COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSTjaša IvancOsebna bibliografija za obdobje 2005-2020

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ANZENBERGER, Philipp, IVANC, Tjaša. Provisional account preservation measures in European civil procedure law : a comparison between Brussels Ia and the Regulation on the European Account Preservation Order from an Austrian and a Slovenian perspective. Austrian law journal. 2017, nr. 2, str. 57-70. ISSN 2409-6911. http://alj.uni-graz.at/index.php/alj/article/view/86/86. [COBISS.SI-ID 5448235]
2. IVANC, Tjaša. Novi režim načrtovanja dedovanja s čezmejnim elementom : pomen evropske Uredbe o dedovanju. V: Dnevi slovenskih pravnikov, 13. do 15. oktober 2016, Portorož. Ljubljana: GV založba [i. e.] IUS SOFTWARE, 2016. 42, [št.] 6/7, str. 1365-1382. Podjetje in delo, [letn.] 42, [št.] 6/7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 15245649]
tipologija 1.08 -> 1.01
3. IVANC, Tjaša, CARAMELO GOMES, José. Valuing immovable cultural heritage as a generator of opportunities for the revival of local identity. V: Lex localis - Journal of Local Self Government Annual Conference 2015 - Bled/Slovenia (June 11 - June 12, 2015) : special issue. Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement, 2015. Vol. 13, no. 3, str. 719-740. Lex localis, Vol. 13, no. 3, July 2015. ISSN 1581-5374. DOI: 10.4335/13.3.719-740(2015). [COBISS.SI-ID 4900395]
tipologija 1.08 -> 1.01
4. IVANC, Tjaša. Effizienz und Anwendung der EU-VO bei grenzüberschreitenden Verfahren für geringfügige Forderungen. WiRO : Wirtschaft und Recht in Osteuropa. 2015, jhrg. 24, 4, str. 102-110. ISSN 0941-6293. [COBISS.SI-ID 4867371]
5. IVANC, Tjaša, VRENČUR, Renato. Mechanisms of financing investment in immovable cultural heritage. Lex localis : revija za lokalno samoupravo. [Tiskana izd.]. jan. 2014, vol. 12, no. 1, str. 1-30. ISSN 1581-5374. DOI: 10.4335/12.1.1-30(2014). [COBISS.SI-ID 4610859]
6. IVANC, Tjaša. Učinkovitost Uredbe o postopkih v sporih majhne vrednosti in analiza predvidenih novosti po predlogu o spremembi uredbe. Lexonomica : revija za pravo in ekonomijo. [Tiskana izd.]. jun. 2014, letn. 6, št. 1, str. 49-72. ISSN 1855-7147. http://www.lexonomica.com/journal/images/volume_6/No_1/03Ivanc-Uredba_o_sporih_male_vrednosti.pdf. [COBISS.SI-ID 4748075]
7. VRENČUR, Renato, IVANC, Tjaša. Elektronischer Rechtsverkehr in Grundbuchssachen in Slowenien. Eastlex : Fachzeitschrift für Osteuroparecht. 2013, št. 5, str. 173-177. ISSN 1729-0732. [COBISS.SI-ID 4589611]
8. KOBAL, Aleš, IVANC, Tjaša. The quality of taxation with an emphasis on topical issues regarding tax declaratory procedure. International journal of academic research. November 2013, vol. 5, no. 6, str. 194-199. ISSN 2075-4124. [COBISS.SI-ID 4619819]
9. IVANC, Tjaša, VRENČUR, Renato. The principle of sustainable development in the light of selling of immovable cultural heritage of great importance in Republic of Slovenia. The international journal of social sustainability in economic, social, and cultural context. 2013, vol. 8, no. 2, str. [1]-17. ISSN 2325-1115. [COBISS.SI-ID 4528171]
10. VRENČUR, Renato, IVANC, Tjaša. Elektronisierung des Grundbuchs in Slowenien. WiRO : Wirtschaft und Recht in Osteuropa. 2012, let. 21, št. 5, str. 129-133. ISSN 0941-6293. [COBISS.SI-ID 4348203]
11. IVANC, Tjaša. Nenamerni vpliv direktiv EU na kuturno dediščino. Lexonomica : revija za pravo in ekonomijo. [Tiskana izd.]. dec. 2011, letn. 3, št. 2, str. 153-176. ISSN 1855-7147. [COBISS.SI-ID 4313131]
12. IVANC, Tjaša. Limitations of ownership for the purpose of establishing protective regimes on immovable cultural heritage. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo. [Tiskana izd.]. 2011, 37, [št.] 2, str. 399-425. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 4209195]
13. IVANC, Tjaša, KEŽMAH, Urška. Svoboda ustanavljanja sedeža v praksi : primerjava ustanovitve: mini GmbH, Ltd., d.o.o. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo. [Tiskana izd.]. 2010, let. 36, št. 2, str. 266-289. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 4072491]
14. IVANC, Tjaša. Obveznosti in pravice lastnikov nepremičnin kulturne dediščine. Zbornik Pravne fakultete Univerze v Mariboru. 2010, letn. 6, str. 45-68. ISSN 1854-3103. [COBISS.SI-ID 4140331]
15. IVANC, Tjaša. Posebnosti novele Zakona o splošnem upravnem postopku. Lex localis : revija za lokalno samoupravo. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 6, št. 1, str. 71-86. ISSN 1581-5374. [COBISS.SI-ID 3685419]
16. IVANC, Tjaša. Posebnosti reforme angleškega prava družb - Companies Act 2006. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo. [Tiskana izd.]. 2008, let. 34, št. 8, str. 1675-1694. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 3819051]
17. IVANC, Tjaša. Lokalna samouprava v Makedoniji. Lex localis : revija za lokalno samoupravo. [Tiskana izd.]. 2007, let. 5, št. 2, str. 141-167. ISSN 1581-5374. [COBISS.SI-ID 3570475]

1.03 Kratki znanstveni prispevek

18. IVANC, Tjaša. Evropsko potrdilo o dedovanju : nov instrument na področju mednarodnega zasebnega (dednega) prava. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 18. feb. 2016, leto 35, št. 7/8, pril. str. i-vii, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4119496]
19. IVANC, Tjaša. Vpliv evropske uredbe o dedovanju na slovensko dedno pravo - nič novega ali leži kaj pod površino?. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 6. mar. 2014, leto 33, št. 9, str. ii-viii, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 3842248]
20. IVANC, Tjaša, VRENČUR, Renato. Prodaja nepremičnih kulturnih spomenikov v državni lasti. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 2010, let. 29, št. 49/50, str. i-vii. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4164139]

1.04 Strokovni članek

21. IVANC, Tjaša. Odločanje o izločitvi sodnika - različna uporaba procesnih pravil?. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 18. sep. 2014, leto 33, št. 36, str. 15-16, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 13937489]
22. IVANC, Tjaša. Sodno varstvo pravic v civilnih zadevah - čezmejni civilni postopki v EU. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 30, št. 45, str. 28. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4293931]
23. IVANC, Tjaša. Sklep Vrhovnega sodišča RS v zadevi Elektrodistributerji - Nedopustnost revizije v postopku zaradi kršitev pravil konkurenčnega prava : [odločbe in komentarji]. Lexonomica : revija za pravo in ekonomijo. [Tiskana izd.]. junij 2010, letn. 2, št. 1, str. 128-134. ISSN 1855-7147. [COBISS.SI-ID 4127531]
24. IVANC, Tjaša, KEŽMAH, Urška. Veter harmonizacije mednarodnega civilnega procesnega prava. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 2010, let. 29, št. 39, str. 28. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4137515]

1.05 Poljudni članek

25. IVANC, Tjaša. Izkušnje mladih pravnikov. Naši dnevi : brezplačni bilten Dnevov slovenskih pravnikov ... okt. 2005, str. 29-30. ISSN 1854-0406. [COBISS.SI-ID 3296043]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

26. IVANC, Tjaša. Načelo sorazmernosti in varstvo osebnih podatkov. V: KEŽMAH, Boštjan (ur.), KEŽMAH, Urška (ur.). Informatika in pravo : zbornik vabljenih predavanj tretje konference. Maribor: CEPRIS, 2007. Str. 27-33. ISBN 978-961-248-032-5. [COBISS.SI-ID 3570219]

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

27. IVANC, Tjaša. Uredba EU o dedovanju - izbrana vprašanja. V: Zbornik. 2. dnevi nepravdnega in izvršilnega prava, 19. in 20. september 2013, Ljubljana. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2013. Str. 26-44. ISBN 978-961-247-258-0. [COBISS.SI-ID 4570667]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

28. IVANC, Tjaša. Izvršitev sodnih odločb v družinskopravnih zadevah. V: Dnevi slovenskih pravnikov, 10. do 12. oktober 2019, Portorož. Ljubljana: LEXPERA, 2019. Str. 1269-1286. Podjetje in delo, [letn.] 45, [št.] 6/7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 5791531]
29. KRALJIĆ, Suzana, IVANC, Tjaša. Pravni izzivi uporabe robotov v medicini. V: KRALJIĆ, Suzana (ur.), REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.), RIJAVEC, Vesna (ur.). Globalizacija medicine v 21. stoletju. 28. Posvetovanje Medicina, pravo in družba, 28. - 30. marec 2019, Maribor, Slovenija. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019. Str. 31-48. ISBN 978-961-286-247-3. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/398, DOI: 10.18690/978-961-286-246-6.4. [COBISS.SI-ID 5716267]
30. IVANC, Tjaša, KRALJIĆ, Suzana. Vloga izvedenca v civilnih sodnih postopkih s poudarkom na medicinskem izvedenstvu. V: KURTOVIĆ MIŠIĆ, Anita (ur.), et al. Zbornik radova s međunarodnog kongresa "1. kongres KOKOZA i 3. Hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem", [Rabac], 22. - 24. ožujka 2019. godine. Split: Pravni fakultet, 2019. Str. 235-252. [COBISS.SI-ID 5714219]
31. RIJAVEC, Vesna, IVANC, Tjaša. Primerjalnopravni pregled nepravdnih postopkov v družinskih zadevah v razvojni perspektivi. V: Dnevi slovenskih pravnikov, 11. do 13. oktober 2018, Portorož. Ljubljana: GV založba [i. e.] IUS SOFTWARE, 2018. 44, [št.] 6/7, str. 1265-1280. Podjetje in delo, [letn.] 44, [št.] 6/7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 5655339]
32. KEŽMAH, Urška, IVANC, Tjaša. Sodni izvedenci in stranke - problematika sodnomedicinskega izvedenstva v sodni praksi. V: KRALJIĆ, Suzana (ur.), REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.), RIJAVEC, Vesna (ur.). Sodobni izzivi in dileme : konferenčni zbornik. 27. Posvetovanje Medicina, pravo in družba, 23. - 24. marec 2018, Maribor, Slovenija. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2018. Str. 273-285. ISBN 978-961-286-147-6. DOI: 10.18690/978-961-286-147-6.22. [COBISS.SI-ID 5572395]
33. IVANC, Tjaša. New dimensions of evidence taking in civil proceedings - the question of impact of ICT on traditional rules of evidence law (case of Slovenia). V: ŠAGO, Dinka (ur.), et al. Zbornik radova s IV. međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća", 25. i 26. listopada 2018. godine. Split: Pravni fakultet, 2018. Str. 193-212. ISBN 978-953-8116-24-7. [COBISS.SI-ID 5663787]
34. IVANC, Tjaša, KRALJIĆ, Suzana. European certificate of succession - was there a need for a European intervention?. V: 12th regional PIL conference: "Private International Law on Stage - National, European and International Perspectives", 23 and 24 October, 2015. Zenica: Pravni fakultet, 2016. Str. 249-272. Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici (Print), God. 9, br. 18, nov. 2016. ISSN 1986-5791. [COBISS.SI-ID 5213739]
35. IVANC, Tjaša. Strategija kulturne dediščine : status stare vinske trte s poudarkom na ključnih kriterijih za uvrstitev na UNESCOV seznam svetovne dediščine. V: REPAS, Martina (ur.), KERESTEŠ, Tomaž (ur.). Law, economics and wine : (conference papers). 8. posvet Pravo in ekonomija = 8th Conference Law and Economics, December 4th, 2015, Maribor, Slovenia. V Mariboru: Pravna fakulteta: = LeXonomica, 2016. Str. 105-134. ISBN 978-961-6399-79-1. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/6, DOI: 10.18690/9789616399791.105-134. [COBISS.SI-ID 5196843]
36. IVANC, Tjaša. Aktualna pitanja zaštite kulturne baštine s naglaskom na ograničenje prava svojine. V: Zbornik radova. Dvanaesto međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, Neum, 20., 21. i 22. lipnja 2014. godine. Mostar: Sveučilište u Mostaru, Pravni fakultet, 2014. Str. 398-407. Zbornik radova, 12. ISSN 1986-5821. [COBISS.SI-ID 4756011]
37. RIJAVEC, Vesna, IVANC, Tjaša. Nova spoznanja na področju začasnih odredb. V: KOCBEK, Marijan (ur.), et al. Gospodarski subjekti na trgu - aktualna vprašanja gospodarskega prava : (pravo gospodarskih družb, gospodarske pogodbe, sodni postopki, davčno pravo, delovno pravo). V Mariboru: Pravna fakulteta: Inštitut za gospodarsko pravo, 2012. Str. 83-101. ISBN 978-961-6399-69-2. [COBISS.SI-ID 4361259]
38. IVANC, Tjaša, EKART, Maja. Expropriation as a form of interference with ownership right in order to attain goals of spatial legislation of The Republic of Slovenia (RS). V: DÁVID, Radovan (ur.). Cofola 2009 : the conference proceedings. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. Str. 396-406. Acta universitatis brunensis, Iuridica, No. 345. ISBN 978-80-210-4821-8. [COBISS.SI-ID 3927339]
39. IVANC, Tjaša. Odnos pomeđu pretpriemački i gradežen dogovor - definicija na gradežen dogovor. V: JANEVSKI, Dragan (ur.). Zbornik na Pravniot fakultet "Justinijan prvi" vo Skopje : vo čest na Prof. d-r. Stefan Georgievski. Skopje: Praven fakultet "Justinijan Prvi", 2009. Str. 377-406. ISBN 978-9989-194-38-2. [COBISS.SI-ID 3999787]
40. IVANC, Tjaša, CEPEC, Jaka. E-upravni postopek - uporaba v praksi. V: KEŽMAH, Boštjan (ur.), KEŽMAH, Urška (ur.). Informatika in pravo : zbornik vabljenih predavanj četrte konference. Maribor: Pravna fakulteta: CEPRIS, 2008. Str. 26-36. ISBN 978-961-6399-51-7. [COBISS.SI-ID 17898982]
41. KEŽMAH, Urška, IVANC, Tjaša. Elektronska parnica i informatizacija parničnog postupka u Republici Sloveniji. V: PEROVIĆ, Slobodan (ur.). [Pravo i međunarodne integracije.Tom 5], Pravo na intelektualnu tvorevinu : četvrta katedra. Beograd: Udruženje pravnika Srbije, 2008. Str. 263-272. Pravni život, God. 57, br. 13, knj. 523, 2008. ISSN 0350-0500. [COBISS.SI-ID 3853099]
42. IVANC, Tjaša. Responsibilities under the Data Protection Directive (95/46/EC) for search engine providers as controllers of user data. V: BOHANEC, Marko (ur.), et al. Zbornik 11. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2008, 13.-17. oktober 2008 : zvezek A = Proceedings of the 11th International Multiconference Information Society - IS 2008, October 13th-17th, 2008, Ljubljana, Slovenia : volume A. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2008. Str. 231-236. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-005-7. ISSN 1581-9973. [COBISS.SI-ID 3818795]
43. IVANC, Tjaša. Evropski upravni prostor in razvoj E-uprave v RS. V: BOHANEC, Marko (ur.), et al. Zbornik 9. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2006, 9. do 14. oktober 2006 = Proceedings of the 9th International Multiconference Information Society IS 2006, 9th-14th October 2006, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2006. Str. 306-309. Informacijska družba. ISBN 961-6303-82-1, ISBN 978-961-6303-82-8. ISSN 1581-9973. [COBISS.SI-ID 3356971]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

44. IVANC, Tjaša, CEPEC, Jaka. Varstvo potrošnika pri on-line sklepanju pogodb. V: KEŽMAH, Boštjan (ur.), KEŽMAH, Urška (ur.). Informatika in pravo : zbornik vabljenih predavanj pete konference. Maribor: CEPRIS, [2010]. Str. 18-33. ISBN 978-961-92966-0-8. [COBISS.SI-ID 4183595]

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

45. IVANC, Tjaša. Recognition and enforcement of foreign judgments under the Regulation Brussels II bis. V: Child and family in challenging situations : legal issues : abstracts. 2015 Symposium of the IASJF - International Academy for the Study of Jurisprudence of the Family at Ono Academic College, Symposium on the jurisprudence of family relations: child and family in challenging situations: legal issues", June 9-10, 2015, Ono Academic College, Israel. Kiryat Ono, Israel: Ono Academic College, 2015. Str. [52]. [COBISS.SI-ID 4917291]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

46. IVANC, Tjaša. Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov. V: Gospodarski subjekti na trgu. Sedemindvajseto posvetovanje o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, 16. do 18. maj 2019. V Mariboru: Inštitut za gospodarsko pravo: Pravna fakulteta, 2019. 37 ppt. https://pf.um.si/site/assets/files/4504/11_ivanc_tjasa_-_predstavitev_eapo.pdf. [COBISS.SI-ID 5750315]
47. IVANC, Tjaša. Dopustnost elektronskih dokazov : nove dimenzije dokazovanja v civilnih sodnih postopkih. V: 26. Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije, Portorož, 17. do 19. maj 2018. Maribor: Pravna fakulteta, 2018. 8 ppt. [COBISS.SI-ID 5604651]
48. IVANC, Tjaša. Vprašanje razkritja dokazov v poklicnem razmerju pacient - zdravnik v civilnih pravdnih postopkih. V: REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.), KRALJIĆ, Suzana (ur.). Integrativna medicina - izziv sodobne medicine : zbornik povzetkov. 24. posvetovanje z mednarodno udeležbo Medicina in pravo, Maribor, 20. in 21. marca 2015. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2015. Str. 67-68. http://www.acj.si/images/MIP2015/2015_MIP_POVZETKI_koncno.pdf. [COBISS.SI-ID 4858155]
49. IVANC, Tjaša. Sodno in izvensodno uveljavljanje zavarovanih terjatev. V: Enaindvajseto posvetovanje Gospodarski subjekti na trgu, 16. in 17. maj 2013, Portorož. Maribor: Pravna fakulteta: Inštitut za gospodarsko pravo, 2013. 19 ppt. [COBISS.SI-ID 4740907]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

50. RIJAVEC, Vesna, IVANC, Tjaša. Länderbericht Slowenien. V: GIERL, Walter (ur.), et al. Internationales Erbrecht : EuErbVO, IntErbRVG, DurchfVO, Länderberichte. 3. Auflage. Baden-Baden: Nomos, 2020. Str. 763-811. Nomos Praxis. ISBN 978-3-8487-4808-2, ISBN 978-3-214-03938-7. [COBISS.SI-ID 5817643]
51. IVANC, Tjaša. Introductory chapter. V: RIJAVEC, Vesna (ur.), et al. Remedies concerning enforcement of foreign judgements : Brussels I Recast. Alphen aan den Rijn, The Netherlands: Wolters Kluwer, cop. 2018. Str. 1-38. European monographs, Vol. 104. ISBN 978-90-411-9416-9, ISBN 90-411-9416-9. [COBISS.SI-ID 5656363]
52. IVANC, Tjaša. Theoretical background of using information technology in evidence taking. V: RIJAVEC, Vesna (ur.), KERESTEŠ, Tomaž (ur.), IVANC, Tjaša (ur.). Dimensions of evidence in European civil procedure. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer: Kluwer Law International, cop. 2016. Str. 265-300. European monographs series, vol. 94. ISBN 978-90-411-6662-3. [COBISS.SI-ID 5010987]
53. IVANC, Tjaša. The potential impact of electronic proceedings on traditional principles of civil procedure - the Slovenian experience. V: VAN RHEE, C. H. (ur.), UZELAC, Alan (ur.). Evidence in contemporary civil procedure : fundamental issues in a comparative perspective. Cambridge; Antwerp; Portland: Intersentia; [Maastricht]: Metro, cop. 2015. Str. 155-171. Ius commune europaeum, 139. ISBN 978-1-78068-338-6, ISBN 1-78068-338-3. [COBISS.SI-ID 4957995]
54. KRALJIĆ, Suzana, IVANC, Tjaša. Od ignorance do "salami slicing-a" - problematika redkih bolezni = From ignorance to "salami slicing" the problematic of rare diseases. V: KRALJIĆ, Suzana (ur.), REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.), RIJAVEC, Vesna (ur.). Medicina in pravo : sodobne dileme III. Maribor: Pravna fakulteta, 2014. Str. 135-150. ISBN 978-961-6399-73-9. [COBISS.SI-ID 4820779]
55. IVANC, Tjaša, KEŽMAH, Urška, KEŽMAH, Boštjan. Slovenia : barriers to full computerisation of judicial proceedings in Slovenia. V: RIJAVEC, Vesna (ur.), IVANC, Tjaša (ur.), KERESTEŠ, Tomaž (ur.). Simplification of debt collection in the EU. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, cop. 2014. Str. 521-576, ilustr. European monographs, 90. ISBN 978-90-411-4854-4, ISBN 90-411-4854-X. [COBISS.SI-ID 18380054]
56. KRALJIĆ, Suzana, IVANC, Tjaša. Discrimination of Romani children in Slovenia - positive or negative?. V: ATKIN, Bill (ur.), BANDA, Fareda (ur.). The international survey of family law. Bristol: Family Law, Jordan Publishing, 2009. Str. 441-453. ISBN 978-1-84661-182-7. [COBISS.SI-ID 3952683]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

57. BUKOVNIK, Andrej (sodelavec pri raziskavi), GRADIŠEK, Anton (sodelavec pri raziskavi), STRBAN, Grega (sodelavec pri raziskavi), JAN, Matjaž (sodelavec pri raziskavi), KRALJIĆ, Suzana (sodelavec pri raziskavi), REPOLUSK, Matija (sodelavec pri raziskavi), ROŽMAN, Primož (sodelavec pri raziskavi), SEVER, Josip (sodelavec pri raziskavi), IVANC, Tjaša (sodelavec pri raziskavi). Slovenia. V: The World justice project : rule of law index 2015. Washington, D.C.: The World Justice Project, cop. 2015. Str. 140. ISBN 978-0-9882846-9-2, ISBN 978-0-9964094-0-7. http://akgul.bilkent.edu.tr/WJP/roli_2015_0.pdf. [COBISS.SI-ID 4976683]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

58. IVANC, Tjaša. Pristojnosti slovenskih občin. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 2. feb. 2006, letn. 25, št. 4, str. 24. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 7764561]

1.20 Predgovor, spremna beseda

59. REBERŠEK GORIŠEK, Jelka, RIJAVEC, Vesna, FLIS, Vojko, FERK, Jože, PLANINŠEC, Viktor, IVANC, Tjaša. Uvodnik. V: REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.), IVANC, Tjaša (ur.). Zbornik prispevkov. 21. simpozij Medicina in pravo s temo srečanja Odsev medicine in prava v sodobni družbi, Maribor, 29., 30. in 31. marec 2012. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2012. Str. 13. ISBN 978-961-6399-36-4. [COBISS.SI-ID 4269375]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

60. REPAS, Martina (avtor, urednik), RIJAVEC, Vesna (avtor, urednik), KNEZ, Rajko, KRALJIĆ, Suzana, KERESTEŠ, Tomaž, IVANC, Tjaša, SLADIČ, Jorg, EKART, Andrej. Mednarodno zasebno pravo Evropske unije. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2018. 747 str., tabele. ISBN 978-961-204-646-0. [COBISS.SI-ID 295160320]
61. IVANC, Tjaša. Evidence in civil law - Slovenia. Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement, 2015. Lex localis, Book series Law & society. ISBN 978-961-6842-58-7. http://books.lex-localis.press/evidenceincivillaw/slovenia, DOI: 10.4335/978-961-6842-58-7. [COBISS.SI-ID 281131264]
62. IVANC, Tjaša. Varstvo nepremične kulturne dediščine : pravna ureditev. 1. izd. Maribor: De Vesta: WS, 2012. 439 str. ISBN 978-961-6794-13-8. [COBISS.SI-ID 69379329]
63. CEPEC, Jaka (avtor, urednik), IVANC, Tjaša, KEŽMAH, Urška, RAŠKOVIĆ, Matevž. Pot v podjetništvo, s. p. ali d. o. o. 1. natis. Ljubljana: GV Založba, 2010. 402 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-247-138-5. [COBISS.SI-ID 250486528]

2.02 Strokovna monografija

64. BUČAR, Bojko (sodelavec pri raziskavi), BUKOVNIK, Andrej (sodelavec pri raziskavi), ČELEDIN, Ajda (sodelavec pri raziskavi), IVANC, Tjaša (sodelavec pri raziskavi), JAN, Matjaž (sodelavec pri raziskavi), KNEZ, Rajko (sodelavec pri raziskavi), KOS, Peter (sodelavec pri raziskavi), KRALJIĆ, Suzana (sodelavec pri raziskavi), MARŠIČ, Dorijan (sodelavec pri raziskavi), REPOLUSK, Matija (sodelavec pri raziskavi), ROŽMAN, Primož (sodelavec pri raziskavi), SEVER, Josip (sodelavec pri raziskavi), STRBAN, Grega (sodelavec pri raziskavi), TIČAR, Luka (sodelavec pri raziskavi). The World justice project : rule of law index 2014. Washington, D.C.: The World Justice Project, cop. 2014. 218 str., barv. ilustr. ISBN 978-0-9882846-5-4, ISBN 0-9882846-5-0, ISBN 978-0-9882846-6-1. http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/files/wjp_rule_of_law_index_2014_report.pdf. [COBISS.SI-ID 4744747]
65. GRAFENAUER, Božo, BREZOVNIK, Boštjan, ŽELEZNIK, Milan, IVANC, Tjaša. Razvid upravnih postopkov v občinah. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor, 2006-2012. http://ls.lex-localis.info/Razvidupravnihpostopkovvobčinah. [COBISS.SI-ID 3298347]

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

66. GRAFENAUER, Božo, IVANC, Tjaša, BREZOVNIK, Boštjan. Upravni postopek in upravni spor. V Mariboru: Pravna fakulteta, 2010. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-6399-55-5. [COBISS.SI-ID 65468161]

2.05 Drugo učno gradivo

67. IVANC, Tjaša, RIJAVEC, Vesna. Pravdni postopek. Ljubljana: IUS Software: GV založba, 2014. 1 zgibanka ([8] str.), ilustr. Pravni mozaik, 11. ISBN 978-961-247-283-2. [COBISS.SI-ID 1541345]
68. GRAFENAUER, Božo, IVANC, Tjaša, PLEMENITAŠ, Valentina, BREZOVNIK, Boštjan, ŠKOF, Bojan, RAMŠAK, Franci. Gradivo (prosojnice) za pripravo na strokovni izpit iz upravnega postopka. Maribor: Pravna fakulteta, 2011. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 4218155]
69. GRAFENAUER, Božo, IVANC, Tjaša, PLEMENITAŠ, Valentina, PUKŠIČ, Mitja (urednik). Gradivo (prosojnice) za pripravo na strokovni izpit iz upravnega postopka. Maribor: Pravna fakulteta, 2011. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 4218411]
70. GRAFENAUER, Božo, IVANC, Tjaša, BREZOVNIK, Boštjan. Gradivo (prosojnice) za pripravo na strokovni izpit iz upravnega postopka. Maribor: Pravna fakulteta, 2008. 68 str. [COBISS.SI-ID 3353131]

2.08 Doktorska disertacija

71. IVANC, Tjaša. Postopki pri izvedbi investicije v nepremično kulturno dediščino : doktorska disertacija. Maribor: [T. Ivanc], 2010. 424 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4177963]

2.11 Diplomsko delo

72. IVANC, Tjaša. Centralni register oporok : diplomska naloga. Maribor: [T. Ivanc], 2005. 63 f. [COBISS.SI-ID 3187499]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

73. VRENČUR, Renato, IVANC, Tjaša. Vzpostavitev učinkovitega ravnanja s spomeniki, s posebnim poudarkom na podržavljenih kulturnih spomenikih na podlagi ZLKSDL : končno poročilo. Maribor: Inštitut za nepremičninsko pravo, 2014. 203 str. [COBISS.SI-ID 4861739]
74. KNEZ, Rajko, IVANC, Tjaša, FERČIČ, Aleš, STORR, Stefan, LIEPE, Jan. LEGALP : Final Report. Frankfurt am Main: Waldeck Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft, 2012. 196 f. [COBISS.SI-ID 4373547]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

75. IVANC, Tjaša, VRENČUR, Renato. Analiza učinkovitosti ravnanja s kulturnimi spomeniki v Sloveniji : študija. Maribor: Pravna fakulteta, 2015. 29 str. [COBISS.SI-ID 4861995]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

76. GRAFENAUER, Božo, IVANC, Tjaša, BREZOVNIK, Boštjan. Upravno pravo.Procesni del : (priročnik in praktikum). Maribor: Pravna fakulteta, 2012. ISBN 978-961-6399-74-6. https://dk.um.si/Dokument.php?id=28893. [COBISS.SI-ID 68908033]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.14 Predavanje na tuji univerzi

77. IVANC, Tjaša. European enforcement order - Slovenian experiences : presentation with the students of the third cycle - doctoral studies, in Civil Law - Civil Procedural law, January 20, 2015, University of Ss. Cyril and Methodius, Faculty of Law "Iustinianus Primus" Skopje, Republic of Macedonia. Skopje, 2015. [COBISS.SI-ID 4825387]
78. IVANC, Tjaša. Application of the council regulation (EC) No 1206/2001 on cooperation between the courts of the member states in the taking of evidence in civil or commercial matters in Slovenia : consultative meeting and a presentation with the students of the third cycle - doctoral studies, in civil law - civil procedural law, June 25, 2014, University of Ss. Cyril and Methodius, Faculty of Law "Iustinianus Primus" Skopje, Republic of Macedonia. Skopje, 2014. [COBISS.SI-ID 4755499]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

79. KRALJIĆ, Suzana, IVANC, Tjaša, DRNOVŠEK, Katja, MARKAČ HROVATIN, Katja. In terms of legislation, practice and doctrine : taking account of the will of the child in Turkey and Slovenia : lecture to the panel, organized by Özyeğin University Faculty of Law on November 6, 2018. [COBISS.SI-ID 5668139]
80. IVANC, Tjaša. Protection of the child best interests in the civil enforcement proceedings concerning the matters of childʼs education, safety and maintaining personal contacts : lecture, 11th Symposium of the International Academy for the Study of the Jurisprudence of the Family, conducted at the University of Asia and the Pacific, Philippines on the 20th and 21st of June 2018, Manila. 2018. [COBISS.SI-ID 5628971]
81. IVANC, Tjaša. Digitalna ekonomija - umestitev elektronskih dokazov in vprašanje vpliva na tradicionalna načela pravdnega postopka : predavanje, X. posvet Pravo in ekonomija - Digitalno gospodarstvo, Pravna Fakulteta Univerze v Mariboru, 1. december 2017. 2017. [COBISS.SI-ID 5520171]
82. IVANC, Tjaša. Protected values of cultural heritage and the status of the Oldest Grape Vine : lecture, International Conference Wine & Vine 2016, Porto, Portugal, 10.11.2016. 2016. [COBISS.SI-ID 5286955]
83. IVANC, Tjaša. The European certificate of succession : predavanje, EJTN - Seminar on cross-border Inheritance Law, Academy of Justice, Recklinghausen - Germany, 17-18 February 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 4643115]
84. IVANC, Tjaša. Nova Uredba EU o dedovanju : prispevek na konferenci 2. dnevi izvršilnega in nepravdnega prava, Ljubljana, 19. in 20. september 2013. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 4588587]
85. IVANC, Tjaša. Postopek za dedovanje zaščitenih kmetij : prispevek na konferenci 2. dnevi izvršilnega in nepravdnega prava, Ljubljana, 19. in 20. september 2013. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 4588075]
86. RIJAVEC, Vesna, IVANC, Tjaša. "Uredba EU št. 650/2012 Evropskega parlamenta in sveta z dne 04.07.2012 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter evropskega potrdila o dedovanju" : [predavanje na] strokovnem srečanju Notarske zbornice Slovenije 15. in 16. novembra 2013 v Podčetrtku. Podčetrtek, 2013. [COBISS.SI-ID 11594524]
87. IVANC, Tjaša, VRENČUR, Renato. The principle of sustainable development in the light of selling of immovable cultural heritage of great importance in Republic of Slovenia : [predavanje na] 8th International conference on environmental, cultural economic and social sustainabilty, 10-12 January 2012, University of British Columbia, Canada. [Vancouver], 2012. [COBISS.SI-ID 4497195]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

88. IVANC, Tjaša. Europska uredba o dokazima : pozvano predavanje, Međunarodni seminar za praktičare "Otvorena pitanja europskog građanskog procesnog prava" održanom u Opatiji dana 30. listopada 2014, Jean Monnet Međusveučilišni centar izvrsnosti Opatija. 2014. [COBISS.SI-ID 4775211]
89. IVANC, Tjaša. Implementation and application of the EU Regulation on succession in Slovenian Law : predavanje na strokovni konferenci "Europe for Notaries" na Austrian Chamber of Civil Law Notaries, Vienna, 4 october 2013. Dunaj, 2013. [COBISS.SI-ID 4589355]

3.25 Druga izvedena dela

90. IVANC, Tjaša. Razpolaganja strank v dednopravnih zadevah in Uredba o dedovanju : predavanje, Izobraževanje za mediatorje 2020 (Aktualna vprašanja mediacijskih postopkov), Pravna fakulteta, Maribor, 10. februar 2020. 2020. [COBISS.SI-ID 5852459]
91. IVANC, Tjaša. Nepravdni postopki v družinskopravnih zadevah : predavanje, konferenca - seminar "Kako po novem družinskem zakoniku?", 19. 3. 2019, hotel Habakuk, Maribor. 2019. [COBISS.SI-ID 5712683]
92. IVANC, Tjaša. Uredbe EU v družinskih zadevah : predavanje, posvet Reforma nepravdnih postopkov in družinskega prava (Izvajanje postopkov po novi družinski zakonodaji), Ljubljana, 19. in 20. septembra 2019. 2019. [COBISS.SI-ID 5799467]
93. IVANC, Tjaša. Pregled novih pristojnosti : predavanje, posvet Družinski zakonik - novi izzivi za prakso, Izobraževanje za mediatorje 2018, 19. februar 2018, Pravna fakulteta Maribor. 2018. [COBISS.SI-ID 5851179]
94. IVANC, Tjaša. Dokazovanje : predavanje, seminar Novosti in spremembe Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E), GV založba, Ljubljana, 8. december 2017. 2017. [COBISS.SI-ID 5465131]
95. IVANC, Tjaša. A general overview of enforcement in commercial and civil matters in Slovenia : poster, 24. posvetovanje Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije, 19., 20. in 21. maj 2016, LifeClass Hotels & Spa Portorož. [COBISS.SI-ID 5277739]
96. GONZÁLEZ BEILFUSS, Cristina, DEVILLE, Rainer, IVANC, Tjaša. Implementation of succession regulation in practice : workshop leading, EJTN - Seminar on cross-border Inheritance Law, Academy of Justice, Recklinghausen - Germany, 17-18 February 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 4643371]
97. IVANC, Tjaša. Civilno procesno pravo : 8 ur (0,25 NPO) predavanj tujim študentom v okviru programa mednarodne izmenjave študentov Erasmus, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, študijsko leto 2013/2014, zimski semester. [COBISS.SI-ID 5439275]
98. IVANC, Tjaša. Družinsko in dedno pravo : 15 ur (1,0 NPO) predavanj tujim študentom v okviru programa mednarodne izmenjave študentov Erasmus, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, študijsko leto 2012/2013, zimski semester. [COBISS.SI-ID 5439019]
99. IVANC, Tjaša. Varstvo nepremične kulturne dediščine : predavanje članom Društva pravnikov Maribor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru dne 3.2.2011. Maribor, 2011. [COBISS.SI-ID 4297515]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

100. The International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability. IVANC, Tjaša (urednik 2011-). [Champaign, Illinois]: Common ground, 2005-. ISSN 1832-2077. http://onsustainanility.com/Journal/. [COBISS.SI-ID 4314155]
101. RIJAVEC, Vesna (urednik), KENNETT, Wendy (urednik), KERESTEŠ, Tomaž (urednik), IVANC, Tjaša (urednik). Remedies concerning enforcement of foreign judgements : Brussels I Recast. Alphen aan den Rijn, The Netherlands: Wolters Kluwer, cop. 2018. XXIV, 436 str. European monographs, Vol. 104. ISBN 978-90-411-9416-9, ISBN 90-411-9416-9. [COBISS.SI-ID 5655595]
102. RIJAVEC, Vesna (urednik), KERESTEŠ, Tomaž (urednik), IVANC, Tjaša (urednik). Dimensions of evidence in European civil procedure. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer: Kluwer Law International, cop. 2016. XXVIII, 410 str. European monographs series, vol. 94. ISBN 978-90-411-6662-3. [COBISS.SI-ID 5010219]
103. RIJAVEC, Vesna (urednik), IVANC, Tjaša (urednik), KERESTEŠ, Tomaž (urednik). Simplification of debt collection in the EU. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, cop. 2014. XXVII, 582 str. European monographs, 90. ISBN 978-90-411-4854-4, ISBN 90-411-4854-X. https://www.wildy.com/isbn/9789041148544/simplification-of-debt-collection-in-the-eu-hardback-kluwer-law-international. [COBISS.SI-ID 4663851]
104. The international journal of social sustainability in economic, social, and cultural context. IVANC, Tjaša (gostujoči urednik 2013). Champaign (Illinois): Common Ground publishing. ISSN 2325-1115. http://onsustainability.com. [COBISS.SI-ID 4527915]
105. RIJAVEC, Vesna (urednik), IVANC, Tjaša (urednik). Cross-border civil proceedings in the EU : (conference papers). Maribor: Pravna fakulteta, 2012. 152 str. ISBN 978-961-6399-70-8. [COBISS.SI-ID 70130433]
106. REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (urednik), IVANC, Tjaša (urednik), 21. simpozij Medicina in pravo s temo srečanja Odsev medicine in prava v sodobni družbi, Maribor, 29., 30. in 31. marec 2012. Zbornik prispevkov. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2012. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-6399-36-4. [COBISS.SI-ID 69332737]
107. REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (urednik), IVANC, Tjaša (urednik), 20. posvetovanje Medicina in pravo, Maribor, 25. in 26. marec 2011. Medicina in pravo - 20 let kasneje : osebni pristop - personalizacija medicine : [zbornik izvlečkov]. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2011. 70 str., ilustr. ISBN 978-961-6399-68-5. [COBISS.SI-ID 66775297]

Mentor pri magistrskih delih

108. PIPERSKI, Blanka. Brezplačna pravna pomoč s poudarkom na presoji objektivnega pogoja dodelitve : magistrsko delo. Maribor: [B. Piperski], 2016. 107, 1 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=61195. [COBISS.SI-ID 5208619]
109. ŠKRINJAR, Eva. Čezmejno zavarovanje dolžnikovih denarnih sredstev v EU : magistrska naloga. Maribor: [E. Škrinjar], 2016. VIII, 147 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=61252. [COBISS.SI-ID 5243435]
110. MILIČIĆ, Tanja. Izvršba v davčnem postopku in čezmejni vidik : magistrska naloga. Maribor: [T. Miličić], 2016. 140 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=61238. [COBISS.SI-ID 5243179]
111. STARE, Adrijana. Postopki ugotovitve obsega in deležev ter delitve skupnega premoženja zakoncev in zunajzakonskih partnerjev : magistrska naloga. Maribor: [A. Stare], 2016. 124 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=61198. [COBISS.SI-ID 5188139]
112. TOMAŽIČ, Uroš. Problematika sodne poravnave s poudarkom na čezmejnem vidiku : magistrska naloga. Maribor: [U. Tomažič], 2016. 130 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=61233. [COBISS.SI-ID 5217835]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

113. ŠPOLARIČ, Tadeja. Analiza učinkovitosti instituta seznama dolžnikovega premoženja in možnosti upnika v primeru terjatve s čezmejnim elementom : magistrsko delo. [Maribor: T. Špolarič], 2019. 58 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=74866. [COBISS.SI-ID 5823275]
114. GRIL, Taja. Novosti ureditve postopka prodaje na javni dražbi v izvršilnem postopku v Sloveniji in na Hrvaškem : magistrsko delo. [Maribor: T. Gril], 2019. 69, 2 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=73554. [COBISS.SI-ID 5740331]
115. OCVIRK, Špela. Pomen uredbe o dokazovanju v civilnih in gospodarskih zadevah v teoriji in praksi in analiza predloga sprememb uredbe 1206/2001 : magistrsko delo. [Maribor: Š. Ocvirk], 2019. 46 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=75345. [COBISS.SI-ID 5823531]
116. BOČEK, Špela. Pravna pomoč pri pridobivanju dokazov v civilnem postopku : magistrsko delo. Maribor: [Š. Boček], 2019. 111 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=74305. [COBISS.SI-ID 5772587]
117. MARJANOVIĆ, Gregor. Vloga izvršitelja v izvršilnih postopkih v Republiki Sloveniji in primerjalnopravni zgledi : magistrska naloga. [Maribor: G. Marjanović], 2019. 53 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=75617. [COBISS.SI-ID 5831723]
118. ČEBULAR, Doroteja. Vpliv Uredbe 650/2012 o dedovanju na zapuščinske postopke z mednarodnim elementom ter primerjalnopravni vidik vloge notarjev v Sloveniji in na Hrvaškem v zapuščinskih postopkih : magistrsko delo. [Maribor: D. Čebular], 2019. 37 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=73804. [COBISS.SI-ID 5746219]
119. ANTIĆ, Sara. Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov kot sredstvo za poenostavljeno izterjavo čezmejnih denarnih terjatev : magistrsko delo. [Maribor: S. Antić], 2018. VI, 85 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=71004. [COBISS.SI-ID 5610539]
120. PODVRŠNIK, Sergeja. Kršitev pravice na podlagi 6. člena EKČP v razmerju do uporabe pravil ZPP z analizo sodne prakse : magistrsko delo. [Maribor: S. Podvršnik], 2018. 65 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=69626. [COBISS.SI-ID 5548331]
121. VANOVŠEK, Sara. Možnosti uporabe informacijsko - komunikacijskih sredstev v pravdnem postopku : magistrsko delo. [Maribor: S. Vanovšek], 2018. V, 67 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=70736. [COBISS.SI-ID 5596971]
122. LESKOVAR, Nastja. Oblikovanje tožbenih zahtevkov v individualnih delovnih sporih : magistrsko delo. [Maribor: N. Leskovar], 2018. 75 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72930. [COBISS.SI-ID 5694507]
123. SAGADIN, Aljaž. Položaj dolžnika v izvršilnem postopku v luči primera Vaskrsić proti Sloveniji : magistrsko delo. [Maribor: A. Sagadin], 2018. 45 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=70740. [COBISS.SI-ID 5596715]
124. ŠALAMON, Ksenija. Postopek za izdajo predhodne odredbe z analizo sodne prakse : magistrsko delo. [Maribor: K. Šalamon], 2018. V, 54 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=71116. [COBISS.SI-ID 5625899]
125. PREDIKAKA, Mihela. Spor majhne vrednosti s spremembami po noveli ZPP-E in analizo sodne prakse : magistrsko delo. [Maribor: M. Predikaka], 2018. IV, 63 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=69605. [COBISS.SI-ID 5548075]
126. GORIUP, Eva. Spori glede nepremičnin in oblikovanje tožbenih zahtevkov : magistrsko delo. [Maribor: E. Goriup], 2018. 100 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72114. [COBISS.SI-ID 5652779]
127. RUHITEL, Maja. Novosti revizije po noveli ZPP-E : magistrsko delo. [Maribor: M. Ruhitel], 2017. 37 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=69231. [COBISS.SI-ID 5521707]
128. PAUMAN, Tadej. Novosti vročanja po ZPP-E : magistrsko delo. [Maribor: T. Pauman], 2017. 52 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=69026. [COBISS.SI-ID 5515051]
129. HARTMAN, Aleša. Objektivne meje pravnomočnosti : magistrsko delo. Maribor: [A. Hartman], 2017. 86 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=65512. [COBISS.SI-ID 5414955]
130. MAJCENIČ, Anja. Postopek odvzema poslovne sposobnosti z analizo aktualne sodne prakse : magistrsko delo. [Maribor: A. Majcenič], 2017. IV, 62 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=68522. [COBISS.SI-ID 5478187]
131. ZELENKO, Maja. Predhodne odredbe : magistrsko delo. [Maribor: M. Zelenko], 2017. V, 56 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=69047. [COBISS.SI-ID 5509163]
132. ZAKRAJŠEK, Iris. Načela v postopku v sporu majhne vrednosti po ZPP in primerjava z evropskim postopkom v sporu majhne vrednosti : magistrsko delo. Sevnica: [I. Zakrajšek], 2016. 54 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=60386. [COBISS.SI-ID 5120043]
133. KOVAČIČ, Tamara. Odtujitev stvari, o kateri teče pravda : magistrsko delo. Maribor: [T. Kovačič], 2016. 48 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=58487. [COBISS.SI-ID 5085995]
134. ŠULIGOJ, Tjaša. Problematika odklonitve pričanja zaradi varovanja poklicne skrivnosti in odklonitve odgovora na posamezno vprašanje : magistrsko delo. Maribor: [T. Šuligoj], 2016. 68 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=60391. [COBISS.SI-ID 5119787]
135. KUPEC, Urška. Vzorčni postopek po ZPP in analiza skupinskih tožb v slovenski ureditvi : magistrsko delo. Maribor: [U. Kupec], 2016. 82 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64308. [COBISS.SI-ID 5323563]

Mentor pri diplomskih delih

136. BAGARI, Mateja. Dokazovanje z listinami v civilnem pravdnem postopku : diplomsko delo. Maribor: [M. Bagari], 2016. VIII, 61 f. + [1] f. pril. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=57316. [COBISS.SI-ID 5078315]
137. KUMELJ, Ksenija. Institut vrnitve v prejšnje stanje v pravdnem postopku s primeri iz sodne prakse : diplomsko delo. Maribor: [K. Kumelj], 2016. 58 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63158. [COBISS.SI-ID 5253163]
138. SGERM, Klavdija. Pogoji, pristojnosti in odgovornosti izvršitelja : diplomsko delo. Maribor: [K. Sgerm], 2016. 39 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63879. [COBISS.SI-ID 5252651]
139. KUŽNIK, Blanka. Pravni in procesni položaj bank v izvršilnem postopku : diplomsko delo. Maribor: [B. Kužnik], 2016. III, 56 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64368. [COBISS.SI-ID 5252907]
140. ZEC, Maja. Vloga notarja v zapuščinskem postopku v Sloveniji in na Hrvaškem : diplomsko delo. Maribor: [M. Zec], 2016. III, 51 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63881. [COBISS.SI-ID 5253419]
141. ZARIČ, Darko. Izločitev sodnika v civilnem pravdnem postopku : diplomsko delo. Maribor: [D. Zarič], 2015. 52 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47520. [COBISS.SI-ID 4918827]
142. ŠABOTIĆ, Fuad. Izvršba na nepremičninah ter primerjalnopravna ureditev na Hrvaškem : diplomsko delo. Maribor: [F. Šabotić], 2015. V, 66 f. https://dk.um.si/Dokument.php?id=82838. [COBISS.SI-ID 5032235]
143. DOLENC, Rok. Novosti pri izvršbi na nepremičnine : diplomsko delo. Maribor: [R. Dolenc], 2015. VIII, 50 f. https://dk.um.si/Dokument.php?id=82604. [COBISS.SI-ID 4998955]
144. FELDA, Anja. Revizija kot izredno pravno sredstvo v praksi Vrhovnega sodišča : diplomsko delo. Maribor: [A. Felda], 2015. 49 f. https://dk.um.si/Dokument.php?id=80087. [COBISS.SI-ID 4985131]
145. JERŠE, Manca. Učinki notarskega zapisa : diplomsko delo. Maribor: [M. Jerše], 2015. 65 f. https://dk.um.si/Dokument.php?id=78527. [COBISS.SI-ID 4983339]
146. OBRONEK, Petra. Urejanje stikov otrok v pravdnem, nepravdnem in upravnem postopku : diplomsko delo. Maribor: [P. Obronek], 2015. IX, 59 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47553. [COBISS.SI-ID 4918571]
147. MAJCEN, Diana. Izvedenci kot dokaz in načelo proste presoje dokazov : diplomsko delo. Maribor: [D. Majcen], 2014. 48 f. https://dk.um.si/Dokument.php?id=67900. [COBISS.SI-ID 4788011]
148. KROŠEL, Tadeja. Problematika prometa kmetijskih zemljišč z analizo izbrane sodne prakse : diplomsko delo. Maribor: [T. Krošel], 2014. VII, 65 f. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=64839. [COBISS.SI-ID 4728363]
149. KODRIČ, Barbara. Reševanje gospodarskih sporov s poudarkom na mediaciji : diplomsko delo. Maribor: [B. Kodrič], 2014. VI, 55 f. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=67964. [COBISS.SI-ID 4773419]
150. ZORIN, Mateja. Skrbništvo mladoletnih oseb na območju Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah : diplomsko delo. Maribor: [M. Zorin], 2014. 77 f. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=62138. [COBISS.SI-ID 4673067]
151. MIRT, Urška. Varstvo pacientovih pravic s poudarkom na mediaciji : diplomsko delo. Maribor: [U. Mirt], 2014. IV, 65 f. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=62998. [COBISS.SI-ID 4674603]
152. ROUS, Helena. Alternativno reševanje potrošniških sporov in novi trendi reševanja sporov preko spleta : diplomsko delo. Maribor: [H. Rous], 2013. 52, VII f. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=61685. [COBISS.SI-ID 4674091]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

153. ŽIVKO, Klara. Načelo kontradiktornosti kot izraz pravice do izjavljanja z analizo sodne prakse : diplomsko delo. Maribor: [K. Živko], 2018. 39 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=70745. [COBISS.SI-ID 5597227]
154. PUŠAVER, Monika. Zloraba procesnih pravic v civilnih postopkih z analizo sodne prakse : diplomsko delo. Maribor: [M. Pušaver], 2018. 65 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72439. [COBISS.SI-ID 5677355]
155. SEVER, Anita. Glavna obravnava - načelo javnosti in koncentracije : diplomsko delo. Maribor: [A. Sever], 2017. 31 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=68037. [COBISS.SI-ID 5452843]
156. OCVIRK, Špela. Pomen ugotovitvene tožbe in ugotovitvene sodbe v pravdnem postopku : diplomsko delo. Maribor: [Š. Ocvirk], 2017. 33 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=66091. [COBISS.SI-ID 5449259]
157. PEHNEC, Luka. Postopek zavarovanja dokazov po ZPP : diplomsko delo. Maribor: [L. Pehnec], 2017. 44 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=66091. [COBISS.SI-ID 5423659]
158. ZGAGA, Iris. Razmejitev med rednim pravdnim postopkom in postopkom v gospodarskih sporih : diplomsko delo. Maribor: [I. Zgaga], 2017. 33 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=66963. [COBISS.SI-ID 5435691]
159. TUŠ, Nastja. Izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet : diplomsko delo. Maribor: [N. Tuš], 2016. II, 25 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64355. [COBISS.SI-ID 5327659]
160. RADANOVIĆ, Eva. Sodna poravnava - ali je lahko pogojna : diplomsko delo. Maribor: [E. Radanović], 2016. 41 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=57364. [COBISS.SI-ID 5087787]
161. SIMUNIČ, Glorija. Tožba za ugotovitev nedopustnosti izvršbe : diplomsko delo. Maribor: [G. Simunič], 2016. 74 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63083. [COBISS.SI-ID 5328171]
162. ŠILEC, Sašo. Vloga arbitra v arbitražnem postopku : diplomsko delo. Maribor: [S. Šilec], 2016. 28 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63094. [COBISS.SI-ID 5327915]
163. PLATNJAK, Maja. Javna dražba v izvršilnem postopku : diplomsko delo. Maribor: [M. Platnjak], 2015. IV, 38 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=54785. [COBISS.SI-ID 5068843]
164. PAUMAN, Tadej. Nasprotna tožba po zakonu o pravdnem postopku : diplomsko delo. Maribor: [T. Pauman], 2015. 40 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=54521. [COBISS.SI-ID 5069099]
165. PODVRŠNIK, Sergeja. Podeljena sposobnost v pravdnem postopku z analizo sodne prakse : diplomsko delo. Maribor: [S. Podvršnik], 2015. 36 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=55017. [COBISS.SI-ID 5071915]
166. MIJAILOVIĆ, Tim. Posebnosti postopka v sporih majhne vrednosti : diplomsko delo. Maribor: [T. Mijailović], 2015. [33] f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=54960. [COBISS.SI-ID 5068587]
167. MLAKAR, Špela. Vloga priče v civilnem pravdnem postopku : diplomsko delo. Lovrenc na Dravskem polju: [Š. Mlakar], 2015. 36 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=54566. [COBISS.SI-ID 5068331]
168. LUBI, Doroteja. Evropsko potrdilo o dedovanju : diplomsko delo. Maribor: [D. Lubi], 2014. 25 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=46221. [COBISS.SI-ID 4803627]
169. ANTIĆ, Sara. Institut nujnega sosporništva v sodni praksi : diplomsko delo. Maribor: [S. Antić], 2014. IV, 5-43 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=46037. [COBISS.SI-ID 4801579]
170. SENICA, Maruša. Varstvo načela zaupnosti v mediaciji : diplomsko delo. Maribor: [M. Senica], 2014. 56 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=46309. [COBISS.SI-ID 4803883]
171. FANEDL, Nik. Funkcija vročitve po ZPP in uredbi 1393/2007 : diplomsko delo. Maribor: [N. Fanedl], 2013. 28 f. [COBISS.SI-ID 4596267]
172. KUPEC, Urška. Pooblastilo odvetniku v pravdnem postopku : diplomsko delo. Maribor: [U. Kupec], 2013. VI, 34 f. [COBISS.SI-ID 4562475]

Mentor - drugo

173. HADŽISELIMOVIĆ, Miralem. Avtonomni mobilni solarni sistem za proizvodnjo električne energije : končno poročilo o izvedenih projektnih aktivnostih : 2. javni razpis za sofinanciranje projektov Po kreativni poti do praktičnega znanja. Krško: Fakulteta za energetiko, 2015. 9 str. [COBISS.SI-ID 1024368476]
174. SEME, Sebastijan, JAMNIK, Matej, GARMUT, Mitja, SREDENŠEK, Klemen, TASIĆ, Dejan, SLATINEK, Matic, KRAJNC, Aljoša, JOVAN, Jani, PERTINAČ, Ksenja, PAVLIČ, Nives, et al. Termoelektrični sončni modul za soproizvodnjo električne in toplotne energije : zaključno poročilo projekta. [S. l.: s. n.], 2016. 49 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024236380]

Prevajalec

175. PAJVANČIĆ, Marijana. Nova ustava Srbije in avtonomija Vojvodine : (evropski standardi in primerjalna analiza osnutkov ustav). Lex localis : revija za lokalno samoupravo. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 4, št. 2, str. 61-87. ISSN 1581-5374. [COBISS.SI-ID 234106880]

Avtor dodatnega besedila

176. KEŽMAH, Urška. Zakon o pravdnem postopku : s komentarjem in sodno prakso. Maribor: De Vesta, 2009-2011. 3 zv. ISBN 978-961-92283-9-5, ISBN 978-961-6794-00-8, ISBN 978-961-6794-01-5. [COBISS.SI-ID 62771457]

Somentor pri magistrskih delih

177. LUKŠIČ, Katja. Pravica ali dolžnost staršev, da odločajo o cepljenju svojih otrok : magistrska naloga. Maribor: [K. Lukšič], 2016. 146 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=57943. [COBISS.SI-ID 5129515]

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

178. ŽIROVNIK, Rebeka. Pojem vmesne sodbe z razmejitvijo do prejudicialnega vprašanja in analiza sodne prakse : magistrsko delo. [Maribor: R. Žirovnik], 2017. V, 56, 2 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=67610. [COBISS.SI-ID 5477931]

Somentor pri diplomskih delih

179. BARUCA, Maša. Dokazni standardi v pravdnem postopku : diplomsko delo. Lucija: [M. Baruca], 2015. 41 f. https://dk.um.si/Dokument.php?id=72491. [COBISS.SI-ID 4924203]
180. MARTINIČ, Nika. Pogodba o dosmrtnem preživljanju z analizo aktualne sodne prakse : diplomsko delo. Maribor: [N. Martinič], 2014. VII, 71 str. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=67730. [COBISS.SI-ID 4774443]
181. BOBEN, Martina. Brezplačna pravna pomoč v republiki Sloveniji in delo nevladnih organizacij na tem področju : diplomsko delo. Koper: [M. Boben], 2013. IV, 45 f., pril. [COBISS.SI-ID 4605739]
182. PEČENKO, Matej. Odgovornost odvetnika : diplomsko delo. Maribor: [M. Pečenko], 2013. 74 f., pril. [COBISS.SI-ID 4615979]
183. ŽUNKOVIČ, Eva. Odvzem otroka - razmerje med sodnim in upravnim postopkom : diplomsko delo. Maribor: [E. Žunkovič], 2013. V, 52 f. [COBISS.SI-ID 4562731]
184. KURNIK, Nina. Pravice otroka v družinskih sporih v zvezi z dodelitvijo v vzgojo, varstvo in oskrbo ter stiki z drugim roditeljem : diplomsko delo. Maribor: [N. Kurnik], 2013. 46 f. [COBISS.SI-ID 4493867]
185. KRALJ, Anja. Pravni ukrepi za varstvo proti nasilju v družini : diplomsko delo. Maribor: [A. Kralj], 2013. 89 f., graf. prik. [COBISS.SI-ID 4560939]
186. HAMLER, Anica. Skladnost ureditve istospolnih skupnosti v zakonodaji Republike Slovenije s pravom Evropske unije : diplomsko delo. Maribor: [A. Hamler], 2013. 110 f., pril., graf. prik. [COBISS.SI-ID 4561195]
187. GOLUBOVAC, Božidar. Sprememba tožbe : diplomsko delo. Maribor: [B. Golubovac], 2013. 47 f. [COBISS.SI-ID 4605995]
188. NOVAK, Tamara. Zavlačevanje izvršilnega postopka : diplomsko delo. Maribor: [T. Novak], 2013. 37 f. [COBISS.SI-ID 4557611]
189. ČASAR, Lea. Postopek posvojitve in vloga centra za socialno delo pri posvojitvi : diplomsko delo. Maribor: [L. Česar], 2012. 42 f. [COBISS.SI-ID 4393259]
190. FEGUŠ, Mirjana. Pravni prikaz varovalnih institutov s področja pacientovih pravic v Republiki Sloveniji : diplomsko delo. Maribor: [M. Feguš], 2012. V, 78 f. [COBISS.SI-ID 4343339]
191. ČASAR, Anja. Posebni upravni postopki izdaje dovoljenja za promet z zdravili : diplomsko delo. Maribor: [A. Časar], 2011. 72 f. [COBISS.SI-ID 4214827]
192. PELKO, Jure. Primerjalnopravni pogled na pravno ureditev vročanja po ZUP, ZPP, ZKP in ZPSTO : diplomsko delo. Maribor: [J. Pelko], 2011. 64 f. [COBISS.SI-ID 4272683]
193. VIDONJA, Alen. Avtonomija univerze v habilitacijskih postopkih : diplomsko delo. Maribor: [A. Vidonja], 2009. 57 f. [COBISS.SI-ID 3981611]
194. EMERŠIČ, Nataša. Varstvo osebnih podatkov kot omejitev dostopa do informacij javnega značaja : diplomska naloga. Maribor: [N. Emeršič], 2007. 84 f. [COBISS.SI-ID 3591979]

Recenzent

195. KRALJIĆ, Suzana (urednik), ÜNVER, Yener (urednik). Compendium of contemporary legal issues. 1st ed. Maribor: Univerzitetna založba Univerze: Faculty of Law, 2019. 184 str. ISBN 978-961-286-249-7. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/396, DOI: 10.18690/978-961-286-248-0. [COBISS.SI-ID 96301569]
196. KRALJIĆ, Suzana. Družinski zakonik : [s komentarjem]. 1. izd. Maribor: Poslovna založba MB, 2019. 1232 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-94024-8-1. [COBISS.SI-ID 95275521]
197. ŠAGO, Dinka (urednik), ČIZMIĆ, Jozo (urednik), RIJAVEC, Vesna (urednik), JANEVSKI, Arsen (urednik), LAZIĆ SMOLJANIĆ, Vesna (urednik), SESAR, Milijan (urednik), GALIČ, Aleš (urednik), MIŠIĆ RADANOVIĆ, Nina (urednik). Zbornik radova s IV. međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća", 25. i 26. listopada 2018. godine. Split: Pravni fakultet, 2018. 468 str. ISBN 978-953-8116-24-7. [COBISS.SI-ID 5659179]
198. KRALJIĆ, Suzana (urednik), REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (urednik), RIJAVEC, Vesna (urednik), 26. posvet Medicina, pravo in družba, 23.-24. marec 2017, Maribor. Varnost pacienta in zdravstvenih delavcev : (konferenčni zbornik). Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017. 322 str., ilustr. ISBN 978-961-286-021-9. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/208, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=65344. [COBISS.SI-ID 91251969]
199. ŠAGO, Dinka (urednik), ČIZMIĆ, Jozo (urednik), RIJAVEC, Vesna (urednik), JANEVSKI, Arsen (urednik), SESAR, Milijan (urednik), GALIČ, Aleš (urednik), LAZIĆ SMOLJANIĆ, Vesna (urednik). Zbornik radova s III. međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća", 26. i 27. listopada 2017. godine. Split: Pravni fakultet, 2017. 465 str. ISBN 978-953-8116-15-5. [COBISS.SI-ID 5479467]
200. ÜNVER, Yener (urednik), RIJAVEC, Vesna (urednik), KOROŠEC, Damjan (urednik). Recht und Medizin : Beiträge von der Türkisch-Slowenischen Konferenz. Maribor: Rechtswissenschaftliche Fakultät: = Pravna fakulteta, 2012 [i. e.] 2013. 148 str. ISBN 978-961-6399-99-9. https://docs.google.com/file/d/0Bw7MVKd2NrW6UkJGUmNick8yZ00/edit?pli=1. [COBISS.SI-ID 75052289]

Drugo

201. Priznanje mlademu pravniku : dr. Tjaša Ivanc. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 42, [št.] 8, str. 1609, portret. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 15354193]


NERAZPOREJENO

202. IVANC, Tjaša, RIJAVEC, Vesna. Pravdni postopek. 1., dopolnjena izd. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2018. 1 zgibanka ([8] str.), ilustr. ISBN 978-961-247-400-3. [COBISS.SI-ID 297129984]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 4. 3. 2020
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 3. 2020
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 3. 2020