COBISS Sistemi dhe shërbimet e përbashkëta bibliografike online COBISSStefanaq Pollo [00810]Bibliografia personale për periudhën 1955-2003

ARTIKUJ DHE PJESË TË TJERA PËRBËRËSE


1.01 Artikull shkencor origjinal

1. BUDA, Aleks, FRASHERI, Kristo, POLLO, Stefanaq. Projekt i historisë së Shqipërisë. Buletin për shkencat shoqërore. 1956, nr. 4, f. 133-227. [COBISS.AL-ID 336473856]
2. BUDA, Aleks, FRASHËRI, Kristo, POLLO, Stefanaq. Prospekti i historisë së Shqipërisë gjatë shek. V-XX. Buletin për shkencat shoqërore. 1956, nr. 4, f. 133-227. [COBISS.AL-ID 1538053872]

1.04 Artikull profesional

3. POLLO, Stefanaq, BIHIKU, Koço. Fan S. Noli Eminente figure du mouvement patriotique et democratique et de la culture albanaise. Studia albanica. 1982, nr. 1. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 337372160]

1.05 Artikull popullor

4. POLLO, Stefanaq. Mita përballë realitetit : shkencat historike për Dardaninë (Kosovën) si trevë e lashtë e Shqipërisë. 55 : e përditshme e pavarur. 1999, nr. 129, f. 13. [COBISS.AL-ID 337323520]
5. POLLO, Stefanaq. Bashkimi i popullit shqiptar nën udhëheqjen e Skënderbeut : (Kuvendi i Lezhës). Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 2 mars 1967, vit. 26, nr. 52 (5777), f. 2. [COBISS.AL-ID 2048889136]


MONOGRAFI DHE VEPRA TË TJERA TË PLOTA


2.01 Monografi shkencore

6. POLLO, Stefanaq, PRIFTI, Kristaq K. (redaktor). Në gjurmë të historisë shqiptare. Vëll.2, Rilindja Kombëtare. Koha e re dhe e sotme. Tiranë: Akademia e Shkencave të Shqipërisë. Instituti i Historisë, 2003. 383 f. ISBN 99927-938-0-5. [COBISS.AL-ID 1536641008]
7. BUDA, Aleks, FRASHËRI, Kristo, MYZYRI, Hysni, POLLO, Stefanaq, PRIFTI, Kristaq K., SHPUZA, Gazmend, THËNGJILLI, Petrika. Historia e popullit shqiptar : në katër vëllime : vitet 30 të shek.XIX-1912. Vëll. 2, Rilindja kombëtare. Tiranë: Toena, 2002. 603 f., me il., faksimile, harta, portrete. ISBN 99927-1-623-1. [COBISS.AL-ID 2048215073]
8. POLLO, Stefanaq, PUTO, Arben, FRASHËRI, Kristo, ANAMALI, Skënder. Histoire de l'Albanie : des origines à nos jours. Roanne: Horvath, 1974. XX,372 f., me il. ISBN 2-7171-0025-3. [COBISS.AL-ID 1538077680]

2.02 Monografi profesionale

9. POLLO, Stefanaq. Në gjurmë të historisë shqiptare. Vëll. 1. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1990. 380 f. [COBISS.AL-ID 1537209072]
10. POLLO, Stefanaq. La proclamation de l' indipendance, grand tournant dans l' histoire du peuple albanais. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1983. 43 f. [COBISS.AL-ID 337375232]
11. POLLO, Stefanaq. The proclamation of independence of Albania--a great turning-point in the history of the Albanian people. Tiranë: 8 Nëntori, 1983. 41 f. [COBISS.AL-ID 1559974880]
12. POLLO, Stefanaq, BIHIKU, Koço. Fan S. Noli Eminente figure du mouvement patriotique et democratique et de la culture albanaise. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1982. 83 f. [COBISS.AL-ID 337371904]
13. POLLO, Stefanaq. Shpallja e Pavarësisë së Shqipërisë-kthesë e madhe në historinë e popullit shqiptar. Tiranë: [s. n.], 1982. 32 f. [COBISS.AL-ID 336541184]
14. POLLO, Stefanaq. Lidhja Shqiptare e Prizrenit dhe lufta e saj për çlirim e bashkim kombëtar. Tiranë: [s. n.], 1978. 34 f. [COBISS.AL-ID 336540416]
15. POLLO, Stefanaq, BUDA, Aleks (kryeredaktor), TIRTA, Mark (redaktor). La Conférence Nationale des Études ethnographiques : 28 - 30 juin 1976. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1977. 650 f., 5 fl. il. [COBISS.AL-ID 40721418]
16. POLLO, Stefanaq. Kultura popullore si shprehje e veçorive etnike dhe e formimit të Kombit shqiptar. Tiranë: [s. n.], 1976. 28 f. [COBISS.AL-ID 1538754288]
17. POLLO, Stefanaq, FRASHËRI, Kristo. Istoria tes Albanias : gia ta mesaia scholeia. Vëll.1. Tiranë: Ekdotikos Oikos Scholikon Vivlion, 1973. 177 f., me il. [COBISS.AL-ID 336521216]
18. POLLO, Stefanaq, FRASHËRI, Kristo. Istoria tes Albanias : gia ta mesaia scholeia. V.2. Tiranë: Ekdotikos Oikos Scholikon Vivlion, 1973. 69 f.+6 fl. harta., me il. [COBISS.AL-ID 336522240]
19. POLLO, Stefanaq, FRASHËRI, Kristo. Istoria tes Albanias. Vëll.3 : gia ta mesaia scholeia. Tiranë: Ekdotikos Oikos Scholikon Vivlion, 1973. 363 f., me il. [COBISS.AL-ID 336523264]
20. POLLO, Stefanaq (redaktor). Probleme të luftës për emancipimin e plotë të gruas. Tiranë: Naim Frashëri, [1969]. 381 f. [COBISS.AL-ID 1558422752]
21. POLLO, Stefanaq. Revolucioni i parë Rus i 1905-1907 dhe lufta e popullit shqiptar për pavarësi. Tiranë: Ndërmarrja Shtetërore e Botimeve, 1955. 24 f. [COBISS.AL-ID 336480000]

2.03 Tekst mësimor universitar, i arsimit të lartë ose i shkollës së lartë, i recensuar

22. ISLAMI, Selim, FRASHËRI, Kristo, POLLO, Stefanaq, BUDA, Aleks (redaktor). Historia e popullit shqiptar. Vëll. 1. Bot. 2. Prishtinë: Enti i Botimeve të Teksteve i RS të Serbisë, 1969. 498 f., me il. [COBISS.AL-ID 1537955312]

2.04 Tekst mësimor për shkollat fillore, të mesme ose tekste të tjera mësimore të recensuara

23. FRASHËRI, Kristo, POLLO, Stefanaq. Historia e Shqipërisë : për shkollat e mesme. Tiranë: SHBLSH, 1990. 271 f. [COBISS.AL-ID 1537955824]
24. FRASHËRI, Kristo, POLLO, Stefanaq, STAVRE, Vasilika (redaktor). Historia e Shqipërisë : për shkollat e mesme. Tiranë: SHBLSH, 1989. 275 f. [COBISS.AL-ID 1537956080]
25. FRASHËRI, Kristo, POLLO, Stefanaq, STAVRE, Vasilika (redaktor). Historia e Shqipërisë : për shkollat e mesme. Tiranë: SHBLSH, 1987. 274 f. [COBISS.AL-ID 1537950960]
26. FRASHËRI, Kristo, POLLO, Stefanaq, STAVRE, Vasilika (redaktor). Historia e Shqipërisë : për shkollat e mesme. Tiranë: SHBLSH, 1986. 274 f. [COBISS.AL-ID 1537951216]
27. FRASHËRI, Kristo, POLLO, Stefanaq, STAVRE, Vasilika (redaktor). Historia e Shqipërisë : për shkollat e mesme. ribotim. Tiranë: SHBLSH, 1984. 274 f. [COBISS.AL-ID 1537951472]
28. FRASHËRI, Kristo, POLLO, Stefanaq, STAVRE, Vasilika (redaktor). Historia e Shqipërisë : për shkollat e mesme. Ribot. Tiranë: Shtëpia botuese e librit shkollor, 1983. 270 f. [COBISS.AL-ID 1557230048]
29. FRASHËRI, Kristo, POLLO, Stefanaq, STAVRE, Vasilika (redaktor). Historia e Shqipërisë : për shkollat e mesme. Ribot. Tiranë: SHBLSH, 1982. 270 f. [COBISS.AL-ID 1537951728]
30. FRASHËRI, Kristo, POLLO, Stefanaq. Istoria tis Alvanias : gia ta mesaia scholeia. Tiranë: SHBLSH, 1982. 285 f., me il. [COBISS.AL-ID 1537952496]
31. FRASHËRI, Kristo, POLLO, Stefanaq. Istoria tis Alvanias : gia ta mesaia scholeia. Boti. i 2-të. Tiranë: Ekdotiko Scholikou Vivliou, 1981. 297 f. [COBISS.AL-ID 1537952240]
32. FRASHËRI, Kristo, POLLO, Stefanaq. Historia e Shqipërisë : për shkollat e mesme. Tiranë: [s.n.], 1973. 298 f. [COBISS.AL-ID 1538067696]
33. FRASHËRI, Kristo, POLLO, Stefanaq. Historia e Shqipërisë : për shkollat e mesme. Tiranë: [s.n.], 1978. 298 f. [COBISS.AL-ID 1538067952]
34. FRASHËRI, Kristo, POLLO, Stefanaq, STAVRE, Vasilika (redaktor). Historia e Shqipërisë : për shkollat e mesme : maket. Bot. i 2-të. Tiranë: SHBLSH, 1974. 300 f., me il. [COBISS.AL-ID 1537951984]
35. POLLO, Stefanaq, FRASHËRI, Kristo. Historia e Shqipërisë : për shkollat e mesme. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 1973. 300 f., me il. [COBISS.AL-ID 336481792]
36. FRASHËRI, Kristo, POLLO, Stefanaq. Historia e Shqipërisë : për shkollat e mesme. Tiranë: [Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë], 1963. [COBISS.AL-ID 1538066416]

2.25 Monografi të tjera dhe vepra të tjera të përfunduara

37. POLLO, Stefanaq, PUTO, Arben, FRASHËRI, Kristo. History of Albania : from its origins to the present day. London; Boston; Henley: Routledge & Kegan Paul, 1981. 322 f., me il. [COBISS.AL-ID 1537955056]
38. POLLO, Stefanaq, PUTO, Arben, FRASHËRI, Kristo, ANAMALI, Skënder. The history of Albania : from its origins to the present day. London; Boston, Mass: Routledge and Kegan Paul, 1981. XII, 322 f., me il. ISBN 0-7100-0365-X. [COBISS.AL-ID 1538084592]
39. BUDA, Aleks, FRASHËRI, Kristo, POLLO, Stefanaq, BUDA, Aleks (redaktor përgjegjës). Historia e popullit shqiptar. Vëll. 2. Bot. 2-të. Prishtinë: Enti i Botimeve të Teksteve i RS të Serbisë, 1969. 879 f., me il. [COBISS.AL-ID 1537955568]
40. BUDA, Aleks, FRASHËRI, Kristo, POLLO, Stefanaq. Historia e Shqipërisë. Vëll. 2. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 1965. 896 f., me il. [COBISS.AL-ID 61995265]
41. BUDA, Aleks, FRASHËRI, Kristo, POLLO, Stefanaq. Historia e Shqipërisë. Vëll. 2. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës. Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1965. 896 f., [11] f. hartë, me il. [COBISS.AL-ID 1538067184]


AUTORËSIA DYTËSORE


Redaktor

42. FRASHËRI, Kristo, POLLO, Stefanaq (redaktor përgjegjës). Historia e Shqipërisë. Vëll. 3 : (1912-1944). Tiranë: Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, Instituti i Historisë, 1984. 715 f., me il. [COBISS.AL-ID 1024817293]
43. POLLO, Stefanaq (redaktor). Historia e Shqipërisë. Vëll. 3 : (1912-1944). Tiranë: Akademia e Shkencave, 1984. 715 f., me il. [COBISS.AL-ID 1559931104]
44. POLLO, Stefanaq (redaktor). Vitet 30 të shekullit XIX-1912. [s.l.]: [s.n.], 1984. 585 f., me il. [COBISS.AL-ID 337374464]
45. FRASHËRI, Kristo, POLLO, Stefanaq (redaktor). Historia e Shqipërisë : për shkollat e mesme. Ribot. 3. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 1983. 273 f. [COBISS.AL-ID 1559994080]
46. ÇAMI, Muin, POLLO, Stefanaq (redaktor përgjegjës). Lufta çlirimtare antiimperialiste e popullit shqiptar në vitet 1918-1920. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1969. 216 f., 7 fl. me il., portr. [COBISS.AL-ID 2048263471]
47. BUDA, Aleks (redaktor), POLLO, Stefanaq (redaktor). Historia e Shqipërisë. Vëll. 1. Bot. 2. Tiranë: Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1967. 544 f., me il., 6 fl. harta të palosura. [COBISS.AL-ID 1537953776]
48. POLLO, Stefanaq (redaktor), BUDA, Aleks (redaktor). Historia e Shqipërisë : në tre vëllime. Vëll. 2. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1965. 897 f., me il,. harta. [COBISS.AL-ID 48098826]
49. PEPO, Petraq, POLLO, Stefanaq (redaktor). Kujtime nga lëvizja për çlirimin kombëtar : (1878-1912) : kujtime veteranësh. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë e Gjuhësisë, 1962. 517 f., me il. [COBISS.AL-ID 1558890208]
50. POLLO, Stefanaq (redaktor përgjegjës). Kujtime të grave veterane nga lëvizja për çlirimin kombëtar. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1962. 166 f., me il. [COBISS.AL-ID 2048283951]
51. POLLO, Stefanaq (redaktor përgjegjës). Mbi lëvizjen kombëtare shqiptare : përmbledhje studimesh kushtuar 50 vjetorit të shpalljes së pavarësisë. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1962. 355 f. [COBISS.AL-ID 1558853600]
52. ISLAMI, Selim, FRASHËRI, Kristo, POLLO, Stefanaq (redaktor), BUDA, Aleks (redaktor). Historia e Shqipërisë. Vëll. 1. Tiranë: Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1959. 544 f., me il., 6 fl. harta të palosura. Universiteti Shtetëror i Tiranës. [COBISS.AL-ID 2049704231]

Përshtatës

53. OMARI, Luan (përshtatës). Histoire de la construction socialiste en Albanie (1944-1975). Tirana: Academie des sciences de la RPSA, Institut de l'histoire, 1988. 353 f. [COBISS.AL-ID 1559794656]
54. The History of the socialist construction of Albania, 1944-1975. Tirana: Academy of Sciences of the PSR of Albania, Institute of History, 1988. 345 f. [COBISS.AL-ID 1559797216]
55. BUDA, Aleks. Shkrime historike : [përgatiti për shtyp Stefanaq Pollo... [et al.]]. Vëll. 1. Tiranë: Shtëpia Botuese 8 Nëntori, [1986]. 385 fq. [COBISS.AL-ID 1559878880]
56. Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1957-1967. Tiranë: Universiteti i Tiranës, [1967]. 150 f., me il. [COBISS.AL-ID 1558627296]

Mbledhës

57. BUDA, Aleks. Shkrime historike. Vëll1 : lashtësia dhe Mesjeta para shek. XV. Tiranë: "8 Nëntori", 1987. 385 f. [COBISS.AL-ID 18735626]
58. BUDA, Aleks. Shkrime historike. Vëll. 2 : Rilindja Kombëtare Shqiptare. Tiranë: 8 Nëntori, 1987. 321 f. [COBISS.AL-ID 1559878112]
59. OMARI, Luan (redaktor përgjegjës). Historia e Shqipërisë : 1944-1975. Vëll 4. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 1983. 499 f., me il. [COBISS.AL-ID 1557240544]
60. La proclamation de l'indépendance, grand tournant dans l'histoire du peuple albanais : rapport : Conférénce nationale consacrée au 70e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de l'Albanie, 19 novembre 1982. Tiranë: 8 Nëntori, 1983. 43 f. [COBISS.AL-ID 1559975904]
61. Die proklamation der Unabhängigkeit Albaniens, eine groąe Wende in der Geschichte des albanischen Volkes : Nationale Konferenz zum 70. Jahrestag d. Proklamation d. Unabhängigkeit, 19. Nov. 1982 : Referat. Tiranë: 8 Nëntori, 1983. 46 f. [COBISS.AL-ID 1559983584]
62. Akte të Rilindjes Kombëtare Shqiptare 1878-1912 : memorandume, vendime, protesta, thirrje. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1978. 286 f. [COBISS.AL-ID 1537726192]


TË PAKLASIFIKUARA

63. POLLO, Stefanaq. Në gjurmë të historisë shqiptare. 1. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1990. 379 f. [COBISS.AL-ID 2048301103]
64. POLLO, Stefanaq. La ligue Albanaise de Prizren et sa lutte pour la liberation et l'union nationale : (Rapport). Tiranë: (s. n), 1978. [32] f. [COBISS.AL-ID 334365696]
65. POLLO, Stefanaq. La ligue Albanaise et la crise orientale : (Rapport). Tiranë: [s. n], 1978. 32 f. [COBISS.AL-ID 334393600]Formati i përzgjedhur i njësisë bibliografike: ISO 690
Klasifikimi i njësive bibliografike: tipologjia, viti – zbritës, titulli

Burimi i të dhënave bibliografike: baza e përbashkët e të dhënave COBISS.AL/COBIB.AL, 29. 2. 2024