 2019, vol. 575, str. 874-889, ilustr. ISSN 0022-1694. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2019.04.092. [COBISS.SI-ID 44973357]
45. RUSJAN, Simon, LEBAR, Klaudija, PETRIČ, Metka, LOJEN, Sonja, BEZAK, Nejc. Identifying the hydrological behavior of a complex karst system using stable isotopes. Journal of Hydrology. [Print ed.]. 2019, letn. 577, str. 1-11, ilustr. ISSN 0022-1694. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169419306766#!, DOI: 10.1016/j.jhydrol.2019.123956. [COBISS.SI-ID 8857697]
46. PIPAN, Tanja, PETRIČ, Metka, ŠEBELA, Stanka, CULVER, David C. Analyzing climate change and surface-subsurface interactions using the Postojna Planina Cave System (Slovenia) as a model system. Regional environmental change. Feb. 2019, vol. 19, iss. 2, str. 379-389, ilustr. ISSN 1436-3798. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10113-018-1349-z, DOI: 10.1007/s10113-018-1349-z. [COBISS.SI-ID 42929197]
47. PETRIČ, Metka (avtor, fotograf), RAVBAR, Nataša, ZINI, Luca, CALLIGARIS, Chiara, CORAZZI, Riccardo, ŽITKO, Zdenka, RESTAINO, Marco, KNEZ, Martin. Determining the directions and characteristics of underground water flow in karst for the purpose of traffic routes construction : the case of the new Divača-Koper railway line (SW Slovenia) = Določitev smeri in značilnosti toka podzemne vode v krasu za namen izgradnje prometnih poti : primer nove železniške proge Divača-Koper (JZ Slovenija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 49, št. 1, str. 63-80, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/8582/8096, DOI: 10.3986/ac.v49i1.8582. [COBISS.SI-ID 35064579]
48. PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, GOSTINČAR, Petra, KRSNIK, Petra, GACIN, Marina. GIS database of groundwater flow characteristics in carbonate aquifers : tracer test inventory from Slovenian karst. Applied geography. [Print ed.]. May 2020, vol. 118, 8 str., ilustr. ISSN 0143-6228. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143622820301582?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.apgeog.2020.102191. [COBISS.SI-ID 46123309]
49. RAVBAR, Nataša, MAYAUD, Cyril, BLATNIK, Matej, PETRIČ, Metka. Determination of inundation areas within karst poljes and intermittent lakes for the purposes of ephemeral flood mapping. Hydrogeology journal. 2020, vol. , iss. , 16 str., ilustr. ISSN 1431-2174. DOI: 10.1007/s10040-020-02268-x. [COBISS.SI-ID 41163779]
50. ROVAN, Leja, LOJEN, Sonja, ZULIANI, Tea, KANDUČ, Tjaša, PETRIČ, Metka, HORVAT, Barbara, RUSJAN, Simon, ŠTROK, Marko. Comparison of uranium isotopes and classical geochemical tracers in Karst aquifer of Ljubljanica River catchment (Slovenia). Water. 2020, vol. 12, no. 7, str. 2064-1-2064-29. ISSN 2073-4441. DOI: 10.3390/w12072064. [COBISS.SI-ID 24241155]
51. KOVAČIČ, Gregor, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Evaluation and Qualification of the Effects of Climate and Vegetation Cover Change on Karst Water Sources : Case Studies of Two Springs in South-Western Slovenia. Water. 2020, letn. 12, št. 3087, str. 1-20, ilustr. ISSN 2073-4441. https://doi.org/10.3390/w12113087, DOI: 10.3390/w12113087. [COBISS.SI-ID 35802883]
52. RAVBAR, Nataša, PETRIČ, Metka, BLATNIK, Matej, ŠVARA, Astrid. A multi-methodological approach to create improved indicators for the adequate karst water source protection. Ecological indicators : integrating monitoring, assessment and management. July 2021, vol. 126, 14 str., ilustr. ISSN 1470-160X. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X21003587, DOI: 10.1016/j.ecolind.2021.107693. [COBISS.SI-ID 61336323]

1.02 Pregledni znanstveni članek

53. KOGOVŠEK, Janja, KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Military training area in Kras (Slovenia). Environmental geology. [Tiskana izd.]. 1999, letn. 38, št. 1, str. 69-76, ilustr. ISSN 0943-0105. [COBISS.SI-ID 12065837]
54. PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja. Hidrogeološke značilnosti območja presihajočih Pivških jezer = Hydrogeological characteristics of the area of intermittent lakes of Pivka. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 34, št. 3, str. 599-618, graf. prikazi, zvd. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 24962349]
55. RUBINIĆ, Josip, KOGOVŠEK, Janja, DIKOVIĆ, Sonja, PETRIČ, Metka, HRVOJIĆ, Elza, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Vode gornjeg i srednjeg toka rijeke Mirne. Hrvatske vode : časopis Hrvatske vodoprivrede. 2006, leto. 14, št. 54, str. 1-14, graf. prikazi. ISSN 1330-1144. [COBISS.SI-ID 25046829]
56. PETRIČ, Metka. Pregled sledenja voda z umetnimi sledili na kraških območjih v Sloveniji = Review of water tracing with artificial tracers on karst areas in Slovenia. Geologija. [Tiskana izd.]. 2009, vol. 52, no. 1, str. 127-136. ISSN 0016-7789. [COBISS.SI-ID 1650261]
57. KOVAČIČ, Gregor, RAVBAR, Nataša, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja. Latest research on karst waters in Slovenia and their significance. V: ZORN, Matija (ur.), CIGLIČ, Rok (ur.), PERKO, Drago (ur.). Geographical tidbits from Slovenia : special issue on the occasion of the 32nd International Geographical Congress in Cologne. Ljubljana: Association of Slovenian Geographers: = Zveza geografov Slovenije, 2012. Str. 65-75, ilustr. Geografski vestnik, 84, 1. ISBN 978-961-91456-3-0. ISSN 0350-3895. [COBISS.SI-ID 49647202]
58. BEZAK, Nejc, LEBAR, Klaudija, SEČNIK, Matej, LOJEN, Sonja, PETRIČ, Metka, RUSJAN, Simon. Uporaba stabilnih izotopov kisika in vodika v hidroloških raziskavah : slovenske izkušnje = Applications of stable oxygen and hydrogen isotopes in hydrological research : slovenian experience. Acta hydrotechnica. [Tiskana izd.]. 2017, 30, [št.] 52, str. 15-35, ilustr. ISSN 0352-3551. ftp://ksh.fgg.uni-lj.si/acta/a30nb.pdf. [COBISS.SI-ID 8081249]
59. PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, GOSTINČAR, Petra, KRSNIK, Petra, GACIN, Marina. Vzpostavitev prosto dostopne GIS zbirke rezultatov sledenj toka podzemne vode in možnosti njene uporabe = Establishment of a freely accessible GIS database containing the results of groundwater tracing and possibilities of its use. Geologija. [Tiskana izd.]. 2020, vol. 63, no. 2, str. 203-220, ilustr. ISSN 0016-7789. http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=1401, DOI: 10.5474/geologija.2020.017. [COBISS.SI-ID 41383427]

1.03 Kratki znanstveni prispevek

60. PETRIČ, Metka. Alpine karst waters in Slovenia = Vode alpskega krasa v Sloveniji. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 33, št. 1, str. 11-24, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 22315053]

1.04 Strokovni članek

61. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka. Značilnosti pretakanja voda v kraškem zaledju Temenice = Characteristics of water flow in the karst hinterland of the Temenica river. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1998, let. 27, št. 2, str. 221-233, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 10242605]
62. PETRIČ, Metka. 30th IAH Congress, Groundwater: past achievements and future challenges. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2001, letn. 30, št. 1, str. 231-232. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 18293037]
63. PETRIČ, Metka. 30th IAH Congress, Groundwater: past achievements and future challenges. Acta carsologica. [Spletna izd.]. 2001, letn. 30, št. 1. ISSN 1580-2612. http://www.zrc-sazu.si/izrk/carsolog.htm. [COBISS.SI-ID 18295341]
64. PETRIČ, Metka, SHAW, Trevor R. Idrija v turističnih vodnikih 19. stoletja. Idrijski razgledi. 2001, letn. 46, št. 1, str. 57-65, ilustr. ISSN 0019-1523. [COBISS.SI-ID 18209837]
65. PETRIČ, Metka. Dragoceno znanje o krasu : mednarodna krasoslovna šola Klasični kras. Delo, Znanost : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo. [Tiskana izd.]. 25. mar. 2010, leto 52, št. 69, str. 25, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-7584. [COBISS.SI-ID 31151917]
66. MULEC, Janez (avtor, fotograf), PAŠIĆ, Lejla, PREVORŠEK, Zala, ŠENICA, Petra, ŠKET, Robert, PETRIČ, Metka, HOLKO, Ladislav, GOSTINČAR, Cene (avtor, fotograf), STRES, Blaž. Mikroorganizmi kot prvobitni sestavni del podzemnega sistema izvira Krajcarce (Triglavski narodni park). Acta Triglavensia. dec. 2017, leto 5, [št.] 5, str. 29, ilustr. ISSN 2232-495X. [COBISS.SI-ID 42569005]

1.05 Poljudni članek

67. RAVBAR, Nataša (avtor, fotograf), PETRIČ, Metka, BLATNIK, Matej (avtor, fotograf), ŠVARA, Astrid. Hidrogeološke raziskave : [projekt Žegnan studenec]. Pod rečiškim zvonom. dec. 2019, leto 13, št. 2, str. 11-12, fotogr. https://www.obcina-recica.si/obcinskoctivo/236108. [COBISS.SI-ID 45731629]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

68. PETRIČ, Metka. Hydrodynamic regime of submerged karst channels. V: BELLA, Pavel (ur.). Caves and man : International Symposium on the occasion of the 70-th anniversary opening to the public of the Demänovská cave of Liberty : proceedings. Liptovský Mikuláš: Slovak Museum of Nature Protection and Speleology, 1995. Str. 21-26, ilustr. ISBN 80-88723-16-7. [COBISS.SI-ID 3075373]
69. PETRIČ, Metka. Study of relations rainfall-runoff in experimental karst basin. V: RÓŻKOWSKI, Andrzej (ur.). International conference on Karst-Fractured Aquifers - Vulnerability and Sustainability : a selection of the papers presented at the Conference held in Katowice-Ustroń, Poland, June 10-13, 1996. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996. Str. [169]-176. ISBN 83-226-0679-6. [COBISS.SI-ID 4036141]
70. PETRIČ, Metka, JANEŽ, Jože. The use of hydrogeological forecasting in the process of shutdown of the Idrija mercury mine. V: VESELIČ, Miran (ur.), NORTON, Peter J. (ur.). Mine water and the environment : proceedings. Ljubljana: IRGO; [Granada]: IMWA, 1997. Str. 73-83. ISBN 961-90536-0-5. [COBISS.SI-ID 5205549]
71. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka, LIU, Hong. Properties of underground water flow in karst area near Lunan in Yunnan. V: KRANJC, Andrej (ur.). Tracer hydrology 97 : proceedings of the 7th International Symposium on Water Tracing, Portorož, Slovenia, 26-31 May 1997. Rotterdam: A.A. Balkema, 1997. Str. 255-261, ilustr. ISBN 90-5410-875-4. [COBISS.SI-ID 4722477]
72. PETRIČ, Metka. Recharge-discharge relations of the Vipava karst aquifer, Slovenia. V: SILILO, Oliver (ur.). Groundwater: past achievements and future challenges : proceedings of the 30 IAH Congress on Groundwater: Past Achievements and Future Challenges, Cape Town, South Africa, 26 November-1 December 2000. Rotterdam: A.A. Balkema, 2000. Str. 253-257. ISBN 90-5809-159-7. [COBISS.SI-ID 17265965]
73. PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, URBANC, Janko. Projekt COST 621 "Gospodarjenje z obalnimi kraškimi vodonosniki" = Action COST 621 "Groundwater management of coastal karstic aquifers". Geologija. [Tiskana izd.]. 2002, 45, 2, str. 479-484, ilustr. ISSN 0016-7789. [COBISS.SI-ID 20660269]
74. KOMPARE, Boris, ATANASOVA, Nataša, BABIČ, Renato, PANJAN, Jože, GRIESSLER BULC, Tjaša, CERAR, Uroš, RODIČ, Primož, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka, PINTAR, Marina. Odvodnja avtocest in zaščita voda : analiza delovanja čistilnega objekta na krasu. V: VILHAR, Matija (ur.). Zbornik referatov. 6. slovenski kongres o cestah in prometu, Portorož, 23.-25.oktobra 2002. Ljubljana: Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2002. Str. 93-102. ISBN 961-90709-4-1. [COBISS.SI-ID 15699161]
75. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka. Tracing tests as a tool for the estimation of possible impacts of human activities on karst waters - examples from Slovenia. V: 1st International Conference on Groundwater in Geological Engineering, 22-26 September 2003, Bled, Slovenia : ICGGE 2003. [S. l.: s. n., 2003]. [COBISS.SI-ID 16859097]
76. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka, PREGL, Melhior. Preparation of the water quality plan for monitoring the impact area of the Mala gora landfill near Ribnica (SE Slovenia). V: STEVANOVIĆ, Zoran (ur.), MILANOVIĆ, Petar T. (ur.). Water resources and environmental problems in karst : proceedings of the International conference and field seminars, Belgrade and Kotor / Serbia and Montenegro / 13-19 September 2005. Belgrade: Institute of Hydrogeology, Faculty of Mining and Geology, 2005. Str. 169-174. ISBN 86-7352-144-0. [COBISS.SI-ID 1089251]
77. PETRIČ, Metka. Review of the use of tracer tests on Slovene karst. V: All about karst & water : decision making in a sensitive environment : proceedings, international conference Vienna, 09.-11.10.2006. [Wiena: s. n.], 2006. Str. 304-311. [COBISS.SI-ID 25874733]
78. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka. Landfills on karst and monitoring of their impact on groundwater. V: Groundwater and ecosystems : proceedings. [Lisbon: Org. odb., 2007]. 8 str., zvd., graf. prikazi. ISBN 978-989-95297-3-1. [COBISS.SI-ID 27132973]
79. ČENČUR CURK, Barbara, PREGL, Melhior, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja. Hidrogeološki monitoring odlagališč na krasu. V: Mednarodna konferenca "Gospodarjenje z odpadki, okoljska geotehnologija in trajnostni razvoj" = International Conference "Waste Management, Environmental Geotechnology and Global Sustainable Development" : ICWMEGGSD'07 - GzO'07, Avgust 28.-30.,2007, Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo, 2007. 12 str. [COBISS.SI-ID 1300451]
80. PETRIČ, Metka, KOVAČIČ, Gregor. Characteristics and dynamics of water flow in the recharge area of the Malenscica karst spring (SW Slovenia). V: XXXVI IAH 2008 Proceedings. [Toyama, 2008]. 5 str., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 28846637]
81. KOMPARE, Boris, BABIČ, Renato, GRIESSLER BULC, Tjaša, CERAR, Uroš, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, PANJAN, Jože, PETRIČ, Metka, PINTAR, Marina, RODIČ, Primož, BABIĆ, Sergije, ATANASOVA, Nataša, et al. Odvodnja avtocesta i zaštita voda : analiza djelovanja uređaja za prečišćavanje u kršu = Drainage of motorways and water protection = analysis of performance of a water treatment structure on karstic region. V: RUBINIĆ, Josip (ur.), ZMAIĆ, Bojan (ur.). Zbornik radova = Proceedings. Zagreb: Hrvatsko društvo za zaštitu voda; Rijeka: Građevinski fakultet Sveučilišta, 2009. Str. 84-94, ilustr., tab. [COBISS.SI-ID 29747501]
82. PETRIČ, Metka. Characteristics of water flow in the karst catchment of the Unica river (SW Slovenia). V: ZUBER, Andrzej (ur.), KMIECIK, Ewa (ur.), ZUBER, Andrzej (ur.). Abstract book. Krakow: University of Silesia, 2010. Str. 2097-2103, ilustr. Prace Naukowe Uniwersytetu Ślęaskiego w Katowicach. ISSN 0208-6336. [COBISS.SI-ID 31763245]
83. RAVBAR, Nataša, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja. The characteristics of groundwater flow in karst aquifers during long lasting low flow conditions, example from SW Slovenia. V: ANDREO NAVARRO, Bartolomé (ur.). Advances in research in Karst media. Berlin; Heidelberg: Springer, cop. 2010. Str. 131-136, zvd., graf. prikazi. Environmental earth sciences. ISBN 978-3-642-12485-3, ISBN 978-3-642-12486-0. [COBISS.SI-ID 31315245]
84. ZUPAN HAJNA, Nadja, PETRIČ, Metka, ZDEŠAR, Aleš. Trenta - Triglavski narodni park. Geologija, geomorfologija in vodni viri : [Ekskurzija E1]. V: KOŠIR, Adrijan (ur.), et al. Povzetki in ekskurzije = Abstracts and field trips. 3. Slovenski geološki kongres, Bovec, 16.-18. september 2010. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa; Ljubljana: Paleontološki inštitut Ivana Rakovca, 2010. Str. 69-80, ilustr. ISBN 978-961-254-217-7, ISBN 978-961-05-0352-1. [COBISS.SI-ID 31829293]
85. KOVAČIČ, Gregor, PETRIČ, Metka. Contribution of time series analysis to the sudy of the Malenščica karst spring, Slovenia. V: BONACCI, Ognjen (ur.). Sustainability of the Karst environment - Dinaric Karst and other Karst regions : proceedings. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2010. Str. 123-128. http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001885/188582e.pdf. [COBISS.SI-ID 31657005]
86. KOVAČIČ, Gregor, PETRIČ, Metka. Contribution of time series analysis to the sudy of the Malenščica karst spring, Slovenia. V: BONACCI, Ognjen (ur.). Sustainability of the karst environment : Dinaric Karst and other karst regions. Paris: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, 2010. Str. 123-128, ilustr. International hydrological programme, 7, Series on groundwater, no. 2. [COBISS.SI-ID 32445229]
87. MARÍN, Ana Isabel, RAVBAR, Nataša, KOVAČIČ, Gregor, ANDREO NAVARRO, Bartolomé, PETRIČ, Metka. Application of methods for source vulnerability mapping in the Orehek karst aquifer, SW Slovenia. V: BERTRAND, Catherine (ur.). Proceedings of the 9th Conference on Limestone Hydrogeology = Actes du 9ème congrès d'hydrogéologie en pays calcaire, Besançon, France, September 1-3, 2011. [S. l.]: UMR 6249 Chrono-Environnment, [2011?]. Str. 327-330, ilustr. ISBN 978-2-7466-3694-1. http://sites.google.com/site/h2karst/home/news. [COBISS.SI-ID 33089581]
88. PETRIČ, Metka. Spatial and temporal variations of natural traces in a karst spring catchment at the Planina polje (SW Slovenia). V: BERTRAND, Catherine (ur.). Proceedings of the 9th Conference on Limestone Hydrogeology = Actes du 9ème congrès d'hydrogéologie en pays calcaire, Besançon, France, September 1-3, 2011. [S. l.]: UMR 6249 Chrono-Environnment, [2011?]. Str. 399-402, ilustr. ISBN 978-2-7466-3694-1. http://sites.google.com/site/h2karst/news. [COBISS.SI-ID 33114413]
89. ZUPAN HAJNA, Nadja, AL FARRAJ AL KETBI, Asma, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, MULEC, Janez. Cave and karst prospection in Ras Al-Khaimah Mountains, Northern United Arab Emirate. V: FILIPPI, Michal (ur.), BOSÁK, Pavel (ur.). Proceedings. 16th International Congress of Speleology, Brno, Czech Republic, July 21-28, 2013. Brno: International Union of Speleology: Czech Speleological Society, 2013. Vol. 3, str. 164-169, ilustr. ISBN 978-80-87857-07-6, ISBN 978-80-87857-08-3, ISBN 978-80-87857-09-0. [COBISS.SI-ID 35867949]
90. CUCCHI, Franco, URBANC, Janko, FERJAN STANIČ, Tamara, KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka, GABROVŠEK, Franci, RAVBAR, Nataša, LEBAN, Mitja, BRANCELJ, Anton, MORI, Nataša, et al. Hydrokarst's role in the knowledge of the classical karst aquifer's hydrodynamic (NE Italy, SW Slovenia). V: KUKURIĆ, Neno (ur.), STEVANOVIĆ, Zoran (ur.), KREŠIĆ, Neven (ur.). Proceedings. International Conference and Field Seminar Karst without Boundaries, 11-15 June 2014, Trebinje (Bosnia & Herzegovina), Dubrovnik (Croatia). Trebinje: Grafokomerc, 2014. Str. 111-117. ISBN 978-99938-52-58-2. [COBISS.SI-ID 2282837]
91. GIČEVSKI, Biljana, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja. Interpreting groundwater character from flood pulses and artificial tracer test - a case study of the Slatinski Izvor spring (Republic of Macedonia). V: LEPITKOVA, Sonja (ur.), BOEV, Blažo (ur.). Zbornik na trudovi. Tret kongres na Geolozite na Republika Makedonija, Struga 2016. [S. l.]: Makedonsko geološko društvo, 2016. Str. 67-76, ilustr. Geologica Macedonica, Posebno izdanie, no. 4. ISSN 0352-1206. [COBISS.SI-ID 40587053]
92. PETRIČ, Metka. Pregled novejših raziskav in aktivnosti na področju hidrogeologije v Sloveniji = Review of some recent researches and activities in the field of hydrogeology in Slovenia. V: Zbornik radova. XV Srpski simpozijum o hidrogeologiji sa međunarodnim učešćem, Kopaonik, 14-17. septembar 2016. godine. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, 2016. Str. 97-104, ilustr. ISBN 978-86-7352-316-3. [COBISS.SI-ID 40276013]
93. PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, KOGOVŠEK, Blaž. Uporaba sledilnih poskusov z umetnimi sladili na slovenskem krasu = Use of tracer tests with artificial tracers on Slovene karst. V: Zbornik radova. XV Srpski simpozijum o hidrogeologiji sa međunarodnim učešćem, Kopaonik, 14-17. septembar 2016. godine. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, 2016. Str. 195-199, ilustr. ISBN 978-86-7352-316-3. [COBISS.SI-ID 40276269]
94. RAVBAR, Nataša, HROVAT, Mojca, BRUN, Clarissa, DIKOVIĆ, Sonja, KOGOVŠEK, Janja, KOŽELJ, Alenka, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRETNAR, Gorazd, RUBINIĆ, Josip, TOMAN, Mihael Jožef, URBANIČ, Gorazd. Kakovostno stanje kraških vodotokov in podlage za njihovo upravljanje. V: CERKVENIK, Stanka (ur.), ROJNIK, Enisa (ur.). Zbornik referatov : simpozij z mednarodno udeležbo. Ljubljana: Slovensko društvo za zaščito voda, 2016. Str. 29-40. ISBN 978-961-6631-10-5. [COBISS.SI-ID 4054095]
95. KOGOVŠEK, Blaž (avtor, fotograf), BLATNIK, Matej, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, GABROVŠEK, Franci. Pomen stalnega spremljanja fizikalno-kemijskih parametrov vode za razumevanje delovanja kraških vodonosnikov. V: GLOBEVNIK, Lidija (ur.), ŠIRCA, Andrej (ur.). Zbornik. Drugi slovenski kongres o vodah 2017, [19. in 20. april 2017, Podčetrtek]. Ljubljana: SLOCOLD - Slovenski nacionalni komite za velike pregrade: DVS - Društvo vodarjev Slovenije, 2017. Str. 241-246, ilustr. ISBN 978-961-92445-1-7. [COBISS.SI-ID 41845037]
96. PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, KOGOVŠEK, Janja. Uporaba sledilnih poskusov v procesu upravljanja s kraškimi vodnimi viri v Sloveniji. V: GLOBEVNIK, Lidija (ur.), ŠIRCA, Andrej (ur.). Zbornik. Drugi slovenski kongres o vodah 2017, [19. in 20. april 2017, Podčetrtek]. Ljubljana: SLOCOLD - Slovenski nacionalni komite za velike pregrade: DVS - Društvo vodarjev Slovenije, 2017. Str. 247-252, ilustr. ISBN 978-961-92445-1-7. [COBISS.SI-ID 41845293]
97. PETRIČ, Metka, GACIN, Marina, RAVBAR, Nataša, GOSTINČAR, Petra. GIS database of tracer tests carried out in the Slovenian karst. V: MILANOVIĆ, Saša (ur.), STEVANOVIĆ, Zoran (ur.). Proceedings of the International Sympsium KARST 2018 "Expect the Unexpected", 06-09 June 2018, Trebinje. Belgrade: Centre for Karst Hydrogeology; Trebinje: Hydro-Energy Power Plant "Dabar", 2018. Str. 391-396, ilustr. ISBN 978-86-7352-325-5. [COBISS.SI-ID 43536941]
98. RAVBAR, Nataša, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, MAYAUD, Cyril. High waters study of a classical karst polje - an example of the Planinsko Polje, SW Slovenia. V: MILANOVIĆ, Saša (ur.), STEVANOVIĆ, Zoran (ur.). Proceedings of the International Sympsium KARST 2018 "Expect the Unexpected", 06-09 June 2018, Trebinje. Belgrade: Centre for Karst Hydrogeology; Trebinje: Hydro-Energy Power Plant "Dabar", 2018. Str. 417-424, ilustr. ISBN 978-86-7352-325-5. [COBISS.SI-ID 43537197]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

99. KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, PETRIČ, Metka. The Caves of Škocjanske jame and Kras (SE-1). V: KRANJC, Andrej (ur.), MIHEVC, Andrej (ur.). Field guide of karst in Slovenia. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za naravoslovne vede: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1997. Str. 8-35, ilustr. Acta carsologica, Supplementum, Letn. 26. ISBN 961-6242-01-6. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 4715821]
100. PETRIČ, Metka. Trnovsko-Banjška Planota Plateau and surroundings. V: KRANJC, Andrej (ur.), MIHEVC, Andrej (ur.). Field guide of karst in Slovenia. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za naravoslovne vede: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1997. Str. 36-55, ilustr. Acta carsologica, Supplementum, Letn. 26. ISBN 961-6242-01-6. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 4716077]
101. KOMPARE, Boris, ATANASOVA, Nataša, GRIESSLER BULC, Tjaša, CERAR, Uroš, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, PANJAN, Jože, PETRIČ, Metka, PINTAR, Marina, RODIČ, Primož. Zaščita hidrosfere pred spiranjem in dreniranjem z avtocest. V: GREGORIČ, Matej (ur.), KRULEC, Aleš (ur.), HOLOBAR, Andrej (ur.). Varstvo in kvaliteta pitne vode : zbornik seminarja, 18. 04. 2002. Ljubljana: Inštitut za sanitarno inženirstvo, 2002. Str. 60-68, ilustr. ISBN 961-90919-3-0. [COBISS.SI-ID 3393145]
102. PETRIČ, Metka. Hidrogeology[!] of the high karst. V: JUVAN, Grega (ur.), ČRNE, Alenka Eva (ur.), PAVLIČ, Matevž Uroš (ur.). [Zbornik]. Ljubljana: Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, 2003. Str. 125-132. ISBN 961-6243-42-X. [COBISS.SI-ID 21269037]
103. PETRIČ, Metka. Hydrogeological conditions. V: Sustainable management of natural and environmental resources on karst. Postojna: Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovene Academy of Sciences and Arts, 2006. Str. 31-32, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 25717293]
104. PETRIČ, Metka, ŠEBELA, Stanka. Landfill Stara vas near Postojna. V: Sustainable management of natural and environmental resources on karst. Postojna: Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovene Academy of Sciences and Arts, 2006. Str. 32-35, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 25717549]
105. PETRIČ, Metka, RUBINIĆ, Josip, RAVBAR, Nataša, KOGOVŠEK, Janja. Management of karst aquifers in the area between Trieste and Kvarner Bays (Slovenian-Croatian transboundry area) : whole-day excursion, 21 June 2007. V: Management of transboundary karst aquifers. Postojna: Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2007. Str. 20-29, ilustr., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 26712621]
106. PETRIČ, Metka, PERIC, Borut, GABROVŠEK, Franci, RAVBAR, Nataša, TURK, Janez. Transboundary karst aquifer of Kras (Slovenian-Italian transboundry area) : half-day excursion, 22 June 2007. V: Management of transboundary karst aquifers. Postojna: Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2007. Str. 30-36, ilustr., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 26712877]
107. PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Afternoon field trip (B) : the Rižana karst spring and its catchment : Wednesday, 21.6.2017, 14.00-20.00. V: GOSTINČAR, Petra (ur.). Milestones and challenges in karstology : abstracts & guide book = Mejniki in izzivi v krasoslovju : povzetki & vodnik. 25th International Karstological School "Classical Karst", Postojna, 2017 = 25. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", Postojna, 2017. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. Str. 68-75, ilustr. ISBN 978-961-05-0004-9. [COBISS.SI-ID 41764397]
108. ZUPAN HAJNA, Nadja, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Educational film ŽIVO! ("LIFE!") - life and water in the karst region. V: MOORE, Kevin (ur.), WHITE, Susan Q. (ur.). Proceedings. 17th International Congress of Speleology, Sydney, NSW, Australia, July 22-28, 2017. Sydney: Australian Speleological Federation, cop. 2017. Vol. 2, str. 369-372, ilustr. ISBN 978-0-9808060-5-2. [COBISS.SI-ID 42047533]
109. BLATNIK, Matej, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, GABROVŠEK, Franci, MIHEVC, Andrej. Alpine karst : Thursday, 17. 6. 2021, Afternoon lecture. V: BLATNIK, Matej (ur.), et al. Regional karstology - local and general aspects : [within international year of caves and karst] : abstracts & guide book : 28th International Karstological School "Classical Karst" = Regionalno krasoslovje - splošni in lokalni vidik : [ob mednarnodnem [!] letu jam in krasa] : povzetki & vodnik : 28. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras" : Postojna, 2021. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. Str. 60-72, ilustr. ISBN 978-961-05-0561-7. [COBISS.SI-ID 70543619]

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

110. ZUPAN HAJNA, Nadja, AL FARRAJ AL KETBI, Asma, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, MULEC, Janez. Karst and caves prospection in Ras Al-Khaimah, UAE. V: AL FARRAJ AL KETBI, Asma (ur.), et al. Karstology in arid regions : abstracts : January 2016, Abu Dhabi. Scientific Meeting Karst in Arid Regions, Abu Dhabi, UAE, January 2016. [Ras Al-Khaimah: Emirates Geographical Society], 2016. Str. 19-20. [COBISS.SI-ID 39450669]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

111. PETRIČ, Metka. Hydrodinamic regime of submerged karst channels. V: BELLA, Pavel (ur.). Caves and man : International Symposium on the occasion of the 70-th anniversary opening to the public of the Demänovská cave of Liberty : abstracts of papers. Liptovský Mikuláš: Slovak Museum of Nature Protection and Speleology, 1994. Str. 22. [COBISS.SI-ID 3664173]
112. PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, URBANC, Janko. Projekt COST 621 "Gospodarjenje z obalnimi kraškimi vodonosniki". V: HORVAT, Aleksander (ur.), et al. Knjiga povzetkov. 1. slovenski geološki kongres, Črna na Koroškem, 9.-11. oktober 2002. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije, 2002. Str. 70. ISBN 961-90403-7-6. [COBISS.SI-ID 882005]
113. PETRIČ, Metka. Exploitation and protection of karst aquifers in Slovenia. V: AHMADIPOUR, Mohammad Reza (ur.). Abstracts of the National Conference on Karst Problems of Iran (With Special Emphasis on Karst Areas of Western Part), 29th Jul. to 7th Aug. 2004. Lorestan: Lorestan University, 2004. [COBISS.SI-ID 22582829]
114. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka. Karst water tracing. V: AHMADIPOUR, Mohammad Reza (ur.). Abstracts of the National Conference on Karst Problems of Iran (With Special Emphasis on Karst Areas of Western Part), 29th Jul. to 7th Aug. 2004. Lorestan: Lorestan University, 2004. [COBISS.SI-ID 22582317]
115. KOVAČIČ, Gregor, PETRIČ, Metka. Karst aquifer intrinsic vulnerability mapping in the Orehek area (SW Slovenia) using the EPIK method. V: WITKOWSKI, Andrzej J. (ur.). Groundwater vulnerability assessment and mapping : international conference Ustroń, Poland, 15-18 june 2004 : abstracts. Sosnowiec: University of Silesia, Faculty of Earth Sciences, 2004. Str. 78-79, ilustr. ISBN 83-87431-60-5. [COBISS.SI-ID 512120704]
116. PREGL, Melhior, KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka. Izdelava načrta monitoringa kakovosti vode na vplivnem območju odlagališča Mala gora pri Ribnici. V: HORVAT, Aleksander (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports. 17. posvetovanje slovenskih geologov = 17th Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, april 2005. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2005. Str. 103-104. Geološki zbornik, 18. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 23696429]
117. PETRIČ, Metka. Sledilni poskusi na slovenskem krasu = Tracer tests on Slovene karst. V: REŽUN, Bojan (ur.). Zbornik povzetkov. 2. slovenski geološki kongres, Idrija, 26.-28. september 2006. Idrija: Rudnik živega srebra v zapiranju, 2006. Str. 114-115. ISBN 961-90141-5-4. [COBISS.SI-ID 25664557]
118. PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja. Landfills on karst and monitoring of their impact on groundwater. V: RIBEIRO, Luís (ur.), CHAMBEL, António (ur.), CONDESSO DE MELO, M. Teresa (ur.). Abstract book. 35th Congress of the IAH. Groundwater and Ecosystems, Lisbon, 17-21 September 2007. Lisbon: International Association of Hydrogeologists, 2007. Str. 382-383, zvd. ISBN 978-989-95297-2-4. [COBISS.SI-ID 27132461]
119. PETRIČ, Metka, KOVAČIČ, Gregor. Characteristics and dynamics of water flow in the recharge area of the Malenscica karst spring (SW Slovenia). V: TANIGUCHI, Makoto (ur.). Integrating groundwater science and human well-being : XXXVI IAH Congress, 26 October - 1 November 2008, Toyama International Conference Center : abstract. Toyama: International Association of Hydrogeologists, 2008. Str. 227. [COBISS.SI-ID 28846381]
120. KOVAČIČ, Gregor, PETRIČ, Metka. Contribution of time series analysis to the study of the Malenščica karst spring, Slovenia. V: BONACCI, Ognjen (ur.). Abstract book : International Interdisciplinary Scientific Conference, Plitvice Lakes (Croatia), September 23rd-26th, 2009 : sustainability of the karst environment-Dinaric karst and other karst regions. Gospić: Centre for Karst, 2009. Str. 88-89. [COBISS.SI-ID 30529069]
121. JEMCOV, Igor, PETRIČ, Metka. Influence of the input data and hydrodynamic behaviour of karst aquifers on the results of time series analysis. V: BONACCI, Ognjen (ur.). Abstract book : International Interdisciplinary Scientific Conference, Plitvice Lakes (Croatia), September 23rd-26th, 2009 : sustainability of the karst environment-Dinaric karst and other karst regions. Gospić: Centre for Karst, 2009. Str. 76-77. [COBISS.SI-ID 30528045]
122. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka. Water temperature as a natural tracer - a case study of the Malenščica karst spring (SW Slovenia). V: BONACCI, Ognjen (ur.). Abstract book : International Interdisciplinary Scientific Conference, Plitvice Lakes (Croatia), September 23rd-26th, 2009 : sustainability of the karst environment-Dinaric karst and other karst regions. Gospić: Centre for Karst, 2009. Str. 86-87. [COBISS.SI-ID 30528813]
123. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka, LIU, Hong. Research of underground water flow in karst area in the Lunan County, Yunnan, China. V: VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša (ur.). One hundred years of modern China. Ljubljana: Department of Asian and African Studies, Faculty of Arts, University of Ljubljana, [2011?]. Str. 25. http://www.uni-aas.si/sites/uni-aas.si/files/abstract_Janja_Kogovsek_urejen.pdf. [COBISS.SI-ID 33199405]
124. MAGLICA, Anja, RUBINIĆ, Josip, PETRIČ, Metka. Hydrological inter-relations between Cerkniško and Planinsko karst poljes [!] : dynamics of surface and groundwater interaction. V: MIHEVC, Andrej (ur.), GABROVŠEK, Franci (ur.). Karst forms and processes : guide book & abstracts. 20th International Karstological School "Classical Karst", Postojna 2012. Postojna: Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2012. Str. 59. [COBISS.SI-ID 34475821]
125. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka. Research methods in karst hydrogeology. V: The International Workshop on Methods of Karst Hydrogeological Investigation and Aquifer Vulnerability Mapping, Yunnan, China, 2013.6.24-2013.6.25, Kunming. The International Workshop on Methods of Karst Hydrogeological Investigation and Aquifer Vulnerability Mapping, Yunnan, China, 2013.6.24-2013.6.25, Kunming. [Kunming: Yunnan University, 2013]. Str. 40-50, ilustr. [COBISS.SI-ID 36954925]
126. PETRIČ, Metka. Vulnerability and risk mapping. V: The International Workshop on Methods of Karst Hydrogeological Investigation and Aquifer Vulnerability Mapping, Yunnan, China, 2013.6.24-2013.6.25, Kunming. The International Workshop on Methods of Karst Hydrogeological Investigation and Aquifer Vulnerability Mapping, Yunnan, China, 2013.6.24-2013.6.25, Kunming. [Kunming: Yunnan University, 2013]. Str. 51-55, ilustr. [COBISS.SI-ID 36955181]
127. CUCCHI, Franco, URBANC, Janko, FERJAN STANIČ, Tamara, KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, GABROVŠEK, Franci, LEBAN, Mitja, BRANCELJ, Anton, MORI, Nataša, et al. A transboundary monitoring network for the management of the classical karst aquifers. V: Proceedings. 5th International Symposium on Karst, 14th-16th October 2014, Malaga, Spain. [Malaga: s. n.], 2014. Str. 101. [COBISS.SI-ID 37756461]
128. PETRIČ, Metka, JANEŽ, Jože, RAVBAR, Nataša, HOČEVAR, Jure, KOGOVŠEK, Janja, SLABE, Tadej, TURK, Janez. Emergency protection of karst water sources - hydrogeological research in the frame of the GEP project. V: KUKURIĆ, Neno (ur.), STEVANOVIĆ, Zoran (ur.), KREŠIĆ, Neven (ur.). Proceedings. International Conference and Field Seminar Karst without Boundaries, 11-15 June 2014, Trebinje (Bosnia & Herzegovina), Dubrovnik (Croatia). Trebinje: Grafokomerc, 2014. Str. 342. ISBN 978-99938-52-58-2. [COBISS.SI-ID 2583747]
129. CUCCHI, Franco, URBANC, Janko, FERJAN STANIČ, Tamara, KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka, GABROVŠEK, Franci, RAVBAR, Nataša, LEBAN, Mitja, BRANCELJ, Anton, MORI, Nataša, et al. Water management of the Classical Karst aquifer (NE Italy, SW Slovenia). V: KUKURIĆ, Neno (ur.), STEVANOVIĆ, Zoran (ur.), KREŠIĆ, Neven (ur.). Proceedings. International Conference and Field Seminar Karst without Boundaries, 11-15 June 2014, Trebinje (Bosnia & Herzegovina), Dubrovnik (Croatia). Trebinje: Grafokomerc, 2014. Str. 333. ISBN 978-99938-52-58-2. [COBISS.SI-ID 31470297]
130. ZINI, Luca, CALLIGARIS, Chiara, TURPAUD, Philippe, URBANC, Janko, PETRIČ, Metka, ALTRAN, Enrico, LEBAN, Mitja, CUCCHI, Franco. From science to practice, the example of hydrokarst project. V: DUCCI, D. (ur.), PETITTA, Marco (ur.). Aqua 2015 : Back to the future! : 42nd Internationa Congress of International Association of Hydrogeologists, Rome, 13-18 September 2015 : abstract book. Rome: Società Geologica Italiana, 2016. Str. 581. Rendiconti Online della Società Geologica Italiana, Vol. 39, suppl. 1. ISSN 2035-8008. [COBISS.SI-ID 2451541]
131. GIČEVSKI, Biljana, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja. Interpreting groundwater character from flood pulses and artificial tracer test - a case study of the Slatinski izvor spring (Macedonia FYR). V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), MIHEVC, Andrej (ur.), GOSTINČAR, Petra (ur.). Caves - exploration and studies : program & excursions & UIS & abstracts. Postojna: Karst Research Institute, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2015. Str. 115-116. ISBN 978-961-254-808-7. [COBISS.SI-ID 38599981]
132. PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Study and management of transboundary karst aquifers, examples from Slovenia. V: The sustainable development in karst areas. [Kunming: Yunnan University, 2015]. Str. 47-51, ilustr. [COBISS.SI-ID 39158573]
133. PAŠIĆ, Lejla, STRES, Blaž, PREVORŠEK, Zala, LIPOGLAVŠEK, Luka, HOLKO, Ladislav, PETRIČ, Metka, GOSTINČAR, Cene, MULEC, Janez. On a hunt for microbes, their metabolic potential and impact in pristine karst environments : a case from Idrijska Bela well, Slovenia. V: OTONIČAR, Bojan (ur.), GOSTINČAR, Petra (ur.). Paleokarst : abstracts & guide book. 24th International Karstological School Classical Karst, Postojna 2016. Postojna: Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts; Ljubljana: Založba ZRC, 2016. Str. 28. ISBN 978-961-254-914-5. [COBISS.SI-ID 3922767]
134. RAVBAR, Nataša, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja. Identifying flow dynamics and solute transport in a high karst plateau using tracer tests - a case study of the Javorniki - Snežnik karst massif (Slovenia). V: POSAVEC, Kristijan (ur.), MARKOVIĆ, Tamara (ur.). Book of abstracts : 44th Annual Congress of the International Association of Hydrogeologists (IAH), Dubrovnik, Croatia, September 25th to 29th 2017 : "Groundwater Heritage and Sustainability". Dubrovnik: IAH, 2017. Str. 293. ISBN 978-953-6907-61-8. [COBISS.SI-ID 42569773]
135. KOGOVŠEK, Blaž, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, BLATNIK, Matej, GABROVŠEK, Franci. Monitoring and usage of natural and artificial tracers in the study of karst aquifers - a case study of the Malenščica karst spring, Slovenia. V: POSAVEC, Kristijan (ur.), MARKOVIĆ, Tamara (ur.). Book of abstracts : 44th Annual Congress of the International Association of Hydrogeologists (IAH), Dubrovnik, Croatia, September 25th to 29th 2017 : "Groundwater Heritage and Sustainability". Dubrovnik: IAH, 2017. Str. 297. ISBN 978-953-6907-61-8. [COBISS.SI-ID 42570029]
136. LEBAR, Klaudija, BEZAK, Nejc, LOJEN, Sonja, PETRIČ, Metka, GABROVŠEK, Franci, RUSJAN, Simon. Application of stable isotope analyses as support for determination of hydrological response of nonhomogeneous catchment of the Ljubljanica River. V: European Geosciences Union, General Assembly 2017, Vienna, Austria, 23-28 April 2017. München: European Geosciences Union, 2017. 1 str. Geophysical research abstracts, vol. 19. ISSN 1607-7962. http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/EGU2017-5971.pdf. [COBISS.SI-ID 8062561]
137. GIČEVSKI, Biljana, PETRIČ, Metka, HRISTOVSKI, Slavčo. Characterization of the groundwater flow by natural and artificial tracers - a case study of the Manastirec spring (Republic of Macedonia) = Karakterizacija toka podzemne vode z uporabo naravnih in umetnih sledil - primer izvira Manastirec (Makedonija). V: GOSTINČAR, Petra (ur.). Milestones and challenges in karstology : abstracts & guide book = Mejniki in izzivi v krasoslovju : povzetki & vodnik. 25th International Karstological School "Classical Karst", Postojna, 2017 = 25. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", Postojna, 2017. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. Str. 25. ISBN 978-961-05-0004-9. [COBISS.SI-ID 41749805]
138. KNEZ, Martin, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej. Development challenges on karst = Razvojni izzivi na krasu. V: GOSTINČAR, Petra (ur.). Milestones and challenges in karstology : abstracts & guide book = Mejniki in izzivi v krasoslovju : povzetki & vodnik. 25th International Karstological School "Classical Karst", Postojna, 2017 = 25. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", Postojna, 2017. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. Str. 32. ISBN 978-961-05-0004-9. [COBISS.SI-ID 41743149]
139. MAYAUD, Cyril, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, RAVBAR, Nataša, PETRIČ, Metka, GABROVŠEK, Franci. Impact of an overflow on the hydrogeological behaviour of a complex karst system = Učinek prelitja na hidrogeologijo kompleksnega kraškega sistema. V: GOSTINČAR, Petra (ur.). Milestones and challenges in karstology : abstracts & guide book = Mejniki in izzivi v krasoslovju : povzetki & vodnik. 25th International Karstological School "Classical Karst", Postojna, 2017 = 25. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", Postojna, 2017. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. Str. 37-38. ISBN 978-961-05-0004-9. [COBISS.SI-ID 41743917]
140. KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, GABROVŠEK, Franci. The importance of continuous monitoring of physico-chemical parameters of water for understanding the functioning of karst aquifers = Pomen stalnega spremljanja fizikalno-kemijskih parametrov vode za razumevanje kraških vodonosnikov. V: GOSTINČAR, Petra (ur.). Milestones and challenges in karstology : abstracts & guide book = Mejniki in izzivi v krasoslovju : povzetki & vodnik. 25th International Karstological School "Classical Karst", Postojna, 2017 = 25. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", Postojna, 2017. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. Str. 33. ISBN 978-961-05-0004-9. [COBISS.SI-ID 41753133]
141. MULEC, Janez, PAŠIĆ, Lejla, PREVORŠEK, Zala, ŠENICA, Petra, ŠKET, Robert, PETRIČ, Metka, GOSTINČAR, Cene, STRES, Blaž. Microorganisms as integral part of underground ecosystems of pristine karst springs = Mikroorganizmi kot sestavni del podzemnih ekosistemov neokrnjenih kraških izvirov. V: GOSTINČAR, Petra (ur.). Milestones and challenges in karstology : abstracts & guide book = Mejniki in izzivi v krasoslovju : povzetki & vodnik. 25th International Karstological School "Classical Karst", Postojna, 2017 = 25. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", Postojna, 2017. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. Str. 43. ISBN 978-961-05-0004-9. [COBISS.SI-ID 41759789]
142. MAYAUD, Cyril, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, RAVBAR, Nataša, PETRIČ, Metka, GABROVŠEK, Franci. Understanding flooding on Planinsko Polje : a modelling approach = Razumevanje poplav na Planinskem polju : primer modela. V: GOSTINČAR, Petra (ur.). Milestones and challenges in karstology : abstracts & guide book = Mejniki in izzivi v krasoslovju : povzetki & vodnik. 25th International Karstological School "Classical Karst", Postojna, 2017 = 25. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", Postojna, 2017. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. Str. 38. ISBN 978-961-05-0004-9. [COBISS.SI-ID 41744173]
143. KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, KOGOVŠEK, Blaž. Hydrogeological research on future railway route crossing the Classical Karst (Slovenia). V: Abstract book. [Daejeon: International Association of Hydrogeologists, 2018]. Str. 478. [COBISS.SI-ID 43647533]
144. KOGOVŠEK, Blaž, PETRIČ, Metka, MAYAUD, Cyril, BLATNIK, Matej, RAVBAR, Nataša, MULEC, Janez, GABROVŠEK, Franci. Evolution of the physico-chemical response of a binary karst aquifer during a hydrological year (Planinsko Polje, SW Slovenia). V: The European Bi-annual Conference on the Hydrogeology of Karst and Carbonate Reservoirs, 2-6 Jul. 2018, Besançon, France. Eurokarst 2018, The European Conference on Karst Hydrogeology and Carbonate Reservoirs, 2-6 July 2018, Besançon, France. [S. l.: s. n., 2018]. Str. 99. http://www.eurokarst.org/wp-content/uploads/2016/07/Proceedings_Eurokarst2018.pdf. [COBISS.SI-ID 43546157]
145. RAVBAR, Nataša, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, MAYAUD, Cyril, AL SAYEGH-PETKOVŠEK, Samar, BOLE, Mojca, MULEC, Janez, GABROVŠEK, Franci. A flood pulse triggered temporal and spatial dynamics of water quality in a binary karst aquifer : example from SW Slovenia. V: The European Bi-annual Conference on the Hydrogeology of Karst and Carbonate Reservoirs, 2-6 Jul. 2018, Besançon, France. Eurokarst 2018, The European Conference on Karst Hydrogeology and Carbonate Reservoirs, 2-6 July 2018, Besançon, France. [S. l.: s. n., 2018]. Str. 172. http://www.eurokarst.org/wp-content/uploads/2016/07/Proceedings_Eurokarst2018.pdf. [COBISS.SI-ID 43546669]
146. MAYAUD, Cyril, BLATNIK, Matej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Blaž, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Understanding flooding in Planinsko Polje (Slovenia). V: The European Bi-annual Conference on the Hydrogeology of Karst and Carbonate Reservoirs, 2-6 Jul. 2018, Besançon, France. Eurokarst 2018, The European Conference on Karst Hydrogeology and Carbonate Reservoirs, 2-6 July 2018, Besançon, France. [S. l.: s. n., 2018]. Str. 142. http://www.eurokarst.org/wp-content/uploads/2016/07/Proceedings_Eurokarst2018.pdf. [COBISS.SI-ID 43546413]
147. LEBAR, Klaudija, BEZAK, Nejc, LOJEN, Sonja, PETRIČ, Metka, RUSJAN, Simon. Hydrological investigation of the nonhomogeneous karstic catchment using stable isotopes. V: European Geosciences Union, General Assembly 2018, Vienna, Austria, 8-13 April 2018. München: European Geosciences Union, 2018. 1 str. Geophysical research abstracts, Vol. 20. ISSN 1607-7962. https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-6908.pdf. [COBISS.SI-ID 8405601]
148. KOGOVŠEK, Blaž, PETRIČ, Metka, MAYAUD, Cyril, BLATNIK, Matej, RAVBAR, Nataša, MULEC, Janez, GABROVŠEK, Franci. Fizikalno-kemijske značilnosti vode kraškega vodonosnika v obdobju hidrološkega leta (Planinsko polje, JZ Slovenija) = Physico-chemical parameters of water of a karst aquifer during a hydrological year (Planinsko polje, SW Slovenia). V: NOVAK, Matevž, RMAN, Nina. Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 5. slovenski geološki kongres, Velenje, 3.-5. 10. 2018. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije, 2018. Str. 112. ISBN 978-961-6498-60-9. [COBISS.SI-ID 43848237]
149. LIKAR, Mojca, MULEC, Janez, PREVORŠEK, Zala, ŠKET, Robert, PETRIČ, Metka, HOLKO, Ladislav, GOSTINČAR, Cene, DEUTSCH, Leon, STRES, Blaž. Native prokaryotic communities in Karst - so much water underground but where are the microbes?. V: Abstract book. 6th Theodor Escherich Symposium, Graz 28th - 29th November 2019. Graz: Medizinische Universität. Str. [21]. https://www.medunigraz.at/fileadmin/projekte-forschen/microbiome/theodor-escherich-symposium/pdf/Abstract_book_TES_FINALversion_KK_271119.pdf. [COBISS.SI-ID 59894275]
150. BLATNIK, Matej, ALJANČIČ, Magdalena, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez, PIPAN, Tanja. Importance of multidisciplinary long-term data to assess groundwater quality and its socio-ecological impact in the Postojna-Planina Cave System. V: Book of abstracts. Leipzig: ILTER, 2019. Str. 28-29. http://www.ilter-2019-leipzig.de/assets/abstracts_ilter_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 45250093]
151. MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, GABROVŠEK, Franci. Time-series analyses of the groundwater dynamics of a mountainous karst aquifer : the Javorniki massif (Slovenia). V: European Geosciences Union, General Assembly 2019, Vienna, Austria, 7-12 April 2019. München: European Geosciences Union, 2019. [1] str. Geophysical research abstracts, Vol. 21. ISSN 1607-7962. https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2019/EGU2019-6768.pdf. [COBISS.SI-ID 61333763]
152. LOJEN, Sonja, ROVAN, Leja, ZULIANI, Tea, KANDUČ, Tjaša, ŠTROK, Marko, PETRIČ, Metka, RUSJAN, Simon. Non-traditional isotopes as tracers of water-rock interactionsin a complex karst aquifer : case study of Ljubljanica, Slovenia. V: Goldschmidt 2019 : 18-23, August, 2019, Barcelona, Spain. [S. l.]: European Association of Geochemistry, 2019. https://goldschmidt.info/2019/abstracts/abstractView?id=2019001379. [COBISS.SI-ID 32741159]
153. KOGOVŠEK, Blaž, MAYAUD, Cyril, RAVBAR, Nataša, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka. Water balance as a tool for sustainable management of karst aquifers - example of the catchment of the Malenščica karst spring (Slovenia). V: GÓMEZ HERNÁNDEZ, J. Jaime (ur.), ANDREO NAVARRO, Bartolomé (ur.). Groundwater management and governance : coping with uncertainty : proceedings of IAH2019, the 46th Annual Congress of the International Association of Hydrogeologists, Málaga (Spain), September 22-27, 2019. Ed. digital. Barcelona: Asociación Internacional de Hidrogeólogos - Grupo Español, 2019. Str. 627. ISBN 978-84-938046-3-3. http://www.iah2019.org/. [COBISS.SI-ID 45252141]
154. BRENČIČ, Mihael, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, VIDMAR, Ines. Sledilni poizkus na območju srednje Radovne. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports. 24. posvetovanje slovenskih geologov = 24th Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, november 2019. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2019. [št.] 25, str. 29. Geološki zbornik, 25. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 1539166]
155. MAYAUD, Cyril, GABROVŠEK, Franci, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Assessment of different worst-case flood scenarios for Planinsko Polje (Slovenia). V: EGU General Assembly 2020 : Online : 4-8 May 2020. [S. l.]: European Geosciences Union, 2020. 1 str. https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2020/EGU2020-4926.html, DOI: 10.5194/egusphere-egu2020-4926. [COBISS.SI-ID 14925315]
156. RAVBAR, Nataša, KOVAČIČ, Gregor, PETRIČ, Metka. Changes in hydrological behaviour : case studies of the Unica and Rižana karst springs, Slovenia. V: EGU General Assembly 2020 : Online : 4-8 May 2020. [S. l.]: European Geosciences Union, 2020. 1 str. https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2020/EGU2020-12961.html, DOI: 10.5194/egusphere-egu2020-12961. [COBISS.SI-ID 14929923]
157. SCHELLER, Mirjam, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, YAN, Liu, MAYAUD, Cyril, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, HARTMANN, Andreas. Modeling spatial and temporal hydrologic variability of karst vulnerability at a large Slovenian karst aquifer. V: EGU General Assembly 2020 : Online : 4-8 May 2020. [S. l.]: European Geosciences Union, 2020. 1 str. https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2020/EGU2020-1009.html, DOI: 10.5194/egusphere-egu2020-1009. [COBISS.SI-ID 14929411]
158. LIKAR, Mojca, MULEC, Janez, PREVORŠEK, Zala, ŠKET, Robert, PETRIČ, Metka, HOLKO, Ladislav, GOSTINČAR, Cene, DEUTSCH, Leon, OCEPEK, Matjaž, KUŠAR, Darja, PAPIĆ, Bojan, KOLBL REPINC, Sabina, STRES, Blaž. Metagenomic insight into microbial communities of two pristine Karst aquifers = Metagenomski vpogled v mikrobne združbe v dveh neoporečnih kraških izvirih (Slovenija). V: BLATNIK, Matej (ur.), et al. Regional karstology - local and general aspects : [within international year of caves and karst] : abstracts & guide book : 28th International Karstological School "Classical Karst" = Regionalno krasoslovje - splošni in lokalni vidik : [ob mednarnodnem [!] letu jam in krasa] : povzetki & vodnik : 28. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras" : Postojna, 2021. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. Str. 103. ISBN 978-961-05-0561-7. [COBISS.SI-ID 70546691]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

159. MARTIN, Philippe, KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka, ŠEBELA, Stanka, MARTIN, Claude. Correlation and spectral analysis. V: KRANJC, Andrej (ur.). Karst hydrogeological investigations in south-western Slovenia. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za naravoslovne vede: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1997. Str. 144-157, ilustr. Acta carsologica, let. 6, 1. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 4713773]
160. PETRIČ, Metka. Hydrological characteristics of the Tianshengan area. V: et al. South China karst I. Ljubljana: Založba ZRC, 1998. Str. 82-90, ilustr. Zbirka ZRC, 19. ISBN 961-6182-68-4. [COBISS.SI-ID 9779757]
161. KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, PETRIČ, Metka, WENQING, Wu. Tracing test in the Tianshengan area. V: et al. South China karst I. Ljubljana: Založba ZRC, 1998. Str. 99-112, ilustr. Zbirka ZRC, 19. ISBN 961-6182-68-4. [COBISS.SI-ID 9783341]
162. PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, BALLARIN, Luciano. Coast of Trieste and Kras (Italy-Slovenia). V: CALAFORRA CHORDI, José María (ur.). The main coastal karstic aquifers of southern Europe : a contribution by members of the COST-621 Action "Groundwater Management of Coastal Karstic Aquifers". Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004. Str. 46, ilustr. EUR, 20911, Environment. ISBN 92-894-6413-5. [COBISS.SI-ID 22074925]
163. URBANC, Janko, MARINKO, Miha, KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka. Izola (Slovenia). V: CALAFORRA CHORDI, José María (ur.). The main coastal karstic aquifers of southern Europe : a contribution by members of the COST-621 Action "Groundwater Management of Coastal Karstic Aquifers". Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004. Str. 47, ilustr. EUR, 20911, Environment. ISBN 92-894-6413-5. [COBISS.SI-ID 22075181]
164. PETRIČ, Metka. Hidrogeološke značilnosti Krasa = Hydrogeological characteristics of Kras. V: MIHEVC, Andrej (ur.). Kras : voda in življenje v kamniti pokrajini = water and life in a rocky landscape. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005. Str. 21-28, zvd., graf. prikazi. Projekt Aquadapt. ISBN 961-6568-07-8. [COBISS.SI-ID 24608813]
165. PETRIČ, Metka. Hidrološke značilnosti območja Udin boršt. V: KRANJC, Andrej (ur.). Kraške kulturne pokrajine : edinstveni odnos med človekom in kraškim svetom = Karstic cultural landscapes = architecture of a unique relationship people - territory. Udin boršt. Montebelluna: Museo di Storia Naturale e Archeologia, 2005. Str. 53-58, ilustr., zvd. ISBN 88-901411-2-3. [COBISS.SI-ID 24571693]
166. KOVAČIČ, Gregor, PETRIČ, Metka. Karst aquifer intrinsic vulnerability mapping in the Orehek area (SW Slovenia) using the EPIK method. V: WITKOWSKI, Andrzej J. (ur.). Groundwater vulnerability assessment and mapping : selected papers from the Groundwater Vulnerability Assessment and Mapping International Conference, Ustroń, Poland, 2004. London [etc.]: Taylor & Francis, cop. 2007. Str. 213-222, ilustr. International association of hydrogeologists selected papers, 11. ISBN 978-0-415-44561-0, ISBN 0-415-44561-2. [COBISS.SI-ID 512296576]
167. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej. Krasoslovne raziskave za izdelavo idejnega projekta avtocestnega odseka Vič-Hrastje, pododsek Ponikve-Hrastje, varianta Sv. Ana. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 111-126, ilustr., zvd., graf. prikazi. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 27578413]
168. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka. Pretakanje v vodi netopnih tekočin v krasu. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 209-224, ilustr., zvd., graf. prikazi. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 27580973]
169. PETRIČ, Metka. Voda. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Kras : [trajnostni razvoj kraške pokrajine]. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. Str. 57-58, ilustr., karta. ISBN 978-961-254-096-8. [COBISS.SI-ID 29427757]
170. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Značilnosti pretakanja vode v krasu. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Kras : [trajnostni razvoj kraške pokrajine]. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. Str. 59-63, ilustr. ISBN 978-961-254-096-8. [COBISS.SI-ID 29373997]
171. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka. Sledilni poskusi na krasu. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Kras : [trajnostni razvoj kraške pokrajine]. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. Str. 64-68, ilustr. ISBN 978-961-254-096-8. [COBISS.SI-ID 29374253]
172. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka. Onesnaženje z avtocest in odlagališč odpadkov. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Kras : [trajnostni razvoj kraške pokrajine]. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. Str. 77-81, ilustr. ISBN 978-961-254-096-8. [COBISS.SI-ID 29375277]
173. PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Kraški vodni viri in njihovo varovanje. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Kras : [trajnostni razvoj kraške pokrajine]. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. Str. 81-84, ilustr. ISBN 978-961-254-096-8. [COBISS.SI-ID 29375533]
174. PETRIČ, Metka. Characterization, exploitation, and protection of the Malenščica karst spring, Slovenia : case study. V: KREŠIĆ, Neven (ur.), STEVANOVIĆ, Zoran (ur.). Groundwater hydrology of springs : engineering, theory, management, and sustainability. Burlington, MA: Butterworth-Heinemann, cop. 2010. Str. 428-441, ilustr. ISBN 978-1-85617-502-9, ISBN 1-85617-502-2. [COBISS.SI-ID 31034157]
175. PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, KOGOVŠEK, Janja. Značilnosti kraških vodonosnikov, njihova ranljivost in ogroženost = Characteristics of karst aquifers, their vulnerability and endangerment. V: KNEZ, Martin (ur.), PETRIČ, Metka (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 1, Voda = Karstology and development challenges on karst. 1, Water. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2011. Str. 7-19, ilustr. Carsologica, 13. ISBN 978-961-254-334-1, ISBN 978-961-05-0299-9. ISSN 1854-2964. [COBISS.SI-ID 33677357]
176. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka. Izlitja nevarnih snovi ogrožajo kraške vode = Spillages of hazardous substances endanger karst waters. V: KNEZ, Martin (ur.), PETRIČ, Metka (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 1, Voda = Karstology and development challenges on karst. 1, Water. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2011. Str. 65-82, ilustr. Carsologica, 13. ISBN 978-961-254-334-1, ISBN 978-961-05-0299-9. ISSN 1854-2964. [COBISS.SI-ID 33701677]
177. PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja. Načrtovanje monitoringa podzemne vode v vplivnem območju odlagališč odpadkov na krasu na podlagi rezultatov sledilnih poskusov = Planning of groundwater monitoring in the impact ares of landfills in karst based on the results of tracer tests. V: KNEZ, Martin (ur.), PETRIČ, Metka (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 1, Voda = Karstology and development challenges on karst. 1, Water. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2011. Str. 83-99, ilustr. Carsologica, 13. ISBN 978-961-254-334-1, ISBN 978-961-05-0299-9. ISSN 1854-2964. [COBISS.SI-ID 33717037]
178. BOLE, Mojca, AL SAYEGH-PETKOVŠEK, Samar, DRUKS GAJŠEK, Polonca, KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka, POKORNY, Boštjan. Ocena vpliva vojaškega vadišča Poček na kraške vode = Assessment of impact of the Poček military training area on karst waters. V: KNEZ, Martin (ur.), PETRIČ, Metka (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 1, Voda = Karstology and development challenges on karst. 1, Water. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2011. Str. 100-123, ilustr. Carsologica, 13. ISBN 978-961-254-334-1, ISBN 978-961-05-0299-9. ISSN 1854-2964. [COBISS.SI-ID 33717293]
179. PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, RAVBAR, Nataša. Prilagajanje slovenske zakonodaje posebnim značilnostim kraških vodonosnikov = Adjustment of the Slovene legislation to the special characteristics of karst aquifers. V: KNEZ, Martin (ur.), PETRIČ, Metka (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 1, Voda = Karstology and development challenges on karst. 1, Water. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2011. Str. 124-136, ilustr. Carsologica, 13. ISBN 978-961-254-334-1, ISBN 978-961-05-0299-9. ISSN 1854-2964. [COBISS.SI-ID 33718061]
180. PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja. Assessment of the possible impact of the construction of the Divača-Koper rail-way line on the quality of karst waters. V: PRELOVŠEK, Mitja (ur.), ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.). Pressures and protection of the underground karst : cases from Slovenia and Croatia = Pritiski in varovanje podzemnega krasa : primeri iz Slovenije in Hrvaške = Pritisci i zaštita podzemnog krša : primjeri iz Slovenije i Hrvatske. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU: = Karst Research Institute ZRC SAZU, 2011. Str. 138-146, ilustr. ISBN 978-961-254-285-6, ISBN 978-961-05-0311-8. [COBISS.SI-ID 32914221]
181. PETRIČ, Metka. The importance and protection of karst waters. V: PRELOVŠEK, Mitja (ur.), ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.). Pressures and protection of the underground karst : cases from Slovenia and Croatia = Pritiski in varovanje podzemnega krasa : primeri iz Slovenije in Hrvaške = Pritisci i zaštita podzemnog krša : primjeri iz Slovenije i Hrvatske. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU: = Karst Research Institute ZRC SAZU, 2011. Str. 18-22, ilustr. ISBN 978-961-254-285-6, ISBN 978-961-05-0311-8. [COBISS.SI-ID 32895533]
182. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka. Landfills on karst and their impact on karst waters. V: PRELOVŠEK, Mitja (ur.), ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.). Pressures and protection of the underground karst : cases from Slovenia and Croatia = Pritiski in varovanje podzemnega krasa : primeri iz Slovenije in Hrvaške = Pritisci i zaštita podzemnog krša : primjeri iz Slovenije i Hrvatske. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU: = Karst Research Institute ZRC SAZU, 2011. Str. 112-118, ilustr. ISBN 978-961-254-285-6, ISBN 978-961-05-0311-8. [COBISS.SI-ID 32913709]
183. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, LIU, Hong, SLABE, Tadej, PETRIČ, Metka. The Shuilian cave in the upper region of the Chang Jiang river. V: KNEZ, Martin (ur.), et al. South China karst II. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC publishing, 2011. Str. 125-137, ilustr. Carsologica, 12. ISBN 978-961-254-241-2, ISBN 978-961-05-0321-7. [COBISS.SI-ID 32467757]
184. MARÍN, Ana Isabel, RAVBAR, Nataša, KOVAČIČ, Gregor, ANDREO NAVARRO, Bartolomé, PETRIČ, Metka. Application of methods for resource and source vulnerability mapping in the Orehek karst aquifer, SW Slovenia. V: MUDRY, Jacques (ur.). H2Karst research in limestone hydrogeology. Cham [etc.]: Springer, 2014. Str. 139-150, ilustr. Environmental earth sciences. ISBN 978-3-319-06138-2. [COBISS.SI-ID 2582979]
185. PETRIČ, Metka, RUBINIĆ, Josip. Specifics of karst hydrology. V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), et al. Life and water on Karst : monitoring of transboundary water resources of Northern Istria. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Str. 16-22, ilustr. ISBN 978-961-254-819-3, ISBN 978-961-05-0384-2. [COBISS.SI-ID 38812717]
186. BIONDIĆ, Ranko (avtor, fotograf), PETRIČ, Metka (avtor, fotograf), RUBINIĆ, Josip (avtor, fotograf). Overview of the hydrogeology. V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), et al. Life and water on Karst : monitoring of transboundary water resources of Northern Istria. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Str. 60-73, ilustr. ISBN 978-961-254-819-3, ISBN 978-961-05-0384-2. [COBISS.SI-ID 38813741]
187. RUBINIĆ, Josip (avtor, fotograf), RADIŠIĆ, Maja, RAVBAR, Nataša, PETRIČ, Metka, RUŽIĆ, Igor (avtor, fotograf), CRNKO, Tamara. Hydrological conditions. V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), et al. Life and water on Karst : monitoring of transboundary water resources of Northern Istria. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Str. 94-103, ilustr. ISBN 978-961-254-819-3, ISBN 978-961-05-0384-2. [COBISS.SI-ID 38814509]
188. PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, BRUN, Clarissa, BIONDIĆ, Ranko, KOGOVŠEK, Janja. Assessment of flow dynamics and solute transport based on the monitroing of a flood pulse. V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), et al. Life and water on Karst : monitoring of transboundary water resources of Northern Istria. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Str. 124-133, ilustr. ISBN 978-961-254-819-3, ISBN 978-961-05-0384-2. [COBISS.SI-ID 38815277]
189. RAVBAR, Nataša, PETRIČ, Metka, RUBINIĆ, Josip, DIKOVIĆ, Sonja, KOŽELJ, Alenka, PIPAN, Tanja, KOGOVŠEK, Janja. Monitoring the quantitative status and quality of karst water sources. V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), et al. Life and water on Karst : monitoring of transboundary water resources of Northern Istria. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Str. 143-150, ilustr. ISBN 978-961-254-819-3, ISBN 978-961-05-0384-2. [COBISS.SI-ID 38815789]
190. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša, ZUPAN HAJNA, Nadja. Development challenges in karst regions : sustainable land use planning in the karst of Slovenia. V: TROFIMOVA, Elena (ur.), SALOMON, Jean-Nöel (ur.). Preserving karst environments and karst caves : karst dynamics, environments, usage and restauration : towards an international karst preservation system. Stuttgart: Gebrüder Borntraeger, 2016. Str. 293-318. Zeitschrift für Geomorphologie, Supplementband, N. F., vol. 60, suppl. issue 2. ISSN 0372-8854, ISSN 0044-2798. https://www.schweizerbart.de/papers/zfg_suppl/detail/60/86496/Development_challenges_in_karst_regions_sustainable_land_use_planning_in_the_karst_of_Slovenia, DOI: 10.1127/zfg_suppl/2016/00309. [COBISS.SI-ID 40073261]
191. RAVBAR, Nataša, KOVAČIČ, Gregor, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, BRUN, Clarissa, KOŽELJ, Alenka. Climatological trends and anticipated karst spring quantity and quality : case study of the Slovene Istria. V: PARISE, Mario (ur.), et al. Advances in karst research : theory, fieldwork and applications. London: Geological Society, 2018. Str. 295-305, ilustr. Special publication - Geological Society of London, no. 466. ISBN 978-1-78620-359-5. ISSN 0305-8719. DOI: 10.1144/SP466.19. [COBISS.SI-ID 43344685]
192. PETRIČ, Metka. The use of artificial tracer tests in the process of management of karst water resources in Slovenia. V: YOUNOS, Tamim (ur.), et al. Karst water environment : advances in research, management and policy. Cham: Springer, cop. 2019. Str. 133-156, ilustr. The handbook of environmental chemistry, vol. 68. ISBN 978-3-319-77367-4. ISSN 1867-979X. DOI: 10.1007/978-3-319-77368-1_5. [COBISS.SI-ID 43397677]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

193. KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, PETRIČ, Metka. Hydrology. V: KRANJC, Andrej (ur.), KRANJC, Andrej. Kras : Slovene classical karst. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1997. Str. 55-75, ilustr. ISBN 961-6182-42-0. [COBISS.SI-ID 5699117]
194. PETRIČ, Metka. Hidrogeologija Krasa. V: LIKAR, Vojislav (ur.), et al. Kras : pokrajina, življenje, ljudje. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1999. Str. 55-63, ilustr. ISBN 961-6182-93-5. [COBISS.SI-ID 13581613]
195. PETRIČ, Metka. Gospodarjenje z vodami. V: OGORELEC, Breda (ur.), et al. Regijski park Snežnik : izhodišča za načrt upravljanja : vzpostavitev modela lokalne podpore v Notranjskem regijskem parku - projekt Matra. Ljubljana: Uprava Republike Slovenije za varstvo narave, 1999. Str. 64. [COBISS.SI-ID 13273133]
196. PETRIČ, Metka. Hidrogeološke enote. V: OGORELEC, Breda (ur.), et al. Regijski park Snežnik : izhodišča za načrt upravljanja : vzpostavitev modela lokalne podpore v Notranjskem regijskem parku - projekt Matra. Ljubljana: Uprava Republike Slovenije za varstvo narave, 1999. Str. 21-25. [COBISS.SI-ID 13272877]
197. PETRIČ, Metka. Oskrba s pitno vodo. V: OGORELEC, Breda (ur.), et al. Regijski park Snežnik : izhodišča za načrt upravljanja : vzpostavitev modela lokalne podpore v Notranjskem regijskem parku - projekt Matra. Ljubljana: Uprava Republike Slovenije za varstvo narave, 1999. Str. 105-110. [COBISS.SI-ID 13273389]
198. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka. Ogroženost kraškega sveta. V: UŠENIČNIK, Bojan (ur.). Nesreče in varstvo pred njimi. Ljubljana: Uprava RS za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo, 2002. Str. 170-183. ISBN 961-90169-6-3. [COBISS.SI-ID 20260909]
199. PETRIČ, Metka. Foundations of karstology. Foundations of karst hydrology = Osnove hidrologije krasa. V: Učno gradivo = Study material. Postojna: Znanstveno raziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa; V Novi Gorici: Fakulteta za podiplomski študij, Podipl. program Krasoslovje, 2006. Str. 1-22, ilustr. [COBISS.SI-ID 26182701]
200. PETRIČ, Metka. Foundations of karstology. Foundations of karst hydrology = Osnove hidrologije krasa. V: Učno gradivo = Study material. Postojna: Znanstveno raziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa; V Novi Gorici: Fakulteta za podiplomski študij, Podipl. program Krasoslovje, 2006. Str. 1-22, ilustr. [COBISS.SI-ID 26719789]
201. PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, GABROVŠEK, Franci. Okoljsko poročilo - podatki o okoljskih ciljih plana po posameznih segmentih, o stanju okolja, o vplivih plana in njihovi presoji, o čezmejnih vplivih, o omilitvenih ukrepih ter o načinu spremljanja stanja okolja. Voda. V: SMREKAR, Aleš (ur.), et al. Okoljsko poročilo z dodatkom za širitev igrišča za golf v Lipici. Ljubljana: ZRC SAZU, 2009. Str. 38-50, zvd., graf. prikazi. ISBN 978-961-254-136-1. [COBISS.SI-ID 30771757]
202. PETRIČ, Metka. Podzemne vode. V: FAKIN BAJEC, Jasna (ur.), et al. Kras in Brkini za radovedneže in ljubitelje. Ljubljana; Nova Gorica: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. Str. 45-47. ISBN 978-961-254-737-0. [COBISS.SI-ID 38117165]
203. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka. I test di tracciamento = Sledilni poskusi. V: CUCCHI, Franco (ur.), ZINI, Luca (ur.), CALLIGARIS, Chiara (ur.). Le acque del Carso Classico = Vodonosnik klasičnega Krasa : progetto, projekt Hydrokarst. Trieste: EUT - Edizioni Università di Trieste, 2015. Str. 91-97, ilustr. ISBN 978-88-8303-621-7, ISBN 978-88-8303-622-4. [COBISS.SI-ID 39253805]
204. RUBINIĆ, Josip, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša (avtor, fotograf), ZUPAN HAJNA, Nadja, DIKOVIĆ, Sonja, KOGOVŠEK, Janja, KOŽELJ, Alenka. Introduction to the karst and waters of Northern Istria. V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), et al. Life and water on Karst : monitoring of transboundary water resources of Northern Istria. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Str. 1-4, ilustr. ISBN 978-961-254-819-3, ISBN 978-961-05-0384-2. [COBISS.SI-ID 38812205]

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

205. PETRIČ, Metka. Divje jezero. Dedi : enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem. ISSN 1855-8739. http://www.dedi.si/dediscina/87-divje-jezero. [COBISS.SI-ID 31094061]
206. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka, ZUPAN HAJNA, Nadja, PIPAN, Tanja. Planinska jama. Dedi : enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem. ISSN 1855-8739. http://www.dedi.si/dediscina/89-planinska-jama. [COBISS.SI-ID 31094829]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

207. PETRIČ, Metka (recenzent). K.-F.Busch, L.Luckner, K.Tiemer: Geohydraulik, 3.neubearbeitete Auflage. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1993, let. 22, str. 208-209. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 1345581]
208. PETRIČ, Metka. Kraških vodonosnikov ne morejo varovati samo pravilniki, pač pa ozaveščeni ljudje : mednarodni projekt COST65 - hidrološki vidiki varovanja podzemnih vod v krasu. Delo. [Tiskana izd.]. 20. 3. 1996, let. 38, št. 66, str. 10. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 3320631]
209. PETRIČ, Metka. Acta carsologica 26/1, Karst Hydrogeological Investigations in South-Western Slovenia. Geografski vestnik : časopis za geografijo in sorodne vede. [Tiskana izd.]. 1997, let. 69, str. 211-213. ISSN 0350-3895. [COBISS.SI-ID 4497250]
210. PETRIČ, Metka. J. Janež & J. Čar & P. Habič & R. Podobnik: Vodno bogastvo visokega krasa, Geologija d.o.o. Idrija, 1997. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1998, let. 27, št. 2, str. 329-331, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 10252077]
211. PETRIČ, Metka. Marko Breznik: Storage reservoirs and deep wells in karst regions. A. A. Balkema, Rotterdam, 1998. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1998, let. 27, št. 2, str. 332-333. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 10252333]
212. PETRIČ, Metka. Acta carsologica 26/2. Geografski vestnik : časopis za geografijo in sorodne vede. [Tiskana izd.]. 1998, let. 70, str. 220-222. ISSN 0350-3895. [COBISS.SI-ID 10054957]
213. NOVAK, Dušan, KRANJC, Andrej, PETRIČ, Metka. Acta carsologica 25, 26, 27. Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU. Naše jame : glasilo Jamarske zveze Slovenije. 1999, 41, str. 192-198. ISSN 0547-311X. [COBISS.SI-ID 15992877]
214. PETRIČ, Metka. Branka Trček, Epikarst zone and the karst aquifer behaviour, 100 pp, Geološki zavod Slovenije, Ljubljana 2003 : Shepherdstown, West virginia, October 1st-4th, 2003. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 32, št. 2, str. 322-324, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 21617965]
215. PETRIČ, Metka. Werner Käss: Geohydrologische Markierungstechnik - 2.überarbeitete Auflage, 557 pp, Gebrüder Borntraeger, Berlin, Stuttgart, 2004. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 33, št. 2, str. 327-329, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 23067949]

1.20 Predgovor, spremna beseda

216. ZUPAN HAJNA, Nadja, RAVBAR, Nataša, RUBINIĆ, Josip, PETRIČ, Metka. Preface. V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), et al. Life and water on Karst : monitoring of transboundary water resources of Northern Istria. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Str. vii. ISBN 978-961-254-819-3, ISBN 978-961-05-0384-2. [COBISS.SI-ID 38811949]

1.22 Intervju

217. PETRIČ, Metka (intervjuvanec), SLABE, Tadej (intervjuvanec). Naravni viri so ranljivi, še posebno na krasu : evropski projekt Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU. Delo. [Tiskana izd.]. 22. jun. 2006, leto 48, št. 142, str. 17, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 25302573]
218. PETRIČ, Metka (intervjuvanec). Gospodarjenje s čezmejnimi kraškimi vodnimi viri. Prestop : časopis za informiranje, obveščanje in prijetno branje. jun. 2007, št. 140, letn. 14, str. 10. ISSN 1318-508X. [COBISS.SI-ID 27615021]

1.25 Drugi sestavni deli

219. PETRIČ, Metka. Mednarodni simpozij "Caves and Man" Liptovský Mikuláš, Slovaška. Naše jame : glasilo Jamarske zveze Slovenije. 1994, let. 36, str. 150-152. ISSN 0547-311X. [COBISS.SI-ID 3623213]
220. PETRIČ, Metka. International Symposium "Karst-Fractured Aquifers - Vulnerability and Sustainability" (Katowice - Ustroń, Poland). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1996, let. 25, str. 472-473. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 4137261]
221. PETRIČ, Metka. Mednarodni simpozij "Karst-Fractured Aquifers - Vulnerability and Sustainability" (Katowice - Ustroň, Poland). Annales : anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin. [Tiskana izd.]. 1996, let. 6, št. 9, str. 275-276. ISSN 0353-8281. [COBISS.SI-ID 4538413]
222. PETRIČ, Metka. Slovenski krasoslovci na Kitajskem. Annales : anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin. [Tiskana izd.]. 1996, let. 6, št. 9, str. 281-283. ISSN 0353-8281. [COBISS.SI-ID 4539181]
223. PETRIČ, Metka. The Divje jezero spring. V: GABROVŠEK, Franci. Evolution of karst : from prekarst to cessation : programme and guide booklet for the excursions, September, 17th-21st, 2002. Postojna: Karst Research Institute ZRC SAZU, 2002. Str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 20035629]
224. PETRIČ, Metka. High Dinaric karst. Hydrology of the area. V: GABROVŠEK, Franci. Evolution of karst : from prekarst to cessation : programme and guide booklet for the excursions, September, 17th-21st, 2002. Postojna: Karst Research Institute ZRC SAZU, 2002. Str. 10-12, ilustr. [COBISS.SI-ID 20033581]
225. PETRIČ, Metka. Kras plateau and High Dinaric karst. Hydrogeology of the Kras. V: GABROVŠEK, Franci. Evolution of karst : from prekarst to cessation : programme and guide booklet for the excursions, September, 17th-21st, 2002. Postojna: Karst Research Institute ZRC SAZU, 2002. Str. 2, ilustr. [COBISS.SI-ID 20031789]
226. ARFIB, Bruno, PETRIČ, Metka, SANTORO, Domenico, TULIPANO, Luigi. Acquisition of hydrodynamic parameters. V: TULIPANO, Luigi (ur.). Final report. Brussels: Office for Official Publications of the European Communities, 2005. Str. 96-104, ilustr. EUR, 21366. ISBN 92-898-0002-X. [COBISS.SI-ID 23630381]
227. PETRIČ, Metka. Coastal karstic aquifer exploitation fact sheet : Klarici, Brestovica, Slovenia. V: TULIPANO, Luigi (ur.). Final report. Brussels: Office for Official Publications of the European Communities, 2005. Str. 258, ilustr. EUR, 21366. ISBN 92-898-0002-X. [COBISS.SI-ID 23630893]
228. PETRIČ, Metka. International Karstological School "Classical Karst" and the "SMART-KARST" project. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 39, št. 1, str. 162-163, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 255807488]
229. RAVBAR, Nataša, KOVAČIČ, Gregor, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, BRUN, Clarissa, KOŽELJ, Alenka. Climatological trends and anticipated karst spring quantity and quality : case study of the Slovene Istria. V: JIANG, Zhongcheng (ur.), et al. IGCP661 : processes, cycle, and sustainability of the critical zone in Karst systems (2017-2021) : newsletter 2018. [Postojna]: International Research Center on Karst, UNESCO etc., 2018. Str. 69-70. [COBISS.SI-ID 44399405]
230. PETRIČ, Metka, GACIN, Marina, RAVBAR, Nataša, GOSTINČAR, Petra. GIS database of tracer tests carried out in the Slovenian karst. V: JIANG, Zhongcheng (ur.), et al. IGCP661 : processes, cycle, and sustainability of the critical zone in Karst systems (2017-2021) : newsletter 2018. [Postojna]: International Research Center on Karst, UNESCO etc., 2018. Str. 67. [COBISS.SI-ID 44396077]
231. RAVBAR, Nataša, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, MAYAUD, Cyril. High waters study of a classical karst polje - an example of the Planinsko Polje, SW Slovenia. V: JIANG, Zhongcheng (ur.), et al. IGCP661 : processes, cycle, and sustainability of the critical zone in Karst systems (2017-2021) : newsletter 2018. [Postojna]: International Research Center on Karst, UNESCO etc., 2018. Str. 68, ilustr. [COBISS.SI-ID 44398893]
232. PETRIČ, Metka, GABROVŠEK, Franci, PRELOVŠEK, Mitja, KNEZ, Martin. Hydrogeological research on future railway route crossing the Classical Karst (Slovenia). V: JIANG, Zhongcheng (ur.), et al. IGCP661 : processes, cycle, and sustainability of the critical zone in Karst systems (2017-2021) : newsletter 2018. [Postojna]: International Research Center on Karst, UNESCO etc., 2018. Str. 68-69. [COBISS.SI-ID 44399149]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

233. PETRIČ, Metka. Characteristics of recharge-discharge relations in Karst aquifer. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU; Ljubljana: Založba ZRC, 2002. 154 str., ilustr., graf. prikazi. Zbirka Carsologica, [2]. ISBN 961-6358-59-6. [COBISS.SI-ID 119900928]
234. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin (avtor, urednik), KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka (avtor, urednik), PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej (avtor, urednik), ŠEBELA, Stanka (avtor, urednik), TURK, Janez, ZUPAN HAJNA, Nadja. The Beka-Ocizla cave system : karstological railway planning in Slovenia. Cham [etc.]: Springer, cop. 2015. X, 102 str., ilustr., zvd. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-04455-2, ISBN 978-3-319-04456-9. DOI: 10.1007/978-3-319-04456-9. [COBISS.SI-ID 56041570]
235. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin (avtor, urednik), KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka (avtor, urednik), PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej (avtor, urednik), ŠEBELA, Stanka (avtor, urednik), TURK, Janez, ZUPAN HAJNA, Nadja. The Beka-Ocizla cave system : karstological railway planning in Slovenia. [S. l.]: Springer, cop. 2015. ilustr. Cave and karst systems of the World. ISBN 978-3-319-04455-2, ISBN 978-3-319-04456-9. http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-04456-9, DOI: 10.1007/978-3-319-04456-9. [COBISS.SI-ID 37815597]
236. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, LIU, Hong, KNEZ, Martin (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst. Cham [etc.]: Springer, cop. 2016. XIII, 324 str., ilustr. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-21202-9. ISSN 2364-4591. DOI: 10.1007/978-3-319-21203-6. [COBISS.SI-ID 38828077]
237. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, LIU, Hong, KNEZ, Martin (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst. Cham: Springer, cop. 2016. XIII, 324 str., ilustr. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-21203-6, ISBN 978-3-319-21202-9. ISSN 2364-4605. http://www.springer.com/gp/book/9783319212029, DOI: 10.1007/978-3-319-21203-6. [COBISS.SI-ID 39082541]
238. BIONDIĆ, Ranko, BRUN, Clarissa, CRNKO, Tamara, DIKOVIĆ, Sonja, KOGOVŠEK, Janja, KOŽELJ, Alenka, MALEČKAR, Franc, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka (avtor, urednik), PIPAN, Tanja, PRETNAR, Gorazd, RADIŠIĆ, Maja, RAVBAR, Nataša (avtor, urednik), RUBINIĆ, Josip (avtor, urednik), RUŽIĆ, Igor, ZUPAN HAJNA, Nadja (avtor, urednik). Life and water on Karst : monitoring of transboundary water resources of Northern Istria. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. VII, 151 str., ilustr. ISBN 978-961-254-819-3, ISBN 978-961-05-0001-8. [COBISS.SI-ID 289947648]
239. BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst. Cham: Springer, cop. 2020. XII, 222 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. Advances in karst science. ISBN 978-3-030-26826-8. ISSN 2511-2066. DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 17912067]
240. BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst. Cham: Springer, cop. 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XII, 222 str.)). Advances in karst science (Online). ISBN 978-3-030-26827-5. ISSN 2511-2082. https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-26827-5, DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 19305731]

2.05 Drugo učno gradivo

241. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, ŠEBELA, Stanka, PRELOVŠEK, Mitja, PETRIČ, Metka, MULEC, Janez, GABROVŠEK, Franci. Krasoslovje v razvojnih izzivih : (skripta) : UNG-Fakulteta za znanosti o okolju, študijsko leto 2016/17, zimski semester, 2. letnik - 2. stopnja Okolje. [S. l.]: [s. n.], 2016. 1 el. optični disk (CD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 40915501]

2.08 Doktorska disertacija

242. PETRIČ, Metka. Značilnosti napajanja in praznjenja kraškega vodonosnika v zaledju Vipave : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Petrič], 2000. XI, 151 f., pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 15099181]

2.09 Magistrsko delo

243. PETRIČ, Metka. Analiza hidrodinamičnih razmer v kraško-razpoklinskem vodonosniku znanih dimenzij. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, Oddelek za montanistiko, Komisija za podiplomski izpit Odseka za geologijo, 1995. 69 str., pril. [COBISS.SI-ID 3830573]

2.11 Diplomsko delo

244. PETRIČ, Metka. Kvantitativna analiza hidrodinamičnega režima kraškega vodonosnika med umetno akumulacijo HE Solkan in izvirom Lijak : diplomska naloga. Ljubljana: [Petrič], 1992. 68 f. + priloge, graf. prikazi, zmv. [COBISS.SI-ID 155998]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

245. JANEŽ, Jože, PETRIČ, Metka, ALBREHT, Andrej, ČAR, Jože. Raziskave za zavarovanje vodnih virov alpskega krasa v povodju reke Soče : fazno raziskovalno poročilo. Idrija: Rudnik živega srebra, Raziskovalna enota, Geologija d.o.o., Idrija, 1994. 15 f. [COBISS.SI-ID 6494]
246. ČAR, Jože, JANEŽ, Jože, REŽUN, Bojan, VIDIC-GRAH, Anita, PETRIČ, Metka, ŠMUC, Andrej, ALBREHT, Andrej. Raziskave za varovanje vodnih virov alpskega krasa v povodju reke Soče : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela : [1994-1996]. Idrija: Rudnik živega srebra d.o.o. v zapiranju, Geologija, 1996. 112 f., [13] f. zganj.pril., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8286]
247. JANEŽ, Jože, PETRIČ, Metka, ALBREHT, Andrej, VIDMAR, Sašo, ČAR, Jože. Raziskave za zavarovanje vodnih virov alpskega krasa v povodju reke Soče : letno poročilo za leto 1995. Idrija: Rudnik živega srebra, Raziskovalna enota, Geologija d.o.o., Idrija, 1996. 17 f., prilogi. [COBISS.SI-ID 7774]
248. MIHEVC, Andrej, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, DRAME, Leon, HAJNA, Jurij. Speleološki inventar Škocjanskih jam. Planina: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1998. 105 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9621549]
249. KOMPARE, Boris, ATANASOVA, Nataša, GRIESSLER BULC, Tjaša, CERAR, Uroš, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, PANJAN, Jože, PETRIČ, Metka, PINTAR, Marina, RODIČ, Primož. Analiza delovanja izbranega zadrževalnega objekta na kraškem terenu z meritvami količinskih in kakovostnih parametrov dotoka, iztoka in vpliva na okolje : razvojno raziskovalna naloga : prvo vmesno poročilo v letu 2000. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2000. 10 f. [COBISS.SI-ID 1237857]
250. KOMPARE, Boris, ATANASOVA, Nataša, GRIESSLER BULC, Tjaša, CERAR, Uroš, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, PANJAN, Jože, PETRIČ, Metka, PINTAR, Marina, RODIČ, Primož. Analiza delovanja izbranega zadrževalnega objekta na kraškem terenu z meritvami količinskih in kakovostnih parametrov dotoka, iztoka in vpliva na okolje: končno poročilo v letu 2001. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2001. 38 str. [COBISS.SI-ID 14267353]
251. KOMPARE, Boris, ATANASOVA, Nataša, GRIESSLER BULC, Tjaša, CERAR, Uroš, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, PANJAN, Jože, PETRIČ, Metka, PINTAR, Marina, RODIČ, Primož. Analiza delovanja izbranega zadrževalnega objekta na kraškem terenu z meritvami količinskih in kakovostnih parametrov dotoka, iztoka in vpliva na okolje : razvojno raziskovalna naloga : drugo vmesno poročilo v letu 2001. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2001. 9 f. [COBISS.SI-ID 18789933]
252. AL SAYEGH-PETKOVŠEK, Samar, KOTNIK, Klemen, KUGONIČ, Nives, ŠAJN, Robert, JANŽA, Mitja, KUMELJ, Špela, ŠEŠERKO, Melita, ZALUBERŠEK, Marjeta, BOLE, Mojca, DRUKS GAJŠEK, Polonca, PETRIČ, Metka, KOŠIR, Adrijan, KOGOVŠEK, Janja, POLIČNIK, Helena, ČATER, Matjaž, LEVANIČ, Tom, BIENELLI-KALPIČ, Andreja, ČARNI, Andraž, KOSTADINOVSKI, Mitko, KOŠIR, Petra, MATEVSKI, Vlado, ŠILC, Urban, ZELNIK, Igor, JELENKO TURINEK, Ida, BRANCELJ, Anton, TOME, Davorin, SAVINEK, Karin, MIKUŽ, Boštjan, MIKLAVŽINA, Iztok, KONČNIK, Damjan, FLIS, Jelka, REPINC, Urška, ŠTROK, Marko, BENEDIK, Ljudmila, LOJEN, Sonja, ČRNIČ, Boštjan, GOBEC, Sandi, IVANOVSKI, Ljubomir, BLAZEVSKI, Bosko, VELJANOVSKA, Andrijana, PAVŠEK, Zoran, POKORNY, Boštjan. Določitev vpliva vojaškega poligona Krivolak na okolje z namenom njegove ekološke sanacije : poročilo. Velenje: ERICo, 2007. XXXVI, 590 str., fotograf., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 807382]
253. SMREKAR, Aleš, BEDJANIČ, Matjaž, CULIBERG, Metka, ČUŠIN, Boško, ERHARTIČ, Bojan, GABROVŠEK, Franci, HRVATIN, Mauro, KOGOVŠEK, Janja, GRGIČ, Tamara, KOŠIR, Petra, KUNTNER, Matjaž, KOMAC, Blaž, LUTHAR, Oto, MARINŠEK, Aleksander, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, SLAPNIK, Rajko, PAVŠEK, Miha, POLAJNAR HORVAT, Katarina, PETRIČ, Metka, POLAK, Slavko, PRELOVŠEK, Mitja, REPOLUSK, Peter, SELIŠKAR, Andrej, ŠEBELA, Stanka, ŠILC, Urban, TURK, Janez, URBANC, Mimi, VREŠ, Branko, ZAKŠEK, Valerija, ZELNIK, Igor, ZORN, Matija, ZUPAN HAJNA, Nadja. Okoljsko poročilo za načrt ureditve Kobilarne Lipica - 2. del. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2008. 221 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 29266221]
254. AL SAYEGH-PETKOVŠEK, Samar, KUGONIČ, Nives, FINŽGAR, Leon, ŠEŠERKO, Melita, GLINŠEK, Andrej, BOLE, Mojca, DRUKS GAJŠEK, Polonca, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, JELENKO TURINEK, Ida, KOŠIR, Petra, ČARNI, Andraž, MARINŠEK, Aleksander, ŠILC, Urban, ZELNIK, Igor, TOME, Davorin, BOŽIČ, Gregor, LEVANIČ, Tom, KRAIGHER, Hojka, POKORNY, Boštjan. Pehotna strelišča kot dejavnik tveganja za okolje s poudarkom na ekološki sanaciji pehotnega strelišča na vojaškem poligonu Poček : končno poročilo. Velenje: ERICo, 2009. XI, 311 f., graf. prikazi, fotograf. [COBISS.SI-ID 1010646]
255. KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez, ZUPAN HAJNA, Nadja. Geološko geomehanske raziskave in raziskave krasa za potrebe izdelave projektne dokumentacije za fazo PGD za drugi tir železniške proge Divača-Koper, odsek Divača-Črni Kal : poročilo s področja krasoslovja : zakraselosti med Divačo in Črnim kalom. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2012. 179 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 33889581]
256. KNEZ, Martin (vodja projekta), GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka. Hidrogeološki monitoring za drugi tir železniške proge Divača-Koper : končno poročilo. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2013. 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36030509]
257. TURK, Janez, PETRIČ, Metka, GABROVŠEK, Franci, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, MALARD, Arnauld, JEANNIN, Pierre-Yves, VOUILLAMOZ, Jonathan, MASINI, Jean. Opis delovanja kraških vodonosnikov Trnovsko-Banjške planote in Kaninskega pogorja : elaborat. [Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2013]. 37 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 35593261]
258. KNEZ, Martin, PRELOVŠEK, Mitja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej. Strokovne podlage za določitev morebitnega vpliva načrtovanih variant AC Postojna/Divača - Jelšane na vplivno območje Škocjanskih jam : (vpliv na neokrnjenost kot dejavnik izjemne splošne vrednosti). Postojna: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2014. 80 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 41880109]
259. BRENČIČ, Mihael, VIDMAR, Ines, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, DROLE, Franjo, ZADEL, Mateja. Poročilo o izvedbi sledilnega poizkusa na širšem območju zajetja Ovčja jama v dolini reke Radovne. Ljubljana: Odd. za geologijo, NTF, UL, 2018. 18 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1429598]
260. KNEZ, Martin, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), GABROVŠEK, Franci, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, KUKULJAN, Lovel, MAYAUD, Cyril, ALJANČIČ, Magdalena, DRAME, Leon, DROLE, Franjo, ZADEL, Mateja. Krasoslovna interpretacija raziskav : zbirno poročilo : izvedba dopolnilnih strukturno geoloških, hidrogeoloških, krasoslovnih in geotehniških raziskav za PZI drugega tira železniške proge med Divačo in Koprom : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 74 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45417005]
financer: Investitor: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
261. KNEZ, Martin, BLATNIK, Matej, GABROVŠEK, Franci, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej. Izdelava okoljske, investicijske in ostale dokumentacije v postopku državnega prostorskega načrtovanja za dvotirnost nove železniške proge Divača - Koper. Krasoslovna študija. [S. l.: s. n.], 2021. 135 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 57460227]
financer: Investitor Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, št. projekta 200436/1, vodja projekta Edmund Škerbec

2.13 Elaborat, predštudija, študija

262. ALBREHT, Andrej, HABIČ, Peter, JANEŽ, Jože, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, PETRIČ, Metka, ROJC, Bojan, SLABE, Tadej, ŠTANGELJ, Marjan, et al. Strokovne podlage za varovanje kraških vodnih virov Trnovško-Banjške planote. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1993. 169 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3674413]
263. KOGOVŠEK, Janja, KNEZ, Martin, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Geološke raziskave o vplivu izcednih voda iz odlagališča komunalnih odpadkov Sežana. Planina: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1996. 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5208109]
264. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Poročilo o geoloških, hidrogeoloških, geomorfoloških in morfostrukturnih razmerah ter speleoloških pojavih na območju vojaškega poligona Poček. Planina: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1997. 22 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5630509]
265. MIHEVC, Andrej, PETRIČ, Metka. Strokovne podlage za ureditev okolice jame Dimnice. Planina: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1997. [5] str. [COBISS.SI-ID 5605677]
266. ZUPAN HAJNA, Nadja, BUSER, Stanko, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, PETRIČ, Metka. Trnovski gozd in Gora - I. faza (del sektorskih študij za razglasitev Regijskega parka Trnovski gozd in Gora) : (s karto v merilu 1 : 25000 in s karto v merilu 1 : 500000). Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1997. 29 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5610285]
267. PETRIČ, Metka. Varstveni pasovi za izvir Korentan. Planina: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1997. [2] str. [COBISS.SI-ID 5605933]
268. OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, GABROVŠEK, Franci, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, DROLE, Franjo. 6th International Karstological School, Classical Karst : guide-booklet for the excursions and abstracts of the papers, Trenta, June - July 1998 : alpine karst. [Postojna]: Karst research Institute ZRC SAZU, 1998. 30 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9622573]
269. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, DROLE, Franjo, HAJNA, Jurij, DRAME, Leon (ilustrator). Izhodišča za speleološko in hidrološko študijo variant na avtocestnem odseku Bič - Hrastje, pododsek Ponikve - Hrastje. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1998. 41 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9619245]
270. PARKIN, G., ARNAL, P., MALIK, P., PETRIČ, Metka, GALABOV, M., WHITE, B. Stalagmite : sustainable management of groundwater in karstic environments : 1st annual report (Sept. 1998 - Aug. 1999). [s.l.]: European commission, 1999. 46 f., pril. [COBISS.SI-ID 17342253]
271. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej, PETRIČ, Metka, HAJNA, Jurij, DRAME, Leon, KRANJC, Marija Alenka. Študija prostorskih posledic poteka šestih tras hitre proge Benetke - Ljubljana z vidika krasoslovja. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1999. 9 str. [COBISS.SI-ID 17403949]
272. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka. Ogroženost in varovanje krasa pred nesrečami : [letno poročilo]. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2000. 4 f. [COBISS.SI-ID 17339181]
273. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka. Poročilo o vplivu gradnje skladišča naftnih derivatov pri Ortneku na vode : [letno poročilo]. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2000. 9 f. [COBISS.SI-ID 17340461]
274. PARKIN, G., ARNAL, P., MALIK, P., PETRIČ, Metka, GALABOV, M., WHITE, B. Stalagmite : sustainable management of groundwater in karstic environments : 2nd annual report (Sept. 1999 - Aug. 2000). [s.l.]: European commission, 2000. 29 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 17342509]
275. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, DROLE, Franjo, HAJNA, Jurij, DRAME, Leon (ilustrator). Študija za fazo idejnega projekta avtocestnega odseka Bič - Hrastje, pododsek Ponikve - Hrastje, varianta Sv. Ana. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2000. 41 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 17340205]
276. KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, DRAME, Leon, DROLE, Franjo, HAJNA, Jurij. Krasoslovna študija področja, na katerem se načrtuje gradnja drugega tira železniške proge Divača-Koper, (varianta I/3). Postojna: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za raziskovanje krasa, 2001. [81] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 23305773]
277. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, DROLE, Franjo, HAJNA, Jurij. Krasoslovno-speleološka študija na ravni idejne študije na trasi drugega tira železniške proge Divača-Koper, odsek Črni Kal-Divača za varianto M/2. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za raziskovanje krasa, 2001. [37] f., pril. [COBISS.SI-ID 23304749]
278. PARKIN, G., ARNAL, P., MALIK, P., PETRIČ, Metka, MIHEVC, Andrej, GALABOV, M., WHITE, B. Stalagmite : sustainable management of groundwater in karstic environments : final report. [s.l.]: European commission, 2002. 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 20545837]
279. PETRIČ, Metka. Strokovne podlage za varovanje lokalnih vodnih virov na območju občine Postojna. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2002. [23 f.], pril., zvd. [COBISS.SI-ID 20649005]
280. PARKIN, G., ARNAL, P., MALIK, P., PETRIČ, Metka, GALABOV, M. Stalagmite : sustainable management of groundwater in karstic environments : 3rd annual report (Sept. 2000 - Dec. 2001). [s.l.]: European commission, 2003. 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 20545581]
281. PREGL, Melhior, KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka, JUVAN, Grega, DROLE, Franjo, DRAME, Leon. Optimizacija točk monitoringa onesnaženosti podzemnih voda : rezultati sledilnega poskusa z območja deponije Mala Gora pri Ribnici : ip 495/2004. Ljubljana: IRGO, december 2004. 21 f., 5 pril., ilustr., graf. prikazi, zemljevidi. [COBISS.SI-ID 982243]
282. PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja. Poročilo o geografskih lastnostih območja vzreje perutnine v podjetju Pivka Perutninarstvo d.d. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2004. 10 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 22665773]
283. PREGL, Melhior, KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka, GABROVŠEK, Franci, MULEC, Janez, PRELOVŠEK, Mitja, DRAME, Leon, DROLE, Franjo, ZADEL, Mateja. Končno poročilo za optimizacijo točk monitoringa onesnaženosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi : rezultati sledilnega poskusa z območja odlagališča Cero Sežana : ip 364/2005. Ljubljana: IRGO, oktober 2005. III, 27 f., 1 pril., ilustr., zemljevid, graf. prikazi, načrt. [COBISS.SI-ID 1099747]
284. PREGL, Melhior, KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka, GABROVŠEK, Franci, MULEC, Janez, PRELOVŠEK, Mitja, DRAME, Leon, DROLE, Franjo, ZADEL, Mateja. Prehodno poročilo za optimizacijo točk monitoringa onesnaženosti podzemnih voda : rezultati sledilnega poskusa z območja odlagališča Cero Sežana : ip 213/2005. Ljubljana: IRGO, junij 2005. 29 f., 1 pril., ilustr., zemljevid, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1050595]
285. AL SAYEGH-PETKOVŠEK, Samar, POKORNY, Boštjan, BOLE, Mojca, KUGONIČ, Nives, KONČNIK, Damjan, ŠPEH, Natalija, FLIS, Jelka, PAVŠEK, Zoran, ŠEŠERKO, Melita, DRUKS GAJŠEK, Polonca, ZALUBERŠEK, Marjeta, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, GREBENC, Tine, KRAIGHER, Hojka. Določitev vpliva vojaškega poligona kot modelna študija za varovanje in sanacijo okolja na območjih delovanja Slovenske vojske : poročilo. Velenje: ERICo, september 2006. XIII, 273 f., fotogr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 717014]
286. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej. Ocena vplivov načrtovanih posegov na Škocjanske jame. 1, Opis in ocena trenutnega stanja. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti: = Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2006. 80 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 229889536]
287. PREGL, Melhior, KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka, MULEC, Janez, PRELOVŠEK, Mitja, TURK, Janez, DRAME, Leon, DROLE, Franjo, HAJNA, Jurij, ZADEL, Mateja, JUVAN, Grega. Poročilo za optimizacijo točk monitoringa onesnaženosti podzemnih voda: "Rezultati sledilnega poskusa z območja odlagališča Mozelj pri Kočevju" : št.: ip 396/2005. Ljubljana: IRGO, julij 2006. V, 28 f., 1 pril., ilustr., zemljevidi, graf. prikazi, načrt. [COBISS.SI-ID 1195491]
288. KOGOVŠEK, Janja, PRELOVŠEK, Mitja, PETRIČ, Metka, TURK, Janez, DRAME, Leon, ZADEL, Mateja. Končno poročilo o rezultatih sledenja s ponora Farovščice. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa, november 2007. 26 f., ilustr., zvd., tabele. [COBISS.SI-ID 7319224]
289. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka, GABROVŠEK, Franci, MULEC, Janez, PRELOVŠEK, Mitja, DRAME, Leon, DROLE, Franjo, ZADEL, Mateja. Končno poročilo o rezultatih sledenja z območja odlagališča Sežana. Postojna: Inštitut za raziskovanje Krasa ZRC SAZU, marec 2007. 21 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1255907]
290. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Preveritev možnosti gradnje nove dvotirne proge Divača - Koper na trasi I/3 in preveritev možnosti priklopa nove dvotirne konvencionalne proge iz smeri Trsta. 1.0, Preveritev možnosti gradnje nove dvotirne proge Divača - Koper na trasi I/3 : zasnovalna študija. Ljubljana, 2007. 107 f., pril., ilustr. Elaborat s področja krasoslovja, 1.12. [COBISS.SI-ID 26515245]
291. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Preveritev možnosti gradnje nove dvotirne proge Divača - Koper na trasi I/3 in preveritev možnosti priklopa nove dvotirne konvencionalne proge iz smeri Trsta. 2.0, Preveritev možnosti priklopa nove dvotirne konvencionalne proge iz smeri Trsta : zasnovalna študija. Ljubljana, 2007. 51 f., pril., ilustr. Elaborat s področja krasoslovja, 2.12. [COBISS.SI-ID 26513197]
292. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Študija izvedljivosti nove železniške povezave Trst - Divača (CROSS-5), Interreg III/A : elaborat s področja krasoslovja (1.del) : 1. vmesno strokovno poročilo. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2007. 8 f., [3] pril., ilustr., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 28817709]
293. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Študija izvedljivosti nove železniške povezave Trst - Divača (CROSS-5), Interreg III/A. 3.9, Elaborat "Krasoslovna študija" : 3. vmesno strokovno poročilo. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2008. 9 f., [3] pril., ilustr., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 28816429]
294. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Študija izvedljivosti nove železniške povezave Trst - Divača (CROSS-5), Interreg III/A : povzetek 2. vmesnega strokovnega poročila. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2008. 9 f., [3] pril., ilustr., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 28817453]
295. PRELOVŠEK, Mitja, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, GABROVŠEK, Franci, PERNE, Matija, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, MIHEVC, Andrej, DRAME, Leon, DROLE, Franjo, HAJNA, Jurij. Izvajanje opravil za varovanje okolja in ohranjanje narave - podzemni svet - pred pričetkom pripravljalnih del za gradnjo nove dvotirne proge Trst-Divača - odsek Divača-Črni Kal (pogodba št. 2423-09-000129). Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2010. 1 zv. (63, 1, 1, 18 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 41876013]
296. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Izvedba geološko geomehanskih raziskav in raziskav krasa za potrebe izdelave projektne dokumentacije za fazo PGD za novo dvotirno progo Trst - Divača, odsek Cepišče - Divača : poročilo 1. faze. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2010. 22 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 31248941]
297. GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, POLAK, Slavko, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez, ŠEBELA, Stanka (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2009 : pogodba o strokovnem nadzoru in svetovanju pri upravljanju z jamskimi sistemi : pogodba o financiranju klimatskega in biološkega monitoringa jamskih sistemov. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2010. 49 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 31193133]
298. KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Preliminarna preverba krasoslovja s poročilom na območju nove železniške proge Trst - Divača. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2010. 183 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 32159533]
299. KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Preliminarna preverba krasoslovja s poročilom na območju nove železniške proge Trst - Divača. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, dec. 2010. 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 32155181]
300. KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, GOSTINČAR, Petra, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Feasibility study : new railway link Trieste-Divača : karstological and hydrogeological analysis. Postojna: Karst Research Institute ZRC SAZU, 2011. [107] f., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 34517037]
301. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka, MULEC, Janez, TURK, Janez. Geloško geomehanske raziskave in raziskave krasa za potrebe izdelave projektne dokumentacije za fazo PGD za drugi tir železniške proge Divača-Koper, odsek Divača-Črni Kal : rezultati sledilnega poskusa v vrtinah T1-8 in T2-12 : sintezno poročilo s področja krasoslovja. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, marec 2011. 21 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 32487981]
302. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka, MULEC, Janez. Sledilni poskus na vodnem telesu podzemnih voda Karavanke : Presušnik-Karavanški predor. Postojna: Inštitut za raziskovanje Krasa ZRC SAZU, 2011. 21 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 33153837]
303. KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, GOSTINČAR, Petra, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Študija izvedljivosti : nova železniška povezava Trst-Divača : krasoslovna in hidrogeološka analiza. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2011. [107] f., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 34516781]
304. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka, MULEC, Janez, TURK, Janez. Geološko geomehanske raziskave in raziskave krasa za potrebe izdelave projektne dokumentacije za fazo PGD za drugi tir železniške proge Divača-Koper, odsek Divača-Črni Kal : poročilo s področja krasoslovja : rezultati sledilnega poskusa v vrtinah T1-8 in T2-12. Postojna: Inštitut za raziskovanje Krasa ZRC SAZU, 2012. 25 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 33856813]
305. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin (avtor, vodja projekta), KOGOVŠEK, Janja, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka. Hidrološki monitoring za drugi tir železniške proge Divača-Koper : 2. poročilo. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2012. 21 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 34979885]
306. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka. Sledilni poskus na lokaciji KČN Rakek. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2012. 8 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 35094573]
307. KOGOVŠEK, Janja, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka. Značilnosti kraških izvirov ob reki na Vremskem polju in v soteski Reke. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2012. 12 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 35095085]
308. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin (avtor, vodja projekta), KOGOVŠEK, Janja, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka. Hidrološki monitoring za drugi tir železniške proge Divača-Koper : 3. poročilo. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2013. 8 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 35421485]
309. KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej. Ocena krasoslovnih razmer ob trasi variante F3b za študijo variant državne ceste na AC Šentilj-Koper do priključka Velenje-jug. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2013. [15] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36030253]
310. PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja. Sledilni poskus na lokaciji ponikovalnice KČN Hrib. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2013. 7 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 35094829]
311. BOLE, Mojca, AL SAYEGH-PETKOVŠEK, Samar, JUSTIN, Barbara, VIDEMŠEK, Marko, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, KOGOVŠEK, Janja, ŠEBELA, Stanka, MIHEVC, Andrej. Program obratovalnega monitoringa podzemnih vod na Osrednjem vadišču Slovenske vojske (OSVAD) Postojna. Velenje: ERICo, 2015. 49 f., pril.., ilustr. [COBISS.SI-ID 1259222]
312. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, DROLE, Franjo, PRESTOR, Matjaž, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. 9/7D-1 Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 1, Tehnično poročilo o kontrolnih meritvah. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2017]. 19 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45418541]
313. UMEK, Urban, PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, DROLE, Franjo, PRESTOR, Matjaž, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : (prvo zbirno poročilo) : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2017]. 48 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 42200109]
314. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, DROLE, Franjo, PRESTOR, Matjaž, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. I9/9-D1 hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : (prvo zbirno poročilo) : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2017]. [55] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45418029]
315. GABROVŠEK, Franci, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, ŠEBELA, Stanka (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2016. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2017. 81 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 41601069]
316. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, KNEZ, Martin, VUKADIN, Vladimir, CELARC, Bogomir, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, FUX, Julija, ŽIVEC, Tina, PETKOVŠEK, Borut. 9/18D-P1 preliminarno sintezno poročilo : (s področja hidrogeologije, krasoslovja, strukturne geologije in geomehanike) : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2018]. 74 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 42741037]
317. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, KNEZ, Martin, VUKADIN, Vladimir, CELARC, Bogomir, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, FUX, Julija, ŽIVEC, Tina, PETKOVŠEK, Borut. 9/18D-P1 preliminarno sintezno poročilo : (s področja hidrogeologije, krasoslovja, strukturne geologije in geomehanike) : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2018]. 40 f., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 45417773]
318. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, KNEZ, Martin, VUKADIN, Vladimir, CELARC, Bogomir, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, KRAJNC, Tomaž, GABROVŠEK, Franci, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, MULEC, Janez, FUX, Julija, ŽIVEC, Tina, PETKOVŠEK, Borut. 9/18D-P2 končno preliminarno sintezno poročilo : (s področja hidrogeologije, krasoslovja, strukturne geologije in geomehanike) : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2018]. 60 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 43086637]
319. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, KNEZ, Martin, VUKADIN, Vladimir, CELARC, Bogomir, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), JEŽ, Jernej, KOŠIR, Adrijan, TRAJANOVA, Mirka, ATANACKOV, Jure, MARKELJ, Anže, MILANIČ, Blaž, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, PETKOVŠEK, Borut, FUX, Julija, ŽIVEC, Tina. 9/19D končni elaborat o izvedbi strukturno geoloških, hidrogeoloških, krasoslovnih in geotehniških raziskav : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2018]. 144 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 44192301]
320. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, BOLE, Zmago, STROJAN, Milan, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, DROLE, Franjo, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. 9/7D-4 hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 1, Tehnično poročilo o kontrolnih meritvah. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2018]. 20 f., 8 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 44192813]
321. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, KNEZ, Martin, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), SERIANZ, Luka, KLASINC, Matjaž, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, MAYAUD, Cyril, DROLE, Franjo, ZADEL, Mateja, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. 9/9D Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 2, Interpretacija meritev. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2018]. 26 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45417517]
322. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, KNEZ, Martin, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), SERIANZ, Luka, KLASINC, Matjaž, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, MAYAUD, Cyril, DROLE, Franjo, ZADEL, Mateja, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. 9/9D Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 2, Interpretacija meritev. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2018]. 35 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 44193069]
323. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, DROLE, Franjo, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, REPIČ, Urban, MLINAR, Marko. 9/9D-3 Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : (tretje zbirno poročilo) : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2018]. 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45420077]
324. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, UMEK, Urban, KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, DROLE, Franjo, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : (drugo zbirno poročilo) : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2018]. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 43355437]
325. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, UMEK, Urban, KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 2, Interpretacija meritev. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2018]. 35 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 42677293]
326. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, UMEK, Urban, KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, BOLE, Zmago, STROJAN, Milan, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, DROLE, Franjo, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 1, Tehnično poročilo o kontrolnih meritvah. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2018]. 19 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 43355181]
327. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, UMEK, Urban, KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, BOLE, Zmago, STROJAN, Milan, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, DROLE, Franjo, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 1, Tehnično poročilo o kontrolnih meritvah. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2018]. 74 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 42677037]
328. BOLE, Mojca, PETRIČ, Metka, AL SAYEGH-PETKOVŠEK, Samar. Monitoring voda na Osrednjem vadišču slovenske vojske (OSVAD), Postojna : vmesno poročilo. Velenje: Eurofins ERICo Slovenija, 2018. 78 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1268182]
329. PRESTOR, Joerg, PETKOVŠEK, Borut, FUX, Julija, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), KNEZ, Martin, CELARC, Bogomir, VUKADIN, Vladimir, RATEJ, Jože, ŽIBERT, Marko, ATANACKOV, Jure, MERHAR, Brane, SKOK, Jurij, RUPNIK, Jaka, GERŠAK, Andraž, OTONIČAR, Bojan, KRALJIČ-KENK, Mirjana, MEŠIĆ, Nedžad, VRANČIČ, Marjeta, JEŽ, Jernej, KOŠIR, Adrijan, TRAJANOVA, Mirka, MARKELJ, Anže, MILANIČ, Blaž, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, ŽIVEC, Tina, HOBLAJ, Robert, ŠPORIN, Jurij. 9/19D-T1 geološko-geotehnični elaborat s sintezo vseh preiskav za predor T1 : (s področja hidrogeologije, krasoslovja, strukturne geologije in geomehanike) : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 79 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 44422701]
financer: Oznaka elaborata: 9/19D-T1, Investitor: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
330. RATEJ, Jože, VUKADIN, Vladimir, FUX, Julija, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), CELARC, Bogomir, PRESTOR, Joerg, KNEZ, Martin, ŽIBERT, Marko, ATANACKOV, Jure, MERHAR, Brane, SKOK, Jurij, PETKOVŠEK, Borut, RUPNIK, Jaka, GERŠAK, Andraž, OTONIČAR, Bojan, KRALJIČ-KENK, Mirjana, MEŠIĆ, Nedžad, VRANČIČ, Marjeta, JEŽ, Jernej, KOŠIR, Adrijan, TRAJANOVA, Mirka, MARKELJ, Anže, MILANIČ, Blaž, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, KRAJNC, Tomaž, GABROVŠEK, Franci, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, ŽIVEC, Tina, HOBLAJ, Robert, ŠPORIN, Jurij, KRIŽNIČ, Albin. 9/19D-T2 geološko-geotehnični elaborat s sintezo vseh preiskav za predor T2 : (s področja hidrogeologije, krasoslovja, strukturne geologije in geomehanike) : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 83 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 44422957]
financer: Oznaka elaborata: 9/19D-T2, Investitor: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
331. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, BOLE, Zmago, STROJAN, Milan, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, DROLE, Franjo, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. 9/7D-3 hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 1, Tehnično poročilo o kontrolnih meritvah. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 20 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 44422445]
financer: Oznaka elaborata: 9/7D-3, Investitor: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
332. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, BOLE, Zmago, STROJAN, Milan, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, DROLE, Franjo, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. 9/7D-5 Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 1, Tehnično poročilo o kontrolnih meritvah. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 21 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45418797]
333. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, BOLE, Zmago, STROJAN, Milan, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, DROLE, Franjo, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. 9/7D-6 Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 1, Tehnično poročilo o kontrolnih meritvah. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 17 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45419053]
334. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, BOLE, Zmago, STROJAN, Milan, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, DROLE, Franjo, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. 9/7D-8 Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 1, Tehnično poročilo o kontrolnih meritvah. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 22 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45419565]
335. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, KNEZ, Martin, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), SERIANZ, Luka, KLASINC, Matjaž, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, MAYAUD, Cyril, DROLE, Franjo, ZADEL, Mateja, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. 9/9D Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 2, Interpretacija meritev. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 25 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45417261]
336. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, KNEZ, Martin, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), SERIANZ, Luka, KLASINC, Matjaž, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, DROLE, Franjo, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, REPIČ, Urban, MLINAR, Marko. 9/9D-4 Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : (četrto zbirno poročilo) : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 73 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45420589]
337. PRELOVŠEK, Mitja, PETRIČ, Metka (sodelavec pri raziskavi), ZADEL, Mateja (sodelavec pri raziskavi), KUKULJAN, Lovel (sodelavec pri raziskavi), BLATNIK, Matej (sodelavec pri raziskavi). Kovačeva jama - sledilna poskusa s potencialnega vodozbirnega območja : poročilo. Postojna: [Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU], 2019. 23 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 44239917]
financer: Naročnik: RPC d.o.o., Ulica Ivanke Uranjek 1, 3310 Žalec ; Izvajalec: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Titov trg 2, 6230 Postojna
338. GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Blaž, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka, ŠEBELA, Stanka (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2016. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2019. 90 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 44551725]
financer: Naročnik: Postojnska jama d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna ; izvajalec: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, Titov trg 2, 6230 Postojna
339. PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, PRELOVŠEK, Mitja, GABROVŠEK, Franci, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž. Hidrološke analize na krasu v letu 2020 za podporo ukrepom NUV2 : OS3.2b2, OS6a, OPZ2b. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2020. 68 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 67772163]
financer: Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana; izvajalec: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, Titov trg 2, 6230 Postojna
340. KNEZ, Martin, PRELOVŠEK, Mitja, GABROVŠEK, Franci, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Interpretacija krasoslovnih pogojev za gradnjo predorov T1 in T2 : drugi tir železniške proge Divača - Koper, Sklop 1. [S. l.: s. n.], 2020. V, 39 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 28950275]
financer: Investitor: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o. ; Št. projekta 190175/1 ; Datum: feb. 2020
341. GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Blaž, KOZEL, Peter, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka, ŠEBELA, Stanka (urednik), KOGOVŠEK, Blaž (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2019. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2020. 92 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15612419]
financer: Naročnik: Postojnska jama d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna ; izvajalec: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, Titov trg 2, 6230 Postojna
342. GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Blaž, KOZEL, Peter, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka, ŠEBELA, Stanka (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2020 : klimatski monitoring, biološki monitoring, strokovni nadzor, montoring voda in popis raziskav za obdobje 1. 1. do 1. 9. 2020. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2021. 85 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 56519427]
financer: Naročnik: Postojnska jama d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna ; izvajalec: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, Titov trg 2, 6230 Postojna

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

343. BEDJANIČ, Matjaž, CULIBERG, Metka, ČUŠIN, Boško, ERHARTIČ, Bojan, GABROVŠEK, Franci, HRVATIN, Mauro, KOGOVŠEK, Janja, GRGIČ, Tamara, KOŠIR, Petra, KUNTNER, Matjaž, KOMAC, Blaž, LUTHAR, Oto, MARINŠEK, Aleksander, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PAVŠEK, Miha, POLAJNAR HORVAT, Katarina, PETRIČ, Metka, SLAPNIK, Rajko, POLAK, Slavko, PRELOVŠEK, Mitja, REPOLUSK, Peter, SAJKO, Iztok, SELIŠKAR, Andrej, SMREKAR, Aleš, ŠEBELA, Stanka, ŠILC, Urban, TURK, Janez, URBANC, Mimi, VREŠ, Branko, ZAKŠEK, Valerija, ZELNIK, Igor, ZORN, Matija, ZUPAN HAJNA, Nadja, SMREKAR, Aleš (urednik). Okoljsko poročilo z dodatkom za širitev igrišča za golf v Lipici. Ljubljana: ZRC SAZU, 2009. ISBN 978-961-254-135-4. http://www.biblos.si/isbn/9789612541354, http://app.zrc-sazu.si/Lipica. [COBISS.SI-ID 245958144]

2.18 Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočna ali video publikacija

344. ČUČEK, Anja (scenarist), SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, PIPAN, Tanja, PETRIČ, Metka, KALMIKOV, Igor, AKIMOVA, Tatjana, AČIMOVA, Altinaj Aleksejevna. Krasni kras = Prekrasnyj kras. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Dokumentarni filmi in oddaje, Izobraževalni program. https://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-izobrazevalni-program/174606101. [COBISS.SI-ID 44451629]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

345. DACINGER, Renata (oseba, ki intervjuva), ČUČEK, Anja (oseba, ki intervjuva, scenarist), RAVBAR, Nataša (intervjuvanec), BLATNIK, Matej (intervjuvanec), PETRIČ, Metka (intervjuvanec). Po sledeh kraških voda. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Ugriznimo znanost. https://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174609769. [COBISS.SI-ID 44552237]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

346. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka, MULEC, Janez, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, LIU, Hong. Raziskovanje kamnitih gozdov na Kitajskem : ZRC SAZU Inštitut za raziskovanje krasa in Mednarodno središče za raziskovanje krasa Junanske univerze, od 1995 do 2018 : Šilin, Junan, Kitajska : stalna razstava. [Postojna]: ZRC SAZU Inštitut za raziskovanje krasa, 2018. 12 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 44191789]
347. PIPAN, Tanja, KNEZ, Martin, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej. Altajski kras, Rusija : raziskovanje krasa in razvoj krasoslovja v Altajski republiki = Karst in Altai, Russia : karst research and development of karstology in the Altai Republic. Postojna: [ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2019]. https://altaj-kras.zrc-sazu.si/. [COBISS.SI-ID 44505389]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

348. SLABE, Tadej (intervjuvanec), MIHEVC, Andrej (intervjuvanec), PETRIČ, Metka (intervjuvanec), ŠEBELA, Stanka (intervjuvanec). Ob 50. letnici Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU : Okrogla miza, Radio Slovenija, III. program, 22.10. 1997. Ljubljana, 1997. [COBISS.SI-ID 6351661]
349. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, MULEC, Janez, KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, FICKO, Anamarija. Kitajsko podzemlje : POP TV : oddaja Preverjeno. Ljubljana, 9.VI.2009. [COBISS.SI-ID 30553645]
350. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Cave researches in Ras-al-Khajmah emirate by Slovene karstologists : Dubai TV, National News, 23. 1. 2011. Dubai, 2011. [COBISS.SI-ID 34223149]
351. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Slovene karstologists in Ras-al-Khajmah emirate : Abu Dhabi TV, News, 23. 1. 2011. Abu Dhabi, 2011. [COBISS.SI-ID 34233133]
352. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Slovene karstologists researched caves in Ras-al-Khajmah emirate : Abu Dhabi TV, News, 28. 1. 2011. Abu Dhabi, 2011. [COBISS.SI-ID 34233389]
353. MULEC, Sabrina, SLABE, Tadej, PETRIČ, Metka, KNEZ, Martin. Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU z novima knjigama : Radio Slovenija, 1. program, oddaja Danes do 13.00, 31. 3. 2012. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 33981229]
354. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec), PETRIČ, Metka (intervjuvanec). Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU z novima knjigama : Studio Proteus, oddaja Kolut, prispevki s terena, 2. 4. 2012. Postojna, 2012. [COBISS.SI-ID 34085165]
355. SLABE, Tadej (intervjuvanec), PETRIČ, Metka (intervjuvanec). Krasoslovci v razvojnih izzivih krasa : Radio Slovenija, 3. program, program Ars, oddaja Pogled v znanost, 30. 4. 2012. Del 1. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 34157101]
356. SLABE, Tadej (intervjuvanec), PETRIČ, Metka (intervjuvanec). Krasoslovci v razvojnih izzivih krasa : Radio Slovenija, 3. program, program Ars, oddaja Pogled v znanost, 7. 5. 2012. Del 2. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 34163245]
357. FRANCEK, Sabina, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin. Znanstveni izsledki zbrani v dveh novih knjigah : TV Koper Capodistria, oddaja Primorska kronika, 28. 3. 2012. Koper, 2012. [COBISS.SI-ID 34079533]
358. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec), PETRIČ, Metka (intervjuvanec). Krasoslovci v kamnitem gozdu : Radio Slovenija : III. program : oddaja Pogled v znanost, 16. dec. 2013. Ljubljana, 2013. http://ars.rtvslo.si/krasoslovci-v-kamnitem-gozdu/. [COBISS.SI-ID 36954157]

3.12 Razstava

359. SLABE, Tadej (avtor razstave), KNEZ, Martin (avtor razstave), GABROVŠEK, Franci (avtor razstave), GOSTINČAR, Petra (avtor razstave), MULEC, Janez (avtor razstave), OTONIČAR, Bojan (avtor razstave), PETRIČ, Metka (avtor razstave), RAVBAR, Nataša (avtor razstave), ZUPAN HAJNA, Nadja (avtor razstave). Mednarodno sodelovanje sodelavcev Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU na področju držav evropsko kitajskega sodelovanja 16+1 : otvoritev razstave na 12. forumu kmetijsko-trgovinskega in gospodarskega sodelovanja med Ljudsko republiko Kitajsko ter državami Srednje in Vzhodne Evrope 16+1, 25. avg. 2017, Brdo pri Kranju. [COBISS.SI-ID 41991469]

3.13 Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov

360. GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. 4. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras" 24.-28.6. 1996 Postojna : brezna. Postojna, 1996. [COBISS.SI-ID 6352685]
361. KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, SCHEIN, Tine, PETRIČ, Metka, ŠEBELA, Stanka. Alcadi '96 : (International Symposium on History of Speleology and Karstology in Alps, Carpathians, and Dinarids), Postojna (Slovenia), May 21-27, 1996. First circular. Postojna, 1995. [COBISS.SI-ID 9792557]
362. KRANJC, Andrej, KOGOVŠEK, Janja, JUREN, Andrej, KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. 7th International symposium on water tracing : (7th SWT) : Portorož - Portorose (Slovenia) May 26-31, 1997. Final announcement. Invitation to register. Portorož, 1997. [COBISS.SI-ID 6352941]
363. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Peta mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras" 30. junij do 3. julij 1997 Postojna : jamski spleti. Postojna, 1997. [COBISS.SI-ID 6353197]
364. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Šesta mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", Trenta, 28. junija do 1. julija 1998 : alpski kras. Postojna, 1998. [COBISS.SI-ID 9792045]
365. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Sedma mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", 27. do 30. junija: Jame brez stropa, Postojna 1999. Postojna, 1999. [COBISS.SI-ID 13287469]
366. MIHEVC, Andrej, GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. 9th International karstological school "Classical karst", from June 26th to 29th, 2001. Contact karst. First circular. Postojna, 2000. [COBISS.SI-ID 19074349]
367. MIHEVC, Andrej, GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Deveta mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", 26. do 29. junija 2001. Kontaktni kras. Prvo obvestilo. Postojna, 2000. [COBISS.SI-ID 19074605]
368. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Osma mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", 26. do 29. junija 2000. Udornice. Prvo obvestilo. Postojna, 2000. [COBISS.SI-ID 13827885]
369. MIHEVC, Andrej, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja. 9th International karstological school "Classical karst", Postojna, June 26 to 29, 2001. Contact karst. Second circular. Postojna, 2001. [COBISS.SI-ID 19075117]
370. MIHEVC, Andrej, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja. Deveta mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", Postojna, 26. do 29. junij 2001. Kontaktni kras. Drugo obvestilo. Postojna, 2001. [COBISS.SI-ID 19074861]
371. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Tipi krasa : drugo obvestilo. Postojna, 2002. [COBISS.SI-ID 19829037]
372. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Tipi krasa : prvo obvestilo. Postojna, 2002. [COBISS.SI-ID 19371821]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

373. PETRIČ, Metka. Recharge of karst aquifers : [predavanje: Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci, 15.5.2007]. Rijeka, 15.5.2007. [COBISS.SI-ID 26860589]
374. PETRIČ, Metka. Use of tracer tests with artificial tracers on Slovene karst : vabljeno predavanje, 14. sept. 2017, Državna univerza Gorno Altaisk, Republika Altaj, Rusija. [COBISS.SI-ID 42015021]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

375. SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša. Development challenges in karst regions : sustainable land use planning in the karst of Slovenia : predavanje na IGU 2013, Kyoto Regional Conference, August 4-9, 2013. Kyoto, 5.VIII.2013. [COBISS.SI-ID 36031533]
376. PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Study and management of transboundary karst aquifers, examples from Slovenia : predavanje na The Third Karst Forum between China and Slovenia, 3. nov. 2015, Kunming. [COBISS.SI-ID 39166765]
377. BEZAK, Nejc, LEBAR, Klaudija, BRILLY, Mitja, VIDMAR, Andrej, LOJEN, Sonja, PETRIČ, Metka, RUSJAN, Simon. Stabilni izotopi v hidroloških raziskavah v Sloveniji : predavanje, 36. Goljevščkov spominski dan, Ljubljana, 23. marec 2017. [COBISS.SI-ID 8026977]
378. LEBAR, Klaudija, BEZAK, Nejc, BRILLY, Mitja, VIDMAR, Andrej, PETRIČ, Metka, LOJEN, Sonja, RUSJAN, Simon. Modeliranje hidrološkega odziva nehomogenega porečja Ljubljanice : predavanje, 37. Goljevščkov spominski dan, Ljubljana, 29. marec 2018. [COBISS.SI-ID 8377953]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

379. PETRIČ, Metka. Landfills on karst in Slovenia and monitoring of their impact on groundwater : [vabljeno predavanje] Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Beograd, 2006. [COBISS.SI-ID 25098797]
380. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka. Karst hydrogeological research methods : vabljeno predavanje na "The International Workshop on Methods of Karst Hydrogeological Investigation and Aquifier Vulnerability Mapping, Yunnan, China", Kunming, China, 24.VI.2013. Kunming, 2013. [COBISS.SI-ID 36029229]
381. PETRIČ, Metka. Vulnerability and risk mapping of karst aquifier : vabljeno predavanje na "The International Workshop on Methods of Karst Hydrogeological Investigation and Aquifier Vulnerability Mapping, Yunnan, China", Kunming, China, 24.VI.2013. Kunming, 2013. [COBISS.SI-ID 36029485]
382. ZUPAN HAJNA, Nadja, AL FARRAJ AL KETBI, Asma, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, MULEC, Janez. Karst and caves prospection in Ras Al-Khaimah, UAE : vabljeno uvodno predavanje na znanstvenem srečanju Karstology in Arid Regions, Abu Dhabi, 25. jan. 2016. [COBISS.SI-ID 39451181]

3.25 Druga izvedena dela

383. MIHEVC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja, GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Dvanajsta mednarodna krasoslovna šola "Klasični Kras", od 21. do 24. junija 2004. Datacije jamskih sedimentov. Prvo obvestilo. Postojna, december 2003. [COBISS.SI-ID 22848045]
384. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. 13. mednarodna krasoslovna šola "Klasični Kras", od 27. do 30. junij 2005. Kras v različnih kamninah. Prvo obvestilo. Postojna, januar 2005. [COBISS.SI-ID 23415341]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

385. PETRIČ, Metka (urednik). Programme and abstracts of papers. Postojna: Speleological Association of Slovenia: Karst Research Institute ZRC SAZU: Notranjski muzej, 1996. [42] str. [COBISS.SI-ID 3980845]
386. PETRIČ, Metka (urednik), PEZDIČ, Jože (urednik), TRČEK, Branka (urednik), VESELIČ, Miran (urednik). Groundwater in geological engineering. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, 2003. 451 str., ilustr. RMZ - Materials and geoenvironment, Let. 50, št. 1. ISSN 1408-7073. [COBISS.SI-ID 420702]
387. Sustainable management of natural and environmental resources on karst. Postojna: Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovene Academy of Sciences and Arts, 2006. 51 str., ilustr., graf. prikazi, zvd. [COBISS.SI-ID 25711661]
388. Management of transboundary karst aquifers. Postojna: Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2007. 36 str., ilustr., graf. prikazi, zvd. [COBISS.SI-ID 26712109]
389. Management of transboundary karst aquifers. Postojna: Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2007. loč. pag., ilustr., graf. prikazi, zvd. [COBISS.SI-ID 638558]
390. KNEZ, Martin (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 1, Voda = Karstology and development challenges on karst. 1, Water. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2011. 167 str., ilustr. Carsologica, 13. ISBN 978-961-254-334-1, ISBN 978-961-05-0299-9. ISSN 1854-2964. DOI: 10.3986/9789610502999. [COBISS.SI-ID 258948608]
391. CULVER, David C., DEBEVEC, Bogdan, KNEZ, Martin, KOVAČIČ, Gregor, KRANJC, Andrej, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SEMEJA, Aleš, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 2, Gradnja, turizem, ekologija, varovanje = Karstology and development challenges on karst. 2, Construction, tourism, ecology, protection. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2012. 199 str., ilustr. Carsologica, 14. ISBN 978-961-254-340-2, ISBN 978-961-05-0333-0. ISSN 1854-2964. DOI: 10.3986/9789610503330. [COBISS.SI-ID 259195648]
392. BIONDIĆ, Ranko, BRUN, Clarissa, CRNKO, Tamara, DIKOVIĆ, Sonja, KOGOVŠEK, Janja, KOŽELJ, Alenka, MALEČKAR, Franc, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRETNAR, Gorazd, RADIŠIĆ, Maja, RAVBAR, Nataša, RUBINIĆ, Josip, RUŽIĆ, Igor, ZUPAN HAJNA, Nadja, ZUPAN HAJNA, Nadja (urednik), RAVBAR, Nataša (urednik), RUBINIĆ, Josip (urednik), PETRIČ, Metka (urednik). Life and water on Karst : monitoring of transboundary water resources of Northern Istria. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. VII, 151 str., ilustr. ISBN 978-961-254-819-3, ISBN 978-961-05-0384-2. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/view/1036/4408/546-2, DOI: 10.3986/9789610503842. [COBISS.SI-ID 281077504]
393. BLATNIK, Matej (urednik), GABROVŠEK, Franci (urednik), KOGOVŠEK, Blaž (urednik), MAYAUD, Cyril (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), RAVBAR, Nataša (urednik). Karst hydrogeology - research trends and applications : abstracts & guide book = Kraška hidrogeologija - raziskovalni trendi in uporaba izsledkov : povzetki & vodnik. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. 138 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-05-0196-1. [COBISS.SI-ID 300322560]
394. BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst. Cham: Springer, cop. 2020. XII, 222 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. Advances in karst science. ISBN 978-3-030-26826-8. ISSN 2511-2066. DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 17912067]
395. BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst. Cham: Springer, cop. 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XII, 222 str.)). Advances in karst science (Online). ISBN 978-3-030-26827-5. ISSN 2511-2082. https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-26827-5, DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 19305731]
396. Acta carsologica. PETRIČ, Metka (področni urednik 2014-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1974-. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/about, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-MWCGR4RQ, http://search.ebscohost.com/direct.asp?db=a9h&jid=%22B8EQ%22&scope=site. [COBISS.SI-ID 6427138]
397. BLATNIK, Matej (urednik), GABROVŠEK, Franci (urednik), MAYAUD, Cyril (urednik), MIHEVC, Andrej (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), RAVBAR, Nataša (urednik), ZUPAN HAJNA, Nadja (urednik). Regional karstology - local and general aspects : [within international year of caves and karst] : abstracts & guide book : 28th International Karstological School "Classical Karst" = Regionalno krasoslovje - splošni in lokalni vidik : [ob mednarnodnem [!] letu jam in krasa] : povzetki & vodnik : 28. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras" : Postojna, 2021. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. 142 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-05-0561-7. [COBISS.SI-ID 69022979]
398. BLATNIK, Matej (urednik), GABROVŠEK, Franci (urednik), MAYAUD, Cyril (urednik), MIHEVC, Andrej (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), RAVBAR, Nataša (urednik), ZUPAN HAJNA, Nadja (urednik). Regional karstology - local and general aspects : [within International Year of Karst and Caves] : 28th International Karstological School Classical Karst : abstracts & guide book = Regionalno krasoslovje - splošni in lokalni vidik : [ob mednarnodnem [!] letu jam in krasa] : 28. mednarodna krasoslovna šola Klasični kras : povzetki & vodnik. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (142 str.)), ilustr., zvd. ISBN 978-961-05-0556-3. https://iks.zrc-sazu.si/wp-content/uploads/2021/07/VODNIK-MKS-28-2021.pdf. [COBISS.SI-ID 65884931]

Mentor pri doktorskih disertacijah

399. KOVAČIČ, Gregor. Hidrologija kraškega izvira Malenščica in njegovega hidrografskega zaledja : doktorska disertacija. Koper: [G. Kovačič], 2009. 329 str., ilustr., graf. prikazi, zvd. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/doktorske/Kovacic-Gregor.pdf. [COBISS.SI-ID 512547712]
400. KOGOVŠEK, Janja. Značilnosti pretakanja skozi vadozno cono krasa : doktorska disertacija. Nova Gorica: [J. Kogovšek], 2009. XII, 215 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/doktorati/krasoslovje/2Kogovsek.pdf. [COBISS.SI-ID 1143547]

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

401. GICHEVSKI, Biljana. Hydrogeological and speleological research of the spring cave Slatinski Izvor and its recharge area (Republic of Macedonia) : dissertation. Nova Gorica: [B. Gichevski], 2016. XVI, 185 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=2648. [COBISS.SI-ID 4543995]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

402. MAČEK, Špela. Količinsko in kakovostno ovrednotenje vodnih virov v razpoklinskem in kraškem vodonosniku na območju občine Postojna : magistrsko delo. Nova Gorica: [Š. Maček], 2018. XII, 91 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=4031. [COBISS.SI-ID 5219323]
403. MELINC, Teja. Uporaba naravnih sledil za določanje značilnosti kraških izvirov na obrobju Planinskega polja (JZ Slovenija) : magistrsko delo. Nova Gorica: [T. Melinc], 2019. XI, 76 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=4788. [COBISS.SI-ID 5484027]

Mentor pri specialističnih delih

404. PRELOVŠEK, Mitja. Hidrogeološke lastnosti območja med Cerkniškim, Loškim in Bloškim poljem - s poudarkom na Križnih jamah. Modul hidrologija krasa : (seminarska naloga). Postojna: [M. Prelovšek], 2006. 24 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 26516013]

Mentor pri diplomskih delih

405. UDOVIČ, Aleksander. Odlagališča komunalnih odpadkov kot vir onesnaževanja kraških vodnih virov : diplomsko delo. Koper: [A. Udovič], 2008. 114 f., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 512423296]
406. ŠAJN, Petra. Presihajoča jezera na Pivškem in njihov turistični potencial : diplomsko delo. Koper: [P. Šajn], 2009. 112 f., 3 f. pril., [1] f. zganj. zvd., ilustr., zvd. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Sajn-Petra.pdf. [COBISS.SI-ID 512485248]
407. MIHELJ, Katja. Razvoj metode sledenja kraških voda v Sloveniji : diplomsko delo. Koper: [K. Mihelj], 2014. 117 str., ilustr., zvd. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Mihelj-Katja.pdf. [COBISS.SI-ID 1537142724]
408. MIHEC, Andreja. Vplivi prometnic na kraške vodne vire : diplomsko delo. Koper: [A. Mihec], 2016. 96 str., ilustr., graf. prikazi, zvd. https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Mihec-Andreja.pdf. [COBISS.SI-ID 1538635716]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

409. GOŠAR, Doroteja. Water pollution in the impact areas of the two abandoned metal ore mines in Slovenia and Portugal : diploma thesis. Nova Gorica: [D. Gošar], 2015. XI, 86 str., [2] f. pril., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=2005. [COBISS.SI-ID 4048379]
410. VODIR, Lucija. Vpliv hidroloških razmer na kakovost kraških vodnih virov : primer izvira Rižane : diplomsko delo. Nova Gorica: [L. Vodir], 2016. XI, 62 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=2062. [COBISS.SI-ID 4115707]

Mentor - drugo

411. KOVAČIČ, Gregor. Parametrične metode kartiranja občutljivosti kraških vodonosnikov : pregled, primerjava in kritika : seminarska naloga. Ilirska Bistrica: [G. Kovačič], 2003. 77 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512117632]

Prevajalec

412. POPE, Walter. Rudniki živega srebra v Furlaniji. Idrijski razgledi. 36, št. 2 (1991), str. 47-48. ISSN 0019-1523. [COBISS.SI-ID 35258624]
413. Hidrogeološki vidiki varstva kraške podzemne vode : smernice = Hydrogeological aspects of groundwater protection in karstic areas : guidelines. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, 1996. 15 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 63336448]
414. HODALIČ, Jorg (urednik). Varstvo kraške podzemne vode : smernice. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, 1996. 15 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 208716]
415. KEYSSLER, Johann Georg. Znameniti popotniki v Idriji. Idrijski razgledi. 1996, 41, št. 2, str. 78-83. ISSN 0019-1523. [COBISS.SI-ID 4717101]
416. RUSSELL, John. Idrija, Kranjska. Idrijski razgledi. 1997, št. 1, str. 58-69, ilustr. ISSN 0019-1523. [COBISS.SI-ID 5322029]
417. HENTY, Georg Alfred. Ilirja. Idrijski razgledi. 2002, 47, št. 2, str. 154-157. ISSN 0019-1523. [COBISS.SI-ID 126402048]

Somentor pri doktorskih disertacijah

418. KOGOVŠEK, Janja. Značilnosti pretakanja skozi vadozno cono krasa : doktorska disertacija. Nova Gorica: [J. Kogovšek], 2009. XII, 215 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/doktorati/krasoslovje/2Kogovsek.pdf. [COBISS.SI-ID 1143547]

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

419. KOCJAN, Mihaela. Pokrajina številnih nasprotij - okoljsko vprašljiva pozidava in ohranjanje Krasa : magistrsko delo. Koper: [M. Kocjan], 2013. 221 str., ilustr. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/mag-bolon/Kocjan-Mihaela.pdf. [COBISS.SI-ID 36030765]

Intervjuvanec

420. VIČIČ, Helena, TRČEK, Petra, BEVČIČ, Alenka. Voda je še vedno zdrava. Notranjsko-kraške novice, Ekoregija : priloga Notranjsko-kraških novic. 11. apr. 2008, letn. 7, št. 7, portret. ISSN 1854-5726, ISSN 1855-3842. [COBISS.SI-ID 7267512]
421. RUPNIK ŽENKO, Veronika (avtor, oseba, ki intervjuva). Prisluhnejo jim tudi investitorji : 70 let Inštituta za raziskovanje krasa. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 1. dec. 2017, leto 71, št. 278, str. 16, ilustr. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 42289709]

Fotograf

422. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Značilnosti pretakanja vode v krasu. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Kras : [trajnostni razvoj kraške pokrajine]. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. Str. 59-63, ilustr. ISBN 978-961-254-096-8. [COBISS.SI-ID 29373997]
423. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka. Sledilni poskusi na krasu. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Kras : [trajnostni razvoj kraške pokrajine]. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. Str. 64-68, ilustr. ISBN 978-961-254-096-8. [COBISS.SI-ID 29374253]
424. KOGOVŠEK, Janja, PIPAN, Tanja. Kemijsko-fizikalne in biološke metode za ocenjevanje kakovosti kraških vodnih virov. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Kras : [trajnostni razvoj kraške pokrajine]. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. Str. 69-71, ilustr. ISBN 978-961-254-096-8. [COBISS.SI-ID 29374765]
425. PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Kraški vodni viri in njihovo varovanje. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Kras : [trajnostni razvoj kraške pokrajine]. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. Str. 81-84, ilustr. ISBN 978-961-254-096-8. [COBISS.SI-ID 29375533]
426. KOVAČIČ, Gregor (avtor, fotograf). Kraški izvir Malenščica in njegovo zaledje : hidrološka študija s poudarkom na analizi časovnih vrst. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2011. 408 str., ilustr., graf. prikazi, zvd. Knjižnica Annales Majora. ISBN 978-961-6732-27-7. [COBISS.SI-ID 258344960]
427. ZUPAN HAJNA, Nadja (avtor, fotograf). Karst, caves and people. 1st ed. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2021. 171 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-05-0491-7. [COBISS.SI-ID 37313539]

Recenzent

428. KOGOVŠEK, Janja. Characteristics of percolation through the karst vadose zone. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2010. 168 str., ilustr. Carsologica, 10. ISBN 978-961-254-225-2. [COBISS.SI-ID 252839680]
429. KOVAČIČ, Gregor (avtor, fotograf). Kraški izvir Malenščica in njegovo zaledje : hidrološka študija s poudarkom na analizi časovnih vrst. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2011. 408 str., ilustr., graf. prikazi, zvd. Knjižnica Annales Majora. ISBN 978-961-6732-27-7. [COBISS.SI-ID 258344960]
430. JAMNIK, Brigita, JANŽA, Mitja, SMREKAR, Aleš, BREG VALJAVEC, Mateja (avtor, fotograf), CERAR, Sonja, COSMA, Claudia, HRIBERNIK, Katarina, KRIVIC, Matija, MEGLIČ, Petra (avtor, fotograf), PESTOTNIK, Simona, PIEPENBRINK, Matthias (avtor, fotograf), PODBOJ, Martin, POLAJNAR HORVAT, Katarina, PRESTOR, Joerg, SCHÜTH, Christoph, ŠINIGOJ, Jasna, ŠRAM, Dejan, URBANC, Janko, ŽIBRET, Gorazd, KLADNIK, Drago (urednik), TOPOLE, Maja (urednik). Skrb za pitno vodo. Ljubljana: Založba ZRC, 2014. 123 str., ilustr., zvd. Geografija Slovenije, 31. ISBN 978-961-254-738-7, ISBN 978-961-05-0363-7. ISSN 1580-1594. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/view/951/4036/461-2, DOI: 10.3986/9789610503637. [COBISS.SI-ID 276100864]

Član komisije za zagovor

431. RAVBAR, Nataša. Vulnerability and risk mapping for the protection of Karst waters in Slovenia : dissertation. Nova Gorica: [N. Ravbar], 2007. XV, 243, [36] str., ilustr. http://www.ung.si/~library/doktorati/krasoslovje/1Ravbar.pdf. [COBISS.SI-ID 682235]
432. KOVAČIČ, Gregor. Hidrologija kraškega izvira Malenščica in njegovega hidrografskega zaledja : doktorska disertacija. Koper: [G. Kovačič], 2009. 329 str., ilustr., graf. prikazi, zvd. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/doktorske/Kovacic-Gregor.pdf. [COBISS.SI-ID 512547712]
433. TURK, Janez. Hydrogeological role of large conduits in karst drainage system : examples from the Ljubljanica River catchment area : dissertation. Nova Gorica: [J. Turk], 2010. XXV, 305 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/doktorati/krasoslovje/7Turk.pdf. [COBISS.SI-ID 1491451]

Lektor

434. Hidrogeološki vidiki varstva kraške podzemne vode : smernice = Hydrogeological aspects of groundwater protection in karstic areas : guidelines. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, 1996. 15 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 63336448]

Drugo

435. PUCELJ, Gregor. Raziskovalno sodelovanje, ki traja že 12 let : naši krasoslovci na Kitajskem. Delo, Znanost : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo. [Tiskana izd.]. 24. jul. 2008, leto 50, št. 170, str. 17, fotogr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-7584. http://www.delo.si/clanek/64253. [COBISS.SI-ID 28422957]
436. BOŠNJAK, Dragica (oseba, ki intervjuva), SLABE, Tadej (intervjuvanec). S krasoslovno akademijo do samostojne znanstvene vede : pogovor: dr. Tadej Slabe o raziskovanju krasa v Združenih arabskih emiratih. Delo, Znanost : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo. [Tiskana izd.]. 28.4.2011, letn. 53, št. 97, str. 20, fotogr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-7584. [COBISS.SI-ID 32556589]
437. MAMIĆ, Tino. Država se odziva prepočasi. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 29. mar. 2012, leto 66, št. 74, str. 7, fotogr. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 33932589]
438. RIJAVEC, Rosana. Spoznanja o Krasu zbrana v novi knjižni zbirki. Slovenska tiskovna agencija. 1. apr. 2012, fotogr. ISSN 1854-214X. http://www.sta.si/vest.php?s=s&id=1742572&q=IZRK. [COBISS.SI-ID 33988909]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 20. 11. 2021