COBISS Sistemi dhe shërbimet e përbashkëta bibliografike online COBISSShaban Demiraj [00751]Bibliografia personale për periudhën 1944-2019

ARTIKUJ DHE PJESË TË TJERA PËRBËRËSE


1.01 Artikull shkencor origjinal

1. DEMIRAJ, Shaban. Rëndësia e shumanshme e librit të Buzukut. Buletini shkencor. 2005, nr. 7, f. 3-12. [COBISS.AL-ID 2048169249]
2. DEMIRAJ, Shaban. Ku dhe kur është formësuar etnosi arbëresh [shqiptar]. Buletini shkencor. Prill 2002, nr. 2, f. 3-10. [COBISS.AL-ID 2048148001]
3. DEMIRAJ, Shaban. Kongresi i Manastirit dhe rëndësia e tij. Studime filologjike. 1999, nr. 1-2, f. 5-10. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 332906240]
4. DEMIRAJ, Shaban. Franz Miklosic's main contribution in albanology. Studia albanica. 1992, nr. 1-2, f. 3-9. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 332914176]
5. DEMIRAJ, Shaban. Rreth nyjave të përparme të shqipes, vështruar edhe në përqasje me rumanishten. Gjurmime albanologjike : seria e shkencave historike. 1978, nr. 7, f. 65-74. ISSN 0350-6258. [COBISS.AL-ID 333212160]
6. DEMIRAJ, Shaban. Veçoritë e lakimit në sistemin përemëror të gjuhës shqipe : vështruar historikisht. Studime filologjike. 1973, nr. 4, f. 67-93. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333146624]
7. DEMIRAJ, Shaban. A propos des formes du futur en albanais = Rreth formave të së ardhmes në gjuhën shqipe. Studia albanica. 1971, nr. 2, f. 137-151. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 333124352]
8. DEMIRAJ, Shaban. Rreth zhdukjes së paskajores në gjuhën shqipe. Studime filologjike. 1971, nr. 1, f. 71-77. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333127680]
9. DEMIRAJ, Shaban. Habitorja dhe mosha e saj : punim historik. Studime filologjike. 1971, nr. 3, f. 31-49. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333125376]
10. DEMIRAJ, Shaban. Kuptimet kryesore të kohëve të mënyrës dëftore në gjuhën shqipe. Studime filologjike. 1971, nr. 4, f. 49-62. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333125888]
11. DEMIRAJ, Shaban. De la perte de l'infinitif en albanais = Rreth zhdukjes së paskajores në shqipe. Studia albanica. 1970, nr. 2, f. 125-136. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 333121536]
12. DEMIRAJ, Shaban. Rreth ndajfoljëzimit (Adverbializimit) të disa formave gramatikore dhe të disa togjeve të tiit parafjalë + emër. Studime filologjike. 1970, nr. 1, f. 137-150. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333123072]
13. DEMIRAJ, Shaban. Rreth formave të së ardhmes në gjhën shqipe. Studime filologjike. 1970, nr. 3, f. 69-84. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333122560]
14. DEMIRAJ, Shaban. Rreth disa problemeve të paskajores në gjuhën shqipe : punim historik. Studime filologjike. 1969, nr. 1, f. 181-220. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333120512]
15. DEMIRAJ, Shaban. Rreth klasifikimit të foljeve në zgjedhim. Studime filologjike. 1969, nr. 3, f. 193-201. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333121024]
16. DEMIRAJ, Shaban. Rreth kategorisë së shquarsisë e të pashquarsisë në gjuhën shqipe. Studime filologjike. 1969, nr. 4, f. 145-159. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333120768]
17. DEMIRAJ, Shaban, PRIFTI, Kristaq K. Kongresi i Manastirit. Jeta e re : revistë letrare. 1968, nr. 6, f. 1212-1224. ISSN 0350-638X. [COBISS.AL-ID 333115136]
18. DEMIRAJ, Shaban, PRIFTI, Kristaq K. Le congrès de Manastir = Kongresi i Manastirit. Studia albanica. 1968, nr. 2, f. 79-87. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 333115392]
19. DEMIRAJ, Shaban, DODI, Anastas. Një kontribut me vlerë për kristalizimin e gjuhës letrare : (diskutime rreth rregullave të drejtëshkrimit të shqipes). Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 21 korrik 1967. [COBISS.AL-ID 332979712]
20. DEMIRAJ, Shaban. Disa shënime rreth lëvrimit të gjuhës shqipe gjatë shekullit 19 : Fjalori. Ortografia. Përpjekje për të afruar të dy dialektet e shqipes në të shkruar. Disa vërejtje rreth formave. Konstruktet. Përfundime. Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës. Seria, Shkencat natyrore. 1958, nr. 4, f. 120-137. ISSN 0563-5756. [COBISS.AL-ID 333109504]
21. DEMIRAJ, Shaban. Disa shënime të krahasuara mbi gjuhën e Jul Varibobës : I. Fonetika, II. Morfologjia, III. Leksiku, IV. Vërejtje rreth disa elementeve ku gjuha e Varibobës përpjekje me të folurat e gegërishtes. Buletin për shkencat shoqërore. 1953, nr. 1, f. 66-75, 1953, nr. 2, f. 16-31, 1953, nr. 3, f. 39-50. [COBISS.AL-ID 333108224]

1.03 Artikull i shkurtër shkencor

22. DEMIRAJ, Shaban. Shaban Demiraj, studiuesi që la pas fjalën dhe veprën e mirë. Drita Islame. shtator 2014, nr. 9, f. 9. ISSN 2226-7115. [COBISS.AL-ID 332911872]
23. DEMIRAJ, Shaban. Ç'dëshmon mënjanimi i paskajores në gjuhët ballkanike?. Studime filologjike. 2012, nr. 1-2, f. 5-14. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333275392]
24. DEMIRAJ, Shaban. Përcaktimi i dorëshkrimit origjinal të Matrangës nga prof. Selman Riza. Studime filologjike. 2010, nr. 1-2, f. 89-92. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333274880]
25. DEMIRAJ, Shaban. Rreth emrave të fshatrave të Dropullit e të Vurgut. Studime filologjike. 2008, nr. 1-2, f. 73-90. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333274112]
26. DEMIRAJ, Shaban, PRIFTI, Kristaq K. Kongresi i alfabetit të gjuhës shqipe dhe vendi i tij në kulturën shqiptare. Studime filologjike. 2008, nr. 3-4, f. 5-16. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333274368]
27. DEMIRAJ, Shaban. Akademia dhe reforma në kërkimin shkencor. Ballkan : e përditshme kombëtare. 30 mars 2006, nr. 74, f. 8. [COBISS.AL-ID 332936192]
28. DEMIRAJ, Shaban. Rreth huazimeve të shqipes prej burimi persian. Perla : revistë shkencore - kulturore. 2006, nr. 1, f. 29-36. ISSN 2410-762X. [COBISS.AL-ID 332936448]
29. DEMIRAJ, Shaban. Wilfried Fiedler, Das Albanische verbalsystem in der sprache des Gjon Buzuku (1555). Studia albanica. 2006, f.145-154. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 332936960]
30. DEMIRAJ, Shaban. Matteo Mandalá, Luca Matranga "E Mbsuame e Krështerë". Studime filologjike. 2006, nr. 3-4, f. 197-206. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 332955648]
31. DEMIRAJ, Shaban. A e ka njohur Budi librin e Buzukut?. Dija : revistë vjetore për shkencë, art, kulturë. 2005, nnr. 3, f. 31-36. ISSN 2336-9310. [COBISS.AL-ID 25462032]
32. DEMIRAJ, Shaban. Rreth librit të parë shqip (450 vjetori i botimit) : [Gjon Buzuku, "Meshari"]. Mehr Licht! : revistë letrare e përkatërmuajshme. 25 prill 2005, f. 5-9. [COBISS.AL-ID 332935168]
33. DEMIRAJ, Shaban. Gegë e toskë pa bela. Metropol. 12 qershor 2005, nr. 31, f. 19. [COBISS.AL-ID 332931840]
34. DEMIRAJ, Shaban. Problèmes actuels dans les ètudes sur la langue balkaniques. Studia albanica. 2005, nr. 1, f. 25-43. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 332935936]
35. DEMIRAJ, Shaban. Wilfried Fiedler, "Das albanische verbal - system in der spreache des Gjon Buzuku (1555)". Studime filologjike. 2005, nr. 1-2, f. 165-174. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 332950528]
36. DEMIRAJ, Shaban, PRIFTI, Kristaq K. Le Congres de l'Alphabet et son role sur le developpment du mouvement culturel national albanais. Studia albanica. 2004, f. 1-14. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 332934656]
37. DEMIRAJ, Shaban. Rreth huazimeve turke në gjuhën shqipe. Studime filologjike. 2004, nr. 3-4, f. 19-28. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 332932352]
38. DEMIRAJ, Shaban. " Osman Haxhiu" i Bardhosh Gaçes. Albania. 7 qershor 2003, nr. 132, f. 21. [COBISS.AL-ID 332930560]
39. DEMIRAJ, Shaban. Mesapët dhe gjuha e tyre. Buletini shkencor. 2003, nr. 4, f.18-27. [COBISS.AL-ID 2048154401]
40. DEMIRAJ, Shaban. Rreth disa çështjeve thelbësore të shqipes standarte. Gjuha Jonë. 2003, nr. 1-2, f. 5-10. [COBISS.AL-ID 332934144]
41. DEMIRAJ, Shaban. Rreth Kuvendit të Arbënit të vitit 1703. Gjuha Jonë. 2003, nr. 1-2, f. 111- 118. [COBISS.AL-ID 332933120]
42. DEMIRAJ, Shaban. Fatmir Agalliu : studiues i talentuar. Gjuha Jonë. 2003, nr. 1-2, f. 119-121. [COBISS.AL-ID 332933376]
43. DEMIRAJ, Shaban. Rreth disa ndihmesave të Milan Shuflajt në fushën e albanologjisë. Studime filologjike. 2003, nr. 1-2, f. 81-87. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333273856]
44. DEMIRAJ, Shaban. Rreth autorësisë së poemës "Kënga e sprasme e Balës". Studime filologjike. 2003, nr. 3-4, f. 63-74. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 332931328]
45. DEMIRAJ, Shaban. Ku dhe kur është formuar etnosi arbëresh. Buletini shkencor. 2002, n. 2, f. 3-11. [COBISS.AL-ID 332929792]
46. DEMIRAJ, Shaban. Emërtimi i shqiptarëve ndër shekuj. Ekskluzive : mujore e ilustruar për aktualitet, shkencë, kulturë, sport. mars 2002, nr. 23, f. 84-85. ISSN 1424-6260. [COBISS.AL-ID 332930816]
47. DEMIRAJ, Shaban. Fjala e mbylljes së Konferencës Shkencore "Shqipja standarte dhe shoqëria shqiptare sot". Gjuha Jonë. 2002, nr. 3-4, f. 21-22. [COBISS.AL-ID 332934400]
48. DEMIRAJ, Shaban. Shoqëria nuk mund të përparojë pa zhvillimin e gjithanshëm të arsimit, kulturës dhe shkencës. Ligji dhe jeta : sociale-kulturore-informative-juridike : organ i Komitetit të Pajtimit Mbarëkombëtar. 2002, nr. 1, f. 37-40. [COBISS.AL-ID 333365248]
49. DEMIRAJ, Shaban. A propos de deux innovations dans la flexion nominale de L'Albanais mises en relief par W.Cimochowski. Studia albanica. 2002, f. 81-86. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 332931584]
50. DEMIRAJ, Shaban. V. Cimochovski rreth dy risive në sistemin emëror të shqipes. Studime filologjike. 2002, nr. 1-2, f. 103-109. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333273600]
51. DEMIRAJ, Shaban. Rreth disa çështjeve thelbësore të shqipes standarde. Studime filologjike. 2002, nr. 3-4, f. 37 - 42. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 332929024]
52. DEMIRAJ, Shaban. Rreth qiellzorëzimit të bashkëtingëlloreve grykore në gjuhën shqipe. Studime filologjike. 2001, nr. 1-2, f. 5-13. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 332923648]
53. DEMIRAJ, Shaban. Prof. Mahir Domi : personalitet i shquar i arsimit, i kulturës dhe i shkencës shqiptare. Studime filologjike. 2001, nr. 3-4, f. 19-23. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 332926208]
54. DEMIRAJ, Shaban. Shqipja një gjuhë i.e."lindore" në lidhje të hershme edhe në gjuhë i.e."perëndimore". Perla : revistë shkencore - kulturore. 2000, nr. 1, f. 90-96. ISSN 2410-762X. [COBISS.AL-ID 332924672]
55. DEMIRAJ, Shaban. A propos de la romanisation des anciens peuples de la Peninsule Balkanique. Studia albanica. 2000, f. 1-6. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 332926720]
56. DEMIRAJ, Shaban. Rreth disa bashkëpërkimeve midis mesapishtes dhe shqipes. Studime filologjike. 2000, nr. 3-4, f. 91-103. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 332925696]
57. DEMIRAJ, Shaban. Rreth risive kryesore në sistemin zanor të shqipes. Shqyrtime Albanologjike. 2000, nr. 6, f. 23-28. [COBISS.AL-ID 333271040]
58. DEMIRAJ, Shaban. Pasion për shkencën dhe lirinë : Engjëll Angoni, "Selman Riza gjuhëtar dhe atdhetar e shquar". Universi shqiptar i librit = : e përdymuajshme: informacion, opinione, letërsi, probleme. 2000, nr. 1, f. 20. ISSN 2219-8873. [COBISS.AL-ID 332921344]
59. DEMIRAJ, Shaban. Dz fjalë nderimi për Prof. Selman Rizën. Gjuha Jonë. 1999, nr. 3-4, f. 19-20. [COBISS.AL-ID 333270016]
60. DEMIRAJ, Shaban. Disa zhvillime paralele në evolucionin e shqipes dhe të iranishtes. Perla : revistë shkencore - kulturore. 1999, nr. 1, f. 1-13. ISSN 2410-762X. [COBISS.AL-ID 332918016]
61. DEMIRAJ, Shaban. About the common traits of the Balkan Languages. Studia albanica. 1995-1999, f. 65-81. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 332924416]
62. DEMIRAJ, Shaban. Rreth disa hidronimeve të lashta në Shqipëri. Studime filologjike. 1999, nr. 3-4, f. 15-34. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 332921088]
63. DEMIRAJ, Shaban. Rreth çështjes së romanizimit në Gadishullin Ballkanik. Studime historike. 1999, nr. 3-4, f. 17-19. ISSN 2306-6660. [COBISS.AL-ID 332920832]
64. DEMIRAJ, Shaban. Shqipja e sotme letrare në prag të shek. XX. Gjuha Jonë. 1998, nr. 1-4, f. 21-24. [COBISS.AL-ID 333269504]
65. DEMIRAJ, Shaban. Emërtimi i shqiptarëve ndër shekuj. Perla : revistë shkencore - kulturore. 1998, nr. 3, f. 21-49. ISSN 2410-762X. [COBISS.AL-ID 332906496]
66. DEMIRAJ, Shaban. Rreth emrit të Durrësit : vështrim gjuhësor-historik. Studime filologjike. 1998, nr. 1-2, f 31-42. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 332915456]
67. DEMIRAJ, Shaban. Roli i Eqrem Çabejt në zhvillimin e gjuhësisë shqiptare. Studime filologjike. 1998, nr. 3-4, f. 81-83. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 332916736]
68. DEMIRAJ, Shaban. Dëshmitë e gjuhës për autoktoninë e shqiptarëve janë vendimtare. Universi shqiptar i librit = : e përdymuajshme: informacion, opinione, letërsi, probleme. 1998, nr. 3, f. 5-9. ISSN 2219-8873. [COBISS.AL-ID 332915200]
69. DEMIRAJ, Shaban. A ka pasur një traditë shkrimi të gjuhës shqipe para Buzukut. Jehona. 1997, viti. 35, nr. 2-3, f. 49-56. ISSN 0448-9330. [COBISS.AL-ID 30511114]
70. DEMIRAJ, Shaban. Sami Frashëri : një ndër themelvënësit e shqipes së sotme letrare. Perla : revistë shkencore - kulturore. 1997, nr. 1, f. 33-38. ISSN 2410-762X. [COBISS.AL-ID 332915712]
71. DEMIRAJ, Shaban. Personalitet poliderik i gjuhësisë shqiptare : [Idriz Ajeti]. Rilindja : organ i Lidhjes Socialiste të popullit punonjës të Kosovës. 21 tetor 1997, nr. 1322, f. 12. ISSN 0350-4581. [COBISS.AL-ID 332914944]
72. DEMIRAJ, Shaban. Problemi i prejardhjes së gjuhës shqipe. Perla : revistë shkencore - kulturore. janar-mars 1996, nr. 1, f. 28-40. ISSN 2410-762X. [COBISS.AL-ID 332905728]
73. DEMIRAJ, Shaban. Roli i shkrimtarëve për zhvillimin e shqipes letrare në të kaluarën dhe sot. Gjuha Jonë. 1995, nr. 1-4, f. 33-35. [COBISS.AL-ID 333268480]
74. DEMIRAJ, Shaban. Trishtim për vdekjen e prof. Gazmend Zajmit. RD. Rilindja Demokratike. 12 mars 1995, nr. 903, f. 1. ISSN 1022-3509. [COBISS.AL-ID 332916224]
75. DEMIRAJ, Shaban. Probleme të zhvillimit të sotëm të gjuhësisë shqiptare. RD. Rilindja Demokratike. 8 gusht 1995, nr. 1036, f. 6. ISSN 1022-3509. [COBISS.AL-ID 332916480]
76. DEMIRAJ, Shaban. Për veprimtarinë shkencore të prof. Selman Rizës. Gjuha Jonë. 1994, nr. 1-2, f. 82-87. [COBISS.AL-ID 332913408]
77. DEMIRAJ, Shaban. Su alcuni problemi dell`evoluzione storica della lingua albanese = Mbi disa probleme të evolucionit historik të gjuhës shqipe. Quaderni del Dipartimento di linguistica. Serie Albanistica. 1993, f. 93-103. Quaderni del Dipartimento di linguistica. [COBISS.AL-ID 333370624]
78. DEMIRAJ, Shaban. Rëndësia e arbërishtes për historinë e gjuhës shqipe. Gjuha Jonë. 1992, nr. 1-2, f. 19-24. [COBISS.AL-ID 332914688]
79. DEMIRAJ, Shaban. Gjuha letrare shqipe e njësuar dhe çështja e paskajores. Gjuha Jonë. 1992, nr. 3-4, f. 36-39. [COBISS.AL-ID 332914432]
80. DEMIRAJ, Shaban. Prof. Kostaq Cipoja : përfaqësues i nderuar i gjuhësisë dhe i kulturës shqiptare (1892 - 1952). Gjuha Jonë. 1992, nr. 3-4, f. 79-85. [COBISS.AL-ID 332913920]
81. DEMIRAJ, Shaban. Ndihmesat e Gjergj Fishtës për shkrimin dhe lëvrimin e gjuhës shqipe. Gjuha Jonë. 1991, nr. 3-4, f. 5-10. [COBISS.AL-ID 333266944]
82. DEMIRAJ, Shaban. Ndihmesat kryesore të Frantishek (Franz) Mikloshiçit në fushën e albanologjisë dhe balkanologjisë. Studime filologjike. 1991, nr. 1, f. 191-197. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333267200]
83. DEMIRAJ, Shaban. Prof. Mahir Domi : përfaqësues i shquar i shkencës shqiptare (me rastin e 75-vjetorit të lindjes). Gjuha Jonë. 1990, nr. 2, f. 14-19. [COBISS.AL-ID 333257216]
84. DEMIRAJ, Shaban. Të jemi nxënës... : bisedë me mësuesin e Popullit Shaban Demiraj. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 25 shtator 1990, f. 3. [COBISS.AL-ID 333257472]
85. DEMIRAJ, Shaban. The congress wich santioned the unification of alphabet of the Albanian language (on the 80-th anniversary of the Congress of Manastir) = Kongresi që sanksionoi njësimin e alfabetit të gjuhës shqipe. Albania today : political informative review. 1989, nr. 6, f. 44-46. [COBISS.AL-ID 333256960]
86. DEMIRAJ, Shaban. Formime karakteristike në sistemin foljor të gjuhës shqipe. Gjuha Jonë. 1989, nr. 3, f. 5-11. [COBISS.AL-ID 333256192]
87. DEMIRAJ, Shaban. Reçension mbi librin "Einfuhrung in die Balkanliunguistik mit besonderer berucksichtingung des substrats und des Balkanlaitens = Hyrje në gjuhësinë ballkanike... Studia albanica. 1989, nr. 2, f. 173-177. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 333256704]
88. DEMIRAJ, Shaban. Rreth diftongimit të o-së në gjuhën shqipe. Studime filologjike. 1989, nr. 2, f. 69-86. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333216768]
89. DEMIRAJ, Shaban. A ka ndikime të huaja në strukturën morfologjike të shqipes?. Studime filologjike. 1989, nr. 2, f. 87-91. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333216512]
90. DEMIRAJ, Shaban. Johann Georg von Hahn dhe kontributi i tij në fushën e albanologjisë. Shqipëria e re : revistë politike, shoqërore e ilustruar. 1989, nr. 4, f. 3-5. [COBISS.AL-ID 333256448]
91. DEMIRAJ, Shaban. Reçension mbi librin "Einfuhrung in die Balkanliunguistik mit besonderer berucksichtingung des substrats und des Balkanlaitens = Hyrje në gjuhësinë ballkanike.... Studime filologjike. 1988, nr. 1, f. 203-207. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333255424]
92. DEMIRAJ, Shaban. Ndihmesa e Eqrem Çabejt në fushën e gramatikore historike të gjuhës shqipe. Studime filologjike. 1988, nr. 3, f. 65-68. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333255168]
93. DEMIRAJ, Shaban. The time and place of the formation of the albanian language and its historical relation with other language. Albania today : political informative review. 1987, nr. 1, f. 117-127. [COBISS.AL-ID 333249536]
94. DEMIRAJ, Shaban. Risi karakteristike të gjuhës shqipe. Gjuha Jonë. 1987, nr. 1, f. 5-15. [COBISS.AL-ID 333254912]
95. DEMIRAJ, Shaban. Roli i shkollës sonë për njësimin e gjuhës letrare shqipe : referat i mbajtur në konferencën shkencore kushtuar 100-vjetorit të mësonjëtores së parë shqipe në Korçë. Gjuha Jonë. 1987, nr. 2, f. 5-13. [COBISS.AL-ID 333249792]
96. DEMIRAJ, Shaban. Reçension mbi studimin monografik të Ethem Likajt "Antologjia gramatikore në strukturën morfologjike të gjuhës shqipe", Tiranë 1984. Gjuha Jonë. 1987, nr. 4, f. 99-103. [COBISS.AL-ID 333251328]
97. DEMIRAJ, Shaban. Roli i shkollës sonë për njësimin e gjuhës letrare shqipe : referat i mbajtur në konferencën shkencore kushtuar 100-vjetorit të mësonjëtores së parë shqipe në Korçë. Revista pedagogjike. 1987, nr. 2, f. 79-86. [COBISS.AL-ID 333250048]
98. DEMIRAJ, Shaban. Reçension për librin "Rruga e formimit të fleksionit të sotëm nominal të shqipes : libër i Besim Bokshit në Prishtinë 1980, f. 395. Studia albanica. 1987, nr. 1, f. 167-177. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 333250816]
99. DEMIRAJ, Shaban. Roli i shkollës sonë për njësimin e gjuhës letrare shqipe : referat i mbajtur në konferencën shkencore kushtuar 100-vjetorit të mësonjëtores së parë shqipe në Korçë. Studime filologjike. 1987, nr. 1, f. 33-38. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333250304]
100. DEMIRAJ, Shaban. Some questions of the history of the albanian language = Disa çështje të historisë së gjuhës shqipe. Albania today : political informative review. 1986, nr. 4, f. 53-55. [COBISS.AL-ID 333248768]
101. DEMIRAJ, Shaban. Frang Bardhi : veprimtar i shquar i kulturës shqiptare. Kultura popullore. 1986, nr. 1, f. 141-146. ISSN 0257-6082. [COBISS.AL-ID 333245696]
102. DEMIRAJ, Shaban. La singularisation du pluriel des noms daus la sangue albanaise : Singularizimi i shumësit të emrave në gjuhën shqipe. Studia albanica. 1986, nr. 2, f. 127-138. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 333248256]
103. DEMIRAJ, Shaban. Reçension për librin "Rruga e formimit të fleksionit të sotëm nominal të shqipes". Studime filologjike. 1986, nr. 1, f. 173-182. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333246464]
104. DEMIRAJ, Shaban. Rreth apofonisë në gjuhën shqipe. Studime filologjike. 1986, nr. 3, f. 12. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333246976]
105. DEMIRAJ, Shaban. Aleksandër Xhuvani si vazhdues i veprës së Kostandin Kristoforidhit. Studime filologjike. 1986, nr. 1, f. 127-131. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333245440]
106. DEMIRAJ, Shaban. Prirjet kryesore në strukturën morfologjike të gjuhës së sotme letrare shqipe. Gjuha Jonë. 1985, nr. 1, f. 56-62. [COBISS.AL-ID 333227520]
107. DEMIRAJ, Shaban. Les tendances principales dans la structure morphologique de l'albanais á l'époque actuelle : Prirjet kryesore në strukturën morfologjike të shqipes në kohën e sotme. Studia albanica. 1985, nr. 1, f. 109-112. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 333227264]
108. DEMIRAJ, Shaban. Singularizmi i shumësit të emrave në gjuhën shqipe : vështrim historik. Studime filologjike. 1985, nr. 4, f. 13-22. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333244928]
109. DEMIRAJ, Shaban. Gjuha shqipe dhe historia e popullit shqiptar. Shkenca dhe jeta : revistë tekniko-shkencore. 1985, nr. 5, f. 48-50. [COBISS.AL-ID 333228032]
110. DEMIRAJ, Shaban. L'albanais dans ses relations avec langues voisines dans l'antiquité et au moyen âge = Shqipja në marrëdhëniet e saj me gjuhët fqinje në lashtësi dhe në mesjetë. Studia albanica. 1984, nr. 2, f. 139-147. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 333226752]
111. DEMIRAJ, Shaban. Theksi në gjuhën shqipe : vështrim historik. Studime filologjike. 1984, nr. 2, f. 23-37. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333226240]
112. DEMIRAJ, Shaban. Harallamb Mihëjesku : nekrologji. Studime filologjike. 1984, nr. 2, f. 179-0181. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333227008]
113. DEMIRAJ, Shaban. Prirjet kryesore në strukturën morfologjike të shqipes së sotme letrare. Studime filologjike. 1984, nr. 4, f. 71-77. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333225984]
114. DEMIRAJ, Shaban. Rreth emrit të lashtë të popullit dhe të gjuhës sonë. Gjuha Jonë. 1983, nr. 1, f. 17-24. [COBISS.AL-ID 333219840]
115. DEMIRAJ, Shaban. Shqipja gjuhë ballkanike. Gjuha Jonë. 1983, nr. 1, f. 38. [COBISS.AL-ID 333224960]
116. DEMIRAJ, Shaban. Elemente gjuhësore arkaike në këngët e kreshnikëve. Kultura popullore. 1983, nr. 2, f. 59-64. ISSN 0257-6082. [COBISS.AL-ID 333218560]
117. DEMIRAJ, Shaban. La place des déterminatifs en albanais : Vendi i përcaktorëve në shqipe. Studia albanica. 1983, nr. 2, f. 97-113. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 333219584]
118. DEMIRAJ, Shaban. Vendi i formave të patheksuara të përemrave vetorë në shqipe dhe në disa gjuhë të tjera. Studime filologjike. 1983, nr. 1, f. 13-18. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333225216]
119. DEMIRAJ, Shaban. Rreth rimarrjes së kundrinave në gjuhën shqipe. Studime filologjike. 1983, nr. 3, f. 31-51. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333220096]
120. DEMIRAJ, Shaban. Rreth rimarrjes së kundrinave në gjuhët ballkanike. Studime filologjike. 1983, nr. 4, f. 26-47. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333220608]
121. DEMIRAJ, Shaban. Ndihmesa e letërsisë në zhvillimin e gjuhës letrare shqipe. Studime filologjike. 1983, nr. 4. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333219072]
122. DEMIRAJ, Shaban. Shqipja gjuhë indoeuropiane. Gjuha Jonë. 1982, nr. 1, f. 5-12. [COBISS.AL-ID 333218048]
123. DEMIRAJ, Shaban. Fan Noli dhe gjuha e tij. Studime filologjike. 1982, nr. 1, f. 87-91. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333217280]
124. DEMIRAJ, Shaban. Rreth së ashtuquajturës kategori e masës në gjuhën shqipe. Studime filologjike. 1982, nr. 2, f. 37-49. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333217536]
125. DEMIRAJ, Shaban. Rreth vendit të përcaktorëve në gjuhën shqipe. Studime filologjike. 1981, nr. 2, f. 69-86. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333217024]
126. DEMIRAJ, Shaban. Aleksandër Xhuvani si vazhdues i veprës së Konstandin Kristoforidhit. Studime filologjike. 1980, nr. 1, f. 67-67. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333216256]
127. DEMIRAJ, Shaban. Alfabetarja e gjuhës shqipe : me rastin e 100-vjetorit të botimit. Nëntori : revistë e përmuajshme letrare artistike shoqërore politike. 1979, nr. 5, f. 203-210. ISSN 0548-1600. [COBISS.AL-ID 333212416]
128. DEMIRAJ, Shaban. Veprimtaria pedagogjike dhe arsimore e profesor Eqrem Çabejt. Studime filologjike. 1979, nr. 1, f. 199. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333215744]
129. DEMIRAJ, Shaban. Ndihmesa e Sami Frashërit në lëvrimin e gjuhës shqipe. Studime filologjike. 1979, nr. 3, f. 3-12. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333215232]
130. DEMIRAJ, Shaban. Rreth kategorive gramatikore të mënyrës dhe të kohës në gjuhën shqipe. Studime filologjike. 1977, nr. 3, f. 101-129. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333158656]
131. DEMIRAJ, Shaban. A propos de trois dans le système de la déclinaison en albanais. Studia albanica. 1975, nr. 2, f. 87-93. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 333158144]
132. DEMIRAJ, Shaban. Rreth disa çështjeve themelore të morfologjisë historike të shqipes. Gjurmime albanologjike : seria e shkencave historike. 1974, f. 69-84. ISSN 0350-6258. [COBISS.AL-ID 333157888]
133. DEMIRAJ, Shaban. Rreth risive kryesore në sistemin e rasave të gjuhës shqipe. Studime filologjike. 1973, nr. 2, f. 65-93. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333145600]
134. DEMIRAJ, Shaban. Rreth shumësit të emrit kalë. Studime filologjike. 1973, nr. 3, f. 77-82. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333145856]
135. DEMIRAJ, Shaban. Studime rreth historisë së gjuhës shqipe. Studime filologjike. 1973, f. 319-336. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 332978944]
136. DEMIRAJ, Shaban. Disa vërejtje rreth foljeve jam, kam e thom dhe rreth alternimit -e-/-ie në sistemin foljor të shqipes : punim historik. Studime filologjike. 1972, nr. 1, f. 13-33. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333140224]
137. DEMIRAJ, Shaban. De la catégorie du défini en albanais = Rreth kategorisë së shquarsisë e të pashqursisë në gjuhën shqipe. Studia albanica. 1971, nr. 1, f. 41-55. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 333124608]
138. DEMIRAJ, Shaban. Rreth formave të së ardhmes në gjhën shqipe. Jehona : art, letërsi, shkencë, kulturë. 1970, nr. 7-8, f. 41-55. [COBISS.AL-ID 333122304]
139. DEMIRAJ, Shaban. Rreth kategorisë së shquarsisë e të pashquarsisë në gjuhën shqipe. Jehona : art, letërsi, shkencë, kulturë. 1970, nr. 7-8, f. 20-38. [COBISS.AL-ID 333122816]
140. DEMIRAJ, Shaban. Rreth mbaresave të shumësit të emrave asnjanës në gjuhën shqipe. Përparimi : reviste kulturore. 1969, nr. 4, f. 279-290. ISSN 0553-6979. [COBISS.AL-ID 332982784]
141. DEMIRAJ, Shaban. Emrat prefoljorë asnjanës dhe togjet me vlerë foljore të formuara me pjesëmarrjen e tyre : punim historik. Studime filologjike. 1969, nr. 2, f. 39-74. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 333120256]
142. DEMIRAJ, Shaban. Rreth mbaresave të shumësit të emrave asnjanës në gjuhën shqipe. Studime filologjike. 1968, nr. 2, f. 137-146. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 332980224]
143. DEMIRAJ, Shaban. A propos du changement de genre des substantifs au pluriel dans l'albanais confronté aussi evec le roumain = Rreth ndërimit të gjinisë së emrave në shumës në shqip, krahasuar me rumanishten. Studia albanica. 1966, nr. 2, f. 97-111. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 333113088]
144. DEMIRAJ, Shaban. Rreth ndërrimit të gjinisë së emrave në shumës në gjuhën shqipe vështruar dhe në përqasje me rumanishten. Studime filologjike. 1966, nr. 4, f. 83-97. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 332978688]
145. DEMIRAJ, Shaban. Dua të theksoj dy gjëra të rëndësishme : mbi përgatitjen gjuhësore të nxënësit dhe ngritjen profesionale të mësuesit. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 9 tetor, 1964, f. 3. [COBISS.AL-ID 333111296]
146. DEMIRAJ, Shaban. Si të përmirësojmë studimin me korrespondencë të arsimtarëve. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 30 mars, 1962, f. 2-3. [COBISS.AL-ID 333111040]
147. DEMIRAJ, Shaban. Dyqind vjetori i botimit të veprës së parë letrare artistike shqipe "Gjella e Shën Mëris virgjër". Nëntori : revistë e përmuajshme letrare artistike shoqërore politike. 1962, nr. 9, f. 166-173. ISSN 0548-1600. [COBISS.AL-ID 333110528]
148. DEMIRAJ, Shaban. Përpjekjet për vendosjen e një alfabeti të vetëm për shkrimin e gjuhës shqipe. Arsimi popullor. 1961, nr. 10, f. 49-52. [COBISS.AL-ID 333110016]
149. DEMIRAJ, Shaban. Disa lëvrime të gjuhës shqipe gjatë shekullit XIX. Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës. Seria, Shkencat natyrore. 1959, nr. 1, f. 49-79. ISSN 0563-5756. [COBISS.AL-ID 333367808]
150. DEMIRAJ, Shaban. Jul Variboba (1762). Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës. Seria, Shkencat natyrore. 1958, nr. 4, f. 120-137. ISSN 0563-5756. [COBISS.AL-ID 333109760]
151. DEMIRAJ, Shaban. Gjella e Shën Mëris virgjër e Jul Varibobës : rreth botimit të parë të 1762 dhe transkriptimit të saj per V. Librandit. Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës. Seria, Shkencat natyrore. 1956, nr. 3, f. 262-270. ISSN 0563-5756. [COBISS.AL-ID 333109248]
152. DEMIRAJ, Shaban. Gjuha e Sami Frashërit : Leksiku. Derivatet. Vërejtje rreth parashtesave. Mbiemrat e substantivuar. Konkluzion. Buletin për shkencat shoqërore. 1955, nr. 3, f. 191-234. [COBISS.AL-ID 333108736]
153. DEMIRAJ, Shaban. Gavril Dara i Riu. Nëndori : organ i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë. 1955, nr. 12, f. 78-80. [COBISS.AL-ID 332971264]
154. DEMIRAJ, Shaban. Edukata nëpërmjet mësimit të letërsisë. Arsimi popullor. 1953, nr. 10, f. 13-19. [COBISS.AL-ID 333108480]
155. DEMIRAJ, Shaban. Naim Frashëri : me rastin e 53-vjetorit të vdekjes. Puna : organ i Këshillit Qendror të BPSH-së. 20 tetor 1953. [COBISS.AL-ID 332970240]
156. DEMIRAJ, Shaban. Nikolla Vasiljeviç Gogol (1809-1852). Arsimi popullor. 1952, nr. 2-3, f. 66-70. [COBISS.AL-ID 333107968]

1.05 Artikull popullarizues

157. DEMIRAJ, Shaban. 25 vjetorit në Vlorë. Jeta e re : revistë letrare. 28 nëntor 1937, nr. 59, f.4. ISSN 0350-638X. [COBISS.AL-ID 333107456]
158. DEMIRAJ, Shaban. 28 Nëntorit. Jeta e re : revistë letrare. 28 nëntor, nr. 149. ISSN 0350-638X. [COBISS.AL-ID 333107712]
159. DEMIRAJ, Shaban (tjetër). I jepet lamtumira akademikut, Shaban Demiraj. Standard. 1 shtator 2014, nr. 3083, f. 18. [COBISS.AL-ID 332912640]
160. DEMIRAJ, Shaban. Budi, kundërreforma dhe tradita e shkrimit shqip. Korrieri. 22 nëntor 2006, nr. 322, f. 21. [COBISS.AL-ID 332936704]
161. DEMIRAJ, Shaban. I vetëshkolluari Budi dhe tradita e shkrimit shqip : ngjashmëritë e alfabetit të tij me të Buzukut. Panorama. 22 nëntor 2006, nr. 1496, f. 21. [COBISS.AL-ID 332955392]
162. DEMIRAJ, Shaban. Selman Riza, gjuhëtar dhe atdhetar i shquar. 55 : e përditshme e pavarur. 2005. [COBISS.AL-ID 332903936]
163. DEMIRAJ, Shaban. Rreth librit të parë shqip : [me rastin e 450 - vjetorit të "Mesharit" ]. Albania. 9 tetor 2005, nr. 238, f. 19. [COBISS.AL-ID 332935424]
164. DEMIRAJ, Shaban. Në 450-vjetorin e librit të parë shqip : [Gjon Buzuku, "Meshari"]. Korrieri. 13 janar 2005, nr. 9, f. 22. [COBISS.AL-ID 332932864]
165. DEMIRAJ, Shaban. Të njehësohet shqipja për të gjithë shqiptarët. Panorama. 5 dhjetor 2004, nr. 787, f. 17. [COBISS.AL-ID 332932608]
166. GJONAJ, Gjekë (intervistues), DEMIRAJ, Shaban (i intervistuar). Dallimet midis dialekteve të shqipes janë pa rëndësi. Republika : organ i Partisë Republikane Shqiptare. 6 qershor 2004, nr. 384, f. 11. [COBISS.AL-ID 332950272]
167. DEMIRAJ, Shaban. Ndikimet e huaja në gjuhën shqipe. Albania. 22 nëntor 2001, nr. 275, f. 10. [COBISS.AL-ID 332924160]
168. DEMIRAJ, Shaban. Gjuha shqipe është zhvilluar nga njëri apo disa dialekte të ilirishtes së jugut. Flaka : e përditshme informative politike kulturore. 10 janar 2001, nr. 6713, f. 8. [COBISS.AL-ID 333271552]
169. DEMIRAJ, Shaban. Rreth ndikimeve të huaja mbi gjuhën shqipe. Tema : e përjavshme, politiko-kulturore. 15 tetor 2001, nr. 394, f. 11. [COBISS.AL-ID 332923904]
170. DEMIRAJ, Shaban, POPA, Ylli, BULO, Jorgo. Ikën i fundmi i të shquarve linguistë : Prof. Mahir Domi. Koha jonë. 21 shkurt 2000, nr. 222, f. 26. [COBISS.AL-ID 333270528]
171. AGOLLI, Dritëro, DEMIRAJ, Shaban, LONDO, Bardhyl. Bozhani, Romelda : Institucionet Shtetërore përgjigjen për pastërtinë e gjuhës. Koha jonë. 23 dhjetor 1998, nr. 296, f. 25. [COBISS.AL-ID 332943104]
172. DEMIRAJ, Shaban. Eqrem Çabej dhe shkolla albanologjike austriake. Rilindja : organ i Lidhjes Socialiste të popullit punonjës të Kosovës. 27 qershor 1998, nr. 1520, f. 10. ISSN 0350-4581. [COBISS.AL-ID 332913664]
173. DEMIRAJ, Shaban. Gjuha -trashëgimi më i çmuar që na lanë të parët. AKS : art, kulturë, sport. 8 korrik 1995, nr. 27, f. 8. [COBISS.AL-ID 332904704]
174. DEMIRAJ, Shaban. Prof. Mahir Domi me rastin e 80-vjetorit të lindjes. Gjuha Jonë. 1995, nr. 1-4, f. 7. [COBISS.AL-ID 332904192]
175. DEMIRAJ, Shaban. Për historinë e popullit shqiptar : gjuha tregues i padiskutueshëm. Mbrojtja kombëtare : gazetë mujore e Partisë "Balli Kombëtar Demokrat". 1993, nr. 9-10, f. 38-39. [COBISS.AL-ID 333370368]
176. DEMIRAJ, Shaban. Rreth poemës "Kënga e sprasme e Balës" : në 100-vjetorin e vdekjes së Gavril Dara (i Riu). Drita. 24 nëntor 1985, f. 10-11. [COBISS.AL-ID 333243904]
177. DEMIRAJ, Shaban. Dëshmi e qëndresës : me rastin e 295-vjetorit të vdekjes së Pjetër Bogdanit. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 7 dhjetor 1984, f. 2-3. [COBISS.AL-ID 333225728]
178. DEMIRAJ, Shaban. Rreth formave të së ardhmes në gjuhën shqipe. Përparimi : reviste kulturore. 1971, nr. 5, f. 385-400. ISSN 0553-6979. [COBISS.AL-ID 333126400]
179. DEMIRAJ, Shaban. Rilindasit dhe gjuha shqipe. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 9 nëntor 1962. [COBISS.AL-ID 332978432]
180. DEMIRAJ, Shaban. Shkrimtarët e vjetër : (mbi veprimtarinë e Gjon Buzukut, Pjetër Budit, Frang Bardhit e Pjetër Bogdanit). Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 2 nëntor 1962. [COBISS.AL-ID 332978176]
181. DEMIRAJ, Shaban. Disa shënime rreth lëvrimit të gjuhës shqipe gjatë shekullit 19. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 1959, nr. 1, f. 49-79. [COBISS.AL-ID 332977664]
182. DEMIRAJ, Shaban. Jul Variboba(1762). Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 1958, nr. 1, f. 125-144. [COBISS.AL-ID 332976896]
183. DEMIRAJ, Shaban. Disa shënime rreth lëvrimit të gjuhës shqipe gjatë shekullit 19. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 1958, nr. 4, f. 120-137. [COBISS.AL-ID 332977408]
184. DEMIRAJ, Shaban. Gjella e Shën Mëriis Virgjër e Jul Varibobës : rreth botimit të parë të1762 dhe transkriptimit të saj prej V. Librandit. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 1956, nr. 3, f. 262-270. [COBISS.AL-ID 332972800]
185. DEMIRAJ, Shaban. Gjuha e Sami Frashërit : leksiku, derivatet, vërejtje rreth parashtesave, mbiemrat e substantivuar, konkluzion. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 1955, nr. 3, f. 191-234. [COBISS.AL-ID 332971008]
186. DEMIRAJ, Shaban. Disa shënime të krahasuara mbi gjuhën e Jul Varibobës. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 1953, nr. 1, f. 66-75. [COBISS.AL-ID 332970496]
187. DEMIRAJ, Shaban. Disa shënime të krahasuara mbi gjuhën e Jul Varibobës. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 1953, nr. 2, 16-31. [COBISS.AL-ID 332970752]

1.06 Kontribut shkencor i botuar në konferencë (ligjëratë e të ftuarit)

188. DEMIRAJ, Shaban. Rreth disa risive fonetike-gramatikore të maqedonishtes standarde. Në: SHKRELI, Zamira. Pavarësia e Shqipërisë dhe albanologjia : konferencë shkencore ndërkombëtare : Shkodër, 16 nëntor 2012. Shkodër: Universiteti "Luigj Gurakuqi", 2015. F. 287-300. [COBISS.AL-ID 333376000]
189. DEMIRAJ, Shaban. Disa të dhëna nga jeta ime. Në: GAÇE, Bardhosh (re.). Akademik Shaban Demiraj dhe kontributi i tij në arsimin dhe shkencën shqiptare : konferencë shkencore. Vlorë: Triptik, 2011. F. 159. ISBN 978-99956-91-65-3. [COBISS.AL-ID 333275136]
190. DEMIRAJ, Shaban. Buzuku`s idiom as a refence point to the evolution of Albanian. Në: Nach 450 Jahren Buzukus "Missale" und seine Rezeption in unserer Zeit : 2.Deutsch-Albanische kulturwissenschaftliche Tagung in München vom 14.bis 15. Oktober 2005. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2007. F. 73-79. Albanische Forschungen, Band 25. ISBN 978-3-447-05468-3. ISSN 0568-8957. [COBISS.AL-ID 333375488]
191. DEMIRAJ, Shaban. On Some Distinctive Phenomena of Standard Macedonian. Në: RISTOVSKI, Blazhe (re.). Deloto na Krste Misirkov : zbornik od megunarodniot nauçen sobir po povod stogodishninata od izleguvanjeto na knigata za Makedonckite raboti odrzhan vo Skopje na 27-29 noembri 2003 godina. Tom I.- 533 f.; 24 cm. Skopje, 2005. Nr. 2, f. [133]-137. Makedonska Akademija na Naukite i Umetnostite. ISBN 9989-101-44-2. [COBISS.AL-ID 73055498]
192. DEMIRAJ, Shaban. Gjuha letrare shqipe e njësuar dhe çështja e paskajores. Në: LAFE, Emil, YMERI, Mariana. Gjuha letrare kombëtare dhe bota shqiptare sot : konferenca shkencore : Tiranë, 20-21 nëntor 1992. Tiranë: Shkenca, 2002. F. 56-59. [COBISS.AL-ID 333375232]
193. DEMIRAJ, Shaban. Il rapporto tra conservazione e innovazione nella lingua albanese. Në: Variazioni linguistiche in albanese : atti del 5. Convegno internazionale di studi sulla lingua albanese. Fisciano 1-2 dicembre 1994. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, [cop. 2002]. F. 25-42. Pubblicazioni dell'Università degli studi di Salerno, Sezione Atti, convegni, miscellanee, 56. ISBN 88-8114-845-5. [COBISS.AL-ID 333273344]
194. DEMIRAJ, Shaban. Fjala e mbylljes në Konferencën shkencore me temë: Vlora në rrjedhën e kohës. Buletini shkencor i Universitetit "Ismail Qemali". 2001, nr. 2, f. 371-372. [COBISS.AL-ID 333374464]
195. DEMIRAJ, Shaban. Rreth evolucionit të grykoreve (guturaleve) indoeuropiane në gjuhën shqipe : kumtesë e mbajtur në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare në përkujtim të albanologes ruse A. V. Desnickaja,në Sant Peterburg, maj 1997. Në: KAZANSKIJ, Nikolaj. Studia linguistica et balcanica : pamjati Agnii Vasievni Desnickoj 1912-1992. Sankt - Peterburg: Nauka, 2001. F. 118-122. [COBISS.AL-ID 333373952]
196. DEMIRAJ, Shaban. Rreth huazimeve prej burimi turk, arab dhe persian në gjuhën shqipe. Univers : revistë shkencore kulturore. 2001, nr. 1, f. 15-30. [COBISS.AL-ID 333272320]
197. DEMIRAJ, Shaban. Rreth emrit të qytetit të Vlorës dhe lashtësisë së tij. Në: DEMIRAJ, Shaban (re.). Vlora në rrjedhat e kohës : Konferenca shkencore. Tiranë: Toena, 2001. F. 15-22. ISBN 99927-1-510-3. [COBISS.AL-ID 333272832]
198. DEMIRAJ, Shaban. About the redoubling of the objects in Albanian and in the other Balkan languages = Rreth rimarrjes së kundrinave në shqipe dhe në gjuhët e tjera ballkanike. Në: TZITZILIS, Christos A. Balkanlinguistik synchronie und diachronie : Akten des Internationalen Kongresses : 30 Oktober - 1 November 1997 Thessaloniki. Thessaloniki: s.n, 2000. F. 59-63. [COBISS.AL-ID 333373184]
199. DEMIRAJ, Shaban. Shqipja e sotme letrare në prag të shekullit XXI. Në: Konferenca shkencore kushtuar 25-vjetorit të Kongresit të drejtshkrimit të gjuhës shqipe : Tiranë,12 dhjetor 1997. Tiranë: Shkenca, cop. 2000. F. 39-43. ISBN 99927-46-19-X. [COBISS.AL-ID 333373440]
200. DEMIRAJ, Shaban. Ndihmesat e Naim Frashërit për lëvrimin e gjuhës shqipe. Në: ALIU, Ali (re.). Naim Frashëri 100 vjet pas : (Konferencë shkencore, Prishtinë 14-15 tetor 2000). Prishtinë, 2000. F. 25-30. Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës.Akademia e Shkencave e Shqipërisë. [COBISS.AL-ID 333270784]
201. DEMIRAJ, Shaban. Conservations et innovations dans les parlers des Arbëreshë d`Italie et de Sicile = Konservime dhe risi në të folmen e arbëreshëve të Italisë dhe të Sicilisë. Në: Praktika tou ellinoalvanikou symposiou : i elliniki kai i alvaniki glossa stin Kato Italia kai tin Sikelia : (Athina, 1-4 Fevrouariou 1996). Athina: s.n, 1996. F. 11-21. [COBISS.AL-ID 333372416]
202. DEMIRAJ, Shaban. Rëndësia e veprës së Buzukut për studimet historike. Në: BECI, Bahri (re.). Seminari XVII ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare : përmbledhje e ligjeratave, referimeve, kumtesave dhe e diskutimeve : Tiranë 16-31 gusht 1995. Tiranë: Akademia e Shkencave, Universiteti i Prishtinës, 1995. F. 365-369. [COBISS.AL-ID 333371904]
203. DEMIRAJ, Shaban. L`importanza delle parlate arbëreshe d`Italia per la storia della lingua albanese. Në: ALTIMARI, Francesco. I Dialetti italo-albanesi : studi linguistici e storico-culturali sulle comunità arbëreshe. Roma: Bulzoni, 1994. F. 121-128. ISBN 8871196783. [COBISS.AL-ID 333371392]
204. DEMIRAJ, Shaban. Albanese. Në: RAMAT, Anna Giacalone, RAMAT, Paolo. Le lingue indoeuropee. Albanese. Bologna: Il Mulino, 1994. F. 507-530. ISBN 88-15-04346-2. [COBISS.AL-ID 333370880]
205. DEMIRAJ, Shaban. Das problem des ursprungs der albanischen sprache = Problemi i prejardhjes së gjuhës shqipe. Në: BREU, Walter (re.). Aspekte der Albanologie : Akten des Kongresses "Stand und Aufgaben der Albanologie heute" : 3.-5- Oktober 1988, Universität zu Köln. Berlin: Osteuropa-Institut; Wiesbaden: In Kommission bei O. Harrassowitz, 1991. F. 111-120. [COBISS.AL-ID 333369600]
206. DEMIRAJ, Shaban. Vendi (topika) i trajtave të patheksuara të përemrave në gjuhën shqipe dhe në gjuhë të tjera. Në: AJETI, Idriz (re.). Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare : përmbledhje e ligjëratave dhe e kumtesave të mbajtura në seminarin e vitit, 1978. Prishtinë: Universiteti i Prishtinës, Fakulteti filozofik, 1979. F. 173-178. [COBISS.AL-ID 333218304]
207. DEMIRAJ, Shaban. De la question du neutre en albanais = Rreth çështjes së gjinisë asnjanëse në shqipe. Në: ÖLBERG, Hermann. Akten des Internationalen Albanologischen Kolloquiums zum Gedächtnis an Univ.-Prof. Dr. Norbert Jokl : Innsbruck, 28 September bis 3. Oktober 1972. Innsbruk: Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck, 1977. F. 235-245. ISBN 3851240626. [COBISS.AL-ID 333369344]
208. DEMIRAJ, Shaban. A propos de quelques questions grammaticales dans les "Règles de 1'orthographe albanaise : Rreth disa çështjeve gramatikore në "Rregullat e drejtëshkrimit të shqipes". Në: KOSTALLARI, Androkli (re.), LUKA, Kolë (re.), LEKA, Ferdinand (re.). Le congres de l'orthographe de la langue albanaise : Tirana 20-25 novembre 1972. Tiranë: 8 Nëntori, 1974. F. 363-369. [COBISS.AL-ID 333147136]
209. DEMIRAJ, Shaban. Rreth disa çështjeve gramatikore në "Rregullat e drejtëshkrimit të shqipes". Në: KOSTALLARI, Androkli (re.). Kongresi i drejtshkrimit të gjuhës shqipe : 20-25 nëntor 1972. 2. Tiranë: Akademia e Shkencave e RP të Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 1973. F. 407-411. [COBISS.AL-ID 333157632]
210. DEMIRAJ, Shaban. Diskutim rreth kumtesës së Jorgji Gjinarit. Në: BUDA, Aleks. Kuvendi i studimeve ilire : 15-20 shtator 1972. Vëll. II. Tiranë: Akademia e Shkencave e RPSSH, 1974. F. 310-315. [COBISS.AL-ID 333368832]
211. DEMIRAJ, Shaban. Kuptimet kryesore të kohëve të mënyrës dëftore në gjuhën shqipe. Në: DOMI, Mahir (re.). Çështje të fonetikës dhe të gramatikës së shqipes së sotme. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Sektori i Gramatikës, 1972. F. 254-272. [COBISS.AL-ID 333142528]
212. DEMIRAJ, Shaban. Rreth disa çështjeve gramatikore në "rregullat e drejtshkrimit të shqipes". Në: KOSTALLARI, Androkli (re.). Kongresi i drejtshkrimit të gjuhës shqipe : 20-25 nëntor 1972. 2. Tiranë: Akademia e Shkencave e RP të Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 1973. Vëll. 2, f. 323-329. [COBISS.AL-ID 333144576]
213. DEMIRAJ, Shaban. Çintegrimi i gjinisë asnjanëse. Në: Studime rreth historisë së gjuhës shqipe. Tiranë: Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Katedra e Gjuhës Shqipe, 1973. F. 272-318. [COBISS.AL-ID 333141760]
214. DEMIRAJ, Shaban. Rreth ndërrimit të gjinisë së emrave në shumës në gjuhën shqipe vështruar dhe në përqasje me rumanishten. Në: Studime rreth historisë së gjuhës shqipe. Tiranë: Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Katedra e Gjuhës Shqipe, 1973. F. 319-336. [COBISS.AL-ID 333145344]
215. DEMIRAJ, Shaban. Disa vërejtje rreth foljeve jam, kam e thom dhe rreth alternimit -e-/-ie në sistemin foljor të shqipes. Në: Studime rreth historisë së gjuhës shqipe. Tiranë: Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Katedra e Gjuhës Shqipe, 1973. F. 349-418. [COBISS.AL-ID 333142016]
216. DEMIRAJ, Shaban. Rreth formave të së ardhmes në gjuhën shqipe. Në: Studime rreth historisë së gjuhës shqipe. Tiranë: Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Katedra e Gjuhës Shqipe, 1973. F. 375-392. [COBISS.AL-ID 333145088]
217. DEMIRAJ, Shaban. Habitorja dhe mosha e saj. Në: Studime rreth historisë së gjuhës shqipe. Tiranë: Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Katedra e Gjuhës Shqipe, 1973. F. 398-418. [COBISS.AL-ID 333142272]
218. DEMIRAJ, Shaban. Rreth zhdukjes së paskajores në gjuhën shqipe. Në: Studime rreth historisë së gjuhës shqipe. Tiranë: Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Katedra e Gjuhës Shqipe, 1973. F. 419-426. [COBISS.AL-ID 333146368]
219. DEMIRAJ, Shaban. Rreth ndajfoljëzimit (adverbializimit) të disa formave gramatikore dhe të disa togjeve të tipit parafjalë+emër. Në: DOMI, Mahir (re.). Çështje të fonetikës dhe të gramatikës së shqipes së sotme. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Sektori i Gramatikës, 1972. F. 68-84. [COBISS.AL-ID 333140992]
220. DEMIRAJ, Shaban. Rreth klasifikimit të foljeve në zgjedhime. Në: DOMI, Mahir (re.). Çështje të fonetikës dhe të gramatikës së shqipes së sotme. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Sektori i Gramatikës, 1972. F. 218-230. [COBISS.AL-ID 333140736]
221. DEMIRAJ, Shaban. A propos des désinences du neutre pluriel en albanais. Në: Deuxième conférence des études albanologiques : A l'occasion du 5e centenaire de la mort de Georges Kastriote-Skanderbeg : Tirana, 12-18 janvier 1968. 2, Matériaux de la section des sciences historiques. Tirana: Université d'Etat de Tirana, Institut d'Histoire et de linguistique, 1970. Nr. 3, f. 157-167. [COBISS.AL-ID 332983040]
222. DEMIRAJ, Shaban. Diskutim mbi kumtesën e Eqrem Çabejt "Les colonies albanises en Italie et leurs parlers" = Ngulimet shqiptare në Itali dhe gjuha e tyre. Në: Deuxième conférence des études albanologiques : A l'occasion du 5e centenaire de la mort de Georges Kastriote-Skanderbeg : Tirana, 12-18 janvier 1968. 2, Matériaux de la section des sciences historiques. Tirana: Université d'Etat de Tirana, Institut d'Histoire et de linguistique, 1970. Vëll. 3, f. 397-398. [COBISS.AL-ID 333121792]
223. DEMIRAJ, Shaban. Diskutim mbi kumtesën e Vittore Pisani-t "L'articilo posposto in albanese e questioni connese" = Nyja e prapme në sqhipe dhe çështje të lidhura me të. Në: Deuxième conférence des études albanologiques : A l'occasion du 5e centenaire de la mort de Georges Kastriote-Skanderbeg : Tirana, 12-18 janvier 1968. 2, Matériaux de la section des sciences historiques. Tirana: Université d'Etat de Tirana, Institut d'Histoire et de linguistique, 1970. Vëll. 3, f. 401-403. [COBISS.AL-ID 333122048]
224. DEMIRAJ, Shaban. A propos des désinences du neutre pluriel en albanais = Rreth mbaresave të shumësit asnjanës në gjuhën shqipe. Në: Deuxième conférence des études albanologiques : A l'occasion du 5e centenaire de la mort de Georges Kastriote-Skanderbeg : Tirana, 12-18 janvier 1968. 2, Matériaux de la section des sciences historiques. Tirana: Université d'Etat de Tirana, Institut d'Histoire et de linguistique, 1970. Vëll. 3, f. 157-167. [COBISS.AL-ID 333115904]
225. DEMIRAJ, Shaban. A propos du changement de genre des substaintifs au pluriel dans l'albanais, coufronté aussi evec le roumain. Në: Actes du Premier congrès international des études balkaniques et Sud-Est Européennes : 26 août-1 septembre 1966. Sofia: Académie bulgare des Sciences. 1969, f. 2. Association international des études balkaniques et Sud-Est Européennes. [COBISS.AL-ID 333113856]
226. DEMIRAJ, Shaban. Diskutim mbi kumtesën e Eqrem Çabejt "Ngulimet arbëreshe në Itali dhe gjuha e tyre". Në: KOSTALLARI, Androkli (re.). Konferenca e dytë e studimeve albanologjike : me rastin e 500-vjetorit të vdekjes së Gjergj Kastrioti-Skënderbeut : Tiranë, 12-18 Janar 1968. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1969. Vëll. 3, f. 319-320. [COBISS.AL-ID 333119488]
227. DEMIRAJ, Shaban. Diskutim mbi kumtesën e Vittore Pisanit "L'articolo posposto in albanse e questioni connese" = Nyja e prapme në shqipe dhe çështje të lidhura me të. Në: KOSTALLARI, Androkli (re.). Konferenca e dytë e studimeve albanologjike : me rastin e 500-vjetorit të vdekjes së Gjergj Kastrioti-Skënderbeut : Tiranë, 12-18 Janar 1968. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1969. Vëll.3, f. 325-327. [COBISS.AL-ID 333120000]
228. DEMIRAJ, Shaban. Rreth mbaresave të shumësit të emrave asnjanës në gjuhën shqipe. Në: KOSTALLARI, Androkli (re.). Konferenca e dytë e studimeve albanologjike : me rastin e 500-vjetorit të vdekjes së Gjergj Kastrioti-Skënderbeut : Tiranë, 12-18 Janar 1968. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1969. Nr. 3, f. 131-139. [COBISS.AL-ID 332982528]
229. DEMIRAJ, Shaban. Diskutim rreth kumtesës së Oda Buchholz "Zur Frage der Verdoppelung der objekte im albanischen" = Mbi çëshjen e përsëritjes së kundrinave në gjuhën shqipe. Në: Actes du Premier congrès international des études balkaniques et Sud-Est Européennes : 26 août-1 septembre 1966. Sofia: Académie bulgare des Sciences. 1968, f. 726-727. Association international des études balkaniques et Sud-Est Européennes. [COBISS.AL-ID 333114368]
230. DEMIRAJ, Shaban. A propos du changement de genre des substantifs au pluriel dans l'albanais confronté aussi evec le roumain. Në: Actes du Premier congrès international des études balkaniques et Sud-Est Européennes : 26 août-1 septembre 1966. Sofia: Académie bulgare des Sciences. 1968, f. 371-384. Association international des études balkaniques et Sud-Est Européennes. [COBISS.AL-ID 333115648]
231. DEMIRAJ, Shaban. Forma gramatikore perifrastike për + emër foljor i gjinisë asnjanëse në trajtë të pashquar. Konferenca e parë të studimeve albanologjike. 1965, f. 213-220. [COBISS.AL-ID 333111552]
232. DEMIRAJ, Shaban. Diskutim rreth kumtesës së Dr.Svanes. Në: GUNNAR, Svane. Lëvizjet në fushën e sistemit foljor të shqipes : kumtesë e mbajtur në Konferencën e Studimeve Albanologjike. Tiranë: [s.n.], 1962. F. 375-376. [COBISS.AL-ID 332879616]
233. DEMIRAJ, Shaban. Forma gramatikore perifrasike për+emër foljor i gjinisë asnjanjëse në trajtë të pashquar. Në: KOSTALLARI, Androkli (re.). Konferenca e parë e studimeve albanologjike : Tiranë, 15-21 nëndor 1962. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1965. F. 213-220. [COBISS.AL-ID 332878080]
234. DEMIRAJ, Shaban. Diskutim rreth kumtesës së A. Kostallarit "Mbi disa veçori të strukturës semantike të kompozitave pronësore të shqipes". Në: KOSTALLARI, Androkli (re.). Konferenca e parë e studimeve albanologjike : Tiranë, 15-21 nëndor 1962. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1965. F. 359-360. [COBISS.AL-ID 333112576]

1.08 Kontribut shkencor i botuar në konferencë

235. DEMIRAJ, Shaban. Dy fjalë nderimi në përkujtim të profesor Kostaq Cipos. Në: Kostaq Cipo : personalitet i gjuhësisë shqiptare. Elbasan: Universiteti "Aleksandër Xhuvani", 2012. F. 11-14. [COBISS.AL-ID 333364992]

1.10 Përmbledhje (abstrakt) e kontributit shkencor të botuar në konferencë (ligjëratë e të ftuarit)

236. DEMIRAJ, Shaban. Roli i shkrimtarëve për zhvillimin e shqipes letrare në të kaluarën dhe sot. Në: Letërsia shqipe dhe gjuha letrare : simpozium i mbajtur më 1 e 2 nëntor 1996. Prishtinë, 1998. F. 25-28. Akademia e Shkencës dhe e arteve të Kosovës.Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. [COBISS.AL-ID 333268992]
237. DEMIRAJ, Shaban. Franz Miklošič's main contributions in albanology. Në: TOPORIŠIČ, Jože (re.), LOGAR, Tine (re.), JAKOPIN, Franc (re.). Miklošičev zbornik : mednarodni simpozij, v Ljubljani od 26. do 28. junija 1991. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Filozofska fakulteta, Odsek za slovanske jezike in književnosti, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Znanstveni inštitut; v Mariboru: Univerza, 1992. F. 415-422. Obdobja, 13. ISBN 86-7207-027-5. [COBISS.AL-ID 638253]
238. DEMIRAJ, Shaban. Kuptimet kryesore të kohëve të mënyrës dëftore në gjuhën shqipe. Në: DOMI, Mahir (re.). Çështje të fonetikës dhe të gramatikës së shqipes së sotme. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Sektori i Gramatikës, 1972. F. 254-274. [COBISS.AL-ID 333140480]

1.18 Pjesë përbërëse profesionale në fjalor, enciklopedi ose leksikon

239. DEMIRAJ, Shaban. Arbën/Arbër. Në: ANAMALI, Skënder. Historia e popullit shqiptar : në katër vëllime. Vëll. 1. Tiranë: Toena, 2002. Vëll. 1, f. 346-348. Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Historisë. ISBN 99927-1-622-3. [COBISS.AL-ID 333273088]
240. DEMIRAJ, Shaban. Zërat e hartuar në Fjalorin Enciklopedik Shqiptar : Pjetër Budi; Gustav Majer; Lekë Matrënga, Holger Pedersen; Jul Variboba. Në: BUDA, Aleks (re.), PËRMETI, Mentor (re.). Fjalor Enciklopedik Shqiptar. Tiranë: Akademia e Shkencave e RPSSH, 1985. F. 124; 658; 680; 814; 1153. [COBISS.AL-ID 333228800]

1.19 Recension, recension libri, kritikë

241. DEMIRAJ, Shaban. Jeta dhe vepra e Jul Varibobës në trashëgiminë postume të Shaban Demirajt. Në: NOVIK, Aleksandër (re.). Balkan Area-Altaic Studies- General Linguistics. Saint-Petersburg: Museum of Antropology and Ethnography, 2019. F. 100-142. [COBISS.AL-ID 333363968]
242. DEMIRAJ, Shaban. Ndihmesa kryesore e prof. Jup Kastratit. Në: KASTRATI, Diana. Bibliografia e botimeve të Prof. Dr. Jup Kastrati. Shkodër: Albagen, 2000. F. 157-159. ISBN 9992766611, ISBN 9789992766613. [COBISS.AL-ID 333271808]
243. DEMIRAJ, Shaban. Pak fjalë rreth gramatikës së Ilia Dilo Sheperit. Në: SHEPERI, Ilia Dilo. Gramatika dhe sindaksa e gjuhës shqipe : sidomos e toskënishtes : për shkolla të mesme. Tiranë: Albin, 2001. F. 1. ISBN 99927-32-90-3. [COBISS.AL-ID 333272064]
244. DEMIRAJ, Shaban. Rreth dy huazimeve të vjetra të gjuhës shqhipe. Në: Eqrem Çabej, personalitet i shquar i shkencës dhe kulturës shqiptare : në 90-vjetorin e lindjes. Tiranë: Çabej MÇM, [1998]. F. 53-59. Verbamundi, 17. ISBN 99927-33-07-1. [COBISS.AL-ID 333269248]

1.20 Parathënie, pasthënie

245. DEMIRAJ, Shaban (autor i tekstit shtesë). Fjala e e mbylljes. Në: DEMIRAJ, Shaban (re.). Vlora në rrjedhat e kohës : Konferenca shkencore. Tiranë: Toena, 2001. ISBN 99927-1-510-3. [COBISS.AL-ID 333271296]
246. DEMIRAJ, Shaban. Dy fjalë për një vepër me vlera shkencore. Në: AGALLIU, Fatmir. Gjuha e Nolit në veprat origjinale të tij : monografi. Tiranë: Toena, 1999. F. 7-9. [COBISS.AL-ID 333372672]
247. DEMIRAJ, Shaban. Selman Riza : gjuhëtar dhe atdhetar i shquar. Në: ANGONI, Engjëll. Selman Riza : gjuhëtar dhe atdhetar i shquar. Bot. i 2-të. Tiranë; [Lezhë]: Botimet Albanologjike, cop. 2009. F. 5-8. ISBN 978-99956-45-22-9. [COBISS.AL-ID 333269760]

1.21 Polemikë, diskutim, koment

248. DEMIRAJ, Shaban. Rreth ndërtimit të gjinisë së emrave në shumës në shqipe, vështruar dhe në përsiatje me rumanishten. Në: Probleme të historisë së gjuhës shqipe. Prishtinë: Rilindja, 1971. F. 355-374. Linguistikë. [COBISS.AL-ID 333127424]
249. DEMIRAJ, Shaban. Diskutim mbi kumtesën e Vittore Pisanit "L'articolo posposto in albanse e questioni connese" = Nyja e prapme në shqipe dhe çështje të lidhura me të. Studia albanica. 1968, nr. 1, f. 143-145. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 333119744]

1.22 Intervistë

250. DEMIRAJ, Shaban. Ku shkojnë dialektet e shqipes? : intervistë. Tema : e përjavshme, politiko-kulturore. 13 nëntor 2002, nr. 745, f. 12. [COBISS.AL-ID 332928512]
251. DEMIRAJ, Shaban. Mesazhi im për intelektualët e rinj është të punojnë me atdhetarizëm e përkushtim. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 1999, nr. 39, f. 5. [COBISS.AL-ID 333270272]
252. DEMIRAJ, Shaban. Flet Shaban Demiraj : gjuha, trashëgimi më i çmuar që na lanë të parët. AKS : art, kulturë, sport. [COBISS.AL-ID 333267968]
253. DEMIRAJ, Shaban. E kemi për detyrë që të vemë në vend gabimet e së kaluarës : intervistë me Shaban Demirajn, kryetar i Akademisë së Shkencave. Rilindja. [COBISS.AL-ID 333267712]
254. DEMIRAJ, Shaban. Poezia e gjuhës shqipe (çfarë po krijoj) : bisedë me Prof. Shaban Demiraj, që punon prej vitesh në fushë të gjuhësisë. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 9 mars 1985, f. 2-3. [COBISS.AL-ID 333243648]

1.23 Pjesë përbërëse artistike

255. DEMIRAJ, Shaban. Dy fjalë për gjuhën dhe stilin e Selim Hasanit. Në: GAÇE, Bardhosh. Kënga popullore e Selim Hasanit. Tiranë: Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, 1987. F. 212-215. [COBISS.AL-ID 333250560]
256. DEMIRAJ, Shaban. Pochi cenni sulla vita e sull'opera di Gabriele Dara (Iunior) = Disa shënime mbi jetën dhe veprën e Gavril Darës së Riut. Në: DARA, Gavril. Kënga e sprasme e Balës = Il canto ultimo di Bala. Tiranë: [ s. n. ], 1966. F. 3-20. [COBISS.AL-ID 333368064]

1.25 Pjesë të tjera përbërëse

257. DEMIRAJ, Shaban. Sull origine dei Messapi = Mbi origjinën e mesapëve. Në: Studi in onore di Antonino Guzzeta. Palermo: Helix media Editore, 2002. F. 131-135. [COBISS.AL-ID 333365760]


MONOGRAFI DHE VEPRA TË TJERA TË PLOTA


2.01 Monografi shkencore

258. DEMIRAJ, Shaban. Jul Variboba në trashëgiminë e tij : (vepër postume). Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2019. 249 f. ISBN 978-9928-237-55-2. [COBISS.AL-ID 2049169712]
259. DEMIRAJ, Shaban, DEMIRAJ, Bardhyl (redaktor). Epiri : pellazgët, etruskët, dhe shqiptarë = Epirus : the Pelasgians, Etruscans and Albanians. (Botim i dytë - i përmirësuar). Prishtinë: Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, 2017. 239 f. Botime të veçanta, CLXVIII, Seksioni i gjuhësisë dhe i letërsisë, Libri 58. ISBN 978-995-161-57-47. [COBISS.AL-ID 333414400]
260. DEMIRAJ, Shaban, DEMIRAJ, Bardhyl (redaktor). Epiri, pellazgët, etruskët dhe shqiptarët. Bot. i 2-të i përmirësuar. Prishtinë: Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, 2018. 234 f. [COBISS.AL-ID 333113344]
261. DEMIRAJ, Shaban. Gramatikë historike e gjuhës shqipe : version i përmbledhur. Bot. i 2-të i përmirësuar. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2015. 422 f. ISBN 978-99956-10-74-6. [COBISS.AL-ID 1537906928]
262. DEMIRAJ, Shaban, DEMIRAJ, Bardhyl (redaktor). Sistemi i lakimit të gjuhës shqipe. Bot. i 2-të i përmirësuar. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2015. 272 f. [COBISS.AL-ID 333112832]
263. DEMIRAJ, Shaban. Gjuha shqipe dhe historia e saj. Bot. i 2-të i ripun. Tiranë: Onufri, 2013. 422 f. ISBN 978-9928-164-77-3. [COBISS.AL-ID 2048613936]
264. DEMIRAJ, Shaban, PRIFTI, Kristaq K. Kongresi i Manastirit. Manastir: Muzeu Historik Kombëtar për Alfabetin Shqip, 2012. 206 f. [COBISS.AL-ID 333133312]
265. DEMIRAJ, Shaban. Epiri, pellazgët, etruskët dhe shqiptarët. Tiranë: Infbotues, 2008. 244 f. ISBN 978-99956-682-2-8. [COBISS.AL-ID 1552549856]
266. DEMIRAJ, Shaban, PRIFTI, Kristaq K. Kongresi i Manastirit. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Historisë, 2008. 206 f., me il., faksimile. ISBN 99943-614-5-7. [COBISS.AL-ID 512556278]
267. DEMIRAJ, Shaban. The origin of the Albanians : linguistically investigated. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2008. 246 f. [COBISS.AL-ID 333108992]
268. DEMIRAJ, Shaban. The origin of the Albanians : linguistically investigated. Tiranë: [s.n.], 2006. 236 f. ISBN 99943-817-1-7. [COBISS.AL-ID 1536825072]
269. DEMIRAJ, Shaban. The origin of the Albanians : linguistically investigated. Tiranë: Academy of Sciences of Albania, 2006. 235 f. ISBN 99943-817-1-7. [COBISS.AL-ID 513844198]
270. DEMIRAJ, Shaban. Gjuhësi ballkanike. Tiranë: Shkenca, 2004. 256 f. ISBN 99943-630-0-X. [COBISS.AL-ID 1536710896]
271. DEMIRAJ, Shaban, PRIFTI, Kristaq. Kongresi i Manastirit. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Historisë, 2004. 204 f. Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Historisë. ISBN 99943-614-5-7. [COBISS.AL-ID 1536713200]
272. DEMIRAJ, Shaban. Gjuha shqipe : probleme dhe disa figura të shquara të saj. Tiranë: Globus-R., 2003. 360 f. ISBN 999-275-73-53. [COBISS.AL-ID 1536620016]
273. AGALLIU, Fatmir, DEMIRAJ, Shaban, DOMI, Mahir (redaktor). Gramatika e gjuhës shqipe. Vëll. 1, Morfologjia. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 2002. 452 f. ISBN 99927-761-6-1. [COBISS.AL-ID 1536409072]
274. DEMIRAJ, Shaban. Gramatikë historike e gjuhës shqipe. (Botim i përmbledhur. Tiranë: Lilo, 2002. 512 f. Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. ISBN 99927-761-9-6. [COBISS.AL-ID 1536408816]
275. DEMIRAJ, Shaban. Prejardhja e shqiptarëve në dritën e dëshmive të gjuhës shqipe. Tiranë: Shkenca, cop. 1999. 284 f. ISBN 99927-654-7-X. [COBISS.AL-ID 2048057377]
276. DEMIRAJ, Shaban. Prejardhja e shqiptarëve nën dritën e dëshmive. Tiranë: Shkenca, 1999. 284 f. ISBN 99927-654-7-X. [COBISS.AL-ID 1536989936]
277. DEMIRAJ, Shaban, SINANI, Shaban (redaktor). Prejardhja e shqiptarëve përmes dëshmive të gjuhës shqipe : monografi. Bot. i 2-të, i përmirësuar. Tiranë: Naimi, 2015. 343 f. ISBN 978-9928-109-95-8. [COBISS.AL-ID 2048478768]
278. DEMIRAJ, Shaban. Fonologjia historike e gjuhës shqipe. Tiranë: Toena, 1997. 332 f. [COBISS.AL-ID 332876800]
279. DEMIRAJ, Shaban. La formazione dell'Europa linguistica. La lingua albanese. Scandacci (Firenze): [S.n], 1993. 424 f. [COBISS.AL-ID 332915968]
280. DEMIRAJ, Shaban. La lingua albanese : origine, storia, strutture. Rende: Univ. di Studi della Calabria, 1997. 302 f. Studi e testi di albanistica, 6. ISBN 888-606-74-53, ISBN 978-888-606-74-54. [COBISS.AL-ID 1555606752]
281. DEMIRAJ, Shaban. Fonologjia historike e gjuhës shqipe. Tiranë: Toena, 1996. 332 f. [COBISS.AL-ID 1536989680]
282. DEMIRAJ, Shaban. J. Kopitar's main contributions in albanology. [Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture], 1996. [351] f. [COBISS.AL-ID 4776546]
283. AGALLIU, Fatmir, ANGONI, Engjëll, DEMIRAJ, Shaban, DOMI, Mahir (kryeredaktor). Gramatika e gjuhës shqipe. Vëll. 1, Morfologjia. Tiranë: Akademia e Shkencave, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 1995. 452 f. [COBISS.AL-ID 2048065569]
284. DEMIRAJ, Shaban. Balkanska lingvistika. Skopje: Logos-A, 1994. 296 f. Biblioteka Lingvistika. ISBN 9989-601-15-1. [COBISS.AL-ID 20026378]
285. DEMIRAJ, Shaban. Gjuhësi ballkanike. Shkup: Logos-A, 1994. 277 f. Biblioteka Linguistikë. ISBN 9989-601-00-3. [COBISS.AL-ID 1537625072]
286. DEMIRAJ, Shaban, NESIMI, Remzi (redaktor). Gjuhësi ballkanike. Shkup: Logos-A, 1994. 279 f. Biblioteka Linguistikë. ISBN 9989-601-00-3. [COBISS.AL-ID 2048046113]
287. DEMIRAJ, Shaban. Historische Grammatik der albanische Spache. Wien: Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1993. 367 f. ISBN 3-7001-2012-5. [COBISS.AL-ID 332877056]
288. DEMIRAJ, Shaban, XHEZO, Arshin (redaktor). Eqrem Çabej : një jetë kushtuar shkencës. Tiranë: 8 Nëntori, 1990. 271 f., me il. [COBISS.AL-ID 1536989424]
289. DEMIRAJ, Shaban. Eqrem Çabej : një jetë kushtuar shkencës. Tiranë: 8 nëntori, 1990. 269 f., me il. [COBISS.AL-ID 13827082]
290. DEMIRAJ, Shaban, ŢCABEJ, Eqrem (person ose institucion, të cilit i dedikohet libri (dorëshkrimi)). Eqrem Çabej : një jetë kushtuar shkencës. Tiranë: 8 Nëntori, 1990. 269 f., me il. [COBISS.AL-ID 1556558304]
291. DEMIRAJ, Shaban. Gjuha shqipe dhe historia e saj. Tiranë: SHBLU, 1988. 321 f. [COBISS.AL-ID 1559798752]
292. DEMIRAJ, Shaban. Gramatikë historike e gjuhës shqipe. Tiranë: 8 Nëntori, 1985. 1168 f. [COBISS.AL-ID 2410508]
293. DEMIRAJ, Shaban. Gramatikë historike e gjuhës shqipe. [Tiranë]: 8 Nëntori, [1983]. 1166 f. [COBISS.AL-ID 1560003552]
294. DEMIRAJ, Shaban, PRIFTI, Kristaq K. Kongresi i Manastirit ngjarje me rëndësi në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare : me rastin e 70-vjetorit të tij. Ribot. i përmirësuar. Tiranë: 8 Nëntori, 1978. 118 f. [COBISS.AL-ID 2572333]
295. DEMIRAJ, Shaban. Historia e gjuhës shkruar shqipe. Prishtinë: Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, [1970]. 88 f. [COBISS.AL-ID 1558405088]
296. DEMIRAJ, Shaban, PRIFTI, Kristaq K. Kongresi i Manastirit, ngjarje me rëndësi në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare : me rastin e 60-vjetorit të tij. Tiranë: 8 Nëntori, 1968. 71 f. [COBISS.AL-ID 114104588]

2.03 Tekst mësimor universitar, i arsimit të lartë ose i shkollës së lartë, i recensuar

297. DEMIRAJ, Shaban, DEMIRAJ, Bardhyl (redaktor). Historia e gjuhës së shkruar shqipe. Bot. i 2-të i përmirësuar. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2018. 140 f. [COBISS.AL-ID 333114624]
298. DEMIRAJ, Shaban. Historia e gjuhës së shkruar shqipe. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2017. 124 f. ISBN 978-9928-237-22-4. [COBISS.AL-ID 1538190832]
299. DEMIRAJ, Shaban, XHEZO, Arshin (redaktor). Eqrem Çabej : një jetë kushtuar shkencës. Tiranë: Akademia e Shkencave, 2008. 324 f., me foto. ISBN 978-99956-10-18-0. [COBISS.AL-ID 1537537776]
300. DEMIRAJ, Shaban, ANGONI, Engjëll, DEMIRAJ, Shaban, DOMI, Mahir (kryeredaktor). Gramatika e gjuhës shqipe. Sintaksa. [S.l.]: [s.n.], 1997. 684 f. [COBISS.AL-ID 332920064]
301. DEMIRAJ, Shaban, GUNGA, Fahredin (redaktor). Gjuha shqipe dhe historia e saj. Prishtinë: Rilindja, 1989. 290 f. Biblioteka "Linguistikë". [COBISS.AL-ID 332942592]
302. DEMIRAJ, Shaban. Morfologjia historike e gjuhës shqipe. Pjesa 2. Ribot. Prishtinë: Fakulteti Filozofik i Universitetit të Prishtinës, Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 1989. 403 f. [COBISS.AL-ID 333144064]
303. DEMIRAJ, Shaban. Gramatikë historike e gjuhës shqipe. Prishtinë: Rilindja, 1988. 1047 f. Biblioteka Linguistikë. [COBISS.AL-ID 63426823]
304. DHRIMO, Ali, DEMIRAJ, Shaban, DOMI, Mahir (kryeredaktor). Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe. Vëll. 2. Pjesa 1, [morfologjia], [maket]. Tiranë: Akademia e Shkencave e RP të Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë i Letërsisë, 1986. 286 f. [COBISS.AL-ID 2048370479]
305. DHRIMO, Ali, DEMIRAJ, Shaban, DOMI, Mahir (kryeredaktor). Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe. Vëll. 2. Pjesa 2, [morfologjia], [maket]. Botimi 2. Tiranë: ShBLU, 1986. 230 f. [COBISS.AL-ID 2048370735]
306. DEMIRAJ, Shaban. Gramatikë historike e gjuhës shqipe. Tiranë: 8 Nëntori, 1986. 1167 f. [COBISS.AL-ID 1556989408]
307. DHRIMO, Ali, DEMIRAJ, Shaban, DOMI, Mahir (kryeredaktor). Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe. Vëll. 2. Pjesa 1, [morfologjia] : maket. Tiranë: Akademia e Shkencave e RP të Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë i Letërsisë, 1984. 282 f. [COBISS.AL-ID 2048362031]
308. DHRIMO, Ali, DEMIRAJ, Shaban, DOMI, Mahir (kryeredaktor). Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe. Vëll. 2. Pjesa 2, [morfologjia] : [maket]. Tiranë: Akademia e Shkencave e RP të Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë i Letërsisë, 1984. 220 f. [COBISS.AL-ID 2048369199]
309. DEMIRAJ, Shaban. Morfologjia historike e gjuhës shqipe. Tiranë: Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, 1980. 403 f. [COBISS.AL-ID 1557501408]
310. DEMIRAJ, Shaban. Morfologjia historike e gjuhës Shqipe. pjesa I. pjesa II. Prishtinë: Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore i krahinës Socialiste autonome të Kosovës, 1980. 403 f. [COBISS.AL-ID 281032460]
311. DEMIRAJ, Shaban. Morfologjia historike e gjuhës shqipe. Pjesa 1. Ribot. Prishtinë: Fakulteti Filozofik i Universitetit të Prishtinës, Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 1979. 403 f. [COBISS.AL-ID 333143552]
312. DEMIRAJ, Shaban. Morfologjia historike e gjuhës shqipe. Tiranë: Universiteti i Tiranës, Fakulteti i historisë dhe i filologjisë, 1978-. Pa nr. faqesh. [COBISS.AL-ID 1557615072]
313. DHRIMO, Ali, DEMIRAJ, Shaban, DOMI, Mahir (kryeredaktor). Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe. Vëll. 2, [morfologjia] : maket. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 1976. 400 f. [COBISS.AL-ID 1557862112]
314. DEMIRAJ, Shaban. Morfologjia historike e gjuhës shqipe. Pjesa 2. Tiranë: Universiteti i Tiranës. Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, 1976. 219 f. [COBISS.AL-ID 1557908192]
315. DEMIRAJ, Shaban. Sistemi i lakimit në gjuhën shqipe. Tiranë: Universiteti i Tiranës. Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, 1975. 275 f. [COBISS.AL-ID 1558014432]
316. DEMIRAJ, Shaban. Gramatika e gjuhës shqipe : Fonetika-Morfologjia. Bot.4. Prishtinë: Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, 1974. 218 f. [COBISS.AL-ID 270299916]
317. DEMIRAJ, Shaban. Morfologjia historike e gjuhës shqipe. Nr. 1. Tiranë: Universiteti i Tiranës. Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, 1973. 184 f. [COBISS.AL-ID 1558137312]
318. DEMIRAJ, Shaban. Çështje të sistemit emëror të gjuhës shqipe. Tiranë: Universiteti i Tiranës, 1972. 296 f. [COBISS.AL-ID 1558248416]
319. DEMIRAJ, Shaban. Gjurmime Albanologjike. Rreth disa çështjeve themelore të morfologjisë historike të shqipes. Prishtinë: Instituti Albanologjik, 1974. f.69-84. Seria e shkencave filologjike. [COBISS.AL-ID 332955136]
320. DEMIRAJ, Shaban. Morfologjia e gjuhës së sotme shqipe. Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, 1971. 288 f. [COBISS.AL-ID 1558249696]
321. DEMIRAJ, Shaban. Historia e gjuhës së shkruar shqipe. Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, Prishtinë. 88 f. [COBISS.AL-ID 512242407]
322. DEMIRAJ, Shaban. Historia e gjuhës së shkruar të arbëreshëve të Italisë : shekulli XVI-XIX : konspekt leksionesh. Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 1970. 77 f. [COBISS.AL-ID 333301760]
323. DEMIRAJ, Shaban. Morfologji e gjuhës së sotme shqipe. Pj.1. Tiranë: Drejtoria e Botimeve të USHT, 1969. 94 f. [COBISS.AL-ID 332927744]
324. DEMIRAJ, Shaban. Morfologji e gjuhës së sotme shqipe. Pj.2. Tiranë: Drejtoria e Botimeve të USHT, 1969. 207 f. [COBISS.AL-ID 332928000]
325. DEMIRAJ, Shaban. Historia e gjuhës së shkruar shqipe. Historia e gjuhës së shkruar të arbëreshëve të Italisë. Lëvrimi i gjuhës shqipe gjatë shek. XIX : dispensë. Tiranë: Universiteti i Tiranës, 1968. 99 f. [COBISS.AL-ID 333135616]
326. DEMIRAJ, Shaban. Historia e gjuhës së shkruar të arbëreshëve të Italisë : shekulli XVI-XIX : konspekt leksionesh. Tiranë: Drejtoria e Botimeve të USHT, 1967. 77 f. [COBISS.AL-ID 333302272]
327. DEMIRAJ, Shaban. Gramatika e gjuhës shqipe. Fonetika - Morfologjia. Bot. i 3-të. Tiranë: [s.n.], 1966. 236 f. [COBISS.AL-ID 332917760]
328. DEMIRAJ, Shaban. Gramatika e gjuhës shqipe, Fonetika - Morfologjia. Pjesa e 1. Bot. i 2-të. Tiranë: Drejtoria e Botimeve Shkollore, 1964. 236 f. [COBISS.AL-ID 332917248]
329. DEMIRAJ, Shaban. Historia e gjuhës së shkruar shqipe : 1.Historia e gjuhës së shkruar të arbëreshëve të Italisë; 2. Levrimi i gjuhës shqipe gjatë shek. XIX. Tiranë: Drejtoria e Botimeve të USHT, 1962. 99 f. [COBISS.AL-ID 332926464]
330. DEMIRAJ, Shaban. Historia e gjuhës së shkruar të arbëreshëve të Italisë : shekulli XVI-XIX : konspekt leksionesh. Tiranë: Drejtoria e Botimeve të USHT, 1962. 77 f. [COBISS.AL-ID 333302016]
331. DEMIRAJ, Shaban. Historia e gjuhës së shkruar shqipe : shekujt XVIII-XIX : konspekt, leksione, dispensë. Tiranë: [S.n], 1956. 89 f. [COBISS.AL-ID 332975872]
332. DEMIRAJ, Shaban. Historia e gjuhës së shkruar të arbëreshëve të Italisë : shekulli XVI-XIX : konspekt leksionesh. Tiranë: Drejtoria e Botimeve të USHT, 1956. 77 f. [COBISS.AL-ID 333301504]
333. DEMIRAJ, Shaban. Leksikologjia dhe fonetika e gjuhës shqipe : për studentët me korrespondencë : konspekt leksionesh. Tiranë: Universiteti Shtetëror, 1956. 58 f. [COBISS.AL-ID 333133568]

2.04 Tekst mësimor për shkollat fillore, të mesme ose tekste të tjera mësimore të recensuara

334. DEMIRAJ, Shaban. Libri i gjuhës shqipe. Nr. 1. Tiranë: SHBLSH, 1995. 135 f. [COBISS.AL-ID 332875776]
335. DEMIRAJ, Shaban. Libri i gjuhës shqipe. Nr. 2. Tiranë: SHBLSH, 1995. 175 f. [COBISS.AL-ID 332876032]
336. DEMIRAJ, Shaban. Libri i gjuhës shqipe. Nr. 1. Tiranë: SHBLSH, 1994. 134 f. [COBISS.AL-ID 332876288]
337. DEMIRAJ, Shaban, HARITO, Liljana, LAFE, Virgjini. Libri i gjuhës shqipe. Nr. 2. Tiranë: SHBLSH, 1994. 172 f. [COBISS.AL-ID 332876544]
338. DEMIRAJ, Shaban, LIKAJ, Ethem (redaktor). Libri i gjuhës shqipe. Nr. 1 : për shkollat e mesme pedagogjike dhe të gjuhëve të huaja. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 1989. 184 f., me il. [COBISS.AL-ID 332957440]
339. DEMIRAJ, Shaban, MOSKO, Valentina (redaktor), PETRO, Rita (redaktor). Libri i gjuhës shqipe. Nr. 2 : për shkollat e mesme pedagogjike dhe të gjuhëve të huaja : maket. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 1988. 231 f., me il. [COBISS.AL-ID 332945664]
340. DEMIRAJ, Shaban, LIKAJ, Ethem (redaktor). Libri i gjuhës shqipe. Nr. 1 : për shkollat e mesme pedagogjike dhe të gjuhëve të huaja : maket. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 1987. 183 f., me il. [COBISS.AL-ID 332942848]
341. DEMIRAJ, Shaban, MOSKO, Valentina (redaktor), PETRO, Rita (redaktor). Libri i gjuhës shqipe. Nr. 2 : për shkollat e mesme pedagogjike dhe të gjuhëve të huaja. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 1987. 231 f., me il. [COBISS.AL-ID 332957696]
342. DEMIRAJ, Shaban, MOSKO, Valentina (redaktor). Libri i gjuhës shqipe : për shkollat e mesme pedagogjike dhe të gjuhëve të huaja. Nr. 2. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 1985. 231 f., me il. [COBISS.AL-ID 332946432]
343. DEMIRAJ, Shaban. Libri i gjuhës shqipe. Nr. 1 : për shkollat e mesme pedagogjike dhe të gjuhëve të huaja. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 1985. 173 f., me il. [COBISS.AL-ID 332943872]
344. DEMIRAJ, Shaban, LIKAJ, Ethem (redaktor). Libri i gjuhës shqipe. Nr. 1 : për shkollat e mesme pedagogjike dhe të gjuhëve të huaja. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 1984. 173 f ., me il. [COBISS.AL-ID 332944384]
345. DEMIRAJ, Shaban, CIKULI, Nikoleta. Gramatika e gjuhës shqipe. Pjesa e 1 : për shkollën e mesme pedagogjike. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 1973. 318 f. [COBISS.AL-ID 1558172384]
346. DEMIRAJ, Shaban. Gramatika e gjuhës shqipe : fonetika, morfologjia : doracak për shkollat e mesme. Botim i 3. Prishtinë: Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, 1971. 218 f. [COBISS.AL-ID 266369036]
347. DEMIRAJ, Shaban, CIKULI, Nikoleta. Gramatika e gjuhës shqipe. Pj. 1 : për shkollën e mesme pedagogjike. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 1971. 344 f. [COBISS.AL-ID 332939520]
348. DEMIRAJ, Shaban. Gramatika e gjuhës shqipe. Fonetika-Morfologija : doracak për shkollën e mesme. Bot. i 3-të. Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSA të Kosovës, 1971. 218 f. [COBISS.AL-ID 47759114]
349. DEMIRAJ, Shaban. Gramatika e gjuhës shqipe. Fonetika - Morfologjia : për shkollat e mesme pedagogjike. Ribot. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 1970. 260 f. [COBISS.AL-ID 332918784]
350. DEMIRAJ, Shaban. Gramatika e gjuhës shqipe. Fonetika-Morfologjia : doracak për shkollat e mesme. Bot. i 2-të. Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSA të Kosovës, 1969. 219 f. [COBISS.AL-ID 1558412512]
351. DEMIRAJ, Shaban. Gramatika e gjuhës shqipe. Fonetika - Morfologjia : doracak për shkollat e mesme. Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSA të Kosovës, 1968. 218 f. [COBISS.AL-ID 332918272]
352. DEMIRAJ, Shaban. Gramatikë e gjuhës shqipe. Pjesa e 1, Fonetika-Morfologjia. Bot. 2. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 1968. 172 f. [COBISS.AL-ID 1558580960]
353. DEMIRAJ, Shaban. Gramatika e gjuhës shqipe, Morfologjia. Pjesa e 1. Tiranë: Drejtoria e Botimeve Shkollore, 1962. 228 f. [COBISS.AL-ID 332919040]
354. DOMI, Mahir, DEMIRAJ, Shaban. Letërsia klasike (greke dhe latine) : për klasën e parë të shkollave të mesme. Bot. i 2-të. Tiranë: Botim i Ministrisë s'Arsimit, 1953. 296 f. [COBISS.AL-ID 333149440]


VEPRA TË EKZEKUTUARA (NGJARJE)


3.16 Leksion i të ftuarit në konferencë i pabotuar

355. DEMIRAJ, Shaban. Studimi i gjuhës shqipe në Itali : dje dhe sot. 7 f. [COBISS.AL-ID 333394944]

3.25 Vepra të tjera të ekzekutuara

356. DEMIRAJ, Shaban (komentues). Romanizimi në Europën Juglindore : Kohëzgjatja, përmasat dhe pasojat : [Bisedë e zhvilluar në Akademinë e Shkencave më 2002]. [COBISS.AL-ID 333366528]


AUTORËSIA DYTËSORE


Redaktor

357. AGALLIU, Fatmir, DOMI, Mahir (kryeredaktor), DEMIRAJ, Shaban (redaktor). Gramatika e gjuhës shqipe. Vëll. 1, morfologjia. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 2002. 451 f. ISBN 99927-761-6-1. [COBISS.AL-ID 512406489]
358. DEMIRAJ, Shaban (redaktor). Vlora në rrjedhat e kohës : Konferenca shkencore. Tiranë: Toena, 2001. 375 f., me il. ISBN 99927-1-510-3. [COBISS.AL-ID 2048053793]
359. AGALLIU, Fatmir, ANGONI, Engjëll, DOMI, Mahir (kryeredaktor), DEMIRAJ, Shaban (redaktor). Gramatika e gjuhës shqipe, Morfologji. Vëll. 1. Tiranë: Akademia e Shkencave e Republikës së Shqipërisë.Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 1995. 452 f. [COBISS.AL-ID 1536209648]
360. DHRIMO, Ali, DOMI, Mahir (kryeredaktor), DEMIRAJ, Shaban (redaktor). Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe. Vëll. 2. Pjesa 1, [morfologjia] : maket. Ribotim. Tiranë: ShBLU, 1990. 292 f. [COBISS.AL-ID 2048362543]
361. DHRIMO, Ali, DOMI, Mahir (kryeredaktor), DEMIRAJ, Shaban (redaktor). Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe. Vëll. 2. Pjesa 2, [morfologjia]. Ribotim. Tiranë: ShBLU, 1990. 232 f. [COBISS.AL-ID 2048368175]
362. DODI, Anastas, GJINARI, Jorgji, DOMI, Mahir (kryeredaktor), DEMIRAJ, Shaban (redaktor). Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe. Vëll. 1, Fonetika : maket. Tiranë: kademia e Shkencave e RP të Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë i Letërsisë, 1985. 195 f., me il. [COBISS.AL-ID 332940544]
363. DODI, Anastas, GJINARI, Jorgji, DOMI, Mahir (kryeredaktor), DEMIRAJ, Shaban (redaktor). Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe, Fonetika. V. 1 : maket. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 1983. 214 f., ma il. [COBISS.AL-ID 332939776]
364. DOMI, Mahir (redaktor përgjegjës), DEMIRAJ, Shaban (redaktor), HYSA, Enver (redaktor). Çështje të gramatikës së shqipes së sotme. Nr. 2. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1975. 264 f. [COBISS.AL-ID 1558046688]
365. FRASHËRI, Naim, DEMIRAJ, Shaban (redaktor). Lulet' e Verësë. Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 1972. 88 f. [COBISS.AL-ID 333158400]
366. FRASHËRI, Sami, DEMIRAJ, Shaban (redaktor). Shqipëria ç'ka qenë, ç'është e ç'do të bëhetë ? : mendime për shpëtimt të mëmëdheut nga reziket që e kanë rethuarë. Tiranë: Naim Frashëri, 1962. 110 f., 1 fl. portr. [COBISS.AL-ID 2048270383]
367. FRASHËRI, Naim, DEMIRAJ, Shaban (redaktor). Lulet' e verësë. Tiranë: Naim Frashëri, 1961. 74 f. [COBISS.AL-ID 1558907360]
368. FRASHËRI, Naim, DEMIRAJ, Shaban (redaktor). Bagëti e bujqësia. Tiranë: Ndërmarrja Shtetërore e Botimeve, 1956. 32 f. [COBISS.AL-ID 2048238129]
369. FRASHËRI, Naim, DEMIRAJ, Shaban (redaktor). Lulet' e verësë. Tiranë: Ndërmarja Shtetërore e Botimeve, 1956. 67 f. [COBISS.AL-ID 2048654127]

Përkthyes

370. DARA, Gavril, BULO, Jorgo (kryeredaktor), VILA, Besa (redaktor përgjegjës). Vepra. Tiranë: Toena, 2010. 453 f., fotogr. Biblioteka Visare të letërsisë shqiptare. ISBN 99943-1-655-9, ISBN 978-99943-1-655-7. [COBISS.AL-ID 1552114656]
371. LONDON, Jack. Martin Iden : roman. Bot. i 4-t. Tiranë: OMBRA GVG, 2001. 495 f. Klasiket e rikthyer. ISBN 99927-747-8-9. [COBISS.AL-ID 512729850]
372. IMLACH, Gladys M. Jeta dhe lundrimet e Kristofor Kolombit. Tiranë: Ismail Mal'Osmani, 1994. 113 f. [COBISS.AL-ID 332879872]
373. LONDON, Jack. Martin Iden : roman. Bot. 3. [Tiranë]: Naim Frashëri, [1975]. 426 f. [COBISS.AL-ID 2048520752]
374. LONDON, Jack, BAKIRI, Mumtaz (redaktor). Martin Iden : roman : botim i dytë. Bot.2. [Tiranë]: Naim Frashëri, 1967. 428 f. [COBISS.AL-ID 2048252718]
375. DARA, Gavril. Kënga e sprasme e Balës. Tiranë: Drejtoria e Botimeve Shkollore, 1965. 89 f. Biblioteka Shkollore. [COBISS.AL-ID 1558738912]
376. LONDON, Jack. Martin Iden : roman. Tiranë: Naim Frashëri, 1959. 439 f., 1 fl. port. i aut. [COBISS.AL-ID 2048291888]
377. LAMB, Charles, LAMB, Mary, SHAKESPEARE, William. Tregime nga Shekspiri : tetë drama të përmbledhura në prozë : dorëshkrim. Londër: G. Bell & Sons, 1944. 162 f. [COBISS.AL-ID 333167360]

Përshtatës

378. HOXHA, Mentor. Vepra shkencore e [Francesco] Altimarit = Studi in onore del prof. Francesco Altimari i occasione del 60-o compleanno" : një libër për profesorin dhe studiuesin e shquar arbëresh në 60-vjetorin e lindjes : [Edhe 100! : studime në nderim të prof. Francesco Altimarit me rastin e 60-vjetorit të lindjes. 55 : e përditshme e pavarur. 29 mars 2015, nr. 6054, f. 14-15. [COBISS.AL-ID 332958208]
379. CAMAJ, Martin. Dranja : madrigale mbi fatin e një frymori të papërsosun. Tiranë: Onufri, 2012. 166 f. ISBN 9789995687724. [COBISS.AL-ID 332963584]
380. DARA, Gavril, BULO, Jorgo (kryeredaktor), VILA, Besa (redaktor përgjegjës). Vepra. Tiranë: Toena, 2010. 453 f., fotogr. Biblioteka Visare të letërsisë shqiptare. ISBN 99943-1-655-9, ISBN 978-99943-1-655-7. [COBISS.AL-ID 1552114656]
381. DARA, Gavril. Kënga e sprasme e Balës. Tiranë: Dituria, 2008. 103 f. Letërsia shqipe, Autorë të traditës. ISBN 978-99943-46-51-6. [COBISS.AL-ID 2048049453]
382. RAMAT, Anna Giacalone, RAMAT, Paolo. The Indo-European Languages. London and New York: Routledge, 2008. 550 f. ISBN 9781134921874. [COBISS.AL-ID 333133056]
383. DARA, Gavril. Kënga e sprasme e Balës. Prishtinë: Akad. e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, 2006. 259 f. Botime të veţcanta // Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, 75, Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 32. ISBN 995-141-35-28, ISBN 978-995-141-35-27. [COBISS.AL-ID 1553314784]
384. DARA, Gavril. Kënga e spasme e Balës : poemë. [Tiranë]: Naim Frashëri, 1994. 227 f. [COBISS.AL-ID 1536983280]
385. DARA, Gavril, UÇI, Rozeta (redaktor). Kënga e sprasme e Balës. Tiranë: Naim Frashëri, 1994. 227 f. [COBISS.AL-ID 1556184032]
386. BADER, Françoise. Langues indo-européennes. Paris: CNSR Editions, 1994. 330 f. [COBISS.AL-ID 333123584]
387. RAMAT, Anna Giacalone, RAMAT, Paolo. Le lingue indoeuropee. Albanese. Bologna: Il Mulino, 1994. 530 f., f. 507 - 530 : me hartë. ISBN 88-15-04346-2. [COBISS.AL-ID 1536919792]
388. DARA, Gavril, PODRIMJA, Ali (redaktor). Kënga e sprasme e Balës. Prishtinë: Rilindja, 1986. 111 f. [COBISS.AL-ID 332924928]
389. FRASHËRI, Naim. Lulet e verës. Bot. i 2-të. Prishtinë: Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore, [1972]. 89 f. [COBISS.AL-ID 1558220512]
390. DARA, Gavril. Kënga e sprasme e Balës = Il canto ultimo di Bala. Tiranë: [ s. n. ], 1966. 117 f. [COBISS.AL-ID 333166848]
391. DARA, Gavril, SILIQI, Drago (redaktor). Kënga e spasme e Balës : poemë e pabotuar e Garvil Darës (Të Riut). Tiranë: Naim Frashëri, 1961. 92 f. [COBISS.AL-ID 2048188206]

Autor i tekstit shtesë

392. BANFI, Emanuele. La Formazione dell Europa linguistica : le lingue d'Europea tra la fine del I e del II millennio. Scandicci (Firenze): Nuova Italia, 1993. IX, 626 f., me harta. (Biblioteca di Cultura,Lingue d'Europa) (Biblioteca di Cultura,Lingue d'Europa). [COBISS.AL-ID 333121280]
393. KOSTALLARI, Androkli. Mbi disa veçori të strukturës semantike të kompozitave pronësorë të shqipes : kumtesë mbajtur në konferencën e parë të studimeve albanologjike : (15-21 nëntor 1962). Tiranë: [S.n.], 1965. [8] f. [COBISS.AL-ID 332959232]

Konsulent

394. SINANI, Shaban. Ndajfoljet përemërore në gjuhën shqipe : (punim historik-krahasues). Tiranë: Naimi, cop. 2013. 302 f., me il. ISBN 978-9928-109-44-6. [COBISS.AL-ID 2048088368]

Mbledhës

395. DEMIRAJ, Shaban, SINANI, Shaban (redaktor). Prejardhja e shqiptarëve përmes dëshmive të gjuhës shqipe : monografi. Bot. i 2-të, i përmirësuar. Tiranë: Naimi, 2015. 343 f. ISBN 978-9928-109-95-8. [COBISS.AL-ID 2048478768]
396. DARA, Gavril. Kënga e Sprasme e Balës. Prishtinë: Rilindja, 1976. 111 f. [COBISS.AL-ID 332925184]
397. Studime rreth historisë së gjuhës shqipe. Tiranë: Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Katedra e Gjuhës Shqipe, 1973. 424 f. [COBISS.AL-ID 1558143200]
398. Morfologjia e gjuhës së sotme shqipe. Pjesa 1. Botimi 2. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Katedra e Gjuhës Shqipe, 1970. 304 f. [COBISS.AL-ID 2048365359]
399. Morfologjia e gjuhës së sotme shqipe. Pjesa 2. Tiranë: Universiteti i Tiranës, 1970. 304 f. [COBISS.AL-ID 332929280]
400. Morfologjia e gjuhës shqipe. Pjesa 1. Tiranë: Universiteti i Tiranës, 1970. 97 f. [COBISS.AL-ID 332928256]
401. Morfologjia e gjuhës së sotme shqipe. Pjesa 1. Botimi 2. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Katedra e Gjuhës Shqipe, 1969. 97 f. [COBISS.AL-ID 2048365871]
402. Morfologjia e gjuhës së sotme shqipe. Pjesa 2. Botimi 2. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Katedra e Gjuhës Shqipe, 1969. 296 f. [COBISS.AL-ID 2048366895]
403. Morfologjia e gjuhës së sotme shqipe. Pjesa 1. Botimi 2. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Katedra e Gjuhës Shqipe, 1967. 97 f. [COBISS.AL-ID 2048365615]
404. DARA, Gavril. Kënga e sprasme e Balës. Tiranë: Drejtoria e Botimeve Shkollore, 1965. 89 f. Biblioteka Shkollore. [COBISS.AL-ID 1558738912]
405. Morfologjia e gjuhës së sotme shqipe. Pjesa 1. Tiranë: Dega e Botimeve të Universitetit, 1964. 97 f. [COBISS.AL-ID 332931072]
406. Morfologjia e gjuhës së sotme shqipe. Pjesa 2. Tiranë: Dega e Botimeve të Universitetit, 1963. 96-304 f. [COBISS.AL-ID 332930048]
407. DARA, Gavril, SILIQI, Drago (redaktor). Kënga e Sprasme e Balës : poemë e pabotuar e Gavril Darës (të Riut). Tiranë: Drejtoria e Botimeve Shkollore, 1961. 92 f. [COBISS.AL-ID 2048230961]
408. Morfologjia e gjuhës së sotme shqipe. Pjesa 2. Botimi 1. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Katedra e Gjuhës Shqipe, 1961. 304 f. [COBISS.AL-ID 2048366639]
409. Morfologjia e gjuhës së sotme shqipe. Pjesa 1. Botimi 1. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Katedra e Gjuhës Shqipe, 1960. 96 f. [COBISS.AL-ID 2048366383]

I intervistuar

410. MUSTAFAJ, Duro (intervistues), ÇAÇAJ, Idajet (intervistues). Mysafir në shtëpinë e Akademikut Shaban Demiraj. Telegraf : e përditshme e pavarur. 25 shtator 2013, nr. 234, f. 14-15. [COBISS.AL-ID 332946688]
411. MEMA, Anila (intervistues). " Meshari" thesar edhe pas 500 vjetësh. Panorama. 19 nëntor 2005, nr. 1132, f. 21. [COBISS.AL-ID 332935680]
412. GOCE, Blerina (intervistues). E ardhmja e gjuhës shqipe. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 7 maj 2005, nr. 38, f. 2-3. [COBISS.AL-ID 332934912]
413. GJONAJ, Gjekë (intervistues). Dallimet midis dialekteve të shqipes - pa rëndësi. 55 : e përditshme e pavarur. 6 qershor 2004, nr. 145, f. 16-20. [COBISS.AL-ID 332950016]
414. BUSHI, Ilir (intervistues). Gjuha faktor i integrimit në Europë. Ballkan : e përditshme kombëtare. 22 shtator 2004, nr. 223, f. 5. [COBISS.AL-ID 332932096]
415. ANXHAKU, Zenel (intervistues). Ju tregoj pasuritë e Shqipërisë : [intervistë me prof. Shaban Demiraj, një nga mendimtarët dhe veprimtarët e palodhur të gjuhës shqipe]. Dita. 27 shkurt 2004, nr. 1043, f. 18. [COBISS.AL-ID 332911360]
416. EMERLLAHU, Shaip (intervistues). Gjuha shqipe është zhvilluar nga njëri apo disa dialekte të Ilirishtes së jugut : bisedë: akademik Shaban Demiraj. Flaka : e përditshme informative politike kulturore. 10 janar 2001, nr. 6713, f. 8. [COBISS.AL-ID 332910848]
417. ÇOBANI, Tonin (intervistues). Një jetë tetëdhjetëvjeçare kushtuar gjuhës shqipe : intervistë me akademikun Shaban Demiraj. Koha jonë. [COBISS.AL-ID 332921856]
418. ANXHAKU, Donika (intervistues). Mesazhi im për intelektualët e rinj ështrë të punojnë me atdhetarizëm dhe përkushtim ... Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 17 nëntor 1999, nr. 39, f. 5. [COBISS.AL-ID 332916992]

Recensues

419. MEMUSHAJ, Rami. Morfonologji e eptimit të shqipes standarde. Botim i dytë. Tiranë: [Infbotues], cop. 2012. 296 f. ISBN 978-9928-4132-1-5. [COBISS.AL-ID 2048219181]
420. AJETI, Idriz, MANSAKU, Seit (redaktor). Studime dialektore dhe etimologjike. Tiranë: Akademia e Shkencave, 2005. VII., 492 f. ISBN 99943-653-9-8. [COBISS.AL-ID 1536781808]

Tjetër

421. SINANI, Shaban. Ndajfoljet përemërore në gjuhën shqipe : punim historik-krahasues. Tiranë: "Naimi", 2013. 302 f., me il. ISBN 978-9928-109-44-6. [COBISS.AL-ID 333293824]Formati i përzgjedhur i njësisë bibliografike: ISO 690
Klasifikimi i njësive bibliografike: tipologjia, viti – zbritës, titulli

Burimi i të dhënave bibliografike: baza e përbashkët e të dhënave COBISS.AL/COBIB.AL, 8. 2. 2021