COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSTadej SlabeOsebna bibliografija za obdobje 1983-2021

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SLABE, Tadej. Jamske anastomoze v Dimnicah = Cave anastomoses in Dimnice. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1987, 16, str. 167-179, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 5525293]
2. SLABE, Tadej. Kondenzna korozija na skalnem obodu Komarjevega rova v Dimnicah. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 17, str. 79-92. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 6435842]
3. SLABE, Tadej. Skalne oblike v Križni jami in njihov speleogenetski pomen. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1989, let. 18, str. 199-220, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 20947200]
4. SLABE, Tadej. Skalne oblike v dveh poligenetskih jamah visokega krasa. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1990, 19, str. 165-196. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 24575234]
5. SLABE, Tadej. Naravni in poskusni obnaplavinski jamski skalni relief = Natural and experimental cave rocky relief on the contact of water and sediments. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1992, let. 21, str. 7-34, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 705325]
6. SLABE, Tadej. Fasete, pomembna sled oblikovanja in razvoja kraških votlin = Facets - an Important Trace of Shaping and Development of the Karst Caverns. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1993, let. 22, str. 139-177, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 1334317]
7. SLABE, Tadej. Dejavniki oblikovanja jamske skalne površine = the factors influencing on the formation of the cave rocky surface. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1994, let. 23, str. 370-398, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 2132525]
8. SLABE, Tadej. Skalne oblike v izbranih jamah na Krasu in njihov pomen pri proučevanju razvoja vodonosnika. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia naturalis. [Tiskana izd.]. 1995, let. 5, št. 7, str. 121-126, ilustr. ISSN 1408-533X. [COBISS.SI-ID 3038509]
9. SLABE, Tadej. Experimental modelling of cave rocky forms in Paris plaster. Atti e memorie della Commissione Grotte Eugenio Boegan. 1994, vol.32, str. 65-83, ilustr. ISSN 0391-1764. [COBISS.SI-ID 2976813]
10. SLABE, Tadej. Jamski skalni relief, ki ga dolbe vodni tok = Cave rocky relief hollowed out by a turbulent water flow. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1996, let. 25, str. 391-434, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 4135725]
11. SLABE, Tadej. The cave rocky relief of the Dimnice cave. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia naturalis. [Tiskana izd.]. 1997, let. 7, št. 11, str. 103-114. ISSN 1408-533X. [COBISS.SI-ID 4491825]
12. SLABE, Tadej. Karst features discovered during motorway construction in Slovenia. Environmental geology. [Tiskana izd.]. 1997, letn. 32, št. 3, str. 186-190. ISSN 0943-0105. [COBISS.SI-ID 5603885]
13. SLABE, Tadej. Subcutaneous rock forms = Podtalne skalne oblike. Acta carsologica. [Spletna izd.]. 1999, letn. 28, št. 2, str. 255-271, ilustr. ISSN 1580-2612. http://www.zrc-sazu.si/izrk/carsolog.htm. [COBISS.SI-ID 13732909]
14. SLABE, Tadej. Subcutaneous rock forms = Podtalne skalne oblike. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1999, letn. 28, št. 2, str. 255-271, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 13685549]
15. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Oblika in skalni relief stebrov v Naigu kamnitem gozdu (JZ Kitajska) = Shape and rock relief of pillars in Naigu Stone Forest (SW China). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2001, letn. 30, št. 1, str. 13-24, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 18213421]
16. ŠEBELA, Stanka, SLABE, Tadej, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, PRUNER, Petr. Baiyun Cave in Naigu Shilin, Yunnan Karst, China. Acta geologica sinica. 2001, letn. 75, št. 3, str. 279-287, ilustr. ISSN 1000-9515. [COBISS.SI-ID 19190061]
17. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Unroofed caves are an important feature of karst surfaces: examples from the classical karst. Zeitschrift für Geomorphologie. 2002, 46, št. 2, str. 181-191, ilustr. ISSN 0372-8854. [COBISS.SI-ID 19829805]
18. KOGOVŠEK, Janja, DIKOVIĆ, Sonja, PETRIČ, Metka, RUBINIĆ, Josip, KNEZ, Martin, HRVOJIĆ, Elza, SLABE, Tadej. Hydrochemical research of the Mlini spring, Istria. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia naturalis. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 13, št. 1, str. 91-102, ilustr. ISSN 1408-533X. [COBISS.SI-ID 127703296]
19. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Karstification of the aquifer discovered during the construction of the expressway between Klanec and Črni Kal, Classical Karst = Zakraselost vodonosnika, razkrita pri gradnji avtoceste med Klancem in Črnim Kalom, klasični kras. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 33, št. 1, str. 205-217, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 22349101]
20. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Karst uncovered during the Bič-Korenitka motorway construction (Dolenjska, Slovenia) = Kras, razkrit pri gradnji avtoceste med Bičem in Korenitko (Dolenjska, Slovenija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 33, št. 2, str. 75-89, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 23056941]
21. ŠEBELA, Stanka, SLABE, Tadej, LIU, Hong, PRUNER, Petr. Speleogenesis of selected caves beneath the Lunan Shilin and Caves of Fenglin Karst in Qiubei, Yunnan. Acta geologica sinica. 2004, letn. 78, št. 6, str. 1289-1298. ISSN 1000-9515. [COBISS.SI-ID 23288621]
22. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Karstology and the opening of caves during motorway construction in the karst region of Slovenia. International journal of speleology. 2004(2002), letn. 31, št. 1/4, str. 159-168, ilustr. ISSN 0392-6672. [COBISS.SI-ID 22237741]
23. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Smoganica - a cave developed in Upper Cretaceous breccia = Smoganica - jama razvita v zgornjekredni breči. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 34, št. 2, str. 425-438, ilustr., zvd., graf. prikazi. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 24629549]
24. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Litostratigrafske značilnosti področja presihajočih Pivških jezer in estavela Matijeva jama = Lithostratigraphic characteristics of the intermittent Pivka lakes region and Matijeva jama cave estavelle. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 34, št. 3, str. 582-598, ilustr., graf. prikazi. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 24962093]
25. SLABE, Tadej. Two experimental modelings of karst rock relief in plaster: subcutaneous "rock teeth" and "rock peaks" exposed to rain. Zeitschrift für Geomorphologie. 2005, bd. 49, hft. 1, str. 107-119, ilustr. ISSN 0372-8854. [COBISS.SI-ID 29299042]
26. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Lithological and morphological characteristics and rock relief of the Lao Hei Gin shilin-stone forest (Lunan, SW China) = Litološke in morfološke značilnosti ter skalni relief Lao Hei Gin kamnitega gozda (Lunan, JZ Kitajska). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2006, 35, 1, str. 99-105, ilustr., graf. prikazi. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 25720621]
27. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Dolenjska subsoil stone forests and other karst phenomena discovered during the construction of the Hrastje - Lešnica motorway section (Slovenia) = Dolenjski podtalni kamniti gozdovi in drugi kraški pojavi, odkriti pri gradnji avtocestnega odseka Hrastje - Lešnica. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2006, 35, 2, str. 103-109, ilustr., zvd. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 25971501]
28. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Litološke in reliefne značilnosti lunanskih kamnitih gozdov na južnokitajskem krasu. Geografski vestnik : časopis za geografijo in sorodne vede. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 78, št. 1, str. 9-24, ilustr., fotogr., graf. prikazi. ISSN 0350-3895. [COBISS.SI-ID 25904429]
29. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Shilin : the formation of stone forests in various rock types (Lunan, Yunnan, China). Acta geologica sinica. 2007, vol. 81, no. 1, str. 148-157, ilustr. ISSN 1000-9515. [COBISS.SI-ID 26516269]
30. BOSÁK, Pavel, KNEZ, Martin, PRUNER, Petr, SASOWSKY, Ira D., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Palaeomagnetic research into unroofed caves opened up during the highway construction at Kozina, SW Slovenia. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia naturalis. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 17, št. 2, str. 249-260, ilustr., zvd. ISSN 1408-533X. [COBISS.SI-ID 1476563]
31. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, GABROVŠEK, Franci. The largest karst caves discovered in a tunnel during motorway construction in Slovenia's Classical Karst (Kras). Environmental geology. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 54, št. 4, str. 711-718, ilustr. ISSN 0943-0105. DOI: 10.1007/s00254-007-0840-5. [COBISS.SI-ID 27997485]
32. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, LIU, Hong, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej. The Shuilian cave in the upper region of the Chang river (karst of NW Yunnan, China) = Jama Shuilian v zgornjem porečju reke Chang (kras severozahodnega Yunnana, Kitajska). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 38, št. 1, str. 97-106, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 29917229]
33. KNEZ, Martin, LIU, Hong, SLABE, Tadej. High Mountain Karren in Northwestern Yunnan, China = Visokogorske škraplje v severozahodnem Yunnanu, Kitajska. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 39, št. 1, str. 103-114, ilustr., zvd. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 31354157]
34. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Karren of Mushroom Mountain (Junzi Shan) in the Eastern Yunnan Ridge, Yunnan, China : karstological and tourist attraction. Acta geologica sinica. 2010, vol. 84, issue 2, str. 424-431, ilustr. ISSN 1000-9515. [COBISS.SI-ID 31325741]
35. GAMS, Ivan, OTONIČAR, Bojan, SLABE, Tadej. Development of slope and related subsoil karst : a case study from Bela Krajina, SE Slovenia = Razvoj pobočja in pripadajočega podtalnega krasa : primer iz Bele krajine v jugovzhodni Sloveniji. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 40, št. 2, str. 329-340, ilustr. ISSN 0583-6050. http://carsologica.zrc-sazu.si/downloads/402/Gams-et-al.pdf. [COBISS.SI-ID 33243181]
36. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, PANISSET TRAVASSOS, Luiz Eduardo. Karren on laminar calcarenitic rock of Lagoa Santa (Minas Gerais, Brazil) = Škraplje na laminarnem kalkarenitu Lagoe Sante (Minas Gerais, Brazilija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 40, št. 2, str. 357-367, ilustr. ISSN 0583-6050. http://carsologica.zrc-sazu.si/downloads/402/Knez-et-al.pdf. [COBISS.SI-ID 33244973]
37. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša. Development challenges in karst regions : sustainable land use planning in the karst of Slovenia. Carbonates and evaporites. 2011, vol. 26, nr. 4, str. 365-380, ilustr. ISSN 0891-2556. http://link.springer.com/article/10.1007/s13146-011-0072-3/fulltext.html, DOI: 10.1007/s13146-011-0072-3. [COBISS.SI-ID 33278253]
38. DEBEVEC, Bogdan, KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej, PAHOR, Marko, PRELOVŠEK, Mitja, SEMEJA, Aleš, SLABE, Tadej. Preliminary study for the adaptation of the "Heaven's Cave" for tourist purposes (Phong Nha-Ke Bang National Park, Vietnam) = Predhodna študija za turistično ureditev Nebeške jame (Narodni park Phong Nha-Ke Bang, Vietnam). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 41, št. 1, str. 115-127, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 34581805]
39. KNEZ, Martin (avtor, fotograf), LIU, Hong, SLABE, Tadej (avtor, fotograf). Major stone forest, litomorphogenesis and development of typical shilin (Yunnan, China) = Osrednji kamniti gozd; kamnina, skalni relief in razvoj značilnega šilina (Junan, Kitajska) : photo M. Knez, T. Slabe. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 41, št. 2/3, str. 205-218, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 35117101]
40. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej. Karstological study of the new Kunming airport building area (Yunnan, China). Environmental earth sciences. 2012, vol. 67, iss. 1, str. 273-283, ilustr. ISSN 1866-6280. http://www.springerlink.com/content/4642p108l3xv8351/, DOI: 10.1007/s12665-011-1506-x. [COBISS.SI-ID 34280749]
41. TURK, Janez, MALARD, Arnauld, JEANNIN, Pierre-Yves, VOUILLAMOZ, Jonathan, MASINI, Jean, PETRIČ, Metka, GABROVŠEK, Franci, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej. Interpretation of hydrogeological functioning of a high karst plateau using the KARSYS approach : the case of Trnovsko-Banjška planota (Slovenia) = Interpretacija delovanja vodonosnika visokega krasa z uporabo modela KARSYS : primer Trnovsko-Banjške planote (Slovenija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 42, št. 1, str. 61-74, ilustr. ISSN 0583-6050. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/640/584. [COBISS.SI-ID 2540227]
42. AL FARRAJ AL KETBI, Asma, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Karst in Ras Al-Khaimah, northern United Arab Emirates = Kras v Ras Al-Khaimahu, severni del Združenih Arabskih Emiratov. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 43, št. 1, str. 23-41, ilustr. ISSN 0583-6050. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/579/702, DOI: 10.3986/ac.v43i1.579. [COBISS.SI-ID 37575469]
43. GUTIÉRREZ DOMECH, Roberto, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Felo Pérez Mogote (Viñales, Pinar del Río, Cuba) : typical shaping of rock surface below dense tropical vegetation = Mogota Felo Pérez (Viñales, Pinar del Río, Kuba) : tipično oblikovanje kamnitega površja pod gostim tropskim rastjem. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 44, št. 1, str. 47-57, ilustr. ISSN 0583-6050. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/680/2028, DOI: 10.3986/ac.v44i1.680. [COBISS.SI-ID 38635821]
44. KNEZ, Martin, RUBINIĆ, Josip, SLABE, Tadej, ŠEGINA, Ela. Karren of the Kamenjak hum (Dalmatian Karst, Croatia) : from the initial dissection of flat surfaces by rain to rocky points = Škraplje huma Kamenjak (Dalmatinski kras, Hrvaška) : od začetnega obdobja členjenja ravnih površin z dežjem do skalnih konic. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 44, št. 2, str. 191-204, ilustr. ISSN 0583-6050. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/1546, DOI: 10.3986/ac.v44i2.1546. [COBISS.SI-ID 4115451]
45. TURK, Janez, MALARD, Arnauld, JEANNIN, Pierre-Yves, PETRIČ, Metka, GABROVŠEK, Franci, RAVBAR, Nataša, VOUILLAMOZ, Jonathan, SLABE, Tadej, SORDET, Valentin. Hydrogeological characterization of groundwater storage and drainage in an alpine karst aquifer (the Kanin massif, Julian Alps). Hydrological processes. apr. 2015, vol. 29, issue 8, str. 1986-1998, ilustr. ISSN 0885-6087. DOI: 10.1002/hyp.10313. [COBISS.SI-ID 2588099]
46. MIHEVC, Andrej (avtor, fotograf), GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOZEL, Peter, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja (avtor, fotograf). Karst in Slovenia. Boletín geológico y minero. Jan.-Mar. 2016, vol. 127, iss. 1, str. 79-97, ilustr. ISSN 0366-0176. http://www.igme.es/boletin/2016/127_1/BG_127-1_Art-6.pdf. [COBISS.SI-ID 39886637]
47. SLABE, Tadej, HADA, Asami, KNEZ, Martin. Laboratory modeling of karst phenomena and their rock relief on plaster, subsoil karren, rain flutes karren and caves = Laboratorijsko modeliranje kraških pojavov in njihovega skalnega reliefa na mavcu : podtalne škraplje, dežni žlebiči in jame. V: KNEZ, Martin (ur.). IGCP/SIDA 598 : environmental change and sustainability in karst systems (2011-2015). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstveno raziskovalni center SAZU, 2016. Letn. 45, št. 2, str. 187-204, ilustr. Acta carsologica, letn. 45, št. 2. ISBN 978-961-254-976-3. ISSN 0583-6050. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/4623/4397, DOI: 10.3986/ac.v45i2.4623. [COBISS.SI-ID 40739885]
48. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, URUSHIBARA-YOSHINO, Kazuko. Lithology, rock relief and karstification of Minamidaito Island (Japan) = Litologija, skalni relief in zakrasevane [!] otoka Minamidaito (Japonska). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 46, št. 1, str. 47-62, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/2022/4745, DOI: 10.3986/ac.v46i1.2022. [COBISS.SI-ID 41879085]
49. URUSHIBARA-YOSHINO, Kazuko, LAURITZEN, Stein-Erik, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, OPPATA, Yasuyuki. Karstification processes of Minamidaito Island, in Japan's Nansei Islands. Chikei. 2017, 38, [iss.] 2, str. 107-128, ilustr. ISSN 0389-1755. [COBISS.SI-ID 41879341]
50. AUDRA, Philippe, BOSÁK, Pavel, GÁZQUEZ, Fernando, CAILHOL, Didier, SKÁLA, Roman, LISÁ, Lenka, JONÁŠOVÁ, Šárka, FRUMKIN, Amos, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja, AL FARRAJ AL KETBI, Asma. Bat urea-derived minerals in arid environment : first identification of allantoin, C4H6N4O3, in Kahf Kharrat Najem Cave, United Arab Emirates. International journal of speleology. Jan. 2017, [vol.] 46, [iss.] 1, str. 81-92, ilustr. ISSN 0392-6672. http://scholarcommons.usf.edu/ijs/vol46/iss1/9/, http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2001&context=ijs, DOI: 10.5038/1827-806X.46.1.2001. [COBISS.SI-ID 41188397]
51. KNEZ, Martin, RUGGIERI, Rosario, SLABE, Tadej. Karren above Custonaci (Sicily, Italy) = Škraplje nad Custonacijem (Sicilija, Italija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 48, št. 1, str. 43-58, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/7029/6847, DOI: 10.3986/ac.v48i1.7029. [COBISS.SI-ID 44403245]
52. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, TRAJANOVA, Mirka, AKIMOVA, Tatjana, KALMYKOV, Igor. The karren peeling off on marbles in Altai (Altai Republic, Russian Federation) = Luščenje škrapelj na marmorjih v Altaju (Altajska republika, Ruska federacija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 49, št. 1, str. 11-38, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/7197/8248, DOI: 10.3986/ac.v49i1.7197. [COBISS.SI-ID 35064323]

1.02 Pregledni znanstveni članek

53. HABIČ, Peter, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Škocjanske jame speleological review. International journal of speleology. 1989, let. 18, št. 1/2, str. 1-42, ilustr. ISSN 0392-6672. [COBISS.SI-ID 6367021]
54. SLABE, Tadej. Jamski skalni relief in njegov pomen pri proučevanju oblikovanja in razvoja izbranih jam slovenskega istrskega krasa. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia naturalis. [Tiskana izd.]. 1994, let. 4, št. 4, str. 155-162, ilustr. ISSN 1408-533X. [COBISS.SI-ID 1943345]
55. SLABE, Tadej. Skalni relief izbranih jam na robu Pivške kotline. Annales : anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin. [Tiskana izd.]. 1996, let. 6, št. 9, str. 95-102, ilustr. ISSN 0353-8281. [COBISS.SI-ID 4528173]
56. KOGOVŠEK, Janja, KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Military training area in Kras (Slovenia). Environmental geology. [Tiskana izd.]. 1999, letn. 38, št. 1, str. 69-76, ilustr. ISSN 0943-0105. [COBISS.SI-ID 12065837]
57. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin. Kraške podtalne skalne oblike. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia naturalis. [Tiskana izd.]. 2004, let. 14, št. 2, str. 259-266, ilustr. ISSN 1408-533X. [COBISS.SI-ID 877011]
58. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Krasoslovne raziskave pri graditvi avtocest prek slovenskega krasa. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia naturalis. [Tiskana izd.]. 2006, let. 16, št. 2, str. 259-266, ilustr. ISSN 1408-533X. [COBISS.SI-ID 1168595]
59. RUBINIĆ, Josip, KOGOVŠEK, Janja, DIKOVIĆ, Sonja, PETRIČ, Metka, HRVOJIĆ, Elza, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Vode gornjeg i srednjeg toka rijeke Mirne. Hrvatske vode : časopis Hrvatske vodoprivrede. 2006, leto. 14, št. 54, str. 1-14, graf. prikazi. ISSN 1330-1144. [COBISS.SI-ID 25046829]
60. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Caves in breccia and flysch below Mount Nanos in the Vipava Valley (Slovenia). Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia naturalis. [Tiskana izd.]. 2009, 19, 1, str. 85-94, zvd., graf. prikazi, fotogr. ISSN 1408-533X. [COBISS.SI-ID 30293805]
61. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Karstology in motorway construction on classical karst. V: ZORN, Matija (ur.), CIGLIČ, Rok (ur.), PERKO, Drago (ur.). Geographical tidbits from Slovenia : special issue on the occasion of the 32nd International Geographical Congress in Cologne. Ljubljana: Association of Slovenian Geographers: = Zveza geografov Slovenije, 2012. Str. 77-86, ilustr. Geografski vestnik, 84, 1. ISBN 978-961-91456-3-0. ISSN 0350-3895. [COBISS.SI-ID 49647714]

1.03 Kratki znanstveni prispevek

62. KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. South China Karst 1999, Preliminary research in Yunnan = Južnokitajski kras 1999, predhodne raziskave v Yunnanu. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1999, letn. 28, št. 2, str. 225-240, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 13684781]
63. KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. South China Karst 1999, Preliminary research in Yunnan = Južnokitajski kras 1999, predhodne raziskave v Yunnanu. Acta carsologica. [Spletna izd.]. 1999, letn. 28, št. 2. ISSN 1580-2612. http://www.zrc-sazu.si/izrk/carsolog.htm. [COBISS.SI-ID 13732141]
64. KNEZ, Martin, OTONIČAR, Bojan, SLABE, Tadej. Subcutaneus stone forest (Trebnje, Central Slovenia) = Podtalni kamniti gozd (Trebnje, osrednja Slovenija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 32, št. 1, str. 29-38, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 21060397]
65. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Non-destructive georadar researches in the area of road subsidence of motorway near Postojna, Classical karst, Slovenia. V: Abstracts of the Contributions of the EGU General Assembly 2005 : Vienna, Austria, 24-29 April 2005. Katlenburg-Lindau: EGU, 2005. Vol. 7, 1 str. Geophysical Research Abstracts, Vol. 7. ISSN 1029-7006. [COBISS.SI-ID 24688685]

1.04 Strokovni članek

66. SLABE, Tadej. Klasifikacija in poimenovanje jamskih skalnih oblik. Naše jame : glasilo Jamarske zveze Slovenije. 1994, let. 36, str. 43-57, ilustr. ISSN 0547-311X. [COBISS.SI-ID 3627309]
67. KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, SLABE, Tadej, SVETLIČIČ, Suzana. Posledice izlitja nafte pri Kozini. Ujma : revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 1994, št. 8, str. 74-80, ilustr. ISSN 0353-085X. [COBISS.SI-ID 3637549]
68. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Raziskovanje Kamnitega gozda je odlična priložnost za še eno uveljavitev našega znanja in izkušenj : slovenski krasoslovci na Kitajskem. Delo. [Tiskana izd.]. 28.VIII.1996, 38, št. 198, str. 8, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 61727744]
69. SLABE, Tadej. Karst Research Institute. Environmental geology. [Tiskana izd.]. 1996, letn. 28, št. 4, str. 230. ISSN 0943-0105. [COBISS.SI-ID 6346797]
70. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, SLABE, Tadej. Karst researches in Yunnan Province, China. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1997, let. 26, št. 2, str. 491-496. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 5746733]
71. SLABE, Tadej. Jame, odkrite ob gradnji avtocest na Krasu. Glasnik Slovenske matice. 1997, let. 21, št. 1/2, str. 95-99, ilustr. ISSN 0351-0298. [COBISS.SI-ID 5603373]
72. MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej. Speleološke značilnosti matičnega Krasa = Speleological properties of classical Karst. Kras : revija o Krasu in krasu, o ljudeh in njihovem ustvarjanju. [Tiskana izd.]. maj 1997, št. 21, str. 34-37, ilustr. ISSN 1318-3257. [COBISS.SI-ID 4864301]
73. SLABE, Tadej. Gradnja avtocest na Krasu = The motorway construction in Kras. Kras : revija o Krasu in krasu, o ljudeh in njihovem ustvarjanju. [Tiskana izd.]. maj 1997, št. 21, str. 55-56, ilustr. ISSN 1318-3257. [COBISS.SI-ID 4866605]
74. SLABE, Tadej. Inštitut za raziskovanje krasa : Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti = Karst research institute : Centre for scientific research of the Slovene Academy of Science and Arts. Kras : revija o Krasu in krasu, o ljudeh in njihovem ustvarjanju. [Tiskana izd.]. maj 1997, št. 21, str. 62-64, ilustr. ISSN 1318-3257. [COBISS.SI-ID 4867373]
75. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, SLABE, Tadej. Kamniti gozd : raziskovanje krasa v kitajski provinci Yunnan. Kras : revija o Krasu in krasu, o ljudeh in njihovem ustvarjanju. [Tiskana izd.]. december 1997, št. 24, str. 40-43. ISSN 1318-3257. [COBISS.SI-ID 4217954]
76. SLABE, Tadej, KRANJC, Andrej. L'Institut pour la Recherche sur le Karst -IZRK : (Postojna, Slovénie). Karstologia. 1er sem. 2002, no. 39, str. 55-56, ilustr. ISSN 0751-7688. [COBISS.SI-ID 19123810]
77. KNEZ, Martin, OTONIČAR, Bojan, SLABE, Tadej. Subcutaneous stone forest (Trebnje, Central Slovenija) = Podtalni kamniti gozd (Trebnje, osrednja Slovenija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 32, št. 1, str. 29-38, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 213854464]
78. KRANJC, Andrej, SLABE, Tadej. Primer Postojnske jame in Inštituta za raziskovanje krasa. Kras : revija o Krasu in krasu, o ljudeh in njihovem ustvarjanju. [Tiskana izd.]. apr. 2008, št. 88, str. 8-9, ilustr. ISSN 1318-3257. [COBISS.SI-ID 28176685]
79. KNEZ, Martin (intervjuvanec), SLABE, Tadej (intervjuvanec). "Skalo na krasu brati kot knjigo" : temeljno delo o kraških skalnih oblikah. Delo, Znanost : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo. [Tiskana izd.]. 25. mar. 2010, leto 52, št. 69, str. 25, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-7584. [COBISS.SI-ID 31152173]
80. KNEZ, Martin (avtor, fotograf), SLABE, Tadej (avtor, fotograf). Kraški kamniti gozd na južnem Kitajskem. Mohorjev koledar ... 2014, str. 31-37, fotogr. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 36572717]
81. KNEZ, Martin (avtor, fotograf), SLABE, Tadej (avtor, fotograf). Kraške značilnosti mogote Felo Pérez (Viñales, Pinar del Rio, Kuba). Mohorjev koledar ... 2015, str. 29-35, fotogr. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 37837357]
82. KNEZ, Martin (avtor, fotograf), SLABE, Tadej (avtor, fotograf). Koralni otok Minamidaito v otočju Ryukyu, jugozahodna Japonska. Mohorjev koledar ... 2017, str. 28-34, fotogr. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 40830509]

1.05 Poljudni članek

83. SLABE, Tadej, SUŠA, Barbara. Plezanje v kraških stenah : več kot šport. Kras : revija o Krasu in krasu, o ljudeh in njihovem ustvarjanju. [Tiskana izd.]. februar 1994, let. 1, št. 1, str. 58-59, ilustr. ISSN 1318-3257. [COBISS.SI-ID 2390833]
84. KRANJC, Andrej, SLABE, Tadej. Revija Kras širi krasoslovno znanje. Kras : revija o Krasu in krasu, o ljudeh in njihovem ustvarjanju. [Tiskana izd.]. 1998, št. 25, str. 13. ISSN 1318-3257. [COBISS.SI-ID 10013229]
85. SLABE, Tadej. Vsak teden nova jama. Primorske novice. 13. mar. 1999, let. 53. ISSN 0350-4468. [COBISS.SI-ID 13287213]
86. BOŠNJAK, Dragica (oseba, ki intervjuva), SLABE, Tadej (intervjuvanec). S krasoslovno akademijo do samostojne znanstvene vede : pogovor: dr. Tadej Slabe o raziskovanju krasa v Združenih arabskih emiratih. Delo, Znanost : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo. [Tiskana izd.]. 28.4.2011, letn. 53, št. 97, str. 20, fotogr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-7584. [COBISS.SI-ID 32556589]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

87. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Skocjanske jame, Slovenia: development of caves related to rock characteristics and rock relief. V: ANDREO NAVARRO, Bartolomé (ur.), CARRASCO CANTOS, Francisco (ur.), DURÁN VALSERO, Juan José (ur.). Contribución del estudio científico de las cavidades kársticas al conocimiento geológico = The scientific study of karstic cavities as a contribution to geological knowledge. Málaga: Patronato de la Cueva de Nerja, 1999. Str. 217-229, ilustr. ISBN 84-920268-6-3. [COBISS.SI-ID 11534893]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

88. SLABE, Tadej. Rocky relief in some caves of "Notranjsko podolje" = Skalni relief v izbranih jamah Notranjskega podolja. V: KRANJC, Andrej (ur.). 2nd and 3rd International Karstological School "Classical Karst", Postojna, 1994 and 1995 = 2. in 3. Mednarodna krasoslovna šola "Klasični Kras", Postojna, 1994 in 1995. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za naravoslovne vede: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1996. Str. 207-220, ilustr. Acta carsologica, letn. 25. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 4134445]
89. SLABE, Tadej. Karst features in the motorway section between Čebulovica and Dane = Kraški pojavi v trasi avtoceste med Čebulovico in Danami. V: KRANJC, Andrej (ur.). 2nd and 3rd International Karstological School "Classical Karst", Postojna, 1994 and 1995 = 2. in 3. Mednarodna krasoslovna šola "Klasični Kras", Postojna, 1994 in 1995. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za naravoslovne vede: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1996. Str. 221-240, ilustr. Acta carsologica, letn. 25. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 4134701]
90. SLABE, Tadej. The caves in the motorway Dane - Fernetiči = Jame v trasi avtoceste Dane - Fernetiči. V: KRANJC, Andrej (ur.). 4th International Karstological School "Classical karst", Postojna 1996 = 4. Mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", Postojna 1996. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje Krasa, 1997. Str. 361-372, ilustr. [COBISS.SI-ID 5745197]
91. KOGOVŠEK, Janja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Motorways in Karst (Slovenia). V: BYERLY, Don W. (ur.). Proceedings & a Fieldtrip Excursion Guide, Knoxville, Tennessee, May 8-10, 1997. Tennessee: University of Tennessee, Department of Geological Sciences, 1997. Str. 49-55. Studies in geology, 27. [COBISS.SI-ID 5639213]
92. SLABE, Tadej. Cave rocky relief and its speleogenetical significance. V: JEANNIN, Pierre-Yves (ur.). Proceedings of the 12th International Congress of Speleology : La Chaux-de-Fonds, Switzerland, 10-17.08.1997. La Chaux-de-Fonds; Basel: Swiss Speleological Society (SSS/SGH): Speleo Projects, 1997. Str. 377-380, ilustr. ISBN 2-88374-012-7, ISBN 2-88374-006-2, ISBN 2-88374-008-9, ISBN 2-88374-009-7, ISBN 2-88374-010-0, ISBN 2-88374-011-9. [COBISS.SI-ID 5138989]
93. SLABE, Tadej. Karst features discovered during motorway construction between Divača and Kozina (Slovenia) = Kraške oblike, odkrite pri gradnji avtoceste med Divačo in Kozino (Slovenija). V: KRANJC, Andrej (ur.). [Papers presented at 5th International School "Classical Karst", Trenta, June 28th-July 1st 1997 = Članki, predstavljeni na 5. mednarodni krasoslovni šoli "Classical Karst", Trenta, 28. junij-1. julij 1997]. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1998. Str. 105-113, ilustr. Acta carsologica, 27/2. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 10232365]
94. MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Denuded caves - an inherited element in the karst morphology; the case from Kras = Jama brez stropa - podedovani element v kraški morfologiji; primer s Krasa. V: KRANJC, Andrej (ur.). [Papers presented at Fourth International Conference on Geomorphology - "M3 - Classical Karst", Lipica, 24. 8.-28. 8. 1997 = Predavanja, predstavljena na Četrti mednarodni geormofološki [!] konferenci - "M3 - klasični kras", Lipica, 24. 8.-28. 8. 1997]. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1998. Let. 27, št. 1, str. 165-174, ilustr. Acta carsologica, 27/1. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 9180717]
95. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Origin and development of an old alpine cave (Zadlaška jama, Julian Alps) = Nastanek in razvoj stare alpske jame (Zadlaška jama, Julijske Alpe). Acta carsologica. [Spletna izd.]. ISSN 1580-2612. http://www.zrc-sazu.si/izrk/carsolog.htm. [COBISS.SI-ID 13743917]
96. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Unroofed caves and recognising them in karst relief (discoveries during motorway construction at Kozina, South Slovenia = Jame brez stropa in njihovo razpoznavanje na kraškem površju (odkrite pri gradnji avtocest pri Kozini, južna Slovenija. Acta carsologica. [Spletna izd.]. ISSN 1580-2612. http://www.zrc-sazu.si/izrk/carsolog.htm. [COBISS.SI-ID 13728813]
97. ŠEBELA, Stanka, MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej. The vulnerability map of karst along highways in Slovenia. V: BECK, Barry F. (ur.). Hydrogeology and engineering geology of sinkholes and karst - 1999 : proceedings of the seventh Multidisciplinary Conference of Sinkholes and the Engineering and Environmental Impacts of Karst, Harrisburg-Hershey, Pennsylvania, 10-14 april 1999. Rotterdam; Brookfield: A. A. Balkema, 1999. Str. 419. ISBN 90-5809-046-9. [COBISS.SI-ID 13420589]
98. SLABE, Tadej. Karst rocky features and rocky relief. V: Karst 99 : colloque européen : des paysages du karst au géosystème karstique : dynamiques, structures et enregistrement karstiques. Aix-en-Provence: CAGEP, 1999. Str. 175-178, ilustr. Etudes de géographie physique, supplément, 28. [COBISS.SI-ID 13430573]
99. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Origin and development of an old alpine cave (Zadlaška jama, Julian Alps) = Nastanek in razvoj stare alpske jame (Zadlaška jama, Julijske Alpe). V: KRANJC, Andrej (ur.). [Papers presented at 6th International Karstological School "Alpine Karst", Trenta, 1998 = Članki, predstavljeni na 6. mednarodni krasoslovni šoli "Alpski kras", Trenta, 1998]. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1999. Str. 127-137, ilustr. Acta carsologica, 28/1. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 12854061]
100. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Unroofed caves and recognising them in karst relief (discoveries during motorway construction at Kozina, South Slovenia = Jame brez stropa in njihovo razpoznavanje na kraškem površju (odkrite pri gradnji avtocest pri Kozini, južna Slovenija. V: KRANJC, Andrej (ur.). [Papers presented at 7th International Karstological School "Roofless Caves", Postojna, 1999 = Članki, predstavljeni na 7. mednarodni krasoslovni šoli "Brezstrope jame", Postojna, 1999]. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1999. Str. 103-112, ilustr. Acta carsologica, 28/2. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 13678637]
101. BOSÁK, Pavel, KNEZ, Martin, OTRUBOVÁ, Dana, PRUNER, Petr, SLABE, Tadej, VENHODOVÁ, Daniela. Palaeomagnetic research of a fossil cave in the highway construction at Kozina, SW Slovenia = Paleomagnetne raziskave stare jame brez sropa na gradbišču avtoceste pri Kozini (JZ Slovenija). Acta carsologica. [Spletna izd.]. ISSN 1580-2612. http://www.zrc-sazu.si/izrk/carsolog.htm. [COBISS.SI-ID 17393965]
102. BOSÁK, Pavel, KNEZ, Martin, OTRUBOVÁ, Dana, PRUNER, Petr, SLABE, Tadej, VENHODOVÁ, Daniela. Palaeomagnetic research of a fossil cave in the highway construction at Kozina, SW Slovenia = Paleomagnetne raziskave stare jame brez stropa na gradbišču avtoceste pri Kozini (JZ Slovenija). V: KRANJC, Andrej (ur.). [Papers presented at 8th International Karstological School "Classical Karst - Collapse Dolines", Postojna, June 26-29th, 2000 = Članki predstavljeni na 8. mednarodni krasoslovni šoli "Klasični kras - udornice", Postojna, 26.-29. junij 2000]. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2000. Str. 15-33, ilustr. Acta carsologica, letn. 29, št. 2. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 17393197]
103. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. The lithology, shape and rock relief of the pillars in the Pu Chao Chun stone forest (Lunan stone forest, SW China) = Kamninske in oblikovne značilnosti ter skalni relief stebrov v Pu Chao Chun kamnitem gozdu (Lunanski kamniti gozd, JZ Kitajska). Acta carsologica. [Spletna izd.]. ISSN 1580-2612. http://www.zrc-sazu.si/izrk/carsolog.htm. [COBISS.SI-ID 19016493]
104. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. The lithology, shape and rock relief of the pillars in the Pu Chao Chun stone forest (Lunan stone forest, SW China) = Kamninske in oblikovne značilnosti ter skalni relief stebrov v Pu Chao Chun kamnitem gozdu (Lunanski kamniti gozd, JZ Kitajska). V: KRANJC, Andrej (ur.). Papers Presented at 9th International Karstological School "Classical Karst - Contact Karst", Postojna, June 26th-29th, 2001 = Članki predstavljeni na 9. mednarodni šoli "Klasični kras - kontaktni kras",. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2001. Str. 129-139, ilustr. Acta carsologica, vol. 30, no. 2. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 19015725]
105. SLABE, Tadej. A direct applicability of karstology and motorway construction on Slovene Karst. V: Present state and future trends in Karst studies. Paris, 2001. Str. 233-237. Technical Documents in Hydrology, 49/1. http://www.unesco.org. [COBISS.SI-ID 19369261]
106. SLABE, Tadej. A direct applicability of karstology and motorway construction on Slovene Karst. V: GÜNAY, Gültekin (ur.). Present state and future trends of Karst studies : proceedings of the 6th international symposium and field seminar Marmaris, Turkey, 17-26 September 2000 : volume 1. Paris: UNESCO, 2001. Str. 233-237. International hydrological programme, No. 49, Vol. 1. [COBISS.SI-ID 19605293]
107. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Unroofing of the cave system - an example of the Classical Karst. V: Speleology in the third millenium: sustainable development of karst environments : proceedings. Brasilia: [s. n.], 2001. 1 el. optični disk (cd rom). [COBISS.SI-ID 18509357]
108. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Lithologic and morphological properties and rock relief of the Lunan stone forest. V: GABROVŠEK, Franci (ur.). Evolution of karst: from prekarst to cessation. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU; Ljubljana: Založba ZRC, 2002. Str. 259-266, ilustr. Carsologica, [1]. ISBN 961-6358-63-4. [COBISS.SI-ID 19979821]
109. OTONIČAR, Bojan, SLABE, Tadej. Večfazno zakrasevanje zgornjekrednih in spodnjepaleogenskih apnencev pri Kozini. V: HORVAT, Aleksander (ur.). 16. Posvetovanje slovenskih geologov : Razprave. Poročila = 16th Meeting of Slovenian Geologists : Treatises. Reports. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2003. Str. 125-131, ilustr. Geološki zbornik, 17. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 21858605]
110. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Environmental protection of karst and motorway construction. V: All about karst & water : decision making in a sensitive environment : proceedings, international conference Vienna, 09.-11.10.2006. [Wiena: s. n.], 2006. Str. 99-106. [COBISS.SI-ID 25874989]
111. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Hydrothermal origin of Zadlaška jama, an ancient alpine cave in the Julian Alps, Slovenia. V: KLIMČUK, Aleksandr Borisovič (ur.), FORD, Derek C. (ur.). Hypogene speleogenesis and karst hydrogeology of artesian basins : proceedings of the conference held May 13 through 17, 2009 in Chernivtsi, Ukraine. Simferopol: Ukrainian Institute of Speleology and Karstology, 2009. Str. 131-135, ilustr. Special paper, 1. ISBN 978-966-2178-38-8. [COBISS.SI-ID 30877741]
112. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Karst features discovered during motorway construction. V: WHITE, William Blaine (ur.). Proceedings. [Kerrville]: International Union of Speleology, 2009. Str. 1139-1144, ilustr. ISBN 978-1-879961-33-3, ISBN 978-1-879961-34-0, ISBN 978-1-879961-35-7. [COBISS.SI-ID 30295085]
113. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Shilin - lithological characteristics, form and rock relief of the Lunan stone forest (South China Karst). V: WHITE, William Blaine (ur.). Proceedings. [Kerrville]: International Union of Speleology, 2009. Str. 1145-1149. ISBN 978-1-879961-33-3, ISBN 978-1-879961-34-0, ISBN 978-1-879961-35-7. [COBISS.SI-ID 30295341]
114. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, GABROVŠEK, Franci. Largest karst cave discovered in tunnel during construction of motorways in Slovenia's classical karst (Kras). V: LIKAR, Jakob (ur.). Zbornik referatov = Proceedings. Deveto mednarodno posvetovanje o gradnji predorov in podzemnih prostorov, 16., - 18. september 2009, Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Naravoslovno tehniška fakulteta, Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo, 2009. Str. 121-126, ilustr. ISBN 978-961-6047-64-7. [COBISS.SI-ID 30536749]
115. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Uncovered caves and their conservation during the construction of motorways over classical karst and other types of Slovenian Karst. V: ANDREO NAVARRO, Bartolomé (ur.). Advances in research in Karst media. Berlin; Heidelberg: Springer, cop. 2010. Str. 401-406, ilustr., zvd., graf. prikazi. Environmental earth sciences. ISBN 978-3-642-12485-3, ISBN 978-3-642-12486-0. [COBISS.SI-ID 31315501]
116. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Planning and construction motorways and railroads crossing classical karst in Slovenia. V: LAKUŠIĆ, Stjepan (ur.). Road and rail infrastructure. Zagreb: Department of Transportation, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, 2010. Str. 837-843, ilustr. ISBN 978-953-6272-37-2. [COBISS.SI-ID 31764013]
117. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Karstology and motorway construction. V: BONACCI, Ognjen (ur.). Sustainability of the Karst environment - Dinaric Karst and other Karst regions : proceedings. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2010. Str. 107-114. http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001885/188582e.pdf. [COBISS.SI-ID 31656749]
118. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Shilin - lithological characteristics, form and rock relief of the Lunan Stone Forest (South China Karst). V: BONACCI, Ognjen (ur.). Sustainability of the Karst environment - Dinaric Karst and other Karst regions : proceedings. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2010. Str. 115-122. http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001885/188582e.pdf. [COBISS.SI-ID 31656493]
119. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Karstology and motorway construction. V: BONACCI, Ognjen (ur.). Sustainability of the karst environment : Dinaric Karst and other karst regions. Paris: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, 2010. Str. 107-114, ilustr. International hydrological programme, 7, Series on groundwater, no. 2. [COBISS.SI-ID 32444973]
120. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Shilin - lithological characteristics, form and rock relief of the Lunan Stone Forest (South China karst). V: BONACCI, Ognjen (ur.). Sustainability of the karst environment : Dinaric Karst and other karst regions. Paris: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, 2010. Str. 115-122, ilustr. International hydrological programme, 7, Series on groundwater, no. 2. [COBISS.SI-ID 32444717]
121. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Prevotljenost breče in fliša pod Nanosom v Vipavski dolini. V: Zbornik referatov. 10. slovenski kongres o cestah in prometu, Portorož, 20.-22. oktober 2010. Ljubljana: DRC - Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2010. Str. [1016]-1022, ilustr. ISBN 978-961-6527-21-7. [COBISS.SI-ID 32156461]
122. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. The Lunan stone forests - morphological characteristics and development. V: HAZSLINSZKY, Tamás (ur.). 100 éves a szervezett magyar barlangkutatás = 100 years of organized Hungarian speleology : konferencia előadások = conference papers. Budapest: Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat: = Hungarian Speleological Society, 2011. Str. 54-59, ilustr. ISBN 978-963-8411-37-2. [COBISS.SI-ID 32957997]
123. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Lithological characteristics, shape and rock relief of the Lunan stone forests (South China Karst). V: HARYONO, Eko (ur.). Asian Trans-Disciplinary Karst Conference. Yogyakarta: Karst Research Group, Faculty of Geography, Gadjah Mada University, 2011. Str. 30-39, ilustr. ISBN 978-602-8487-17-7. [COBISS.SI-ID 32592429]
124. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Young karst processes in breccia and flysch (Mount Nanos, Slovenia). V: Presentaciones del congreso. II Congreso de América Central sobre Karst y Espeleología, I Congreso de Terrenos Kársticos de Guatemala, Cobán, Alta Vetrapaz, Guatemala, 10 al 14 de Agosto 2011. Cobán: Asokarst, [2011?]. [COBISS.SI-ID 33850157]
125. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Kraški pojavi, razkriti med gradnjo avtoceste na nizkem krasu Dolenjske. V: Referati = Proceedings. 11. slovenski kongres o cestah in prometu = 11th Slovenian Road and Transport Congress, Portorož, 24.-25. oktobra 2012. Ljubljana: DRC, Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2012. Str. 1-6, ilustr. ISBN 978-961-6527-24-8. [COBISS.SI-ID 34831149]
126. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Expressway construction on young karst in Breccia (Vipava Valley, Slovenia). V: LAKUŠIĆ, Stjepan (ur.). Road and rail infrastructure II : proceedings of the 2nd International Conference on Road and Rail Infrastructures - CETRA 2012, 7-9 may 2012, Dubrovnik, Croatia. Zagreb: Department of Transportation, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, 2012. Str. 773-779, ilustr. ISBN 978-953-6272-49-5. [COBISS.SI-ID 34242093]
127. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Planning, research and karstological monitoring of expressways crossing classical Karst (Slovenia). V: Sharing, cooperating and improving : proceedings. World Congress on Engineering and Technology (CET 2012), Oct. 26-28, 2012, Beijing, China ; The 2012 Symposium on Engineering Management and Education (EME 2012). [S. l.: s. n.], 2012. Str. 39-42, ilustr. Creative education, Suppl. ISSN 2151-4755. [COBISS.SI-ID 34868781]
128. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, URUSHIBARA-YOSHINO, Kazuko. New researches at coral Minamidaito Island (Nansei Archipelago, Southeast Japan). Memorias de Geociencias. 2013, str. 1040-1048, ilustr. ISSN 2307-499X. [COBISS.SI-ID 36572205]
129. ZUPAN HAJNA, Nadja, AL FARRAJ AL KETBI, Asma, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, MULEC, Janez. Cave and karst prospection in Ras Al-Khaimah Mountains, Northern United Arab Emirate. V: FILIPPI, Michal (ur.), BOSÁK, Pavel (ur.). Proceedings. 16th International Congress of Speleology, Brno, Czech Republic, July 21-28, 2013. Brno: International Union of Speleology: Czech Speleological Society, 2013. Vol. 3, str. 164-169, ilustr. ISBN 978-80-87857-07-6, ISBN 978-80-87857-08-3, ISBN 978-80-87857-09-0. [COBISS.SI-ID 35867949]
130. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, URUSHIBARA-YOSHINO, Kazuko. Geologija, skalni relief in zakrasevanje otoka Minamidaito (otočje Nansei, Japonska). V: ROŽIČ, Boštjan (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports. 21. posvetovanje slovenskih geologov, Ljubljana, 2013 = 21st Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, 2013. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2013. Str. 61-64, ilustr. Geološki zbornik, 22. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 35913517]
131. KNEZ, Martin, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej. With the rich experience gained in construction of motorways we are planning the course of the 5th European Railway Corridor crossing the classical karst (Slovenia). V: LOLLINO, Giorgio (ur.). Engineering geology for society and territory. Vol. 5, Urban geology, sustainable planning and landscape exploitation. Cham [etc.]: Springer International Publishing. 2014, str. 563-566, ilustr. ISBN 978-3-319-09048-1, ISBN 978-3-319-09047-4. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-09048-1_109, DOI: 10.1007/978-3-319-09048-1_109. [COBISS.SI-ID 38098733]
132. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Subsoil stone forest discovered during the construction of the motorway (SE Slovenia). V: LAKUŠIĆ, Stjepan (ur.). Road and rail infrastructure III : proceedings of the 3rd International Conference on Road and Rail Infrastructures - CETRA 2014, 28-30 April 2014, Split, Croatia. Zagreb: Department of Transportation, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, 2014. Str. 603-608, ilustr. Road and rail infrastructure (Print). ISSN 1848-9842. [COBISS.SI-ID 37186093]
133. KNEZ, Martin, LIU, Hong, SLABE, Tadej. Shui Jing Po Shilin, rock and relief of stone forests on Cone Hills, Yunnan, China. V: RENARD, Philippe (ur.), BERTRAND, Catherine (ur.). EuroKarst 2016, Neuchâtel : advances in the hydrogeology of karst and carbonate reservoirs. Cham: Springer, 2017. Str. 3-19, ilustr. Advances in karst science. ISBN 978-3-319-45464-1, ISBN 978-3-319-45465-8. ISSN 2511-2066. [COBISS.SI-ID 41373485]
134. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Planning and construction data as a resource for regional karst assessment : example from construction of expressways from Slovenia. V: LAND, Lewis (ur.), KROMHOUT, Clint (ur.), BYLE, Michael J. (ur.). Proceedings of the 16th Multidisciplinary Conference on Sinkholes and the Engineering and Environmental Impacts on Karst : National Cave and Karst Research Institute Symposium 8 Symposium. Carlsbad: National Cave and Karst Research Institute, 2020. Str. 165-170, ilustr. ISBN 978-1-7333753-1-3. https://digital.lib.usf.edu/content/SF/S0/07/06/30/00001/K26-00042-web-version.pdf. [COBISS.SI-ID 19305475]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

135. SLABE, Tadej. Kraški pojavi, odkriti pri gradnji avtoceste ob Škocjanskih jamah. Kras : revija o Krasu in krasu, o ljudeh in njihovem ustvarjanju. [Tiskana izd.]. november 1996, let. 3, št. 17-18, str. 12. ISSN 1318-3257. [COBISS.SI-ID 3973933]
136. KOGOVŠEK, Janja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Avtoceste na Krasu. V: AŠANIN-GOLE, Pedja (ur.). Zbornik referatov. 3. slovenski kongres o cestah in prometu, Ljubljana - Bled, 1996. Ljubljana: Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 1996. Str. 313-319, ilustr. ISBN 86-82135-12-4. [COBISS.SI-ID 3978797]
137. SLABE, Tadej. Caves discovered during the building of expressways in the Slovene karst region. V: PRIZNAR, Nicholas M. (ur.). Proceedings & Field Trip Guide, Prescott, Arizona, September 10-14 1998. Prescott: Northern Arizona University, Department of Geology, 1998. Str. 296-302. [COBISS.SI-ID 9224237]
138. SLABE, Tadej. Kraške jame, odkrite pri gradnji avtocest. V: AŠANIN GOLE, Pedja (ur.). Zbornik referatov. 4. slovenski kongres o cestah in prometu, Portorož, 26.-28. oktobra, 1998. Ljubljana: Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 1998. Str. 522-526. ISBN 961-90496-5-9. [COBISS.SI-ID 9789997]
139. SLABE, Tadej. Kraški pojavi v trasah avtocest na Krasu. V: FISTER, Peter (ur.). Zbornik. Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, Gradbeni center Slovenije, 1999. Str. 159-167, ilustr. ISBN 961-90618-0-2. [COBISS.SI-ID 13003565]
140. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Karstology and motorway construction. V: 14th IRF Road World Congress, 11-15 June 2001, Palais des Congrès, Paris. Paris, 2001. http://www.irfnet.org. [COBISS.SI-ID 18223149]
141. ŽIVANOVIĆ, Milan, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Nedestruktivne georadarske raziskave na območju vdorov vozišča na AC Unec-Postojna. V: VILHAR, Matija (ur.). Zbornik referatov. 7. slovenski kongres o cestah in prometu, Portorož, 20.-22. oktober 2004. Ljubljana: DRC - Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2004. Str. [336]-343, ilustr. ISBN 961-6527-01-0. [COBISS.SI-ID 23017005]
142. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Karstology applied in motorways and railways construction. V: Sustainable management of natural and environmental resources on karst. Postojna: Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovene Academy of Sciences and Arts, 2006. Str. 47-51, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 25718573]
143. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. V predoru Kastelec se je odprla največja kraška jama pri gradnji avtocest. V: GOSTINČAR, Andreja (ur.). Zbornik referatov. 8. slovenski kongres o cestah in prometu, Portorož, 25.-27. oktobra 2006. Ljubljana: Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2006. ISBN 961-6527-07-X, ISBN 978-961-6527-07-1. [COBISS.SI-ID 25797933]
144. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. V predoru Kastelec se je odprla največja kraška jama pri gradnji avtocest. V: GOSTINČAR, Andreja (ur.). Zbornik referatov. 8. slovenski kongres o cestah in prometu, Portorož, 25.-27. oktobra 2006. Ljubljana: DRC - Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2006. Str. 50-57, ilustr., zvd. ISBN 961-6527-06-1, ISBN 978-961-6527-06-4. [COBISS.SI-ID 25798445]
145. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Kraški pojavi, odkriti med gradnjo slovenskih avtocest. V: Zbornik referatov. 9. slovenski kongres o cestah in prometu, Portorož, 22.-24. oktober 2008. Ljubljana: DRC - Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2008. Str. 867-871, ilustr. ISBN 978-961-6527-14-9. [COBISS.SI-ID 28981805]
146. DEBEVC, Bogdan, KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej, PRELOVŠEK, Mitja, SEMEJA, Aleš, SLABE, Tadej. Preliminary proposal for the project "Heaven's Cave" (Vietnam) : adaptment for tourist purposes. V: BELLA, Pavel (ur.), GAŽÍK, Peter (ur.). Proceedings. Liptovský Mikuláš: Slovak Caves Administation, 2011. Str. 47-51, ilustr. ISBN 978-80-89310-59-3. http://www.i-s-c-a.com/resource/60-6th-isca-congress-debevc,-knez,-kranjc,-prelovsek,-semeja,-slabe-proposal-for-the-heavens-cave-vietnam-adaptment-for-tourist-purposes. [COBISS.SI-ID 33222957]
147. SLABE, Tadej. Rocky relief of Predjama. V: OTONIČAR, Bojan (ur.), GOSTINČAR, Petra (ur.), GABROVŠEK, Franci (ur.). Hypogene speleogenesis (between theory and reality ---) : guide book & abstracts : [organizer Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts. 21st International Karstological School "Classical Karst", Slovenia, 2013. Postojna: Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2013. Str. 22-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 35842605]
148. KNEZ, Martin, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej. Planning of the 5th European railway corridor which crosses clasical karst. V: GOSTINČAR, Petra (ur.). Milestones and challenges in karstology : abstracts & guide book = Mejniki in izzivi v krasoslovju : povzetki & vodnik. 25th International Karstological School "Classical Karst", Postojna, 2017 = 25. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", Postojna, 2017. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. Str. 76-77, ilustr. ISBN 978-961-05-0004-9. [COBISS.SI-ID 41743405]

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

149. KNEZ, Martin, RUGGIERI, Rosario, SLABE, Tadej. Karren above Custonaci. V: Dentro e fuori la montagna : giornate di incontri, divulgazione ed escursioni su Geologia - carsismo - speleologia & paleontologia = Inside and outside the mountain : information and excursion days on Geology - karst - speleology & palaeontology : 2a edizione, Custonaci 27 Maggio - 5 Giugnio 2016 : program & abstracts. Workshop Dentro e fuori la Montagna = Inside and outside the Mountain, 2a edizione, Custonaci, 27 Maggio - 5 Giugnio 2016. [Ragusa: CIRS, 2016]. Str. 25-27, ilustr. [COBISS.SI-ID 39923245]
150. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, URUSHIBARA-YOSHINO, Kazuko. Karst processes in Minamidaito Island in the Nansei Archipelago - Southwest Japan. V: Dentro e fuori la montagna : giornate di incontri, divulgazione ed escursioni su Geologia - carsismo - speleologia & paleontologia = Inside and outside the mountain : information and excursion days on Geology - karst - speleology & palaeontology : 2a edizione, Custonaci 27 Maggio - 5 Giugnio 2016 : program & abstracts. Workshop Dentro e fuori la Montagna = Inside and outside the Mountain, 2a edizione, Custonaci, 27 Maggio - 5 Giugnio 2016. [Ragusa: CIRS, 2016]. Str. 23-24. [COBISS.SI-ID 39922989]
151. ZUPAN HAJNA, Nadja, AL FARRAJ AL KETBI, Asma, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, MULEC, Janez. Karst and caves prospection in Ras Al-Khaimah, UAE. V: AL FARRAJ AL KETBI, Asma (ur.), et al. Karstology in arid regions : abstracts : January 2016, Abu Dhabi. Scientific Meeting Karst in Arid Regions, Abu Dhabi, UAE, January 2016. [Ras Al-Khaimah: Emirates Geographical Society], 2016. Str. 19-20. [COBISS.SI-ID 39450669]
152. SLABE, Tadej. Karstology in the Classical Karst. V: 4th International Symposium and Field Workshop Living with Landscapes : "Adaptation with desert and coastal landscapes" : program and abstracts : ISLL - 4 : Dahab, South Sinai, Egypt, 1-5 November 2020. [S. l.: s. n., 2020]. Str. 24. [COBISS.SI-ID 43599875]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

153. SLABE, Tadej. Speleogenetical meaning of a cave rocky in an old alpine cave. V: AFRASIABIAN, Ahmad (ur.). Abstract. Tehran-Kermanshah: [s.n.], 1998. Str. 30. [COBISS.SI-ID 8217901]
154. SLABE, Tadej. A direct applicability of karstology. V: GÜNAY, Gültekin (ur.). Karst'2000 : abstracts. Ankara: Hacettepe University, International Research and Application Center for Karst Water Resources - UKAM, 2000. Str. 38. ISBN 975-491-099-5. [COBISS.SI-ID 16458029]
155. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Morphological characteristics of Lunan stone forests (China). V: Abstracts of conference papers. Kyoto: The Japanese Geomorphological Union, 2001. Str. c-127. Transactions, vol. 22, n. 4. ISSN 0389-1755. [COBISS.SI-ID 19077421]
156. ŠEBELA, Stanka, SLABE, Tadej, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, PRUNER, Petr. Baiyun Cave in Naigu Shilin, Yunnan Karst, China. V: Karst China 2001 : abstracts with programs. [Beijing: Geological Society of China, 2001]. Str. 37. [COBISS.SI-ID 19203629]
157. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Unroofing of the cave system - an example of the Classical Karst. V: Speleology in the third millenium: sustainable development of karst environments : proceedings. Brasilia: [s. n., 2001]. Str. 80. [COBISS.SI-ID 18507053]
158. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Lunan stone forests: morphology and development. V: Le karst de la craie en Normandie, Colloque et excursions, 10-11-12 Septembre 2003. Rouen: [Université], 2003. Str. 23, ilustr. [COBISS.SI-ID 21341485]
159. SLABE, Tadej. Karst research Institute ZRC SAZU. V: AHMADIPOUR, Mohammad Reza (ur.). Abstracts of the National Conference on Karst Problems of Iran (With Special Emphasis on Karst Areas of Western Part), 29th Jul. to 7th Aug. 2004. Lorestan: Lorestan University, 2004. [COBISS.SI-ID 22583341]
160. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Karstological planing and construction of motorway and railroda[!]. V: AHMADIPOUR, Mohammad Reza (ur.). Abstracts of the National Conference on Karst Problems of Iran (With Special Emphasis on Karst Areas of Western Part), 29th Jul. to 7th Aug. 2004. Lorestan: Lorestan University, 2004. [COBISS.SI-ID 22582061]
161. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Karstology at motorway construction on the Classical Karst in Slovenia. V: Karst im Untertagbau. [s. l.]: Fachsektion Ingenieurgeologie [etc.], 2006. [1 f. ]. [COBISS.SI-ID 26243629]
162. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. The results of karstological researches during the planning and construction of motorways and railroads over the Slovene karst. V: LYNCH, Erin (ur.). International Conference on Karst Hydrogeology and Ecosystems, 13-15 August 2007, Bowling Green, USA. Bowling Green: Hoffman Environmental Research Institute, 2007. Str. 21. [COBISS.SI-ID 27166509]
163. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Shilin - lithological characteristics, form and rock relief of the Lunan stone forest (South China Karst). V: BELFOUL, M'Hamed Alaeddin (ur.). Recueil des résumés = Abstracts. [Agadir, 2008]. Str. 17. [COBISS.SI-ID 28191277]
164. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Karstology and motorway construction. V: BONACCI, Ognjen (ur.). Abstract book : International Interdisciplinary Scientific Conference, Plitvice Lakes (Croatia), September 23rd-26th, 2009 : sustainability of the karst environment-Dinaric karst and other karst regions. Gospić: Centre for Karst, 2009. Str. 84-85, ilustr. [COBISS.SI-ID 30528557]
165. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Shilin - lithological characteristics, form and rock relief of the Lunan Stone Forest (South China Karst). V: BONACCI, Ognjen (ur.). Abstract book : International Interdisciplinary Scientific Conference, Plitvice Lakes (Croatia), September 23rd-26th, 2009 : sustainability of the karst environment-Dinaric karst and other karst regions. Gospić: Centre for Karst, 2009. Str. 82-83, ilustr. [COBISS.SI-ID 30528301]
166. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. The Lunan stone forests morphological characteristics and development. V: FLECK, Nóra (ur.). 100 éves a szervezett magyar barlangkutatás = 100 years of organized Hungarian speleology : előadás összefoglalók = abstracts. [Budapest]: The Hungarian Speleological Society: = Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, [2010]. Str. 27-28. [COBISS.SI-ID 31361837]
167. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Over 350 new caves discovered during motorway construction in Slovenia. V: Abstracts. [S. l.: International Geographical Union, 2010]. [COBISS.SI-ID 32592173]
168. DEBEVC, Bogdan, KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej, PRELOVŠEK, Mitja, SEMEJA, Aleš, SLABE, Tadej. Preliminary proposal for the project of adapting "Heaven's cave" (Vietnam) for tourist purposes. V: BELLA, Pavel (ur.). Abstracts, excursion guide. Liptovský Mikuláš: State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Slovak Caves Administration, [2010]. Str. 17. ISBN 978-80-8064-391-1. [COBISS.SI-ID 31953453]
169. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Expressway in breccia and flysch below Mount Nanos in the Vipava Valley (Slovenia). Geophysical research abstracts. 2010, vol. 12, [1] str. ISSN 1607-7962. http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2010/EGU2010-14807.pdf. [COBISS.SI-ID 31325485]
170. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Development and morphological characteristics of Lunan stone forests (South China karst). V: Geociencias' 2011 : memorias : trabajos y resumenes. IV Convencíon Cubana de Ciencias de la Tierra, 4 al 8 de abril, La Habana, Cuba. La Habana: Sociedad Cubana de Geología, [2011?]. ISBN 978-959-7117-30-8. [COBISS.SI-ID 33895469]
171. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Karstification in breccia and flysch (Mount Nannos, Slovenia). V: POLK, Jason S. (ur.), NORTH, Leslie A. (ur.). Karst : hydrogeology & ecosystems : conference proceedings. 2011 International Conference on Karst Hydrogeology and Ecosystems, Bowling Green, 8-10 June 2011. Bowling Green: Hoffman Environmental Research Institute, Department of Geography and Geology, Western Kentucky University, cop. 2011. Str. 96-97. [COBISS.SI-ID 33813549]
172. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, LIU, Hong. Karstology in challenge of development in Yunnan. V: VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša (ur.). One hundred years of modern China. Ljubljana: Department of Asian and African Studies, Faculty of Arts, University of Ljubljana, [2011?]. Str. 35-36. http://www.uni-aas.si/sites/uni-aas.si/files/abstract_Tadej_Slabe_urejen_01.pdf. [COBISS.SI-ID 33199917]
173. BELLA, Pavel, SLABE, Tadej, GAÁL, Ĺudovít. Morfostratigrafia jaskynného georeliéfu a rekonštrukcia speleogénezy : príkladová štúdia z Ochtinskej aragonitovej jaskyne = Morphostratigraphy of the cave georelief and reconstruction of speleogenesis : a case study from the Ochtinská aragonite cave, Slovakia. V: BELLA, Pavel (ur.), PAPČO, Pavol (ur.). Geomorfológia a integrovaný výskum krajiny : zborník abstraktov, exkurzný sprievodca. 7. vedecká konferencia Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV, Ružomberok, 10.-12. 9. 2012. Ružomberok: Verbum, 2012. Str. 16-18. Edícia prírodovedné, informatické a matematické štúdie. ISBN 978-80-8084-913-9. [COBISS.SI-ID 34724909]
174. DEBEVEC, Bogdan, DROLE, Franjo, KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej, PAHOR, Marko, PRELOVŠEK, Mitja, SEMEJA, Aleš, SLABE, Tadej. Proposal for the "Heaven's cave" (Phong Nha-Ke Bang national park, Vietnam) adaptation for tourist purposes. V: ŠEBELA, Stanka (ur.). Guide book and abstracts. International Congress on "Scientific Research in Show Caves", 13th to 15th September 2012, Postojna. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2012. Str. 22. [COBISS.SI-ID 34674733]
175. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Kraški pojavi, razkriti med gradnjo avtoceste na nizkem krasu Dolenjske. V: Zbornik povzetkov referatov. 11. slovenski kongres o cestah in prometu, Portorož, 24.-25. oktobra 2012. Ljubljana: DRC - Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2012. Str. 212. ISBN 978-961-6527-23-1. [COBISS.SI-ID 34829613]
176. SLABE, Tadej. Karstology. V: The International Workshop on Methods of Karst Hydrogeological Investigation and Aquifer Vulnerability Mapping, Yunnan, China, 2013.6.24-2013.6.25, Kunming. The International Workshop on Methods of Karst Hydrogeological Investigation and Aquifer Vulnerability Mapping, Yunnan, China, 2013.6.24-2013.6.25, Kunming. [Kunming: Yunnan University, 2013]. Str. 1-39, ilustr. [COBISS.SI-ID 36954669]
177. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, URUSHIBARA-YOSHINO, Kazuko. New researches at coral Minamidaito Island (Nansei Archipelago, Southeast Japan). Memorias de Geociencias. 2013, str. 292, ilustr. ISSN 2307-499X. [COBISS.SI-ID 36571949]
178. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Motorways and railways on karst : planning - supervision - monitoring. V: The International Conference of the Development Challenges in the Karst Area, 25.11.2014-26.11.2014, Kunming. The International Conference of the Development Challenges in the Karst Area, 25.11.2014-26.11.2014, Kunming. [Kunming: Yunnan University, 2014]. Str. 1-67, ilustr. [COBISS.SI-ID 37837869]
179. KNEZ, Martin, HONG, L., SLABE, Tadej. Striped karen on Snake Mountain above Kunming (Yunnan, China). V: Proceedings. 5th International Symposium on Karst, 14th-16th October 2014, Malaga, Spain. [Malaga: s. n.], 2014. Str. 92. [COBISS.SI-ID 37755693]
180. PETRIČ, Metka, JANEŽ, Jože, RAVBAR, Nataša, HOČEVAR, Jure, KOGOVŠEK, Janja, SLABE, Tadej, TURK, Janez. Emergency protection of karst water sources - hydrogeological research in the frame of the GEP project. V: KUKURIĆ, Neno (ur.), STEVANOVIĆ, Zoran (ur.), KREŠIĆ, Neven (ur.). Proceedings. International Conference and Field Seminar Karst without Boundaries, 11-15 June 2014, Trebinje (Bosnia & Herzegovina), Dubrovnik (Croatia). Trebinje: Grafokomerc, 2014. Str. 342. ISBN 978-99938-52-58-2. [COBISS.SI-ID 2583747]
181. URUSHIBARA-YOSHINO, Kazuko, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Lithology, rock relief and karst development in coral Minamidaito island (Nansei archipelago, southeast Japan). V: Programme & abstracts. 4th International Symposium Karst Geosites, Conservation, Protection, Fruition, 30-31 May/1-2 June 2014, Cava Sant' Anna, Favignana (Tp), Italy. [Favignana: s. n., 2014]. Str. 30. [COBISS.SI-ID 37185581]
182. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Laboratory modeling of cave development and rock relief on plaster. V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), MIHEVC, Andrej (ur.), GOSTINČAR, Petra (ur.). Caves - exploration and studies : program & excursions & UIS & abstracts. Postojna: Karst Research Institute, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2015. Str. 122-123. ISBN 978-961-254-808-7. [COBISS.SI-ID 38600237]
183. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Development challenges on Slovene karst : knowledge about karst surface and its understanding as base for sustainable planning. V: The sustainable development in karst areas. [Kunming: Yunnan University, 2015]. Str. 1-39, ilustr. [COBISS.SI-ID 39158317]
184. KNEZ, Martin, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej. 5th European railway corridor crosses classical karst, Slovenia. V: 35th International Geological Congress Abstracts. [S. l.]: AGI, 2016. http://www.americangeosciences.org/sites/default/files/igc/3166.pdf. [COBISS.SI-ID 40916013]
185. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Shilin Stone Forests, Yunnan, China. V: 35th International Geological Congress Abstracts. [S. l.]: AGI, 2016. http://www.americangeosciences.org/sites/default/files/igc/3167.pdf. [COBISS.SI-ID 40916269]
186. KNEZ, Martin, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej. Development challenges on karst = Razvojni izzivi na krasu. V: GOSTINČAR, Petra (ur.). Milestones and challenges in karstology : abstracts & guide book = Mejniki in izzivi v krasoslovju : povzetki & vodnik. 25th International Karstological School "Classical Karst", Postojna, 2017 = 25. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", Postojna, 2017. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. Str. 32. ISBN 978-961-05-0004-9. [COBISS.SI-ID 41743149]
187. SLABE, Tadej. Karstology in the Classical Karst = Krasoslovje na Klasičnem Krasu. V: GOSTINČAR, Petra (ur.). Milestones and challenges in karstology : abstracts & guide book = Mejniki in izzivi v krasoslovju : povzetki & vodnik. 25th International Karstological School "Classical Karst", Postojna, 2017 = 25. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", Postojna, 2017. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. Str. 50. ISBN 978-961-05-0004-9. [COBISS.SI-ID 41763629]
188. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Cave Škocjanske Jame, the important monument in the classical karst region on UNESCO's list of natural and cultural world heritage sites. V: Dentro & fuori la montagna = Inside & outside the mountain : geositi carsici = karst geosites : tutela e fruizione = protection and fruition : program & abstracts : 4a edizione, Custonaci (TP), Riserva Naturale Orientata Zingaro, 7-10 Giugno 2018. International Symposium Dentro & Fuori la Montagna, Geositi Carstici: Protezione e Fruizione, 4a edizione, Custonaci (TP), Riserva Naturale Orientata Zingaro, 7-10 Giugno 2018. [Ragusa: CIRS, 2018]. Str. 27-29, ilustr. [COBISS.SI-ID 43199277]
189. KNEZ, Martin, RUGGIERI, Rosario, SLABE, Tadej. Development, shape and geology of karren above Custonaci. V: Dentro & fuori la montagna = Inside & outside the mountain : geositi carsici = karst geosites : tutela e fruizione = protection and fruition : program & abstracts : 4a edizione, Custonaci (TP), Riserva Naturale Orientata Zingaro, 7-10 Giugno 2018. International Symposium Dentro & Fuori la Montagna, Geositi Carstici: Protezione e Fruizione, 4a edizione, Custonaci (TP), Riserva Naturale Orientata Zingaro, 7-10 Giugno 2018. [Ragusa: CIRS, 2018]. Str. 25-26, ilustr. [COBISS.SI-ID 43199021]
190. KNEZ, Martin, RUGGIERI, Rosario, SLABE, Tadej. Karren above Custonaci (Sicily, Italy). V: The European Bi-annual Conference on the Hydrogeology of Karst and Carbonate Reservoirs, 2-6 Jul. 2018, Besançon, France. Eurokarst 2018, The European Conference on Karst Hydrogeology and Carbonate Reservoirs, 2-6 July 2018, Besançon, France. [S. l.: s. n., 2018]. Str. 98. http://www.eurokarst.org/wp-content/uploads/2016/07/Proceedings_Eurokarst2018.pdf. [COBISS.SI-ID 43545389]
191. KNEZ, Martin, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej. Doctoral Degree Program in Karstology. V: Resources for future generations : RFG 2018 : an IUGS event. [Vancouver: s. n., 2018]. 1 str. [COBISS.SI-ID 43267117]
192. TRAJANOVA, Mirka, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Zakrasevanje marmorja iz Gorno - Altajske regije (Ruska federacija) = Karstification of marble from the Gorny - Altai region (Russian Federation). V: NOVAK, Matevž, RMAN, Nina. Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 5. slovenski geološki kongres, Velenje, 3.-5. 10. 2018. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije, 2018. Str. 86. ISBN 978-961-6498-60-9. [COBISS.SI-ID 2848085]
193. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Classical Karst (Slovenia), its principal characteristics and geology : Martin Knez, Tadej Slabe. V: Trabajos y resumenes. VIII Convención de Ciencias de la Tierra, 1 al 5 de abril, La Habana, Cuba, XIII Congreso de Geología. La Habana: Sociedad Cubana de Geología, [2019]. Str. 113. Memorias de geociencias. ISSN 2307-499X. [COBISS.SI-ID 44585261]
194. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin. Karstology in the Classical Karst : Tadej Slabe, Martin Knez. V: Trabajos y resumenes. VIII Convención de Ciencias de la Tierra, 1 al 5 de abril, La Habana, Cuba, XIII Congreso de Geología. La Habana: Sociedad Cubana de Geología, [2019]. Str. 115. Memorias de geociencias. ISSN 2307-499X. [COBISS.SI-ID 44585517]
195. GUTIÉRREZ DOMECH, Roberto, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Shaping of rock surface below dense tropical vegetation (Felo Pérez Mogote, Viñales, Pinar del Rio, Cuba) : Manuel Roberto Gutiérrez Domech, Martin Knez, Tadej Slabe. V: Trabajos y resumenes. VIII Convención de Ciencias de la Tierra, 1 al 5 de abril, La Habana, Cuba, XIII Congreso de Geología. La Habana: Sociedad Cubana de Geología, [2019]. Str. 129. Memorias de geociencias. ISSN 2307-499X. [COBISS.SI-ID 44585773]
196. KNEZ, Martin, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej. Doctoral study of karstology, the only such programme in the world : (UNESCO Chair on karst education, Slovenia). V: 4th International Symposium and Field Workshop Living with Landscapes : "Adaptation with desert and coastal landscapes" : program and abstracts : ISLL - 4 : Dahab, South Sinai, Egypt, 1-5 November 2020. [S. l.: s. n., 2020]. Str. 53. [COBISS.SI-ID 43600643]
197. KNEZ, Martin, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej. Fifth European Railway Corridor crosses Classical Karst, Slovenia. V: 4th International Symposium and Field Workshop Living with Landscapes : "Adaptation with desert and coastal landscapes" : program and abstracts : ISLL - 4 : Dahab, South Sinai, Egypt, 1-5 November 2020. [S. l.: s. n., 2020]. Str. 54. [COBISS.SI-ID 43601155]
198. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Principal characteristics and geology of Classical Karst (Slovenia). V: 4th International Symposium and Field Workshop Living with Landscapes : "Adaptation with desert and coastal landscapes" : program and abstracts : ISLL - 4 : Dahab, South Sinai, Egypt, 1-5 November 2020. [S. l.: s. n., 2020]. Str. 47. [COBISS.SI-ID 43600387]
199. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Shilin stone forests, Yunnan, China. V: 4th International Symposium and Field Workshop Living with Landscapes : "Adaptation with desert and coastal landscapes" : program and abstracts : ISLL - 4 : Dahab, South Sinai, Egypt, 1-5 November 2020. [S. l.: s. n., 2020]. Str. 55. [COBISS.SI-ID 43601411]
200. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, GUTIÉRREZ DOMECH, Roberto. Lithomorphogenesis of karst surface - karren = Litomorfogeneza kraškega površja - žlebiči. V: BLATNIK, Matej (ur.), et al. Regional karstology - local and general aspects : [within international year of caves and karst] : abstracts & guide book : 28th International Karstological School "Classical Karst" = Regionalno krasoslovje - splošni in lokalni vidik : [ob mednarnodnem [!] letu jam in krasa] : povzetki & vodnik : 28. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras" : Postojna, 2021. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. Str. 100. ISBN 978-961-05-0561-7. [COBISS.SI-ID 70545923]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

201. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Origin and development of an old alpine cave. V: et al. 6th International Karstological School, Classical Karst : guide-booklet for the excursions and abstracts of the papers, Trenta, June - July 1998 : alpine karst. [Postojna]: Karst research Institute ZRC SAZU, 1998. Str. [12]. [COBISS.SI-ID 9622829]
202. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Jame brez stropa so pomembna oblika na kraškem površju: s krasoslovnega nadzora gradnje avtocest na krasu. V: 5. slovenski kongres o cestah in prometu, Bled, 25.-27. oktobra 2000. 5. slovenski kongres o cestah in prometu = 5th Slovenian Road and Transportation Congress, Bled, 25. - 27. oktobra 2000. Ljubljana: Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2000. 1 el. optični disk (cd rom). ISBN 961-90709-2-5. [COBISS.SI-ID 17089581]
203. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Jame brez stropa so pomembna oblika na kraškem površju: s krasoslovnega nadzora gradnje avtocest na krasu. V: GOSTINČAR, Andreja (ur.). Zbornik povzetkov referatov. 5. slovenski kongres o cestah in prometu, Bled, 25.-27. oktobra 2000. Ljubljana: Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2000. Str. 29. ISBN 961-90709-1-7. [COBISS.SI-ID 16770349]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

204. KRANJC, Andrej, KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, KOGOVŠEK, Janja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Typical karst area - Skocjanske jame, Slovenia. V: DAOXIAN, Yuan (ur.), ZAIHUA, Liu (ur.). Global karst correlation : UNESCO/IUGS Project 299 : Geology, climate, hydrology and karst formation (1990-1994) : final report. Beijing [etc.]: Science Press [etc.], 1998. Str. 209-227, ilustr. ISBN 7-03-006837-8. [COBISS.SI-ID 8707117]
205. CHUXING, Huang, KNEZ, Martin, LIU, Hong, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. The Lunan stone forests. V: et al. South China karst I. Ljubljana: Založba ZRC, 1998. Str. 18-29, ilustr. Zbirka ZRC, 19. ISBN 961-6182-68-4. [COBISS.SI-ID 9790253]
206. SLABE, Tadej. Rock relief of pillars in the Lunan stone forests. V: et al. South China karst I. Ljubljana: Založba ZRC, 1998. Str. 51-67, ilustr. Zbirka ZRC, 19. ISBN 961-6182-68-4. [COBISS.SI-ID 9778989]
207. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, SLABE, Tadej. Jiuxiang. V: et al. South China karst I. Ljubljana: Založba ZRC, 1998. Str. 113-121, ilustr. Zbirka ZRC, 19. ISBN 961-6182-68-4. [COBISS.SI-ID 9783597]
208. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Highways on karst. V: GUNN, John (ur.). Encyclopedia of caves and karst science. New York; London: Fitzroy Dearborn, 2004. Str. 419-420, ilustr. ISBN 1-57958-399-7. [COBISS.SI-ID 21899565]
209. MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Morphology of caves. V: GUNN, John (ur.). Encyclopedia of caves and karst science. New York; London: Fitzroy Dearborn, 2004. Str. 521-524, ilustr. ISBN 1-57958-399-7. [COBISS.SI-ID 21899309]
210. SLABE, Tadej. Skalni relief kot odsev razvoja površja kraškega vodonosnika = Rocky relief as a reflection of the development of the surface of the karstic aquifer. V: MIHEVC, Andrej (ur.). Kras : voda in življenje v kamniti pokrajini = water and life in a rocky landscape. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005. Str. 44-56, ilustr., zvd. Projekt Aquadapt. ISBN 961-6568-07-8. [COBISS.SI-ID 24609581]
211. PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej. Geomorfologija in skalne oblike. Geomorfologija. Kraške skalne oblike Udin boršta. V: KRANJC, Andrej (ur.). Kraške kulturne pokrajine : edinstveni odnos med človekom in kraškim svetom = Karstic cultural landscapes = architecture of a unique relationship people - territory. Udin boršt. Montebelluna: Museo di Storia Naturale e Archeologia, 2005. Str. 25-35, ilustr., zvd., graf. prikazi. ISBN 88-901411-2-3. [COBISS.SI-ID 24570669]
212. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Caves and sinkholes in motorway construction, Slovenia : case study 3. V: WALTHAM, Tony, BELL, Fred, CULSHAW, Martin. Sinkholes and subsidence : karst and cavernous rocks in engineering and construction. Berlin [etc.]: Springer: Praxis, cop. 2005. Str. 283-288, ilustr. Springer-Praxis books in geophysical sciences. ISBN 3-540-20725-2. [COBISS.SI-ID 23421741]
213. SLABE, Tadej. Karstic rock relief as a trace of land use, cases in classical karst (Kras). V: URUSHIBARA-YOSHINO, Kazuko (ur.). Changing social conditions and their impacts on the geoecology : transhumance regions of Romania and Slovenia : Grant-in Aid for Scientific Research (B), 2003-2005. Tokyo: Department of Geography, Hosei University, 2006. Str. 104-112, ilustr. [COBISS.SI-ID 25403693]
214. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Krasoslovna spremljava gradnje, raziskave ter načrtovanja avtocest prek slovenskega krasa. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 9-22, ilustr., zvd. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 27570477]
215. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Jame brez stropa - osrednje odkritje med Čebulovico in Danami. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 23-36, ilustr., zvd. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 27570733]
216. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Velika prevotljenost med Danami in Fernetiči razkriva raznovrstnost oblikovanja našega krasa. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 37-44, ilustr., zvd. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 27570989]
217. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Kraški pojavi, ki so bibli odkriti pri gradnji avtoceste med Divačo in Kozino. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 45-52, ilustr., zvd. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 27571245]
218. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Jame brez stropa pri Kozini in njihovo razpoznavanje na kraškem površju. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 53-60, ilustr. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 27571501]
219. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Razvoj in zakraselost kraškega vodonosnika, razkrita med Klancem in Črnim Kalom. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 61-70, ilustr., zvd. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 27571757]
220. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Dolenjski kras, razkrit med Bičem in Korenitko. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 71-78, ilustr., zvd. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 27577389]
221. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Podtalni kamniti gozdovi in drugi kraški pojavi med Hrastjem in Lešnico. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 79-88, ilustr., zvd. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 27577645]
222. KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, SLABE, Tadej. Kraški pojavi med Vipavo in Selom. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 89-94, ilustr., zvd. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 27577901]
223. KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej. Kras v breči Rebrnic v Vipavski dolini. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 95-110, ilustr., zvd. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 27578157]
224. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej. Krasoslovne raziskave za izdelavo idejnega projekta avtocestnega odseka Vič-Hrastje, pododsek Ponikve-Hrastje, varianta Sv. Ana. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 111-126, ilustr., zvd., graf. prikazi. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 27578413]
225. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Kamniti gozd pri Trebnjem. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 127-134, ilustr. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 27578669]
226. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Jame brez stropa so pomembna sled razvoja krasa. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 135-142, ilustr. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 27578925]
227. BOSÁK, Pavel, KNEZ, Martin, PRUNER, Petr, SLABE, Tadej. Paleomagnetne raziskave jame brez stropa pri Kozini. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 185-194, ilustr., zvd., graf. prikazi. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 27580205]
228. KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Človek in kras. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Kras : [trajnostni razvoj kraške pokrajine]. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. Str. 39-44, ilustr. ISBN 978-961-254-096-8. [COBISS.SI-ID 29373485]
229. SLABE, Tadej. Karren simulation with plaster of Paris models. V: GINÉS, Ángel (ur.), et al. Karst rock features : karren sculpturing. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2009. Str. 47-54, ilustr. Carsologica, 9. ISBN 978-961-254-161-3, ISBN 978-961-05-0296-8. [COBISS.SI-ID 30961709]
230. SLABE, Tadej, LIU, Hong. Significant subsoil rock forms. V: GINÉS, Ángel (ur.), et al. Karst rock features : karren sculpturing. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2009. Str. 123-137, ilustr. Carsologica, 9. ISBN 978-961-254-161-3, ISBN 978-961-05-0296-8. [COBISS.SI-ID 30962221]
231. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Lithological characteristics, shape and rock relief of the Lunan stone forest. V: GINÉS, Ángel (ur.), et al. Karst rock features : karren sculpturing. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2009. Str. 439-452, ilustr. Carsologica, 9. ISBN 978-961-254-161-3, ISBN 978-961-05-0296-8. [COBISS.SI-ID 30962477]
232. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Cave preservation during motorway construction in Slovenia. V: PRELOVŠEK, Mitja (ur.), ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.). Pressures and protection of the underground karst : cases from Slovenia and Croatia = Pritiski in varovanje podzemnega krasa : primeri iz Slovenije in Hrvaške = Pritisci i zaštita podzemnog krša : primjeri iz Slovenije i Hrvatske. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU: = Karst Research Institute ZRC SAZU, 2011. Str. 83-92, ilustr. ISBN 978-961-254-285-6, ISBN 978-961-05-0311-8. [COBISS.SI-ID 32912941]
233. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. The shape and rock relief of pillars in Naigu Stone Forest. V: KNEZ, Martin (ur.), et al. South China karst II. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC publishing, 2011. Str. 9-17, ilustr. Carsologica, 12. ISBN 978-961-254-241-2, ISBN 978-961-05-0321-7. [COBISS.SI-ID 32448045]
234. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Lithological and morphological characteristics and rock relief of the Lao Hei Gin stone forest. V: KNEZ, Martin (ur.), et al. South China karst II. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC publishing, 2011. Str. 19-26, ilustr. Carsologica, 12. ISBN 978-961-254-241-2, ISBN 978-961-05-0321-7. [COBISS.SI-ID 32448301]
235. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Lithology, the shape and rock relief of the pillars in the Pu Chao Chun stone forest. V: KNEZ, Martin (ur.), et al. South China karst II. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC publishing, 2011. Str. 27-34, ilustr. Carsologica, 12. ISBN 978-961-254-241-2, ISBN 978-961-05-0321-7. [COBISS.SI-ID 32448557]
236. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Shilin - the formation of stone forests in various rock. V: KNEZ, Martin (ur.), et al. South China karst II. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC publishing, 2011. Str. 35-48, ilustr. Carsologica, 12. ISBN 978-961-254-241-2, ISBN 978-961-05-0321-7. [COBISS.SI-ID 32448813]
237. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Karren of the Mushroom Mountain (Junzi Shan) in the Eastern Yunnan Ridge, a karstological and tourist attraction. V: KNEZ, Martin (ur.), et al. South China karst II. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC publishing, 2011. Str. 49-60, ilustr. Carsologica, 12. ISBN 978-961-254-241-2, ISBN 978-961-05-0321-7. [COBISS.SI-ID 32464685]
238. KOGOVŠEK, Janja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, LIU, Hong, PRUNER, Petr. Baiyun Cave - the longest cave in the Naigu shilin. V: KNEZ, Martin (ur.), et al. South China karst II. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC publishing, 2011. Str. 111-123, ilustr. Carsologica, 12. ISBN 978-961-254-241-2, ISBN 978-961-05-0321-7. [COBISS.SI-ID 32467501]
239. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, LIU, Hong, SLABE, Tadej, PETRIČ, Metka. The Shuilian cave in the upper region of the Chang Jiang river. V: KNEZ, Martin (ur.), et al. South China karst II. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC publishing, 2011. Str. 125-137, ilustr. Carsologica, 12. ISBN 978-961-254-241-2, ISBN 978-961-05-0321-7. [COBISS.SI-ID 32467757]
240. ŠEBELA, Stanka, SLABE, Tadej, LIU, Hong, PRUNER, Petr. Speleogenesis of selected caves beneath the Lunan shilins and Caves of Fenglin Karst in Qiubei. V: KNEZ, Martin (ur.), et al. South China karst II. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC publishing, 2011. Str. 139-152, ilustr. Carsologica, 12. ISBN 978-961-254-241-2, ISBN 978-961-05-0321-7. [COBISS.SI-ID 32468013]
241. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Stone forests and their rock relief. V: SHRODER, John F. (ur.). Treatise on geomorphology. 1st ed. San Diego: Academic Press: Elsevier, 2013. Vol. 6, str. 139-156, ilustr. ISBN 978-01-2374-7-396, ISBN 01-2374-7-392, ISBN 978-0-08-088522-3. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-374739-6.00124-X, DOI: 10.1016/978-0-12-374739-6.00124-X. [COBISS.SI-ID 35476781]
242. SLABE, Tadej, PRELOVŠEK, Mitja. Rock features and morphogenesis in epigenic caves. V: SHRODER, John F. (ur.). Treatise on geomorphology. 1st ed. San Diego: Academic Press: Elsevier, 2013. Vol. 6, str. 172-185, ilustr. ISBN 978-01-2374-7-396, ISBN 01-2374-7-392, ISBN 978-0-08-088522-3. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-374739-6.00135-4, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123747396001354, DOI: 10.1016/B978-0-12-374739-6.00135-4. [COBISS.SI-ID 35380269]
243. KNEZ, Martin, HONG, L., SLABE, Tadej. Stripped karen on Snake Mountain above Kunming (Yunnan, China). V: ANDREO NAVARRO, Bartolomé (ur.). Hydrogeological and environmental investigations in Karst systems. Heidelberg [etc.]: Springer, cop. 2015. Str. 589-597, ilustr. Environmental Earth Sciences, vol. 1. ISBN 978-3-642-17434-6. ISSN 1866-6280. [COBISS.SI-ID 37757229]
244. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša, ZUPAN HAJNA, Nadja. Development challenges in karst regions : sustainable land use planning in the karst of Slovenia. V: TROFIMOVA, Elena (ur.), SALOMON, Jean-Nöel (ur.). Preserving karst environments and karst caves : karst dynamics, environments, usage and restauration : towards an international karst preservation system. Stuttgart: Gebrüder Borntraeger, 2016. Str. 293-318. Zeitschrift für Geomorphologie, Supplementband, N. F., vol. 60, suppl. issue 2. ISSN 0372-8854, ISSN 0044-2798. https://www.schweizerbart.de/papers/zfg_suppl/detail/60/86496/Development_challenges_in_karst_regions_sustainable_land_use_planning_in_the_karst_of_Slovenia, DOI: 10.1127/zfg_suppl/2016/00309. [COBISS.SI-ID 40073261]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

245. SLABE, Tadej. Caves in Kras. V: KRANJC, Andrej (ur.), KRANJC, Andrej. Kras : Slovene classical karst. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1997. Str. 77-82, ilustr. ISBN 961-6182-42-0. [COBISS.SI-ID 5699373]
246. SLABE, Tadej, KOGOVŠEK, Janja, ZUPAN HAJNA, Nadja. Ekskurzija Postojnska jama. V: et al. Terensko spoznavanje krasa in okoljskih problemov za potrebe pouka geografije : program strokovnega spopolnjevanja učiteljev geografije, Postojna, 10.-12. april 1997. Postojna: ZRC SAZU Inštitut za raziskovanje krasa, 1997. Str. [10-26], ilustr. [COBISS.SI-ID 5637421]
247. SLABE, Tadej. Jame na krasu. V: LIKAR, Vojislav (ur.), et al. Kras : pokrajina, življenje, ljudje. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1999. Str. 71-77, ilustr. ISBN 961-6182-93-5. [COBISS.SI-ID 13582125]
248. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Foundations of karstology. Foundations of karst geology and geomorphology : some examples of karst phenomena discovered during the construction of motorway sections crossing Slovene karst. V: Učno gradivo = Study material. Postojna: Znanstveno raziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa; V Novi Gorici: Fakulteta za podiplomski študij, Podipl. program Krasoslovje, 2006. [COBISS.SI-ID 26182445]
249. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Foundations of karstology. Foundations of karst geology and geomorphology : some examples of karst phenomena discovered during the construction of motorway sections crossing Slovene karst. V: Učno gradivo 2 = Study material. Postojna: Znanstveno raziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa; Nova Gorica: Univ., Fak. za podiplomski študij, Podipl. program Krasoslovje, 2007. [COBISS.SI-ID 26719277]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

250. SLABE, Tadej. 4. Mednarodna krasoslovna šola "Klasični Kras": Brezna. Annales : anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin. [Tiskana izd.]. 1996, let. 6, št. 9, str. 279-280. ISSN 0353-8281. [COBISS.SI-ID 4538669]
251. SLABE, Tadej. Franci Gabrovšek, Evolution of Early Karst Aquifers: from simple principles to complex models. ZRC Publishing (ZRC SAZU), Ljubljana 2000. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2000, letn. 29, št. 2, str. 331-332. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 17420845]
252. SLABE, Tadej. Franci Gabrovšek, Evolution of Early Karst Aquifers: from simple principles to complex models. ZRC Publishing (ZRC SAZU), Ljubljana 2000. Acta carsologica. [Spletna izd.]. 2000, letn. 29, št. 2. ISSN 1580-2612. http://www.zrc-sazu.si/izrk/carsolog.htm. [COBISS.SI-ID 17428013]
253. MULEC, Janez, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, LIU, Hong. Exposition in Stone Forest National Park : international cooperation between Slovenia and China in research and development of Stone Forest UNESCO Global Geopark. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 48, št. 2, str. 255-256, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/7712/7190, DOI: 10.3986/ac.v48i2.7712. [COBISS.SI-ID 45576749]

1.20 Predgovor, spremna beseda

254. SLABE, Tadej. Slovensko krasoslovje ob visokih in nizkih vodah : predgovor = Slovene karstology at high and law water levels : preface. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 34, št. 3, str. 539-540. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 24961069]
255. SLABE, Tadej, CULVER, David C. Foreword. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 36, št. 1, str. 5. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 26325037]
256. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Tristopetdeset novih jam in kamniti gozdovi, pomemben del slovenske naravne dediščine : predgovor. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 7. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 27601709]

1.22 Intervju

257. SLABE, Tadej (intervjuvanec). "Pričakujemo, da se bo naš termin o jamah brez stropa uveljavil tudi v mednarodni terminologiji" : o raziskovanju krasa. Delo. [Tiskana izd.]. 27.VIII.1997, let. 39, št. 197, str. 8, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 69406720]
258. SLABE, Tadej. Dragoceno spoznavnaje številnih kraških posebnosti. Delo. [Tiskana izd.]. 15. jul. 1998 (Znanost=Scientia), leto 40, št. , str. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 13155373]
259. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Postojnska spodnja graščina v izvirni preobleki : obnova prostorov Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU. Delo. [Tiskana izd.]. 15. sep. 1999 (Znanost=Scientia), leto 41, št. 214, str. 13, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 12169517]
260. SLABE, Tadej (intervjuvanec), GOLOB, Tadej (oseba, ki intervjuva), GOLOB, Urban (oseba, ki intervjuva). Plezanje mi paše, toda če bi samo plezal, ne bi bil zadovoljen : dr. Slabe. Grif : revija za alpinizem, športno plezanje in treking. [Tiskana izd.]. feb. 2000, št. 28, str. 46-50, ilustr. ISSN 1318-8917. [COBISS.SI-ID 13939501]
261. SLABE, Tadej. Ljudje se krasa nekoliko bojijo. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 21. jul. 2001, [51], št. 194, str. [?]. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 19371565]
262. PETRIČ, Metka (intervjuvanec), SLABE, Tadej (intervjuvanec). Naravni viri so ranljivi, še posebno na krasu : evropski projekt Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU. Delo. [Tiskana izd.]. 22. jun. 2006, leto 48, št. 142, str. 17, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 25302573]
263. KRANJC, Andrej (intervjuvanec), SLABE, Tadej (intervjuvanec). Vsi študenti ne bodo raziskovalci : podiplomski študij krasoslovja. Delo. [Tiskana izd.]. 12. mar. 2007, leto 49, št. 58, str. 12. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 26306093]
264. PIPAN, Tanja (intervjuvanec), SLABE, Tadej (intervjuvanec), CULVER, David C. (intervjuvanec). Svetovna elita krasoslovcev v Postojni. Delo. [Tiskana izd.]. 14. mar. 2007, leto 49, št. 60, str. 24. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 26315053]
265. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Pravi krasoslovci si vedno želijo priti v Slovenijo. Delo. [Tiskana izd.]. 19. mar. 2007, leto 49, št. 64, str. 3, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 26424877]
266. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec). Slovenci v vietnamski jami : naši krasoslovci za razvoj ene najlepših jam v Aziji. Delo. [Tiskana izd.]. 12. jun. 2007, leto 49, št. 133, str. 4. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 26681645]
267. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec). Značilni dolenjski griček je skrival kamniti gozd : odkritje med gradnjo dolenjske avtoceste. Delo. [Tiskana izd.]. 18. okt. 2007, leto 49, št. 241, str. 4, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 27144493]
268. SLABE, Tadej (intervjuvanec), MULEC, Janez (intervjuvanec). Kraško podzemlje je neizprosno ogledalo našega početja : šest desetletij raziskovanja krasa. Delo, Znanost : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo. [Tiskana izd.]. 15. nov. 2007, leto 49, št. 263, str. 22, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-7584. [COBISS.SI-ID 27248685]
269. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec). Krasoslovje nujno tudi ob gradnji cest : na 70 kilometrih avtoceste, ki prečka kras, so odkrili več kot 350 novih jam. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 22. nov. 2007, leto 57, št. 269, str. 10. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 27349037]
270. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Enkratnost kraške in krasoslovne dediščine : Postojna, 60 let Inštituta za raziskovanje krasa - ena najstarejših krasoslovnih ustanov. Primorske novice. 21.11.2007, 61, št. 268, str. 12, fotogr. ISSN 0350-4468. [COBISS.SI-ID 27348781]
271. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec). Od jame do jame v širni svet : kako bodo velika dela pri posodabljanju železniške povezave med severnim Jadranom in srednjo Evropo vplivala na Kras?. Primorske novice. 7.12.2007, 61, št. 282, str. 14-15, ilustr. ISSN 0350-4468. [COBISS.SI-ID 27441709]
272. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec), KOGOVŠEK, Janja (intervjuvanec). Avtocesta kot sondaža za krasoslovce : gradnja avtocest razkrila prek 350 novih jam. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 5. jan. 2008, leto 50, št. 3, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 27505965]
273. GAZVODA, Davorin (intervjuvanec), FISTER, Peter (intervjuvanec), DEU, Živa (intervjuvanec), ROGIČ, Robert (intervjuvanec), SLABE, Tadej (intervjuvanec). Na papirju super. V praksi? : Ljubljana: posvet o varstvu in razvoju Krasa pri ministru Podobniku: kaj smo naredili, kje zgrešili. Primorske novice. 6. feb. 2008, 62, št. 30, str. 11, ilustr. ISSN 0350-4468. [COBISS.SI-ID 27824429]
274. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Krasoslovno znanje v izvoz : skupinski projekt postojnskih krasoslovcev in upravljavcev jame. Delo. [Tiskana izd.]. 10. feb. 2009, leto 51, št. 33, str. 12, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 29287981]
275. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec). Kraška skala je kot knjiga : izšla je ena temeljnih krasoslovnih knjig Kraške sklane oblike - oblikovanje škrapelj - "izjemen dosežek krasoslovcev s celega sveta". Notranjsko-kraške novice. 26. mar. 2010, str. 8, ilustr. ISSN 1854-5726. [COBISS.SI-ID 31325229]
276. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec). Skala na krasu je kot (zgodovinska) knjiga : na Inštitutu za raziskovanje krasa so predstavili knjigo o oblikovanju škrapelj - 49 avtorjev z vsega sveta. Primorske novice. 23. mar. 2010, str., ilustr. ISSN 0350-4468. [COBISS.SI-ID 31324973]
277. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Kras je celota, sestavljena iz površja, jam in vode : Tadej Slabe, krasoslovec. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 7. jul. 2012, leto 54, št. 155, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 263308800]
278. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Kaj Brazilija skriva v svojih nedrjih : slovenski krasoslovci v Braziliji. Delo. [Tiskana izd.]. 25. jul. 2013, leto 55, št. 170, str. 15, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 36031021]
279. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Tudi najboljšim plezalcem se je zdelo nemogoče : pogovor s Tadejem Slabetom. Planinski vestnik. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 118, [št.] 11, str. 46-49, ilustr. ISSN 0350-4344. [COBISS.SI-ID 68482402]
280. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Branje skalnih oblik in dobrih knjig : raziskovalec krasa, obseden bralec in plezalec in predvsem humanist. Delo. [Tiskana izd.]. 14. maja 2020, leto 61, št. , str. 15, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 43607299]

1.25 Drugi sestavni deli

281. SLABE, Tadej. The fifth Karstological school "The classical Karst" : cave systems. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia naturalis. [Tiskana izd.]. 1997, let. 7, št. 11, str. 282. ISSN 1408-533X. [COBISS.SI-ID 4512561]
282. SLABE, Tadej. Raziskovanje in prepoznavanje jamskih oblik. V: et al. Terensko spoznavanje krasa in okoljskih problemov za potrebe pouka geografije : program strokovnega spopolnjevanja učiteljev geografije, Postojna, 10.-12. april 1997. Postojna: ZRC SAZU Inštitut za raziskovanje krasa, 1997. Str. [27-42], ilustr. [COBISS.SI-ID 5637677]
283. SLABE, Tadej. Letno poročilo o delu na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU. Geografski vestnik : časopis za geografijo in sorodne vede. [Tiskana izd.]. 1998, let. 70, str. 245-246. ISSN 0350-3895. [COBISS.SI-ID 10055213]
284. SLABE, Tadej. Hiša Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU v Postojni je prenovljena = The building of the Karst Research Institute ZRC SAZU in Postojna is restored. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1999, letn. 28, št. 1, str. 9-10. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 12847917]
285. SLABE, Tadej. Hiša Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU v Postojni je prenovljena = The building of the Karst Research Institute ZRC SAZU in Postojna is restored. Acta carsologica. [Spletna izd.]. 1999, letn. 28, št. 1. ISSN 1580-2612. http://www.zrc-sazu.si/izrk/carsolog.htm. [COBISS.SI-ID 13741613]
286. SLABE, Tadej. Inštitut za raziskovanje Krasa ZRC SAZU v letu 1998. Geografski vestnik : časopis za geografijo in sorodne vede. [Tiskana izd.]. 1999, letn. 71, str. 191-192. ISSN 0350-3895. [COBISS.SI-ID 13787949]
287. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Južnokitajski kras: litološke značilnosti in skalni relief Lunanskih kamnitih gozdov. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2000, letn. 29, št. 1, str. 229-230. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 15354669]
288. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Južnokitajski kras: litološke značilnosti in skalni relief Lunanskih kamnitih gozdov. Acta carsologica. [Spletna izd.]. 2000, letn. 29, št. 1. ISSN 1580-2612. http://www.zrc-sazu.si/izrk/carsolog.htm. [COBISS.SI-ID 15355181]
289. SLABE, Tadej. Inštitut za raziskovanje Krasa ZRC SAZU v letu 1999. Geografski vestnik : časopis za geografijo in sorodne vede. [Tiskana izd.]. 2000, št. 1, letn. 72, str. 145-146. ISSN 0350-3895. [COBISS.SI-ID 17020205]
290. SLABE, Tadej. Inštitut za raziskovanje Krasa ZRC SAZU v letu 1999. Geografski vestnik. [Spletna izd.]. 2000, št. 1, letn. 72, str. 145-146. ISSN 1580-335X. http://www.zrc-sazu.si/zgds/gv.htm. [COBISS.SI-ID 17091629]
291. SLABE, Tadej. Inštitut za raziskovanje krasa : Znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Kraški koledar ... : zbornik. str. 101-105. [COBISS.SI-ID 16453933]
292. SLABE, Tadej. Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU v letu 2000. Postojna, Titov trg 2, http://www.zrc-sazu.si/www/izrk/izrk-s.htm. Geografski vestnik : časopis za geografijo in sorodne vede. [Tiskana izd.]. 2001, letn. 73, št. 1, str. 115-116. ISSN 0350-3895. [COBISS.SI-ID 19257901]
293. SLABE, Tadej. Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU v letu 2000. Postojna, Titov trg 2, http://www.zrc-sazu.si/www/izrk/izrk-s.htm. Geografski vestnik. [Spletna izd.]. 2001, letn. 73, št. 1, str. 115-116. ISSN 1580-335X. http://www.zrc-sazu.si/zgds/gv.htm. [COBISS.SI-ID 19311917]
294. SLABE, Tadej. Postojnska jama cave system. Rock relief (Point 8). V: GABROVŠEK, Franci. Evolution of karst : from prekarst to cessation : programme and guide booklet for the excursions, September, 17th-21st, 2002. Postojna: Karst Research Institute ZRC SAZU, 2002. Str. 15-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 20030509]
295. SLABE, Tadej. Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU v letu 2002. Postojna, Titov trg 2, http://www.zrc-sazu.si/izrk. Geografski vestnik : časopis za geografijo in sorodne vede. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 75, št. 1, str. 147-149. ISSN 0350-3895. [COBISS.SI-ID 24245346]
296. KRANJC, Andrej, SLABE, Tadej. Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, Postojna. V: RENČELJ, Stanislav. Knjiga o notranjski kuhinji in drugih rečeh. Koper: Libris, 2003. Str. 206-207, ilustr. ISBN 961-90833-7-7. [COBISS.SI-ID 26228269]
297. SLABE, Tadej. Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU v letu 2004. Postojna, Titov trg 2, http://www.zrc-sazu.si/izrk. Geografski vestnik : časopis za geografijo in sorodne vede. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 77, št. 1, str. 132-133. ISSN 0350-3895. [COBISS.SI-ID 28182114]
298. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KOGOVŠEK, Janja (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec). Kras do Pekinga : slovenski krasoslovci na kitajskem terenu. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 2. dec. 2006, leto 48, št. 279, str. 22, fotogr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 25873965]
299. SLABE, Tadej. Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU v letu 2005. Geografski vestnik : časopis za geografijo in sorodne vede. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 78, št. 1, str. 123-125. ISSN 0350-3895. [COBISS.SI-ID 25904941]
300. SLABE, Tadej (intervjuvanec), PIPAN, Tanja (intervjuvanec), CULVER, David C. (intervjuvanec). Kras v četrti dimenziji. Primorske novice. 14.III.2007, št. 60, str. 11, fotogr. ISSN 0350-4468. [COBISS.SI-ID 9636244]
301. RUPNIK ŽENKO, Veronika, SLABE, Tadej. Želijo večje upoštevanje znanja. Notranjsko-kraške novice. 21. okt. 2011, letn. 10, št. 19, str. 11, fotogr. ISSN 1854-5726. http://www.nkr-novice.si/pdf/nkr/2011/NKN_19.pdf. [COBISS.SI-ID 33914413]
302. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec), KOGOVŠEK, Janja (intervjuvanec). Kako omiliti akutno pomanjkanje vode? : naši krasoslovci na jugozahodu Kitajske. Delo. [Tiskana izd.]. 10. maja 2012, leto 54, št. 106, str. 16, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 34147885]
303. SLABE, Tadej. Kishore Rao ... V: BUTORIN, A. Lena Pillars Nature Park : potential world heritage property. Moscow: [Natural Heritage Protection Fund], 2012. Str. 54. ISBN 5-88236-105-2. [COBISS.SI-ID 34725421]
304. SLABE, Tadej. Dr. Trevor Shaw ... Cave and karst science : the transactions of the British Cave Research Association. Apr. 2018, vol. 45, no. 1, str. 10, ilustr. ISSN 1356-191X. [COBISS.SI-ID 44029485]
305. KNEZ, Martin, RUGGIERI, Rosario, SLABE, Tadej. Karrenabove [!] Custonaci. V: JIANG, Zhongcheng (ur.), et al. IGCP661 : processes, cycle, and sustainability of the critical zone in Karst systems (2017-2021) : newsletter 2018. [Postojna]: International Research Center on Karst, UNESCO etc., 2018. Str. 70-71. [COBISS.SI-ID 44399661]
306. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, URUSHIBARA-YOSHINO, Kazuko. Karst processes in Minamidaito Island in the Nansei Archipelago, Southwest Japan. V: JIANG, Zhongcheng (ur.), et al. IGCP661 : processes, cycle, and sustainability of the critical zone in Karst systems (2017-2021) : newsletter 2018. [Postojna]: International Research Center on Karst, UNESCO etc., 2018. Str. 72. [COBISS.SI-ID 44399917]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

307. SLABE, Tadej. Cave rocky relief and its speleogenetical significance. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1995. 128 str., ilustr. Zbirka ZRC, 10. ISBN 961-6182-03-X. [COBISS.SI-ID 55617792]
308. CULVER, David C., DEBEVEC, Bogdan, KNEZ, Martin, KOVAČIČ, Gregor, KRANJC, Andrej, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SEMEJA, Aleš, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 2, Gradnja, turizem, ekologija, varovanje = Karstology and development challenges on karst. 2, Construction, tourism, ecology, protection. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2012. 199 str., ilustr. Carsologica, 14. ISBN 978-961-254-340-2, ISBN 978-961-05-0333-0. ISSN 1854-2964. DOI: 10.3986/9789610503330. [COBISS.SI-ID 259195648]
309. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin (avtor, urednik), KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka (avtor, urednik), PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej (avtor, urednik), ŠEBELA, Stanka (avtor, urednik), TURK, Janez, ZUPAN HAJNA, Nadja. The Beka-Ocizla cave system : karstological railway planning in Slovenia. Cham [etc.]: Springer, cop. 2015. X, 102 str., ilustr., zvd. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-04455-2, ISBN 978-3-319-04456-9. DOI: 10.1007/978-3-319-04456-9. [COBISS.SI-ID 56041570]
310. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin (avtor, urednik), KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka (avtor, urednik), PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej (avtor, urednik), ŠEBELA, Stanka (avtor, urednik), TURK, Janez, ZUPAN HAJNA, Nadja. The Beka-Ocizla cave system : karstological railway planning in Slovenia. [S. l.]: Springer, cop. 2015. ilustr. Cave and karst systems of the World. ISBN 978-3-319-04455-2, ISBN 978-3-319-04456-9. http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-04456-9, DOI: 10.1007/978-3-319-04456-9. [COBISS.SI-ID 37815597]
311. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, LIU, Hong, KNEZ, Martin (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst. Cham [etc.]: Springer, cop. 2016. XIII, 324 str., ilustr. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-21202-9. ISSN 2364-4591. DOI: 10.1007/978-3-319-21203-6. [COBISS.SI-ID 38828077]
312. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, LIU, Hong, KNEZ, Martin (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst. Cham: Springer, cop. 2016. XIII, 324 str., ilustr. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-21203-6, ISBN 978-3-319-21202-9. ISSN 2364-4605. http://www.springer.com/gp/book/9783319212029, DOI: 10.1007/978-3-319-21203-6. [COBISS.SI-ID 39082541]
313. BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst. Cham: Springer, cop. 2020. XII, 222 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. Advances in karst science. ISBN 978-3-030-26826-8. ISSN 2511-2066. DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 17912067]
314. BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst. Cham: Springer, cop. 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XII, 222 str.)). Advances in karst science (Online). ISBN 978-3-030-26827-5. ISSN 2511-2082. https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-26827-5, DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 19305731]

2.05 Drugo učno gradivo

315. KRANJC, Andrej, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej, PIPAN, Tanja, KNEZ, Martin. Terensko spoznavanje krasa in okoljskih problemov za potrebe pouka geografije : program strokovnega spopolnjevanja učiteljev geografije, Postojna, 10.-12. april 1997. Postojna: ZRC SAZU Inštitut za raziskovanje krasa, 1997. [50] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3322978]
316. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, ŠEBELA, Stanka, PRELOVŠEK, Mitja, PETRIČ, Metka, MULEC, Janez, GABROVŠEK, Franci. Krasoslovje v razvojnih izzivih : (skripta) : UNG-Fakulteta za znanosti o okolju, študijsko leto 2016/17, zimski semester, 2. letnik - 2. stopnja Okolje. [S. l.]: [s. n.], 2016. 1 el. optični disk (CD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 40915501]

2.08 Doktorska disertacija

317. SLABE, Tadej. Jamski skalni relief kot odsev speleogenetskih dogajanj v izbranih predelih slovenskega Krasa : doktorsko delo. Ljubljana: [T. Slabe], 1992. 243 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 32895488]
318. SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci (urednik). Jamske skalne oblike, sled razvoja slovenskih kraških jam. Ljubljana: Založba ZRC, 2014. Carsologica, e2. ISBN 978-961-254-679-3. http://www.biblos.si/lib/book/9789612546793. [COBISS.SI-ID 272496896]

2.09 Magistrsko delo

319. SLABE, Tadej. Skalne oblike v kraških jamah in njihov pomen pri proučevanju Dimnic, Križne in Volčje jame ter Ledenice na Dolu : magistrska naloga. Ljubljana: [T. Slabe], 1989. 228 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6347053]

2.11 Diplomsko delo

320. SLABE, Tadej. Geografske značilnosti slovenskega podeželja : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Slabe], 1983. 87 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 14001506]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

321. MIHEVC, Andrej, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, DRAME, Leon, HAJNA, Jurij. Speleološki inventar Škocjanskih jam. Planina: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1998. 105 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9621549]
322. SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Krasoslovno speleološka spremljava v okviru varstva naravne dediščine na območju gradnje AC Klanec-Srmin (trasa in objekti od km 11,500 do km 19,500) : končno poročilo. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za raziskovanje krasa, november 2003. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 21885485]
323. SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Krasoslovno speleološka spremljava v okviru varstva naravne dediščine na območju gradnje AC Klanec-Srmin (predor Kastelec) : končno poročilo. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za raziskovanje krasa, november 2003. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 21885229]
324. OTONIČAR, Bojan, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, MULEC, Janez. Geološka (stratigrafsko/litološka/sedimentološka) spremljava v okviru varstva naravne dediščine na območju gradnje AC pododseka Bič - Korenitka : [končno poročilo]. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2004. 33 f, [39] f. pril. [COBISS.SI-ID 34852653]
325. OTONIČAR, Bojan, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, PRELOVŠEK, Mitja. Geološka spremljava v okviru varstva naravne dediščine : krasoslovno-speleološke, paleontološke, stratigrafske in sedimentološke značilnosti na pododseku AC Korenitka-Pluska : končno poročilo. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2005. 34 str., [8] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 34853165]
326. OTONIČAR, Bojan, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, ZUPAN HAJNA, Nadja, PRELOVŠEK, Mitja, BOSÁK, Pavel, SKÁLA, Roman, PRUNER, Petr. Geološka spremljava v okviru naravne dediščine : krasoslovno-speleološke, paleontološke, stratigrafske in sedimentološke značilnosti na odseku AC Hrastje-Lešnica. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2006. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 34853421]
327. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, et al., LU, Qian (urednik), ZHANG, Cheng (urednik). Environmental change and sustainability in karst systems : newsletter. Guilin: Karst dynamics laboratory, 2011. III, 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 33843245]
328. KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez, ZUPAN HAJNA, Nadja. Geološko geomehanske raziskave in raziskave krasa za potrebe izdelave projektne dokumentacije za fazo PGD za drugi tir železniške proge Divača-Koper, odsek Divača-Črni Kal : poročilo s področja krasoslovja : zakraselosti med Divačo in Črnim kalom. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2012. 179 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 33889581]
329. OTONIČAR, Bojan, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, PRELOVŠEK, Mitja, PERNE, Matija. Geološka spremljava v okviru naravne dediščine : krasoslovno-speleološke, paleontološke, stratigrafske in sedimentološke značilnosti na pododseku AC Pluska-Ponikve. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. 71 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 35935021]
330. OTONIČAR, Bojan, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, PRELOVŠEK, Mitja, PERNE, Matija. Geološka spremljava v okviru naravne dediščine : krasoslovno-speleološke, paleontološke, stratigrafske in sedimentološke značilnosti na pododseku AC Ponikve-Hrastje. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. 56 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 35935277]
331. TURK, Janez, PETRIČ, Metka, GABROVŠEK, Franci, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, MALARD, Arnauld, JEANNIN, Pierre-Yves, VOUILLAMOZ, Jonathan, MASINI, Jean. Opis delovanja kraških vodonosnikov Trnovsko-Banjške planote in Kaninskega pogorja : elaborat. [Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2013]. 37 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 35593261]
332. KNEZ, Martin, PRELOVŠEK, Mitja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej. Strokovne podlage za določitev morebitnega vpliva načrtovanih variant AC Postojna/Divača - Jelšane na vplivno območje Škocjanskih jam : (vpliv na neokrnjenost kot dejavnik izjemne splošne vrednosti). Postojna: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2014. 80 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 41880109]
333. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MULEC, Janez, SLABE, Tadej. Karst in Luxi County (Yunnan, China). [Postojna]: ZRC SAZU, Karst Research Institute, 2019. 20 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 44422189]
334. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MULEC, Janez, SLABE, Tadej. Kras v pokrajini Luši (Junan, Kitajska). [Postojna]: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2019. 22 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 44421933]
335. KNEZ, Martin, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), GABROVŠEK, Franci, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, KUKULJAN, Lovel, MAYAUD, Cyril, ALJANČIČ, Magdalena, DRAME, Leon, DROLE, Franjo, ZADEL, Mateja. Krasoslovna interpretacija raziskav : zbirno poročilo : izvedba dopolnilnih strukturno geoloških, hidrogeoloških, krasoslovnih in geotehniških raziskav za PZI drugega tira železniške proge med Divačo in Koprom : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 74 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45417005]
financer: Investitor: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
336. KNEZ, Martin, BLATNIK, Matej, GABROVŠEK, Franci, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej. Izdelava okoljske, investicijske in ostale dokumentacije v postopku državnega prostorskega načrtovanja za dvotirnost nove železniške proge Divača - Koper. Krasoslovna študija. [S. l.: s. n.], 2021. 135 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 57460227]
financer: Investitor Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, št. projekta 200436/1, vodja projekta Edmund Škerbec

2.13 Elaborat, predštudija, študija

337. ŠEBELA, Stanka, ZLOKOLICA, Milena, SLABE, Tadej. Speleološka ocena kamnoloma Lokvica. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1988. 8 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6443565]
338. HABIČ, Peter, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Kraški pojavi v trasi avtoceste Kozina-Rupa. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1990. 24 str. [COBISS.SI-ID 6448173]
339. DROLE, F., KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Raziskave Škocjanskih jam - obnova in preureditev poti (I. faza: Globočak - Paradiž) : končno poročilo. Postojna, 1990. 20 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 31411200]
340. KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, SLABE, Tadej, SVETLIČIČ, Suzana. Poročilo o posledicah izlitja nafte pri Kozini. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1993. 11 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 3672877]
341. ALBREHT, Andrej, HABIČ, Peter, JANEŽ, Jože, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, PETRIČ, Metka, ROJC, Bojan, SLABE, Tadej, ŠTANGELJ, Marjan, et al. Strokovne podlage za varovanje kraških vodnih virov Trnovško-Banjške planote. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1993. 169 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3674413]
342. SLABE, Tadej, MIHEVC, Andrej. Avtocesta Divača-Koper : kraški pojavi na trasah avtoceste Petrinje-Črni kal in vpliv burje na traso avtoceste Prešnica-Bertoki : idejna študija - primerjava variant. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1994. 17 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 3755053]
343. MIHEVC, Andrej, KRANJC, Andrej, KOGOVŠEK, Janja, SKET, Boris, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Izobraževanje za naziv jamski vodnik. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1994. 15 str. [COBISS.SI-ID 3712557]
344. KOGOVŠEK, Janja, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Poročilo o posledicah izlitja nafte pri Obrovu 12.10.1994. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1994. 10 str., pril. [COBISS.SI-ID 3713581]
345. MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Raziskave kraških pojavov v trasi avtoceste Divača - Kastelec in predhodna ocena vpliva burje na predvideni trasi. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1994. 16 str., pril. [COBISS.SI-ID 3756333]
346. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Typical Karst area - Škocjanske jame (Slovenia) : final report. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1994. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3677485]
347. SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, MIHEVC, Andrej, KNEZ, Martin, OTONIČAR, Bojan, KRANJC, Andrej, KOGOVŠEK, Janja. Krasoslovni nadzor gradnje avtoceste Divača-Dane in Čebulovica-Divača. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1995. 27 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 3821101]
348. SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, MIHEVC, Andrej, KNEZ, Martin, OTONIČAR, Bojan, KRANJC, Andrej, KOGOVŠEK, Janja. Kraški pojavi v trasi AC Dane-Fernetiči. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za raziskovanje krasa, 1995. 1 zv. (loč. pag.), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 23302957]
349. SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Kraški pojavi v trasi avtocest Čebulovica-Divača in Divača-Dane. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1995. 15 str. [COBISS.SI-ID 3822125]
350. KOGOVŠEK, Janja, KNEZ, Martin, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Geološke raziskave o vplivu izcednih voda iz odlagališča komunalnih odpadkov Sežana. Planina: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1996. 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5208109]
351. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Guide-booklet for the excursions. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1996. 35 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5207853]
352. SLABE, Tadej. Nastanek in oblikovanje kraških votlin : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju temeljnega raziskovanja. Ljubljana: Inštitut za raziskovanje Krasa znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 1996. 6 str. [COBISS.SI-ID 41751553]
353. KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej. Poročilo o speleoloških raziskavah na trasi pododseka nove avtoceste Višnja gora - Bič od km AC 7,0 do km 9,0. Planina: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1996. 11 str. [COBISS.SI-ID 5206829]
354. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. 5th International Karstological School, Classical Karst : guide-booklet for the excursions and abstracts of the papers : caves. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1997. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5612845]
355. SLABE, Tadej. Krasoslovna informacijska zbirka : letno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju temeljnega raziskovanja, naravna in kulturna dediščina. Postojna: ZRC SAZU - Inštitut za raziskovanje Krasa, 1997. [22] str. [COBISS.SI-ID 5604909]
356. SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, MIHEVC, Andrej, KNEZ, Martin, OTONIČAR, Bojan, KRANJC, Andrej, KOGOVŠEK, Janja, ZUPAN HAJNA, Nadja. Kraški pojavi na trasi avtoceste Dane-Fernetiči. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1997. 41 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3821869]
357. SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, MIHEVC, Andrej, KNEZ, Martin, OTONIČAR, Bojan, KOGOVŠEK, Janja, ZUPAN HAJNA, Nadja. Kraški pojavi v trasi avtoceste Divača-Kozina. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1997. 30 str. [COBISS.SI-ID 5603629]
358. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Poročilo o geoloških, hidrogeoloških, geomorfoloških in morfostrukturnih razmerah ter speleoloških pojavih na območju vojaškega poligona Poček. Planina: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1997. 22 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5630509]
359. OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, GABROVŠEK, Franci, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, DROLE, Franjo. 6th International Karstological School, Classical Karst : guide-booklet for the excursions and abstracts of the papers, Trenta, June - July 1998 : alpine karst. [Postojna]: Karst research Institute ZRC SAZU, 1998. 30 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9622573]
360. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, DROLE, Franjo, HAJNA, Jurij, DRAME, Leon (ilustrator). Izhodišča za speleološko in hidrološko študijo variant na avtocestnem odseku Bič - Hrastje, pododsek Ponikve - Hrastje. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1998. 41 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9619245]
361. MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, OTONIČAR, Bojan, DRAME, Leon. Kras območja Sabotina med Sočo, Podsabotinom, Vrhovljami in Plavami. Planina: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1998. 28 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9621037]
362. SLABE, Tadej. Krasoslovna informacijska zbirka : letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 1997. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1998. 4 str. [COBISS.SI-ID 9620781]
363. SLABE, Tadej. Krasoslovna zbirka : letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 1997. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1998. 4 str. [COBISS.SI-ID 9620525]
364. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, SLABE, Tadej, DRAME, Leon, HAJNA, Jurij, KRANJC, Marija Alenka. Kraške značilnosti širšega območja izvira Rižane = Karst properties of the wider area near Rižana spring. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1998. 16 str. [COBISS.SI-ID 9621293]
365. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, SLABE, Tadej, DROLE, Franjo, HAJNA, Jurij, DRAME, Leon (ilustrator). Poročilo o krasoslovno-speleoloških raziskavah na bodoči avtocesti Koper - Lendava, odsek Kozina - Klanec. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1998. 22 str. [COBISS.SI-ID 9618989]
366. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, DROLE, Franjo, HAJNA, Jurij. Krasoslovna predstavitev področja načrtovanje železniške proge Trst - Koper - Divača, varianta 1. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1999. 26 str., pril. [COBISS.SI-ID 17404461]
367. SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, MIHEVC, Andrej, KNEZ, Martin, OTONIČAR, Bojan, KOGOVŠEK, Janja. Kraški pojavi na trasi avtoceste Vipava-Selo. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1999. brez pag. [COBISS.SI-ID 17404205]
368. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej, PETRIČ, Metka, HAJNA, Jurij, DRAME, Leon, KRANJC, Marija Alenka. Študija prostorskih posledic poteka šestih tras hitre proge Benetke - Ljubljana z vidika krasoslovja. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1999. 9 str. [COBISS.SI-ID 17403949]
369. KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej, DROLE, Franjo, HAJNA, Jurij. Krasoslovna predstavitev področja načrtovanje železniške proge Trst - Koper - Divača, varianta 1 : dodatek za varianto 2. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2000. [3] f., pril. [COBISS.SI-ID 17341741]
370. KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, DROLE, Franjo, HAJNA, Jurij. Krasoslovna-speleološka in biospeleološka študija drugega tira predvidene železniške proge Divača - Koper, varianta 1/2. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2000. [34] f., pril. [COBISS.SI-ID 17341997]
371. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Kraški pojavi na trasi avtoceste Kozina-Klanec. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2000. [5] f., pril. [COBISS.SI-ID 17339693]
372. SLABE, Tadej. Raziskovanje krasa : letno poročilo o rezultatih raziskovalnega programa za leto 1999. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2000. 6 f. [COBISS.SI-ID 17338669]
373. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, DROLE, Franjo, HAJNA, Jurij, DRAME, Leon (ilustrator). Študija za fazo idejnega projekta avtocestnega odseka Bič - Hrastje, pododsek Ponikve - Hrastje, varianta Sv. Ana. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2000. 41 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 17340205]
374. KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, DRAME, Leon, DROLE, Franjo, HAJNA, Jurij. Krasoslovna študija področja, na katerem se načrtuje gradnja drugega tira železniške proge Divača-Koper, (varianta I/3). Postojna: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za raziskovanje krasa, 2001. [81] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 23305773]
375. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, DROLE, Franjo, HAJNA, Jurij. Krasoslovno-speleološka študija na ravni idejne študije na trasi drugega tira železniške proge Divača-Koper, odsek Črni Kal-Divača za varianto M/2. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za raziskovanje krasa, 2001. [37] f., pril. [COBISS.SI-ID 23304749]
376. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, KRANJC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, ŠEBELA, Stanka. Kraški pojavi na trasi avtoceste Kozina-Klanec. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za raziskovanje krasa, 2001. 1 zv. (loč. pag.), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 23303213]
377. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Hidrogeološko krasoslovno mnenje za razširitev mejnega prehoda Jelšane. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2002. [13 f.], pril., zvd. [COBISS.SI-ID 20664109]
378. SLABE, Tadej. Letno poročilo o rezultatih raziskovalnega programa za leto 2001. [Postojna]: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2002. [11 f.], pril. Raziskovanje krasa. [COBISS.SI-ID 20633645]
379. SLABE, Tadej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, ŠEBELA, Stanka. Geološka (stratigrafska/litološka/sedimentološka) spremljava v okviru varstva naravne dediščine na območju gradnje AC pododseka Bič - Korenitka : informativno poročilo. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2003. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 22662701]
380. SLABE, Tadej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, ŠEBELA, Stanka. Geološka (stratigrafska/litološka/sedimentološka) spremljava v okviru varstva naravne dediščine na območju gradnje AC pododseka Krška vas - Obrežje : informativno poročilo. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2003. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 22662189]
381. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, ŠEBELA, Stanka. Krasoslovno speleološka spremljava v okviru varstva naravne dediščine na območju gradnje AC pododseka Bič - Korenitka. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2004. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 22663469]
382. KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, ŠEBELA, Stanka, SLABE, Tadej. Krasoslovni nadzor z vidika varstva naravne dediščine na območju trase AC Razdrto - Vipava, od km 3,0 do km 6,6. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2006. 50, [32] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 230813696]
383. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej. Ocena vplivov načrtovanih posegov na Škocjanske jame. 1, Opis in ocena trenutnega stanja. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti: = Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2006. 80 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 229889536]
384. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Preveritev možnosti gradnje nove dvotirne proge Divača - Koper na trasi I/3 in preveritev možnosti priklopa nove dvotirne konvencionalne proge iz smeri Trsta. 1.0, Preveritev možnosti gradnje nove dvotirne proge Divača - Koper na trasi I/3 : zasnovalna študija. Ljubljana, 2007. 107 f., pril., ilustr. Elaborat s področja krasoslovja, 1.12. [COBISS.SI-ID 26515245]
385. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Preveritev možnosti gradnje nove dvotirne proge Divača - Koper na trasi I/3 in preveritev možnosti priklopa nove dvotirne konvencionalne proge iz smeri Trsta. 2.0, Preveritev možnosti priklopa nove dvotirne konvencionalne proge iz smeri Trsta : zasnovalna študija. Ljubljana, 2007. 51 f., pril., ilustr. Elaborat s področja krasoslovja, 2.12. [COBISS.SI-ID 26513197]
386. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Študija izvedljivosti nove železniške povezave Trst - Divača (CROSS-5), Interreg III/A : elaborat s področja krasoslovja (1.del) : 1. vmesno strokovno poročilo. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2007. 8 f., [3] pril., ilustr., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 28817709]
387. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Študija izvedljivosti nove železniške povezave Trst - Divača (CROSS-5), Interreg III/A. 3.9, Elaborat "Krasoslovna študija" : 3. vmesno strokovno poročilo. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2008. 9 f., [3] pril., ilustr., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 28816429]
388. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Študija izvedljivosti nove železniške povezave Trst - Divača (CROSS-5), Interreg III/A : povzetek 2. vmesnega strokovnega poročila. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2008. 9 f., [3] pril., ilustr., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 28817453]
389. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, PRELOVŠEK, Mitja, DROLE, Franjo, SEMEJA, Aleš, DEBEVEC, Bogdan. Development of the Thien Duong Cave (Heaven's cave) for tourism : speleological and marketing base for master plan. Postojna: Karst Research Institute ZRC SAZU: Turizem Kras d.d., 2009. 43 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 31841837]
390. PRELOVŠEK, Mitja, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, GABROVŠEK, Franci, PERNE, Matija, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, MIHEVC, Andrej, DRAME, Leon, DROLE, Franjo, HAJNA, Jurij. Izvajanje opravil za varovanje okolja in ohranjanje narave - podzemni svet - pred pričetkom pripravljalnih del za gradnjo nove dvotirne proge Trst-Divača - odsek Divača-Črni Kal (pogodba št. 2423-09-000129). Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2010. 1 zv. (63, 1, 1, 18 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 41876013]
391. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Izvedba geološko geomehanskih raziskav in raziskav krasa za potrebe izdelave projektne dokumentacije za fazo PGD za novo dvotirno progo Trst - Divača, odsek Cepišče - Divača : poročilo 1. faze. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2010. 22 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 31248941]
392. KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Preliminarna preverba krasoslovja s poročilom na območju nove železniške proge Trst - Divača. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2010. 183 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 32159533]
393. KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Preliminarna preverba krasoslovja s poročilom na območju nove železniške proge Trst - Divača. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, dec. 2010. 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 32155181]
394. KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, GOSTINČAR, Petra, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Feasibility study : new railway link Trieste-Divača : karstological and hydrogeological analysis. Postojna: Karst Research Institute ZRC SAZU, 2011. [107] f., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 34517037]
395. KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, GOSTINČAR, Petra, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Študija izvedljivosti : nova železniška povezava Trst-Divača : krasoslovna in hidrogeološka analiza. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2011. [107] f., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 34516781]
396. KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej. Ocena krasoslovnih razmer ob trasi variante F3b za študijo variant državne ceste na AC Šentilj-Koper do priključka Velenje-jug. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2013. [15] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36030253]
397. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, KNEZ, Martin, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), SERIANZ, Luka, KLASINC, Matjaž, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, MAYAUD, Cyril, DROLE, Franjo, ZADEL, Mateja, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. 9/9D Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 2, Interpretacija meritev. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2018]. 26 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45417517]
398. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, KNEZ, Martin, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), SERIANZ, Luka, KLASINC, Matjaž, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, MAYAUD, Cyril, DROLE, Franjo, ZADEL, Mateja, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. 9/9D Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 2, Interpretacija meritev. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2018]. 35 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 44193069]
399. PRESTOR, Joerg, PETKOVŠEK, Borut, FUX, Julija, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), KNEZ, Martin, CELARC, Bogomir, VUKADIN, Vladimir, RATEJ, Jože, ŽIBERT, Marko, ATANACKOV, Jure, MERHAR, Brane, SKOK, Jurij, RUPNIK, Jaka, GERŠAK, Andraž, OTONIČAR, Bojan, KRALJIČ-KENK, Mirjana, MEŠIĆ, Nedžad, VRANČIČ, Marjeta, JEŽ, Jernej, KOŠIR, Adrijan, TRAJANOVA, Mirka, MARKELJ, Anže, MILANIČ, Blaž, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, ŽIVEC, Tina, HOBLAJ, Robert, ŠPORIN, Jurij. 9/19D-T1 geološko-geotehnični elaborat s sintezo vseh preiskav za predor T1 : (s področja hidrogeologije, krasoslovja, strukturne geologije in geomehanike) : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 79 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 44422701]
financer: Oznaka elaborata: 9/19D-T1, Investitor: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
400. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, KNEZ, Martin, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), SERIANZ, Luka, KLASINC, Matjaž, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, MAYAUD, Cyril, DROLE, Franjo, ZADEL, Mateja, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. 9/9D Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 2, Interpretacija meritev. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 25 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45417261]
401. KNEZ, Martin, PRELOVŠEK, Mitja, GABROVŠEK, Franci, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Interpretacija krasoslovnih pogojev za gradnjo predorov T1 in T2 : drugi tir železniške proge Divača - Koper, Sklop 1. [S. l.: s. n.], 2020. V, 39 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 28950275]
financer: Investitor: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o. ; Št. projekta 190175/1 ; Datum: feb. 2020

2.18 Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočna ali video publikacija

402. STERLE, Jadran (scenarist, režiser), DROLE, Franjo, MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej, PRELOVŠEK, Mitja. Načrti podzemlja. Ljubljana: Televizija Slovenija, Izobraževalni program, 2010. 1 video DVD (29 min 26 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 32428589]
403. ČUČEK, Anja (scenarist), SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, PIPAN, Tanja, PETRIČ, Metka, KALMIKOV, Igor, AKIMOVA, Tatjana, AČIMOVA, Altinaj Aleksejevna. Krasni kras = Prekrasnyj kras. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Dokumentarni filmi in oddaje, Izobraževalni program. https://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-izobrazevalni-program/174606101. [COBISS.SI-ID 44451629]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

404. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin. Krasoslovci : samostojni film, 15.4.2003 : Televizija Slovenija, I. program. Ljubljana, 15.4.2003. [COBISS.SI-ID 21884717]
405. MIHELČIČ, Matjaž (scenarist, avtor), BOŠTJANČIČ, Janko (z enoto povezano ime, avtor), SLABE, Tadej (z enoto povezano ime, avtor). Slovenski vodni krog. Pivka. [Ljubljana, 2006]. 1 video DVD (ca 23 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 25967917]
406. SLABE, Tadej (intervjuvanec). 60 let Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU : Radio Capris, oddaja Novice. Koper, 21.11.2007. [COBISS.SI-ID 27346989]
407. SLABE, Tadej (intervjuvanec). 60 let Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU : Radio Slovenija, I. program. Ljubljana, 20.11.2007. [COBISS.SI-ID 27346477]
408. SLABE, Tadej (intervjuvanec). 60 let Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU : TV Slovenija, oddaja Dnevnik. Ljubljana, 25.11.2007. [COBISS.SI-ID 27347245]
409. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU : Televizija : Studio Proteus. Postojna, 26.11.2007. [COBISS.SI-ID 27347501]
410. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Kamniti gozdovi na Dolenjskem : TV Slovenija I, oddaja Slovenska kronika. Ljubljana, 17.10.2007. [COBISS.SI-ID 27290157]
411. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Mednarodno krasoslovno srečanje : čas na krasu : Notranjski radio, 13.3.2007. Logatec, 13.3.2007. [COBISS.SI-ID 26657837]
412. SLABE, Tadej. Mednarodno krasoslovno srečanje : čas na krasu : Radio Koper. Koper, 13.3.2007. [COBISS.SI-ID 26657581]
413. SLABE, Tadej. Mednarodno krasoslovno srečanje : čas na krasu : TV Koper, oddaja Primorska kronika. Koper, 13.3.2007. [COBISS.SI-ID 26661421]
414. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Praznik slovenskega krasoslovja : TV Koper, oddaja Primorska kronika. Koper, 20.11.2007. [COBISS.SI-ID 27349293]
415. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Slovensko krasoslovje : Radio Robin, oddaja Tema dneva. Nova Gorica, 21.11.2007. [COBISS.SI-ID 27349549]
416. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec). Južnokitajski kras in slovenski krasoslovci. Ljubljana: Ars, 2016. Pogled v znanost. http://ars.rtvslo.si/2016/11/pogled-v-znanost-87/. [COBISS.SI-ID 40970797]
417. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec). Kamniti gozd - shilin v Junanu. Ljubljana: Ars, 2016. Pogled v znanost. http://ars.rtvslo.si/2016/12/pogled-v-znanost-90/. [COBISS.SI-ID 40971053]
418. PIPAN, Tanja (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec), SLABE, Tadej (intervjuvanec), ŠKERBEC, Edmund (intervjuvanec). Razumeti in ohraniti občutljivo kraško podzemlje. Ljubljana: Ars, 2016. Pogled v znanost. http://4d.rtvslo.si/arhiv/pogled-v-znanost/174417251. [COBISS.SI-ID 40078125]
419. SLABE, Tadej (intervjuvanec), ZUPAN HAJNA, Nadja (intervjuvanec), MULEC, Janez (intervjuvanec). 70 let Inštituta za raziskovanje krasa. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. Slovenska kronika, 23. nov. 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174504398. [COBISS.SI-ID 42271533]
420. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec), PRELOVŠEK, Mitja (intervjuvanec), BLATNIK, Matej (intervjuvanec). Mednarodno sodelovanje slovenskega krasoslovja. Ljubljana: Ars, 2017. Ars humana. http://ars.rtvslo.si/2017/01/ars-humana-90/, http://4d.rtvslo.si/arhiv/ars-humana/174449889. [COBISS.SI-ID 40971309]
421. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Prof. dr. Tadej Slabe. Ljubljana: Radio Prvi, 2017. Nočni obisk. http://radioprvi.rtvslo.si/2017/06/nocni-obisk.826/. [COBISS.SI-ID 41878573]
422. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Tadej Slabe : Kras je krasen. Koper: Radio Koper Capodistria, 2017. Osebnost Primorske. https://www.rtvslo.si/radiokoper/osebnost-primorske/tadej-slabe/440215. [COBISS.SI-ID 42772013]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

423. GOSAR, Anton, KLEMENČIČ, Marijan M., OROŽEN ADAMIČ, Milan, PERKO, Drago (avtor, urednik), SLABE, Tadej, URBANC, Mimi, VOVK, Ana, ZUPANČIČ, Jernej. Geography in Slovenia : institutions, education, researches, publications. Ljubljana: Association of the Geographical Societies of Slovenia, 2000. 31 str. [COBISS.SI-ID 108438016]
424. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, PU, Junbing (urednik), LU, Qian (urednik). Environmental change and sustainability in karst systems : newsletter. Guilin: Karst dynamics laboratory, 2012. II, 59 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 38199853]
425. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka, MULEC, Janez, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, LIU, Hong. Raziskovanje kamnitih gozdov na Kitajskem : ZRC SAZU Inštitut za raziskovanje krasa in Mednarodno središče za raziskovanje krasa Junanske univerze, od 1995 do 2018 : Šilin, Junan, Kitajska : stalna razstava. [Postojna]: ZRC SAZU Inštitut za raziskovanje krasa, 2018. 12 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 44191789]
426. PIPAN, Tanja, KNEZ, Martin, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej. Altajski kras, Rusija : raziskovanje krasa in razvoj krasoslovja v Altajski republiki = Karst in Altai, Russia : karst research and development of karstology in the Altai Republic. Postojna: [ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2019]. https://altaj-kras.zrc-sazu.si/. [COBISS.SI-ID 44505389]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

427. SLABE, Tadej (intervjuvanec), HABE, France (intervjuvanec), BERNIK, F. (intervjuvanec). 50 let Inštituta za raziskovanje krasa : Dnevnik, TV Slovenija, 21.10. 1997, Ljubljana. Ljubljana, 1997. [COBISS.SI-ID 6351405]
428. SLABE, Tadej (intervjuvanec). 50 let Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU : Radio Slovenija, Jutranji gost Vala 202, 21.10. 1997, Ljubljana. Ljubljana, 1997. [COBISS.SI-ID 6351149]
429. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Krasoslovje : oddaja Večerni gost : Radio Logatec, 3.9. 1997. Logatec, 1997. [COBISS.SI-ID 6350125]
430. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec), KOGOVŠEK, Janja (intervjuvanec). Krasoslovje na Kitajskem : Val 202, Radio Slovenija, 8.10. 1997. Ljubljana, 1997. [COBISS.SI-ID 6350637]
431. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Krasoslovje v letu 1997 : Val 202, Radio Slovenija, 29.12. 1997. Ljubljana, 1997. [COBISS.SI-ID 6351917]
432. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Krasoslovna šola : Val 202, Radio Slovenija, 23.6. 1997. Ljubljana, 1997. [COBISS.SI-ID 6348333]
433. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec), KOGOVŠEK, Janja (intervjuvanec). Krasoslovne raziskave na Kitajskem : Radio Logatec, oddaja Večerni gost, 15.10. 1997. Logatec, 1997. [COBISS.SI-ID 6350893]
434. SLABE, Tadej (intervjuvanec), MIHEVC, Andrej (intervjuvanec), PETRIČ, Metka (intervjuvanec), ŠEBELA, Stanka (intervjuvanec). Ob 50. letnici Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU : Okrogla miza, Radio Slovenija, III. program, 22.10. 1997. Ljubljana, 1997. [COBISS.SI-ID 6351661]
435. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KOGOVŠEK, Janja (intervjuvanec). Pred krasoslovnimi raziskavami na Kitajskem : Val 202, Radio Slovenija, 17.9. 1997. Ljubljana, 1997. [COBISS.SI-ID 6350381]
436. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Predstavitev dela Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU : Radio 94, 19.2.1997, Postojna. Postojna, 1997. [COBISS.SI-ID 6325293]
437. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KOGOVŠEK, Janja (intervjuvanec), KRANJC, Andrej (intervjuvanec). Sledilni poskus na Predvratnici : TV Slovenija, 30.5. 1997, Ljubljana. Ljubljana, 1997. [COBISS.SI-ID 6348077]
438. SLABE, Tadej (intervjuvanec), BOSÁK, Pavel (intervjuvanec), SAURO, Ugo (intervjuvanec). 6. Mednarodna krasoslovna šola : TV Slovenija, Odmevi, 1.7.1998. Ljubljana, 1998. [COBISS.SI-ID 9791789]
439. SLABE, Tadej (intervjuvanec), ZUPAN HAJNA, Nadja (intervjuvanec). Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU in slovensko krasoslovje : Radio 94, 29.4.1998, Postojna. Postojna, 1998. [COBISS.SI-ID 9790765]
440. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Krasoslovje v Sloveniji : Radio Glas Ljubljana, Odprta dlan, 19.6.1998, Ljubljana. Ljubljana, 1998. [COBISS.SI-ID 9791533]
441. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Krasoslovna šola : Val 202, 13.5.1998, Planina. Planina, 1998. [COBISS.SI-ID 9791021]
442. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Slovensko - kitajsko krasoslovno sodelovanje : oddaja Odmevi, TV Slovenija, 19.1. 1998, Ljubljana. Ljubljana, 1998. [COBISS.SI-ID 6352173]
443. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KRANJC, Andrej (intervjuvanec). Slovensko krasoslovje : Radio Slovenija, III. program, 21.3.1998, Ljubljana. Ljubljana, 1998. [COBISS.SI-ID 9790509]
444. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Slovensko krasoslovje : Televizija : Studio Proteus, oddaja Večerni gost, 26.5.1998, Postojna. Postojna, 1998. [COBISS.SI-ID 9791277]
445. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec). Delo raziskovalcev Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU : Gajba TV, Oddaja Živa, 7.9.1999. Ljubljana, 7.9.1999. [COBISS.SI-ID 13262893]
446. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec). Delo raziskovalcev Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU : POP TV, Oddaja Dobro jutro Slovenija, 6.9.1999. Ljubljana, 6.9.1999. [COBISS.SI-ID 13263405]
447. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Delo sodelavcev Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU v prenovljeni hiši : Radio Slovenija, Val 202, 3.9.1999. Ljubljana, 3.9.1999. [COBISS.SI-ID 13174573]
448. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU : Radio 94, 8.9.1999. Postojna, 8.9.1999. [COBISS.SI-ID 13179693]
449. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec), KOGOVŠEK, Janja (intervjuvanec). Kamniti gozd v Yunnanu : ORF 2, Oddaja Alpen-Donau-Jadran, 27.2.1999, Dunaj, Avstrija. Dunaj, 27.2.1999. [COBISS.SI-ID 13173549]
450. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec), KOGOVŠEK, Janja (intervjuvanec). Kitajski kras : TV Slovenija, oddaja Slovenski magazin, 31.10.1999. Ljubljana, 31.10.1999. [COBISS.SI-ID 13179949]
451. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja. Kitajski kras kamniti gozd : TV Slovenija, samostojni film, 22.11.1999. Ljubljana, 22.11.1999. [COBISS.SI-ID 13180205]
452. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec), KOGOVŠEK, Janja (intervjuvanec). Krasoslovne raziskave na Kitajskem : CNN, 1.4.1999. 1.4.1999. [COBISS.SI-ID 13174061]
453. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec), KOGOVŠEK, Janja (intervjuvanec). Raziskave kamnitih gozdov v Yunnanu : TV Slovenija, Oddaja Alpe-Donava-Jadran, 28.2.1999. Ljubljana, 28.II.1999. [COBISS.SI-ID 13173805]
454. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec), KOGOVŠEK, Janja (intervjuvanec). Slovensko krasoslovje : TV Slovenija, oddaja Slovenski magazin. Ljubljana, 1.8.1999. [COBISS.SI-ID 13174317]
455. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec), KOGOVŠEK, Janja (intervjuvanec), MIHEVC, Andrej (intervjuvanec). Slovensko krasoslovje doma in na Kitajskem : TV oddaja Zenit, izobraževalna oddaja o znanosti in tehnologiji. Ljubljana, 14.1.1999. [COBISS.SI-ID 13173037]
456. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec), KOGOVŠEK, Janja (intervjuvanec). Slovensko krasoslovje na Kitajskem : Televizija Slovenija, I. program. Ljubljana, 1999. [COBISS.SI-ID 13173293]
457. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Osma mednarodna krasoslovna šola : TV Slovenija, Naš kraj, 2000. Ljubljana, 2000. [COBISS.SI-ID 17295405]
458. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Planinsko polje : TV Slovenija, Kraji, 16.11.2000. Ljubljana, 2000. [COBISS.SI-ID 17296173]
459. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Pomen poučevanja zgodovine krasoslovja : Televizija Slovenija, Humanistika, 10.11.2000. Ljubljana, 10.11.2000. [COBISS.SI-ID 17295661]
460. SLABE, Tadej (intervjuvanec), MIHEVC, Andrej (intervjuvanec), GABROVŠEK, Franci (intervjuvanec), OTONIČAR, Bojan (intervjuvanec), PIPAN, Tanja (intervjuvanec). Slovensko krasoslovje : Televizija Slovenija, Oddaja Zenit, 26.5.2000. Ljubljana, 26.5.2000. [COBISS.SI-ID 17294893]
461. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Slovensko krasoslovje v letu 2000 : Radio Slovenija, Val 202, 20.1.2000. Ljubljana, 20.1.2000. [COBISS.SI-ID 17294381]
462. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Krasoslovje v Sloveniji : Radio Slovenija, I. program, nočni gost, 17.11.2001, Ljubljana. Ljubljana, 2001. [COBISS.SI-ID 19370541]
463. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Podiplomski študij krasoslovja : Televizija Koper, 2.7.2001, Koper. Koper, 2001. [COBISS.SI-ID 19370797]
464. SLABE, Tadej, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, ŠEBELA, Stanka. Podiplomski študij krasoslovja : Televizija Slovenija, 2001, Ljubljana. Ljubljana, 2001. [COBISS.SI-ID 19371309]
465. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Slovensko krasoslovje v letu 2001 : Radio Slovenija, Val 202, 16.1.2001, Ljubljana. Ljubljana, 2001. [COBISS.SI-ID 19370285]
466. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Študij krasoslovja in sodelovanje s kitajskimi krasoslovci : Radio 94, 31.7.2001, Postojna. Postojna, 2001. [COBISS.SI-ID 19371053]
467. SLABE, Tadej, MIHEVC, Andrej, KRANJC, Andrej. Raziskovanje krasa : Oddaja Zenit : TV Slovenija I, 20.3.2003, Ljubljana. Ljubljana, 2003. [COBISS.SI-ID 20819757]
468. SLABE, Tadej. Slovenski vodni krog : Pivka : TV Slovenija, 30.11.2006. Ljubljana, 2006. [COBISS.SI-ID 26166829]
469. SLABE, Tadej. Slovensko kitajsko krasoslovno sodelovanje : Notranjski radio, 24.11.2006. Logatec, 2006. [COBISS.SI-ID 26166573]
470. GABROVŠEK, Franci (intervjuvanec), KOGOVŠEK, Janja (intervjuvanec), KRANJC, Andrej (intervjuvanec), PIPAN, Tanja (intervjuvanec), SLABE, Tadej (intervjuvanec). 60 let Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU : Radio Slovenija, I. program, oddaja Sledi časa. Ljubljana, 9.12.2007. [COBISS.SI-ID 27438381]
471. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja. 60 let Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU : TV Pika, oddaja Sadovi znanja, 4. jan. 2008. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 27615277]
472. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, MULEC, Janez, KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, FICKO, Anamarija. Kitajsko podzemlje : POP TV : oddaja Preverjeno. Ljubljana, 9.VI.2009. [COBISS.SI-ID 30553645]
473. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Krasoslovna šola : Radio Koper : oddaja Dopoldan in pol. Koper, jun. 2009. [COBISS.SI-ID 30659629]
474. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Krasoslovna šola : Studio Proteus : oddaja Dopoldan in pol. Koper, jun. 2009. [COBISS.SI-ID 30659885]
475. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Tadej Slabe - krasoslovec : Radio 94, 2009, Postojna. Postojna, 2009. [COBISS.SI-ID 30673965]
476. SLABE, Tadej. Izzivi raziskav krasa : RTV Slo, oddaja Pogled v znanost, 6. sep. 2010. Ljubljana, 2010. http://www.rtvslo.si/ars/content.php?id=41360. [COBISS.SI-ID 31713837]
477. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Krasoslovni dan : Studio Proteus, 10.12.2010, Postojna. Postojna, 2010. [COBISS.SI-ID 32156973]
478. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Krasoslovni dan 2010 : Radio 94, 8.12.2010, Postojna. Postojna, 2010. [COBISS.SI-ID 32156717]
479. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Kraške skalne oblike, oblikovanje škrapelj : TV Slovenija, 22. mar. 2010. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 31324717]
480. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Načrtovanje življenja na krasu : POP TV, oddaja 24 ur, Tema dneva, 17.1.2009. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 31035181]
481. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Slovensko krasoslovje : RTV Slovenija, 1. program, 18. 3. 2010 : oddaja Dobro jutro. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 31247661]
482. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Slovensko krasoslovje in poučevanje o krasu : TV Koper, 29. jan. 2010. Koper, 2010. [COBISS.SI-ID 31324461]
483. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Cave researches in Ras-al-Khajmah emirate by Slovene karstologists : Dubai TV, National News, 23. 1. 2011. Dubai, 2011. [COBISS.SI-ID 34223149]
484. MULEC, Sabrina, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, LIU, Hong. Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU sodeluje s Kitajsko : Radio Slovenija, 1. program, oddaja Danes do 13:00, 19. 4. 2011. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 34095917]
485. FRANCEK, Sabina, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, LIU, Hong. Kitajci na krasu : TV Koper Capodistria, oddaja Primorska kronika, 19. 4. 2011. Koper, 2011. [COBISS.SI-ID 34096429]
486. FRANCEK, Sabina, SLABE, Tadej, CULVER, David C., EKMEKCI, Mehmet. Krasoslovna akademija na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU v Postojni : TV Koper Capodistria, oddaja Primorska kronika, 11. 10. 2011. Koper, 2011. [COBISS.SI-ID 34096173]
487. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Slovene karstologists in Ras-al-Khajmah emirate : Abu Dhabi TV, News, 23. 1. 2011. Abu Dhabi, 2011. [COBISS.SI-ID 34233133]
488. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Slovene karstologists researched caves in Ras-al-Khajmah emirate : Abu Dhabi TV, News, 28. 1. 2011. Abu Dhabi, 2011. [COBISS.SI-ID 34233389]
489. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Dr. Tadej Slabe : Radio Slovenija : III. program : program ARS : oddaja Podobe znanja. Ljubljana, 20. 7. 2012. http://tvslo.si/predvajaj/dr-tadej-slabe/ava2.141438968/. [COBISS.SI-ID 34593581]
490. MULEC, Sabrina, SLABE, Tadej, PETRIČ, Metka, KNEZ, Martin. Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU z novima knjigama : Radio Slovenija, 1. program, oddaja Danes do 13.00, 31. 3. 2012. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 33981229]
491. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec), PETRIČ, Metka (intervjuvanec). Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU z novima knjigama : Studio Proteus, oddaja Kolut, prispevki s terena, 2. 4. 2012. Postojna, 2012. [COBISS.SI-ID 34085165]
492. SLABE, Tadej (intervjuvanec), PETRIČ, Metka (intervjuvanec). Krasoslovci v razvojnih izzivih krasa : Radio Slovenija, 3. program, program Ars, oddaja Pogled v znanost, 30. 4. 2012. Del 1. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 34157101]
493. SLABE, Tadej (intervjuvanec), PETRIČ, Metka (intervjuvanec). Krasoslovci v razvojnih izzivih krasa : Radio Slovenija, 3. program, program Ars, oddaja Pogled v znanost, 7. 5. 2012. Del 2. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 34163245]
494. FRANCEK, Sabina, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin. Znanstveni izsledki zbrani v dveh novih knjigah : TV Koper Capodistria, oddaja Primorska kronika, 28. 3. 2012. Koper, 2012. [COBISS.SI-ID 34079533]
495. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec), PETRIČ, Metka (intervjuvanec). Krasoslovci v kamnitem gozdu : Radio Slovenija : III. program : oddaja Pogled v znanost, 16. dec. 2013. Ljubljana, 2013. http://ars.rtvslo.si/krasoslovci-v-kamnitem-gozdu/. [COBISS.SI-ID 36954157]
496. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Podpis sporazuma : Televizija Slovenija : I. program : oddaja Slovenska kronika. Ljubljana, 13.XII.2013. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/slovenska-kronika/ava2.174236384/#174251836;;. [COBISS.SI-ID 36585005]
497. SLABE, Tadej (intervjuvanec). Razkošje v glavi : pogovor s Tadejem Slabetom : Radio Slovenija : prvi program, 28. dec. 2013. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 36584749]
498. KNEZ, Martin (intervjuvanec), HAFNER, Marjutka (intervjuvanec), SLABE, Tadej (intervjuvanec). Krasoslovno študijsko središče Unesca : Primorska kronika, 3. sep. 2014. http://4d.rtvslo.si/arhiv/primorska-kronika/174293194. [COBISS.SI-ID 37636909]
499. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KOGOVŠEK, Janja (intervjuvanec). Projekt Hydro Karst z uporabnimi izsledki : čezmejni projekt za zaščito in upravljanje vodonosnika Timava : Studio Proteus, oddaja Kolut, 26. jan. 2015. [COBISS.SI-ID 39924013]
500. SLABE, Tadej (intervjuvanec). 70 let Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU : Radio Trst, Studio D, 18. 12. 2017. [COBISS.SI-ID 42772525]
501. SLABE, Tadej (intervjuvanec). 70 let Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU : Studio Proteus, 12. 12. 2017. [COBISS.SI-ID 42772781]
502. SLABE, Tadej (intervjuvanec), ZUPAN HAJNA, Nadja (intervjuvanec), MULEC, Janez (intervjuvanec), RAVBAR, Nataša (intervjuvanec). 70 let Inštituta za raziskovanje krasa : Radio Slovenija, 1. program, 23.11.2017. [COBISS.SI-ID 42271277]

3.12 Razstava

503. SLABE, Tadej (avtor razstave), KNEZ, Martin (avtor razstave), GABROVŠEK, Franci (avtor razstave), GOSTINČAR, Petra (avtor razstave), MULEC, Janez (avtor razstave), OTONIČAR, Bojan (avtor razstave), PETRIČ, Metka (avtor razstave), RAVBAR, Nataša (avtor razstave), ZUPAN HAJNA, Nadja (avtor razstave). Mednarodno sodelovanje sodelavcev Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU na področju držav evropsko kitajskega sodelovanja 16+1 : otvoritev razstave na 12. forumu kmetijsko-trgovinskega in gospodarskega sodelovanja med Ljudsko republiko Kitajsko ter državami Srednje in Vzhodne Evrope 16+1, 25. avg. 2017, Brdo pri Kranju. [COBISS.SI-ID 41991469]
504. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, JIN, Huang. Raziskovanje kamnitih gozdov na Kitajskem, ZRC SAZU Inštitut za raziskovanje krasa in Mednarodno središče za raziskovanje krasa Junanske univerze, od 1995 do 2018 : otvoritev in predstavitev stalne razstave, Raziskovalno središče uprave turističnega centra Kamnitega gozda, Šilin, Junan, Kitajska, 24. nov. 2018. [COBISS.SI-ID 44192045]

3.13 Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov

505. KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej. 2nd International karstological school Classical karst : Postojna, June 27 - 30, 1994. Second circular. Postojna, 1994. [COBISS.SI-ID 9794093]
506. KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej. 3rd International karstological school Classical karst : from June 27th to 30th, 1995. First circular. Postojna, 1994. [COBISS.SI-ID 9794349]
507. KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej. Četrta mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras" : od 24. do 28. junija 1996. Postojna, 1995. [COBISS.SI-ID 6352429]
508. GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. 4. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras" 24.-28.6. 1996 Postojna : brezna. Postojna, 1996. [COBISS.SI-ID 6352685]
509. KRANJC, Andrej, KOGOVŠEK, Janja, JUREN, Andrej, KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. 7th International symposium on water tracing : (7th SWT) : Portorož - Portorose (Slovenia) May 26-31, 1997. Final announcement. Invitation to register. Portorož, 1997. [COBISS.SI-ID 6352941]
510. MIHEVC, Andrej, KRANJC, Andrej, SLABE, Tadej, et al. Classical karst : August 24. - 28. 1997. Postojna, 1997. [COBISS.SI-ID 6353709]
511. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Peta mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras" 30. junij do 3. julij 1997 Postojna : jamski spleti. Postojna, 1997. [COBISS.SI-ID 6353197]
512. SLABE, Tadej. Slovensko - kitajsko krasoslovno sodelovanje, 13.-19.1. 1998. Postojna, 1997. [COBISS.SI-ID 6353965]
513. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Šesta mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", Trenta, 28. junija do 1. julija 1998 : alpski kras. Postojna, 1998. [COBISS.SI-ID 9792045]
514. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Sedma mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", 27. do 30. junija: Jame brez stropa, Postojna 1999. Postojna, 1999. [COBISS.SI-ID 13287469]
515. MIHEVC, Andrej, GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. 9th International karstological school "Classical karst", from June 26th to 29th, 2001. Contact karst. First circular. Postojna, 2000. [COBISS.SI-ID 19074349]
516. MIHEVC, Andrej, GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Deveta mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", 26. do 29. junija 2001. Kontaktni kras. Prvo obvestilo. Postojna, 2000. [COBISS.SI-ID 19074605]
517. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Osma mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", 26. do 29. junija 2000. Udornice. Prvo obvestilo. Postojna, 2000. [COBISS.SI-ID 13827885]
518. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Tipi krasa : drugo obvestilo. Postojna, 2002. [COBISS.SI-ID 19829037]
519. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Tipi krasa : prvo obvestilo. Postojna, 2002. [COBISS.SI-ID 19371821]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

520. SLABE, Tadej. Development of Karstology : predavanje na International Training Course on Karst and Hydrogeochemistry, 4.12.2012. Chongqing, 2012. [COBISS.SI-ID 34980909]
521. RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej. Karst formations and hydrology : a knowledge triangle of research, training and innovation : predavanje na Joint Research Centre Ispra, 6. dec. 2018. [COBISS.SI-ID 42604589]
522. SLABE, Tadej. Karstology in the classical karst and Karst Research Institute ZRC SAZU : vabljeno predavanje, 14. sept. 2017, Državna univerza Gorno Altaisk, Republika Altaj, Rusija. [COBISS.SI-ID 42014765]
523. SLABE, Tadej. Karstology in the Classical Karst : predavanje na Yunnan Institute of Geography, Yunnan University (Kitajska), 20. nov. 2018. [COBISS.SI-ID 43882029]
524. SLABE, Tadej. Karstology in the Classical Karst : vabljeno predavanje na Shahid Charman University of Ahvaz, Iran, 10. feb. 2020. [COBISS.SI-ID 43607043]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

525. SLABE, Tadej. Kraški pojavi odkriti pri gradnji avtoceste čez Kras. Ljubljana, 1998. [COBISS.SI-ID 10021933]
526. SLABE, Tadej. Kraške jame, odkrite pri gradnji avtocest : program seminarja strokovnega spopolnjevanja učiteljev geografije "Terensko spoznavanje krasa in okoljskih problemov za potrebe pouka zemljepisa/geografije". Planina, 9.-10. april 1999 : terensko delo. Planina, 9.-10. april 1999. [COBISS.SI-ID 13285165]
527. SLABE, Tadej. Krasoslovje in njegova uporabnost : [predavanje] 24.11.2000, hrvaški študentje geografije, IZRK Postojna. Postojna, 2000. [COBISS.SI-ID 17297965]
528. SLABE, Tadej. Kraške skalne oblike : [predavanje] Filozofska fakulteta, 13.3.2000. Ljubljana, 2000. [COBISS.SI-ID 17296941]
529. SLABE, Tadej. Neposredna uporabnost krasoslovja : [predavanje] Filozofska fakulteta, 21.2.2000. Ljubljana, 2000. [COBISS.SI-ID 17296685]
530. SLABE, Tadej. Slovensko krasoslovje : [predavanje] IZRK, 14.1.2000, znanstveni novinarji Slovenije. Ljubljana, 2000. [COBISS.SI-ID 17297197]
531. SLABE, Tadej. Slovensko krasoslovje. Kras. Razvoj kulturne krajine : [predavanje] Bilateralni seminar za profesorja zgodovine, 13.11.2000, Postojna. Postojna, 2000. [COBISS.SI-ID 17297709]
532. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. The results of karstological researches during the planning and construction of motorways and railroads over Slovene karst : [poster] International Conference on Karst Hydrogeology and Ecosystems, 13-15 August 2007, Bowling Green, USA. Bowling Green, 2007. [COBISS.SI-ID 27170861]
533. SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša. Development challenges in karst regions : sustainable land use planning in the karst of Slovenia : predavanje na IGU 2013, Kyoto Regional Conference, August 4-9, 2013. Kyoto, 5.VIII.2013. [COBISS.SI-ID 36031533]
534. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, URUSHIBARA-YOSHINO, Kazuko. Lithology, rock relief and karstification processes in coral Minamidaito island in the Nansei archipelago, southeast Japan : predavanje na IGU 2013, Kyoto Regional Conference, August 4-9, 2013. Kyoto, 5.VIII.2013. [COBISS.SI-ID 36031277]
535. SLABE, Tadej. Kras v kitajski provinci Junan : predavanje na 20. slovenskem festivalu znanosti z mednarodno udeležbo "Kako" in "zakaj" v znanosti, tematski sklop Dan politehnika A. F. Steinberga, Kolosej, Ljubljana, 7. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 37637933]
536. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Motorways and railways on karst : planning - supervision - monitoring : predavanje na The International Conference of the Development Challenges in the Karst Area, 25.11.2014-26.11.2014, Kunming. [COBISS.SI-ID 37839405]
537. KNEZ, Martin, HONG, L., SLABE, Tadej. Striped karen on Snake Mountain above Kunming (Yunnan, China) : predavanje na 5th International Symposium on Karst, 16. okt. 2014, Malaga, Španija. [COBISS.SI-ID 37756973]
538. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Development challenges on Slovene karst : knowledge about karst surface and its understanding as base for sustainable planning : predavanje na The Third Karst Forum between China and Slovenia, 3. nov. 2015, Kunming. [COBISS.SI-ID 39167277]
539. PRELOVŠEK, Mitja, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Experiences from motorway construction and railway planning in Slovenia - from observation to planning : predavanje na mednarodni delavnici Bauen im Karst, 14. nov. 2015, Salzburg. [COBISS.SI-ID 39279405]
540. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, RUGGIERI, Rosario. Lithomorphogenesis of continental karren : the study cases of Monti di Capo San Vito, Italy and Yunnan, China : vabljeno predavanje na konferenci Inside and Outside the Mountain, Geology - Karst & Palaeontology, 24. apr. 2015, Custonaci, Italija. [COBISS.SI-ID 38392109]
541. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Lithomorphogenesis of sea karren : the study cases of Minamidaito Island, Japan : vabljeno predavanje na konferenci Inside and Outside the Mountain, Geology - Karst & Palaeontology, 24. apr. 2015, Custonaci, Italija. [COBISS.SI-ID 38392365]
542. KNEZ, Martin, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej. 5th European railway corridor crosses classical karst, Slovenia : predstavitev posterja na 35th International Geological Congress, 27 August - 2 September 2016, Cape Town, South Africa. [COBISS.SI-ID 40170029]
543. KNEZ, Martin, RUGGIERI, Rosario, SLABE, Tadej. Karren above Custonaci : vabljeno predavanje na Workshop Dentro e fuori la Montagna = Inside and outside the Mountain, 2a edizione, Custonaci, 27 Maggio - 5 Giugnio 2016. [COBISS.SI-ID 39923757]
544. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Lithology, rock relief and karstification processes in coral Minamidaito Island in the Nansei Archipelago, Southeast Japan : vabljeno predavanje na Workshop Dentro e fuori la Montagna = Inside and outside the Mountain, 2a edizione, Custonaci, 27 Maggio - 5 Giugnio 2016. [COBISS.SI-ID 39923501]
545. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Shilin Stone Forests, Yunnan, China : predstavitev posterja na 35th International Geological Congress, 27 August - 2 September 2016, Cape Town, South Africa. [COBISS.SI-ID 40170285]
546. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin. Classical Karst and geology of Classical Karst : predavanje na seminarju Geologia & Carsismo negli Iblei (Geology & Karst in the Hyblean Foreland), 9. jun. 2017, Ragusa Ibla. [COBISS.SI-ID 41879597]
547. SLABE, Tadej. Academic report on the research progress in typical karst areas and karst critical zone : predavanje na second AC-II meeting, Nanning Hotel, November 14, 2018. [COBISS.SI-ID 28113667]
548. KNEZ, Martin, RUGGIERI, Rosario, SLABE, Tadej. Development, shape and geology of karren above Custonaci : predavanje na International Symposium Dentro & Fuori la Montagna, Geositi Carstici: Tutela e Fruizione, 4a edizione, Custonaci (TP), Riserva Naturale Orientata Zingaro, 8. jun. 2018. [COBISS.SI-ID 43199533]
549. KNEZ, Martin, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej. Doctoral Degree Program in Karstology : predstavitev na RFG 2018, Premier International Conference on Energy, Minerals, Water, the Earth, June 16-21, 2018, Vancouver, Canada. [COBISS.SI-ID 43267373]
550. SLABE, Tadej. Karstology in the Classical Karst : predavanje v okviru 2018 IRCK International Training Course on Karst Ecological Geology and Karst Landform, Nov. 14, 2018, Nanning, Kitajska. [COBISS.SI-ID 44029229]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

551. SLABE, Tadej. The chalenge of development in karst regions : [vabljeno predavanje] 4th International Symposium on Karst, Málaga, Spain, 27-30 April, 2010. Málaga, 2010. [COBISS.SI-ID 31457325]
552. SLABE, Tadej. Development of karstology : predavanje na Symposium on the Standard of Karst Carbon Sink Monitoring & IGCP/SIDA International Group Meeting, December 9th, 2012. Guilin, 2012. [COBISS.SI-ID 34980397]
553. SLABE, Tadej. Karstology : vabljeno predavanje na "The International Workshop on Methods of Karst Hydrogeological Investigation and Aquifier Vulnerability Mapping, Yunnan, China", Kunming, China, 24.VI.2013. Kunming, 2013. [COBISS.SI-ID 36028973]
554. ZUPAN HAJNA, Nadja, AL FARRAJ AL KETBI, Asma, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, MULEC, Janez. Karst and caves prospection in Ras Al-Khaimah, UAE : vabljeno uvodno predavanje na znanstvenem srečanju Karstology in Arid Regions, Abu Dhabi, 25. jan. 2016. [COBISS.SI-ID 39451181]

3.25 Druga izvedena dela

555. SLABE, Tadej. Excursion to Kras (Classical Karst and Kraški rob). [Postojna], 1996. [COBISS.SI-ID 6354221]
556. SLABE, Tadej. Nastanek in razvoj kraških votlin. Postojna, 1997. [COBISS.SI-ID 6354477]
557. MIHEVC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja, GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Dvanajsta mednarodna krasoslovna šola "Klasični Kras", od 21. do 24. junija 2004. Datacije jamskih sedimentov. Prvo obvestilo. Postojna, december 2003. [COBISS.SI-ID 22848045]
558. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. 13. mednarodna krasoslovna šola "Klasični Kras", od 27. do 30. junij 2005. Kras v različnih kamninah. Prvo obvestilo. Postojna, januar 2005. [COBISS.SI-ID 23415341]
559. KRANJC, Andrej, SLABE, Tadej, MULEC, Janez, MIHEVC, Andrej, SMRDELJ, Robert. Pivška jezera : [predstavitev knjige na novinarski konferenci, sejna soba Občine Pivka 3.4.2006]. Pivka, 2006. [COBISS.SI-ID 26856493]
560. PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej. Mednarodni simpozij na temo "Time in Karst" : [tiskovna konferenca 13.3.2006, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU]. Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 26449709]
561. SLABE, Tadej. Karst Research Institute ZRC SAZU and international co-operation : uvodni nagovor na 12. forumu kmetijsko-trgovinskega in gospodarskega sodelovanja med Ljudsko republiko Kitajsko ter državami Srednje in Vzhodne Evrope 16+1, 25. avg. 2017, Brdo pri Kranju. [COBISS.SI-ID 41990957]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

562. KNEZ, Martin (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. 250 str., ilustr. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 235874304]
563. GINÉS, Ángel (urednik), KNEZ, Martin (urednik), SLABE, Tadej (urednik), DREYBRODT, Wolfgang (urednik). Karst rock features : karren sculpturing. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2009. 561 str., ilustr. Carsologica, 9. ISBN 978-961-254-161-3, ISBN 978-961-05-0296-8. DOI: 10.3986/9789610502968. [COBISS.SI-ID 248380928]
564. KNEZ, Martin (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 1, Voda = Karstology and development challenges on karst. 1, Water. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2011. 167 str., ilustr. Carsologica, 13. ISBN 978-961-254-334-1, ISBN 978-961-05-0299-9. ISSN 1854-2964. DOI: 10.3986/9789610502999. [COBISS.SI-ID 258948608]
565. KNEZ, Martin (urednik), LIU, Hong (urednik), SLABE, Tadej (urednik). South China karst II. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC publishing, 2011. 237 str., ilustr., graf. prikazi. Carsologica, 12. ISBN 978-961-254-241-2, ISBN 978-961-05-0321-7. DOI: 10.3986/9789610503217. [COBISS.SI-ID 254227968]
566. CULVER, David C., DEBEVEC, Bogdan, KNEZ, Martin, KOVAČIČ, Gregor, KRANJC, Andrej, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SEMEJA, Aleš, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 2, Gradnja, turizem, ekologija, varovanje = Karstology and development challenges on karst. 2, Construction, tourism, ecology, protection. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2012. 199 str., ilustr. Carsologica, 14. ISBN 978-961-254-340-2, ISBN 978-961-05-0333-0. ISSN 1854-2964. DOI: 10.3986/9789610503330. [COBISS.SI-ID 259195648]
567. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, LIU, Hong, KNEZ, Martin (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst. Cham [etc.]: Springer, cop. 2016. XIII, 324 str., ilustr. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-21202-9. ISSN 2364-4591. DOI: 10.1007/978-3-319-21203-6. [COBISS.SI-ID 38828077]
568. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, LIU, Hong, KNEZ, Martin (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst. Cham: Springer, cop. 2016. XIII, 324 str., ilustr. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-21203-6, ISBN 978-3-319-21202-9. ISSN 2364-4605. http://www.springer.com/gp/book/9783319212029, DOI: 10.1007/978-3-319-21203-6. [COBISS.SI-ID 39082541]
569. AL FARRAJ AL KETBI, Asma (urednik), CAILHOL, Didier (urednik), KNEZ, Martin (urednik), AUDRA, Philippe (urednik), SLABE, Tadej (urednik), Scientific Meeting Karst in Arid Regions, Abu Dhabi, UAE, January 2016. Karstology in arid regions : abstracts : January 2016, Abu Dhabi. [Ras Al-Khaimah: Emirates Geographical Society], 2016. 20 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 39449133]
570. BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst. Cham: Springer, cop. 2020. XII, 222 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. Advances in karst science. ISBN 978-3-030-26826-8. ISSN 2511-2066. DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 17912067]
571. BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst. Cham: Springer, cop. 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XII, 222 str.)). Advances in karst science (Online). ISBN 978-3-030-26827-5. ISSN 2511-2082. https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-26827-5, DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 19305731]
572. Acta carsologica. SLABE, Tadej (član uredniškega odbora 1996-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1974-. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/about, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-MWCGR4RQ, http://search.ebscohost.com/direct.asp?db=a9h&jid=%22B8EQ%22&scope=site. [COBISS.SI-ID 6427138]
573. Karst development. SLABE, Tadej (področni urednik 2010-). Szombathely: University of West Hungary, Department of Physical Geography, 2010-. [COBISS.SI-ID 31737901]
574. Pesquisas em Turismo e Paisagens Cársticas. SLABE, Tadej (član uredniškega odbora 2008-). Campinas, SP: Sociedade Brasileira de Espeleologia. ISSN 1983-473X. http://www.sbe.com.br/turismo.asp. [COBISS.SI-ID 31824173]

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

575. BARBOSA TIMO, Mariana. Geotourism in Arcos-Pains karst region, Minas Gerais, Brazil : dissertation. Nova Gorica: [M. Barbosa Timo], 2021. 216 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=6853. [COBISS.SI-ID 81967619]

Mentor pri diplomskih delih

576. MARKOČIČ, Neža. Vplivi turizma in turistični tokovi v Postojnski jami : diplomsko delo. Koper: [N. Hrovatin], 2006. V, 69 f., ilustr., graf. prikazi. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Hrovatin-Neza.pdf. [COBISS.SI-ID 512256640]
577. STANČIČ, Anika. Geografska učna pot po dolini Glinščice : diplomsko delo. Koper: [A. Stančič], 2008. 141 f., ilustr., zvd. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Stancic-Anika.pdf. [COBISS.SI-ID 512404352]
578. ČELIGOJ, Jasmina. Geografsko krasoslovna presoja umestitve avtocestnega odseka Postojna/Divača - Jelšane : diplomsko delo. Koper: [J. Čeligoj], 2009. 139, [28] f., ilustr., zvd. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Celigoj-Jasmina.pdf. [COBISS.SI-ID 512558208]
579. MARGON, Jernej. Geografsko in krasoslovno načrtovanje železniške proge med Divačo in Črnim Kalom : diplomsko delo. Koper: [J. Margon], 2010. 104, [2] f. uvez. pril., ilustr., zvd., graf. prikazi. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Margon-Jernej.pdf. [COBISS.SI-ID 512662144]
580. MARKOČIČ, Maruša. Geografsko-krasoslovno načrtovanje razvoja na Divaškem Krasu : diplomsko delo. Koper: [M. Markočič], 2011. 129 f., ilustr., zvd., tabele. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Markocic-Marusa.pdf. [COBISS.SI-ID 512783744]
581. VODOPIVEC, Viviana. Ali je Medvedja jama v Dolini pri Trstu primerna za turistične namene? : diplomsko delo. Koper: [V. Vodopivec], 2012. VII, 91 f., ilustr. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Vodopivec-Viviana.pdf. [COBISS.SI-ID 512905088]
582. MARČETA, Nataša. Geografske značilnosti, varstvo in razvoj Kraškega roba : diplomsko delo. Koper: [N. Marčeta], 2016. 97 str., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1538456772]
583. HODŽIĆ, Samanta. Spremembe v Škocjanskih jamah zaradi urejanja za turizem : diplomsko delo. Koper: [S. Hodžić], 2016. 113 str., ilustr. https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Hodzic-Samanta.pdf. [COBISS.SI-ID 1538459076]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

584. PICIGA, Uroš. Kraški pojavi na matičnem krasu kot turistična zanimivost : zaključno delo. Koper: [U. Piciga], 2010. 32 f., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 512635520]
585. RIŽNAR, Dea. Sonaravni jamski turizem na primeru Križne jame : zaključno delo. Koper: [D. Rižnar], 2010. 44 f., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 512635264]
586. FLORJANČIČ, Tea. Zaščita kraškega površja ob gradnji avtocest v Sloveniji : zaključno delo. Koper: [T. Florjančič], 2010. 27 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512639104]
587. ŠTEFANIĆ, Katia. Geografski informacijski sistemi kot orodje za prostorski prikaz krasoslovnih bibliografskih zapisov : primer Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU : zaključno delo. Koper: [K. Štefanić], 2011. 36 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512790400]
588. LEVIĆ, Jasmina. Razvoj turizma v jami Vilenici : zaključno delo. Koper: [J. Lević], 2011. 38 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512781440]
589. BRUS, Nejc. Jame brez stropa na izbranih primerih s Krasa in Vremščice : zaključno delo. Koper: [N. Brus], 2012. 58 f., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 512874880]
590. VERŠIČ, Rok. Kras na Boču, Maclju in v Halozah : zaključno delo. Koper: [R. Veršič], 2012. 57 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 35097389]
591. MARIĆ, Katja. Kras v Malaviju : zaključno delo. Koper: [K. Marić], 2012. 44 f., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 512807808]
592. CRNOJA, Boris. Tolminska korita z Zadlaško jamo in termalnimi izviri : zaključno delo. Koper: [B. Crnoja], 2012. 52 f., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 512875392]
593. VAUKAN, Katjuša. Turizem v jami Pekel : zaključno delo. Koper: [K. Vaukan], 2016. 31 str., ilustr. https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/zakljucna/Vaukan-Katjusa.pdf. [COBISS.SI-ID 1538810564]

Avtor dodatnega besedila

594. ŽBONTAR, Matjaž (scenarist, režiser). Kamniti gozd, kitajski kras. Ljubljana: Fatamorgana, 1999. 1 video DVD (50 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 42818093]
595. ŽIBERNA, Marjan. Južnokitajski kras. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. jun. 2015, letn. 25, str. 59-65, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 38415149]

Intervjuvanec

596. Kamniti gozd v Sloveniji : TV Slovenija, I. program : oddaja Slovenska kronika. Ljubljana, 18. okt. 2007. [COBISS.SI-ID 27144749]
597. RUPNIK ŽENKO, Veronika (avtor, fotograf, oseba, ki intervjuva). Na vsakem kilometru trase pričakujejo pet do 15 jam : pomemben doprinos krasoslovne stroke pri načrtovanju in gradnji avtocest ter nove železniške proge Divača-Koper. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 13. jul. 2016, leto 70, št. 161, str. 10, fotogr. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 11363732]
598. RUPNIK ŽENKO, Veronika (avtor, oseba, ki intervjuva). Prisluhnejo jim tudi investitorji : 70 let Inštituta za raziskovanje krasa. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 1. dec. 2017, leto 71, št. 278, str. 16, ilustr. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 42289709]
599. RUPNIK ŽENKO, Veronika (avtor, fotograf, oseba, ki intervjuva). "Energije imam več kot časa" : Osebnost Primorske meseca novembra je krasoslovec dr. Tadej Slabe. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 9. dec. 2017, leto 71, št. 285, str. 11, ilustr. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 42773037]
600. POPOV, Jurij (avtor, oseba, ki intervjuva). Edinstvenost Inštituta za krasoslovje : sedemdeseta obletnica ustanove v Postojni. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. Sledi časa, 97. https://radioprvi.rtvslo.si/2018/01/sledi-casa-97/. [COBISS.SI-ID 42569517]
601. TRČEK, Petra (avtor, oseba, ki intervjuva). Voda je življenje, za njeno kakovost pa smo odgovorni sami. Notranjsko-primorske novice. [Tiskana izd.]. 30. mar. 2018, letn. 5, št. 3, str. 3, ilustr. ISSN 2385-9202. [COBISS.SI-ID 44029741]
602. BRATOŽ, Igor (avtor, fotograf, oseba, ki intervjuva). V milijonu let se raztopi 32 metrov kamnine. Delo.si. [Spletna izd.]. 31. jan. 2019, ilustr. ISSN 1854-6544. https://www.delo.si/novice/znanoteh/v-milijonu-let-se-raztopi-32-metrov-kamnine-144631.html. [COBISS.SI-ID 44240685]

Fotograf

603. WALTHAM, Tony, BELL, Fred, CULSHAW, Martin. Sinkholes and subsidence : karst and cavernous rocks in engineering and construction. Berlin [etc.]: Springer: Praxis, cop. 2005. XXXI, 382 str., ilustr. Springer-Praxis books in geophysical sciences. ISBN 3-540-20725-2. [COBISS.SI-ID 23356717]
604. ZAVADLAV, Stana. Kitajski kamniti gozd : Postojna - četrt stoletja sodelovanja slovenskih in kitajskih krasoslovcev. Primorske novice. 23. nov. 2006, 60, št. 271, str. 24, fotogr. ISSN 0350-4468. [COBISS.SI-ID 25934125]
605. KOLER, Marjan. Kamniti gozd na gradbišču dolenjske avtoceste. Avtoceste : interni časopis DARS d.d. dec. 2007, št. 15, letn. 4, str. 1. ISSN 1581-8977. [COBISS.SI-ID 27617837]
606. DEBEVC, Bogdan. Obisk jame v nacionalnem parku Phong-Ke Bang v Vietnamu. Proteus Anguinus. maj 2007, letn. 3, št. 3, str. 3, ilustr. ISSN 2350-6474. [COBISS.SI-ID 26577453]
607. KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Človek in kras. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Kras : [trajnostni razvoj kraške pokrajine]. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. Str. 39-44, ilustr. ISBN 978-961-254-096-8. [COBISS.SI-ID 29373485]

Drugo

608. MIHELČIČ, Matjaž (scenarist, avtor), BOŠTJANČIČ, Janko (z enoto povezano ime, avtor), SLABE, Tadej (z enoto povezano ime, avtor). Slovenski vodni krog. Pivka. [Ljubljana, 2006]. 1 video DVD (ca 23 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 25967917]
609. ZAVADLAV, Stana. Ohranjati posebnosti. Primorske novice. 25.IV.2007, 61, št. 95, str. 10, fotogr. ISSN 0350-4468. [COBISS.SI-ID 9676180]
610. PUCELJ, Gregor. Raziskovalno sodelovanje, ki traja že 12 let : naši krasoslovci na Kitajskem. Delo, Znanost : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo. [Tiskana izd.]. 24. jul. 2008, leto 50, št. 170, str. 17, fotogr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-7584. http://www.delo.si/clanek/64253. [COBISS.SI-ID 28422957]
611. POSSNIG, Gordana (oseba, ki intervjuva). Južnokitajski kras - drugič : med knjigami. Delo, Znanost : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo. [Tiskana izd.]. 28.4.2011, letn. 53, št. 97, str. 20, fotogr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-7584. [COBISS.SI-ID 32556845]
612. BOŠNJAK, Dragica. V Postojni ustanovljena mednarodna akademija krasoslovnih znanosti. Delo. [Tiskana izd.]. 13. okt. 2011, leto 53, št. 238, str. 25, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 33946157]
613. ZACHARIAS, Anna. Wanted : 50m cave (jinn a bonus). The national. 23. Jan. 2011, vol. 3, issue 280, str. 3, fotogr. http://www.thenational.ae/news/uae-news/seeking-dreams-in-realm-of-jinn. [COBISS.SI-ID 34471981]
614. ZACHARIAS, Anna. Scientists discover ancient caves. The national. 27. Jan. 2011, vol. 3, issue 284, str. 2, fotogr. http://www.thenational.ae/news/uae-news/tourism/scientists-discover-ancient-rak-caves. [COBISS.SI-ID 34472237]
615. MULEC, Sabrina. Postojna ponovno središče krasoslovja. Notranjsko-kraške novice. 22. jul. 2011, letn. 10, št. 14, str. 9, fotogr. ISSN 1854-5726. http://www.nkr-novice.si/pdf/nkr/2011/NKN_14.pdf. [COBISS.SI-ID 10551700]
616. ZAVADLAV, Stana. Krasoslovci vseh dežel, združite se!. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 12. okt. 2011, leto 65, št. 237, str. 6, fotogr. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 10588308]
617. ZHANG, Xuefei. Slovenski krasoslovci na raziskovalnem delu v Yunnanu : Yunnan TV, oddaja Night News, 25. 4. 2012. Kunming, 2012. [COBISS.SI-ID 34147373]
618. BOŠNJAK, Dragica. Kako odžejati atol sredi Tihega oceana? : slovenski krasoslovci na atolu Minamidaito : raziskovanje zakrasevanja in skrb za čisto podtalnico = foto Martin Knez. Delo. [Tiskana izd.]. 15. mar. 2012, leto 54, št. 62, str. 17, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 33855789]
619. BOŠNJAK, Dragica. Kaj se skriva pod palmami in sladkornim trsom? : slovenski krasoslovci raziskovali tropski kras na Kubi = foto Martin Knez. Delo. [Tiskana izd.]. 22. mar. 2012, leto 54, št. 68, str. 17, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 33892653]
620. RIJAVEC, Rosana. Spoznanja o Krasu zbrana v novi knjižni zbirki. Slovenska tiskovna agencija. 1. apr. 2012, fotogr. ISSN 1854-214X. http://www.sta.si/vest.php?s=s&id=1742572&q=IZRK. [COBISS.SI-ID 33988909]
621. PUCELJ, Gregor (avtor, fotograf). Utrjena slovensko-kitajska krasoslovna naveza. Delo. [Tiskana izd.]. 20. dec. 2013, leto 55, št. , str., ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 36584493]
622. FERKO, Loriana. Naši krasoslovci jim bodo pomagali do boljše vode : slovenski inštitut in kitajska univerza sta podpisala sporazum o dolgoročnem sodelovanju. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 14. dec. 2013, leto 67, št. 289, str. 5, fotogr. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 10933140]
623. JAKSETIČ, Dragica. 50 let Mednarodne speleološke zveze, ki je doma v Postojni. Delo.si. [Spletna izd.]. 20. jun. 2015, ilustr. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/novice/slovenija/50-let-mednarodne-speleoloske-zveze-ki-je-doma-v-postojni.html. [COBISS.SI-ID 39924269]
624. BOŠNJAK, Dragica. Zemeljsko površje je kot koža, ki varuje notranje organe : Altajski kras. Delo. [Tiskana izd.]. 8. jan. 2015, leto 57, št. 6, str. 16, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 37992237]
625. LAWTON, Graham. Crouching caver, hidden dragon. New scientist. 5. dec. 2015, vol. 228, iss. 3050, str. 38-39, ilustr. ISSN 0262-4079. [COBISS.SI-ID 39924525]
626. RUPNIK ŽENKO, Veronika. Osebnost Primorske meseca novembra : dr. Tadej Slabe. Primorske novice. [Spletna izd.]. 9. dec. 2017. ISSN 1580-4747. https://www.primorske.si/plus/sobota/osebnost-primorske/osebnost-primorske-meseca-novembra-dr-tadej-slabe. [COBISS.SI-ID 42772269]
627. RUPNIK ŽENKO, Veronika (avtor, fotograf). Vrh krasoslovja v svetovnem merilu : 70 let delovanja Inštituta za raziskovanje krasa. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 24. nov. 2017, leto 71, št. 272, str. ?, ilustr. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 42773293]
628. RUPNIK ŽENKO, Veronika. "Priznanje je dobilo krasoslovje" : Tadej Slabe, novembrska osebnost Primorske ... Primorske novice. [Tiskana izd.]. 13. jan. 2018, leto 72, št. 10, str. 38, ilustr. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 42773549]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 20. 11. 2021