COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSNataša RavbarOsebna bibliografija za obdobje 1997-2021

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RAVBAR, Nataša. Kitajska kraška terminologija (Na izbranih primerih iz tropskega in subtropskega krasa) = Chinese karst terminology (Examples from tropical and subtropical karst). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2002, letn. 31, št. 2, str. 189-208, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 20249133]
2. RAVBAR, Nataša. The earliest Chinese karstologist Xu Xiake = Prvi kitajski krasoslovec Xu Xiake. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 32, št. 1, str. 243-254, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 21060653]
3. KOVAČIČ, Gregor, RAVBAR, Nataša. Karst aquifers vulnerability or sensitivity? = Ranljivost ali občutljivost kraških vodonosnikov?. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 32, št. 2, str. 307-314. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 21618477]
4. RAVBAR, Nataša. Drinking water supply from karst water resources (The example of Koprsko primorje, SW Slovenia). RMZ - Materials and geoenvironment : periodical for mining, metallurgy and geology. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 50, št. 1, str. 321-324, ilustr. ISSN 1408-7073. [COBISS.SI-ID 21397037]
5. RAVBAR, Nataša. Drinking water supply from karst water resources (The example of the Kras plateau, SW Slovenia) = Oskrba s pitno vodo iz kraških vodnih virov (na primeru Krasa, JZ Slovenia). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 33, št. 1, str. 73-84, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 22333997]
6. RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka. The karst periodical lakes of Upper Pivka, Slovenia = Kraška presihajoča jezera Zgornje Pivke, Slovenija. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 33, št. 1, str. 159-173, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 22344749]
7. KOVAČIČ, Gregor, RAVBAR, Nataša. Mapping of hazards to karst groundwater on the Velika planina plateau (Slovenia) = Kartiranje onesnaževalcev kraške podtalnice na Veliki planini (Slovenija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 34, št. 1, str. 73-85, ilustr., zvd. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 24076845]
8. RAVBAR, Nataša. Upravljanje s kraškimi vodnimi viri in odnos do pitne vode. IB revija : za strokovna in metodološka vprašanja gospodarskega, prostorskega in socialnega razvoja Slovenije. [Slovenska tiskana izd.]. 2005, letn. 39, št. 4, str. 60-75, ilustr. ISSN 1318-2803. [COBISS.SI-ID 31285090]
9. KOVAČIČ, Gregor, RAVBAR, Nataša. A review of the potential and actual sources of pollution to groundwater in selected karst areas in Slovenia. Natural hazards and earth system sciences. 2005, vol. 5, no. 2, str. 225-233. ISSN 1561-8633. [COBISS.SI-ID 512135552]
10. RAVBAR, Nataša, KOVAČIČ, Gregor. Karst water management in Slovenia in the frame of vulnerability mapping = Upravljanje s kraškimi vodami v Sloveniji v okviru kartiranja občutljivosti. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2006, 35, 2, str. 73-82, ilustr., zvd. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 25970733]
11. RAVBAR, Nataša. Karst aquifer hazard assessment and mapping on the Classical Karst = Ocenjevanje in kartiranje onesnaževalcev kraških vodonosnikov na matičnem krasu. Acta geographica Slovenica. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 46, št. 2, str. 169-189, ilustr., zvd. ISSN 1581-6613. [COBISS.SI-ID 25903917]
12. RAVBAR, Nataša, GOLDSCHEIDER, Nico. Proposed methodology of vulnerability and contamination risk mapping for the protection of karst aquifers in Slovenia = Predlog metodologije kartiranja ranljivosti in tveganja za onesnaženje voda zavarovanje kraških vodonosnikov v Sloveniji. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2007, 36, 3, str. 397-411, ilustr., graf. prikazi, zvd. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 27554349]
13. RAVBAR, Nataša. Drinking water supply from karst water resources (the example of Pivka basin, SW Slovenia). Kras i speleologia. 2008, 21, 12, str. 93-105, ilustr. Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. ISSN 0137-5482, ISSN 0208-6336. [COBISS.SI-ID 30294061]
14. RAVBAR, Nataša. Divja odlagališča odpadkov na Krasu (JZ Slovenija) in njihov vpliv na onesnaževanje kraških voda. Naše jame : glasilo Jamarske zveze Slovenije. 2008, 47, str. 72-80, ilustr. ISSN 0547-311X. [COBISS.SI-ID 243304960]
15. RAVBAR, Nataša, GOLDSCHEIDER, Nico. Comparative application of four methods of groundwater vulnerability mapping in a Slovene karst catchment. Hydrogeology journal. 2009, vol. 17, no. 3, str. 725-733, ilustr., graf. prikazi. ISSN 1431-2174. [COBISS.SI-ID 29784877]
16. ANDREO NAVARRO, Bartolomé, RAVBAR, Nataša, VIAS, J. M. Source vulnerability mapping in carbonate (karst) aquifers by extension of the COP method : application to pilot sites. Hydrogeology journal. 2009, vol. 17, no. 3, str. 749-758, ilustr., graf. prikazi. ISSN 1431-2174. [COBISS.SI-ID 30294317]
17. GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KOVAČIČ, Gregor, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, TURK, Janez. Recent results of tracer tests in the catchment of the Unica River (SW Slovenia) = Novejši rezultati sledilnih poskusov v zaledju reke Unice (JZ Slovenija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 39, št. 1, str. 27-37, ilustr., zvd., graf. prikazi, tab. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 31342893]
18. RAVBAR, Nataša, KOVAČIČ, Gregor. Characterisation of karst areas using multiple geo-science techniques, a case study from SW Slovenia = Opredelitev značilnosti kraških območij s pomočjo različnih raziskovalnih metod, primer iz JZ Slovenije. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 39, št. 1, str. 51-60, ilustr., zvd., graf. prikazi, tab. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 31353901]
19. KOVAČIČ, Gregor, RAVBAR, Nataša. Extreme hydrological events in karsts areas of Slovenia, the case of the Unica River basin. Geodinamica Acta. [Print ed.]. 2010, letn. 23, št. 1/3, str. 89-100, ilustr., graf. prikazi. ISSN 0985-3111. [COBISS.SI-ID 31593773]
20. VÍAS, Jesus, ANDREO NAVARRO, Bartolomé, RAVBAR, Nataša, HÖTZL, Heinz. Mapping the vulnerability of groundwater to the contamination of four carbonate aquifers in Europe. Journal of environmental management. 2010, vol. 91, issue 7, str. 1500-1510, ilustr., graf. prikazi. ISSN 0301-4797. [COBISS.SI-ID 31313965]
21. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša. Development challenges in karst regions : sustainable land use planning in the karst of Slovenia. Carbonates and evaporites. 2011, vol. 26, nr. 4, str. 365-380, ilustr. ISSN 0891-2556. http://link.springer.com/article/10.1007/s13146-011-0072-3/fulltext.html, DOI: 10.1007/s13146-011-0072-3. [COBISS.SI-ID 33278253]
22. RAVBAR, Nataša, ENGELHARDT, Irina, GOLDSCHEIDER, Nico. Anomalous behaviour of specific electrical conductivity at a karst spring induced by variable catchment boundaries : the case of the Podstenjšek spring, Slovenia. Hydrological processes. 2011, letn.25, št. 13, str. 2130-2140, ilustr. ISSN 0885-6087. DOI: 10.1002/hyp.7966. [COBISS.SI-ID 32750893]
23. RAVBAR, Nataša, BARBERÁ, Juan Antonio, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, ANDREO NAVARRO, Bartolomé. The study of hydrodynamic behaviour of a complex karst system under low-flow conditions using natural and artificial tracers (the catchment of the Unica River, SW Slovenia). Environmental earth sciences. 2012, vol. 65, no. 8, str. 2259-2272, ilustr. ISSN 1866-6280. http://www.springerlink.com/content/1866-6280/65/8/, DOI: 10.1007/s12665-012-1523-4. [COBISS.SI-ID 34045741]
24. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej. Karstological study of the new Kunming airport building area (Yunnan, China). Environmental earth sciences. 2012, vol. 67, iss. 1, str. 273-283, ilustr. ISSN 1866-6280. http://www.springerlink.com/content/4642p108l3xv8351/, DOI: 10.1007/s12665-011-1506-x. [COBISS.SI-ID 34280749]
25. TURK, Janez, MALARD, Arnauld, JEANNIN, Pierre-Yves, VOUILLAMOZ, Jonathan, MASINI, Jean, PETRIČ, Metka, GABROVŠEK, Franci, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej. Interpretation of hydrogeological functioning of a high karst plateau using the KARSYS approach : the case of Trnovsko-Banjška planota (Slovenia) = Interpretacija delovanja vodonosnika visokega krasa z uporabo modela KARSYS : primer Trnovsko-Banjške planote (Slovenija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 42, št. 1, str. 61-74, ilustr. ISSN 0583-6050. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/640/584. [COBISS.SI-ID 2540227]
26. RAVBAR, Nataša. Variability of groundwater flow and transport processes in karst under different hydrologic conditions = Spremenljivost pretakanja voda in prenosa snovi v krasu ob različnih hidroloških pogojih. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 42, št. 2/3, str. 327-338, ilustr. ISSN 0583-6050. DOI: 10.3986/ac.v42i2.644. [COBISS.SI-ID 2541251]
27. RAVBAR, Nataša (avtor, fotograf), KOVAČIČ, Gregor (avtor, fotograf), MARÍN, Ana Isabel. Abandoned water resources as potential sources of drinking water - the Korentan karst spring near Postojna = Opuščeni vodni viri kot potencialni viri vodooskrbe - kraški izvir Korentan pri Postojni. Acta geographica Slovenica. [Tiskana izd.]. 2013, 53, št. 2, str. 295-316, ilustr. ISSN 1581-6613. http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/ags53203.pdf, DOI: 10.3986/AGS53203. [COBISS.SI-ID 36043309]
28. KOVAČIČ, Gregor, RAVBAR, Nataša. Analysis of human induced changes in a karst landscape : the filling of dolines in the Kras plateau, Slovenia. Science of the total environment. 2013, vol. 447, 1 march, str. 143-151. ISSN 0048-9697. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2013.01.002. [COBISS.SI-ID 2516675]
29. RAVBAR, Nataša, KOŠUTNIK, Jure. Variations of karst underground air temperature induced by various factors (Cave of Županova jama, Central Slovenia). Theoretical and applied climatology. [Tiskana izd.]. 2014, vol. 116, issue 1-2, str. 327-341, graf. prikazi. ISSN 0177-798X. DOI: 10.1007/s00704-013-0955-4. [COBISS.SI-ID 2537155]
30. RAVBAR, Nataša, KOVAČIČ, Gregor. Vulnerability and protection aspects of some Dinaric karst aquifers : a synthesis. Environmental earth sciences. 2015, vol. 74, iss. 1, str. 129-141. ISSN 1866-6280. DOI: 10.1007/s12665-014-3945-7. [COBISS.SI-ID 2606275]
31. RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka. The effectiveness of protection policies and legislative framework with special regard to karst landscapes : insights from Slovenia. Environmental science & policy. 2015, vol. 51, str. 106-116, ilustr. ISSN 1462-9011. DOI: 10.1016/j.envsci.2015.02.013. [COBISS.SI-ID 2658243]
32. TURK, Janez, MALARD, Arnauld, JEANNIN, Pierre-Yves, PETRIČ, Metka, GABROVŠEK, Franci, RAVBAR, Nataša, VOUILLAMOZ, Jonathan, SLABE, Tadej, SORDET, Valentin. Hydrogeological characterization of groundwater storage and drainage in an alpine karst aquifer (the Kanin massif, Julian Alps). Hydrological processes. apr. 2015, vol. 29, issue 8, str. 1986-1998, ilustr. ISSN 0885-6087. DOI: 10.1002/hyp.10313. [COBISS.SI-ID 2588099]
33. KOIT, Oliver, RAVBAR, Nataša, MARANDI, Andres, TERASMAA, Jaanus. Threshold-controlled three-stage hydraulic behaviour of a mantled shallow carbonate aquifer (Tuhala karst area, North Estonia) = Določanje mejnih vrednosti tristopenjskega hidravličnega obnašanja pokritega plitvega karbonatnega vodonosnika (Tuhalski kras, severna Estonija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 46, št. 2/3, str. 265-282, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/4951/6252, DOI: 10.3986/ac.v46i2-3.4951. [COBISS.SI-ID 42591277]
34. PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, RAVBAR, Nataša. Effects of the vadose zone on groundwater flow and solute transport characteristics in mountainous karst aquifers : the case of the Javorniki-Snežnik massif (SW Slovenia) = Vplivi nezasičene cone na značilnosti toka podzemne vode in prenosa topnih snovi v gorskih kraških vodonosnikih : primer Javorniško - Snežniškega masiva (JZ Slovenija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 47, št. 1, str. 35-51, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/5144/6593, DOI: 10.3986/ac.v47i1.5144. [COBISS.SI-ID 43536685]
35. VIŽINTIN, Goran, RAVBAR, Nataša, JANEŽ, Jože, KOREN, Eva, JANEŽ, Naško, ZINI, Luca, TREU, Francesco, PETRIČ, Metka. Integration of models of various types of aquifers for water quality management in the transboundary area of the Soča/Isonzo river basin (Slovenia/Italy). Science of the total environment. 1. Apr. 2018, vol. 619/620, str. 1214-1225. ISSN 0048-9697. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.11.017, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.11.017. [COBISS.SI-ID 1712479]
36. TURPAUD, Philippe, ZINI, Luca, RAVBAR, Nataša, CUCCHI, Franco, PETRIČ, Metka, URBANC, Janko. Development of a protocol for the karst water source protection zoning: application to the Classical Karst Region (NE Italy and SW Slovenia). Water resources management. 16 str., online first. ISSN 0920-4741. DOI: 10.1007/s11269-017-1882-4. [COBISS.SI-ID 2692949]
37. HUI, Yang, PRELOVŠEK, Mitja, HUANG, Fen, ZHANG, Chunlai, CAO, Jianhua, RAVBAR, Nataša. Quantification and evaluation of soil organic carbon and its fractions : case study from the Classical Karst, SW Slovenia = Kvantifikacija in vrednotenje organskega ogljika in njegovih frakcij v tleh : primer s Klasičnega Krasa, JZ Slovenija. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 48, št. 3, str. 295-311, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/7305/7193, DOI: 10.3986/ac.v48i3.7305. [COBISS.SI-ID 45577261]
38. MAYAUD, Cyril, GABROVŠEK, Franci, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Understanding flooding in poljes : a modelling perspective. Journal of Hydrology. [Print ed.]. Aug. 2019, vol. 575, str. 874-889, ilustr. ISSN 0022-1694. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2019.04.092. [COBISS.SI-ID 44973357]
39. PETRIČ, Metka (avtor, fotograf), RAVBAR, Nataša, ZINI, Luca, CALLIGARIS, Chiara, CORAZZI, Riccardo, ŽITKO, Zdenka, RESTAINO, Marco, KNEZ, Martin. Determining the directions and characteristics of underground water flow in karst for the purpose of traffic routes construction : the case of the new Divača-Koper railway line (SW Slovenia) = Določitev smeri in značilnosti toka podzemne vode v krasu za namen izgradnje prometnih poti : primer nove železniške proge Divača-Koper (JZ Slovenija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 49, št. 1, str. 63-80, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/8582/8096, DOI: 10.3986/ac.v49i1.8582. [COBISS.SI-ID 35064579]
40. PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, GOSTINČAR, Petra, KRSNIK, Petra, GACIN, Marina. GIS database of groundwater flow characteristics in carbonate aquifers : tracer test inventory from Slovenian karst. Applied geography. [Print ed.]. May 2020, vol. 118, 8 str., ilustr. ISSN 0143-6228. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143622820301582?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.apgeog.2020.102191. [COBISS.SI-ID 46123309]
41. RAVBAR, Nataša, MAYAUD, Cyril, BLATNIK, Matej, PETRIČ, Metka. Determination of inundation areas within karst poljes and intermittent lakes for the purposes of ephemeral flood mapping. Hydrogeology journal. 2020, vol. , iss. , 16 str., ilustr. ISSN 1431-2174. DOI: 10.1007/s10040-020-02268-x. [COBISS.SI-ID 41163779]
42. OLARINOYE, Tunde, GLEESON, Tom, MARX, Vera, SEEGER, Stefan, ADINEHVAND, Rouhollah, ALLOCCA, Vincenzo, ANDREO, Bartolomé, APAÉSTEGUI, James, APOLIT, Christophe, ARFIB, Bruno, BLATNIK, Matej, RAVBAR, Nataša, et al. Global karst springs hydrograph dataset for research and management of the world's fastest-flowing groundwater. Scientific data. 20 Feb. 2020, 7, article no. 59, ilustr. ISSN 2052-4463. https://www.nature.com/articles/s41597-019-0346-5, DOI: 10.1038/s41597-019-0346-5. [COBISS.SI-ID 45966637]
43. KOVAČIČ, Gregor, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Evaluation and Qualification of the Effects of Climate and Vegetation Cover Change on Karst Water Sources : Case Studies of Two Springs in South-Western Slovenia. Water. 2020, letn. 12, št. 3087, str. 1-20, ilustr. ISSN 2073-4441. https://doi.org/10.3390/w12113087, DOI: 10.3390/w12113087. [COBISS.SI-ID 35802883]
44. RAVBAR, Nataša, PETRIČ, Metka, BLATNIK, Matej, ŠVARA, Astrid. A multi-methodological approach to create improved indicators for the adequate karst water source protection. Ecological indicators : integrating monitoring, assessment and management. July 2021, vol. 126, 14 str., ilustr. ISSN 1470-160X. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X21003587, DOI: 10.1016/j.ecolind.2021.107693. [COBISS.SI-ID 61336323]

1.02 Pregledni znanstveni članek

45. RAVBAR, Nataša. Lokalna vodooskrba na Krasu. Dela. [Tiskana izd.]. 2010, 34, str. 223-233, ilustr. ISSN 0354-0596. http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/geo/publikacije/dela/files/dela_34/12_Ravbar.pdf. [COBISS.SI-ID 45287778]
46. KOVAČIČ, Gregor, RAVBAR, Nataša, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja. Latest research on karst waters in Slovenia and their significance. V: ZORN, Matija (ur.), CIGLIČ, Rok (ur.), PERKO, Drago (ur.). Geographical tidbits from Slovenia : special issue on the occasion of the 32nd International Geographical Congress in Cologne. Ljubljana: Association of Slovenian Geographers: = Zveza geografov Slovenije, 2012. Str. 65-75, ilustr. Geografski vestnik, 84, 1. ISBN 978-961-91456-3-0. ISSN 0350-3895. [COBISS.SI-ID 49647202]
47. PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, GOSTINČAR, Petra, KRSNIK, Petra, GACIN, Marina. Vzpostavitev prosto dostopne GIS zbirke rezultatov sledenj toka podzemne vode in možnosti njene uporabe = Establishment of a freely accessible GIS database containing the results of groundwater tracing and possibilities of its use. Geologija. [Tiskana izd.]. 2020, vol. 63, no. 2, str. 203-220, ilustr. ISSN 0016-7789. http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=1401, DOI: 10.5474/geologija.2020.017. [COBISS.SI-ID 41383427]

1.03 Kratki znanstveni prispevek

48. RAVBAR, Nataša. Hvar : nekoč grška kolonija, danes pa "jadranska Madeira". Geografski obzornik : časopis za geografsko vzgojo in izobraževanje. 2004, letn. 51, št. 2, str. 22-27. ISSN 0016-7274. [COBISS.SI-ID 25907042]
49. GOLDSCHEIDER, Nico, RAVBAR, Nataša. Editorial: research frontiers and practical challenges in karst hydrogeology = Uvodnik: meje raziskovanja in praktični izzivi v kraški hidrogeologiji. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 39, št. 2, str. 169-172, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 31701549]

1.04 Strokovni članek

50. RAVBAR, Nataša. Da ne bo več zadreg. Geomix : glasilo Društva mladih geografov Slovenije. [Tiskana izd.]. 1997, 3, 2, str. 24-25. ISSN 1580-6987. [COBISS.SI-ID 222125]
51. RAVBAR, Nataša. Yarlong Zangbo. Geomix : glasilo Društva mladih geografov Slovenije. [Tiskana izd.]. 1999, 5, 1, str. 27-27. ISSN 1580-6987. [COBISS.SI-ID 225453]
52. RAVBAR, Nataša. Turistične jame v kitajski provinci Yunnan. Geomix : glasilo Društva mladih geografov Slovenije. [Tiskana izd.]. 1999, 6, 1, str. 19-20. ISSN 1580-6987. [COBISS.SI-ID 222893]
53. RAVBAR, Nataša. Kostanjeviška jama. Geomix : glasilo Društva mladih geografov Slovenije. [Tiskana izd.]. 2000, 7, 1, str. 40-42. ISSN 1580-6987. [COBISS.SI-ID 223661]
54. RAVBAR, Nataša. Fengcong, fenglin in shilin. Geografski obzornik : časopis za geografsko vzgojo in izobraževanje. 2002, letn. 49, št. 4, str. 3-8. ISSN 0016-7274. [COBISS.SI-ID 20370274]
55. RAVBAR, Nataša. Karstological School about karst terminology. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 32, št. 2, str. 317-318. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 21617197]
56. RAVBAR, Nataša. Kras - naš največji rezervoar : pitna voda. Delo, Znanost : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo. [Tiskana izd.]. 1. dec. 2003, leto 45, št. 277, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-7584. [COBISS.SI-ID 21842477]
57. RAVBAR, Nataša (avtor, fotograf). Naše orožje je svetovni splet. Geografski obzornik : časopis za geografsko vzgojo in izobraževanje. 2005, letn. 52, št. 3, str. 18-23. ISSN 0016-7274. [COBISS.SI-ID 30280034]
58. RAVBAR, Nataša. Slovenija, vodilno krasoslovno središče : posebnosti kraške pokrajine. Koledar : za leto ... 2007, str. 95-100. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 29560109]
59. RAVBAR, Nataša. Slovenija, vodilno krasoslovno središče : posebnosti kraške pokrajine. Koledar : za leto ... 2008, str. 95-100. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 29559853]
60. RAVBAR, Nataša. Podzemske vodne povezave na severozahodnih obronkih Snežniškega masiva. Koledar : za leto ... 2009, str. 122-124. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 244534784]
61. RAVBAR, Nataša. Poplave niso nič neobičajnega : visoke vode na krasu. Delo, Znanost : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo. [Tiskana izd.]. 30. sep. 2010, leto 52, št. 227, str., ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-7584. [COBISS.SI-ID 31839277]
62. RAVBAR, Nataša. Kras in krasoslovje postajata vse pomembnejša : doktorski študij krasoslovja v Postojni. Kras : revija o Krasu in krasu, o ljudeh in njihovem ustvarjanju. [Tiskana izd.]. apr.-maj 2010, št. 99/100, str. 10-13, ilustr. ISSN 1318-3257. [COBISS.SI-ID 31320877]
63. GABROVŠEK, Franci, RAVBAR, Nataša, TURK, Janez. Novejša sledenja reke Pivke med Postojnsko in Planinsko jamo. Kras : revija o Krasu in krasu, o ljudeh in njihovem ustvarjanju. [Tiskana izd.]. dec. 2010, št. 105/106, str. 28-29, ilustr. ISSN 1318-3257. [COBISS.SI-ID 32055597]
64. RAVBAR, Nataša, KOVAČIČ, Gregor. Viri pitne vode in vodooskrba na Gorenjskem. Geografija v šoli. 2013, letn. 22, št. 2/3, str. 45-50, ilustr. ISSN 1318-4717. [COBISS.SI-ID 1536596164]

1.05 Poljudni članek

65. RAVBAR, Nataša. List iz dnevnika : študentka na Kitajskem, sobota 12. septembra, 1998. Geomix : glasilo Društva mladih geografov Slovenije. [Tiskana izd.]. 1999, 5, 1, str. 26-27. ISSN 1580-6987. [COBISS.SI-ID 224941]
66. RAVBAR, Nataša. Direkt iz budističnega templja. Geomix : glasilo Društva mladih geografov Slovenije. [Tiskana izd.]. 1999, 5, 1, str.27-29. ISSN 1580-6987. [COBISS.SI-ID 225197]
67. RAVBAR, Nataša. Maširamo v enaindvajseto stoletje. Geomix : glasilo Društva mladih geografov Slovenije. [Tiskana izd.]. 1999, 5, 2, str. 24-24. ISSN 1580-6987. [COBISS.SI-ID 223149]
68. RAVBAR, Nataša. Kako smo opazovali sončni mrk. Geomix : glasilo Društva mladih geografov Slovenije. [Tiskana izd.]. 1999, 6, 1, str. 20-20. ISSN 1580-6987. [COBISS.SI-ID 223917]
69. RAVBAR, Nataša. Kitajci verjamejo vase : leto dni na Kitajskem. Dolenjski list. [Tiskana izd.]. (20.04.2000), 16, 2643, str. 18-18. ISSN 0416-2242. [COBISS.SI-ID 226477]
70. RAVBAR, Nataša. Belka med Kitajci : spoznati Kitajsko in njeno kulturo je za nas težko, pa ne samo zaradi geografske oddaljenosti. Geomix : glasilo Društva mladih geografov Slovenije. [Tiskana izd.]. 2000, 6, 2, str. 7-8. ISSN 1580-6987. [COBISS.SI-ID 224173]
71. RAVBAR, Nataša. Komar nas poljubi in ne piči : Evropejka v budističnem templju. Trip : turizem, rekreacija in prosti čas. 11. maj 2000, leto 42, št. 106, str. 14-15, ilustr. ISSN 1580-3201. [COBISS.SI-ID 12999522]
72. RAVBAR, Nataša. Vsak peti prebivalec našega planeta je Kitajec. Geomix : glasilo Društva mladih geografov Slovenije. [Tiskana izd.]. 2001, 7, 2, str. 28-28. ISSN 1580-6987. [COBISS.SI-ID 224429]
73. RAVBAR, Nataša. Kitajska : lov na čarovnice in želja po napredku. Park : novomeški mladinski časopis. 2001, 4, 8, str. 10-10. ISSN 1408-7189. [COBISS.SI-ID 226733]
74. RAVBAR, Nataša. Etna : večni žareči mit. Park : novomeški mladinski časopis. 2001, 5, 1, str. 16-16. ISSN 1408-7189. [COBISS.SI-ID 226989]
75. RAVBAR, Nataša. Mesto, kjer smo vsi enaki in vsi enakopravni. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. 2001, let. 4, št. 5, str. 100-101. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 235693]
76. RAVBAR, Nataša. Med narodi v kitajski provinci Yunnan. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. 2001, 1, 1, str. 100-101. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 225709]
77. RAVBAR, Nataša. Zmaj, ki bruha lavo in kiha prah : pod Etno. Trip : turizem, rekreacija in prosti čas. (06.09.2001), 77, str. 14-14. ISSN 1580-3201. [COBISS.SI-ID 226221]
78. RAVBAR, Nataša. Pritepenec v družbi svetovnih metropol : mesto, ki spoštuje vse skrajnosti. Trip : turizem, rekreacija in prosti čas. (22.11.2001), 87, str. 14-14. ISSN 1580-3201. [COBISS.SI-ID 225965]
79. RAVBAR, Nataša. Še eno naše krasoslovsko prvenstvo : univerzitetni podiplomski študijski program krasoslovje. Delo, Znanost : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo. [Tiskana izd.]. 18. nov. 2002, leto 44, št. 265, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-7584. [COBISS.SI-ID 20203821]
80. RAVBAR, Nataša (intervjuvanec), KOVAČIČ, Gregor. Z Volovje rebri se napajata Bistrica in Podstenjšek : vetrna elektrarna in tveganje za vodne vire. Delo. [Tiskana izd.]. 21. dec. 2006, leto 48, št. 295, str. 20, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 25940525]
81. KOVAČIČ, Gregor, RAVBAR, Nataša. Ranljiva kraška podtalnica : vetrna elektrarna na Volovji rebri bi ogrozila vodne vire. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 15. dec. 2006, leto 60, št. 290, str. 23, ilustr. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 736715]
82. KOVAČIČ, Gregor, RAVBAR, Nataša. Vetrne elektrarne na Volovji rebri z vidika varovanja vodnih virov. Svet ptic : revija Društva za opazovanje in proučevanje ptic v Sloveniji. [Tiskana izd.]. mar. 2007, letn. 13, št. 1, str. 16-17, ilustr. ISSN 1580-3600. [COBISS.SI-ID 512257664]
83. TURK, Janez, MALARD, Arnauld, RAVBAR, Nataša. Kakšno je vodno bogastvo pod kraško planoto : trirazsežnostni hidrogeološki model Trnovskega gozda. Delo. [Tiskana izd.]. 3. jan. 2013, leto 55, št. 2, str. 14, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 35094061]
84. RAVBAR, Nataša (avtor, fotograf), PETRIČ, Metka, BLATNIK, Matej (avtor, fotograf), ŠVARA, Astrid. Hidrogeološke raziskave : [projekt Žegnan studenec]. Pod rečiškim zvonom. dec. 2019, leto 13, št. 2, str. 11-12, fotogr. https://www.obcina-recica.si/obcinskoctivo/236108. [COBISS.SI-ID 45731629]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

85. RAVBAR, Nataša, ZORN, Matija. Some characteristics of dolines of the Kras plateau in southwestern Slovenia. Geomorphologia Slovaca. 2003, roč. 3, č. 2, str. 64-72, ilustr. ISSN 1335-9541. [COBISS.SI-ID 22087213]
86. RAVBAR, Nataša. Spill of dangerous substances in the catchment area of the Globočec karst spring, SE Slovenia. V: STEVANOVIĆ, Zoran (ur.), MILANOVIĆ, Petar T. (ur.). Water resources and environmental problems in karst : proceedings of the International conference and field seminars, Belgrade and Kotor / Serbia and Montenegro / 13-19 September 2005. Belgrade: Institute of Hydrogeology, Faculty of Mining and Geology, 2005. Str. 193-200, ilustr., graf. prikazi. ISBN 86-7352-144-0. [COBISS.SI-ID 24370477]
87. RAVBAR, Nataša. The protection of karst water sources in Slovenia. V: DURÁN VALSERO, Juan José (ur.), ANDREO NAVARRO, Bartolomé (ur.), CARRASCO CANTOS, Francisco (ur.). Karst, cambio climático y aguas subterráneas = Karst, changement climatique et des eaux souterraines = Karst, climate change and groundwater. Madrid: Instituto Geológico y Minero de España, 2006. Str. 231-237, ilustr. Hidrogeología y aguas subterráneas, n. 18. ISBN 84-7840-628-X. [COBISS.SI-ID 25267501]
88. RAVBAR, Nataša, GOLDSCHEIDER, Nico. Integrating temporal hydrologic variations into karst groundwater vulnerability mapping - examples from Slovenia. V: GOLDSCHEIDER, Nico (ur.). Proceedings of the 8th conference on limestone hydrogeology, Neuchâtel, Switzerland, 21-23 September 2006 = Actes du 8e colloque d'hydrogéologie en pays calcaire, Neuchâtel, Switzerland, 21-23 September 2006. 8th conference on limestone hydrogeology, Neuchâtel, Switzerland. Besançon: Presses universitaires de Franche-Comté, 2006. Str. 229-233, ilustr., zvd. ISBN 2-84867-143-2. [COBISS.SI-ID 26094637]
89. RAVBAR, Nataša, KOVAČIČ, Gregor. Karst water management in Slovenia in the frame of vulnerability mapping. V: Sustainable management of natural and environmental resources on karst : abstracts of presentations and short scientific papers. Postojna: Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovene Academy of Sciences and Arts, 2006. [COBISS.SI-ID 25599533]
90. RAVBAR, Nataša, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja. The characteristics of groundwater flow in karst aquifers during long lasting low flow conditions, example from SW Slovenia. V: ANDREO NAVARRO, Bartolomé (ur.). Advances in research in Karst media. Berlin; Heidelberg: Springer, cop. 2010. Str. 131-136, zvd., graf. prikazi. Environmental earth sciences. ISBN 978-3-642-12485-3, ISBN 978-3-642-12486-0. [COBISS.SI-ID 31315245]
91. MARÍN, Ana Isabel, RAVBAR, Nataša, KOVAČIČ, Gregor, ANDREO NAVARRO, Bartolomé, PETRIČ, Metka. Application of methods for source vulnerability mapping in the Orehek karst aquifer, SW Slovenia. V: BERTRAND, Catherine (ur.). Proceedings of the 9th Conference on Limestone Hydrogeology = Actes du 9ème congrès d'hydrogéologie en pays calcaire, Besançon, France, September 1-3, 2011. [S. l.]: UMR 6249 Chrono-Environnment, [2011?]. Str. 327-330, ilustr. ISBN 978-2-7466-3694-1. http://sites.google.com/site/h2karst/home/news. [COBISS.SI-ID 33089581]
92. CUCCHI, Franco, URBANC, Janko, FERJAN STANIČ, Tamara, KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka, GABROVŠEK, Franci, RAVBAR, Nataša, LEBAN, Mitja, BRANCELJ, Anton, MORI, Nataša, et al. Hydrokarst's role in the knowledge of the classical karst aquifer's hydrodynamic (NE Italy, SW Slovenia). V: KUKURIĆ, Neno (ur.), STEVANOVIĆ, Zoran (ur.), KREŠIĆ, Neven (ur.). Proceedings. International Conference and Field Seminar Karst without Boundaries, 11-15 June 2014, Trebinje (Bosnia & Herzegovina), Dubrovnik (Croatia). Trebinje: Grafokomerc, 2014. Str. 111-117. ISBN 978-99938-52-58-2. [COBISS.SI-ID 2282837]
93. RAVBAR, Nataša, HROVAT, Mojca, BRUN, Clarissa, DIKOVIĆ, Sonja, KOGOVŠEK, Janja, KOŽELJ, Alenka, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRETNAR, Gorazd, RUBINIĆ, Josip, TOMAN, Mihael Jožef, URBANIČ, Gorazd. Kakovostno stanje kraških vodotokov in podlage za njihovo upravljanje. V: CERKVENIK, Stanka (ur.), ROJNIK, Enisa (ur.). Zbornik referatov : simpozij z mednarodno udeležbo. Ljubljana: Slovensko društvo za zaščito voda, 2016. Str. 29-40. ISBN 978-961-6631-10-5. [COBISS.SI-ID 4054095]
94. RAVBAR, Nataša. Importance and protection of karst aquifers in the Danube basin. V: KRANJC, Andrej (ur.). Conference proceedings. 7th Danube Academies Conference (DAC), 12-13 May, 2016, Ljubljana. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: = Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2017. Str. 111-124, ilustr. ISBN 978-961-268-050-3. [COBISS.SI-ID 41676077]
95. KOGOVŠEK, Blaž (avtor, fotograf), BLATNIK, Matej, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, GABROVŠEK, Franci. Pomen stalnega spremljanja fizikalno-kemijskih parametrov vode za razumevanje delovanja kraških vodonosnikov. V: GLOBEVNIK, Lidija (ur.), ŠIRCA, Andrej (ur.). Zbornik. Drugi slovenski kongres o vodah 2017, [19. in 20. april 2017, Podčetrtek]. Ljubljana: SLOCOLD - Slovenski nacionalni komite za velike pregrade: DVS - Društvo vodarjev Slovenije, 2017. Str. 241-246, ilustr. ISBN 978-961-92445-1-7. [COBISS.SI-ID 41845037]
96. PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, KOGOVŠEK, Janja. Uporaba sledilnih poskusov v procesu upravljanja s kraškimi vodnimi viri v Sloveniji. V: GLOBEVNIK, Lidija (ur.), ŠIRCA, Andrej (ur.). Zbornik. Drugi slovenski kongres o vodah 2017, [19. in 20. april 2017, Podčetrtek]. Ljubljana: SLOCOLD - Slovenski nacionalni komite za velike pregrade: DVS - Društvo vodarjev Slovenije, 2017. Str. 247-252, ilustr. ISBN 978-961-92445-1-7. [COBISS.SI-ID 41845293]
97. PETRIČ, Metka, GACIN, Marina, RAVBAR, Nataša, GOSTINČAR, Petra. GIS database of tracer tests carried out in the Slovenian karst. V: MILANOVIĆ, Saša (ur.), STEVANOVIĆ, Zoran (ur.). Proceedings of the International Sympsium KARST 2018 "Expect the Unexpected", 06-09 June 2018, Trebinje. Belgrade: Centre for Karst Hydrogeology; Trebinje: Hydro-Energy Power Plant "Dabar", 2018. Str. 391-396, ilustr. ISBN 978-86-7352-325-5. [COBISS.SI-ID 43536941]
98. RAVBAR, Nataša, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, MAYAUD, Cyril. High waters study of a classical karst polje - an example of the Planinsko Polje, SW Slovenia. V: MILANOVIĆ, Saša (ur.), STEVANOVIĆ, Zoran (ur.). Proceedings of the International Sympsium KARST 2018 "Expect the Unexpected", 06-09 June 2018, Trebinje. Belgrade: Centre for Karst Hydrogeology; Trebinje: Hydro-Energy Power Plant "Dabar", 2018. Str. 417-424, ilustr. ISBN 978-86-7352-325-5. [COBISS.SI-ID 43537197]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

99. RAVBAR, Nataša. The Malenščica karst spring as an important drinking water source. V: Sustainable management of natural and environmental resources on karst. Postojna: Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovene Academy of Sciences and Arts, 2006. Str. 40-44, ilustr. [COBISS.SI-ID 25718061]
100. RAVBAR, Nataša. Hydrogeological characterisation and vulnerability mapping in the Podstenjšek catchment : half-day excursion, 19th June 2007. V: Management of transboundary karst aquifers. Postojna: Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2007. Str. 12-19, ilustr., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 26712365]
101. PETRIČ, Metka, RUBINIĆ, Josip, RAVBAR, Nataša, KOGOVŠEK, Janja. Management of karst aquifers in the area between Trieste and Kvarner Bays (Slovenian-Croatian transboundry area) : whole-day excursion, 21 June 2007. V: Management of transboundary karst aquifers. Postojna: Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2007. Str. 20-29, ilustr., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 26712621]
102. PETRIČ, Metka, PERIC, Borut, GABROVŠEK, Franci, RAVBAR, Nataša, TURK, Janez. Transboundary karst aquifer of Kras (Slovenian-Italian transboundry area) : half-day excursion, 22 June 2007. V: Management of transboundary karst aquifers. Postojna: Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2007. Str. 30-36, ilustr., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 26712877]
103. PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Afternoon field trip (B) : the Rižana karst spring and its catchment : Wednesday, 21.6.2017, 14.00-20.00. V: GOSTINČAR, Petra (ur.). Milestones and challenges in karstology : abstracts & guide book = Mejniki in izzivi v krasoslovju : povzetki & vodnik. 25th International Karstological School "Classical Karst", Postojna, 2017 = 25. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", Postojna, 2017. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. Str. 68-75, ilustr. ISBN 978-961-05-0004-9. [COBISS.SI-ID 41764397]
104. ZUPAN HAJNA, Nadja, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Educational film ŽIVO! ("LIFE!") - life and water in the karst region. V: MOORE, Kevin (ur.), WHITE, Susan Q. (ur.). Proceedings. 17th International Congress of Speleology, Sydney, NSW, Australia, July 22-28, 2017. Sydney: Australian Speleological Federation, cop. 2017. Vol. 2, str. 369-372, ilustr. ISBN 978-0-9808060-5-2. [COBISS.SI-ID 42047533]
105. PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša. Whole-day field trip (C) : Show caves and karst of the Krka River basin : Thursday, 21st June 2018, 8.00-20.00 = Celodnevno terensko delo (C) : Turistične jame dolenjskega krasa : Četrtek, 21. junij 2018, 8.00-20.00. V: PRELOVŠEK, Mitja (ur.). Show caves and science : abstracts & guide book = Turistične jame in znanost : povzetki & vodnik. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. Str. 29-38, ilustr. ISBN 978-961-05-0090-2. [COBISS.SI-ID 43364653]
106. BLATNIK, Matej, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, GABROVŠEK, Franci, MIHEVC, Andrej. Alpine karst : Thursday, 17. 6. 2021, Afternoon lecture. V: BLATNIK, Matej (ur.), et al. Regional karstology - local and general aspects : [within international year of caves and karst] : abstracts & guide book : 28th International Karstological School "Classical Karst" = Regionalno krasoslovje - splošni in lokalni vidik : [ob mednarnodnem [!] letu jam in krasa] : povzetki & vodnik : 28. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras" : Postojna, 2021. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. Str. 60-72, ilustr. ISBN 978-961-05-0561-7. [COBISS.SI-ID 70543619]
107. MAYAUD, Cyril, RAVBAR, Nataša, NOVAK, Uroš, BLATNIK, Matej, GABROVŠEK, Franci. Dinaric karst of Notranjska region : Tuesday, 15. 6. 2021, Afternoon lecture. V: BLATNIK, Matej (ur.), et al. Regional karstology - local and general aspects : [within international year of caves and karst] : abstracts & guide book : 28th International Karstological School "Classical Karst" = Regionalno krasoslovje - splošni in lokalni vidik : [ob mednarnodnem [!] letu jam in krasa] : povzetki & vodnik : 28. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras" : Postojna, 2021. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. Str. 21-40, ilustr. ISBN 978-961-05-0561-7. [COBISS.SI-ID 70543107]

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

108. KOŠUTNIK, Jure, RAVBAR, Nataša. Air temperature variability and ice cave microclimate characteristics observed in Županova Jama, Slovenia. V: TURRI, Stefano (ur.). Volume of abstracts. Milano: Università degli studi di Milano, 2012. Str. 49. [COBISS.SI-ID 35119405]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

109. RAVBAR, Nataša, ZORN, Matija. Some characteristics of dolines of the Kras plateau. V: LACIKA, Ján (ur.). Abstracts. Bratislava: Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV, 2003. Roč. 3, č. 1, str. 68. Geomorphologia Slovaca, 3,1. ISSN 1335-9541. [COBISS.SI-ID 275373]
110. RAVBAR, Nataša. Difficulties in source sensitivity mapping in the Classical Karst, SW Slovenia. V: WITKOWSKI, Andrzej J. (ur.). Groundwater vulnerability assessment and mapping : international conference Ustroń, Poland, 15-18 june 2004 : abstracts. Sosnowiec: University of Silesia, Faculty of Earth Sciences, 2004. Str. 117-118. ISBN 83-87431-60-5. [COBISS.SI-ID 24446253]
111. RAVBAR, Nataša. Nekatere uveljavljene metode kartiranja ranljivosti (kraških) vodonosnikov. V: ŠALEJ, Matjaž (ur.). Šaleška in Zgornja Savinjska dolina : program, povzetki. Velenje: ERICo, Inštitut za ekološke raziskave, 2004. Str. 59. [COBISS.SI-ID 27163746]
112. RAVBAR, Nataša. Naravne in ekološke nesreče na krasu. V: ZORN, Matija (ur.), et al. Naravne nesreče v Sloveniji : zbornik povzetkov : 1. trienalni znanstveni posvet, Ig (Izobraževalni center za zaščito in reševanje Republike Slovenije), 11. december 2008. 1. trienalni znanstveni posvet Naravne nesreče v Sloveniji, Ig, 11. december 2008. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. Str. 39. ISBN 978-961-254-102-6. [COBISS.SI-ID 28995629]
113. RAVBAR, Nataša, GOLDSCHEIDER, Nico. Analysis of reversed dynamics of electrical conductivity at karst springs as a tool to identify variable catchment boundaries and optimise source protection zones. V: BONACCI, Ognjen (ur.). Abstract book : International Interdisciplinary Scientific Conference, Plitvice Lakes (Croatia), September 23rd-26th, 2009 : sustainability of the karst environment-Dinaric karst and other karst regions. Gospić: Centre for Karst, 2009. Str. 119-120. [COBISS.SI-ID 30533677]
114. KRANJC, Andrej, RAVBAR, Nataša. Water supply in areas lacking in the surface water : case study from Dinaric Karst. [COBISS.SI-ID 29554733]
115. RAVBAR, Nataša. Lokalna vodooskrba na krasu. V: Lokalna oskrba s hrano : povzetki referatov. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 2010. Str. 28-29. [COBISS.SI-ID 43565410]
116. KOVAČIČ, Gregor, RAVBAR, Nataša. Destruction of dolines : the examples from Slovene karst. V: European Geosciences Union, General Assembly 2012, Vienna, Austria, 22 - 27 April 2012. München: European Geosciences Union, 2012. Geophysical Research Abstracts, Vol. 14. ISSN 1607-7962. http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2012/EGU2012-2407.pdf. [COBISS.SI-ID 512842368]
117. RAVBAR, Nataša, KOŠUTNIK, Jure. Monitoring and analysis of cave air temperature variations in Županova Jama show cave, Central Slovenia. V: ŠEBELA, Stanka (ur.). Guide book and abstracts. International Congress on "Scientific Research in Show Caves", 13th to 15th September 2012, Postojna. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2012. Str. 35. [COBISS.SI-ID 34676525]
118. RAVBAR, Nataša, KOVAČIČ, Gregor. Human alteration of karst landscape : the examples from Slovene karst. V: MIHEVC, Andrej (ur.), GABROVŠEK, Franci (ur.). Karst forms and processes : guide book & abstracts. 20th International Karstological School "Classical Karst", Postojna 2012. Postojna: Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2012. Str. 73. [COBISS.SI-ID 34477101]
119. CUCCHI, Franco, URBANC, Janko, FERJAN STANIČ, Tamara, KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, GABROVŠEK, Franci, LEBAN, Mitja, BRANCELJ, Anton, MORI, Nataša, et al. A transboundary monitoring network for the management of the classical karst aquifers. V: Proceedings. 5th International Symposium on Karst, 14th-16th October 2014, Malaga, Spain. [Malaga: s. n.], 2014. Str. 101. [COBISS.SI-ID 37756461]
120. PETRIČ, Metka, JANEŽ, Jože, RAVBAR, Nataša, HOČEVAR, Jure, KOGOVŠEK, Janja, SLABE, Tadej, TURK, Janez. Emergency protection of karst water sources - hydrogeological research in the frame of the GEP project. V: KUKURIĆ, Neno (ur.), STEVANOVIĆ, Zoran (ur.), KREŠIĆ, Neven (ur.). Proceedings. International Conference and Field Seminar Karst without Boundaries, 11-15 June 2014, Trebinje (Bosnia & Herzegovina), Dubrovnik (Croatia). Trebinje: Grafokomerc, 2014. Str. 342. ISBN 978-99938-52-58-2. [COBISS.SI-ID 2583747]
121. KOVAČIČ, Gregor, RAVBAR, Nataša. Hydrological characterization of karst aquifers and springs using time series analysis, the case of Classical karst (Slovenia). V: KUKURIĆ, Neno (ur.), STEVANOVIĆ, Zoran (ur.), KREŠIĆ, Neven (ur.). Proceedings. International Conference and Field Seminar Karst without Boundaries, 11-15 June 2014, Trebinje (Bosnia & Herzegovina), Dubrovnik (Croatia). Trebinje: Grafokomerc, 2014. Str. 147. ISBN 978-99938-52-58-2. [COBISS.SI-ID 1536537028]
122. KOSIČ FICCO, Katarina, RAVBAR, Nataša. Karst groundwater protection and international cooperation. V: KUKURIĆ, Neno (ur.), STEVANOVIĆ, Zoran (ur.), KREŠIĆ, Neven (ur.). Proceedings. International Conference and Field Seminar Karst without Boundaries, 11-15 June 2014, Trebinje (Bosnia & Herzegovina), Dubrovnik (Croatia). Trebinje: Grafokomerc, 2014. Str. 387. ISBN 978-99938-52-58-2. [COBISS.SI-ID 2584003]
123. CUCCHI, Franco, URBANC, Janko, FERJAN STANIČ, Tamara, KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka, GABROVŠEK, Franci, RAVBAR, Nataša, LEBAN, Mitja, BRANCELJ, Anton, MORI, Nataša, et al. Water management of the Classical Karst aquifer (NE Italy, SW Slovenia). V: KUKURIĆ, Neno (ur.), STEVANOVIĆ, Zoran (ur.), KREŠIĆ, Neven (ur.). Proceedings. International Conference and Field Seminar Karst without Boundaries, 11-15 June 2014, Trebinje (Bosnia & Herzegovina), Dubrovnik (Croatia). Trebinje: Grafokomerc, 2014. Str. 333. ISBN 978-99938-52-58-2. [COBISS.SI-ID 31470297]
124. PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Study and management of transboundary karst aquifers, examples from Slovenia. V: The sustainable development in karst areas. [Kunming: Yunnan University, 2015]. Str. 47-51, ilustr. [COBISS.SI-ID 39158573]
125. RAVBAR, Nataša. Karst : characteristcs, importance and vulnerability. V: The sustainable development in karst areas. [Kunming: Yunnan University, 2015]. Str. 58-64, ilustr. [COBISS.SI-ID 39158829]
126. RAVBAR, Nataša, KOVAČIČ, Gregor. The characteristic trends of karst springs discharges in relation to climate change (examples from the Classical Karst, SE Slovenia). V: European Geosciences Union, General Assembly 2016, Vienna, Austria, 17-22 April 2016. München: European Geosciences Union, 2016. Geophysical research abstracts, vol. 18. ISSN 1607-7962. https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2016/EGU2016-11625.pdf. [COBISS.SI-ID 2774979]
127. RAVBAR, Nataša, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja. Identifying flow dynamics and solute transport in a high karst plateau using tracer tests - a case study of the Javorniki - Snežnik karst massif (Slovenia). V: POSAVEC, Kristijan (ur.), MARKOVIĆ, Tamara (ur.). Book of abstracts : 44th Annual Congress of the International Association of Hydrogeologists (IAH), Dubrovnik, Croatia, September 25th to 29th 2017 : "Groundwater Heritage and Sustainability". Dubrovnik: IAH, 2017. Str. 293. ISBN 978-953-6907-61-8. [COBISS.SI-ID 42569773]
128. KOGOVŠEK, Blaž, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, BLATNIK, Matej, GABROVŠEK, Franci. Monitoring and usage of natural and artificial tracers in the study of karst aquifers - a case study of the Malenščica karst spring, Slovenia. V: POSAVEC, Kristijan (ur.), MARKOVIĆ, Tamara (ur.). Book of abstracts : 44th Annual Congress of the International Association of Hydrogeologists (IAH), Dubrovnik, Croatia, September 25th to 29th 2017 : "Groundwater Heritage and Sustainability". Dubrovnik: IAH, 2017. Str. 297. ISBN 978-953-6907-61-8. [COBISS.SI-ID 42570029]
129. KOIT, Oliver, RAVBAR, Nataša, MARANDI, Andres, TERASMAA, Jaanus. Threshold-controlled hydraulic behaviour of a mantled karst system (Tuhala karst area, North Estonia). V: POSAVEC, Kristijan (ur.), MARKOVIĆ, Tamara (ur.). Book of abstracts : 44th Annual Congress of the International Association of Hydrogeologists (IAH), Dubrovnik, Croatia, September 25th to 29th 2017 : "Groundwater Heritage and Sustainability". Dubrovnik: IAH, 2017. Str. 301. ISBN 978-953-6907-61-8. [COBISS.SI-ID 42570541]
130. MAYAUD, Cyril, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, RAVBAR, Nataša, PETRIČ, Metka, GABROVŠEK, Franci. Impact of an overflow on the hydrogeological behaviour of a complex karst system = Učinek prelitja na hidrogeologijo kompleksnega kraškega sistema. V: GOSTINČAR, Petra (ur.). Milestones and challenges in karstology : abstracts & guide book = Mejniki in izzivi v krasoslovju : povzetki & vodnik. 25th International Karstological School "Classical Karst", Postojna, 2017 = 25. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", Postojna, 2017. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. Str. 37-38. ISBN 978-961-05-0004-9. [COBISS.SI-ID 41743917]
131. KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, GABROVŠEK, Franci. The importance of continuous monitoring of physico-chemical parameters of water for understanding the functioning of karst aquifers = Pomen stalnega spremljanja fizikalno-kemijskih parametrov vode za razumevanje kraških vodonosnikov. V: GOSTINČAR, Petra (ur.). Milestones and challenges in karstology : abstracts & guide book = Mejniki in izzivi v krasoslovju : povzetki & vodnik. 25th International Karstological School "Classical Karst", Postojna, 2017 = 25. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", Postojna, 2017. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. Str. 33. ISBN 978-961-05-0004-9. [COBISS.SI-ID 41753133]
132. MAYAUD, Cyril, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, RAVBAR, Nataša, PETRIČ, Metka, GABROVŠEK, Franci. Understanding flooding on Planinsko Polje : a modelling approach = Razumevanje poplav na Planinskem polju : primer modela. V: GOSTINČAR, Petra (ur.). Milestones and challenges in karstology : abstracts & guide book = Mejniki in izzivi v krasoslovju : povzetki & vodnik. 25th International Karstological School "Classical Karst", Postojna, 2017 = 25. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", Postojna, 2017. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. Str. 38. ISBN 978-961-05-0004-9. [COBISS.SI-ID 41744173]
133. KOGOVŠEK, Blaž, PETRIČ, Metka, MAYAUD, Cyril, BLATNIK, Matej, RAVBAR, Nataša, MULEC, Janez, GABROVŠEK, Franci. Evolution of the physico-chemical response of a binary karst aquifer during a hydrological year (Planinsko Polje, SW Slovenia). V: The European Bi-annual Conference on the Hydrogeology of Karst and Carbonate Reservoirs, 2-6 Jul. 2018, Besançon, France. Eurokarst 2018, The European Conference on Karst Hydrogeology and Carbonate Reservoirs, 2-6 July 2018, Besançon, France. [S. l.: s. n., 2018]. Str. 99. http://www.eurokarst.org/wp-content/uploads/2016/07/Proceedings_Eurokarst2018.pdf. [COBISS.SI-ID 43546157]
134. RAVBAR, Nataša, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, MAYAUD, Cyril, AL SAYEGH-PETKOVŠEK, Samar, BOLE, Mojca, MULEC, Janez, GABROVŠEK, Franci. A flood pulse triggered temporal and spatial dynamics of water quality in a binary karst aquifer : example from SW Slovenia. V: The European Bi-annual Conference on the Hydrogeology of Karst and Carbonate Reservoirs, 2-6 Jul. 2018, Besançon, France. Eurokarst 2018, The European Conference on Karst Hydrogeology and Carbonate Reservoirs, 2-6 July 2018, Besançon, France. [S. l.: s. n., 2018]. Str. 172. http://www.eurokarst.org/wp-content/uploads/2016/07/Proceedings_Eurokarst2018.pdf. [COBISS.SI-ID 43546669]
135. MAYAUD, Cyril, BLATNIK, Matej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Blaž, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Understanding flooding in Planinsko Polje (Slovenia). V: The European Bi-annual Conference on the Hydrogeology of Karst and Carbonate Reservoirs, 2-6 Jul. 2018, Besançon, France. Eurokarst 2018, The European Conference on Karst Hydrogeology and Carbonate Reservoirs, 2-6 July 2018, Besançon, France. [S. l.: s. n., 2018]. Str. 142. http://www.eurokarst.org/wp-content/uploads/2016/07/Proceedings_Eurokarst2018.pdf. [COBISS.SI-ID 43546413]
136. KOGOVŠEK, Blaž, PETRIČ, Metka, MAYAUD, Cyril, BLATNIK, Matej, RAVBAR, Nataša, MULEC, Janez, GABROVŠEK, Franci. Fizikalno-kemijske značilnosti vode kraškega vodonosnika v obdobju hidrološkega leta (Planinsko polje, JZ Slovenija) = Physico-chemical parameters of water of a karst aquifer during a hydrological year (Planinsko polje, SW Slovenia). V: NOVAK, Matevž, RMAN, Nina. Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 5. slovenski geološki kongres, Velenje, 3.-5. 10. 2018. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije, 2018. Str. 112. ISBN 978-961-6498-60-9. [COBISS.SI-ID 43848237]
137. BLATNIK, Matej, ALJANČIČ, Magdalena, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez, PIPAN, Tanja. Importance of multidisciplinary long-term data to assess groundwater quality and its socio-ecological impact in the Postojna-Planina Cave System. V: Book of abstracts. Leipzig: ILTER, 2019. Str. 28-29. http://www.ilter-2019-leipzig.de/assets/abstracts_ilter_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 45250093]
138. MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, GABROVŠEK, Franci. Time-series analyses of the groundwater dynamics of a mountainous karst aquifer : the Javorniki massif (Slovenia). V: European Geosciences Union, General Assembly 2019, Vienna, Austria, 7-12 April 2019. München: European Geosciences Union, 2019. [1] str. Geophysical research abstracts, Vol. 21. ISSN 1607-7962. https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2019/EGU2019-6768.pdf. [COBISS.SI-ID 61333763]
139. ŽIVANOVIĆ, Vladimir, RAVBAR, Nataša, JEMCOV, Igor. Validation of vulnerability assessment by means of the Time Dependent Model : case study from the Slovenian karst catchment. V: GÓMEZ HERNÁNDEZ, J. Jaime (ur.), ANDREO NAVARRO, Bartolomé (ur.). Groundwater management and governance : coping with uncertainty : proceedings of IAH2019, the 46th Annual Congress of the International Association of Hydrogeologists, Málaga (Spain), September 22-27, 2019. Ed. digital. Barcelona: Asociación Internacional de Hidrogeólogos - Grupo Español, 2019. Str. 625. ISBN 978-84-938046-3-3. http://www.iah2019.org/. [COBISS.SI-ID 45251885]
140. KOGOVŠEK, Blaž, MAYAUD, Cyril, RAVBAR, Nataša, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka. Water balance as a tool for sustainable management of karst aquifers - example of the catchment of the Malenščica karst spring (Slovenia). V: GÓMEZ HERNÁNDEZ, J. Jaime (ur.), ANDREO NAVARRO, Bartolomé (ur.). Groundwater management and governance : coping with uncertainty : proceedings of IAH2019, the 46th Annual Congress of the International Association of Hydrogeologists, Málaga (Spain), September 22-27, 2019. Ed. digital. Barcelona: Asociación Internacional de Hidrogeólogos - Grupo Español, 2019. Str. 627. ISBN 978-84-938046-3-3. http://www.iah2019.org/. [COBISS.SI-ID 45252141]
141. BRENČIČ, Mihael, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, VIDMAR, Ines. Sledilni poizkus na območju srednje Radovne. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports. 24. posvetovanje slovenskih geologov = 24th Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, november 2019. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2019. [št.] 25, str. 29. Geološki zbornik, 25. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 1539166]
142. MAYAUD, Cyril, GABROVŠEK, Franci, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Assessment of different worst-case flood scenarios for Planinsko Polje (Slovenia). V: EGU General Assembly 2020 : Online : 4-8 May 2020. [S. l.]: European Geosciences Union, 2020. 1 str. https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2020/EGU2020-4926.html, DOI: 10.5194/egusphere-egu2020-4926. [COBISS.SI-ID 14925315]
143. RAVBAR, Nataša, KOVAČIČ, Gregor, PETRIČ, Metka. Changes in hydrological behaviour : case studies of the Unica and Rižana karst springs, Slovenia. V: EGU General Assembly 2020 : Online : 4-8 May 2020. [S. l.]: European Geosciences Union, 2020. 1 str. https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2020/EGU2020-12961.html, DOI: 10.5194/egusphere-egu2020-12961. [COBISS.SI-ID 14929923]
144. JOURDE, Hervé, DOUMMAR, Joanna, PARISE, Mario, RAVBAR, Nataša, XIAOGUANG, Wang. Field and modelling approaches for the assessment of hydrogeological and engineering problems in the complex karst environment. V: EGU General Assembly 2020 : Online : 4-8 May 2020. [S. l.]: European Geosciences Union, 2020. 1 str. https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2020/session/35622. [COBISS.SI-ID 14924291]
145. SCHELLER, Mirjam, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, YAN, Liu, MAYAUD, Cyril, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, HARTMANN, Andreas. Modeling spatial and temporal hydrologic variability of karst vulnerability at a large Slovenian karst aquifer. V: EGU General Assembly 2020 : Online : 4-8 May 2020. [S. l.]: European Geosciences Union, 2020. 1 str. https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2020/EGU2020-1009.html, DOI: 10.5194/egusphere-egu2020-1009. [COBISS.SI-ID 14929411]
146. ŠEBELA, Stanka, COSTA, Giovanni, VAUPOTIČ, Janja, ŽIVČIĆ, Mladen, RAVBAR, Nataša, ALJANČIČ, Magdalena. Postojna Cave as Near Fault Observatory site in SW Slovenia. V: EGU General Assembly 2020 : Online : 4-8 May 2020. [S. l.]: European Geosciences Union, 2020. 2 str. https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2020/EGU2020-4657.html, DOI: 10.5194/egusphere-egu2020-4657. [COBISS.SI-ID 14927107]
147. GAJOVIĆ, Vojkan, RAVBAR, Nataša. Preliminary analysis of vadose zone water pulses from Postojnska and Planinska jama drips, SW Slovenia = Začetne analize pretakanja vode v vadozni coni Postojnske in Planinske jame, Slovenija. V: BLATNIK, Matej (ur.), et al. Regional karstology - local and general aspects : [within international year of caves and karst] : abstracts & guide book : 28th International Karstological School "Classical Karst" = Regionalno krasoslovje - splošni in lokalni vidik : [ob mednarnodnem [!] letu jam in krasa] : povzetki & vodnik : 28. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras" : Postojna, 2021. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. Str. 88. ISBN 978-961-05-0561-7. [COBISS.SI-ID 70545155]
148. NOVAK, Uroš, ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša. The use of new technologies for understanding structural geology and hydrogeology of the karst unsaturated zone = Uporaba sodobne tehnologije za prepoznavanje strukturnih geoloških in hidrogeloloških značilnosti v nenasičenem delu krašnega vodonosnika. V: BLATNIK, Matej (ur.), et al. Regional karstology - local and general aspects : [within international year of caves and karst] : abstracts & guide book : 28th International Karstological School "Classical Karst" = Regionalno krasoslovje - splošni in lokalni vidik : [ob mednarnodnem [!] letu jam in krasa] : povzetki & vodnik : 28. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras" : Postojna, 2021. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. Str. 112. ISBN 978-961-05-0561-7. [COBISS.SI-ID 70546947]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

149. RAVBAR, Nataša. Drinking water supply from karst water resources (the example of Kras plateau, SW Slovenia. V: RAVBAR, Nataša (ur.), et al. 11th International Karstological School, Classical Karst : karst terminology : guide booklet of the excursions and abstracts of lecture or poster presentations. Postojna: Karst Research Institute ZRC SAZU, 2003. Str. 46-47. [COBISS.SI-ID 23480877]
150. ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša. Excursion to the Pivka Basin. Overview. V: RAVBAR, Nataša (ur.), et al. 11th International Karstological School, Classical Karst : karst terminology : guide booklet of the excursions and abstracts of lecture or poster presentations. Postojna: Karst Research Institute ZRC SAZU, 2003. Str. 9-15, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 23488301]
151. KOVAČIČ, Gregor, RAVBAR, Nataša. Karst aquifer vulnerability or sensitivity?. V: RAVBAR, Nataša (ur.), et al. 11th International Karstological School, Classical Karst : karst terminology : guide booklet of the excursions and abstracts of lecture or poster presentations. Postojna: Karst Research Institute ZRC SAZU, 2003. Str. 42-43. [COBISS.SI-ID 23480621]
152. RAVBAR, Nataša. The Temenica River : excursion to the Temenica River Valley and Karst of SE Slovenia. V: RAVBAR, Nataša (ur.), et al. 11th International Karstological School, Classical Karst : karst terminology : guide booklet of the excursions and abstracts of lecture or poster presentations. Postojna: Karst Research Institute ZRC SAZU, 2003. Str. 20-22, ilustr. [COBISS.SI-ID 23480365]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

153. RAVBAR, Nataša. Uporaba pitne vode iz kraških vodonosnikov v jugozahodni Sloveniji = Use of drinking water from the karst aquifers in south-western Slovenia. V: MIHEVC, Andrej (ur.). Kras : voda in življenje v kamniti pokrajini = water and life in a rocky landscape. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005. Str. 475-493, ilustr., zvd., graf. prikazi. Projekt Aquadapt. ISBN 961-6568-07-8. [COBISS.SI-ID 24615981]
154. VELJANOVSKI, Tatjana, RAVBAR, Nataša. Družbeno-kulturne značilnosti porabe pitne vode in odnosa do nje v gospodinjstvih na območju jugozahodne Slovenije = Socio-cultural determinants of drinking water consumption and the relation to it in south-western Slovene households. V: MIHEVC, Andrej (ur.). Kras : voda in življenje v kamniti pokrajini = water and life in a rocky landscape. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005. Str. 494-512, zvd., graf. prikazi. Projekt Aquadapt. ISBN 961-6568-07-8. [COBISS.SI-ID 24616237]
155. RAVBAR, Nataša, PRELOVŠEK, Mitja. Raba tal na kraški terasi Udin boršta in njegovem obrobju. V: KRANJC, Andrej (ur.). Kraške kulturne pokrajine : edinstveni odnos med človekom in kraškim svetom = Karstic cultural landscapes = architecture of a unique relationship people - territory. Udin boršt. Montebelluna: Museo di Storia Naturale e Archeologia, 2005. Str. 65-71, ilustr., zvd., graf. prikazi. ISBN 88-901411-2-3. [COBISS.SI-ID 24572461]
156. PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša. Značilnosti poselitve Udin Boršta in njegova funkcija. V: KRANJC, Andrej (ur.). Kraške kulturne pokrajine : edinstveni odnos med človekom in kraškim svetom = Karstic cultural landscapes = architecture of a unique relationship people - territory. Udin boršt. Montebelluna: Museo di Storia Naturale e Archeologia, 2005. Str. 73-80, ilustr., zvd., graf. prikazi. ISBN 88-901411-2-3. [COBISS.SI-ID 24572717]
157. KOVAČIČ, Gregor, RAVBAR, Nataša. Effects of pasturing on the karst groundwater quality - the example of the Velika planina karst plateau. V: URUSHIBARA-YOSHINO, Kazuko (ur.). Changing social conditions and their impacts on the geoecology : transhumance regions of Romania and Slovenia : Grant-in Aid for Scientific Research (B), 2003-2005. Tokyo: Department of Geography, Hosei University, 2006. Str. 148-157, ilustr. [COBISS.SI-ID 25404717]
158. ALEDO TUR, Antonio, ORTÍZ NOGUERA, Guadalupe, JEFFREY, Paul, GEAREY, Mary, RINAUDO, Jean Daniel, LOUBIER, Sébastien, VELJANOVSKI, Tatjana, RAVBAR, Nataša, et al. Socio-cultural influences on water utilization : a comparative analysis. V: KOUNDOURI, Phoebe (ur.). Water management in arid and semi-arid regions : interdisciplinary perspectives. Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar, cop. 2006. Str. 201-225, tab., zvd., graf. prikazi. ISBN 1845424239. [COBISS.SI-ID 25902893]
159. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Značilnosti pretakanja vode v krasu. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Kras : [trajnostni razvoj kraške pokrajine]. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. Str. 59-63, ilustr. ISBN 978-961-254-096-8. [COBISS.SI-ID 29373997]
160. PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Kraški vodni viri in njihovo varovanje. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Kras : [trajnostni razvoj kraške pokrajine]. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. Str. 81-84, ilustr. ISBN 978-961-254-096-8. [COBISS.SI-ID 29375533]
161. RAVBAR, Nataša. Metodologija kartiranja ranljivosti in tveganja. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Kras : [trajnostni razvoj kraške pokrajine]. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. Str. 84-92, ilustr. ISBN 978-961-254-096-8. [COBISS.SI-ID 29375789]
162. RAVBAR, Nataša. Naravne nesreče na krasu. V: ZORN, Matija (ur.), et al. Od razumevanja do upravljanja. Ljubljana: Založba ZRC, 2010. Str. 149-156. Naravne nesreče, knj. 1. ISBN 978-961-254-185-9. ISSN 1855-8887. http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/Naravne-nesrece-01.pdf. [COBISS.SI-ID 31548461]
163. PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, KOGOVŠEK, Janja. Značilnosti kraških vodonosnikov, njihova ranljivost in ogroženost = Characteristics of karst aquifers, their vulnerability and endangerment. V: KNEZ, Martin (ur.), PETRIČ, Metka (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 1, Voda = Karstology and development challenges on karst. 1, Water. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2011. Str. 7-19, ilustr. Carsologica, 13. ISBN 978-961-254-334-1, ISBN 978-961-05-0299-9. ISSN 1854-2964. [COBISS.SI-ID 33677357]
164. PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, RAVBAR, Nataša. Prilagajanje slovenske zakonodaje posebnim značilnostim kraških vodonosnikov = Adjustment of the Slovene legislation to the special characteristics of karst aquifers. V: KNEZ, Martin (ur.), PETRIČ, Metka (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 1, Voda = Karstology and development challenges on karst. 1, Water. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2011. Str. 124-136, ilustr. Carsologica, 13. ISBN 978-961-254-334-1, ISBN 978-961-05-0299-9. ISSN 1854-2964. [COBISS.SI-ID 33718061]
165. RAVBAR, Nataša. Alternativna metoda za zaščito kraških vodnih virov = An alternative method for the protection of karst water sources. V: KNEZ, Martin (ur.), PETRIČ, Metka (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 1, Voda = Karstology and development challenges on karst. 1, Water. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2011. Str. 137-147, ilustr. Carsologica, 13. ISBN 978-961-254-334-1, ISBN 978-961-05-0299-9. ISSN 1854-2964. [COBISS.SI-ID 33722157]
166. KOVAČIČ, Gregor, RAVBAR, Nataša. Prilagoditve poplavam na krasu = Adapting to flooding on karst. V: KNEZ, Martin (ur.), PETRIČ, Metka (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 1, Voda = Karstology and development challenges on karst. 1, Water. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2011. Str. 148-158, ilustr. Carsologica, 13. ISBN 978-961-254-334-1, ISBN 978-961-05-0299-9. ISSN 1854-2964. [COBISS.SI-ID 33725229]
167. KOVAČIČ, Gregor, RAVBAR, Nataša. Dinamika poplavljanja Planinskega polja v obdobju oktober 2008-april 2009. V: ZORN, Matija (ur.), et al. Neodgovorna odgovornost. Ljubljana: Založba ZRC, 2011. Str. 91-101, ilustr., zvd., graf. prikazi. Knjižna zbirka Naravne nesreče, 2. ISBN 978-961-254-256-6. ISSN 1855-8879. http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/Naravne-nesrece-02.pdf. [COBISS.SI-ID 512703104]
168. RAVBAR, Nataša. Groundwater vulnerability assessment : the example from Slovenia. V: PRELOVŠEK, Mitja (ur.), ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.). Pressures and protection of the underground karst : cases from Slovenia and Croatia = Pritiski in varovanje podzemnega krasa : primeri iz Slovenije in Hrvaške = Pritisci i zaštita podzemnog krša : primjeri iz Slovenije i Hrvatske. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU: = Karst Research Institute ZRC SAZU, 2011. Str. 154-159, ilustr. ISBN 978-961-254-285-6, ISBN 978-961-05-0311-8. [COBISS.SI-ID 32914733]
169. RAVBAR, Nataša. Legal protection of karst water sources. V: PRELOVŠEK, Mitja (ur.), ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.). Pressures and protection of the underground karst : cases from Slovenia and Croatia = Pritiski in varovanje podzemnega krasa : primeri iz Slovenije in Hrvaške = Pritisci i zaštita podzemnog krša : primjeri iz Slovenije i Hrvatske. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU: = Karst Research Institute ZRC SAZU, 2011. Str. 147-153, ilustr. ISBN 978-961-254-285-6, ISBN 978-961-05-0311-8. [COBISS.SI-ID 32914477]
170. RAVBAR, Nataša. Protection and management of Karst water sources catchments. V: LANNON, Evelyn C. (ur.). Drainage basins and catchment management : classification, modelling, and environmental assessment. New York: Nova Science Publishers, 2013. Str. 143-168, ilustr. Water resource planning, development and management. ISBN 978-1-62618-367-4. [COBISS.SI-ID 2537667]
171. KERBLER, Boštjan Kefo, RAVBAR, Nataša. Suburbanizacija na območju Udin boršta in potreba po spremljanju vplivov na okolje. V: MRAK, Irena (ur.), et al. Gorenjska v obdobju glokalizacije. 1. izd. Bled [i. e.] Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. Str. 141-150, ilustr. ISBN 978-961-237-605-5. [COBISS.SI-ID 52881506]
172. RAVBAR, Nataša, KOVAČIČ, Gregor. Viri pitne vode na Gorenjskem : pregled preskrbe z vodo in upravljanja. V: MRAK, Irena (ur.), et al. Gorenjska v obdobju glokalizacije. 1. izd. Bled [i. e.] Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. Str. 165-174, ilustr. ISBN 978-961-237-605-5. [COBISS.SI-ID 52882274]
173. RAVBAR, Nataša. Vrednotenje stanja na področju varovanja kraških vodnih virov in predlogi za trajnejši razvoj : primer Notranjsko-kraške regije. V: NARED, Janez (ur.), PERKO, Drago (ur.), RAZPOTNIK VISKOVIĆ, Nika (ur.). Nove razvojne perspektive. Ljubljana: Založba ZRC, 2013. Str. 63-71, ilustr. Regionalni razvoj, 4. ISBN 978-961-254-490-4, ISBN 978-961-05-0350-7. ISSN 1855-5780. [COBISS.SI-ID 36176429]
174. MARÍN, Ana Isabel, RAVBAR, Nataša, KOVAČIČ, Gregor, ANDREO NAVARRO, Bartolomé, PETRIČ, Metka. Application of methods for resource and source vulnerability mapping in the Orehek karst aquifer, SW Slovenia. V: MUDRY, Jacques (ur.). H2Karst research in limestone hydrogeology. Cham [etc.]: Springer, 2014. Str. 139-150, ilustr. Environmental earth sciences. ISBN 978-3-319-06138-2. [COBISS.SI-ID 2582979]
175. KOVAČIČ, Gregor, RAVBAR, Nataša. Validation of vulnerability assessment using time series analysis : the case of the Korentan spring, SW Slovenia. V: ANDREO NAVARRO, Bartolomé (ur.). Hydrogeological and environmental investigations in Karst systems. Heidelberg [etc.]: Springer, cop. 2015. Str. 415-424, ilustr. Environmental Earth Sciences, vol. 1. ISBN 978-3-642-17434-6. ISSN 1866-6280. [COBISS.SI-ID 2588867]
176. RAVBAR, Nataša. Advanced strategies in managing and sustaining karst water quality. V: STEVANOVIĆ, Zoran (ur.). Karst aquifers : characterization and engineering. Cham [etc.]: Springer, cop. 2015. Str. 614-624, ilustr. Professional practice in earth sciences. ISBN 978-3-319-12849-8, ISBN 978-3-319-12850-4. ISSN 2364-0073. DOI: 10.1007/978-3-319-12850-4. [COBISS.SI-ID 2607811]
177. RAVBAR, Nataša (avtor, fotograf), KOGOVŠEK, Janja, PIPAN, Tanja. Environmental value and vulnerability of karst resources. V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), et al. Life and water on Karst : monitoring of transboundary water resources of Northern Istria. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Str. 23-34, ilustr. ISBN 978-961-254-819-3, ISBN 978-961-05-0384-2. [COBISS.SI-ID 38812973]
178. RUBINIĆ, Josip (avtor, fotograf), RADIŠIĆ, Maja, RAVBAR, Nataša, PETRIČ, Metka, RUŽIĆ, Igor (avtor, fotograf), CRNKO, Tamara. Hydrological conditions. V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), et al. Life and water on Karst : monitoring of transboundary water resources of Northern Istria. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Str. 94-103, ilustr. ISBN 978-961-254-819-3, ISBN 978-961-05-0384-2. [COBISS.SI-ID 38814509]
179. PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, BRUN, Clarissa, BIONDIĆ, Ranko, KOGOVŠEK, Janja. Assessment of flow dynamics and solute transport based on the monitroing of a flood pulse. V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), et al. Life and water on Karst : monitoring of transboundary water resources of Northern Istria. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Str. 124-133, ilustr. ISBN 978-961-254-819-3, ISBN 978-961-05-0384-2. [COBISS.SI-ID 38815277]
180. RAVBAR, Nataša, PETRIČ, Metka, RUBINIĆ, Josip, DIKOVIĆ, Sonja, KOŽELJ, Alenka, PIPAN, Tanja, KOGOVŠEK, Janja. Monitoring the quantitative status and quality of karst water sources. V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), et al. Life and water on Karst : monitoring of transboundary water resources of Northern Istria. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Str. 143-150, ilustr. ISBN 978-961-254-819-3, ISBN 978-961-05-0384-2. [COBISS.SI-ID 38815789]
181. KOVAČIČ, Gregor, RAVBAR, Nataša. Characterization of selected karst springs in Slovenia by means of a time series analysis. V: STEVANOVIĆ, Zoran (ur.). Karst without boundaries. Leiden: CRC, Taylor & Francis Group, 2016. Str. 131-154, ilustr. Selected papers on hydrogeology, 23. ISBN 978-1-138-02968-2. [COBISS.SI-ID 2750147]
182. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša, ZUPAN HAJNA, Nadja. Development challenges in karst regions : sustainable land use planning in the karst of Slovenia. V: TROFIMOVA, Elena (ur.), SALOMON, Jean-Nöel (ur.). Preserving karst environments and karst caves : karst dynamics, environments, usage and restauration : towards an international karst preservation system. Stuttgart: Gebrüder Borntraeger, 2016. Str. 293-318. Zeitschrift für Geomorphologie, Supplementband, N. F., vol. 60, suppl. issue 2. ISSN 0372-8854, ISSN 0044-2798. https://www.schweizerbart.de/papers/zfg_suppl/detail/60/86496/Development_challenges_in_karst_regions_sustainable_land_use_planning_in_the_karst_of_Slovenia, DOI: 10.1127/zfg_suppl/2016/00309. [COBISS.SI-ID 40073261]
183. RAVBAR, Nataša, KOVAČIČ, Gregor, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, BRUN, Clarissa, KOŽELJ, Alenka. Climatological trends and anticipated karst spring quantity and quality : case study of the Slovene Istria. V: PARISE, Mario (ur.), et al. Advances in karst research : theory, fieldwork and applications. London: Geological Society, 2018. Str. 295-305, ilustr. Special publication - Geological Society of London, no. 466. ISBN 978-1-78620-359-5. ISSN 0305-8719. DOI: 10.1144/SP466.19. [COBISS.SI-ID 43344685]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

184. RAVBAR, Nataša. Kras in voda. V: PLUT, Dušan (ur.). Slovenija - vodna učna pot Evrope. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 2005. Str. 10, 39-48. ISBN 961-237-114-8. [COBISS.SI-ID 29245538]
185. RAVBAR, Nataša (avtor, fotograf). Kolesarjenje po matičnem Krasu. V: KLADNIK, Drago (ur.). Slovenija II : [ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva]. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005. Str. 5-18, ilustr., zvd. Vodniki Ljubljanskega geografskega društva, Evropa, 4. ISBN 961-6500-97-X. [COBISS.SI-ID 24065069]
186. RAVBAR, Nataša, KRANJC, Andrej. Učilnica o podzemeljskih kraških procesih in pojavih v naravi. V: VIRŠEK, Damjan (ur.). Županova jama : čudežni svet brez sonca : izdano ob 80-letnici odkritja. Grosuplje: Županova jama - turistično in okoljsko društvo, 2006. Str. 29-38, ilustr.,zvd. [COBISS.SI-ID 122784]
187. RAVBAR, Nataša. Poti kraške vode so malo znane tudi v okolici Županove jame. V: VIRŠEK, Damjan (ur.). Županova jama : čudežni svet brez sonca : izdano ob 80-letnici odkritja. Grosuplje: Županova jama - turistično in okoljsko društvo, 2006. Str. 43-50, ilustr.,zvd.,tab. [COBISS.SI-ID 123296]
188. KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja, OTONIČAR, Bojan, RAVBAR, Nataša, PERNE, Matija, TURK, Janez. Pokrajina. V: SIMČIČ, Ivan (ur.). Občina Ilirska Bistrica : monografija. Ilirska Bistrica: Občina, 2011. Str. [16]-31, ilustr. ISBN 978-961-92853-0-5. [COBISS.SI-ID 32918573]
189. RAVBAR, Nataša. Hidrološke značilnosti kraških vod. V: SIMČIČ, Ivan (ur.). Občina Ilirska Bistrica : monografija. Ilirska Bistrica: Občina, 2011. Str. 26-27, ilustr. ISBN 978-961-92853-0-5. [COBISS.SI-ID 32874541]
190. RAVBAR, Nataša. Matični ali klasični kras? Kras ali kras? - o geografskih in jezikovnih zagatah. V: FAKIN BAJEC, Jasna (ur.), et al. Kras in Brkini za radovedneže in ljubitelje. Ljubljana; Nova Gorica: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. Str. 19-21. ISBN 978-961-254-737-0. [COBISS.SI-ID 38115629]
191. RAVBAR, Nataša. Kako nastaja kraško površje?. V: FAKIN BAJEC, Jasna (ur.), et al. Kras in Brkini za radovedneže in ljubitelje. Ljubljana; Nova Gorica: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. Str. 22-24. ISBN 978-961-254-737-0. [COBISS.SI-ID 38115885]
192. RAVBAR, Nataša. Večnost in krhkost kraške pokrajine. V: FAKIN BAJEC, Jasna (ur.), et al. Kras in Brkini za radovedneže in ljubitelje. Ljubljana; Nova Gorica: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. Str. 32-35. ISBN 978-961-254-737-0. [COBISS.SI-ID 38116653]
193. RAVBAR, Nataša. Kraški vodonosniki. V: FAKIN BAJEC, Jasna (ur.), et al. Kras in Brkini za radovedneže in ljubitelje. Ljubljana; Nova Gorica: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. Str. 42-43. ISBN 978-961-254-737-0. [COBISS.SI-ID 38116909]
194. TURPAUD, Philippe, ZINI, Luca, RAVBAR, Nataša, CUCCHI, Franco. La protezione delle acque sotterranee = Zaščita podzemnih voda. V: CUCCHI, Franco (ur.), ZINI, Luca (ur.), CALLIGARIS, Chiara (ur.). Le acque del Carso Classico = Vodonosnik klasičnega Krasa : progetto, projekt Hydrokarst. Trieste: EUT - Edizioni Università di Trieste, 2015. Str. 161-172, ilustr. ISBN 978-88-8303-621-7, ISBN 978-88-8303-622-4. [COBISS.SI-ID 39254061]
195. RUBINIĆ, Josip, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša (avtor, fotograf), ZUPAN HAJNA, Nadja, DIKOVIĆ, Sonja, KOGOVŠEK, Janja, KOŽELJ, Alenka. Introduction to the karst and waters of Northern Istria. V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), et al. Life and water on Karst : monitoring of transboundary water resources of Northern Istria. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Str. 1-4, ilustr. ISBN 978-961-254-819-3, ISBN 978-961-05-0384-2. [COBISS.SI-ID 38812205]
196. PARISE, Mario, GABROVŠEK, Franci, KAUFMANN, Georg, RAVBAR, Nataša. Recent advances in karst research : from theory to fieldwork and applications. V: PARISE, Mario (ur.), et al. Advances in karst research : theory, fieldwork and applications. London: Geological Society, 2018. Str. 1-24, ilustr. Special publication - Geological Society of London, no. 466. ISBN 978-1-78620-359-5. ISSN 0305-8719. [COBISS.SI-ID 43344429]

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

197. MIHEVC, Andrej, RAVBAR, Nataša. Planinsko polje. Dedi : enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem. ISSN 1855-8739. http://www.dedi.si/dediscina/162-planinsko-polje. [COBISS.SI-ID 31353645]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

198. RAVBAR, Nataša. Márton Veress, Tamás Nacsa, Peter Gruber, Ernö Tamás Horváth, György Kovács, Szilárd Somlai, Levente Szabó, Zoltán Zentai, Gábor Szunyogh, Karsztfejlödes IV (Razvoj škrapelj), 176 str. BDF Természetföldrajzi Tanszék, Szombathely, 2000. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2002, letn. 31, št. 2, str. 253-254. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 20250925]
199. RAVBAR, Nataša. Temeljni krasoslovni priročnik : Gamsova monografija "Kras v Sloveniji v prostoru in času". Kras : revija o Krasu in krasu, o ljudeh in njihovem ustvarjanju. [Tiskana izd.]. nov. 2005, št. 72, str. 48-49, ilustr. ISSN 1318-3257. [COBISS.SI-ID 30924642]

1.20 Predgovor, spremna beseda

200. GABROVŠEK, Franci, RAVBAR, Nataša. Editorial : 60 years of Acta Carsologica : past, present, future. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 44, št. 3, str. 287-288, ilustr. ISSN 0583-6050. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/4250/3954. [COBISS.SI-ID 39564845]
201. ZUPAN HAJNA, Nadja, RAVBAR, Nataša, RUBINIĆ, Josip, PETRIČ, Metka. Preface. V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), et al. Life and water on Karst : monitoring of transboundary water resources of Northern Istria. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Str. vii. ISBN 978-961-254-819-3, ISBN 978-961-05-0384-2. [COBISS.SI-ID 38811949]
202. GABROVŠEK, Franci, RAVBAR, Nataša. Acta Carsologica awarded with the Order of Merit of the Republic of Slovenia. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 46, št. 1, str. 5-6, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 42010669]

1.25 Drugi sestavni deli

203. RAVBAR, Nataša, POVŠE, Urša. Kaj se je dogajalo v Možnici in okolici : prvi geološki tabor v Možnici je v sodelovanju geografov (Stepo, Nataša, Urša) z geologi izpadel takole. Geomix : glasilo Društva mladih geografov Slovenije. [Tiskana izd.]. 1998, 4, 1, str. 9-9. ISSN 1580-6987. [COBISS.SI-ID 222381]
204. RAVBAR, Nataša. Geomorfologija : EGEA kongres : delavnice. Geomix : glasilo Društva mladih geografov Slovenije. [Tiskana izd.]. 1998, 4, 1, str. 11-11. ISSN 1580-6987. [COBISS.SI-ID 222637]
205. RAVBAR, Nataša. Po drobtinico znanja v Strasbourg : EGEA kongres zahodne regije, Strasbourg, marec 2000. Geomix : glasilo Društva mladih geografov Slovenije. [Tiskana izd.]. 2000, 6, 2, str. 4-4. ISSN 1580-6987. [COBISS.SI-ID 223405]
206. RAVBAR, Nataša. Excursion to the Julian Alps. Tuesday, 3th October 2000. V: BRANKOVIČ, Uroš (ur.), et al. Europe on crossroads. Ljubljana: Društvo mladih geografov Slovenije: = Slovenian Young Geographer Association, 2001. 1 el. optični disk (cd rom). ISBN 961-90964-0-1. [COBISS.SI-ID 23621677]
207. RAVBAR, Nataša. Sedež mednarodne speleološke zveze v Postojni. Geomix : glasilo Društva mladih geografov Slovenije. [Tiskana izd.]. 2001, 8, 1, str. 38-38. ISSN 1580-6987. [COBISS.SI-ID 224685]
208. RAVBAR, Nataša. Deseta mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras: Tipi krasa", Postojna, 25.-28.6.2002. Geografski vestnik : časopis za geografijo in sorodne vede. [Tiskana izd.]. 2002, letn. 74, št. 1, str. 120-121. ISSN 0350-3895. [COBISS.SI-ID 21046114]
209. RAVBAR, Nataša. 22nd speleological school in Cieszyn, Poland : (10th - 16th February 2003). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 32, št. 1, str. 259-260. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 21060909]
210. RAVBAR, Nataša. Kraška terminologija : že enajsta mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras". Kras : revija o Krasu in krasu, o ljudeh in njihovem ustvarjanju. [Tiskana izd.]. sep. 2003, št. 61, str. 36-37, ilustr. ISSN 1318-3257. [COBISS.SI-ID 23632226]
211. RAVBAR, Nataša, VIRŠEK, Damjan. Kuba, dežela tobaka. Delo. [Tiskana izd.]. 17. jan. 2004, letn. , št. , str. 26-27 (sobotna priloga). ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 21925677]
212. RAVBAR, Nataša. Vsestransko ogroženi Globočec : varovanje kraških vodnih virov. Delo. [Tiskana izd.]. 9. nov. 2006, leto 48, št. 259, str. 19, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 230656768]
213. RAVBAR, Nataša, KOVAČIČ, Gregor, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, BRUN, Clarissa, KOŽELJ, Alenka. Climatological trends and anticipated karst spring quantity and quality : case study of the Slovene Istria. V: JIANG, Zhongcheng (ur.), et al. IGCP661 : processes, cycle, and sustainability of the critical zone in Karst systems (2017-2021) : newsletter 2018. [Postojna]: International Research Center on Karst, UNESCO etc., 2018. Str. 69-70. [COBISS.SI-ID 44399405]
214. PETRIČ, Metka, GACIN, Marina, RAVBAR, Nataša, GOSTINČAR, Petra. GIS database of tracer tests carried out in the Slovenian karst. V: JIANG, Zhongcheng (ur.), et al. IGCP661 : processes, cycle, and sustainability of the critical zone in Karst systems (2017-2021) : newsletter 2018. [Postojna]: International Research Center on Karst, UNESCO etc., 2018. Str. 67. [COBISS.SI-ID 44396077]
215. RAVBAR, Nataša, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, MAYAUD, Cyril. High waters study of a classical karst polje - an example of the Planinsko Polje, SW Slovenia. V: JIANG, Zhongcheng (ur.), et al. IGCP661 : processes, cycle, and sustainability of the critical zone in Karst systems (2017-2021) : newsletter 2018. [Postojna]: International Research Center on Karst, UNESCO etc., 2018. Str. 68, ilustr. [COBISS.SI-ID 44398893]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

216. RAVBAR, Nataša. The protection of karst waters : a comprehensive Slovene approach to vulnerability and contamination risk mapping = Varovanje kraških voda : obširen slovenski pristop h kartiranju ranljivosti in tveganja za onesnaženje. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU: = Karst Research Institute at ZRC SAZU; Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC, 2007. 254 str., ilustr. Carsologica, 6. ISBN 978-961-254-010-4. [COBISS.SI-ID 234193664]
217. CULVER, David C., DEBEVEC, Bogdan, KNEZ, Martin, KOVAČIČ, Gregor, KRANJC, Andrej, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SEMEJA, Aleš, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 2, Gradnja, turizem, ekologija, varovanje = Karstology and development challenges on karst. 2, Construction, tourism, ecology, protection. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2012. 199 str., ilustr. Carsologica, 14. ISBN 978-961-254-340-2, ISBN 978-961-05-0333-0. ISSN 1854-2964. DOI: 10.3986/9789610503330. [COBISS.SI-ID 259195648]
218. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, LIU, Hong, KNEZ, Martin (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst. Cham [etc.]: Springer, cop. 2016. XIII, 324 str., ilustr. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-21202-9. ISSN 2364-4591. DOI: 10.1007/978-3-319-21203-6. [COBISS.SI-ID 38828077]
219. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, LIU, Hong, KNEZ, Martin (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst. Cham: Springer, cop. 2016. XIII, 324 str., ilustr. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-21203-6, ISBN 978-3-319-21202-9. ISSN 2364-4605. http://www.springer.com/gp/book/9783319212029, DOI: 10.1007/978-3-319-21203-6. [COBISS.SI-ID 39082541]
220. BIONDIĆ, Ranko, BRUN, Clarissa, CRNKO, Tamara, DIKOVIĆ, Sonja, KOGOVŠEK, Janja, KOŽELJ, Alenka, MALEČKAR, Franc, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka (avtor, urednik), PIPAN, Tanja, PRETNAR, Gorazd, RADIŠIĆ, Maja, RAVBAR, Nataša (avtor, urednik), RUBINIĆ, Josip (avtor, urednik), RUŽIĆ, Igor, ZUPAN HAJNA, Nadja (avtor, urednik). Life and water on Karst : monitoring of transboundary water resources of Northern Istria. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. VII, 151 str., ilustr. ISBN 978-961-254-819-3, ISBN 978-961-05-0001-8. [COBISS.SI-ID 289947648]
221. BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst. Cham: Springer, cop. 2020. XII, 222 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. Advances in karst science. ISBN 978-3-030-26826-8. ISSN 2511-2066. DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 17912067]
222. BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst. Cham: Springer, cop. 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XII, 222 str.)). Advances in karst science (Online). ISBN 978-3-030-26827-5. ISSN 2511-2082. https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-26827-5, DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 19305731]

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

223. COTIČ, Boštjan (avtor, član uredniškega odbora), ČERNIČ MALI, Barbara, DIMITROVSKA ANDREWS, Kaliopa, GANTAR, Damjana, GOLIČNIK MARUŠIĆ, Barbara, GORŠIČ, Nina, GULIČ, Andrej, KERBLER, Boštjan Kefo (avtor, član uredniškega odbora), MAROT, Naja, MIHELIČ, Breda, MLADENOVIČ, Luka, MUJKIĆ, Sabina, MUŠIČ, Barbara, NIKŠIČ, Matej, PRAPER, Sergeja, RAVBAR, Nataša, RIKATO RUŽIČ, Lea, SENDI, Richard (avtor, član uredniškega odbora), ŠAŠEK-DIVJAK, Mojca (avtor, član uredniškega odbora), ŠUKLJE ERJAVEC, Ina, VODEB, Vlasta, ZAKRAJŠEK, Franc, MIHELIČ, Breda (glavni urednik), HUMAR, Marjeta (glavni urednik). Urbanistični terminološki slovar : delovna verzija. Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2013. 202 str. [COBISS.SI-ID 2533059]

2.08 Doktorska disertacija

224. RAVBAR, Nataša. Vulnerability and risk mapping for the protection of Karst waters in Slovenia : dissertation. Nova Gorica: [N. Ravbar], 2007. XV, 243, [36] str., ilustr. http://www.ung.si/~library/doktorati/krasoslovje/1Ravbar.pdf. [COBISS.SI-ID 682235]

2.10 Specialistično delo

225. RAVBAR, Nataša. Ranljivost kraških vodnih virov : metodologija in aplikacija : seminarska naloga. Postojna: [N. Ravbar], 2003. 43 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 22677805]

2.11 Diplomsko delo

226. RAVBAR, Nataša. Kitajska kraška terminologija v primerjavi s Slovenskimi izrazi : na izbranih primerih iz tropskega in subtropskega krasa : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Ravbar], 2001. 99 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 15608418]
227. RAVBAR, Nataša. Razvoj krasoslovja na Kitajskem in strokovni izrazi, ki jih uporabljajo : diplomsko delo. Ljubljana: [Nataša Ravbar], 2001. 98 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 19910498]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

228. VELJANOVSKI, Tatjana, RAVBAR, Nataša. Socio-cultural determinants of water utilisation in SW part of Slovenia : AQUADAPT WP 2 final report for the Slovenian case study. [Ljubljana]: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti: = The Scientific Research Centre of Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2004. 8, 104 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 22703661]
229. TURK, Janez, PETRIČ, Metka, GABROVŠEK, Franci, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, MALARD, Arnauld, JEANNIN, Pierre-Yves, VOUILLAMOZ, Jonathan, MASINI, Jean. Opis delovanja kraških vodonosnikov Trnovsko-Banjške planote in Kaninskega pogorja : elaborat. [Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2013]. 37 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 35593261]
230. BRENČIČ, Mihael, VIDMAR, Ines, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, DROLE, Franjo, ZADEL, Mateja. Poročilo o izvedbi sledilnega poizkusa na širšem območju zajetja Ovčja jama v dolini reke Radovne. Ljubljana: Odd. za geologijo, NTF, UL, 2018. 18 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1429598]
231. KNEZ, Martin, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), GABROVŠEK, Franci, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, KUKULJAN, Lovel, MAYAUD, Cyril, ALJANČIČ, Magdalena, DRAME, Leon, DROLE, Franjo, ZADEL, Mateja. Krasoslovna interpretacija raziskav : zbirno poročilo : izvedba dopolnilnih strukturno geoloških, hidrogeoloških, krasoslovnih in geotehniških raziskav za PZI drugega tira železniške proge med Divačo in Koprom : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 74 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45417005]
financer: Investitor: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.

2.13 Elaborat, predštudija, študija

232. MIHEVC, Andrej, KRANJC, Andrej, PIPAN, Tanja, RAVBAR, Nataša. Gradivo za pripravo naravovarstvenih pogojev pri koncesijski pogodbi za rabo Postojnskega jamskega spleta. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, apr. 2002. [9 f.], pril., zvd. [COBISS.SI-ID 20652589]
233. BOLE, Mojca, AL SAYEGH-PETKOVŠEK, Samar, JUSTIN, Barbara, VIDEMŠEK, Marko, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, KOGOVŠEK, Janja, ŠEBELA, Stanka, MIHEVC, Andrej. Program obratovalnega monitoringa podzemnih vod na Osrednjem vadišču Slovenske vojske (OSVAD) Postojna. Velenje: ERICo, 2015. 49 f., pril.., ilustr. [COBISS.SI-ID 1259222]
234. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, KNEZ, Martin, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), SERIANZ, Luka, KLASINC, Matjaž, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, MAYAUD, Cyril, DROLE, Franjo, ZADEL, Mateja, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. 9/9D Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 2, Interpretacija meritev. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2018]. 26 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45417517]
235. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, KNEZ, Martin, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), SERIANZ, Luka, KLASINC, Matjaž, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, MAYAUD, Cyril, DROLE, Franjo, ZADEL, Mateja, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. 9/9D Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 2, Interpretacija meritev. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2018]. 35 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 44193069]
236. PRESTOR, Joerg, PETKOVŠEK, Borut, FUX, Julija, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), KNEZ, Martin, CELARC, Bogomir, VUKADIN, Vladimir, RATEJ, Jože, ŽIBERT, Marko, ATANACKOV, Jure, MERHAR, Brane, SKOK, Jurij, RUPNIK, Jaka, GERŠAK, Andraž, OTONIČAR, Bojan, KRALJIČ-KENK, Mirjana, MEŠIĆ, Nedžad, VRANČIČ, Marjeta, JEŽ, Jernej, KOŠIR, Adrijan, TRAJANOVA, Mirka, MARKELJ, Anže, MILANIČ, Blaž, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, ŽIVEC, Tina, HOBLAJ, Robert, ŠPORIN, Jurij. 9/19D-T1 geološko-geotehnični elaborat s sintezo vseh preiskav za predor T1 : (s področja hidrogeologije, krasoslovja, strukturne geologije in geomehanike) : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 79 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 44422701]
financer: Oznaka elaborata: 9/19D-T1, Investitor: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
237. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, BOLE, Zmago, STROJAN, Milan, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, DROLE, Franjo, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. 9/7D-6 Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 1, Tehnično poročilo o kontrolnih meritvah. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 17 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45419053]
238. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, BOLE, Zmago, STROJAN, Milan, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, DROLE, Franjo, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. 9/7D-8 Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 1, Tehnično poročilo o kontrolnih meritvah. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 22 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45419565]
239. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, KNEZ, Martin, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), SERIANZ, Luka, KLASINC, Matjaž, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, MAYAUD, Cyril, DROLE, Franjo, ZADEL, Mateja, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. 9/9D Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 2, Interpretacija meritev. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 25 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45417261]
240. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, KNEZ, Martin, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), SERIANZ, Luka, KLASINC, Matjaž, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, DROLE, Franjo, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, REPIČ, Urban, MLINAR, Marko. 9/9D-4 Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : (četrto zbirno poročilo) : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 73 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45420589]
241. PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, PRELOVŠEK, Mitja, GABROVŠEK, Franci, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž. Hidrološke analize na krasu v letu 2020 za podporo ukrepom NUV2 : OS3.2b2, OS6a, OPZ2b. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2020. 68 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 67772163]
financer: Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana; izvajalec: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, Titov trg 2, 6230 Postojna
242. KNEZ, Martin, PRELOVŠEK, Mitja, GABROVŠEK, Franci, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Interpretacija krasoslovnih pogojev za gradnjo predorov T1 in T2 : drugi tir železniške proge Divača - Koper, Sklop 1. [S. l.: s. n.], 2020. V, 39 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 28950275]
financer: Investitor: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o. ; Št. projekta 190175/1 ; Datum: feb. 2020

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

243. RAVBAR, Nataša. Gospodar in gostje pijejo iz iste čaše : oddaja Gori doli naokoli, 27. junij 1999. Ljubljana: Radio Slovenija Val 202, 1999. [COBISS.SI-ID 229805]
244. RAVBAR, Nataša. Kamniti gozd Shilin : oddaja Gori doli naokoli, 25. marec 1999. Ljubljana: Radio Slovenija Val 202, 1999. [COBISS.SI-ID 228269]
245. RAVBAR, Nataša. Kunming spreminja svojo podobo : oddaja Gori doli naokoli, 16. maj 1999. Ljubljana: Radio Slovenija Val 202, 1999. [COBISS.SI-ID 228781]
246. RAVBAR, Nataša. NATO napadel kitajsko ambasado v Beogradu : oddaja Gori doli naokoli, 23. maj 1999. Ljubljana: Radio Slovenija Val 202, 1999. [COBISS.SI-ID 229037]
247. RAVBAR, Nataša. Ne morem si predstavljati vsega mesta naenkrat : oddaja Gori doli naokoli, 29 avgust 1999. Ljubljana: Radio Slovenija Val 202, 1999. [COBISS.SI-ID 231085]
248. RAVBAR, Nataša. Obisk budističnih jam : oddaja Gori doli naokoli, 11. junij 1999. Ljubljana: Radio Slovenija Val 202, 1999. [COBISS.SI-ID 230061]
249. RAVBAR, Nataša. Odnos do Belih vragcev : oddaja Gori doli naokoli, 25. julij 1999. Ljubljana: Radio Slovenija Val 202, 1999. [COBISS.SI-ID 230317]
250. RAVBAR, Nataša. Om-mani-padme-om : oddaja Gori doli naokoli, 8. avgust 1999. Ljubljana: Radio Slovenija Val 202, 1999. [COBISS.SI-ID 230573]
251. RAVBAR, Nataša. Pestrost narodov v kitajski provinci Yunnan : oddaja Gori doli naokoli, 11. april 1999. Ljubljana: Radio Slovenija Val 202, 1999. [COBISS.SI-ID 228013]
252. RAVBAR, Nataša. Pojdi in ne boš se vrnil : oddaja Gori doli naokoli, 20. junij 1999. Ljubljana: Radio Slovenija Val 202, 1999. [COBISS.SI-ID 229549]
253. RAVBAR, Nataša. Slovo od Zahodnega miru : oddaja Gori doli naokoli, 22. avgust 1999. Ljubljana: Radio Slovenija Val 202, 1999. [COBISS.SI-ID 230829]
254. RAVBAR, Nataša. Študijske razmere na Kitajskem : oddaja Gori doli naokoli, 28. marca 1999. Ljubljana: Radio Slovenija Val 202, 1999. [COBISS.SI-ID 227757]
255. RAVBAR, Nataša. Turizem v kitajskih jamah : oddaja Gori doli naokoli, 9. maj 1999. Ljubljana: Radio Slovenija Val 202, 1999. [COBISS.SI-ID 228525]
256. RAVBAR, Nataša. Vsako kolo mora imeti registrsko tablico : oddaja Gori doli naokoli, 6. junij 1999. Ljubljana: Radio Slovenija Val 202, 1999. [COBISS.SI-ID 229293]
257. RAVBAR, Nataša. Berlin - kjer ni nič nenevadno : oddaja Gori doli naokoli, 30. julij 2000. Ljubljana: Radio Slovenija Val 202, 2000. [COBISS.SI-ID 232365]
258. RAVBAR, Nataša. Po droptinico znanja v Strasbourg : oddaja Gori doli naokoli, 26. marec 2000. Ljubljana: Radio Slovenija Val 202, 2000. [COBISS.SI-ID 231597]
259. RAVBAR, Nataša. Pogovor o zaključku študijskega leta : oddaja Gori doli naokoli, 13. februar 2000. Ljubljana: Radio Slovenija Val 202, 2000. [COBISS.SI-ID 231341]
260. RAVBAR, Nataša. Portugalska nostalgija in fado : oddaja Gori doli naokoli, 30. april 2000. Ljubljana: Radio Slovenija Val 202, 2000. [COBISS.SI-ID 232109]
261. RAVBAR, Nataša. Z berlinskih ulic : oddaja Gori doli naokoli, 6. avgust 2000. Ljubljana: Radio Slovenija Val 202, 2000. [COBISS.SI-ID 232621]
262. RAVBAR, Nataša. Zgodba iz Lizbone : oddaja Gori doli naokoli, 23. april 2000. Ljubljana: Radio Slovenija Val 202, 2000. [COBISS.SI-ID 231853]
263. RAVBAR, Nataša. Campamento Tortugero : oddaja Gori doli naokoli, 14. oktober 2001. Ljubljana: Radio Slovenija Val 202, 2001. [COBISS.SI-ID 235181]
264. RAVBAR, Nataša. Guilin je najčudovitejši kraj na svetu : oddaja Gori doli naokoli, 25. februar 2001. Ljubljana: Radio Slovenija Val 202, 2001. [COBISS.SI-ID 233901]
265. RAVBAR, Nataša. Kupovanje vozovnic za vlak : oddaja Gori doli naokoli, 18. februar 2001. Ljubljana: Radio Slovenija Val 202, 2001. [COBISS.SI-ID 233645]
266. RAVBAR, Nataša. O Sanjah v rdeči sobi : oddaja Gori doli naokoli, 28. januar 2001. Ljubljana: Radio Slovenija Val 202, 2001. [COBISS.SI-ID 233133]
267. RAVBAR, Nataša. Pod Etno - trije pogumni na potepu : oddaja Gori doli naokoli, 29. julij 2001. Ljubljana: Radio Slovenija Val 202, 2001. [COBISS.SI-ID 234157]
268. RAVBAR, Nataša. Pomladni festival : oddaja Gori doli naokoli, 21. januar 2001. Ljubljana: Radio Slovenija Val 202, 2001. [COBISS.SI-ID 232877]
269. RAVBAR, Nataša. Poštena kupčija : oddaja Gori doli naokoli, 4. februar 2001. Ljubljana: Radio Slovenija Val 202, 2001. [COBISS.SI-ID 233389]
270. RAVBAR, Nataša. Sicilija - nikomur se nikamor ne mudi : oddaja Gori doli naokoli, 5. avgust 2001. Ljubljana: Radio Slovenija Val 202, 2001. [COBISS.SI-ID 234413]
271. RAVBAR, Nataša. Viva Mexico! : oddaja Gori doli naokoli, 16. september 2001. Ljubljana: Radio Slovenija Val 202, 2001. [COBISS.SI-ID 234669]
272. RAVBAR, Nataša. Zgodba o Eleni : oddaja Gori doli naokoli, 23. september 2001. Ljubljana: Radio Slovenija Val 202, 2001. [COBISS.SI-ID 234925]
273. RAVBAR, Nataša. Kitajski kras I : RTV Slovenija, Tretji program (5.12.2002, 16.12.2002) : Program Ars, Oddaja Trojna spirala. Ljubljana, 2002. 1 zvočna kaseta (30 min), stereo. [COBISS.SI-ID 20452141]
274. RAVBAR, Nataša. Kitajski kras II : RTV Slovenija, Tretji program (12.12.2002, 17.12.2002) : Program Ars, Oddaja Trojna spirala. Ljubljana, 2002. 1 zvočna kaseta (30 min), stereo. [COBISS.SI-ID 22090285]
275. RAVBAR, Nataša. Med sardinskimi ovcami : Radio Slovenija : Val 202 : oddaja Gori doli naokoli. Ljubljana, 1.9.2002. [COBISS.SI-ID 22003245]
276. RAVBAR, Nataša. Pivo po pet evrov : Radio Slovenija : Val 202 : oddaja Gori doli naokoli. Ljubljana, 25.8.2002. [COBISS.SI-ID 22002989]
277. RAVBAR, Nataša. Plezanje po granitnih prodnikih, večjih od človeka : Radio Slovenija : Val 202 : oddaja Gori doli naokoli. Ljubljana, 8.9.2002. [COBISS.SI-ID 22003757]
278. RAVBAR, Nataša. Oskrba s pitno vodo : RTV Slovenija, Tretji program (29.1.2004, 3.2.2004, 26.8.2004) : Program Ars, Oddaja Trojna spirala. Ljubljana, 2004. 1 zvočna kaseta (30 min), stereo. [COBISS.SI-ID 21920813]
279. RAVBAR, Nataša. O poplavljenem Planinskem polju : RTV Slovenija I : Dnevnik 11.12.2005. Ljubljana, 2005. [COBISS.SI-ID 24534829]
280. RAVBAR, Nataša. Veliki kitajski potopisec, geograf, krasoslovec in jamar Xu Xiake : RTV Slovenija, Tretji program (28.10.2004, 4.8.2005) : Program Ars, Oddaja Trojna spirala. Ljubljana, 2005. 1 zvočna kaseta (30 min), stereo. [COBISS.SI-ID 24704301]
281. RAVBAR, Nataša, KOVAČIČ, Gregor. Ali pomeni varna elektrarna tveganje za vodne vire : RTV Slovenija, Tretji program (5.4.2007, 19.7.2007) : Program Ars, Oddaja Trojna spirala. Ljubljana, 2007. 1 zvočna kaseta (30 min), stereo. [COBISS.SI-ID 27137581]
282. RAVBAR, Nataša (intervjuvanec). Ranljivost kraških vodonosnikov. Ljubljana: Ars, 2017. Pogled v znanost, 143. https://ars.rtvslo.si/2017/12/pogled-v-znanost-143/. [COBISS.SI-ID 42393133]
283. DACINGER, Renata (oseba, ki intervjuva), ČUČEK, Anja (oseba, ki intervjuva, scenarist), RAVBAR, Nataša (intervjuvanec), BLATNIK, Matej (intervjuvanec), PETRIČ, Metka (intervjuvanec). Po sledeh kraških voda. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Ugriznimo znanost. https://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174609769. [COBISS.SI-ID 44552237]
284. BRANISELJ, Katarina (oseba, ki intervjuva), RAVBAR, Nataša (intervjuvanec), KAMENŠEK, Rok (intervjuvanec). Rižanski vodovod ostaja ogrožen : poročila. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. https://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174624122?fbclid=IwAR3rxs016fNkqMY52kNyNi9yQpjOcNDXAvZ_qNbOQzVyXFKR8mo7SRVrb7c. [COBISS.SI-ID 44824877]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

285. LOTRIČ, Andreja, PERME, Uroš, VERBIČ, Tomaž, RAVBAR, Nataša, VIRŠEK, Damjan, PRAH, Jože, KOLŠEK, Marija. Po sledeh vodomca : naravoslovna učna pot : Cerovo pri Grosuplju. Cerovo: Turistično društvo Cer, 2018. 51 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 304183552]
286. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka, MULEC, Janez, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, LIU, Hong. Raziskovanje kamnitih gozdov na Kitajskem : ZRC SAZU Inštitut za raziskovanje krasa in Mednarodno središče za raziskovanje krasa Junanske univerze, od 1995 do 2018 : Šilin, Junan, Kitajska : stalna razstava. [Postojna]: ZRC SAZU Inštitut za raziskovanje krasa, 2018. 12 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 44191789]

2.27 Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon

287. MIHELIČ, Breda, HUMAR, Marjeta, NIKŠIČ, Matej, COTIČ, Boštjan, ČERNIČ MALI, Barbara, GANTAR, Damjana, GOLIČNIK MARUŠIĆ, Barbara, GORŠIČ, Nina, GULIČ, Andrej, KERBLER, Boštjan Kefo, MAROT, Naja, MLADENOVIČ, Luka, MUJKIĆ, Sabina, MUŠIČ, Barbara, PRAPER, Sergeja, RIKATO RUŽIČ, Lea, SENDI, Richard, SLABE, Vesna (avtor, avtor dodatnega besedila), SLAČEK, Mojmir, ŠAŠEK-DIVJAK, Mojca, ŠUKLJE ERJAVEC, Ina, RAVBAR, Nataša, VODEB, Vlasta, ZAKRAJŠEK, Franc, MIHELIČ, Breda (urednik), HUMAR, Marjeta (urednik), NIKŠIČ, Matej (urednik). Urbanistični terminološki slovar. 1. izd. Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije: Založba ZRC SAZU, 2015. 236 str., ilustr. Zbirka Slovarji, Zbirka Urbani izziv - publikacije. ISBN 978-961-6390-45-3, ISBN 978-961-254-874-2. ISSN 2232-3759. [COBISS.SI-ID 282607616]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

288. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, MULEC, Janez, KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, FICKO, Anamarija. Kitajsko podzemlje : POP TV : oddaja Preverjeno. Ljubljana, 9.VI.2009. [COBISS.SI-ID 30553645]
289. RAVBAR, Nataša (intervjuvanec). Kraška lepotica zaradi suše še privlačnejša : Televizija Slovenija : I. program : oddaja Slovenska kronika. Ljubljana, 28.VIII.2012. [COBISS.SI-ID 34550061]
290. RAVBAR, Nataša (intervjuvanec), VIRŠEK, Damjan (intervjuvanec). Županova jama : Radio Slovenija, 1. Program, oddaja Prvi na obisku, 24. 9. 2015. [COBISS.SI-ID 2782147]
291. RAVBAR, Nataša (intervjuvanec), ŠIBENIK, Edi (intervjuvanec). Projekt iskanja vodnih virov na Notranjskem : Radio Slovenija, 3. Program, program ARS, oddaja Pogled v znanost, 23. 5. 2016. [COBISS.SI-ID 2781891]
292. SLABE, Tadej (intervjuvanec), ZUPAN HAJNA, Nadja (intervjuvanec), MULEC, Janez (intervjuvanec), RAVBAR, Nataša (intervjuvanec). 70 let Inštituta za raziskovanje krasa : Radio Slovenija, 1. program, 23.11.2017. [COBISS.SI-ID 42271277]

3.12 Razstava

293. SLABE, Tadej (avtor razstave), KNEZ, Martin (avtor razstave), GABROVŠEK, Franci (avtor razstave), GOSTINČAR, Petra (avtor razstave), MULEC, Janez (avtor razstave), OTONIČAR, Bojan (avtor razstave), PETRIČ, Metka (avtor razstave), RAVBAR, Nataša (avtor razstave), ZUPAN HAJNA, Nadja (avtor razstave). Mednarodno sodelovanje sodelavcev Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU na področju držav evropsko kitajskega sodelovanja 16+1 : otvoritev razstave na 12. forumu kmetijsko-trgovinskega in gospodarskega sodelovanja med Ljudsko republiko Kitajsko ter državami Srednje in Vzhodne Evrope 16+1, 25. avg. 2017, Brdo pri Kranju. [COBISS.SI-ID 41991469]
294. VIRŠEK, Damjan, RAVBAR, Nataša, JERE, Lučka, ZAVAŠNIK, Tanja. Županova jama pri Grosupljem : otvoritev razstave, maj 2017, Informacijski center Županove jame, Grosuplje. [COBISS.SI-ID 42604077]

3.13 Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov

295. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Tipi krasa : drugo obvestilo. Postojna, 2002. [COBISS.SI-ID 19829037]
296. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Tipi krasa : prvo obvestilo. Postojna, 2002. [COBISS.SI-ID 19371821]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

297. RAVBAR, Nataša. Karst geomorphology and hydrology : insights from Slovenia : lecture at Tallinn University, School of Natural Sciences and Health. 23.3.2016. [COBISS.SI-ID 2809795]
298. RAVBAR, Nataša. Importance, hydrological variability and protection of karst aquifers : examples from the Dinaric karst : lecture at Karlsruher Institut für Technologie, Institut für Angewandte Geowissenschaften, 23.1.2017. [COBISS.SI-ID 2811075]
299. RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej. Karst formations and hydrology : a knowledge triangle of research, training and innovation : predavanje na Joint Research Centre Ispra, 6. dec. 2018. [COBISS.SI-ID 42604589]
300. RAVBAR, Nataša. Introduction to Slovenian karst and insights to recent hydrogeological studies : predavanje v okviru Kolloquium Boden, Wasser, Luft, Veranstaltet von den Professuren für Hydrologie, Meteorologie, Bodenökologie, Umwelthydrosysteme und Hydrologische Modellierung der Universität Freiburg, 6. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 13423107]
301. RAVBAR, Nataša. Vulnerability mapping in karst : basic concepts & outlook : predavanje na Institut für Angewandte Geowissenschaften, Abt. Hydrogeologie, Prof. Nico Goldscheider, Karlsruher Institut für Technologie, 10. feb. 2020, Karlsruhe. [COBISS.SI-ID 13423619]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

302. RAVBAR, Nataša. The Kostanjevica cave system : referat na 9. Europian geography association, Braşov (Romunija), oktober 1997. Braşov, 1997. [COBISS.SI-ID 235437]
303. RAVBAR, Nataša (komentator). "Der verschwundene See" Der See Cerkniško jezero und die Höhlen von Rakov Skocjan in Slowenien : [komentarji k filmu] Ein Film von Gerhard Faul. [Postojna], 2004. [COBISS.SI-ID 30320429]
304. RAVBAR, Nataša, GOLDSCHEIDER, Nico. Analysis of reversed dynamics of electric conductivity at karst springs as a tool to identify variable catchment boundaries and to optimise source protection zones : [prispevek na konferenci] Sustainability of Krast Environment - Dinaric Karst and other Regions, Plitvice, Croatia, 23-26 September 2009. Plitvice, 2009. [COBISS.SI-ID 31314221]
305. SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša. Development challenges in karst regions : sustainable land use planning in the karst of Slovenia : predavanje na IGU 2013, Kyoto Regional Conference, August 4-9, 2013. Kyoto, 5.VIII.2013. [COBISS.SI-ID 36031533]
306. RAVBAR, Nataša. Karst : characteristcs, importance and vulnerability : predavanje na The Third Karst Forum between China and Slovenia, 3. nov. 2015, Kunming. [COBISS.SI-ID 39167789]
307. PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Study and management of transboundary karst aquifers, examples from Slovenia : predavanje na The Third Karst Forum between China and Slovenia, 3. nov. 2015, Kunming. [COBISS.SI-ID 39166765]
308. RAVBAR, Nataša. Recent developments in karst hydrogeology in Slovenia - selected examples from the Classical Karst : predavanje na 25. Mednarodni krasoslovni šoli "Klasični kras", Postojna, 21. jun. 2017. [COBISS.SI-ID 42604333]
309. RAVBAR, Nataša. A flood pulse triggered temporal and spatial dynamics of water quality in a binary karst aquifer : example from SW Slovenia : predavanje na Eurokarst 2018, The European Conference on Karst Hydrogeology and Carbonate Reservoirs, 2-6 July 2018, Besançon, France. [COBISS.SI-ID 43547949]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

310. RAVBAR, Nataša. Groundwater vurnerability and risk assessment in karst : [vabljeno predavanje na konferenci] Karst Hydrogeology and Karst Ecosystem, 8.novembra - 5. decembra 2009, Guilin, China. Guilin, 2009. [COBISS.SI-ID 31314733]
311. RAVBAR, Nataša. Groundwater vurnerability mapping : [vabljeno predavanje na konferenci] Major Environment Geological Problems and Countermeasures of Karst Mountain Region in Southwest China, 11.-13. avgust, Kunming, China. Kunming, 2009. [COBISS.SI-ID 31314477]
312. RAVBAR, Nataša. Karst in Slovenia with special redarg to hydrological systems : [vabljeno predavanje na konferenci] Karst Hydrogeology and Karst Ecosystem, 8.novembra - 5. decembra 2009, Guilin, China. Guilin, 2009. [COBISS.SI-ID 31314989]
313. RAVBAR, Nataša. Lokalna vodooskrba na krasu : vabljeno predavanje: 16. Ilešičevi dnevi, 24. in 25. sept. 2010. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 31833133]
314. RAVBAR, Nataša. Variability of groundwater flow and transport processes in karst under different hydrologic conditions : vabljeno predavanje na konferenci Boundaries and Carbon in Karst, 8. 1. 2013, Carlsbad, New Mexico, USA. Carlsbad, New Mexico, 2013. [COBISS.SI-ID 2516931]
315. RAVBAR, Nataša. Environmental value of karst resources : vabljeno predavanje na konferenci Karst Ecosystems and Geomicrobiology, 15. - 28. 10. 2014, Guilin, China. Guilin, 2014. [COBISS.SI-ID 2594755]
316. RAVBAR, Nataša. Kaj je kras in zakaj je ranljiv : vabljeno predavanje na srečanju 16. Mednarodna noč netopirjev. Grosuplje, 6. 9. 2014. Grosuplje, 2014. [COBISS.SI-ID 2607299]
317. RAVBAR, Nataša. Kras, kraška polja in Cerkniško jezero : vabljeno predavanje na 20. slovenskem festivalu znanosti z mednarodno udeležbo "Kako" in "zakaj" v znanosti, tematski sklop Dan politehnika A. F. Steinberga, Kolosej, Ljubljana, 7. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 37637677]
318. RAVBAR, Nataša. Vulnerability and protection aspects of karst aquifers : vabljeno predavanje na konferenci Karst Ecosystems and Geomicrobiology, 15. - 28. 10. 2014, Guilin, China. Guilin, 2014. [COBISS.SI-ID 2595011]

3.25 Druga izvedena dela

319. MIHEVC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja, GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Dvanajsta mednarodna krasoslovna šola "Klasični Kras", od 21. do 24. junija 2004. Datacije jamskih sedimentov. Prvo obvestilo. Postojna, december 2003. [COBISS.SI-ID 22848045]
320. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. 13. mednarodna krasoslovna šola "Klasični Kras", od 27. do 30. junij 2005. Kras v različnih kamninah. Prvo obvestilo. Postojna, januar 2005. [COBISS.SI-ID 23415341]
321. RAVBAR, Nataša. Hidrologija Krke od Soteske do Zaloga : vabljeno predavanje na okrogli mizi Krka umira, 5. 4. 2013, Straža. Straža, 2013. [COBISS.SI-ID 2606787]
322. RAVBAR, Nataša. Temperature v Županovi jami : vabljeno predavanje na srečanju Približajmo znanost javnosti. Grosuplje, 11. 4. 2013. Grosuplje, 2013. [COBISS.SI-ID 2607043]
323. FRANTAR, Peter (diskutant), ULAGA, Florjana (diskutant), JARNJAK, Marjan (diskutant), LIPOVŠEK, Igor (diskutant), KREVS, Marko (diskutant), NATEK, Karel (diskutant), PLUT, Dušan (diskutant), BRICELJ, Mitja (diskutant), RAVBAR, Nataša (diskutant), KOVAČIČ, Gregor (diskutant). Poplave so del našega vsakdana : okrogla miza na istoimenskem posvetu, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 21. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 69266530]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

324. PIPAN, Tanja (urednik), RAVBAR, Nataša (urednik), MULEC, Janez (urednik), KRANJC, Andrej (urednik), ŠUŠTERŠIČ, France (urednik). 10th International Karstological School, Classical Karst : types of karst. Postojna: Karst Research Institute ZRC SAZU, 2002. 51 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 20664365]
325. RAVBAR, Nataša (urednik), ŠEBELA, Stanka (urednik), KRANJC, Andrej (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik). 11th International Karstological School, Classical Karst : karst terminology : guide booklet of the excursions and abstracts of lecture or poster presentations. Postojna: Karst Research Institute ZRC SAZU, 2003. 49 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 22661677]
326. Sustainable management of natural and environmental resources on karst. Postojna: Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovene Academy of Sciences and Arts, 2006. 51 str., ilustr., graf. prikazi, zvd. [COBISS.SI-ID 25711661]
327. Management of transboundary karst aquifers. Postojna: Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2007. 36 str., ilustr., graf. prikazi, zvd. [COBISS.SI-ID 26712109]
328. Management of transboundary karst aquifers. Postojna: Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2007. loč. pag., ilustr., graf. prikazi, zvd. [COBISS.SI-ID 638558]
329. JUŽNIČ, Stanislav, KRANJC, Andrej, RAVBAR, Nataša (urednik). Bibliography of Balthazar Hacquet (1739-1815) and his contribution to natural sciences : (obituary on 200th anniversary of Hacquetʼs death). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013. 113 str., ilustr. Dela, 41. ISBN 978-961-268-020-6. [COBISS.SI-ID 264439808]
330. BIONDIĆ, Ranko, BRUN, Clarissa, CRNKO, Tamara, DIKOVIĆ, Sonja, KOGOVŠEK, Janja, KOŽELJ, Alenka, MALEČKAR, Franc, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRETNAR, Gorazd, RADIŠIĆ, Maja, RAVBAR, Nataša, RUBINIĆ, Josip, RUŽIĆ, Igor, ZUPAN HAJNA, Nadja, ZUPAN HAJNA, Nadja (urednik), RAVBAR, Nataša (urednik), RUBINIĆ, Josip (urednik), PETRIČ, Metka (urednik). Life and water on Karst : monitoring of transboundary water resources of Northern Istria. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. VII, 151 str., ilustr. ISBN 978-961-254-819-3, ISBN 978-961-05-0384-2. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/view/1036/4408/546-2, DOI: 10.3986/9789610503842. [COBISS.SI-ID 281077504]
331. Urbani izziv. Posebna izdaja. RAVBAR, Nataša (član uredniškega odbora 2016). Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2011-. ISSN 2232-481X. [COBISS.SI-ID 258284544]
332. PARISE, Mario (urednik), GABROVŠEK, Franci (urednik), KAUFMANN, Georg (urednik), RAVBAR, Nataša (urednik). Advances in karst research : theory, fieldwork and applications. London: Geological Society, 2018. VI, 486 str., ilustr. Special publication - Geological Society of London, no. 466. ISBN 978-1-78620-359-5. ISSN 0305-8719. [COBISS.SI-ID 43275053]
333. BLATNIK, Matej (urednik), GABROVŠEK, Franci (urednik), KOGOVŠEK, Blaž (urednik), MAYAUD, Cyril (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), RAVBAR, Nataša (urednik). Karst hydrogeology - research trends and applications : abstracts & guide book = Kraška hidrogeologija - raziskovalni trendi in uporaba izsledkov : povzetki & vodnik. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. 138 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-05-0196-1. [COBISS.SI-ID 300322560]
334. Acta carsologica. RAVBAR, Nataša (član uredniškega odbora 2010-, področni urednik 2010, urednik 2012-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1974-. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/about, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-MWCGR4RQ, http://search.ebscohost.com/direct.asp?db=a9h&jid=%22B8EQ%22&scope=site. [COBISS.SI-ID 6427138]
335. Acta Geobalcanica. RAVBAR, Nataša (član uredniškega odbora 2015-). [Skopje]: Geobalcanica Society, 2015-. ISSN 1857-9833. http://acta.geobalcanica.info/. [COBISS.SI-ID 38633517]
336. Grundwasser. RAVBAR, Nataša (član uredniškega odbora 2018-). Heidelberg; Berlin: Springer. ISSN 1430-483X. [COBISS.SI-ID 512516889]
337. Pesquisas em Turismo e Paisagens Cársticas. RAVBAR, Nataša (član uredniškega odbora 2008-). Campinas, SP: Sociedade Brasileira de Espeleologia. ISSN 1983-473X. http://www.sbe.com.br/turismo.asp. [COBISS.SI-ID 31824173]
338. BLATNIK, Matej (urednik), GABROVŠEK, Franci (urednik), MAYAUD, Cyril (urednik), MIHEVC, Andrej (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), RAVBAR, Nataša (urednik), ZUPAN HAJNA, Nadja (urednik). Regional karstology - local and general aspects : [within international year of caves and karst] : abstracts & guide book : 28th International Karstological School "Classical Karst" = Regionalno krasoslovje - splošni in lokalni vidik : [ob mednarnodnem [!] letu jam in krasa] : povzetki & vodnik : 28. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras" : Postojna, 2021. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. 142 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-05-0561-7. [COBISS.SI-ID 69022979]
339. BLATNIK, Matej (urednik), GABROVŠEK, Franci (urednik), MAYAUD, Cyril (urednik), MIHEVC, Andrej (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), RAVBAR, Nataša (urednik), ZUPAN HAJNA, Nadja (urednik). Regional karstology - local and general aspects : [within International Year of Karst and Caves] : 28th International Karstological School Classical Karst : abstracts & guide book = Regionalno krasoslovje - splošni in lokalni vidik : [ob mednarnodnem [!] letu jam in krasa] : 28. mednarodna krasoslovna šola Klasični kras : povzetki & vodnik. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (142 str.)), ilustr., zvd. ISBN 978-961-05-0556-3. https://iks.zrc-sazu.si/wp-content/uploads/2021/07/VODNIK-MKS-28-2021.pdf. [COBISS.SI-ID 65884931]
340. Urbani izziv. RAVBAR, Nataša (član uredniškega odbora 2014-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 1989-. ISSN 0353-6483. http://urbani-izziv.uirs.si/sl/Urbaniizziv/tabid/94/Default.aspx, http://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3dUrbani+izziv%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 16588546]

Mentor pri magistrskih delih

341. KOIT, Oliver. Hydrological and hydrogeological study of Tuhala karst area. Tallinn: [O. Koit], 2016. 87 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2766531]

Prevajalec

342. SHAW, Trevor R. Cerkniško jezero v Frischlinovi pesmi iz okoli leta 1583 in Steinbergovi knjigi iz leta 1761. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 57, [št.] 1, str. 1-18, ilustr. ISSN 0023-4923. http://hdl.handle.net/11686/4082. [COBISS.SI-ID 254615808]

Somentor - drugo

343. KOSOVAC, Katarina. Vodnjaki kot alternativni viri vode na Krasu : geografija : raziskovalna naloga. Ljubljana: Gimnazija Poljane, 2012. 24 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 33895725]

Intervjuvanec

344. BAVEC, Martina (intervjuvanec), REJEC BRANCELJ, Irena (intervjuvanec), POLAJNAR, Janez (intervjuvanec). Suša : Radio Slovenija, 1. program, oddaja Studio ob 17.00, 30. 3. 2012. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 33932077]
345. ŠALAMUN, Andreja (oseba, ki intervjuva). Za bioplinarne na krasu naj veljajo posebne zakonitosti. Okolje & energija : panoge in posel, Finance. mar. 2012, št. 3, str. 30-31, fotogr. ISSN 1581-9124, ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 33892909]
346. RUPNIK ŽENKO, Veronika (avtor, oseba, ki intervjuva). Prisluhnejo jim tudi investitorji : 70 let Inštituta za raziskovanje krasa. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 1. dec. 2017, leto 71, št. 278, str. 16, ilustr. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 42289709]
347. POPOV, Jurij (avtor, oseba, ki intervjuva). Edinstvenost Inštituta za krasoslovje : sedemdeseta obletnica ustanove v Postojni. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. Sledi časa, 97. https://radioprvi.rtvslo.si/2018/01/sledi-casa-97/. [COBISS.SI-ID 42569517]

Oseba, ki intervjuva

348. KRANJC, Andrej (intervjuvanec). Interview with Andrej Kranjc. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 43, št. 1, str. 5-9, ilustr. ISSN 0583-6050. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/900/719, DOI: 10.3986/ac.v43i1.900. [COBISS.SI-ID 37638445]
349. TRČEK, Petra (avtor, oseba, ki intervjuva). Voda je življenje, za njeno kakovost pa smo odgovorni sami. Notranjsko-primorske novice. [Tiskana izd.]. 30. mar. 2018, letn. 5, št. 3, str. 3, ilustr. ISSN 2385-9202. [COBISS.SI-ID 44029741]

Fotograf

350. MULEC, Janez. Pivška presihajoča jezera. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2004. 1 zgibanka (6 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 22884909]
351. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Značilnosti pretakanja vode v krasu. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Kras : [trajnostni razvoj kraške pokrajine]. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. Str. 59-63, ilustr. ISBN 978-961-254-096-8. [COBISS.SI-ID 29373997]
352. PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Kraški vodni viri in njihovo varovanje. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Kras : [trajnostni razvoj kraške pokrajine]. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. Str. 81-84, ilustr. ISBN 978-961-254-096-8. [COBISS.SI-ID 29375533]
353. RAVBAR, Nataša. Metodologija kartiranja ranljivosti in tveganja. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Kras : [trajnostni razvoj kraške pokrajine]. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. Str. 84-92, ilustr. ISBN 978-961-254-096-8. [COBISS.SI-ID 29375789]
354. KOVAČIČ, Gregor (avtor, fotograf). Kraški izvir Malenščica in njegovo zaledje : hidrološka študija s poudarkom na analizi časovnih vrst. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2011. 408 str., ilustr., graf. prikazi, zvd. Knjižnica Annales Majora. ISBN 978-961-6732-27-7. [COBISS.SI-ID 258344960]
355. ZUPAN HAJNA, Nadja (avtor, fotograf). Karst, caves and people. 1st ed. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2021. 171 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-05-0491-7. [COBISS.SI-ID 37313539]

Recenzent

356. KOVAČIČ, Gregor (avtor, fotograf). Kraški izvir Malenščica in njegovo zaledje : hidrološka študija s poudarkom na analizi časovnih vrst. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2011. 408 str., ilustr., graf. prikazi, zvd. Knjižnica Annales Majora. ISBN 978-961-6732-27-7. [COBISS.SI-ID 258344960]

Drugo

357. MAMIĆ, Tino. Država se odziva prepočasi. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 29. mar. 2012, leto 66, št. 74, str. 7, fotogr. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 33932589]


NERAZPOREJENO

358. LOTRIČ, Andreja, PERME, Uroš, VERBIČ, Tomaž, RAVBAR, Nataša, VIRŠEK, Damjan, PRAH, Jože, KOLŠEK, Marija. On the trail of the kingfisher : natural educational trail : Cerovo by Grosuplje. Cerovo: Turistično društvo Cer, 2018. 51 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 304186112]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 20. 11. 2021