COBISS Sistemi dhe shërbimet e përbashkëta bibliografike online COBISSAleks Buda [00756]Bibliografia personale për periudhën 1945-2018

ARTIKUJ DHE PJESË TË TJERA PËRBËRËSE


1.01 Artikull shkencor origjinal

1. BUDA, Aleks. Problemi i shteteve mesjetare në Shqipëri. Studime historike. 1990, nr. 10, f. 6. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 336624128]
2. BUDA, Aleks. Mitteilalterlichen staanbildungen in Albanien. Studia albanica. 1986, nr. 2, f. 3-14. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 336620032]
3. BUDA, Aleks. Problemi i shteteve mesjetare në Shqipëri. Studia albanica. 1986, nr. 2. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 336620288]
4. BUDA, Aleks. Për gjuhën letrare kombëtare dhe epokën tonë. Gjuha Jonë. 1985, nr. 1, f. 5-9. [COBISS.AL-ID 336384512]
5. BUDA, Aleks. Nga fjala e shokut Aleks Buda : mbajtur në Kuvendin e dytë të studimeve ilire. Iliria : revistë arkeologjike. 1985, nr. 4, f. 7-17. [COBISS.AL-ID 336383232]
6. BUDA, Aleks. Eposi dhe historia jonë. Kultura popullore. 1984, nr. 1, f. 3-10. ISSN 0257-6082. [COBISS.AL-ID 336379392]
7. BUDA, Aleks. Eposi dhe kultura shqiptare. Kultura popullore. 1984, nr. 1, f. 101-107. ISSN 0257-6082. [COBISS.AL-ID 336603392]
8. BUDA, Aleks. Shkrimtarë, artistë e lexues përshëndesin revistën "Nëntori" në 30 vjetorin e saj. Nëntori : revistë e përmuajshme letrare artistike shoqërore politike. 1984, nr. 1, f. 17-27. ISSN 0548-1600. [COBISS.AL-ID 336604672]
9. BUDA, Aleks. Nëntorit tonë : mirënjohje dhe urimet më të përzemërta. Nëntori : revistë e përmuajshme letrare artistike shoqërore politike. 1984, nr. 1, f. 18-19. ISSN 0548-1600. [COBISS.AL-ID 336603648]
10. BUDA, Aleks. The ethnogenesis of the albanian people in the light of history. Albania today : political informative review. 1982, nr. 5, f. 46-53. [COBISS.AL-ID 336601344]
11. BUDA, Aleks. Etnogjeneza e popullit shqiptar në dritën e historisë. Iliria : revistë arkeologjike. 1982, nr. 2, f. 5-34. [COBISS.AL-ID 336376064]
12. BUDA, Aleks. L'Ethnogenèse du peuple Albanais a la lumiere de l'histoire. Studia albanica. 1982, nr. 2, f. 13-30. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 336703232]
13. BUDA, Aleks. Etnogjeneza e popullit shqiptar në dritën e historisë. Studime historike. 1982, nr. 3, f. 169-184. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 336375552]
14. BUDA, Aleks. Rreth disa çështjeve të historisë së formimit të popullit shqiptar. Shkenca dhe jeta : revistë tekniko-shkencore. 1982, nr. 5, f. 15-43. [COBISS.AL-ID 336587520]
15. BUDA, Aleks. Du mithe serbe au nationalisme albanais. #Le #Monde. 5 avril 1981. ISSN 0395-2037. [COBISS.AL-ID 336582144]
16. BUDA, Aleks. Eqrem Çabej : figurë e shquar e gjuhës dhe e kulturës sonë kombëtare. Gjuha Jonë. 1981, nr. 1, f. 119-122. [COBISS.AL-ID 336374016]
17. BUDA, Aleks. Les albanais dans la crise d'orient. Revue d'histoire moderne et contemporaine. 1980, nr. 1, f. 68-79. ISSN 0048-8003. [COBISS.AL-ID 336565248]
18. BUDA, Aleks. L'histoire de la formation du peuple albanais, de sa langue et sa culture. Studia albanica. 1980, nr. 1, f. 41-61. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 336572416]
19. BUDA, Aleks. Quelques questions de l'histoire de la formation du peuple albanais, de sa langue et de sa culture. Studia albanica. 1980, nr. 1, f. 41-61. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 336701952]
20. BUDA, Aleks. Rreth disa çështjeve të historisë së formimit të popullit shqiptar, të gjuhës e të kulturës së tij. Studia albanica. 1980, nr. 1, f. 41-61. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 336349696]
21. BUDA, Aleks. Rreth disa çështjeve të historisë së formimit të popullit shqiptar, të gjuhës e të kulturës së tij. Studime historike. 1980, nr. 1, f. 165-180. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 336349440]
22. BUDA, Aleks. Fjala e hapjes e kryetarit të Akademisë së shkencave të RPS të Shqipërisë prof. Aleks Buda. Probleme ekonomike. 1979, nr. 4, f. 40-43. [COBISS.AL-ID 336344320]
23. BUDA, Aleks. Shtjefën Kostandin Gjeçovi (1874-1929) : nga jeta dhe veprimtaria. Studime historike. 1979, nr. 4, f. 105-117. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 336345600]
24. BUDA, Aleks. The albanian confronted with the eastern crissis 1878-1881. Albania today : political informative review. 1978, nr. 3, f. 22-27. [COBISS.AL-ID 336563968]
25. BUDA, Aleks. La ligue albanaise de Prizren et ses racines historiques. Rruga e Partisë : organ teorik dhe politik i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 1978, nr. 5, f. 5-17. [COBISS.AL-ID 336560896]
26. BUDA, Aleks. Lidhja shqiptare e prizrenit dhe rrënjët e saj historike. Studia albanica. 1978, nr. 1, f. 47-71. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 336340224]
27. BUDA, Aleks. La ligue albanaise de Prizren et ses racines historiques. Studia albanica. 1978, nr. 1, f. 47-71. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 336560640]
28. BUDA, Aleks. Shqiptarët përballë krizës lindore të viteve 1878-1881. Studime historike. 1978, nr. 1, f. 3-18. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 336341760]
29. BUDA, Aleks. Lidhja shqiptare e prizrenit dhe rrënjët e saj historike. Studime historike. 1978, nr. 3, f. 43-62. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 336339712]
30. BUDA, Aleks. Fjala e mbylljes në Konferencën Kombëtare të studimeve për Lidhjen Shqiptare të Prizrenit, mbajtur nga kryetari i Akademisë së shkencave prof. Aleks Buda. Studime historike. 1978, nr. 3, f. 115-121. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 336331264]
31. BUDA, Aleks. Zhvillimi i vrullshëm i shkencës shqiptare. Shqipëria e re : revistë politike-shoqërore, e ilustruar. 1977, nr. 1, f. 1, 6-7. [COBISS.AL-ID 336559616]
32. BUDA, Aleks. Fjala e kryetarit të Akademisë së shkencave të RPSH prof Aleks Buda në mbledhjen e organizuar me rastin e krijimit të Qendrës së kërkimeve arkeologjike. Iliria : revistë arkeologjike. 1976, nr. 6, f. 9-10. [COBISS.AL-ID 336327424]
33. BUDA, Aleks. Etnografia shqiptare dhe disa probleme të saj : referat mbajtur në Konferencën kombëtare të studimeve etnografike, Tiranë, më 28-30 qershor 1976. Studime historike. 1976, nr. 3, f. 9-35. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 336326400]
34. BUDA, Aleks. Konferenca kombëtare e studimeve etnografike një aksion i madh shkencor e politik. Shqipëria e re : revistë politike-shoqërore, e ilustruar. 1976, nr. 4, f. 25-26. [COBISS.AL-ID 336547584]
35. BUDA, Aleks. Albanien ethnography and some of its problems. Albania today : political informative review. 1975, nr. 5, f. 18-23. [COBISS.AL-ID 336545536]
36. BUDA, Aleks. Fjala e kryetarit të Akademisë prof. Aleks Budës. Nëntori : revistë e përmuajshme letrare artistike shoqërore politike. 1975, nr. 3, f. 17-32. ISSN 0548-1600. [COBISS.AL-ID 336311296]
37. BUDA, Aleks. L'ethnographie albanise et quelques-uns des problemes. Studia albanica. 1975, nr. 2, f. 11-36. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 336546304]
38. BUDA, Aleks. Ilirët e jugut si problem i historiografisë. Gjurmime albanologjike : seria e shkencave historike. 1974, nr. 11, f. 7-28. ISSN 0350-6258. [COBISS.AL-ID 336542720]
39. BUDA, Aleks. Fjala e mbylljes së kryetarit të Akademisë së shkencave, prof. Aleks Budës në konferencë kombëtare të studimeve për Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare të popullit shqiptar. Studime historike. 1974, nr. 4, f. 141-143. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 336306432]
40. BUDA, Aleks. Fjala e mbajtur në mbledhjen e parë të Asamblesë së Akademisë së Shkencave të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Nëntori : revistë e përmuajshme letrare artistike shoqërore politike. 1973, nr. 3, f. 17-32. ISSN 0548-1600. [COBISS.AL-ID 336278016]
41. BUDA, Aleks. Allocution a la premiere Assamblée de l'Academie des sciences de la RPA. Studia albanica. 1973, nr. 1, f. 19-31. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 336541696]
42. BUDA, Aleks. Fjala e mbajtur në mbledhjen e parë të Asamblesë së Akademisë së Shkencave të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Studime historike. 1973, nr. 1, f. 11-22. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 336277760]
43. BUDA, Aleks. Për zhvillimin dhe masivizimin e punës shkencore. Ylli : revistë politike, shoqërore, letrare dhe artistike. 1973, nr. 3-4, f. 3. [COBISS.AL-ID 336541952]
44. BUDA, Aleks. Treasures of ancient culture. Albania today : political informative review. 1972, nr. 2, f. 36-40. [COBISS.AL-ID 336540928]
45. BUDA, Aleks. Kujtimi i ndritur i Fan S. Nolit. Shqipëria e re : revistë politike-shoqërore, e ilustruar. 1972, nr. 1, f. 26-27. [COBISS.AL-ID 336540160]
46. BUDA, Aleks. Gjergj Kastrioti Skënderbeu si burrë shteti dhe udhëheqës ushtarak. Drejtësia popullore. 1968, nr. 1, f. 37-45. ISSN 0304-2731. [COBISS.AL-ID 336537344]
47. BUDA, Aleks. Intervention sur la comunication de F. Thiriet Quelques reflexions sur la politique venetienne a l'egard de Georges Scanderbeg. Studia albanica. nr. 1, f. 87-93. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 336236800]
48. BUDA, Aleks. Georges Kastriotes Skanderbeg et son epoque. Studia albanica. 1967, nr. 2, f. 3-29. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 336702464]
49. BUDA, Aleks. Gjergj Kastrioti Skënderbeu dhe epoka e tij. Studia albanica. 1967, nr. 2, f. 3-29. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 336517888]
50. BUDA, Aleks, BIÇOKU, Kasem, BOZHORI, Koço, PULAHA, Selami. Dokumente rreth kryengritjeve shqiptare kundër pushtuesit osman në vitet '30 të shek. XV. Studime historike. 1967, nr. 3, f. 47-163. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 336517376]
51. BUDA, Aleks, BIÇOKU, Kasem. Disa dokumente rreth marrëdhënieve të Skënderbeut me Venedikun në viett 1447-1449. Studime historike. 1967, nr. 3, f. 201-216. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 336516864]
52. BUDA, Aleks. Rreth disa problemve të historisë së epokës së Skënderbeut. Studime historike. 1967, nr. 4, f. 3-22. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 336518144]
53. BUDA, Aleks. Mbledhja e Byrosë së Shoqatës ndërkombëtare të studimeve të Evropës Juglindore në Selanik. Studime filologjike. 1966, nr. 2, f. 220-221. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 336516096]
54. BUDA, Aleks. Mbledhja e Byrosë së Shoqatës ndërkombëtare të studimeve të Evropës Juglindore në Selanik. Studime historike. 1966, nr. 2, f. 203-204. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 336515840]
55. BUDA, Aleks. Fan S. Noli : 1882-1965. Studia albanica. 1965, nr. 1, f. 2-8. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 336508928]
56. BUDA, Aleks. Mbledhja e Komitetit të Shoqatës Ndërkombëtare të Studimeve për Europën Juglindore në Sofje. Studime filologjike. 1965, nr. 3, f. 213-215. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 336510976]
57. BUDA, Aleks. Nekrologji : Fan Noli 1882-1965. Studime historike. 1965, nr. 2, f. 3-7. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 336511232]
58. BUDA, Aleks. Të dhëna mbi lëvizjen kombëtare shqiptare në vitet 1859-1861. Studime historike. 1965, nr. 2, f. 55-68. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 336507904]
59. BUDA, Aleks. Themelimi i shoqatës ndërkombëtare të Studimeve të Europës Juglindore. Studia albanica. 1964, nr. 1, f. 269-270. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 336507136]
60. BUDA, Aleks. La reunion du bureau de l'Association intrenationale du sud-est Européean á Athènes. Studia albanica. 1964, nr. 1, f. 271. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 336506112]
61. BUDA, Aleks. La fondacion de l'Association Internationale d'etudes du sud-est europeenne. Studia albanica. 1964, nr. 2, f. 3-13. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 336495360]
62. BUDA, Aleks. Kolokium ndërkombëtar mbi qytetërimet ballkanike. Studime filologjike. 1964, nr. 1, f. 204-205. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 336504576]
63. BUDA, Aleks. Themelimi i shoqatës ndërkombëtare të Studimeve të Europës Juglindore. Studime filologjike. 1964, nr. 1, f. 206-207. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 336506880]
64. BUDA, Aleks. Mbledhja e Byrosë së Shoqatës Ndërkombëtare të Studimeve të Europës Juglindore në Athinë. Studime filologjike. 1964, nr. 3, f. 203-204. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 336505088]
65. BUDA, Aleks. Mbledhja e Byrosë së Shoqatës Ndërkombëtare të Studimeve të Europës Juglindore në Athinë. Studime historike. 1964, nr. 1, f. 218-319. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 336504832]
66. BUDA, Aleks. Mbi disa aspekte të njësisë dhe të ndryshueshmërisë në historinë e popullit shqiptar dhe të popujve të tjerë ballkanikë. Studime historike. 1964, nr. 2, f. 3-13. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 336220160]
67. BUDA, Aleks. Mbledhjae komitetit të shoqatës ndërkombëtare të studimeve për Europën Juglindore në Sofje. Studime historike. 1964, nr. 3, f. 189-190. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 336505344]
68. BUDA, Aleks. Çështja shqiptare dhe marrëdhëniet ndërkombëtare në vitet 1878-1881. Rassegna di studi albanesi. 1963, nr. 1, f. 79-91. ISSN 0483-9749. [COBISS.AL-ID 336478208]
69. BUDA, Aleks. La questione albanese e le relazioni diplomatiche negli anni 1878-1881. Rassegna di studi albanesi. 1963, nr. 1, f. 79-91. ISSN 0483-9749. [COBISS.AL-ID 336494848]
70. BUDA, Aleks. Çështja shqiptare dhe marrëdhëniet ndërkombëtare në vitet 1878-1881. Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës : seria shkencat shoqërore. 1962, nr. 4, f. 186-204. [COBISS.AL-ID 336477952]
71. BUDA, Aleks. Nga kumtesa e prof. Aleks Buda mbi çështjen shqiptare dhe marrëdhëniet ndërkombëtare në vitet 1878-1881. Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës : seria shkencat shoqërore. 191962, nr. 4, f. 187-204. [COBISS.AL-ID 336479488]
72. BUDA, Aleks. Historiografia shqiptare gjatë pushtetit popullor : 1944-1959. Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës : seria shkencat shoqërore. 1959, nr. 4, f. 95-108. [COBISS.AL-ID 336477184]
73. BUDA, Aleks. Patriotizmi i grave. Shqiptarja e re : organ i Bashkimit të Grave të Shqipërisë. 1957, nr. 11, f. 2-3. [COBISS.AL-ID 336474624]
74. BUDA, Aleks. Traditat e miqësisë midis popullit shqiptar dhe popullit të madh rus. Arsimi dhe kultura popullore. 1956, nr. 1, f. 5-8. [COBISS.AL-ID 336474112]
75. BUDA, Aleks, FRASHERI, Kristo, POLLO, Stefanaq. Projekt i historisë së Shqipërisë. Buletin për shkencat shoqërore. 1956, nr. 4, f. 133-227. [COBISS.AL-ID 336473856]
76. BUDA, Aleks, FRASHËRI, Kristo, POLLO, Stefanaq. Prospekti i historisë së Shqipërisë gjatë shek. V-XX. Buletin për shkencat shoqërore. 1956, nr. 4, f. 133-227. [COBISS.AL-ID 1538053872]
77. BUDA, Aleks. Marksi mbi luftën e popullit shqiptar kundër pushtimit turk dhe mbi Skënderbeun. Buletin për shkencat shoqërore. 1954, nr. 3, f. 98-102. [COBISS.AL-ID 336471808]
78. BUDA, Aleks. Mbi disa probleme të historiografisë sonë. Buletin për shkencat shoqërore. 1952, nr. 2, f. 21-29. [COBISS.AL-ID 336447232]
79. BUDA, Aleks. Mbi disa parime të historiografisë sonë. Buletin për shkencat shoqërore. 1952, nr. 2, f. 21-30. [COBISS.AL-ID 336444672]
80. BUDA, Aleks. Avicena (Ibn Sina) : ligjëratë e mbajtur në mbledhjen akademike kushtuar 1000-vjetorit të vdekjes së shkencëtarit filozof dhe poetit Avicena. Letërsia jonë : e përmuajshme letrare-kritike ; Organ i Lidhjes së Shkrimtarëve të Shqipërisë. 1952, nr. 9, f. 47-56. [COBISS.AL-ID 336216576]
81. BUDA, Aleks. Fytyra e Skënderbeut në dritën e studimeve të reja. Buletin i Institutit të Shkencave. 1951, nr. 3-4, f. 139-164. [COBISS.AL-ID 336440576]
82. BUDA, Aleks. Skënderbeu udhëheqës popullor. 10 Korriku : organ politik, ushtarak, letrar i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore. 1950, nr. 1, f. 20-21. [COBISS.AL-ID 336440064]
83. BUDA, Aleks. Martin Andersen Nexe. Letërsia jonë : e përmuajshme letrare-kritike ; Organ i Lidhjes së Shkrimtarëve të Shqipërisë. 1950, nr. 3, f. 35-39. [COBISS.AL-ID 336439296]
84. BUDA, Aleks. Dokumenta për t'i shërbyer historisë së marrëdhënieve të popullit shqiptar me popujt fqinjë të Jugosllavisë. Buletin i Institutit të Shkencave. 1948, nr. 2, f. 11-38. [COBISS.AL-ID 336408320]
85. BUDA, Aleks. Dokumenta mbi lidhjen e Prizrenit. Buletin i Institutit të Shkencave. 1948, nr. 2, f. 33-66. [COBISS.AL-ID 336407808]

1.03 Artikuj të tjerë shkencorë

86. BUDA, Aleks. Apologjia e Jani Vretos : dokument i mendimit politik dhe shkencor shqiptar në prag të LIdhjes së Prizrenit. Studime historike. 2002, vëll. 3, f. 301-317. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 336279808]
87. BUDA, Aleks. Rreth projektrezolutës së Kongresit të drejtshkrimit të gjuhës shqipe. Në: KOSTALLARI, Androkli (re.). Kongresi i drejtshkrimit të gjuhës shqipe 20-25 nëntor 1972. Vëll. 1. Tiranë: Akademia e Shkencave e RP të Shqipërisë, 1973. Vëll. 4, f. 395-397. [COBISS.AL-ID 336279040]
88. BUDA, Aleks. Fjala e kryetarit të Akademisë prof. Aleks Budës. Probleme ekonomike. 1973, nr. 1, f. 18-29. [COBISS.AL-ID 336278272]
89. BUDA, Aleks. Beteja e Ujit të bardhë (Albulenë)7-IX-1457. Puna : organ i Këshillit Qendror të BPSH-së. 8 shtator 1967, viti 23, nr. 75, f. [COBISS.AL-ID 2049001520]
90. BUDA, Aleks, BIÇOKU, Kasem. Disa dokumenta rreth marrëdhënieve të Skënderbeut me Venedikun në vitet 1447-1449. Studime historike. vit. 21 (4), nr. 3, f. 201. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 2048881200]
91. BUDA, Aleks. Vendi i shqiptarëve në historinë evropiane të shekujve VIII-XVIII. Studime historike. 1967, nr. 1, f. 3-20. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 336235008]
92. BUDA, Aleks. Dokumenta rreth kryengrtjeve shqiptare kundër sundimit osman në vitet 30 të shek. XV. Studime historike. 1967, vit. 21 (4), nr. 1, f. 147-163. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 2048878128]
93. BUDA, Aleks. Albanien und die Balkankrise der Jahre 1878-1881. Studia albanica. 1966, nr. 1, f. 111-121. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 336166400]

1.04 Artikull profesional

94. BUDA, Aleks. Thesare kulturore që i kthehen popullit. Në: SINANI, Shaban (re.). Kodikët e Shqipërisë : [botim shkencor-kritik i ilustruar. Tiranë: Drejtoria e Përgjithëshme e Arkivave, cop. 2003. F. 81-85. ISBN 99927-915-0-0. [COBISS.AL-ID 338142720]
95. BUDA, Aleks. Avant propos. Në: BUDA, Aleks (re.), BIÇOKU, Kasem, KASTRATI, Jup. Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Vëll. 1 : bibliografi : 1454-1835. Tiranë: Biblioteka Kombëtare, 1997. . [COBISS.AL-ID 338110464]
96. BUDA, Aleks. The ethnogenesis of the albanian people in the light of history. Albania today : political informative review. 1990, nr. 4, f. 36-44. [COBISS.AL-ID 336623360]
97. BUDA, Aleks, JOKL, Norbert, PEDERSEN, Holger, AGOLLI, Dritëro, QOSJA, Rexhep, SHUTERIQI, Dhimitër S., BULO, Jorgo. Naimi ynë i madh. Ylli : revistë politike, shoqërore, letrare dhe artistike. 1990, nr. 10, f. 6. [COBISS.AL-ID 336625152]
98. BUDA, Aleks. Some problems of the history of the formation of the albanian people, their language and culture. Albania today : political informative review. 1988, nr. 6, f. 6-13. [COBISS.AL-ID 336622592]
99. BUDA, Aleks. Skanderbeg zwischen western und heute. Në: Albanien : schätze aus dem Land der Skipetaren. Germany: Herausgeber, 1988. Me il. ISBN 978-3805309783. [COBISS.AL-ID 338109696]
100. BUDA, Aleks. Populli shqiptar dhe shpallja e pavarësisë. Shkenca dhe jeta : revistë tekniko-shkencore. 1987, nr. 5, f. 4-7. [COBISS.AL-ID 336622336]
101. BUDA, Aleks. Roli i Skënderbeut për kombin dhe epokën e tij. Albania today : political informative review. 1986, nr. 2, f. 31-33. [COBISS.AL-ID 336621312]
102. BUDA, Aleks. Roli i Skënderbeut për kombin dhe epokën e tij. Shqipëria e re : revistë politike-shoqërore, e ilustruar. 1986, nr. 1, f. 14-15. [COBISS.AL-ID 336621056]
103. BUDA, Aleks. Probleme dhe detyra të zhvillimit të shkencës në dritën e direktivave të Kongresit të 7-të të partisë. Probleme ekonomike. 1977, nr. 2, f. 52-69. [COBISS.AL-ID 336329472]
104. BUDA, Aleks. Çështja shqiptare dhe marrëdhëniet ndërkombëtare në vitet 1878-1881. Rassegna di studi albanesi. 1963, nr. 1, f. 79-91. ISSN 0483-9749. [COBISS.AL-ID 336218880]
105. BUDA, Aleks. Nga kumtesa e prof. Aleks Buda mbi çështjen shqiptare dhe marrëdhëniet ndërkombëtare në vitet 1878-1881. Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës : seria shkencat shoqërore. 1962, nr. 1, f. 187-204. [COBISS.AL-ID 336231424]
106. BUDA, Aleks. Referat i prof. A.Budos në mbledhjen e parë të Asamblesë së përgjithshme të Institutit të Studimeve. Buletin i Institutit të Shkencave. 1947, nr. 1, f. 51-63. [COBISS.AL-ID 338110208]

1.05 Artikull popullor

107. BUDA, Aleks. Mbi rëndësinë e tematikës në letërsi. Standard. 8 janar 2011, nr. 1781, f. 16. [COBISS.AL-ID 335526144]
108. BUDA, Aleks. Mite përballë realitetit : profesor A. Buda në përgjigje të profesorit të Sorbonës z. Michel Aubin lidhur me çështjen e Kosovës. Koha jonë. 17 prill 1999, nr. 88, f. 26-27. [COBISS.AL-ID 335525888]
109. BUDA, Aleks. Historia dhe problemet e Kosovës. Rilindja : organ i Lidhjes Socialiste të popullit punonjës të Kosovës. 10, 11, 13 korrik 1993. ISSN 0350-4581. [COBISS.AL-ID 338140672]
110. BUDA, Aleks. Fjala e hapjes e prof. Aleks Buda : konferenca kombëtare 75 vjetori i pavarësisë. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 24 nëntor 1987. [COBISS.AL-ID 336584960]
111. BUDA, Aleks. Pavarësia në dritën e 75 vjetëve. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 28 nëntor 1987. [COBISS.AL-ID 336622080]
112. BUDA, Aleks. Dija dhe kultura : pronë e masave punonjëse. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 12 janar 1986. [COBISS.AL-ID 336609280]
113. BUDA, Aleks. Dija e kultura : pronë e masave punonjëse. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 12 janar 1986. [COBISS.AL-ID 336217856]
114. BUDA, Aleks. Historiografi në shërbim të politikës shoviniste. Drita. 22 qershor 1986, f. 2-3, 14. [COBISS.AL-ID 336619008]
115. BUDA, Aleks. Frikë nga e vërteta historike : mbi seminarin "Ilirët dhe shqiptarët". Drita. 1986, f. 2-3, 14. [COBISS.AL-ID 338108672]
116. BUDA, Aleks. Dija dhe kultura : pronë e masave punonjëse. Luftëtari : organ qendror i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore të RPSSH-së. 12 janar 1986. [COBISS.AL-ID 336610048]
117. BUDA, Aleks. Dija e kultura : pronë e masave punonjëse. Luftëtari : organ qendror i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore të RPSSH-së. 12 janar 1986. [COBISS.AL-ID 336218112]
118. BUDA, Aleks. Roli i Skënderbeut për kombin dhe epokën e tij. Shqipëria e re : revistë politike-shoqërore, e ilustruar. 1986, nr. 1, f. 14, me il. [COBISS.AL-ID 2049010480]
119. BUDA, Aleks. Dija dhe kultura : pronë e masave punonjëse. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 12 janar 1986. [COBISS.AL-ID 336609024]
120. BUDA, Aleks. Dija e kultura : pronë e masave punonjëse. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 12 janar 1986. [COBISS.AL-ID 336217344]
121. BUDA, Aleks. Roli i Skënderbeut për kombin dhe epokën e tij. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 17 janar 1986. [COBISS.AL-ID 336620800]
122. BUDA, Aleks. Roli i Skënderbeut për kombin dhe epokën e tij. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 17 janar 1986, vit. 44 (11697), nr. 14, f. 3-4. [COBISS.AL-ID 2048975152]
123. BUDA, Aleks. Nga fjala e shokut Aleks Buda : mbajtur në Kuvendin e dytë të studimeve ilire. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 21 shtator 1985. [COBISS.AL-ID 336382720]
124. BUDA, Aleks. Nderim për artistin e shquar dhe kolegun e dashur : O. Paskali. Drita. 15 shtator 1985, f. 3. [COBISS.AL-ID 336606976]
125. BUDA, Aleks. Historia e popullit tonë një me gjuhën e kulturën e tij. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 4 prill 1985. [COBISS.AL-ID 336605184]
126. BUDA, Aleks. Moisiu i madh. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 22 mars 1985. [COBISS.AL-ID 336605440]
127. BUDA, Aleks. Vizitë në një vend mik. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 26 dhjetor 1985. [COBISS.AL-ID 336607744]
128. BUDA, Aleks. Nga fjala e shokut Aleks Buda : mbajtur në Kuvendin e dytë të studimeve ilire. Zëri i rinisë : organ i Komitetit Qendror të Bashkimit të Rinisë së Punës të Shqipërisë. 21 shtator 1985. [COBISS.AL-ID 336382976]
129. BUDA, Aleks. Ditë që hyri në histori : mbledhja e dytë e këshillit Nacionalçlirimtar, Berat, 22 tetor 1944. Puna : organ i Këshillit Qendror të BPSH-së. 19 tetor 1984. [COBISS.AL-ID 336602880]
130. BUDA, Aleks. Ngjarje e lavdishme frymëzuese dhe mobilizuese : lidhja e Prizrenit. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 10 qershor1983. [COBISS.AL-ID 336602368]
131. BUDA, Aleks. Dita e flamurit tonë. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 27 nëntor 1983. [COBISS.AL-ID 336601856]
132. BUDA, Aleks. Etnogjeneza e popullit shqiptar në dritën e historisë. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 3 korrik 1982. [COBISS.AL-ID 336583936]
133. BUDA, Aleks. Përurimi i Muzeut Kombëtar Gjergj Kastrioti, Krujë. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 3 nëntor 1982. [COBISS.AL-ID 336377856]
134. BUDA, Aleks. Patriot dhe edukator i talentuar : Vangjel Gjikondi. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 15 maj 1982. [COBISS.AL-ID 336586752]
135. BUDA, Aleks. Konferenca kombëtare kushtuar 70-vjetorit të pavarësisë. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 20 nëntor 1982. [COBISS.AL-ID 336378368]
136. BUDA, Aleks. Nga fjala e hapjes e prof. Aleks Buda : konferenca kombëtare kushtuar 70-vjetorit të pavarësisë. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 20 nëntor 1982. [COBISS.AL-ID 336586240]
137. BUDA, Aleks. Figurë e dnritur e historisë sonë kombëtare : Abdyl Frashëri. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 23 qershor 1982. [COBISS.AL-ID 336584704]
138. BUDA, Aleks. U përurua Muzeu Kombëtar "Gjergj Kastrioti - Skënderbeu" : fjala e prof. Aleks Buda. Kastrioti : organ i Komitetit të Partisë të rrethit të Krujës. 5 nëntor 1982, vit. 12 (615), nr. 45, f. 1, 3, me il. [COBISS.AL-ID 2048979504]
139. BUDA, Aleks. Përurimi i Muzeut Kombëtar Gjergj Kastrioti, Krujë. Puna : organ i Këshillit Qendror të BPSH-së. 2 nëntor 1982. [COBISS.AL-ID 336377344]
140. BUDA, Aleks. Figurë e ndritur e historisë sonë kombëtare : Abdyl Frashëri. Puna : organ i Këshillit Qendror të BPSH-së. 22 qershor 1982. [COBISS.AL-ID 336584448]
141. BUDA, Aleks. Përurimi i Muzeut Kombëtar Gjergj Kastrioti, Krujë. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 2 nëntor 1982. [COBISS.AL-ID 336377088]
142. BUDA, Aleks. Etnogjeneza e popullit shqiptar në dritën e historisë. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 3 korrik 1982. [COBISS.AL-ID 336583680]
143. BUDA, Aleks. Konferenca kombëtare kushtuar 70-vjetorit të pavarësisë. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 20 nëntor 1982. [COBISS.AL-ID 336378112]
144. BUDA, Aleks. Nga fjala e hapjes e prof. Aleks Buda : konferenca kombëtare kushtuar 70-vjetorit të pavarësisë. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 20 nëntor 1982. [COBISS.AL-ID 336585472]
145. BUDA, Aleks. Epoka e Skënderbeut dhe historiografia jonë. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 22 janar 1982. [COBISS.AL-ID 336582656]
146. BUDA, Aleks. Konferenca kushtuar formimit të popullit shqiptar, të gjuhës dhe të kulturës së tij : ngjarje me rëndësi në jetën e vendit. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 22 qershor 1982. [COBISS.AL-ID 338111232]
147. BUDA, Aleks. Figurë e dnritur e historisë sonë kombëtare : Abdyl Frashëri. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 23 tetor 1982. [COBISS.AL-ID 336584192]
148. BUDA, Aleks. 70 vjet pavarësi. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 28 nëntor 1982. [COBISS.AL-ID 336601600]
149. BUDA, Aleks. Konferenca kombëtare kushtuar 70-vjetorit të pavarësisë. Zëri i rinisë : organ i Komitetit Qendror të Bashkimit të Rinisë së Punës të Shqipërisë. 20 nëntor 1982. [COBISS.AL-ID 336378880]
150. BUDA, Aleks. Nga fjala e hapjes e prof. Aleks Buda : konferenca kombëtare kushtuar 70-vjetorit të pavarësisë. Zëri i rinisë : organ i Komitetit Qendror të Bashkimit të Rinisë së Punës të Shqipërisë. 20 nëntor 1982. [COBISS.AL-ID 336585728]
151. BUDA, Aleks. Maja më të larta të shkencës shqiptare. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 21 qershor 1981. [COBISS.AL-ID 336581888]
152. BUDA, Aleks. Fjalori i gjuhës së sotme shqipe : një vepër madhore e shkencës shqiptare. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 14 mars 1981. [COBISS.AL-ID 336581376]
153. BUDA, Aleks. 28 nëntori ynë. Shqipëria e re : revistë politike-shoqërore, e ilustruar. 28 nëntor 1980. [COBISS.AL-ID 336573184]
154. BUDA, Aleks. Në lartësi të reja. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 1 janar 1980. [COBISS.AL-ID 336572672]
155. BUDA, Aleks. Dokument i vyer për probleme madhore : Plenumi i 8-të i KQ të PPSH. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 1 korrik 1980. [COBISS.AL-ID 336566272]
156. BUDA, Aleks. 28 nëntori ynë. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 28 nëntor 1980. [COBISS.AL-ID 336573440]
157. BUDA, Aleks. Fjala e hapjes e kryetarit të Akademisë së shkencave të RPS të Shqipërisë prof. Aleks Buda. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 23 nëntor 1979. [COBISS.AL-ID 336343296]
158. BUDA, Aleks. Në Berat në ato ditët e paharruara : mbledhja e dytë e Këshillit Nacionalçlirimtar. Kushtrimi. 24 tetor 1979. [COBISS.AL-ID 336564736]
159. BUDA, Aleks. Fjala e hapjes e kryetarit të Akademisë së shkencave të RPS të Shqipërisë prof. Aleks Buda. Puna : organ i Këshillit Qendror të BPSH-së. 23 nëntor 1979. [COBISS.AL-ID 336343808]
160. BUDA, Aleks. Ngjarje e shënuar në luftën e popullit shqiptar për liri e demokraci. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 10 qershor 1979. [COBISS.AL-ID 336564992]
161. BUDA, Aleks. Fjala e hapjes e kryetarit të Akademisë së shkencave të RPS të Shqipërisë prof. Aleks Buda. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 23 nëntor 1979. [COBISS.AL-ID 336343040]
162. BUDA, Aleks. Dita e flamurit : 28 nëntor 1912. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 28 nëntor 1979. [COBISS.AL-ID 336564224]
163. BUDA, Aleks. Arritje të mëdha në fushën kërkimore studimore për periudhën heroike të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 9 qershor 1978. [COBISS.AL-ID 336560128]
164. BUDA, Aleks. Lëvizja popullore mbi sfondin e së cilës u rrit dhe u zhvillua Rilindja jonë kombëtare. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 11 prill 1978. [COBISS.AL-ID 336561664]
165. BUDA, Aleks. Nga fjala e mbylljes e kryetarit të Akademisë së shkencave prof. Aleks Budës, në konferencën për 100 vjetorin e Lidhjes shqiptare të Prizrenit. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 16 qershor 1978. [COBISS.AL-ID 336330240]
166. BUDA, Aleks. Organizata e fuqishme masive për të mbrojtur të drejtat kombëtare. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 21 prill 1978. [COBISS.AL-ID 336562432]
167. BUDA, Aleks. Ai është midis nesh! : Abdyl Frashëri. Drita. 18 qershor 1978, f. 2, 13. [COBISS.AL-ID 336559872]
168. BUDA, Aleks. Lëvizja popullore mbi sfondin e së cilës u rrit dhe u zhvillua Rilindja jonë kombëtare. Kushtrimi. 17 maj 1978. [COBISS.AL-ID 336561408]
169. BUDA, Aleks. Popull me energji krijuese gjithmonë të reja. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 29 nëntor 1978. [COBISS.AL-ID 336563200]
170. BUDA, Aleks. Shqiptarët përballë krizës lindore të viteve 1878-1881. Rilindja : organ i Lidhjes Socialiste të popullit punonjës të Kosovës. 1978, f. 431-445. ISSN 0350-4581. [COBISS.AL-ID 338109952]
171. BUDA, Aleks. Organizata e fuqishme masive për të mbrojtur të drejtat kombëtare. Shqipëria e re : revistë politike-shoqërore, e ilustruar. 8 maj 1978, nr. 7. [COBISS.AL-ID 336562688]
172. BUDA, Aleks. Shqiptarët përballë krizës lindore të viteve 1878-1881. Ylli : revistë politike, shoqërore, letrare dhe artistike. 1978, nr. 2, f. 14-17. [COBISS.AL-ID 336563712]
173. BUDA, Aleks. La ligue albanaise de Prizren et ses racines historiques. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 13 qershor 1978. [COBISS.AL-ID 336561152]
174. BUDA, Aleks. Nga fjala e mbylljes e kryetarit të Akademisë së shkencave prof. Aleks Budës, në konferencën për 100 vjetorin e Lidhjes shqiptare të Prizrenit. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 16 qershor 1978. [COBISS.AL-ID 336330752]
175. BUDA, Aleks. Thesaret e kulturës sonë popullore : armë e fuqishme për edukimin e masave. Drita. 5 qershor 1977, f. 1, 3. [COBISS.AL-ID 336559360]
176. BUDA, Aleks. Nga referati i prof. Aleks Budës në Asamblenë e Akademisë së shkencave. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 2 prill 1977. [COBISS.AL-ID 336327936]
177. BUDA, Aleks. Kongresi i 7-të i partisë dhe detyrat në fushën e shkencave. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 20 prill 1977. [COBISS.AL-ID 336329216]
178. BUDA, Aleks. Përshëndesim rininë. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 1 janar 1977. [COBISS.AL-ID 336559104]
179. BUDA, Aleks. Etnografia shqiptare dhe disa probleme të saj : referat mbajtur në Konferencën kombëtare të studimeve etnografike, Tiranë, më 28-30 qershor 1976. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 29 qershor 1976. [COBISS.AL-ID 336327168]
180. BUDA, Aleks. Suksese dhe detyra të reja për historiografinë tonë. Drita. 27 qershor 1976, f. 16. [COBISS.AL-ID 336558592]
181. BUDA, Aleks. Nga obskurantizmi mejsetar e analfabetizmi në Akademinë e Shkencave. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 27 tetor 1976. [COBISS.AL-ID 336555776]
182. BUDA, Aleks. Konferenca kombëtare e studimeve etnografike një aksion i madh shkencor e politik. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 28 mars 1976. [COBISS.AL-ID 336547328]
183. BUDA, Aleks. Etnografia shqiptare dhe disa probleme të saj : referat mbajtur në Konferencën kombëtare të studimeve etnografike, Tiranë, më 28-30 qershor 1976. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 29 qershor 1976. [COBISS.AL-ID 336326912]
184. BUDA, Aleks. Në ato vite të paharruara : në prag të 30 vjetorit të formimit të qeverisë së parë demokratike në qytetin tonë Berat. Kushtrimi. 19 tetor 1974. [COBISS.AL-ID 336543488]
185. BUDA, Aleks. Kongresi i luftës për vetëvendosje e sovranitet kombëtar : Kongresi i Lushnjes. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 19 janar 1974. [COBISS.AL-ID 336543232]
186. BUDA, Aleks. 29 nëntorin 1 912-ës e kurorëzoi 29 nëntori i 1944. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 29 nëntor 1974. [COBISS.AL-ID 336543744]
187. BUDA, Aleks. Përkrenarja e Skënderbeut. Pionieri : organ i KQ të BRPSH. tetor 1973, nr. 19, f. 24-25, me il. [COBISS.AL-ID 2048930864]
188. BUDA, Aleks. Fjala e kryetarit të Akademisë prof. Aleks Budës. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 26 janar 1973. [COBISS.AL-ID 336278528]
189. BUDA, Aleks. Kuvendi i parë i studimeve ilire : probleme dhe rezultate. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 24 shtator 1972. [COBISS.AL-ID 336540672]
190. BUDA, Aleks. Bajram Curri : një figurë e çmuar e luftës për liri e demokraci. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 29 mars 1970. [COBISS.AL-ID 336538880]
191. BUDA, Aleks. Vendi i shqiptarëve në historinë evropiane të shek. VII-XVIII. Përparimi : reviste kulturore. 1970, nr. 10, f. 831-953. ISSN 0553-6979. [COBISS.AL-ID 336539648]
192. BUDA, Aleks. Kongresi i dytë i studimeve për Evropën juglindore dhe shkencat tona albanologjike. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 19 qershor 1970. [COBISS.AL-ID 336539392]
193. BUDA, Aleks. Punonjësit e shkencës do ta ndjekin si gjithnjë me besnikëri vijën marksiste-leniniste të partisë tonë. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 15 shtator 1968. [COBISS.AL-ID 336246016]
194. BUDA, Aleks. Formi i Lidhjes së Prizrenit. Fjala : e përmuajshme kulture, arti e letërsie. 5 qershor 1968. ISSN 0430-6333. [COBISS.AL-ID 336532480]
195. BUDA, Aleks. Formimi i Lidhjes së Prizrenit. Fjala : e përmuajshme kulture, arti e letërsie. 5 qershor 1968. ISSN 0430-6333. [COBISS.AL-ID 338108928]
196. BUDA, Aleks. Skënderbeu dhe masat popullore në luftën 15-vjeçare. Luftëtari : organ qendror i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore të RPSSH-së. 14 janar 1968. [COBISS.AL-ID 336538624]
197. BUDA, Aleks. Populli shqiptar e ka çarë rrugën e historisë me shpatë në dorë. Rruga e Partisë : organ teorik dhe politik i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 1968, nr. 1, f. 39-46. [COBISS.AL-ID 336538368]
198. BUDA, Aleks. Figura e Skënderbeut në letërsinë botërore. Ylli : revistë politike, shoqërore, letrare dhe artistike. janar 1968, nr. 1, f. 5-6. [COBISS.AL-ID 2048853040]
199. BUDA, Aleks. Figura e Skënderbeut në letërsinë botërore. Ylli : revistë politike, shoqërore, letrare dhe artistike. 1968, nr. 1, f. 5-9. [COBISS.AL-ID 336528384]
200. BUDA, Aleks. Lidhja e Prizrenit : ngjarje e madhe në luftën për çlirimin kombëtar të popullit shqiptar. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 6 qershor 1968. [COBISS.AL-ID 336537856]
201. BUDA, Aleks. Gjergj-Kastrioti Skënderbeu dhe epoka e tij. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 13 janar 1968. [COBISS.AL-ID 336248064]
202. BUDA, Aleks. Punonjësit e shkencës do ta ndjekin si gjithnjë me besnikëri vijën marksiste-leniniste të partisë tonë. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 15 shtator 1968. [COBISS.AL-ID 336245760]
203. BUDA, Aleks. George Kastrioti, alias Skënderbeg. New Albania : an Illustrated political and social magazine. 1967, nr. 1, f. 8-11. [COBISS.AL-ID 336517632]
204. BUDA, Aleks. George Kastrioti Alias Skënderbeg. New Albania : an Illustrated political and social magazine. 1967, nr. 1, 8-11. [COBISS.AL-ID 338109184]
205. BUDA, Aleks. Beteja e Ujit të bardhë : 7.9.1449. Puna : organ i Këshillit Qendror të BPSH-së. 8 shtator 1967. [COBISS.AL-ID 336516608]
206. BUDA, Aleks. Skënderbeu - figurë e shquar e historisë sonë kombëtare. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 17 janar 1967, vit. 26, nr. 14 (5739), f. 2, me il. [COBISS.AL-ID 2048888880]
207. BUDA, Aleks. 28 nëntori : vepër e patriotizmit dhe e luftës së popullit shqiptar. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 27 nëntor 1966. [COBISS.AL-ID 336516352]
208. BUDA, Aleks. Epopeja e një epoke të lavdishme dhe e një heroi të pavdekshëm të popullit shqiptar. Drita. 17 janar 1965. [COBISS.AL-ID 336508416]
209. BUDA, Aleks. Aleksandër Moisiu : artist i madh me famë botërore. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 23 mars 1965. [COBISS.AL-ID 336507392]
210. BUDA, Aleks. Proishozhdenie albanskogo naroda. Novaja Albanija. 1964, nr. 6, f. 26. [COBISS.AL-ID 336505856]
211. BUDA, Aleks. Në fshatin e lindjes : Jeronim De Rada. Ylli : revistë politike, shoqërore, letrare dhe artistike. 1964, nr. 10, f. 30-31. [COBISS.AL-ID 336505600]
212. BUDA, Aleks. Karakteri popullor i lëvizjes së 1924-ës. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 10 qershor 1964. [COBISS.AL-ID 336504064]
213. BUDA, Aleks. Revolucioni i qershorit : një ngjarje e shënuar e luftës së popullit shqiptar për liri dhe demokraci. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 10 qershor 1964. [COBISS.AL-ID 336506624]
214. BUDA, Aleks. Pavarësia kombëtare u fitua me gjak e sakrifica. Luftëtari : organ qendror i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore të RPSSH-së. 28 nëntor 1963. [COBISS.AL-ID 336494336]
215. BUDA, Aleks. Pse flamuri ynë e ka shqiponjën me dy krerë. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 30 mars 1962. [COBISS.AL-ID 336480512]
216. BUDA, Aleks. Përpjekjet e popullit shqiptar për pavarësi. Rruga e Partisë : organ teorik dhe politik i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 1962, nr. 11, f. 56-64. [COBISS.AL-ID 336480768]
217. BUDA, Aleks. Rryma antifeudale në mendimin politik e shoqëror të Rilindjes. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 28 nëntor 1962. [COBISS.AL-ID 336481280]
218. BUDA, Aleks. Dritë nderi për Vlorën time : lufta e Vlorës 1920. Zëri i rinisë : organ i Komitetit Qendror të Bashkimit të Rinisë së Punës të Shqipërisë. 5 shtator 1962. [COBISS.AL-ID 336478976]
219. BUDA, Aleks. Tradita e mëdha përparimtare të letërsisë sonë. Zëri i rinisë : organ i Komitetit Qendror të Bashkimit të Rinisë së Punës të Shqipërisë. 14 korrik 1962. [COBISS.AL-ID 336494080]
220. BUDA, Aleks. Traditat e mëdha përparimtare të letërsisë sonë. Zëri i rinisë : organ i Komitetit Qendror të Bashkimit të Rinisë së Punës të Shqipërisë. 14 korrik 1962. [COBISS.AL-ID 338144768]
221. BUDA, Aleks. Për lirinë e Mëmëdheut : me rastin e 50 vjetorit të luftës së Mashkullorës, 18 mars 1908. Zëri i rinisë : organ i Komitetit Qendror të Bashkimit të Rinisë së Punës të Shqipërisë. 21 mars 1962. [COBISS.AL-ID 336480256]
222. BUDA, Aleks. Ideali i tij gjithmonë i gjallë : Avni Rustemi. Zëri i rinisë : organ i Komitetit Qendror të Bashkimit të Rinisë së Punës të Shqipërisë. 21 prill 1962. [COBISS.AL-ID 336479232]
223. BUDA, Aleks. Gjergj Kastrioti në letërsinë botërore. Drita. 15 janar 1961. [COBISS.AL-ID 336477696]
224. BUDA, Aleks. Bajram Curri : një figurë e shquar e luftës për liri e demokraci. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 29 mars 1959. [COBISS.AL-ID 336476672]
225. BUDA, Aleks. Skënderbeu : heroi i madh shqiptar. Luftëtari : organ qendror i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore të RPSSH-së. 18 janar 1959. [COBISS.AL-ID 336477440]
226. BUDA, Aleks. 80-vjetori i Lidhjes së Prizrenit. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 10 qershor 1958. [COBISS.AL-ID 336476416]
227. BUDA, Aleks. Skënderbeu heroi i popullit tonë. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 17 janar 1958. [COBISS.AL-ID 336476160]
228. BUDA, Aleks. Miqësia shekullore. Luftëtari : organ qendror i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore të RPSSH-së. 25 prill 1957. [COBISS.AL-ID 336474368]
229. BUDA, Aleks. Rruga e popullit shqiptar drejt 28 nëntorit 1912. Rruga e Partisë : organ teorik dhe politik i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 1957, nr. 11, f. 30-44. [COBISS.AL-ID 336475904]
230. BUDA, Aleks. Avni Rustemi. Shqipëria e re : revistë politike-shoqërore, e ilustruar. 15 maj 1955. [COBISS.AL-ID 336473088]
231. BUDA, Aleks. Figura e Ali Pashë Tepelenës në historinë tonë. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 6 shkurt 1955. [COBISS.AL-ID 336473344]
232. BUDA, Aleks. Traditat e miqësisë midis popullit shqiptar dhe popullit të madh rus. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 19, 20, 21 nëntor 1954. [COBISS.AL-ID 336472832]
233. BUDA, Aleks. Figura e heroit kombëtar Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Luftëtari : organ qendror i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore të RPSSH-së. 20 prill 1954. [COBISS.AL-ID 336471552]
234. BUDA, Aleks. Avni Rustemi. Puna : organ i Këshillit Qendror të BPSH-së. 20 prill 1954. [COBISS.AL-ID 336449536]
235. BUDA, Aleks. Martin Andersen Nekse, shkrimtari i madh danez. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 6 qershor 1954. [COBISS.AL-ID 336472320]
236. BUDA, Aleks. Skënderbeu : figurë e madhe e historisë sonë. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 17 janar 1954. [COBISS.AL-ID 336472576]
237. BUDA, Aleks. Skënderbeu : heroi i popullit. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 17 janar 1953. [COBISS.AL-ID 336448512]
238. BUDA, Aleks. Traditat patriotike të popullit tonë. Luftëtari : organ qendror i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore të RPSSH-së. 27 nëntor 1952. [COBISS.AL-ID 336446464]
239. BUDA, Aleks. 28 nëntor 1912-1952. Miqësia : revistë politike, kulturale letrare dhe shoqërore ; organ i Shoqërisë së Miqësisë Shqipëri - Bashkimi Sovjetik dhe i Komitetit për marrëdhënie Kulturale e Miqësore me Boten e Jashtëme. 1952, nr. 10-11, f. 7. [COBISS.AL-ID 336444928]
240. BUDA, Aleks. Skënderbeu figurë e shquar e historisë sonë t♪7 lavdishme. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 17 janar 1952. [COBISS.AL-ID 336445696]
241. BUDA, Aleks. Përkujtojmë revolucionarin demokrat Avni Rustemi. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 22 prill 1952. [COBISS.AL-ID 336445184]
242. BUDA, Aleks. Në kujtim të kryengritjeve heroike të Shqipërisë së veriut. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 23 mars 1952. [COBISS.AL-ID 336443904]
243. BUDA, Aleks. Traditat revolucionare të popullit tonë. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 26 nëntor 1952. [COBISS.AL-ID 336446720]
244. BUDA, Aleks. Skënderbeu- figurë e çquar e historisë sonë të lavdishme. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 17 janar 1952, vit. viii, nr. 14 (1022), f. 2. [COBISS.AL-ID 2049097776]
245. BUDA, Aleks. Lufta e Vlorës më 1920. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 11 gusht 1951. [COBISS.AL-ID 336442368]
246. BUDA, Aleks. Një disfatë e turpshme e imperializmit italian në Shqipëri. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 11 gusht 1951. [COBISS.AL-ID 336442880]
247. BUDA, Aleks. Një popull me një histori dhe kulturë mijëra vjeçare. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 15 gusht 1951. [COBISS.AL-ID 336443136]
248. BUDA, Aleks. Heroi kombëtar Skënderbeu figurë e madhe historike. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 17 janar 1951. [COBISS.AL-ID 336441344]
249. BUDA, Aleks. Skënderbeu. Rinia. 14 janar 1950. [COBISS.AL-ID 336439552]
250. BUDA, Aleks. Lavdi të përjetëshme heroit legjendar Gjergj- Kastriotit - Skënderbeu. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 16 janar 1949, vit. vii, nr.1267, f. 3. [COBISS.AL-ID 2049094192]
251. BUDA, Aleks. Biblioteka kombëtare pretendon për të zënë një vend nderi nëradhën e bibliotekave më të mëdha të Ballkanit. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 14 qershor 1945. [COBISS.AL-ID 336405248]
252. BUDA, Aleks. 28 nëntori në historinë e popullit shqiptar. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 28 nëntor 1945. [COBISS.AL-ID 336406528]
253. BUDA, Aleks. Sotir Koleka. Bota e re. 1945, nr. 2, f. 52-53. [COBISS.AL-ID 336407552]
254. BUDA, Aleks. Kostandin Kristoforidhi. Bota e re. 1945, nr. 3, f. 48-51. [COBISS.AL-ID 336405504]
255. BUDA, Aleks. 28 nëntor 1939. Bota e re. 1945, nr. 5, f. 8-12. [COBISS.AL-ID 336407296]
256. BUDA, Aleks. Naim Frashëri. Bota e re. 1945, nr. 5, f. 50-53. [COBISS.AL-ID 336406016]

1.06 Kontribut shkencor i botuar në konferencë (ligjëratë e të ftuarit)

257. BUDA, Aleks. About some questions of the history of the formation of the albanian people and of their language and culture. Në: The Albanians and their territories. Tiranë: 8 Nëntori, 1985. F. 5-32. [COBISS.AL-ID 336188672]
258. BUDA, Aleks. Fjala e hapjes në konferencën shkencore kushtuar 40-vjetorit të fitores mbi fashizmin. Në: Konferenca shkencore kushtuar 40 vjetorit të fitores mbi fashizmin. Tiranë: 8 Nëntori, 1985. F. 3-7. [COBISS.AL-ID 336380928]
259. BUDA, Aleks. Vështrim në historinë e shqiptarëve dhe të kulturës së tyre. Në: L' Arte albanese nei secoli : Museo Nazionale Preistorico Etnografico "Luigi Pigorini". Roma: De Luca, 1985. F.3-5, me il. [COBISS.AL-ID 336189696]
260. BUDA, Aleks. Problems of the formation of the Albanian people, their language and their culture. Në: Problems of the formation of the Albanian people, their language and culture : selection. Tirana: 8 Nëntori, 1984. F. 365. [COBISS.AL-ID 336189184]
261. BUDA, Aleks. Lidhja shqiptare e prizrenit dhe rrënjët e saj historike. Në: BUDA, Aleks (re.). Konferenca Kombëtare e Studimeve për Lidhjen Shqiptare të Prizrenit 1878-1881 : 12-28 qershor 1978. Vëll. 1. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1979. F. 10-29. [COBISS.AL-ID 336339456]
262. BUDA, Aleks. La ligue albanaise de Prizren et ses racines historiques. Në: BUDA, Aleks (re.), TIRTA, Mark (re.), POLLO, Stefanaq. La Conférence Nationale des Études ethnographiques : 28 - 30 juin 1976. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1977. F. 35. [COBISS.AL-ID 336187392]
263. BUDA, Aleks. Lidhja shqiptare e Prizrenit dhe rrënjët e saj historike. Në: Lidhja Shqiptare e Prizrenit : 1878-1881 : fjalime dhe referate mbajtur me rastin e njëqindvjetorit të saj. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1978. F. 50-72. [COBISS.AL-ID 336175360]
264. BUDA, Aleks. Ilirët e jugut si problem i historiografisë. Në: BUDA, Aleks (re.). Kuvendi i studimeve Ilire. V. 1. : 15-20 shtator 1972. Tiranë: Akademia e Shkencave e RPSH, 1974. F. 43-64. [COBISS.AL-ID 336306688]
265. BUDA, Aleks. Problemes de l'histoire de l'Albanie des VIIIe-XVIIIe dans les recherches de la nouvelle historiographie albanise. Në: JOCHALAS, Titos (re.). Actes du IIe Congrès International des études du sud-est européen : (Athènes, 7-13 mai 1970). T. 4, Linguistique et littérature. Athènes: [s. n.], 1978. Nr. 1, f. 87-103. [COBISS.AL-ID 336169472]
266. BUDA, Aleks. Thesare të kulturës që i kthehen popullit : Kodikët e Beratit. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 28 janar 1972. [COBISS.AL-ID 336541440]
267. BUDA, Aleks. A l'occasion du 5e centenaire de la mort de Geores Kastriota Scanderbey. Në: JOCHALAS, Titos (re.). Actes du IIe Congrès International des études du sud-est européen : (Athènes, 7-13 mai 1970). T. 4, Linguistique et littérature. Athènes: [s. n.], 1978. F. 432. [COBISS.AL-ID 336169216]
268. BUDA, Aleks. Shqipëria në vitet e krizës lindore. Në: GEORGIEV, Vladimir Ivanov (re.), TODOROV, Nikolaĭ (re.), TŬPKOVA, Vasilka (re.). Actes du Premier Congrès international des études balkaniques et Sud-Est européennes : Sofia, 26 août-1 septembre 1966. Sofia: Académie bulgare des sciences. 1969. [COBISS.AL-ID 336233728]
269. BUDA, Aleks. Vendi i shqiptarëve në historinë evropiane të shekujve VIII-XVIII. Në: GEORGIEV, Vladimir Ivanov (re.), TODOROV, Nikolaĭ (re.), TŬPKOVA, Vasilka (re.). Actes du Premier Congrès international des études balkaniques et Sud-Est européennes : Sofia, 26 août-1 septembre 1966. Sofia: Académie bulgare des sciences. 1969, f. 57-74. [COBISS.AL-ID 336234752]
270. BUDA, Aleks. Diskutim rreth kumtesës së F. Tiriesë dhe J. Irmsherit "disa mendime rreth politikës së Venedikut ndaj Gjergj Kastriot-Skënderbeut : Skënderbeu dhe Gjermania. Në: KOSTALLARI, Androkli (re.). Konferenca e dytë e studimeve albanologjike : me rastin e 500-vjetorit të vdekjes së Gjergj Kastrioti-Skënderbeut : Tiranë, 12-18 Janar 1968. Vëll.1. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1969. Vëll. 1, f. 587-593. [COBISS.AL-ID 336246272]
271. BUDA, Aleks. Gjergj-Kastrioti Skënderbeu dhe epoka e tij. Në: KOSTALLARI, Androkli (re.). Konferenca e dytë e studimeve albanologjike : me rastin e 500-vjetorit të vdekjes së Gjergj Kastrioti-Skënderbeut : Tiranë, 12-18 Janar 1968. Vëll.1. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1969. Vëll. 1, f. 19-44. [COBISS.AL-ID 336247808]
272. BUDA, Aleks. Gjergj Kastrioti Skënderbeu dhe epoka e tij. Në: Simpoziumi për Skënderbeun : 9-12 maj 1968. Prishtinë: Instituti Albanologjik, 1969. F. 23-34. [COBISS.AL-ID 336705024]
273. BUDA, Aleks. Diskutim rreth kumtesës "Të dhënat epigrafike-kishtare të vendit, si burime për historinë e kulturës së popullit tonë". Në: KOSTALLARI, Androkli, ÇABEJ, Eqrem, BUDA, Aleks. Konferenca e parë e studimeve albanologjike : Tiranë, 15-21 nëndor 1962. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1965. F. 675. [COBISS.AL-ID 336158464]
274. BUDA, Aleks. Mbi disa aspekte të njësisë dhe të ndryshueshmërisë në historinë e popullit shqiptar dhe të popujve të tjerë ballkanikë. Në: Actes du Colloque International de Civilisations Balkaniques. [s.l.]: Commission National Roumaine pour l'UNESCO, 1962. F. 57-67. [COBISS.AL-ID 336219904]
275. BUDA, Aleks. Unité et diversité dans l'histoire du peuple albanais et des autres peuples balkaniques. Në: Actes du Colloque International de Civilisations Balkaniques. [s.l.]: Commission National Roumaine pour l'UNESCO, 1962. F. 57-67. [COBISS.AL-ID 336703744]
276. BUDA, Aleks. Miqësia e popullit shqiptar dhe rus në luftën kundër zaptonjësve turq. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 16 janar 1953. [COBISS.AL-ID 336447744]
277. BUDA, Aleks. Shpallja e pavarësisë së Shqipërisë. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 27 nëntor 1953. [COBISS.AL-ID 336448768]
278. BUDA, Aleks. Kryengritja e Fierit kundër regjimit satrap të Zogut 14 gusht 1935. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 15 gusht 1951. [COBISS.AL-ID 336441856]
279. BUDA, Aleks. 28 nëntori në historinë e popullit tonë shqiptar. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 27 nëntor 1951. [COBISS.AL-ID 336443392]
280. BUDA, Aleks. 28 nëntori në historinë e popullit tonë shqiptar. Puna : organ i Këshillit Qendror të BPSH-së. 27 nëntor 1951. [COBISS.AL-ID 336443648]
281. BUDA, Aleks. Shpërthimi i urrejtjes kundër regjimit anadollak 124 vjet më parë. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 14 gusht 1950. [COBISS.AL-ID 336440320]
282. BUDA, Aleks. Skënderbeu udhëheqës popullor. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 17 janar 1950. [COBISS.AL-ID 336439808]
283. BUDA, Aleks. Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Puna : organ i Këshillit Qendror të BPSH-së. 20 janar 1950. [COBISS.AL-ID 336439040]
284. BUDA, Aleks. Lavdi të përjetshme heroit legjendar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 16 janar 1949. [COBISS.AL-ID 336438784]
285. BUDA, Aleks. Figura e Gjergj Kastriotit në historinë e popullit shqiptar. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 20, 23, 25, 26, 27, 28 janar 1949. [COBISS.AL-ID 336438528]
286. BUDA, Aleks. Figura e Gjergj Kastriotit në historinë e popullit shqiptar. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 20, 21, 22, 23, 25 janar 1949. [COBISS.AL-ID 336438272]

1.08 Kontribut shkencor i botuar në konferencë

287. BUDA, Aleks. Gjergj Kastrioti dhe epoka e tij : nga referati i mbajtur në emër të Institutit të Historisë e Gjuhësisë nga Profesor Aleks Buda. Drita. 14 janar 1968, viti 8, nr. 2, f. 1, 14 janar 1968, viti 8, nr. 2, f. 2. [COBISS.AL-ID 2048939312]
288. BUDA, Aleks. Gjergj Kastrioti dhe epoka e tij : nga referati i mbajtur në emër të Institutit të Historisë e Gjuhësisë nga Profesor Aleks Buda. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 19 janar 1968, vit. 8, nr. 3, f. 3. [COBISS.AL-ID 2049079344]
289. BUDA, Aleks. Gjergj Kastrioti dhe epoka e tij : nga referati i mbajtur në emër të Institutit të Historisë e Gjuhësisë nga Profesor Aleks Buda. Zëri i rinisë : organ i Komitetit Qendror të Bashkimit të Rinisë së Punës të Shqipërisë. 17 janar 1968, viti 27, nr. 5, f. 3. [COBISS.AL-ID 2048951344]
290. BUDA, Aleks. Figura e Gjergj Kastriotit në historinë e popullit shqiptar : konferencë me rastin e 481 vjetorit të vdekjes së Skënderbeut. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 20 janar 1949, nr. 17 (90), f. 3, 21 janar 1949, nr. 19 (92), f. 3, 23 janar 1949, nr. 20 (93), f. 5, 25 janar 1949, nr. 21 (94), f. 3. [COBISS.AL-ID 2049093680]

1.10 Përmbledhje (abstrakt) e kontributit shkencor të botuar në konferencë (ligjëratë e të ftuarit)

291. BUDA, Aleks. La genèse du people albanais à la lumière de l'histoire. Në: Problemes de la formation du peuple Albanais, de sa langue et de sa culture : (choix de documents). Tiranë: 8 Nëntori, 1985. F. 9-35. [COBISS.AL-ID 336188928]
292. BUDA, Aleks. Fjala e hapjes në konferencën kombëtare për problemet e ndërtimit socialist. Në: Konferenca kombëtare për problemet e ndërtimit socialist : 22-23 nëntor 1979. Tiranë,: [s.n.], [1979]. F. 15-18. [COBISS.AL-ID 336347136]
293. BUDA, Aleks. Etnografia shqiptare dhe disa probleme të saj : referat mbajtur në Konferencën kombëtare të studimeve etnografike, Tiranë, më 28-30 qershor 1976. Në: BUDA, Aleks (re.). Konferenca Kombëtare e Studimeve Etnografike : 28-30 qershor 1976. Tiranë: Akademia e Shkencave e RPSSH, Instituti i Historisë, Sektori i Etnografisë, 1977. F. 15-35. [COBISS.AL-ID 336326656]
294. BUDA, Aleks. Fjala e hapjes e kryetarit të Akademisë së Shkencave. Në: Konferenca Kombetare e Studimeve për Luftën Antifashiste Nacionalţclirimtare të Popullit Shqiptar. 5. Tiranë: 8 Nëntori, (1974). Vëll. 2, f. 5-34. [COBISS.AL-ID 336312064]
295. BUDA, Aleks. Albanien und die Balkankrise der Jahre 1878-1881. Në: Actes du Premier congrès international des études balkaniques et Sud-Est Européennes : 26 août-1 septembre 1966. Sofia: Académie bulgare des Sciences. 1969, vëll. 4. Association international des études balkaniques et Sud-Est Européennes. [COBISS.AL-ID 336166656]

1.12 Përmbledhje (abstrakt) e kontributit shkencor të botuar në konferencë

296. BUDA, Aleks. Skënderbeu dhe masat popullore në luftën 25 vjeçare. Luftëtari : organ qendror i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore të RPSSH-së. 14 janar 1968, nr. 4, f. 3, 14 janar 1968, nr. 4, f. 4. [COBISS.AL-ID 2049064752]

1.16 Pjesë përbërëse shkencore e pavarur ose kapitull në një monografi

297. BUDA, Aleks. Acarimi i marrëdhënieve të shiqptarëve me sundimtarët osmanë dhe qëndresa ndaj tyre : vitet 1850-1873. Në: PRIFTI, Kristaq K. (re.), SHPUZA, Gazmend (re.), KOKA, V. Historia e popullit shqiptar : periudha e Pavarësisë : 28 nëntor 1912-7 prill 1939. Vëll. 3. Tiranë: Toena, 2007. Vëll. 3, f. 112-120. Akademia e Shkencave e Shqipërisë. ISBN 978-99943-1-269-6. [COBISS.AL-ID 336215040]
298. BUDA, Aleks. Ideologët e parë të lëvizjes shqiptare. Në: THOMAI, Jani (re.). Historia e popullit shqiptar : Rilindja Kombëtare, vitet 30 të shek. XIX-të-1912. Tiranë: Toena, 2002. Vëll. 2, f. 98-102. ISBN 99927-1-623-1. [COBISS.AL-ID 336215552]
299. BUDA, Aleks. Eposi skënderbejan : temë madhore që jetoi pavdekësinë. Në: BUDA, Aleks (re.), BIÇOKU, Kasem, KASTRATI, Jup. Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Vëll. 1 : bibliografi : 1454-1835. Tiranë: Biblioteka Kombëtare, 1997. . [COBISS.AL-ID 336192256]
300. BUDA, Aleks. L'ethnographie albanise et quelques-uns des problemes. Në: BUDA, Aleks (re.), TIRTA, Mark (re.), POLLO, Stefanaq. La Conférence Nationale des Études ethnographiques : 28 - 30 juin 1976. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1977. F. 3-7. [COBISS.AL-ID 336546560]
301. BUDA, Aleks. Rreth projektrezolutës së Kongresit të drejtshkrimit të gjuhës shqipe. Në: KOSTALLARI, Androkli (re.). Kongresi i drejtshkrimit të gjuhës shqipe 20-25 nëntor 1972. Vëll. 1. Tiranë: Akademia e Shkencave e RP të Shqipërisë, 1973. F. 161-163. [COBISS.AL-ID 336278784]

1.17 Pjesë përbërëse profesionale e pavarur ose kapitull në një monografi

302. BUDA, Aleks. Kryengritja e vitit 1847 në Shqipërinë e jugut. Në: THOMAI, Jani (re.). Historia e popullit shqiptar : Rilindja Kombëtare, vitet 30 të shek. XIX-të-1912. Tiranë: Toena, 2002. Vëll. 2, f. 94-97. ISBN 99927-1-623-1. [COBISS.AL-ID 336216064]
303. BUDA, Aleks. Kundërshtimi iplaneve ekspasioniste të shteteve fqinje. Në: THOMAI, Jani (re.). Historia e popullit shqiptar : Rilindja Kombëtare, vitet 30 të shek. XIX-të-1912. Tiranë: Toena, 2002. Vëll. 2, f. 102-112. ISBN 99927-1-623-1. [COBISS.AL-ID 336216320]
304. BUDA, Aleks. Hyrje në F. S. Noli. Në: BUDA, Aleks (re.), NOLI, Fan Stilian. Vepra. V.3, Publicistika : (1925-1949). Tiranë: Akademia e shkencave e RPSSH: Instituti i gjuhësisë dhe i letërsisë, 1988. Vëll. 1, f. 5-27. Vepra, Trashëgimi kulturor i popullit shqiptar. [COBISS.AL-ID 336213760]
305. BUDA, Aleks. Fan S. Noli, historiani i Skënderbeut. Në: NOLI, Fan Stilian. Gjergj Kastrioti Skënderbeu, 1405-1468. Tiranë: Naim Frashëri, 1967. F. 5-34. [COBISS.AL-ID 336167424]

1.20 Parathënie, editorial, pasthënie

306. BUDA, Aleks (emër i lidhur me njësinë). Pasthënie e librit. Në: SCHILLER, Friedrich Von. Vajza e Orleansit : tragjedi romantike. [Tiranë]: Infbotues, 2007. ISBN 978-99943-972-2-8. [COBISS.AL-ID 338110720]
307. BUDA, Aleks. Kuadri historike në romanin "daullet e shiut" Ismail Kadare. Në: BUDA, Aleks (re.), PULAHA, Selami (re.), NOLI, Fan Stilian. Vepra. V.4, Shkrime historike. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1988. F. 267-286. [COBISS.AL-ID 336171776]
308. BUDA, Aleks. J.V.Gëte dhe universi i tij. Në: GËTE, Johann Wolfgang. Vepra të zgjedhura. Tiranë: Naim Frashëri, 1987. Vëll. 1, f. 5-60. [COBISS.AL-ID 336190976]
309. BUDA, Aleks. Fjala e mbylljes së kryetarit të Akademisë së shkencave prof. Aleks Buda në Kongresin kombëtar të studimeve etnografike. Studime historike. 1976, nr. 3, f. 5-8. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 336327680]
310. BUDA, Aleks. Kuadri historike në romanin "daullet e shiut" Ismail Kadare. Në: KADARE, Ismail. Les tambours de la pluie. Paris: Hachette, 1972. F. 257-274. [COBISS.AL-ID 336169728]

1.22 Intervistë

311. BUDA, Aleks. Manifestim i madh artistik, kulturor e shkencor : festivali folklorik i Gjirokastrës. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 6 tetor 1983. [COBISS.AL-ID 336602112]
312. BUDA, Aleks (i intervistuar). Për të ngritur veprimtarinë kërkimore-shkencore në një nivel më të lartë sasior e cilësor. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 23 gusht 1980. [COBISS.AL-ID 336574208]
313. BUDA, Aleks. Shkenca po luan rol gjithnjë e më të rëndësishëm në zgjidhjen e problemeve ekonomiko-shoqërore të vendit. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 13 janar 1979. [COBISS.AL-ID 338110976]
314. BUDA, Aleks (i intervistuar). Ngjarje e shënuar në historinë e lavdishme të popullit tonë : intervistë. Drita. 15 janar 1978, f. 1, 13. [COBISS.AL-ID 336561920]
315. BUDA, Aleks (i intervistuar). Ngjarje e shënuar në historinë e lavdishme të popullit tonë. Drita. 15 janar 1975. [COBISS.AL-ID 336545280]


MONOGRAFI DHE VEPRA TË TJERA TË PLOTA


2.01 Monografi shkencore

316. BUDA, Aleks, HAXHIMIHALI, Tatjana (mbledhës, redaktor). Studime për Skënderbeun. Tiranë: ASA, 2018. 384 f. ISBN 978-9928-141-89-7. [COBISS.AL-ID 2048448330]
317. BUDA, Aleks, ISLAMI, Hivzi (redaktor), REXHEPI, Fehmi (redaktor), HAXHIMIHALI, Tatjana (redaktor). Studime historike : (tekste të zgjedhura). Prishtinë: Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, 2006. XVIII, 604 f. Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës. Botime të veçanta 72.Seksioni i Shkencave Shoqërore, LXXII. ISBN 9951-413-40-4. [COBISS.AL-ID 1536827888]
318. BUDA, Aleks, FRASHËRI, Kristo, MYZYRI, Hysni, POLLO, Stefanaq, PRIFTI, Kristaq K., SHPUZA, Gazmend, THËNGJILLI, Petrika. Historia e popullit shqiptar : në katër vëllime : vitet 30 të shek.XIX-1912. Vëll. 2, Rilindja kombëtare. Tiranë: Toena, 2002. 603 f., me il., faksimile, harta, portrete. ISBN 99927-1-623-1. [COBISS.AL-ID 2048215073]
319. BUDA, Aleks. Historia e popullit shqiptar : Rilindja kombëtare : vitet 30 të shek. XIX-1912. Vëll. 2. Tiranë: Toena, 2002. 602 f., me il. Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Historisë. ISBN 99927-1-623-1. [COBISS.AL-ID 512411609]
320. BUDA, Aleks, HAXHIMIHALI, Tatjana (mbledhës, redaktor). Shkrime historike. Vëll. 3, Lindja dhe zhvillimi i marrëdhënieve feudale në Shqipëri : (shek. VIII-XV ). Tiranë: Toena, 2002. 516 f. Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Historisë. ISBN 99927-1-651-7. [COBISS.AL-ID 1536642288]
321. BUDA, Aleks, HAXHIMIHALI, Tatjana (mbledhës, redaktor). Shkrime historike. Vëll. 4, Publicistikë. Tiranë: Toena, 2000. 423 f., 1 fl. portret. Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Historisë. ISBN 99927-1-274-0. [COBISS.AL-ID 1536642544]
322. BUDA, Aleks, FRASHËRI, Kristo, ALIBALI, Isuf, BUDA, Aleks (redaktor përgjegjës). Historia e popullit shqiptar. V. 2. Prishtinë: Enti i Botimeve të Teksteve i RS të Serbisë, 1968. 879 f., me il. [COBISS.AL-ID 1537954032]

2.02 Monografi profesionale

323. BUDA, Aleks. Shkrime historike. Vëll1 : lashtësia dhe Mesjeta para shek. XV. Tiranë: "8 Nëntori", 1987. 385 f. [COBISS.AL-ID 18735626]
324. BUDA, Aleks. Shkrime historike. Vëll. 2 : Rilindja Kombëtare Shqiptare. Tiranë: 8 Nëntori, 1987. 321 f. [COBISS.AL-ID 1559878112]
325. BUDA, Aleks. Etnogjeneza e popullit shqiptar në dritën e historisë : referat. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1982. 24 f. [COBISS.AL-ID 334583040]
326. BUDA, Aleks. Lidhja shqiptare e Prizrenit dhe rrënjët e saj historike : konferenca kombëtare e studimeve për Lidhjen Shqiptare të Prizrenit : referat. Tiranë: Konferenca kombëtare e studimeve për Lidhjen Shqiptare të Prizrenit, 1978. 38 f. [COBISS.AL-ID 1538604016]
327. BUDA, Aleks. Etnografia shqiptare dhe disa probleme të saj : konferenca kombëtare e studimeve etnografike : referat. Tiranë: Konferenca Kombëtare e Studimeve Etnografike, 1976. 36 f. [COBISS.AL-ID 1538772976]
328. BUDA, Aleks. Ilirët e jugut si problem i historiografisë : referat. Tiranë: [s.n.], 1972. 36 f. [COBISS.AL-ID 334578176]
329. KOSTALLARI, Androkli, ÇABEJ, Eqrem, BUDA, Aleks (autor, redaktor). Konferenca e parë e studimeve albanologjike : Tiranë, 15-21 nëndor 1962. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1965. 740 f., [64] fl., me il., shtojca (të lidhura), faksimile, harta. [COBISS.AL-ID 1558732512]
330. BUDA, Aleks. Guide d'Albanie : avec un petit manuel de conversation. Tiranë: Albturist, 1958. 327 f. [COBISS.AL-ID 336162304]

2.03 Tekst mësimor universitar, i arsimit të lartë ose i shkollës së lartë, i recensuar

331. ISLAMI, Selim, FRASHËRI, Kristo, BUDA, Aleks. Historia e Shqipërisë. Vëll. 1. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1959. 544 f. [COBISS.AL-ID 23191823]

2.13 Trajtesë, studim paraprak, studim

332. BUDA, Aleks. Gëte dhe ne. Tiranë: [s.n], 1989. [COBISS.AL-ID 336636416]
333. BUDA, Aleks. Eqrem Çabej : fjala e hapjes në Sesionin shkencor të organizuar me rastin e 80-vjetorit të lindjes së E. Çabej. [COBISS.AL-ID 336662272]
334. BUDA, Aleks. Lufta për pavarësi dhe folklori : ligjëratë e mbajtur në kuadrin e aktiviteteve të Akadmisë së Shkencave të RPSH për popullarizimin e shkencës. [COBISS.AL-ID 336662016]
335. BUDA, Aleks. Zef Jubani dhe historia : fjalë e mbajtur në sesionin shkencor kushtuar Zef Jubanit në Institutin e Lartë pedagogjik Shkodër, 6 shkurt. [COBISS.AL-ID 336661504]
336. BUDA, Aleks. Apologjia e Jani Vretos : dokument i mendimit politik dhe shkencor shqiptar në preg të Lidhjes së Prizrenit : kumtesë e mbajtur në sesionin shkencor kushtuar figurës së Jani Vretos. [COBISS.AL-ID 336646144]
337. BUDA, Aleks. Formimi i popullit shqiptar. [s.l]: [s.n], [s.a]. f. 5-76. [COBISS.AL-ID 336635648]
338. BUDA, Aleks. Zhvillimi i marrëdhënieve feudale në shekullin XIV e në të shek. XV. [s.l]: [s.n], [s.a]. f. 101-151. [COBISS.AL-ID 336635904]
339. BUDA, Aleks. Eftimi Brandi : atdhetar i Rilindjes Kombëtare. [s.l]: [s.n], [s.a]. [COBISS.AL-ID 336634368]
340. BUDA, Aleks. Tatëpjeta e principatave shqiptare. [s.l]: [s.n], [s.a]. [COBISS.AL-ID 336635136]
341. BUDA, Aleks. Lufta e popullit shqiptar kundër pushtimit turk : variant i kapitullit VI të "Historisë së Shqipërisë". Tiranë: Arkivi i Institutit të Historisë, 1965. . [COBISS.AL-ID 336633600]

2.25 Monografi të tjera dhe vepra të tjera të përfunduara

342. BUDA, Aleks, FRASHËRI, Kristo, POLLO, Stefanaq, BUDA, Aleks (redaktor përgjegjës). Historia e popullit shqiptar. Vëll. 2. Bot. 2-të. Prishtinë: Enti i Botimeve të Teksteve i RS të Serbisë, 1969. 879 f., me il. [COBISS.AL-ID 1537955568]
343. BUDA, Aleks, FRASHËRI, Kristo, POLLO, Stefanaq. Historia e Shqipërisë. Vëll. 2. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 1965. 896 f., me il. [COBISS.AL-ID 61995265]
344. BUDA, Aleks, FRASHËRI, Kristo, POLLO, Stefanaq. Historia e Shqipërisë. Vëll. 2. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës. Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1965. 896 f., [11] f. hartë, me il. [COBISS.AL-ID 1538067184]
345. BUDA, Aleks, ZAMPUTI, Injac, FRASHËRI, Kristo (autor, redaktor përgjegjës). Burime të zgjedhura për historinë e Shqipërisë. Vëll. 2 : shek. VIII-XV. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1962. 409 f. [COBISS.AL-ID 1537956848]


AUTORËSIA DYTËSORE


Redaktor

346. HEINE, Heinrich, BUDA, Aleks (redaktor). Lirika. V.1. Tiranë: Argeta-LMG, cop. 2007. 271 f., me il. Biblioteka Lirika botërore. ISBN 978-99956-17-20-2. [COBISS.AL-ID 2048025899]
347. BIÇOKU, Kasem, KASTRATI, Jup, BUDA, Aleks (kryeredaktor). Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Vëll. 1 : bibliografi : 1454-1835. Tiranë: Biblioteka Kombëtare, 1997. 456 f. [COBISS.AL-ID 1536086768]
348. NOLI, Fan Stilian, BUDA, Aleks (redaktor përgjegjës), LLOSHI, Xhevat (redaktor). Vepra. V.6, Oratoria; Autobiografia; Letërkëmbimi; Intervista, etj. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1996. 754 f. Trashëgimi Kulturor i Popullit Shqiptar. [COBISS.AL-ID 1537150192]
349. NOLI, Fan Stilian, BUDA, Aleks (redaktor përgjegjës), PULAHA, Selami (redaktor). Vepra. 4, Shkrime historike. Tiranë: Akademia e Shkencave e RPSSH. Instituti i Historisë, 1989. 671 f. [COBISS.AL-ID 1556772576]
350. BUDA, Aleks (redaktor përgjegjës). Konferenca kombëtare për formimin e popullit shqiptar, të gjuhës dhe të kulturës së tij. Tiranë: Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, 1988. 508 f. [COBISS.AL-ID 8147468]
351. BUDA, Aleks (redaktor përgjegjës). Konferenca Kombëtare për formimin e popullit shqiptar, të gjuhës dhe të kulturës së tij : Tiranë, 2-5 korrik 1982. Tiranë: Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, 1988. 508 f., me il., harta, shtojca. [COBISS.AL-ID 8596781]
352. NOLI, Fan Stilian, BUDA, Aleks (redaktor përgjegjës). Vepra. V.3, Publicistika : (1925-1949). Tiranë: Akademia e shkencave e RPSSH: Instituti i gjuhësisë dhe i letërsisë, 1988. 399 f., me il. Vepra, Trashëgimi kulturor i popullit shqiptar. [COBISS.AL-ID 27310858]
353. NOLI, Fan Stilian, BUDA, Aleks (redaktor përgjegjës). Vepra. V.1, Poezia. Skica letrare. Izraelitë e Filistinë. Përkthime poetike. Tiranë: Akademia e Shkencave të RPSSH, 1988. 407 f., 1 fl. portret. Trashëgimi kulturor i popullit shqiptar. [COBISS.AL-ID 27309066]
354. NOLI, Fan Stilian, BUDA, Aleks (redaktor përgjegjës), PULAHA, Selami (redaktor). Vepra. V.4, Shkrime historike. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1988. 670 f. [COBISS.AL-ID 334578432]
355. NOLI, Fan Stilian, BUDA, Aleks (redaktor përgjegjës). Vepra. V.5, Bethoveni dhe revolucioni francez. Introdukta. Artikuj. Ese. Biseda. Tiranë: Akad. e Shkencave e RPS të Shqipërisë, Inst. i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 1988. 366 f., me il. [COBISS.AL-ID 1559803360]
356. BUDA, Aleks (redaktor përgjegjës). Dokumente për historinë e Shqipërisë të shek. XV-të. Nr. 1, [(1400-1405)]. Tiranë: Akademia e Shkencave e RPSH, 1987. 712 f. [COBISS.AL-ID 5176586]
357. ZAMPUTI, Injac, MALLTEZI, Luan, BUDA, Aleks (redaktor përgjegjës). Dokumente për historinë e Shqipërisë të shek. XV. Pj.1, 1400-1405. Tiranë: Akademia e Shkencave të RPS të Shqipërisë, Instituti i Historisë, 1987-. 712 f. [COBISS.AL-ID 1556915424]
358. NOLI, Fan Stilian, BUDA, Aleks (redaktor përgjegjës). Vepra. V.2, Publicistika : (1905-1925). Tiranë: Akademia e shkencave e RPSSH: Instituti i Gjuhësisë dhe i letërsisë, 1987. 485 f., me il. Vepra, Trashëgimi kulturor i popullit shqiptar. [COBISS.AL-ID 27310602]
359. BUDA, Aleks (kryeredaktor), DOMI, Mahir (redaktor përgjegjës). Fjalor Enciklopedik Shqiptar. Tiranë: Akademia e Shkencave e RPSSH, 1985. XV, 1247 f., me il. [COBISS.AL-ID 1557062368]
360. BUDA, Aleks (redaktor përgjegjës), KOSTALLARI, Androkli (redaktor përgjegjës). Konferenca Kombëtare e Studimeve për Lidhjen Shqipëtare të Prizrenit 1878-1881 : 12-28 qershor 1978 : materialet e sesioneve shkencore të rretheve. Vëll. 2. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1979. 321 f. [COBISS.AL-ID 1537957360]
361. FRASHËRI, Kristo, BUDA, Aleks (redaktor përgjegjës), KOSTALLARI, Androkli (redaktor përgjegjës). Konferenca Kombëtare e Studimeve për Lidhjen Shqipëtare të Prizrenit 1878-1881. V.1 : 12-28 qershor 1978. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1979. 427 f., me il. [COBISS.AL-ID 334586112]
362. BUDA, Aleks (redaktor). Konferenca Kombëtare e Studimeve për Lidhjen Shqipëtare të Prizrenit 1878-1881 : 12-28 qershor 1978. Vol. 1. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1979. 428 f., 5 fl., me il. Akademia e Shkencave e RPSH, Vol. 1. [COBISS.AL-ID 337387264]
363. BUDA, Aleks (redaktor përgjegjës). Konferenca Kombëtare e Studimeve për Lidhjen Shqiptare të Prizrenit 1878-1881 : 12-28 qershor 1978. Vëll. 1. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1979. 427 f., me il. [COBISS.AL-ID 1537957104]
364. BUDA, Aleks (kryeredaktor). Konferenca Kombëtare e Studimeve Etnografike : 28-30 qershor 1976. Tiranë: Akademia e Shkencave e RPSSH, Instituti i Historisë, Sektori i Etnografisë, 1977. 592 f., me il. [COBISS.AL-ID 1557785824]
365. POLLO, Stefanaq, BUDA, Aleks (kryeredaktor), TIRTA, Mark (redaktor). La Conférence Nationale des Études ethnographiques : 28 - 30 juin 1976. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1977. 650 f., 5 fl. il. [COBISS.AL-ID 40721418]
366. ZAMPUTI, Injac, BUDA, Aleks (redaktor përgjegjës). Regjistri i kadastrës dhe i koncesioneve për rrethin e Shkodrës 1416-1417. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1977. 499 f. [COBISS.AL-ID 1557706464]
367. BUDA, Aleks (kryeredaktor). Kuvendi i I studimeve Ilire : Tiranë 15-20 shtator 1972. 1. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1974. 530 f., me il. [COBISS.AL-ID 2048332335]
368. BUDA, Aleks (kryeredaktor). Kuvendi i I Studimeve Ilire : Tiranë 15-20 shtator 1972. 2. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1974. 362 f, me il. [COBISS.AL-ID 1558059744]
369. BUDA, Aleks (redaktor). Kuvendi i studimeve ilire. Vëll. II. : 15-20 shtator 1972. Tiranë: Akademia e Shkencave e RPSSH, 1974. 315 f., me il. [COBISS.AL-ID 333368576]
370. BUDA, Aleks (redaktor). Kuvendi i studimeve Ilire. V. 1. : 15-20 shtator 1972. Tiranë: Akademia e Shkencave e RPSH, 1974. 530 f., me il. [COBISS.AL-ID 334589952]
371. BUDA, Aleks (redaktor). Alfabeti i gjuhës shqipe dhe Kongresi i Manastirit : (14-22 nëndor 1908) : studime, materiale, dokumente. Tiranë: Universiteti i Tiranës, 1972. 450 f., me il. [COBISS.AL-ID 1558183392]
372. DOMI, Mahir (redaktor përgjegjës), BUDA, Aleks (redaktor). Alfabeti i gjuhës shqipe dhe Kongresi i Manastirit : 14-22 nëndor 1908 : studime, materiale, dokumente. Tiranë: Universiteti i Tiranës, 1972. 447 f., me il. [COBISS.AL-ID 1558197984]
373. ISLAMI, Selim, FRASHËRI, Kristo, POLLO, Stefanaq, BUDA, Aleks (redaktor). Historia e popullit shqiptar. Vëll. 1. Bot. 2. Prishtinë: Enti i Botimeve të Teksteve i RS të Serbisë, 1969. 498 f., me il. [COBISS.AL-ID 1537955312]
374. BUDA, Aleks, FRASHËRI, Kristo, POLLO, Stefanaq, BUDA, Aleks (redaktor përgjegjës). Historia e popullit shqiptar. Vëll. 2. Bot. 2-të. Prishtinë: Enti i Botimeve të Teksteve i RS të Serbisë, 1969. 879 f., me il. [COBISS.AL-ID 1537955568]
375. KOSTALLARI, Androkli (redaktor përgjegjës), BUDA, Aleks (redaktor). Konferenca e dytë e studimeve albanologjike : me rastin e 500-vjetorit të vdekjes së Gjergj Kastrioti-Skënderbeut : Tiranë, 12-18 janar 1968. Vëll. 2. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1969. 468 f., harta, portrete. [COBISS.AL-ID 1558466528]
376. BUDA, Aleks, FRASHËRI, Kristo, ALIBALI, Isuf, BUDA, Aleks (redaktor përgjegjës). Historia e popullit shqiptar. V. 2. Prishtinë: Enti i Botimeve të Teksteve i RS të Serbisë, 1968. 879 f., me il. [COBISS.AL-ID 1537954032]
377. ISLAMI, Selim, FRASHËRI, Kristo, BUDA, Aleks (redaktor përgjegjës). Historia e popullit shqiptar. I. Prishtinë: Enti i Botimeve të Teksteve i RS të Serbisë, 1968. 498 f., me il. [COBISS.AL-ID 48097034]
378. BUDA, Aleks (redaktor), POLLO, Stefanaq (redaktor). Historia e Shqipërisë. Vëll. 1. Bot. 2. Tiranë: Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1967. 544 f., me il., 6 fl. harta të palosura. [COBISS.AL-ID 1537953776]
379. POLLO, Stefanaq (redaktor), BUDA, Aleks (redaktor). Historia e Shqipërisë : në tre vëllime. Vëll. 2. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1965. 897 f., me il,. harta. [COBISS.AL-ID 48098826]
380. KOSTALLARI, Androkli, ÇABEJ, Eqrem, BUDA, Aleks (autor, redaktor). Konferenca e parë e studimeve albanologjike : Tiranë, 15-21 nëndor 1962. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1965. 740 f., [64] fl., me il., shtojca (të lidhura), faksimile, harta. [COBISS.AL-ID 1558732512]
381. BUDA, Aleks (redaktor përgjegjës). Relacione mbi gjendjen e Shqipërisë Veriore dhe të Mesme në shek. XVII. Vëll. 2 : 1634-1650. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1965. 527 f. Burime dhe Materiale për Historinë e Shqipërisë, 3. [COBISS.AL-ID 2048260655]
382. BUDA, Aleks (redaktor përgjegjës). Relacione mbi gjendjen e Shqipërisë Veriore dhe të Mesme në shek. XVII. Vëll. 1 : 1610-1634. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1963. 539 f. Burime dhe Materiale për Historinë e Shqipërisë, 3. [COBISS.AL-ID 1558850784]
383. BUDA, Aleks (redaktor). Burime të zgjedhura për historinë e Shqipërisë. Vëll 3, Shqipëria nën sundimin feudal ushtarak otoman : (1506-1839). Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1961. 336 f. [COBISS.AL-ID 85919754]
384. ISLAMI, Selim, FRASHËRI, Kristo, POLLO, Stefanaq (redaktor), BUDA, Aleks (redaktor). Historia e Shqipërisë. Vëll. 1. Tiranë: Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1959. 544 f., me il., 6 fl. harta të palosura. Universiteti Shtetëror i Tiranës. [COBISS.AL-ID 2049704231]
385. GOETHE, Johann Wolfgang von, BUDA, Aleks (redaktor). Fausti. Tiranë: Ndërmarrja Shtetërore e Botimeve, 1957. 206 f., me il. [COBISS.AL-ID 1559138528]
386. GOETHE, Johann Wolfgang von, BUDA, Aleks (redaktor). Fausti;. Tirane,: Ndërmarrja Shtetrore e Botimeve, 1957. 206 f., me il. [COBISS.AL-ID 1559139296]
387. HEINE, Heinrich, BUDA, Aleks (redaktor). Poezi : në tri pjesë. Tiranë: Ndërmarrja Shtetërore e Botimeve, 1957. 199 f. [COBISS.AL-ID 2048301616]

Udhëheqës në disertacionet e doktoratës

388. LUARASI, Aleks. Shteti dhe e drejta shqiptare para dhe gjatë epokës së Skëndërbeut (Shek. XII-XV) : disertacion për mbrojtjen e gradës shkencore (Doktor). Tiranë: [A. Luarasi], 1981. 227 fl. [COBISS.AL-ID 2048022822]

Përkthyes

389. Kangë mbi biografinë e shokut Tito Radovan Zagaviq. [s.l.]: [s.n.], 1947. 37 f. [COBISS.AL-ID 336648960]

Autor i tekstit shtesë

390. BARLETI, Marin. Rrethimi i Shkodrës. Tiranë: Onufri, 2012. XXI, 302 f., me il. ISBN 978-99956-87-78-6. [COBISS.AL-ID 2048026400]
391. BARLETI, Marin. The siege of Shkodra : Albania's courageous stand against Ottoman conquest, 1478. Tiranë: Onufri Publishing House, cop. 2012. XXXII, 302 f., me il. ISBN 978-99956-87-77-9. [COBISS.AL-ID 1559349728]

Mbledhës

392. Konferenca Kombëtare e Studimeve për Lidhjen Shqiptare të Prizrenit, 1878-1881 : 12-28 qershor 1978. 1. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1979. 425 f., me il., harta. [COBISS.AL-ID 1557572576]
393. Konferenca Kombëtare e Studimeve për Lidhjen Shqiptare të Prizrenit, 1878-1881 : 12-28 qershor 1978. 2. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1979. 321 f., me il., harta. [COBISS.AL-ID 2048290863]
394. POLLO, Stefanaq (redaktor), BUDA, Aleks (redaktor). Historia e Shqipërisë : në tre vëllime. Vëll. 2. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1965. 897 f., me il,. harta. [COBISS.AL-ID 48098826]
395. Udhëheqës i Shqipërisë. Tiranë: Albturist, 1958. 196 f., me il; me foto. [COBISS.AL-ID 1559120864]

Folës (tregimtar)

396. Probleme të Pavarësisë së Shqipërisë : (referate). Tiranë: Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, Instituti i Historisë, 1987. 145 f. [COBISS.AL-ID 1556923872]


TË PAKLASIFIKUARA

397. BUDA, Aleks. Lufta e shtetit shqiptar kundër pushtimit turk në shek. XV. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. [COBISS.AL-ID 336649216]
398. BUDA, Aleks. Përsiatje dhe mendime rreth flamurit tonë kombëtar. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. [COBISS.AL-ID 336649472]
399. BUDA, Aleks. Shqipëria në shek.V-XV. [s.l.]: Instituti i historisë, [s.a.]. [COBISS.AL-ID 336650752]
400. BUDA, Aleks. Kujtime 2. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2014. 565 f., me il. ISBN 978-99956-10-65-4. [COBISS.AL-ID 335695360]
401. BUDA, Aleks. Kujtime. Tiranë: Akademia e Shkencave, 2005. 376 f., me il. ISBN 99943-763-9-X. [COBISS.AL-ID 1537537008]
402. ANAMALI, Skënder, BUDA, Aleks, KOKA, V., GJEÇOVI, Xhelal. Historia e popullit shqiptar : në katër vëllime. Tiranë: Toena, 2002 - 2009. 4 vëll., me il. dhe harta. Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë. ISBN 99927-1-622-3, ISBN 99927-1-623-1, ISBN 978-99943-1-269-6, ISBN 978-99943-1-452-2. [COBISS.AL-ID 2048390445]
403. BUDA, Aleks. Lasgush Poradeci : fjalë e mbajtur me rastin e dhënies së emrit Lasgush Poradeci shtëpisë së kulturës në Pogradec. [s.l.]: [s.n.], 1989. [COBISS.AL-ID 336647936]
404. BUDA, Aleks. Shkrime historike : [përgatiti për shtyp Stefanaq Pollo... [et al.]]. Vëll. 1. Tiranë: Shtëpia Botuese 8 Nëntori, [1986]. 385 fq. [COBISS.AL-ID 1559878880]
405. BUDA, Aleks. Diskutim me rastin e 50 vjetorit të vdekjes së Aleksandër Moisiut. [COBISS.AL-ID 336661760]
406. BUDA, Aleks. Eposi dhe historia jonë. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 1983. 11 f. [COBISS.AL-ID 1537867504]
407. BUDA, Aleks, ZAMPUTI, Injac. Dokumente për historinë e shqipërisë të shek. XV. 4, 1, (1479 - 1499) : (botohet ne rastin e 500-vjetorit të vdekjes së Gjergj Kastriotit-Skënderbeut). Tiranë,: Universiteti i Tiranës, 1967. 331 f. [COBISS.AL-ID 1558602720]
408. BUDA, Aleks. Skënderbeu dhe epoka e tij. Tiranë: "Naim Frashëri", 1967. 123 f. [COBISS.AL-ID 2048307247]
409. BUDA, Aleks. Rreth disa problemeve të historisë së epokës së Skënderbeut. Studime historike. 1967, vit. 21(4), nr. 4, f. 3-22. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 2048820784]
410. BUDA, Aleks. Skënderbeu - figurë e madhe e historisë sonë : me rastin e 487 vjetorit të vdekjes së heroit kombëtar Gjergj Kastriotit (Skënderbeu). Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 17 janar 1954, vit. x, nr. 14 (1654), f. 2. [COBISS.AL-ID 2049103664]
411. BUDA, Aleks. Skënderbeu organizonjës dhe udhëheqës i përpjekjeve të bashkuara të popullit shqiptar : me rastin e 40 vjetorit të shpalljes së pamvarësisë s'atdheut. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 22 nëntor 1952, vit. x-të, nr. 283 (2475), f. 3. [COBISS.AL-ID 2049098032]
412. BUDA, Aleks. Figura e Gjergj Kastriotit në historinë e popullit shqiptar : konferencë me rastine e 481 vjetorit të vdekjes së Skënderbeut. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 20 janar 1849, vit. vii, nr. 1270, f. 2, 23 janar 1949, vit. vii, nr. 1273, f. 2. [COBISS.AL-ID 2049095216]Formati i përzgjedhur i njësisë bibliografike: ISO 690
Klasifikimi i njësive bibliografike: tipologjia, viti – zbritës, titulli

Burimi i të dhënave bibliografike: baza e përbashkët e të dhënave COBISS.AL/COBIB.AL, 29. 2. 2024