COBISS Sistemi dhe shërbimet e përbashkëta bibliografike online COBISSMahir Domi [00754]Bibliografia personale për periudhën 1932-2022

ARTIKUJ DHE PJESË TË TJERA PËRBËRËSE


1.03 Artikuj të tjerë shkencorë

1. DOMI, Mahir. Vepër me rëndësi teorike e praktike, prof. dr. Aleksandër Xhuvani dhe prof. Eqrem Çabej "Prapashtesat e gjuhës shqipe". Gjuha Jonë. 2002, nr. 3-4, f. 118-123. [COBISS.AL-ID 334379264]
2. DOMI, Mahir. Shqipja dhe struktura e saj gramatikore. Studime filologjike. 2001, nr. 3-4, f. 5-18. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334379008]
3. DOMI, Mahir. Gjuha ilire dhe studimi i saj. Studime. 1998, nr. 4, f. 113-119. ISSN 0352-2105. [COBISS.AL-ID 334379776]
4. DOMI, Mahir. Burime dhe materiale të shqipes së shekullit XV-të. Studime. 1998-2000, nr. 5, 6, 7, f. 238-255. ISSN 0352-2105. [COBISS.AL-ID 334345984]
5. DOMI, Mahir. Qemal Haxhihasani : gjurmues i shquar i së folmes popullore dhe studiues i gjuhës shqipe. Gjuha Jonë. 1994, nr. 1-4, f. 94-98. [COBISS.AL-ID 334376960]
6. DOMI, Mahir. Një albanolog i nderuar : folkloristi Qemal Haxhihasani. Kultura popullore. 1994, nr. 1-2, f. 19-25. ISSN 0257-6082. [COBISS.AL-ID 334347264]
7. DOMI, Mahir. Gjuha letrare kombëtare dhe bota shqiptare sot. Gjuha Jonë. 1992, nr. 3-4, f. 12-21. [COBISS.AL-ID 334344448]
8. DOMI, Mahir. Prof. Aleksandër Xhuvani për pasurimin e gjuhës letrare shqipe. Gjuha Jonë. 1990, nr. 2, f. 20-27. [COBISS.AL-ID 334666752]
9. DOMI, Mahir. Çështje të përsëritjes së foljeve ndihmëse e gjysmëndihmëse. Gjuha Jonë. 1989, nr. 4, f. 15-20. [COBISS.AL-ID 334668544]
10. DOMI, Mahir. Gjuha dhe kultura në shtypin e sotëm arbëresh. Kultura popullore. 1989, nr. 2, f. 117. ISSN 0257-6082. [COBISS.AL-ID 334668288]
11. DOMI, Mahir. Aperçu de la littérature albanaise avant la Renaissance Nationale au années '30 du XVI-e siècle. Studia albanica. 1989, nr. 2, f. 37-52. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 334671104]
12. DOMI, Mahir. Sterjo Spasseja : figurë e shquar e letërsisë e arsimit dhe e kulturës shqiptare. Studime filologjike. 1989, nr. 3, f. 51-54. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334670848]
13. DOMI, Mahir. Pjetër Bogdani dhe letërsia e vjetër shqipe. Studime filologjike. 1989, nr. 4, f. 197-204. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334669824]
14. DOMI, Mahir. Prejardhja e gjuhës shqipe dhe studimi saj. Shkenca dhe jeta : revistë tekniko-shkencore. 1988, nr. 5, f. 26-27, 54. [COBISS.AL-ID 334628352]
15. DOMI, Mahir. Problèmes de l’histoire de la formation de la langue albanaise. Në: L'Ethnogenèse du peuple Albanais : les rapports. Tirana: Akademia e Shkencave e RPSSH, 1982. F. 35-56. [COBISS.AL-ID 334625024]
16. DOMI, Mahir. Të dhëna nga jeta dhe vepra e prof. Aleksandër Xhuvanit. Studime filologjike. 1986, nr. 4, f. 105-113. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334624256]
17. DOMI, Mahir. Dukuri dhe prirje të zhvillimit të strukturës sintaksore të shqipes së sotme letrare. Gjuha Jonë. 1985, nr. 1, f. 48-55. [COBISS.AL-ID 334619648]
18. DOMI, Mahir, BIHIKU, Koço. Zef Skiroi i Ri. Studime filologjike. 1985, nr. 3, f. 177-179. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334622208]
19. DOMI, Mahir. Çështje të gjuhës së epikës legjendare heroike sidomos në sintaksë. Kultura popullore. 1984, nr.1, f. 11-29. ISSN 0257-6082. [COBISS.AL-ID 334609920]
20. DOMI, Mahir. Questions de la langue de l’épopée légendaire, surtout dans la syntaxe. Studia albanica. 1984, nr. 1, f. 143-163. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 334610176]
21. DOMI, Mahir. Naum Veqilharxhi për gjuhën letrare shqipe. Drita. 17 shkurt 1982, f. 11. [COBISS.AL-ID 334595328]
22. DOMI, Mahir. Formimi i gjuhës shqipe = probleme dhe detyra. Kultura popullore. 1982, nr. 2, f. 15-22. ISSN 0257-6082. [COBISS.AL-ID 334588672]
23. DOMI, Mahir. Gjuha ilire dhe studimi i saj. Liria. 15 shtator 1982, nr. 2212, f. 4. ISSN 0744-4818. [COBISS.AL-ID 334594560]
24. DOMI, Mahir. The illyrian language and its study. Liria. 15 tetor 1982, nr. 2214, f. 13. ISSN 0744-4818. [COBISS.AL-ID 334594816]
25. DOMI, Mahir. Formimi i gjuhës shqipe = probleme dhe detyra. Nëntori : revistë e përmuajshme letrare artistike shoqërore politike. 1982, nr. 8, f. 29-53. ISSN 0548-1600. [COBISS.AL-ID 334589184]
26. DOMI, Mahir. Prof. dr. Norbet Jokl (1877-1942) et sa correspondance : a l’occasion du 40 e anniversaire de la mort. Studia albanica. 1982, nr. 1, f. 181-201. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 334596352]
27. DOMI, Mahir. Naum Veqilharxhi për gjuhën letrare shqipe. Studime filologjike. 1982, nr. 1-2, f. 23-25. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334360832]
28. DOMI, Mahir. Probleme të sotme të gjuhës letrare dhe detyra të kulturës së gjuhës. Gjuha Jonë. 1981, nr. 1, f. 26-35. [COBISS.AL-ID 334585088]
29. DOMI, Mahir. Përkime e paralelizma sintaksore shqipe -rumune. Studime filologjike. 1981, nr. 3, f. 21-30. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334587392]
30. DOMI, Mahir. Gjuha ilire dhe studimi i saj. Shkëndija : revistë pedagogjike, arsimore dhe shoqërore. 1981, nr. 2-3, f. 20. [COBISS.AL-ID 334587136]
31. DOMI, Mahir. Le Professeur dr. Aleksandër Xhuvani une figure eminente de la linguistique albanaise. Studia albanica. 1980, nr. 1, f. 81-96. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 334370560]
32. DOMI, Mahir. Gjuha ilire dhe studimi i saj. Shkenca dhe jeta : revistë tekniko-shkencore. 1980, nr. 5, f. 26-28. [COBISS.AL-ID 334582784]
33. DOMI, Mahir. Le professeur Eqrem Çabej et son activité scientifique : à l’occasion de son 70e anniversaire de naissanc. Studia albanica. 1979, nr. 1, f. 163-175. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 334565376]
34. DOMI, Mahir. La linguistique albanaise en ce 35-e anniversaire de la liberation. Studia albanica. 1979, nr. 2, f. 15-27. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 334370048]
35. DOMI, Mahir. Mbi veprimtarinë shkencore të prof. Eqrem Çabejt : me rastin e 70-vjetorit të lindjes. Studime filologjike. 1979, nr. 1, f. 3-11. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334371072]
36. DOMI, Mahir. Gjuhësia shqiptare në 35 vjetorin e çlirimit. Studime filologjike. 1979, nr. 4, f. 13-14. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334367488]
37. DOMI, Mahir. Gramatika e Jani Vretos e vitit 1866 dhe kontributi i tij në përpunimin e terminologjisë gjuhësore të Rilindjes. Gjurmime albanologjike : seria e shkencave historike. 1977, nr. 7, f. 53-63. ISSN 0350-6258. [COBISS.AL-ID 334367232]
38. DOMI, Mahir. Parimi fonetik e zbatimi i tij në drejtshkrimin e shqipes. Jehona. 1973, nr. 4, f.3-12. ISSN 0448-9330. [COBISS.AL-ID 334520064]
39. DOMI, Mahir. Suffixes illyriens en albanais. : concordances et parallélismes. Studia albanica. 1973, nr. 1, f. 127-135. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 334522624]
40. DOMI, Mahir. Parimi fonetik dhe zbatimi i tij në drejtshkrimin e shqipes. Studime filologjike. 1973, nr. 1, f. 89-96. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334470656]
41. DOMI, Mahir. Parimi fonetik e zbatimi i tij në drejtshkrimin e shqipes. Studime filologjike. 1973, nr. 1, f. 89-96. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334372864]
42. DOMI, Mahir. Prof. dr. Norbert Jokl dhe epistolari i tij : me rastin e 30- vjetorit të vdekjes. Studime filologjike. 1972, nr. 4, f. 165-183. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334470144]
43. DOMI, Mahir. Një apel i një "Komiteti Socialist Shqiptar" në pranverë të vitit 1918. Studime historike. 1971, nr. 4, f. 183-187. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 334372352]
44. DOMI, Mahir. Një apel i një komiteti të socialistëve të Shqipërisë në pranverën e vitit 1918. Studime historike. 1971, nr. 4, f. 183-187. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 334514688]
45. DOMI, Mahir. Kongresi i Dytë Ndërkombëtar i Studimeve për Evropën Juglindore. Studime filologjike. 1970, nr. 3, f. 227-231. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334513920]
46. DOMI, Mahir. Mbi një tip strukturor të fjalive të varura dhe mbi disa çështje të përgjithshme të lidhura me të. Studime filologjike. 1970, nr. 4, f. 21-30. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334469632]
47. DOMI, Mahir. Burime dhe materiale të shqipes së shekullit 15-të. Studime filologjike. 1968, nr. 3, f. 69-81. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334468608]
48. DOMI, Mahir. Alfabeti i gjuhës shqipe dhe Kongresi i Manastirit 14-22 nëndor 1908. Studime filologjike. 1968, nr. 4, f. 71-102. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334467584]
49. DOMI, Mahir. Anton Krajni (1897-1968). Studime filologjike. 1968, f. 183. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334512384]
50. DOMI, Mahir. Kongresi i Manastirit (14-22 nëndor 1908) ngjarje e shënuar në historinë e popullit tonë. Studime historike. 1968, nr. 4, f. 163-182. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 334511104]
51. DOMI, Mahir. Burime dhe materiale të shqipes së shekullit XV. Studime. 1998, 1999, 2000, nr. 5, 6, 7, f. 239-255. ISSN 0352-2105. [COBISS.AL-ID 334511360]
52. DOMI, Mahir. Pjetër Budi : 1566-1622. Studia albanica. 1967, nr. 1, f. 67-73. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 334373120]
53. DOMI, Mahir. L'albanais et sa structure grammaticale. Revue des études slaves. 1966, tome 45, f. 19-32. ISSN 0080-2557. [COBISS.AL-ID 334467072]
54. DOMI, Mahir. Pjetër Budi : 1566-1622 : konferencë përkujtimore në 400-vjetorin e lindjes. Studime filologjike. 1966, nr. 4, f.11-19. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334505728]
55. DOMI, Mahir. Ilo Mitkë Qafëzezi : (5.11.1889 - 16.4.1964). Studia albanica. 1965, nr. 1, f. 179-181. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 334368768]
56. DOMI, Mahir. Justin Rrota : (17.02.1889-20.12.1964). Studia albanica. 1965, nr. 1, f. 183-184. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 334369280]
57. DOMI, Mahir. Justin Rrota : (17.02.1889-20.12.1964). Studime filologjike. 1965, nr. 1, f. 219-220. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334503680]
58. DOMI, Mahir. Gjurmimet e studimet dialektologjike në vitin 1965. Studime filologjike. 1965, nr. 1, f. 237. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334504704]
59. DOMI, Mahir, SHUTERIQI, Dhimitër S. Një vështrim mbi të folmen shqipe të Mandricës : fonetika, morfologjia dhe sintaksa, vërejtje të përgjithshme. Studime filologjike. 1965, nr. 2, f. 103-109. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334456832]
60. DOMI, Mahir. Les travaux de recherches dialektologiques : 1961-1963. Studia albanica. 1964, nr. 2. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 334501888]
61. DOMI, Mahir. Ekspeditat dialektologjike të vitit 1963. Studime filologjike. 1964, nr. 1, f. 201-202. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334501120]
62. DOMI, Mahir. Kërkimet dialektore në vitet 1961-1963. Studime filologjike. 1964, nr. 2, f. 203-204. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334501376]
63. DOMI, Mahir. Momente e aspekte të kontakteve e raporteve kulturore të Shqipërisë me vende të Perëndimit e të Lindjes. Studime historike. 1964, nr. 2, f.15-24. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 334502400]
64. DOMI, Mahir. Kolokiumi Ndërkombëtar i Qytetërimeve, Letërsive e Gjuhëve Romane. Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës : seria shkencat shoqërore. 1962, nr. 1, f. 231-235. [COBISS.AL-ID 334499584]
65. DOMI, Mahir. Konferencë pë kulturën e gjuhës amtare në Peç. Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës : seria shkencat shoqërore. 1961, nr. 3, f. 132-135. [COBISS.AL-ID 334497024]
66. DOMI, Mahir. Konferenca e Pragës për çështjen e terminologjisë gjuhësore. Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës : seria shkencat shoqërore. 1961, nr. 3, f. 237-239. [COBISS.AL-ID 334497280]
67. DOMI, Mahir. Prof. d. Aleksandër Xhuvani dhe puna e tij për lëvrimin e studimin e gjuhës shqipe dhe të letërsisë shqipe : me rastin e 80-vjetorit të lindjes. Nëndori : organ i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë. 1960, nr. 3, f. 162-168. [COBISS.AL-ID 334495744]
68. DOMI, Mahir. Diskutimi i botimit kritik të Buzukut së sektorin e gramatikës. Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës. Seria, Shkencat Natyrore. 1959, f. 219. ISSN 0563-5756. [COBISS.AL-ID 334495488]
69. DOMI, Mahir. Aleksandër Xhuvani gjuhëtar dhe lëvrues i gjuhës. Buletin për shkencat shoqërore. 1955, nr. 2, f. 101-105. [COBISS.AL-ID 334447616]
70. DOMI, Mahir. Origjinaliteti i gjuhës shqipe, qëndresa e saj ndaj gjuhëve të tjera, fondi kryesor i fjalëve, qëndrimi ndaj fjalëve të huaja, detyra aktuale të gjuhësisë shqiptare. Buletin për shkencat shoqërore. 1952, nr. 1, f. 81-83. [COBISS.AL-ID 334446080]
71. DOMI, Mahir. Rreth fondit kryesor të fjalëve të fjalorit të shqipes. Buletin për shkencat shoqërore. 1952, nr. 4, f. 102-107. [COBISS.AL-ID 334446592]

1.04 Artikull profesional

72. DOMI, Mahir. Aoristi dhe perfekti : përgjithësira mbi sistemin foljor indoevropian. Perla : revistë shkencore - kulturore. 1997, nr. 4, f. 21-30. ISSN 2410-762X. [COBISS.AL-ID 334630400]
73. DOMI, Mahir. Probleme të historisë së formimit të gjuhës shqipe, arritje dhe detyrë. Gjurmime albanologjike : seria e shkencave historike. 1994, nr. 23, f. 7-27. ISSN 0350-6258. [COBISS.AL-ID 334632448]
74. DOMI, Mahir. Prof. Androkli Kostallari : 1922-1992. Gjuha Jonë. 1992, nr. 1-2, f. 118-119. [COBISS.AL-ID 334634752]
75. DOMI, Mahir. Androkli Kostallari figurë e shquar e gjuhësisë shqiptare. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 4 prill 1992. [COBISS.AL-ID 334634240]
76. DOMI, Mahir. Prof. Androkli Kostallari : 1922-1992. Studime filologjike. 1992, nr. 1-4, f. 185-186. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334635008]
77. DOMI, Mahir, BIDOLLARI, Çlirim, DURO, Agron. Agnia Desnickaja : 1912-1992. Studime filologjike. 1992, nr. 1-4, f. 187-188. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334632704]
78. DOMI, Mahir. Pjetër Bogdani : humanisti ynë i shquar. Në: KOSTALLARI, Androkli (re.). Pjetër Bogdani dhe vepra e tij. Tiranë: Akademia e Shkencave e Republikës të Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 1991. F. 115-127. [COBISS.AL-ID 334671360]
79. DOMI, Mahir. Prof. Selman Riza : studiues i shquar i gjuhës shqipe. Gjuha Jonë. 1989, nr. 2, f. 99-102. [COBISS.AL-ID 334629632]
80. DOMI, Mahir. Përdorimi i parafjalëve përpara gjymtyrëve homogjene. Gjuha Jonë. 1988, nr. 2, f. 5-15. [COBISS.AL-ID 334627840]
81. DOMI, Mahir. Prof. Eqrem Çabej : figurë e shquar e shkencës dhe e kulturës shqiptare : në 80- vjetorin e lindjes. Nëntori : revistë e përmuajshme letrare artistike shoqërore politike. 1988, nr. 8, f. 130-141. ISSN 0548-1600. [COBISS.AL-ID 334629120]
82. DOMI, Mahir. Edhe një letër tjetër e G. Majerit drejtuar Jeronim de Radës. Studime filologjike. 1988, nr. 1, f. 151-154. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334627072]
83. DOMI, Mahir. Katër letra të Jeronim de Radës drejtuar Gustav Majerit. Studime filologjike. 1988, nr. 2, f. 183-195. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334627584]
84. DOMI, Mahir. Prof. Eqrem Çabej për prejardhjen e gjuhës shqipe dhe autoktoninë e popullit shqiptar. Studime filologjike. 1988, nr. 3, f .57-64. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334628096]
85. DOMI, Mahir. Dy letra të G. Majerit drejtuar Jeronim de Radës. Shqipëria e re : revistë politike, shoqërore e ilustruar. 1988, nr. 1, f. 15. [COBISS.AL-ID 334627328]
86. DOMI, Mahir. Nouvelles publications et connaissances sur les Arberechs de la Grèce, sur leur culture et leur langue. Culture populaire albanaise. 1987, nr. 7, f. 159-169. ISSN 0257-6074. [COBISS.AL-ID 334626816]
87. DOMI, Mahir. Përdorimi i nyjave përpara gjymtyrëve homogjene. Gjuha Jonë. 1987, nr. 3, f. 12-23. [COBISS.AL-ID 334625280]
88. DOMI, Mahir. Dy letra të G. Majerit drejtuar Jeronim de Radës. Studime filologjike. 1987, nr. 3, f. 151-155. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334625536]
89. DOMI, Mahir. Prof. dr. Gerhard Rohlfs : 1892-1986. Studime filologjike. 1987, nr. 4, f. 221-223. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334626304]
90. DOMI, Mahir. Përsëritja a mospërsëritja e disa fjalëve dhe mjeteve trajtëformuese përpara gjymtyrëve homogjene. Gjuha Jonë. 1986, nr. 3, f. 26-33. [COBISS.AL-ID 334623744]
91. DOMI, Mahir. Një letër e prof. dr. Norbert Joklit drejtuar një studiuesi shqiptar. Studime filologjike. 1986, nr. 2, f. 157-158. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334622720]
92. DOMI, Mahir. Fjala e shkruar shqipe ndër shekuj. Shqipëria e re : revistë politike, shoqërore e ilustruar. prill1986, f. 5. [COBISS.AL-ID 334622976]
93. DOMI, Mahir. Prof. dr. Aleksandër Xhuvani : figurë e shquar e arsimit dhe e shkencës sonë. Gjuha Jonë. 1985, nr. 2, f. 107-113. [COBISS.AL-ID 334621440]
94. DOMI, Mahir. Procese dhe prirje të zhvillimit të strukturës sintaksore të gjuhës sonë letrare të sotme. Në: Gjuha shqipe dhe letërsia në shkollë. 13. Tiranë: SHBLU, 1985. Nr. 13, f. 49-64. [COBISS.AL-ID 334620416]
95. DOMI, Mahir. Çështje të kulturës së gjuhës në fushën e sintaksës. Gjuha shqipe. 1985, nr. 3, f. 11-17. ISSN 0352-1109. [COBISS.AL-ID 334603520]
96. DOMI, Mahir. Phénomènes de développement de la structure syntactique de l’albanais littéraire contemporain. Studia albanica. 1985, nr. 1, f. 87-99. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 334619904]
97. DOMI, Mahir, GJINARI, Jorgji. Mbledhja e tetëmbëdhjetë e redaksisë së Atlasit të Gjuhëve të Evropës. Studime filologjike. 1985, nr. 2, f. 288-290. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334621952]
98. DOMI, Mahir, DEMIRAJ, Shaban. Harallamb Mihëjesku : 1907-1985. Studime filologjike. 1985, nr. 4, f. 179-181. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334622464]
99. DOMI, Mahir. The formation of the Albanian Language. Albanian life : journal of the Albanian Society. 1984, nr. 3, f. 27-29. [COBISS.AL-ID 334617344]
100. DOMI, Mahir. Albanian settlements in the world. Liria. 1984, nr. 2243, f. 3. ISSN 0744-4818. [COBISS.AL-ID 334616832]
101. DOMI, Mahir. Dukuri të zhvillimit të strukturës sintaksore të gjuhës sonë letrare të sotme. Studime filologjike. 1984, nr. 4, f. 59-68. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334616576]
102. DOMI, Mahir. Vatër e ndritur e arsimit kombëtar : 75- vjetori i hapjes së Shkollës Normale të Elbasanit. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 1 dhjetor 1984. [COBISS.AL-ID 334617600]
103. DOMI, Mahir. Die Herausbildung der albanischen sprache : probleme und errangenschaften. Albania today : political informative review. 1983, nr. 1, f. 41-48. [COBISS.AL-ID 334600192]
104. DOMI, Mahir. La formación de la lengua albanesa. Albania today : political informative review. 1983, nr. 1, f. 41-48. [COBISS.AL-ID 334600448]
105. DOMI, Mahir. The formation of the Albanian Language. Albania today : political informative review. 1983, nr. 1, f. 41-48. [COBISS.AL-ID 334599680]
106. DOMI, Mahir. La formation de la langue albanaise. Albanie aujourd'hui : revue de politique et d'information. 1983, nr. 1, f. 41-48. ISSN 0252-919X. [COBISS.AL-ID 334599424]
107. DOMI, Mahir. Çështje të kulturës së gjuhës në fushën e sintaksës. Gjuha Jonë. 1983, nr. 3, f. 12-20. [COBISS.AL-ID 334603264]
108. DOMI, Mahir. The Illyrian Language and its study. Liria. 1 november 1983, nr.2238. ISSN 0744-4818. [COBISS.AL-ID 334606080]
109. DOMI, Mahir, MANSAKU, Seit. Hervorragende gestalt der albanischen wissenschaft. Neues Albanien : politisch-gesellschaftliche Illustrierte. 1983, nr.5, f. 21. [COBISS.AL-ID 334608384]
110. DOMI, Mahir, MANSAKU, Seit. An outstanding figure of albanian science : Prof. E. Çabej. New Albania : an Illustrated political and social magazine. 1983, nr.5, f. 21. [COBISS.AL-ID 334607872]
111. DOMI, Mahir, MANSAKU, Seit. Vydajushçijsja allbanskij uçenij : Prof. E. Çabej. Novaja Allbanija. 1983, nr.5, f. 21. [COBISS.AL-ID 334609408]
112. DOMI, Mahir, MANSAKU, Seit. Destacada figura de la ciencia albanesa : Prof. E. Çabej. La nuova Albania. 1983, nr.5, f. 21. [COBISS.AL-ID 334609152]
113. DOMI, Mahir, MANSAKU, Seit. Insigne personalità della scienza albanese : Prof. E. Çabej. La nuova Albania. 1983, nr.5, f. 21. [COBISS.AL-ID 334608896]
114. DOMI, Mahir. Çështje të kulturës së gjuhës në fushën e sintaksës. Në: AJETI, Idriz. Probleme aktuale të kulturës së gjuhës shqipe : simpozium shkencor i mbajtur në Prishtinë më 15, 16 dhe dhjetor 1980. Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës, 1983. F. 31-38. [COBISS.AL-ID 334603008]
115. DOMI, Mahir. Concordances et parallèles syntaxiques albano-roumaines. Studia albanica. 1983, nr. 1, f. 85-97. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 334603776]
116. DOMI, Mahir. Prof. W. Cimochowski : 28.12.1912 –4.7.1982. Studia albanica. 1983, nr. 1, f. 191-192. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 334602240]
117. DOMI, Mahir. Spiro Floqi : 22.05.1920 –12.4.1983. Studia albanica. 1983, nr. 2, f. 269-272. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 334601472]
118. DOMI, Mahir. Prof. Aleksandër Xhuvani për fjalën dhe frazeologjinë shqipe. Studime filologjike. 1983, nr. 1, f. 191-192. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334600704]
119. DOMI, Mahir (përshtatës). Aleksandër Xhuvani : fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1983, nr. 2, f. 173-183. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334538496]
120. DOMI, Mahir (përshtatës). Aleksandër Xhuvani : fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1983, nr. 3, f.183-193. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334538752]
121. DOMI, Mahir. Veprimtaria shkencore e Vaklav Çimohovskit në fushën e albanologjisë. Studime filologjike. 1983, nr. 4, f. 173-178. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334601728]
122. DOMI, Mahir (përshtatës). Aleksandër Xhuvani : fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1983, nr. 4, f.199-297. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334539008]
123. DOMI, Mahir, MANSAKU, Seit. Figure éminente de la science albanaise. Shqipëria e re : revistë politike-shoqërore, e ilustruar. 1983, nr.5, f. 21. [COBISS.AL-ID 334607360]
124. DOMI, Mahir. Probleme të historisë së formimit të gjuhës shqipe, arritje dhe detyra. Në: BUDA, Aleks. Etnogjeneza e popullit shqiptar në dritën e historisë : referat. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1982. F. 33-63. [COBISS.AL-ID 334590208]
125. DOMI, Mahir. De quelques parallélismes syntaxiques albano – roumains. Në: HUBSCHMID, Johannes (re.), WINKELMANN, Otto (re.), BRAISCH, Maria (re.). Festschrift für Johannes Hubschmid zum 65. Geburtstag : Beiträge zur allgemeinen, indogermanischen, und romanischen Sprachwissenschaft. Bern: Francke, 1982. F. 345-358. [COBISS.AL-ID 334678016]
126. DOMI, Mahir. Kostandin Kristoforidhi dhe etnografia e folkloristika shqiptare. Kultura popullore. 1982, nr. 1, f. 145-160. ISSN 0257-6082. [COBISS.AL-ID 334591488]
127. DOMI, Mahir. L’illyrien et l’étude de cette langue. L'Albanie nouvelle : revue politique sociale illustrèe. 1982, nr. 2, f. 29. [COBISS.AL-ID 334593024]
128. DOMI, Mahir. Die illyrische Sprache und ihr Studim. Neues Albanien : politisch-gesellschaftliche Illustrierte. 1982, nr. 2, f. 29. [COBISS.AL-ID 334592768]
129. DOMI, Mahir. La lengue iliria y su estudio. Neues Albanien : politisch-gesellschaftliche Illustrierte. 1982, nr. 2, f. 29. [COBISS.AL-ID 334593280]
130. DOMI, Mahir. La lingue degli illiri ed il suo studio. Neues Albanien : politisch-gesellschaftliche Illustrierte. 1982, nr. 2, f. 29. [COBISS.AL-ID 334593536]
131. DOMI, Mahir. The Illyrian language and its study. New Albania : an Illustrated political and social magazine. 1982, nr. 2, f. 29. [COBISS.AL-ID 334593792]
132. DOMI, Mahir. Illirskij jazyk i ego issledovanie. Novaja Albanija. 1982, nr. 2, f. 29. [COBISS.AL-ID 334594048]
133. DOMI, Mahir. Fjalor i gjuhës së sotme shqipe. Studia albanica. 1982, nr. 1, f. 231-236. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 334596864]
134. DOMI, Mahir. Pashko Geci : 1903-1982. Studia albanica. 1982, nr. 1, f. 257-258. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 334597120]
135. DOMI, Mahir, LAFE, Emil. Lirak Dodbiba : 1912-1982. Studia albanica. 1982, nr. 1, f. 259-260. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 334598144]
136. DOMI, Mahir. Problèmes de l’histoire de la formation de la langue albanaisem résultats et tâches. Studia albanica. 1982, nr. 2. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 334591232]
137. DOMI, Mahir (përshtatës). Aleksandër Xhuvani : fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1982, nr. 1, f. 163-172. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334537728]
138. DOMI, Mahir, LAFE, Emil. Lirak Dodbiba : 1912-1982. Studime filologjike. 1982, nr. 2, f. 229-230. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334597888]
139. DOMI, Mahir. Probleme të historisë së formimit të gjuhës shqipe, arritje dhe detyra. Studime filologjike. 1982, nr. 3, f. 13-16. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334589696]
140. DOMI, Mahir (përshtatës). Aleksandër Xhuvani : fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1982, nr. 3, f. 197-206. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334537984]
141. DOMI, Mahir. Probleme të historisë së formimit të gjuhës shqipe, arritje dhe detyra. Studime filologjike. 1982, nr. 4, f. 11-31. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334589440]
142. DOMI, Mahir (përshtatës). Aleksandër Xhuvani : fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1982, nr. 4, f. 213-221. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334538240]
143. DOMI, Mahir. Ilirishtja dhe studimi i saj. Shqipëria e re : revistë politike, shoqërore e ilustruar. 1982, nr. 2, f. 29. [COBISS.AL-ID 334592512]
144. DOMI, Mahir. Çështje të kulturës së gjuhës në fushën e sintaksës. Fjala : e përmuajshme kulture, arti e letërsie. 1981, nr. 7, f. 8. ISSN 0430-6333. [COBISS.AL-ID 334585344]
145. DOMI, Mahir. Çështje dhe detyra në fushën e kulturës së gjuhës. Revista pedagogjike. 1981, nr. 1, f. 23-41. [COBISS.AL-ID 334586880]
146. DOMI, Mahir (përshtatës). Aleksandër Xhuvani : fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1981, nr. 1, f. 141-154. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334536960]
147. DOMI, Mahir (përshtatës). Aleksandër Xhuvani : fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1981, nr. 2, f. 133-144. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334537216]
148. DOMI, Mahir (përshtatës). Aleksandër Xhuvani : fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1981, nr. 4, f. 181-189. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334537472]
149. DOMI, Mahir. Prof. Eqrem Çabej : figurë e shquar e shkencës dhe e kulturës shqiptare. Bota e re. 1980, nr. 14, f. 18-19. [COBISS.AL-ID 334582016]
150. DOMI, Mahir. Prof. Eqrem Çabej : figurë e shquar e shkencës dhe e kulturës shqiptare. Drita. 17 korrik 1980. [COBISS.AL-ID 334582272]
151. DOMI, Mahir. Une éminente figure de notre instruction publique et de nos sciences. L'Albanie nouvelle : revue politique sociale illustrèe. 1980, nr. 2, f. 8-9. [COBISS.AL-ID 334575360]
152. DOMI, Mahir. Eine hervorragende Gestalt unserer Schule und wissenschaft : anläblich des 100. Geburtstags von Prof. Dr. Aleksandër Xhuvani. Neues Albanien : politisch-gesellschaftliche Illustrierte. 1980, nr. 2, f. 8-9. [COBISS.AL-ID 334575616]
153. DOMI, Mahir. Figura de renombre de la esenanza y la ciencia albanesa : con motivo del centenario del nacimento del. Prof. Dr. Aleksandër Xhuvani). Neues Albanien : politisch-gesellschaftliche Illustrierte. 1980, nr. 2, f. 8-9. [COBISS.AL-ID 334576128]
154. DOMI, Mahir. Prof. dr. Aleksandër Xhuvani - figurë e shquar e gjuhësisë sonë. Nëntori : revistë e përmuajshme letrare artistike shoqërore politike. 1980, nr. 2, f. 199-212. ISSN 0548-1600. [COBISS.AL-ID 334574592]
155. DOMI, Mahir. Vydajushçijsja dejatel nashego obrazovanija i nauki : kstoljetiju so dnja rozhdenija prof. dr. Aleksandra Dxhuvan. Novaja Allbanija. 1980, nr. 2, f. 8-9. [COBISS.AL-ID 334576384]
156. DOMI, Mahir. Çështje gjuhësore dhe mendimi gjuhësor shqiptar në vitet e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit (1877-1881). Puka dhe shkolla. 1980, f. 150-162. [COBISS.AL-ID 334677248]
157. DOMI, Mahir. Le Profeseur Dr. Aleksandër Xhuvani : une figure éminente de la linguistique albanaise. Studia albanica. 1980, nr. 1, f. 81-96. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 334573568]
158. DOMI, Mahir. Aspectes de l’évolution et de la codification de l’albanais littéraire durant la période de la Renaissance nationale. Studia albanica. 1980, nr. 2, f. 93-98. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 334583552]
159. DOMI, Mahir. Aleksandër Xhuvani lëvrues dhe studiues i shquar i gjuhës shqipe. Studime filologjike. 1980, nr. 1, f. 29-41. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334573056]
160. DOMI, Mahir. Aleksandër Xhuvani për letërsinë arbëreshe. Studime filologjike. 1980, nr. 1, f. 151-153. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334573312]
161. DOMI, Mahir (përshtatës). Aleksandër Xhuvani : fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1980, nr. 1, f. 183-201. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334536192]
162. DOMI, Mahir. Letërkëmbimi i Aleksandër Xhuvanit. Studime filologjike. 1980, nr. 1, f. 203-207. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334573824]
163. DOMI, Mahir. Prof. Eqrem Çabej : figurë e shquar e shkencës shqiptare. Studime filologjike. 1980, nr. 3, f. 17-20. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334581760]
164. DOMI, Mahir. Çështje të përgjithshme të sintaksës. Studime filologjike. 1980, nr. 3, f. 95-119. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334582528]
165. DOMI, Mahir (përshtatës). Aleksandër Xhuvani : fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1980, nr. 4, f. 175-186. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334536448]
166. DOMI, Mahir. Figurë e shquar e arsimit dhe e shkencës sonë : me rastin e 100- vjetorit të lindjes së prof. dr. Aleksandër Xhuvanit. Shqipëria e re : revistë politike, shoqërore e ilustruar. 1980, nr. 2, f. 8-9. [COBISS.AL-ID 334574848]
167. DOMI, Mahir. Mësuesi i Popullit dhe gjuhëtari ynë i shquar prof. dr. Aleksandër Xhuvani. Shqiptarja e re : organ i Bashkimit të Grave të Shqipërisë. 1980, nr. 3, f. 8-9. [COBISS.AL-ID 334577152]
168. DOMI, Mahir. Tutta una vita consacrare a la scienza albanese : il professore dottore E. Çabej. Albania Nuova. 1979, nr. 6, f. 22-23. [COBISS.AL-ID 334567936]
169. DOMI, Mahir. Les colonies Albanaises dans le monde. L'Albanie nouvelle : revue politique sociale illustrèe. 1979, nr. 2, f. 20. [COBISS.AL-ID 334569728]
170. DOMI, Mahir. Toute une vie consacrée à la science albanaise. L'Albanie nouvelle : revue politique sociale illustrèe. 1979, nr. 6, f. 22-23. [COBISS.AL-ID 334566400]
171. DOMI, Mahir. Prof. Aleksandër Xhuvani : patriot, mësues dhe gjuhëtar i shquar. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 5 dhjetor 1979. [COBISS.AL-ID 334570496]
172. DOMI, Mahir. Die albanischen Kolonien im Ausland. Neues Albanien : politisch-gesellschaftliche Illustrierte. 1979, nr. 5, f. 20. [COBISS.AL-ID 334569984]
173. DOMI, Mahir. Ein Leben in Dienst der albanischen wissenschaft : Prof. Dr. Eqrem Çabej. Neues Albanien : politisch-gesellschaftliche Illustrierte. 1979, nr. 6, f. 22-23. [COBISS.AL-ID 334567168]
174. DOMI, Mahir. Albanian settlements in the world. New Albania : an Illustrated political and social magazine. 1979, nr. 5, f. 20. [COBISS.AL-ID 334569472]
175. DOMI, Mahir. A whole Life dedicated to Albanian Science : Prof. Dr. Eqrem Çabej. New Albania : an Illustrated political and social magazine. 1979, nr. 6, f. 22-23. [COBISS.AL-ID 334566656]
176. DOMI, Mahir. Allbanskije poselenija v mire. Novaja Allbanija. 1979, nr. 5, f. 20. [COBISS.AL-ID 334570240]
177. DOMI, Mahir. Zhiznj celikon posvjashçenaja nauke : Prof. Dr. Eqrem Çabej. Novaja Allbanija. 1979, nr. 6, f. 22-23. [COBISS.AL-ID 334568704]
178. DOMI, Mahir (përshtatës). Aleksandër Xhuvani : fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1979, nr. 1, f. 160-170. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334535680]
179. DOMI, Mahir (përshtatës). Aleksandër Xhuvani : fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1979, nr. 2, f. 91-100. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334535936]
180. DOMI, Mahir. Ngulimet shqiptare në botë. Shqipëria e re : revistë politike-shoqërore, e ilustruar. 1979, nr. 5, f. 20. [COBISS.AL-ID 334569216]
181. DOMI, Mahir. Një jetë e tërë kushtuar shkencës shqiptare : me rastin e 70- vjetorit të lindjes së prof. dr. Eqrem Çabejt. Shqipëria e re : revistë politike-shoqërore, e ilustruar. 1979, nr. 6, f. 22-23. [COBISS.AL-ID 334566144]
182. DOMI, Mahir. Mbi mendimin shqiptar të viteve të Lidhjes së Prizrenit : aspekte e të dhëna. Drita. 23 qershor 1978. [COBISS.AL-ID 334564352]
183. DOMI, Mahir. Mbi mendimin shqiptar të viteve të Lidhjes së Prizrenit : aspekte e të dhëna. Në: Me pushkë dhe penë për liri e pavarësi. Tiranë: Shtëpia Botuese "8 Nëntori", 1978. F. 147-157. [COBISS.AL-ID 334677504]
184. DOMI, Mahir (përshtatës). Aleksandër Xhuvani : fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1978, nr. 1, f. 157-168. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334534912]
185. DOMI, Mahir (përshtatës). Aleksandër Xhuvani : fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1978, nr. 3, f. 185-198. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334535168]
186. DOMI, Mahir (përshtatës). Aleksandër Xhuvani : fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1978, nr. 4, f. 163-172. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334535424]
187. DOMI, Mahir. Mbi jehonën e botimit të Abetarit shqip dhe të veprimtarisë së Naum Veqiharxhit në shtypin rumun të kohës. Përparimi : reviste kulturore. 1977, nr. 2, f. 217- 227. ISSN 0553-6979. [COBISS.AL-ID 334555392]
188. DOMI, Mahir. Çështje të toponimisë me burim të huaj. Puka dhe shkolla. 1977, f. 11-17. [COBISS.AL-ID 334676992]
189. DOMI, Mahir. Sur quelques concordances et parallèlismes syntaxiques albano – roumains. Studia albanica. 1977, nr. 1, f. 79-87. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 334556160]
190. DOMI, Mahir (përshtatës). Aleksandër Xhuvani : fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1977, nr. 2, f. 195-205. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334534144]
191. DOMI, Mahir (përshtatës). Aleksandër Xhuvani : fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1977, nr. 3, f. 217-225. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334534400]
192. DOMI, Mahir (përshtatës). Aleksandër Xhuvani : fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1977, nr. 4, f. 177-187. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334534656]
193. DOMI, Mahir, SHKURTAJ, Gjovalin. Toponimet dhe studimi i tyre. Ylli : revistë politike, shoqërore, letrare dhe artistike. 1977, nr. 10, f. 12-13. [COBISS.AL-ID 334563840]
194. DOMI, Mahir, SHKURTAJ, Gjovalin. Mbledhja e toponimeve – aksion i rëndësishëm shkencor. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 8 shtator 1976. [COBISS.AL-ID 334555136]
195. DOMI, Mahir. Y990-9184. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 17 nëntor 1976. [COBISS.AL-ID 334553344]
196. DOMI, Mahir. Henri Boissin : 1910-1975. Studia albanica. 1976, nr. 1, f. 237-238. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 334551552]
197. DOMI, Mahir (përshtatës). Aleksandër Xhuvani : fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1976, nr. 1, f. 199-213. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334533376]
198. DOMI, Mahir. Stefan Prifti : 1910-1975. Studime filologjike. 1976, nr. 1, f. 233-234. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334548992]
199. DOMI, Mahir (përshtatës). Aleksandër Xhuvani : fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1976, nr. 2, f. 211-225. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334533632]
200. DOMI, Mahir (përshtatës). Aleksandër Xhuvani : fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1976, nr. 3, f. 199-213. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334533888]
201. DOMI, Mahir. Mbi jehonën e botimit të Abetarit shqip dhe të veprimtarisë së Naum Veqiharxhit në shtypin rumun të kohës : me rastin e 130-vjetorit të botimit të Abetarit. Studime filologjike. 1976, nr. 4, f. 119-131. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334553856]
202. DOMI, Mahir. Nëpër dorëshkrimet dhe letërkëmbimin e prof. dr. Aleksandër Xhuvanit : me rastin e 15-vjetorit të vdekjes. Studime filologjike. 1976, nr. 4, f. 167-178. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334554368]
203. DOMI, Mahir. Të dhëna të reja mbi lëvizjen kombëtare, arsimore e kulturore në Elbasan në fund të shekullit XIX dhe në fillim të shekullit tonë. Buletin shkencor i Institutit të Lartë Pedagogjik. 1975, f. 151-160. [COBISS.AL-ID 334676480]
204. DOMI, Mahir. Prapashtesa ilire dhe shqipe, përkime e paralelizma. Jehona. 1975, nr. 4, f. 459-510. ISSN 0448-9330. [COBISS.AL-ID 334544896]
205. DOMI, Mahir. Problémes de la langue littéraire pendant la Renaissance nationale albanaise. Studia albanica. 1975, nr. 2, f. 77-85. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 334544384]
206. DOMI, Mahir, BIHIKU, Koço. Un simposium international sur les littèratures nationales et langues nationales à Bressanone (Italie). Studia albanica. 1975, nr. 2, f. 77-85. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 334546688]
207. DOMI, Mahir. Considérations sur les traits communes ou paralléles de l’albanais avec les autres langues balkaniques et dur leur étude. Studia albanica. 1975, f. 81-91. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 334544128]
208. DOMI, Mahir (përshtatës). Aleksandër Xhuvani : fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1975, nr. 1, f. 155-168. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334532352]
209. DOMI, Mahir (përshtatës). Aleksandër Xhuvani : fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1975, nr. 2, f. 159-178. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334532608]
210. DOMI, Mahir (përshtatës). Aleksandër Xhuvani : fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1975, nr. 3, f. 129-148. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334532864]
211. DOMI, Mahir (përshtatës). Aleksandër Xhuvani : fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1975, nr. 4, f. 117-130. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334533120]
212. DOMI, Mahir. “Babai i gjuhës shqipe” Kostandin Kristoforidhi. Shkenca dhe jeta : revistë tekniko-shkencore. 1975, nr. 6, f. 52-53, 62. [COBISS.AL-ID 334546432]
213. DOMI, Mahir. Gjuha letrare shqipe në një etapë të re. Revista pedagogjike. 1974, nr. 3, f. 5-11. [COBISS.AL-ID 334525440]
214. DOMI, Mahir. Aleksandër Xhuvani (1880 –1961) : lëvrues dhe studiues i shquar i gjuhës shqipe. Studenti : pronë e studentëve të Universitetit të Tiranës dhe Universitetit Politeknik. 19 mars 1974. [COBISS.AL-ID 334524928]
215. DOMI, Mahir. Osman Myderrizi : 14 mars 1891- 22 dhjetor 1973. Studia albanica. 1974, nr. 1, f. 241-242. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 334528256]
216. DOMI, Mahir (përshtatës). Aleksandër Xhuvani : fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1974, nr. 1, f. 173-183. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334531584]
217. DOMI, Mahir. Osman Myderrizi : 14 mars 1891- 22 dhjetor 1973. Studime filologjike. 1974, nr. 1, f. 231-242. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334527744]
218. DOMI, Mahir (përshtatës). Aleksandër Xhuvani : fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1974, nr. 2, f. 163-177. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334531840]
219. DOMI, Mahir (përshtatës). Aleksandër Xhuvani : fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1974, nr. 3, f. 149-167. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334532096]
220. DOMI, Mahir. Prapashtesa ilire dhe shqipe, përkime e paralelizma. Studime filologjike. 1974, nr. 4, f. 159-170. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334523648]
221. DOMI, Mahir, BIHIKU, Koço. Simpozium ndërkombëtar mbi letërsinë kombëtare dhe gjuhët kombëtare në Bressanone (Itali). Studime filologjike. 1974, nr. 4, f. 193-196. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334543616]
222. DOMI, Mahir. Parimi fonetik dhe zbatimi i tij në drejtshkrimin e shqipes. Tribuna e gazetarit : botim i Bashkimit të Gazetarëve të Shqipërisë. 1974, nr. 3, f.43-46. [COBISS.AL-ID 334528768]
223. DOMI, Mahir. Moment me rëndësi në historinë e popullit tonë : me rastin e 65-vjetorit të Kongresit të Manastirit). Drita. 25 nëntor 1973. [COBISS.AL-ID 334521344]
224. DOMI, Mahir. Parimi fonetik dhe zbatimi i tij në drejtshkrimin e shqipes. Jehona. 1973, nr. 4, f. 3-12. ISSN 0448-9330. [COBISS.AL-ID 334470912]
225. DOMI, Mahir. Moment me rëndësi në historinë e popullit tonë : me rastin e 65-vjetorit të Kongresit të Manastirit). Rilindja : organ i Lidhjes Socialiste të popullit punonjës të Kosovës. 15 dhjetor 1973. ISSN 0350-4581. [COBISS.AL-ID 334521856]
226. DOMI, Mahir (përshtatës). Aleksandër Xhuvani : fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1973, nr. 3, f. 167-176. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334531328]
227. DOMI, Mahir (përshtatës). Aleksandër Xhuvani : fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1973, nr. 4, f. 155-163. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334531072]
228. DOMI, Mahir. Voskopoja in the 18th Century. Albanian life : journal of the Albanian Society. 1972, nr. 2, f. 15-18. [COBISS.AL-ID 334519296]
229. DOMI, Mahir. Shënime mbi disa përkime e analogji prapashtesash të ilirishtes dhe shqipes. Buletin shkencor i Institut të Lartë Pedagogjik Dyvjeçar të Shkodrës. 1972, nr. 1, f. 121-129. [COBISS.AL-ID 334518528]
230. DOMI, Mahir. Jeta dhe vepra e profesor Aleksandër Xhuvanit : me rastin e 10-vjetorit të vdekjes se tij. Lëndët e shkencave shoqërore në shkollë. 1972, nr. 7, f. 171-178. [COBISS.AL-ID 334518016]
231. DOMI, Mahir. The cultural movement in Voskopoja during the 18th Century. Liria. 21 janar 1972, nr. 1542, f .3. ISSN 0744-4818. [COBISS.AL-ID 334519552]
232. DOMI, Mahir. Norbert Jokl : 1877-1942. Revista pedagogjike. 1972, nr. 6, f. 153-154. [COBISS.AL-ID 334516736]
233. DOMI, Mahir (përshtatës). Aleksandër Xhuvani : fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1972, nr. 1, f. 61-75. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334530048]
234. DOMI, Mahir (përshtatës). Aleksandër Xhuvani : fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1972, nr. 2, f. 184-196. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334530304]
235. DOMI, Mahir (përshtatës). Aleksandër Xhuvani : fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1972, nr. 3, f. 137-151. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334530560]
236. DOMI, Mahir (përshtatës). Aleksandër Xhuvani : fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1972, nr. 4, f. 157-164. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334530816]
237. DOMI, Mahir (përshtatës). Aleksandër Xhuvani : fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1971, nr. 4, f. 193-208. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334529792]
238. DOMI, Mahir. Lëvizja kulturore e Voskopojës në shekullin XVIII. Shqipëria e re : revistë politike, shoqërore e ilustruar. 1971, nr. 4, f. 24-25. [COBISS.AL-ID 334514432]
239. DOMI, Mahir. Kostandin Kristoforidhi. Fjala : e përmuajshme kulture, arti e letërsie. 1970, nr. 5, f. 12. ISSN 0430-6333. [COBISS.AL-ID 334513664]
240. DOMI, Mahir. Mjeshtri i madh i fjalës shqipe : [Fan Noli]. Fan S. Noli ndër bashkëkohësit. 1968, f. 229-231. [COBISS.AL-ID 334675456]
241. DOMI, Mahir. Alfabeti i gjuhës shqipe dhe Kongresi i Manastirit. Nëndori : organ i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë. 1968, nr. 11, f. 188-203. [COBISS.AL-ID 334468096]
242. DOMI, Mahir, PAPARISTO, Kolë, FULLANI, Dhimitër. Elbasani : vatër e lashtë e traditave arsimore. Zhvillimi i arsimit në Elbasan nëpërmjet fakteve dhe kujtimeve. 1967, f. 16-18. [COBISS.AL-ID 334674944]
243. DOMI, Mahir. Shkrimtar dhe organizator e aktivist i shquar i lëvizjes çlirimtare : me rastin e 400-vjetorit të lindjes së Pjetër Budit. Luftëtari : organ qendror i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore të RPSSH-së. 2 tetor 1966. [COBISS.AL-ID 334505984]
244. DOMI, Mahir. Concordances et analogies syntaxiques albano-roumaines. Studia albanica. 1966, nr. 2, f. 145-160. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 334465536]
245. DOMI, Mahir. Diskutim rreth kumtesës së E. Çabejt : disa probleme themelore të historisë së vjetër të gjuhës shqipe. Në: KOSTALLARI, Androkli, ÇABEJ, Eqrem, BUDA, Aleks. Konferenca e parë e studimeve albanologjike : Tiranë, 15-21 nëndor 1962. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1965. F. 338-340. [COBISS.AL-ID 334450688]
246. DOMI, Mahir. Diskutim rreth kumtesës së H. Buasenit : sprovë e përkohshme për një klasifikim të emrave të përveçëm në shqipe. Në: KOSTALLARI, Androkli, ÇABEJ, Eqrem, BUDA, Aleks. Konferenca e parë e studimeve albanologjike : Tiranë, 15-21 nëndor 1962. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1965. F. 365-367. [COBISS.AL-ID 334456064]
247. DOMI, Mahir. Mjeshtri i madh i fjalës shqipe : Fan S. Noli. Nëndori : organ i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë. 1965, nr. 4, f. 26-27. [COBISS.AL-ID 334503936]
248. DOMI, Mahir. Sotir Kolea : 1872-1945. Nëndori : organ i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë. 1965, nr. 9, f. 131-139. [COBISS.AL-ID 334504192]
249. DOMI, Mahir. Rreth disa çështjeve të librave të gjuhës. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 4 dhjetor 1964. [COBISS.AL-ID 334502912]
250. DOMI, Mahir. Për gjuhën në prozën tonë artistike. Nëndori : organ i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë. 1963, nr. 2, f. 132-135. [COBISS.AL-ID 334449920]
251. DOMI, Mahir. Quelques moments et aspects des contacts cultureles de l’Albanie et du peuple albanais. Në: Actes du Colloque International de Civilisations Balkaniques. [s.l.]: Commission National Roumaine pour l'UNESCO, 1962. F. 159-166. [COBISS.AL-ID 334674432]
252. DOMI, Mahir. Realizime në studimin e shqipes bashkëkohore e të historisë së saj. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 5 nëntor 1962. [COBISS.AL-ID 334500096]
253. DOMI, Mahir. Gjuhësia bullgare në vitet e fundit. Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës : seria shkencat shoqërore. 1962, nr. 3, f. 214-217. [COBISS.AL-ID 334498816]
254. DOMI, Mahir. Konferenca e studimeve klasike : Eforie, 1960. Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës : seria shkencat shoqërore. 1962, nr. 3, f. 217. [COBISS.AL-ID 334499072]
255. DOMI, Mahir. Gjuhësia bullgare në vitet e fundit. Buletin për shkencat shoqërore. 1962, nr. 3, f. 214-217. [COBISS.AL-ID 334449664]
256. DOMI, Mahir. Les Ėtrusques commencent à parler. Shqipëria e re : revistë politike-shoqërore, e ilustruar. 1962, nr. 4, f. 30. [COBISS.AL-ID 334500352]
257. DOMI, Mahir. Mësuesi dhe mjeshtri ynë : Aleksandër Xhuvani. Arsimi popullor. 1961, nr. 10, f. 132-135. [COBISS.AL-ID 334496512]
258. DOMI, Mahir. Realizime dhe perspektiva në studimin e gramatikës shqipe. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 27 tetor 1961. [COBISS.AL-ID 334496256]
259. DOMI, Mahir. Realizimet e sukseset e gjuhësisë në RP të Shqipërisë këto 15 vjet. Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës. Seria, Shkencat Natyrore. 1959, nr. 4, f. 109-118. ISSN 0563-5756. [COBISS.AL-ID 334448384]
260. DOMI, Mahir. Shkolla normale e Elbasanit për lavrimin e gjuhës shqipe. Normalisti : numër përkujtimor 1909-1959. 1959, f. 10-11. [COBISS.AL-ID 334449152]
261. DOMI, Mahir. Prof. Dr. Maksimilian Lamberci mbush 75 vjet. Nëndori : organ i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë. 1957, nr. 7, f. 170-174. [COBISS.AL-ID 334494720]
262. KASTRATI, Jup, DOMI, Mahir. Bibliografi e veprave, studimeve dhe artikujve të Aleksandër Xhuvanit. Në: DOMI, Mahir. Aleksandër Xhuvani : studime gjuhësore. Tiranë: [s. n. ], 1956. F. 212-226. [COBISS.AL-ID 334494464]
263. DOMI, Mahir. Gramatika në shkollat tona. Arsimi popullor. 1955, numër special, f. 36-42. [COBISS.AL-ID 334448128]
264. DOMI, Mahir. Libri i parë shqip dhe fillimet e letërsisë shqipe. Nëndori : organ i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë. 1955, nr. 3, f. 63-69. [COBISS.AL-ID 334492672]
265. DOMI, Mahir. Librii parë shqip dhe fillimet e letërsisë shqipe. Nëndori : organ i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë. 1955, nr. 3, f. 63-69. [COBISS.AL-ID 334447104]
266. DOMI, Mahir. Të përshtaturit e mbiemrit. Arësimi dhe kultura popullore. 1954, nr. 12, f. 51. [COBISS.AL-ID 334446848]
267. DOMI, Mahir. Projekt i ri i ortografisë e diskutimi i tij. Buletin për shkencat shoqërore. 1954, nr. 1, f. 142-145. [COBISS.AL-ID 334489344]
268. DOMI, Mahir. Konferenca e ortografiisë. Nëndori : organ i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë. 1954, nr. 1, f. 142-144. [COBISS.AL-ID 334491136]
269. DOMI, Mahir, CIPO, Kostaq. Fjalor rusisht-shqip : punue nga komisioni i posaçëm i Seksionit të Gjuhës dhe letërsisë s'Institutit të Shkencave të RPSH dhe botue nga shtëpia botuese e fjalorëve të huej në Moskë, 1954. Nëndori : organ i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë. 1954, nr. 8, f. 155-157. [COBISS.AL-ID 334491392]
270. DOMI, Mahir. Përkujtojmë “babanë e gjuhës shqipe” Konstandin Kristoforidhin 1820-1895. Udhëheqësi i pionierëve. 1952, nr. 2, f. 7-8. [COBISS.AL-ID 334674176]
271. DOMI, Mahir. Gramatika e gjuhës shqipe për klasat e 5-ta, 6-ta, 7-ta të shkollave shtatëvjeçare. Arsimi popullor. 1950, nr. 3, f. 66-72. [COBISS.AL-ID 334484480]
272. DOMI, Mahir. Antologjia e klasës V të shkollës shtatëvjeçare. Arsimi popullor. 1950, nr. 7, f. 88-90. [COBISS.AL-ID 334486528]
273. DOMI, Mahir. Folkloristët e parë shqiptarë : Thimi Mitko dhe Spiro Dine. Letërsia jonë : e përmuajshme letrare-kritike ; Organ i Lidhjes së Shkrimtarëve të Shqipërisë. 1950, nr. 2, f. 62-66. [COBISS.AL-ID 334484736]
274. DOMI, Mahir. Kostandin Kristoforidhi edukator dhe patriot : 1830-1895. Rinia. 4 mars 1950. [COBISS.AL-ID 334485248]
275. DOMI, Mahir. Sami Frashëri : 1850-1950. Rinia. 14 qershor 1950. [COBISS.AL-ID 334485504]
276. DOMI, Mahir. Rreth diskutimit mbi çështjen e linguistikës në shtypin sovjetik. Shqipëri – BRSS. 1950, nr. 7, f. 9. [COBISS.AL-ID 334672640]
277. DOMI, Mahir. Aleksandër Sergejeviç Pushkin : 1789-1837. Arsimi popullor. 1949, nr. 5, f. 57-62. [COBISS.AL-ID 334484224]

1.05 Artikull popullor

278. LAFE, Emil, DOMI, Mahir (autor i shënimit). Aleksandër Xhuvani "Vepra II". Shqiptarja.com. 1993, nr. 1-4, f. 32-134. [COBISS.AL-ID 334356992]
279. DOMI, Mahir. Rreth një dukurie sintaksore të zhvillimit të gjuhës letrare shqipe të sotme. Flaka e vëllazërimit. 26 korrik 1992, f. 17, 19, 22, 24. [COBISS.AL-ID 334633728]
280. DOMI, Mahir. Gjuha letrare kombëtare dhe bota shqiptare sot. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 22 nëntor 1992, f. 21. [COBISS.AL-ID 334632960]
281. DOMI, Mahir, SHKURTAJ, Gjovalin. Botime e njohuri të reja për Arbëreshët e Greqisë, për kulturën dhe gjuhën e tyre. Alternativa : revistë e Shoqatës Kulturore Shqiptare "Migjeni" Lubjanë. 1990, nr. 9-12, f. 122-131. ISSN 0353-7110. [COBISS.AL-ID 334380032]
282. DOMI, Mahir. Një monografi dorëshkrim i dr. Gjergj Pekmezit për dialektet e shqipes. Në: DOMI, M. (re.), GJINARI, Jorgji. Dialektologjia shqiptare. V.6. Tiranë: Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 1990. Nr. 6, f. 513-521. Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Sektori i Gramatikës dhe i Dialektologjisë. [COBISS.AL-ID 334666496]
283. KOSTALLARI, Androkli, FRASHËRI, Kristo, XHOLI, Zija, DOMI, Mahir, MANSAKU, Seit, OSMANI, Shefik. Atdhetar i flaktë dhe personalitet i shquar i kulturës shqiptare. Drita. f. 5-7. [COBISS.AL-ID 334669568]
284. SILIQI, Llazar, BUSHAKA, Gaqo, DOMI, Mahir, NEDELKO, Mitro, KASTRATI, Jup. Shkrimtar patriot që talentin e tij të fuqishëm e vuri në shërbim të popullit : Sterjo Spasse. Drita. 17 korrik 1989, f. 6-7. [COBISS.AL-ID 334667520]
285. DOMI, Mahir. Ndihmesë e shquar për prejardhjen e gjuhës shqipe dhe autoktoninë e popullit shqiptar. Drita. 7 gusht 1988, f. 12. [COBISS.AL-ID 334628608]
286. DOMI, Mahir. Gjuhëtar që ka dhënë studime me vlerë : Prof. Selman Riza. Drita. 25 dhjetor 1988, f. 11. [COBISS.AL-ID 334629376]
287. DOMI, Mahir, SHKURTAJ, Gjovalin. Botime e njohuri të reja për Arbëreshët e Greqisë, për kulturën dhe gjuhën e tyre. Kultura popullore. 1986, nr. 2, f. 181-190. ISSN 0257-6082. [COBISS.AL-ID 334624512]
288. DOMI, Mahir. Fjala e shkruar shqipe ndër shekuj. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 7 mars 1986, f. 5. [COBISS.AL-ID 334623232]
289. DOMI, Mahir. Dukuri dhe zhvilline të strukturës sintaksore të gjuhës sonë letrare bashkëkohore. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 29 maj 1985. [COBISS.AL-ID 334621184]
290. DOMI, Mahir. Libri i parë shqip dhe autori i tij, Gjon Buzuku : me rastin e 430- vjetorit. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 27 janar 1985. [COBISS.AL-ID 334620672]
291. DOMI, Mahir. Prof. dr. Aleksandër Xhuvani : figurë e shquar e arsimit dhe e shkencës sonë. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 27 janar 1985. [COBISS.AL-ID 334620928]
292. DOMI, Mahir, MANSAKU, Seit. Abetarja e Naum Veqilharxhit : shprehje e parë e shumanshme e Rilindjes Kombëtare Shqiptare. Studenti : pronë e studentëve të Universitetit të Tiranës dhe Universitetit Politeknik. 30 mars 1984. [COBISS.AL-ID 334617856]
293. DOMI, Mahir. Një pionier i studimeve shqiptare : Frang Bardhi. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 11 korrik 1983. [COBISS.AL-ID 334602496]
294. DOMI, Mahir, SHKURTAJ, Gjovalin. Arritje dhe detyra të reja në masivizimin e mëtejshëm të kërkimeve dialektologjike. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 5 janar 1983. [COBISS.AL-ID 334609664]
295. DOMI, Mahir. Lëvrues i njohur i gjuhës shqipe : Spiro Floqi 1920 –1983. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 11 maj 1983. [COBISS.AL-ID 334600960]
296. DOMI, Mahir, MANSAKU, Seit. Figura e shquar e shkencës e arsimit dhe e kulturës sonë : me rastin e 75-vjetorit të lindjes së prof. Eqrem Çabejt. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 17 gusht 1983. [COBISS.AL-ID 334607104]
297. DOMI, Mahir. Arritje, probleme dhe detyra të kërkimeve toponomastike. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 1 shtator 1983. [COBISS.AL-ID 334606592]
298. DOMI, Mahir. Probleme të historisë së formimit të gjuhës shqipe, arritje dhe detyra. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 3 korrik 1982. [COBISS.AL-ID 334590720]
299. DOMI, Mahir. Arbëreshët për prejardhjen e shqipes e të popullit shqiptar. Drita. 1 gusht 1982. [COBISS.AL-ID 334595584]
300. DOMI, Mahir. Petro Nini Luarasi për pastërtinë dhe pasurimin e leksikut të gjuhës letrare shqipe. Drita. 26 nëntor 1982. [COBISS.AL-ID 334595840]
301. DOMI, Mahir. Probleme të historisë së formimit të gjuhës shqipe, arritje dhe detyra. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 3 korrik 1982. [COBISS.AL-ID 334590464]
302. DOMI, Mahir. Outstandig figure of our education and science : Prof. Dr. Eqrem Çabej. Liria. 13 shkurt 1981, nr. 2159, f. 3. ISSN 0744-4818. [COBISS.AL-ID 334588160]
303. DOMI, Mahir. A whole Life dedicated to Albanian Science : Prof. Dr. Eqrem Çabej. Liria. 1 maj 1981, nr. 2170, f. 3. ISSN 0744-4818. [COBISS.AL-ID 334587904]
304. DOMI, Mahir. A whole Life dedicated to Albanian Science : Prof. Dr. Eqrem Çabej. Liria. 1 maj 1981, nr. 2169. ISSN 0744-4818. [COBISS.AL-ID 334587648]
305. DOMI, Mahir. Aleksandër Xhuvani dhe gjuhësia shqiptare. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 1 shkurt 1980. [COBISS.AL-ID 334576896]
306. DOMI, Mahir. Perspektiva të ndritura, detyra të mëdha : për gjuhësinë shqiptare. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 2 korrik 1980. [COBISS.AL-ID 334577408]
307. DOMI, Mahir. Gjuha ilire dhe studimi i saj. Shkenca dhe jeta : revistë tekniko-shkencore. 31 dhjetor 1980. [COBISS.AL-ID 334583296]
308. DOMI, Mahir. Mësuesi i popullit dhe gjuhëtari i shquar Kostaq Cipo. [COBISS.AL-ID 334577664]
309. DOMI, Mahir. Gjuha jonë është e pasur. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 18 nëntor 1979. [COBISS.AL-ID 334571008]
310. DOMI, Mahir. Vepra shkencore e prof. Eqrem Çabejt. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 17 janar 1979. [COBISS.AL-ID 334565632]
311. DOMI, Mahir, DEDEJ, Sulë. Vatër e pashuar patriotizmi e veprimi revolucionar, drite e përparimi : me rastin e 70- vjetorit të Shkollës Normale Elbasan. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 5 dhjetor 1979. [COBISS.AL-ID 334571264]
312. DOMI, Mahir. Kongresi i Manastirit : ngjarje e rëndësishme e Rilindjes sonë Kombëtare. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 15 nëntor 1978. [COBISS.AL-ID 334554624]
313. DOMI, Mahir, PAPARISTO, Kolë, FULLANI, Dhimitër. Elbasani : vatër e vjetër e traditave arsimore. Shkumbini : Elbasan. 31 gusht 1977. [COBISS.AL-ID 334564096]
314. DOMI, Mahir, SHKURTAJ, Gjovalin. Mbledhja dhe studimi i toponimisë : fushë me rëndësi e kërkimeve shkencore. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 15 janar 1977. [COBISS.AL-ID 334563584]
315. DOMI, Mahir. Rezultate, probleme dhe detyra të studimeve gramatikore. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 12 qershor 1976. [COBISS.AL-ID 334552064]
316. DOMI, Mahir. Kostandin Kristoforidhi : studiues dhe lëvrues i shquar i gjuhës shqipe. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 7 mars 1975. [COBISS.AL-ID 334545408]
317. DOMI, Mahir. Luftëtari i paepur i çështjes kombëtare dhe i shkollës : për P. N. Luarasin. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 20 prill 1975. [COBISS.AL-ID 334545920]
318. DOMI, Mahir. Patriot i flaktë e konsekuent, figurë e shquar e arsimit dhe e shkencës sonë : me rastin e 95-vjetorit të lindjes së prof. dr. Aleksandër Xhuvanit. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 14 mars 1975. [COBISS.AL-ID 334545664]
319. DOMI, Mahir. Osman Myderrizi la shembullin e një pune plot dashuri e pasion. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 26 shkurt 1974. [COBISS.AL-ID 334527488]
320. DOMI, Mahir. Për një punë bibliografike më të gjerë e më sistematike në studimet albanologjike. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 2 shkurt 1974. [COBISS.AL-ID 334524672]
321. DOMI, Mahir. Kolokuiumi albanologjik i Insbrukut (Austri). Drita. 19 tetor 1972. [COBISS.AL-ID 334515712]
322. DOMI, Mahir. Për një kritikë shkencore më të gjerë e më të thellë. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 12 mars 1972. [COBISS.AL-ID 334519808]
323. DOMI, Mahir. Kostandin Kristoforidhi. Drita. 8 mars 1970. [COBISS.AL-ID 334513408]
324. DOMI, Mahir. . Prof. Aleksandër Xhuvani : lavrues i shquar i gjuhës shqipe, edukator i nderuar i brezit tonë të ri : me rastin e 90-vjetorit të lindjes. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 14 mars 1970. [COBISS.AL-ID 334513152]
325. DOMI, Mahir. Gramatika e gjuhës shqipe të sotme. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 13 nëntor 1970. [COBISS.AL-ID 334514176]
326. DOMI, Mahir. Treva e Elbasanit përballoi osmanllinjtë. Shkumbini : Elbasan. 11 janar 1968. [COBISS.AL-ID 334512640]
327. DOMI, Mahir. Rregullat e drejtshkrimit të shqipes : probleme të gjuhës letrare. Drita. 23 prill 1967. [COBISS.AL-ID 334509568]
328. DOMI, Mahir. Ngjarje e shënuar në jetën tonë kulturale : mbi “Rregullat e drejtshkrimit të shqipes”. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 24 shkurt 1967. [COBISS.AL-ID 334506240]
329. DOMI, Mahir. Ndre Mjeda si gjuhëtar dhe lëvrues i gjuhës shqipe. Drita. 10 nëntor 1965. [COBISS.AL-ID 334505216]
330. DOMI, Mahir. "Historia e Skënderbeut" e Marin Barletit. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 28 shkurt 1965, vit. 24 (5146), nr. 50, f. 3. [COBISS.AL-ID 2048949296]
331. DOMI, Mahir. Kërkime e studime të reja në gjuhësi. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 11 shtator 1963. [COBISS.AL-ID 334500608]
332. DOMI, Mahir. “Studime gjuhësore” të dr prof. Aleksandër Xhuvanit. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 18 maj 1962. [COBISS.AL-ID 334498304]
333. DOMI, Mahir. Studimet në fushën e gramatikës, dialektologjisë e historisë së gjuhës shqipe. Zëri i rinisë : organ i Komitetit Qendror të Bashkimit të Rinisë së Punës të Shqipërisë. 3 nëntor 1962. [COBISS.AL-ID 334499840]
334. DOMI, Mahir. Kongresi i Manastirit dhe zgjidhja e çështjes së alfabetit. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 19 nëntor 1958. [COBISS.AL-ID 334495232]
335. DOMI, Mahir. Libri iparë shqip "Meshari" i Gjon Buzukut. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 5 janar 1955. [COBISS.AL-ID 334492160]
336. DOMI, Mahir. Gramatika në shkollat tona. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 22 shkurt 1955. [COBISS.AL-ID 334493696]
337. DOMI, Mahir. Kostandin Kristoforidhi : babai i gjuhës shqipe. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 7 mars 1955. [COBISS.AL-ID 334493440]
338. DOMI, Mahir. Fituesit e çmimit të republikës për vitin 1952 : sintaksa e K. Cipos. Buletin për shkencat shoqërore. 1953, nr. 2, f. 77-79. [COBISS.AL-ID 334489088]
339. DOMI, Mahir. Vendi i shkencës pararojë. Miqësia : revistë politike, kulturale letrare dhe shoqërore ; organ i Shoqërisë së Miqësisë Shqipëri - Bashkimi Sovjetik dhe i Komitetit për marrëdhënie Kulturale e Miqësore me Boten e Jashtëme. 1953, nr. 1, f. 19. [COBISS.AL-ID 334488576]
340. DOMI, Mahir. Prespektivat e punës shkencore në gjuhësi, folklor e letërsi. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 22 korrik 1952. [COBISS.AL-ID 334488064]
341. DOMI, Mahir. Sesioni i dytë shkencor për vitin 1952. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 18 shtator 1952. [COBISS.AL-ID 334487552]
342. DOMI, Mahir. Viktor Hygo : 26.02.1802-26.02.1952 : me rastin e 150-vjetorit të lindjes. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 26 shkurt 1952, f. 7-8. [COBISS.AL-ID 334487808]
343. DOMI, Mahir. Përkujtojmë Petro Nini Luarasin, mësonjësin e shqipes dhe militantin e paeur të Rilindjes : 1861-1911. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 17 gusht 1951. [COBISS.AL-ID 334486784]

1.06 Kontribut shkencor i botuar në konferencë (ligjëratë e të ftuarit)

344. DOMI, Mahir. Rreth një dukurie sintaksore të zhvillimit të gjuhës letrare shqipe të sotme. Në: RRAHMANI, Zejnullah (re.), BAJÇINCA, Isa (re.). Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare : përmbledhje e ligjëratave dhe e kumtesave të lexuara në seminaret XV e XVI, 1989 e 1990. Prishtinë: Universiteti i Prishtinës, 1995. F. 55-59. [COBISS.AL-ID 334631936]
345. DOMI, Mahir. Rreth disa çështjeve të gjuhës së “Mesharit” të Gjon Buzukut. Në: BECI, Bahri (re.). Seminari XVII ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare : përmbledhje e ligjëratave, referimeve, kumtesave dhe e diskutimeve : Tiranë 16-31 gusht 1995. Tiranë: Akademia e Shkencave, Universiteti i Prishtinës, 1995. F. 459-463. [COBISS.AL-ID 334631680]
346. DOMI, Mahir. Aleksandër Xhuvani : lëvrues dhe studiues i shquar i gjuhës shqipe. Në: DOMI, Mahir (re.), KOSTALLARI, Androkli (re.). Studime filologjike dhe pedagogjike për nder të Prof. Dr. Aleksandër Xhuvanit = Études philologiques et pédagogiques en lʼhonneur du Prof. Dr. Aleksandër Xhuvani. Tiranë: ASHRPSSH, 1986. F. 43-56. Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë). [COBISS.AL-ID 334624000]
347. DOMI, Mahir. . Gjendja, probleme dhe detyra të dialektologjisë shqiptare në fazën e sotme. Në: DOMI, Mahir (re.), GJINARI, Jorgji (re.), SHKURTAJ, Gjovalin (re.). Dialektologjia shqiptare. Nr. 4. Tiranë,: Akademia e Shkencave e RPS-së të Shqipërisë, 1982. F. 3-19. [COBISS.AL-ID 334596096]
348. DOMI, Mahir. Problèmes de l’histoire de la formation de la langue albanaisem résultats et tâches. Në: L'Ethnogenèse du peuple Albanais : les rapports. Tirana: Akademia e Shkencave e RPSSH, 1982. F. 35-67. [COBISS.AL-ID 334590976]
349. DOMI, Mahir. Çështje të toponomisë me burim të huaj. Në: PULAHA, Selami (re.), MANSAKU, Seit (re.), GJERGJI, Andromaqi (re.). Shqiptarët dhe trojet e tyre. Tiranë: "8 Nëntori", 1982. F. 299-305. [COBISS.AL-ID 334596608]
350. DOMI, Mahir. Përkime, paralelizma e takime gramatikore shqiptare-rumune. Në: AJETI, Idriz (re.). Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare : përmbledhje e ligjëratave dhe e kumtesave të mbajtura në seminarin e vitit, 1978. Prishtinë: Universiteti i Prishtinës, Fakulteti filozofik, 1979. Nr. 7, f. 137-145. [COBISS.AL-ID 334586368]
351. DOMI, Mahir. Mendime e vërejtje për gjuhën në prozën tonë artistike. Në: DRINI, Sulejman (re.). Çështje të normës letrare : përmbledhje punimesh. Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës, 1980. F. 28-32. Biblioteka Hejza. [COBISS.AL-ID 334583808]
352. DOMI, Mahir. Les problèmes de la langue littéraire pendant la Renaissance nationale albanaise. Në: JOCHALAS, Titos (re.). Actes du IIe Congrès International des études du sud-est européen : (Athènes, 7-13 mai 1970). T. 4, Linguistique et littérature. Athènes: [s. n.], 1978. F. 159-168. [COBISS.AL-ID 334680064]
353. DOMI, Mahir. Periudha me fjali të tjera rrethanore. Në: DOMI, Mahir (re.), FLOQI, Spiro. Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe. Vëll. 3, sintaksa, sintaksa e periudhës. Nr.1, maket. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1976. Nr. 2, f. 164-170. [COBISS.AL-ID 334548736]
354. DOMI, Mahir. Përbërja dhe skemat strukturore të periudhës. Në: DOMI, Mahir (re.), FLOQI, Spiro. Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe. Vëll. 3, sintaksa, sintaksa e periudhës. Nr.1, maket. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1976. Nr. 2, f. 37-72. [COBISS.AL-ID 334548224]
355. DOMI, Mahir. Suffixes illyriens en albanais : concordance et parallèlismes. Në: KORKUTI, Muzafer (re.). Iliria : studime dhe materiale arkeologjike. Vëll. 1. Tiranë: Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1971. Nr. 5, f. 93-98. [COBISS.AL-ID 334551040]
356. DOMI, Mahir. Intervention sur les communicfations de VI. Georgiev et de V. Pisani et réplique à propos de l’Illyrien et de ses rapports avec la langue albanaise. Në: KORKUTI, Muzafer (re.). Iliria : studime dhe materiale arkeologjike. Vëll. 1. Tiranë: Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1971. Nr. 5, f. 273-277. [COBISS.AL-ID 334551296]
357. DOMI, Mahir. Parimi fonetik dhe zbatimi i tij në drejshkrimin e shqipes. Në: Formimi i gjuhës letrare kombëtare shqipe dhe veçoritë themelore të normës së sotme gjuhësore : studime kryesore për tekstin e lëndës gjuha letrare shqipe dhe drejtshkrimi i saj. Tiranë: Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Politike-Juridike, 1975. F. 207-219. [COBISS.AL-ID 334545152]
358. DOMI, Mahir. Le principe phonétique et son application à l’orthographe albanaise. Në: KOSTALLARI, Androkli (re.), et al. Le Congrés de l'Orthographe de la Langue Albanaise : Tiranë 20-25 novembre 1972. Tiranë: "8 Nëntori", 1974. F. 207-221. [COBISS.AL-ID 334528512]
359. DOMI, Mahir. Parimi fonetik dhe zbatimi i tij në drejtshkrimin e shqipes. Në: AJETI, Idriz (re.), QOSJA, Rexhep (re.), ZAJMI, Abdullah (re.). Kongresi i Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe : 20-25 nëntor 1972. Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës, 1974. F. 111-118. [COBISS.AL-ID 334471424]
360. DOMI, Mahir. Prapashtesa ilire dhe shqipe, përkime e paralelizma. Në: BUDA, Aleks (re.). Kuvendi i studimeve ilire. Vëll. II. : 15-20 shtator 1972. Tiranë: Akademia e Shkencave e RPSSH, 1974. F. 109-118. [COBISS.AL-ID 334523904]
361. DOMI, Mahir. Diskutim mbi kumtesat e akad. V. Georgiev dhe të prof. V. Pizanit dhe mbi disa çështje të Ilirishtes dhe të raporteve të saj me gjuhën shqipe. Në: BUDA, Aleks (re.). Kuvendi i studimeve ilire. Vëll. II. : 15-20 shtator 1972. Tiranë: Akademia e Shkencave e RPSSH, 1974. F. 316-321. [COBISS.AL-ID 334524160]
362. DOMI, Mahir. Parimi fonetik dhe zbatimi i tij në drejtshkrimin e shqipes. Në: KOSTALLARI, Androkli (re.), DOMI, Mahir (re.). Kongresi i drejtshkrimit të gjuhës shqipe : 20-25 nëntor 1972. 2. Tiranë: Akademia e Shkencave e RP të Shqipërisë, 1973. Vëll. 1, f. 235-245. [COBISS.AL-ID 334470400]
363. DOMI, Mahir. Parimi fonetik e zbatimi i tij në drejtshkrimin e shqipes. Në: KOSTALLARI, Androkli (re.), DOMI, Mahir (re.). Kongresi i drejtshkrimit të gjuhës shqipe : 20-25 nëntor 1972. 2. Tiranë: Akademia e Shkencave e RP të Shqipërisë, 1973. Vëll. 1, f. 235-245. [COBISS.AL-ID 334520832]
364. DOMI, Mahir. Mendime dhe vërejtje për gjuhën në prozën tonë artistike. Në: KOSTALLARI, Androkli (re.), DOMI, Mahir (re.). Norma letrare kombëtare dhe kultura e gjuhës. Pjesa 1. Tiranë: Akademia e Shkencave e RP të Shqipërisë, Instituti i gjuhësisë dhe i letërsisë, Sektori i Kulturës së Gjuhës, 1973. Vëll. 1, f. 323-328. [COBISS.AL-ID 334522112]
365. DOMI, Mahir. Drejtshkrimi dhe njëzimi e kristalizimi i gjuhës letrare shqipe. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 4 nëntor 1972. [COBISS.AL-ID 334515968]
366. DOMI, Mahir. Moyens et ressources pour l'investigation de l'albanais du XV siècle. Në: KOSTALLARI, Androkli (re.), FLOQI, Spiro (re.), LUKA, Kolë (re.). Deuxième conférence des études albanologiques : A l'occasion du 5e centenaire de la mort de Georges Kastriote-Skanderbeg : Tirana, 12-18 janvier 1968. Vëll. 3. Tirana: Université d'Etat de Tirana, Institut d'Histoire et de linguistique, 1970. Nr. 3, f. 121-127. [COBISS.AL-ID 334469376]
367. DOMI, Mahir. Diskutim mbi referatin e E. Çabejt "Ilirishtja dhe shqipja". Në: KORKUTI, Muzafer (re.), ANAMALI, Skënder (re.). Ilirët dhe gjeneza e shqiptarëve : sesion shkencor, 3-4 mars 1969. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1969. F. 247-248. [COBISS.AL-ID 334469120]
368. DOMI, Mahir. Mjete dhe burime për gjurmimin e shqipes në shekullin e 15-të. Në: KOSTALLARI, Androkli (re.). Konferenca e dytë e studimeve albanologjike : me rastin e 500-vjetorit të vdekjes së Gjergj Kastrioti-Skënderbeut : Tiranë, 12-18 Janar 1968. Vëll.1. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1969. Vëll. 3, f. 101-106. [COBISS.AL-ID 334468864]
369. DOMI, Mahir. Rreth autorit dhe kohës së dorëshkrimit elbasanas me shqipërime copash të ungjillit. Në: KOSTALLARI, Androkli, ÇABEJ, Eqrem, BUDA, Aleks. Konferenca e parë e studimeve albanologjike : Tiranë, 15-21 nëndor 1962. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1965. F. 270-277. [COBISS.AL-ID 334450176]
370. DOMI, Mahir. Quelques moments et aspects des contacts cultureles de l’Albanie et du peuple albanais. Në: Actes du Colloque International de Civilisations Balkaniques. [s.l.]: Commission National Roumaine pour l'UNESCO, 1962. F. 159-166. [COBISS.AL-ID 334498048]

1.08 Kontribut shkencor i botuar në konferencë

371. DOMI, Mahir. Prof. dr. Aleksandër Xhuvani : lëvrues i shquar i gjuhës shqipe. Në: Gjuha shqipe dhe letërsia në shkollë. Pjesa 3. Tiranë: Instituti i Studimeve Pedagogjike, 1975. Nr. 7, f. 3-19. [COBISS.AL-ID 334585600]

1.09 Kontribut profesional i botuar në konferencë

372. DOMI, Mahir. Probleme të historisë së formimit të gjuhës shqipe, arritje dhe detyra. Në: KORKUTI, Muzafer (re.). Iliria : studime dhe materiale arkeologjike. Vëll. 1. Tiranë: Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1971. Nr. 1, f. 5-20; 21-38. [COBISS.AL-ID 334599168]

1.10 Përmbledhje (abstrakt) e kontributit shkencor të botuar në konferencë (ligjëratë e të ftuarit)

373. DOMI, Mahir. Concordances et analogies syntaxiques albano-roumaines. Në: Actes du Premier congrès international des études balkaniques et Sud-Est Européennes : 26 août-1 septembre 1966. Sofia: Académie bulgare des Sciences. 1968, f. 681-695. Association international des études balkaniques et Sud-Est Européennes. [COBISS.AL-ID 334466304]

1.21 Polemikë, diskutim, koment

374. DOMI, Mahir. Pyetësor për mbledhjen e toponimisë shqiptare. Në: DOMI, Mahir (re.), GJINARI, Jorgji (re.), SHKURTAJ, Gjovalin (re.). Dialektologjia shqiptare. Nr. 5. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1987. Nr. 5, f. 414-424. [COBISS.AL-ID 334626560]

1.22 Intervistë

375. DOMI, Mahir (i intervistuar). Shqipja e njësuar është puna më e madhe që kemi kryer : Intervistë. Shekulli. 28 shkurt 1999, nr. 48, f. 20. ISSN 1563-6879. [COBISS.AL-ID 334345728]
376. DOMI, Mahir (i intervistuar). Biseda jone me prof. Mahir Domin : intervistë. Ylli : revistë politike, shoqërore, letrare dhe artistike. 1985, nr. 6, f. 16-17. [COBISS.AL-ID 334621696]
377. DOMI, Mahir (i intervistuar). Intervistë e prof. Mahir Domit, shef i sektorit të gramatikës në Institutin e Gjuhësisë dhe të Letërsisë, dhënë korrespondentit të gazetës sonë. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. [COBISS.AL-ID 334515200]

1.24 Bibliografi, indeks etj.

378. DOMI, Mahir, KASTRATI, Jup. Bibliografia e Aleksandër Xhuvanit : 1905-1984. Në: DOMI, Mahir (re.), KOSTALLARI, Androkli (re.). Studime filologjike dhe pedagogjike për nder të Prof. Dr. Aleksandër Xhuvanit = Études philologiques et pédagogiques en lʼhonneur du Prof. Dr. Aleksandër Xhuvani. Tiranë: ASHRPSSH, 1986. F. 725-741. Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë). [COBISS.AL-ID 334624768]
379. DOMI, Mahir (autor i shënimit). Anketë. Kultura popullore. 1980, nr. 2, f. 123-125. ISSN 0257-6082. [COBISS.AL-ID 334584064]
380. DOMI, Mahir, KASTRATI, Jup. Bibliografia e Aleksandër Xhuvanit : 1905-1980. Studime filologjike. 1980, nr. 1, f. 235-259. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334584320]


MONOGRAFI DHE VEPRA TË TJERA TË PLOTA


2.01 Monografi shkencore

381. DOMI, Mahir, HYSA, Enver (përshtatës, redaktor), MANSAKU, Seit (redaktor, recensues), PËRNASKA, Remzi (redaktor). Vepra 3, Gramatika e gjuhës shqipe. Pjesa 2, Sintaksa : tekst për shkollat shtatëvjeçare dhe të mesme : (Tiranë, 1957). Bot. 3. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2018. 412 f. ISBN 978-99956-10-56-2, ISBN 978-9928-237-65-1. [COBISS.AL-ID 1538558448]
382. DOMI, Mahir, HYSA, Enver (përshtatës, redaktor), MANSAKU, Seit (redaktor), PËRNASKA, Remzi (redaktor). Vepra. 2, Studime sintaksore. Tiranë: Akademia e Shkencave, 2016. 313 f. ISBN 978-99956-10-56-2, ISBN 978-9928-237-00-2. [COBISS.AL-ID 1538231792]
383. DOMI, Mahir, HYSA, Enver (përshtatës, redaktor), MANSAKU, Seit (redaktor), PËRNASKA, Remzi (redaktor). Vepra. 1, Studime sintaksore. Tiranë: [s.n.], 2013. 468 f. ISBN 978-99956-10-56-2, ISBN 978-99956-10-57-9. [COBISS.AL-ID 1537770992]
384. DOMI, Mahir. Çështje të gjuhës së epikës legjendare heroike. : (referat). Tiranë: Simpoziumi Epika Historike, 1983. 23 f. [COBISS.AL-ID 1538518512]
385. DOMI, Mahir. Suffixes illyriens en albanais : concordances et parallelisms. Tirana: Academie de sciences de la RPA, In-t d'histoire, In-t de linguistique et littérature, 1973. 135 f. Studia Albanica. [COBISS.AL-ID 1560426720]
386. DOMI, Mahir. Suffixes illyriens et albanais : concordance et paralelisme : reproduct. du Comite d'Organisat. du 1-er Colloque des Etudes Illyriennes 15-20 septembre 1972. Tiranë: [s.n.], [1972]. 21 f. [COBISS.AL-ID 334404864]

2.02 Monografi profesionale

387. DOMI, Mahir. Vepra. Vol.5, Studime gjuhësore : (alfabeti, drejtshkrimi, kulturë gjuhe...). Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2022. Vol. 5: f. 536, ne il. Akademia e Shkencave e Shqipërisë. ISBN 978-99956-10-56-2, ISBN 978-9928-339-86-7. [COBISS.AL-ID 337330688]
388. DOMI, Mahir. Vepra. Vol.V, Studime gjuhësore : (alfabeti, drejtshkrimi, kulturë gjuhe...). Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2022. 536 f. ISBN 978-99956-10-56-2, ISBN 978-9928-339-86-7. [COBISS.AL-ID 336772352]
389. DOMI, Mahir. Formimi i gjuhës shqipe : probleme dhe detyra : referat mbajtur në Konferencën Kombëtare për Formimin e Popullit Shqiptar të Gjuhës dhe Kulturës së tij 2 - 5 korrik 1982. Tiranë: Akad. e Shkencave e RPS të Shqipërisë, 1982. 28 f. [COBISS.AL-ID 1560049888]
390. DOMI, Mahir (autor, redaktor), SPASSE, Sterjo (autor, redaktor). Letërsia e huaj. Nr.1. Bot. 6. Prishtinë: Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore i KSA të Kosovës, 1981. 323 f., me il. [COBISS.AL-ID 49708810]
391. DOMI, Mahir, SPASSE, Sterjo, CANHASI, Shevqet (redaktor). Letërsia e huaj : për shkolla të mesme. pj. 1. Bot. 2. Prishtinë: Enti i Tteksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 1973. 324 f. [COBISS.AL-ID 2048341551]
392. DOMI, Mahir, VARFI, Andrea. Petro Nini Luarasi : jeta dhe vepra. Tiranë: [s. n. ], 1958. 280 f. [COBISS.AL-ID 334469888]
393. DOMI, Mahir (autor, mbledhës). Aleksandër Xhuvani : studime gjuhësore. Tiranë: [s. n. ], 1956. 227 f. [COBISS.AL-ID 334467840]
394. DOMI, Mahir, ÇABEJ, Eqrem. Pyetësor dialektologjik i shkencave. Tiranë: Instituti i Shkencave, 1955. 15 f. [COBISS.AL-ID 334574080]
395. XHUVANI, Aleksandër, DOMI, Mahir, ÇABEJ, Eqrem. Projekti i ortografisë së shqipes. Tiranë: Instituti i Shkencave, 1954. 44 f. [COBISS.AL-ID 334460416]
396. XHUVANI, Aleksandër, DOMI, Mahir, ÇABEJ, Eqrem. Projekti i ortografisë së shqipes. Tiranë: Instituti i Shkencave, 1953. 30 f. [COBISS.AL-ID 334460160]

2.03 Tekst mësimor universitar, i arsimit të lartë ose i shkollës së lartë, i recensuar

397. DOMI, Mahir, HYSA, Enver (redaktor), MANSAKU, Seit (redaktor), LAFE, Emil (redaktor, recensues), PËRNASKA, Remzi (redaktor). Vepra 4. Studime për historinë e gjuhës shqipe. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2021. 386 f. ISBN 978-99956-10-56-2, ISBN 978-9928-237-85-9. [COBISS.AL-ID 334556672]
398. DOMI, Mahir. Vepra. Vol. 4, Studime për historinë e gjuhës shqipe. Vol. 1, Studime sintaksore. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2021. Vol. 4: f. 386, Vol. 1: f. 468. ISBN 978-99956-10-56-2, ISBN 978-99956-10-57-9, ISBN 978-9928-237-85-9. [COBISS.AL-ID 335706624]
399. DOMI, Mahir. Rregullat e pikësimit në gjuhën shqipe. Tiranë: Shkenca, 2002. 128 f. Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. ISBN 99927-818-3-1. [COBISS.AL-ID 1536544240]
400. ÇELIKU, Mehmet, DOMI, Mahir (autor, kryeredaktor), DEMIRAJ, Shaban (redaktor). Gramatika e gjuhës shqipe. Vëll. 2, sintaksa. Tiranë: Akademia e Shkencave, Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë, 1996. 684 f. [COBISS.AL-ID 1536209904]
401. DOMI, Mahir, DEMIRAJ, Shaban. Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe. V.III, Sintaksa e fjalisë : (Maket). Ribot. Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Kosovës, 1991. 351 f. Biblioteka: Botime të veçanta. [COBISS.AL-ID 1872157]
402. DOMI, Mahir, FLOQI, Spiro. Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe. V.III : sintaksa : (sintaksa e periudhës). Ribot. Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Kosovës, 1991. 241 f. Biblioteka Botime të veçanta. [COBISS.AL-ID 1857053]
403. FLOQI, Spiro, DOMI, Mahir (autor, redaktor). Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe. Vëll.3, Sintaksa, sintaksa e periudhës. Pjesa.1 : maket. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1985. 130 f. [COBISS.AL-ID 1557117408]
404. FLOQI, Spiro, DOMI, Mahir (autor, kryeredaktor), MANSAKU, Seit. Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe. Vëll.3, Sintaksa : sintaksa e periudhës. Pjesa e 2-të : maket. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1985. 153 f. [COBISS.AL-ID 334393856]
405. FLOQI, Spiro, DOMI, Mahir (autor, redaktor), MANSAKU, Seit. Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe. Vëll.3, sintaksa, sintaksa e periudhës. Pjesa e 1-rë : maket. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1983. 137 f. [COBISS.AL-ID 334394624]
406. DOMI, Mahir, CIKULI, Nikoleta. Rregullat e pikësimit në gjuhën letrare shqipe : projekt. Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, 1983. 76 f. [COBISS.AL-ID 334462720]
407. DOMI, Mahir. Sintaksa e gjuhës shqipe. V.1. Bot. 2. Tiranë: Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, 1975. 53 f. [COBISS.AL-ID 334399488]
408. DOMI, Mahir. Sintaksa e gjuhës shqipe. hPjesa 2. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1975. 197 f. [COBISS.AL-ID 334528000]
409. KOSTALLARI, Androkli, ÇABEJ, Eqrem, DOMI, Mahir. Drejtshkrimi i gjuhës shqipe. Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, 1974. 320 f. [COBISS.AL-ID 334461440]
410. KOSTALLARI, Androkli, DOMI, Mahir, ÇABEJ, Eqrem. Drejtshkrimi i gjuhës shqipe : (botim i posaçëm). Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 1974. 239 f. [COBISS.AL-ID 2048364849]
411. KOSTALLARI, Androkli, DOMI, Mahir, ÇABEJ, Eqrem. Drejtshkrimi i gjuhës shqipe. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1973. 323 f. [COBISS.AL-ID 1558122464]
412. DOMI, Mahir. Gramatika e gjuhës shqipe. Pj. 2 : sintaksa për shkollat e mesme pedagogjike. Ribot. Tiranë: SHBLSH, 1970. 147 f. [COBISS.AL-ID 334414080]
413. KOSTALLARI, Androkli, DOMI, Mahir, ÇABEJ, Eqrem. Rregullat e drejtshkrimit të Shqipes : projekt. Bot. 2. Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, 1970. 216 f. [COBISS.AL-ID 1558362336]
414. DOMI, Mahir. Sintaksa e gjuhës shqipe. Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 1970. 147 f. [COBISS.AL-ID 334518784]
415. DOMI, Mahir. Sintaksa e gjuhës shqipe. V.1 : konspekt leksionesh. Tiranë: Drejtoria e Botimeve të Universitetit Shtetëror të Tiranës, 1970. 53 f. [COBISS.AL-ID 334398720]
416. DOMI, Mahir. Sintaksa e gjuhës shqipe. V.2 : konspekt leksionesh. Tiranë: Drejtoria e Botimeve të Universitetit Shtetëror të Tiranës, 1970. 178 f. [COBISS.AL-ID 334399232]
417. KOSTALLARI, Androkli, DOMI, Mahir. Rregullat e drejtshkrimit të shqipes : projekt. Prishtinë: Enti i Botimeve, 1969. 214 f. [COBISS.AL-ID 334575104]
418. DOMI, Mahir. Sintaksa e gjuhës shqipe. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1969. 41 f. [COBISS.AL-ID 334399744]
419. DOMI, Mahir. Sintaksa e gjuhës shqipe. V.2. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1969. 178 f. [COBISS.AL-ID 334512896]
420. DOMI, Mahir. Morfologjia historike e shqipes : konspekt leksionesh. Tiranë: Drejtoria e Botimeve të Universitetit Shtetëror të Tiranës, 1967. 79 f. [COBISS.AL-ID 334371840]
421. DOMI, Mahir. Sintaksa e gjuhës shqipe. Tiranë: Drejtoria e Botimeve të Universitetit Shtetëror të Tiranës, 1967. 61 f. [COBISS.AL-ID 334402304]
422. DOMI, Mahir. Sintaksa e gjuhës shqipe. Nr.2. Tiranë: Drejtoria e Botimeve të Universitetit Shtetëror të Tiranës, 1966. 106 f. [COBISS.AL-ID 334402560]
423. DOMI, Mahir. Sintaksa e gjuhës shqipe. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1965. 61 f. [COBISS.AL-ID 334510592]
424. DOMI, Mahir. Morfologjia historike e shqipes : konspekt leksionesh. Tiranë: Drejtoria e Botimeve të Universitetit Shtetëror të Tiranës, 1961. 79 f. [COBISS.AL-ID 334397952]

2.04 Tekst mësimor për shkollat fillore, të mesme ose tekste të tjera mësimore të recensuara

425. SPASSE, Sterjo, DOMI, Mahir, KALLULLI, Adriatik. Letërsia e huaj. V.2, Romantizmi - Realizmi : për shkolla të mesme. Bot. 6. Prishtinë: Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore i KSA të Kosovës, 1981. 439 f. [COBISS.AL-ID 47769866]
426. DOMI, Mahir, SPASSE, Sterjo. Letërsia e huaj. V.1 : për shkollat e mesme. Bot. 7. Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 1981. 323 f. [COBISS.AL-ID 334404352]
427. SAKO, Zihni, DOMI, Mahir, BIHIKU, Koço. Letërsia e huaj. V.3 : realizmi : për shkolla të mesme. Bot. 4. Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 1980. 240 f., me il. [COBISS.AL-ID 334410496]
428. DOMI, Mahir, SPASSE, Sterjo. Letërsia e huaj. V.2 : romantizmi - realizmi : për shkollat e mesme. Bot. 6. Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 1980. 360 f. [COBISS.AL-ID 334543872]
429. DOMI, Mahir, SPASSE, Sterjo. Letërsia e huaj. V.1 : për shkollat e mesme. Bot. 5. Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 1978. 323 f. [COBISS.AL-ID 334540288]
430. DOMI, Mahir. Gramatika e gjuhës shqipe : sintaksa : për shkollat e mesme. Bot. 5. Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 1977. 175 f. [COBISS.AL-ID 334536704]
431. DOMI, Mahir, SPASSE, Sterjo. Letërsia e huaj. V.1 : për shkollat e mesme. Bot. IV. Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 1977. 323 f. [COBISS.AL-ID 334539264]
432. DOMI, Mahir. Letërsia e huaj. V.1. Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 1976. 323 f. [COBISS.AL-ID 334529280]
433. DOMI, Mahir. Gramatika e gjuhës shqipe : sintaksa : për klasën e 8-të të shkollave fillore. Bot. 2. Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 1974. 75 f. [COBISS.AL-ID 334365952]
434. DOMI, Mahir, SPASSE, Sterjo. Letërsia e huaj. V.1 : për klasën IX të shkollave të mesme dhe klasën II të shkollave pedagogjike. Bot. 7. Tiranë: Drejtoria e Botimeve Shkollore, 1974. 172 f., me il. [COBISS.AL-ID 334404608]
435. DOMI, Mahir, SPASSE, Sterjo. Letërsia e huaj. V.2 : për shkollat e mesme. Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 1974. 360 f. [COBISS.AL-ID 334526976]
436. DOMI, Mahir, SPASSE, Sterjo, KALLULLI, Adriatik. Letërsia e huaj. V.2 : romantizmi - realizmi : për shkollat e mesme. Bot. 2 i përmirësuar. Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 1974. 439 f. [COBISS.AL-ID 334409216]
437. SAKO, Zihni, DOMI, Mahir, BIHIKU, Koço. Letërsia e huaj. V.3 : realizmi : për shkolla të mesme. Bot. 4. Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 1972. 436 f. [COBISS.AL-ID 334525184]
438. DOMI, Mahir. Letërsia e huaj. V.II : romantizmi : realizmi. Bot. 5. Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 1972. 439 f. [COBISS.AL-ID 334524416]
439. DOMI, Mahir. Gramatika e gjuhës shqipe : sintaksa : për klasën e 8-të. Bot. 5. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 1971. 119 f. [COBISS.AL-ID 334396672]
440. DOMI, Mahir. Gramatika e gjuhës shqipe : sintaksa : për klasën e 7-të. Bot. 4. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 1970. 119 f. [COBISS.AL-ID 334396928]
441. DOMI, Mahir, SPASSE, Sterjo. Letërsia e huaj. V.1 : për shkollat të mesme. Prishtinë,: Enti i Teksteve dhe i Mejeteve Mësimore i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, 1970. 323 f. [COBISS.AL-ID 1558348000]
442. DOMI, Mahir. Gramatika e gjuhës shqipe : sintaksa : doracak për shkollat e mesme. Bot. 2. Prishtinë: Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, 1969. 189 f. [COBISS.AL-ID 47773450]
443. DOMI, Mahir. Gramatika e gjuhës shqipe : sintaksa : për klasën 8-të. Tiranë: SHBLSH, 1969. 127 f. [COBISS.AL-ID 334414592]
444. SPASSE, Sterjo, DOMI, Mahir. Letërsia e huaj. V.2 : klasicizmi-romantizmi-realizmi : për shkollat e mesme. Bot. 2. Prishtinë: Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore i Krahinës Socialiste Autonom të Kosovës, 1969. 362 f., me il. [COBISS.AL-ID 75826954]
445. SAKO, Zihni, DOMI, Mahir, BIHIKU, Koço. Letërsia e huaj. V. 3 : realizmi : për shkolla të mesme. Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 1969. 256 f., me il. [COBISS.AL-ID 334428672]
446. DOMI, Mahir. Gramatika e gjuhës shqipe. Pj. 2, Sintaksa : për shkollat e mesme pedagogjike. Tiranë: SHBLSH, 1968. 147 f. [COBISS.AL-ID 1558581728]
447. DOMI, Mahir. Gramatika e gjuhës shqipe : sintaksa : për klasën 8-të. Bot. i 2-të. Tiranë: SHBLSH, 1968. 95 f. [COBISS.AL-ID 334414848]
448. DOMI, Mahir. Gramatika e gjuhës shqipe : sintaksa : për shkollat e mesme. Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 1968. 188 f. [COBISS.AL-ID 334415872]
449. DOMI, Mahir. Sintaksa e gjuhës shqipe. Pjesa e 1-rë. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1968. 41 f. [COBISS.AL-ID 334511872]
450. DOMI, Mahir, SHIJAKU, Eqrem. Gramatika e gjuhës shqipe për klasën e 8-të. Tiranë: Drejtoria e Studimeve dhe e Botimeve Shkollore, 1967. 152 f. [COBISS.AL-ID 334427648]
451. SAKO, Zihni, DOMI, Mahir, BIHIKU, Koço. Letërsi e huaj. V.3 : realizimi socialist. Bot. 6. Tiranë: Instituti i Studimeve dhe Botimeve Shkollore, 1965. 240 f., me il. [COBISS.AL-ID 334428416]
452. DOMI, Mahir, SPASSE, Sterjo. Letërsia e huaj. V.2 : klasicizmi-romantizmi-realizmi : për klasën e 10-të të shkollave të mesme dhe klasën e 3-të të shkollave pedagogjike. Bot. 8. Tiranë: Drejtoria e Botimeve Shkollore, 1966. 399 f., me il. [COBISS.AL-ID 334417920]
453. SAKO, Zihni, DOMI, Mahir, BIHIKU, Koço. Letërsia e huaj. V.3 : realizimi socialist. Bot. 7. Tiranë: Ministria e Arsimit dhe Kulturës, 1966. 220 f., me il. [COBISS.AL-ID 334411776]
454. DOMI, Mahir, HAVJARI, Nesti. Gramatika e gjuhës shqipe. V.1 : sintaksa për klasën VII të shkollës 8-vjeçare. Tiranë: Instituti i Botimeve Shkollore, 1965. 123 f. [COBISS.AL-ID 334416640]
455. DOMI, Mahir, SPASSE, Sterjo. Letërsia e huaj. V.2 : klasicizmi-romantizmi-realizmi : për klasën e 10-të të shkollës së mesme dhe klasën e 3-të të shkollës pedagogjike. Bot. 7. Tiranë: Instituti i Studimeve dhe Botimeve Shkollore, 1965. 400 f., me il. [COBISS.AL-ID 334418432]
456. DOMI, Mahir, SAKO, Zihni, BIHIKU, Koço. Letërsia e huaj. V.3. Bot. 6. Tiranë: Drejtoria e Botimeve Shkollore, 1965. 240 f. [COBISS.AL-ID 334510848]
457. DOMI, Mahir. Gramatika e gjuhës shqipe. Pjesa 2 : sintaksa : për shkollat e mesme pedagogjike. Tiranë: Drejtoria e Botimeve Shkollore, 1964. 202 f. [COBISS.AL-ID 334396416]
458. DOMI, Mahir. Gramatika e gjuhës shqipe. V.2 : sintaksa për klasat VI-VII. Bot. 4. Tiranë: Drejtoria e Botimeve Shkollore, 1964. 183 f. [COBISS.AL-ID 334402816]
459. DOMI, Mahir, SPASSE, Sterjo. Letërsia e huaj. V.2 : klasicizmi-romantizmi-realizmi : për klasën e 10-të të shkollës së mesme dhe klasën e 3-të të shkollës pedagogjike. Bot. 6. Tiranë: Drejtoria e Botimeve Shkollore, 1964. 404 f., me il. [COBISS.AL-ID 334419200]
460. DOMI, Mahir, SPASE, Sterjo. Letërsia e huaj. V.1 : për klasën e IX të shkollave të mesme dhe kl. II të shkollave pedagogjike. Bot. 7. Tiranë: Drejtoria e Botimeve Shkollore, 1964. 173 f. [COBISS.AL-ID 2048146481]
461. DOMI, Mahir, HAVJARI, Nesti. Gramatika e gjuhës shqipe. V.2 : sintaksa për klasat VI-VII. Bot. 3. Tiranë: Drejtoria e Botimeve Shkollore, 1963. 160 f. [COBISS.AL-ID 334404096]
462. DOMI, Mahir, SPASSE, Sterjo. Letërsia e huaj. V.1 : për klasën IX të shkollave të mesme dhe klasën II të shkollave pedagogjike. Bot. 6. Tiranë: Drejtoria e Botimeve Shkollore, 1963. 163 f., me il. [COBISS.AL-ID 334417152]
463. DOMI, Mahir, HAVJARI, Nesti. Gramatika e gjuhës shqipe. Vëll.2, sintaksa për klasat VI-VII. Tiranë: Ministria e Arsimit dhe Kulturës, 1961. 168 f. [COBISS.AL-ID 1558933472]
464. DOMI, Mahir, SPASSE, Sterjo. Letërsia e huaj. V.2 : klasicizmi-romantizmi-realizmi : për klasën e 10-të të shkollës së mesme dhe klasën e 3-të të shkollës pedagogjike. Bot. 5. Tiranë: Ministria e Arsimit dhe Kulturës, 1961. 423 f., me il. [COBISS.AL-ID 334419968]
465. DOMI, Mahir, SPASSE, Sterjo. Letërsia e huaj : tekst për klasën IX të shkollave të mesme dhe klasën II të shkollave pedagogjike. Bot. 5. Tiranë: Ministria e Arsimit dhe Kulturës, 1960. 159 f., me il. [COBISS.AL-ID 334426880]
466. DOMI, Mahir, HAVJARI, Nesti. Gramatika e gjuhës shqipe. V.2 : sintaksa për klasat VI-VII. Bot. 2. Tiranë: Ministria e Arsimit dhe Kulturës, 1959. 172 f. [COBISS.AL-ID 1559085024]
467. DOMI, Mahir, SPASSE, Sterjo. Letërsia e huaj. V.2 : klasicizmi-romantizmi-realizmi. Bot. 4. Tiranë: Ministria e Arsimit dhe e Kulturës, 1958. 411 f., me il. [COBISS.AL-ID 2048230191]
468. DOMI, Mahir, SPASSE, Sterjo. Letërsia e huaj : tekst për klasën IX dhe klasën II të shkollave pedagogjike. Bot. 4. Tiranë: Ministria e Arsimit dhe Kulturës, 1958. 171 f., me il. [COBISS.AL-ID 334427136]
469. DOMI, Mahir. Gramatika e gjuhës shqipe. Pjesa 2, sintaksa, tekst për shkollat shtatëvjecare e shkollat e mesme. Bot. 3-të. Tiranë: Ministria e Arsimit dhe Kulturës, 1957. 235 f. [COBISS.AL-ID 1559170016]
470. DOMI, Mahir. Gramatika e gjuhës shqipe. Pjesa 2 : tekst për shkollat shtatëvjeçare dhe të mesme : sintaksa. Bot. 3. Tiranë: Ministria e Arsimit dhe Kulturës, 1955. 292 f. [COBISS.AL-ID 334396160]
471. DOMI, Mahir. Letërsia e huaj e shek.XIX-të. : tekst për shkollat e mesme. Bot. 3. Tiranë: Ministria e Arsimit, 1955. 524 f. [COBISS.AL-ID 334497536]
472. DOMI, Mahir, SAKO, Zihni. Letërsia Ruse - Sovjetike : tekst për shkollat e mesme. Bot. 3. Tiranë: Ministria e Arsimit dhe Kulturës, 1955. 336 f., me il. [COBISS.AL-ID 334498560]
473. DOMI, Mahir. Letërsia Sovjetike : tekst për kl. IV-të të shkollave të mesme. Bot. 2. Tiranë: Ministria e Arsimit dhe Kulturës, 1954. 306 f., me il. [COBISS.AL-ID 334496000]
474. DOMI, Mahir, DEMIRAJ, Shaban. Letërsia klasike (greke dhe latine) : për klasën e parë të shkollave të mesme. Bot. 2. Tiranë: Botim i Ministrisë s'Arsimit, 1953. 296 f. [COBISS.AL-ID 333149440]
475. DOMI, Mahir, SHAPLLO, Siri, XHUVANI, Aleksandër. Gramatika e gjuhës shqipe : fillimet e sintaksës : për klasën e V, VI të shkollave shtatëvjeçare. Tiranë: Ministrisë s'arësimit, 1951. 252 f. [COBISS.AL-ID 1559270112]
476. DOMI, Mahir, SPASSE, Sterjo. Letërsia e huaj, Realizmi. Vëll.3 : për klasën e tretë të shkollave të mesme. Tiranë: Naim Frashëri, 1951. 460 f. [COBISS.AL-ID 2048229935]

2.06 Fjalor, enciklopedi, leksikon, manual, atlas, hartë

477. KOSTALLARI, Androkli, DOMI, Mahir, LAFE, Emil. Fjalori drejtshkrimor i gjuhës shqipe : 32.000 fjalë. Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, 1983. 850 f. [COBISS.AL-ID 334461952]
478. DOMI, Mahir, CIPO, Kostaq, ÇABEJ, Eqrem. Fjalor i gjuhës shqipe. Ribot. Prishtinë: Rilindja, 1976. VI, 647 f. [COBISS.AL-ID 1557891040]

2.26 Fjalor themelor shkencor ose leksik

479. CIPO, Kostaq, ÇABEJ, Eqrem, DOMI, Mahir. Fjalor i gjuhës shqipe. Prishtinë: Rilindja, 1965. VIII, 648 f. [COBISS.AL-ID 334407168]


AUTORËSIA DYTËSORE


Redaktor

480. Fjalor i Gjuhës Shqipe. Tiranë: "Çabej", cop. 2010. ix, VII, 648 f. [COBISS.AL-ID 336016384]
481. DOMI, Mahir (redaktor përgjegjës). Dialektologjia shqiptare. 7. Tiranë: Akademia e Shkencave, 2005. 584 f. ISBN 99943-763-1-4. [COBISS.AL-ID 1553545952]
482. DOMI, Mahir (redaktor). Dialektologjia shqiptare. Vol. 7. Tiranë: Shkenca, 2005. 581 f. Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Sektori i Gramatikës dhe i Dialektologjisë. ISBN 99943-763-1-4. [COBISS.AL-ID 1536778224]
483. Fjalor i gjuhës shqipe. Ribotim. Tiranë: Çabej, 2005. 648 f. ISBN 99927-33-49-7. [COBISS.AL-ID 1536917232]
484. AGALLIU, Fatmir, DOMI, Mahir (kryeredaktor), DEMIRAJ, Shaban (redaktor). Gramatika e gjuhës shqipe. Vëll. 1, morfologjia. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2002. 451 f. ISBN 99927-761-6-1. [COBISS.AL-ID 512406489]
485. AGALLIU, Fatmir, DEMIRAJ, Shaban, DOMI, Mahir (redaktor). Gramatika e gjuhës shqipe. Vëll. 1, Morfologjia. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 2002. 452 f. ISBN 99927-761-6-1. [COBISS.AL-ID 1536409072]
486. ÇELIKU, Mehmet, DOMI, Mahir (redaktor). Gramatika e gjuhës shqipe. Vëll. 2, Sintaksa. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2002. 685 f. ISBN 99927-761-7-X. [COBISS.AL-ID 512406745]
487. ÇELIKU, Mehmet, DOMI, Mahir (kryeredaktor). Gramatika e gjuhës shqipe. Vëll.II, Sintaksa. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 2002. 684 f. ISBN 99927-761-7-X. [COBISS.AL-ID 1536409328]
488. DEMIRAJ, Shaban, ANGONI, Engjëll, AGALLIU, Fatmir, DOMI, Mahir (kryeredaktor). Gramatika e gjuhës shqipe. V.2, Sintaksa. Tiranë: [s.n.], 1997. 684 f. [COBISS.AL-ID 332920064]
489. ÇELIKU, Mehmet, DOMI, Mahir (kryeredaktor, redaktor). Gramatika e gjuhës shqipe. Vëll. 2, sintaksa. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1996. 685 f. [COBISS.AL-ID 2048065825]
490. AGALLIU, Fatmir, ANGONI, Engjëll, DOMI, Mahir (kryeredaktor), DEMIRAJ, Shaban (redaktor). Gramatika e gjuhës shqipe, Morfologji. Vëll. 1. Tiranë: Akademia e Shkencave e Republikës së Shqipërisë.Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 1995. 452 f. [COBISS.AL-ID 1536209648]
491. AGALLIU, Fatmir, ANGONI, Engjëll, DEMIRAJ, Shaban, DOMI, Mahir (kryeredaktor). Gramatika e gjuhës shqipe. Vëll. 1, Morfologjia. Tiranë: Akademia e Shkencave, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 1995. 452 f. [COBISS.AL-ID 2048065569]
492. AGALLIU, Fatmir, DOMI, Mahir (kryeredaktor), DEMIRAJ, Shaban (redaktor). Gramatika e gjuhës shqipe. Vëll. 1, morfologjia. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1995. 452 f. [COBISS.AL-ID 512363481]
493. XHUVANI, Aleksandër, DOMI, Mahir (redaktor). Vepra. 2. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1990. 594 f. Akademia e Shkencave e RPSSH. [COBISS.AL-ID 2050269981]
494. DOMI, Mahir (redaktor përgjegjës), GJINARI, Jorgji (redaktor), SHKURTAJ, Gjovalin (redaktor). Dialektologjia shqiptare. 6. Tiranë,: Akademia e Shkencave e RPS-së të Shqipërisë, 1990. 559 f. [COBISS.AL-ID 337325568]
495. DOMI, Mahir (redaktor përgjegjës), GJINARI, Jorgji (redaktor), SHKURTAJ, Gjovalin (redaktor). Dialektologjia shqiptare. Vol. 6. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1990. 559 f. [COBISS.AL-ID 1556583648]
496. DHRIMO, Ali, DOMI, Mahir (kryeredaktor), DEMIRAJ, Shaban (redaktor). Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe. Vëll.2. Pjesa.1, [morfologjia] : maket. Ribotim. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Universitar, 1990. 292 f. [COBISS.AL-ID 2048362543]
497. DHRIMO, Ali, DOMI, Mahir (kryeredaktor), DEMIRAJ, Shaban (redaktor). Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe. Vëll.2. Pjesa 2, [morfologjia]. Ribot. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Universitar, 1990. 232 f. [COBISS.AL-ID 2048368175]
498. XHUVANI, Aleksandër, DOMI, Mahir (redaktor). Vepra. 2 : trashëgimi kulturor i popullit shqiptar. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1990. 594 f. Vepra gjuhësore. [COBISS.AL-ID 1556636384]
499. XHUVANI, Aleksandër, DOMI, Mahir (redaktor), HAXHIHASANI, Qemal (redaktor). Fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1990, nr. 1, f. 133-140. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334543104]
500. XHUVANI, Aleksandër, DOMI, Mahir (redaktor), HAXHIHASANI, Qemal (redaktor). Fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1990, nr. 2, f. 203-212. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334543360]
501. FLOQI, Spiro, DOMI, Mahir (redaktor). Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe. Vëll.3, sintaksa, sintaksa e periudhës. Pjesa. 1. Ribotim. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 1989. 130 f. [COBISS.AL-ID 2048362799]
502. FLOQI, Spiro, DOMI, Mahir (redaktor). Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe. Vëll. 3, sintaksa, sintaksa e periudhës. Pjesa .2, maket. Tiranë: Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, 1989. 156 f. [COBISS.AL-ID 336013056]
503. XHUVANI, Aleksandër, DOMI, Mahir (redaktor), HAXHIHASANI, Qemal (redaktor). Fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1989, nr. 1, f. 151-158. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334542336]
504. XHUVANI, Aleksandër, DOMI, Mahir (redaktor), HAXHIHASANI, Qemal (redaktor). Fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1989, nr. 2, f. 155-162. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334542592]
505. XHUVANI, Aleksandër, DOMI, Mahir (redaktor), HAXHIHASANI, Qemal (redaktor). Fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1989, nr. 3, f. 151-158. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334542848]
506. DOMI, Mahir (redaktor përgjegjës), KOSTALLARI, Androkli (redaktor), DOMI, Mahir (redaktor). Gjuha letrare kombëtare shqipe dhe epoka jonë : materiale të konferencës shkencore të mbajtur në Tiranë më 7-8 Dhjetor 1984. Tiranë: Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, 1988. 567 f., 13 f. me il. [COBISS.AL-ID 1556802528]
507. XHUVANI, Aleksandër, DOMI, Mahir (redaktor), HAXHIHASANI, Qemal (redaktor). Fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1988, nr. 1, f. 141-149. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334541568]
508. XHUVANI, Aleksandër, DOMI, Mahir (redaktor), HAXHIHASANI, Qemal (redaktor). Fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1988, nr. 2, f. 163-171. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334541824]
509. XHUVANI, Aleksandër, DOMI, Mahir (redaktor), HAXHIHASANI, Qemal (redaktor). Fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1988, nr. 3, f. 165-169. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334542080]
510. DOMI, Mahir (redaktor përgjegjës), GJINARI, Jorgji (redaktor), SHKURTAJ, Gjovalin (redaktor). Dialektologjia shqiptare. Nr. 5. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1987. 431 f. [COBISS.AL-ID 1556980960]
511. XHUVANI, Aleksandër, DOMI, Mahir (redaktor), HAXHIHASANI, Qemal (redaktor). Fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1987, nr. 1, f. 175-183. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334540544]
512. XHUVANI, Aleksandër, DOMI, Mahir (redaktor), HAXHIHASANI, Qemal (redaktor). Fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1987, nr. 2, f. 201-211. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334540800]
513. XHUVANI, Aleksandër, DOMI, Mahir (redaktor), HAXHIHASANI, Qemal (redaktor). Fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1987, nr. 3, f. 139-150. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334541056]
514. XHUVANI, Aleksandër, DOMI, Mahir (redaktor), HAXHIHASANI, Qemal (redaktor). Fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1987, nr. 4, f. 167-180. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334541312]
515. DHRIMO, Ali, DEMIRAJ, Shaban, DOMI, Mahir (kryeredaktor). Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe. Vëll. 2. Pjesa 1, [morfologjia], [maket]. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1986. 286 f. [COBISS.AL-ID 2048370479]
516. DHRIMO, Ali, DEMIRAJ, Shaban, DOMI, Mahir (kryeredaktor). Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe. Vëll.2. Pjesa 2, [morfologjia], [maket]. Bot. 2. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Universitar, 1986. 230 f. [COBISS.AL-ID 2048370735]
517. DOMI, Mahir (redaktor përgjegjës), KOSTALLARI, Androkli (redaktor). Studime filologjike dhe pedagogjike për nder të Prof. Dr. Aleksandër Xhuvanit = Études philologiques et pédagogiques en lʼhonneur du Prof. Dr. Aleksandër Xhuvani. Tiranë: ASHRPSSH, 1986. 754 f. Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë). [COBISS.AL-ID 2050012701]
518. XHUVANI, Aleksandër, DOMI, Mahir (redaktor), HAXHIHASANI, Qemal (redaktor). Fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1986, nr. 2, f. 147-155. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334540032]
519. BUDA, Aleks (kryeredaktor), DOMI, Mahir (redaktor përgjegjës). Fjalor Enciklopedik Shqiptar. Tiranë: Akademia e Shkencave e RPSSH, 1985. XV, 1247 f., me il. [COBISS.AL-ID 1557062368]
520. DODI, Anastas, GJINARI, Jorgji, DOMI, Mahir (kryeredaktor). Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe. Vëll. 1, Fonetika : maket. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1985. 195 f., me il. [COBISS.AL-ID 332940544]
521. XHUVANI, Aleksandër, DOMI, Mahir (redaktor), HAXHIHASANI, Qemal (redaktor). Fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1985, nr. 3, f.147-158. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334539776]
522. DHRIMO, Ali, DOMI, Mahir (kryeredaktor). Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe. Vëll.2. Pjesa 1, [morfologjia] : maket. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1984. 282 f. [COBISS.AL-ID 2048362031]
523. DHRIMO, Ali, DEMIRAJ, Shaban, DOMI, Mahir (kryeredaktor). Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe. Vëll. 2. Pjesa 2, [morfologjia] : [maket]. Tiranë: Akademia e Shkencave e RP të Shqipërisë, 1984. 220 f. [COBISS.AL-ID 2048369199]
524. XHUVANI, Aleksandër, DOMI, Mahir (redaktor), HAXHIHASANI, Qemal (redaktor). Fjalë e shprehje të shqipes. Studime filologjike. 1984, nr. 1, f.157-167. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334539520]
525. DODI, Anastas (autor, redaktor), GJINARI, Jorgji, DOMI, Mahir (kryeredaktor), DEMIRAJ, Shaban (redaktor). Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe, Fonetika. V. 1 : maket. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 1983. 214 f., ma il. [COBISS.AL-ID 332939776]
526. DOMI, Mahir (redaktor). Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe. Vëll. 3, sintaksa, sintaksa e periudhës. Pjesa .2, maket. Tiranë: Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, 1983. 158 f. [COBISS.AL-ID 334395136]
527. DOMI, Mahir (redaktor përgjegjës), GJINARI, Jorgji (redaktor), SHKURTAJ, Gjovalin (redaktor). Dialektologjia shqiptare. Nr. 4. Tiranë,: Akademia e Shkencave e RPS-së të Shqipërisë, 1982. 413 f. [COBISS.AL-ID 1557345504]
528. XHUVANI, Aleksandër, DOMI, Mahir (redaktor), ÇABEJ, Eqrem (redaktor). Vepra. 1 : trashëgimi kulturor i popullit shqiptar. Tiranë: Akademia e Shkencave e RPSSH, 1980. 592 f., shtojca. Vepra gjuhësore. [COBISS.AL-ID 5022223]
529. XHUVANI, Aleksandër, DOMI, Mahir (redaktor). Vepra. Vlol.1 : trashëgimi kulturor i popullit shqiptar. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1980. 592 f. Vepra gjuhësore. [COBISS.AL-ID 2048359473]
530. SOLANO, Francesco, DOMI, Mahir (redaktor), SHKURTAJ, Gjovalin (redaktor). Manuale di lingue albanese. Jehona. 1978, nr. 3, f. 405-413. ISSN 0448-9330. [COBISS.AL-ID 334564864]
531. SOLANO, Francesco, DOMI, Mahir (redaktor), SHKURTAJ, Gjovalin (redaktor). Manuale di lingue albanese. Studia albanica. 1978, nr. 2, f. 191–196. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 334564608]
532. KOKONA, Vedat. Fjalor frëngjisht-shqip : rreth 25000 fjalë = [Dictionnaire albanais-français] : environ 25 000 mots. Tirana: "8 Nëntori", 1977. 591 f. [COBISS.AL-ID 1560281824]
533. KOKONA, Vedat. Fjalor shqip-frëngjisht : rreth 25.000 fjalë = Dictionnaire albanais-français : environ 25.000 mots. Tiranë: 8 Nëntori, 1977. 591 f. [COBISS.AL-ID 54476044]
534. SOLANO, Francesco, DOMI, Mahir (redaktor), SHKURTAJ, Gjovalin (redaktor). Manuale di lingue albanese. Studime filologjike. 1977, nr. 4, f. 189-194. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334563072]
535. KOSTALLARI, Androkli (kryeredaktor dhe redaktor përgjegjës), DOMI, Mahir (redaktor), LAFE, Emil (redaktor). Fjalori drejtshkrimor i gjuhës shqipe : 32.000 fjalë. Tiranë: Akademia e shkencave e RPS te Shqipërisë, 1976. 761 f. [COBISS.AL-ID 80363530]
536. DHRIMO, Ali, DEMIRAJ, Shaban, DOMI, Mahir (kryeredaktor). Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe. Vëll. 2, [morfologjia] : maket. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 1976. 400 f. [COBISS.AL-ID 1557862112]
537. DHRIMO, Ali, DOMI, Mahir (kryeredaktor). Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe. 2 : morfologjia. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1976. 400 f. [COBISS.AL-ID 1557976288]
538. FLOQI, Spiro, DOMI, Mahir (redaktor). Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe. Vëll. 3, sintaksa, sintaksa e periudhës. Nr.1, maket. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1976. 246 f. [COBISS.AL-ID 2048370223]
539. FLOQI, Spiro, DOMI, Mahir (redaktor). Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe. Vëll.3, sintaksa, sintaksa e periudhës. Nr.2. Tiranë: Akademia e Shkencave e RP të Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Sektori i Gramatikës dhe i Dialektologjisë, 1976. 170 f. [COBISS.AL-ID 2048368433]
540. DAKA, Palok Lulash, DOMI, Mahir (redaktor), TOTONI, Menella (redaktor), LLOSHI, Xhevat (redaktor). Bibliografi e studimeve dhe e artikujve për gjuhën shqipe : 1945-1974. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1975. VIII, 361 f. [COBISS.AL-ID 1558020064]
541. DOMI, Mahir (redaktor përgjegjës), DEMIRAJ, Shaban (redaktor), HYSA, Enver (redaktor). Çështje të gramatikës së shqipes së sotme. Vëll. 2. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1975. 264 f. Akademia e Shkencave e RPSh. [COBISS.AL-ID 337401600]
542. DOMI, Mahir (redaktor përgjegjës), DEMIRAJ, Shaban (redaktor), HYSA, Enver (redaktor). Çështje të gramatikës së shqipes së sotme. Vëll. 2. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1975. 264 f. [COBISS.AL-ID 1558046688]
543. DOMI, Mahir (redaktor përgjegjës), SHKURTAJ, Gjovalin (redaktor), GJINARI, Jorgji (redaktor). Dialektologjia shqiptare. 3. Tiranë: Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Sektori i Gramatikës dhe i Dialektologjisë, 1975. 311 f. [COBISS.AL-ID 2048101194]
544. DOMI, Mahir (redaktor përgjegjës), GJINARI, Jorgji (redaktor), SHKURTAJ, Gjovalin (redaktor). Dialektologjia shqiptare. Nr. 3. Tiranë,: Akademia e Shkencave e RPS-së të Shqipërisë, 1975. 311 f. [COBISS.AL-ID 1558015200]
545. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. V.17, Fjalor i termave të gjuhësisë : (shqip-frëngjisht-rusisht-anglisht-gjermanisht-italisht). Tiranë: Akademia e shkencave e RPS të Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërisë, 1975. 586 f. Terminologjia tekniko-shkencore, 17. [COBISS.AL-ID 80288266]
546. SHUTERIQI, Dhimitër S., DOMI, Mahir (redaktor), BIHIKU, Koço (redaktor). Historia e letërsisë shqipe. Bot. 3. Prishtinë: Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore i Krahinës Autonome të Kosovës, 1975. 638 f., me il., portrete. [COBISS.AL-ID 1558008032]
547. KOSTALLARI, Androkli (redaktor përgjegjës), LUKA, Kolë (përkthyes, redaktor), LEKA, Ferdinand (përkthyes, redaktor), DOMI, Mahir (redaktor), ÇABEJ, Eqrem (redaktor). Le Congrés de l'Orthographe de la Langue Albanaise : Tiranë 20-25 novembre 1972. Tiranë: "8 Nëntori", 1974. 559 f., me il., portret. [COBISS.AL-ID 1560385504]
548. DOMI, Mahir (redaktor përgjegjës), GJINARI, Jorgji (redaktor), SHKURTAJ, Gjovalin (redaktor). Dialektologjia shqiptare. 2. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1974. 443 f. [COBISS.AL-ID 1558111968]
549. DOMI, Mahir (redaktor). Dialektologjia shqiptare. Nr. 2. Tiranë:: Akademia e Shkencave e RPS-së të Shqipërisë, 1974. 443 f., me il. [COBISS.AL-ID 1558085856]
550. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. terminologjia e minierave : (shqip - rusisht - frëngjisht). Prishtinë: Enti i Botimeve, 1973. 245 f. [COBISS.AL-ID 334458368]
551. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. V.13, Terminologjia e minierave : (shqip-serbokroatisht-rusisht-frëngjisht). Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 1973. 245 f. [COBISS.AL-ID 334526720]
552. KOSTALLARI, Androkli (redaktor përgjegjës), DOMI, Mahir (redaktor përgjegjës). Kongresi i drejtshkrimit të gjuhës shqipe : 20-25 nëntor 1972. 2. Tiranë: Akademia e Shkencave e RP të Shqipërisë, 1973. 655 f. [COBISS.AL-ID 1558150112]
553. KOSTALLARI, Androkli (redaktor përgjegjës), DOMI, Mahir (redaktor përgjegjës). Norma letrare kombëtare dhe kultura e gjuhës. Pjesa 1. Tiranë: Akademia e Shkencave e RP të Shqipërisë, Instituti i gjuhësisë dhe i letërsisë, Sektori i Kulturës së Gjuhës, 1973. 379 f. [COBISS.AL-ID 89225226]
554. DOMI, Mahir (redaktor përgjegjës), BUDA, Aleks (redaktor). Alfabeti i gjuhës shqipe dhe Kongresi i Manastirit : 14-22 nëndor 1908 : studime, materiale, dokumente. Tiranë: Universiteti i Tiranës, 1972. 447 f., me il. [COBISS.AL-ID 1558197984]
555. DOMI, Mahir (redaktor përgjegjës). Çështje të fonetikës dhe të gramatikës së shqipes së sotme. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës., 1972. 335 f. [COBISS.AL-ID 1558184416]
556. DOMI, Mahir (redaktor përgjegjës). Dialektologjia shqiptare. 1. Tiranë: Universiteti i Tiranës, 1971. 454 f., harta. [COBISS.AL-ID 83646218]
557. DOMI, Mahir (redaktor përgjegjës). Dialektologjia shqiptare. Vol. 1. Tiranë: Universiteti i Tiranës, 1971. 454 f. [COBISS.AL-ID 337287168]
558. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. V.16, Terminologjia e së drejtës ndërkombëtare : (shqip, rusisht, frengjisht, anglisht, italisht). Tirana: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1970. 282 f. [COBISS.AL-ID 1558392800]
559. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. V.8, Terminologjia e mekanikës : (shqip-serbokroatisht-rusisht-frëngjisht). Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 1970. 103 f. [COBISS.AL-ID 334521600]
560. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. V.9, Terminologjia e elektroteknikës : (shqip-serbokroatisht-rusisht-frëngjisht). Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 1970. 246 f. [COBISS.AL-ID 334522368]
561. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. V.10, Terminologjia e kimisë : (shqip-serbokroatisht-rusisht-frëngjisht). Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 1970. 385 f. [COBISS.AL-ID 334522880]
562. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. V.2, Terminologjia e matematikës dhe e mekanikës teorike : (shqip-serbokroatisht-rusisht-frëngjisht). Prishtinë: Enti i Botimeve Shkollore i Republikës Socialiste të Serbisë, 1969. 379 f. Fjalor i terminologjisë tehniko-shkencore, 2. [COBISS.AL-ID 79921418]
563. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. V.3, Terminologjia e energjisë atomike : (shqip-serbokroatisht-rusisht-frëngjisht). Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 1969. 47 f. [COBISS.AL-ID 334514944]
564. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. V.4, Terminologjia e termodinamikës : (shqip-serbokroatisht-rusisht-frëngjisht). Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 1969. 84 f. [COBISS.AL-ID 334515456]
565. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. V.5, Terminologjia e optikës : (shqip-serbokroatisht-rusisht-frëngjisht). Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 1969. 98 f. [COBISS.AL-ID 334516224]
566. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. V.6, Terminologjia e akustikës : (shqip-serbokroatisht-rusisht-frëngjisht). Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 1969. 56 f. [COBISS.AL-ID 334516992]
567. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. V.7, Terminologjia e elektromagnetizmit : (shqip-serbokroatisht-rusisht-frëngjisht). Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 1969. 136 f. [COBISS.AL-ID 334517248]
568. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. V.11, Terminologjia e gjeologjisë : (shqip-serbokroatisht-rusisht-frëngjisht). Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 1969. 155 f. [COBISS.AL-ID 334517760]
569. SHUTERIQI, Dhimitër S., DOMI, Mahir (redaktor), BIHIKU, Koço (redaktor). Historia e letërsisë shqipe 1 - 2. Prishtinë,: Enti i Botimeve Shkollore i Republikës Socialiste të Serbisë, 1968. 638 f., me il. [COBISS.AL-ID 1558557920]
570. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. Vol.14, terminologjia e hidraulikës : (shqip - rusisht - frëngjisht). Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1966. 99 f. [COBISS.AL-ID 334450432]
571. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. Vol.11, Terminologjia e gjeologjisë : (shqip - rusisht - frëngjisht). Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1964. 90 f. [COBISS.AL-ID 2050268701]
572. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. Vol.13, Terminologjia e minierave : (shqip - rusisht - frëngjisht). Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1964. 143 f. [COBISS.AL-ID 334457344]
573. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. Vol. 4, Terminologjia e termodinamikës : (shqip - rusisht - frëngjisht). Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1963. 35 f. [COBISS.AL-ID 334505472]
574. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. Vol.1, Terminologjia e botanikës : (shqip - rusisht - frëngjisht). Tiranë,: Instituti i Historisë, 1963. 90 f., me il. [COBISS.AL-ID 1558830048]
575. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. V.6, Terminologjia e akustikës : (shqip - rusisht - frëngjisht). Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1963. 37 f. [COBISS.AL-ID 334218496]
576. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore : (shqip-rusisht-frëngjisht) : 11 : Terminologjia e gjeologjisë. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1963. 94 f. [COBISS.AL-ID 2050280221]
577. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. V.2, Terminologjia e matematikës dhe e mekanikës teorike : (shqip-rusisht-frëngjisht). Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1963. 244 f. [COBISS.AL-ID 2050267933]
578. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. V.5, Terminologjia e optikës : (shqip-rusisht-frëngjisht). Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1963. 65 f. [COBISS.AL-ID 2050270749]
579. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. Vol.7, Terminologjia e elektromagnetizmit : (shqip-rusisht-frëngjisht). Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1963. 88 f. [COBISS.AL-ID 334506496]
580. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. Vol.7, Terminologjia e elektromagnetizmit : (shqip-rusisht-frëngjisht). Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1963. Vol. 7: f. 88. Universiteti Shtetëror i Tiranës. [COBISS.AL-ID 337194240]
581. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. Vol.10, Terminologjia e kimisë : (shqip-rusisht-frëngjisht). Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1963. 230 f. [COBISS.AL-ID 2050268957]
582. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. Vol.3, Terminologjia e energjisë atomike. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1963. 35 f. [COBISS.AL-ID 334504448]
583. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. Vol.3, Terminologjia e energjisë atomike. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1963. 35 f. [COBISS.AL-ID 337134336]
584. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. Vol.8, Terminologjia e mekanikës. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1963. 65 f. [COBISS.AL-ID 334506752]
585. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. Vol.8, Terminologjia e mekanikës. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1963. 65 f. Universiteti Shtetëror i Tiranës. [COBISS.AL-ID 337194752]
586. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. Vol.9, Terminologjia e elektroteknikës. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1963. 230 f. [COBISS.AL-ID 334507264]
587. SHUTERIQI, Dhimitër S., DOMI, Mahir (redaktor), ÇABEJ, Eqrem (redaktor). Historia e letërsisë shqipe. Vëllimi 1 : folklori shqiptar : letërsia e vjetër shqipe. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës. Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1959. 776 f. [COBISS.AL-ID 48094218]
588. LUARASI, Petro S. Jeta dhe vepra : Mbledhur e redaktuar nga Skënder Luarasi. Tiranë: Naim Frashëri, 1958. 280 f., me il. [COBISS.AL-ID 1559095520]
589. DOMI, Mahir (redaktor), SPASE, Sterjo (redaktor). Letërsia e huaj : letërsia e epokës së Rilindjes, Klasicizmit : për klasën e 2-të të shkollës së mesme. Bot. 3. Tiranë: Ministria e Arsimit, 1956. 418 f., me port. [COBISS.AL-ID 2048127281]
590. DOMI, Mahir (redaktor), KOSTALLARI, Androkli (redaktor), ÇABEJ, Eqrem (redaktor), XHUVANI, Aleksandër (redaktor). Ortografia e gjuhës shqipe : punuar dhe redaktuar nga komisioni i përbërë prej Aleksandër Xhuvanit, Eqrem Çabejt, Androkli Kostallarit dhe Mahir Domit. Buletin për shkencat shoqërore. 1956, nr. 4, f. 38-65. [COBISS.AL-ID 334494208]
591. SPASSE, Sterjo (redaktor), DOMI, Mahir (redaktor). Letërsija e huaj : e shekullit të XIX-të : për klasën e tretë të shkollave të mesme. Bot. 3. Tiranë: Ministria e Arsimit dhe Kulturës, 1955. 522 f., me il. [COBISS.AL-ID 2048177457]
592. Fjalor i Gjuhës Shqipe. Tiranë: Instituti i Shkencave., 1954. VII, 648 f. [COBISS.AL-ID 19544591]
593. DOMI, Mahir (redaktor), SPASSE, Sterjo (redaktor). Letërsia e huaj. Letërsia e epokës së Rilindjes : Klasicizmi- Iluminizmi-Romantizmi : për klasën e 2-të të shkollës së mesme. Bot. 2. Tiranë: Ministria e Arsimit, 1953. 420 f. [COBISS.AL-ID 2048295215]
594. SPASSE, Sterjo (redaktor), DOMI, Mahir (redaktor). Letërsia e huaj : realizmi : për klasën e tretë të shkollave të mesme. Bot. 2. Tiranë: Ministria e Arsimit, 1953. 564 f., me il. [COBISS.AL-ID 2048177969]
595. SAKO, Zihni (redaktor), DOMI, Mahir (redaktor). Letërsia sovjetike : tekst për klasën e katërt të shkollave të mesme. Tiranë: Ministria e Arsimit dhe Kulturës, 1952. 307 f. [COBISS.AL-ID 334547968]
596. DOMI, Mahir (redaktor), SPASSE, Sterjo (redaktor). Letërsia e huaj (Letërsia e epokës së Rilindjes) : klasicizmi-iluminismi-romantizmi : për klasën e dytë të shkollave të mesme. Tiranë: Ministria e Arsimit, 1951. 435 f. [COBISS.AL-ID 334547712]
597. DOMI, Mahir (redaktor). Letërsia klasike (greke e latine) : për klasën e parë të shkollave të mesme. Tiranë: Ministria e Arsimit, 1951. 224 f., me il. [COBISS.AL-ID 334547456]
598. HASLUK, Margaret, DOMI, Mahir (redaktor). . Kolt e egër. Këndime englisht e shqip. 1932, f. 62-70. [COBISS.AL-ID 334672128]

Përshtatës

599. ÇABEJ, Eqrem, MANSAKU, Seit (redaktor përgjegjës). Studime për fonetikën historike të gjuhës shqipe. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 1988. 461 f. [COBISS.AL-ID 1556803040]
600. XHUVANI, Aleksandër. Studime gjuhësore : Botim i gatitur me rastin e shtatëdhjetëpesëvjetorit të lindjes së autorit, 14 Mars 1955. Tiranë: Instituti i Shkencavet, 1956. 227 f. [COBISS.AL-ID 1559205088]

Autor i tekstit shtesë

601. ÇABEJ, Eqrem. Në botën e arbëreshëve të Italisë : botimi i tretë i plotësuar nën kujdesin e Matteo Mandalá-së. Bot. 3. Tiranë: Çabej, 2017. 224 f. excipere, 30. [COBISS.AL-ID 1538570480]
602. ÇABEJ, Eqrem. Në botën e arbëreshëve të Italisë : Parath. nga Mahir Domi. Bot. 2 i plotësuar. Tiranë: Çabej, 2014. 216 f. ISBN 978-9995-635-23-7. [COBISS.AL-ID 334493184]
603. ÇABEJ, Eqrem, ÇABEJ, Nelson (redaktor). Në botën e arbëreshëve të Italisë : përmbledhje studimesh. Tiranë: "8 Nëntori", 1987. 119 f. [COBISS.AL-ID 1537823728]

Mbledhës

604. Rregullat e drejtshkrimit të shqipes : projekt. Prishtinë: Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore i krahinës socialiste autonome të Kosovës, 1967. 214 f. [COBISS.AL-ID 1558593248]
605. Letërsi e huaj. 3 : (realizmi socialist). Bot. 6. Tiranë: Instituti i Studimeve dhe Botimeve Shkollore, 1965. 240 f. [COBISS.AL-ID 2048177713]
606. XHUVANI, Aleksandër. Studime gjuhësore : Botim i gatitur me rastin e shtatëdhjetëpesëvjetorit të lindjes së autorit, 14 Mars 1955. Tiranë: Instituti i Shkencavet, 1956. 227 f. [COBISS.AL-ID 1559205088]

I intervistuar

607. Viti i kurorëzimit me rezultate konkrete : bisedë me prof. Mahir Domin, anëtar i Akademisë së Shkencave. Radio-Televizioni. 1974, nr. 2, f. 5. [COBISS.AL-ID 334675968]

Recensues

608. KASTRATI, Jup, KASTRATI, Diana (redaktor). Historia e Albanologjisë. Pj. 1 : 1497-1997 : në tre vëllime. Tiranë: Argeta LMG, 2000. 805 f., me il. Biblioteka "Albanologjia". ISBN 99927-43-12-3. [COBISS.AL-ID 1536308208]
609. KASTRATI, Jup, KASTRATI, Diana (redaktor). Historia e albanologjisë : 1497-1997 : në tre vëllime. Pj. 1, 1497-1853. Tiranë: Argeta-LMG, 2000. [806 f.], me il. Biblioteka "Albanologjia". ISBN 99927-43-12-3. [COBISS.AL-ID 333355264]
610. GOSTURANI, Xheladin. Historia e Albanologjisë. Tiranë: Albin, 1999. 306 f. ISBN 99927-32-19-9. [COBISS.AL-ID 1555152352]
611. Recherches albanologiques. Studime filologjike. 1992, nr. 1-4. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334633472]
612. KONDO, A., TOÇKA, Jani (redaktor). Aspekte të lëvizjes kombëtare : (në letërkëmbimin e Rilindjes). [Tiranë]: 8 Nëntori, [1988]. 188 f., [2] fl. me il. [COBISS.AL-ID 1537867248]
613. SHUTERIQI, Dhimitër S., THOMA, Iskra (redaktor). Marin Beçikemi dhe shkrime të tjera. Tiranë: Naim Frashëri, [1987]. 344 f. [COBISS.AL-ID 1556933344]
614. SHUTERIQI, Dhimitër S., THOMA, Iskra (redaktor). Marin Beçikemi dhe shkrime të tjera. Tiranë: Naim Frashëri, 1987. 344 f. [COBISS.AL-ID 1559837408]
615. ÇABEJ, Eqrem. Studime etimologjike në fushë të shqipes. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 14 qershor 1983. [COBISS.AL-ID 334605824]
616. Vepër madhore e studimit historik të gjuhës sonë : studime etimologjike në fushë të shqipes prej prof. Eqrem Çabejt : recension. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 14 qershor 1982. [COBISS.AL-ID 334595072]
617. Ngjarje e shënuar në jetën kulturore dhe shkencore : Fjalor i gjuhës së sotme shqipe. Drita. 15 mars 1981. [COBISS.AL-ID 334584576]
618. FERRARI, Giusepe. Grammatica albanese. Studime filologjike. 1973, nr. 2, f. 239-243. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334523136]
619. WIESNER, C. J. Die Thraken. Studien zu einem versunkenen Volk des Balkanraumes. Studime filologjike. 1967, nr. 2, f. 220, me il. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334510336]
620. KRAHE, Hans. Die Sprache der Illyrier. Studime filologjike. 1967, nr. 2, recensues mahir domi. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334510080]

Diskutues

621. KALESHI, Hasan. Discussion : mbi S. Frashërin dhe kumtesën e mbajtur për të prej H. Kaleshit. Në: JOCHALAS, Titos (re.). Actes du IIe Congrès International des études du sud-est européen : (Athènes, 7-13 mai 1970). T. 4, Linguistique et littérature. Athènes: [s. n.], 1978. F .198-200. [COBISS.AL-ID 334680576]
622. HAMP, Eric P. La langue albanaise et ses voisins : diskutues Mahir Domi. Në: Actes du Premier congrès international des études balkaniques et Sud-Est Européennes : 26 août-1 septembre 1966. Sofia: Académie bulgare des Sciences. 1968, f. 670-673. Association international des études balkaniques et Sud-Est Européennes. [COBISS.AL-ID 334512128]
623. GEORGIEV, Vladimir Ivanov. Le probléme de l'union linguistique balkanique. Në: Actes du Premier congrès international des études balkaniques et Sud-Est Européennes : 26 août-1 septembre 1966. Sofia: Académie bulgare des Sciences. 1968, f. 89-91. Association international des études balkaniques et Sud-Est Européennes. [COBISS.AL-ID 334511616]
624. HAMP, Eric P. La langue albanaise et ses voisins. Në: GEORGIEV, Vladimir Ivanov (re.), TODOROV, Nikolaĭ (re.), TŬPKOVA, Vasilka (re.). Actes du Premier Congrès international des études balkaniques et Sud-Est européennes : Sofia, 26 août-1 septembre 1966. Sofia: Académie bulgare des sciences. 1968, nr. 4, f. 670-673. [COBISS.AL-ID 334678784]
625. GEORGIEV, Vladimir Ivanov. Le probléme de l’union linguistique balkanique. Në: GEORGIEV, Vladimir Ivanov (re.), TODOROV, Nikolaĭ (re.), TŬPKOVA, Vasilka (re.). Actes du Premier Congrès international des études balkaniques et Sud-Est européennes : Sofia, 26 août-1 septembre 1966. Sofia: Académie bulgare des sciences. 1968, nr. 4, f. 89-91. [COBISS.AL-ID 334678528]

Tjetër

626. GJIKA, Thanas L. (redaktor). Petro Nini Luarasi : artikuj, studime, kujtime. Tiranë: Instituti i Studimeve Pedagogjike, 1974. [COBISS.AL-ID 334679296]
627. Parashtresë e Komisionit të Seksionit B rreth punimeve të këtij seksioni, mbajtur nga prof. Mahir Domi. Në: KOSTALLARI, Androkli (re.), DOMI, Mahir (re.). Kongresi i drejtshkrimit të gjuhës shqipe : 20-25 nëntor 1972. 2. Tiranë: Akademia e Shkencave e RP të Shqipërisë, 1973. Vëll. 1, f. 145-149. [COBISS.AL-ID 334521088]


TË PAKLASIFIKUARA

628. DOMI, Mahir, HYSA, Enver (përshtatës, redaktor), MANSAKU, Seit (redaktor, recensues), PËRNASKA, Remzi (redaktor). Vepra 3, Gramatika e gjuhës shqipe. Pjesa 2, Sintaksa : tekst për shkollat shtatëvjeçare dhe të mesme : (Tiranë, 1957). Bot. 3. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, cop. 2018. Vol. 3: f. 412, me il. ISBN 978-99956-10-56-2, ISBN 978-9928-237-65-1. [COBISS.AL-ID 337154048]
629. DOMI, Mahir, HYSA, Enver (përshtatës, redaktor), MANSAKU, Seit (redaktor), PËRNASKA, Remzi (redaktor). Vepra. 1, Studime sintaksore. 2013: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2013. Vol. 1: f. 468, me il. ISBN 978-99956-10-56-2. [COBISS.AL-ID 337152512]
630. DOMI, Mahir (autor, redaktor). Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe. Vëll. 3 : sintaksa : sintaksa e fjalisë. Pjesa e 1. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1989. 235 f. [COBISS.AL-ID 334429696]
631. DOMI, Mahir (autor, redaktor). Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe. Vëll. 3, sintaksa, I. sintaksa e fjalisë, maket. Pjesa 2. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1989. 238 f. [COBISS.AL-ID 2048369967]
632. DOMI, Mahir (autor, redaktor). Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe. Vëll.3, sintaksa. Pjesa 1, sintaksa e fjalisë : maket. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1983. 242 f. [COBISS.AL-ID 1557262816]
633. DOMI, Mahir (autor, redaktor). Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe. Vëll. 3, sintaksa, I. sintaksa e fjalisë, maket. Pjesa 2. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1983. 238 f. [COBISS.AL-ID 2048369455]
634. DOMI, Mahir. Rregullat e pikësimit në gjuhën letrare shqipe : projekt. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1981. 76 f. [COBISS.AL-ID 1560079072]
635. DOMI, Mahir. Sintaksa e gjuhës shqipe. Pjesa 1 : konspekt leksionesh. Tiranë: Universiteti i Tiranës, 1975. 85 f. [COBISS.AL-ID 1557989344]
636. DOMI, Mahir. Sintaksa e gjuhës shqipe. Pjesa 2. Tiranë: Universiteti i Tiranës, 1975. 198 f. [COBISS.AL-ID 335997696]
637. DOMI, Mahir. Sintaksa e gjuhës shqipe. Ribot. Prishtinë: Rilindja, 1971. 147 f. [COBISS.AL-ID 1558255584]
638. DOMI, Mahir. Gramatika e gjuhës shqipe. Pjesa 2, sintaksa, për shkollat e mesme pedagogjike. Bot. 2. Tiranë: Ministria e Arësimit dhe Kulturës, 1966. 200 f. [COBISS.AL-ID 2048361007]
639. DOMI, Mahir. Gramatika e gjuhës shqipe. Pjesa 2 : sintaksa : tekst për shkollat shtatëvjeçare dhe të mesme. Bot. 2-të. Tiranë: Botim i Ministrisë s'Arësimit dhe Kulturës, 1956. 299 f. [COBISS.AL-ID 1559204832]
640. DOMI, Mahir. Gramatika e gjuhës shqipe. Pjesa. 2, sintaksa, tekst për shkollat shtatëvjeçare e shkollat e mesme. Tiranë: Botim i Ministrisë s'Arësimit dhe Kulturës, 1954. 288 f. [COBISS.AL-ID 1559251680]Formati i përzgjedhur i njësisë bibliografike: ISO 690
Klasifikimi i njësive bibliografike: tipologjia, viti – zbritës, titulli

Burimi i të dhënave bibliografike: baza e përbashkët e të dhënave COBISS.AL/COBIB.AL, 29. 2. 2024