COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSDr. Tanja Petrović [27738]Osebna bibliografija za obdobje 1997-2020

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PETROVIĆ, Tanja. Fish canning industry and the rhythm of social life in the Northeastern Adriatic. Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 2020, vol. 57, no. 1, str. 33-49. ISSN 0547-2504. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=347386, DOI: 10.15176/vol57no102. [COBISS.SI-ID 21719811]
financer: Članek je rezultat raziskovalnega programa "Historične interpretacije 20. stoletja" (P6-0347), ki ga je financirala ARRS, in naslednjih raziskovalnih projektov: "Posledice deindustrializacije vzhodne jadranske obale: prepletenost ljudi, pokrajine in morja", ki sta ga financirala ARRS in nemški DAAD (realiziran v letih 2018 in 2019 s sodelovanjem Leibniz Institute of East and Southeast European Studies v Regensburgu), in temeljnega raziskovalnega projekta "Glasba in politika v post-jugoslovanskem prostoru: k novi paradigmi političnosti glasbe na prelomu stoletij" (J6-9365), ki ga financira ARRS (2018-2021)
2. PETROVIĆ, Tanja. Political parody and the politics of ambivalence. Annual review of anthropology. 2018, vol. 47, str. 201-216. ISSN 0084-6570. https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-anthro-102215-100148?journalCode=anthro, DOI: 10.1146/annurev-anthro-102215-100148. [COBISS.SI-ID 43425069]
3. PETROVIĆ, Tanja. Linguistic creativity : a view from the periphery of the Serbian linguistic space. Belgrade English Language & Literature Studies. 2018, vol. 10, str. 299-325. ISSN 1821-3138. DOI: doi.org/10.18485/bells.2018.10.14. [COBISS.SI-ID 43561517]
4. PETROVIĆ, Tanja. Divided modernities : citizenship, agency and public spaces in a central Serbian town. Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva. 2016, vol. 46, [no.] 39, str. 111-125, ilustr. ISSN 0351-1944. [COBISS.SI-ID 40838189]
5. PETROVIĆ, Tanja. Towards an affective history of Yugoslavia. Filozofija i društvo. [Štampano izd.]. 2016, [god.] 27, [br.] 3, str. 502-520, fotogr. ISSN 0353-5738. http://147.91.230.44/wp-content/uploads/2016/10/Tanja-Petrovic.pdf, DOI: 10.2298/FID1603504P. [COBISS.SI-ID 40456493]
6. PETROVIĆ, Tanja. Gammal kolonialism i unga länder. Glänta. [Tryckt ed.]. 2016, [nr.] 1, str. 4-12. ISSN 1104-5205. [COBISS.SI-ID 41412653]
7. PETROVIĆ, Tanja. Industrijsko delo v socializmu : od izkušnje do dediščine. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2016, 56, št. 3/4, str. 31-40. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 40762157]
8. PETROVIĆ, Tanja. Studying post-socialism in Slovenia : the state of art. V: ROTH, Klaus (ur.). Changing paradigms : the state of the ethnological sciences in Southeast Europe. Berlin: LIT, cop. 2015. Vol. 17, str. 267-281. Ethnologia Balkanica, Vol. 17. ISBN 978-3-643-90621-2. ISSN 1311-0411. [COBISS.SI-ID 38807853]
9. PETROVIĆ, Tanja. Serbia in the mirror : parodying political and media discourses. Slavic review : American quarterly of Russian, Eurasian and East European studies. [Print ed.]. summer 2015, vol. 74, no. 2, str. 288-310, ilustr. ISSN 0037-6779. http://www.jstor.org/stable/10.5612/slavicreview.74.2.288?seq=1#page_scan_tab_contents, DOI: 10.5612/slavicreview.74.2.288. [COBISS.SI-ID 38482989]
10. PETROVIĆ, Tanja (avtor, fotograf). Multicultural dynamics and heritage (re)appropriation in Bela krajina : negotiating the heritage of the Serbian Orthodox community. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2014, [št.] 39, str. 89-102, fotogr. ISSN 0353-6777. [COBISS.SI-ID 36779565]
11. PETROVIĆ, Tanja. Europe's new colonialisms. Belgrade journal of media and communications. [Print ed.]. 2013, vol. 2, no. 4, str. 107-125. ISSN 2334-6132. http://www.fmk.singidunum.ac.rs/content/journal/Tanja%20Petrovic.pdf. [COBISS.SI-ID 37308461]
12. PETROVIĆ, Tanja. Museums and workers : negotiationg industrial heritage in the former Yugoslavia. Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. srpanj 2013, vol. 50, no. 1, str. 96-119, fotogr. ISSN 0547-2504. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=8549. [COBISS.SI-ID 35814957]
13. PETROVIĆ, Tanja. The past that binds us : Yugo-nostalgia as the politics of the future. Minzoku funsou no haikei ni kansuru chiseigakuteki kenkyuu. 2012, vol. 20: 2011, str. 74-93. ISSN 1883-0633. [COBISS.SI-ID 34290733]
14. PETROVIĆ, Tanja. The political dimension of post-socialist memory practices : self-organized choirs in the former Yugoslavia. V: RISTIĆ, Irena (ur.). Defragmenting Yugoslavia. Regensburg: Südost-Institut, 2011. Str. 315-329. Südosteuropa, Jg. 59, H. 3. ISSN 0722-480X. [COBISS.SI-ID 33284141]
15. PETROVIĆ, Tanja. Pensar Europa sense pensar : els discursos sobre Balcans com un reflex de la mateixa Europa. L'Espill : revista fundada per Joan Fuster. primavera 2011, núm. 37, str. 78-90. ISSN 0210-587X. [COBISS.SI-ID 32944173]
16. PETROVIĆ, Tanja. Thinking Europe without thinking : neo-colonial discourse on and in the western Balkans. Eurozine. 22. sep. 2011. ISSN 1684-4637. http://www.eurozine.com/articles/2011-09-22-petrovic-en.html. [COBISS.SI-ID 34166317]
17. PETROVIĆ, Tanja. Dugo putovanje kući : reprezentacije "Zapadnog Balkana" u političkom i medijskom diskursu. Reč : časopis za književnost i kulturu, i društvena pitanja. 2010, br. 80.26, str. 67-113. ISSN 0354-5288. [COBISS.SI-ID 32233517]
18. PETROVIĆ, Tanja. Misliti Europu bez mnogo razmišljanja : diskursi o Zapadnom Balkanu kao ogledalo današnje Europe. Sarajevske sveske. 2010, no. 27/28, str. 690-707, portret. ISSN 1512-8539. [COBISS.SI-ID 31603245]
19. PETROVIĆ, Tanja. Gnezdenje kolonializmov : novi in stari obrazci izključevanja na obrobju Evrope. V: BEZNEC, Barbara (ur.). Evroorientalizem ; (Z)nova medicina. Ljubljana: Študentska založba, 2009. Letn. 37, št. 235/236, str. 68-77. Časopis za kritiko znanosti, letn. 37, št. 235/236. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 30511149]
20. PETROVIĆ, Tanja. European and Slovenian discourses on "the Western Balkans". Minzoku funsou no haikei ni kansuru chiseigakuteki kenkyuu. 2009, vol. 8: 2008, str. 100-112. ISSN 1883-0633. [COBISS.SI-ID 33130797]
21. PETROVIĆ, Tanja. Serbs, Albanians, and those in between : the gradation of otherness and identity management in the nation-building process. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2008, [št.] 27, str. 67-81. ISSN 0353-6777. http://hdl.handle.net/11686/27010. [COBISS.SI-ID 28276013]
22. PETROVIĆ, Tanja. Language ideologies in contact : the case of refugees from Croatia and Bosnia-Herzegovina in Serbia. Minzoku funsou no haikei ni kansuru chiseigakuteki kenkyuu. 2008, vol. 2, str. 49-64. ISSN 1883-0633. [COBISS.SI-ID 29064237]
23. PETROVIĆ, Tanja. Kyu 'Serubo-Kuroachia go' chiiki ni okeru gengoteki aidentiti. Minzoku funsou no haikei ni kansuru chiseigakuteki kenkyuu. 2008, vol. 2, str. 150-162. ISSN 1883-0633. [COBISS.SI-ID 29064493]
24. PETROVIĆ, Tanja. Jezički identiteti na prostoru nekadašnjeg srpskohrvatskog jezika. V: PECIKOZA, Vladimir (ur.). Antropologija : zbornik radova Odeljenja društvenih nauka Istraživačke stanice Petnica. Valjevo: Istraživačka stanica Petnica, 2007. Str. 180-188. Petničke sveske, br. 62. ISBN 978-86-7861-038-7. ISSN 0354-1428. [COBISS.SI-ID 27633453]
25. PETROVIĆ, Tanja. The territory of the former Yugoslavia in "the mental maps" of former Yugoslavs : nostalgia for space. Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa. 2007, zesz. 31, str. 263-273. ISSN 1230-1698. [COBISS.SI-ID 27977005]
26. PETROVIĆ, Tanja. Such were the times : Serbian peasant women born in the 1920s and 1930s and the stories of their lives. Balcanica : annuaire de l'Institut des etudes balkaniques. 2006, 37, str. [47]-59. ISSN 0350-7653. [COBISS.SI-ID 26872109]
27. PETROVIĆ, Tanja. Med lokalnim in nacionalnim : Srbi v Beli krajini in njihova jezikovna identiteta. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 51, št. 3/4, str. [37]-53, graf. prikazi. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 25914925]
28. PETROVIĆ, Tanja. Die Entwicklung der serbischen Literatursprache. V: LUKAN, Walter (ur.), TRGOVČEVIĆ, Ljubinka (ur.), VUKČEVIĆ, Dragan K. (ur.). Serbien und Montenegro : Raum und Bevölkerung, Geschichte, Sprache und Literatur, Kultur, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Recht. Wien; Berlin: LIT, cop. 2006. Str. [393]-411. Österreichische Osthefte, 2005, Jg. 47, H. 1/4. ISBN 3-8258-9539-4. ISSN 0029-9375. [COBISS.SI-ID 26333741]
29. PETROVIĆ, Tanja. The Serbs of Bela krajina and imagined communities in Southeastern Europe. Jahrbücher für Geschichte und Kultur Südosteuropas. 2005, bd. 7, str. 53-73. ISSN 1617-5581. [COBISS.SI-ID 26333997]
30. PETROVIĆ, Tanja. Ideološke funkcije upravnog govora u procesu zamene jezika : primer Srba u Beloj krajini. Južnoslovenski filolog. 2005, 61, str. [191]-211. ISSN 0350-185X. [COBISS.SI-ID 25915181]
31. PETROVIĆ, Tanja. Studying the minority groups' identities in the Balkans : from the perspective of language ideology. Balcanica : annuaire de l'Institut des etudes balkaniques. 2004, 34, str. [173]-188. ISSN 0350-7653. [COBISS.SI-ID 24897837]
32. PETROVIĆ, Tanja. The Serbian population in the Slovene Region in Bela Krajina and their language-related identity strategies. Ethnologia Balkanica : journal for Southeast European anthropology. 2004, vol. 8, str. 91-102, zvd. ISSN 1311-0411. [COBISS.SI-ID 24891437]
33. PETROVIĆ, Tanja. Vetrovi kao mitološka bića u predstavama južnih Slovena u istočnom delu Balkana. Studia mythologica Slavica. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 7, str. 143-154. ISSN 1408-6271. [COBISS.SI-ID 22997805]
34. PETROVIĆ, Tanja. U uže ždrale ---. Kodovi slovenskih kultura. 2003, god. 8, br. 8, str. 98-108. ISSN 0354-964X. [COBISS.SI-ID 24897581]
35. PETROVIĆ, Tanja. Etnolingvistička građa o Božiču kod Srba u Beloj Krajini. Južnoslovenski filolog. 2002, 58, str. [65]-78. ISSN 0350-185X. [COBISS.SI-ID 24890925]
36. PETROVIĆ, Tanja. Speaking a different Serbian language : refugees in Serbia between conflict and integration. Journal of Liberal Arts : the journal on interdisciplinary studies of the American College of Thessaloniki. jun. 2001, vol. 6, no. 1, str. 97-108. ISSN 1107-0617. [COBISS.SI-ID 24890669]
37. PETROVIĆ, Tanja. Homonimija, terminologija i etimološka praksa : sh. čap 'mera, alatka za merenje razdaljine. Južnoslovenski filolog. 2000, 56, 3/4, str. [813]-821. ISSN 0350-185X. [COBISS.SI-ID 24905005]
38. PETROVIĆ, Tanja. Žito da se rodi : pšenica, setva i žetva u zdravici. Kodovi slovenskih kultura. 2000, god. 5, br. 5, str. 98-107. ISSN 0354-964X. [COBISS.SI-ID 24897069]
39. PETROVIĆ, Tanja. Magija promene vremena. Srpski jezik. 2000, god. 5, br. 1/2, str. [677]-686. ISSN 0354-9259. [COBISS.SI-ID 24904237]
40. PETROVIĆ, Tanja. Od zdravice ka sakralnom tekstu (telesni kod). Kodovi slovenskih kultura. 1999, god. 4, br. 4, str. 32-47. ISSN 0354-964X. [COBISS.SI-ID 24896813]
41. PETROVIĆ, Tanja. Vit-previt kravaj : (parna konstrukcija u folklornim tekstovima o obrednom hlebu). Srpski jezik. 1999, god. 4, br. 1/2, str. [821]-830. ISSN 0354-9259. [COBISS.SI-ID 24904493]

1.02 Pregledni znanstveni članek

42. HOFMAN, Ana, BARTULOVIĆ, Alenka, KOVAČIČ, Mojca, PETROVIĆ, Tanja, POGAČAR, Martin. Afektivni obrat : koncepti, obeti, omejitve. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2020, 60, št. 1, str. 56-67. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 14952963]

1.03 Kratki znanstveni prispevek

43. PETROVIĆ, Tanja. Slowenien und Europäischen Union : zwischen dem Balkan und Europa. V: ALBERT, Gerhard (ur.). Schwerpunkt : Zweifel an Europe : Zwischen Hoffnungen und Ängsten : Stillstand der Integration : Meinungen und Gedanken aus zehn Ländern. Regensburg: Friedrich Pustet, 2012. Str. 48-54. Ost-West, Jg. 13, H. 1. ISSN 1439-2089. [COBISS.SI-ID 33793581]

1.04 Strokovni članek

44. PETROVIĆ, Tanja. Jugoslawien nach Jugoslawien : Erinnerungen an ein untergegangenes Land. Aus Politik und Zeitgeschichte. 2. okt. 2017, jg. 67, [nr.] 40/41, str. 32-37. ISSN 0479-611X. [COBISS.SI-ID 42559021]
45. PETROVIĆ, Tanja. "IMV - kolesje napredka" : o dediščini, ki je življenje. Dialogi. 2016, letn. 52, št. 9, str. 151-159, ilustr. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 40924973]
46. PETROVIĆ, Tanja. Europa und das sozialistische Erbe Jugoslawiens. Phase 2. 2016, [nr.] 53, str. 33-36. ISSN 1862-3042. [COBISS.SI-ID 41414445]
47. PETROVIĆ, Tanja. Social politics of the floods in the former Yugoslavia. Anthropology news. [Online ed.]. June 2014. ISSN 1556-3502. http://www.anthropology-news.org/index.php/2014/06/30/social-politics-of-the-floods-in-the-former-yugoslavia/. [COBISS.SI-ID 37307949]
48. PETROVIĆ, Tanja. New politics for new Europe : protests in Slovenia and beyond. Herbst : Theorie zur Praxis. 2013, str. 32-35, fotogr. [COBISS.SI-ID 36074797]
49. PETROVIĆ, Tanja. Pensare l'Europa senza pensare : il discorso neocoloniale sui e nei Balcani occidentali. Lettera internazionale : rivista trimestrale europea. 4o trimestre 2012, 114, str. 14-16, fotogr. ISSN 1592-2898. [COBISS.SI-ID 35205165]
50. PETROVIĆ, Tanja. Tako evropsko. Medijska preža : bilten za opazovanje medijev. [Tiskana izd.]. maj/jun. 2012, št. 42, str. 55. ISSN 1580-8386. http://digital.edition-on.net/Mirovni_Institut/mirovni_institut_preza_maj_junij2012.html. [COBISS.SI-ID 34428717]
51. PETROVIĆ, Tanja. Serbo-Croatian language. Academic foresights : online journal. Oct.-Dec. 2011, no. 2. http://www.academic-foresights.com/Serbo-Croatian_Language.html. [COBISS.SI-ID 34191405]
52. PETROVIĆ, Tanja. Ideje o jeziku, ideologije v jeziku : kaj je jezik, ali kaj bi moral biti?. Emzin : revija za kulturo. jun. 2010, letn. 20, št. 1/2, str. 55-57. ISSN 1318-5497. [COBISS.SI-ID 31406125]
53. PETROVIĆ, Tanja. Strokovnjaki brez spomina : Slovenija in "Zahodni Balkan". Medijska preža : bilten za opazovanje medijev. [Tiskana izd.]. maj 2010, [št.] 37, str. 25. ISSN 1580-8386. [COBISS.SI-ID 31399981]
54. PETROVIĆ, Tanja. Spomin, izkušnja in raba jezika : primer jugoslovanske ljudske armade. Medijska preža : bilten za opazovanje medijev. [Tiskana izd.]. dec. 2008, [št.] 32/33, str. 38-39. ISSN 1580-8386. [COBISS.SI-ID 29059885]
55. PETROVIĆ, Tanja. O slavljenju, zastarevanju i smrti jezika. Beseda : časopis za kulturo. dec. 2005, god. 4, br. 5, str. 67-75, ilustr. ISSN 1580-6081. [COBISS.SI-ID 26130733]
56. PETROVIĆ, Tanja. Usodna privlačnost juga : odnos Slovencev do kulture bivših jugoslovanskih republik. Signal : das Magazin der Sloweninnen und Slowenen in der Steiermark. zima 2005/2006, str. 33-36, portret. [COBISS.SI-ID 24977453]
57. PETROVIĆ, Tanja. Europäisch mit jugoslawischem Beigeschmack. Ost-West Gegeninformationen. 2004, jg. 16, nr. 2, str. 3-6. ISSN 1812-609X. [COBISS.SI-ID 24903981]
58. PETROVIĆ, Tanja. Najzapadnije od istoka : Srbi u Beloj Krajini i srpski jezik - posle pet vekova. Zadužbina : list Vukove zadužbine. dec. 2007, god. 19, br. 81, str. 11. ISSN 0353-2739. [COBISS.SI-ID 27633197]
59. PETROVIĆ, Tanja. V pričakovanju slovenskih učencev. Šolski razgledi : pedagoški strokovno-informativni časnik. [Tiskana izd.]. 10. maj 2003, letn. 54, št. 9, str. 9, ilustr. ISSN 1318-1483. [COBISS.SI-ID 27159085]
60. PETROVIĆ, Tanja. Porodični nadimci u Majuru kod Jagodine : ili udarila žaba mečku. V: ŠĆEPANOVIĆ, Mihailo (ur.). Jezičke mene i život reči : ogledi iz lingvistike. Petnica: Istraživačka stanica, 1997. Str. 49-58. Petničke sveske, sv. 40. ISBN 86-7861-011-5. ISSN 0354-1428. [COBISS.SI-ID 25363245]

1.05 Poljudni članek

61. PETROVIĆ, Tanja. Living a real trip. Texte zur Wirtschaft und zur Wissenschaft. [COBISS.SI-ID 25008429]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

62. PETROVIĆ, Tanja. Sprachidentitäten im ehemaligen serbokroatischen Raum. V: BRUNNBAUER, Ulf (ur.), VOSS, Christian (ur.). Inklusion und Exklusion auf dem Westbalkan. München: Otto Sagner, 2008. Str. 187-199. Südosteuropa-Jahrbuch, Bd. 33. [COBISS.SI-ID 27860525]
63. PETROVIĆ, Tanja. Izbeglice iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine u Srbiji : kulturni i jezički identitet. V: MITROVIĆ, Ljubiša R. (ur.), ĐORĐEVIĆ, Dragoljub B. (ur.). Kulturni i etnički identiteti u procesu globalizacije i regionalizacije Balkana = Cultural and ethnic identities in the process of globalization and regionalization of the Balkans. Niš: Centar za balkanske studije: = Center for the Balkan Studies: Jugoslavensko udruženje za naučno istraživanje religije: = Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion, 2002. Str. 237-242. ISBN 86-83119-41-6. [COBISS.SI-ID 24924973]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

64. PETROVIĆ, Tanja. Jezikovna in kulturna identiteta etnolingvistične skupnosti Srbov v Beli krajini. V: ŠEKLI, Matej (ur.), REZONIČNIK, Lidija (ur.). Slovenski jezik in njegovi sosedje. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2019. Str. 204-211. Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 29. ISBN 978-961-6715-29-4. ISSN 1408-3043. [COBISS.SI-ID 45183533]
65. PETROVIĆ, Tanja. What's up in town : place-making through the use of dialect in a Facebook chronicle of Leskovac (Southeast Serbia). V: CORNIPS, Leonie (ur.), ROOIJ, Vincent A. de (ur.). The sociolinguistics of place and belonging : perspectives from the margins. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2018. Str. 177-204, ilustr. IMPACT, volume 45. ISBN 978-90-272-0004-4. [COBISS.SI-ID 43436589]
66. PETROVIĆ, Tanja. Zapadni Balkan je na jugu : diskursi na temu pristupanja zapadnog Balkana Evropskoj uniji. V: 1989-2009. : godine prevrata : početak inkluzije ili ekskluzije? : zbornik radova sa međunarodne konferencije. Sarajevo: Fondacija Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu, 2009. Str. 69-76, 177-184. ISBN 978-9958-9889-6-7. [COBISS.SI-ID 30733357]
67. PETROVIĆ, Tanja. Ethnolinguistic and sociolinguistic approaches to the study of language shift in South-Eastern Europe. V: MATTHEOUDAKIS, Marina (ur.), PSALTOU-JOYCEY, Angeliki (ur.). Selected papers on Theoretical and Applied Linguistics : from the 16th International Symposium April 11-13, 2003. Thessaloniki: Deparment of Theoretical and Applied Linguistics, School of English, Aristotle University, 2005. Str. [268]-278. [COBISS.SI-ID 24949549]
68. PETROVIĆ, Tanja. Struggling for space self-presentation in autobiographies of women in Serbia born in the 1920s and 1930s. V: TAČEVA, Elena (ur.), NEDIN, Ilija (ur.). Tja na Balkanite = She on the Balkans. Blagoevgrad: Meždunaroden universitetski seminar za b"lkanistični proučvanija i specializacii Jugozapaden universitet "Neofit Rilski", 2001. Str. 363-374. [COBISS.SI-ID 24949805]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

69. PETROVIĆ, Tanja. Večjezičnost kot prednost?. V: KLOPČIČ, Vera (ur.), LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.), BUKOVEC, Branka (ur.). Živeti skupaj : usposabljanje kulturnih menedžerjev : zbornik predavanj. Novo mesto: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela, 2010. Str. 40-45. ISBN 978-961-92302-5-1. [COBISS.SI-ID 11640141]
70. PETROVIĆ, Tanja. Pravoslavne vasi v Beli Krajini in razmerje med identiteto in dediščino. V: HUDALES, Jože (ur.), VISOČNIK, Nataša (ur.). Dediščina v rokah stroke. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2005. Str. 75-81. Zbirka Županičeva knjižnica, št. 14. ISBN 961-237-129-6. [COBISS.SI-ID 24898093]

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

71. PETROVIĆ, Tanja. Miners' bodies and class imagination in socialist Yugoslavia and its aftermath. V: A cultural history of capitalism : Britain, America, Croatia = Kulturna povijest kapitalizma : Britanija, Amerika, Hrvatska : an international symposium, Faculty of Humanities and Social Sciences, Zagreb, April 7-8, 2017. [S. l.: s. n.]. http://kpk.ffzg.unizg.hr/news/simpozij-a-cultural-history-of-capitalism. [COBISS.SI-ID 41439277]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

72. PETROVIĆ, Tanja. Fabrika as an agent of social life : fish-canning industry and the labor history of the Yugoslav Adriatic. V: 2019 Annual Convention, San Francisco, CA. 51st Annual ASEEES Convention, Saturday, November 23-Tuesday, November 26, 2019. San Francisco: ASEEES. https://convention2.allacademic.com/one/aseees/aseees19/index.php?cmd=Online+Program+View+Paper&selected_paper_id=1533896&PHPSESSID=ugs9p1gh6c12cet7jao5ntrtl2. [COBISS.SI-ID 45661229]
73. PETROVIĆ, Tanja. On Laibach and laughter. V: 2019 ASEEES Summer Convention, Zagreb. ASEEES Summer Convention, Zagreb, Saturday,14-16 June 2019. Zagreb: ASEEES. https://convention2.allacademic.com/one/aseees/summer19/index.php?cmd=Online+Program+View+Paper&selected_paper_id=1489983&PHPSESSID=p00b4rt5ifguctgc81jfih63bf. [COBISS.SI-ID 14827523]
74. PETROVIĆ, Tanja. Zvočni afekt in industrijske ruševine = Sonic affect and industrial debris. V: KOVAČIČ, Mojca (ur.), ŠIVIC, Urša (ur.). Mednarodni večdisciplinarni simpozij Zvok, pesem in političnost, 29.-31. avgust 2019 = International Multidisciplinary Symposium Sound, Song, and Politics, 29-31 August 2019. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Ustanova Imago Sloveniae - Podoba Slovenije, 2019. Str. 66-67. ISBN 978-961-06-0230-9. [COBISS.SI-ID 45082669]
75. PETROVIĆ, Tanja. Cans full of memories : remembering the fish-canning industry in the North-Eastern Adriatic. V: Track changes : reflecting on a transforming world. [S. l.: s. n.], 2019. Str. 290. https://www.siefhome.org/downloads/congresses/sief2019/sief2019_programme.pdf. [COBISS.SI-ID 44530221]
76. PETROVIĆ, Tanja. Humor and the politics of ambivalence : anti-cultural theatre Sirotanovići (Banja Luka). V: Emotions, senses and affect in the context of Southeast Europe. [S. l.: s. n.], 2018. Str. 98. http://conference.unizd.hr/inasea2018/wp-content/uploads/sites/18/2018/09/Book-of-Abstracts-InASEA2018.pdf-final.pdf. [COBISS.SI-ID 43963437]
77. PETROVIĆ, Tanja. Grad i vojska, vojska i grad : prisustvo JNA u Puli, tragovi i sećanja. V: Interpretacije grada : etnografski, historiografski i kulturološki uvidi : radionica, Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 14. i 15. lipnja 2018. [S. l.: s. n.], 2018. Str. [4]. https://ckpis.unipu.hr/images/50020373/Radionica%20Grad_Program.pdf. [COBISS.SI-ID 43394605]
78. ATANASOVSKI, Srđan, DUMNIĆ, Marija, HOFMAN, Ana, KOVAČIČ, Mojca, PETROVIĆ, Tanja, SWEERS, Britta. City sonic ecology : urban soundscapes of Bern, Ljubljana, and Belgrade. V: Musicology : theory and practice, East and West : program and abstracts. 20th Congress of the International Musicological Society, Tokyo 2017. Tokyo: International Musicological Society: Musicological Society of Japan: Tokyo University of the Arts, 2017. Str. 108-109. [COBISS.SI-ID 41521453]
79. PETROVIĆ, Tanja. From noise to voice : deindustrialization, urban landscapes, and political subjectivities in post-Yugoslav societies. V: PERKOVIĆ, Ivana (ur.), POPOVIĆ MLAĐENOVIĆ, Tijana (ur.), PETKOVIĆ, Ivana (ur.). Transpositions : music/image. Belgrade: Faculty of Music, 2016. Str. 67. ISBN 978-86-88619-76-9. [COBISS.SI-ID 40639533]
80. PETROVIĆ, Tanja, HOFMAN, Ana. Liminalnost i pozni socijalizam. V: DUDA, Igor (ur.), et al. Socijalizam na klupi : socijalizam: izgradnja i razgradnja : knjiga sažetaka = Socialism on the bench : socialism: construction and deconstruction : book of abstracts. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2015. Str. 64. CeKaPiSarnica, 6. ISBN 978-953-7320-09-6. [COBISS.SI-ID 38879277]
81. PETROVIĆ, Tanja. Citizenship, agency and urban spaces in a central Serbian town. V: Utopias, realities, heritages : ethnographies for the 21st century. [Zagreb: SIEF, 2015]. Str. 145. http://www.nomadit.co.uk/sief/sief2015/panels.php5?PanelID=3438. [COBISS.SI-ID 38572077]
82. PETROVIĆ, Tanja. The mining archives : subjectivity, affect, and political economies of liminality. V: Cultures of crisis : experiencing and coping with upheavals and disasters in southeast Europe : programme. Istanbul: Kadir Has University: International Association for Southeast Europen Anthropology, 2014. Str. 33. [COBISS.SI-ID 37695021]
83. PETROVIĆ, Tanja. Dijalekt kao performans. V: Knjiga sažetaka. Niš: Univerzitet, Filozofski fakultet; Kosovska Mitrovica: Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet; Leskovac: Leskovački kulturni centar, 2014. Str. 65. ISBN 978-86-82031-31-4. [COBISS.SI-ID 37064493]
84. PETROVIĆ, Tanja. No man's land : south-eastern dialects in Serbia and the process of symbolic nation-building. V: MIŠKOVIĆ, Valentina (ur.). Strategies of symbolic nation-building in South Eastern Europe : conference, May 8-10 2014, Rijeka : book of abstracts. Rijeka: Department of Cultural Studies, Faculty of Humanities and Social Sciences, University, 2014. Str. 36. [COBISS.SI-ID 37349677]
85. PETROVIĆ, Tanja. Mourning lost modernity : workers, Europe and (post)Yugoslav post-socialism. V: Southeast European (post) modernities. Regensburg: University of Regensburg: International Association for Southeast Europen Anthropology, 2011. Str. 77-78. [COBISS.SI-ID 32726573]
86. HOFMAN, Ana, PETROVIĆ, Tanja, POGAČAR, Martin. Yugonostalgic musical practices between mediation and contestation : (panel). V: MARKOVIĆ, Tatjana (ur.). Between nostalgia, utopia, and realities. [Belgrade: Department of Musicology, 2010]. Str. 15. [COBISS.SI-ID 31253549]
87. PETROVIĆ, Tanja. Šta će nama vojničke priče? : sećanje na JNA na prostorima bivše Jugoslavije. V: Horror, porno, ennui : kulturne prakse post-socijalizma : Zagreb, 19.-21.11.2009 : [knjižica sažetaka]. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2009. Str. [11]. [COBISS.SI-ID 30733101]
88. PETROVIĆ, Tanja. Wessen Sprache? : Koethnische Migranten und heutige Sprachidentitäten in Serbien. V: Incorporating coethnic migrants = Integration koethnischer Migranten : a comparative perspective = eine komparative Betracthung : Abstractheft : Internationale Konferenz, IBZ München, 11.-13.6.2009. [München: s. n., 2009]. Str. 23-24. [COBISS.SI-ID 30214701]
89. PETROVIĆ, Tanja. 'Nesting colonialisms' : new and old patterns of exclusion in the European periphery. V: Inclusion and exclusion in and on the borders of Europe : Portorož, 6-7 June 2008 : abstracts. Ljubljana: Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije: Peace Institute, Institute for Contemporary Social and Political Studies, 2008. Str. 28. [COBISS.SI-ID 28268077]
90. PETROVIĆ, Tanja. Concepts of time and space - universal or culture specific? : evidence from folklore. V: MENCEJ, Mirjam (ur.). The concept of time and space in European folklore : Ljubljana, September 6-9, 2007. Ljubljana: Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, 2007. Str. 20. [COBISS.SI-ID 27025453]
91. PETROVIĆ, Tanja. Recent research of the language-culture interface in Europe : an attempt of research synthesis. V: Die Europäizität der Slawia oder die Slavizität Europas : ein Beitrag der kultur- und sprachrelativistischen Linguistik. Berlin: Humboldt-Universität, 2007. Str. 16. [COBISS.SI-ID 26872621]
92. PETROVIĆ, Tanja. Urban vs. rural in language ideology of speakers of the contemporary Serbian language. V: VUČINIĆ-NEŠKOVIĆ, Vesna (ur.). Abstracts. Belgrade: International Association for Southeastern Europen Anthropology: School of Philosophy, University, 2005. Str. 112. ISBN 86-80269-76-X. [COBISS.SI-ID 24924717]
93. PETROVIĆ, Tanja. The refugees from Croatia and Bosnia-Herzegovina in Serbia : language ideologies and cultural values. V: 14th Biennial Conference on Balkan and South Slavic Linguistics, literature and Folklore, April 15-17, 2004. Oxford: University of Mississippi, 2004. Str. 16. [COBISS.SI-ID 25062957]
94. PETROVIĆ, Tanja. Balkan people in a non-Balkan state : how national and ethnic language ideologies meet in the case of Serbs in Slovenia. V: MAR-MOLINERO, Clare (ur.), STEVENSON, Patrick (ur.). Language and the future of Europe : ideologies, policies and practices : 8-10 July 2004 at the University of Southampton : abstracts. Southampton: Centre for Transnational Studies, University of Southampton, [2004]. Str. 35. [COBISS.SI-ID 25063213]
95. PETROVIĆ, Tanja. Studying the minority groups' identity in the Balkans from the perspective language ideology. V: Résumés. Tirana: Association Internationale d'Études du Sud-Est Européen, [2004]. Str. 94-95. [COBISS.SI-ID 24949293]
96. PETROVIĆ, Tanja. Brave Uskoks or nobody's children : the Orthodox population in the Slovene region of Bela krajina and identity strategies. V: Abstracts. Graz: International Association for Southeast Europen Anthropology, [2003]. Str. 26-27. [COBISS.SI-ID 24971053]
97. PETROVIĆ, Tanja. Multicultural and intercultural patterns in the Slovene region of Bela krajina. V: Experience and perspectives of multiculturalism : Croatia in comparison with other multicultural societies : abstracts. Dubrovnik: [s. n., 2003]. F. 18. [COBISS.SI-ID 24971565]
98. PETROVIĆ, Tanja. Linguistic ideology and language shift : the case of Orthodox minority in the Slovenian Region of Bela Krajina. V: Round Table "Hidden minorities in South-Eastern Europe" : Belgrade, 25-27.09.2003. Beograd: Institute for Balkan Studies, SASA, [2003]. Str. [39]. [COBISS.SI-ID 24970541]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

99. PETROVIĆ, Tanja. O arhivih in čustvih = On archives and feelings. V: REBA, Teja, VODUŠEK, Nada. XXII. mednarodni festival sodobnih umetnosti - Mesto žensk, 3.-16. 10. 2016, Ljubljana = International Festival of Contemporary Arts - City of Women. Ljubljana: Mesto žensk - društvo za promocijo žensk v kulturi: = City of Women - Association for the Promotion of Women in Culture, 2016. Str. 54. ISBN 978-961-93888-1-5. [COBISS.SI-ID 40457005]
100. DJOKIĆ, Dejan, PETROVIĆ, Tanja, LUTHAR, Oto, et al. Intellectual diaspora from the Western Balkans. V: DRNOVŠEK-ZORKO, Helena (ur.), MILOHNIĆ, Aldo (ur.), MULEJ, Lucija (ur.). New paradigms, new models : culture in the EU external relations, Ljubljana, 13-14 May 2008. Ljubljana: ZRC SAZU, ZRC Publishing, 2008. 1: conference programme, str. 20. ISBN 978-961-254-064-7. [COBISS.SI-ID 28193581]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

101. PETROVIĆ, Tanja. Industrija konzerviranja rib in smisel družbenega življenja. V: KOSMOS, Iva (ur.), PETROVIĆ, Tanja (ur.), POGAČAR, Martin (ur.). Zgodbe iz konzerve : zgodovine predelave in konzerviranja rib na severovzhodnem Jadranu. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Str. 191-209. Kulturni spomin, knj. 7. ISBN 978-961-05-0458-0. ISSN 2232-3872. [COBISS.SI-ID 29005315]
102. PETROVIĆ, Tanja, HOFMAN, Ana. Rethinking class in socialist Yugoslavia : labor, body, and moral economy. V: JELAČA, Dijana (ur.). The cultural life of capitalism in Yugoslavia : (post)socialism and its other. [Basingstoke]: Palgrave Macmillan, cop. 2017. Str. 61-80, ilustr. ISBN 3-319-47481-2, ISBN 978-3-319-47481-6. DOI: 10.1007/978-3-319-47482-3_4. [COBISS.SI-ID 42044461]
103. PETROVIĆ, Tanja. Nostalgia for industrial labor in socialist Yugoslavia or Why the post-socialist affect matters. V: VELIKONJA, Mitja. Nostalgia on the move. Belgrade: The Museum of Yugoslavia, 2017. Str. 14-29, ilustr. ISBN 978-86-84811-43-3. [COBISS.SI-ID 42558509]
104. PETROVIĆ, Tanja. Rokeri s Moravu and the politics of parody in socialist Yugoslavia. V: KOZOROG, Miha (ur.), MURŠIČ, Rajko (ur.). Sounds of attraction : Yugoslav and post-Yugoslav popular music. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2017. Str. 99-113. Zbirka Zupaničeva knjižnica, št. 43. ISBN 978-961-237-897-4. [COBISS.SI-ID 41411373]
105. PETROVIĆ, Tanja. Čez vikende nikamor ne grem brez računalnika : usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja in delo v akademski sferi. V: HOFMAN, Ana (ur.), et al. Znanost (brez) mladih : zgodnje stopnje znanstvene kariere v Sloveniji skozi perspektivo spola. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. Str. 73-97. ISBN 978-961-254-981-7. [COBISS.SI-ID 40906541]
106. PETROVIĆ, Tanja (avtor, fotograf). Kava ali kaj se (nam) je zgodilo s časom. V: PETROVIĆ, Tanja (ur.), et al. Made in YU 2015. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. Str. 29-42, fotogr. Zbirka Kulturni spomin, knj. 4. ISBN 978-961-254-876-6. ISSN 2232-3872. [COBISS.SI-ID 39731757]
107. PETROVIĆ, Tanja. Na putu za Europu : metafore o Europi i politička imaginacija Zapadnog Balkana. V: HORVAT, Srećko (ur.), ŠTIKS, Igor (ur.). Dobro došli u pustinju postsocijalizma. Zaprešić: Fraktura, cop. 2015. Str. 145-168. Biblioteka Platforma, knj. 48. ISBN 978-953-266-650-2. [COBISS.SI-ID 38803245]
108. PETROVIĆ, Tanja. Portraits of Yugoslav Army soldiers : between partisan and pop-culture imagery. V: JAKIŠA, Miranda (ur.), GILIĆ, Nikica (ur.). Partisans in Yugoslavia : literature, film and visual culture. Bielefeld: Transcript, cop. 2015. Str. 137-156, fotogr. Culture & theory. ISBN 978-3-8376-2522-6. [COBISS.SI-ID 38377005]
109. PETROVIĆ, Tanja. European historical legacies and Balkan studies. V: PROMITZER, Christian (ur.), GRUBER, Siegfried (ur.), HEPPNER, Harald (ur.). Southeast European studies in a globalizing world. Berlin: LIT, cop. 2015. Str. 115-126. Studies on South East Europe, Vol. 16. ISBN 978-3-643-90595-6. [COBISS.SI-ID 38808365]
110. PETROVIĆ, Tanja. On the way to Europe : EU metaphors and political imagination of the Western Balkans. V: HORVAT, Srećko (ur.), ŠTIKS, Igor (ur.). Welcome to the desert of post-socialism : radical politics after Yugoslavia. London; New York: Verso, 2015. Str. 103-121. ISBN 978-1-78168-620-1, ISBN 978-1-78168-621-8, ISBN 978-1-78168-622-5, ISBN 978-1-78168-737-6. [COBISS.SI-ID 37840685]
111. PETROVIĆ, Tanja. Images of Europe and the process of the Western Balkan countries' accession to the European Union. V: GYARFÁŠOVÁ, Ol'ga (ur.), LIEBHART, Karin (ur.). Constructing and communicating Europe. Zürich; Berlin: LIT, cop. 2014. Str. 121-144, ilustr. Cultural patterns of politics, vol. 2. ISBN 978-3-643-90515-4. [COBISS.SI-ID 37436973]
112. PETROVIĆ, Tanja. Introduction : Europeanization and the Balkans. V: PETROVIĆ, Tanja (ur.). Mirroring Europe : ideas of Europe and Europeanization in Balkan societies. Leiden; Boston: Brill, cop. 2014. Str. 3-19. Balkan studies library, vol. 13. ISBN 978-90-04-27507-2, ISBN 978-90-04-27508-9. ISSN 1877-6272. [COBISS.SI-ID 37437485]
113. PETROVIĆ, Tanja. Mourning the lost modernity : industrial labor, Europe, and (post)Yugoslav post-socialism. V: PETROVIĆ, Tanja (ur.). Mirroring Europe : ideas of Europe and Europeanization in Balkan societies. Leiden; Boston: Brill, cop. 2014. Str. 91-113, fotogr. Balkan studies library, vol. 13. ISBN 978-90-04-27507-2, ISBN 978-90-04-27508-9. ISSN 1877-6272. [COBISS.SI-ID 37437741]
114. PETROVIĆ, Tanja. Jugoslovenski socializam u muzeju : socijalističko nasleđe kao kulturna baština. V: KOLANOVIĆ, Maša (ur.). Komparativni postsocijalizam : slavenska iskustva. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta, Zagrebačka slavistička škola, 2013. Str. 31-46. ISBN 978-953-175-475-0. [COBISS.SI-ID 36065069]
115. PETROVIĆ, Tanja. The past that binds us : Yugonostalgia as the politics of future. V: PAVLOVIĆ, Srdja (ur.), ŽIVKOVIĆ, Marko (ur.). Transcending fratricide : political mythologies, reconciliations, and the uncertain future in the former Yugoslavia. 1st ed. Baden-Baden: Nomos, 2013. Str. 129-147. Southeast European integration perspectives, 9. ISBN 978-3-8487-0454-5. [COBISS.SI-ID 35815981]
116. PETROVIĆ, Tanja. Serbia's quest for the usable past : the legacy of the 19th century in the context of the EU accession. V: SCHECK, Hanna. Changing Identities in South Eastern Europe : between europeanisation, globalisation, and nationalism. Vienna: Centre for Social Innovation (ZSI): Austrian Science and Research Office Ljubljana (ASO Ljubljana). Str. 92-105. ISBN 978-3-200-02743-5. [COBISS.SI-ID 34536749]
117. PETROVIĆ, Tanja. Contested normality : negotiating masculinity in narratives of Service in the Yugoslav People's Army. V: KOLEVA, Daniela (ur.). Negotiating normality : everyday lives in socialist institutions. New Brunswick: Transaction Publishers, 2012. Str. 83-102. ISBN 978-1-4128-4601-1, ISBN 1-4128-4601-3. [COBISS.SI-ID 34537005]
118. PETROVIĆ, Tanja. Integracijska politika EU na Zapadnom Balkanu u 3 slike. V: MUJAGIĆ, Nermina (ur.). Politike Evropskih integracija. Sarajevo: [Fondacija Heinrich Böll: Udruženje za političke nauke BiH], 2012. Str. 43-49. ISBN 978-9958-577-05-5. [COBISS.SI-ID 35204653]
119. PETROVIĆ, Tanja. European and Slovenian discourses on "the Western Balkans". V: TAKASHINA, Y. (ur.). Toward hetero-symbiosis and tolerance : lingua-culture contextual studies in ethnic conflicts of the world. Lahore: Sang-e-Meel Publications, cop. 2012. Str. 277-289. ISBN 969-35-2461-6, ISBN 978-969-35-2461-1. [COBISS.SI-ID 33806381]
120. PETROVIĆ, Tanja. Šta će nama vojničke priče? : sećanje na JNA na prostorima bivše Jugoslavije. V: PRICA, Ines (ur.), ŠKOKIĆ, Tea (ur.). Horror, porno, ennui : kulturne prakse postsocijalizma. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2011. Str. 413-437. Biblioteka Nova etnografija. ISBN 978-953-6020-68-3. [COBISS.SI-ID 33480237]
121. PETROVIĆ, Tanja. Jeziki in večjezičnosti. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.), MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (ur.), SARDOČ, Mitja (ur.). Medkulturni odnosi kot aktivno državljanstvo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. Str. 49-57. ISBN 978-961-254-264-1, ISBN 978-961-254-270-2, ISBN 978-961-254-271-9. [COBISS.SI-ID 32792365]
122. PETROVIĆ, Tanja. Politika čustev in vprašanje družbene odgovornosti v času globalizacije. V: TOPLAK, Cirila (ur.), VODOVNIK, Žiga (ur.), DURNIK, Mitja. Nov(o) državljan(stvo). Ljubljana: Sophia, 2011. Str. 71-85. Zbirka Sodobna družba, 2011, 35. ISBN 978-961-6768-29-0. [COBISS.SI-ID 32943661]
123. PETROVIĆ, Tanja. Družbene prakse kot politike reprezentacije. V: PETROVIĆ, Tanja (ur.), et al. Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij. Ljubljana: Založba ZRC, 2011. Str. 7-21. Kulturni spomin. ISBN 978-961-254-339-6, ISBN 978-961-05-0309-5. ISSN 2232-3872. [COBISS.SI-ID 33319469]
124. PETROVIĆ, Tanja. Studijski portreti vojakov JLA : o možnostih interpretacije. V: PETROVIĆ, Tanja (ur.), et al. Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij. Ljubljana: Založba ZRC, 2011. Str. 312-332, fotogr. Kulturni spomin. ISBN 978-961-254-339-6, ISBN 978-961-05-0309-5. ISSN 2232-3872. [COBISS.SI-ID 33322285]
125. PETROVIĆ, Tanja. Otac svih jugoslovenskih naroda i narodnosti : (re)interpretacije patrijarhalne figure J. B. Tita u sećanjima bivših Jugoslovena. V: MANOJLOVIĆ-PINTAR, Olga (ur.). Tito - viđenja i tumačenja : zbornik radova. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije: Arhiv Jugoslavije, 2011. Str. 626-638, fotogr. Biblioteka Zbornici radova, Bd. 8. ISBN 978-86-7005-097-6. [COBISS.SI-ID 33430829]
126. PETROVIĆ, Tanja. Whose language? : co-ethnic migrants and contemporary linguistic identities in Serbia. V: ČAPO ŽMEGAČ, Jasna (ur.), VOSS, Christian (ur.), ROTH, Klaus (ur.). Co-ethnic migrations compared : Central and Eastern European context. München; Berlin: Otto Sagner, 2010. Str. 85-99. Studies on language and culture in Central and Eastern Europe, Bd. 14. ISBN 3-86688-126-6, ISBN 978-3-86688-126-6. ISSN 1868-2936. [COBISS.SI-ID 32337965]
127. PETROVIĆ, Tanja. Nostalgia for the JNA? : remembering the army in the former Yugoslavia. V: TODOROVA, Marija Nikolaeva (ur.), GILLE, Zsuzsa (ur.). Post-communist nostalgia. New York; Oxford: Berghahn Books, cop. 2010. Str. 61-81. ISBN 978-1-84545-671-9. [COBISS.SI-ID 31790637]
128. PETROVIĆ, Tanja. "When we were Europe" : socialist workers in Serbia and their nostalgic narratives. V: TODOROVA, Marija Nikolaeva (ur.). Remembering communism : genres of representation. New York: Social Science Research Council, 2010. Str. 127-153. ISBN 978-0-9790772-6-5, ISBN 0-9790772-6-5. [COBISS.SI-ID 31280429]
129. PETROVIĆ, Tanja. Officers without an army : memories of socialism and everyday strategies in post-socialist Slovenia. V: LUTHAR, Breda (ur.), PUŠNIK, Maruša (ur.). Remembering utopia : the culture of everyday life in socialist Yugoslavia. Washington: New Academia, 2010. Str. 93-118. ISBN 978-0-9844062-3-4. [COBISS.SI-ID 31603501]
130. PETROVIĆ, Tanja. Language and identity of the Serbs in Southern Slovenia. V: PROMITZER, Christian (ur.), HERMANIK, Klaus-Jürgen (ur.), STAUDINGER, Eduard (ur.). (Hidden) minorities : language and ethnic identity between Central Europe and the Balkans. Wien; Berlin: Lit, cop. 2009. Str. 157-175, graf. prikazi. Studies on South East Europe, vol. 5. ISBN 978-3-643-50096-0. [COBISS.SI-ID 30724141]
131. PETROVIĆ, Tanja. In the search for subtle ties : approaches to research at the intersection of language, culture and cognition. V: VOSS, Christian (ur.), NAGÓRKO, Alicja (ur.). Die Europäizität der Slawia oder die Slavizität Europas : ein Beitrag der kultur- und sprachrelativistischen Linguistik. Berlin; München: O. Sagner, 2009. Str. 11-47. Studies on language and culture in Central and Eastern Europe, Bd. 2. ISBN 3-86688-065-0, ISBN 978-3-86688-065-8. ISSN 1868-2936. [COBISS.SI-ID 30833709]
132. PETROVIĆ, Tanja. The idea of Europe or Europe without ideas? : discourses on the "Western Balkans" as a mirror of modern European identity. V: FASSMANN, Heinz (ur.). Kulturen der Differenz : Transformationsprozesse in Zentraleuropa nach 1989 : Transdisziplinäre Perspektiven. [Göttingen]: V&R unipress, cop. 2009. Str. 137-147. ISBN 978-3-89971-714-3. [COBISS.SI-ID 30392109]
133. PETROVIĆ, Tanja. Becoming real men in socialist Yugoslavia : photographic representations of the Yugoslav People's Army soldiers and their memories of the army service. V: KʹOSEV, Aleksandʺr Dinov (ur.), KABAKCHIEVA, Petia (ur.). "Rules" and "roles" : fluid institutions and hybrid identities in East European transformation processes (1989-2005). Berlin: Lit, cop. 2009. Str. 179-193, ilustr. Freiburger sozialanthropologische Studien, Bd. 25. ISBN 978-3-643-80008-4. [COBISS.SI-ID 30875693]
134. PETROVIĆ, Tanja. Kurban kao tradicijonalna praksa : kurban kod muslimana u Sloveniji. V: SIKIMIĆ, Biljana (ur.). Krvna žrtva : transformacije jednog rituala. Beograd: Balkanološki institut SANU, 2008. Str. 229-238, fotogr. Posebna izdanja, 108. ISBN 978-86-7179-065-9. [COBISS.SI-ID 29446701]
135. PETROVIĆ, Tanja. Concepts of space and time and the language of Slavic traditional culture. V: MENCEJ, Mirjam (ur.). Space and time in Europe : East and West, past and present. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta: = Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, 2008. Str. 355-368, ilustr. Zbirka Zupaničeva knjižnica, št. 25. ISBN 978-961-237-248-4. [COBISS.SI-ID 28505389]
136. PETROVIĆ, Tanja. Language ideologies in contacts : the case of refugees from Croatia and Bosnia-Herzegovina in Serbia. V: STERN, Dieter (ur.), VOSS, Christian (ur.). Marginal linguistic identities : studies in Slavic contact and borderland varieties. Wiesbaden: Harrassowitz, 2006. Str. [261]-274. Eurolinguistische Arbeiten, Bd. 3. ISBN 3-447-05354-2. [COBISS.SI-ID 25363757]
137. PETROVIĆ, Tanja. The Serbs of Bela Krajina between local and national identity. V: DETREZ, Raymond (ur.), PLAS, Pieter (ur.). Developing cultural identity in the Balkans : convergence vs. divergence. Brussels: P.I.E.-Peter Lang, cop. 2005. Str. 59-86. Multiple Europes, no. 34. ISBN 90-5201-297-0, ISBN 0-8204-6660-3. ISSN 1376-0904. [COBISS.SI-ID 24898605]
138. LUTHAR, Oto, PETROVIĆ, Tanja. Balkan u zapadnim turističkim vodičima : kreiranje identiteta kroz konstrukciju periferije. V: KOSTIĆ, Đorđe S. (ur.). Sa bedekerom po Jugoistočnoj Evropi. Beograd: Balkanološki inštitut SANU: Narodni muzej, 2005. Str. 177-194, zvd. Posebna izdanja, 86. ISBN 86-7179-042-8, ISBN 86-7269-077-X. [COBISS.SI-ID 24952621]
139. PETROVIĆ, Tanja. Tradicionalna kultura Srba u Beloj Krajini u svetlu procesa zamene jezika. V: KLEPIKOVA, Galina Petrovna (ur.), PLOTNIKOVA, Anna Arkadʹevna (ur.). Issledovanija po slavjanskoj dialektologii. 10, Terminologičeskaja leksika materialʹnoj i duhovnoj kulʹtury balkanskih Slavjan. Moskva: Institut slavjanovedenija RAN, 2004. Str. [183[-203. ISBN 5-7576-0160-4. [COBISS.SI-ID 29482338]
140. PETROVIĆ, Tanja. Intercultural patterns in the Slovene Region of Bela Krajina. V: MESIĆ, Milan (ur.). Perspectives of multiculturalism : western and transitional countries. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta: Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO, 2004. Str. 259-269. ISBN 953-175-204-4. [COBISS.SI-ID 24904749]
141. PETROVIĆ, Tanja. Lingvistička ideologija i proces zamene jezika na primeru Srba u Beloj Krajini. V: SIKIMIĆ, Biljana (ur.). Skrivene manjine na Balkanu. Beograd: Balkanološki institut SANU, 2004. Str. [217]-228. Posebna izdanja, 82. ISBN 86-7179-038-X. [COBISS.SI-ID 24891693]
142. PETROVIĆ, Tanja. Traditional culture and identity of Romas in two contexts : religious practices of Romas in Srednja Vas (Slovenia) and Suvaja (Serbia). V: ĐORĐEVIĆ, Dragoljub B. (ur.). Roma religious culture. Niš: Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion, 2003. Str. 68-75. ISBN 86-83119-60-2. [COBISS.SI-ID 24899117]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

143. PETROVIĆ, Tanja, KOSMOS, Iva, POGAČAR, Martin. Črtice iz čustvenega življenja konzerv. V: KOSMOS, Iva (ur.), PETROVIĆ, Tanja (ur.), POGAČAR, Martin (ur.). Zgodbe iz konzerve : zgodovine predelave in konzerviranja rib na severovzhodnem Jadranu. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Str. 58-73. Kulturni spomin, knj. 7. ISBN 978-961-05-0458-0. ISSN 2232-3872. [COBISS.SI-ID 28989443]
144. POGAČAR, Martin, KOSMOS, Iva, PETROVIĆ, Tanja. Med okruški, rjo, prahom, ruševinami. V: KOSMOS, Iva (ur.), PETROVIĆ, Tanja (ur.), POGAČAR, Martin (ur.). Zgodbe iz konzerve : zgodovine predelave in konzerviranja rib na severovzhodnem Jadranu. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Str. 270-285. Kulturni spomin, knj. 7. ISBN 978-961-05-0458-0. ISSN 2232-3872. [COBISS.SI-ID 29041155]
145. ČERNIČ ISTENIČ, Majda, KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška, PETROVIĆ, Tanja. Slovenia. V: CUKUT KRILIĆ, Sanja (ur.), et al. Organisational culture and everyday working life : quantitative and qualitative analysis in six European countries. Trento: University of Trento, 2016. Str. 193-224. GARCIA working papers, 15. ISBN 978-88-8443-707-5. http://garciaproject.eu/wp-content/uploads/2016/12/GARCIA_D4.4-Quantitative-and-qualitative-analysis-in-six-European-Countries.pdf. [COBISS.SI-ID 40919597]
146. KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška, PETROVIĆ, Tanja, HOFMAN, Ana. Slovenia : report on gap formal-actual criteria at organisational level. V: HERSCHBERG, Channah (ur.), BENSCHOP, Yvonne (ur.), BRINK, Marieke van den (ur.). Constructing excellence : the gap between formal and actual selection criteria for early career academics. Trento: University, Department of Sociology and Social Research, 2015. Str. 241-273, tabele. GARCIA working papers, 2. ISBN 978-88-8443-610-8. http://garciaproject.eu/wp-content/uploads/2015/06/GARCIA_report_wp2D1.pdf. [COBISS.SI-ID 38722861]
147. PETROVIĆ, Tanja. Kdo je Goran Vojnović?. V: PETROVIĆ, Tanja (ur.), et al. Ugrabljena ljubezen : priročnik za pouk o domoljubju = Oteta ljubav : priručnik za nastavu građanskog vaspitanja = Abducted love : workbook for the teaching about civic education. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2011. Str. 56-70, ilustr. Zbirka Moj zvezek, zv. 2. ISBN 978-961-254-268-9, ISBN 978-961-254-269-6. ISSN 1581-9086. [COBISS.SI-ID 32798765]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

148. PETROVIĆ, Tanja. Women and industry in the Balkans: the rise and fall of the Yugoslav textile sector : by Chiara Bonfiglioli, London, I.B. Tauris, 2020, x + 220 pp., £85/$103.50 (hardback), ISBN: 9781784539603. Social history. 6. avg. 2020, vol. 45, iss. 3, str. 401-403. ISSN 1470-1200. DOI: 10.1080/03071022.2020.1774198. [COBISS.SI-ID 25237251]
149. PETROVIĆ, Tanja. Andrea Matošević, Doći u Pulu, dospjeti u tapiju : etno-filozofska studija lokalnog fenomena, Durieux, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 2019., 178 str. Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva. 2019, vol. 49, [no.] 42, str. 240-251. ISSN 0351-1944. [COBISS.SI-ID 45944877]
150. PETROVIĆ, Tanja. Humor u svakodnevnoj komunikaciji : ur. Renata Jamberšić Kirin, Jelena Marković, Ljiljana Marks i Nataša Polgar, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 2018, 357 str. Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva. 2018, vol. 48, [no.] 41, str. 327-329. ISSN 0351-1944. [COBISS.SI-ID 44345389]
151. PETROVIĆ, Tanja. Vojko Gorjanc, Nije rečnik za seljaka : Biblioteka XX vek, Beograd, 2017 (prevod iz slovenskega jezika Majda Moličnik), 197 str. Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje. [Štampano izd.]. 2018, [št.] 4, str. 259-261. ISSN 2466-555X. [COBISS.SI-ID 44344365]
152. PETROVIĆ, Tanja. Maria Todorova, Augusta Dimou, Stefan Troebst. Remembering communism: private and public recollections of lived experience in Southeast Europe. Budapest: Central European University Press, 2014. 625 S. ISBN 978-963-386-032-8. H-Net Reviews. September 2015, str. 1-2. ISSN 1538-0661. http://www.h-net.org/reviews/showpdf.php?id=45164. [COBISS.SI-ID 38824237]
153. PETROVIĆ, Tanja. Auyero, Javier. 2012. Patients of the State: the Politics of Waiting in Argentina. Durhan and London: Duke University Press. xii+196 pp. Pb.: $22.95. ISBN: 9780822352334. Anthropological notebooks. [Tiskana izd.]. 2014, year 20, no. 1, str. 143-144. ISSN 1408-032X. [COBISS.SI-ID 37840941]
154. PETROVIĆ, Tanja. Kristen Ghodsee, Lost in transition: Ethnographies of everyday life after communism, Durham and London: Duke University press, 2011, XVIII + 206 pp., US$ 22.95 (pb), ISBN 978-0-82235-102-3. Aspasia. 2013, vol. 3, str. 240-241. ISSN 1933-2882. [COBISS.SI-ID 36872749]
155. PETROVIĆ, Tanja. Gregg, Melissa. 2011. Work's intimacy. Malden: Polity Press. 200 pp. Pb.: £14.99/Eur18.00. ISBN 9780745650289. Anthropological notebooks. [Tiskana izd.]. 2012, year 18, no. 1, str. 117-118. ISSN 1408-032X. [COBISS.SI-ID 34428461]
156. PETROVIĆ, Tanja. Weszkalnys, Gisa. 2010. Berlin, Alexanderplatz. Transforming place in a unified Germany. New York, Oxford: Berghahn Books. xii+224 pp. Hb.: $60 / £35. ISBN: 9781845457235. Anthropological notebooks. [Tiskana izd.]. 2011, year 17, no. 1, str. 106-107. ISSN 1408-032X. [COBISS.SI-ID 33130541]
157. PETROVIĆ, Tanja. Božidar Jezernik, Rajko Muršič in Alenka Bartulović (ur.): Europe and its other notes on the Balkans; Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo (Zupaničeva knjižnica ; 20), Ljubljana 2007, 226 str. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2008, 48, št. 1/2, str. 99-100, fotogr. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 28386605]
158. PETROVIĆ, Tanja. Darina Mladenova. Zvezdnoto nebe nad nas. Etnolingvistično izsledvane balkanskite narodni astronimi ... : compte rendu. Balkansko ezikoznanie. 2007, 46, kn. 2/3, str. 163-166. ISSN 0324-1653. [COBISS.SI-ID 28185645]
159. PETROVIĆ, Tanja. Of all the Slavs my favorites [Najdraži od svih Slovena ...] Zbornik radova u čast 66. rođendana Howarda I. Aronsona Indiana Slavic Studies 12/2001, Bloomington, 2002, 83 str., Victor A. Fridman i Donald L. Dyer (ur.). Južnoslovenski filolog. 2004, 60, str. [236]-242. ISSN 0350-185X. [COBISS.SI-ID 24890157]
160. PETROVIĆ, Tanja. Folklor, tradicije, kultura. Zbornik u čast Svetlane Stojkove, Srbija, 2002, 385 str., Stojanka Bojadžieva, Doroteja Dobreva, Svetla Petova (ur.). Balcanica : annuaire de l'Institut des etudes balkaniques. 2003, vol. 32/33: 2001/2002, str. 382-385. ISSN 0350-7653. [COBISS.SI-ID 24891181]
161. PETROVIĆ, Tanja. Alenka Šivic-Dular, Besedna družina iz korena *god- v slovanskih jezikih, Založba ZRC, Ljubljana 1999, 233 str. Južnoslovenski filolog. 2002, god. 58, str. [140]-143. ISSN 0350-185X. [COBISS.SI-ID 22309986]
162. PETROVIĆ, Tanja. Słownik stereotypów i symboli ludowych, ur. Jerzy Barmiński, Lublin 1996. Zbornik Matice srpske za slavistiku. 2000, br. 58/59, str. 240-243. ISSN 0352-5007. [COBISS.SI-ID 25058349]

1.20 Predgovor, spremna beseda

163. KOSMOS, Iva, PETROVIĆ, Tanja, POGAČAR, Martin. Uvod. V: KOSMOS, Iva (ur.), PETROVIĆ, Tanja (ur.), POGAČAR, Martin (ur.). Zgodbe iz konzerve : zgodovine predelave in konzerviranja rib na severovzhodnem Jadranu. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Str. 9-17. Kulturni spomin, knj. 7. ISBN 978-961-05-0458-0. ISSN 2232-3872. [COBISS.SI-ID 28964611]
164. PETROVIĆ, Tanja, MLEKUŽ, Jernej. Uživati in živeti : uvod. V: PETROVIĆ, Tanja (ur.), et al. Made in YU 2015. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. Str. 9-13. Zbirka Kulturni spomin, knj. 4. ISBN 978-961-254-876-6. ISSN 2232-3872. [COBISS.SI-ID 39988013]
165. MURŠIČ, Rajko, HOFMAN, Ana, KOZOROG, Miha, POGAČAR, Martin, PETROVIĆ, Tanja, VALIČ, Urša. Engaged past : social-anthropological analysis of transformations of popular music in the former Yugoslavia : project presentation (1 August 2013 until 31 July 2016). V: GLAVIČ, Tina (ur.), et al. Occupied! : popular music, capital, state and society : international conference, KUD France Prešeren, Ljubljana, Slovenia, 3rd and 4th June 2016. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta: Inštitut za kulturne in spominske študije ZRC SAZU: German Society for Popular Music Studies GfPM, 2016. Str. 7-8. [COBISS.SI-ID 60816226]
166. PETROVIĆ, Tanja. Multicultural heritage and the nation state : an introduction to the thematic section. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2014, [št.] 39, str. 69-72. ISSN 0353-6777. [COBISS.SI-ID 36779053]
167. PETROVIĆ, Tanja. The "Western Balkans" : legacies, practices, policies and identity strategies vis-à-vis the process of nation building : introduction to the thematic section. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2008, [št.] 27, str. 9-13. ISSN 0353-6777. http://hdl.handle.net/11686/27006. [COBISS.SI-ID 28246573]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

168. GHODSEE, Kristen Rogheh, BONFIGLIOLI, Chiara, MAJSTOROVIĆ, Danijela, PETROVIĆ, Tanja, SPASKOVSKA, Ljubica. Politics of history in Eastern Europe. V: KRTOLICA, Igor (ur.), LOSONCZ, Márk (ur.), MATKOVIĆ, Aleksandar (ur.). Programme [du colloque] = Conference program. Belgrade: Institute for philosophy and Social Theory, University, 2015. Str. [63-65]. ISBN 978-86-82417-84-2. [COBISS.SI-ID 38577965]

1.22 Intervju

169. PETROVIĆ, Tanja (intervjuvanec). "Če gre za naše, nacionalne heroje, potem nobena resnica ne zamaje njihovega statusa - ne orožarske afere, ne zaporne kazni, ne haaške obsodbe za vojne zločine". Mladina. [Tiskana izd.]. 11. sep. 2020, 37, str. 36-41. ISSN 0350-9346. https://www.mladina.si/201160/ce-gre-za-nase-nacionalne-heroje-potem-nobena-resnica-ne-zamaje-njihovega-statusa/. [COBISS.SI-ID 30791939]
170. PETROVIĆ, Tanja (intervjuvanec). Schlachtfeld Balkan - Geschichtsgeklittert ins Nichts geschlittert : Tanja Petrovic im Gespräch. Schattenblick. [Online Ausg.]. 7. jun. 2016. ISSN 2190-6963. http://www.schattenblick.de/infopool/buch/report/brin0004.html#seite2. [COBISS.SI-ID 39965485]
171. PETROVIĆ, Tanja (intervjuvanec). Three PLEXUS fellows talk on the ethnic aspects of the ex-Yougoslav army. Newsletter. 2006, no. 1, str. 19, portret. ISSN 0000-0000. [COBISS.SI-ID 25923629]

1.25 Drugi sestavni deli

172. PETROVIĆ, Tanja. #Afterlives : the afterlives of impossible friendships. Allegra lab. 20. maj 2020. ISSN 2343-0168. https://allegralaboratory.net/afterlives-the-afterlife-of-impossible-friendships/. [COBISS.SI-ID 19352067]
173. PETROVIĆ, Tanja. Zašto se baviti Jugoslavijom?. V: ERDEI, Ildiko (ur.), DIMITRIJEVIĆ, Branislav (ur.), TOROMAN, Tatomir (ur.). Jugoslavija : zašto i kako? : [zbornik radova programa Razgovori o Jugoslaviji: uvod u (post) jugoslovenske studije]. Beograd: Muzej Jugoslavije, 2019. Str. 45-46. ISBN 978-86-84811-64-8. [COBISS.SI-ID 30890499]
174. PETROVIĆ, Tanja. Excerpts from Toward a self-reflexive archive. V: REBA, Teja (ur.), AVBAR, Rok (ur.). City of women : immersive reflection 2017/2018. Ljubljana: Mesto žensk - društvo za promocijo žensk v kulturi: = City of Women - Association for the Promotion of Women in Culture, 2018. Str. 67-68. ISBN 978-961-93888-2-2. [COBISS.SI-ID 43436845]
175. PETROVIĆ, Tanja. Yubilej : ruševine su neuništive. Novosti. 6. jan. 2018. ISSN 1849-8957. https://www.portalnovosti.com/yubilej-rusevine-su-neunistive. [COBISS.SI-ID 43954477]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

176. PETROVIĆ, Tanja. Srbija i njen Jug : "južnjački dijalekti" između jezika, kulture i politike. Beograd: Fabrika knjiga, 2015. 141 str. Edicija Reč, knj. 90. ISBN 978-86-7718-147-5. [COBISS.SI-ID 215105548]
177. PETROVIĆ, Tanja. Yuropa : das jugoslawische Vermächtnis und Zukunftsstrategien in postjugoslawischen Gesellschaften. Erste Aufl. Berlin: Verbrecher, cop. 2015. 255 str., ilustr. ISBN 978-3-95732-018-6. [COBISS.SI-ID 38477613]
178. PETROVIĆ, Tanja, ILIĆ, Dejan (urednik, recenzent). Yuropa : jugoslovensko nasleđe i politike budućnosti u postjugoslovenskim društvima. Beograd: Fabrika knjiga, 2012. 211 str., ilustr. Edicija Reč, knj. 72. ISBN 978-86-7718-116-1. [COBISS.SI-ID 190833420]
179. PETROVIĆ, Tanja. Dolga pot domov : reprezentacije zahodnega Balkana v političnem in medijskem diskurzu. 1. izd. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2009. 87, 93 str., ilustr. Zbirka Mediawatch. ISBN 978-961-6455-55-8. [COBISS.SI-ID 247648512]
180. PETROVIĆ, Tanja. Srbi u Beloj Krajini : jezička ideologija u procesu zamene jezika. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, Balkanološki institut; Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Založba ZRC, 2009. 228 str., ilustr. Posebna izdanja, 109. ISBN 978-86-7179-066-6. [COBISS.SI-ID 156102668]
181. PETROVIĆ, Tanja. Ne tu, ne tam : Srbi v Beli krajini in njihova jezikovna ideologija v procesu zamenjave jezika. Ljubljana: Založba ZRC, 2006. 223 str., ilustr. ISBN 961-6568-53-1. [COBISS.SI-ID 227880192]
182. PETROVIĆ, Tanja, BATAKOVIĆ, Dušan T. (urednik). Zdravica kod balkanskih Slovena : [etnolingvistički pogled]. Beograd: Balkanološki institut SANU, 2006. 218 str. Posebna izdanja, 89. ISBN 86-7179-045-2. [COBISS.SI-ID 129693196]

2.02 Strokovna monografija

183. LUTHAR, Oto, PETROVIĆ, Tanja, et al., PETROVIĆ, Tanja (urednik). Ugrabljena ljubezen : priročnik za pouk o domoljubju = Oteta ljubav : priručnik za nastavu građanskog vaspitanja = Abducted love : workbook for the teaching about civic education. Ljubljana: ZRC SAZU, 2011. Zbirka Moj zvezek, zv. 2. ISBN 978-961-254-269-6. ISSN 1581-9086. http://www.biblos.si/isbn/9789612542696, http://www.medkulturni-odnosi.si/images/stories/publikacije/Ugrabljena_ljubezen.pdf. [COBISS.SI-ID 256014848]

2.05 Drugo učno gradivo

184. LUTHAR, Oto (avtor, avtor dodatnega besedila), LUTHAR, Breda, ŠUMI, Irena, PETROVIĆ, Tanja, STANČIČ, Zora. Nemirna srca : priročnik za pouk državljanske vzgoje. Zv. 1, Migracije = Restless hearts : workbook for the teaching of civic education. Book 1, Migrations. Ljubljana: Založba ZRC, 2004. 63 str., ilustr. Zbirka Moj zvezek. ISBN 961-6500-21-X. ISSN 1581-9086. [COBISS.SI-ID 212925440]

2.08 Doktorska disertacija

185. PETROVIĆ, Tanja. Srbi u Beloj krajini : jezička ideologija i proces zamene jezika = Srbi v Beli krajini : jezikovna ideologija in proces zamenjave jezika : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Petrović], 2005. 281 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1133197]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

186. DEVETAK, Silvo (vodja projekta), LUKŠIČ-HACIN, Marina (vodja projekta), ŽAGAR, Mitja (vodja projekta), BEŠTER, Romana, GREGORIČ BON, Nataša, BREZIGAR, Sara, VAH JEVŠNIK, Mojca, MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, MLINAR, Franc, MEDVEŠEK, Mojca, MLEKUŽ, Jernej, PETROVIĆ, Tanja, STRLE, Urška, TOPLAK, Kristina. Vpliv med-etničnih in med-verskih odnosov za mir in stabilnost Zahodnega Balkana : analiza stanja in preučitev možnosti za uspešnejši družbenopolitični razvoj Zahodnega Balkana : elaborat. Maribor: Evropski center za etnične, regionalne in sociološke študije Univerze v Mariboru; Ljubljana; Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2006. 33 f. [COBISS.SI-ID 31693613]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

187. JERMAN, Nina (avtor, oseba, ki intervjuva), PETROVIĆ, Tanja (intervjuvanec). Dr. Tanja Petrović. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016. Profil. http://4d.rtvslo.si/arhiv/profil/174424958. [COBISS.SI-ID 40476717]
188. PETROVIĆ, Tanja (intervjuvanec), MLEKUŽ, Jernej (intervjuvanec), POGAČAR, Martin (intervjuvanec), LUTHAR, Breda (intervjuvanec). Sodobnost skozi prizmo objektov jugonostalgije. Ljubljana: Ars, 2016. Glasovi svetov. http://4d.rtvslo.si/arhiv/glasovi-svetov/174414517. [COBISS.SI-ID 40078637]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

189. PETROVIĆ, Tanja (intervjuvanec), ALAJBEGOVIĆ, Zemira (intervjuvanec). Zbornik na poti do lastne sobe : oddaja Knjiga mene briga, II. program, Televizija Slovenija, 13. 4. 2012, ca 20 min. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 34166573]
190. PETROVIĆ, Tanja (intervjuvanec), PERIŠIĆ, Vuk (intervjuvanec). Jugonostalgija i strah od Jugoslavije : portal Tačno.net. Zagreb, 9.X.2011. [COBISS.SI-ID 33132589]
191. PETROVIĆ, Tanja (intervjuvanec), PERIŠIĆ, Vuk (intervjuvanec). Jugonostalgija i strah od Jugoslavije : Radio Slobodna Europa : oddaja Most. Beograd, 9.X.2011. [COBISS.SI-ID 33131821]
192. PETROVIĆ, Tanja (intervjuvanec). Srbi v Beli krajini : Radio Slovenija : III. program : program ARS : oddaja Jezikovni pogovori. Ljubljana, 16.VIII.2011. [COBISS.SI-ID 33021741]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

193. PETROVIĆ, Tanja. Cult-D : the politics of utopia : predavanje na 18th St. Petersburg Institute of Linguistics, Cognition and Culture (NYI) v organizaciji The Herzen State Pedagogical University (Sankt Peterburg, Rusija) in Stony Brook University (New York), 20. do 31. julij 2020. [COBISS.SI-ID 25237507]
194. PETROVIĆ, Tanja. A school of life? : what the service in the Yugoslav People's Army taught Yugoslavs and what can we learn from its scattered archives : vabljeno predavanje v okviru predmeta "Education and politics in South Eastern Europe" na University of Graz, Centre for Southeast European Studies, 13. marec 2019. [COBISS.SI-ID 44356141]
195. PETROVIĆ, Tanja. Military service in socialist Yugoslavia : making sense of (post)Yugoslav masculinity : predavanje na Michigan State University v okviru programa Global studies in the arts and humanities, East Lansing, Michigan, 13. mar. 2018. [COBISS.SI-ID 42758445]
196. PETROVIĆ, Tanja. Military service in socialist Yugoslavia and post-Yugoslav male subjectivities : predavanje, Goldsmiths University of London, Centre for the Study of the Balkans, 25. jan. 2017. [COBISS.SI-ID 40986413]
197. PETROVIĆ, Tanja. Sentimental masculinity : remembering the Yugoslav people's army in the aftermath of socialist Yugoslavia : vabljeno predavanje na Centre for Women's Studies, School of Social Sciences-I, New Delhi, 17. feb. 2017. [COBISS.SI-ID 41238061]
198. PETROVIĆ, Tanja. Socialist military service and the scattered archive of Yugoslav masculinity : vabljeno predavanje na Centre for Slavic and East European Studies, The Ohio State University, Columbus, 9. mar. 2017. [COBISS.SI-ID 41238317]
199. PETROVIĆ, Tanja. Impossible friendships and other army stories : remembering socialist military service in the former Yugoslavia : predavanje, Die Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien (GS OSES), Wintersemester, Regensburg (D), 28. okt. 2016. [COBISS.SI-ID 40457261]
200. PETROVIĆ, Tanja. Political humor and parody in contemporary Serbia : vabljeno predavanje študijskim skupinam v okviru "'SEELECTS' of Slavic and East-European Lectures", SEELECTS#5, Universiteit Gent (B), 12. feb. 2015. [COBISS.SI-ID 38128173]
201. PETROVIĆ, Tanja. Post-socialist nostalgia : from sentimental to political : predavanje slušateljem podiplomskega študija "Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien, Geschäftsstelle Regensburg", Universität Regensburg, LMU, Historicum, Raum 001, Regensburg (D), 17. apr. 2013. [COBISS.SI-ID 35815469]
202. PETROVIĆ, Tanja. Mourning the lost modernity : industrial labor, Europe, and (post)Yugoslav postsocialism : predavanje, The Center for Russian, East European and Eurasian Studies, University of Austin, Austin (Texas), 30. mar. 2012. [COBISS.SI-ID 33957933]
203. PETROVIĆ, Tanja. Serbia in the mirror : politics as a parody, parody as a politics : [predavanje, napredni istraživački seminar, Fakultet političkih znanosti, Vjećnica FPZG, 30.XI.2012]. Zagreb, 2012. [COBISS.SI-ID 34955565]
204. PETROVIĆ, Tanja. When we were Europe : remembering industrial labor in the former Yugoslavia : program groups "Dynamics of Culture and Citizenship & Globalizing Culture (UvA)", Belle van Zuylenzaal (UB), Universiteit van Amsterdam, 28. jun. 2012. [COBISS.SI-ID 34428973]
205. PETROVIĆ, Tanja. Evropa i industrijsko nasljeđe : [predavanje v okviru projekta "Akademska mobilnost: put do znanja", Fakultet za političke nauke, 27.X.2011]. Sarajevo, 2011. [COBISS.SI-ID 33557037]
206. PETROVIĆ, Tanja. Ritual, irony and interpretational uncertainty : linguistic practices in the Army of the Socialist Yugoslavia : [predavanje, Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Slawistik, 18.V.2011]. Berlin, 2011. [COBISS.SI-ID 32667437]
207. PETROVIĆ, Tanja. Remembering the former Yugoslav Army : socialist past, masculinity, and nationalism in the post-Yugoslav worlds : [predavanje na "Berliner Forschungscolloquium", Humboldt-Universität Berlin, 17.XII.2010]. Berlin, 2010. [COBISS.SI-ID 32233773]
208. PETROVIĆ, Tanja. Images of Europe and the process of the Western Balkans countries' EU accession : predavanje na Comenius University, 2009. Bratislava, 2009. [COBISS.SI-ID 30733869]
209. PETROVIĆ, Tanja. Post-conflict transformation in Croatia, Bosnia and Serbia : [predavanje študentom SIT Study Abroad "Masculinity, socialism and memory: Remembering the army in the former Yugoslavia", 9.II.2009]. Zagreb, 2009. [COBISS.SI-ID 29296429]
210. PETROVIĆ, Tanja. From Balkanism to colonialism : Western Balkan, Slovenia and EU : [predavanje, Kyoto University, 23.X.2008]. Kioto, 2008. [COBISS.SI-ID 28868909]
211. PETROVIĆ, Tanja. From Balkanism to colonialism : Western Balkan, Slovenia and EU : [predavanje, University of Tokyo, 27.X.2008]. Tokyo, 2008. [COBISS.SI-ID 28869165]
212. PETROVIĆ, Tanja. The idea of Europe or Europe without ideas? : discourses on "the Western Balkans" as a mirror of modern European identity : [lecture, Universität Wien, Institut für Geographie und Regionalforschung, 13.XI.2008]. Vienna, 2008. [COBISS.SI-ID 28962349]
213. PETROVIĆ, Tanja. Understanding the fall of Yugoslavia : remembering JNA : [predavanje študentom SIT Study Abroad "The Balkans: Gender, Transformation and Civil Society", 4.IX.2008]. Zagreb, 2008. [COBISS.SI-ID 28529965]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

214. PETROVIĆ, Tanja. Bodućnost u prošlom vremenu : istorijska i politička svijest nakon socijalizma : predavanje na srečanju Korčula after Party v okviru teme Nestaje li Europa stvorena 1989.?, tretji Forum za raspravu o izazovima i nasljeđu ljevice, Korčula, 19. september 2020. [COBISS.SI-ID 30827523]
215. MROVLJE, Maša, MIHAJLOVIĆ TRBOVC, Jovana, PETROVIĆ, Tanja, RENKO, Manca G., ŠKERL, Uroš. Sprava - od iskanja resnice do redukcije resnic = Reconciliation - from seeking a truth to reduction of truths : prispevek na Festivalu Grounded, Švicarija, Park Tivoli, Ljubljana, 20. 8. do 22. 8. 2020. [COBISS.SI-ID 26031363]
216. PETROVIĆ, Tanja, LUTHAR, Oto. EU projekt R&I PEERS : prispevek na Posvetu Komisije za enake možnosti na področju znanosti, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ljubljana, 7. marec 2019. [COBISS.SI-ID 44350509]
217. PETROVIĆ, Tanja. Impossible friendships and possible futures : the afterlife of male bonding in the Yugoslav military service : predavanje na konferenci "Afterlives: rethinking the politics of loss and demise", Ghent University, Centre for Anthropological Research on Affect and Materiality, Belgija, 7. junij 2019. [COBISS.SI-ID 14861315]
218. PETROVIĆ, Tanja. Jezikovna in kulturna identiteta etnolingvistične skupnosti Srbov v Beli krajini : predavanje na Slovenskem slavističnem kongresu "Slovenski jezik in njegovi sosedje", Novo mesto, 3. do 5. oktober 2019. [COBISS.SI-ID 45160749]
219. PETROVIĆ, Tanja. Mapping the field : prispevek na International Symposium "Race, gender, sexuality, and empire in Southeastern Europe", Toronto, 19. - 21. september 2019. [COBISS.SI-ID 45089581]
220. PETROVIĆ, Tanja. Moralna ekonomija dvosmiselnosti : kulturne prakse i politička subjektivnost u doba neoliberalnog "saučesnika" : predavanje na mednarodni znanstveni konferenci "Ekonomija i književnost" v sklopu projekta Ekonomski temelji hrvatske književnosti Hrvatske zaklade za znanost, Filozofska fakulteta Univerze v Zagrebu, 18. in 19. decembra 2019. [COBISS.SI-ID 45623853]
221. PETROVIĆ, Tanja. O generaciji i verovanju, od ranog do poznog socializma, i dalje : izgradnja prvog i drugog koloseka pruge Brčko-Banovići dobrovoljnim akcijaškim radom : prispevek na 4. mednarodni konferenci "Socializam na klupi", "Socialism on the bench", Pulj, 26. do 28. september 2019. [COBISS.SI-ID 45108013]
222. PETROVIĆ, Tanja. Zašto je nostalgija važna? : emocije i politička subjektivnost posle socijalizma : predavanje na 48. seminarju Zagrebške slavistične šole "Emocije u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi", Dubrovnik, 19. do 30. avgust 2019. [COBISS.SI-ID 44962605]
223. PETROVIĆ, Tanja. Army cities : the Yugoslav military and its presence in urban spaces of socialist Yugoslavia : predavanje na 50th Annual Convention, Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies, Boston, 6.-9. december 2018. [COBISS.SI-ID 44343853]
224. WINDSPERGER, Marianne, BAREŠIĆ, Martina, GEML, Georg, REISS, Walter, HLAVINKA, Ján, PETROVIĆ, Tanja, PLZÁKOVÁ, Aneta. Beyond the archives : taking collections into the public space : case studies : panel v okviru delavnice Transnational meets local, Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien, Dunaj, 19. do 20. november 2018. [COBISS.SI-ID 43955501]
225. PETROVIĆ, Tanja. Grad i vojska, vojska i grad : prisustvo JNA u Puli, tragovi i sećanja : predavanje na delavnici "Interpretacija grada: etnografski, historiografski i kulturološki uvidi", Centar za kulturološka in povijesna istraživanja socijalizma, Sveučilište Jurja Dobrile, Pulj, 14. in 15. junij 2018. [COBISS.SI-ID 43396909]
226. PETROVIĆ, Tanja. Humor and the politics of ambivalence : anti-cultural theatre Sirotanovići (Banja Luka) : predavanje na 9th InASEA Congress "Emotions, senses and affects in the context of Southeast Europe", Zadar, 27. do 30. september 2018. [COBISS.SI-ID 43721261]
227. PETROVIĆ, Tanja, MANOJLOVIĆ-PINTAR, Olga, MLEKUŽ, Jernej, DEVIĆ, Ana, ARSENIJEVIĆ, Vladimir. Jugoslavija danas : prispevek na konferenci Muzealizacija Jugoslavije - zamrzavanje ili aktivno pregovaranje zajedničkog nasleđa?, Dom omladine Beograda, 2. december 2018. [COBISS.SI-ID 43956013]
228. STRYKER, Beth (diskutant), BRAČIČ VIDMAR, Tamara (diskutant), PETROVIĆ, Tanja (diskutant), AZNAR, Alberto (diskutant). Panel discussion : place-making : prispevek na Trans-making Spring Academy: Enacting cultural democracy: the location of narratives, University of Valencia, Španija, 5. do 8. mar. 2018. [COBISS.SI-ID 42758957]
229. PETROVIĆ, Tanja. A place where Serbia is developing most rapidly : public space, citizenship and agency in Jagodina (Serbia) : prispevek na delavnici Socialist and post-socialist urban transformation in small cities of Southeast Europe, Leibniz Institute for East and Southeast European Studies, 9. november 2018. [COBISS.SI-ID 43954733]
230. PETROVIĆ, Tanja. Reframing voluntary labor in post-socialist Serbia : predavanje na mednarodni delavnici Voluntary work, volunteering and voluntary associations in Southeastern Europe, 1980-2000, ZRC SAZU, Ljubljana, 22. do 23. mar. 2018. [COBISS.SI-ID 42758189]
231. ATANASOVSKI, Srđan, DUMNIĆ, Marija, HOFMAN, Ana, KOVAČIČ, Mojca, PETROVIĆ, Tanja, SWEERS, Britta. City sonic ecology : urban soundscapes of Bern, Ljubljana, and Belgrade : okrogla miza na 20th Congress of the IMS, International Musicological Society Musicology: theory and practice, East and West, Tokio, 19.-23. mar. 2017. [COBISS.SI-ID 41521709]
232. PETROVIĆ, Tanja. Construing Ponte Rosso as a memory site : remembering socialism, imagining the class : predavanje na mednarodni konferenci Kraji spomina, kraji meje na Inštitutu za zgodovinske študije v Znanstveno raziskovalnem središču Koper, 25.-26. maj 2017. [COBISS.SI-ID 41616173]
233. PETROVIĆ, Tanja. The mining archives : miners' portraits and imagination of class in socialist Yugoslavia and its aftermath : prispevek na ASN World Convention, New York, 4. do 6. maj 2017. [COBISS.SI-ID 41549101]
234. PETROVIĆ, Tanja. Sećanje na socijalizam, performiranje klase : Ponte Rosso kao mesto sećanja : prispevek na delavnici Misliti jugoslovanski socializem tri desetletja kasneje, radionici Promišljati jugosla(o)venski socializam tri decenije nakon (kasnije), Inštitut za kulturne in spominske študije ZRC SAZU, Ljubljana, 15.-16. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 42476333]
235. PETROVIĆ, Tanja. Stari trg miners' strike : miners as political subjects on the eve of Yugoslavia dissolution : predavanje na mednarodni konferenci Social movements in Kosovo during socialism and the 1990s, Priština, Kosovo, 6. do 8. oktober 2017. [COBISS.SI-ID 42478637]
236. PERIŠIĆ, Vuk, PETROVIĆ, Tanja, POROBIĆ, Nenad. Balkanska ljevica : panel na mednarodnem posvetovanju 9. Subversive festival "Politike prijateljstva", Kino Evropa - velika dvorana, Zagreb (HRV), 5. maj 2016. [COBISS.SI-ID 39897389]
237. PETROVIĆ, Tanja. From noise to voice : deindustrialization, urban landscapes, and political subjectivities in post-Yugoslav societies : predavanje na mednarodnem posvetovanju "Transpositions: Music/Image", tematski sklop "Post-Yugoslav Political Subjectivities: Between Noise and Silence", XIII. International Conference of the Department of Musicology, Faculty of Music of the University of Arts in Belgrade, Milan Grol Hall, Beograd (SRB), 13. okt. 2016. [COBISS.SI-ID 40640301]
238. PETROVIĆ, Tanja. Laibach : the he power (and the limits) of ambiguity : predavanje na mednarodni delavnici "Das Phänomen Laibach in Text und Kontext", tematski sklop "Begrüßung und Einführung", Galerija Škuc, Ljubljana (SLO), 23, maj 2016. [COBISS.SI-ID 39897645]
239. PETROVIĆ, Tanja. Nostalgia for modernity : Europe in memories of industrial labor in socialist Yugoslavia : predavanje na posvetovanju "Lokalisierung Europas in ostmitteleuropäischen Erinnerungskulturen/Localizing Europe in Central European Cultures of Memory, Fakultät für Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften, Universität Regensburg, Regensburg (D), 14. jun. 2016. [COBISS.SI-ID 39964973]
240. PETROVIĆ, Tanja. Spacing memories of socialist shopping : Triestine Ponto Rosso as memory site : predavanje na 48. letni konvenciji Združenja za slovanske, vzhodnoevropske & evrazijske študije "Global Conversations", tematski sklop "History, Memory and Space in the Italo-Yugoslav Borderland", San Antonio Marriott Wardman Park DC, Washington (D.C., United States), 20. nov. 2016. [COBISS.SI-ID 40697901]
241. PETROVIĆ, Tanja. Zašto je nostalgija (politički) važna : sećanje na industrijski rad u socijalističkoj Jugoslaviji = Why is nostalgia (politically) important : memory of industrial work in socialist Yugoslavia : predavanje na mednarodnem posvetovanju "Nostalgija u pokretu", tematski sklop "Ko se boji nostalgije još? Politički potencijal nostalgije/Whoʹs Afraid of Nostalgia? Political Potentials of Nostalgia", Muzej istorije Jugoslavije, Beograd (SRB), 29. sep. 2016. [COBISS.SI-ID 40456749]
242. PETROVIĆ, Tanja. Affective and voluntary labor in post-Yugoslav societies and the politics of the future : predavanje na 22. mednarodnem posvetovanju evropskih študij "Contradictions: Envisioning European Studies", tematski sklop "Contemporary Repertoires of Collective Action", 28 rue des Saints-Pères, room H201, Paris (France), 10. jul. 2015. [COBISS.SI-ID 38876205]
243. PETROVIĆ, Tanja. Citizenship, agency and urban spaces in a central Serbian town : predavanje na 12. posvetovanju Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore (SIEF) "Utopias, Realities, Heritages: Ethnographies for the 21st Century", tematski sklop "Ethnographies of Urban Public Spaces", Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Zagreb, 23. jun. 2015. [COBISS.SI-ID 38572333]
244. PETROVIĆ, Tanja. The elusive other and political parody in contemporary Serbia : predavanje na letnem posvetovanju BASEES 2015, British Association for Slavonic and East European Studies, tematski sklop "Politics: Framing the 'Self' and the 'Other': Discursive Strategies in Politics and Media", Bevin Room, Churchill College, University of Cambridge (UK), 29. mar. 2015. [COBISS.SI-ID 38377517]
245. PETROVIĆ, Tanja, HOFMAN, Ana. Liminalnost i pozni socijalizam : predavanje na 2. mednarodnem znanstvenem posvetovanju Socijalizam na klupi "Socijalizam: izgradnja i razgradnja", tematski sklop "Liminalnost kulture", Sveučlište Jurja Dobrile, Pula (Hrvaška), 2. okt. 2015. [COBISS.SI-ID 38879789]
246. PETROVIĆ, Tanja. Political humor, social critique and the (im)possibility of change : predavanje na 3. mednarodnem posvetovanju "How to Act together: from Collective Engagement to Protest", Panel 20 "Emotions and Affects in Protests", Ilija M. Kolarac Foundation, Belgrade, 21. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 39372333]
247. PETROVIĆ, Tanja. Remembering industrial labor in socialist Yugoslavia : vabljeno predavanje na mednarodnem posvetovanju "Theorizing Myth, Trauma and Memory in Central and East European Cultural Spaces ", Hotel Bristol, Lovran (HR), 26. sep. 2015. [COBISS.SI-ID 38912557]
248. PETROVIĆ, Tanja. Tapestries woven and unwoven with Simmel : impossibilities in writing Yugoslav experiences, memories and histories : predavanje na študijskem dnevu "La nouvelle écriture de lʹhistoire avec Simmel, sur la forme, lʹimage, et la coloration ", Institut dʹÉtudes Avancées de Paris, Paris, 28. maj 2015. [COBISS.SI-ID 38578221]
249. PETROVIĆ, Tanja. Working brigades from socialism to floods : rethinking affective and voluntary labor in post-Yugoslav societies : predavanje na 20. letnem srečanju ASN, Association for the Study of Nationalities, Panel BK1 "(Mis)uses of the Past in Post-Yugoslav Space", Faculty House 1, Harriman Institute, Columbia University, New York (USA), 23. apr. 2015. [COBISS.SI-ID 38377773]
250. PETROVIĆ, Tanja. The archive of impossible futures : masculinity trauma and affect in memories of Yugoslav Army soldiers : prispevek na 19. mednarodni konvenciji Association for the Study of nationalities, tematski sklop "The Memory od Socialism", panel BK4, room 1128, session X, Harriman Institute, Columbia University, New York, 26. apr. 2014. [COBISS.SI-ID 37065517]
251. PETROVIĆ, Tanja. Dijalekt kao performans : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Dijalekti srpskoga jezika: istraživanja, nastava, književnost", druga sekcija, Leskovački kulturni centar, Leskovac, 12. apr. 2014. [COBISS.SI-ID 37064749]
252. PETROVIĆ, Tanja. Jagodina - divided modernities : citizenship, agency and urban spaces in a central Serbian town : predavanje na 46. letni konvenciji Združenja za slovanske, vzhodnoevropske & evrazijske študije "25 Years After the Fall of the Berlin Wall: Historical Legacies and New Beginnings", tematski sklop "The Wall is Down, Long Live the Wall: Divided Cities after the Break-up of Yugoslavia", San Antonio Marriot Rivercenter, San Antonio (Texas), 20. nov. 2014. [COBISS.SI-ID 37856301]
253. GUTMAN, Yifat, WALDMAN, Ofer, FRIDMAN, Orli, DAVID, Lea, PETROVIĆ, Tanja. Memory activism : contested memories in and after conflict : prispevek na 19. mednarodni konvenciji Association for the Study of nationalities , panel N13, room 1201, session II, Harriman Institute, Columbia University, New York, 24. apr. 2014. [COBISS.SI-ID 37065005]
254. PETROVIĆ, Tanja. The mining archives : subjectivity, affect, and political economies of liminality : predavanje, 7th InASEA Congress "Cultures of Crises: Experiencing and Coping with Upheavals and Disasters in Southeast Europe", tematski sklop "Crisis of Labour", Kadir Has University, Istanbul, 19. sep. 2014. [COBISS.SI-ID 37696045]
255. PETROVIĆ, Tanja. New workers in old factories : labor, gender, and subjectivity in the post-socialist Slovenia : predavanje na 21. mednarodnem posvetovanju evropskih študij "Resurrections" , tematski sklop "Labor and Subjectivity in post-Industrial Europe", Omni Shoreham Hotel, Calvert Room, Washington DC, 14.-16. mar. 2014. [COBISS.SI-ID 36875053]
256. PETROVIĆ, Tanja. Oscillating between parody and authenticity : public entextualizations of Serbian Southeastern dialects : predavanje na 20. sociolingvističnem posvetovanju "Language/Time/Space", tematski sklop "Language, identity and community", Room Wivi, University of Jyväskylä (Finska), 18. jun. 2014. [COBISS.SI-ID 37351213]
257. PETROVIĆ, Tanja. South-eastern dialects in Serbia and the process of symbolic nation-building : predavanje na mednarodnem posvetovanju "Strategies of Symbolic Nation-Buildingin South Eastern Europe", Faculty of Social Sciences and Humanities, Rijeka, 9. maj 2014. [COBISS.SI-ID 37349933]
258. PETROVIĆ, Tanja. Štipendije v inštitutih za nadaljevalne študije (IAS) : prispevek na posvetovanju Znanstveni inkubator "Kako graditi kariero v temeljni znanosti pred, med in po doktorskem študiju?", tematski sklop "Kako prijaviti uspešno prijavo za raziskovalni projekt - zanke in pasti pri pripravi projektnih prijav", Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Ljubljana, 30. sep. 2014. [COBISS.SI-ID 38377261]
259. PETROVIĆ, Tanja. When we were Europe : European modernity and legacies of Yugoslav socialist industrialisation : predavanje, Balkan Futures Workshop III "Contemporary Mobility and Changing Stereotypes in the Balkans", tematski sklop "The Politics of the Self and the Other and the Idea of Europe", École française d'Athènes (EfA), Conference room 6, Atene, 4. dec. 2014. [COBISS.SI-ID 37966125]
260. PETROVIĆ, Tanja. (Un)reconcilable nation : Slovenian memory politics after 1991 : predavanje na 20. mednarodnem posvetovanju evropskih študij "Crisis & Contingency: States of (In)stability", tematski sklop "Frozen Formations III: Political Disocurses After the Cold War", Oudemanhuispoort, Amsterdam, 25.-27. jun. 2013. [COBISS.SI-ID 35772717]
261. PETROVIĆ, Tanja. Legitimizing socialist socialist past as a cultural heritage in post-socialist Slovenia : [vabljeno predavanje na panelu "Performing Citizneship, Identity and Belonging" v okviru posvetovanja "Heritage, Performance and the Everyday", School of Public Health, Cape Town, 23.-25.I.2013]. 2013. [COBISS.SI-ID 35771181]
262. PETROVIĆ, Tanja. Museums to workers : negotiating industrial heritage from bellow : predavanje na 20. mednarodnem posvetovanju evropskih študij "Crisis & Contingency: States of (In)stability", tematski sklop "Negotiating Cultural Heritage in the Former Yugoslav Societies", Binnengasthuis, Amsterdam, 25.-27. jun. 2013. [COBISS.SI-ID 35771949]
263. PETROVIĆ, Tanja. Ritual, performance and border-crossing : exploring military service in the socialist Yugoslavia : [predavanje na 18. letnem zborovanju "Association for the Study of nationalities", Harriman Institute, Columbia Univ., New York, 18.-20.IV.2013]. 2013. [COBISS.SI-ID 35771437]
264. PETROVIĆ, Tanja. Rokeri s Moravuʼ (Rockers from the Morava River) and the politics of parody in the socialist Yugoslavia : vabljeno predavanje na posvetovanju "Languages in the Margins", Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences, Wassenaar, 16.-17. dec. 2013. [COBISS.SI-ID 36884525]
265. PETROVIĆ, Tanja. Studying postsocialism in Slovenia : the state of art : [predavanje na posvetovanju International Assoaciation for Southeast European Anthropology "Changing Paradigms: the State of the Ethnological Sciences in Southeast Europe", 30.V.-2.VI.2013, Žeravna]. 2013. [COBISS.SI-ID 35699757]
266. PETROVIĆ, Tanja. (Un)burdened by past : uses of Yugoslav socialism in intergenerational negotiations of the present and the future in the former Yugoslavia : predavanje na 19. mednarodnem posvetovanju evropskih študij, tematski sklop "Generational disclocations: memory, mortality and the politics of the future in post-Yugoslav spaces", Boston, 22.-24. mar. 2012. [COBISS.SI-ID 33957677]
267. PETROVIĆ, Tanja. Being a socialist worker in the industrial town of Breza, Bosnia and Herzegovina : predavanje na 44. letni konvenciji Združenja za slovanske, vzhodnoevropske & evrazijske študije, New Orleans Marriott, Mardi Gras Ballroom F, 15.-18. nov. 2012. [COBISS.SI-ID 34954797]
268. PETROVIĆ, Tanja. Museums in industrial ruins : negotiating socialist industrial heritage in the former Yugoslavia : [predavanje na posvetovanju Association of Critical Heritage Studies "Re-theorising Heritage", University of Gothenburg, 5.-8.VI.2012]. Gothenburg, 2012. [COBISS.SI-ID 34267437]
269. DUYVENDAK, Jan Willem, PETROVIĆ, Tanja. The politics of home : belonging and nostalgia in Western Europe and the United States : diskusija na 19. mednarodnem posvetovanju evropskih študij, Boston 22.-24. mar. 2012. [COBISS.SI-ID 33957421]
270. PETROVIĆ, Tanja. 100 years of languages and nations : [predavanje na istoimenskem posvetovanju, Osaka University, 2.V.2011]. Osaka, 2011. [COBISS.SI-ID 32777773]
271. PETROVIĆ, Tanja. Army stories getting staged : post literary and film representations of the JNA service : predavanje na 43. letni konvenciji Združenja za slovanske, vzhodnoevropske & evrazijske študije, Omni Shoreham, Washinton DC, 17.-20. nov. 2011. [COBISS.SI-ID 33284909]
272. PETROVIĆ, Tanja. Balkan legacy of the 19th century and post-Yugoslav societies in the context of the EU accession : [predavanje na posvetovanju "The Balkans as Europe, 1821-1914", Institut für die Wissenschaften vom Menschen, 26.-28.V.2011]. Wien, 2011. [COBISS.SI-ID 32778541]
273. PETROVIĆ, Tanja. Emancipatory nostalgia for socialism : a contradiction in terms : [predavanje na 110. letnem posvetovanju American Anthropological Association "Traces, Tidemarks and Legacies", 16.-20.XI.2011]. Montreal, 2011. [COBISS.SI-ID 33284653]
274. PETROVIĆ, Tanja. Mourning lost modernity : workers, Europe and (post)Yugoslav post-socialism : [predavanje na 6. posvetovanju Association for Southeast European Anthropology (InSEA) "Southeast European (Post) Modernities", University of Regensburg, 28.IV.-1.V.2011]. Regensburg, 2011. [COBISS.SI-ID 32727085]
275. ČOLOVIĆ, Ivan, BOJČEV, Hristo, LOVRENOVIĆ, Ivan, BRKOVIĆ, Balša, KAZAZ, Enver, PETROVIĆ, Tanja. Živjeti Balkan : [panel na festivalu "Balkan kao ogledalo Europe?", 2.VII.2011]. Podgorica, 2011. [COBISS.SI-ID 32836909]
276. PETROVIĆ, Tanja. Otac svih jugoslovenskih naroda i narodnosti : (re)interpretacije patrijarhalne figure J. B. Tita u sećanjima bivših Jugoslovena : [predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Tito: viđenja i tumačenja", Arhiv Jugoslavije, 7.-9.V.2010]. Beograd, 2010. [COBISS.SI-ID 31282989]
277. PETROVIĆ, Tanja. Political dimension of post socialist memory practices : 'garage choirs' in former Yugoslavia : predavanje na 42. letni konvenciji Združenja za slovanske, vzhodnoevropske & evrazijske študije, Westin Bonaventure, Los Angeles, 18.-21. nov. 2010. [COBISS.SI-ID 31991341]
278. PETROVIĆ, Tanja. Medijski in politični diskurzi o tim. zahodnem Balkanu : predavanje na konferenci Dolga pot domov: medijski in politični diskurzi o integraciji tim. zahodnega Balkana v Evropsko unijo, 26.XI.2009. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 30734125]
279. PETROVIĆ, Tanja. Šta će nama vojničke priče? : sećanje na JNA na prostorima bivše Jugoslavije : [predavanje na posvetovanju "Horror, porno, ennui: kulturne prakse post-socijalizma", Institut za etnologiju i folkloristiku, 21.XI.2009]. Zagreb, 2009. [COBISS.SI-ID 30679597]
280. PETROVIĆ, Tanja. Becoming real men in socialist Yugoslavia : photographic representations of the Yugoslav People's Army soldiers and their memories of the army service : [predavanje na 40. nacionalni konvenciji Ameriškega združenja za razvoj slovanskih študij, Marriott Hotel, 21.XI.2008]. Philadelphia, 2008. [COBISS.SI-ID 28914733]
281. PETROVIĆ, Tanja. 'Nesting colonialisms' : new and old patterns of exclusion in the European periphery : [predavanje na posvetovanju "Inclusion and Exclusion in and on the Borders of Europe", Grand hotel Metropol, 6.-7.VI.2008]. Portorož, 2008. [COBISS.SI-ID 28272941]
282. PETROVIĆ, Tanja. View from the neighbourhoods : [conference "New Paradigms, New Models - Culture in the EU External Relations", 13.-14.V.2008]. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 28185133]
283. PETROVIĆ, Tanja. Concepts of time and space - universal or culture specific? : evidence from folklore : [predavanje na posvetovanju "Space and time in European folklore", 6.-9.IX.2007]. Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 27025965]
284. PETROVIĆ, Tanja. European periphery and the transfer of colonial discourse patterns : Austria, Slovenia and discourse on Western Balkans : [predavanje na 10th Annual Conference on Conceptual History "Transnational Concepts, Transfers and the Challenge of the Peripheries"]. Istanbul, 2007. [COBISS.SI-ID 27158829]
285. PETROVIĆ, Tanja (diskutant), et al. Gender relations in Kosovo and Albania : [prispevek na 12. mednarodni konvenciji Association for the study of nationalities, Columbia University, New York, 14. apr. 2007. [COBISS.SI-ID 26548781]
286. PETROVIĆ, Tanja. Officers without army : Yugoslav People Army Officers in Slovenia, their memories of socialism and everyday strategies in post-socialism : predavanje na 12. mednarodni konvenciji Association for the study of nationalities, Columbia University, New York, 12.-14. apr. 2007. [COBISS.SI-ID 26548525]
287. PETROVIĆ, Tanja. Recent research of the language-culture interface in Europe : an attempt of research synthesis : [predavanje na mednarodnem posvetovanju "Die Europäizität der Slawia oder die Slavizität Europas", Humboldt-Universität zu Berlin, 31.V.-2.VI.2007]. Berlin, 2007. [COBISS.SI-ID 26872877]
288. PETROVIĆ, Tanja. Spomin na socializem : [predavanje na poletnem kampu Študentskega politološkega društva Polituss "Levica malo drugače", 11.VII.2007]. Portorož, 2007. [COBISS.SI-ID 27485485]
289. PETROVIĆ, Tanja. The Yugoslav People's Army and language ideologies of ex-Yugoslav peoples : [predavanje na 15th Biennial Conference on Balkan and South Slavic linguistics, literature, and folklore, The University of California, 30.III.-1.IV.2006]. Berkeley, 2006. [COBISS.SI-ID 25075757]
290. PETROVIĆ, Tanja. Dialect shifting in post-Yugoslav Serbia : the case of refugees from Bosnia-Herzegovina and Croatia : [predavanje na posvetovanju "Language Death and Language Birth on the Fringes of the "Slavic World", Humboldt University, 24.-26.II.2005]. Berlin, 2005. [COBISS.SI-ID 24950061]
291. PETROVIĆ, Tanja, ŽIKIĆ, Biljana. Re-patriarchalazation of public discourse in post-communist Serbia : [predavanje na 10. mednarodni konvenciji ASN "Understanding Nationalism: Identity, Empire, Conflict", Columbia University, 14.-16.IV.2005]. New York, 2005. [COBISS.SI-ID 24950317]
292. PETROVIĆ, Tanja. The Serbo-Croatian language and the Yugoslav legacy : roles, uses and ideologies : [predavanje na posvetovanju "Unité et division de l'Europe: politiques linguistiques en Europe", Columbia University, 18.II.2005]. Paris; = Pariz, 2005. [COBISS.SI-ID 24954413]
293. LUTHAR, Oto, PETROVIĆ, Tanja. Balkan u turističkim vodičima : oblikovanje evropskog identiteta kroz konstrukciju periferije : [predavanje na mednarodnem znanstvenem srečanju "Sa bedekerom po Jugoistočnoj Evropi", Beograd, 29.okt.2004]. Beograd, 2004. [COBISS.SI-ID 24984621]
294. PETROVIĆ, Tanja. The refugees from Croatia and Bosnia-Herzegovina in Serbia : language ideologies and cultural values : [predavanje na 14th Biennial Conference on Balkan Linguistics, Literature and Folklore, 17.IV.2004]. Oxford (Mississippi), 2004. [COBISS.SI-ID 24954157]
295. PETROVIĆ, Tanja. Brave Uskoks or nobody's children : the Orthodox population in the Slovene region of Bela Krajina and identity strategies : [predavanje na 2. posvetovanju Association for Southeast European Anthropology (InSEA) "Becoming Citizens of United Europe: Anthropological and historical aspects of EU Enlargement in Southeast Europe", 20.-23.II.2003]. Graz, 2003. [COBISS.SI-ID 24954669]
296. PETROVIĆ, Tanja. Language ideology of Serbs in Bela krajina : between Balkan values nad European modernity : [predavanje na posvetovanju "Developing Cultural Identity in the Balkans: Convergence vs. Divergence", 12.-13.XII.2003]. Gent, 2003. [COBISS.SI-ID 24970029]
297. PETROVIĆ, Tanja. Lingvistička ideologija i proces zamene jezika na primeru Srba u Beloj krajini = Language ideology of Serbs in Bela krajina : Balkan values and European modernity : [predavanje na posvetovanju "Hidden minorities in South-Eastern Europe", Srpska akademija nauka i umetnosti, 25.-27.IX.2003]. Beograd, 2003. [COBISS.SI-ID 24969517]
298. PETROVIĆ, Tanja. Multicultural and intercultural patterns in the Slovene Region of Bela krajina : [predavanje na posvetovanju "Experiences and Perspectives of Multiculturalism: Croatia in Comparison with other Multicultural Societies, 9.-11.XI.2003]. Dubrovnik, 2003. [COBISS.SI-ID 24969773]
299. PETROVIĆ, Tanja. Colonists from Lika : (families of First World War volunteers) : [predavanje na 2. AAB Conference, 4.-7.IX.1997]. Bucureşti, 2006. [COBISS.SI-ID 26131501]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

300. PETROVIĆ, Tanja. Miners' bodies and class imagination in socialist Yugoslavia and its aftermath : predavanje na mednarodnem simpoziju A cultural history of capitalism, Filozofska fakulteta, Zagreb, 7.-8. 4. 2017. [COBISS.SI-ID 41437997]
301. PETROVIĆ, Tanja, PANAGIOTIDIS, Jannis, FILIPKOWSKI, Piotr, LEYK, Aleksandra. Labor, neoliberalism and the post-socialist political economy : [prispevek na delavnici "Studying Labor in and after State Socialism", Institute for East and Southeast European Studies (IOS), 31.I.2013]. Regensburg, 2013. [COBISS.SI-ID 35204909]
302. PETROVIĆ, Tanja. Medkulturnost in jezik : [predavanje na mednarodnem seminarju "Sprosti voljo!", Hiša kulinarike, 15.-16.VI.2012]. Novo mesto, 2012. [COBISS.SI-ID 34267181]
303. PUHOVSKI, Žarko, PETROVIĆ, Tanja, MUJKIĆ, Asim, CORNELISSEN, Marie, RONDIĆ, Adnan. Proces evropskih integracija i dosadašnja integracijska politika EU prema zemljama u regiji : [prispevek na okrogli mizi posvetovanja Udruženja za političke nauke u BiH "Politike evropskih integracija", Hotel "Europe", 2.-3.XI.2012]. Sarajevo, 2012. [COBISS.SI-ID 34956845]
304. PETROVIĆ, Tanja. Serbia in the mirror : parody, laughter and political mobilization : [predavanje na posvetovanju Love & Revolution "Affective Revolutions", Centre for Humanities Research, University of the Western Cape, 10.-12.X.2012]. Cape Town, 2012. [COBISS.SI-ID 34956333]
305. PETROVIĆ, Tanja. The past that binds us : remembering socialist Yugoslavia in the post-Yugoslav societies : [predavanje na "12th Workshop of the Ex-Yugoslav Regional Group", Senri Life Science Center, 13.V.2011]. Osaka, 2011. [COBISS.SI-ID 32667693]
306. PETROVIĆ, Tanja. The past that binds us : remembering socialist Yugoslavia in the post-Yugoslav societies : [predavanje na mednarodnem posvetovanju "Rapprochement as a Paradigm Shift: Does the Wheel Come Full Circle in Ex-Yugoslavia?", Südost-Institut Regensburg, 11.-12.II.2011]. Regensburg, 2011. [COBISS.SI-ID 32234029]
307. PETROVIĆ, Tanja. A photo with memory : staging JNA soldier identity in studio portraits : [predavanje na posvetovanju "Partisans. Narrative, Staging and Afterlife", Humboldt-Universität, 7.VII.2011]. Berlin, 2011. [COBISS.SI-ID 32837165]
308. PETROVIĆ, Tanja. Portraits of the Yugoslav Army soldiers : ritualization and consequences of developing the common : [predavanje na posvetovanju "Developing the Common", University of the Western Cape, Centre for Humanties Research , 6.-7.X.2011]. Cape Town, 2011. [COBISS.SI-ID 33131053]
309. PETROVIĆ, Tanja. Remembering socialism in Eastern Europe : why affect matters : [predavanje na posvetovanju "Love and Revolution", Nehru Memorial Museum and Library, 20.-22.I.2012]. New Delhi, 2012. [COBISS.SI-ID 33783853]
310. PETROVIĆ, Tanja. When we were Europe : memories of industrial labor in the former Yugoslavia : [predavanje na 18. mednarodnem posvetovanju evropskih študij v okviru sekcije "The Affective (After)Life of Fordism in Post-Fordist Europe", 20-.22.VI.2011]. Barcelona, 2011. [COBISS.SI-ID 32836653]
311. PETROVIĆ, Tanja. Yugonostalgia between the past and the present : [predavanje na mednarodnem posvetovanju "L'espace yougoslave 20 nas après = The Yugoslav space 20 years later", Salle de projection de la bibliothèque des sciences humaines (ULB), 16.-17.XII.2011]. Bruxelles, 2011. [COBISS.SI-ID 33557293]
312. PETROVIĆ, Tanja. European historical legacies and Balkan studies : a survey of the last decade's developments : [predavanje na mednarodnem posvetovanju "Area Studies in a Globalizing World", Karl-Franzens-University of Graz, 11.-12.VI.2010]. Graz, 2010. [COBISS.SI-ID 31406381]
313. PETROVIĆ, Tanja. From performative to political : "Garage choirs" in the former Yugoslavia : predavanje na 10. mednarodnem posvetovanju Oddelka za muzikologijo Fakultete za glasbo, Univ. Beograd "Between Nostalgia, Utopia, Realities", Zadužbina Ilije M. Kolarca, Beograd, 17. apr. 2010. [COBISS.SI-ID 31253805]
314. PETROVIĆ, Tanja. The past that binds us : remembering socialist Yugoslavia in the post-Yugoslav worlds : [predavanje na mednarodnem posvetovanju "Political Mythologies, Reconciliations, and the Uncertain Future in the former Yugoslavia", Univ. of Alberta, Faculty of Arts Boardroom, Humanities Centre, 1.-2.X.2010]. Edmonton, 2010. [COBISS.SI-ID 31790893]
315. PETROVIĆ, Tanja. Workers in socialist Yugoslavia as subjects of ideology and politics : [predavanje na posvetovanju "Rethinking Late Socialism: Socio-Cultural Change and Political Legitimacy in Eastern Europe since the 1960s", Institute of History, 23.-25.VI.2010]. Sarajevo, 2010. [COBISS.SI-ID 31604525]
316. PETROVIĆ, Tanja. Political imagination of the Balkans in the context of EU accession : [predavanje v ovkiru konference Kulturelle Wände: Zentraleuropa Transdisziplinär: Graduiertenkonferenz des Initiativkolleg "Kulturen der Differenz: Transformationen im zentraleuropäischen Raum" der Universität Wien,17.09. - 18.09.2009, Wien, 18.IX.2009]. Wien, 2009. [COBISS.SI-ID 30391597]
317. PETROVIĆ, Tanja. The Western Balkans is in the South : discourses of the Western Balkans countries EU accession : [predavanje na International Conference "1989-2009, Years of the Upheaval: Beginning of Inclusion or Exclusion?", The Grand Hotel, 19-20 June 2009]. Sarajevo, 2009. [COBISS.SI-ID 30214957]
318. PETROVIĆ, Tanja. Whose language? : co-ethnic migrants and contemporary linguistic identities in Serbia : [predavanje na Internationale Konferenz Integration koetnischer Migranten, eine komparative Beachtung, IBZ, 11.-13.VI.2009]. München, 2009. [COBISS.SI-ID 30214189]
319. PETROVIĆ, Tanja. Between Balcanism and colonialism : discourses about Southeastern Europe : [predavanje na delavnici 5. modula 8. evropskega diplomatskega programa, Brdo pri Kranju, 15.-17.V.2008]. Predoslje, 2008. [COBISS.SI-ID 28167469]
320. PETROVIĆ, Tanja. Orientalist patterns in discourses on the (Western) Balkans in the processes of EU intergation : [predavanje na posvetovanju "Orientalism in Europe", Austrian Academy of Sciences, 4.-5.XII.2008]. Vienna, 2008. [COBISS.SI-ID 28962093]
321. PETROVIĆ, Tanja. Remembering Yugoslav People's Army : masculinity, memory and photography? : [predavanje na 1st International Postgraduate Conference ZRC SAZU and University of Nova Gorica "Changing Places, Borders, Memories", Prešernova dvorana SAZU, 27.-29.XI.2008]. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 28961581]
322. PETROVIĆ, Tanja. Transkripcija i političke reprezentacije : [predavanje, "Prolećni seminar lingvistike", Istraživačka stanica Petnica, 3.V.2008]. Valjevo, 2008. [COBISS.SI-ID 29060909]
323. PETROVIĆ, Tanja, GOMBAČ, Jure. Western Balkans and migrations : [uvodno predavanje na 5. modulu 8. evropskega diplomatskega programa, Brdo pri Kranju, 15.-17.V.2008]. Predoslje, 2008. [COBISS.SI-ID 28167213]
324. PETROVIĆ, Tanja. Past for the future : nostalgia for communism of workers in Serbia : [predavanje na mednarodni konferenci "Post-Communist Nostalgia", 7.-8.IV.2006, University of Illinois at Urbana-Champaign]. Urbana, 2006. [COBISS.SI-ID 25076013]
325. PETROVIĆ, Tanja. Sprachidentitäten im ehemaligen serbokroatischen Raum : [predavanje na 45. Internationale Hochschulwoche "Inklusion und Exklusion auf dem Westbalkan", Akademie für Politische Bildung, 9.-13.X.2006]. Tutzing, 2006. [COBISS.SI-ID 26131245]
326. PETROVIĆ, Tanja. Serbowie w sloweńskim regionie Bela krajina : między terytorium, narodowością a panstwem = Serbs in the Slovenian region of Bela krajina = between territory, nation and state : [predavanje na posvetovanju "Territorialism and Identity", Warsaw University Library, 28.-30.X.2005]. Warszawa, 2005. [COBISS.SI-ID 25468205]
327. PETROVIĆ, Tanja. Pravoslavne vasi v Beli krajini in razmerje med identiteto in dediščino : [predavanje na znanstvenem srečanju "Kako misliti dediščino? O "naši" in "drugih" dediščinah na Slovenskem", Odd. za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete, 16.-17.XII.2003]. Ljubljana, 2003. [COBISS.SI-ID 25467437]

3.25 Druga izvedena dela

328. PETROVIĆ, Tanja. Politični humor v socializmu in danes : o dvoumnosti in njenem političnem potencialu : vabljeno predavanje pri predmetu Etnologija evropskih posocialističnih dežel, 2. letnik programa Etnologija in kulturna antropologija (nosilec predmeta Mateja Habinc), Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 6. januar 2020. [COBISS.SI-ID 45678637]
329. PETROVIĆ, Tanja. Fish canning industry and its legacies in the Adriatic : from labor history to post-socialist heritage-making : predavanje na Meertens Institute, Amsterdam, 29. oktober 2019. [COBISS.SI-ID 45311789]
330. KOLANOVIĆ, Maša, LUGARIĆ VUKAS, Danijela, KRAŠOVEC, Primož, HOFMAN, Ana, PETROVIĆ, Tanja. Jugoslovanska kultura med socializmom in kapitalizmom : skozi oči izgubljene generacije : okrogla miza, Atrij ZRC, Ljubljana, 20. september 2018. [COBISS.SI-ID 43720237]
331. GAŠPARIČ, Jure (diskutant), RAKAR, Tatjana (diskutant), PETROVIĆ, Tanja (diskutant), et al. Volunteering and the History of Southeastern Europe between 1980-2000 : round table at the International Workshop Voluntary Work, Volunteering and Voluntary Associations in Southeastern Europe, 1980-2000, Ljubljana, 22nd - 23rd March 2018. [COBISS.SI-ID 35528541]
332. DUDA, Igor (diskutant), BONFIGLIOLI, Chiara (diskutant), KOROMAN, Boris (diskutant), PETROVIĆ, Tanja (diskutant), STUBBS, Paul (diskutant). Biblioteka CeKaPISarnica : zbornici Stvaranje socijalističkoga čovjeka i Socijalizam : izgradnja i razgradnja : okrogla miza na 3. mednarodni konferenci Socializam na klupi, Komunisti i komunističke partije: politike, akcije, debate, Pula, 28. do 30. september 2017. [COBISS.SI-ID 42478381]
333. PETROVIĆ, Tanja, POGAČAR, Martin, MATOŠEVIĆ, Andrea. Predstavitev knjig založbe ZRC SAZU Made in YU 2015 in Fičko po Jugoslaviji, Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma, Pulj, 29. nov. 2016. [COBISS.SI-ID 41268781]
334. PETROVIĆ, Tanja, STEFANOV, Nenad. Srbija i njen Jug : "južnjački dijalekti" između jezika, kulture i politike : predstavitev monografije avtorice Tanje Petrović, Narodna biblioteka Pirot, Pirot (SRB), 19. apr. 2016. [COBISS.SI-ID 39776813]
335. PETROVIĆ, Tanja. Affective history of socialist Yugoslavia : vabljeno predavanje v okviru "Institutskolloquium des Zentrums für Zeithistorische Forschung", Wintersemester 2015/16, Zentrum für Zeithistorische Forschung (ZZF), Potsdam (D), 29. okt. 2015. [COBISS.SI-ID 39432749]
336. PETROVIĆ, Tanja. Antropološki pogled na industrijsko dediščino : predavanje v okviru seminarja Etnologija Slovenije/Folkloristika, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofska fakulteta v Ljubljani, 19. okt. 2015. [COBISS.SI-ID 38972461]
337. PETROVIĆ, Tanja. Belokranjski Srbi : jezik, izročilo, kulturna dediščina : vabljeno predavanje v Kulturnem domu Adlešiči, Adlešiči, 14. jan. 2015. [COBISS.SI-ID 39371053]
338. HOFMAN, Ana, PETROVIĆ, Tanja. Glasba, politika, afekt : javno predavanje in predstavitev knjige Ane Hofman, Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma, Pula (Hrvaška), 9. apr. 2015. [COBISS.SI-ID 38386477]
339. VELIKONJA, Mitja (diskutant), PETROVIĆ, Tanja (diskutant). Glazba, politika, osjećaji : novo življenje partizanskih pjesama u Sloveniji : promocija knjige, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka, 15. 5. 2015. [COBISS.SI-ID 33362013]
340. ŠTIKS, Igor (diskutant), VIDMAR, Ksenija H. (diskutant), VELIKONJA, Mitja (diskutant), PETROVIĆ, Tanja (diskutant), KLEPEC, Peter (diskutant). Kaj lahko (z)raste v puščavi postsocializma : Znanost ne grize, Atrij ZRC, Ljubljana, 21. 12. 2015. [COBISS.SI-ID 33774173]
341. PETROVIĆ, Tanja. Politics of humor in contemporary Serbia : vabljeno predavanje iz cikla predavanj "WissenschaftLiteratur", Humboldt-Universität zu Berlin, Philosophische Fakultät II, Institut für Slawistik, Berlin (D), 28. okt. 2015. [COBISS.SI-ID 39433773]
342. GHODSEE, Kristen Rogheh, BONFIGLIOLI, Chiara, MAJSTOROVIĆ, Danijela, PETROVIĆ, Tanja, SPASKOVSKA, Ljubica, ZAHARIJEVIĆ, Adriana. Politika istorije u Istočnoj Evropi : refleksije o kapitalizmu : okrogla miza, Kulturni centar Beograda, Beograd, 22. jun. 2015. [COBISS.SI-ID 38541101]
343. PETROVIĆ, Tanja, KOROMAN, Borut. Srbija i njen Jug : "južnjački dijalekti" između jezika, kulture i politike : predstavitev monografije avtorice Tanje Petrović, dvorana 18, Sveučilište Jurja Dobrila u Puli, Pula (CRO), 26. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 39371821]
344. PETROVIĆ, Tanja. Iz fotografskih arhiva rudarenja : moralne i afektivne ekonomije u post-jugoslavenskih društvima : javno predavanje, Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma, Pula (Hrvaška), 15. dec. 2014. [COBISS.SI-ID 38767661]
345. PETROVIĆ, Tanja, PANTELIĆ, Ivana, ČAUŠEVIĆ, Jakov. Balkanske žene i njihovi sinovi : o patrijarhatu na Balkanu : [pogovor ob razstavi fotografij "SEE New Perspectives - iz ugla balkanskih fotografa, Mediacentar, 30.X.2012]. Sarajevo, 2012. [COBISS.SI-ID 34956589]
346. PETROVIĆ, Tanja. Samoorganizovano pevanje i društvena emancipacija : prezentacija istraživanja : [predavanje na Festivalu samoorganizovanih horova, Kulturni centar Rex, 29.V.2011]. Beograd, 2011. [COBISS.SI-ID 32735021]
347. PETROVIĆ, Tanja (diskutant). Čujemo li se? = Se slišimo? : [okrogla miza, org. Centar za mirovne studije iz Zagreba, Mirovni inštitut iz Ljubljane in Heinrich Böll Stiftung, Europski dom, 2.II.2009]. Zagreb, 2009. [COBISS.SI-ID 29296685]
348. PETROVIĆ, Tanja. Evroorientalizem : prispevek na okrogli mizi ob izidu Časopisa za kritiko znanosti, 26.XI.2009. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 30733613]
349. VELIKONJA, Mitja, VODOPIVEC, Peter, ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ, Nevena, PETROVIĆ, Tanja. Titostalgija : študija nostalgije po Josipu Brozu : [pogovor o knjigi avtorja Mitje Velikonja, Galerija Alkatraz, Metelkova mesto, 24.VI.2009]. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 30215213]
350. PETROVIĆ, Tanja. Diskurz o Zahodnem Balkanu in politike identitete v EU in Sloveniji : [predavanje pri dodiplomskem predmetu "Politične mitologije", Fakulteta za družbene vede, 14.V.2008]. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 28185389]
351. PETROVIĆ, Tanja. Diskurzi o Zahodnem Balkanu kot ogledalo sodobne evropske identitete : [gostujoče predavanje pri dodiplomskem predmetu "Politične mitologije", Fakulteta za družbene vede, 18.XII.2008]. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 29060141]
352. PETROVIĆ, Tanja. Jezikovne pravice : [predavanje o pomenu Splošne deklaracije o človekovih pravicah, Univ. Nova Gorica, 4.XI.2008]. Nova Gorica, 2008. [COBISS.SI-ID 28868397]
353. PETROVIĆ, Tanja. Med balkanizmom in kolonializmom : slovenski javni diskurz o pridružitvi držav zahodnega Balkana Evropski uniji : [Historični seminar, Mala dvorana ZRC SAZU, 26.II.2008]. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 27860781]
354. PETROVIĆ, Tanja. Spomin na JLA na prostorih bivše Jugoslavije : kaj nam lahko danes povejo vojaške zgodbe? : [teoretski seminar, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 14.X.2008]. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 28868141]
355. PETROVIĆ, Tanja. Jezikovna situacija v Sloveniji in prevladujoče jezikovne ideologije v sodobni slovenski družbi : [predavanje, Slovenski izobraževalni konzorcij - SLOV.I.K., 13.X.2007]. Trieste, 2007. [COBISS.SI-ID 27485741]
356. PETROVIĆ, Tanja. Med lokalnim in nacionalnim : Srbi v Beli Krajini in njihove identitetne strategije : teoretski seminar, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, Ljubljana, 13. nov. 2007. [COBISS.SI-ID 27258157]
357. PETROVIĆ, Tanja. O slabljenju, zastarevanju in smrti jezika : [predavanje, Velika sejna soba MOL - Oddelek za gospodarske javne službe in promet, 17.XI.2005]. Ljubljana, 2005. [COBISS.SI-ID 26130989]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

358. Communist and post-communist studies. PETROVIĆ, Tanja (član uredniškega odbora 2020-). Oxford: Elsevier, 1993-. ISSN 0967-067X. http://www.sciencedirect.com/science/journal/0967067X. [COBISS.SI-ID 15992157]
359. Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva. PETROVIĆ, Tanja (član uredniškega odbora 2017-). Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo: Filozofski fakultet. Etnološki zavod, 1978-. ISSN 0351-1944. [COBISS.SI-ID 8344066]
360. Folkloristika : časopis Udruženja folklorista Srbije. PETROVIĆ, Tanja (član uredniškega odbora 2016-). [Štampano izd.]. Beograd: Udruženje folklorista Srbije: Filološki fakultet: Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", 2016-. ISSN 2560-4414. http://www.folkloristika.org/. [COBISS.SI-ID 42478893]
361. KOSMOS, Iva (urednik), PETROVIĆ, Tanja (urednik), POGAČAR, Martin (urednik). Zgodbe iz konzerve : zgodovine predelave in konzerviranja rib na severovzhodnem Jadranu. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. 303 str., ilustr. Kulturni spomin, knj. 7. ISBN 978-961-05-0458-0. ISSN 2232-3872. [COBISS.SI-ID 22291715]
362. BAUK, Dino, PETROVIĆ, Tanja (avtor, urednik), MLEKUŽ, Jernej (avtor, urednik), CVIJIĆ, Valter, ERDEI, Ildiko, JANOVIĆ KOLENC, Nikola, KOMEL, Mirt, KOMNENOVIĆ, Dora, LUTHAR, Breda, PANIĆ, Ana, POGAČAR, Martin, PUŠNIK, Maruša, RADEŽ, Tanja, SITAR, Polona, TRČEK, Franc, PETROVIĆ, Tanja (urednik, fotograf), MLEKUŽ, Jernej (urednik, fotograf). Made in YU 2015. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019. 214 str., ilustr. Zbirka Kulturni spomin, knj. 4. ISBN 978-961-05-0231-9. ISSN 2232-3872. [COBISS.SI-ID 302119168]
363. BAUK, Dino, CVIJIĆ, Valter (avtor, fotograf), ERDEI, Ildiko, JANOVIĆ KOLENC, Nikola (avtor, fotograf), KOMEL, Mirt, KOMNENOVIĆ, Dora (avtor, fotograf), LUTHAR, Breda, MLEKUŽ, Jernej (avtor, fotograf), PANIĆ, Ana, PETROVIĆ, Tanja (avtor, fotograf, grafični oblikovalec), POGAČAR, Martin, PUŠNIK, Maruša, RADEŽ, Tanja (avtor, fotograf), SITAR, Polona (avtor, fotograf), TRČEK, Franc (avtor, fotograf), PETROVIĆ, Tanja (urednik), MLEKUŽ, Jernej (urednik). Made in YU 2015. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 214 str., ilustr. Zbirka Kulturni spomin, knj. 4. ISBN 978-961-254-876-6. ISSN 2232-3872. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1314. [COBISS.SI-ID 283752192]
364. CUKUT KRILIĆ, Sanja (urednik), PETROVIĆ, Tanja (urednik), KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška (urednik), ČERNIČ ISTENIČ, Majda (urednik). Organisational culture and everyday working life : quantitative and qualitative analysis in six European countries. Trento: University of Trento, 2016. GARCIA working papers, 15. ISBN 978-88-8443-707-5. http://garciaproject.eu/wp-content/uploads/2016/12/GARCIA_D4.4-Quantitative-and-qualitative-analysis-in-six-European-Countries.pdf. [COBISS.SI-ID 40919341]
365. PETROVIĆ, Tanja (urednik). Mirroring Europe : ideas of Europe and Europeanization in Balkan societies. Leiden; Boston: Brill, cop. 2014. XI, 207 str., ilustr. Balkan studies library, vol. 13. ISBN 978-90-04-27507-2, ISBN 978-90-04-27508-9. ISSN 1877-6272. [COBISS.SI-ID 37436717]
366. AVSENIK NABERGOJ, Irena, BANDELJ, David, ČERNIČ ISTENIČ, Majda, HOFMAN, Ana, HUBER, Ivanka, KIRN, Gal, KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška, LUTHAR, Oto, MARUŠIČ, Franc, POGAČAR, Martin, PROMITZER, Christian, ŽAUCER, Rok, PETROVIĆ, Tanja, PETROVIĆ, Tanja (urednik). Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij. Ljubljana: Založba ZRC, 2011. 362 str., ilustr. Kulturni spomin. ISBN 978-961-254-339-6, ISBN 978-961-05-0309-5. ISSN 2232-3872. DOI: 10.3986/9789610503095. [COBISS.SI-ID 259179776]
367. LUTHAR, Oto, PETROVIĆ, Tanja, KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška, TOPLAK, Kristina, BURIĆ, Fedja, HOFMAN, Ana, BOSANAC, Gordan, DOBROVIĆ, Zvonimir, PETROVIĆ, Tanja (urednik, prevajalec, fotograf). Ugrabljena ljubezen : priročnik za pouk o domoljubju = Oteta ljubav : priručnik za nastavu građanskog vaspitanja = Abducted love : workbook for the teaching about civic education. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2011. 147 str., ilustr. Zbirka Moj zvezek, zv. 2. ISBN 978-961-254-268-9, ISBN 978-961-254-269-6. ISSN 1581-9086. http://www.medkulturni-odnosi.si/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=43. [COBISS.SI-ID 255617536]
368. LUTHAR, Oto, PETROVIĆ, Tanja, et al., PETROVIĆ, Tanja (urednik). Ugrabljena ljubezen : priročnik za pouk o domoljubju = Oteta ljubav : priručnik za nastavu građanskog vaspitanja = Abducted love : workbook for the teaching about civic education. Ljubljana: ZRC SAZU, 2011. Zbirka Moj zvezek, zv. 2. ISBN 978-961-254-269-6. ISSN 1581-9086. http://www.biblos.si/isbn/9789612542696, http://www.medkulturni-odnosi.si/images/stories/publikacije/Ugrabljena_ljubezen.pdf. [COBISS.SI-ID 256014848]
369. SIKIMIĆ, Biljana (avtor, urednik). Život u enklavi. [Kragujevac: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta Kragujevac], 2005. 264 str., ilustr. Liceum, 9. ISBN 86-82607-04-2. [COBISS.SI-ID 25068333]
370. SIKIMIĆ, Biljana (avtor, urednik). Izbegličko Kosovo. Kragujevac: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta, 2004. 148 str. Liceum, 8. [COBISS.SI-ID 25068077]
371. SIKIMIĆ, Biljana (urednik). Skrivene manjine na Balkanu. Beograd: Balkanološki institut SANU, 2004. 299 str. Posebna izdanja, 82. ISBN 86-7179-038-X. [COBISS.SI-ID 54130945]

Mentor pri doktorskih disertacijah

372. CURK, Mateja. Govorice družbenih okolij v sodobni slovenski prozi : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Curk], 2016. 220 str. [COBISS.SI-ID 40380205]
373. POGAČAR, Martin. Memonautica : Yugoslavia in digital memories, memorials and storytelling : dissertation. Nova Gorica: [M. Pogačar], 2011. 261 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/doktorati/interkulturni/14Pogacar.pdf. [COBISS.SI-ID 2147579]
374. ŠIROK, Kaja. Kolektivno spominjanje in kolektivna pozaba v obmejnem prostoru : spomini na Gorico 1943-1947 : disertacija. Nova Gorica: [K. Širok], 2009. VI, 199 str. http://www.ung.si/~library/doktorati/interkulturni/8Sirok.pdf. [COBISS.SI-ID 247794432]

Mentor pri magistrskih delih

375. BUDIMIROVIĆ, Jelena. Birokratski stil v srbskem in slovenskem časopisju v času socializma : magistrsko delo. Nova Gorica: [J. Budimirović], 2016. 87 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=2494. [COBISS.SI-ID 4497147]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

376. SAMVELYAN, Laura. Language and literacy practices in the diasporic setting : case study of the Armenian community in Buenos Aires : ma dissertation. Oldenburg: [L. Samvelyan], 2015. 124 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4388603]
377. KUSALASARI, Maria Anggita. Border and borderlands in the past and present : observing the European Union cross-border cooperation policy in the Italo-Slovene border : M. A. dissertation. [Nova Gorica: M. A. Kusalasari], 2013. 129 str. EMMIR. [COBISS.SI-ID 37351469]
378. MENGISTU, Wegene. Protecting the individual or threatening the group? : a critical analysis of legitimation discourses : European master in migration and intercultural relations. [Nova Gorica: W. Mengistu], 2013. 79 str. EMMIR. [COBISS.SI-ID 37351725]

Mentor pri diplomskih delih

379. BAJC, Sara. Etnolingvistični vidiki terminologije praznikov okrog božiča v Podkraju nad Ajdovščino : diplomsko delo. Nova Gorica: [S. Bajc], 2011. XIII, 107 str. http://www.ung.si/~library/diplome/SLOVENISTIKA/29Bajc.pdf. [COBISS.SI-ID 2015483]

Prevajalec

380. BABIČ, Saša. Naučni simpozij "O folklornim junacima". Folkloristika : časopis Udruženja folklorista Srbije. [Štampano izd.]. 2017, god. 2, br. 1, str. 181-182, ilustr. ISSN 2560-4414. http://folkloristika.org/site/assets/files/1209/babic.pdf. [COBISS.SI-ID 42467629]
381. LUTHAR, Oto, PETROVIĆ, Tanja, KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška, TOPLAK, Kristina, BURIĆ, Fedja, HOFMAN, Ana, BOSANAC, Gordan, DOBROVIĆ, Zvonimir, PETROVIĆ, Tanja (urednik, prevajalec, fotograf). Ugrabljena ljubezen : priročnik za pouk o domoljubju = Oteta ljubav : priručnik za nastavu građanskog vaspitanja = Abducted love : workbook for the teaching about civic education. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2011. 147 str., ilustr. Zbirka Moj zvezek, zv. 2. ISBN 978-961-254-268-9, ISBN 978-961-254-269-6. ISSN 1581-9086. http://www.medkulturni-odnosi.si/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=43. [COBISS.SI-ID 255617536]
382. IFVERSEN, Jan, KØLVRAA, Christoffer. Evropska sosedska politika kot politika identitete. V: BEZNEC, Barbara (ur.). Evroorientalizem ; (Z)nova medicina. Ljubljana: Študentska založba, 2009. Letn. 37, št. 235/236, str. 45-67. Časopis za kritiko znanosti, letn. 37, št. 235/236. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 30511405]
383. MENCEJ, Mirjam. Uloga predaje o gospodaru vukova u strukturi ljetnog ciklusa. V: MARJANIĆ, Suzana (ur.), ZARADIJA KIŠ, Antonija. Kulturni bestijarij. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku: Hrvatska sveučilišna naklada, 2007. Str. 149-166, ilustr. ISBN 978-953-6020-36-2. [COBISS.SI-ID 34471266]
384. SCHUSTER-SEWC, Heinz. Poreklo i istorija etnonima Serb "Lužički Srbin". Luzica; = Lusatia: Projekat Rastko: = Project Rastko, 2006. http://ogledalosrbsko.blogspot.com/2009/01/luiki-srbi.html. [COBISS.SI-ID 24953901]
385. MENCEJ, Mirjam. Verovanja o svetlosnim pojavama u istočnom delu Slovenije. Kodovi slovenskih kultura. 2004, god. 9, br. 9, str. 249-262. ISSN 0354-964X. [COBISS.SI-ID 31281762]
386. NIEWIADOMSKI, Donat. Kako poseješ, tako ćeš i žnjeti : zrno: krug smrti i preporoda. Kodovi slovenskih kultura. 2000, god. 5, br. 5, str. 98-107. ISSN 0354-964X. [COBISS.SI-ID 24897325]
387. FILAR, Dorota. Jezičke slike ljudskog tela. Kodovi slovenskih kultura. 1999, god. 4, br. 4, str. 68-79. ISSN 0354-964X. [COBISS.SI-ID 24896557]

Avtor dodatnega besedila

388. HODGES, Andrew. Croatian language standardization and the production of nationalized political subjects through language? : perspectives from the social sciences and humanities = Standardizacija hrvatskog jezika i stvaranje nacionaliziranih političkih subjekata kroz jezik? : pogled iz očišta društvenih i humanističkih znanosti. Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva. 2016, vol. 46, [no.] 39, str. 3-91. ISSN 0351-1944. [COBISS.SI-ID 40878637]

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

389. CVIJIĆ, Valter. Delo, preživetje in problematizacija sedanjosti v deindustrializiranem Zrenjaninu : doktorska disertacija. Ljubljana: [V. Cvijić], 2018. 215 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/doktorska_dela/pdfs/dr_cvijic-valter.pdf. [COBISS.SI-ID 44006957]

Intervjuvanec

390. BANJANAC LUBEJ, Saša (avtor, urednik, oseba, ki intervjuva). NaGlas!. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2015. http://4d.rtvslo.si/arhiv/naglas/174363688. [COBISS.SI-ID 39184685]

Fotograf

391. BAUK, Dino, PETROVIĆ, Tanja (avtor, urednik), MLEKUŽ, Jernej (avtor, urednik), CVIJIĆ, Valter, ERDEI, Ildiko, JANOVIĆ KOLENC, Nikola, KOMEL, Mirt, KOMNENOVIĆ, Dora, LUTHAR, Breda, PANIĆ, Ana, POGAČAR, Martin, PUŠNIK, Maruša, RADEŽ, Tanja, SITAR, Polona, TRČEK, Franc, PETROVIĆ, Tanja (urednik, fotograf), MLEKUŽ, Jernej (urednik, fotograf). Made in YU 2015. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019. 214 str., ilustr. Zbirka Kulturni spomin, knj. 4. ISBN 978-961-05-0231-9. ISSN 2232-3872. [COBISS.SI-ID 302119168]
392. KOMEL, Mirt. Mi o volku, Vučko iz Sarajeva. V: PETROVIĆ, Tanja (ur.), et al. Made in YU 2015. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. Str. 176-183, fotogr. Zbirka Kulturni spomin, knj. 4. ISBN 978-961-254-876-6. ISSN 2232-3872. [COBISS.SI-ID 39985965]
393. LUTHAR, Oto, PETROVIĆ, Tanja, KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška, TOPLAK, Kristina, BURIĆ, Fedja, HOFMAN, Ana, BOSANAC, Gordan, DOBROVIĆ, Zvonimir, PETROVIĆ, Tanja (urednik, prevajalec, fotograf). Ugrabljena ljubezen : priročnik za pouk o domoljubju = Oteta ljubav : priručnik za nastavu građanskog vaspitanja = Abducted love : workbook for the teaching about civic education. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2011. 147 str., ilustr. Zbirka Moj zvezek, zv. 2. ISBN 978-961-254-268-9, ISBN 978-961-254-269-6. ISSN 1581-9086. http://www.medkulturni-odnosi.si/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=43. [COBISS.SI-ID 255617536]

Recenzent

394. FIŠER, Darja (urednik), SMITH, Philippa (urednik). The dark side of digital platforms : linguistic investigations of socially unacceptable online discourse practices. 1st ed. Ljubljana: University Press, Faculty of Arts, 2020. 136 str., ilustr., portreti. Translation studies and applied linguistics. ISBN 978-961-06-0307-8. ISSN 2335-335X. [COBISS.SI-ID 304562944]
financer: ARRS, Programi, J7-8280, 2017-2020, SI
395. DOBROVOLJC, Helena, VEROVNIK, Tina, VRANJEK OŠLAK, Urška, MICHELIZZA, Mija, WEISS, Peter, GLIHA KOMAC, Nataša, DOBROVOLJC, Helena (urednik, avtor dodatnega besedila), VEROVNIK, Tina (urednik, avtor dodatnega besedila), VRANJEK OŠLAK, Urška (urednik, avtor dodatnega besedila). Kje pa vas jezik žuli? : prva pomoč iz Jezikovne svetovalnice. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2020. 540 str. ISBN 978-961-05-0273-9. [COBISS.SI-ID 304470016]
396. KODELJA, Ingrid, KUHAR, Lea, LEVAČIĆ, Marko, ROJC, Aleš, MATEJAŠEV, Svetozar, ČERNIVEC, Manca, KUHAR, Lea (urednik, avtor dodatnega besedila), ZALAR, Vita (urednik, avtor dodatnega besedila). Platforma 1 : zbornik študentk in študentov Podiplomske šole ZRC SAZU. 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2019. 156 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-05-0229-6. [COBISS.SI-ID 302099712]
397. VIDMAR, Ksenija H. Periferna Evropa : tranzitologija in postkrizni diskurzi v jugovzhodni Evropi. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 138 str., ilustr. Zbirka Razprave FF. ISBN 978-961-06-0061-9. ISSN 2335-3333. [COBISS.SI-ID 294310144]
398. CVIKL, Nives (glavni urednik), HREN BRVAR, Maja (glavni urednik). Uniformiranost : [zbornik mednarodnega simpozija 19.-20. 10. 2018] = Uniformity : the collected volume of the symposium 19.-20. 10. 2018. Maribor: Pokrajinski muzej: = Regional Museum, 2018. ilustr. Zbirka Museoeurope, 5. ISBN 978-961-94532-0-9. http://www.museoeurope.si. [COBISS.SI-ID 95361281]
399. CVIKL, Nives (glavni urednik), HREN BRVAR, Maja (glavni urednik). Uniformiranost : zbornik mednarodnega simpozija 19.-20. 10. 2018 = Uniformity : the collected volume of the symposium 19.-20. 10. 2018. Maribor: Pokrajinski muzej: = Regional Museum, 2018. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. Zbirka Museoeurope, 5. ISBN 978-961-94532-1-6. http://www.museoeurope.si. [COBISS.SI-ID 95363841]
400. GORJANC, Vojko. Nije rečnik za seljaka. Beograd: Biblioteka XX vek, 2017. 197 str., graf. prikazi. Biblioteka XX vek, 232. ISBN 978-86-7562-136-2. [COBISS.SI-ID 241201164]
401. LAZAREVIĆ, Žarko (urednik), GABRIČ, Aleš (urednik). Slovenci in Bolgari med zahodnimi in vzhodnimi vplivi. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2016. 293 str., ilustr. Zbirka Vpogledi, 15. ISBN 978-961-6386-75-3. ISSN 2350-5656. https://hdl.handle.net/11686/file25749. [COBISS.SI-ID 288003840]
402. MUJAGIĆ, Nermina. Tihi govor Bosne : analize nesvakidašnjih politika : politika, mediji, međunarodna zajednica. Sarajevo: Fondacija Heinrich Böll Stiftung, Ured za Bosnu i Hercegovinu, 2010. 159 str. ISBN 978-9958-9889-8-1. [COBISS.SI-ID 18476038]

Diskutant

403. BARTULOVIĆ, Alenka. United in Sevdalinka? : affective aspirations in (post)Yugoslav space : predavanje na SIEF Working Group BASE 3rd workshop "Bodies, affects, senses and emotions", ZRC SAZU, Ljubljana, 4. do 5. junij 2020. [COBISS.SI-ID 19343619]
404. NEUBURGER, Mary, KOLANOVIĆ, Maša. Cultural cold war : capitalist-socialist tensions, alignment, and negotiating practices in Eastern European consuming cultures : panel na 2019 ASEEES Summer Convention, Zagreb, 14. do 16. junij 2019. [COBISS.SI-ID 14848003]
405. MYHRE, Marthe Handå. Prisons of nations and nations as prisons : metaphors and discourses of the "national" in politics, media, and society : panel na ASN World Convention, New York, 4. do 6. maj 2017. [COBISS.SI-ID 41548845]
406. RADANOVIĆ, Milan, MILEVSKA, Suzana. Rabe in zlorabe dediščine : revidiranje in reakcija : seminar v okviru performativnega diskurzivnega programa BADco: dolga trajanja in ideje prihodnosti v Moderni galeriji, Ljubljana, 24. maj 2017. [COBISS.SI-ID 41616685]
407. GILIĆ, Nikica. Local and global tendencies in Yugoslav and post-Yugoslav cinema : documentary, genre and modernist fiction : predavanje na 48. letni konvenciji Združenja za slovanske, vzhodnoevropske & evrazijske študije "Global Conversations", San Antonio Marriott Wardman Park DC, Washington (D.C., United States), 19. nov. 2016. [COBISS.SI-ID 40697645]

Prevajalec povzetka

408. LEUTLOFF-GRANDITS, Carolin. Claiming ownership in postwar Croatia : the dynamics of property relations and ethnic conflict in the Knin region. Münster; London: Lit: Global, 2006. 403 str., ilustr. Halle studies in the anthropology of Eurasia, vol. 9. ISBN 978-3-8258-8049-1, ISBN 3-8258-8049-4. [COBISS.SI-ID 33849954]


NERAZPOREJENO

409. BAUK, Dino, PETROVIĆ, Tanja (avtor, urednik), MLEKUŽ, Jernej (avtor, urednik), CVIJIĆ, Valter, ERDEI, Ildiko, JANOVIĆ KOLENC, Nikola, KOMEL, Mirt, KOMNENOVIĆ, Dora, LUTHAR, Breda, PANIĆ, Ana, POGAČAR, Martin, PUŠNIK, Maruša, RADEŽ, Tanja, SITAR, Polona, TRČEK, Franc, PETROVIĆ, Tanja (urednik, fotograf), MLEKUŽ, Jernej (urednik, fotograf). Made in YU 2015. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019. 214 str., ilustr. Zbirka Kulturni spomin, knj. 4. ISBN 978-961-05-0231-9. ISSN 2232-3872. [COBISS.SI-ID 302119168]
410. BAUK, Dino, PETROVIĆ, Tanja (avtor, urednik). Made in YU 2015. 1. elektronska izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. Zbirka Kulturni spomin, knj. 4. ISBN 978-961-254-877-3. ISSN 2232-3872. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1314. [COBISS.SI-ID 283752448]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 12. 10. 2020