COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSTanja PipanOsebna bibliografija za obdobje 1995-2021

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PIPAN, Tanja. Ocenjevanje strupenosti odpadne vode s testnimi organizmi - vodnimi bolhami Daphnia magna. Annales : anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin. [Tiskana izd.]. 1996, let. 6, št. 9, str. 115-120, ilustr. ISSN 0353-8281. [COBISS.SI-ID 4532013]
2. BRANCELJ, Anton, PIPAN, Tanja, ŠIŠKO, Milijan. Four different head shapes in Daphnia hyalina (Leydig) induced by the presence of larvae of Chaoborus flavicans (Meigen). Hydrobiologia. 1996, št. 339, str. 37-45, ilustr. ISSN 0018-8158. [COBISS.SI-ID 4140333]
3. PIPAN, Tanja. Biological assessment of stream water quality - the example of the Reka River (Slovenia) = Biotsko ocenjevanje kakovosti tekočega vodnega ekosistema - primer reke Reke (Slovenija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2000, letn. 29, št. 1, str. 201-222, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 15352365]
4. PIPAN, Tanja. Function feeding groups of macroinvertebrates in the Reka river (Slovenia) = Prehranjevalne skupine velikih nevretenčarjev reke Reke (Slovenija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2000, letn. 29, št. 2, str. 293-301, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 17414957]
5. PIPAN, Tanja, BRANCELJ, Anton. Ratio of copepods (Crustacea: Copepoda) in fauna of percolation water in six karst caves in Slovenia = Delež ceponožcev (Crustacea: Copepoda) v favni preniklih voda v šestih kraških jamah v Sloveniji. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2001, letn. 30, št. 2, str. 257-265, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 19019309]
6. PIPAN, Tanja, BRANCELJ, Anton. The fauna of epikarst : Copepoda (Crustacea) in percolation water of Karst caves in Slovenia. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia naturalis. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 13, št. 2, str. 223-228, ilustr. ISSN 1408-533X. [COBISS.SI-ID 672467]
7. PIPAN, Tanja. Podzemeljska favna ceponožcev v prenikajoči vodi kraških jam. Naše jame : glasilo Jamarske zveze Slovenije. 2003, 45, str. 23-33, ilustr. ISSN 0547-311X. [COBISS.SI-ID 214152448]
8. GERIČ STARE, Barbara, PIPAN, Tanja, MULEC, Janez. Diversity of culturable bacteria and meiofauna in the epikarst of Škocjanske jame Caves (Slovenia) = Raznovrstnost bakterij, ki jih lahko gojimo, in meiofavne iz epikrasa Škocjanskih jam (Slovenia). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 33, št. 1, str. 301-309, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 22368301]
9. PIPAN, Tanja, BRANCELJ, Anton. Distribution patterns of copepods (Crustacea: Copepoda) in percolation water of the Postojnska Jama Cave System (Slovenia). Zoological studies. 2004, 43, 2, str. 206-210, ilustr. ISSN 1021-5506. [COBISS.SI-ID 22520621]
10. PIPAN, Tanja, CULVER, David C. Estimating biodiversity in the epikarstic zone of a West Virginia Cave. Journal of caves and karst studies : a publication of the National Speleological Society. 2005, vol. 67, no. 2, str. 103-109, graf. prikazi. ISSN 1090-6924. [COBISS.SI-ID 24161069]
11. PIPAN, Tanja, CHRISTMAN, Mary, CULVER, David C. Dynamics of epikarst communities : microgeographic pattern and environmental determinants of epikarst copepods in Organ Cave, West Virginia. The American midland naturalist. 2006, vol. 156, issue 1, str. 75-87, zvd., graf. prikazi. ISSN 0003-0031. [COBISS.SI-ID 25510957]
12. PIPAN, Tanja, BLEJEC, Andrej, BRANCELJ, Anton. Multivariate analysis of copepod assemblages in epikarstic waters of some Slovenian caves. Hydrobiologia. 2006, št. 559, str. 213-223, graf. prikazi. ISSN 0018-8158. [COBISS.SI-ID 24875053]
13. CULVER, David C., PIPAN, Tanja, GOTTSTEIN MATOČEC, Sanja. Hypotelminorheic - a unique freshwater habitat. Subterranean biology. 2006, 4, str. 1-7, ilustr. ISSN 1768-1448. [COBISS.SI-ID 26449453]
14. CULVER, David C., PIPAN, Tanja. What does the distribution of stygobiotic copepoda (Crustacea) tell us about their age? = Kaj nam pove razširjenost stigobiontskih ceponožnih rakov (Crustacea: Copepoda) o njihovi starosti?. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2007, 36, 1, str. 87-91, tab. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 26324525]
15. MOLDOVAN, Oana Teodora, PIPAN, Tanja, IEPURE, Sanda, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez. Biodiversity and ecology of fauna in percolating water in selected Slovenian and Romanian caves = Biodiverziteta in ekologija favne v prenikli vodi izbranih slovenskih in romunskih jam. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2007, 36, 3, str. 493-501, ilustr., zvd., graf. prikazi. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 27565101]
16. PIPAN, Tanja, CULVER, David C. Epikarst communities: biodiversity hotspots and potential water tracers. Environmental geology. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 53, št. 2, str. 265-269. ISSN 0943-0105. http://www.springerlink.com/content/1432-0495/. [COBISS.SI-ID 26449197]
17. BONACCI, Ognjen, PIPAN, Tanja, CULVER, David C. Ekohidrologija krša = Karst ecohydrology. Gospodarstvo i okoliš : stručni časopis za tehniku zaštite okoliša i gospodarenje otpadom. 2007, god. 15, br. 88, str. 559-571, graf. prikazi. ISSN 1330-1152. [COBISS.SI-ID 27441453]
18. PIPAN, Tanja, CULVER, David C. Copepod distribution as an indicator of epikarst system connectivity. Hydrogeology journal. 2007, vol. 15, no. 4, str. 817-822, ilustr., graf. prikazi. ISSN 1431-2174. [COBISS.SI-ID 26667053]
19. PIPAN, Tanja, CULVER, David C. Regional species richness in an obligate subterranean dwelling fauna - epikarst copepods. Journal of biogeography. 2007, 34, str. 854-861, ilustr. ISSN 0305-0270. [COBISS.SI-ID 26450221]
20. SIMON, Kevin S., PIPAN, Tanja, CULVER, David C. A conceptual model of the flow and distribution of organic carbon in caves. Journal of caves and karst studies : a publication of the National Speleological Society. 2007, vol. 69, no. 2, str. 279-284, ilustr., zvd., graf. prikazi. ISSN 1090-6924. [COBISS.SI-ID 27349805]
21. PIPAN, Tanja, NAVODNIK OCVIRK, Vesna, JANŽEKOVIČ, Franc, NOVAK, Tone. Studies of the fauna of percolation water of Huda luknja, a cave in isolated karst in Northeast Slovenia = Raziskave favne prenikle vode : primer jame Huda luknja na področju osamelega krasa v severovzhodni Sloveniji. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 37, št. 1, str. 141-151, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 28583469]
22. CULVER, David C., PIPAN, Tanja. Superficial subterranean habitats - gateway to the subterranean realm?. Cave and karst science : the transactions of the British Cave Research Association. 2009, vol. 35, no. 1/2, str. 5-12, ilustr., tab. ISSN 1356-191X. [COBISS.SI-ID 30265645]
23. BONACCI, Ognjen, PIPAN, Tanja, CULVER, David C. A framework for karst ecohydrology. Environmental geology. [Tiskana izd.]. 2009, vol. 56, no. 5, str. 891-900. ISSN 0943-0105. http://dx.doi.org/10.1007/s00254-008-1189-0, DOI: 10.1007/s00254-008-1189-0. [COBISS.SI-ID 29712429]
24. CULVER, David C., PIPAN, Tanja, SCHNEIDER, Katie. Vicariance, dispersal and scale in the aquatic subterranean fauna of karst regions. Freshwater Biology. 2009, issue 4, vol. 54, str. 918-929. ISSN 0046-5070. http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2427.2007.01856.x. [COBISS.SI-ID 27133485]
25. CULVER, David C., PIPAN, Tanja. Climate, abiotic factors, and the evolution of subterranean life = Klima, abiotski dejavniki in evolucija podzemeljskega življenja. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 39, št. 3, str. 577-586, ilustr., graf. prikazi. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 32109101]
26. PIPAN, Tanja, HOLT, Nathan, CULVER, David C. How to protect a diverse, poorly known, inaccessible fauna : identification and protection of source and sink habitats in the epikarst. Aquatic conservation. 2010, 20, str. 748-755, ilustr. ISSN 1052-7613. [COBISS.SI-ID 31919149]
27. SIMON, Kevin S., PIPAN, Tanja, OHNO, Tsutomu, CULVER, David C. Spatial and temporal patterns in abundance and character of dissolved organic matter in two karst aquifers. Fundamental and applied limnology. 2010, vol. 177, nr. 2, str. 81-92. ISSN 1863-9135. [COBISS.SI-ID 31918893]
28. CULVER, David C., HOLSINGER, John R., CHRISTMAN, Mary, PIPAN, Tanja. Morphological differences among eyeless amphipods in the genus Stygobromus dwelling in different subterranean habitats. Journal of crustacean biology. 2010, 30, 1, str. 68-74. ISSN 0278-0372. [COBISS.SI-ID 31033901]
29. PAPI, Federica, PIPAN, Tanja. Ecological studies of an epikarst community in Snežna jama na planini Arto : an ice cave in north central Slovenia = Ekološke raziskave epikraške združbe v Snežni jami na planini Arto : ledeni jami v severni osrednji Sloveniji. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 40, št. 3, str. 505-513, ilustr. ISSN 0583-6050. http://carsologica.zrc-sazu.si/downloads/403/Papi.pdf. [COBISS.SI-ID 33809197]
30. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša. Development challenges in karst regions : sustainable land use planning in the karst of Slovenia. Carbonates and evaporites. 2011, vol. 26, nr. 4, str. 365-380, ilustr. ISSN 0891-2556. http://link.springer.com/article/10.1007/s13146-011-0072-3/fulltext.html, DOI: 10.1007/s13146-011-0072-3. [COBISS.SI-ID 33278253]
31. CULVER, David C., PIPAN, Tanja. Redefining the extent of the aquatic subterranean biotope-shallow subterranean habitats. Ecohydrology. 2011, vol. 4, issue 5, str. 721-730, ilustr., graf. prikazi. ISSN 1936-0584. http://dx.doi.org/10.1002/eco.243, DOI: 10.1002/eco.243. [COBISS.SI-ID 32823853]
32. PIPAN, Tanja, LÓPEZ, Heriberto, OROMÍ, Pedro, POLAK, Slavko, CULVER, David C. Temperature variation and the presence of troglobionts in terrestrial shallow subterranean habitats. Journal of natural history. 2011, letn. 45, št. 3/4, str. 253-273, ilustr. ISSN 0022-2933. DOI: 10.1080/00222933.2010.523797. [COBISS.SI-ID 32055085]
33. PIPAN, Tanja, FIŠER, Cene, NOVAK, Tone, CULVER, David C. Fifty years of the hypotelminorheic: what have we learned? = Petdeset let hipotelminorejika: kaj smo se naučili?. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 41, št. 2/3, str. 275-285, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 35117357]
34. PIPAN, Tanja, CULVER, David C. Organic carbon in shallow subterranean habitats = Organski ogljik v plitvih podzemeljskih habitatih. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 42, št. 2/3, str. 291-300, ilustr. ISSN 0583-6050. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/603/590, DOI: 10.3986/ac.v42i2.603. [COBISS.SI-ID 36063021]
35. PIPAN, Tanja, CULVER, David C. Forty years of epikarst : what biology have we learned?. International journal of speleology. 2013, vol. 42, iss. 3, str. 215-223, ilustr. ISSN 0392-6672. http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1769&context=ijs, DOI: 10.5038/1827-806X.42.3.5. [COBISS.SI-ID 35818797]
36. CULVER, David C., TRONTELJ, Peter, ZAGMAJSTER, Maja, PIPAN, Tanja. Paving the way for standardized and comparable subterranean biodiversity studies. Subterranean biology. 2013, vol. 10, str. 43-50. ISSN 1768-1448. http://dx.doi.org/10.3897/subtbiol.10.4759, DOI: 10.3897/subtbiol.10.4759. [COBISS.SI-ID 2734159]
37. NOVAK, Tone, CSUZDI, Csaba, JANŽEKOVIČ, Franc, PIPAN, Tanja, DEVETAK, Dušan, LIPOVŠEK, Saša. Survival of the epigean dendrodrilus rubidus tenuis (oligochaeta: lumbricidae) in a subterranean environment = Preživetje površinskega deževnika dendrodrilus rubidus tenuis (oligochaeta: lumbricidae) v podzemeljskem okolju. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 43, št. 2/3, str. 331-338, ilustr. ISSN 0583-6050. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/586/1408, DOI: 10.3986/ac.v43i2.586. [COBISS.SI-ID 21149960]
38. FIŠER, Cene, PIPAN, Tanja, CULVER, David C. The vertical extent of groundwater metazoans : an ecological and evolutionary perspective. Bioscience. 2014, vol. 64, issue 11, str. 971-979, ilustr. ISSN 0006-3568. DOI: 10.1093/biosci/biu148. [COBISS.SI-ID 3208783]
39. CULVER, David C., PIPAN, Tanja. Shifting paradigms of the evolution of cave life = Sprememba paradigme o evoluciji jamskega življenja. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 44, št. 3, str. 415-425, ilustr. ISSN 0583-6050. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/1688/3945, DOI: 10.3986/ac.v44i3.1688. [COBISS.SI-ID 39538477]
40. ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez, PIPAN, Tanja. Cave micro-climate and tourism : towards 200 years (1819-2015) at Postojnska jama (Slovenia). Cave and karst science : the transactions of the British Cave Research Association. 2015, vol. 42, no. 2, str. 78-85, ilustr. ISSN 1356-191X. http://bcra.org.uk/pub/candks/index.html?j. [COBISS.SI-ID 38764589]
41. MIHEVC, Andrej (avtor, fotograf), GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOZEL, Peter, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja (avtor, fotograf). Karst in Slovenia. Boletín geológico y minero. Jan.-Mar. 2016, vol. 127, iss. 1, str. 79-97, ilustr. ISSN 0366-0176. http://www.igme.es/boletin/2016/127_1/BG_127-1_Art-6.pdf. [COBISS.SI-ID 39886637]
42. PIPAN, Tanja, CULVER, David C. Contributions to speleobiology appearing in Acta Carsologica = Speleološki prispevki v Acta Carsologica. V: KNEZ, Martin (ur.). IGCP/SIDA 598 : environmental change and sustainability in karst systems (2011-2015). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstveno raziskovalni center SAZU, 2016. Letn. 45, št. 2, str. 123-129, tabele. Acta carsologica, letn. 45, št. 2. ISBN 978-961-254-976-3. ISSN 0583-6050. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/4318/4392, DOI: 10.3986/ac.v45i2.4318. [COBISS.SI-ID 40739117]
43. KOZEL, Peter, PIPAN, Tanja, ŠAJNA, Nina, POLAK, Slavko, NOVAK, Tone. Mitigating the conflict between pitfall-trap sampling and conservation of terrestrial subterranean communities in caves. International journal of speleology. Sep. 2017, [vol.] 46, [iss.] 3, str. 359-368, ilustr. ISSN 0392-6672. http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2123&context=ijs, DOI: 10.5038/1827-806X.46.3.2123. [COBISS.SI-ID 41876525]
44. PIPAN, Tanja, CULVER, David C. The unity and diversity of the subterranean realm with respect to invertebrate body size. Journal of caves and karst studies : a publication of the National Speleological Society. 2017, vol. 79, no. 1, str. 1-9, ilustr. ISSN 1090-6924. https://caves.org/pub/journal/PDF/V79/cave-79-01-full.pdf. [COBISS.SI-ID 41823533]
45. PIPAN, Tanja, CULVER, David C. Aquatic shallow subterranean habitats : general features. Earth sciences. Feb. 2018, vol. 7, iss. 1, str. 1-6, ilustr. ISSN 2328-5974. http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=161&doi=10.11648/j.earth.20180701.11, DOI: 10.11648/j.earth.20180701.11. [COBISS.SI-ID 42289453]
46. MEJIA-ORTIZ, Luis M., PIPAN, Tanja, CULVER, David C., SPROUSE, Peter. The blurred line between photic and aphotic environments : a large Mexican cave with almost no dark zone. International journal of speleology. Jan. 2018, vol. 47, iss. 1, str. 69-80, ilustr. ISSN 0392-6672. DOI: 10.5038/1827-806X.47.1.2155. [COBISS.SI-ID 42387245]
47. PIPAN, Tanja, CULVER, David C., PAPI, Federica, KOZEL, Peter. Partitioning diversity in subterranean invertebrates : the epikarst fauna of Slovenia. PloS one. May 2, 2018, vol. 13, iss. 5, str. 1-19, ilustr. ISSN 1932-6203. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0195991, DOI: 10.1371/journal.pone.0195991. [COBISS.SI-ID 42928941]
48. KOZEL, Peter, PIPAN, Tanja, MAMMOLA, Stefano, CULVER, David C., NOVAK, Tone. Distributional dynamics of a specialized subterranean community oppose the classical understanding of the preferred subterranean habitats. Invertebrate biology. Sep. 2019, vol. 138, iss. 3, str. 1-14. ISSN 1077-8306. DOI: 10.1111/ivb.12254. [COBISS.SI-ID 24688904]
financer: Javna Agencija za Raziskovalno Dejavnost RS, Grant/Award Number: Program for young researchers
49. PIPAN, Tanja, PETRIČ, Metka, ŠEBELA, Stanka, CULVER, David C. Analyzing climate change and surface-subsurface interactions using the Postojna Planina Cave System (Slovenia) as a model system. Regional environmental change. Feb. 2019, vol. 19, iss. 2, str. 379-389, ilustr. ISSN 1436-3798. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10113-018-1349-z, DOI: 10.1007/s10113-018-1349-z. [COBISS.SI-ID 42929197]
50. MAMMOLA, Stefano, AMORIM, Isabel R., BICHUETTE, Maria Elina, BORGES, Paulo A. V., CHEEPTHAM, Naowarat, COOPER, Steven J. B., CULVER, David C., DEHARVENG, Louis, EME, David, LOPES FERREIRA, Rodrigo, FIŠER, Cene, FIŠER, Žiga, JUGOVIC, Jure, PIPAN, Tanja, ZAGMAJSTER, Maja, et al. Fundamental research questions in subterranean biology. Biological reviews. 2020, 18 str., ilustr. ISSN 1464-7931. DOI: 10.1111/brv.12642. [COBISS.SI-ID 26314755]
51. PIPAN, Tanja, CHRISTMAN, Mary, CULVER, David C. Abiotic community constraints in extreme environments : epikarst copepods as a model system. Diversity. 2020, vol. 12, iss. 7, 16 str. ISSN 1424-2818. https://www.mdpi.com/1424-2818/12/7/269, DOI: 10.3390/d12070269. [COBISS.SI-ID 22691331]
52. KOZEL, Peter, PIPAN, Tanja. Specialized aquatic subterranean communities are probably most species-rich in the thickest epikarst. Limnologica. 2020, vol. 81, str. 1-9. ISSN 0075-9511. DOI: 10.1016/j.limno.2020.125756. [COBISS.SI-ID 25140744]
financer: ARRS, Programi, P6-0119, SI, Raziskovanje krasa; Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Program za mlade raziskovalce
53. PILOTTO, Francesca, KÜHN, Ingolf, ADRIAN, Rita, ALBER, Renate, ALIGNIER, Audrey, ANDREWS, Christopher, BÄCK, Jaana, BARBARO, Luc, BEAUMONT, Deborah, BEENAERTS, Natalie, PIPAN, Tanja, et al. Meta-analysis of multidecadal biodiversity trends in Europe. Nature communications. 2020, 11, 11 str., ilustr. ISSN 2041-1723. https://www.nature.com/articles/s41467-020-17171-y#auth-2, DOI: 10.1038/s41467-020-17171-y. [COBISS.SI-ID 22692611]
54. MEJIA-ORTIZ, Luis M., CHRISTMAN, Mary, PIPAN, Tanja, CULVER, David C. What's the temperature in tropical caves?. PloS one. Dec. 31, 2020, vol. 15, iss. 12, str. 1-21. ISSN 1932-6203. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0237051, DOI: 10.1371/journal.pone.0237051. [COBISS.SI-ID 46221059]
55. WYNNE, J Judson, HOWARTH, Francis G., MAMMOLA, Stefano, LOPES FERREIRA, Rodrigo, CARDOSO, Pedro, DI LORENZO, Tiziana, GALASSI, Diana Maria Paola, MEDELLIN, Rodrigo A., MILLER, Bruce W., SÁNCHEZ-FERNÁNDEZ, David, FIŠER, Cene, FIŠER, Žiga, PIPAN, Tanja, ZAGMAJSTER, Maja, et al. A conservation roadmap for the subterranean biome. Conservation letters. 13. Aug. 2021, 6 str., ilustr. ISSN 1755-263X. https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/conl.12834, DOI: 10.1111/conl.12834. [COBISS.SI-ID 73031939]
56. POLAK, Slavko, PIPAN, Tanja. The subterranean fauna of Križna Jama, Slovenia. Diversity. 2021, vol. 13, iss. 5, 16 str. ISSN 1424-2818. https://www.mdpi.com/1424-2818/13/5/210, DOI: 10.3390/d13050210. [COBISS.SI-ID 63564547]
57. MEJIA-ORTIZ, Luis M., CHRISTMAN, Mary, PIPAN, Tanja, CULVER, David C. What's the relative humidity in tropical caves?. PloS one. Sept. 22, 2021, vol. 16, iss. 9, 18 str., ilustr. ISSN 1932-6203. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0250396, DOI: 10.1371/journal.pone.0250396. [COBISS.SI-ID 78489347]
58. PRELOVŠEK, Mitja, GABROVŠEK, Franci, KOZEL, Peter, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka. The Škocjan Caves - UNESCO World Heritage Site. V: TROFIMOVA, Elena (ur.), SALOMON, Jean-Nöel (ur.). Preserving world subterranean heritage : natural, cultural and mixed subterranean heritage. [Stuttgart]: Borntraeger Science Publishers, 2021. Vol. 62, str. 49-64, ilustr. Zeitschrift für Geomorphologie, Supplementband, N. F., vol. 62, suppl. issue 3. ISSN 0372-8854, ISSN 0044-2798. DOI: 10.1127/zfg_suppl/2021/0690. [COBISS.SI-ID 56516099]

1.02 Pregledni znanstveni članek

59. MULEC, Janez, MIHEVC, Andrej, PIPAN, Tanja. Presihajoča jezera na Pivškem = Intermittent lakes in the Pivka basin. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 34, št. 3, str. 543-565, ilustr., graf. prikazi. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 24961581]
60. PIPAN, Tanja. Favna presihajočih Pivških jezer = Fauna of the Pivka intermittent lakes. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 34, št. 3, str. 650-659, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 24962861]
61. PIPAN, Tanja, CULVER, David C. Convergence and divergence in the subterranean realm : a reassessment. Biological journal of the Linnean Society. [Print ed.]. sep. 2012, vol. 107, iss. 1, str. 1-14, ilustr. ISSN 0024-4066. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1095-8312.2012.01964.x/full, DOI: 10.1111/j.1095-8312.2012.01964.x. [COBISS.SI-ID 34524717]
62. MAMMOLA, Stefano, PIANO, Elena, CARDOSO, Pedro, VERNON, Philippe, DOMÍNGUEZ-VILLAR, David, CULVER, David C., PIPAN, Tanja, ISAIA, Marco. Climate change going deep : the effects of global climatic alterations on cave ecosystems. The anthropocene review. May 29, 2019, 19 str. ISSN 2053-020X. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2053019619851594, DOI: 10.1177/2053019619851594. [COBISS.SI-ID 44672045]
63. MUSCHE, Martin, ADAMESCU, Mihai, ANGELSTAM, Per, BACHER, Sven, BÄCK, Jaana, BUSS, Heather L., DUFFY, Christopher, FLAIM, Giovanna, GAILLARDET, Jerome, GIANNAKIS, George V., PIPAN, Tanja, et al. Research questions to facilitate the future development of European long-term ecosystem research infrastructures : a horizon scanning exercise. Journal of environmental management. 15 November 2019, vol. 250, str. 1-17, ilustr. ISSN 0301-4797. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479719311971?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.jenvman.2019.109479. [COBISS.SI-ID 45039661]
64. DUMNICKA, Elzbieta, PIPAN, Tanja, CULVER, David C. Habitats and diversity of subterranean macroscopic freshwater invertebrates : main gaps and future trends. Water. 2020, vol. 12, iss. 8, 15 str., ilustr. ISSN 2073-4441. https://www.mdpi.com/2073-4441/12/8/2170, DOI: 10.3390/w12082170. [COBISS.SI-ID 24204035]

1.03 Kratki znanstveni prispevek

65. PIPAN, Tanja, DEHARVENG, Louis, CULVER, David C. Hotspots of subterranean biodiversity. Diversity. 2020, vol. 12, iss. 5, 5 str. ISSN 1424-2818. https://www.mdpi.com/1424-2818/12/5/209/htm, DOI: 10.3390/d12050209. [COBISS.SI-ID 17319683]
66. CULVER, David C., DEHARVENG, Louis, PIPAN, Tanja, BEDOS, Anne. An overview of subterranean biodiversity hotspots. Diversity. 2021, vol. 13, iss. 10, 8 str. ISSN 1424-2818. https://www.mdpi.com/1424-2818/13/10/487, DOI: 10.3390/d13100487. [COBISS.SI-ID 81063171]

1.04 Strokovni članek

67. PIPAN, Tanja. Življenje v jamah = Life in caves. Kras : revija o Krasu in krasu, o ljudeh in njihovem ustvarjanju. [Tiskana izd.]. maj 1997, št. 21, str. 48-53, ilustr. ISSN 1318-3257. [COBISS.SI-ID 4866093]
68. PIPAN, Tanja. ASLO-2000, aquatic sciences: research across boundaries. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2000, letn. 29, št. 2, str. 319-320. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 17419565]
69. PIPAN, Tanja. ASLO-2000, aquatic sciences: research across boundaries. Acta carsologica. [Spletna izd.]. 2000, letn. 29, št. 2. ISSN 1580-2612. http://www.zrc-sazu.si/izrk/carsolog.htm. [COBISS.SI-ID 17426733]
70. PIPAN, Tanja. An interdisciplinary workshop Pattern and process in Balkan biodiversity, Koper (Slovenia), 25-28 September 2001. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2002, letn. 31, št. 2, str. 251-252. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 20250669]
71. PIPAN, Tanja. 8th International conference on copepoda (ICOC), National Taiwan Ocean University, Keelung, Taiwan, July 21-26, 2002. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2002, letn. 31, št. 3, str. 179-180. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 20481837]
72. PIPAN, Tanja. Podzemeljska favna v prenikli vodi Županove jame. Grosupeljski odmevi : glasilo prebivalcev občine Grosuplje. [Tiskana izd.]. dec. 2003, letn. 38 [i. e. 29], št. 12, str. 8. ISSN 1580-0911. [COBISS.SI-ID 21886765]
73. PIPAN, Tanja. Ecological and microgeographical study of an epikarst fauna in West Virginia (USA) = Ekološka in mikrogeografska raziskava epikraške favne v Zahodni Virginiji (ZDA). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 33, št. 2, str. 269-275, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 23065389]
74. PIPAN, Tanja. Trans-KARST 2004, International transdisciplinary conference on development and conservation of karst regions (13th-18th September 2004, Ha Noi, Vietnam). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 33, št. 2, str. 327-329, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 23067693]
75. PIPAN, Tanja. Škocjanske jame sodijo v skupino jam z izjemno bogato podzemno favno : vzorčenje vodne favne ter pregled biodiverzitetnih razmer v ponikalnici Reki in Škocjanskih jamah. Kras : revija o Krasu in krasu, o ljudeh in njihovem ustvarjanju. [Tiskana izd.]. dec. 2007, št. 85, str. 38-41, ilustr. ISSN 1318-3257. [COBISS.SI-ID 27888685]
76. PIPAN, Tanja. Biodiverziteta Postojnsko Planinskega jamskega sistema. Kras : revija o Krasu in krasu, o ljudeh in njihovem ustvarjanju. [Tiskana izd.]. apr. 2008, št. 88, str. 64-66, ilustr. ISSN 1318-3257. [COBISS.SI-ID 13232946]
77. PIPAN, Tanja. Drobni zakladi podzemlja - bistvo, ki je očem skrito?. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. jan. 2010, letn. 20, str. 58-61, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 31034669]
78. PIPAN, Tanja. Presežni slovenski kras : ali izredna pestrost podzemeljske favne Postojnsko-planinskega jamskega sistema. Kras : revija o Krasu in krasu, o ljudeh in njihovem ustvarjanju. [Tiskana izd.]. dec. 2010, št. 105/106, str. 26-27, ilustr. ISSN 1318-3257. [COBISS.SI-ID 32055341]
79. PIPAN, Tanja (avtor, fotograf). Postojnsko-planinski jamski sistem : zakladnica podzemeljske favne. Koledar : za leto ... 2012, str. 122-126, fotogr. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 33339181]
80. PIPAN, Tanja. Drobni zakladi podzemlja : bistvo, očem skrito?. Didakta. mar. 2013, letn. 22, št. 161, str. 41-43, ilustr. ISSN 0354-0421. [COBISS.SI-ID 35505453]

1.05 Poljudni članek

81. PIPAN, Tanja. Notranjski regijski park. The Bulletin : bilten Slovenija. februar/marec 1996, str. 8-9. ISSN 1318-783X. [COBISS.SI-ID 3980589]
82. PIPAN, Tanja (avtor, fotograf). Epikraška favna ali favna v prenikli vodi Škocjanskih jam. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. mar., apr., maj 2017, letn. 79, [št.] 7/8/9, str. 384-391, 446, ilustr. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 64880738]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

83. PIPAN, Tanja, BRANCELJ, Anton. Diversity and peculiarity of epikarst fauna: case study from six caves in Slovenia (Europe). V: JONES, William K. (ur.), CULVER, David C. (ur.), HERMAN, Janet S. (ur.). Epikarst : proceedings of the symposium held October 1 through 4, 2003, Shepherdstown, West Virginia, USA. Charles Town (West Virginia): Karst Waters Institute, cop. 2004. Str. 119-126, ilustr. Special Publication, 9. ISBN 0-9640258-8-4. [COBISS.SI-ID 22520365]
84. PIPAN, Tanja, CULVER, David C. Epikarst - an emerging biodiversity hotspot. V: MOLDOVAN, Oana Teodora (ur.). Abstracts. Cluj-Napoca: Société International de Biospéologie, 2006. Str. 12. ISBN 973-686-901-6. [COBISS.SI-ID 25511981]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

85. PIPAN, Tanja. Neckteeth formation in Daphnia hyalina (Leydig) in the presence of Chaoborus flavicans (Meigen) larvae. V: BRANCELJ, Anton (ur.). Book of abstracts. Ljubljana: National Institute of Biology, 1996. Str. 32. ISBN 961-90363-0-1. [COBISS.SI-ID 4002349]
86. PIPAN, Tanja. Speleological researches for protection and safeguarding of Škocjanske jame. V: Research, conservation, management : Abstracts. Aggtelek-Jósvafő, 1996. Str. 13. [COBISS.SI-ID 4033325]
87. PIPAN, Tanja. Trophic relationships and charasteristic macroinvertebrate communities of the Reka River. V: Research across boundaries : abstracts. [S. l.]: American Society of Limnology and Oceanography, 2000. Str. ss 17-p04. [COBISS.SI-ID 15586605]
88. PIPAN, Tanja, BRANCELJ, Anton. Preliminary researches concerning ecology and dynamics of the subterranean realm - especially of percolating waters and puddles filled with percolation water. V: Speleology in the third millenium: sustainable development of karst environments : proceedings. Brasilia: [s. n.], 2001. 1 el. optični disk (cd rom). [COBISS.SI-ID 18508333]
89. PIPAN, Tanja, BRANCELJ, Anton. Distribution patterns of copepods (Copepoda: Crustacea) in percolating water of the Postojnska jama cave system (Slovenia). V: Abstract book. [s.l.]: The World Association of Copepodologists (WAC), 2002. Str. 137. [COBISS.SI-ID 19823917]
90. PIPAN, Tanja, BRANCELJ, Anton. Distribution patterns of copepods (Crustacea: Copepoda) in percolation water in the karst caves in Slovenia. V: LATELLA, Leonardo (ur.), MEZZANOTTE, Enrico (ur.), TAROCCO, Marco (ur.). Abstracts. Abstracts of the 16th international symposium of biospeleology; 2002 Sep 8-15; Verona. Verona: Societé Internationale de Biospéologie, 2002. Str. 86-87. [COBISS.SI-ID 20156461]
91. PIPAN, Tanja. Epikarst - a promising habitat. [COBISS.SI-ID 22726189]
92. PIPAN, Tanja, CULVER, David C. Epikarst communities: biodiversity hotspots and potential water tracers. V: STEVANOVIĆ, Zoran (ur.), MILANOVIĆ, Petar T. (ur.). Water resources and environmental problems in karst : proceedings of the International conference and field seminars, Belgrade and Kotor / Serbia and Montenegro / 13-19 September 2005. Belgrade: Institute of Hydrogeology, Faculty of Mining and Geology, 2005. Str. 823-830, zvd., graf. prikazi. ISBN 86-7352-144-0. [COBISS.SI-ID 24370989]
93. BONACCI, Ognjen, CULVER, David C., PIPAN, Tanja. Karst ecohydrology. V: Groundwater and ecosystems : proceedings. [Lisbon: Org. odb., 2007]. 8 str. ISBN 978-989-95297-3-1. [COBISS.SI-ID 27137837]
94. SIMON, Kevin S., PIPAN, Tanja, CULVER, David C. Spatial and temporal heterogeneity in the flux of organic carbon in caves. V: Groundwater and ecosystems : proceedings. [Lisbon: Org. odb., 2007]. 10 str., graf. prikazi, zvd. ISBN 978-989-95297-3-1. [COBISS.SI-ID 27133229]
95. CULVER, David C., BOSTON, Penelope, CHRISTMAN, Mary, COLLINS, Valerie, GODWIN, James, HOBBS, Horton, HOLMES, Brian, HOLSINGER, John R., ILIFFE, Thomas M., KREJCA, Jean, PIPAN, Tanja, SCHNEIDER, Katie, ZAGMAJSTER, Maja, et al. Focus group on subterranean biodiversity. V: MARTIN, Jonathan B. (ur.). Frontiers of karst research : proceedings and recommendations of the workshop held May 3 through 5, 2007, San Antonio, Texas, USA. Leesburg, Virginia: Karst Waters Institute, 2008. Str. 98-99. Special Publication, 13. ISBN 978-0-9789976-2-5. [COBISS.SI-ID 29712173]
96. RAVBAR, Nataša, HROVAT, Mojca, BRUN, Clarissa, DIKOVIĆ, Sonja, KOGOVŠEK, Janja, KOŽELJ, Alenka, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRETNAR, Gorazd, RUBINIĆ, Josip, TOMAN, Mihael Jožef, URBANIČ, Gorazd. Kakovostno stanje kraških vodotokov in podlage za njihovo upravljanje. V: CERKVENIK, Stanka (ur.), ROJNIK, Enisa (ur.). Zbornik referatov : simpozij z mednarodno udeležbo. Ljubljana: Slovensko društvo za zaščito voda, 2016. Str. 29-40. ISBN 978-961-6631-10-5. [COBISS.SI-ID 4054095]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

97. PIPAN, Tanja. International Symposium on "Research, Conservation, Management" (1.-5. May 1996, Aggtelek - Jósvafő, Hungary). V: KRANJC, Andrej (ur.). 2nd and 3rd International Karstological School "Classical Karst", Postojna, 1994 and 1995 = 2. in 3. Mednarodna krasoslovna šola "Klasični Kras", Postojna, 1994 in 1995. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za naravoslovne vede: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1996. Str. 463-471. Acta carsologica, letn. 25. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 4137005]
98. PIPAN, Tanja. A historical significance of Egon Pretner for biology = Zgodovinski pomen Egona Pretnerja za biologijo. V: KRANJC, Andrej (ur.). International Symposium "ALCADI '96" = Mednarodni simpozij ["ALCADI '96"], Postojna 1996 = 4. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", Postojna 1996. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1997. Str. 175-195, ilustr. Acta carsologica, 26/2. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 5742381]
99. PIPAN, Tanja. Fauna in the unsaturated zone in the Postojnska jama cave system (Slovenia). V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.). Use of modern technologies in the development of caves for tourism. Postojna: Postojnska jama, turizem, 2004. Str. 181-184, ilustr. ISBN 961-6466-02-X. [COBISS.SI-ID 22690349]
100. PIPAN, Tanja. Epikarst community in Postojna-Planina cave system, Slovenia. V: Sustainable management of natural and environmental resources on karst. Postojna: Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovene Academy of Sciences and Arts, 2006. Str. 44-47, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 25718317]
101. KOZEL, Peter, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja. Afternoon field trip (A) : Postojna Cave System : Tuesday, 19th June 2018, 15:00-20:00 = Popoldansko terensko delo (A) : Postojnski jamski sistem : Torek, 19. junij 2018, 15.00-20.00. V: PRELOVŠEK, Mitja (ur.). Show caves and science : abstracts & guide book = Turistične jame in znanost : povzetki & vodnik. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. Str. 14-21, ilustr. ISBN 978-961-05-0090-2. [COBISS.SI-ID 43363885]

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

102. CULVER, David C., PIPAN, Tanja. Convergence and divergence in the subterranean realm : a reassessment. V: KOVÁČ, Ĺubomir (ur.), et al. Abstract book. 21st International Conference on Subterranean Biology, 2-7 September, 2012, Košice, Slovakia. Košice: Pavol Jozef Šafárik University, 2012. Str. 38. ISBN 978-80-7097-959-4. [COBISS.SI-ID 34834221]
103. PIPAN, Tanja, CULVER, David C. Organic carbon in aquatic shallow subterranean habitats (SSHs). V: KOVÁČ, Ĺubomir (ur.), et al. Abstract book. 21st International Conference on Subterranean Biology, 2-7 September, 2012, Košice, Slovakia. Košice: Pavol Jozef Šafárik University, 2012. Str. 88. ISBN 978-80-7097-959-4. [COBISS.SI-ID 34833965]
104. CULVER, David C., PIPAN, Tanja. Convergence and divergence in caves and shallow subterranean habitats. V: Presentation and poster abstracts. Karst Waters Institute Symposium on Carbon and Boundaries in Karst, January 7 to 11, 2013, Carlsbad, New Mexico USA. Carlsbad: [Karst Waters Institute], 2013. Str. 7. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxrd2lzMjAxM3xneDo2OGM0MDMzODViMDlkZmQ1. [COBISS.SI-ID 35378221]
105. PIPAN, Tanja, CULVER, David C. Patterns of organic carbon in shallow subterranean habitats (SSHs). V: Presentation and poster abstracts. Karst Waters Institute Symposium on Carbon and Boundaries in Karst, January 7 to 11, 2013, Carlsbad, New Mexico USA. Carlsbad: [Karst Waters Institute], 2013. Str. 31. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxrd2lzMjAxM3xneDo2OGM0MDMzODViMDlkZmQ1. [COBISS.SI-ID 35378477]
106. PIPAN, Tanja. Shallow subterranean habitats : patterns and processes : 2° plenary. V: COGONI, Roberto (ur.). Biospeleology Congress : abstracts and photographs exhibition. Biospeleology Congress, Cagliari 7-9 April 2017 = Congresso di Biospeleologia, Cagliari 7-9 Aprile 2017. [S. l.: s. n., 2017]. Str. 49. ISBN 979-12-200-1845-6. [COBISS.SI-ID 41438509]
107. CULVER, David C., PIPAN, Tanja. Ecological and evolutionary classification of subterranean organisms. ARPHA Conference Abstracts. 19. sep. 2018, 1, e29878. ISSN 2603-3925. https://aca.pensoft.net/articles.php?id=29878, DOI: 10.3897/aca.1.e29878. [COBISS.SI-ID 43568941]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

108. BRANCELJ, Anton, PIPAN, Tanja. Micro and macroscale diversity of copepods in the subterranean realm of Slovenia. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia naturalis. [Tiskana izd.]. 2001, letn. 11, št. 1=23, str. 17. ISSN 1408-533X. [COBISS.SI-ID 18753069]
109. PIPAN, Tanja, BRANCELJ, Anton. Preliminary researches concerning ecology and dynamics of the subterranean realm - especially of percolating waters and puddles filled with percolation water. V: Speleology in the third millenium: sustainable development of karst environments : proceedings. Brasilia: [s. n., 2001]. Str. 174. [COBISS.SI-ID 18505005]
110. PIPAN, Tanja, BRANCELJ, Anton. Diversity and peculiarity of the epikarst fauna: a case study from six caves in Slovenia. V: Program. Charles Town: Karst Waters Institute, 2003. [COBISS.SI-ID 22176301]
111. PIPAN, Tanja, CULVER, David C. Copepoda in the epikarst zone of north American caves. V: PATI, Atanu Kumar (ur.). Abstracts. Raipur: Societé Internationale de Biospéologie[!], 2004. Str. 54. [COBISS.SI-ID 23324205]
112. PIPAN, Tanja, CULVER, David C. Epikarst fauna from north American caves. V: Programme and abstracts. Villeurbanne, 2004. Str. 42. [COBISS.SI-ID 23324717]
113. PIPAN, Tanja, CULVER, David C. Microgeographic study of copepods in the epikarst zone of West Virginia caves. V: Abstract book. [S. l.]: The World Association of Copepodologists (WAC), 2005. Str. 109. [COBISS.SI-ID 24212525]
114. PIPAN, Tanja, CULVER, David C. Epikarst fauna from north American caves. V: GIBERT, Janine (ur.). World subterranean biodiversity : proceedings of an international symposium held on 8 - 10 December 2004 in Villeurbane, France. Villeurbanne: [CNRS], 2005. Str. 136. ISBN 2-9525344-0-3. [COBISS.SI-ID 24872237]
115. CULVER, David C., PIPAN, Tanja, GOTTSTEIN MATOČEC, Sanja. The nature of the hypotelminorheic and its fauna. V: MOLDOVAN, Oana Teodora (ur.). Abstracts. Cluj-Napoca: Société International de Biospéologie, 2006. Str. 23. ISBN 973-686-901-6. [COBISS.SI-ID 25512237]
116. PIPAN, Tanja, CULVER, David C. Epikarst - a promising and vulnerable habitat. V: Book of abstracts. Eger: Society for Conservation Biology, 2006. Str. 60. [COBISS.SI-ID 25514541]
117. CULVER, David C., PIPAN, Tanja. Model habitats and model organisms for the study of adaptation to subterranean environments. V: 11th Evolutionary Biology Meeting 2007, September 19-21, Marseilles. Marseilles: AEEB, 2007. http://www.up.univ-mrs.fr/evol-cgr/. [COBISS.SI-ID 27136557]
118. SIMON, Kevin S., PIPAN, Tanja, CULVER, David C. Spatial and temporal heterogeneity in the flux of organic carbon in caves. V: RIBEIRO, Luís (ur.), CHAMBEL, António (ur.), CONDESSO DE MELO, M. Teresa (ur.). Abstract book. 35th Congress of the IAH. Groundwater and Ecosystems, Lisbon, 17-21 September 2007. Lisbon: International Association of Hydrogeologists, 2007. Str. 367-368, graf. prikazi, tab. ISBN 978-989-95297-2-4. [COBISS.SI-ID 27132717]
119. IEPURE, Sanda, PIPAN, Tanja. Biogeography of stygobiotic cyclopoids (Crustacea: Copepoda) from Balkan Peninsula focused on Acanthocyclops Kieferi lineage. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 36, št. 1, str. 221. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 26325549]
120. SCHWARTZ, Benjamin F., DOCTOR, Daniel H., CULVER, David C., GERST, Jonathan, HYDE, Stuart, ORNDORFF, William D., PIPAN, Tanja, REID, Janet Warner, SCHREIBER, Madeline E., et al. Characterizing epikarst hydrogeology using integrated hydrologic, geochemical and biological approaches. V: 2008 Joint Meeting of The Geological Society of America, Soil Science Society of America, American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, Gulf Coast Association of Geological Societies with the Gulf Coast Section of SEPM, Houston, Texas. Texas: Geological Society of America, 2008. http://gsa.confex.com/gsa/2008AM/finalprogram/abstract_148667.htm. [COBISS.SI-ID 29720877]
121. CULVER, David C., PIPAN, Tanja. New insights into subterranean life : superficial subterranean habitats. V: Abstracts [of the] 19th International Symposium of Subterranean Biology, Fremantle, Western Australia, 22-25 September 2008. Fremantle: International Society for Subterranean Biology, 2008. Str. 25. [COBISS.SI-ID 29733421]
122. CULVER, David C., PIPAN, Tanja. Protection of the biota of the Dinaric karst and sustainable development. V: BONACCI, Ognjen (ur.). Abstract book : International Interdisciplinary Scientific Conference, Plitvice Lakes (Croatia), September 23rd-26th, 2009 : sustainability of the karst environment-Dinaric karst and other karst regions. Gospić: Centre for Karst, 2009. Str. 33. [COBISS.SI-ID 30527533]
123. CULVER, David C., PIPAN, Tanja. Shallow subterranean habitats - gateway to the subterranean realm. V: MOŠKRIČ, Ajda (ur.), TRONTELJ, Peter (ur.). Abstract book. Postojna: Organizing committee, 20th International Conference on Subterranean Biology, 2010. Str. 22. ISBN 978-961-269-286-5. [COBISS.SI-ID 31657517]
124. PAPI, Federica, PIPAN, Tanja, CULVER, David C. Ecological studies of an epikarst community in Alpine cave Snežna jama na planini Arto : preliminary results. V: MOŠKRIČ, Ajda (ur.), TRONTELJ, Peter (ur.). Abstract book. Postojna: Organizing committee, 20th International Conference on Subterranean Biology, 2010. Str. 30. ISBN 978-961-269-286-5. [COBISS.SI-ID 31669805]
125. PIPAN, Tanja, CULVER, David C., SIMON, Kevin S. Organic carbon in aquatic shallow subterranean habitats. V: MOŠKRIČ, Ajda (ur.), TRONTELJ, Peter (ur.). Abstract book. Postojna: Organizing committee, 20th International Conference on Subterranean Biology, 2010. Str. 30-31. ISBN 978-961-269-286-5. [COBISS.SI-ID 31670061]
126. PORTER, Megan L., CULVER, David C., PIPAN, Tanja. Molecular diversity of epikarst copepods from John Friends Cave, Maryland, USA. V: MOŠKRIČ, Ajda (ur.), TRONTELJ, Peter (ur.). Abstract book. Postojna: Organizing committee, 20th International Conference on Subterranean Biology, 2010. Str. 31. ISBN 978-961-269-286-5. [COBISS.SI-ID 31670573]
127. PAPI, Federica, PIPAN, Tanja. Ecological studies of epikarst communities : results from caves in Slovenian Alps. V: KOVÁČ, Ĺubomir (ur.), et al. Abstract book. 21st International Conference on Subterranean Biology, 2-7 September, 2012, Košice, Slovakia. Košice: Pavol Jozef Šafárik University, 2012. Str. 86-87. ISBN 978-80-7097-959-4. [COBISS.SI-ID 34834477]
128. ŠTURM, Samo, BELTRAM, Gordana, ZORMAN, Tomaž, PERIC, Borut, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, POLAK, Slavko. Tourism and conservation : monitoring in show caves (Škocjan Caves). V: KOVÁČ, Ĺubomir (ur.), et al. Abstract book. 21st International Conference on Subterranean Biology, 2-7 September, 2012, Košice, Slovakia. Košice: Pavol Jozef Šafárik University, 2012. Str. 102. ISBN 978-80-7097-959-4. [COBISS.SI-ID 34834733]
129. PIPAN, Tanja, CULVER, David C. How should we classify shallow subterranean habitats?. V: PALACIOS VARGAS, José G. (ur.). Abstracts book. 22nd International Conference on Subterranean Biology, 31st August - 5th September 2014, Juriquilla, Querétaro, México. [Querétaro: s. n.], 2014. Str. 24. http://sistemas.fciencias.unam.mx/~22icsb/Download/Abstrac%20Book.pdf. [COBISS.SI-ID 37722413]
130. ŠTURM, Samo, ZORMAN, Tomaž, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, POLAK, Slavko. Management and conservation in show caves (Škocjan Caves, Slovenia). V: PALACIOS VARGAS, José G. (ur.). Abstracts book. 22nd International Conference on Subterranean Biology, 31st August - 5th September 2014, Juriquilla, Querétaro, México. [Querétaro: s. n.], 2014. Str. 32. http://sistemas.fciencias.unam.mx/~22icsb/Download/Abstrac%20Book.pdf. [COBISS.SI-ID 37721645]
131. NIEMILLER, Matthew L, CHRISTMAN, Mary, CULVER, David C., DOCTOR, Daniel H., PIPAN, Tanja, WEARY, David J., YOUNG, J., ZIGLER, K. Patterns of subterranean biodiversity in the Appalachians and interior low plateaus of the United States. V: PALACIOS VARGAS, José G. (ur.). Abstracts book. 22nd International Conference on Subterranean Biology, 31st August - 5th September 2014, Juriquilla, Querétaro, México. [Querétaro: s. n.], 2014. Str. 20. http://sistemas.fciencias.unam.mx/~22icsb/Download/Abstrac%20Book.pdf. [COBISS.SI-ID 37722157]
132. MEJIA-ORTIZ, Luis M., CULVER, David C., PIPAN, Tanja, MARTÍNEZ, Christian O., SPROUSE, Peter. The presence of troglomorphic species in Sistema Muévelo Rico, a large cave with limited dark zones in Quintana Roo, México. V: Abstracts. 23rd International Conference on Subterranean Biology, 13-17 June 2016 Fayetteville, Arkansas, United States of America. [S. l.: s. n.], 2016. Str. 15. http://www.speleobiology.com/icsb2016/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/ICSB_2016_Abstracts_2.pdf. [COBISS.SI-ID 40087597]
133. KOZEL, Peter, PIPAN, Tanja, CULVER, David C., ŠAJNA, Nina, POLAK, Slavko, NOVAK, Tone. Synchronous ceiling-floor pitfall trapping allows study of microdistribution and habitat preferences of terrestrial subterranean fauna in caves. V: Abstracts. 23rd International Conference on Subterranean Biology, 13-17 June 2016 Fayetteville, Arkansas, United States of America. [S. l.: s. n.], 2016. Str. 51. http://www.speleobiology.com/icsb2016/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/ICSB_2016_Abstracts_2.pdf. [COBISS.SI-ID 40018477]
134. PIPAN, Tanja, CULVER, David C. Aquatic shallow subterranean habitats : general features = Vodni plitvi podzemeljski habitati : splošne značilnosti. V: GOSTINČAR, Petra (ur.). Milestones and challenges in karstology : abstracts & guide book = Mejniki in izzivi v krasoslovju : povzetki & vodnik. 25th International Karstological School "Classical Karst", Postojna, 2017 = 25. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", Postojna, 2017. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. Str. 46. ISBN 978-961-05-0004-9. [COBISS.SI-ID 41762093]
135. KNEZ, Martin, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej. Doctoral Degree Program in Karstology. V: Resources for future generations : RFG 2018 : an IUGS event. [Vancouver: s. n., 2018]. 1 str. [COBISS.SI-ID 43267117]
136. KOZEL, Peter, PIPAN, Tanja. Monitoring of obligate subterranean dwelling fauna in Postojna Cave System = Monitoring izključno podzemnega živalstva v Postojnskem jamskem sistemu. V: PRELOVŠEK, Mitja (ur.). Show caves and science : abstracts & guide book = Turistične jame in znanost : povzetki & vodnik. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. Str. 73-74. ISBN 978-961-05-0090-2. [COBISS.SI-ID 43372589]
137. BLATNIK, Matej, ALJANČIČ, Magdalena, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez, PIPAN, Tanja. Importance of multidisciplinary long-term data to assess groundwater quality and its socio-ecological impact in the Postojna-Planina Cave System. V: Book of abstracts. Leipzig: ILTER, 2019. Str. 28-29. http://www.ilter-2019-leipzig.de/assets/abstracts_ilter_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 45250093]
138. VALENTIĆ, Lara, PIPAN, Tanja. Microplastic pollution in karst environment = Onesnaženje kraškega območja z mikroplastiko. V: BLATNIK, Matej (ur.), et al. Karst hydrogeology - research trends and applications : abstracts & guide book = Kraška hidrogeologija - raziskovalni trendi in uporaba izsledkov : povzetki & vodnik. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. Str. 133. ISBN 978-961-05-0196-1. [COBISS.SI-ID 44893741]
139. ALJANČIČ, Magdalena, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka. Research infrastructures and karst science = Raziskovalne infrastrukture in krasoslovje. V: BLATNIK, Matej (ur.), et al. Karst hydrogeology - research trends and applications : abstracts & guide book = Kraška hidrogeologija - raziskovalni trendi in uporaba izsledkov : povzetki & vodnik. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. Str. 118-119. ISBN 978-961-05-0196-1. [COBISS.SI-ID 44887341]
140. KNEZ, Martin, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej. Doctoral study of karstology, the only such programme in the world : (UNESCO Chair on karst education, Slovenia). V: 4th International Symposium and Field Workshop Living with Landscapes : "Adaptation with desert and coastal landscapes" : program and abstracts : ISLL - 4 : Dahab, South Sinai, Egypt, 1-5 November 2020. [S. l.: s. n., 2020]. Str. 53. [COBISS.SI-ID 43600643]
141. ČELIGOJ BIŠČAK, Jasmina, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka, KREBELJ, Matej, ALJANČIČ, Magdalena. Development of research infrastructure (RI) for the international competitiveness of the development of Slovenian RI space - RI-SI-EPOS and RI-SI-LifeWatch = Razvoj raziskovalne infrastrukture (RI) za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora - RI-SI-EPOS in RI-SI-LifeWatch. V: BLATNIK, Matej (ur.), et al. Regional karstology - local and general aspects : [within international year of caves and karst] : abstracts & guide book : 28th International Karstological School "Classical Karst" = Regionalno krasoslovje - splošni in lokalni vidik : [ob mednarnodnem [!] letu jam in krasa] : povzetki & vodnik : 28. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras" : Postojna, 2021. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. Str. 82. ISBN 978-961-05-0561-7. [COBISS.SI-ID 70544643]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

142. PIPAN, Tanja. A historical significance of Egon Pretner for biology. V: PETRIČ, Metka (ur.). Programme and abstracts of papers. Postojna: Speleological Association of Slovenia: Karst Research Institute ZRC SAZU: Notranjski muzej, 1996. [sine pag.]. [COBISS.SI-ID 3981101]
143. PIPAN, Tanja. Fauna in unsaturated zone in the Postojnska jama cave system (Slovenia). V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.). The use of modern technologies in the development of caves for tourism : 4th International ISCA Congress : excursions guide book & abstracts : Postojna, 21-27 October 2002, Slovenija. Postojna: Postojnska jama, turizem: Karst Research Institute ZRC SAZU, 2002. Str. 42-43. [COBISS.SI-ID 20158509]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

144. PIPAN, Tanja. Vegetation characteristics of the Trnovski gozd. V: KRANJC, Andrej (ur.). Karst hydrogeological investigations in south-western Slovenia. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za naravoslovne vede: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1997. Str. 117-122, ilustr. Acta carsologica, let. 6, 1. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 4715565]
145. BRANCELJ, Anton, PIPAN, Tanja. Diversity of copepoda (Crustacea) in the unsaturated zone of karstic caves of Slovenia. V: GRIFFITHS, Huw I. (ur.), KRYŠTUFEK, Boris (ur.), REED, Jane M. (ur.). Balkan biodiversity : pattern and process in the European hotspot. Dordrecht; London: Kluwer Academic, 2004. Str. 323-332. ISBN 1-4020-2853-9. [COBISS.SI-ID 18476505]
146. MULEC, Janez, PIPAN, Tanja. Prst Udin boršta. V: KRANJC, Andrej (ur.). Kraške kulturne pokrajine : edinstveni odnos med človekom in kraškim svetom = Karstic cultural landscapes = architecture of a unique relationship people - territory. Udin boršt. Montebelluna: Museo di Storia Naturale e Archeologia, 2005. Str. 37-41, ilustr. ISBN 88-901411-2-3. [COBISS.SI-ID 24570925]
147. PIPAN, Tanja. Živalstvo Udin boršta. V: KRANJC, Andrej (ur.). Kraške kulturne pokrajine : edinstveni odnos med človekom in kraškim svetom = Karstic cultural landscapes = architecture of a unique relationship people - territory. Udin boršt. Montebelluna: Museo di Storia Naturale e Archeologia, 2005. Str. 47-51, ilustr. ISBN 88-901411-2-3. [COBISS.SI-ID 24571437]
148. CULVER, David C., PIPAN, Tanja. Subterranean ecosystems. V: LEVIN, Simon A. (ur.). Encyclopedia of biodiversity. San Diego [etc.]: Academic Press, cop. 2001. Vol. 5: r-z, str. 1-19, ilustr. ISBN 0-12-226865-2, ISBN 0-12-226866-0, ISBN 0-12-226867-9, ISBN 0-12-226868-7, ISBN 0-12-226869-5, ISBN 0-12-226864-4. [COBISS.SI-ID 27290413]
149. KOGOVŠEK, Janja, PIPAN, Tanja. Kemijsko-fizikalne in biološke metode za ocenjevanje kakovosti kraških vodnih virov. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Kras : [trajnostni razvoj kraške pokrajine]. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. Str. 69-71, ilustr. ISBN 978-961-254-096-8. [COBISS.SI-ID 29374765]
150. KOGOVŠEK, Janja, PIPAN, Tanja. Monitoring fizikalnih, kemijskih in bioloških parametrov v izbranih kraških izvirih, rekah in jami. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Kras : [trajnostni razvoj kraške pokrajine]. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. Str. 72-76, ilustr. ISBN 978-961-254-096-8. [COBISS.SI-ID 29375021]
151. PIPAN, Tanja, MULEC, Janez. Življenje v kraških jamah. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Kras : [trajnostni razvoj kraške pokrajine]. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. Str. 291-294, ilustr. ISBN 978-961-254-096-8. [COBISS.SI-ID 29407533]
152. PIPAN, Tanja, CULVER, David C. Subterranean aquatic ecosystems - groundwater ecology. V: LIKENS, Gene E. (ur.). Encyclopedia of inland waters. [s.l.]: Elsevier, 2009. Str. 433-442. ISBN 978-0-12-370626-3. http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780123706263. [COBISS.SI-ID 29733677]
153. CULVER, David C., PIPAN, Tanja. Caves, as islands. V: GILLESPIE, Rosemary G. (ur.). Encyclopedia of islands. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 2009. Str. 150-153. http://www.ucpress.edu/books/pages/10384.php. [COBISS.SI-ID 30263341]
154. BRANCELJ, Anton, PIPAN, Tanja. Diversity of Copepoda (Crustacea) in the unsaturated zone of karstic caves of Slovenia. V: GRIFFITHS, Ian (ur.), KRYŠTUFEK, Boris (ur.), REED, Jane M. (ur.). Balkan biodiversity : pattern and process in the European hotspot. Dordrecht; Boston; London: Kluwer Academic, cop. 2010. Str. 323-332, ilustr. ISBN 978-90-481-6723-6, ISBN 978-1-4020-2854-0, ISBN 1-4020-2854-7. [COBISS.SI-ID 257079040]
155. POLAK, Slavko, PIPAN, Tanja. Subterranean habitats and fauna, their threats and conservation. V: PRELOVŠEK, Mitja (ur.), ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.). Pressures and protection of the underground karst : cases from Slovenia and Croatia = Pritiski in varovanje podzemnega krasa : primeri iz Slovenije in Hrvaške = Pritisci i zaštita podzemnog krša : primjeri iz Slovenije i Hrvatske. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU: = Karst Research Institute ZRC SAZU, 2011. Str. 23-32, ilustr. ISBN 978-961-254-285-6, ISBN 978-961-05-0311-8. [COBISS.SI-ID 32895789]
156. PIPAN, Tanja, MULEC, Janez, OARGA-MULEC, Andreea. Epikarst fauna of selected caves in Yunnan Province. V: KNEZ, Martin (ur.), et al. South China karst II. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC publishing, 2011. Str. 173-181, ilustr. Carsologica, 12. ISBN 978-961-254-241-2, ISBN 978-961-05-0321-7. [COBISS.SI-ID 32468269]
157. CULVER, David C., BRANCELJ, Anton, PIPAN, Tanja. Epikarst communities. V: WHITE, William Blaine (ur.), CULVER, David C. (ur.). Encyclopedia of caves. 2nd ed. Amsterdam [etc.]: Academic Press, 2012. Str. 288-295, ilustr. ISBN 978-0-12-383832-2. [COBISS.SI-ID 33789997]
158. PIPAN, Tanja, CULVER, David C. Shallow subterranean habitats. V: WHITE, William Blaine (ur.), CULVER, David C. (ur.). Encyclopedia of caves. 2nd ed. Amsterdam [etc.]: Academic Press, 2012. Str. 683-690, ilustr. ISBN 978-0-12-383832-2. [COBISS.SI-ID 33790253]
159. PIPAN, Tanja, CULVER, David C. Wetlands in cave and karst regions. V: WHITE, William Blaine (ur.), CULVER, David C. (ur.). Encyclopedia of caves. 2nd ed. Amsterdam [etc.]: Academic Press, 2012. Str. 897-904, ilustr. ISBN 978-0-12-383832-2. [COBISS.SI-ID 33793069]
160. CULVER, David C., PIPAN, Tanja. Subterranean ecosystems. V: LEVIN, Simon Asher (ur.). Encyclopedia of biodiversity. 2nd ed. San Diego [etc.]: Academic Press, 2013. Vol. 7, str. 49-62, ilustr. ISBN 978-0-123-84719-5. [COBISS.SI-ID 35307053]
161. SIMON, Kevin S., PIPAN, Tanja, CULVER, David C. Spatial and temporal heterogeneity in the flux of organic carbon in caves. V: RIBEIRO, Luís (ur.). Groundwater and ecosystems. Boca Raton etc.: CRC Press, Balkema, 2013. Str. 47-56, ilustr. Selected papers on hydrogeology, 18. ISBN 978-1-138-00033-9, ISBN 978-0-203-49099-0. [COBISS.SI-ID 35967277]
162. RAVBAR, Nataša (avtor, fotograf), KOGOVŠEK, Janja, PIPAN, Tanja. Environmental value and vulnerability of karst resources. V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), et al. Life and water on Karst : monitoring of transboundary water resources of Northern Istria. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Str. 23-34, ilustr. ISBN 978-961-254-819-3, ISBN 978-961-05-0384-2. [COBISS.SI-ID 38812973]
163. PIPAN, Tanja (avtor, fotograf). The role of epikarst fauna as indicators of subterranean aquatic ecosystem health. V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), et al. Life and water on Karst : monitoring of transboundary water resources of Northern Istria. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Str. 75-81, ilustr. ISBN 978-961-254-819-3, ISBN 978-961-05-0384-2. [COBISS.SI-ID 38813997]
164. RAVBAR, Nataša, PETRIČ, Metka, RUBINIĆ, Josip, DIKOVIĆ, Sonja, KOŽELJ, Alenka, PIPAN, Tanja, KOGOVŠEK, Janja. Monitoring the quantitative status and quality of karst water sources. V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), et al. Life and water on Karst : monitoring of transboundary water resources of Northern Istria. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Str. 143-150, ilustr. ISBN 978-961-254-819-3, ISBN 978-961-05-0384-2. [COBISS.SI-ID 38815789]
165. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša, ZUPAN HAJNA, Nadja. Development challenges in karst regions : sustainable land use planning in the karst of Slovenia. V: TROFIMOVA, Elena (ur.), SALOMON, Jean-Nöel (ur.). Preserving karst environments and karst caves : karst dynamics, environments, usage and restauration : towards an international karst preservation system. Stuttgart: Gebrüder Borntraeger, 2016. Str. 293-318. Zeitschrift für Geomorphologie, Supplementband, N. F., vol. 60, suppl. issue 2. ISSN 0372-8854, ISSN 0044-2798. https://www.schweizerbart.de/papers/zfg_suppl/detail/60/86496/Development_challenges_in_karst_regions_sustainable_land_use_planning_in_the_karst_of_Slovenia, DOI: 10.1127/zfg_suppl/2016/00309. [COBISS.SI-ID 40073261]
166. CULVER, David C., PIPAN, Tanja. Insects in caves. V: FOOTTIT, Robert G. (ur.), ADLER, Peter Holdridge (ur.). Insect biodiversity : science and society. Vol. 2. 1st ed. Chichester: Wiley-Blackwell, 2018. Str. 123-152, ilustr. ISBN 978-1-118-94560-5. [COBISS.SI-ID 42858285]
167. CULVER, David C., PIPAN, Tanja. Ecological and evolutionary classifications of subterranean organisms. V: WHITE, William Blaine (ur.), CULVER, David C. (ur.), PIPAN, Tanja (ur.). Encyclopedia of caves. 3rd ed. London [etc.]: Academic Press, an imprint of Elsevier, cop. 2019. Str. 376-379. ISBN 978-0-12-814124-3. [COBISS.SI-ID 44673069]
168. CULVER, David C., BRANCELJ, Anton, PIPAN, Tanja. Epikarst communities. V: WHITE, William Blaine (ur.), CULVER, David C. (ur.), PIPAN, Tanja (ur.). Encyclopedia of caves. 3rd ed. London [etc.]: Academic Press, an imprint of Elsevier, cop. 2019. Str. 399-406, ilustr. ISBN 978-0-12-814124-3. [COBISS.SI-ID 44673325]
169. PIPAN, Tanja, CULVER, David C. Shallow subterranean habitats. V: WHITE, William Blaine (ur.), CULVER, David C. (ur.), PIPAN, Tanja (ur.). Encyclopedia of caves. 3rd ed. London [etc.]: Academic Press, an imprint of Elsevier, cop. 2019. Str. 896-908, ilustr. ISBN 978-0-12-814124-3. [COBISS.SI-ID 44674093]
170. PIPAN, Tanja, CULVER, David C. Wetlands in cave and karst regions. V: WHITE, William Blaine (ur.), CULVER, David C. (ur.), PIPAN, Tanja (ur.). Encyclopedia of caves. 3rd ed. London [etc.]: Academic Press, an imprint of Elsevier, cop. 2019. Str. 1156-1164, ilustr. ISBN 978-0-12-814124-3. [COBISS.SI-ID 44674605]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

171. MULEC, Janez, PIPAN, Tanja. Vegetacija Udin boršta. V: KRANJC, Andrej (ur.). Kraške kulturne pokrajine : edinstveni odnos med človekom in kraškim svetom = Karstic cultural landscapes = architecture of a unique relationship people - territory. Udin boršt. Montebelluna: Museo di Storia Naturale e Archeologia, 2005. Str. 43-45, ilustr. ISBN 88-901411-2-3. [COBISS.SI-ID 24571181]
172. KRANJC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja, PIPAN, Tanja. Osnove krasoslovja. Osnovi pojmi geografije krasa. V: Učno gradivo = Study material. Postojna: Znanstveno raziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa; V Novi Gorici: Fakulteta za podiplomski študij, Podipl. program Krasoslovje, 2006. Str. 1-45, ilustr. [COBISS.SI-ID 26181165]
173. PIPAN, Tanja. Ceponožni rakci - predstavniki podzemeljske favne. V: VIRŠEK, Damjan (ur.). Županova jama : čudežni svet brez sonca : izdano ob 80-letnici odkritja. Grosuplje: Županova jama - turistično in okoljsko društvo, 2006. Str. 53-58, ilustr. [COBISS.SI-ID 123808]
174. KRANJC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja, PIPAN, Tanja. Osnove krasoslovja. Osnovi pojmi geografije krasa. V: Učno gradivo 2 = Study material. Postojna: Znanstveno raziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa; Nova Gorica: Univ., Fak. za podiplomski študij, Podipl. program Krasoslovje, 2007. Str. 1-45, ilustr. [COBISS.SI-ID 26718253]
175. PIPAN, Tanja. Podzemno živalstvo krasa. V: FAKIN BAJEC, Jasna (ur.), et al. Kras in Brkini za radovedneže in ljubitelje. Ljubljana; Nova Gorica: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. Str. 71-73. ISBN 978-961-254-737-0. [COBISS.SI-ID 38110765]

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

176. TURK, Janez, PIPAN, Tanja. Cerkniško polje. Dedi : enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem. ISSN 1855-8739. http://www.dedi.si/dediscina/9-cerknisko-polje. [COBISS.SI-ID 31093805]
177. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka, ZUPAN HAJNA, Nadja, PIPAN, Tanja. Planinska jama. Dedi : enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem. ISSN 1855-8739. http://www.dedi.si/dediscina/89-planinska-jama. [COBISS.SI-ID 31094829]
178. KOGOVŠEK, Janja, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Postojnski jamski sistem. Dedi : enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem. ISSN 1855-8739. http://www.dedi.si/dediscina/83-postojnski-jamski-sistem. [COBISS.SI-ID 31094573]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

179. PIPAN, Tanja. A. Brancelj, J. Dobravec, A. Gaberščik, M. Gabrovec, R. Jačimović, Z. Jeran, G. Kosi, S. Lojen, D. Ogrin, N. Ogrinc, I. Rejec Brancelj, T. Simčič, J. Urbanc, O. Urbanc-Berčič, P. Vreča, G. Muri, M. Šiško: Visokogorska jezera v vzhodnem delu Julijskih Alp - High-mountain lakes in the eastern part of the Julian Alps. Nacionalni inštitut za biologijo in Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 2002. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2002, letn. 31, št. 3, str. 181-182, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 20482093]
180. CULVER, David C., PIPAN, Tanja. Cave ecology : Oana Teodora Moldovan, L'ubomír Kováč, and Stuart Halse, editors, 2018, Springer, Cham, Switzerland, 545 p., 8.8 X 9.4 inches, hardbound $219.00, ISBN 978-3-319-98850-4 e-book $199.70, ISBN 978-3-319-98852-8. Journal of caves and karst studies : a publication of the National Speleological Society. Dec. 2019, vol. 81, no. 4, str. 276-277, ilustr. ISSN 1090-6924. https://caves.org/pub/journal/PDF/v81/81_4_276.pdf. [COBISS.SI-ID 45704493]

1.20 Predgovor, spremna beseda

181. WHITE, William Blaine, CULVER, David C., PIPAN, Tanja. Preface. V: WHITE, William Blaine (ur.), CULVER, David C. (ur.), PIPAN, Tanja (ur.). Encyclopedia of caves. 3rd ed. London [etc.]: Academic Press, an imprint of Elsevier, cop. 2019. Str. xxxi-xxxii. ISBN 978-0-12-814124-3. [COBISS.SI-ID 44672557]

1.22 Intervju

182. PIPAN, Tanja (intervjuvanec), SLABE, Tadej (intervjuvanec), CULVER, David C. (intervjuvanec). Svetovna elita krasoslovcev v Postojni. Delo. [Tiskana izd.]. 14. mar. 2007, leto 49, št. 60, str. 24. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 26315053]
183. PIPAN, Tanja (intervjuvanec). Slovenska raziskovalka s prvo celovito monografijo o plitvih podzemeljskih habitatih. Slovenska tiskovna agencija. 26. dec. 2014. ISSN 1854-214X. https://krog.sta.si/2086893/slovenska-raziskovalka-s-prvo-celovito-monografijo-o-plitvih-podzemeljskih-habitatih, https://www.youtube.com/watch?v=u6Uz4EkFoec. [COBISS.SI-ID 37965613]
184. PIPAN, Tanja (intervjuvanec). Dr. Tanja Pipan: Slovenski kras izjemno zanimiv za krasoslovce s celega sveta. Tromba : agencija za promocijo znanosti, kreativnosti in inovativnosti. 11. nov. 2014. ISSN 2350-5869. http://www.tromba.si/dr-tanja-pipan-slovenski-kras-zanimiv-za-krasoslovce-s-celega-sveta/. [COBISS.SI-ID 37760557]
185. PIPAN, Tanja (intervjuvanec). Rakci, polžki in drugi organizmi na stropu podzemlja : favna v epikrasu : raziskovalka plitvega podzemnega habitata Tanja Pipan odkriva biološko pestrost organizmov v tem okolju. Delo. [Tiskana izd.]. 19. maja 2016, leto 58, št. 115, str. 14, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 11306388]

1.25 Drugi sestavni deli

186. PIPAN, Tanja. Mednarodni simpozij "Research, Conservation, Management". Annales : anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin. [Tiskana izd.]. 1996, let. 6, št. 9, str. 272-273, ilustr. ISSN 0353-8281. [COBISS.SI-ID 4535085]
187. PIPAN, Tanja. Ekološki pogoji za podzemeljsko živalstvo. V: et al. Terensko spoznavanje krasa in okoljskih problemov za potrebe pouka geografije : program strokovnega spopolnjevanja učiteljev geografije, Postojna, 10.-12. april 1997. Postojna: ZRC SAZU Inštitut za raziskovanje krasa, 1997. Str. [43-45]. [COBISS.SI-ID 5637933]
188. PIPAN, Tanja. 8. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras": udornice. Postojna, 26.-29.6.2000. Geografski vestnik : časopis za geografijo in sorodne vede. [Tiskana izd.]. 2000, letn. 72, št. 2, str. 92. ISSN 0350-3895. [COBISS.SI-ID 15422050]
189. PIPAN, Tanja. 8. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras": udornice. Postojna, 26.-29.6.2000. Geografski vestnik. [Spletna izd.]. 2000, letn. 72, št. 2. ISSN 1580-335X. http://www.zrc-sazu.si/zgds/gv.htm. [COBISS.SI-ID 15422306]
190. PIPAN, Tanja. Udornice : osma mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras". Kras : revija o Krasu in krasu, o ljudeh in njihovem ustvarjanju. [Tiskana izd.]. 2000, št. 42, str. 8-9, ilustr. ISSN 1318-3257. [COBISS.SI-ID 17294125]
191. PIPAN, Tanja. Postojnska jama cave system. Biodiversity (Points 2, 5). V: GABROVŠEK, Franci. Evolution of karst : from prekarst to cessation : programme and guide booklet for the excursions, September, 17th-21st, 2002. Postojna: Karst Research Institute ZRC SAZU, 2002. Str. 18-20. [COBISS.SI-ID 20031021]
192. PIPAN, Tanja. Mednarodna konferenca o epikrasu = Interdisciplinary workshop on epikarst. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia naturalis. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 13, št. 2, str. 305. ISSN 1408-533X. [COBISS.SI-ID 675283]
193. SLABE, Tadej (intervjuvanec), PIPAN, Tanja (intervjuvanec), CULVER, David C. (intervjuvanec). Kras v četrti dimenziji. Primorske novice. 14.III.2007, št. 60, str. 11, fotogr. ISSN 0350-4468. [COBISS.SI-ID 9636244]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

194. PIPAN, Tanja. Epikarst - a promising habitat : copepod fauna, its diversity and ecology : a case study from Slovenia (Europe). Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU: = Karst Research Institute at ZRC SAZU; Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2005. 101 str., ilustr., tabele. Carsologica, 5. ISBN 961-6500-90-2, ISBN 978-961-05-0289-0. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/view/611/2576/207-2, DOI: 10.3986/9789610502890. [COBISS.SI-ID 220477696]
195. FONG, Daniel W., CULVER, David C., HOBBS, Horton H., PIPAN, Tanja. The invertebrate cave fauna of West Virginia. 2nd ed. Barrackville: West Virginia Speleological Survey, 2007. 163 str., ilustr. Bulletin, 16. ISBN 978-0-9620636-3-3. [COBISS.SI-ID 27308077]
196. CULVER, David C., PIPAN, Tanja. The biology of caves and other subterranean habitats. New York: Oxford University Press, 2009. XVI, 254 str., ilustr. Biology of habitats. ISBN 978-0-19-921992-6, ISBN 978-0-19-921993-3. [COBISS.SI-ID 29605933]
197. CULVER, David C., DEBEVEC, Bogdan, KNEZ, Martin, KOVAČIČ, Gregor, KRANJC, Andrej, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SEMEJA, Aleš, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 2, Gradnja, turizem, ekologija, varovanje = Karstology and development challenges on karst. 2, Construction, tourism, ecology, protection. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2012. 199 str., ilustr. Carsologica, 14. ISBN 978-961-254-340-2, ISBN 978-961-05-0333-0. ISSN 1854-2964. DOI: 10.3986/9789610503330. [COBISS.SI-ID 259195648]
198. CULVER, David C., PIPAN, Tanja. Shallow subterranean habitats : ecology, evolution, and conservation. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2014. XXII, 258 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. ISBN 978-0-19-964617-3. [COBISS.SI-ID 36933421]
199. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin (avtor, urednik), KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka (avtor, urednik), PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej (avtor, urednik), ŠEBELA, Stanka (avtor, urednik), TURK, Janez, ZUPAN HAJNA, Nadja. The Beka-Ocizla cave system : karstological railway planning in Slovenia. Cham [etc.]: Springer, cop. 2015. X, 102 str., ilustr., zvd. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-04455-2, ISBN 978-3-319-04456-9. DOI: 10.1007/978-3-319-04456-9. [COBISS.SI-ID 56041570]
200. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin (avtor, urednik), KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka (avtor, urednik), PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej (avtor, urednik), ŠEBELA, Stanka (avtor, urednik), TURK, Janez, ZUPAN HAJNA, Nadja. The Beka-Ocizla cave system : karstological railway planning in Slovenia. [S. l.]: Springer, cop. 2015. ilustr. Cave and karst systems of the World. ISBN 978-3-319-04455-2, ISBN 978-3-319-04456-9. http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-04456-9, DOI: 10.1007/978-3-319-04456-9. [COBISS.SI-ID 37815597]
201. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, LIU, Hong, KNEZ, Martin (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst. Cham [etc.]: Springer, cop. 2016. XIII, 324 str., ilustr. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-21202-9. ISSN 2364-4591. DOI: 10.1007/978-3-319-21203-6. [COBISS.SI-ID 38828077]
202. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, LIU, Hong, KNEZ, Martin (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst. Cham: Springer, cop. 2016. XIII, 324 str., ilustr. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-21203-6, ISBN 978-3-319-21202-9. ISSN 2364-4605. http://www.springer.com/gp/book/9783319212029, DOI: 10.1007/978-3-319-21203-6. [COBISS.SI-ID 39082541]
203. BIONDIĆ, Ranko, BRUN, Clarissa, CRNKO, Tamara, DIKOVIĆ, Sonja, KOGOVŠEK, Janja, KOŽELJ, Alenka, MALEČKAR, Franc, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka (avtor, urednik), PIPAN, Tanja, PRETNAR, Gorazd, RADIŠIĆ, Maja, RAVBAR, Nataša (avtor, urednik), RUBINIĆ, Josip (avtor, urednik), RUŽIĆ, Igor, ZUPAN HAJNA, Nadja (avtor, urednik). Life and water on Karst : monitoring of transboundary water resources of Northern Istria. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. VII, 151 str., ilustr. ISBN 978-961-254-819-3, ISBN 978-961-05-0001-8. [COBISS.SI-ID 289947648]
204. CULVER, David C., PIPAN, Tanja. The biology of caves and other subterranean habitats. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2019. XX, 301 str., ilustr. Biology of habitats. ISBN 978-0-19-882076-5, ISBN 978-0-19-882077-2. [COBISS.SI-ID 44574765]
205. BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst. Cham: Springer, cop. 2020. XII, 222 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. Advances in karst science. ISBN 978-3-030-26826-8. ISSN 2511-2066. DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 17912067]
206. BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst. Cham: Springer, cop. 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XII, 222 str.)). Advances in karst science (Online). ISBN 978-3-030-26827-5. ISSN 2511-2082. https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-26827-5, DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 19305731]

2.05 Drugo učno gradivo

207. KRANJC, Andrej, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej, PIPAN, Tanja, KNEZ, Martin. Terensko spoznavanje krasa in okoljskih problemov za potrebe pouka geografije : program strokovnega spopolnjevanja učiteljev geografije, Postojna, 10.-12. april 1997. Postojna: ZRC SAZU Inštitut za raziskovanje krasa, 1997. [50] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3322978]
208. KRANJC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja, PIPAN, Tanja. Elementi geografije krasa : učno gradivo za predmet "Geografija krasa". Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU Postojna, 2006. [32] f. [COBISS.SI-ID 24683821]

2.08 Doktorska disertacija

209. PIPAN, Tanja. Ekologija ceponožnih rakov (Crustacea: Copepoda) v prenikajoči vodi izbranih kraških jam : doktorska disertacija = Ecology of copepods (Crustacea: Copepoda) in percolation water of the selected karst caves : dissertation thesis. Ljubljana: [T. Pipan], 2003. XIII, 130 f., ilustr., graf. prikazi, pril. [COBISS.SI-ID 1245007]

2.09 Magistrsko delo

210. PIPAN, Tanja. Trofični odnosi in značilne združbe velikih nevretenčarjev reke Reke : magistrsko delo = Trophic relationships and charasteristic macroinvertebrate communities of the Reka river : master of science thesis. Ljubljana: [T. Pipan], 1999. XII, 99 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 554063]

2.11 Diplomsko delo

211. PIPAN, Tanja. Nastajanje obrambnih trnov pri vodnih bolhah Daphnia hyalina v stiku z ličinkami Chaoborus flavicans : diplomska naloga = Neckteeth formation in Daphnia hyalina in the presence of Chaoborus flavicans larvae : graduation thesis. Ljubljana: [T. Čelhar], 1995. XI, 87 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 390991]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

212. KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez, ZUPAN HAJNA, Nadja. Geološko geomehanske raziskave in raziskave krasa za potrebe izdelave projektne dokumentacije za fazo PGD za drugi tir železniške proge Divača-Koper, odsek Divača-Črni Kal : poročilo s področja krasoslovja : zakraselosti med Divačo in Črnim kalom. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2012. 179 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 33889581]
213. PIPAN, Tanja. Ocena stanja in vzpostavitve monitoringa v prenikli vodi v sistemu Škocjanskih jam : zaključno poročilo. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2013. 28 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 35967533]
214. KNEZ, Martin, PRELOVŠEK, Mitja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej. Strokovne podlage za določitev morebitnega vpliva načrtovanih variant AC Postojna/Divača - Jelšane na vplivno območje Škocjanskih jam : (vpliv na neokrnjenost kot dejavnik izjemne splošne vrednosti). Postojna: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2014. 80 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 41880109]
215. PIPAN, Tanja (avtor, urednik), PEČNIK, Mateja, DROLE, Franjo, KOZEL, Peter. Inventarizacija jamske favne na Kočevskem : poročilo o rezultatih raziskave pred sanacijskim čiščenjem jam : Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko : LIFE Kočevsko. Kočevje: [s. n.], 2016. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 39538733]
216. PIPAN, Tanja, KOZEL, Peter, DROLE, Franjo. Inventarizacija jamske favne na Kočevskem - poročilo o rezultatih raziskave po izvedbi sanacije jam : ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko, LIFE Kočevsko. Kočevje: [s. n.], 2018. 23 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 43331885]
217. PIPAN, Tanja (sodelavec pri raziskavi), et al. Strategy report on research infrastructures : roadmap 2018. [S. l.: ESFRI, 2018]. 227 str., ilustr. ISBN 978-88-943243-2-7, ISBN 978-88-943243-3-4. http://roadmap2018.esfri.eu/. [COBISS.SI-ID 43705901]
218. MULEC, Janez, KOZEL, Peter, PIPAN, Tanja. Vpliv nekdanjega odlagališča Globovnik Tovarne organskih kislin (TOK) iz Ilirske Bistrice na okolje, kvalifikacijske vrste s seznama Natura 2000 in podzemlje Škocjanskih jam. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2018. 22 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 42741549]
219. KNEZ, Martin, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), GABROVŠEK, Franci, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, KUKULJAN, Lovel, MAYAUD, Cyril, ALJANČIČ, Magdalena, DRAME, Leon, DROLE, Franjo, ZADEL, Mateja. Krasoslovna interpretacija raziskav : zbirno poročilo : izvedba dopolnilnih strukturno geoloških, hidrogeoloških, krasoslovnih in geotehniških raziskav za PZI drugega tira železniške proge med Divačo in Koprom : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 74 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45417005]
financer: Investitor: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
220. KNEZ, Martin, BLATNIK, Matej, GABROVŠEK, Franci, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej. Izdelava okoljske, investicijske in ostale dokumentacije v postopku državnega prostorskega načrtovanja za dvotirnost nove železniške proge Divača - Koper. Krasoslovna študija. [S. l.: s. n.], 2021. 135 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 57460227]
financer: Investitor Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, št. projekta 200436/1, vodja projekta Edmund Škerbec
221. ŠEBELA, Stanka, BLATNIK, Matej, GABROVŠEK, Franci, KOZEL, Peter, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ZUPAN HAJNA, Nadja, ŠEBELA, Stanka (urednik). Končno poročilo o delu na projektu Krasoslovne raziskave za trajnostno rabo Škocjanskih jam kot svetovne dediščine (ARRS L7-8268) 2017 - 2020. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2021. 114 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 50522627]
financer: Naročnik Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2, 6215 Divača; izvajalec Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, Titov trg 2, 6230 Postojna
222. PIPAN, Tanja, ALJANČIČ, Magdalena, ČELIGOJ BIŠČAK, Jasmina, FERLAN, Mitja, FIŠER, Cene, KREBELJ, Matej, PIPENBAHER, Nataša, RAMŠAK, Andreja, TREKMAN, Adrijana, VILHAR, Urša. Končno poročilo o izvajanju operacije RI-SI-LifeWatch. [S. l.: ZRC SAZU, 2021]. 29 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 81063427]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

223. KRANJC, Andrej, KOGOVŠEK, Janja, ŠEBELA, Stanka, PIPAN, Tanja, BRICELJ, Mihael, TRIŠIČ, Niko. Širjenje škodljivih snovi v Krasu - sledila in modeli v različnih vodonosnikih : 7.SWT. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje Krasa, 1996. 33 f., [14] f. pril. dokazil, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 41763585]
224. KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, DROLE, Franjo, HAJNA, Jurij. Krasoslovna-speleološka in biospeleološka študija drugega tira predvidene železniške proge Divača - Koper, varianta 1/2. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2000. [34] f., pril. [COBISS.SI-ID 17341997]
225. MIHEVC, Andrej, KRANJC, Andrej, PIPAN, Tanja, RAVBAR, Nataša. Gradivo za pripravo naravovarstvenih pogojev pri koncesijski pogodbi za rabo Postojnskega jamskega spleta. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, apr. 2002. [9 f.], pril., zvd. [COBISS.SI-ID 20652589]
226. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej. Ocena vplivov načrtovanih posegov na Škocjanske jame. 1, Opis in ocena trenutnega stanja. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti: = Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2006. 80 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 229889536]
227. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Preveritev možnosti gradnje nove dvotirne proge Divača - Koper na trasi I/3 in preveritev možnosti priklopa nove dvotirne konvencionalne proge iz smeri Trsta. 1.0, Preveritev možnosti gradnje nove dvotirne proge Divača - Koper na trasi I/3 : zasnovalna študija. Ljubljana, 2007. 107 f., pril., ilustr. Elaborat s področja krasoslovja, 1.12. [COBISS.SI-ID 26515245]
228. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Preveritev možnosti gradnje nove dvotirne proge Divača - Koper na trasi I/3 in preveritev možnosti priklopa nove dvotirne konvencionalne proge iz smeri Trsta. 2.0, Preveritev možnosti priklopa nove dvotirne konvencionalne proge iz smeri Trsta : zasnovalna študija. Ljubljana, 2007. 51 f., pril., ilustr. Elaborat s področja krasoslovja, 2.12. [COBISS.SI-ID 26513197]
229. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Študija izvedljivosti nove železniške povezave Trst - Divača (CROSS-5), Interreg III/A : elaborat s področja krasoslovja (1.del) : 1. vmesno strokovno poročilo. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2007. 8 f., [3] pril., ilustr., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 28817709]
230. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Študija izvedljivosti nove železniške povezave Trst - Divača (CROSS-5), Interreg III/A. 3.9, Elaborat "Krasoslovna študija" : 3. vmesno strokovno poročilo. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2008. 9 f., [3] pril., ilustr., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 28816429]
231. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Študija izvedljivosti nove železniške povezave Trst - Divača (CROSS-5), Interreg III/A : povzetek 2. vmesnega strokovnega poročila. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2008. 9 f., [3] pril., ilustr., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 28817453]
232. CULVER, David C., PIPAN, Tanja. Fauna of dripping water in caves as monitors of cave ecosystem health : final report. [Postojna: Karst Research Institute, ZRC-SAZU, 2009]. 20 f. [COBISS.SI-ID 30277933]
233. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Izvedba geološko geomehanskih raziskav in raziskav krasa za potrebe izdelave projektne dokumentacije za fazo PGD za novo dvotirno progo Trst - Divača, odsek Cepišče - Divača : poročilo 1. faze. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2010. 22 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 31248941]
234. GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, POLAK, Slavko, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez, ŠEBELA, Stanka (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2009 : pogodba o strokovnem nadzoru in svetovanju pri upravljanju z jamskimi sistemi : pogodba o financiranju klimatskega in biološkega monitoringa jamskih sistemov. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2010. 49 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 31193133]
235. GABROVŠEK, Franci, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez, ŠEBELA, Stanka (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2010. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2011. 54 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 32315949]
236. GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez, ŠEBELA, Stanka (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2011. Postojna: [Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU], 2012. 46 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 33890093]
237. GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez, ŠEBELA, Stanka (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2012. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2013. 49 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 35502637]
238. ŠEBELA, Stanka, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka (urednik). Kratko poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v obdobju 2009-2013 in predlogi za 2014-2018. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2014. [6] str. [COBISS.SI-ID 37206573]
239. GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, ŠEBELA, Stanka (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2013. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2014. 72 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 37206317]
240. KOGOVŠEK, Janja, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, ŠEBELA, Stanka (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2014. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2015. 56 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 38277421]
241. GABROVŠEK, Franci, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, ŠEBELA, Stanka (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2015. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2016. 66 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 39837997]
242. BOŽNAR, Marija, GABROVŠEK, Franci, GRAŠIČ, Boštjan, KOZEL, Peter, MLAKAR, Primož, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, ŠEBELA, Stanka (urednik). Fazno poročilo za leto 2017 o delu na projektu Krasoslovne raziskave za trajnostno rabo Škocjanskih jam kot svetovne dediščine (ARRS L7-8268). Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2017. 14 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 42431021]
243. GABROVŠEK, Franci, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, ŠEBELA, Stanka (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2016. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2017. 81 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 41601069]
244. BLATNIK, Matej, GABROVŠEK, Franci, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, ŠEBELA, Stanka (urednik). Fazno poročilo za leto 2018 o delu na projektu Krasoslovne raziskave za trajnostno rabo Škocjanskih jam kot svetovne dediščine (ARRS L7-8268). Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2018. 49 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 44044589]
245. PRESTOR, Joerg, PETKOVŠEK, Borut, FUX, Julija, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), KNEZ, Martin, CELARC, Bogomir, VUKADIN, Vladimir, RATEJ, Jože, ŽIBERT, Marko, ATANACKOV, Jure, MERHAR, Brane, SKOK, Jurij, RUPNIK, Jaka, GERŠAK, Andraž, OTONIČAR, Bojan, KRALJIČ-KENK, Mirjana, MEŠIĆ, Nedžad, VRANČIČ, Marjeta, JEŽ, Jernej, KOŠIR, Adrijan, TRAJANOVA, Mirka, MARKELJ, Anže, MILANIČ, Blaž, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, ŽIVEC, Tina, HOBLAJ, Robert, ŠPORIN, Jurij. 9/19D-T1 geološko-geotehnični elaborat s sintezo vseh preiskav za predor T1 : (s področja hidrogeologije, krasoslovja, strukturne geologije in geomehanike) : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 79 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 44422701]
financer: Oznaka elaborata: 9/19D-T1, Investitor: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
246. ŠEBELA, Stanka, BLATNIK, Matej, GABROVŠEK, Franci, KOZEL, Peter, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka (urednik). Fazno poročilo za leto 2019 o delu na projektu Krasoslovne raziskave za trajnostno rabo Škocjanskih jam kot svetovne dediščine (ARRS L7-8268). Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2019. 74 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 45656365]
financer: Naročnik Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2, 6215 Divača; Izvajalec: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, Titov trg 2, 6230 Postojna (ARRS L7-8268)
247. GABROVŠEK, Franci, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka. Kratko poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v obdobju 2014-2018 in predlogi za 2019-2023. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2019. 9 str. [COBISS.SI-ID 44551469]
financer: Naročnik: Postojnska jama d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna ; izvajalec: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, Titov trg 2, 6230 Postojna
248. GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Blaž, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka, ŠEBELA, Stanka (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2016. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2019. 90 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 44551725]
financer: Naročnik: Postojnska jama d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna ; izvajalec: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, Titov trg 2, 6230 Postojna
249. KNEZ, Martin, PRELOVŠEK, Mitja, GABROVŠEK, Franci, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Interpretacija krasoslovnih pogojev za gradnjo predorov T1 in T2 : drugi tir železniške proge Divača - Koper, Sklop 1. [S. l.: s. n.], 2020. V, 39 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 28950275]
financer: Investitor: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o. ; Št. projekta 190175/1 ; Datum: feb. 2020
250. GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Blaž, KOZEL, Peter, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka, ŠEBELA, Stanka (urednik), KOGOVŠEK, Blaž (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2019. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2020. 92 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15612419]
financer: Naročnik: Postojnska jama d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna ; izvajalec: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, Titov trg 2, 6230 Postojna
251. GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Blaž, KOZEL, Peter, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka, ŠEBELA, Stanka (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2020 : klimatski monitoring, biološki monitoring, strokovni nadzor, montoring voda in popis raziskav za obdobje 1. 1. do 1. 9. 2020. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2021. 85 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 56519427]
financer: Naročnik: Postojnska jama d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna ; izvajalec: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, Titov trg 2, 6230 Postojna

2.18 Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočna ali video publikacija

252. ČUČEK, Anja (scenarist), SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, PIPAN, Tanja, PETRIČ, Metka, KALMIKOV, Igor, AKIMOVA, Tatjana, AČIMOVA, Altinaj Aleksejevna. Krasni kras = Prekrasnyj kras. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Dokumentarni filmi in oddaje, Izobraževalni program. https://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-izobrazevalni-program/174606101. [COBISS.SI-ID 44451629]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

253. PIPAN, Tanja. Predstavitev osme mednarodne krasoslovne šole "Klasični kras" - udornice : Radio Robin, 26.6.2000. Postojna, 26.6.2000. [COBISS.SI-ID 17351981]
254. PIPAN, Tanja. Mednarodno srečanje na temo dolgoročnih ekoloških raziskavah LTER (Long-Term Ecological Research) : Radio 94, Postojna : [intervju 20.10.2006]. Ljubljana, 2006. [COBISS.SI-ID 25901357]
255. PIPAN, Tanja. Mednarodno srečanje na temo dolgoročnih ekoloških raziskavah LTER (Long-Term Ecological Research) : Televizija Slovenija, Oddaja Slovenska kronika : [intervju 27.10.2006]. Ljubljana, 2006. [COBISS.SI-ID 25901101]
256. PIPAN, Tanja (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec), SLABE, Tadej (intervjuvanec), ŠKERBEC, Edmund (intervjuvanec). Razumeti in ohraniti občutljivo kraško podzemlje. Ljubljana: Ars, 2016. Pogled v znanost. http://4d.rtvslo.si/arhiv/pogled-v-znanost/174417251. [COBISS.SI-ID 40078125]
257. PIPAN, Tanja (intervjuvanec), WELDT, Sašo (intervjuvanec). Kras : plitvi podzemni habitati. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. Slovenski magazin. http://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenski-magazin/174462240. [COBISS.SI-ID 41568557]
258. PIPAN, Tanja (intervjuvanec). Plitko kraško podzemlje in biodiverziteta. Ljubljana: Ars, 2018. Pogled v znanost, 159. https://ars.rtvslo.si/2018/03/pogled-v-znanost-159/. [COBISS.SI-ID 42843181]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

259. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka, MULEC, Janez, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, LIU, Hong. Raziskovanje kamnitih gozdov na Kitajskem : ZRC SAZU Inštitut za raziskovanje krasa in Mednarodno središče za raziskovanje krasa Junanske univerze, od 1995 do 2018 : Šilin, Junan, Kitajska : stalna razstava. [Postojna]: ZRC SAZU Inštitut za raziskovanje krasa, 2018. 12 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 44191789]
260. PIPAN, Tanja, KNEZ, Martin, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej. Altajski kras, Rusija : raziskovanje krasa in razvoj krasoslovja v Altajski republiki = Karst in Altai, Russia : karst research and development of karstology in the Altai Republic. Postojna: [ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2019]. https://altaj-kras.zrc-sazu.si/. [COBISS.SI-ID 44505389]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

261. SLABE, Tadej (intervjuvanec), MIHEVC, Andrej (intervjuvanec), GABROVŠEK, Franci (intervjuvanec), OTONIČAR, Bojan (intervjuvanec), PIPAN, Tanja (intervjuvanec). Slovensko krasoslovje : Televizija Slovenija, Oddaja Zenit, 26.5.2000. Ljubljana, 26.5.2000. [COBISS.SI-ID 17294893]
262. GABROVŠEK, Franci (intervjuvanec), KOGOVŠEK, Janja (intervjuvanec), KRANJC, Andrej (intervjuvanec), PIPAN, Tanja (intervjuvanec), SLABE, Tadej (intervjuvanec). 60 let Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU : Radio Slovenija, I. program, oddaja Sledi časa. Ljubljana, 9.12.2007. [COBISS.SI-ID 27438381]
263. PIPAN, Tanja (intervjuvanec). Predstavitev knjige Plitvi podzemski habitati, ekologija, evolucija in varovanje avtorjev Davida C. Culverja in Tanje Pipan : intervju na GO TV, 7. okt. 2014. https://www.youtube.com/watch?v=r0k9GmPqr7Q. [COBISS.SI-ID 37636397]

3.13 Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov

264. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Peta mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras" 30. junij do 3. julij 1997 Postojna : jamski spleti. Postojna, 1997. [COBISS.SI-ID 6353197]
265. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Sedma mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", 27. do 30. junija: Jame brez stropa, Postojna 1999. Postojna, 1999. [COBISS.SI-ID 13287469]
266. MIHEVC, Andrej, GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. 9th International karstological school "Classical karst", from June 26th to 29th, 2001. Contact karst. First circular. Postojna, 2000. [COBISS.SI-ID 19074349]
267. MIHEVC, Andrej, GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Deveta mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", 26. do 29. junija 2001. Kontaktni kras. Prvo obvestilo. Postojna, 2000. [COBISS.SI-ID 19074605]
268. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Osma mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", 26. do 29. junija 2000. Udornice. Prvo obvestilo. Postojna, 2000. [COBISS.SI-ID 13827885]
269. MIHEVC, Andrej, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja. 9th International karstological school "Classical karst", Postojna, June 26 to 29, 2001. Contact karst. Second circular. Postojna, 2001. [COBISS.SI-ID 19075117]
270. MIHEVC, Andrej, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja. Deveta mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", Postojna, 26. do 29. junij 2001. Kontaktni kras. Drugo obvestilo. Postojna, 2001. [COBISS.SI-ID 19074861]
271. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Tipi krasa : drugo obvestilo. Postojna, 2002. [COBISS.SI-ID 19829037]
272. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Tipi krasa : prvo obvestilo. Postojna, 2002. [COBISS.SI-ID 19371821]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

273. PIPAN, Tanja. The biology of caves and other subterranean habitats : vabljeno predavanje na Instituto do Carste, Belo Horizonte, Brasil, 28.X.2013, v okviru Seminário Interno de Biospeleologia 2013. Belo Horizonte, 2013. [COBISS.SI-ID 36241197]
274. PIPAN, Tanja. Intermediate-sized terrestrial shallow subterranean habitats : MSS : vabljeno predavanje na Instituto do Carste, Belo Horizonte, Brasil, 29.X.2013, v okviru Seminário Interno de Biospeleologia 2013. Belo Horizonte, 2013. [COBISS.SI-ID 36241453]
275. PIPAN, Tanja. The biology of caves and other subterranean habitats : vabljeno predavanje, 14. sept. 2017, Državna univerza Gorno Altaisk, Republika Altaj, Rusija. [COBISS.SI-ID 42015277]
276. PIPAN, Tanja. Shallow subterranean habitats : patterns and processes : predavanje študentom predmeta BIO280: Cave Ecology, Centre College, ZDA, 15. jan. 2021, preko platforme Zoom. [COBISS.SI-ID 47958019]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

277. PIPAN, Tanja. Predstavitev raziskovalnega dela na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU : [predavanje] 17.6.1999. Postojna, 1999. [COBISS.SI-ID 17352237]
278. PIPAN, Tanja. Značilnosti favne kraškega podzemlja in ekološka metodologija ocenjevanja kakovosti tekočih voda : program seminarja strokovnega spopolnjevanja učiteljev geografije "Terensko spoznavanje krasa in okoljskih problemov za potrebe pouka zemljepisa/geografije". Planina, 9.-10. april 1999. Planina, 9.-10. april 1999. [COBISS.SI-ID 13283373]
279. PIPAN, Tanja. Freshwater ecology in Slovenia: bioindicators in biological assessments of water environments : predavanje predstavnikom albanske akademije, 12.7.2000. Postojna, 2000. [COBISS.SI-ID 17352493]
280. PIPAN, Tanja. Estimating total species richness of epikarst copepods (Crustacea, Copepoda) in a "hotspot" in Slovenia : [predavanje] Sustainable management of natural and environmental resources on karst. 14th International Karstological School "Classical Karst", Postojna 2006. Postojna, 2006. [COBISS.SI-ID 25600045]
281. SIMON, Kevin S., PIPAN, Tanja, CULVER, David C. The flux and distribution of organic carbon in caves : a conceptual model and preliminary data : [predavanje na 2006 NSS National Convention, Bellingham, Washington]. Bellingham, WA, 2006. [COBISS.SI-ID 25940781]
282. SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša. Development challenges in karst regions : sustainable land use planning in the karst of Slovenia : predavanje na IGU 2013, Kyoto Regional Conference, August 4-9, 2013. Kyoto, 5.VIII.2013. [COBISS.SI-ID 36031533]
283. KNEZ, Martin, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej. Doctoral Degree Program in Karstology : predstavitev na RFG 2018, Premier International Conference on Energy, Minerals, Water, the Earth, June 16-21, 2018, Vancouver, Canada. [COBISS.SI-ID 43267373]
284. KOZEL, Peter, PIPAN, Tanja. Monitoring of obligate subterranean dwelling fauna in Postojna Cave System : predavanje na 26th International Karstological School Classical Karst, Postojna, 2018 = 26. mednarodni krasoslovni šoli Klasični kras: Show caves and science = Turistične jame in znanost, 20. jun. 2018, Postojna. [COBISS.SI-ID 43385389]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

285. BRANCELJ, Anton, PIPAN, Tanja. Biological sampling of epikarst : Workshop 2. Shepherdstown, West Virginia, 3.10.2004. [COBISS.SI-ID 22343469]
286. PIPAN, Tanja. Epikarst - an emerging biodiversity hotspot : [vabljeno predavanje: Virginia Museum of Natural History]. Martinsville, Virginia, 9.11.2006. [COBISS.SI-ID 25900845]
287. MULEC, Janez, GORKIČ, Mirjam, PIPAN, Tanja. Legal basis of subterranean fauna protection in Slovenia : an example of Postojna-Planina cave system : [vabljeno predavanje] ESF LESC/SCSS Exploratory Workshop, Cluj-Napoca, Romania, 9-10 July 2006. Cluj-Napoca, 2006. [COBISS.SI-ID 25512493]
288. PIPAN, Tanja. Shallow subterranean habitats : patterns and processes : plenarno predavanje na Biospeleology Congress, Cagliari 7-9 April 2017 = Congresso di Biospeleologia, Cagliari 7-9 Aprile 2017. [COBISS.SI-ID 41438765]
289. CULVER, David C., PIPAN, Tanja. Ecological and evolutionary classification of subterranean organisms : plenarno predavanje na 24th International Conference on Subterranean Biology 20 - 24 August 2018, University of Aveiro, Portugal. [COBISS.SI-ID 43569197]

3.25 Druga izvedena dela

290. MIHEVC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja, GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Dvanajsta mednarodna krasoslovna šola "Klasični Kras", od 21. do 24. junija 2004. Datacije jamskih sedimentov. Prvo obvestilo. Postojna, december 2003. [COBISS.SI-ID 22848045]
291. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. 13. mednarodna krasoslovna šola "Klasični Kras", od 27. do 30. junij 2005. Kras v različnih kamninah. Prvo obvestilo. Postojna, januar 2005. [COBISS.SI-ID 23415341]
292. PIPAN, Tanja. Mednarodno srečanje na temo dolgoročnih ekoloških raziskavah LTER (Long-Term Ecological Research) ter predstavitev slovenske mreže : [tiskovna konferenca 20.10.2006, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU]. Ljubljana, 2006. [COBISS.SI-ID 25901613]
293. PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej. Mednarodni simpozij na temo "Time in Karst" : [tiskovna konferenca 13.3.2006, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU]. Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 26449709]
294. DEBEVEC, Vanja, GABERŠČIK, Alenka, PIPAN, Tanja, RAMŠAK, Andreja, VILHAR, Urša. Long-term ecological research in Slovenia : [predstavitev posterja na] eLTER Second project meeting and Annual LTER Europe meeting, Riga, Latvia, 15-17 June, 2016. 2016. [poster]. [COBISS.SI-ID 4065103]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

295. PIPAN, Tanja (urednik), RAVBAR, Nataša (urednik), MULEC, Janez (urednik), KRANJC, Andrej (urednik), ŠUŠTERŠIČ, France (urednik). 10th International Karstological School, Classical Karst : types of karst. Postojna: Karst Research Institute ZRC SAZU, 2002. 51 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 20664365]
296. International Workshop on Long-Term Ecological Studies in Karst, Postojna, Slovenia, 2006. Postojna: Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2006. 69 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 229936640]
297. PIPAN, Tanja (urednik). Results of an International Workshop on Long-Term Ecological Studies in Karst, Postojna, Slovenia, 2006. Postojna: Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2006. 89 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 25900589]
298. Time in karst : Postojna, Slovenia, 14-18 March 2007. Postojna: Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2007. 44 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 26531629]
299. WHITE, William Blaine (urednik), CULVER, David C. (urednik), PIPAN, Tanja (urednik). Encyclopedia of caves. 3rd ed. London [etc.]: Academic Press, an imprint of Elsevier, cop. 2019. XXXII, 1225 str., ilustr. ISBN 978-0-12-814124-3. [COBISS.SI-ID 44672301]
300. BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst. Cham: Springer, cop. 2020. XII, 222 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. Advances in karst science. ISBN 978-3-030-26826-8. ISSN 2511-2066. DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 17912067]
301. BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst. Cham: Springer, cop. 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XII, 222 str.)). Advances in karst science (Online). ISBN 978-3-030-26827-5. ISSN 2511-2082. https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-26827-5, DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 19305731]
302. Diversity. PIPAN, Tanja (gostujoči urednik 2020-, član uredniškega odbora 2020-). Basel: MDPI, 2009-. ISSN 1424-2818. http://www.mdpi.com/journal/diversity. [COBISS.SI-ID 517523737]
303. International journal of speleology. PIPAN, Tanja (področni urednik 2011-). Roma: Società speleologica Italiana, 1964-. ISSN 0392-6672. http://scholarcommons.usf.edu/ijs/. [COBISS.SI-ID 858900]

Mentor pri doktorskih disertacijah

304. PAPI, Federica. Ecological studies of epikarst communities in Alpine and Pre-Alpine caves : dissertation. Nova Gorica: [F. Papi], 2016. II, 122 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=2558. [COBISS.SI-ID 40129837]

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

305. KOZEL, Peter. Ecological evaluation of aquatic and terrestrial subterranean fauna in a karst cave : dissertation. Nova Gorica: [P. Kozel], 2018. XVI, 130 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=3420. [COBISS.SI-ID 5086459]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

306. VALENTIĆ, Lara. Analiza mikroplastike v izbranih površinskih in podzemeljskih kraških vodah : magistrsko delo. Nova Gorica: [L. Valentić], 2018. X, 51 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/Dokument.php?id=17289. [COBISS.SI-ID 5203451]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

307. PEČNIK, Mateja. Inventarizacija vodne favne v izbranih jamah na Kočevskem : diplomsko delo. Nova Gorica: [M. Pečnik], 2015. VIII, 51 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=1996. [COBISS.SI-ID 4045819]
308. FERFOLJA, Monika. Fizikalna, kemijska in biološka analiza reke Idrijce od izvira do izliva : diplomsko delo. Nova Gorica: [M. Ferfolja], 2016. XII, 48 str., [2] str. pril., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=2585. [COBISS.SI-ID 4520955]

Somentor pri magistrskih delih

309. NEGRETE-MACÍAS, Mariana Guadalupe. Identification of indicators used to determinate carrying capacity in subterranean systems : tesis para obtener el grado de Maestro(a) en Gestión Sustentable del Turismo. Cozumel: [M. G. Negrete Macías], 2017 [i. e. 2019]. 78 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45655853]

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

310. KOZEL, Peter. Preferenca dvozobih črnink Nemastoma bidentatum ssp. (Arachnida: Opiliones: Nemastomatidae), do različno komprimiranih substratov = Preference of Nemastoma bidentatum ssp. (Arachnida: Opiliones: Nemastomatidae) for different substrate compation : magistrsko delo. Maribor: [P. Kozel], 2013. X, 66 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=41088. [COBISS.SI-ID 35819053]

Somentor pri diplomskih delih

311. NAVODNIK OCVIRK, Vesna. Favna vodnih curkov v jami Hudi luknji pri Doliču : diplomsko delo. Maribor: [V. Navodnik], 2007. XI, 95 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 15691272]

Intervjuvanec

312. MACAROL, Bogdan (oseba, ki intervjuva). Živahno življenje v kraškem podzemlju : živelj daleč od oči, a vseeno tako blizu. Primorske novice. 11. sep. 2010, letn. 63, št. 211, str. 17. ISSN 0350-4468. [COBISS.SI-ID 31833645]
313. RUPNIK ŽENKO, Veronika (avtor, fotograf, oseba, ki intervjuva). Na vsakem kilometru trase pričakujejo pet do 15 jam : pomemben doprinos krasoslovne stroke pri načrtovanju in gradnji avtocest ter nove železniške proge Divača-Koper. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 13. jul. 2016, leto 70, št. 161, str. 10, fotogr. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 11363732]

Fotograf

314. KOGOVŠEK, Janja, PIPAN, Tanja. Monitoring fizikalnih, kemijskih in bioloških parametrov v izbranih kraških izvirih, rekah in jami. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Kras : [trajnostni razvoj kraške pokrajine]. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. Str. 72-76, ilustr. ISBN 978-961-254-096-8. [COBISS.SI-ID 29375021]

Recenzent

315. KLENOVŠEK, Tina, LIPOVŠEK DELAKORDA, Saška. Splošna zoologija : kompendij z navodili za vaje za študijski program Biologija. Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Oddelek za biologijo, 2013. 65 str., ilustr. ISBN 978-961-6657-38-9, ISBN 978-961-6657-39-6. [COBISS.SI-ID 74473473]
316. KLENOVŠEK, Tina, LIPOVŠEK DELAKORDA, Saška. Splošna zoologija : kompendij z navodili za vaje za študijski program Izobraževalna biologija. Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Oddelek za biologijo, 2013. 53 str., ilustr. ISBN 978-961-6657-37-2, ISBN 978-961-6657-40-2. [COBISS.SI-ID 74472449]
317. PODLESNIK, Jan, KOZEL, Peter, PIPENBAHER, Nataša, NOVAK, Tone. Ekologija tal : priročnik za vaje. Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2014. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-6657-49-5. [COBISS.SI-ID 79523329]
318. DOLENC BATAGELJ, Katja (avtor razstave), BIZJAK-MALI, Lilijana (avtor razstave), DVORŠČAK, Ksenija (avtor razstave), GNEZDA, Primož, LAČEN, Iva, WELDT, Sašo. Svet junakov teme : Vivarij, Postojnska Jama, Postojna, 17. 10. 2017. Postojna, 2017. [COBISS.SI-ID 4755279]

Drugo

319. BOŠNJAK, Dragica. Zemeljsko površje je kot koža, ki varuje notranje organe : Altajski kras. Delo. [Tiskana izd.]. 8. jan. 2015, leto 57, št. 6, str. 16, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 37992237]


NERAZPOREJENO

320. LTER - Slovenia. PIPAN, Tanja. Postojna: Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Karst Research Institute, 2003-. ISSN 2670-5117. http://lter.zrc-sazu.si/. [COBISS.SI-ID 44551981]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 20. 11. 2021