COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSMartin KnezOsebna bibliografija za obdobje 1987-2021

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KNEZ, Martin, PAVLOVEC, Rajko. Paleokras v starejšem paleogenu Zunanjih Dinaridov. Rudarsko-metalurški zbornik : revija za geologijo, rudarstvo in metalurgijo. 1990, 37, 3, str. 359-365. ISSN 0035-9645. [COBISS.SI-ID 18786562]
2. KNEZ, Martin. Paleoekološke značilnosti vremskih plasti v okolici Škocjanskih jam = Paleoecological properties of the Vreme beds in the vicinity of Škocjanske jame (Škocjanske jame Caves, Slovenia). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1994, let. 23, str. 304-347, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 2131245]
3. KNEZ, Martin. Prehod karbonatnih kamnin v klastične pri Košani. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia naturalis. [Tiskana izd.]. 1994, let. 4, št. 4, str. 173-182, ilustr. ISSN 1408-533X. [COBISS.SI-ID 1944113]
4. KNEZ, Martin. Pomen in vloga lezik pri makroskopskih raziskavah karbonatnih kamnin, v katerih so oblikovani freatični kanali. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia naturalis. [Tiskana izd.]. 1995, let. 5, št. 7, str. 127-130, ilustr. ISSN 1408-533X. [COBISS.SI-ID 3041325]
5. KNEZ, Martin. Vpliv lezik na speleogenetski razvoj vzhodnega dela Škocjanskih jam. Annales : anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin. [Tiskana izd.]. 1996, let. 6, št. 9, str. 89-94, ilustr. ISSN 0353-8281. [COBISS.SI-ID 4527917]
6. KNEZ, Martin. Prvi rezultati raziskav kamnine v treh lunanskih kamnitih gozdovih (Yunnan, Kitajska) = First results of rock research in three lunan stone forests (Yunnan, China). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. str. 431-439, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 5743917]
7. KNEZ, Martin. The influence of bedding-planes on the development of karst caves (a study of Velika Dolina at Škocjanske jame Caves, Slovenia). Carbonates and evaporites. 1998, let. 13, št. 2, str. 121-131, ilustr. ISSN 0891-2556. [COBISS.SI-ID 9466669]
8. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Oblika in skalni relief stebrov v Naigu kamnitem gozdu (JZ Kitajska) = Shape and rock relief of pillars in Naigu Stone Forest (SW China). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2001, letn. 30, št. 1, str. 13-24, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 18213421]
9. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Unroofed caves are an important feature of karst surfaces: examples from the classical karst. Zeitschrift für Geomorphologie. 2002, 46, št. 2, str. 181-191, ilustr. ISSN 0372-8854. [COBISS.SI-ID 19829805]
10. KOGOVŠEK, Janja, DIKOVIĆ, Sonja, PETRIČ, Metka, RUBINIĆ, Josip, KNEZ, Martin, HRVOJIĆ, Elza, SLABE, Tadej. Hydrochemical research of the Mlini spring, Istria. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia naturalis. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 13, št. 1, str. 91-102, ilustr. ISSN 1408-533X. [COBISS.SI-ID 127703296]
11. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Karstification of the aquifer discovered during the construction of the expressway between Klanec and Črni Kal, Classical Karst = Zakraselost vodonosnika, razkrita pri gradnji avtoceste med Klancem in Črnim Kalom, klasični kras. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 33, št. 1, str. 205-217, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 22349101]
12. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Karst uncovered during the Bič-Korenitka motorway construction (Dolenjska, Slovenia) = Kras, razkrit pri gradnji avtoceste med Bičem in Korenitko (Dolenjska, Slovenija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 33, št. 2, str. 75-89, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 23056941]
13. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Karstology and the opening of caves during motorway construction in the karst region of Slovenia. International journal of speleology. 2004(2002), letn. 31, št. 1/4, str. 159-168, ilustr. ISSN 0392-6672. [COBISS.SI-ID 22237741]
14. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Smoganica - a cave developed in Upper Cretaceous breccia = Smoganica - jama razvita v zgornjekredni breči. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 34, št. 2, str. 425-438, ilustr., zvd., graf. prikazi. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 24629549]
15. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Litostratigrafske značilnosti področja presihajočih Pivških jezer in estavela Matijeva jama = Lithostratigraphic characteristics of the intermittent Pivka lakes region and Matijeva jama cave estavelle. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 34, št. 3, str. 582-598, ilustr., graf. prikazi. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 24962093]
16. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Lithological and morphological characteristics and rock relief of the Lao Hei Gin shilin-stone forest (Lunan, SW China) = Litološke in morfološke značilnosti ter skalni relief Lao Hei Gin kamnitega gozda (Lunan, JZ Kitajska). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2006, 35, 1, str. 99-105, ilustr., graf. prikazi. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 25720621]
17. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Dolenjska subsoil stone forests and other karst phenomena discovered during the construction of the Hrastje - Lešnica motorway section (Slovenia) = Dolenjski podtalni kamniti gozdovi in drugi kraški pojavi, odkriti pri gradnji avtocestnega odseka Hrastje - Lešnica. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2006, 35, 2, str. 103-109, ilustr., zvd. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 25971501]
18. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Litološke in reliefne značilnosti lunanskih kamnitih gozdov na južnokitajskem krasu. Geografski vestnik : časopis za geografijo in sorodne vede. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 78, št. 1, str. 9-24, ilustr., fotogr., graf. prikazi. ISSN 0350-3895. [COBISS.SI-ID 25904429]
19. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Shilin : the formation of stone forests in various rock types (Lunan, Yunnan, China). Acta geologica sinica. 2007, vol. 81, no. 1, str. 148-157, ilustr. ISSN 1000-9515. [COBISS.SI-ID 26516269]
20. BOSÁK, Pavel, KNEZ, Martin, PRUNER, Petr, SASOWSKY, Ira D., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Palaeomagnetic research into unroofed caves opened up during the highway construction at Kozina, SW Slovenia. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia naturalis. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 17, št. 2, str. 249-260, ilustr., zvd. ISSN 1408-533X. [COBISS.SI-ID 1476563]
21. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, GABROVŠEK, Franci. The largest karst caves discovered in a tunnel during motorway construction in Slovenia's Classical Karst (Kras). Environmental geology. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 54, št. 4, str. 711-718, ilustr. ISSN 0943-0105. DOI: 10.1007/s00254-007-0840-5. [COBISS.SI-ID 27997485]
22. MIKUŽ, Vasja, KNEZ, Martin. Paleogenski morski ježek s kraškega roba blizu Črnega Kala = Paleogene sea urchin from the kras edge near Črni Kal. Razprave. 2008, 49, [št.] 2, str. 21-35, ilustr., tabele. ISSN 0352-5090. [COBISS.SI-ID 29140525]
23. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, LIU, Hong, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej. The Shuilian cave in the upper region of the Chang river (karst of NW Yunnan, China) = Jama Shuilian v zgornjem porečju reke Chang (kras severozahodnega Yunnana, Kitajska). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 38, št. 1, str. 97-106, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 29917229]
24. KNEZ, Martin, LIU, Hong, SLABE, Tadej. High Mountain Karren in Northwestern Yunnan, China = Visokogorske škraplje v severozahodnem Yunnanu, Kitajska. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 39, št. 1, str. 103-114, ilustr., zvd. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 31354157]
25. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Karren of Mushroom Mountain (Junzi Shan) in the Eastern Yunnan Ridge, Yunnan, China : karstological and tourist attraction. Acta geologica sinica. 2010, vol. 84, issue 2, str. 424-431, ilustr. ISSN 1000-9515. [COBISS.SI-ID 31325741]
26. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, PANISSET TRAVASSOS, Luiz Eduardo. Karren on laminar calcarenitic rock of Lagoa Santa (Minas Gerais, Brazil) = Škraplje na laminarnem kalkarenitu Lagoe Sante (Minas Gerais, Brazilija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 40, št. 2, str. 357-367, ilustr. ISSN 0583-6050. http://carsologica.zrc-sazu.si/downloads/402/Knez-et-al.pdf. [COBISS.SI-ID 33244973]
27. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša. Development challenges in karst regions : sustainable land use planning in the karst of Slovenia. Carbonates and evaporites. 2011, vol. 26, nr. 4, str. 365-380, ilustr. ISSN 0891-2556. http://link.springer.com/article/10.1007/s13146-011-0072-3/fulltext.html, DOI: 10.1007/s13146-011-0072-3. [COBISS.SI-ID 33278253]
28. DEBEVEC, Bogdan, KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej, PAHOR, Marko, PRELOVŠEK, Mitja, SEMEJA, Aleš, SLABE, Tadej. Preliminary study for the adaptation of the "Heaven's Cave" for tourist purposes (Phong Nha-Ke Bang National Park, Vietnam) = Predhodna študija za turistično ureditev Nebeške jame (Narodni park Phong Nha-Ke Bang, Vietnam). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 41, št. 1, str. 115-127, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 34581805]
29. KNEZ, Martin (avtor, fotograf), LIU, Hong, SLABE, Tadej (avtor, fotograf). Major stone forest, litomorphogenesis and development of typical shilin (Yunnan, China) = Osrednji kamniti gozd; kamnina, skalni relief in razvoj značilnega šilina (Junan, Kitajska) : photo M. Knez, T. Slabe. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 41, št. 2/3, str. 205-218, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 35117101]
30. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej. Karstological study of the new Kunming airport building area (Yunnan, China). Environmental earth sciences. 2012, vol. 67, iss. 1, str. 273-283, ilustr. ISSN 1866-6280. http://www.springerlink.com/content/4642p108l3xv8351/, DOI: 10.1007/s12665-011-1506-x. [COBISS.SI-ID 34280749]
31. AL FARRAJ AL KETBI, Asma, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Karst in Ras Al-Khaimah, northern United Arab Emirates = Kras v Ras Al-Khaimahu, severni del Združenih Arabskih Emiratov. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 43, št. 1, str. 23-41, ilustr. ISSN 0583-6050. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/579/702, DOI: 10.3986/ac.v43i1.579. [COBISS.SI-ID 37575469]
32. GUTIÉRREZ DOMECH, Roberto, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Felo Pérez Mogote (Viñales, Pinar del Río, Cuba) : typical shaping of rock surface below dense tropical vegetation = Mogota Felo Pérez (Viñales, Pinar del Río, Kuba) : tipično oblikovanje kamnitega površja pod gostim tropskim rastjem. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 44, št. 1, str. 47-57, ilustr. ISSN 0583-6050. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/680/2028, DOI: 10.3986/ac.v44i1.680. [COBISS.SI-ID 38635821]
33. KNEZ, Martin, RUBINIĆ, Josip, SLABE, Tadej, ŠEGINA, Ela. Karren of the Kamenjak hum (Dalmatian Karst, Croatia) : from the initial dissection of flat surfaces by rain to rocky points = Škraplje huma Kamenjak (Dalmatinski kras, Hrvaška) : od začetnega obdobja členjenja ravnih površin z dežjem do skalnih konic. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 44, št. 2, str. 191-204, ilustr. ISSN 0583-6050. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/1546, DOI: 10.3986/ac.v44i2.1546. [COBISS.SI-ID 4115451]
34. MIHEVC, Andrej (avtor, fotograf), GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOZEL, Peter, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja (avtor, fotograf). Karst in Slovenia. Boletín geológico y minero. Jan.-Mar. 2016, vol. 127, iss. 1, str. 79-97, ilustr. ISSN 0366-0176. http://www.igme.es/boletin/2016/127_1/BG_127-1_Art-6.pdf. [COBISS.SI-ID 39886637]
35. SLABE, Tadej, HADA, Asami, KNEZ, Martin. Laboratory modeling of karst phenomena and their rock relief on plaster, subsoil karren, rain flutes karren and caves = Laboratorijsko modeliranje kraških pojavov in njihovega skalnega reliefa na mavcu : podtalne škraplje, dežni žlebiči in jame. V: KNEZ, Martin (ur.). IGCP/SIDA 598 : environmental change and sustainability in karst systems (2011-2015). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstveno raziskovalni center SAZU, 2016. Letn. 45, št. 2, str. 187-204, ilustr. Acta carsologica, letn. 45, št. 2. ISBN 978-961-254-976-3. ISSN 0583-6050. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/4623/4397, DOI: 10.3986/ac.v45i2.4623. [COBISS.SI-ID 40739885]
36. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, URUSHIBARA-YOSHINO, Kazuko. Lithology, rock relief and karstification of Minamidaito Island (Japan) = Litologija, skalni relief in zakrasevane [!] otoka Minamidaito (Japonska). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 46, št. 1, str. 47-62, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/2022/4745, DOI: 10.3986/ac.v46i1.2022. [COBISS.SI-ID 41879085]
37. URUSHIBARA-YOSHINO, Kazuko, LAURITZEN, Stein-Erik, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, OPPATA, Yasuyuki. Karstification processes of Minamidaito Island, in Japan's Nansei Islands. Chikei. 2017, 38, [iss.] 2, str. 107-128, ilustr. ISSN 0389-1755. [COBISS.SI-ID 41879341]
38. AUDRA, Philippe, BOSÁK, Pavel, GÁZQUEZ, Fernando, CAILHOL, Didier, SKÁLA, Roman, LISÁ, Lenka, JONÁŠOVÁ, Šárka, FRUMKIN, Amos, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja, AL FARRAJ AL KETBI, Asma. Bat urea-derived minerals in arid environment : first identification of allantoin, C4H6N4O3, in Kahf Kharrat Najem Cave, United Arab Emirates. International journal of speleology. Jan. 2017, [vol.] 46, [iss.] 1, str. 81-92, ilustr. ISSN 0392-6672. http://scholarcommons.usf.edu/ijs/vol46/iss1/9/, http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2001&context=ijs, DOI: 10.5038/1827-806X.46.1.2001. [COBISS.SI-ID 41188397]
39. ŠEGINA, Ela, BENAC, Čedomir, RUBINIĆ, Josip, KNEZ, Martin. Morphometric analyses of dolines : the problem of delineation and calculation of basic parameters = Morfometrične analize vrtač : problem določanja oboda in računanja osnovnih parametrov. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 47, št. 1, str. 23-33, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/4941/6592, DOI: 10.3986/ac.v47i1.4941. [COBISS.SI-ID 43563309]
40. ČERU, Teja, ŠEGINA, Ela, KNEZ, Martin, BENAC, Čedomir, GOSAR, Andrej. Detecting and characterising unroofed caves by ground penetrating radar. Geomorphology : an international journal of pure and applied geomorphology. [Print ed.]. 2018, vol. 303, str. 524-539, ilustr. ISSN 0169-555X. DOI: 10.1016/j.geomorph.2017.11.004. [COBISS.SI-ID 42204205]
41. KNEZ, Martin, RUGGIERI, Rosario, SLABE, Tadej. Karren above Custonaci (Sicily, Italy) = Škraplje nad Custonacijem (Sicilija, Italija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 48, št. 1, str. 43-58, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/7029/6847, DOI: 10.3986/ac.v48i1.7029. [COBISS.SI-ID 44403245]
42. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, TRAJANOVA, Mirka, AKIMOVA, Tatjana, KALMYKOV, Igor. The karren peeling off on marbles in Altai (Altai Republic, Russian Federation) = Luščenje škrapelj na marmorjih v Altaju (Altajska republika, Ruska federacija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 49, št. 1, str. 11-38, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/7197/8248, DOI: 10.3986/ac.v49i1.7197. [COBISS.SI-ID 35064323]
43. PETRIČ, Metka (avtor, fotograf), RAVBAR, Nataša, ZINI, Luca, CALLIGARIS, Chiara, CORAZZI, Riccardo, ŽITKO, Zdenka, RESTAINO, Marco, KNEZ, Martin. Determining the directions and characteristics of underground water flow in karst for the purpose of traffic routes construction : the case of the new Divača-Koper railway line (SW Slovenia) = Določitev smeri in značilnosti toka podzemne vode v krasu za namen izgradnje prometnih poti : primer nove železniške proge Divača-Koper (JZ Slovenija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 49, št. 1, str. 63-80, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/8582/8096, DOI: 10.3986/ac.v49i1.8582. [COBISS.SI-ID 35064579]
44. ŠEGINA, Ela, BENAC, Čedomir, ŠUŠTERŠIČ, France, KNEZ, Martin, ČAR, Jože. Linear features on karst surfaces: an example from Krk Island. Geologia Croatica : a journal of the Institute of Geology Zagreb and Croatian Geological Society. 2021, vol. 74, no. 2, str. 139-151. ISSN 1330-030X. DOI: 10.4154/gc.2021.13. [COBISS.SI-ID 76428803]

1.02 Pregledni znanstveni članek

45. HABIČ, Peter, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Škocjanske jame speleological review. International journal of speleology. 1989, let. 18, št. 1/2, str. 1-42, ilustr. ISSN 0392-6672. [COBISS.SI-ID 6367021]
46. ŠUŠTERŠIČ, France, KNEZ, Martin. Prispevek k slovenskemu speleološkemu pojmovniku. Naše jame : glasilo Jamarske zveze Slovenije. 1995, let. 37, str. 153-170. ISSN 0547-311X. [COBISS.SI-ID 3300397]
47. KOGOVŠEK, Janja, KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Military training area in Kras (Slovenia). Environmental geology. [Tiskana izd.]. 1999, letn. 38, št. 1, str. 69-76, ilustr. ISSN 0943-0105. [COBISS.SI-ID 12065837]
48. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin. Kraške podtalne skalne oblike. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia naturalis. [Tiskana izd.]. 2004, let. 14, št. 2, str. 259-266, ilustr. ISSN 1408-533X. [COBISS.SI-ID 877011]
49. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Krasoslovne raziskave pri graditvi avtocest prek slovenskega krasa. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia naturalis. [Tiskana izd.]. 2006, let. 16, št. 2, str. 259-266, ilustr. ISSN 1408-533X. [COBISS.SI-ID 1168595]
50. RUBINIĆ, Josip, KOGOVŠEK, Janja, DIKOVIĆ, Sonja, PETRIČ, Metka, HRVOJIĆ, Elza, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Vode gornjeg i srednjeg toka rijeke Mirne. Hrvatske vode : časopis Hrvatske vodoprivrede. 2006, leto. 14, št. 54, str. 1-14, graf. prikazi. ISSN 1330-1144. [COBISS.SI-ID 25046829]
51. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Caves in breccia and flysch below Mount Nanos in the Vipava Valley (Slovenia). Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia naturalis. [Tiskana izd.]. 2009, 19, 1, str. 85-94, zvd., graf. prikazi, fotogr. ISSN 1408-533X. [COBISS.SI-ID 30293805]
52. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Karstology in motorway construction on classical karst. V: ZORN, Matija (ur.), CIGLIČ, Rok (ur.), PERKO, Drago (ur.). Geographical tidbits from Slovenia : special issue on the occasion of the 32nd International Geographical Congress in Cologne. Ljubljana: Association of Slovenian Geographers: = Zveza geografov Slovenije, 2012. Str. 77-86, ilustr. Geografski vestnik, 84, 1. ISBN 978-961-91456-3-0. ISSN 0350-3895. [COBISS.SI-ID 49647714]

1.03 Kratki znanstveni prispevek

53. KNEZ, Martin, OTONIČAR, Bojan, SLABE, Tadej. Subcutaneus stone forest (Trebnje, Central Slovenia) = Podtalni kamniti gozd (Trebnje, osrednja Slovenija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 32, št. 1, str. 29-38, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 21060397]
54. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Non-destructive georadar researches in the area of road subsidence of motorway near Postojna, Classical karst, Slovenia. V: Abstracts of the Contributions of the EGU General Assembly 2005 : Vienna, Austria, 24-29 April 2005. Katlenburg-Lindau: EGU, 2005. Vol. 7, 1 str. Geophysical Research Abstracts, Vol. 7. ISSN 1029-7006. [COBISS.SI-ID 24688685]

1.04 Strokovni članek

55. KNEZ, Martin. Nastanek črnega premoga. Življenje in tehnika : revija za poljudno tehniko, znanost in amaterstvo. 1987, let. 38, št. 10, str. 22-28. ISSN 0514-017X. [COBISS.SI-ID 6379821]
56. KNEZ, Martin. Morski ježki nekoč in danes. Življenje in tehnika : revija za poljudno tehniko, znanost in amaterstvo. 1989, let. 40, št. 7/8, str. 65-69. ISSN 0514-017X. [COBISS.SI-ID 6380077]
57. KNEZ, Martin. Staroterciarne plasti v kamnolomu Laže. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. 1990, let. 53, št. 3, str. 90-93. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 20363266]
58. KNEZ, Martin. Bilateralni projekt med Inštitutom za raziskovanje krasa ZRC SAZU in U.R.A. 903 C.N.R.S. Naše jame : glasilo Jamarske zveze Slovenije. 1993, let. 35, št. 2, str. 107-109. ISSN 0547-311X. [COBISS.SI-ID 3619373]
59. KNEZ, Martin, ŠEBELA, Stanka. Novo odkriti kraški pojavi na trasi avtomobilske ceste pri Divači. Naše jame : glasilo Jamarske zveze Slovenije. 1994, let. 36, str. 102. ISSN 0547-311X. [COBISS.SI-ID 3631149]
60. KNEZ, Martin, ŠEBELA, Stanka. Poskus uporabe Erasove metode pri študiju regionalne preskrbe Bele krajine s pitno vodo. Naše jame : glasilo Jamarske zveze Slovenije. 1994, let. 36, str. 67-76, ilustr. ISSN 0547-311X. [COBISS.SI-ID 3621677]
61. KNEZ, Martin, ŠEBELA, Stanka. Študijsko izpopolnjevanje na Politehnični univerzi v Madridu. Naše jame : glasilo Jamarske zveze Slovenije. 1994, let. 36, str. 146-147. ISSN 0547-311X. [COBISS.SI-ID 3624493]
62. KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, SLABE, Tadej, SVETLIČIČ, Suzana. Posledice izlitja nafte pri Kozini. Ujma : revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 1994, št. 8, str. 74-80, ilustr. ISSN 0353-085X. [COBISS.SI-ID 3637549]
63. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, SLABE, Tadej. Karst researches in Yunnan Province, China. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1997, let. 26, št. 2, str. 491-496. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 5746733]
64. KNEZ, Martin. Tropski kras zahodnega dela Kube. Geografski obzornik : časopis za geografsko vzgojo in izobraževanje. 1997, letn. 44, št. 2, str. 3-10, ilustr. ISSN 0016-7274. [COBISS.SI-ID 4868909]
65. KNEZ, Martin. Terciar : liburnijska formacija = The Tertiary : the Liburnian formation. Kras : revija o Krasu in krasu, o ljudeh in njihovem ustvarjanju. [Tiskana izd.]. maj 1997, št. 21, str. 16-21, ilustr. ISSN 1318-3257. [COBISS.SI-ID 4838957]
66. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, SLABE, Tadej. Kamniti gozd : raziskovanje krasa v kitajski provinci Yunnan. Kras : revija o Krasu in krasu, o ljudeh in njihovem ustvarjanju. [Tiskana izd.]. december 1997, št. 24, str. 40-43. ISSN 1318-3257. [COBISS.SI-ID 4217954]
67. KNEZ, Martin, PAVLOVEC, Rajko. Vilenica - one of the oldest show caves. ProGeo News. 2001, no. 1, str. 1-2. [COBISS.SI-ID 254814]
68. KNEZ, Martin, PAVLOVEC, Rajko. Cave in Slovenia. Škocjanske jame. ProGeo News. 2002, no. 1, str. 5-7, ilustr. http://www.sgu.se/hotell/progeo/. [COBISS.SI-ID 19544877]
69. KNEZ, Martin, OTONIČAR, Bojan, SLABE, Tadej. Subcutaneous stone forest (Trebnje, Central Slovenija) = Podtalni kamniti gozd (Trebnje, osrednja Slovenija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 32, št. 1, str. 29-38, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 213854464]
70. KNEZ, Martin (intervjuvanec), SLABE, Tadej (intervjuvanec). "Skalo na krasu brati kot knjigo" : temeljno delo o kraških skalnih oblikah. Delo, Znanost : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo. [Tiskana izd.]. 25. mar. 2010, leto 52, št. 69, str. 25, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-7584. [COBISS.SI-ID 31152173]
71. KNEZ, Martin (avtor, fotograf), SLABE, Tadej (avtor, fotograf). Kraški kamniti gozd na južnem Kitajskem. Mohorjev koledar ... 2014, str. 31-37, fotogr. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 36572717]
72. KNEZ, Martin (avtor, fotograf), SLABE, Tadej (avtor, fotograf). Kraške značilnosti mogote Felo Pérez (Viñales, Pinar del Rio, Kuba). Mohorjev koledar ... 2015, str. 29-35, fotogr. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 37837357]
73. KNEZ, Martin (avtor, fotograf), SLABE, Tadej (avtor, fotograf). Koralni otok Minamidaito v otočju Ryukyu, jugozahodna Japonska. Mohorjev koledar ... 2017, str. 28-34, fotogr. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 40830509]

1.05 Poljudni članek

74. KNEZ, Martin. Prvi kongres hrvaških geologov (Opatija, 18.-21.10.1995). Naše jame : glasilo Jamarske zveze Slovenije. 1995, let. 37, str. 176-177. ISSN 0547-311X. [COBISS.SI-ID 3307821]
75. KNEZ, Martin. Regional conference of Latin American and Caribbean countries; Latin America in the world: environment, society and development : (Havana, Kuba, 29. julij do 12. avgust 1995). Naše jame : glasilo Jamarske zveze Slovenije. 1995, let. 37, str. 175-176. ISSN 0547-311X. [COBISS.SI-ID 3307565]
76. KNEZ, Martin. Geološke in kraške značilnosti zahodnega dela Kube. Obvestila Slovenskega geološkega društva. 1996, št. 26, str. 16-19, ilustr. ISSN 1318-8356. [COBISS.SI-ID 4555565]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

77. KNEZ, Martin. Phreatic channels formation and underground water directions (Škocjanske jame Caves, Slovenia). V: AFRASIABIAN, Ahmad (ur.). Proceeding. Tehran-Kermanshah: [s.n.], 1998. Str. 91-104, ilustr. [COBISS.SI-ID 11471661]
78. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Skocjanske jame, Slovenia: development of caves related to rock characteristics and rock relief. V: ANDREO NAVARRO, Bartolomé (ur.), CARRASCO CANTOS, Francisco (ur.), DURÁN VALSERO, Juan José (ur.). Contribución del estudio científico de las cavidades kársticas al conocimiento geológico = The scientific study of karstic cavities as a contribution to geological knowledge. Málaga: Patronato de la Cueva de Nerja, 1999. Str. 217-229, ilustr. ISBN 84-920268-6-3. [COBISS.SI-ID 11534893]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

79. KNEZ, Martin. Phreatic channels in Velika dolina, Škocjanske jame (Škocjanske jame caves, Slovenia) = Freatični kanali v Veliki dolini (Škocjanske jame, Slovenija). V: KRANJC, Andrej (ur.). Proceedings of 1st International Karstological School "Classical Karst", Lipica, September 20-23, 1993. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1994. Str. 64-72, ilustr. Acta carsologica, 23. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 2121005]
80. KNEZ, Martin. Vreme beds and the genesis of the karst caves in them in wider surroudings of (Škocjanske jame Caves, Slovenia) = Vremske plasti in razvoj kraških jam v teh plasteh v širši okolici Škocjanskih jam. V: KRANJC, Andrej (ur.). Proceedings of International Symposium "Man on Karst", Postojna, September 23-25, 1993. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1995. Str. 291-301, ilustr. Acta carsologica, 24. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 2931757]
81. KNEZ, Martin. Beds of the Liburnian formation in a view of paleoecological research (Škocjanske jame Caves, Slovenia). V: VLAHOVIĆ, Igor (ur.), VELIĆ, Ivo (ur.), ŠPARICA, Marko (ur.). Zbornik radova = Proceedings : 1. hrvatski geološki kongres = First Croatian Geological Congress : Opatija, 18. - 21. 10. 1995. 1. hrvatski geološki kongres, Opatija, 18-21.10.1995. Zagreb: Institut za geološka istraživanja, 1995. Str. 289-292, ilustr. ISBN 953-96520-4-9, ISBN 953-96520-5-7, ISBN 953-96520-6-5. [COBISS.SI-ID 3066157]
82. KNEZ, Martin. Paleoekološke značilnosti kozinskih plasti v okolici Škocjanskih jam = Paleoecological properties of Kozina beds near Škocjanske jame Caves. V: KRANJC, Andrej (ur.). 2nd and 3rd International Karstological School "Classical Karst", Postojna, 1994 and 1995 = 2. in 3. Mednarodna krasoslovna šola "Klasični Kras", Postojna, 1994 in 1995. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za naravoslovne vede: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1996. Str. 323-349, ilustr. Acta carsologica, letn. 25. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 4135213]
83. KNEZ, Martin. The 15th Speleological School (Landek Zdroj, Poland, February 12-18, 1996). V: KRANJC, Andrej (ur.). 2nd and 3rd International Karstological School "Classical Karst", Postojna, 1994 and 1995 = 2. in 3. Mednarodna krasoslovna šola "Klasični Kras", Postojna, 1994 in 1995. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za naravoslovne vede: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1996. Str. 461-462. Acta carsologica, letn. 25. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 4136749]
84. KNEZ, Martin. Speleogenesis of phreatic channels in bedding-planes in the frame of karst aquifer (Škocjanske jame Caves, Slovenia). V: JEANNIN, Pierre-Yves (ur.). Proceedings of the 12th International Congress of Speleology : La Chaux-de-Fonds, Switzerland, 10-17.08.1997. La Chaux-de-Fonds; Basel: Swiss Speleological Society (SSS/SGH): Speleo Projects, 1997. Vol. 2, str. 279-282. ISBN 2-88374-012-7, ISBN 2-88374-006-2, ISBN 2-88374-008-9, ISBN 2-88374-009-7, ISBN 2-88374-010-0, ISBN 2-88374-011-9. [COBISS.SI-ID 6394669]
85. KNEZ, Martin. Karst cave development from the bedding-plane point of view (Skocjanske Jame Caves, Slovenia). V: DOAXIAN, Yuan (ur.). Proceedings of the 30th International geological congress, Beijing, China, 4-14 august 1996. Vol. 24, Environmental geology. Utrecht: VSP, 1997. Str. 86-105. ISBN 90-6764-239-8. [COBISS.SI-ID 5833773]
86. KNEZ, Martin. Impact of bedding-planes on development of phreatic karst caves (Skocjanske jame Caves, Slovenia). V: AFRASIABIAN, Ahmad (ur.). Abstract. Tehran-Kermanshah: [s.n.], 1998. Str. 31. [COBISS.SI-ID 8218157]
87. KNEZ, Martin. Some aspects of phreatic channels formation in carbonates (example of Velika dolina, Škocjanske jame, Slovenia). Kras i speleologia. 1998, letn. 18, št. 9, str. 154-160, ilustr. Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. ISSN 0137-5482, ISSN 0208-6336. [COBISS.SI-ID 10786093]
88. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Origin and development of an old alpine cave (Zadlaška jama, Julian Alps) = Nastanek in razvoj stare alpske jame (Zadlaška jama, Julijske Alpe). Acta carsologica. [Spletna izd.]. ISSN 1580-2612. http://www.zrc-sazu.si/izrk/carsolog.htm. [COBISS.SI-ID 13743917]
89. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Unroofed caves and recognising them in karst relief (discoveries during motorway construction at Kozina, South Slovenia = Jame brez stropa in njihovo razpoznavanje na kraškem površju (odkrite pri gradnji avtocest pri Kozini, južna Slovenija. Acta carsologica. [Spletna izd.]. ISSN 1580-2612. http://www.zrc-sazu.si/izrk/carsolog.htm. [COBISS.SI-ID 13728813]
90. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Origin and development of an old alpine cave (Zadlaška jama, Julian Alps) = Nastanek in razvoj stare alpske jame (Zadlaška jama, Julijske Alpe). V: KRANJC, Andrej (ur.). [Papers presented at 6th International Karstological School "Alpine Karst", Trenta, 1998 = Članki, predstavljeni na 6. mednarodni krasoslovni šoli "Alpski kras", Trenta, 1998]. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1999. Str. 127-137, ilustr. Acta carsologica, 28/1. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 12854061]
91. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Unroofed caves and recognising them in karst relief (discoveries during motorway construction at Kozina, South Slovenia = Jame brez stropa in njihovo razpoznavanje na kraškem površju (odkrite pri gradnji avtocest pri Kozini, južna Slovenija. V: KRANJC, Andrej (ur.). [Papers presented at 7th International Karstological School "Roofless Caves", Postojna, 1999 = Članki, predstavljeni na 7. mednarodni krasoslovni šoli "Brezstrope jame", Postojna, 1999]. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1999. Str. 103-112, ilustr. Acta carsologica, 28/2. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 13678637]
92. BOSÁK, Pavel, KNEZ, Martin, OTRUBOVÁ, Dana, PRUNER, Petr, SLABE, Tadej, VENHODOVÁ, Daniela. Palaeomagnetic research of a fossil cave in the highway construction at Kozina, SW Slovenia = Paleomagnetne raziskave stare jame brez sropa na gradbišču avtoceste pri Kozini (JZ Slovenija). Acta carsologica. [Spletna izd.]. ISSN 1580-2612. http://www.zrc-sazu.si/izrk/carsolog.htm. [COBISS.SI-ID 17393965]
93. BOSÁK, Pavel, KNEZ, Martin, OTRUBOVÁ, Dana, PRUNER, Petr, SLABE, Tadej, VENHODOVÁ, Daniela. Palaeomagnetic research of a fossil cave in the highway construction at Kozina, SW Slovenia = Paleomagnetne raziskave stare jame brez stropa na gradbišču avtoceste pri Kozini (JZ Slovenija). V: KRANJC, Andrej (ur.). [Papers presented at 8th International Karstological School "Classical Karst - Collapse Dolines", Postojna, June 26-29th, 2000 = Članki predstavljeni na 8. mednarodni krasoslovni šoli "Klasični kras - udornice", Postojna, 26.-29. junij 2000]. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2000. Str. 15-33, ilustr. Acta carsologica, letn. 29, št. 2. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 17393197]
94. KNEZ, Martin. Lithology, stratigraphy and selective corrosion (example from Shilin Stone Forest, Yunnan Province, China). V: VLAHOVIĆ, Igor (ur.), BIONDIĆ, Ranko (ur.). Zbornik radova = Proceedings. 2. hrvatski geološki kongres, Cavtat - Dubrovnik, 17-20.05.2000 = Second Croatian Geological Congress, Cavtat - Dubrovnik, 17-20.05.2000. Zagreb: Institut za geološka istraživanja: = Institute of Geology, 2000. Str. 261-264, ilustr. ISBN 953-96520-7-3. [COBISS.SI-ID 15366445]
95. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. The lithology, shape and rock relief of the pillars in the Pu Chao Chun stone forest (Lunan stone forest, SW China) = Kamninske in oblikovne značilnosti ter skalni relief stebrov v Pu Chao Chun kamnitem gozdu (Lunanski kamniti gozd, JZ Kitajska). Acta carsologica. [Spletna izd.]. ISSN 1580-2612. http://www.zrc-sazu.si/izrk/carsolog.htm. [COBISS.SI-ID 19016493]
96. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. The lithology, shape and rock relief of the pillars in the Pu Chao Chun stone forest (Lunan stone forest, SW China) = Kamninske in oblikovne značilnosti ter skalni relief stebrov v Pu Chao Chun kamnitem gozdu (Lunanski kamniti gozd, JZ Kitajska). V: KRANJC, Andrej (ur.). Papers Presented at 9th International Karstological School "Classical Karst - Contact Karst", Postojna, June 26th-29th, 2001 = Članki predstavljeni na 9. mednarodni šoli "Klasični kras - kontaktni kras",. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2001. Str. 129-139, ilustr. Acta carsologica, vol. 30, no. 2. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 19015725]
97. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Unroofing of the cave system - an example of the Classical Karst. V: Speleology in the third millenium: sustainable development of karst environments : proceedings. Brasilia: [s. n.], 2001. 1 el. optični disk (cd rom). [COBISS.SI-ID 18509357]
98. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Lithologic and morphological properties and rock relief of the Lunan stone forest. V: GABROVŠEK, Franci (ur.). Evolution of karst: from prekarst to cessation. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU; Ljubljana: Založba ZRC, 2002. Str. 259-266, ilustr. Carsologica, [1]. ISBN 961-6358-63-4. [COBISS.SI-ID 19979821]
99. KOMPARE, Boris, ATANASOVA, Nataša, BABIČ, Renato, PANJAN, Jože, GRIESSLER BULC, Tjaša, CERAR, Uroš, RODIČ, Primož, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka, PINTAR, Marina. Odvodnja avtocest in zaščita voda : analiza delovanja čistilnega objekta na krasu. V: VILHAR, Matija (ur.). Zbornik referatov. 6. slovenski kongres o cestah in prometu, Portorož, 23.-25.oktobra 2002. Ljubljana: Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2002. Str. 93-102. ISBN 961-90709-4-1. [COBISS.SI-ID 15699161]
100. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej. Karst I: Škocjanske jame. V: JUVAN, Grega (ur.), ČRNE, Alenka Eva (ur.), PAVLIČ, Matevž Uroš (ur.). [Zbornik]. Ljubljana: Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, 2003. Str. 13-32. ISBN 961-6243-42-X. [COBISS.SI-ID 21269293]
101. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Environmental protection of karst and motorway construction. V: All about karst & water : decision making in a sensitive environment : proceedings, international conference Vienna, 09.-11.10.2006. [Wiena: s. n.], 2006. Str. 99-106. [COBISS.SI-ID 25874989]
102. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Hydrothermal origin of Zadlaška jama, an ancient alpine cave in the Julian Alps, Slovenia. V: KLIMČUK, Aleksandr Borisovič (ur.), FORD, Derek C. (ur.). Hypogene speleogenesis and karst hydrogeology of artesian basins : proceedings of the conference held May 13 through 17, 2009 in Chernivtsi, Ukraine. Simferopol: Ukrainian Institute of Speleology and Karstology, 2009. Str. 131-135, ilustr. Special paper, 1. ISBN 978-966-2178-38-8. [COBISS.SI-ID 30877741]
103. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Karst features discovered during motorway construction. V: WHITE, William Blaine (ur.). Proceedings. [Kerrville]: International Union of Speleology, 2009. Str. 1139-1144, ilustr. ISBN 978-1-879961-33-3, ISBN 978-1-879961-34-0, ISBN 978-1-879961-35-7. [COBISS.SI-ID 30295085]
104. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Shilin - lithological characteristics, form and rock relief of the Lunan stone forest (South China Karst). V: WHITE, William Blaine (ur.). Proceedings. [Kerrville]: International Union of Speleology, 2009. Str. 1145-1149. ISBN 978-1-879961-33-3, ISBN 978-1-879961-34-0, ISBN 978-1-879961-35-7. [COBISS.SI-ID 30295341]
105. KOMPARE, Boris, BABIČ, Renato, GRIESSLER BULC, Tjaša, CERAR, Uroš, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, PANJAN, Jože, PETRIČ, Metka, PINTAR, Marina, RODIČ, Primož, BABIĆ, Sergije, ATANASOVA, Nataša, et al. Odvodnja avtocesta i zaštita voda : analiza djelovanja uređaja za prečišćavanje u kršu = Drainage of motorways and water protection = analysis of performance of a water treatment structure on karstic region. V: RUBINIĆ, Josip (ur.), ZMAIĆ, Bojan (ur.). Zbornik radova = Proceedings. Zagreb: Hrvatsko društvo za zaštitu voda; Rijeka: Građevinski fakultet Sveučilišta, 2009. Str. 84-94, ilustr., tab. [COBISS.SI-ID 29747501]
106. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, GABROVŠEK, Franci. Largest karst cave discovered in tunnel during construction of motorways in Slovenia's classical karst (Kras). V: LIKAR, Jakob (ur.). Zbornik referatov = Proceedings. Deveto mednarodno posvetovanje o gradnji predorov in podzemnih prostorov, 16., - 18. september 2009, Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Naravoslovno tehniška fakulteta, Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo, 2009. Str. 121-126, ilustr. ISBN 978-961-6047-64-7. [COBISS.SI-ID 30536749]
107. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Uncovered caves and their conservation during the construction of motorways over classical karst and other types of Slovenian Karst. V: ANDREO NAVARRO, Bartolomé (ur.). Advances in research in Karst media. Berlin; Heidelberg: Springer, cop. 2010. Str. 401-406, ilustr., zvd., graf. prikazi. Environmental earth sciences. ISBN 978-3-642-12485-3, ISBN 978-3-642-12486-0. [COBISS.SI-ID 31315501]
108. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Planning and construction motorways and railroads crossing classical karst in Slovenia. V: LAKUŠIĆ, Stjepan (ur.). Road and rail infrastructure. Zagreb: Department of Transportation, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, 2010. Str. 837-843, ilustr. ISBN 978-953-6272-37-2. [COBISS.SI-ID 31764013]
109. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Karstology and motorway construction. V: BONACCI, Ognjen (ur.). Sustainability of the Karst environment - Dinaric Karst and other Karst regions : proceedings. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2010. Str. 107-114. http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001885/188582e.pdf. [COBISS.SI-ID 31656749]
110. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Shilin - lithological characteristics, form and rock relief of the Lunan Stone Forest (South China Karst). V: BONACCI, Ognjen (ur.). Sustainability of the Karst environment - Dinaric Karst and other Karst regions : proceedings. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2010. Str. 115-122. http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001885/188582e.pdf. [COBISS.SI-ID 31656493]
111. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Karstology and motorway construction. V: BONACCI, Ognjen (ur.). Sustainability of the karst environment : Dinaric Karst and other karst regions. Paris: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, 2010. Str. 107-114, ilustr. International hydrological programme, 7, Series on groundwater, no. 2. [COBISS.SI-ID 32444973]
112. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Shilin - lithological characteristics, form and rock relief of the Lunan Stone Forest (South China karst). V: BONACCI, Ognjen (ur.). Sustainability of the karst environment : Dinaric Karst and other karst regions. Paris: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, 2010. Str. 115-122, ilustr. International hydrological programme, 7, Series on groundwater, no. 2. [COBISS.SI-ID 32444717]
113. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Prevotljenost breče in fliša pod Nanosom v Vipavski dolini. V: Zbornik referatov. 10. slovenski kongres o cestah in prometu, Portorož, 20.-22. oktober 2010. Ljubljana: DRC - Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2010. Str. [1016]-1022, ilustr. ISBN 978-961-6527-21-7. [COBISS.SI-ID 32156461]
114. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. The Lunan stone forests - morphological characteristics and development. V: HAZSLINSZKY, Tamás (ur.). 100 éves a szervezett magyar barlangkutatás = 100 years of organized Hungarian speleology : konferencia előadások = conference papers. Budapest: Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat: = Hungarian Speleological Society, 2011. Str. 54-59, ilustr. ISBN 978-963-8411-37-2. [COBISS.SI-ID 32957997]
115. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Lithological characteristics, shape and rock relief of the Lunan stone forests (South China Karst). V: HARYONO, Eko (ur.). Asian Trans-Disciplinary Karst Conference. Yogyakarta: Karst Research Group, Faculty of Geography, Gadjah Mada University, 2011. Str. 30-39, ilustr. ISBN 978-602-8487-17-7. [COBISS.SI-ID 32592429]
116. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Young karst processes in breccia and flysch (Mount Nanos, Slovenia). V: Presentaciones del congreso. II Congreso de América Central sobre Karst y Espeleología, I Congreso de Terrenos Kársticos de Guatemala, Cobán, Alta Vetrapaz, Guatemala, 10 al 14 de Agosto 2011. Cobán: Asokarst, [2011?]. [COBISS.SI-ID 33850157]
117. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Kraški pojavi, razkriti med gradnjo avtoceste na nizkem krasu Dolenjske. V: Referati = Proceedings. 11. slovenski kongres o cestah in prometu = 11th Slovenian Road and Transport Congress, Portorož, 24.-25. oktobra 2012. Ljubljana: DRC, Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2012. Str. 1-6, ilustr. ISBN 978-961-6527-24-8. [COBISS.SI-ID 34831149]
118. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Expressway construction on young karst in Breccia (Vipava Valley, Slovenia). V: LAKUŠIĆ, Stjepan (ur.). Road and rail infrastructure II : proceedings of the 2nd International Conference on Road and Rail Infrastructures - CETRA 2012, 7-9 may 2012, Dubrovnik, Croatia. Zagreb: Department of Transportation, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, 2012. Str. 773-779, ilustr. ISBN 978-953-6272-49-5. [COBISS.SI-ID 34242093]
119. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Planning, research and karstological monitoring of expressways crossing classical Karst (Slovenia). V: Sharing, cooperating and improving : proceedings. World Congress on Engineering and Technology (CET 2012), Oct. 26-28, 2012, Beijing, China ; The 2012 Symposium on Engineering Management and Education (EME 2012). [S. l.: s. n.], 2012. Str. 39-42, ilustr. Creative education, Suppl. ISSN 2151-4755. [COBISS.SI-ID 34868781]
120. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, URUSHIBARA-YOSHINO, Kazuko. New researches at coral Minamidaito Island (Nansei Archipelago, Southeast Japan). Memorias de Geociencias. 2013, str. 1040-1048, ilustr. ISSN 2307-499X. [COBISS.SI-ID 36572205]
121. ZUPAN HAJNA, Nadja, AL FARRAJ AL KETBI, Asma, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, MULEC, Janez. Cave and karst prospection in Ras Al-Khaimah Mountains, Northern United Arab Emirate. V: FILIPPI, Michal (ur.), BOSÁK, Pavel (ur.). Proceedings. 16th International Congress of Speleology, Brno, Czech Republic, July 21-28, 2013. Brno: International Union of Speleology: Czech Speleological Society, 2013. Vol. 3, str. 164-169, ilustr. ISBN 978-80-87857-07-6, ISBN 978-80-87857-08-3, ISBN 978-80-87857-09-0. [COBISS.SI-ID 35867949]
122. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, URUSHIBARA-YOSHINO, Kazuko. Geologija, skalni relief in zakrasevanje otoka Minamidaito (otočje Nansei, Japonska). V: ROŽIČ, Boštjan (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports. 21. posvetovanje slovenskih geologov, Ljubljana, 2013 = 21st Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, 2013. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2013. Str. 61-64, ilustr. Geološki zbornik, 22. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 35913517]
123. KNEZ, Martin, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej. With the rich experience gained in construction of motorways we are planning the course of the 5th European Railway Corridor crossing the classical karst (Slovenia). V: LOLLINO, Giorgio (ur.). Engineering geology for society and territory. Vol. 5, Urban geology, sustainable planning and landscape exploitation. Cham [etc.]: Springer International Publishing. 2014, str. 563-566, ilustr. ISBN 978-3-319-09048-1, ISBN 978-3-319-09047-4. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-09048-1_109, DOI: 10.1007/978-3-319-09048-1_109. [COBISS.SI-ID 38098733]
124. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Subsoil stone forest discovered during the construction of the motorway (SE Slovenia). V: LAKUŠIĆ, Stjepan (ur.). Road and rail infrastructure III : proceedings of the 3rd International Conference on Road and Rail Infrastructures - CETRA 2014, 28-30 April 2014, Split, Croatia. Zagreb: Department of Transportation, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, 2014. Str. 603-608, ilustr. Road and rail infrastructure (Print). ISSN 1848-9842. [COBISS.SI-ID 37186093]
125. ČERU, Teja, ŠEGINA, Ela, KNEZ, Martin, BENAC, Čedomir, GOSAR, Andrej. Možnosti in omejitve metode nizkofrekvenčnega georadarja za raziskavo kraških pojavov - primer meritev na otoku Krku. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports. 22. posvetovanje slovenskih geologov = 22nd Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, november 2015. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2015. Str. 30-34. Geološki zbornik, 23. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 1238878]
126. KNEZ, Martin, LIU, Hong, SLABE, Tadej. Shui Jing Po Shilin, rock and relief of stone forests on Cone Hills, Yunnan, China. V: RENARD, Philippe (ur.), BERTRAND, Catherine (ur.). EuroKarst 2016, Neuchâtel : advances in the hydrogeology of karst and carbonate reservoirs. Cham: Springer, 2017. Str. 3-19, ilustr. Advances in karst science. ISBN 978-3-319-45464-1, ISBN 978-3-319-45465-8. ISSN 2511-2066. [COBISS.SI-ID 41373485]
127. KNEZ, Martin, PRELOVŠEK, Mitja. Dosedanje izkušnje gradnje na krasu in odslikava na II. tir Divača - Koper. V: LIKAR, Zvonko (ur.), DRMOTA, Evstahij (ur.). Zbornik prispevkov strokovnega srečanja. Strokovno srečanje Nova železniška proga Divača-Koper kot graditeljski izziv, Portorož, 3. oktober 2019. Nova Gorica: Društvo za ceste Primorske, 2019. Str. 49-54, ilustr. ISBN 978-961-290-487-6. [COBISS.SI-ID 45422381]
128. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Planning and construction data as a resource for regional karst assessment : example from construction of expressways from Slovenia. V: LAND, Lewis (ur.), KROMHOUT, Clint (ur.), BYLE, Michael J. (ur.). Proceedings of the 16th Multidisciplinary Conference on Sinkholes and the Engineering and Environmental Impacts on Karst : National Cave and Karst Research Institute Symposium 8 Symposium. Carlsbad: National Cave and Karst Research Institute, 2020. Str. 165-170, ilustr. ISBN 978-1-7333753-1-3. https://digital.lib.usf.edu/content/SF/S0/07/06/30/00001/K26-00042-web-version.pdf. [COBISS.SI-ID 19305475]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

129. KNEZ, Martin. The Postojna cave. V: DROBNE, Katica (ur.), et al. Introduction to the Paleogene SW Slovenia and Istria : field-trip guidebook. Ljubljana [etc.]: [Paleontološki inštitut I. Rakovca ZRC SAZU etc.], 1991. Str. 35-41, ilustr. [COBISS.SI-ID 6636077]
130. PAVLOVEC, Rajko, KNEZ, Martin, DROBNE, Katica, PAVŠIČ, Jernej. Profiles: Košana, Sv. Trojica and Leskovec; the disintegration of the carbonate platform. V: DROBNE, Katica (ur.), et al. Introduction to the Paleogene SW Slovenia and Istria : field-trip guidebook. Ljubljana [etc.]: [Paleontološki inštitut I. Rakovca ZRC SAZU etc.], 1991. Str. 69-72, ilustr. [COBISS.SI-ID 6635821]
131. KNEZ, Martin. The first Croatian geological congress (Opatija, Croatia). V: KRANJC, Andrej (ur.). Proceedings of International Symposium "Man on Karst", Postojna, September 23-25, 1993. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1995. Str. 580-581. Acta carsologica, 24. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 2948397]
132. KNEZ, Martin. Regional conference of Latin American and Carribean countries; Latin America in the world: environment, society and development (Habana, Cuba, July 29 to August 12, 1995). V: KRANJC, Andrej (ur.). Proceedings of International Symposium "Man on Karst", Postojna, September 23-25, 1993. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1995. Str. 585-586. Acta carsologica, 24. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 2953261]
133. KNEZ, Martin. Haraceas in the Trnje profile = Haraceje v profilu Trnje. V: KRANJC, Andrej (ur.). 2nd and 3rd International Karstological School "Classical Karst", Postojna, 1994 and 1995 = 2. in 3. Mednarodna krasoslovna šola "Klasični Kras", Postojna, 1994 in 1995. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za naravoslovne vede: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1996. Str. 127-143, ilustr. Acta carsologica, letn. 25. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 4130093]
134. KNEZ, Martin. 30th International Geological Congress (Beijing, China, 4-14 August 1996). V: KRANJC, Andrej (ur.). 2nd and 3rd International Karstological School "Classical Karst", Postojna, 1994 and 1995 = 2. in 3. Mednarodna krasoslovna šola "Klasični Kras", Postojna, 1994 in 1995. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za naravoslovne vede: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1996. Str. 454-455. Acta carsologica, letn. 25. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 4136493]
135. KNEZ, Martin. The Karst of Postojna and surroundings. Its geological and speleological properties. V: DROBNE, Katica (ur.), GORIČAN, Špela (ur.), KOTNIK, Barbara (ur.). The role of impact processes in the geological and biological evolution of planet Earth : international workshop, September 27 - October 2, 1996, Postojna, Slovenia. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU: = Scientific Research Centre SAZU, 1996. Str. 141-147, ilustr. ISBN 961-6182-17-X. [COBISS.SI-ID 4000557]
136. KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, PETRIČ, Metka. The Caves of Škocjanske jame and Kras (SE-1). V: KRANJC, Andrej (ur.), MIHEVC, Andrej (ur.). Field guide of karst in Slovenia. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za naravoslovne vede: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1997. Str. 8-35, ilustr. Acta carsologica, Supplementum, Letn. 26. ISBN 961-6242-01-6. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 4715821]
137. KNEZ, Martin. Kamnine na krasu. V: FISTER, Peter (ur.). Zbornik. Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, Gradbeni center Slovenije, 1999. Str. 145-157, ilustr. ISBN 961-90618-0-2. [COBISS.SI-ID 13003821]
138. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Karstology and motorway construction. V: 14th IRF Road World Congress, 11-15 June 2001, Palais des Congrès, Paris. Paris, 2001. http://www.irfnet.org. [COBISS.SI-ID 18223149]
139. KOMPARE, Boris, ATANASOVA, Nataša, GRIESSLER BULC, Tjaša, CERAR, Uroš, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, PANJAN, Jože, PETRIČ, Metka, PINTAR, Marina, RODIČ, Primož. Zaščita hidrosfere pred spiranjem in dreniranjem z avtocest. V: GREGORIČ, Matej (ur.), KRULEC, Aleš (ur.), HOLOBAR, Andrej (ur.). Varstvo in kvaliteta pitne vode : zbornik seminarja, 18. 04. 2002. Ljubljana: Inštitut za sanitarno inženirstvo, 2002. Str. 60-68, ilustr. ISBN 961-90919-3-0. [COBISS.SI-ID 3393145]
140. KNEZ, Martin, ŠEBELA, Stanka. Suggestion for some examples of geological heritage, Škocjanske jame caves and Postojnska jama cave system. V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.). Use of modern technologies in the development of caves for tourism. Postojna: Postojnska jama, turizem, 2004. Str. 161-170, ilustr. ISBN 961-6466-02-X. [COBISS.SI-ID 22687021]
141. ŽIVANOVIĆ, Milan, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Nedestruktivne georadarske raziskave na območju vdorov vozišča na AC Unec-Postojna. V: VILHAR, Matija (ur.). Zbornik referatov. 7. slovenski kongres o cestah in prometu, Portorož, 20.-22. oktober 2004. Ljubljana: DRC - Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2004. Str. [336]-343, ilustr. ISBN 961-6527-01-0. [COBISS.SI-ID 23017005]
142. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Karstology applied in motorways and railways construction. V: Sustainable management of natural and environmental resources on karst. Postojna: Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovene Academy of Sciences and Arts, 2006. Str. 47-51, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 25718573]
143. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. V predoru Kastelec se je odprla največja kraška jama pri gradnji avtocest. V: GOSTINČAR, Andreja (ur.). Zbornik referatov. 8. slovenski kongres o cestah in prometu, Portorož, 25.-27. oktobra 2006. Ljubljana: Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2006. ISBN 961-6527-07-X, ISBN 978-961-6527-07-1. [COBISS.SI-ID 25797933]
144. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. V predoru Kastelec se je odprla največja kraška jama pri gradnji avtocest. V: GOSTINČAR, Andreja (ur.). Zbornik referatov. 8. slovenski kongres o cestah in prometu, Portorož, 25.-27. oktobra 2006. Ljubljana: DRC - Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2006. Str. 50-57, ilustr., zvd. ISBN 961-6527-06-1, ISBN 978-961-6527-06-4. [COBISS.SI-ID 25798445]
145. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Kraški pojavi, odkriti med gradnjo slovenskih avtocest. V: Zbornik referatov. 9. slovenski kongres o cestah in prometu, Portorož, 22.-24. oktober 2008. Ljubljana: DRC - Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2008. Str. 867-871, ilustr. ISBN 978-961-6527-14-9. [COBISS.SI-ID 28981805]
146. DEBEVC, Bogdan, KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej, PRELOVŠEK, Mitja, SEMEJA, Aleš, SLABE, Tadej. Preliminary proposal for the project "Heaven's Cave" (Vietnam) : adaptment for tourist purposes. V: BELLA, Pavel (ur.), GAŽÍK, Peter (ur.). Proceedings. Liptovský Mikuláš: Slovak Caves Administation, 2011. Str. 47-51, ilustr. ISBN 978-80-89310-59-3. http://www.i-s-c-a.com/resource/60-6th-isca-congress-debevc,-knez,-kranjc,-prelovsek,-semeja,-slabe-proposal-for-the-heavens-cave-vietnam-adaptment-for-tourist-purposes. [COBISS.SI-ID 33222957]
147. KNEZ, Martin, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej. Planning of the 5th European railway corridor which crosses clasical karst. V: GOSTINČAR, Petra (ur.). Milestones and challenges in karstology : abstracts & guide book = Mejniki in izzivi v krasoslovju : povzetki & vodnik. 25th International Karstological School "Classical Karst", Postojna, 2017 = 25. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", Postojna, 2017. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. Str. 76-77, ilustr. ISBN 978-961-05-0004-9. [COBISS.SI-ID 41743405]

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

148. KNEZ, Martin, RUGGIERI, Rosario, SLABE, Tadej. Karren above Custonaci. V: Dentro e fuori la montagna : giornate di incontri, divulgazione ed escursioni su Geologia - carsismo - speleologia & paleontologia = Inside and outside the mountain : information and excursion days on Geology - karst - speleology & palaeontology : 2a edizione, Custonaci 27 Maggio - 5 Giugnio 2016 : program & abstracts. Workshop Dentro e fuori la Montagna = Inside and outside the Mountain, 2a edizione, Custonaci, 27 Maggio - 5 Giugnio 2016. [Ragusa: CIRS, 2016]. Str. 25-27, ilustr. [COBISS.SI-ID 39923245]
149. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, URUSHIBARA-YOSHINO, Kazuko. Karst processes in Minamidaito Island in the Nansei Archipelago - Southwest Japan. V: Dentro e fuori la montagna : giornate di incontri, divulgazione ed escursioni su Geologia - carsismo - speleologia & paleontologia = Inside and outside the mountain : information and excursion days on Geology - karst - speleology & palaeontology : 2a edizione, Custonaci 27 Maggio - 5 Giugnio 2016 : program & abstracts. Workshop Dentro e fuori la Montagna = Inside and outside the Mountain, 2a edizione, Custonaci, 27 Maggio - 5 Giugnio 2016. [Ragusa: CIRS, 2016]. Str. 23-24. [COBISS.SI-ID 39922989]
150. ZUPAN HAJNA, Nadja, AL FARRAJ AL KETBI, Asma, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, MULEC, Janez. Karst and caves prospection in Ras Al-Khaimah, UAE. V: AL FARRAJ AL KETBI, Asma (ur.), et al. Karstology in arid regions : abstracts : January 2016, Abu Dhabi. Scientific Meeting Karst in Arid Regions, Abu Dhabi, UAE, January 2016. [Ras Al-Khaimah: Emirates Geographical Society], 2016. Str. 19-20. [COBISS.SI-ID 39450669]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

151. KNEZ, Martin. Sedimentological and stratigraphical properties of limestones from the Škocjanske jame Area (Outer Dinarids). V: Abstracts. Zagreb: Institute of Geology, 1991. Str. 105. [COBISS.SI-ID 6394925]
152. ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin. The most frequent minerals in the Slovene karst caves. V: Abstracts of papers. [Ljubljana: ZRC SAZU], 1992. Str. 16. [COBISS.SI-ID 6647853]
153. KNEZ, Martin. Beds of the Liburnian formation in a view of paleoecological research (Škocjanske jame Caves, Slovenia). V: VLAHOVIĆ, Igor (ur.), VELIĆ, Ivo (ur.), ŠPARICA, Marko (ur.). Knjiga sažetaka = Abstracts : 1. hrvatski geološki kongres = First Croatian Geological Congress : Opatija, 18. - 21. 10. 1995. 1. hrvatski geološki kongres, Opatija, 18-21.10.1995. Zagreb: Institut za geološka istraživanja, 1995. Str. 48. ISBN 953-96520-2-2. [COBISS.SI-ID 3062829]
154. KNEZ, Martin. Paleoecological significance of the Vreme and Kozina limestones in the area of the Škocjanske jame Caves, Slovenia. V: VLAHOVIĆ, Igor (ur.), VELIĆ, Ivo (ur.), ŠPARICA, Marko (ur.). Knjiga sažetaka = Abstracts : 1. hrvatski geološki kongres = First Croatian Geological Congress : Opatija, 18. - 21. 10. 1995. 1. hrvatski geološki kongres, Opatija, 18-21.10.1995. Zagreb: Institut za geološka istraživanja, 1995. Str. 48. ISBN 953-96520-2-2. [COBISS.SI-ID 3063341]
155. KNEZ, Martin. Development of phreatic channels in Škocjanske jame Caves (Slovenia). V: Abstracts. Beijing: [s.n.], 1996. Str. 437. [COBISS.SI-ID 3279149]
156. KNEZ, Martin. Karst cave development from the bedding-plane point of view (Škocjanske Jame Caves, Slovenia). V: Abstracts. Beijing: [s.n.], 1996. Str. 437. [COBISS.SI-ID 3279661]
157. KNEZ, Martin. Stromatolitic stalagmites in Škocjanske Jame (Škocjanske Jame Caves, Slovenia). V: LAURITZEN, Stein-Erik (ur.). Climate change: the Karst record : extended abstracts of a conference held at Department of geology University of Bergen, Norway, August 1-4th 1996. Charles Town: Karst Waters Institute, 1996. Str. 72. Special Publication, 2. ISBN 0-9640258-1-7. [COBISS.SI-ID 4014637]
158. KNEZ, Martin. Raziskovanje Velike doline (Škocjanske jame). Kras : revija o Krasu in krasu, o ljudeh in njihovem ustvarjanju. [Tiskana izd.]. november 1996, let. 3, št. 17-18, str. 9. ISSN 1318-3257. [COBISS.SI-ID 3972397]
159. KNEZ, Martin. Speleogentski razvoj kanalov v lezikah. V: HORVAT, Aleksander (ur.), FISTER, Matej (ur.), ZUPANČIČ, Nina (ur.). Povzetki referatov = Abstracts of papers. 13. Posvetovanje slovenskih geologov [Ljubljana, 4. in 5. april 1997]. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 1997. Str. 14. Geološki zbornik, 11. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 4579885]
160. KNEZ, Martin. Phreatic channels in Velika dolina Collapse Doline (Skocjanske jame Caves, Slovenia). V: JEANNIN, Pierre-Yves (ur.). Proceedings of the 12th International Congress of Speleology : La Chaux-de-Fonds, Switzerland, 10-17.08.1997. La Chaux-de-Fonds; Basel: Swiss Speleological Society (SSS/SGH): Speleo Projects, 1997. Str. 156, ilustr. ISBN 2-88374-012-7, ISBN 2-88374-006-2, ISBN 2-88374-008-9, ISBN 2-88374-009-7, ISBN 2-88374-010-0, ISBN 2-88374-011-9. [COBISS.SI-ID 5138221]
161. KNEZ, Martin. Reflection of lithology and stratigraphy on selective corrosion in subtropical climate conditions (example from Yunnan Province, China). V: GÜNAY, Gültekin (ur.). Karst'2000 : abstracts. Ankara: Hacettepe University, International Research and Application Center for Karst Water Resources - UKAM, 2000. Str. 108-109. ISBN 975-491-099-5. [COBISS.SI-ID 16458285]
162. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Morphological characteristics of Lunan stone forests (China). V: Abstracts of conference papers. Kyoto: The Japanese Geomorphological Union, 2001. Str. c-127. Transactions, vol. 22, n. 4. ISSN 0389-1755. [COBISS.SI-ID 19077421]
163. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Unroofing of the cave system - an example of the Classical Karst. V: Speleology in the third millenium: sustainable development of karst environments : proceedings. Brasilia: [s. n., 2001]. Str. 80. [COBISS.SI-ID 18507053]
164. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Lunan stone forests: morphology and development. V: Le karst de la craie en Normandie, Colloque et excursions, 10-11-12 Septembre 2003. Rouen: [Université], 2003. Str. 23, ilustr. [COBISS.SI-ID 21341485]
165. KNEZ, Martin. Classical karst, its principal characteristics and geology. V: AHMADIPOUR, Mohammad Reza (ur.). Abstracts of the National Conference on Karst Problems of Iran (With Special Emphasis on Karst Areas of Western Part), 29th Jul. to 7th Aug. 2004. Lorestan: Lorestan University, 2004. [COBISS.SI-ID 22583085]
166. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Karstological planing and construction of motorway and railroda[!]. V: AHMADIPOUR, Mohammad Reza (ur.). Abstracts of the National Conference on Karst Problems of Iran (With Special Emphasis on Karst Areas of Western Part), 29th Jul. to 7th Aug. 2004. Lorestan: Lorestan University, 2004. [COBISS.SI-ID 22582061]
167. KNEZ, Martin, MULEC, Janez. Cave stromatolitic stalagmites from Skocjanske jame Caves, Slovenia. V: Limestone coast 2004, Naracoorte Caves - world heritage area : conference program and abstracts. [Naracoorte: s. n., 2004]. Str. 20. [COBISS.SI-ID 22852397]
168. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Karstology at motorway construction on the Classical Karst in Slovenia. V: Karst im Untertagbau. [s. l.]: Fachsektion Ingenieurgeologie [etc.], 2006. [1 f. ]. [COBISS.SI-ID 26243629]
169. KNEZ, Martin, MULEC, Janez. Cave stromatolitic stalagmites from Skocjanske jame Caves, Slovenia (poster). V: Limestone coast 2004 : proceedings, abstracts and submitted papers. [Naracoorte: s. n., 2006]. Str. 61. [COBISS.SI-ID 25981485]
170. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. The results of karstological researches during the planning and construction of motorways and railroads over the Slovene karst. V: LYNCH, Erin (ur.). International Conference on Karst Hydrogeology and Ecosystems, 13-15 August 2007, Bowling Green, USA. Bowling Green: Hoffman Environmental Research Institute, 2007. Str. 21. [COBISS.SI-ID 27166509]
171. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Shilin - lithological characteristics, form and rock relief of the Lunan stone forest (South China Karst). V: BELFOUL, M'Hamed Alaeddin (ur.). Recueil des résumés = Abstracts. [Agadir, 2008]. Str. 17. [COBISS.SI-ID 28191277]
172. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Karstology and motorway construction. V: BONACCI, Ognjen (ur.). Abstract book : International Interdisciplinary Scientific Conference, Plitvice Lakes (Croatia), September 23rd-26th, 2009 : sustainability of the karst environment-Dinaric karst and other karst regions. Gospić: Centre for Karst, 2009. Str. 84-85, ilustr. [COBISS.SI-ID 30528557]
173. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Shilin - lithological characteristics, form and rock relief of the Lunan Stone Forest (South China Karst). V: BONACCI, Ognjen (ur.). Abstract book : International Interdisciplinary Scientific Conference, Plitvice Lakes (Croatia), September 23rd-26th, 2009 : sustainability of the karst environment-Dinaric karst and other karst regions. Gospić: Centre for Karst, 2009. Str. 82-83, ilustr. [COBISS.SI-ID 30528301]
174. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. The Lunan stone forests morphological characteristics and development. V: FLECK, Nóra (ur.). 100 éves a szervezett magyar barlangkutatás = 100 years of organized Hungarian speleology : előadás összefoglalók = abstracts. [Budapest]: The Hungarian Speleological Society: = Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, [2010]. Str. 27-28. [COBISS.SI-ID 31361837]
175. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Over 350 new caves discovered during motorway construction in Slovenia. V: Abstracts. [S. l.: International Geographical Union, 2010]. [COBISS.SI-ID 32592173]
176. DEBEVC, Bogdan, KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej, PRELOVŠEK, Mitja, SEMEJA, Aleš, SLABE, Tadej. Preliminary proposal for the project of adapting "Heaven's cave" (Vietnam) for tourist purposes. V: BELLA, Pavel (ur.). Abstracts, excursion guide. Liptovský Mikuláš: State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Slovak Caves Administration, [2010]. Str. 17. ISBN 978-80-8064-391-1. [COBISS.SI-ID 31953453]
177. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Expressway in breccia and flysch below Mount Nanos in the Vipava Valley (Slovenia). Geophysical research abstracts. 2010, vol. 12, [1] str. ISSN 1607-7962. http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2010/EGU2010-14807.pdf. [COBISS.SI-ID 31325485]
178. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Development and morphological characteristics of Lunan stone forests (South China karst). V: Geociencias' 2011 : memorias : trabajos y resumenes. IV Convencíon Cubana de Ciencias de la Tierra, 4 al 8 de abril, La Habana, Cuba. La Habana: Sociedad Cubana de Geología, [2011?]. ISBN 978-959-7117-30-8. [COBISS.SI-ID 33895469]
179. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Karstification in breccia and flysch (Mount Nannos, Slovenia). V: POLK, Jason S. (ur.), NORTH, Leslie A. (ur.). Karst : hydrogeology & ecosystems : conference proceedings. 2011 International Conference on Karst Hydrogeology and Ecosystems, Bowling Green, 8-10 June 2011. Bowling Green: Hoffman Environmental Research Institute, Department of Geography and Geology, Western Kentucky University, cop. 2011. Str. 96-97. [COBISS.SI-ID 33813549]
180. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, LIU, Hong. Karstology in challenge of development in Yunnan. V: VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša (ur.). One hundred years of modern China. Ljubljana: Department of Asian and African Studies, Faculty of Arts, University of Ljubljana, [2011?]. Str. 35-36. http://www.uni-aas.si/sites/uni-aas.si/files/abstract_Tadej_Slabe_urejen_01.pdf. [COBISS.SI-ID 33199917]
181. DEBEVEC, Bogdan, DROLE, Franjo, KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej, PAHOR, Marko, PRELOVŠEK, Mitja, SEMEJA, Aleš, SLABE, Tadej. Proposal for the "Heaven's cave" (Phong Nha-Ke Bang national park, Vietnam) adaptation for tourist purposes. V: ŠEBELA, Stanka (ur.). Guide book and abstracts. International Congress on "Scientific Research in Show Caves", 13th to 15th September 2012, Postojna. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2012. Str. 22. [COBISS.SI-ID 34674733]
182. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Kraški pojavi, razkriti med gradnjo avtoceste na nizkem krasu Dolenjske. V: Zbornik povzetkov referatov. 11. slovenski kongres o cestah in prometu, Portorož, 24.-25. oktobra 2012. Ljubljana: DRC - Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2012. Str. 212. ISBN 978-961-6527-23-1. [COBISS.SI-ID 34829613]
183. KNEZ, Martin. Planning traffic roads crossing karst. V: The International Workshop on Methods of Karst Hydrogeological Investigation and Aquifer Vulnerability Mapping, Yunnan, China, 2013.6.24-2013.6.25, Kunming. The International Workshop on Methods of Karst Hydrogeological Investigation and Aquifer Vulnerability Mapping, Yunnan, China, 2013.6.24-2013.6.25, Kunming. [Kunming: Yunnan University, 2013]. Str. 69-87, ilustr. [COBISS.SI-ID 36955693]
184. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, URUSHIBARA-YOSHINO, Kazuko. New researches at coral Minamidaito Island (Nansei Archipelago, Southeast Japan). Memorias de Geociencias. 2013, str. 292, ilustr. ISSN 2307-499X. [COBISS.SI-ID 36571949]
185. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Motorways and railways on karst : planning - supervision - monitoring. V: The International Conference of the Development Challenges in the Karst Area, 25.11.2014-26.11.2014, Kunming. The International Conference of the Development Challenges in the Karst Area, 25.11.2014-26.11.2014, Kunming. [Kunming: Yunnan University, 2014]. Str. 1-67, ilustr. [COBISS.SI-ID 37837869]
186. ŠEGINA, Ela, BENAC, Čedomir, KNEZ, Martin. Fluviokarst forms : examples from the island Krk (Croatia). V: ROŽIČ, Boštjan (ur.), VERBOVŠEK, Timotej (ur.), VRABEC, Mirijam (ur.). Povzetki in ekskurzije = Abstracts and field trips. 4. slovenski geološki kongres, Ankaran, 8.-10. oktober 2014. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, 2014. Str. 67-68. ISBN 978-961-90532-9-4. [COBISS.SI-ID 38015277]
187. KNEZ, Martin, HONG, L., SLABE, Tadej. Striped karen on Snake Mountain above Kunming (Yunnan, China). V: Proceedings. 5th International Symposium on Karst, 14th-16th October 2014, Malaga, Spain. [Malaga: s. n.], 2014. Str. 92. [COBISS.SI-ID 37755693]
188. URUSHIBARA-YOSHINO, Kazuko, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Lithology, rock relief and karst development in coral Minamidaito island (Nansei archipelago, southeast Japan). V: Programme & abstracts. 4th International Symposium Karst Geosites, Conservation, Protection, Fruition, 30-31 May/1-2 June 2014, Cava Sant' Anna, Favignana (Tp), Italy. [Favignana: s. n., 2014]. Str. 30. [COBISS.SI-ID 37185581]
189. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Laboratory modeling of cave development and rock relief on plaster. V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), MIHEVC, Andrej (ur.), GOSTINČAR, Petra (ur.). Caves - exploration and studies : program & excursions & UIS & abstracts. Postojna: Karst Research Institute, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2015. Str. 122-123. ISBN 978-961-254-808-7. [COBISS.SI-ID 38600237]
190. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Development challenges on Slovene karst : knowledge about karst surface and its understanding as base for sustainable planning. V: The sustainable development in karst areas. [Kunming: Yunnan University, 2015]. Str. 1-39, ilustr. [COBISS.SI-ID 39158317]
191. KNEZ, Martin, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej. 5th European railway corridor crosses classical karst, Slovenia. V: 35th International Geological Congress Abstracts. [S. l.]: AGI, 2016. http://www.americangeosciences.org/sites/default/files/igc/3166.pdf. [COBISS.SI-ID 40916013]
192. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Shilin Stone Forests, Yunnan, China. V: 35th International Geological Congress Abstracts. [S. l.]: AGI, 2016. http://www.americangeosciences.org/sites/default/files/igc/3167.pdf. [COBISS.SI-ID 40916269]
193. KNEZ, Martin, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej. Development challenges on karst = Razvojni izzivi na krasu. V: GOSTINČAR, Petra (ur.). Milestones and challenges in karstology : abstracts & guide book = Mejniki in izzivi v krasoslovju : povzetki & vodnik. 25th International Karstological School "Classical Karst", Postojna, 2017 = 25. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", Postojna, 2017. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. Str. 32. ISBN 978-961-05-0004-9. [COBISS.SI-ID 41743149]
194. KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, KOGOVŠEK, Blaž. Hydrogeological research on future railway route crossing the Classical Karst (Slovenia). V: Abstract book. [Daejeon: International Association of Hydrogeologists, 2018]. Str. 478. [COBISS.SI-ID 43647533]
195. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Cave Škocjanske Jame, the important monument in the classical karst region on UNESCO's list of natural and cultural world heritage sites. V: Dentro & fuori la montagna = Inside & outside the mountain : geositi carsici = karst geosites : tutela e fruizione = protection and fruition : program & abstracts : 4a edizione, Custonaci (TP), Riserva Naturale Orientata Zingaro, 7-10 Giugno 2018. International Symposium Dentro & Fuori la Montagna, Geositi Carstici: Protezione e Fruizione, 4a edizione, Custonaci (TP), Riserva Naturale Orientata Zingaro, 7-10 Giugno 2018. [Ragusa: CIRS, 2018]. Str. 27-29, ilustr. [COBISS.SI-ID 43199277]
196. KNEZ, Martin, RUGGIERI, Rosario, SLABE, Tadej. Development, shape and geology of karren above Custonaci. V: Dentro & fuori la montagna = Inside & outside the mountain : geositi carsici = karst geosites : tutela e fruizione = protection and fruition : program & abstracts : 4a edizione, Custonaci (TP), Riserva Naturale Orientata Zingaro, 7-10 Giugno 2018. International Symposium Dentro & Fuori la Montagna, Geositi Carstici: Protezione e Fruizione, 4a edizione, Custonaci (TP), Riserva Naturale Orientata Zingaro, 7-10 Giugno 2018. [Ragusa: CIRS, 2018]. Str. 25-26, ilustr. [COBISS.SI-ID 43199021]
197. KNEZ, Martin, RUGGIERI, Rosario, SLABE, Tadej. Karren above Custonaci (Sicily, Italy). V: The European Bi-annual Conference on the Hydrogeology of Karst and Carbonate Reservoirs, 2-6 Jul. 2018, Besançon, France. Eurokarst 2018, The European Conference on Karst Hydrogeology and Carbonate Reservoirs, 2-6 July 2018, Besançon, France. [S. l.: s. n., 2018]. Str. 98. http://www.eurokarst.org/wp-content/uploads/2016/07/Proceedings_Eurokarst2018.pdf. [COBISS.SI-ID 43545389]
198. KNEZ, Martin, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej. Doctoral Degree Program in Karstology. V: Resources for future generations : RFG 2018 : an IUGS event. [Vancouver: s. n., 2018]. 1 str. [COBISS.SI-ID 43267117]
199. ČERU, Teja, ŠEGINA, Ela, KNEZ, Martin, BENAC, Čedomir, DOLENEC, Matej, GOSAR, Andrej. Uporaba georadarja pri raziskavah brezstropih jam = application of ground penetrating radar for unroofed caves detection. V: NOVAK, Matevž, RMAN, Nina. Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 5. slovenski geološki kongres, Velenje, 3.-5. 10. 2018. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije, 2018. Str. 37. ISBN 978-961-6498-60-9. [COBISS.SI-ID 1432414]
200. TRAJANOVA, Mirka, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Zakrasevanje marmorja iz Gorno - Altajske regije (Ruska federacija) = Karstification of marble from the Gorny - Altai region (Russian Federation). V: NOVAK, Matevž, RMAN, Nina. Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 5. slovenski geološki kongres, Velenje, 3.-5. 10. 2018. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije, 2018. Str. 86. ISBN 978-961-6498-60-9. [COBISS.SI-ID 2848085]
201. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Classical Karst (Slovenia), its principal characteristics and geology : Martin Knez, Tadej Slabe. V: Trabajos y resumenes. VIII Convención de Ciencias de la Tierra, 1 al 5 de abril, La Habana, Cuba, XIII Congreso de Geología. La Habana: Sociedad Cubana de Geología, [2019]. Str. 113. Memorias de geociencias. ISSN 2307-499X. [COBISS.SI-ID 44585261]
202. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin. Karstology in the Classical Karst : Tadej Slabe, Martin Knez. V: Trabajos y resumenes. VIII Convención de Ciencias de la Tierra, 1 al 5 de abril, La Habana, Cuba, XIII Congreso de Geología. La Habana: Sociedad Cubana de Geología, [2019]. Str. 115. Memorias de geociencias. ISSN 2307-499X. [COBISS.SI-ID 44585517]
203. GUTIÉRREZ DOMECH, Roberto, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Shaping of rock surface below dense tropical vegetation (Felo Pérez Mogote, Viñales, Pinar del Rio, Cuba) : Manuel Roberto Gutiérrez Domech, Martin Knez, Tadej Slabe. V: Trabajos y resumenes. VIII Convención de Ciencias de la Tierra, 1 al 5 de abril, La Habana, Cuba, XIII Congreso de Geología. La Habana: Sociedad Cubana de Geología, [2019]. Str. 129. Memorias de geociencias. ISSN 2307-499X. [COBISS.SI-ID 44585773]
204. KNEZ, Martin, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej. Doctoral study of karstology, the only such programme in the world : (UNESCO Chair on karst education, Slovenia). V: 4th International Symposium and Field Workshop Living with Landscapes : "Adaptation with desert and coastal landscapes" : program and abstracts : ISLL - 4 : Dahab, South Sinai, Egypt, 1-5 November 2020. [S. l.: s. n., 2020]. Str. 53. [COBISS.SI-ID 43600643]
205. KNEZ, Martin, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej. Fifth European Railway Corridor crosses Classical Karst, Slovenia. V: 4th International Symposium and Field Workshop Living with Landscapes : "Adaptation with desert and coastal landscapes" : program and abstracts : ISLL - 4 : Dahab, South Sinai, Egypt, 1-5 November 2020. [S. l.: s. n., 2020]. Str. 54. [COBISS.SI-ID 43601155]
206. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Principal characteristics and geology of Classical Karst (Slovenia). V: 4th International Symposium and Field Workshop Living with Landscapes : "Adaptation with desert and coastal landscapes" : program and abstracts : ISLL - 4 : Dahab, South Sinai, Egypt, 1-5 November 2020. [S. l.: s. n., 2020]. Str. 47. [COBISS.SI-ID 43600387]
207. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Shilin stone forests, Yunnan, China. V: 4th International Symposium and Field Workshop Living with Landscapes : "Adaptation with desert and coastal landscapes" : program and abstracts : ISLL - 4 : Dahab, South Sinai, Egypt, 1-5 November 2020. [S. l.: s. n., 2020]. Str. 55. [COBISS.SI-ID 43601411]
208. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, GUTIÉRREZ DOMECH, Roberto. Lithomorphogenesis of karst surface - karren = Litomorfogeneza kraškega površja - žlebiči. V: BLATNIK, Matej (ur.), et al. Regional karstology - local and general aspects : [within international year of caves and karst] : abstracts & guide book : 28th International Karstological School "Classical Karst" = Regionalno krasoslovje - splošni in lokalni vidik : [ob mednarnodnem [!] letu jam in krasa] : povzetki & vodnik : 28. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras" : Postojna, 2021. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. Str. 100. ISBN 978-961-05-0561-7. [COBISS.SI-ID 70545923]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

209. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Origin and development of an old alpine cave. V: et al. 6th International Karstological School, Classical Karst : guide-booklet for the excursions and abstracts of the papers, Trenta, June - July 1998 : alpine karst. [Postojna]: Karst research Institute ZRC SAZU, 1998. Str. [12]. [COBISS.SI-ID 9622829]
210. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Jame brez stropa so pomembna oblika na kraškem površju: s krasoslovnega nadzora gradnje avtocest na krasu. V: 5. slovenski kongres o cestah in prometu, Bled, 25.-27. oktobra 2000. 5. slovenski kongres o cestah in prometu = 5th Slovenian Road and Transportation Congress, Bled, 25. - 27. oktobra 2000. Ljubljana: Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2000. 1 el. optični disk (cd rom). ISBN 961-90709-2-5. [COBISS.SI-ID 17089581]
211. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Jame brez stropa so pomembna oblika na kraškem površju: s krasoslovnega nadzora gradnje avtocest na krasu. V: GOSTINČAR, Andreja (ur.). Zbornik povzetkov referatov. 5. slovenski kongres o cestah in prometu, Bled, 25.-27. oktobra 2000. Ljubljana: Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2000. Str. 29. ISBN 961-90709-1-7. [COBISS.SI-ID 16770349]
212. KNEZ, Martin, ŠEBELA, Stanka. Suggestion for some examples of geological heritage, Škocjanske jame caves and Postojnska jama cave system. V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.). The use of modern technologies in the development of caves for tourism : 4th International ISCA Congress : excursions guide book & abstracts : Postojna, 21-27 October 2002, Slovenija. Postojna: Postojnska jama, turizem: Karst Research Institute ZRC SAZU, 2002. Str. 37. [COBISS.SI-ID 20157229]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

213. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. National report for Slovenia. V: COST action 65 : hydrogeological aspects of groundwater protection in karstic areas : final report. Luxembourg: European commission, 1995. Str. 247-260. ISBN 92-827-4682-8. [COBISS.SI-ID 3716653]
214. KNEZ, Martin. Slovenski kras in kalcit. V: Granat : minerali, poldragi in dragi kamni. [Begunje]: Galerija Avsenik, [1995?]. Str. 21-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 3062061]
215. KRANJC, Andrej, KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, KOGOVŠEK, Janja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Typical karst area - Skocjanske jame, Slovenia. V: DAOXIAN, Yuan (ur.), ZAIHUA, Liu (ur.). Global karst correlation : UNESCO/IUGS Project 299 : Geology, climate, hydrology and karst formation (1990-1994) : final report. Beijing [etc.]: Science Press [etc.], 1998. Str. 209-227, ilustr. ISBN 7-03-006837-8. [COBISS.SI-ID 8707117]
216. CHUXING, Huang, KNEZ, Martin, LIU, Hong, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. The Lunan stone forests. V: et al. South China karst I. Ljubljana: Založba ZRC, 1998. Str. 18-29, ilustr. Zbirka ZRC, 19. ISBN 961-6182-68-4. [COBISS.SI-ID 9790253]
217. KNEZ, Martin. Lithologic properties of the three Lunan stone forest (Shilin, Naigu and Lao Hei Gin). V: et al. South China karst I. Ljubljana: Založba ZRC, 1998. Str. 30-43, ilustr. Zbirka ZRC, 19. ISBN 961-6182-68-4. [COBISS.SI-ID 9778221]
218. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, SLABE, Tadej. Jiuxiang. V: et al. South China karst I. Ljubljana: Založba ZRC, 1998. Str. 113-121, ilustr. Zbirka ZRC, 19. ISBN 961-6182-68-4. [COBISS.SI-ID 9783597]
219. KNEZ, Martin. Grotte de Škocjanske jame. V: DROBNE, Katica (ur.). De la mer Adriatique aux Alpes Juliennes (Italie nord-orient et Slovenie occidentale) - un percours geologique sans frontieres. Ljubljana: Znanstveno raziskovalni center SAZU; Trieste: Dipartimento di scienze geologiche, ambientali e marine, Università, 2003. Str. 41-43, ilustr. ISBN 961-6500-07-4. [COBISS.SI-ID 21394733]
220. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Highways on karst. V: GUNN, John (ur.). Encyclopedia of caves and karst science. New York; London: Fitzroy Dearborn, 2004. Str. 419-420, ilustr. ISBN 1-57958-399-7. [COBISS.SI-ID 21899565]
221. KNEZ, Martin. Geološke razmere v katastrskih občinah Divača, Volčji Grad in Račice kot eden temeljev za način izrabe prostora = Geological conditions in the cadastral municipalities of Divača, Volčji Grad and Račice as one of the essential elements determining land use. V: MIHEVC, Andrej (ur.). Kras : voda in življenje v kamniti pokrajini = water and life in a rocky landscape. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005. Str. 29-36, ilustr., zvd. Projekt Aquadapt. ISBN 961-6568-07-8. [COBISS.SI-ID 24609069]
222. KNEZ, Martin, ŠEBELA, Stanka, GABROVŠEK, Franci. Geološke osnove ter jame. Geološke razmere na področju Udin boršta. Tektonski položaj Udin boršta. Jame v Udin borštu. V: KRANJC, Andrej (ur.). Kraške kulturne pokrajine : edinstveni odnos med človekom in kraškim svetom = Karstic cultural landscapes = architecture of a unique relationship people - territory. Udin boršt. Montebelluna: Museo di Storia Naturale e Archeologia, 2005. Str. 9-24, ilustr., zvd. ISBN 88-901411-2-3. [COBISS.SI-ID 24570413]
223. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Caves and sinkholes in motorway construction, Slovenia : case study 3. V: WALTHAM, Tony, BELL, Fred, CULSHAW, Martin. Sinkholes and subsidence : karst and cavernous rocks in engineering and construction. Berlin [etc.]: Springer: Praxis, cop. 2005. Str. 283-288, ilustr. Springer-Praxis books in geophysical sciences. ISBN 3-540-20725-2. [COBISS.SI-ID 23421741]
224. KNEZ, Martin. Geologic characteristics of Slovenia. V: URUSHIBARA-YOSHINO, Kazuko (ur.). Changing social conditions and their impacts on the geoecology : transhumance regions of Romania and Slovenia : Grant-in Aid for Scientific Research (B), 2003-2005. Tokyo: Department of Geography, Hosei University, 2006. Str. 126-132, ilustr. [COBISS.SI-ID 25404205]
225. KNEZ, Martin. Geologic characteristics of the Kras plateau. V: URUSHIBARA-YOSHINO, Kazuko (ur.). Changing social conditions and their impacts on the geoecology : transhumance regions of Romania and Slovenia : Grant-in Aid for Scientific Research (B), 2003-2005. Tokyo: Department of Geography, Hosei University, 2006. Str. 133-147, ilustr. [COBISS.SI-ID 25404461]
226. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Krasoslovna spremljava gradnje, raziskave ter načrtovanja avtocest prek slovenskega krasa. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 9-22, ilustr., zvd. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 27570477]
227. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Jame brez stropa - osrednje odkritje med Čebulovico in Danami. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 23-36, ilustr., zvd. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 27570733]
228. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Velika prevotljenost med Danami in Fernetiči razkriva raznovrstnost oblikovanja našega krasa. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 37-44, ilustr., zvd. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 27570989]
229. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Kraški pojavi, ki so bibli odkriti pri gradnji avtoceste med Divačo in Kozino. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 45-52, ilustr., zvd. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 27571245]
230. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Jame brez stropa pri Kozini in njihovo razpoznavanje na kraškem površju. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 53-60, ilustr. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 27571501]
231. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Razvoj in zakraselost kraškega vodonosnika, razkrita med Klancem in Črnim Kalom. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 61-70, ilustr., zvd. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 27571757]
232. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Dolenjski kras, razkrit med Bičem in Korenitko. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 71-78, ilustr., zvd. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 27577389]
233. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Podtalni kamniti gozdovi in drugi kraški pojavi med Hrastjem in Lešnico. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 79-88, ilustr., zvd. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 27577645]
234. KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, SLABE, Tadej. Kraški pojavi med Vipavo in Selom. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 89-94, ilustr., zvd. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 27577901]
235. KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej. Kras v breči Rebrnic v Vipavski dolini. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 95-110, ilustr., zvd. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 27578157]
236. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej. Krasoslovne raziskave za izdelavo idejnega projekta avtocestnega odseka Vič-Hrastje, pododsek Ponikve-Hrastje, varianta Sv. Ana. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 111-126, ilustr., zvd., graf. prikazi. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 27578413]
237. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Kamniti gozd pri Trebnjem. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 127-134, ilustr. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 27578669]
238. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Jame brez stropa so pomembna sled razvoja krasa. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 135-142, ilustr. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 27578925]
239. BOSÁK, Pavel, KNEZ, Martin, PRUNER, Petr, SLABE, Tadej. Paleomagnetne raziskave jame brez stropa pri Kozini. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 185-194, ilustr., zvd., graf. prikazi. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 27580205]
240. KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Človek in kras. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Kras : [trajnostni razvoj kraške pokrajine]. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. Str. 39-44, ilustr. ISBN 978-961-254-096-8. [COBISS.SI-ID 29373485]
241. KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej. Kras = Karst. V: PLENIČAR, Mario (ur.), et al. Geologija Slovenije = The geology of Slovenia. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije, 2009. Str. 563-574, ilustr. ISBN 978-961-6498-24-1, ISBN 978-961-6498-26-5. [COBISS.SI-ID 32258093]
242. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Lithological characteristics, shape and rock relief of the Lunan stone forest. V: GINÉS, Ángel (ur.), et al. Karst rock features : karren sculpturing. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2009. Str. 439-452, ilustr. Carsologica, 9. ISBN 978-961-254-161-3, ISBN 978-961-05-0296-8. [COBISS.SI-ID 30962477]
243. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Cave preservation during motorway construction in Slovenia. V: PRELOVŠEK, Mitja (ur.), ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.). Pressures and protection of the underground karst : cases from Slovenia and Croatia = Pritiski in varovanje podzemnega krasa : primeri iz Slovenije in Hrvaške = Pritisci i zaštita podzemnog krša : primjeri iz Slovenije i Hrvatske. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU: = Karst Research Institute ZRC SAZU, 2011. Str. 83-92, ilustr. ISBN 978-961-254-285-6, ISBN 978-961-05-0311-8. [COBISS.SI-ID 32912941]
244. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. The shape and rock relief of pillars in Naigu Stone Forest. V: KNEZ, Martin (ur.), et al. South China karst II. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC publishing, 2011. Str. 9-17, ilustr. Carsologica, 12. ISBN 978-961-254-241-2, ISBN 978-961-05-0321-7. [COBISS.SI-ID 32448045]
245. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Lithological and morphological characteristics and rock relief of the Lao Hei Gin stone forest. V: KNEZ, Martin (ur.), et al. South China karst II. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC publishing, 2011. Str. 19-26, ilustr. Carsologica, 12. ISBN 978-961-254-241-2, ISBN 978-961-05-0321-7. [COBISS.SI-ID 32448301]
246. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Lithology, the shape and rock relief of the pillars in the Pu Chao Chun stone forest. V: KNEZ, Martin (ur.), et al. South China karst II. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC publishing, 2011. Str. 27-34, ilustr. Carsologica, 12. ISBN 978-961-254-241-2, ISBN 978-961-05-0321-7. [COBISS.SI-ID 32448557]
247. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Shilin - the formation of stone forests in various rock. V: KNEZ, Martin (ur.), et al. South China karst II. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC publishing, 2011. Str. 35-48, ilustr. Carsologica, 12. ISBN 978-961-254-241-2, ISBN 978-961-05-0321-7. [COBISS.SI-ID 32448813]
248. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Karren of the Mushroom Mountain (Junzi Shan) in the Eastern Yunnan Ridge, a karstological and tourist attraction. V: KNEZ, Martin (ur.), et al. South China karst II. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC publishing, 2011. Str. 49-60, ilustr. Carsologica, 12. ISBN 978-961-254-241-2, ISBN 978-961-05-0321-7. [COBISS.SI-ID 32464685]
249. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, LIU, Hong, SLABE, Tadej, PETRIČ, Metka. The Shuilian cave in the upper region of the Chang Jiang river. V: KNEZ, Martin (ur.), et al. South China karst II. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC publishing, 2011. Str. 125-137, ilustr. Carsologica, 12. ISBN 978-961-254-241-2, ISBN 978-961-05-0321-7. [COBISS.SI-ID 32467757]
250. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Stone forests and their rock relief. V: SHRODER, John F. (ur.). Treatise on geomorphology. 1st ed. San Diego: Academic Press: Elsevier, 2013. Vol. 6, str. 139-156, ilustr. ISBN 978-01-2374-7-396, ISBN 01-2374-7-392, ISBN 978-0-08-088522-3. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-374739-6.00124-X, DOI: 10.1016/978-0-12-374739-6.00124-X. [COBISS.SI-ID 35476781]
251. KNEZ, Martin, PRELOVŠEK, Mitja. The geological setting of Križna jama. V: PACHER, Martina (ur.), POHAR, Vida (ur.), RABEDER, Gernot (ur.). Križna jama : palaeontology, zoology and geology of Križna jama in Slovenia. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, cop. 2014. Str. 15-20, ilustr. Mitteilungen der Kommission für Quartärforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 21, = vol. 21. ISBN 978-3-7001-7672-5. [COBISS.SI-ID 37576237]
252. KNEZ, Martin, HONG, L., SLABE, Tadej. Stripped karen on Snake Mountain above Kunming (Yunnan, China). V: ANDREO NAVARRO, Bartolomé (ur.). Hydrogeological and environmental investigations in Karst systems. Heidelberg [etc.]: Springer, cop. 2015. Str. 589-597, ilustr. Environmental Earth Sciences, vol. 1. ISBN 978-3-642-17434-6. ISSN 1866-6280. [COBISS.SI-ID 37757229]
253. KNEZ, Martin. Geološke značilnosti župnije Dobrova. V: DOLINAR, Janez (ur.). Marija v leščevju : Dobrova pri Ljubljani. Ljubljana: Salve, 2015. Str. 39-60, ilustr. ISBN 978-961-211-822-8. [COBISS.SI-ID 39326253]
254. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša, ZUPAN HAJNA, Nadja. Development challenges in karst regions : sustainable land use planning in the karst of Slovenia. V: TROFIMOVA, Elena (ur.), SALOMON, Jean-Nöel (ur.). Preserving karst environments and karst caves : karst dynamics, environments, usage and restauration : towards an international karst preservation system. Stuttgart: Gebrüder Borntraeger, 2016. Str. 293-318. Zeitschrift für Geomorphologie, Supplementband, N. F., vol. 60, suppl. issue 2. ISSN 0372-8854, ISSN 0044-2798. https://www.schweizerbart.de/papers/zfg_suppl/detail/60/86496/Development_challenges_in_karst_regions_sustainable_land_use_planning_in_the_karst_of_Slovenia, DOI: 10.1127/zfg_suppl/2016/00309. [COBISS.SI-ID 40073261]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

255. ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej. Najpomembnejši minerali iz slovenskih kraških jam. V: FLORJANČIČ, Alojzij Pavel (ur.). 20. mednarodna razstava mineralov, fosilov in nakita = 20th international exhibition of minerals, fossils and jewels : Tržič, Slovenija, 9. in 10. maj 1992 : [katalog]. Tržič: Društvo prijateljev mineralov in fosilov, 1992. Str. 13-24. [COBISS.SI-ID 5679661]
256. KNEZ, Martin. The Tertiary. V: KRANJC, Andrej (ur.), KRANJC, Andrej. Kras : Slovene classical karst. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1997. Str. 34-41, ilustr. ISBN 961-6182-42-0. [COBISS.SI-ID 5697325]
257. KNEZ, Martin. Kamnine na krasu. Terciar. V: LIKAR, Vojislav (ur.), et al. Kras : pokrajina, življenje, ljudje. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1999. Str. 25-41, ilustr. ISBN 961-6182-93-5. [COBISS.SI-ID 13580333]
258. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Foundations of karstology. Foundations of karst geology and geomorphology : some examples of karst phenomena discovered during the construction of motorway sections crossing Slovene karst. V: Učno gradivo = Study material. Postojna: Znanstveno raziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa; V Novi Gorici: Fakulteta za podiplomski študij, Podipl. program Krasoslovje, 2006. [COBISS.SI-ID 26182445]
259. KNEZ, Martin. Foundations of karstology. Foundations of karst geology : (genesis and distribution of sedimentary rocks, Carbonate rocks). V: Učno gradivo = Study material. Postojna: Znanstveno raziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa; V Novi Gorici: Fakulteta za podiplomski študij, Podipl. program Krasoslovje, 2006. Str. 1-69, ilustr. [COBISS.SI-ID 26181933]
260. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Foundations of karstology. Foundations of karst geology and geomorphology : some examples of karst phenomena discovered during the construction of motorway sections crossing Slovene karst. V: Učno gradivo 2 = Study material. Postojna: Znanstveno raziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa; Nova Gorica: Univ., Fak. za podiplomski študij, Podipl. program Krasoslovje, 2007. [COBISS.SI-ID 26719277]
261. KNEZ, Martin. Foundations of karstology. Foundations of karst geology : (genesis and distribution of sedimentary rocks, Carbonate rocks). V: Učno gradivo 2 = Study material. Postojna: Znanstveno raziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa; Nova Gorica: Univ., Fak. za podiplomski študij, Podipl. program Krasoslovje, 2007. Str. 1-69, ilustr. [COBISS.SI-ID 26718765]
262. KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja, OTONIČAR, Bojan, RAVBAR, Nataša, PERNE, Matija, TURK, Janez. Pokrajina. V: SIMČIČ, Ivan (ur.). Občina Ilirska Bistrica : monografija. Ilirska Bistrica: Občina, 2011. Str. [16]-31, ilustr. ISBN 978-961-92853-0-5. [COBISS.SI-ID 32918573]
263. KNEZ, Martin. Ilirskobistriško skozi kamnine. V: SIMČIČ, Ivan (ur.). Občina Ilirska Bistrica : monografija. Ilirska Bistrica: Občina, 2011. Str. 18-19, ilustr. ISBN 978-961-92853-0-5. [COBISS.SI-ID 32872237]

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

264. KNEZ, Martin, HABIČ, Peter, SKET, Boris, FRIDL, Jerneja (kartograf, avtor). Postojnska jama. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1995, zv. 9: plo-ps, str. 177-179, ilustr. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 3057197]
265. KRANJC, Andrej, KNEZ, Martin. Škocjanske jame. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1999, zv. 13: š-t, str. 47-48. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 13314861]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

266. KNEZ, Martin. Tracer hydrology 97 : (A. Kranjc, Ed.) Proceedings of the 7th International Symposium on water tracing. A. A. Balkema, Rotterdam, Brookfield, 1997. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1997, let. 26, št. 2, str. 501-502. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 5747245]
267. MULEC, Janez, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, LIU, Hong. Exposition in Stone Forest National Park : international cooperation between Slovenia and China in research and development of Stone Forest UNESCO Global Geopark. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 48, št. 2, str. 255-256, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/7712/7190, DOI: 10.3986/ac.v48i2.7712. [COBISS.SI-ID 45576749]

1.20 Predgovor, spremna beseda

268. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Tristopetdeset novih jam in kamniti gozdovi, pomemben del slovenske naravne dediščine : predgovor. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 7. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 27601709]
269. KNEZ, Martin, ZHANG, Cheng, GROVES, Chris. Foreword. V: KNEZ, Martin (ur.). IGCP/SIDA 598 : environmental change and sustainability in karst systems (2011-2015). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstveno raziskovalni center SAZU, 2016. Letn. 45, št. 2, str. 105-106, ilustr. Acta carsologica, letn. 45, št. 2. ISBN 978-961-254-976-3. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/4783/4399, DOI: 10.3986/ac.v45i2.4783. [COBISS.SI-ID 41174317]
270. KNEZ, Martin. Supervisor's foreword. V: RUGGIERI, Rosario. Speleological and speleogenetic aspects of the Monti di Capo San Vito (Sicily) : influence of morphotectonic evolution : doctoral thesis accepted by the University of Nova Gorica, Slovenia. Cham [etc.]: Springer, cop. 2016. Str. ix-x. Springer theses. ISBN 978-3-319-21719-2, ISBN 978-3-319-21720-8. ISSN 2190-5053. [COBISS.SI-ID 39076909]
271. KNEZ, Martin, BENAC, Čedomir. Supervisors' foreword. V: ŠEGINA, Ela, KNEZ, Martin. Spatial analysis in karst geomorphology : an example from Krk Island, Croatia. Cham: Springer Nature, cop. 2021. Str. v. Springer theses. ISBN 978-3-030-61448-5. ISSN 2190-5053. [COBISS.SI-ID 43598083]

1.22 Intervju

272. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec). Slovenci v vietnamski jami : naši krasoslovci za razvoj ene najlepših jam v Aziji. Delo. [Tiskana izd.]. 12. jun. 2007, leto 49, št. 133, str. 4. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 26681645]
273. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec). Značilni dolenjski griček je skrival kamniti gozd : odkritje med gradnjo dolenjske avtoceste. Delo. [Tiskana izd.]. 18. okt. 2007, leto 49, št. 241, str. 4, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 27144493]
274. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec). Krasoslovje nujno tudi ob gradnji cest : na 70 kilometrih avtoceste, ki prečka kras, so odkrili več kot 350 novih jam. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 22. nov. 2007, leto 57, št. 269, str. 10. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 27349037]
275. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec). Od jame do jame v širni svet : kako bodo velika dela pri posodabljanju železniške povezave med severnim Jadranom in srednjo Evropo vplivala na Kras?. Primorske novice. 7.12.2007, 61, št. 282, str. 14-15, ilustr. ISSN 0350-4468. [COBISS.SI-ID 27441709]
276. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec), KOGOVŠEK, Janja (intervjuvanec). Avtocesta kot sondaža za krasoslovce : gradnja avtocest razkrila prek 350 novih jam. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 5. jan. 2008, leto 50, št. 3, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 27505965]
277. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec). Kraška skala je kot knjiga : izšla je ena temeljnih krasoslovnih knjig Kraške sklane oblike - oblikovanje škrapelj - "izjemen dosežek krasoslovcev s celega sveta". Notranjsko-kraške novice. 26. mar. 2010, str. 8, ilustr. ISSN 1854-5726. [COBISS.SI-ID 31325229]
278. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec). Skala na krasu je kot (zgodovinska) knjiga : na Inštitutu za raziskovanje krasa so predstavili knjigo o oblikovanju škrapelj - 49 avtorjev z vsega sveta. Primorske novice. 23. mar. 2010, str., ilustr. ISSN 0350-4468. [COBISS.SI-ID 31324973]

1.25 Drugi sestavni deli

279. KNEZ, Martin. 30. svetovni geološki kongres (Peking, Kitajska, 4.-14. avgust 1996). Annales : anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin. [Tiskana izd.]. 1996, let. 6, št. 9, str. 284-285. ISSN 0353-8281. [COBISS.SI-ID 4541229]
280. KNEZ, Martin. Jubilejna speleološka šola o arktičnem krasu v Sudetih. Annales : anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin. [Tiskana izd.]. 1996, let. 6, št. 9, str. 270-271. ISSN 0353-8281. [COBISS.SI-ID 4534573]
281. KNEZ, Martin. Udeležili smo se prvega kongresa hrvaških geologov. Annales : anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin. [Tiskana izd.]. 1996, let. 6, št. 9, str. 269-270. ISSN 0353-8281. [COBISS.SI-ID 4533293]
282. KNEZ, Martin. 15. speleološka šola na Poljskem. Naše jame : glasilo Jamarske zveze Slovenije. 1996, let. 37, str. 139-140. ISSN 0547-311X. [COBISS.SI-ID 4526893]
283. KNEZ, Martin. XV. speleološka šola na Poljskem. Naše jame : glasilo Jamarske zveze Slovenije. 1996, 38, str. 139-140. ISSN 0547-311X. [COBISS.SI-ID 125022]
284. KNEZ, Martin. Prvi hrvaški geološki kongres. Obvestila Slovenskega geološkega društva. 1996, št. 26, str. 19-20. ISSN 1318-8356. [COBISS.SI-ID 4556077]
285. KNEZ, Martin. Jubilejna XV. poljska speleološka šola. Obvestila Slovenskega geološkega društva. 1996, št. 26, str. 23-24. ISSN 1318-8356. [COBISS.SI-ID 4557357]
286. KNEZ, Martin. Regionalna geografska konferenca Latinskoameriških in Karibskih dežel. Obvestila Slovenskega geološkega društva. 1996, št. 26, str. 21. ISSN 1318-8356. [COBISS.SI-ID 4556589]
287. KNEZ, Martin. Kamnine na krasu, metode za razumevanje. V: et al. Terensko spoznavanje krasa in okoljskih problemov za potrebe pouka geografije : program strokovnega spopolnjevanja učiteljev geografije, Postojna, 10.-12. april 1997. Postojna: ZRC SAZU Inštitut za raziskovanje krasa, 1997. Str. [46-50]. [COBISS.SI-ID 5638445]
288. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Južnokitajski kras: litološke značilnosti in skalni relief Lunanskih kamnitih gozdov. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2000, letn. 29, št. 1, str. 229-230. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 15354669]
289. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Južnokitajski kras: litološke značilnosti in skalni relief Lunanskih kamnitih gozdov. Acta carsologica. [Spletna izd.]. 2000, letn. 29, št. 1. ISSN 1580-2612. http://www.zrc-sazu.si/izrk/carsolog.htm. [COBISS.SI-ID 15355181]
290. KNEZ, Martin. Škocjanske jame caves. Geology of Škocjanske jame. V: GABROVŠEK, Franci. Evolution of karst : from prekarst to cessation : programme and guide booklet for the excursions, September, 17th-21st, 2002. Postojna: Karst Research Institute ZRC SAZU, 2002. Str. 3-4. [COBISS.SI-ID 20032301]
291. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KOGOVŠEK, Janja (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec). Kras do Pekinga : slovenski krasoslovci na kitajskem terenu. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 2. dec. 2006, leto 48, št. 279, str. 22, fotogr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 25873965]
292. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec), KOGOVŠEK, Janja (intervjuvanec). Kako omiliti akutno pomanjkanje vode? : naši krasoslovci na jugozahodu Kitajske. Delo. [Tiskana izd.]. 10. maja 2012, leto 54, št. 106, str. 16, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 34147885]
293. PETRIČ, Metka, GABROVŠEK, Franci, PRELOVŠEK, Mitja, KNEZ, Martin. Hydrogeological research on future railway route crossing the Classical Karst (Slovenia). V: JIANG, Zhongcheng (ur.), et al. IGCP661 : processes, cycle, and sustainability of the critical zone in Karst systems (2017-2021) : newsletter 2018. [Postojna]: International Research Center on Karst, UNESCO etc., 2018. Str. 68-69. [COBISS.SI-ID 44399149]
294. KNEZ, Martin, RUGGIERI, Rosario, SLABE, Tadej. Karrenabove [!] Custonaci. V: JIANG, Zhongcheng (ur.), et al. IGCP661 : processes, cycle, and sustainability of the critical zone in Karst systems (2017-2021) : newsletter 2018. [Postojna]: International Research Center on Karst, UNESCO etc., 2018. Str. 70-71. [COBISS.SI-ID 44399661]
295. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, URUSHIBARA-YOSHINO, Kazuko. Karst processes in Minamidaito Island in the Nansei Archipelago, Southwest Japan. V: JIANG, Zhongcheng (ur.), et al. IGCP661 : processes, cycle, and sustainability of the critical zone in Karst systems (2017-2021) : newsletter 2018. [Postojna]: International Research Center on Karst, UNESCO etc., 2018. Str. 72. [COBISS.SI-ID 44399917]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

296. KNEZ, Martin. Vpliv lezik na razvoj kraških jam : (primer Velike doline, Škocjanske jame). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1996. 186 str., ilustr. Zbirka ZRC, 14. ISBN 961-6182-12-9. [COBISS.SI-ID 60293888]
297. CULVER, David C., DEBEVEC, Bogdan, KNEZ, Martin, KOVAČIČ, Gregor, KRANJC, Andrej, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SEMEJA, Aleš, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 2, Gradnja, turizem, ekologija, varovanje = Karstology and development challenges on karst. 2, Construction, tourism, ecology, protection. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2012. 199 str., ilustr. Carsologica, 14. ISBN 978-961-254-340-2, ISBN 978-961-05-0333-0. ISSN 1854-2964. DOI: 10.3986/9789610503330. [COBISS.SI-ID 259195648]
298. KNEZ, Martin (avtor, ilustrator), GABROVŠEK, Franci (urednik). Paleoekološke značilnosti apnencev v okolici Škocjanskih jam. Ljubljana: Založba ZRC, 2014. Carsologica, e3. ISBN 978-961-254-690-8. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1152. [COBISS.SI-ID 273503744]
299. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin (avtor, urednik), KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka (avtor, urednik), PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej (avtor, urednik), ŠEBELA, Stanka (avtor, urednik), TURK, Janez, ZUPAN HAJNA, Nadja. The Beka-Ocizla cave system : karstological railway planning in Slovenia. Cham [etc.]: Springer, cop. 2015. X, 102 str., ilustr., zvd. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-04455-2, ISBN 978-3-319-04456-9. DOI: 10.1007/978-3-319-04456-9. [COBISS.SI-ID 56041570]
300. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin (avtor, urednik), KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka (avtor, urednik), PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej (avtor, urednik), ŠEBELA, Stanka (avtor, urednik), TURK, Janez, ZUPAN HAJNA, Nadja. The Beka-Ocizla cave system : karstological railway planning in Slovenia. [S. l.]: Springer, cop. 2015. ilustr. Cave and karst systems of the World. ISBN 978-3-319-04455-2, ISBN 978-3-319-04456-9. http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-04456-9, DOI: 10.1007/978-3-319-04456-9. [COBISS.SI-ID 37815597]
301. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, LIU, Hong, KNEZ, Martin (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst. Cham [etc.]: Springer, cop. 2016. XIII, 324 str., ilustr. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-21202-9. ISSN 2364-4591. DOI: 10.1007/978-3-319-21203-6. [COBISS.SI-ID 38828077]
302. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, LIU, Hong, KNEZ, Martin (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst. Cham: Springer, cop. 2016. XIII, 324 str., ilustr. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-21203-6, ISBN 978-3-319-21202-9. ISSN 2364-4605. http://www.springer.com/gp/book/9783319212029, DOI: 10.1007/978-3-319-21203-6. [COBISS.SI-ID 39082541]
303. BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst. Cham: Springer, cop. 2020. XII, 222 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. Advances in karst science. ISBN 978-3-030-26826-8. ISSN 2511-2066. DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 17912067]
304. BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst. Cham: Springer, cop. 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XII, 222 str.)). Advances in karst science (Online). ISBN 978-3-030-26827-5. ISSN 2511-2082. https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-26827-5, DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 19305731]

2.02 Strokovna monografija

305. KNEZ, Martin, ZUPAN HAJNA, Nadja, KRANJC, Andrej (urednik). Minerali v slovenskih kraških jamah = Minerals in the Slovene karst caves. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1992. 43 str., barvne fotogr. [COBISS.SI-ID 30162432]
306. ZORMAN, Tomaž (avtor, urednik, fotograf), ŠTURM, Samo (avtor, fotograf), DEBEVEC, Vanja (avtor, fotograf), PERIC, Borut (avtor, fotograf), PEČAR, Črt, KOREN, Brane, ZAGMAJSTER, Maja, KOSELJ, Klemen, MIHEVC, Andrej, KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej, TURK, Peter. Škocjan education trail guidebook. Škocjan: Park Škocjanske jame, 2003. 96 str., [1] zganj. zvd. pril., ilustr. ISBN 961-6490-01-X. [COBISS.SI-ID 124115712]

2.05 Drugo učno gradivo

307. KRANJC, Andrej, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej, PIPAN, Tanja, KNEZ, Martin. Terensko spoznavanje krasa in okoljskih problemov za potrebe pouka geografije : program strokovnega spopolnjevanja učiteljev geografije, Postojna, 10.-12. april 1997. Postojna: ZRC SAZU Inštitut za raziskovanje krasa, 1997. [50] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3322978]
308. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, ŠEBELA, Stanka, PRELOVŠEK, Mitja, PETRIČ, Metka, MULEC, Janez, GABROVŠEK, Franci. Krasoslovje v razvojnih izzivih : (skripta) : UNG-Fakulteta za znanosti o okolju, študijsko leto 2016/17, zimski semester, 2. letnik - 2. stopnja Okolje. [S. l.]: [s. n.], 2016. 1 el. optični disk (CD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 40915501]

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

309. ZORMAN, Tomaž (avtor, urednik, fotograf), ŠTURM, Samo (avtor, urednik, fotograf), KRANJC, Darja, PERIC, Borut (avtor, fotograf), PEČAR, Črt, DEBEVEC, Vanja, KOREN, Brane, ZAGMAJSTER, Maja, OPARA, Bogdan, KOSELJ, Klemen, MIHEVC, Andrej, KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej, TURK, Peter. Begleitheft zum Lehrpfad Škocjan. Škocjan: Park Škocjanske jame, 2012. 156 str., [1] zganj. f. pril., ilustr. ISBN 978-961-6490-32-0. [COBISS.SI-ID 264674560]
310. ZORMAN, Tomaž (avtor, urednik, fotograf), ŠTURM, Samo (avtor, urednik, fotograf), KRANJC, Darja, PERIC, Borut (avtor, fotograf), PEČAR, Črt, DEBEVEC, Vanja, KOREN, Brane, ZAGMAJSTER, Maja, OPARA, Bogdan, KOSELJ, Klemen, MIHEVC, Andrej, KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej, TURK, Peter. Guida allʼitinerario didattico Škocjan. Škocjan: Park Škocjanske jame, 2012. 156 str., [1] zganj. f. pril., ilustr. ISBN 978-961-6490-31-3. [COBISS.SI-ID 264627712]
311. ZORMAN, Tomaž (avtor, urednik, fotograf), ŠTURM, Samo (avtor, urednik, fotograf), KRANJC, Darja, PERIC, Borut (avtor, fotograf), PEČAR, Črt, DEBEVEC, Vanja, KOREN, Brane, ZAGMAJSTER, Maja, OPARA, Bogdan, KOSELJ, Klemen, MIHEVC, Andrej, KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej, TURK, Peter. The Škocjan education trail guidebook. Škocjan: Škocjan Caves Park, 2012. 156 str., [1] zganj. f. pril., ilustr. ISBN 978-961-6490-30-6. [COBISS.SI-ID 264627456]
312. ZORMAN, Tomaž (avtor, urednik, fotograf), ŠTURM, Samo (avtor, urednik, fotograf), KRANJC, Darja, PERIC, Borut (avtor, fotograf), PEČAR, Črt, DEBEVEC, Vanja, KOREN, Brane, ZAGMAJSTER, Maja, OPARA, Bogdan, KOSELJ, Klemen, MIHEVC, Andrej, KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej, TURK, Peter. Vodnik po učni poti Škocjan. Škocjan: Park Škocjanske jame, 2012. 156 str., [1] zganj. f. pril., ilustr. ISBN 978-961-6490-29-0. [COBISS.SI-ID 264627200]

2.08 Doktorska disertacija

313. KNEZ, Martin. Vpliv sedimentoloških lastnosti karbonatnih kamnin v prežeti coni na razvoj jamskih rovov (Velika dolina, Škocjanske jame) : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Knez], 1995. 318 str., [10] f. pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 3831085]
314. ŠEGINA, Ela, KNEZ, Martin. Spatial analysis in karst geomorphology : an example from Krk Island, Croatia. Cham: Springer Nature, cop. 2021. XVII, 183 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. Springer theses. ISBN 978-3-030-61448-5. ISSN 2190-5053. DOI: 10.1007/978-3-030-61449-2. [COBISS.SI-ID 43598339]

2.09 Magistrsko delo

315. KNEZ, Martin. Paleoekološke značilnosti vremskih in kozinskih plasti v okolici Škocjanskih jam : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Knez], 1992. 175 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6395693]

2.11 Diplomsko delo

316. KNEZ, Martin. Paleogenski apnenci na južnem robu Pivške kotline. Ljubljana: [M. Knez], 1988. 64 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 6636333]
317. KNEZ, Martin. Paleogenske plasti pri železniški postaji Košana : diplomska naloga. Ljubljana: Univerza Edvarda Kardelja, FNT, VTOZD MOntanistika, 1989. 99 f., čb. fotogr. [COBISS.SI-ID 196958]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

318. MIHEVC, Andrej, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, DRAME, Leon, HAJNA, Jurij. Speleološki inventar Škocjanskih jam. Planina: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1998. 105 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9621549]
319. KOMPARE, Boris, ATANASOVA, Nataša, GRIESSLER BULC, Tjaša, CERAR, Uroš, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, PANJAN, Jože, PETRIČ, Metka, PINTAR, Marina, RODIČ, Primož. Analiza delovanja izbranega zadrževalnega objekta na kraškem terenu z meritvami količinskih in kakovostnih parametrov dotoka, iztoka in vpliva na okolje : razvojno raziskovalna naloga : prvo vmesno poročilo v letu 2000. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2000. 10 f. [COBISS.SI-ID 1237857]
320. KOMPARE, Boris, ATANASOVA, Nataša, GRIESSLER BULC, Tjaša, CERAR, Uroš, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, PANJAN, Jože, PETRIČ, Metka, PINTAR, Marina, RODIČ, Primož. Analiza delovanja izbranega zadrževalnega objekta na kraškem terenu z meritvami količinskih in kakovostnih parametrov dotoka, iztoka in vpliva na okolje: končno poročilo v letu 2001. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2001. 38 str. [COBISS.SI-ID 14267353]
321. KOMPARE, Boris, ATANASOVA, Nataša, GRIESSLER BULC, Tjaša, CERAR, Uroš, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, PANJAN, Jože, PETRIČ, Metka, PINTAR, Marina, RODIČ, Primož. Analiza delovanja izbranega zadrževalnega objekta na kraškem terenu z meritvami količinskih in kakovostnih parametrov dotoka, iztoka in vpliva na okolje : razvojno raziskovalna naloga : drugo vmesno poročilo v letu 2001. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2001. 9 f. [COBISS.SI-ID 18789933]
322. SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Krasoslovno speleološka spremljava v okviru varstva naravne dediščine na območju gradnje AC Klanec-Srmin (trasa in objekti od km 11,500 do km 19,500) : končno poročilo. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za raziskovanje krasa, november 2003. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 21885485]
323. SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Krasoslovno speleološka spremljava v okviru varstva naravne dediščine na območju gradnje AC Klanec-Srmin (predor Kastelec) : končno poročilo. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za raziskovanje krasa, november 2003. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 21885229]
324. OTONIČAR, Bojan, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, ZUPAN HAJNA, Nadja, PRELOVŠEK, Mitja, BOSÁK, Pavel, SKÁLA, Roman, PRUNER, Petr. Geološka spremljava v okviru naravne dediščine : krasoslovno-speleološke, paleontološke, stratigrafske in sedimentološke značilnosti na odseku AC Hrastje-Lešnica. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2006. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 34853421]
325. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, et al., LU, Qian (urednik), ZHANG, Cheng (urednik). Environmental change and sustainability in karst systems : newsletter. Guilin: Karst dynamics laboratory, 2011. III, 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 33843245]
326. KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez, ZUPAN HAJNA, Nadja. Geološko geomehanske raziskave in raziskave krasa za potrebe izdelave projektne dokumentacije za fazo PGD za drugi tir železniške proge Divača-Koper, odsek Divača-Črni Kal : poročilo s področja krasoslovja : zakraselosti med Divačo in Črnim kalom. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2012. 179 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 33889581]
327. OTONIČAR, Bojan, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, PRELOVŠEK, Mitja, PERNE, Matija. Geološka spremljava v okviru naravne dediščine : krasoslovno-speleološke, paleontološke, stratigrafske in sedimentološke značilnosti na pododseku AC Pluska-Ponikve. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. 71 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 35935021]
328. OTONIČAR, Bojan, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, PRELOVŠEK, Mitja, PERNE, Matija. Geološka spremljava v okviru naravne dediščine : krasoslovno-speleološke, paleontološke, stratigrafske in sedimentološke značilnosti na pododseku AC Ponikve-Hrastje. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. 56 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 35935277]
329. KNEZ, Martin (vodja projekta), GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka. Hidrogeološki monitoring za drugi tir železniške proge Divača-Koper : končno poročilo. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2013. 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36030509]
330. KNEZ, Martin, PRELOVŠEK, Mitja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej. Strokovne podlage za določitev morebitnega vpliva načrtovanih variant AC Postojna/Divača - Jelšane na vplivno območje Škocjanskih jam : (vpliv na neokrnjenost kot dejavnik izjemne splošne vrednosti). Postojna: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2014. 80 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 41880109]
331. KNEZ, Martin. Poročilo o delovanju Krasoslovnega študijskega središča Unesca (UNESCO Chair on Karst Education) v drugem letu imenovanja (junij 2015 - maj 2016). Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa, 2016. 1 zv. (loč. pagin.), ilustr. [COBISS.SI-ID 40212013]
332. KNEZ, Martin. Poročilo o delovanju Krasoslovnega študijskega središča Unesca (UNESCO Chair on Karst Education) v prvem letu imenovanja (junij 2014 - maj 2015). Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa, 2016. 1 zv. (loč. pagin.), ilustr. [COBISS.SI-ID 40211757]
333. KNEZ, Martin. UNESCO Chair on Karst Education : 07, 2016 - 06, 2017. [Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2017]. 1 zv. (loč. pagin.), ilustr. [COBISS.SI-ID 41878829]
334. KNEZ, Martin. UNESCO Chair on Karst Education : 07, 2017 - 01, 2018. [Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2018]. 1 zv. (loč. pagin.), ilustr. [COBISS.SI-ID 42604845]
335. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MULEC, Janez, SLABE, Tadej. Karst in Luxi County (Yunnan, China). [Postojna]: ZRC SAZU, Karst Research Institute, 2019. 20 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 44422189]
336. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MULEC, Janez, SLABE, Tadej. Kras v pokrajini Luši (Junan, Kitajska). [Postojna]: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2019. 22 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 44421933]
337. KNEZ, Martin, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), GABROVŠEK, Franci, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, KUKULJAN, Lovel, MAYAUD, Cyril, ALJANČIČ, Magdalena, DRAME, Leon, DROLE, Franjo, ZADEL, Mateja. Krasoslovna interpretacija raziskav : zbirno poročilo : izvedba dopolnilnih strukturno geoloških, hidrogeoloških, krasoslovnih in geotehniških raziskav za PZI drugega tira železniške proge med Divačo in Koprom : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 74 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45417005]
financer: Investitor: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
338. KNEZ, Martin. UNESCO Chair on Karst Education : 01, 2018 - 05, 2019. [Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2019]. 1 zv. (loč. pagin., [81] f.), ilustr. [COBISS.SI-ID 44771885]
339. KNEZ, Martin. UNESCO Chair on Karst Education : 06, 2019 - 05, 2020. [Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2020]. 1 zv. (loč. pagin., [103] f.), ilustr. [COBISS.SI-ID 22693891]
340. KNEZ, Martin, BLATNIK, Matej, GABROVŠEK, Franci, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej. Izdelava okoljske, investicijske in ostale dokumentacije v postopku državnega prostorskega načrtovanja za dvotirnost nove železniške proge Divača - Koper. Krasoslovna študija. [S. l.: s. n.], 2021. 135 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 57460227]
financer: Investitor Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, št. projekta 200436/1, vodja projekta Edmund Škerbec

2.13 Elaborat, predštudija, študija

341. PAVLOVEC, Rajko, PAVŠIČ, Jernej, KNEZ, Martin. Biostratigrafske raziskave staroterciarnih plasti, 11. faza. Ljubljana: Inštitut za geologijo, VTOZD Montanistika, FNT, 1987. 63 str. [COBISS.SI-ID 6642733]
342. DROLE, Franjo, KNEZ, Martin, DRAME, Leon. Speleogeodetska izmera Postojnske jame, del "Gornji Tartarus in Otoška jama". Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1989. 13 str. [COBISS.SI-ID 6468909]
343. HABIČ, Peter, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Kraški pojavi v trasi avtoceste Kozina-Rupa. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1990. 24 str. [COBISS.SI-ID 6448173]
344. DROLE, F., KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Raziskave Škocjanskih jam - obnova in preureditev poti (I. faza: Globočak - Paradiž) : končno poročilo. Postojna, 1990. 20 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 31411200]
345. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MOREL, S. Speleohidrološke značilnosti območja mesta Sežane. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1990. 18 str. [COBISS.SI-ID 6470957]
346. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej. Strokovne osnove za pripravo predloga o zavarovanju površja nad Postojnsko jamo. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1990. 30 str. [COBISS.SI-ID 6471213]
347. KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej, ŠEBELA, Stanka. Ocena možnih lokacij odlagališča komunalnih odpadkov v občini Ilirska Bistrica. Postojna, 1991. 12 str. [COBISS.SI-ID 6451757]
348. KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej, ŠEBELA, Stanka. Predlog možnih lokacij odlagališča odpadkov v občini Postojna. Postojna, 1991. 9 str. [COBISS.SI-ID 6452013]
349. KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej, ŠEBELA, Stanka. Pregled možnih lokacij odlagališča komunalnih odpadkov na ozemlju občine Sežana. Postojna, 1991. 17 str. [COBISS.SI-ID 6452525]
350. KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej, KRANJC, Marija Alenka, MIHEVC, Andrej. Kočevsko. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za raziskovanje krasa, 1992. [18 f.], graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 23304493]
351. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, ŠUŠTERŠIČ, France. Guide-booklet for the excursions. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1993. 11 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3714605]
352. KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, SLABE, Tadej, SVETLIČIČ, Suzana. Poročilo o posledicah izlitja nafte pri Kozini. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1993. 11 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 3672877]
353. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej. Poročilo o terenskem ogledu mesta izlitja olja pri Kozini in strokovno mnenje o vplivu na kraško podzemeljsko vodo. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1993. 4 str., pril. [COBISS.SI-ID 3755565]
354. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, SKET, Boris, ŠEBELA, Stanka. Program sanacije slovenskega krasa in porečja reke Reke : I. faza. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1993. 104 str. [COBISS.SI-ID 3711021]
355. HABIČ, Peter, KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, SVETLIČIČ, Suzana, ŠEBELA, Stanka. Speleohidrološke raziskave v zaledju Krupe : poročilo za leto 1992. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1993. 2 zv. (47 str.; pril.), ilustr. [COBISS.SI-ID 3710253]
356. KRANJC, Andrej, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, ŠEBELA, Stanka. Typical Karst area - Škocjanske jame (Slovenia) and Karst of Trnovski gozd : annual report for the year 1993. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1993. 5 str. [COBISS.SI-ID 3753773]
357. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Hydrogeological aspects of groundwater protection in karstic areas : Karst of Postojna Pilot Area : final report. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1994. 19 str. [COBISS.SI-ID 3827501]
358. KRANJC, Andrej, KNEZ, Martin, ZUPAN HAJNA, Nadja. Ocena vplivov programiranih AC v Sloveniji na vodno okolje : kraški pojavi, 1. faza. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1994. 7 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3752749]
359. KOGOVŠEK, Janja, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Poročilo o posledicah izlitja nafte pri Obrovu 12.10.1994. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1994. 10 str., pril. [COBISS.SI-ID 3713581]
360. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej. Razvodnice na slovenskem krasu. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1994. 17 str., pril. [COBISS.SI-ID 3713325]
361. KRANJC, Andrej, KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, ŠEBELA, Stanka. Speleohidrološke raziskave v zaledju Krupe : poročilo za leto 1993. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1994. 92 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 3688749]
362. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Typical Karst area - Škocjanske jame (Slovenia) : final report. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1994. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3677485]
363. SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, MIHEVC, Andrej, KNEZ, Martin, OTONIČAR, Bojan, KRANJC, Andrej, KOGOVŠEK, Janja. Krasoslovni nadzor gradnje avtoceste Divača-Dane in Čebulovica-Divača. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1995. 27 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 3821101]
364. SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, MIHEVC, Andrej, KNEZ, Martin, OTONIČAR, Bojan, KRANJC, Andrej, KOGOVŠEK, Janja. Kraški pojavi v trasi AC Dane-Fernetiči. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za raziskovanje krasa, 1995. 1 zv. (loč. pag.), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 23302957]
365. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. The area of Škocjanski kras, Slovenia. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1996. 7 str. [COBISS.SI-ID 5211693]
366. KOGOVŠEK, Janja, KNEZ, Martin, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Geološke raziskave o vplivu izcednih voda iz odlagališča komunalnih odpadkov Sežana. Planina: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1996. 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5208109]
367. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Guide-booklet for the excursions. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1996. 35 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5207853]
368. KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej. Poročilo o speleoloških raziskavah na trasi pododseka nove avtoceste Višnja gora - Bič od km AC 7,0 do km 9,0. Planina: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1996. 11 str. [COBISS.SI-ID 5206829]
369. KNEZ, Martin. Predhodno poročilo o speleoloških raziskavah na trasi nove avtoceste Višnja gora - Bič, na odseku Dob - Bič, od km AC 9,0 do km 12,0. Planina: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1996. 5 str. [COBISS.SI-ID 5207341]
370. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. 5th International Karstological School, Classical Karst : guide-booklet for the excursions and abstracts of the papers : caves. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1997. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5612845]
371. SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, MIHEVC, Andrej, KNEZ, Martin, OTONIČAR, Bojan, KRANJC, Andrej, KOGOVŠEK, Janja, ZUPAN HAJNA, Nadja. Kraški pojavi na trasi avtoceste Dane-Fernetiči. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1997. 41 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3821869]
372. SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, MIHEVC, Andrej, KNEZ, Martin, OTONIČAR, Bojan, KOGOVŠEK, Janja, ZUPAN HAJNA, Nadja. Kraški pojavi v trasi avtoceste Divača-Kozina. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1997. 30 str. [COBISS.SI-ID 5603629]
373. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Poročilo o geoloških, hidrogeoloških, geomorfoloških in morfostrukturnih razmerah ter speleoloških pojavih na območju vojaškega poligona Poček. Planina: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1997. 22 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5630509]
374. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, ŠEBELA, Stanka. Posebne strokovne podlage za ureditveni načrt vojašnice Postojna. Planina: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1997. 9 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5631789]
375. OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, GABROVŠEK, Franci, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, DROLE, Franjo. 6th International Karstological School, Classical Karst : guide-booklet for the excursions and abstracts of the papers, Trenta, June - July 1998 : alpine karst. [Postojna]: Karst research Institute ZRC SAZU, 1998. 30 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9622573]
376. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, DROLE, Franjo, HAJNA, Jurij, DRAME, Leon (ilustrator). Izhodišča za speleološko in hidrološko študijo variant na avtocestnem odseku Bič - Hrastje, pododsek Ponikve - Hrastje. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1998. 41 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9619245]
377. MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, OTONIČAR, Bojan, DRAME, Leon. Kras območja Sabotina med Sočo, Podsabotinom, Vrhovljami in Plavami. Planina: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1998. 28 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9621037]
378. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, SLABE, Tadej, DRAME, Leon, HAJNA, Jurij, KRANJC, Marija Alenka. Kraške značilnosti širšega območja izvira Rižane = Karst properties of the wider area near Rižana spring. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1998. 16 str. [COBISS.SI-ID 9621293]
379. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, SLABE, Tadej, DROLE, Franjo, HAJNA, Jurij, DRAME, Leon (ilustrator). Poročilo o krasoslovno-speleoloških raziskavah na bodoči avtocesti Koper - Lendava, odsek Kozina - Klanec. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1998. 22 str. [COBISS.SI-ID 9618989]
380. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, DROLE, Franjo, HAJNA, Jurij. Krasoslovna predstavitev področja načrtovanje železniške proge Trst - Koper - Divača, varianta 1. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1999. 26 str., pril. [COBISS.SI-ID 17404461]
381. SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, MIHEVC, Andrej, KNEZ, Martin, OTONIČAR, Bojan, KOGOVŠEK, Janja. Kraški pojavi na trasi avtoceste Vipava-Selo. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1999. brez pag. [COBISS.SI-ID 17404205]
382. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej, PETRIČ, Metka, HAJNA, Jurij, DRAME, Leon, KRANJC, Marija Alenka. Študija prostorskih posledic poteka šestih tras hitre proge Benetke - Ljubljana z vidika krasoslovja. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1999. 9 str. [COBISS.SI-ID 17403949]
383. KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej, DROLE, Franjo, HAJNA, Jurij. Krasoslovna predstavitev področja načrtovanje železniške proge Trst - Koper - Divača, varianta 1 : dodatek za varianto 2. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2000. [3] f., pril. [COBISS.SI-ID 17341741]
384. KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, DROLE, Franjo, HAJNA, Jurij. Krasoslovna-speleološka in biospeleološka študija drugega tira predvidene železniške proge Divača - Koper, varianta 1/2. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2000. [34] f., pril. [COBISS.SI-ID 17341997]
385. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Kraški pojavi na trasi avtoceste Kozina-Klanec. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2000. [5] f., pril. [COBISS.SI-ID 17339693]
386. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, DROLE, Franjo, HAJNA, Jurij, DRAME, Leon (ilustrator). Študija za fazo idejnega projekta avtocestnega odseka Bič - Hrastje, pododsek Ponikve - Hrastje, varianta Sv. Ana. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2000. 41 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 17340205]
387. KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, DRAME, Leon, DROLE, Franjo, HAJNA, Jurij. Krasoslovna študija področja, na katerem se načrtuje gradnja drugega tira železniške proge Divača-Koper, (varianta I/3). Postojna: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za raziskovanje krasa, 2001. [81] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 23305773]
388. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, DROLE, Franjo, HAJNA, Jurij. Krasoslovno-speleološka študija na ravni idejne študije na trasi drugega tira železniške proge Divača-Koper, odsek Črni Kal-Divača za varianto M/2. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za raziskovanje krasa, 2001. [37] f., pril. [COBISS.SI-ID 23304749]
389. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, KRANJC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, ŠEBELA, Stanka. Kraški pojavi na trasi avtoceste Kozina-Klanec. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za raziskovanje krasa, 2001. 1 zv. (loč. pag.), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 23303213]
390. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Hidrogeološko krasoslovno mnenje za razširitev mejnega prehoda Jelšane. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2002. [13 f.], pril., zvd. [COBISS.SI-ID 20664109]
391. KNEZ, Martin. Zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta. [Postojna]: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2002. [7 f.], pril. Slovenski Kras. [COBISS.SI-ID 20634413]
392. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, ŠEBELA, Stanka. Krasoslovno speleološka spremljava v okviru varstva naravne dediščine na območju gradnje AC pododseka Bič - Korenitka. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2004. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 22663469]
393. KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, ŠEBELA, Stanka, SLABE, Tadej. Krasoslovni nadzor z vidika varstva naravne dediščine na območju trase AC Razdrto - Vipava, od km 3,0 do km 6,6. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2006. 50, [32] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 230813696]
394. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej. Ocena vplivov načrtovanih posegov na Škocjanske jame. 1, Opis in ocena trenutnega stanja. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti: = Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2006. 80 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 229889536]
395. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Preveritev možnosti gradnje nove dvotirne proge Divača - Koper na trasi I/3 in preveritev možnosti priklopa nove dvotirne konvencionalne proge iz smeri Trsta. 1.0, Preveritev možnosti gradnje nove dvotirne proge Divača - Koper na trasi I/3 : zasnovalna študija. Ljubljana, 2007. 107 f., pril., ilustr. Elaborat s področja krasoslovja, 1.12. [COBISS.SI-ID 26515245]
396. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Preveritev možnosti gradnje nove dvotirne proge Divača - Koper na trasi I/3 in preveritev možnosti priklopa nove dvotirne konvencionalne proge iz smeri Trsta. 2.0, Preveritev možnosti priklopa nove dvotirne konvencionalne proge iz smeri Trsta : zasnovalna študija. Ljubljana, 2007. 51 f., pril., ilustr. Elaborat s področja krasoslovja, 2.12. [COBISS.SI-ID 26513197]
397. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Študija izvedljivosti nove železniške povezave Trst - Divača (CROSS-5), Interreg III/A : elaborat s področja krasoslovja (1.del) : 1. vmesno strokovno poročilo. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2007. 8 f., [3] pril., ilustr., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 28817709]
398. DULAR, Anton, PRESTOR, Joerg, KNEZ, Martin. Pubuda skupnosti INTERREG III A Italija - Slovenija 2000-2006. Nova železniška povezava Trst-Divača : geološko, geomorfološko in hidrogeološko poročilo : študija izvedljivosti - tretja faza. Ljubljana: Ministrstvo za promet, Direkcija repubike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, 2008. 55 f. [COBISS.SI-ID 32425773]
399. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Študija izvedljivosti nove železniške povezave Trst - Divača (CROSS-5), Interreg III/A. 3.9, Elaborat "Krasoslovna študija" : 3. vmesno strokovno poročilo. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2008. 9 f., [3] pril., ilustr., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 28816429]
400. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Študija izvedljivosti nove železniške povezave Trst - Divača (CROSS-5), Interreg III/A : povzetek 2. vmesnega strokovnega poročila. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2008. 9 f., [3] pril., ilustr., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 28817453]
401. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, PRELOVŠEK, Mitja, DROLE, Franjo, SEMEJA, Aleš, DEBEVEC, Bogdan. Development of the Thien Duong Cave (Heaven's cave) for tourism : speleological and marketing base for master plan. Postojna: Karst Research Institute ZRC SAZU: Turizem Kras d.d., 2009. 43 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 31841837]
402. PRELOVŠEK, Mitja, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, GABROVŠEK, Franci, PERNE, Matija, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, MIHEVC, Andrej, DRAME, Leon, DROLE, Franjo, HAJNA, Jurij. Izvajanje opravil za varovanje okolja in ohranjanje narave - podzemni svet - pred pričetkom pripravljalnih del za gradnjo nove dvotirne proge Trst-Divača - odsek Divača-Črni Kal (pogodba št. 2423-09-000129). Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2010. 1 zv. (63, 1, 1, 18 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 41876013]
403. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Izvedba geološko geomehanskih raziskav in raziskav krasa za potrebe izdelave projektne dokumentacije za fazo PGD za novo dvotirno progo Trst - Divača, odsek Cepišče - Divača : poročilo 1. faze. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2010. 22 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 31248941]
404. KNEZ, Martin. Nova železniška proga Trst - Divača : odsek Divača - Sežana. [Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2010]. [3 f.], pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 31254573]
405. KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Preliminarna preverba krasoslovja s poročilom na območju nove železniške proge Trst - Divača. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2010. 183 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 32159533]
406. KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Preliminarna preverba krasoslovja s poročilom na območju nove železniške proge Trst - Divača. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, dec. 2010. 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 32155181]
407. KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, GOSTINČAR, Petra, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Feasibility study : new railway link Trieste-Divača : karstological and hydrogeological analysis. Postojna: Karst Research Institute ZRC SAZU, 2011. [107] f., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 34517037]
408. KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, GOSTINČAR, Petra, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Študija izvedljivosti : nova železniška povezava Trst-Divača : krasoslovna in hidrogeološka analiza. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2011. [107] f., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 34516781]
409. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin (avtor, vodja projekta), KOGOVŠEK, Janja, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka. Hidrološki monitoring za drugi tir železniške proge Divača-Koper : 2. poročilo. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2012. 21 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 34979885]
410. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin (avtor, vodja projekta), KOGOVŠEK, Janja, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka. Hidrološki monitoring za drugi tir železniške proge Divača-Koper : 3. poročilo. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2013. 8 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 35421485]
411. KNEZ, Martin (avtor, vodja projekta), KOGOVŠEK, Janja, MULEC, Janez. Hidrološki monitoring za drugi tir železniške proge Divača-Koper : poročilo o analizi vode iz vrtine T2-13. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2013. 7 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 35421997]
412. KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej. Ocena krasoslovnih razmer ob trasi variante F3b za študijo variant državne ceste na AC Šentilj-Koper do priključka Velenje-jug. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2013. [15] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36030253]
413. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, DROLE, Franjo, PRESTOR, Matjaž, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. 9/7D-1 Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 1, Tehnično poročilo o kontrolnih meritvah. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2017]. 19 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45418541]
414. UMEK, Urban, PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, DROLE, Franjo, PRESTOR, Matjaž, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : (prvo zbirno poročilo) : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2017]. 48 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 42200109]
415. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, DROLE, Franjo, PRESTOR, Matjaž, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. I9/9-D1 hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : (prvo zbirno poročilo) : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2017]. [55] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45418029]
416. UMEK, Urban, MLINAR, Marko, PRESTOR, Joerg, KLASINC, Matjaž, RATEJ, Jože, KNEZ, Martin. Poročilo o ugotovitvah četrtega (zaključnega) pregleda merilne oprema [i. e. opreme] za potrebe geotehničnega, hidrogeološkega in krasoslovnega monitoringa v območju bodoče trase in objektov drugega tira železniške proge Divača-Koper v opazovalnem obdobju 2015 do 2016. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2017]. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 42199597]
417. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, KNEZ, Martin, VUKADIN, Vladimir, CELARC, Bogomir, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, FUX, Julija, ŽIVEC, Tina, PETKOVŠEK, Borut. 9/18D-P1 preliminarno sintezno poročilo : (s področja hidrogeologije, krasoslovja, strukturne geologije in geomehanike) : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2018]. 74 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 42741037]
418. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, KNEZ, Martin, VUKADIN, Vladimir, CELARC, Bogomir, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, FUX, Julija, ŽIVEC, Tina, PETKOVŠEK, Borut. 9/18D-P1 preliminarno sintezno poročilo : (s področja hidrogeologije, krasoslovja, strukturne geologije in geomehanike) : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2018]. 40 f., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 45417773]
419. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, KNEZ, Martin, VUKADIN, Vladimir, CELARC, Bogomir, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, KRAJNC, Tomaž, GABROVŠEK, Franci, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, MULEC, Janez, FUX, Julija, ŽIVEC, Tina, PETKOVŠEK, Borut. 9/18D-P2 končno preliminarno sintezno poročilo : (s področja hidrogeologije, krasoslovja, strukturne geologije in geomehanike) : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2018]. 60 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 43086637]
420. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, KNEZ, Martin, VUKADIN, Vladimir, CELARC, Bogomir, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), JEŽ, Jernej, KOŠIR, Adrijan, TRAJANOVA, Mirka, ATANACKOV, Jure, MARKELJ, Anže, MILANIČ, Blaž, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, PETKOVŠEK, Borut, FUX, Julija, ŽIVEC, Tina. 9/19D končni elaborat o izvedbi strukturno geoloških, hidrogeoloških, krasoslovnih in geotehniških raziskav : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2018]. 144 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 44192301]
421. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, BOLE, Zmago, STROJAN, Milan, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, DROLE, Franjo, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. 9/7D-4 hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 1, Tehnično poročilo o kontrolnih meritvah. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2018]. 20 f., 8 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 44192813]
422. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, KNEZ, Martin, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), SERIANZ, Luka, KLASINC, Matjaž, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, MAYAUD, Cyril, DROLE, Franjo, ZADEL, Mateja, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. 9/9D Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 2, Interpretacija meritev. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2018]. 26 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45417517]
423. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, KNEZ, Martin, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), SERIANZ, Luka, KLASINC, Matjaž, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, MAYAUD, Cyril, DROLE, Franjo, ZADEL, Mateja, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. 9/9D Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 2, Interpretacija meritev. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2018]. 35 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 44193069]
424. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, DROLE, Franjo, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, REPIČ, Urban, MLINAR, Marko. 9/9D-3 Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : (tretje zbirno poročilo) : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2018]. 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45420077]
425. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, UMEK, Urban, KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, DROLE, Franjo, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : (drugo zbirno poročilo) : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2018]. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 43355437]
426. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, UMEK, Urban, KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 2, Interpretacija meritev. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2018]. 35 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 42677293]
427. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, UMEK, Urban, KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, BOLE, Zmago, STROJAN, Milan, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, DROLE, Franjo, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 1, Tehnično poročilo o kontrolnih meritvah. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2018]. 19 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 43355181]
428. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, UMEK, Urban, KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, BOLE, Zmago, STROJAN, Milan, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, DROLE, Franjo, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 1, Tehnično poročilo o kontrolnih meritvah. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2018]. 74 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 42677037]
429. PRESTOR, Joerg, PETKOVŠEK, Borut, FUX, Julija, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), KNEZ, Martin, CELARC, Bogomir, VUKADIN, Vladimir, RATEJ, Jože, ŽIBERT, Marko, ATANACKOV, Jure, MERHAR, Brane, SKOK, Jurij, RUPNIK, Jaka, GERŠAK, Andraž, OTONIČAR, Bojan, KRALJIČ-KENK, Mirjana, MEŠIĆ, Nedžad, VRANČIČ, Marjeta, JEŽ, Jernej, KOŠIR, Adrijan, TRAJANOVA, Mirka, MARKELJ, Anže, MILANIČ, Blaž, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, ŽIVEC, Tina, HOBLAJ, Robert, ŠPORIN, Jurij. 9/19D-T1 geološko-geotehnični elaborat s sintezo vseh preiskav za predor T1 : (s področja hidrogeologije, krasoslovja, strukturne geologije in geomehanike) : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 79 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 44422701]
financer: Oznaka elaborata: 9/19D-T1, Investitor: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
430. RATEJ, Jože, VUKADIN, Vladimir, FUX, Julija, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), CELARC, Bogomir, PRESTOR, Joerg, KNEZ, Martin, ŽIBERT, Marko, ATANACKOV, Jure, MERHAR, Brane, SKOK, Jurij, PETKOVŠEK, Borut, RUPNIK, Jaka, GERŠAK, Andraž, OTONIČAR, Bojan, KRALJIČ-KENK, Mirjana, MEŠIĆ, Nedžad, VRANČIČ, Marjeta, JEŽ, Jernej, KOŠIR, Adrijan, TRAJANOVA, Mirka, MARKELJ, Anže, MILANIČ, Blaž, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, KRAJNC, Tomaž, GABROVŠEK, Franci, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, ŽIVEC, Tina, HOBLAJ, Robert, ŠPORIN, Jurij, KRIŽNIČ, Albin. 9/19D-T2 geološko-geotehnični elaborat s sintezo vseh preiskav za predor T2 : (s področja hidrogeologije, krasoslovja, strukturne geologije in geomehanike) : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 83 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 44422957]
financer: Oznaka elaborata: 9/19D-T2, Investitor: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
431. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, BOLE, Zmago, STROJAN, Milan, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, DROLE, Franjo, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. 9/7D-3 hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 1, Tehnično poročilo o kontrolnih meritvah. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 20 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 44422445]
financer: Oznaka elaborata: 9/7D-3, Investitor: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
432. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, BOLE, Zmago, STROJAN, Milan, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, DROLE, Franjo, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. 9/7D-5 Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 1, Tehnično poročilo o kontrolnih meritvah. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 21 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45418797]
433. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, BOLE, Zmago, STROJAN, Milan, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, DROLE, Franjo, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. 9/7D-6 Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 1, Tehnično poročilo o kontrolnih meritvah. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 17 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45419053]
434. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, BOLE, Zmago, STROJAN, Milan, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, DROLE, Franjo, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. 9/7D-8 Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 1, Tehnično poročilo o kontrolnih meritvah. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 22 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45419565]
435. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, KNEZ, Martin, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), SERIANZ, Luka, KLASINC, Matjaž, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, MAYAUD, Cyril, DROLE, Franjo, ZADEL, Mateja, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. 9/9D Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 2, Interpretacija meritev. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 25 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45417261]
436. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, KNEZ, Martin, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), SERIANZ, Luka, KLASINC, Matjaž, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, DROLE, Franjo, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, REPIČ, Urban, MLINAR, Marko. 9/9D-4 Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : (četrto zbirno poročilo) : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 73 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45420589]
437. KNEZ, Martin, PRELOVŠEK, Mitja, GABROVŠEK, Franci, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Interpretacija krasoslovnih pogojev za gradnjo predorov T1 in T2 : drugi tir železniške proge Divača - Koper, Sklop 1. [S. l.: s. n.], 2020. V, 39 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 28950275]
financer: Investitor: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o. ; Št. projekta 190175/1 ; Datum: feb. 2020

2.18 Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočna ali video publikacija

438. ČUČEK, Anja (scenarist), SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, PIPAN, Tanja, PETRIČ, Metka, KALMIKOV, Igor, AKIMOVA, Tatjana, AČIMOVA, Altinaj Aleksejevna. Krasni kras = Prekrasnyj kras. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Dokumentarni filmi in oddaje, Izobraževalni program. https://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-izobrazevalni-program/174606101. [COBISS.SI-ID 44451629]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

439. KNEZ, Martin (intervjuvanec). River with 7 names : ORF, I. program, 8.V.1998, Dunaj. Dunaj, 1998. [COBISS.SI-ID 23304237]
440. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin. Krasoslovci : samostojni film, 15.4.2003 : Televizija Slovenija, I. program. Ljubljana, 15.4.2003. [COBISS.SI-ID 21884717]
441. KNEZ, Martin. Nove kraške jame v tunelu Kastelec : Radio Slovenija, Val 202, II. program. Ljubljana, 24.2.2003. [COBISS.SI-ID 21884973]
442. KNEZ, Martin. Odpiranje novih kraških jam na trasi gradbišč avtocest : Radio 94, 31.2.2003, Postojna. Postojna, 2003. [COBISS.SI-ID 21884461]
443. MIHELČIČ, Matjaž (scenarist, avtor), DEBEVEC, Albin (z enoto povezano ime, avtor), KNEZ, Martin (z enoto povezano ime, avtor). Slovenski vodni krog. Reka. [Ljubljana, 2006]. 1 video DVD (ca 20 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 26228525]
444. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Kamniti gozdovi na Dolenjskem : TV Slovenija I, oddaja Slovenska kronika. Ljubljana, 17.10.2007. [COBISS.SI-ID 27290157]
445. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec). Južnokitajski kras in slovenski krasoslovci. Ljubljana: Ars, 2016. Pogled v znanost. http://ars.rtvslo.si/2016/11/pogled-v-znanost-87/. [COBISS.SI-ID 40970797]
446. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec). Kamniti gozd - shilin v Junanu. Ljubljana: Ars, 2016. Pogled v znanost. http://ars.rtvslo.si/2016/12/pogled-v-znanost-90/. [COBISS.SI-ID 40971053]
447. PIPAN, Tanja (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec), SLABE, Tadej (intervjuvanec), ŠKERBEC, Edmund (intervjuvanec). Razumeti in ohraniti občutljivo kraško podzemlje. Ljubljana: Ars, 2016. Pogled v znanost. http://4d.rtvslo.si/arhiv/pogled-v-znanost/174417251. [COBISS.SI-ID 40078125]
448. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec), PRELOVŠEK, Mitja (intervjuvanec), BLATNIK, Matej (intervjuvanec). Mednarodno sodelovanje slovenskega krasoslovja. Ljubljana: Ars, 2017. Ars humana. http://ars.rtvslo.si/2017/01/ars-humana-90/, http://4d.rtvslo.si/arhiv/ars-humana/174449889. [COBISS.SI-ID 40971309]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

449. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, PU, Junbing (urednik), LU, Qian (urednik). Environmental change and sustainability in karst systems : newsletter. Guilin: Karst dynamics laboratory, 2012. II, 59 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 38199853]
450. KNEZ, Martin. Beško-Ocizeljski jamski sistem : krasoslovno načrtovanje železnice v Sloveniji. [Ljubljana: Center for Knowledge Transfer, Jozef Stefan Institute], 2016. Odlični v znanosti, 2016. http://videolectures.net/odlicnivznanosti2016_knez_jamski_sistem/. [COBISS.SI-ID 40916525]
451. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka, MULEC, Janez, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, LIU, Hong. Raziskovanje kamnitih gozdov na Kitajskem : ZRC SAZU Inštitut za raziskovanje krasa in Mednarodno središče za raziskovanje krasa Junanske univerze, od 1995 do 2018 : Šilin, Junan, Kitajska : stalna razstava. [Postojna]: ZRC SAZU Inštitut za raziskovanje krasa, 2018. 12 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 44191789]
452. PIPAN, Tanja, KNEZ, Martin, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej. Altajski kras, Rusija : raziskovanje krasa in razvoj krasoslovja v Altajski republiki = Karst in Altai, Russia : karst research and development of karstology in the Altai Republic. Postojna: [ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2019]. https://altaj-kras.zrc-sazu.si/. [COBISS.SI-ID 44505389]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

453. KNEZ, Martin (intervjuvanec), KOGOVŠEK, Janja (intervjuvanec), KRANJC, Andrej (intervjuvanec). Geološke značilnosti krasa : oddaja Iz studia z vami, RAI, Trst A, 19.4. 1996, Trst. Trst, 1996. [COBISS.SI-ID 6407725]
454. KNEZ, Martin (intervjuvanec). Karst along the river Reka ; Reka-Reka-Timavo ; Der seltsamste Fluss : ORF, I. program, 2.2.1996, Dunaj. Dunaj, 1996. [COBISS.SI-ID 6395949]
455. KNEZ, Martin (intervjuvanec). Pomembnost lezik pri raziskovanju krasa : Oddaja Naš gost, Radio 94, 16.10. 1996, Postojna. Postojna, 1996. [COBISS.SI-ID 6396461]
456. KNEZ, Martin (intervjuvanec), KOGOVŠEK, Janja (intervjuvanec). Cerkniško jezero : ORF, Dunaj 1997. Dunaj, 1997. [COBISS.SI-ID 9863469]
457. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec), KOGOVŠEK, Janja (intervjuvanec). Krasoslovje na Kitajskem : Val 202, Radio Slovenija, 8.10. 1997. Ljubljana, 1997. [COBISS.SI-ID 6350637]
458. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec), KOGOVŠEK, Janja (intervjuvanec). Krasoslovne raziskave na Kitajskem : Radio Logatec, oddaja Večerni gost, 15.10. 1997. Logatec, 1997. [COBISS.SI-ID 6350893]
459. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec). Delo raziskovalcev Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU : Gajba TV, Oddaja Živa, 7.9.1999. Ljubljana, 7.9.1999. [COBISS.SI-ID 13262893]
460. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec). Delo raziskovalcev Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU : POP TV, Oddaja Dobro jutro Slovenija, 6.9.1999. Ljubljana, 6.9.1999. [COBISS.SI-ID 13263405]
461. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec), KOGOVŠEK, Janja (intervjuvanec). Kamniti gozd v Yunnanu : ORF 2, Oddaja Alpen-Donau-Jadran, 27.2.1999, Dunaj, Avstrija. Dunaj, 27.2.1999. [COBISS.SI-ID 13173549]
462. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec), KOGOVŠEK, Janja (intervjuvanec). Kitajski kras : TV Slovenija, oddaja Slovenski magazin, 31.10.1999. Ljubljana, 31.10.1999. [COBISS.SI-ID 13179949]
463. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja. Kitajski kras kamniti gozd : TV Slovenija, samostojni film, 22.11.1999. Ljubljana, 22.11.1999. [COBISS.SI-ID 13180205]
464. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec), KOGOVŠEK, Janja (intervjuvanec). Krasoslovne raziskave na Kitajskem : CNN, 1.4.1999. 1.4.1999. [COBISS.SI-ID 13174061]
465. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec), KOGOVŠEK, Janja (intervjuvanec). Raziskave kamnitih gozdov v Yunnanu : TV Slovenija, Oddaja Alpe-Donava-Jadran, 28.2.1999. Ljubljana, 28.II.1999. [COBISS.SI-ID 13173805]
466. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec), KOGOVŠEK, Janja (intervjuvanec). Slovensko krasoslovje : TV Slovenija, oddaja Slovenski magazin. Ljubljana, 1.8.1999. [COBISS.SI-ID 13174317]
467. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec), KOGOVŠEK, Janja (intervjuvanec), MIHEVC, Andrej (intervjuvanec). Slovensko krasoslovje doma in na Kitajskem : TV oddaja Zenit, izobraževalna oddaja o znanosti in tehnologiji. Ljubljana, 14.1.1999. [COBISS.SI-ID 13173037]
468. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec), KOGOVŠEK, Janja (intervjuvanec). Slovensko krasoslovje na Kitajskem : Televizija Slovenija, I. program. Ljubljana, 1999. [COBISS.SI-ID 13173293]
469. KNEZ, Martin. Okrogla miza "Referendum o vojaškem poligonu Poček" : Radio 94, Postojna 13.10.2000. Postojna, 13.10.2000. [COBISS.SI-ID 17404717]
470. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja. 60 let Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU : TV Pika, oddaja Sadovi znanja, 4. jan. 2008. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 27615277]
471. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, MULEC, Janez, KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, FICKO, Anamarija. Kitajsko podzemlje : POP TV : oddaja Preverjeno. Ljubljana, 9.VI.2009. [COBISS.SI-ID 30553645]
472. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Cave researches in Ras-al-Khajmah emirate by Slovene karstologists : Dubai TV, National News, 23. 1. 2011. Dubai, 2011. [COBISS.SI-ID 34223149]
473. MULEC, Sabrina, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, LIU, Hong. Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU sodeluje s Kitajsko : Radio Slovenija, 1. program, oddaja Danes do 13:00, 19. 4. 2011. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 34095917]
474. FRANCEK, Sabina, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, LIU, Hong. Kitajci na krasu : TV Koper Capodistria, oddaja Primorska kronika, 19. 4. 2011. Koper, 2011. [COBISS.SI-ID 34096429]
475. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Slovene karstologists in Ras-al-Khajmah emirate : Abu Dhabi TV, News, 23. 1. 2011. Abu Dhabi, 2011. [COBISS.SI-ID 34233133]
476. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Slovene karstologists researched caves in Ras-al-Khajmah emirate : Abu Dhabi TV, News, 28. 1. 2011. Abu Dhabi, 2011. [COBISS.SI-ID 34233389]
477. MULEC, Sabrina, SLABE, Tadej, PETRIČ, Metka, KNEZ, Martin. Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU z novima knjigama : Radio Slovenija, 1. program, oddaja Danes do 13.00, 31. 3. 2012. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 33981229]
478. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec), PETRIČ, Metka (intervjuvanec). Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU z novima knjigama : Studio Proteus, oddaja Kolut, prispevki s terena, 2. 4. 2012. Postojna, 2012. [COBISS.SI-ID 34085165]
479. FRANCEK, Sabina, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin. Znanstveni izsledki zbrani v dveh novih knjigah : TV Koper Capodistria, oddaja Primorska kronika, 28. 3. 2012. Koper, 2012. [COBISS.SI-ID 34079533]
480. SLABE, Tadej (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec), PETRIČ, Metka (intervjuvanec). Krasoslovci v kamnitem gozdu : Radio Slovenija : III. program : oddaja Pogled v znanost, 16. dec. 2013. Ljubljana, 2013. http://ars.rtvslo.si/krasoslovci-v-kamnitem-gozdu/. [COBISS.SI-ID 36954157]
481. KNEZ, Martin (intervjuvanec), HAFNER, Marjutka (intervjuvanec), SLABE, Tadej (intervjuvanec). Krasoslovno študijsko središče Unesca : Primorska kronika, 3. sep. 2014. http://4d.rtvslo.si/arhiv/primorska-kronika/174293194. [COBISS.SI-ID 37636909]
482. KNEZ, Martin (intervjuvanec). Slovenija je svetovno središče krasoslovja : Radio Slovenija, 2. program, Val 202, oddaja Ime tedna, 7. sep. 2014. http://val202.rtvslo.si/2014/09/izberite-novo-ime-6/. [COBISS.SI-ID 37636653]
483. HAFNER, Marjutka (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec). V Postojni prvi UNESCO sedež v Sloveniji - Krasoslovno študijsko središče UNESCA : Studio Proteus, oddaja Kolut, 8. sep. 2014. https://www.youtube.com/watch?v=eUSSMaS8CJM. [COBISS.SI-ID 37637421]
484. HAFNER, Marjutka (intervjuvanec), KNEZ, Martin (intervjuvanec). Veliko priznanje za postojnski inštitut : Slovenska kronika, 3. sep. 2014. http://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174293217. [COBISS.SI-ID 37637165]

3.12 Razstava

485. KNEZ, Martin. Značilne kraške kamnine. Ljubljana, 1994. [COBISS.SI-ID 6407981]
486. KNEZ, Martin. Delo Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU. Ljubljana, 1995. [COBISS.SI-ID 6408237]
487. KNEZ, Martin. The Institute for Karst Research ZRC SAZU. Ljubljana, 1995. [COBISS.SI-ID 6408493]
488. KNEZ, Martin. Minerali iz slovenskega krasa. Ljubljana, 1995. [COBISS.SI-ID 6408749]
489. KNEZ, Martin. Raziskave Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU v projektih IGCP. Ljubljana, 1995. [COBISS.SI-ID 6409261]
490. KNEZ, Martin. Raziskave Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU v Škocjanskih jamah. Ljubljana, 1995. [COBISS.SI-ID 6409005]
491. SLABE, Tadej (avtor razstave), KNEZ, Martin (avtor razstave), GABROVŠEK, Franci (avtor razstave), GOSTINČAR, Petra (avtor razstave), MULEC, Janez (avtor razstave), OTONIČAR, Bojan (avtor razstave), PETRIČ, Metka (avtor razstave), RAVBAR, Nataša (avtor razstave), ZUPAN HAJNA, Nadja (avtor razstave). Mednarodno sodelovanje sodelavcev Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU na področju držav evropsko kitajskega sodelovanja 16+1 : otvoritev razstave na 12. forumu kmetijsko-trgovinskega in gospodarskega sodelovanja med Ljudsko republiko Kitajsko ter državami Srednje in Vzhodne Evrope 16+1, 25. avg. 2017, Brdo pri Kranju. [COBISS.SI-ID 41991469]
492. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, JIN, Huang. Raziskovanje kamnitih gozdov na Kitajskem, ZRC SAZU Inštitut za raziskovanje krasa in Mednarodno središče za raziskovanje krasa Junanske univerze, od 1995 do 2018 : otvoritev in predstavitev stalne razstave, Raziskovalno središče uprave turističnega centra Kamnitega gozda, Šilin, Junan, Kitajska, 24. nov. 2018. [COBISS.SI-ID 44192045]

3.13 Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov

493. KNEZ, Martin. Organizacija strokovnega obiska za prof. Briana Finlayson iz Univerze v Melbournu. Postojna, 1995. [COBISS.SI-ID 6409517]
494. KNEZ, Martin. Organizacija strokovnega obiska za prof. Michela Chardon iz Inštituta za alpsko geografijo iz Grenobla. Postojna, 1990. [COBISS.SI-ID 6409773]
495. KNEZ, Martin. Strokovno srečanje s prof. Adolfom Eraso iz Politehniške univerze iz Madrida. Postojna, 1990. [COBISS.SI-ID 6410285]
496. KNEZ, Martin. Strokovno srečanje z geografi iz Heidelberga. Postojna, 1994. [COBISS.SI-ID 6410541]
497. KNEZ, Martin. Organizacija strokovnega obiska za prof. Iniaki Antiguedad iz baskovske univerze. Postojna, 1995. [COBISS.SI-ID 6415405]
498. KNEZ, Martin. Strokovno srečanje s kitajskimi krasoslovci iz Geografskega inštituta iz Yunnana. Postojna, 1994. [COBISS.SI-ID 6415149]
499. KNEZ, Martin. Strokovno srečanje s kitajskimi krasoslovci iz kitajske akademije iz Pekinga. Postojna, 1995. [COBISS.SI-ID 6414893]
500. KNEZ, Martin. Praznovanje ob 10-letnici vpisa Škocjanskih jam v UNESCO-vo svetovno dediščino. Škocjanske jame, 1996. [COBISS.SI-ID 6415917]
501. KNEZ, Martin. Strokovno srečanje s kitajskimi krasoslovci iz Geografskega inštituta iz Yunnana. Postojna, 1996. [COBISS.SI-ID 6415661]
502. KRANJC, Andrej, KOGOVŠEK, Janja, JUREN, Andrej, KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. 7th International symposium on water tracing : (7th SWT) : Portorož - Portorose (Slovenia) May 26-31, 1997. Final announcement. Invitation to register. Portorož, 1997. [COBISS.SI-ID 6352941]
503. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Peta mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras" 30. junij do 3. julij 1997 Postojna : jamski spleti. Postojna, 1997. [COBISS.SI-ID 6353197]
504. KNEZ, Martin. 6. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras". Postojna, 1998. [COBISS.SI-ID 6416941]
505. KNEZ, Martin. Strokovno srečanje s kitajskimi krasoslovci iz Geografskega inštituta iz Yunnana. Planina, 1998. [COBISS.SI-ID 6416685]
506. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Šesta mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", Trenta, 28. junija do 1. julija 1998 : alpski kras. Postojna, 1998. [COBISS.SI-ID 9792045]
507. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Sedma mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", 27. do 30. junija: Jame brez stropa, Postojna 1999. Postojna, 1999. [COBISS.SI-ID 13287469]
508. MIHEVC, Andrej, GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. 9th International karstological school "Classical karst", from June 26th to 29th, 2001. Contact karst. First circular. Postojna, 2000. [COBISS.SI-ID 19074349]
509. MIHEVC, Andrej, GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Deveta mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", 26. do 29. junija 2001. Kontaktni kras. Prvo obvestilo. Postojna, 2000. [COBISS.SI-ID 19074605]
510. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Osma mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", 26. do 29. junija 2000. Udornice. Prvo obvestilo. Postojna, 2000. [COBISS.SI-ID 13827885]
511. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Tipi krasa : drugo obvestilo. Postojna, 2002. [COBISS.SI-ID 19829037]
512. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Tipi krasa : prvo obvestilo. Postojna, 2002. [COBISS.SI-ID 19371821]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

513. KNEZ, Martin. Planning traffic roads crossing Karst : predavanje na International Training Course on Karst and Hydrogeochemistry, 4.12.2012. Chongqing, 2012. [COBISS.SI-ID 34980653]
514. KNEZ, Martin. Classical karst : its principal characteristics and geology : vabljeno predavanje, 14. sept. 2017, Državna univerza Gorno Altaisk, Republika Altaj, Rusija. [COBISS.SI-ID 42014509]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

515. KNEZ, Martin. Paleocenski in eocenski kraški pojavi v Zunanjih Dinaridih. Jajce, 1990. [COBISS.SI-ID 6417197]
516. KNEZ, Martin. Kras v Sloveniji in Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU. Postojna, 1991. [COBISS.SI-ID 6432301]
517. KNEZ, Martin. Profile Košana, UNESCO Project 286, Early Paleogene Benthos. Košana, 1991. [COBISS.SI-ID 6417709]
518. KNEZ, Martin. Slovene Karst. Ljubljana, 1992. [COBISS.SI-ID 6418221]
519. KNEZ, Martin. Geological development of Trnovski gozd and Banjščice. Trnovski gozd, 1993. [COBISS.SI-ID 6417965]
520. KNEZ, Martin. Institute for Karst Research ZRC SAZU and Slovene karst phenomena. Ljubljana, 1993. [COBISS.SI-ID 6418477]
521. KNEZ, Martin. Kras in Kras. Postojnska jama, 1994. [COBISS.SI-ID 6432557]
522. KNEZ, Martin. Kras v Sloveniji in kras na Notrajskem. Rakov Škocjan, 1994. [COBISS.SI-ID 6433325]
523. KNEZ, Martin. Krasoslovne raziskave ob gradnji AC. Divača, 1994. [COBISS.SI-ID 6432813]
524. KNEZ, Martin. Kraške kamnine in kraški pojavi. Postojna, 1994. [COBISS.SI-ID 6418733]
525. KNEZ, Martin (mentor). Prvi mednarodni izobraževalni tabor, OŠ Piran. Piran, 1994. [COBISS.SI-ID 6438189]
526. KNEZ, Martin. The Karst of Postojna and surroundings. Its geological and speleological properties. The role of impact processes in the geological and biological evolution of planet Earth. Postojna, 1996. [COBISS.SI-ID 7741997]
527. KNEZ, Martin. Raziskovanje Velike doline (Škocjanske jame). Matavun, 1996. [COBISS.SI-ID 7742253]
528. KNEZ, Martin. Geološki razvoj kraških polj. Planina, 1997. [COBISS.SI-ID 6433837]
529. KNEZ, Martin. Kamnine na krasu. Ljubljana, 1997. [COBISS.SI-ID 6418989]
530. KNEZ, Martin. Pomen geoloških značilnosti za razvoj kraških oblik. Planina, 1997. [COBISS.SI-ID 6434093]
531. KNEZ, Martin. Značilnosti krasa Kube. Ljubljana, 1997. [COBISS.SI-ID 6434349]
532. KNEZ, Martin. Kamnine na Krasu. Ljubljana, 1998. [COBISS.SI-ID 10022445]
533. KNEZ, Martin. Litostratigrafske enote na planoti kras : program seminarja strokovnega spopolnjevanja učiteljev geografije "Terensko spoznavanje krasa in okoljskih problemov za potrebe pouka zemljepisa/geografije". Planina, 9.-10. april 1999 : terensko delo. Planina, 9.-10. april 1999. [COBISS.SI-ID 13284909]
534. KNEZ, Martin. Classical karst characteristics and geological properties of Pivka Basin : predavanje za sodelavce in študente Inštituta za inženirsko geologijo z Dunaja, Postojnska jama, Postojna, 2.6.2000. Postojna, 2.6.2000. [COBISS.SI-ID 17404973]
535. KNEZ, Martin. Južnokitajski kras : nastopno predavanje, NTF, Oddelek za geologijo. Ljubljana, 21.11.2000. [COBISS.SI-ID 17405229]
536. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. The results of karstological researches during the planning and construction of motorways and railroads over Slovene karst : [poster] International Conference on Karst Hydrogeology and Ecosystems, 13-15 August 2007, Bowling Green, USA. Bowling Green, 2007. [COBISS.SI-ID 27170861]
537. SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša. Development challenges in karst regions : sustainable land use planning in the karst of Slovenia : predavanje na IGU 2013, Kyoto Regional Conference, August 4-9, 2013. Kyoto, 5.VIII.2013. [COBISS.SI-ID 36031533]
538. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, URUSHIBARA-YOSHINO, Kazuko. Lithology, rock relief and karstification processes in coral Minamidaito island in the Nansei archipelago, southeast Japan : predavanje na IGU 2013, Kyoto Regional Conference, August 4-9, 2013. Kyoto, 5.VIII.2013. [COBISS.SI-ID 36031277]
539. KNEZ, Martin. Gradnja cest na krasu : predavanje na 20. slovenskem festivalu znanosti z mednarodno udeležbo "Kako" in "zakaj" v znanosti, tematski sklop Dan politehnika A. F. Steinberga, Kolosej, Ljubljana, 7. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 37638189]
540. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Motorways and railways on karst : planning - supervision - monitoring : predavanje na The International Conference of the Development Challenges in the Karst Area, 25.11.2014-26.11.2014, Kunming. [COBISS.SI-ID 37839405]
541. KNEZ, Martin, HONG, L., SLABE, Tadej. Striped karen on Snake Mountain above Kunming (Yunnan, China) : predavanje na 5th International Symposium on Karst, 16. okt. 2014, Malaga, Španija. [COBISS.SI-ID 37756973]
542. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Development challenges on Slovene karst : knowledge about karst surface and its understanding as base for sustainable planning : predavanje na The Third Karst Forum between China and Slovenia, 3. nov. 2015, Kunming. [COBISS.SI-ID 39167277]
543. PRELOVŠEK, Mitja, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Experiences from motorway construction and railway planning in Slovenia - from observation to planning : predavanje na mednarodni delavnici Bauen im Karst, 14. nov. 2015, Salzburg. [COBISS.SI-ID 39279405]
544. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, RUGGIERI, Rosario. Lithomorphogenesis of continental karren : the study cases of Monti di Capo San Vito, Italy and Yunnan, China : vabljeno predavanje na konferenci Inside and Outside the Mountain, Geology - Karst & Palaeontology, 24. apr. 2015, Custonaci, Italija. [COBISS.SI-ID 38392109]
545. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Lithomorphogenesis of sea karren : the study cases of Minamidaito Island, Japan : vabljeno predavanje na konferenci Inside and Outside the Mountain, Geology - Karst & Palaeontology, 24. apr. 2015, Custonaci, Italija. [COBISS.SI-ID 38392365]
546. KNEZ, Martin, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej. 5th European railway corridor crosses classical karst, Slovenia : predstavitev posterja na 35th International Geological Congress, 27 August - 2 September 2016, Cape Town, South Africa. [COBISS.SI-ID 40170029]
547. KNEZ, Martin. Beško-Ocizeljski jamski sistem : krasoslovno načrtovanje železnice v Sloveniji : predavanje na Odlični v znanosti s področja družboslovja in humanistike, velika sejna dvorana Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana 30. nov. 2016. [COBISS.SI-ID 40916781]
548. KNEZ, Martin, RUGGIERI, Rosario, SLABE, Tadej. Karren above Custonaci : vabljeno predavanje na Workshop Dentro e fuori la Montagna = Inside and outside the Mountain, 2a edizione, Custonaci, 27 Maggio - 5 Giugnio 2016. [COBISS.SI-ID 39923757]
549. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Lithology, rock relief and karstification processes in coral Minamidaito Island in the Nansei Archipelago, Southeast Japan : vabljeno predavanje na Workshop Dentro e fuori la Montagna = Inside and outside the Mountain, 2a edizione, Custonaci, 27 Maggio - 5 Giugnio 2016. [COBISS.SI-ID 39923501]
550. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Shilin Stone Forests, Yunnan, China : predstavitev posterja na 35th International Geological Congress, 27 August - 2 September 2016, Cape Town, South Africa. [COBISS.SI-ID 40170285]
551. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin. Classical Karst and geology of Classical Karst : predavanje na seminarju Geologia & Carsismo negli Iblei (Geology & Karst in the Hyblean Foreland), 9. jun. 2017, Ragusa Ibla. [COBISS.SI-ID 41879597]
552. KNEZ, Martin. Doctoral study of karstology, the only one and unique in the world : predstavitev posterja na Mobilising UNESCO Chairs in the Natural Sciences for Policy Action towards the 2030 Agenda, 5-7 July 2017, Geneva - Switzerland. [COBISS.SI-ID 41879853]
553. KNEZ, Martin, RUGGIERI, Rosario, SLABE, Tadej. Development, shape and geology of karren above Custonaci : predavanje na International Symposium Dentro & Fuori la Montagna, Geositi Carstici: Tutela e Fruizione, 4a edizione, Custonaci (TP), Riserva Naturale Orientata Zingaro, 8. jun. 2018. [COBISS.SI-ID 43199533]
554. KNEZ, Martin, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej. Doctoral Degree Program in Karstology : predstavitev na RFG 2018, Premier International Conference on Energy, Minerals, Water, the Earth, June 16-21, 2018, Vancouver, Canada. [COBISS.SI-ID 43267373]
555. KNEZ, Martin. Hydrogeological research on future railway route crossing the Classical Karst (Slovenia) : predavanje na 45th IAH Congress Groundwater and Life, 11. sept. 2018, Daejeon, Korea. [COBISS.SI-ID 43648045]
556. KNEZ, Martin. Karren above Custonaci (Sicily, Italy) : predavanje na Eurokarst 2018, The European Conference on Karst Hydrogeology and Carbonate Reservoirs, 2-6 July 2018, Besançon, France. [COBISS.SI-ID 43547181]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

557. KNEZ, Martin. Planning traffic roads crossing Karst : predavanje na Symposium on the Standard of Karst Carbon Sink Monitoring & IGCP/SIDA International Group Meeting, December 9th, 2012. Guilin, 2012. [COBISS.SI-ID 34980141]
558. KNEZ, Martin. Planning traffic roads crossing karst : vabljeno predavanje na "The International Workshop on Methods of Karst Hydrogeological Investigation and Aquifier Vulnerability Mapping, Yunnan, China", Kunming, China, 25.VI.2013. Kunming, 2013. [COBISS.SI-ID 36029997]
559. ZUPAN HAJNA, Nadja, AL FARRAJ AL KETBI, Asma, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, MULEC, Janez. Karst and caves prospection in Ras Al-Khaimah, UAE : vabljeno uvodno predavanje na znanstvenem srečanju Karstology in Arid Regions, Abu Dhabi, 25. jan. 2016. [COBISS.SI-ID 39451181]

3.25 Druga izvedena dela

560. KNEZ, Martin (mentor). Strokovni izpit pripravnice Suzane Svetličič. Postojna, 1993. [COBISS.SI-ID 6437165]
561. KNEZ, Martin (mentor). Strokovni izpit pripravnika Bojana Otoničarja. Postojna, 1994. [COBISS.SI-ID 6437677]
562. KNEZ, Martin. Predstavitev avtorskih prispevkov Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU. Ljubljana, 1995. [COBISS.SI-ID 6433581]
563. MIHEVC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja, GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Dvanajsta mednarodna krasoslovna šola "Klasični Kras", od 21. do 24. junija 2004. Datacije jamskih sedimentov. Prvo obvestilo. Postojna, december 2003. [COBISS.SI-ID 22848045]
564. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. 13. mednarodna krasoslovna šola "Klasični Kras", od 27. do 30. junij 2005. Kras v različnih kamninah. Prvo obvestilo. Postojna, januar 2005. [COBISS.SI-ID 23415341]
565. KNEZ, Martin. Co-operation of Karst Research Institute ZRC SAZU with China : uvodni nagovor na 12. forumu kmetijsko-trgovinskega in gospodarskega sodelovanja med Ljudsko republiko Kitajsko ter državami Srednje in Vzhodne Evrope 16+1, 25. avg. 2017, Brdo pri Kranju. [COBISS.SI-ID 41991213]
566. KNEZ, Martin. Stolpičasti kras in življenje na južnem Kitajskem : predavanje na Oddelku za geografijo UP Fakultete za humanistične študije, 17. jan. 2017, Koper. [COBISS.SI-ID 40959533]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

567. GAMS, Ivan (avtor, fotograf), KNEZ, Martin (urednik). Kras v Sloveniji v prostoru in času. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003. 516 str., ilustr., zvd. ISBN 961-6358-91-X. [COBISS.SI-ID 124733440]
568. GAMS, Ivan (avtor, fotograf), KNEZ, Martin (urednik). Kras v Sloveniji v prostoru in času. 2. pregledana izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004. 515 str., ilustr. ISBN 961-6500-46-5. [COBISS.SI-ID 214527488]
569. KNEZ, Martin (urednik). Excursion guidebook. Postojna: Karst Research Institute ZRC SAZU, 2007. 73 str., zvd. [COBISS.SI-ID 44384045]
570. KNEZ, Martin (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. 250 str., ilustr. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 235874304]
571. GINÉS, Ángel (urednik), KNEZ, Martin (urednik), SLABE, Tadej (urednik), DREYBRODT, Wolfgang (urednik). Karst rock features : karren sculpturing. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2009. 561 str., ilustr. Carsologica, 9. ISBN 978-961-254-161-3, ISBN 978-961-05-0296-8. DOI: 10.3986/9789610502968. [COBISS.SI-ID 248380928]
572. KNEZ, Martin (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 1, Voda = Karstology and development challenges on karst. 1, Water. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2011. 167 str., ilustr. Carsologica, 13. ISBN 978-961-254-334-1, ISBN 978-961-05-0299-9. ISSN 1854-2964. DOI: 10.3986/9789610502999. [COBISS.SI-ID 258948608]
573. KNEZ, Martin (urednik), LIU, Hong (urednik), SLABE, Tadej (urednik). South China karst II. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC publishing, 2011. 237 str., ilustr., graf. prikazi. Carsologica, 12. ISBN 978-961-254-241-2, ISBN 978-961-05-0321-7. DOI: 10.3986/9789610503217. [COBISS.SI-ID 254227968]
574. CULVER, David C., DEBEVEC, Bogdan, KNEZ, Martin, KOVAČIČ, Gregor, KRANJC, Andrej, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SEMEJA, Aleš, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 2, Gradnja, turizem, ekologija, varovanje = Karstology and development challenges on karst. 2, Construction, tourism, ecology, protection. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2012. 199 str., ilustr. Carsologica, 14. ISBN 978-961-254-340-2, ISBN 978-961-05-0333-0. ISSN 1854-2964. DOI: 10.3986/9789610503330. [COBISS.SI-ID 259195648]
575. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, LIU, Hong, KNEZ, Martin (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst. Cham [etc.]: Springer, cop. 2016. XIII, 324 str., ilustr. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-21202-9. ISSN 2364-4591. DOI: 10.1007/978-3-319-21203-6. [COBISS.SI-ID 38828077]
576. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, LIU, Hong, KNEZ, Martin (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst. Cham: Springer, cop. 2016. XIII, 324 str., ilustr. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-21203-6, ISBN 978-3-319-21202-9. ISSN 2364-4605. http://www.springer.com/gp/book/9783319212029, DOI: 10.1007/978-3-319-21203-6. [COBISS.SI-ID 39082541]
577. KNEZ, Martin (urednik). IGCP/SIDA 598 : environmental change and sustainability in karst systems (2011-2015). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstveno raziskovalni center SAZU, 2016. Str. 105-204, ilustr. Acta carsologica, letn. 45, št. 2. ISBN 978-961-254-976-3. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 287812608]
578. AL FARRAJ AL KETBI, Asma (urednik), CAILHOL, Didier (urednik), KNEZ, Martin (urednik), AUDRA, Philippe (urednik), SLABE, Tadej (urednik), Scientific Meeting Karst in Arid Regions, Abu Dhabi, UAE, January 2016. Karstology in arid regions : abstracts : January 2016, Abu Dhabi. [Ras Al-Khaimah: Emirates Geographical Society], 2016. 20 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 39449133]
579. JIANG, Zhongcheng (urednik), ZHANG, Cheng (urednik), KNEZ, Martin (urednik), BAI, Bing (urednik). IGCP661 : processes, cycle, and sustainability of the critical zone in Karst systems (2017-2021) : newsletter 2018. [Postojna]: International Research Center on Karst, UNESCO etc., 2018. 77 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 44395821]
580. BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst. Cham: Springer, cop. 2020. XII, 222 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. Advances in karst science. ISBN 978-3-030-26826-8. ISSN 2511-2066. DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 17912067]
581. BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst. Cham: Springer, cop. 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XII, 222 str.)). Advances in karst science (Online). ISBN 978-3-030-26827-5. ISSN 2511-2082. https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-26827-5, DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 19305731]
582. Geologia Croatica : a journal of the Institute of Geology Zagreb and Croatian Geological Society. KNEZ, Martin (član uredniškega odbora 2017-). Zagreb: Institut za geološka istraživanja: = Institute of Geology, 1992-. ISSN 1330-030X. [COBISS.SI-ID 32827393]
583. Karst development. KNEZ, Martin (področni urednik 2010-). Szombathely: University of West Hungary, Department of Physical Geography, 2010-. [COBISS.SI-ID 31737901]

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

584. ŠEGINA, Ela. Holistic geomorphological spatial analysis of karst on Krk Island : dissertation. Nova Gorica: [E. Šegina], 2019. 196 str., ilustr., zvd. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=4715. [COBISS.SI-ID 5450491]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

585. KOCJAN, Mihaela. Pokrajina številnih nasprotij - okoljsko vprašljiva pozidava in ohranjanje Krasa : magistrsko delo. Koper: [M. Kocjan], 2013. 221 str., ilustr. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/mag-bolon/Kocjan-Mihaela.pdf. [COBISS.SI-ID 36030765]
586. NAGLOST, Jernej. Regionalnogeografske značilnosti Nanoške planote s posebnim poudarkom na geomorfoloških oblikah : magistrsko delo. Koper: [J. Naglost], 2017. 97 str., ilustr. https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/mag-bolon/Naglost-Jernej.pdf. [COBISS.SI-ID 1539274692]
587. ČERNAC, Karin. Turistična raba Križne jame : magistrsko delo. Koper: [K. Černac], 2021. 78 str., [5] str. pril., ilustr., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 82581251]

Mentor pri diplomskih delih

588. LOGAR, Jana. Fizičnogeografske značilnosti kraškega izvira Podstenjšek z okolico : diplomsko delo. Koper: [J. Logar], 2005. 120 f., [18] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512162688]
589. DOLJAK, Petra. Kras in avtoceste : diplomsko delo. Koper: [P. Doljak], 2009. 89 f., ilustr. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Doljak-Petra.pdf. [COBISS.SI-ID 512558464]
590. BRATAŠEVEC, Tea. Lijak - od izvira do izliva : diplomsko delo. Koper: [T. Brataševec], 2010. 195 f., [17] f. uvez. pril., ilustr., graf. prikazi, zvd. [COBISS.SI-ID 512646528]
591. KRISTAN, Laura. Raziskava in obravnava naravnogeografskih značilnosti Zgornje Pivke in njihova aplikacija v geografski informacijski sistem : diplomsko delo. Koper: [L. Kristan], 2010. 138 f., ilustr., zvd. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Kristan-Laura.pdf. [COBISS.SI-ID 512595072]
592. PODGORNIK, Jana. Geografski oris doline Tolminke : diplomsko delo. Koper: [J. Podgornik], 2011. 112 f., ilustr., zvd., graf. prikazi. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Podgornik-Jana.pdf. [COBISS.SI-ID 687688]
593. NOVAK, Andrej. Kaninsko pogorje in njegove reliefne oblike : diplomsko delo. Koper: [A. Novak], 2012. 97 f., ilustr. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Novak-Andrej.pdf. [COBISS.SI-ID 34516525]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

594. MIKLIČ, Tina. Hidrogeografija Cerkniškega polja s poudarki na severovzhodnih pritokih Cerkniškega jezera : zaključno delo. Koper: [T. Miklič], 2010. 74 f., ilustr., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512635008]
595. PRUNK, Tjaša. Hidrološke razmere reke Reke od izvira do "izvira" : zaključno delo. Koper: [T. Prunk], 2010. 86 f., ilustr., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512640896]
596. KOPRIVEC, Janja. Požari na Krasu : zaključno delo. Koper: [J. Koprivec], 2010. 40 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512640384]
597. RUPNIK, Katarina. Problematika gradenj "satelitskih naselij" na Krasu : zaključno delo. Koper: [K. Rupnik], 2010. 36 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512640640]
598. KOCJAN, Mihaela. Problematika širitve naselja Divača in gradnje obrtne cone Risnik ter njun vpliv na regijski park Škocjanske jame : zaključno delo. Koper: [M. Vetrih], 2010. 63 f., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 512607872]
599. DE VIVI, Sara. Vegetacija Krasa v preteklosti in danes : zaključno delo. Koper: [S. De Vivi], 2011. 39 f., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 512790656]
600. ČERNAC, Karin. Značilnosti Križne jame : zaključno delo. Koper: [K. Černac], 2012. 60 f., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 512875136]

Avtor dodatnega besedila

601. ŽBONTAR, Matjaž (scenarist, režiser). Kamniti gozd, kitajski kras. Ljubljana: Fatamorgana, 1999. 1 video DVD (50 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 42818093]
602. ZORMAN, Tomaž. Vodnik po učni poti Škocjan. Škocjan: Park Škocjanske jame, 2003. 96 str., [1] zganj. zvd., ilustr. ISBN 961-6490-00-1. [COBISS.SI-ID 124115200]
603. HAFNAR, Davor. Kras doslej žrl le ceste : udor v Gvatemali. Žurnal24 : Ljubljana. [Tiskana izd.]. 2. jun. 2010, str. 10, fotogr. ISSN 1855-0940. [COBISS.SI-ID 31457069]
604. PUCELJ, Gregor (avtor, fotograf). Kitajski kamniti Disneyland. Delo. [Tiskana izd.]. 16. maj 2012, leto 54, št. 111, str. 17, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 34133805]
605. ŽIBERNA, Marjan. Južnokitajski kras. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. jun. 2015, letn. 25, str. 59-65, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 38415149]

Somentor - drugo

606. KOPAČ, Karmen. Kamnine v širši okolici mojega kraja. [S. l.: K. Kopač, 2013]. 41 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36261165]

Intervjuvanec

607. RUPNIK ŽENKO, Veronika (avtor, fotograf, oseba, ki intervjuva). Na vsakem kilometru trase pričakujejo pet do 15 jam : pomemben doprinos krasoslovne stroke pri načrtovanju in gradnji avtocest ter nove železniške proge Divača-Koper. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 13. jul. 2016, leto 70, št. 161, str. 10, fotogr. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 11363732]
608. RUPNIK ŽENKO, Veronika (avtor, oseba, ki intervjuva). Prisluhnejo jim tudi investitorji : 70 let Inštituta za raziskovanje krasa. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 1. dec. 2017, leto 71, št. 278, str. 16, ilustr. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 42289709]
609. BRATOŽ, Igor (avtor, fotograf, oseba, ki intervjuva). V milijonu let se raztopi 32 metrov kamnine. Delo.si. [Spletna izd.]. 31. jan. 2019, ilustr. ISSN 1854-6544. https://www.delo.si/novice/znanoteh/v-milijonu-let-se-raztopi-32-metrov-kamnine-144631.html. [COBISS.SI-ID 44240685]

Fotograf

610. KNEZ, Martin. Tropski kras zahodnega dela Kube. Geografski obzornik : časopis za geografsko vzgojo in izobraževanje. 1997, letn. 44, št. 2, str. 3-10, ilustr. ISSN 0016-7274. [COBISS.SI-ID 4868909]
611. GAMS, Ivan (avtor, fotograf), KNEZ, Martin (urednik). Kras v Sloveniji v prostoru in času. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003. 516 str., ilustr., zvd. ISBN 961-6358-91-X. [COBISS.SI-ID 124733440]
612. GAMS, Ivan (avtor, fotograf), KNEZ, Martin (urednik). Kras v Sloveniji v prostoru in času. 2. pregledana izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004. 515 str., ilustr. ISBN 961-6500-46-5. [COBISS.SI-ID 214527488]
613. WALTHAM, Tony, BELL, Fred, CULSHAW, Martin. Sinkholes and subsidence : karst and cavernous rocks in engineering and construction. Berlin [etc.]: Springer: Praxis, cop. 2005. XXXI, 382 str., ilustr. Springer-Praxis books in geophysical sciences. ISBN 3-540-20725-2. [COBISS.SI-ID 23356717]
614. PUCELJ, Gregor. Raziskovalno sodelovanje, ki traja že 12 let : naši krasoslovci na Kitajskem. Delo, Znanost : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo. [Tiskana izd.]. 24. jul. 2008, leto 50, št. 170, str. 17, fotogr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-7584. http://www.delo.si/clanek/64253. [COBISS.SI-ID 28422957]
615. KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Človek in kras. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Kras : [trajnostni razvoj kraške pokrajine]. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. Str. 39-44, ilustr. ISBN 978-961-254-096-8. [COBISS.SI-ID 29373485]
616. BOŠNJAK, Dragica. Legenda o razkriti, a še naprej skrivnostni kristalni jami. Adria : Adria Airways in-flight magazine. okt./nov. 2011, 5, str. 82-87, fotogr. ISSN 1318-0789. http://issuu.com/akersnic/docs/adria_inflight_okt_nov_2011. [COBISS.SI-ID 34184749]
617. SUŠA, Barbara. Arabska Švica : reportaža. Poslovna asistenca : moja tajnica za osebno in poslovno odločnost. apr. 2011, letn. 18, št. 4, str. 46-47, fotogr. ISSN 1854-4134. [COBISS.SI-ID 33812269]
618. SUŠA, Barbara. Guantanamera : reportaža s Kube. Poslovna asistenca : moja tajnica za osebno in poslovno odločnost. dec. 2011, letn. 18, št. 12, str. 44-45, fotogr. ISSN 1854-4134. [COBISS.SI-ID 33816109]
619. BOŠNJAK, Dragica. Kako odžejati atol sredi Tihega oceana? : slovenski krasoslovci na atolu Minamidaito : raziskovanje zakrasevanja in skrb za čisto podtalnico = foto Martin Knez. Delo. [Tiskana izd.]. 15. mar. 2012, leto 54, št. 62, str. 17, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 33855789]
620. BOŠNJAK, Dragica. Kaj se skriva pod palmami in sladkornim trsom? : slovenski krasoslovci raziskovali tropski kras na Kubi = foto Martin Knez. Delo. [Tiskana izd.]. 22. mar. 2012, leto 54, št. 68, str. 17, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 33892653]
621. SUŠA, Barbara (avtor, fotograf). Poslovni stiki po brazilsko : reportaža : Aquarela do Brasil. Pia : tvoja svetovalka v pisarni. [Tiskana izd.]. maj 2014, letn. 2, št. 2, str. 36-37, ilustr. ISSN 2335-2957. [COBISS.SI-ID 37185837]
622. BENAC, Čedomir (avtor, fotograf). Rječnik pojmova u općoj i primijenjenoj geologiji. Rijeka: Građevinski fakultet u Rijeci, 2016. ilustr. ISBN 978-953-6953-47-9. http://www.gradri.uniri.hr/files/Rjecinik_pojmova_u_opcoj_i_primijenjenoj_geologiji.pdf. [COBISS.SI-ID 39835693]
623. BENAC, Čedomir (avtor, fotograf). Rječnik pojmova u općoj i primijenjenoj geologiji. Rijeka: Građevinski fakultet u Rijeci, 2016. 192 str., ilustr. ISBN 978-953-6953-47-9. [COBISS.SI-ID 39962669]
624. BOŠNJAK, Dragica. Krasoslovna skrb za okolje in življenje : 70 let Inštituta za raziskovanje Krasa. Delo. [Tiskana izd.]. 23. nov. 2017, leto 59, št. 271, str. 15, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 42272045]
625. CERKVENIK, Rosana (urednik), HAFNER, Marjutka (urednik), URBANIJA, Barbara (urednik). UNESCO in Slovenia. [S. l.]: Slovenian National Commission for UNESCO: Public Institute Škocjan Caves Park, 2019. 1 zloženka, ilustr. [COBISS.SI-ID 45705261]
626. CERKVENIK, Rosana (urednik), HAFNER, Marjutka (urednik), URBANIJA, Barbara (urednik). UNESCO v Sloveniji. [S. l.]: Slovenska nacionalna komisija za UNESCO: Park Škocjanske jame, 2019. 1 zloženka, ilustr. [COBISS.SI-ID 45705005]

Recenzent

627. KUHAR, Miran (urednik, recenzent), VREČA, Polona (urednik, avtor dodatnega besedila), ZUPANČIČ, Polona (urednik), ČOP, Rudi (urednik), ŠRAJ, Mojca (urednik, recenzent), KRALJ, Polona (urednik), LIČER, Matjaž (urednik), SKOK, Gregor (urednik, recenzent), STOPAR, Bojan (urednik), ČARMAN, Martina (urednik), TRIGLAV ČEKADA, Mihaela (urednik), 24. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 31. januar 2019. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2018 : zbornik del. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2019. 155 str., ilustr. ISBN 978-961-6884-59-4. http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/SUGG/referati.htm. [COBISS.SI-ID 298343680]
628. KUHAR, Miran (urednik, recenzent), PAVLOVČIČ PREŠEREN, Polona (urednik), VREČA, Polona (urednik). Raziskave s področja geodezije in geofizike 2020 : zbornik del : 26. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 28. januar 2021. Ljubljana: Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko, [2021]. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (124 str.)), ilustr. ISBN 978-961-95299-0-4. http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/sugg/referati/2021/SZGG_Zbornik_2021_E_publikacija.pdf. [COBISS.SI-ID 53030659]

Drugo

629. MIHELČIČ, Matjaž (scenarist, avtor), DEBEVEC, Albin (z enoto povezano ime, avtor), KNEZ, Martin (z enoto povezano ime, avtor). Slovenski vodni krog. Reka. [Ljubljana, 2006]. 1 video DVD (ca 20 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 26228525]
630. PUCELJ, Gregor. Raziskovalno sodelovanje, ki traja že 12 let : naši krasoslovci na Kitajskem. Delo, Znanost : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo. [Tiskana izd.]. 24. jul. 2008, leto 50, št. 170, str. 17, fotogr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-7584. http://www.delo.si/clanek/64253. [COBISS.SI-ID 28422957]
631. POSSNIG, Gordana (oseba, ki intervjuva). Južnokitajski kras - drugič : med knjigami. Delo, Znanost : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo. [Tiskana izd.]. 28.4.2011, letn. 53, št. 97, str. 20, fotogr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-7584. [COBISS.SI-ID 32556845]
632. BOŠNJAK, Dragica (oseba, ki intervjuva), SLABE, Tadej (intervjuvanec). S krasoslovno akademijo do samostojne znanstvene vede : pogovor: dr. Tadej Slabe o raziskovanju krasa v Združenih arabskih emiratih. Delo, Znanost : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo. [Tiskana izd.]. 28.4.2011, letn. 53, št. 97, str. 20, fotogr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-7584. [COBISS.SI-ID 32556589]
633. ZACHARIAS, Anna. Wanted : 50m cave (jinn a bonus). The national. 23. Jan. 2011, vol. 3, issue 280, str. 3, fotogr. http://www.thenational.ae/news/uae-news/seeking-dreams-in-realm-of-jinn. [COBISS.SI-ID 34471981]
634. ZACHARIAS, Anna. Scientists discover ancient caves. The national. 27. Jan. 2011, vol. 3, issue 284, str. 2, fotogr. http://www.thenational.ae/news/uae-news/tourism/scientists-discover-ancient-rak-caves. [COBISS.SI-ID 34472237]
635. ZHANG, Xuefei. Slovenski krasoslovci na raziskovalnem delu v Yunnanu : Yunnan TV, oddaja Night News, 25. 4. 2012. Kunming, 2012. [COBISS.SI-ID 34147373]
636. BOŠNJAK, Dragica. Kako odžejati atol sredi Tihega oceana? : slovenski krasoslovci na atolu Minamidaito : raziskovanje zakrasevanja in skrb za čisto podtalnico = foto Martin Knez. Delo. [Tiskana izd.]. 15. mar. 2012, leto 54, št. 62, str. 17, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 33855789]
637. BOŠNJAK, Dragica. Kaj se skriva pod palmami in sladkornim trsom? : slovenski krasoslovci raziskovali tropski kras na Kubi = foto Martin Knez. Delo. [Tiskana izd.]. 22. mar. 2012, leto 54, št. 68, str. 17, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 33892653]
638. MAMIĆ, Tino. Država se odziva prepočasi. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 29. mar. 2012, leto 66, št. 74, str. 7, fotogr. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 33932589]
639. RIJAVEC, Rosana. Spoznanja o Krasu zbrana v novi knjižni zbirki. Slovenska tiskovna agencija. 1. apr. 2012, fotogr. ISSN 1854-214X. http://www.sta.si/vest.php?s=s&id=1742572&q=IZRK. [COBISS.SI-ID 33988909]
640. PUCELJ, Gregor (avtor, fotograf). Utrjena slovensko-kitajska krasoslovna naveza. Delo. [Tiskana izd.]. 20. dec. 2013, leto 55, št. , str., ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 36584493]
641. BOŠNJAK, Dragica. Zemeljsko površje je kot koža, ki varuje notranje organe : Altajski kras. Delo. [Tiskana izd.]. 8. jan. 2015, leto 57, št. 6, str. 16, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 37992237]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 20. 11. 2021